สารวัด วัดนักบุญฟรังซีสเซเวียร์

15 May 2016. St. Francis xavier Newsletter. ปีที่ 50 ฉบับที่ 20 วันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2016

St. Francis xavier Newsletter.

15 May 2016.

อาทิตย์ที่ 8 เทศกาลปัสกา

ปีที่  50  ฉบับที่  20 วันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2016

______________________________________

“The Advocate, the holy Spirit that the Father will send in my name–

he will teach you everything and remind you of all that (I) told you.”

th-jjjjjjjjjjjj.jpg

สมโภชพระจิตเจ้า

ปีที่  50  ฉบับที่  20  วันอาทิตย์ที่  15  พฤษภาคม  2016

สมโภชพระจิตเจ้า

เมื่อร้อยปีก่อน เรือใบลำหนึ่งได้แล่นออกจากชายฝั่งทวีปอเมริกาใต้ หลายอาทิตย์ผ่านไปเรือลำนี้จอดสงบนิ่งอยู่กลางทะเลเนื่องจากไม่มีลม กัปตันเรือรู้สึกสิ้นหวังและลูกเรือกำลังจะตายเพราะกระหายน้ำเนื่องจากน้ำจืดหมด ทันใดนั้นเอง ปรากฏเรือกลไฟลำหนึ่งแล่นตรงมายังพวกเขา เมื่อเรือลำนั้นแล่นเข้ามาใกล้ กัปตันเรือได้ร้องขอความช่วยเหลือ “เราต้องการน้ำ ขอน้ำดื่มให้พวกเราด้วย” มีเสียงตอบมาจากเรือกลไฟว่า “จงหย่อนถังลงไปในน้ำตรงบริเวณที่พวกคุณอยู่”

กัปตันเรือรู้สึกโมโหในความไม่มีน้ำใจของเรือลำนั้น แต่ยังแข็งใจอ้อนวอนอีกครั้งว่า “ได้โปรด ขอน้ำดื่มให้พวกเราด้วย” แต่เรือกลไฟตอบกลับมาเช่นเดิมว่า “หย่อนถังลงไปในน้ำตรงบริเวณที่พวกคุณอยู่” และแล่นเรือผ่านเลยไป กัปตันเรือโมโหมากและรู้สึกหมดหวัง เขาเดินไปท้ายเรือ เมื่อไม่มีใครเห็น เขาได้หย่อนถังลงไปและตักน้ำขึ้นมาดื่ม เขาพบว่าเป็นน้ำจืดที่รสชาติดีมาก นั่นแสดงว่าเรือของเขากำลังลอยอยู่กลางทะเลบริเวณปากแม่น้ำอะเมซอน (แม่น้ำที่ใหญ่และยาวที่สุดในทวีปอเมริกาใต้) น้ำดื่มบริสุทธิ์อยู่ใต้เรือของพวกเขานั่นเอง

บ่อยครั้ง สิ่งที่พวกเรากำลังต้องการและแสวงหาอยู่ภายในตัวเรานั่นเอง เช่นเดียวกับองค์พระจิตเจ้าซึ่งเจริญชีวิตอยู่ภายในตัวเรา ตั้งแต่วินาทีแรกแห่งชีวิตของเรา พระจิตเจ้าตรัสกับเราในขณะนี้เช่นเดียวกันว่า “จงเปิดใจของเราและมองดูเถิด” พระจิตเจ้าทรงประทับอยู่ในส่วนลึกแห่งจิตใจของเรา และบันดาลให้เราเร่าร้อนไปด้วยไฟแห่งความรักของพระองค์

วันนี้ทั้งชาวยิวและเราคริสตชนฉลองวันที่ห้าสิบ (Pentacost) หลังการสมโภชปัสกา “วันเปนเตกอสเต” ในภาษากรีกหมายถึง “วันที่ห้าสิบ” สำหรับชาวยิวถือเป็นวันฉลองการขอบพระคุณพระเจ้าหลังฤดูเก็บเกี่ยว อีกทั้ง เป็นการระลึกถึงการกระทำพันธสัญญาระหว่างพระยาเวห์กับโนอาห์ หลังห้าสิบวันของการเกิดน้ำท่วมใหญ่ และพันธสัญญาที่ทรงกระทำกับประชากรอิสราเอลผ่านทางโมเสสบนภูเขาซีนาย (อพย 20) ซึ่งเกิดขึ้นในวันที่ห้าสิบหลังการอพยพออกจากแผ่นดินอียิปต์

