สารวัด วัดนักบุญฟรังซีสเซเวียร์

22 May 2016. St. Francis xavier Newsletter. ปีที่ 50 ฉบับที่ 21 วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2016

St. Francis xavier Newsletter.

22 May 2016.

อาทิตย์ที่ 8 เทศกาลปัสกา

ปีที่  50  ฉบับที่  21 วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2016

______________________________________

สมโภชพระตรีเอกภาพ

ปีที่  50  ฉบับที่  21  วันอาทิตย์ที่  22  พฤษภาคม  2016

“The Spirit of truth, he will guide you to all truth. He will not speak on his own,

but he will speak what he hears, and will declare to you the things that are coming.”

HOLY SPIRIT lwjas0013

___________________________________

The Most Holy Trinity – Solemnity

th-jjjjjjjjjjjj.jpg

สมโภชพระตรีเอกภาพ

    มีเรื่องเล่าว่า ครั้งหนึ่งขณะที่นักบุญเอากุสตินซึ่งได้ชื่อว่าเป็นนักปราชญ์ของพระศาสนจักร กำลังพยายามาหาคำจำกัดความหรือคำอธิบายที่ชัดแจ้งเกี่ยวกับพระตรีเอกภาพ ในเรื่องที่เกี่ยวกับข้อความเชื่อที่ว่า “สามพระบุคคลรวมเป็นพระเจ้าหนึ่งเดียว” แม้จะพยายามครุ่นคิดครั้งแล้วครั้งเล่าแต่ยังหาคำจำกัดความที่ครบถ้วนสมบูรณ์ไม่ได้

นักบุญเอากุสตินเลยพักสมองด้วยการไปเดินเล่นที่ชายทะเล และได้สังเกตเห็นเด็กคนหนึ่งกำลังทำหลุมเล็กๆ บนพื้นทราย ท่านนักบุญเฝ้าดูต่อไปก็เห็นเด็กคนนั้นเอาเปลือกหอยไปตักน้ำทะเลมาเทใส่หลุมนั้น เนื่องจากเป็นหลุมทรายน้ำทะเลจึงซึมหายไปอย่างรวดเร็ว แต่เด็กคนนั้นไม่ละความพยายามไปตักน้ำทะเลมาเทใส่ครั้งแล้วครั้งเล่า

ที่สุด นักบุญเอากุสตินจึงถามเด็กนั้นว่า “ทำไมถึงทำอย่างนั้นละ” เด็กคนนั้นตอบว่า “ผมจะเอาน้ำทะเลทั้งหมดมาใส่ในหลุมนี้” นักบุญเอากุสตินหัวเราะด้วยความเอ็นดู พร้อมกับอธิบายว่า “เด็กโง่เอ๋ย เป็นไปไม่ได้หรอกที่จะเอาน้ำทะเลซึ่งกว้างใหญ่ไพศาลมาใส่ในหลุมเล็กๆ นี้ได้หมด” เด็กคนนั้นจึงย้อนคืนว่า “คงเหมือนกันกับท่านที่ไม่มีทางที่หาคำจำกัดความเรื่องพระตรีเอกภาพที่ยิ่งใหญ่สูงสุด ด้วยสมองเพียงน้อยนิดของท่าน” ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา นักบุญเอากุสตินจึงเลิกที่จะหาคำจำกัดความเกี่ยวกับเรื่องนี้อีก

  1. ความเป็นหนึ่งเดียวของพระเจ้า

เรามักจะคิดว่าพระเจ้าทรงอยู่ตามลำพัง ในสถานที่อยู่สูงเหนือโลกของเรา ซึ่งไกลออกไปในที่ซึ่งไม่มีใครรู้จัก แต่เมื่อพระเยซูเจ้าเสด็จมาในโลกเราถึงรู้ว่า พระเจ้าไม่ได้อยู่ห่างไกลจากเราหรืออยู่ตามลำพัง แต่มีสามพระบุคคล และทั้งสามพระบุคคลเป็นหนึ่งเดียวกัน พระเจ้าพระบิดาทรงรักพระบุตร (พระวจนาตถ์) ความกลมเกลียวกันระหว่างพระบิดาและพระบุตรคือที่มาของพระบุคคลที่ 3 คือพระจิตเจ้า

