สารวัด วัดนักบุญฟรังซีสเซเวียร์

12 June 2016. St. Francis xavier Newsletter. ปีที่ 50 ฉบับที่ 24 วันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2016

St. Francis xavier Newsletter.

12 June 2016.

อาทิตย์ที่ 11 เทศกาลธรรมดา 

ปีที่  50  ฉบับที่  24 วันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2016

______________________________________

อาทิตย์ที่ 11 เทศกาลธรรมดา

ปีที่  50  ฉบับที่  24 วันอาทิตย์ที่  12 มิถุนายน  2016

“Your faith has saved you; go in peace.”

dsc_0008 พระโตไม้

____________________________________

ความเชื่อ และ ความเชื่อฟัง

หัวข้อของการสนทนาวันนี้ เกี่ยวข้องกับ สิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของคริสตชน นั่นก็คือความเชื่อ และในบทอ่านที่ 2 จากจดหมายนักบุญเปาโล ถึงชาวกาลาเทีย ท่านนักบุญเปาโลก็เอ่ยถึงความเชื่ออย่างน้อย 4 ครั้ง และแต่ละครั้งท่านก็จะไม่ใช่พูดแค่ความเชื่อลอยๆ แต่ท่านจะพูดว่า ความเชื่อในพระคริสตเยซู

อะไรคือความหมายแท้ ๆ ของ ความเชื่อในพระคริสตเยซู ความเชื่อในพระคริสตเยซู มิใช่มีความหมายธรรมดา ๆ เพียงแค่ รับรู้เรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตของพระเยซู หรือทราบรายละเอียดเกี่ยวกับตัวพระเยซู ว่าพระองค์ เป็นลูกเต้าของใคร หรือพระองค์ทำอะไร เกิดอย่างไร ตายอย่างไร อันนี้ไม่ใช่ เพราะ ความเชื่อ เป็นเรื่องเกี่ยวกับ ชีวิต คนที่มีความเชื่อมั่นในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เขาก็พร้อมที่จะทุ่มเทชีวิตทั้งหมดของตนให้แก่สิ่งที่ตนเชื่อมั่นนั้น ดังนั้น คนที่มีความเชื่อในพระคริสตเยซู ก็จะต้องทุ่มเทชีวิตของตนให้แก่พระคริสตเยซู

พระเยซูคริสตเจ้า เคยพูดไว้ว่า พระองค์คือ หนทาง ความจริง และชีวิต ดังนั้น ผู้มีความเชื่อในพระคริสตเยซูก็จะต้อง ดำเนินชีวิต หรือ เดินทางชีวิต ในเส้นทางเดียวกันกับพระเยซู พระองค์ทรงดำเนินชีวิตอย่างไร เราก็จะต้องดำเนินชีวิตให้เหมือนกับพระองค์แบบเดียวกัน พระเยซูทรงเป็นความจริง ก็แปลว่า ไม่ว่าพระองค์ทรงสั่งสอนอะไร เราก็จะรับคำสั่งสอนนั้นมาปฏิบัติ อย่างไม่ตัดทอน หรือ เพิ่มเติม สิ่งใดลงไป ดังที่พระองค์เคยตรัสไว้ในพระวรสารว่า “ตราบใดที่ฟ้าดินยังไม่สูญสิ้นไป แม้แต่ตัวอักษรหรือจุดเดียวจะไม่ขาดหายไปจากธรรมบัญญัติ (คำสอนที่พระเยซูเจ้าทรงสอน) จนกว่าทุกอย่างจะสำเร็จไป” (มัทธิว 5:18) เมื่อเราปฏิบัติดำเนินชีวิต โดยยึดเอาแบบอย่างชีวิตของพระเยซูเจ้าเป็นแบบอย่างการดำเนินชีวิตของเรา (หนทาง) และเมื่อเราปฏิบัติตามคำสอนทุกข้อทุกประการที่พระเยซูเจ้าทรงให้ไว้โดยไม่ดัดแปลง และเพิ่มเติม แต่ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด (ความจริง) เราก็จะได้รับชีวิตของพระเยซูเจ้าเข้ามาในชีวิตของเรา และนี่คือผลของความเชื่อ คือความเชื่อที่เป็นแก่นแท้ ต้องเป็นความเชื่อที่มีการปฏิบัติ นั่นคือ ความเชื่อต้องมีความเชื่อฟังเป็นองค์ประกอบ