สำหรับเราคริสตชน วันนี้เป็นวันฉลองพระจิตเสด็จลงมาเหนือบรรดาอัครสาวกเป็นรูปเปลวไฟสัณฐานเหมือนลิ้น อีกทั้ง เป็นวันฉลองการถือกำเนิดของพระศาสนจักร ซึ่งเริ่มต้นขึ้นในวันที่พระจิตเจ้าเสด็จลงมา (ภายหลังได้รับพระจิตเจ้าเปโตรได้เริ่มประกาศเทศน์สอนมีคนกลับใจรับศีลล้างบาป 3 พันคน) และเป็นวันฉลองการก่อตั้งพันธสัญญาใหม่ของพระเยซูเจ้ากับพระศาสนจักร ซึ่งเป็นประชากรอิสราเอลใหม่ที่มีบรรดาอัครสาวกเป็นรากฐาน

 1.  พระจิตเจ้าในชีวิตคริสตชน

นักบุญเปาโลกล่าวว่า “หากพระจิตเจ้าไม่ทรงดลใจก็ไม่มีผู้ใดพูดได้ว่า พระเยซูคือองค์พระผู้เป็นเจ้า” (1 คร 12:3) ดังนั้น เมื่อเราบอกว่าเราเชื่อในพระเยซูเจ้า นั่นคือเครื่องหมายแห่งการทำงานของพระจิตเจ้าในตัวเรา พระจิตเจ้าได้ประทานพระพรหลายอย่างให้กับเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พระพรแห่งการทำให้เป็นหนึ่งเดียวกัน “เดชะพระจิตเจ้าองค์เดียว เราทุกคนจึงได้รับการล้างมารวมเป็นร่ายกายเดียวกัน” (1 คร 12:13) พระจิตเจ้าทรงทำให้เราเป็นหนึ่งเดียวกับพระเยซูเจ้าและผู้อื่น

พระจิตเจ้ามีบทบาทหลายอย่างในชีวิตคริสตชน :

1) ในฐานะผู้ดำรงอยู่ในตัวเรา ทรงทำให้เราเป็นวิหารที่มีชีวิตของพระองค์ (1 คร 3:16)

2) ในฐานะผู้ทำให้เข้มแข็ง ทรงทำให้เราสามารถต่อสู้เอาชนะการประจญในการเป็นพยานถึงพระคริสตเจ้าในชีวิต

3) ในฐานะผู้ทำให้ศักดิ์สิทธิ์ ทรงบันดาลให้เราศักดิ์สิทธิ์ผ่านทางศีลศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ

4) ในฐานะผู้สอนและนำทาง ทรงทำให้เราเข้าใจถึงคำสอนของพระเยซูเจ้า

5) ในฐานะผู้ฟังและตรัสสอน ทรงฟังคำภาวนาของเราและตรัสกับเราผ่านทางพระคัมภีร์

6) ในฐานะผู้ประทานพระพร ทรงประทานพระคุณต่างๆ และบันดาลให้เราเกิดผล

ทุกวันนี้พระจิตเจ้ายังทรงทำงานในตัวเราและพระศาสนจักร ทรงทำให้พระศาสนจักรเติบโตแผ่ขยายไปทั่วโลกและเป็นปึกแผ่นมั่นคง นี่คือผลงานของพระจิตเจ้าซึ่งถือเป็นอัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่ พระศาสนจักรเริ่มต้นจากศิษย์เพียงหยิบมือเดียว ซึ่งเป็นชาวบ้านธรรมดาไม่ได้มีการศึกษาอะไรมาก หากนี่มิใช่ผลงานของพระจิตเจ้า ทุกอย่างคงจบสิ้นตั้งแต่วันที่อาจารย์ของพวกเขาจากไปแล้ว แต่นี่คืองานของพระจิตเจ้าจึงไม่มีใครหยุดยั้งได้ จุดที่มีการเบียดเบียนศาสนารุนแรงอย่างกรุงโรม ได้กลายเป็นศูนย์กลางของพระศาสนจักร

 1.  บทเรียนสำหรับเรา

พระจิตเจ้าที่เราสมโภชและบทอ่านในวันนี้ ได้ให้บทเรียนที่สำคัญสำหรับเราคริสตชนหลายประการ

