สารวัด วัดนักบุญฟรังซีสเซเวียร์

29 May 2016. St. Francis xavier Newsletter. ปีที่ 50 ฉบับที่ 22 วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2016

St. Francis xavier Newsletter.

29 May 2016.

อาทิตย์ที่ 9 เทศกาลปัสกา

ปีที่  50  ฉบับที่  22 วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2016

______________________________________

สมโภชพระวรกายพระโลหิตของพระคริสตเจ้า

ปีที่  50  ฉบับที่  22 วันอาทิตย์ที่  29  พฤษภาคม  2016

The Most Holy Body and Blood of Christ (Corpus Christi)

ภาพโดย พัชรีปาน อิศรภักดี untitled

__________________________

“Lord, do not trouble yourself, for I am

not worthy to have you enter under my roof.

CENTURIAN pppas0163

สมโภชพระวรกายพระโลหิตของพระคริสตเจ้า

นโปเลียน ได้ชื่อว่าเป็นจักรพรรดิผู้เกรียงไกร นำกองทัพพิชิตดินแดนต่าง ๆ มากมาย เบื้องหลังแห่งชัยชนะของนโปเลียนคือการใส่ใจในความเป็นอยู่ของทหาร โดยเฉพาะในยามที่กองทัพต้องเดินทางไกล การขาดแคลนอาหารและเสบียงเป็นสาเหตุให้ทหารอ่อนล้าและเจ็บป่วย นโปเลียนบอกกับแม่ทัพนายกองว่า “กองทัพต้องเดินด้วยท้อง” นั่นหมายความว่าต้องมีอาหารหรือเสบียงที่เพียงพอ

ด้วยเหตุนี้ นโปเลียนได้ตั้งรางวัล 2 หมื่นฟรังแก่คนที่สามารถคิดค้นวิธีถนอมอาหารไว้ได้นาน เพื่อทหารจะได้ใช้ในเวลาเดินทางไกล หัวหน้าเชฟชาวปารีสคนหนึ่งคว้าเงินรางวัลจำนวนดังกล่าว เพราะสามารถคิดค้นอาหารบรรจุกระป๋องที่สามารถเก็บไว้ได้นาน เพียงแค่นำมาอุ่นก็จะสามารถรับประทานได้ทันที ทำให้กองทัพของนโปเลียนเดินทางได้ไกลและมีแสนยานุภาพในการรบ

ในการเดินทางฝ่ายจิต ต้องอาศัยอาหารเช่นเดียวกันเพื่อเราจะได้มีพลังในการเดินทางเพื่อมุ่งสู่ความเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้าและเพื่อนพี่น้อง ศีลมหาสนิท คืออาหารฝ่ายจิตของทหารพระคริสต์ทุกคน ซึ่งเป็นอาหารที่จำเป็นสำหรับการเดินทางไปสวรรค์ และเป็นแหล่งพลังที่ช่วยให้เราร้อนรนไปด้วยไฟแห่งความรักของพระองค์ในชีวิตประจำวัน

  1. พระกายและพระโลหิตของพระคริสตเจ้า

ผู้นิพนธ์พระวรสารทั้งสี่เล่ม ได้เล่าเหตุการณ์ตอนที่พระเยซูเจ้าทวีขนมปังเลี้ยงคนเป็นจำนวนมากในถิ่นทุรกันดารไว้เหมือนกัน แต่นักบุญลูกาซึ่งเขียนพระวรสารหลังการสิ้นพระชนม์ของพระเยซูเจ้าสี่สิบปี ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับอัศจรรย์ที่พระเยซูเจ้าทวีขนมปังเป็นพิเศษ ทั้งนี้ เพื่อช่วยให้คริสตชนได้เข้าใจถึง อัศจรรย์ที่ทรงกระทำทุกวันในพิธีบูชาขอบพระคุณ

นักบุญลูกาเล่าว่า พระเยซูเจ้าทรงต้อนรับฝูงชน ตรัสสอนเขาเรื่องพระอาณาจักรพระเจ้า และทรงรักษาคนที่ต้องการรับการบำบัดรักษา (ลก 9:11) พระองค์ไม่ทรงรู้สึกเหน็ดเหนื่อยที่จะต้อนรับเราทุกวันอาทิตย์ด้วยอ้อมแขนที่เปิดกว้าง ทรงรักษาความเจ็บป่วยทางวิญญาณของเรา โดยทรงเชื้อเชิญเราให้สำนึกในบาปที่เรากระทำก่อนจะเริ่มพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ หากเราสารภาพผิดด้วยเต็มใจเราก็จะได้รับการยกบาป