ดังนั้น ที่พระเยซูพูดไว้ในพระวรสารวันนี้ก็คือสิ่งนี้นั่นเอง คือ ความเชื่อที่จะช่วยให้เรารอดพ้น จะต้องเป็นความเชื่อที่มีการกระทำ ดังที่ท่านนักบุญยาก๊อบเคยพูดไว้ “ความเชื่อก็เช่นเดียวกัน หากไม่มีการกระทำ ก็เป็นความเชื่อที่ตายแล้ว” (ยาก๊อบ 2:17)

สรุปก็คือ ความเชื่อ ก็คือ ความเชื่อฟัง นั่นเอง

สวัสดี

                        คุณพ่อ สานิจ สถะวีระวงส์

_______________________________________________

“Give to the one who asks of you,

and do not turn your back on one who wants to borrow.”

1 a stdas0159

_________________________________________

บำรุงวัด

ครอบครัว รุธิรกนก      1,000    บาท

_____________________________

“I say to you, love your enemies,

and pray for those who persecute you .”

handshake lwjas0175

___________________________________________

สภาภิบาลวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

สวัสดีค่ะพี่น้องที่รัก

วันอาทิตย์นี้โปรดติดตามเรื่องของแม่บ้านแคทารีน่า รีวาช ต่อไป พวกเราจะได้รับรู้ว่า เมื่อถึงภาคถวายในพิธีมิสซานั้น แม่พระได้เตือนพวกเราคริสตชนผ่านทางแม่บ้านแคทรีน่าว่าอย่างไร

    ครู่ต่อมาถึงภาคถวาย แม่พระให้ฉันสวดตามดังนี้ “พระเจ้าข้า ลูกขอถวายทุกสิ่งที่ลูกเป็น ทุกสิ่งที่ลูกมี ทุกสิ่งที่ลูกสามารถถวายได้ ลูกขอมอบทั้งหมดไว้ในพระหัตถ์พระองค์ โปรดรวบรวมสิ่งเหล่านี้พร้อมกับความต่ำต้อยของลูกเถิด พระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพ โปรดเปลี่ยนลูกด้วยเดชะพระบารมีของพระบุตรของพระองค์ ลูกอ้อนวอนพระองค์ เพื่อครอบครัวของลูก เพื่อผู้ที่มีพระคุณต่อลูก เพื่อผู้แพร่ธรรมแต่ละคน เพื่อทุกคนที่ต่อต้านเรา โปรดสอนให้ลูกมีความไว้วางใจอย่างสิ้นสุดจิตใจก่อนเถิด เพื่อว่าการดำเนินชีวิตของท่านเหล่านั้นจะได้รับความบรรเทา นี่คือวิธีที่ผู้ศักดิ์สิทธิ์ภาวนา นี่คือวิธีที่แม่อยากให้ลูก ๆ ทุกคนทำ”

    ทันใดนั้น ฉันเห็นผู้คนสวมชุดขาวยาวเต็มไปด้วยผู้อ่อนวัยและงดงาม เริ่มเคลื่อนขบวนเข้ามาทางช่องทางเดินกลางอาสนวิหารตรงไปยังพระแท่น แม่พระตรัส “ดูให้ดีเถิด พวกเขาคืออารักขเทวดาของแต่ละคนที่อยู่ ณ ที่นี้ นี่เป็นช่วงที่อารักขเทวดาของลูก ๆ นำของถวาย และคำวิงวอนของลูกไปยังพระแท่นบูชาของพระเจ้า”