สามพระบุคคลในพระเจ้า พระบิดา พระบุตร และพระจิต รวมเป็นหนึ่งเดียวในความรัก ซึ่งมีความประสานกลมกลืนและสอดคล้องกันทั้งในเรื่องน้ำใจอิสระและเจตจำนง ความรักของพระเจ้าแสดงออกให้เห็นอย่างแจ่มแจ้งในการสร้าง รวมถึงเรามนุษย์ซึ่งเป็นสิ่งสร้างที่ประเสริฐที่สุด และเรามีส่วนในความรักที่สมบูรณ์ของพระเจ้า การสมโภชพระตรีเอกภาพจึงเตือนใจเราให้ตระหนักถึงความรักที่สูงส่งของพระเจ้าต่อเรา ผ่านทางความรักนี้ทำให้เราเปลี่ยนแปลงตนเองกลายเป็นทายาทในอาณาจักรของพระเจ้า

เอกภาพและความสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวกันของทั้งสามพระบุคคล เราจะเข้าใจความจริงนี้ได้โดยอาศัยพระจิตเจ้า ดังนั้น พระเยซูเจ้าจึงตรัสว่า “เมื่อพระจิตเจ้าแห่งความจริงจะเสด็จมา พระองค์จะทรงนำพวกท่านไปสู่ความจริงทั้งมวล” พระวรสารวันนี้จึงทำให้เราเห็นถึงความจริงแห่ง “พระตรีเอกภาพ พระบิดา พระบุตร และพระจิต” เพราะการเปิดเผยของพระเยซูเจ้าอย่างชัดเจน

  1. ธรรมล้ำลึกเรื่องพระตรีเอกภาพ

ธรรมล้ำลึกเรื่องพระตรีเอกภาพได้รับการไขแสดงผ่านทางพระเยซูเจ้า ที่เปิดเผยให้เราทราบว่า พระบิดาเจ้าคือพ่อที่ใจดีที่รักและให้อภัยลูกเสมอ ดั่งคำอุปมาเรื่องลูกล้างผลาญที่เราได้ยินบ่อยครั้งในพระวรสาร หรือในบทภาวนาถึงพระบิดาที่พระเยซูเจ้าทรงสอนบรรดาอัครสาวกให้เรียกพระเจ้าเป็น “บิดา” (Abba) ซึ่งเป็นเรื่องแปลกใหม่ในหมู่ชาวยิว ที่ไม่กล้าแม้จะเอ่ยนามพระเจ้า คำว่า “Abba” ในภาษาฮีบรู เป็นคำที่ธรรมดาที่สุดที่ชาวยิวใช้เรียกพ่อ

ธรรมล้ำลึกเรื่องพระตรีเอกภาพ สามพระบุคคลรวมเป็นพระเจ้าหนึ่งเดียว เป็นสิ่งที่เข้าใจได้ยากด้วยสติปัญญา (ด้วยสมอง) แต่เราสามารถเข้าใจอย่างถ่องแท้ด้วยหัวใจเมื่อเราเจริญชีวิตในความรักต่อกัน เวลาที่เรารักกันพระเจ้าจะประทับอยู่กับเราและเราจะอยู่ในพระเจ้า สายสัมพันธ์แห่งความรักได้รวมพระบิดา พระบุตร และพระจิตให้เป็นหนึ่งเดียวกันในพระตรีเอกภาพ  อีกทั้งรวมมนุษย์เราให้เป็นหนึ่งเดียวกันกับพระองค์และกับเพื่อนพี่น้อง

นี่คือ ความเชื่อและประสบการณ์ของพระศาสนจักรทุกยุคทุกสมัย เป็นความเชื่อที่หยั่งรากลึกในพระเจ้า พระบิดา พระบุตรและพระจิตเสมอมาไม่เคยเปลี่ยนแปลง เป็นประสบการณ์ของบรรดาคริสตชนและนักบุญทั้งหลายที่เชื่อในพระเจ้า พระตรีเอกภาพ และพยายามเจริญชีวิตแบบพระตรีเอกภาพ คือชีวิตแห่งความสนิทสัมพันธ์กับพระเจ้าและกับเพื่อนพี่น้องในชีวิตประจำวัน

เราคริสตชนประกาศเสมอมาในการภาวนาถึงพระเจ้า พระบิดา พระบุตร และพระจิต ด้วยการทำสำคัญมหากางเขนที่หน้าผาก ที่อก และที่ไหล่ทั้งสองข้าง เราออกนามพระเจ้า พระบิดา พระบุตร และพระจิต ให้มาประทับอยู่กับเราและอวยพรเรา เป็นการประกาศให้ทุกคนได้รับทราบว่า “เราเป็นคริสตชน” อีกทั้ง เป็นการยืนยันว่า เราเชื่อในพระเจ้าหนึ่งเดียวสามพระบุคคล และดำเนินชีวิตในพระนามของพระตรีเอกภาพ พระบิดา พระบุตร และพระจิต