ขนมปังห้าก้อนกับปลาสองตัวที่พระเยซูเจ้าทรงทวีเลี้ยงคนเป็นจำนวนมาก เป็นรูปหมายถึง อาหารที่ทรงเตรียมไว้สำหรับเราในศีลมหาสนิท อาหารนี้คือตัวพระองค์เอง “เราเป็นปังทรงชีวิตที่ลงมาจากสวรรค์ ใครที่กินปังนี้จะมีชีวิตอยู่ตลอดไป และปังที่เราจะให้นี้คือเนื้อของเราเพื่อให้โลกมีชีวิต” (ยน 6:51) การได้กินอาหารนี้ จะทำให้เราสามารถข้ามผ่านทะเลทรายแห่งชีวิตสู่แผ่นดินพันธสัญญา คือชีวิตนิรันดร “ถ้าท่านไม่กินเนื้อของบุตรแห่งมนุษย์และไม่ดื่มโลหิตของเขา ท่านจะไม่มีชีวิตในตัวเอง” (ยน 6:53)

นักบุญลูกา ต้องการให้เราคริสตชนมองดูการทวีขนมปังของพระเยซูเจ้า ไม่ใช่เพียงเพื่อบรรเทาความหิวโหยของฝูงชนเท่านั้น แต่ต้องการช่วยให้บรรดาอัครสาวกได้เข้าใจถึงศีลมหาสนิท ซึ่งพระองค์จะทรงตั้งขึ้นในการเลี้ยงอาหารค่ำมื้อสุดท้าย ดังนั้น ในพระวรสารของลูกาจึงเห็นถึงพระดำรัสที่เหมือนกันระหว่างการทวีขนมปังกับถ้อยคำที่พระองค์ประกาศในการเลี้ยงอาหารค่ำมื้อสุดท้าย เพื่อเปลี่ยนปังให้เป็นพระกายและเปลี่ยนเหล้าองุ่นให้เป็นพระโลหิตของพระองค์

  1. บทเรียนสำหรับเรา

พระวาจาของพระเจ้าและการสมโภชในวันนี้ ได้ให้บทเรียนที่สำคัญสำหรับเราคริสตชนหลายประการ ในการนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน

ประการแรก เราต้องได้รับการหล่อเลี้ยงด้วยศีลมหาสนิท ซึ่งเป็นอาหารทรงชีวิตที่พระเยซูเจ้าทรงตั้งขึ้นและประทานแก่พระศาสนจักร เพื่อหล่อเลี้ยงพระศาสนจักรและทำให้เราเติบโตและเข้มแข็ง ศีลมหาสนิทจึงเป็นบ่อเกิดและพลังแห่งชีวิตคริสตชน ที่เราต้องหมั่นไปรับพระองค์บ่อยๆ เป็นต้นในพิธีบูชาขอบพระคุณทุกวันอาทิตย์

ประการที่สอง เราต้องดำเนินชีวิตในความรักและความเป็นหนึ่งเดียวกัน ศีลมหาสนิทเป็นเครื่องหมายแห่งความรักที่พระเยซูเจ้าทรงเลี้ยงประชากรของพระองค์ ให้เป็นหมู่คณะและเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์ “ผู้ที่กินเนื้อของเรา และดื่มโลหิตของเราก็ดำรงอยู่ในเรา และเราก็ดำรงอยู่ในเขา” (ยน 6:56) ทำให้เรามีประสบการณ์ถึงความรักอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้า ที่เราต้องแสดงออกในชีวิตประจำวัน ในความรักและความเป็นหนึ่งเดียวกันกับเพื่อนพี่น้อง ในครอบครัว หมู่คณะและในวัดของเรา

ประการที่สาม เราจะต้องเป็นผู้นำพระเยซูเจ้าไปสู่ผู้อื่น เมื่อเราได้รับศีลมหาสนิท เราได้กลายเป็นผู้นำพระเยซูเจ้าไปสู่ผู้อื่นเช่นเดียวกับแม่พระ ทุกครั้งที่เรามาร่วมมิสซาวันอาทิตย์และรับพระองค์ในศีลมหาสนิท เราจะต้องไม่ทิ้งพระองค์ไว้ในวัด แต่จะต้องนำพระองค์กลับออกไปในชีวิตประจำวัน นำพระองค์กลับไปสู่ครอบครัวและที่ทำงาน ด้วยการเป็นเครื่องหมายแห่งความรัก ความเมตตากรุณา การให้อภัยและการรับใช้ที่เสียสละขององค์พระคริสตเจ้า