    ฉันถึงกับตะลึง เทวดาเหล่านั้นมีใบหน้าที่งดงามเพริดแพร้วค่อนไปทางใบหน้าผู้หญิง แต่ทว่าเค้าโครงรูปร่าง มือและส่วนสูงมีลักษณะเป็นชาย เท้าเปล่า ไม่แตะพื้น แต่ราวกับร่อนไปมากกว่า ขบวนที่เคลื่อนไปนั้นงดงามมาก บางองค์ถือบางอย่างเหมือนขันทองที่มีอะไรบางอย่างเปล่งแสงสีทองเรื่อ ๆ แม่พระตรัสว่า “พวกเขาคืออารักขเทวดาของคนที่ถวายมิสซาเพื่อจุดประสงค์ต่าง ๆ เป็นของคนซึ่งตระหนักรู้ถึงความหมายของมิสซานี้ เขาเหล่านั้นมีของมาถวายพระเจ้า จงถวายตัวลูกในช่วงนี้ ถวายความทุกข์ ความเจ็บปวด ความหวัง ความเศร้า ความเบิกบานยินดี คำอ้อนวอนต่าง ๆ จงระลึกไว้เถิดว่า มิสซามีคุณค่ามหาศาล ลูกจึงควรมีน้ำใจดีที่จะถวายและวอนขอ” เทวดาที่อยู่ถัดจากองค์แรก ๆ มามือเปล่า แม่พระตรัสว่า “เทวดาเหล่านั้น เป็นอารักขเทวดาของคนที่มาที่นี่ แต่ไม่เคยถวายอะไร เขาเหล่านั้นไม่ได้ร่วมส่วนในช่วงพิธีกรรม แล้วก็ไม่มีของบรรณาการที่จะนำมาถวายหน้าพระแท่นบูชาของพระเจ้า”

    ท้ายขบวนนั้น มีบรรดาเทวดาที่หน้าตาเศร้า พนมมือภาวนาแต่หลบสายตาลงต่ำ “เทวดาเหล่านี้เป็นอารักขเทวดาของคนที่ฝืนใจมาร่วมมิสซา” นั่นก็คือคนที่ถูกบังคับให้มา คนที่มาเพราะเป็นวันฉลองบังคับ แต่มิได้อยากจะมา เทวดาเหล่านั้นเดินไปยังพระแท่นอย่างเศร้าสร้อย เพราะไม่มีอะไรที่จะนำไปถวาย นอกจากคำภาวนาของพวกเขาเองเท่านั้น

อย่าทำให้อารักขเทวดาของลูกเศร้าเสียใจเลยนะ

แม่พระเตือนพวกเราคริสตชนทุกคนว่า หากลูกเฉื่อยชา ก็จงวอนขอให้มาก ๆ ขออะไร? ก็ขอให้คนบาปกลับใจ ขอให้โลกมีสันติภาพ ขอให้ครอบครัวของลูก ขอให้เพื่อนบ้านของลูก อย่าขอให้แต่ตัวเอง แต่จงขอให้ผู้อื่นด้วย จงระลึกไว้เถิดว่า พระเยซูคริสตเจ้าสามารถเปลี่ยนแปลงลูกได้เสมอ จงอย่าถวายแต่บาปของลูกให้กับพระบิดา จงถวายตัวลูกร่วมกับบุญกุศลของลูกต่อพระบิดา ของถวายจะได้เป็นที่สบพระทัยพระองค์

โปรดติดตามตอนต่อไปอาทิตย์หน้านะคะ

____________________________

“But when you pray, go to your inner room,

close the door, and pray to your Father in secret.”

PRAYER IN SECRETstdas0058

______________________________________________

ประกาศแต่งงาน   

ครั้งที่ 3

นาย อำนวยวิทย์ ศิริกาญจน์

        บุตร                    นาย อุดม – นาง วิมลรัตน์ ศิริกาญจน์

        กับ                                 มารีอา ณัชปภา บัวศรี

        บุตรี                  ยอแซฟ พศิน – เทเรซา ผ่องศรี บัวศรี

พิธีแต่งงานที่วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2016  เวลา 10.00 น.

ขอคำภาวนาแด่คู่สมรสให้มีความสุขในชีวิต และท่านใดที่ทราบข้อขัดขวาง กรุณาแจ้งให้พระสงฆ์ทราบ

__________________________________

“This is how you are to pray:

Our Father in heaven, hallowed be your name,”

1 OUR FATHER 375px-Bloch-SermonOnTheMount

_____________________________________

ประชาสัมพันธ์

  1. การสอนคำสอนผู้ใหญ่ เพื่อเตรียมรับศีลล้างบาป  

   ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครเรียนได้ที่สำนักงานวัด หรือคุณพ่อทุกองค์ได้ตั้งแต่บัดนี้

  โดยเริ่มเรียนในวันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน เป็นต้นไป    เวลา 10.00 น. ที่ห้องคำสอน