บทสรุป

พี่น้องที่รัก นี่คือความเชื่อและความหวังของเรา เหนือสิ่งอื่นใด พระเจ้าเที่ยงแท้ที่เราเชื่อศรัทธา และมีพลังต่อชีวิตของเรามากที่สุดนี้เป็นพระเจ้าสามพระบุคคล พระบิดา พระบุตร และพระจิต เป็นพระเจ้าแห่งความสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวแท้จริง ไม่มีการแบ่งแยก แต่เท่าเสมอกัน และสมบูรณ์ครบครันในความเป็นหนึ่งเดียวกัน นับเป็นข้อความเชื่อที่ลึกซึ้ง ซึ่งเราจะเข้าใจอย่างถ่องแท้เมื่อเราอยู่ต่อหน้าพระเจ้า และเมื่อเราเจริญชีวิตในความรักต่อกัน ทั้งกับพระเจ้าและกับเพื่อนมนุษย์

ชีวิตของเรากับพระเจ้า จึงควรเป็นชีวิตที่ศักดิ์สิทธิ์ ศรัทธา และเชื่อมั่นในพระเจ้าเที่ยงแท้ และมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าอย่างแน่นแฟ้นที่สุด จนกล่าวได้ว่า “พระเจ้าทรงเป็นที่หนึ่งและสำคัญที่สุดในชีวิตเรา” พระองค์คือพระเจ้าที่เราเชื่อ รัก และวางใจมากที่สุด ไม่มีสิ่งใดในโลกจะเปรียบกับพระเจ้าสำหรับเราได้เลย ชีวิตของเราคือชีวิตของพระเจ้านั่นเอง

ชีวิตของเรากับเพื่อนมนุษย์ จึงควรต้องเป็นชีวิตแห่งความสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียว มีความเชื่อและความไว้ใจกัน ที่แสดงออกในความรัก ความเมตตา และความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน เป็นชีวิตที่เป็นหนึ่งเดียวกันเสมอ รักเสมอ และให้อภัยเสมอ โดยเริ่มจากความเป็นหนึ่งเดียวกันในครอบครัว หมู่บ้าน และสังคมของเรา นี่คือ การเป็นพยานถึงความเป็นหนึ่งเดียวกันในชีวิตพระตรีเอกภาพ ที่เราสมโภชในวันนี้

คุณพ่อ ดิษพล รุ่งโรจน์วรวัฒนา

___________________________________________

“How hard it is for those who have wealth to

enter the kingdom of God!”

RICH MANstdas0186

_______________________________________

“But many that are first will be last, and (the) last will be first.”

LAST WILL BE FIRST pppas0552

ประชาสัมพันธ์

  1. ขอเชิญพี่น้องร่วมพิธีเคารพศีลมหาสนิท

   โอกาสสมโภชพระวรกายและพระโลหิตของพระคริสตเจ้า

ในวันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม ศกนี้  เวลา 10.00 น.

  1. สมโภชพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า ในวันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน ศกนี้ เวลา 10.00 น.

หลังพิธีมีแห่พระรูปพระหฤทัยรอบวัด

  1. 3. ส่งศีลวันศุกร์ต้นเดือน

พระสงฆ์จะไปเยี่ยมและส่งศีลฯ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ในวันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน ศกนี้

– ในหมู่บ้าน    เวลา 6.30 น.

– นอกหมู่บ้าน    เวลา 8.45 น.

  1. เลื่อนการรับศีลล้างบาปเด็กทารก (เดือนมิถุนายน)

เนื่องจากวันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน มีพิธีสมโภชพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า ทางวัดไม่สะดวกที่

จะจัดพิธีล้างบาปเด็กทารก จึงขอเลื่อนไปเป็นวันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน แทน

  1. การสอนคำสอนผู้ใหญ่ เพื่อเตรียมรับศีลล้างบาป  ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครเรียนได้ที่สำนัก

งานวัด หรือคุณพ่อทุกองค์ได้ตั้งแต่บัดนี้ โดยเริ่มเรียนในวันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน เป็นต้นไป

  เวลา 10.00 น. ที่ห้องคำสอน

_________________________

สวัสดีครับพี่น้อง

ได้เวลาที่จะฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ปี 2559 แล้วครับ

พี่น้องที่อายุ 65 ปีขึ้นไป ฉีดฟรี ส่วนที่อายุต่ำกว่า 65 ปี คิดค่าวัคซีน 300 บาทเหมือนเดิม