ประการแรก เราต้องให้พระจิตเจ้านำทางชีวิตเรา เราได้รับพระจิตเจ้าแล้วตั้งแต่วันที่เราได้รับศีลล้างบาปและศีลกำลัง :

1) เราต้องตระหนักถึงการประทับอยู่ของพระจิตเจ้าในตัวเรา

2) ให้พระจิตเจ้าบันดาลความเข้มแข็งในการเอาชนะการประจญ

3) แสวงหาความช่วยเหลือของพระจิตเจ้าในความคิด วาจาและการกระทำ

4) ฟังเสียงของพระจิตเจ้าที่ตรัสกับเราผ่านทางพระคัมภีร์และคำแนะนำที่ดีต่างๆ

ประการที่สอง เราต้องดำเนินชีวิตในการให้อภัย พระเยซูเจ้าทรงเป่าลมเหนือบรรดาอัครสาวกและประทานอำนาจในการอภัยบาป ดังนั้น เราควรมีท่าทีแห่งการให้อภัยในการปฏิบัติต่อผู้อื่น เราถูกท้าทายให้แสดงออกต่อกันด้วยความรัก ความอดทน ความใจกว้างและความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ การเรียนรู้ที่จะให้อภัยเป็นสิ่งที่เราต้องทำตลอดชีวิต เพื่อเราจะสามารถเป็นตัวแทนของพระจิตเจ้าผู้ให้อภัยบาป

ประการที่สาม เราต้องดำเนินชีวิตในพระพรของพระจิต ผู้บันดาลให้เราร้อนรนด้วยไฟแห่งความรักของพระเจ้า พร้อมที่จะอุทิศตนเพื่อพระศาสนจักร พร้อมที่จะสร้างสันติสุขเพื่อขจัดความขัดแย้งให้หมดสิ้นไป พร้อมที่จะนำความสุขของพระเจ้าไปสู่ผู้ยากจนและถูกทอดทิ้ง และพร้อมที่จะใช้พระพรต่างๆ ที่เราได้รับเพื่อประโยชน์ของเพื่อนพี่น้อง “พระพรพิเศษมีหลายประการ แต่มีพระจิตเจ้าองค์เดียว” (1 คร 12:4)

บทสรุป

พี่น้องที่รัก วันนี้เราฉลองการถือกำเนิดของพระศาสนจักร พระกายทิพย์ของพระคริสตเจ้า ในพระกายทิพย์นี้เราได้รับการล้างและการเจิมด้วยน้ำมันศักดิ์สิทธิ์ ผ่านทางศีลล้างบาปและศีลกำลังเราได้รับพระจิตเจ้าเหมือนดังที่บรรดาอัครสาวกได้รับในวันเปนเตกอสเต และเช่นเดียวกับบรรดาอัครสาวก เราได้รับมอบพันธกิจให้สานต่องานของพระเยซูเจ้าในการทำให้อาณาจักรของพระเจ้าเกิดขึ้นในโลก นี่คือ พันธกิจและการเรียกที่เราเฉลิมฉลองในวันนี้

พระวรสารวันนี้บอกเราว่า สันติสุขแท้คือการให้อภัย คืนดีกับพระเจ้าและเพื่อนพี่น้อง ดังนั้น เราจึงต้องดำเนินชีวิตในความรักต่อกันและให้อภัยความผิดของกันและกันด้วยใจกว้าง ไม่คิดว่าตนเองเป็นฝ่ายถูกหรือดีกว่าคนอื่น เมื่อนั้นสันติสุขที่แท้จะบังเกิดขึ้น ในอีกด้านหนึ่ง เมื่อพระจิตเจ้าคือบ่อเกิดแห่งความเป็นหนึ่งเดียว เราจึงต้องสร้างสรรค์ความเป็นหนึ่งเดียวให้เกิดขึ้น โดยเริ่มจากในครอบครัวของเรา ก่อนจะขยายไปสู่สังคมรอบข้าง เพื่อมุ่งสู่ความเป็นหนึ่งเดียวแท้จริงกับพระเจ้า อันเป็นเป้าหมายสุดท้ายของเราแต่ละคน

คุณพ่อ ดิษพล รุ่งโรจน์วรวัฒนา

 