  1. ขอเชิญชวนเพื่อน ๆ เยาวชน อายุ 18 – 35 ปี ที่กำลังแสวงหาคุณค่าและเป้าหมายของชีวิต เข้า  ร่วมโครงการอบรมมากิส ซึ่งสนับสนุนให้เยาวชนได้รู้จักตนเอง ได้รับมิตรภาพ ได้ค้นพบเป้าหมายชีวิต รู้จักเลือกและตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของตนเองและผู้อื่นมากยิ่งขึ้น ผ่านจิตตารมณ์ของนักบุญอิกญาซีโอ ผู้ก่อตั้งคณะเยสุอิต

            เพื่อน ๆ คนใดสนใจโครงการนี้

            สามารถดูรายละเอียดได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์หน้าวัด

            และสมัครได้ที่ Facebook Fanpace: MAGIS THAILAND

            ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 3 กรกฎาคม 2559

______________________________

มิสซาประจำสัปดาห์

จันทร์ที่ 13

06.00 น.

19.00 น.

ระลึกถึง น.อันตน แห่งปาดัว พระสงฆ์และนักปราชญ์

สุขสำราญ ครบรอบวันเกิด แบร์นาแด๊ต รังษี

อุทิศ คุณพ่อ เรอเน บริสซอง, วิญญาณครอบครัว “อาภรณ์รัตน์”, เปาโล สุดใจ กายสุต, อากาทา เง็ก แซ่กัง, ยอแซฟ หงวนจั้ว-มารีอา ไส้เง็ก แซ่ลี้, เปโตร ยิมลี้ แซ่อุน, มารีอา สุวพีร์ (เยาวสังข์), เตชะเสน, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, ครบรอบวันเกิด ยวง โกวิทย์

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพรโชติโรจน์ประภา, ฟรังซิสเซเวียร์ เฉลิมพล บุญมา, อักแนส สุภาพ ศรีธัญญรัตน์, สเตฟาโน ร.ต.อ.สมศักดิ์ เยาวสังข์,มารีอา อภิรัตน์ เยาวสังข์, อากุสติโน ยงยุทธ อภิชาตะพงศ์, มารีอา ปราณี พงษ์เพิ่มมาศ, วิญญาณในไฟชำระ

อังคารที่ 14

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 11 เทศกาลธรรมดา

อุทิศ คุณพ่อ เรอเน บริสซอง, ยอห์น บัปติสต์ ประมวล ชลหาญ, เปาโล สุดใจ กายสุต, นายจักรวาล กิตติสังวรา,นางนิตยา-นายประชุม กาญจนวรกุล, เปโตร ตน-อันนา สงวน ทองสุก, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, มารีอา สุภาวดี เยาวสังข์

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เปาโล วิชัย ปวงนิยม, ฟรังซิสเซเวียร์ เฉลิมพล บุญมา, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, เปาโล สิบโท สุนิต กันโรคา (ครบ 7 ปี), ยอแซฟ เยือง ยังนึก, อันนา สมบูรณ์ ยังนึก, อักแนส สุภาพ ศรีธัญญรัตน์, เอลีซาแบธ อารีอภิชาตะพงศ์, มารีอา ปราณี พงษ์เพิ่มมาศ, สเตฟาโน ร.ต.อ.สมศักดิ์ เยาวสังข์ (ครบรอบ 24 ปี), มารีอา อภิรัตน์ เยาวสังข์, วิญญาณในไฟชำระ

พุธที่ 15

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 11 เทศกาลธรรมดา

อุทิศ คุณพ่อ เรอเน บริสซอง, เปาโล สุดใจ กายสุต, ดอมินิโก หลาก-อันนา เซียง-ร.ต.ฉลวย แนวตานาค, โรซา สุชาดาธีระสุรศักดากุล, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ฟรังซิสเซเวียร์ เฉลิมพล บุญมา, อักแนส สุภาพ ศรีธัญญรัตน์, เทเรซา พิณวิภา รุจิเรข, มารีอา แก้วครองขวัญ สุขอารี, เซซีลีอา ยุพิน เจี่ยจวบสิน, นางสีตลา นวมานนท์, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ,มารีอา ปราณี พงษ์เพิ่มมาศ, วิญญาณในไฟชำระ