ปีนี้ฉีดเร็วขึ้นเพื่อให้ทันหน้าฝนและปีต่อ ๆ ไปจะฉีดประมาณเวลานี้ครับ

สามารถแจ้งชื่อโดยตรงได้ที่คลินิกสะมาริตันในวันเวลาดังนี้ครับ

 วันพุธที่ 25 พ.ค.59   วันพุธที่ 1 มิ.ย.59  และพุธที่ 8 มิ.ย.59

ที่คลินิกสะมาริตัน เวลา 18.00 น. – 19.30 น.
หรือจะแจ้งทางโทรศัพท์ที่ นพ.วิษณุ ธาราฉัตร  เบอร์ 08 – 7030 – 3050 

หรือแจ้งทางไลน์ก็ได้ ครับ  ไลน์ ID vissanu243
 ปิดรับแจ้งทุกทางเมื่อสิ้นสุดวันที่ 8 มิถุนายน 2559 ครับ

จะจัดฉีดวัคซีนในวันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2559  ที่ห้องสอนคำสอน
 ห้องกลางที่ใต้ถุนตึกบ้านพักพระสงฆ์  เวลา 09.00 น. ถึง 11.30 น.

_________________________________________

“Grant that in your glory we may sit one

at your right and the other at your left.”

1 TWO SONS stdas0086

สภาภิบาลวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

สวัสดีค่ะพี่น้องที่รัก

    มีพี่น้องสัตบุรุษบางท่าน อยากทราบข้อมูลเกี่ยวกับแม่พระมหาทุกข์ แท้จริงแล้ว แม่พระของเรานั้นทรงเป็นราชินีของบรรดามรณสักขี เพราะพระแม่ทรงรับทรมานนานและมากกว่ามรณสักขีทั้งหลาย แม่พระต้องรับทรมานทั้งกายและใจ หากเราไตร่ตรองให้ดี ๆ แล้ว ความทุกข์ทรมานของแม่พระก็มีส่วนช่วยมนุษย์เราให้รอดโดยการกลับคืนชีพของพระคริสตเจ้า

__________________________________________

“Five loaves and two fish are all we have,

unless we ourselves go and buy food for all these people.”

five breads stdas0097

มหาทุกข์ 7 ประการของแม่พระ

มหาทุกข์ประการที่ 1     คำทำนายของผู้เฒ่าซีเมออน

    ผู้เฒ่าซีเมออนพูดกับแม่พระว่า “พระกุมารนี้ทรงบังเกิดมาเพื่อความพินาศและความรอดของคนเป็นจำนวนมากในอิสราเอล พระองค์จะเป็นสัญลักษณ์แห่งการขัดแย้ง ดาบปลายแหลมจะทิ่มแทงดวงพระวิญญาณของพระนาง (ลก.2:34-35)

มหาทุกข์ประการที่ 2    แม่พระหนีไปอียิปต์กับนักบุญยอแซฟและพระกุมาร

    ทูตสวรรค์ได้เข้าฝันนักบุญยอแซฟ ให้รีบพาพระกุมารและแม่พระไปยังดินแดนอียิปต์ เพราะเฮโรดกำลังตามฆ่าพระองค์ นักบุญยอแซฟจึงรีบลุกขึ้นและรีบพาพระกุมารและแม่พระออกเดินทางในเวลากลางคืน ประทับอยู่ที่นั่นจนเฮโรดหมดลมหายใจ (มธ.2:13-14)

มหาทุกข์ประการที่ 3     แม่พระพบพระเยซูเจ้าที่เยรูซาเล็ม

ความวุ่นวายใจของแม่พระที่ตามหาพระกุมาร ถามใครก็ไม่มีใครรู้เห็นพระกุมาร ความเจ็บแปลบได้แล่นอยู่ในอกแม่พระที่ลุกหายไปไหนก็ไม่รู้ และด้วยความเป็นแม่จึงกลับไปเยรูซาเล็มเพื่อตามหาลูก (ลก.2:43-45)

มหาทุกข์ประการที่ 4     แม่พระพบพระเยซูเจ้าที่เนินกัลวารีโอ

    แม่พระเป็นทุกข์โศกเศร้าและร้องไห้เมื่อเห็นพระเยซูเจ้าถูกทรมานอย่างไร้ความปราณี (ลก.23:27)

มหาทุกข์ประการที่ 5     แม่พระอยู่แทบเชิงกางเขน

    เมื่อพระเยซูคริสตเจ้าเห็นพระมารดา และอัครสาวกที่รัก ณ เชิงกางเขน พระองค์ตรัสว่า สตรีเอ๋ย นี่คือลูกของแม่ และตรัสกับนักบุญยอห์นว่า นี่คือแม่ของท่าน (ยน.19:25-27)