บทสรุป

พี่น้องที่รัก ศูนย์กลางของศีลมหาสนิทคือ พระกายและพระโลหิตของพระคริสตเจ้า ที่ทรงประทานให้แก่เราคริสตชน คำว่า “มหาสนิท” หมายถึงเอกภาพหนึ่งเดียว ที่ทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกันในพระคริสตเจ้า การไปรับศีลมหาสนิทและตอบรับว่า “อาแมน” จึงเป็นการประกาศถึงเอกภาพและความเป็นหนึ่งเดียวกันของหมู่คริสตชน ที่ทุกคนต่างรับปังจากก้อนเดียวกันและดื่มโลหิตจากถ้วยเดียวกัน คือองค์พระคริสตเจ้า ดังนั้น ทุกครั้งที่เรารับศีลมหาสนิทจึงเป็นการย้ำว่า ทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกันและพี่น้องกัน

เราต้องถามตัวเองอยู่เสมอว่าในฐานะที่เป็นคริสตชน ทุกคนที่สัมผัสชีวิตของเราได้พบกับความรักของพระเจ้าในตัวเราหรือเปล่า เราได้กลายเป็นเครื่องมือที่มองเห็นได้แห่งความรักและความเป็นหนึ่งเดียวกันกับพระเจ้าและเพื่อนพี่น้องมากน้อยแค่ไหน ในชีวิตของเรา เป็นต้นในครอบครัว หมู่คณะและในวัดของเรา ศีลมหาสนิทจะยังคงเป็นเพียงพิธีกรรม ที่ระลึกถึงการกระทำของพระเยซูเจ้าเมื่อสองพันปีก่อน หากศีลมหาสนิทไม่ได้กลายเป็นชีวิตที่แท้จริงของเรา

คุณพ่อ ดิษพล รุ่งโรจน์วรวัฒนา

_______________________________________

‘This is the heir. Come, let us kill him,

and the inheritance will be ours.’

1 wineyard stdas0150

ประชาสัมพันธ์

  1. ส่งศีลวันศุกร์ต้นเดือน

  พระสงฆ์จะไปเยี่ยมและส่งศีลฯ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ในวันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน ศกนี้

    – ในหมู่บ้าน    เวลา 06.30 น.        – นอกหมู่บ้าน    เวลา 08.45 น.

  1. สมโภชพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า ในวันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน ศกนี้ เวลา 10.00 น.

  หลังพิธีมีแห่พระรูปพระหฤทัยรอบวัด

  1. เลื่อนการรับศีลล้างบาปเด็กทารก (เดือนมิถุนายน)

  เนื่องจากวันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน มีพิธีสมโภชพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า ทางวัดไม่สะดวกที่

  จะจัดพิธีล้างบาปเด็กทารก จึงขอเลื่อนไปเป็นวันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน แทน

  1. การสอนคำสอนผู้ใหญ่ เพื่อเตรียมรับศีลล้างบาป  ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครเรียนได้ที่สำนัก

  งานวัด หรือคุณพ่อทุกองค์ได้ตั้งแต่บัดนี้ โดยเริ่มเรียนในวันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน เป็นต้นไป

  เวลา 10.00 น. ที่ห้องคำสอน

______________________________________________

The Visitation of the Blessed Virgin Mary

330px-DARET_Jacques_Visitation

สวัสดีครับพี่น้อง

ได้เวลาที่จะฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ปี 2559 แล้วครับ

พี่น้องที่อายุ 65 ปีขึ้นไป ฉีดฟรี ส่วนที่อายุต่ำกว่า 65 ปี คิดค่าวัคซีน 300 บาทเหมือนเดิม

ปีนี้ฉีดเร็วขึ้นเพื่อให้ทันหน้าฝนและปีต่อ ๆ ไปจะฉีดประมาณเวลานี้ครับ

สามารถแจ้งชื่อโดยตรงได้ที่คลินิกสะมาริตันในวันเวลาดังนี้ครับ

 วันพุธที่ 1 มิ.ย.59  และพุธที่ 8 มิ.ย.59

ที่คลินิกสะมาริตัน เวลา 18.00 น. – 19.30 น.
หรือจะแจ้งทางโทรศัพท์ที่ นพ.วิษณุ ธาราฉัตร  เบอร์ 08 – 7030 – 3050 

หรือแจ้งทางไลน์ก็ได้ ครับ  ไลน์ ID vissanu243
 ปิดรับแจ้งทุกทางเมื่อสิ้นสุดวันที่ 8 มิถุนายน 2559 ครับ

จะจัดฉีดวัคซีนในวันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2559  ที่ห้องสอนคำสอน
 ห้องกลางที่ใต้ถุนตึกบ้านพักพระสงฆ์  เวลา 09.00 น. ถึง 11.30 น.

_______________________________________

“Most blessed are you among women,

and blessed is the fruit of your womb.”