พฤหัสฯที่ 16

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 11 เทศกาลธรรมดา

อุทิศ คุณพ่อ เรอเน บริสซอง, เปาโล สุดใจ กายสุต, ฟรังซีสโก สุทธิ-มารีอา สมร ชลหาญ, เปโตร สนั่น หอมประทุม,นายบุญส่ง ภู่มะลิ, นายบุญส่ง ปัทมบงกฤช, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ฟรังซิสเซเวียร์ เฉลิมพล บุญมา, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, นายคาร์ลโอลูฟ คาร์ลซ่อน, อักแนส สุภาพ ศรีธัญญรัตน์, มารีอา ปราณี พงษ์เพิ่มมาศ, วิญญาณในไฟชำระ

“Do not store up for yourselves treasures on earth,

where moth and decay destroy, and thieves break in and steal.”

CHRIST TEACHING

__________________________________________

ศุกร์ที่ 17

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 11 เทศกาลธรรมดา

อุทิศ คุณพ่อ เรอเน บริสซอง, เปาโล สุดใจ กายสุต, ยวงบัปติสตา ชุน-มารีอา หวุน-มารีอา ทองสุข ธาดาประสิทธิ์,ยวง ภูษิต, ตามจุดประสงค์ผู้ขอ, เปโตร ทวีป หอมประทุม, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เปาโล พลตรี สง่า-อันนา วิเชียร วิลัยทอง, อักแนส สุภาพ ศรีธัญญรัตน์, มารีอา ปราณี สุขอารี, ยอแซฟ พงศ์ พงศ์วิวัฒน์, มาติน่า อรทัย พงศ์วิวัฒน์, ฟรังซิสเซเวียร์ เฉลิมพล บุญมา, มารีอา ปราณี พงษ์เพิ่มมาศ, วิญญาณในไฟชำระ

เสาร์ที่ 18

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 11 เทศกาลธรรมดา

อุทิศ คุณพ่อ เรอเน บริสซอง, เปาโล สุดใจ กายสุต, ดอมินิโก อุไร-โรซา เสนอ ศรีบุญเลิศ, อันนา สายหยุด อื้อพูลผล,ผู้ล่วงลับตามจุดประสงค์, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มารีอา เตือนใจ รุธิรกนก, ครอบครัว รุธิรกนก, ครอบครัว พานิชประไพ, ครอบครัว อาภามงคล, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, เฟลาโต ภีรภัช สาริกบุตร, ครอบครัวใหม่ นายอำนวยวิทย์ ศิริกาญจน์ – มารีอา ณัชปภา บัวศรี, ครอบครัว ยอแซฟ พศิน-เทเรซา ผ่องศรี บัวศรี และลูก ๆ, วันเกิด คุณโกสิทธิ์ รุธิรกนก

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, มีคาแอล ประสิทธิ์-เอลิซาเบท ประทุม สิทธิ, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, มารีอามักดาเลนา ประสพศรี พันธุมจินดา, ยอแซฟ หมอวาศ-มารีอา สุด ประดิษฐ์จุสิน, ยอแซฟ วิณิน-มารีอา ชลูด พันธุมจินดา, ยอแซฟ พิพัฒน์-เฮเลนา อุไรลักษณ์ อิศรภักดี, ยวงบัปติสตา เมธี อาภรณ์รัตน์, เปโตร จำนงค์-นางมันทนา งามศิริจิตต์, ยอแซฟ ประสิทธิ์-มารีอา สุนี เอกะสิงห์, เทเรซา วิมล อยู่ยืนยง, ฟรังซิสเซเวียร์ เฉลิมพล บุญมา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, นิโคลัส วีรวัฒน์ รุธิรกนก, ยอแซฟ ฉุ่น แซ่ตั้น, อักแนส ริ้ว ยุ่นประยงค์, วิญญาณในไฟชำระ

อาทิตย์ที่ 19

06.30 น.

08.30 น.

10.00 น.

16.00 น.