มหาทุกข์ประการที่ 6     แม่พระอุ้มพระเยซูเจ้าไว้ในพระกร

    แม่พระรับพระศพมากอดไว้แนบอก มองดูบาดแผลที่เกิดจากการทารุณทั้งน้ำตา (การนำพระศพลงจากกางเขน มก.15:43-46)

มหาทุกข์ประการที่ 7     แม่พระวางพระเยซูเจ้าไว้ในพระคูหา

    น้ำตาของแม่พระได้หลั่งไหลอยู่ในหัวใจที่แตกสลาย (การเชิญพระศพพระเยซูเจ้าฝังไว้ในพระคูหา ยน.29:41-42)

พระมารดามหาทุกข์    ช่วยวิงวอนเทอญ

____________________

ขอขอบคุณ        คุณทิพวรรณ เดชขำ

            สนับสนุนคลินิกสะมาริตัน  1,000 บาท

________________________________________

He overturned the tables of the money changers

and the seats of those who were selling doves.

1 money changers pppas0177มิสซาประจำสัปดาห์

จันทร์ที่ 23

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 8 เทศกาลธรรมดา

อุทิศ วิญญาณครอบครัว “อาภรณ์รัตน์”, เปาโล สุดใจ กายสุต, อากาทา เง็ก แซ่กัง, เปโตร เฮี่ยงลี่ แซ่อุน, เทเรซา หลู แซ่ตั้ง, ยอแซฟ ซั่งเจี่ย แซ่โจว, ดอมินิโก ก่า เหงียนกวาง, ปู่ย่าตายาย, ดอมินิโก ฮาย บ่าเหวียง, เฮเลนา อุไรลักษณ์ อิศรภักดี, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, ครอบครัว อันนา จงสุดา แก้วไกรสร

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพรโชติโรจน์ประภา, มารีอา ผาณิต ภู่เย็น, ยอแซฟ ห้งจิง แซ่เล้า, อันตน เฉลียว จำเริญงาน, ฟรังซิสเซเวียร์ เฉลิมพล บุญมา,อากาทา กาญจนา อนุเธียร, ซาบีนา โสภา-กาทารีนา ลัดดา-เลาเรนเต ใต้อู๋-เซซีลีอา ชิต-อัมโบรซีโอ เพ็งอัน กิจทวี, วิญญาณในไฟชำระ

อังคารที่ 24

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 8 เทศกาลธรรมดา

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ ประมวล ชลหาญ, เปาโล สุดใจ กายสุต, บัลทาซา เต็กเซี้ยง-เชลานีอา ง่วยลั้ง กิจสวัสดิ์, ดอมินิโก ก่า เหงียนกวาง, ปู่ย่าตายาย, ดอมินิโก ฮาย บ่าเหวียง, เปโตร จีระศักดิ์ วัฒนโยธิน, อากาทา ยวง-อัลบีนุส วิมล เต่งตระกูล, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เปโตร เด่นเพิ่มทวีโชค, มารีอา ผาณิต ภู่เย็น, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอา หลีเกียง แซ่ฉั่ว, คริสตินา กฤษณา จำเริญงาน,อากาทา กาญจนา อนุเธียร, เปโตร วิชัย ปวงนิยม, ซาบีนา โสภา-กาทารีนา ลัดดา-เลาเรนเต ใต้อู๋-เซซีลีอา ชิต-อัมโบรซีโอ เพ็งอัน กิจทวี, ฟรังซิสเซเวียร์ เฉลิมพล บุญมา, วิญญาณในไฟชำระ

พุธที่ 25

06.00 น.

19.00 น.

น.เกรโกรี่ที่ 7 พระสันตะปาปา

น.เบดา พระสงฆ์และนักปราชญ์แห่งพระศาสนจักร

น.มารีย์ มักดาเลนา เด ปัสซี พรหมจารี

สุขสำราญ วันเกิด คุณสุปราณี ลักษมีวรานนท์ และครอบครัว

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, ดอมินิโก ก่า เหงียนกวาง, ปู่ย่าตายาย, ดอมินิโก ฮาย บ่าเหวียง, อานับเง็ก-โยเซฟ ใจ้เฮง แซ่ก๊วย,มารีอา ซิ้วเจ็ง แซ่อื้อ, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, มารีอา ประกอบกุล ทองอ่อน, เทเรซา ทิพพาพันธ์ โพธิสิทธิพร

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, มารีอา ผาณิตภู่เย็น, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, อากาทา กาญจนา อนุเธียร, ซาบีนา โสภา-กาทารีนา ลัดดา-เลาเรนเต ใต้อู๋-เซซีลีอา ชิต-อัมโบรซีโอ เพ็งอัน กิจทวี, ฟรังซิสเซเวียร์ เฉลิมพล บุญมา, ยอแซฟ เยือง ยังนึก, อันนา สมบูรณ์ ยังนึก, เปาโล สิบโท สุนิต กันโรคา, วิญญาณในไฟชำระ

พฤหัสฯที่ 26

06.00 น.