___________________________

Pentecost Sunday – Solemnity

MULTSCHER_Hans_Pentecost

สภาภิบาลวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

สวัสดีค่ะพี่น้องที่รัก

    วันนี้ขอเชิญชวนพี่น้องคริสตชน มารื้อฟื้นหน้าที่ของเราต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเอง ซึ่งอยู่ในพระบัญญัติของพระเป็นเจ้าประการที่ 7 อย่าลักขโมย และประการที่ 10 อย่ามักได้ทรัพย์สินของผู้อื่น

    พระบัญญัติ 2 ประการนี้ เป็นเรื่องเกี่ยวกับ ความยุติธรรมต่อทรัพย์สินของผู้อื่น ซึ่งหมายถึง ข้าวของ เงินทอง รวมถึงอาคารสถานที่ (ที่ดิน) และสัตว์ต่าง ๆ ด้วย เราคริสตชนเชื่อว่าสรรพสิ่งสรรพสัตว์ทั้งหลาย พระเจ้าทรงเป็นผู้สร้างขึ้นมาเพื่อมนุษย์ทั้งสิ้น พระองค์ยังทรงประทานให้เป็นกรรมสิทธิ์ของแต่ละคนเป็นการส่วนตัว และเป็นของส่วนรวมด้วย ดังนั้น มนุษย์จึงต้องรู้จักใช้ทรัพย์สินต่าง ๆ อย่างดี อย่างคุ้มค่าด้วยเช่นกัน

อย่าลักขโมย มีความหมายดังต่อไปนี้

 1. การเอาทรัพย์สินของคนอื่นไปโดยผิดยุติธรรม เช่น ขโมยเงินพ่อแม่และของผู้อื่น ยักยอกเงินของบริษัท หรือขโมยของมีค่าต่าง ๆ
 2. กินดอกเบี้ยเกินควร คือคิดเกินอัตราของธนาคาร
 3. ฉ้อโกง เช่น ทำเอกสารปลอม ใช้แง่ของกฎหมายมาบังคับ การฉ้อราษฎร์บังหลวง (คอรัปชั่น)
 4. นายจ้างที่ไม่จ่ายค่าจ้างอันชอบธรรม ขาดความรัก ความเมตตา เอาเปรียบผู้อื่น
 5. ลูกจ้างที่อู้งาน ทำงานไม่เต็มที่ หนีงาน ก็ทำผิดความยุติธรรมต่อนายจ้างเช่นกัน6. พ่อค้า แม่ค้าที่โกงตาชั่ง ขายสินค้าไม่ได้คุณภาพ โฆษณาเกินความเป็นจริง
 6. ลูกหนี้ไม่ยอมชำระหนี้ ถือว่าขาดความรับผิดชอบ
 7. ผู้ที่รับซื้อของโจร
 8. การไม่คืนของที่เก็บได้ หรือของที่มีคนมาฝากไว้
 9. จงใจทำลายทรัพย์สินของผู้อื่น หรือร่วมมือทำหน้าที่เป็นต้นทางให้ผู้อื่นขโมยก็ผิดเช่นกัน

อย่าลืมว่า บาปผิดต่อความยุติธรรมนี้ จะได้รับการยกก็ต่อเมื่อต้องชดเชยทรัพย์สิน สิ่งของที่เราทำผิดนั้นให้กับผู้เสียหายด้วย มิฉะนั้น บาปจะไม่หลุด ในกรณีหาใช้คืนไม่ได้จริง ๆ ต้องทำการตกลงกันให้เรียบร้อย เพื่อคืนความยุติธรรมให้เขานั่นเอง

จากหลักธรรมคำสอนคาทอลิก

___________________________________

“This kind can only come out through prayer.”

SICK PRAY ONLY stdas0568

มิสซาประจำสัปดาห์

จันทร์ที่ 16

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 7 เทศกาลธรรมดา

อุทิศ วิญญาณครอบครัว “อาภรณ์รัตน์”, เปาโล สุดใจ กายสุต, อากาทา เง็ก แซ่กัง, ยอแซฟ หงวนจั้ว-มารีอา ไส้เง็ก แซ่ลี้, เปโตร ยิมลี้ แซ่อุน, ดอมินิโก ก่า เหงียนกวาง, ปู่ย่าตายาย, ดอมินิโก ฮาย บ่าเหวียง, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพรโชติโรจน์ประภา, มารีอา ผาณิต ภู่เย็น, สเตฟาโน ร.ต.อ.สมศักดิ์ เยาวสังข์, มารีอา อภิรัตน์ เยาวสังข์, มารีอา เฟื่อง แซ่เร,มารีอา ชวนพิศ นิพนธ์สุขโชติ, อากุสติโน ยงยุทธ อภิชาตะพงศ์, วิญญาณในไฟชำระ

_______________________________________

“Whoever receives one child such as this in my name, receives me;

and whoever receives me, receives not me but the one who sent me.”