อาทิตย์ที่ 12 เทศกาลธรรมดา

สุขสำราญ ครอบครัว อำรุง-ประพิน ศรีบุญเลิศ, ครอบครัว อัจราพร-Kharsim, ครอบครัว เซซีลีอา ไพลิน กายสุต

อุทิศ คุณพ่อ เรอเน บริสซอง, ยอห์น บัปติสต์ พยุง-มารีอา อุทัย เอียงผาสุก, มัทธิว สง่า-อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ฟรังซีสโก เฉลิมพล-ยอแซฟ เฉลิมชัย-เปาโล เฉลิมชาติ แววเกกี, เปโตร คำ-มารีอา โสภาวรรณ จันสวัสดิ์, ลูซีอา อำภา รุจิพงศ์, เปโตร ประวิทย์-มารีอา วัชรี วิทวัสพงศ์, ฟรังซิสโก ปรีชา-มารีอา อำพัน กานตานนท์, เปโตร ราศรี-เทเรซา ฉอ้อน ทิวไผ่งาม, ยอแซฟ เชาวน์-ยอแซฟ ดิลก ชีรานนท์, ฟรังซีสโก สุมิตร ศรจิตติ, ฟรังซีสโก สมพล ศุระศรางค์,เปาโล สุดใจ กายสุต, ร็อค เมือง-มารีอา กุหลาบ ดีสุดจิต, เปาโล ไพศาล ดีสุดจิต, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ สัตบุรุษทุกครอบครัว

สุขสำราญ เทเรซา สุขฤทัย ตรีมานคา และครอบครัว, คาธารีนา อโณทัย สุวรรณประดิษฐ์ และครอบครัว, ยอแซฟ นิติวุฒิ สุวรรณประดิษฐ์ และครอบครัว, ดอมินิก ซาวีโอ อลงกต-ยวง บอสโก อติชาต ปิติสันต์, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, มีคาแอล พรพล พัธนพันธ์, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, ครอบครัว เติมคุนานนท์, ยอแซฟ อมร สังขรัตน์ และครอบครัว, ครอบครัว หล่อวัฒนศิริกุล, ครอบครัว มากาเร็ต มารีอา อรพินท์ ศักดิ์ศรี-ครอบครัว ลูก ๆ และน้อง ๆ, ครอบครัว เทเรซา สมปอง วลาพล และลูก ๆ, ครอบครัว จรัญ ไชยเผือก, ครอบครัว กาญจนรัตน์ และมนต์มธุรพจน์, ครอบครัว คุณวรพจน์ อาวะจินดา, นางนิด อังคทะวานิช, ครอบครัว มาตุกุล, ครอบครัว เทเรซา ดุษฎี, ครอบครัว มารีอา วิไล, วันเกิด คุณวิฑูรย์ แสงสว่าง, ครอบครัว เทเรซา จันทนา อิทธิธีรรักษ์, เทเรซา ปาณิฏา, เทเรซา ศิริวรรณ ป้อมจักรศิลป์, ครอบครัว อักแนส กนกพร พิศูจน์, ครอบครัว ยวนจิตต์-โกวิทวีรธรรม, อักแนส ดารี วิธีธรรม และครอบครัว, ครอบครัว สว่างเนตร และเสรีสำราญ, ครอบครัว เปโตร จตุฤทธิ์ จันทรกานต์, มารีอา พยุง จันทรกานต์, นางฟูจิตต์ ณ บางช้าง, นายพิทูร สุวรรณชัย, อันนา นิภา หอมประทุม, แพททริค ไพฑูรย์ ยืนยง, ครอบครัว อันนา อำนวย อิ่มใจ, สมาชิก K.B.S.วัดสามเสน, โมทนาคุณพระโต