19.00 น.

ระลึกถึง น.ฟิลิป เนรี พระสงฆ์

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, ฟรังซีสโก สุทธิ-มารีอา สมร ชลหาญ, พลเอก อนุกูล-นางนงเยาว์ สินธุเดชะ, มาร์ธา ลักขณาสันติพร, ดอมินิโก ก่า เหงียนกวาง, ปู่ย่าตายาย, ดอมินิโก ฮาย บ่าเหวียง, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เปโตร เด่นเพิ่มทวีโชค, มารีอา ผาณิต ภู่เย็น, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, อากาทา กาญจนา อนุเธียร, ยอแซฟ ไพฑูรย์ กรรณิการ์,ซาบีนา โสภา-กาทารีนา ลัดดา-เลาเรนเต ใต้อู๋-เซซีลีอา ชิต-อัมโบรซีโอ เพ็งอัน กิจทวี, ฟรังซิสเซเวียร์ เฉลิมพล บุญมา, วิญญาณในไฟชำระ

ศุกร์ที่ 27

06.00 น.

19.00 น.

น.ออกัสติน แห่งแคนเตอร์เบอรี พระสังฆราช

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, นางหยอง ธนสัญจัย, ยวงบัปติสตา ชุน-มารีอา หวุน-มารีอา ทองสุข ธาดาประสิทธิ์, เปาโล วิชัย-เทเรซา สมพิศ ธาราฉัตร, มารีอา มาลี-ยวงบัปติสตา วิเศษ วัฒนโยธิน, ดอมินิโก ก่า เหงียนกวาง, ปู่ย่าตายาย,ดอมินิโก ฮาย บ่าเหวียง, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, มารีอา ผาณิตภู่เย็น, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เปาโล พลตรี สง่า-อันนา วิเชียร วิลัยทอง, เปโตร สว่าง-อากาทา นันทา โชติเรืองศรี,ซาบีนา โสภา-กาทารีนา ลัดดา-เลาเรนเต ใต้อู๋-เซซีลีอา ชิต-อัมโบรซีโอ เพ็งอัน กิจทวี, ฟรังซิสเซเวียร์ เฉลิมพล บุญมา,อากาทา กาญจนา อนุเธียร, วิญญาณในไฟชำระ

เสาร์ที่ 28

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 8 เทศกาลธรรมดา

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, ดอมินิโก อุไร-โรซา เสนอ ศรีบุญเลิศ, อันนา กาญจนา ธีรวิฑูร, เปโตร ธีระ ธีรวิฑูร, อันตน ชัยยศ ธีรวิฑูร, ยอแซฟ ชัยยุทธ ธีรวิฑูร, ดอมินิโก ก่า เหงียนกวาง, ปู่ย่าตายาย, ดอมินิโก ฮาย บ่าเหวียง, นายดิลก ปัญจวิรัชช์,วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มารีอา เตือนใจ รุธิรกนก, ครอบครัว รุธิรกนก, ครอบครัว พานิชประไพ, ครอบครัว อาภามงคล, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มีคาแอล ประสิทธิ์-เอลิซาเบท ประทุม สิทธิ, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, มารีอามักดาเลนา ประสพศรี พันธุมจินดา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอา ผาณิต ภู่เย็น,นิโคลัส วีรวัฒน์ รุธิรกนก, ยวงบัปติสตา เมธี อาภรณ์รัตน์, ยอแซฟ ประสิทธิ์-มารีอา สุนี เอกะสิงห์, ยอแซฟ ฉุ่น แซ่ตั้น, อักแนส ริ้ว ยุ่นประยงค์, เปโตร จำนงค์-นางมันทนา งามศิริจิตต์, เทเรซา วิมล อยู่ยืนยง, ฟรังซีสโก เสน่ห์ ทรัพย์ไพฑูรย์,ซาบีนา โสภา-กาทารีนา ลัดดา-เลาเรนเต ใต้อู๋-เซซีลีอา ชิต-อัมโบรซีโอ เพ็งอัน กิจทวี, ฟรังซิสเซเวียร์ เฉลิมพล บุญมา, วิญญาณในไฟชำระ

อาทิตย์ที่ 29

06.30 น.

08.30 น.

10.00 น.

16.00 น.

สมโภชพระวรกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้า

สุขสำราญ เปโตร เกียรติศักดิ์-มารีอา อรณัน สังขรัตน์, บุญรวย-พั้ว มะโนรัตน์, ครอบครัว อำรุง-ประพิน ศรีบุญเลิศ, ครอบครัว อัจราพร-Kharsim

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ พยุง-มารีอา อุทัย เอียงผาสุก, มัทธิว สง่า-อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ฟรังซีสโก เฉลิมพล-ยอแซฟ เฉลิมชัย-เปาโล เฉลิมชาติ แววเกกี, ลูซีอา อำภา รุจิพงศ์, เปโตร ประวิทย์-มารีอา วัชรี วิทวัสพงศ์, อันนา นัชรี มั่นศิล, เปโตร เทพ-มารีอา เสงี่ยม-โซซีโม กมล-มารีอา กิมล้วน สังขรัตน์, ฟรังซิสโก ปรีชา-มารีอา อำพัน กานตานนท์, เปโตร คำ-มารีอา โสภาวรรณ จันสวัสดิ์, เปโตร ราศรี-เทเรซา ฉอ้อน ทิวไผ่งาม, ยอแซฟ เชาวน์-ยอแซฟ ดิลก ชีรานนท์, ฟรังซีสโก สุมิตรศรจิตติ, ฟรังซีสโก สมพล ศุระศรางค์, ร็อค เมือง-มารีอา กุหลาบ ดีสุดจิต, เปาโล สุดใจ กายสุต, โทมา ขุนพิลาศ-มารีอา สวน กายสุต, เซซีลีอา ยุพิน เจียจวบสิน, เปาโล กุศล-ยอแซฟ วิรัตน์ มหัคฆพงศ์, อันนา กาญจนา ธีรวิฑูร, เปโตร ธีระธีรวิฑูร, อันตน ชัยยศ ธีรวิฑูร, ยอแซฟ ชัยยุทธ ธีรวิฑูร, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ สัตบุรุษทุกครอบครัว

สุขสำราญ เทเรซา สุขฤทัย ตรีมานคา และครอบครัว, คาธารีนา อโณทัย สุวรรณประดิษฐ์ และครอบครัว, ยอแซฟ นิติวุฒิ สุวรรณประดิษฐ์ และครอบครัว, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, ดอมินิก ซาวีโอ อลงกต-ยวง บอสโก อติชาต ปิติสันต์,เปโตร จักรกฤช ซีกเพชรทอง, ครอบครัว ซีกเพชรทอง, เปโตร สุพล คริสต์วทัญญู, นางฟูจิตต์ ณ บางช้าง, นายพิทูร สุวรรณชัย, มีคาแอล พรพล พัธนพันธ์, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, ประสิทธิ์-มารีอา นุชนาถ-กฤต กิจวิวัฒนการ, แม่เสาวนีย์ เลาหไทยมงคล, มารีอา ปัณฑา-มารีอา เปี่ยมขวัญ ปัณฑวังกูร, ครอบครัว มากาเร็ต มารีอา อรพินท์ ศักดิ์ศรี-ครอบครัว ลูกๆ และน้องๆ, ครอบครัว เติมคุนานนท์, มารีอา รัศมี ชานนท์, วันเกิด นางเบ็ญจา กีหงษ์, คุณแม่อารีย์ บรมวิทย์, คุณป้าละเอียด แถบจำเริญ, นางอัญชลี ฟองซัวร์ เลอก๊อก, ครอบครัว เทเรซา เพ็ญศรี พรพิทักษ์สุข, นายพงษ์เทพ ดาวรัตนหงษ์, นายประวัติ งามละม้าย, ครอบครัว หอมจันทร์, ครอบครัว ยวง พงษ์ศักดิ์ ธาราฉัตร, คล้ายวันเกิด มารีอา มิสกมาลย์ ศิริเศรษฐวงศ์, ยอแซฟ ปรีชาจรุไพรวัลย์, อันนา สริตา พฤกษอรุณ และครอบครัว, ครอบครัว ครองหทัย จักรศรีพร, โมทนาคุณพระ, โมทนาคุณแม่พระ