MARY GREETS stdas0789

สภาภิบาลวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

สวัสดีค่ะพี่น้องที่รัก

แคทาลีน่า รีวาช เป็นแม่บ้าน มีความรู้แค่ระดับมัธยมต้น เธอพำนักอยู่ในโกชาบัมบา ประเทศโบลิเวีย ในโกชาบัมบานั้นมีพระรูปพระคริสตเจ้ากันแสงเป็นเลือด แคทาลีน่าเริ่มได้รับสารจากพระเยซูเจ้าและแม่พระในปี 1993 หลังจากที่เธอเปิดใจรับพระเมตตาจากพระและได้กลับใจ

ปี 1994 เธอไปแสวงบุญที่คอนเยอร์ส จอร์เจีย ระหว่างคุกเข่าถวายตัวอยู่หน้ากางเขนที่โฮลี่ฮิล เธอเริ่มได้รับความเจ็บปวดจากการตรึงกางเขนของพระคริสตเจ้า ต่อมา ปี 1996 รอยแผลศักดิ์สิทธิ์ที่มือ เท้า และสีข้างของเธอได้ปรากฏให้เห็น ระหว่าง 3 ปีที่เธอได้รับสารจากเบื้องบนให้จดตามนั้น เธอสามารถเขียนหนังสือได้ถึง 8 เล่ม ราว 4,000 – 5,000 หน้า โดยไม่มีข้อผิดพลาดเลย

วันนั้น เป็นวันเตรียมฉลองสมโภชเทวทูตแจ้งสาร ฉันไปวัดสายไปนิด ตอนขบวนพระสังฆราชเป็นประธานพิธี และบรรดาพระสงฆ์ตั้งขบวนออกมาจากห้องสักการภัณฑ์แล้ว แม่พระกล่าวกับฉันว่า “วันนี้เป็นวันที่ลูกจะได้รับความรู้และแม่อยากให้ลูกเอาใจใส่ให้ดีกับสิ่งที่ลูกจะได้รู้เห็นเป็นพยาน ลูกควรเล่าทุกอย่างที่ลูกรู้ผ่านประสบการณ์ในวันนี้ให้ทุกคนฟัง”

    พระสังฆราชเริ่มพิธีมิสซาแล้ว พอถึงช่วงการสารภาพความผิด แม่พระกล่าวว่า “ลูกจงขอการอภัยจากองค์พระผู้เป็นเจ้าจากส่วนลึกของหัวใจในความผิดบกพร่องทั้งหลายที่ลูกได้กระทำล่วงเกินพระองค์ เพื่อลูกจะได้ร่วมมิสซาอันทรงเกียรตินี้อย่างคู่ควร” ฉันคิดขึ้นมาแว่บหนึ่งว่า ฉันเพิ่งไปแก้บาปมาเมื่อคืน ฉันอยู่ในสถานะพระหรรษทานแน่ “แม่พระตอบฉันว่า ลูกคิดหรือว่าลูกไม่ได้ล่วงเกินพระองค์อีกหลังจากที่แก้บาปแล้วเมื่อคืน ให้แม่ทบทวนความจำของลูกสักนิดเถิด

    ตอนลูกเร่งออกจากบ้านมาวัด เด็กรับใช้เข้ามาขออะไรบางอย่างจากลูก ลูกได้ตอบเธอไปด้วยน้ำเสียงไม่สู้ดีนัก ลูกขาดความเมตตา แล้วลูกกลับมาบอกว่า ลูกมิได้ล่วงเกินพระเป็นเจ้ากระนั้นหรือ แล้วระหว่างทางมาวัด ลูกโดนรถเมล์ขับปาดหน้าเกือบชนลูก ลูกได้แสดงกิริยาที่ไม่สมควรต่อคนขับคนนั้น แทนที่ลูกจะสวดภาวนาและเตรียมตัวเข้าร่วมมิสซา ลูกไม่อยู่ในศีลในพร จิตใจขาดความสงบ ไม่รู้จักหักห้ามใจ แล้วลูกกลับมาบอกว่า ลูกมิได้ทำร้ายองค์พระผู้เป็นเจ้ากระนั้นหรือ ลูกมาถึงเอาตอนที่พระสงฆ์ตั้งขบวนเข้าพิธีแล้ว ลูกกำลังไปร่วมมิสซาโดยไม่มีการเตรียมตัวล่วงหน้าเลย ทำไมนะลูก ๆ ถึงได้มากันตอนนาทีสุดท้าย ลูกควรมาถึงวัดให้เร็วขึ้น เพื่อจะได้ภาวนาวอนขอองค์พระผู้เป็นเจ้า ให้ส่งพระจิตของพระองค์ลงมาประทานความสำรวมใจให้ลูก และชำระลูกให้ปลอดจากจิตของโลก จากความวิตกกังวล จากปัญหาและความวักแวก เพราะเหตุใดกัน ที่ทำให้ลูกไม่รู้จักเห็นคุณค่าของพิธีมิสซา”

(โปรดติดตามตอนต่อไปอาทิตย์หน้านะคะ)

___________________________________________

‘You shall love your neighbor as yourself.’