อุทิศ เรย์มองด์ ธานี ลวสุต, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, ครอบครัว ชื่นพุฒิ, อันนา สำรวม ชื่นพุฒิ, มารีอา ปิยะสุทธิ์ ใจสวัสดิ์ (ชื่นพุฒิ), เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, นายเธียรชัย สุวรรณฤกษ์, มารีอา โสภาวรรณ จันสวัสดิ์, ยอแซฟ ประนิม ตรีมานคา, นายทวีศักดิ์ ศรีวรขาน, นายสหพล ศรีวรขาน, ฟรานซิส วรวิทย์ ทองจุลย์, อันนา เฉลียว เคนแก้ว,ยอแซฟ เริงชัย แก้วไกรสร, ฟรังซิสเซเวียร์ วิรัช-ยอแซฟ สมชัย อินทรสุขสันติ, เทเรซา สุวรรณี ขำขันทอง, ยวง หล่อติ๊ด แซ่ตั้ง, มารีอา โซม่วย แซ่ตั้ง, มารีอา ป่อฮุ้ง, เปาโล วราห์ ปานวิลัย, ยอแซฟ ประสงค์ นิ่งเจริญ, ยอแซฟ เหลียงเป้ง นิ่งเจริญ, ยอแซฟ ประเสริฐ นิ่งเจริญ, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, ยวงบัปติสตา สมนึก เจริญสุข, เซซีลีอา มณฑา เจริญสุข, นายชมภู เศรษฐกาญจน์, ยอแซฟ สนิท-ปุลเกรีอา สิรินทร์-เซซีลีอา อำพัน ปิติสันต์, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เปโตร ศรีมงคล-เทเรซา เฉลา เพ็ญไพจิตร, ยอแซฟ ธนพันธ์ เพ็ญไพจิตร, วิคตอเรีย ถมยา ไผ่งาม, ยอแซฟ สุเทพ มาตุกุล, โซซีโม กมล-มารีอา กิมล้วน สังขรัตน์, เปโตร เหลี่ยว-มัตตา แหว่, มารีอา วารุณี ทรัพย์เจริญ, ฟรังซิสเซเวียร์ เฉลิมพล บุญมา, ยอแซฟ เซียวจือ แซ่เอี้ย, อักแนส สุภาพ ศรีธัญญรัตน์, เปาโล ไพศาล-มารีอา จรัสศรี ดีสุดจิต, ยากอบ โชติวิศิษฏ์ ประพิณวงศ์, เปโตร สุทธิกุล เจียรสุทธิกุล, ยุสตินา สมาน-ฮังรีแอตตา จันทรัตน์ สมบัติเจริญ, อันตน เสถียร-ลูซีอา ลมัย ชมไพศาล,แคทเทอรีน ลาบูเร่ ณัฐฉาย ประโมงกิจ, มารีอามักดาเลนา จงกลณี-ดอมินิโก สุมล พิชัยรัฐ, เปาโล พจนศิลป์ หวลมานพ,ยอแซฟ พล.ต.ท สุพจน์-นางอมรา-พล.ต.ต ทวี ณ บางช้าง, เปโตร ติ่ง-มารีอา เฮือง-มาร์ธา ประไพ, ตระกูล “สกุลทอง”,นิโคลัส พาริษฐ์ จันทรกานต์, คุณพ่อ บริบูรณ์ จันทรกานต์, คุณพ่อ ประสิทธิ์ สินธุ์ชัย, พ่อเยื่อ-แม่กิมเฮียง โกลากุล, พ่อสมภพ รักญาติ, ยอแซฟ บูชา-อันนา บุญยิ่ง-มัทธิว สมชาย-มัทธิว สมภาค,-ฟรังซิส สมยศ, สมาชิก K.B.S. วัดสามเสน ผู้ล่วงลับ, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ นายอัครกฤษณ์ จงไพบูลย์พัฒนะและครอบครัว

อุทิศ เปาโล ศิริ-มารีอา วิจิตร พีรมนตรี, ลูกา กมล วงศ์ศรีศาสตร์, เรอเน สมนึก เตมียเสน, เปโตร อำนวย-เทเรซา บุญยัง สังขรัตน์, มารีอา ชูชื่น ธนสมบูรณ์, ยอห์น บัปติสต์ ชุติพนธ์ ธนสมบูรณ์, นายนัทที รอดเรืองศักดิ์, เปโตร สว่าง เรืองสง่า, วิญญาณในไฟชำระ

“Learn from the way the wild flowers grow”

bird in the sky stdas0305

___________________________________

PLEASE JOIN

DAILY MASS & SUNDAY MASS

READ

DAILY GOSPEL OF THE LORD JESUS

with

DAILY COMMENTARY OF THE DAY

and

SAINTS OF THE DAY

ALSO READ

NEWSLETTER IN THAI

From

SAINT FRANCIS XAVIER NEWSLETTER IN THAI

THANK YOU

___________________________________

“Go into the whole world and proclaim the Gospel to every creature.”

Mark 16:15-20

*********************************************

“I am with you always, until the end of the age.”

Matthew 28:20.

***********************************************

Be merciful, just as your Father is merciful

****************************

“This is my commandment:

love one another as I love you.”

#################################

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s