อุทิศ เรย์มองด์ ธานี ลวสุต, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, ครอบครัว ชื่นพุฒิ, อันนา สำรวม ชื่นพุฒิ, มารีอาปิยะสุทธิ์ ใจสวัสดิ์ (ชื่นพุฒิ), เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, มารีอา โสภาวรรณ จันสวัสดิ์, โทมา พยนต์-มารีอา โสน กายสุต, มารีอา ผาณิต ภู่เย็น, นายเธียรชัย สุวรรณฤกษ์, ยากอบ โชติวิศิษฏ์ ประพิณวงศ์, ยอแซฟ ประนิม ตรีมานคา, นายทวีศักดิ์ ศรีวรขาน, นายสหพล ศรีวรขาน, เปโตร พ.อ.ดาว-มารีอามักดาเลนา ศรีเมือง ธูปหอม, ฟรานซิส วรวิทย์ ทองจุลย์, อันนา เฉลียว เคนแก้ว, ยอแซฟ เริงชัย แก้วไกรสร, ฟรังซิสเซเวียร์ วิรัช-ยอแซฟ สมชัย อินทรสุขสันติ, มารีอา ก้อนทอง วงศ์ก้อนทอง, เทเรซา สุวรรณีขำขันทอง, ยวง หล่อติ๊ด แซ่ตั้ง, มารีอา โซม่วย แซ่ตั้ง, มารีอา ป่อฮุ้ง, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, ยอแซฟ ประสงค์ นิ่งเจริญ, ยอแซฟเหลียงเป้ง นิ่งเจริญ, ยอแซฟ ประเสริฐ นิ่งเจริญ, ยวงบัปติสตา สมนึก เจริญสุข, เซซีลีอา มณฑา เจริญสุข, มารีอามักดาเลนา สนิท เจริญสุข, นายชมภู เศรษฐกาญจน์, ยอแซฟ สนิท-ปุลเกรีอา สิรินทร์-เซซีลีอา อำพัน ปิติสันต์, ยอแซฟ พล.ต.ท สุพจน์-พล.ต.ต ทวี-นางอมรา ณ บางช้าง, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เปโตร ศรีมงคล เพ็ญไพจิตร, เทเรซา เฉลา เพ็ญไพจิตร, ยอแซฟ ธนพันธ์ เพ็ญไพจิตร, บรรพบุรุษ สกุลทอง, ยอแซฟ จินดา จินตนเสรี, มารีอามักดาเลนา ทัศนีย์ จินตนเสรี, เปโตร เปาโล น.พ.เจริญทัศน์จินตนเสรี, โทมัส ประสงค์ ลิมปิชัย, ดอมินิโก ก่า เหงียนกวาง, ปู่ย่าตายาย, ดอมินิโก ฮาย บ่าเหวียง, บรรพบุรุษครอบครัวกิจวิวัฒนการ และเลาหไทยมงคล, พ่อธง เลาหไทยมงคล, ลูกพลับ, เปโตร เหลี่ยว-มัตตา แหว่, โรซา มะลิ มิ่งทองคำ, เทเรซา สมบูรณ์ เกตุนที, ละออ งามละม้าย, เปาโล วราห์ ปานวิลัย, ซาบีนา โสภา-กาทารีนา ลัดดา-เลาเรนเต ใต้อู๋-เซซีลีอา ชิต-อัมโบรซีโอ เพ็งอัน กิจทวี, ฟรังซิสเซเวียร์ เฉลิมพล บุญมา, เทเรซา อิ๊ด ภูพวก, ฟรังซิสเซเวียร์ สุวัฒน์ ทองเหวียง, อันตน เสถียร-ลูซีอา ลมัย ชมไพศาล, วิญญาณสกุล ชมไพศาลและกรีกุล, เทเรซา ประไพศรี คงเจริญ, วิญญาณในไฟชำระ

อุทิศ เปาโล ศิริ-มารีอา วิจิตร พีรมนตรี, ลูกา กมล วงศ์ศรีศาสตร์, เรอเน สมนึก เตมียเสน, แพทริค สมพงษ์ พิมสาร,เปโตร อำนวย-เทเรซา บุญยัง สังขรัตน์, เยนอเวฟา เกิน มากสกุล, เทเรซา ถม มากสกุล, มารีอา ชูชื่น ธนสมบูรณ์, ยอห์น บัปติสต์ ชุติพนธ์ ธนสมบูรณ์, ยอแซฟ ฉุ่น แซ่ตั้น (ครบ 41 ปี), วิญญาณในไฟชำระ

ขอต้อนรับ

เจ้าอาวาส

2016

________________________________

PLEASE JOIN

DAILY MASS & SUNDAY MASS

READ

DAILY GOSPEL OF THE LORD JESUS

with

DAILY COMMENTARY OF THE DAY

and

SAINTS OF THE DAY

ALSO READ

NEWSLETTER IN THAI

From

SAINT FRANCIS XAVIER NEWSLETTER IN THAI

THANK YOU

___________________________________

“Go into the whole world and proclaim the Gospel to every creature.”

Mark 16:15-20

*********************************************

“I am with you always, until the end of the age.”

Matthew 28:20.

***********************************************

Be merciful, just as your Father is merciful

****************************

“This is my commandment:

love one another as I love you.”

#################################

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s