There is no other commandment greater than these.”

LAST WILL BE FIRST pppas0552

ประกาศแต่งงาน   

ครั้งที่ 1

นาย อำนวยวิทย์ ศิริกาญจน์

        บุตร                    นาย อุดม – นาง วิมลรัตน์ ศิริกาญจน์

        กับ                                 มารีอา ณัชปภา บัวศรี

        บุตรี                  ยอแซฟ พศิน – เทเรซา ผ่องศรี บัวศรี

พิธีแต่งงานที่วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2016  เวลา 10.00 น.

ขอคำภาวนาแด่คู่สมรสให้มีความสุขในชีวิต และท่านใดที่ทราบข้อขัดขวาง กรุณาแจ้งให้พระสงฆ์ทราบ

____________________________________

‘Rejoice with me because I have found my lost sheep.’

ash wed

______________________________________________

มิสซาประจำสัปดาห์

จันทร์ที่ 30

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 9 เทศกาลธรรมดา

สุขสำราญ เปโตร วรรธนะ เจียจวบศิลป์

อุทิศ วิญญาณครอบครัว “อาภรณ์รัตน์”, เปาโล สุดใจ กายสุต, อากาทา เง็ก แซ่อุน, ยอแซฟ หงวนจั้ว-มารีอา ไส้เง็ก แซ่ลี้, เปโตร ยิ่มลี้ แซ่อุน, เปโตร สมบัติ กิจบำรุง, ดอมินิโก ก่า เหงียนกวาง, ปู่ย่าตายาย, ดอมินิโก ฮาย บ่าเหวียง, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, วันเกิด ยอแซฟ วงศกร ทรัพยวณิช, วันเกิด น.ส.ธิดา เจริญสุขใจ

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพรโชติโรจน์ประภา, มารีอา ผาณิต ภู่เย็น, อันตน เฉลียว จำเริญงาน, ฟรังซิสเซเวียร์ เฉลิมพล บุญมา, ซาบีนา โสภา-กาทารีนา ลัดดา-เลาเรนเต ใต้อู๋-เซซีลีอา ชิต-อัมโบรซีโอ เพ็งอัน กิจทวี, เปโตร อำนวย-เทเรซา บุญยัง สังขรัตน์,มารีอา ก้อนทอง วงศ์ก้อนทอง, เบเนดิกโต เจ็ง แซ่เตียว, วิญญาณในไฟชำระ

อังคารที่ 31

06.00 น.

19.00 น.

ฉลองพระนางมารีย์เสด็จเยี่ยมเยียน

สุขสำราญ ครบรอบแต่งงาน ประพิน-อำรุง ศรีบุญเลิศ, มารีอา ธารี เจียจวบศิลป์

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ ประมวล ชลหาญ, เปาโล สุดใจ กายสุต, ดอมินิโก ก่า เหงียนกวาง, ปู่ย่าตายาย, ดอมินิโก ฮายบ่าเหวียง, เทเรซา สมจิตต์ จันตะบุตร, เปโตร สมบัติ กิจบำรุง, เฮนรี สมศักดิ์ ตนุสาร, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, ครบรอบแต่งงาน ประพิน-อำรุง ศรีบุญเลิศ

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, มารีอา ผาณิต ภู่เย็น, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เปโตร วิชัย ปวงนิยม, ซาบีนา โสภา-กาทารีนา ลัดดา-เลาเรนเต ใต้อู๋-เซซีลีอา ชิต-อัมโบรซีโอ เพ็งอัน กิจทวี, ฟรังซิสเซเวียร์ เฉลิมพล บุญมา, เปโตร อำนวย-เทเรซา บุญยัง สังขรัตน์,มารีอา ก้อนทอง วงศ์ก้อนทอง, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, มารีอา เสงี่ยม ทองไสว, วิญญาณในไฟชำระ

พุธที่ 1

06.00 น.

19.00 น.