CHILDS lwjas0261

อังคารที่ 17

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 7 เทศกาลธรรมดา

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ ประมวล ชลหาญ เปาโล สุดใจ กายสุต, บัลทาซา เต็กเซี้ยง-เชลานีอา ง่วยลั้ง กิจสวัสดิ์, ดอมินิโก ก่า เหงียนกวาง, ปู่ย่าตายาย, ดอมินิโก ฮาย บ่าเหวียง, นางกุลจิรา เจิดจรรยาพงศ์, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เปโตร เด่นเพิ่มทวีโชค, มารีอา ผาณิต ภู่เย็น, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอา ชวนพิศ นิพนธ์สุขโชติ, ลูซีอา สมสมัย กิจสมัคร,เปโตร วิชัย ปวงนิยม, เอลีซาแบธ อารี อภิชาตะพงศ์, วิญญาณในไฟชำระ

พุธที่ 18

06.00 น.

19.00 น.

น.ยอห์นที่ 1 พระสันตะปาปาและมรณสักขี

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, นายประสิทธิ์ วงศ์ตั้งตน, ดอมินิโก ก่า เหงียนกวาง, ปู่ย่าตายาย, ดอมินิโก ฮาย บ่าเหวียง, เทเรซา บุญเรือน รุ่งอรุณ, ยอแซฟ เพลิน รุ่งอรุณ, วิญญาณ “น้องน๊อต” และวิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, วันเกิด ยวงบัปติสตา พีรพร เชาวนะ

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, มารีอา ผาณิตภู่เย็น, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอา ชวนพิศ นิพนธ์สุขโชติ, ยอแซฟ วิโรจน์ ชมจินดา, เซซีลีอา ยุพิน เจี่ยจวบสิน,อเล็กซิส วรศักดิ์ สิริภักดีวงศ์, วิญญาณในไฟชำระ

______________________________________

“For whoever is not against us is for us.”

1 love stdas0195

พฤหัสฯที่ 19

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 7 เทศกาลธรรมดา

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, ฟรังซีสโก สุทธิ-มารีอา สมร ชลหาญ, ฟรังซิสโก อั้น-มารีอา ลิ้ม-ยอแซฟ วศิน ทับละม่อม,ดอมินิโก ก่า เหงียนกวาง, ปู่ย่าตายาย, ดอมินิโก ฮาย บ่าเหวียง, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, คล้ายวันเกิด เบเนดิก อรรณพ นรินทรางกูร และครอบครัว

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เปโตร เด่นเพิ่มทวีโชค, มารีอา ผาณิต ภู่เย็น, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ยุสตินา สมาน-ฮังรีแอตตา จันทรัตน์ สมบัติเจริญ, ยอห์น สุชา ธาราวร, มารีอามักดาเลนา เจริญ กรรณิการ์, โยเซฟ ฟิน ณ ป้อมเพ็ชร, วิญญาณในไฟชำระ

ศุกร์ที่ 20

06.00 น.

19.00 น.

น.เบอร์นาดิน แห่งซีเอนา พระสงฆ์

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, นางหยอง ธนสัญจัย, ยวงบัปติสตา ชุน-มารีอา หวุน-มารีอา ทองสุข ธาดาประสิทธิ์,มอนิกา ทับทิม ปานฟัก, ยอแซฟ สำอางค์ ปานฟัก, ดอมินิโก ก่า เหงียนกวาง, ปู่ย่าตายาย, ดอมินิโก ฮาย บ่าเหวียง, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, มารีอา ผาณิตภู่เย็น, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เปาโล พลตรี สง่า-อันนา วิเชียร วิลัยทอง, มารีอา ชวนพิศ นิพนธ์สุขโชติ, อันนา เฉลียวดิษฐสัตย์ธรรม, วิญญาณในไฟชำระ

_______________________________________

Jesus said to his disciples: «Anyone who gives you a cup of water to drink

because you belong to Christ, amen, I say to you, will surely not lose his reward.