ระลึกถึง น.ยุสติน มรณสักขี

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, ดอมินิโก ก่า เหงียนกวาง, ปู่ย่าตายาย, ดอมินิโก ฮาย บ่าเหวียง, บัลทาซา เต็กเซี้ยง-เชลานีอา ง่วยลั้ง กิจสวัสดิ์, อันนา สายหยุด อื้อพูลผล, เปโตร สมบัติ กิจบำรุง, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, มารีอา ผาณิตภู่เย็น, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ซาบีนา โสภา-กาทารีนา ลัดดา-เลาเรนเต ใต้อู๋-เซซีลีอา ชิต-อัมโบรซีโอ เพ็งอัน กิจทวี, ฟรังซิสเซเวียร์ เฉลิมพล บุญมา, คริสตินา กฤษณา จำเริญงาน, เปโตร อำนวย-เทเรซา บุญยัง สังขรัตน์, มารีอา ก้อนทอง วงศ์ก้อนทอง, มารีอา นุชหงษ์ งิ้วราย, วิญญาณในไฟชำระ

พฤหัสฯที่ 2

06.00 น.

19.00 น.

น.มาร์แชลลิน และ น.เปโตร มรณสักขี

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, ฟรังซีสโก สุทธิ-มารีอา สมร ชลหาญ, มารีอา นิภา วงศ์สรรคาร, ญาติมิตรผู้ล่วงลับ, เยโนเวฟา บุญโสม ชูนิตย์, ดอมินิโก ก่า เหงียนกวาง, ปู่ย่าตายาย, ดอมินิโก ฮาย บ่าเหวียง, เปโตร สมบัติ กิจบำรุง, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, มารีอา ผาณิตภู่เย็น, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, อันเดร ฟา-มาร์ธา แจง บุญครอง, อันนา สุดารัตน์ สุขสันตินันท์, เปโตร อำนวย-เทเรซา บุญยัง สังขรัตน์, มารีอา ก้อนทอง วงศ์ก้อนทอง, ฟรังซิสเซเวียร์ เฉลิมพล บุญมา, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, วิญญาณในไฟชำระ

ศุกร์ที่ 3

06.00 น.

19.00 น.

สมโภชพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, นางหยอง ธนสัญจัย, ยวงบัปติสตา ชุน-มารีอา หวุน-มารีอา ทองสุข ธาดาประสิทธิ์,ดอมินิโก ก่า เหงียนกวาง, ปู่ย่าตายาย, ดอมินิโก ฮาย บ่าเหวียง, วรัตพงษ์ แตงสมบูรณ์(บอล), วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, วันเกิด เทเรซา ทิพพาพันธ์ โพธิสิทธิพร, มารีอา ประกอบกุล ทองอ่อน

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, มารีอา ผาณิต ภู่เย็น, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เปาโล พลตรี สง่า-อันนา วิเชียร วิลัยทอง, อักแนส สุภาพ ศรีธัญญรัตน์, ยอแซฟ เซียวจือ แซ่เอี้ย, มารีอา หนุน สาราจิตต์, เปโตร ป๋อง สุภาจักร, มารีอา เฮื้อ สุกาจักร, ยวง เสวย สาราจิตต์,มารีอา สมาน สาราจิตต์, ลูกา สมยศ สาราจิตต์, ยอแซฟ ไชยยา สาราจิตต์, เปโตร สว่าง โชติเรืองศรี, อากาทา นันทา โชติเรืองศรี, ฟรังซิสเซเวียร์ เฉลิมพล บุญมา, เปโตร อำนวย-เทเรซา บุญยัง สังขรัตน์, มารีอา ก้อนทอง วงศ์ก้อนทอง, วิญญาณในไฟชำระ

เสาร์ที่ 4

06.00 น.

19.00 น.

ระลึกถึงดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์

สุขสำราญ คุณเกษม-คุณนวลละออ ทรัพย์เจริญ

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, ดอมินิโก อุไร-โรซา เสนอ ศรีบุญเลิศ, อันนา กาญจนา ธีรวิฑูร, เปโตร ธีระ ธีรวิฑูร, อันตน ชัยยศ ธีรวิฑูร, ยอแซฟ ชัยยุทธ ธีรวิฑูร, ดอมินิโก ก่า เหงียนกวาง, ปู่ย่าตายาย, ดอมินิโก ฮาย บ่าเหวียง, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มารีอา เตือนใจ รุธิรกนก, ครอบครัว รุธิรกนก, ครอบครัว พานิชประไพ, ครอบครัว อาภามงคล, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มีคาแอล ประสิทธิ์-เอลิซาเบท ประทุม สิทธิ, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, มารีอามักดาเลนา ประสพศรี พันธุมจินดา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอา ผาณิต ภู่เย็น,นิโคลัส วีรวัฒน์ รุธิรกนก, ยวงบัปติสตา เมธี อาภรณ์รัตน์, เปโตร จำนงค์-นางมันทนา งามศิริจิตต์, เทเรซา วิมล อยู่ยืนยง,ฟรังซิสเซเวียร์ เฉลิมพล บุญมา, เปโตร อำนวย-เทเรซา บุญยัง สังขรัตน์, มารีอา ก้อนทอง วงศ์ก้อนทอง, วิญญาณในไฟชำระ

อาทิตย์ที่ 5

06.30 น.

08.30 น.

10.00 น.

16.00 น.

อาทิตย์ที่ 10 เทศกาลธรรมดา

สุขสำราญ ครอบครัว อำรุง-ประพิน ศรีบุญเลิศ, ครอบครัว อัจราพร-Kharsim, ครอบครัว เซซีลีอา ไพลิน กายสุต

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ พยุง-มารีอา อุทัย เอียงผาสุก, มัทธิว สง่า-อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ฟรังซีสโก เฉลิมพล-ยอแซฟ เฉลิมชัย-เปาโล เฉลิมชาติ แววเกกี, ลูซีอา อำภา รุจิพงศ์, เปโตร ประวิทย์-มารีอา วัชรี วิทวัสพงศ์, ฟรังซิสโก ปรีชา-มารีอา อำพัน กานตานนท์, เปโตร คำ-มารีอา โสภาวรรณ จันสวัสดิ์, เปโตร ราศรี-เทเรซา ฉอ้อน ทิวไผ่งาม, อันนา นัชรี มั่นศิล,ยอแซฟ เชาวน์-ยอแซฟ ดิลก ชีรานนท์, ฟรังซีสโก สุมิตร ศรจิตติ, ฟรังซีสโก สมพล ศุระศรางค์, เปาโล กุศล-ยอแซฟ วิรัตน์ มหัคฆพงศ์, เปาโล สุดใจ กายสุต, ร็อค เมือง-มารีอา กุหลาบ ดีสุดจิต, เปาโล ไพศาล ดีสุดจิต, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ สัตบุรุษทุกครอบครัว

สุขสำราญ เทเรซา สุขฤทัย ตรีมานคา และครอบครัว, คาธารีนา อโณทัย สุวรรณประดิษฐ์ และครอบครัว, ยอแซฟ นิติวุฒิ สุวรรณประดิษฐ์ และครอบครัว, ดอมินิก ซาวีโอ อลงกต-ยวง บอสโก อติชาต ปิติสันต์, เปโตร สุพล คริสต์วทัญญู, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, มีคาแอล พรพล พัธนพันธ์, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, แม่จำนง ชูวงษ์, ครอบครัว มารีอากอแรตตี อรณิชา จิตต์เจริญ, ครอบครัว ยายเลียบ และลูกหลาน วาปีเตา, มีคาแอล กฤษฎา, วันเกิด เอลีซาเบธ นันท์นิชา อธิคมเดชสิทธิ์, ครอบครัว อักแนส กนกพร พิศูจน์, ครอบครัว โพธิ์งาม, ครอบครัว รวมสำราญ, ประสิทธิ์-มารีอา นุชนาถ-กฤต กิจวิวัฒนการ, แม่เสาวนีย์ เลาหไทยมงคล, มารีอา ปัณฑา-มารีอา เปี่ยมขวัญ ปัณฑวังกูร, ครอบครัว เติมคุนานนท์, ครอบครัว ครองหทัย จักรศรีพร, มารีอา วิภาดา-แมรี่แอนด์ มารีพร ลิ้มสุธาโภชน์, วันเกิด จอห์น คุณณากร ทรัพยวณิช, ครอบครัว กาญจนรัตน์ และมนต์มธุรพจน์, ยอแซฟ อมร สังขรัตน์ และครอบครัว, ยอแซฟ รัชดา เล่ห์มงคล, โมทนาคุณพระโต