A DRINK stdas0155

เสาร์ที่ 21

06.00 น.

19.00 น.

น.คริสโตเฟอร์ มักอัลลาเนส และเพื่อนมรณสักขี

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, ดอมินิโก อุไร-โรซา เสนอ ศรีบุญเลิศ, อันนา กาญจนา ธีรวิฑูร, เปโตร ธีระ ธีรวิฑูร, อันตน ชัยยศ ธีรวิฑูร, ยอแซฟ ชัยยุทธ ธีรวิฑูร, ดอมินิโก ก่า เหงียนกวาง, ปู่ย่าตายาย, ดอมินิโก ฮาย บ่าเหวียง, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มารีอา เตือนใจ รุธิรกนก, ครอบครัว รุธิรกนก, ครอบครัว พานิชประไพ, ครอบครัว อาภามงคล, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มีคาแอล ประสิทธิ์-เอลิซาเบท ประทุม สิทธิ, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, มารีอามักดาเลนา ประสพศรี พันธุมจินดา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอา ผาณิต ภู่เย็น,นิโคลัส วีรวัฒน์ รุธิรกนก, ยวงบัปติสตา เมธี อาภรณ์รัตน์, ยอแซฟ ประสิทธิ์-มารีอา สุนี เอกะสิงห์, ยอแซฟ ฉุ่น แซ่ตั้น, อักแนส ริ้ว ยุ่นประยงค์, เปโตร จำนงค์-นางมันทนา งามศิริจิตต์, เปโตร สมพร พูลสวัสดิ์, อันตน กรุง-มารีอา ย่าง, เทเรซา วิมล อยู่ยืนยง, วิญญาณในไฟชำระ

_____________________________________

“Therefore what God has joined together,

no human being must separate.”

Jesus_Preaching_to_the_Multitude_1207-183

อาทิตย์ที่ 22

06.30 น.

08.30 น.

10.00 น.

16.00 น.

สมโภชพระตรีเอกภาพ

สุขสำราญ เปโตร เกียรติศักดิ์-มารีอา อรณัน สังขรัตน์, บุญรวย-พั้ว มะโนรัตน์, มารีอา ซิ้วบ๊วย น้ำทรัพย์, ครอบครัว อำรุง-ประพิน ศรีบุญเลิศ, ครอบครัว อัจราพร-Kharsim, ครบรอบวันเกิด มารีอา เมธาวี แก้วไกรสร, ครอบครัว เซซีลีอา ไพลิน กายสุต

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ พยุง-มารีอา อุทัย เอียงผาสุก, มัทธิว สง่า-อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ฟรังซีสโก เฉลิมพล-ยอแซฟ เฉลิมชัย-เปาโล เฉลิมชาติ แววเกกี, ลูซีอา อำภา รุจิพงศ์, เปโตร ประวิทย์-มารีอา วัชรี วิทวัสพงศ์, อันนา นัชรี มั่นศิล, เปโตร เทพ-มารีอา เสงี่ยม-โซซีโม กมล-มารีอา กิมล้วน สังขรัตน์, ฟรังซิสโก ปรีชา-มารีอา อำพัน กานตานนท์, เปโตร คำ-มารีอา โสภาวรรณ จันสวัสดิ์, เปโตร ราศรี-เทเรซา ฉอ้อน ทิวไผ่งาม, ฟรังซีสโก สุมิตร ศรจิตติ, ฟรังซีสโก สมพล ศุระศรางค์, ร็อค เมือง-มารีอา กุหลาบ ดีสุดจิต, เปาโล สุดใจ กายสุต, เซซีลีอา ยุพิน เจียจวบสิน, เปาโล กุศล-ยอแซฟ วิรัตน์ มหัคฆพงศ์, อันนา กาญจนา ธีรวิฑูร, เปโตร ธีระ ธีรวิฑูร, อันตน ชัยยศ ธีรวิฑูร, ยอแซฟ ชัยยุทธธีรวิฑูร, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ สัตบุรุษทุกครอบครัว