อุทิศ เรย์มองด์ ธานี ลวสุต, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, ครอบครัว ชื่นพุฒิ, อันนา สำรวม ชื่นพุฒิ, มารีอาปิยะสุทธิ์ ใจสวัสดิ์ (ชื่นพุฒิ), เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, มารีอา โสภาวรรณ จันสวัสดิ์, มารีอา ผาณิต ภู่เย็น, นายเธียรชัย สุวรรณฤกษ์, ยากอบ โชติวิศิษฏ์ ประพิณวงศ์, ยอแซฟ ประนิม ตรีมานคา, นายทวีศักดิ์ ศรีวรขาน, นายสหพล ศรีวรขาน,เปโตร พ.อ.ดาว-มารีอามักดาเลนา ศรีเมือง ธูปหอม, ฟรานซิส วรวิทย์ ทองจุลย์, อันนา เฉลียว เคนแก้ว, ยอแซฟ เริงชัย แก้วไกรสร, ฟรังซิสเซเวียร์ วิรัช-ยอแซฟ สมชัย อินทรสุขสันติ, เทเรซา สุวรรณี ขำขันทอง, ยวง หล่อติ๊ด แซ่ตั้ง, มารีอา โซม่วย แซ่ตั้ง, มารีอา ป่อฮุ้ง, ยอแซฟ ประสงค์ นิ่งเจริญ, ยอแซฟ เหลียงเป้ง นิ่งเจริญ, ยอแซฟ ประเสริฐ นิ่งเจริญ, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, ยวงบัปติสตา สมนึก เจริญสุข, เซซีลีอา มณฑา เจริญสุข, นายชมภู เศรษฐกาญจน์, น.ส.ธิดารัตน์ ก้อนฆ้อง, ยอแซฟ อภิชาติ ชวประพันธ์, วิญญาณเด็กที่ถูกทำแท้ง, ยอแซฟ บูชา-อันนา บุญยิ่ง-มัทธิว สมชาย-มัทธิว สมภาค, เปาโล วราห์ ปานวิลัย, ยอแซฟ สนิท-ปุลเกรีอา สิรินทร์-เซซีลีอา อำพัน ปิติสันต์, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เปโตร ศรีมงคล เพ็ญไพจิตร, เทเรซา เฉลา เพ็ญไพจิตร, ยอแซฟ ธนพันธ์ เพ็ญไพจิตร, นายสายัณห์ ปัญญาวิวัฒน์สกุล, วิญญาณบรรพบุรุษ สกุลทอง, ยอแซฟ จินดา จินตนเสรี, มารีอามักดาเลนา ทัศนีย์ จินตนเสรี, เปโตร เปาโล น.พ.เจริญทัศน์ จินตนเสรี, โทมัส ประสงค์ ลิมปิชัย, บรรพบุรุษครอบครัว กิจวิวัฒนการ และเลาหไทยมงคล, พ่อธง เลาหไทยมงคล, ฟรังซิส สมยศ, เปโตรเหลี่ยว-มัตตา แหว่, โรซา มะลิ มิ่งทองคำ, อันตน ดาวุธ สามารถการ, มารีอา วารุณี ทรัพย์เจริญ, โรซา สนั่น จิตต์เจริญ, เทเรซา ภคมณ จิระวงศ์วิโรจน์, ฟรังซิสเซเวียร์ ภิรมย์-เฮเลนา สมถวิล เจริญศุข, เบเนดิกโต อำพน-เทเรซา วิไล ชานนท์,ยอแซฟ ประสงค์ เล่ห์มงคล, มารีอา วาลิส เล่ห์มงคล, อันนา ซอย-นายสวัสดิ์ รอดเสียงล้ำ, เซซีลีอา ละมูล รุ่งเรือง, เปาโล พิจิตร-อันนา ลำใย รุ่งเรือง, ยวงบัปติสตา สุรัตน์ รุ่งเรือง, ฟรังซิสโก กรัง-ลูซีอา หน้า รุ่งเรือง, ฟรังซิสเซเวียร์ เฉลิมพล บุญมา, วิญญาณในไฟชำระ

อุทิศ เปาโล ศิริ-มารีอา วิจิตร พีรมนตรี, ลูกา กมล วงศ์ศรีศาสตร์, เรอเน สมนึก เตมียเสน, แพทริค สมพงษ์ พิมสาร,เปโตร อำนวย-เทเรซา บุญยัง สังขรัตน์, มารีอา ก้อนทอง วงศ์ก้อนทอง, มารีอา ชูชื่น ธนสมบูรณ์, ยอห์น บัปติสต์ ชุติพนธ์ ธนสมบูรณ์, มารีอา สมหมาย สอนเทพ, มารีอา สมศรี-มารีอา สมฤดี ธวัชวงษ์, อันตน เสถียร-ลูซีอา ลมัย ชมไพศาล, วิญญาณในไฟชำระ

The Most Sacred Heart of Jesus

1 พระหฤทย dsc_00101

___________________________________

ขอต้อนรับ

เจ้าอาวาส

2016

________________________________

PLEASE JOIN

DAILY MASS & SUNDAY MASS

READ

DAILY GOSPEL OF THE LORD JESUS

with

DAILY COMMENTARY OF THE DAY

and

SAINTS OF THE DAY

ALSO READ

NEWSLETTER IN THAI

From

SAINT FRANCIS XAVIER NEWSLETTER IN THAI

THANK YOU

___________________________________

“Go into the whole world and proclaim the Gospel to every creature.”

Mark 16:15-20

*********************************************

“I am with you always, until the end of the age.”

Matthew 28:20.

***********************************************

Be merciful, just as your Father is merciful

****************************

“This is my commandment:

love one another as I love you.”

#################################

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s