สุขสำราญ เทเรซา สุขฤทัย ตรีมานคา และครอบครัว, คาธารีนา อโณทัย สุวรรณประดิษฐ์ และครอบครัว, ยอแซฟ นิติวุฒิ สุวรรณประดิษฐ์ และครอบครัว, จงกลณี สุขประเสริฐกุล, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, ดอมินิกซาวีโอ อลงกต-ยวง บอสโก อติชาต ปิติสันต์, มารีอา ธันยพร ศศิสุวรรณ, ครอบครัว จรุไพรวัลย์, อัญชลี วิพัทนะพร, สังคม พนมอุปถัมภ์,เปโตร จักรกฤช ซีกเพชรทอง, ครอบครัว ซีกเพชรทอง, เปโตร สุพล คริสต์วทัญญู, นางฟูจิตต์ ณ บางช้าง, นายพิทูร สุวรรณชัย, มีคาแอล พรพล พัธนพันธ์, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, ประสิทธิ์-มารีอา นุชนาถ-กฤต กิจวิวัฒนการ, แม่เสาวนีย์ เลาหไทยมงคล, มารีอา ปัณฑา-มารีอา เปี่ยมขวัญ ปัณฑวังกูร, ครอบครัว มากาเร็ต มารีอา อรพินท์ ศักดิ์ศรี-ครอบครัว ลูก ๆ และน้อง ๆ, วันเกิด เปโตร สุธรรม บุญสถิตถาวร, วันเกิด มารีอา สริดา ยวนจิตต์, กิจการงานครอบครัว คุณสามารถ ฉ่ำประวิง, ครอบครัว นายประวัติ งามละม้าย, ครอบครัว เติมคุนานนท์, ยอแซฟ มานพ อาภามงคล และครอบครัว, นางอัญชลี ฟองซัวร์ เลอก๊อก, ครอบครัว ตันวิบูลย์, ครอบครัว รุจิเรข, ครอบครัว พิชัยรัฐ, คุณธัญวรรณ สุขชัย, อากาทา วนิดา แซ่โจว, วันเกิด มารีอา หลุยส์ บุญเรือน เอี่ยมวนานนทชัย, มารีอา วีณา ตั้งถาวร, ครอบครัว นายณัฏฐ์ หล่อวัฒนศิริกุล, สมาชิกคณะอัศวินแห่งศีลมหาสนิท วัดสามเสน, ครบรอบวันเกิด อัลฟอนโซ อาทิตย์ โกวรรธนะกุล, โมทนาคุณพระโต, โมทนาคุณแม่พระและนักบุญทั้งหลาย

อุทิศ เรย์มองด์ ธานี ลวสุต, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, ครอบครัว ชื่นพุฒิ, อันนา สำรวม ชื่นพุฒิ, มารีอา ปิยะสุทธิ์ ใจสวัสดิ์ (ชื่นพุฒิ), เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, มารีอา โสภาวรรณ จันสวัสดิ์, มารีอา ผาณิต ภู่เย็น, นายเธียรชัย สุวรรณฤกษ์, ยากอบ โชติวิศิษฏ์ ประพิณวงศ์, ยอแซฟ ประนิม ตรีมานคา, นายทวีศักดิ์ ศรีวรขาน, นายสหพล ศรีวรขาน, เปโตร พ.อ.ดาว-มารีอามักดาเลนา ศรีเมือง ธูปหอม, ฟรานซิส วรวิทย์ ทองจุลย์, เทเรซา สุวรรณี ขำขันทอง, ฟรังซิสเซเวียร์ วิรัช-ยอแซฟ สมชัย อินทรสุขสันติ, อันนา เฉลียว เคนแก้ว, ยอแซฟ เริงชัย แก้วไกรสร, ยวง หล่อติ๊ด แซ่ตั้ง, มารีอา โซม่วย แซ่ตั้ง, มารีอา ป่อฮุ้ง, เอลิซาเบท ขาง้อ แซ่เฮ้ง, นายสุทธิกุล เจียรสุทธิกุล (หรั่ง), เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, ยอแซฟ ประสงค์ นิ่งเจริญ, ยอแซฟ เหลียงเป้ง นิ่งเจริญ, ยอแซฟ ประเสริฐ นิ่งเจริญ, ยวงบัปติสตา สมนึก เจริญสุข, เซซีลีอา มณฑา เจริญสุข, มารีอามักดาเลนา สนิท เจริญสุข, นายชมภู เศรษฐกาญจน์, ยอแซฟ สนิท-ปุลเกรีอา สิรินทร์-เซซีลีอา อำพัน ปิติสันต์, ยอแซฟ พล.ต.ท สุพจน์-พล.ต.ต ทวี-นางอมรา ณ บางช้าง, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เปโตร ศรีมงคล เพ็ญไพจิตร, เทเรซา เฉลา เพ็ญไพจิตร, ยอแซฟ ธนพันธ์ เพ็ญไพจิตร, ยอแซฟ จินดา จินตนเสรี, มารีอามักดาเลนา ทัศนีย์ จินตนเสรี, เปโตร เปาโล น.พ.เจริญทัศน์ จินตนเสรี, โทมัส ประสงค์ ลิมปิชัย,ดอมินิโก ก่า เหงียนกวาง, ปู่ย่าตายาย, ดอมินิโก ฮาย บ่าเหวียง, เปโตร สมทรง พูลสวัสดิ์, อันตน กรุง-มารีอา ย่าง, บรรพบุรุษครอบครัว กิจวิวัฒนการ และเลาหไทยมงคล, พ่อธง เลาหไทยมงคล, ลูกพลับ, ลูซีอา ชุบ เพิ่มทอง, เปาโล วราห์ ปานวิลัย, มารีอามักดาเลนา จงกลณี-ดอมินิโก สุมล พิชัยรัฐ, อังเดร ดารุทยาน, อังแนส ขาจู สกุลสุวรรณ,ฟรังซิสโก บำรุง สกุลสุวรรณ, เทเรซา อิ๊ด ภูพวก, ฟรังซิสเซเวียร์ สุวัฒน์ ทองเหลียง, วิญญาณสมาชิกคณะอัศวินแห่งศีลมหาสนิท วัดสามเสน, เปโตร เหลี่ยว-มัตตา แหว่, ติเบริโอ วิลาศ วันซอร์, โรซา มะลิ มิ่งทองคำ, เทเรซา สมบูรณ์ เกตุนที, ภราดา ซัลวีโน ศักดา กิจเจริญ, มารีอา แพงศรี พนมอุปถัมภ์, อันนา เพ็ญศรี พนมอุปถัมภ์, อันนา ศิริพรพนมอุปถัมภ์, ยอแซฟ ทองแดง พนมอุปถัมภ์, มาติโน เรือง พนมอุปถัมภ์, เปโตร ลึก พนมอุปถัมภ์, ปู่ย่าอาน-ตายายแฮว และญาติที่ล่วงลับ, เทเรซา ประไพศรี คงเจริญ, บรูโน สมเกียรติ์ ตั้งถาวร, เปาโล เปี๊ยะกวง แซ่อึ้ง, เทเรซา เนี้ยะสี แซ่อึ้ง, มารีอา รัชนี ธรรมภิรักษ์, วิญญาณในไฟชำระ

อุทิศ เปาโล ศิริ-มารีอา วิจิตร พีรมนตรี, ลูกา กมล วงศ์ศรีศาสตร์, เรอเน สมนึก เตมียเสน, แพทริค สมพงษ์ พิมสาร,มารีอา สมศรี-มารีอา สมฤดี ธวัชวงษ์, เยนอเวฟา เกิน มากสกุล, โทมัส สำเภา-มารีอา แฉล้ม-คาโรลูส สุภวัฒน์ธูปเทียน, มารีอา ชูชื่น ธนสมบูรณ์, ยอห์น บัปติสต์ ชุติพนธ์ ธนสมบูรณ์, วิญญาณในไฟชำระ

________________________________________

“Let the children come to me; do not prevent them,

for the kingdom of God belongs to such as these.”

1 CHILDS wjas0216

_________________________________________

PLEASE JOIN

DAILY MASS & SUNDAY MASS

READ

DAILY GOSPEL OF THE LORD JESUS

with

DAILY COMMENTARY OF THE DAY

and

SAINTS OF THE DAY

ALSO READ

NEWSLETTER IN THAI

From

SAINT FRANCIS XAVIER NEWSLETTER IN THAI

THANK YOU

___________________________________

“Go into the whole world and proclaim the Gospel to every creature.”

Mark 16:15-20

*********************************************

“I am with you always, until the end of the age.”

Matthew 28:20.

***********************************************

Be merciful, just as your Father is merciful

****************************

“This is my commandment:

love one another as I love you. “

#################################

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s