สารวัด วัดนักบุญฟรังซีสเซเวียร์

26 June 2016. St. Francis xavier Newsletter. ปีที่ 50 ฉบับที่ 26 วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2016

26June 2016. St. Francis xavier Newsletter.

ปีที่ 50 ฉบับที่ 26 วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2016

____________________________

“No one who sets a hand to the plow and looks

to what was left behind is fit for the kingdom of God.”

WINE pppas0337

_________________________________

“Follow me, and let the dead bury their dead.”

1 stdas0280

พระอาจารย์ไม่มีที่จะซุกหัวนอน
สัปดาห์ที่แล้ว
เราได้รับฟังเงื่อนไขสำคัญของการติดตามพระเยซูเจ้า
เพื่อเป็นศิษย์ของพระองค์ และเงื่อนไขสำคัญนั้นก็คือ
“ถ้าผู้ใดอยากติดตามเรา ก็จงเลิกนึกถึงตนเอง
จงแบกไม้กางเขนของตนและติดตามเรา
ได้อธิบายว่า การแบกไม้กางเขนของเรา
ไม่ใช่การไปถูกตรึงเช่นเดียวกับพระเยซูเจ้า
แต่ไม้กางเขนที่เราต้องแบกทุกวันก็คือ การตัดใจ
จากสรรพสิ่งรอบ ๆ ตัวเรา ไม่เอาใจของเราไปผูกติด
ใฝ่แสวงหาสิ่งเหล่านั้นจนโงหัวไม่ขึ้น ทุ่มเทชีวิต
ยอมตายเพื่อสิ่งเหล่านั้น
การกระทำดังกล่าวได้รับการชี้แจงโดยนักบุญเปาโลในวันนี้
ในจดหมายของท่าน ท่านเขียนไว้ว่า
“พี่น้องทั้งหลาย เรามิใช่บุตรของหญิงทาส
แต่เป็นบุตรของหญิงอิสระ
พระคริสตเจ้าทรงปลดปล่อยเราให้เป็นอิสระแล้ว ฉะนั้น
จงยืนหยัดมั่นคง และอย่าเข้าเทียมแอกเป็นทาสอีกเลย”
การฝักใฝ่แสวงหา ทุ่มเทชีวิต เพื่อสรรพสิ่งรอบข้าง
อันได้แก่  สรรพวัตถุทั้งหลาย  อำนาจ และ  เกียรติยศ
ชื่อเสียง เป็น 3 สิ่งที่มนุษย์เกาะติด อยากได้มาครอบครอง
มีมากแล้วก็อยากมีเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ มี 50 ล้านก็ยังไม่พอ
ต้องเพิ่มเป็น 100 ล้าน พอถึง 100 ล้านก็บอกกับตัวเองว่า
ต้องเป็น 150 ล้าน พอมี 150 ล้าน ก็ยังทุ่มเทชีวิตหาเพิ่มเป็น
300 ล้าน และไปเรื่อย ๆ ไม่มีวันจบสิ้น
ท่านนักบุญเปาโลเรียกว่า นี่คือการเป็นทาส
การติดตามพระเยซูเจ้าด้วยการตัดใจจากสรรพสิ่ง
หรือการแบกไม้กางเขนในชีวิตประจำวัน
โดยการยอมละทิ้งทุกอย่างที่ธรรมชาติมนุษย์ที่ถูกปีศาจครอบ
งำเสาะแสวงหา การยอมตัดใจละทิ้ง
เป็นเครื่องหมายแสดงออกถึงความเป็นศิษย์แท้ของพระเยซูเจ้
ในพระวรสารวันนี้
พระเยซูพบชายผู้หนึ่งซึ่งบอกกับพระองค์ด้วยความรู้สึกศ
รัทธา ในตัวของพระองค์ว่า
“ข้าพเจ้าจะติดตามพระองค์ไปในทุกแห่งที่พระองค์จะเสด็จ”
พระเยซูเจ้าก็ตอบว่า “สุนัขจิ้งจอกยังมีโพรง
นกในอากาศยังมีรัง แต่บุตรแห่งมนุษย์ไม่มีที่จะวางศีรษะ”
ประโยคนี้บอกเป็นนัยว่า “ฉันจนนะ
จนจนกระทั่งไม่มีบ้านอยู่เป็นหลักเป็นแหล่ง เป็นคนเร่ร่อน
ไม่มีที่จะซุกหัวนอน” และนี่คือชีวิตของพระอาจารย์
พระเยซูเจ้าสอนศิษย์ให้รู้จักตัดใจ แม้คนที่ตัวเองรัก
คือบิดามารดา สอนให้ตัดใจจากบุตรภรรยาที่บ้าน
ซึ่งพระเยซูเจ้าเองเพื่อทำงานให้พระบิดา
พระองค์ก็ต้องยอมละทิ้ง ท่านนักบุญยอแซฟและแม่พระ
ดังนั้น ความศรัทธาแท้จริงต่อพระเยซูเจ้า
หรือต่อองค์พระผู้เป็นเจ้า ต้องแสดงออก ไม่ใช่ แค่
ด้วยการปฏิบัติพิธีกรรม หรือกิจศรัทธา
แต่ต้องแสดงออกด้วยชีวิต
ชีวิตที่ยอมละทิ้งทุกอย่างตามแบบฉบับของพระอาจารย์เจ้าขอ
สวัสดี
คุณพ่อ สานิจ สถะวีระวงส์

_________________________________________

Then he got up, rebuked the winds and the sea,

and there was great calm.

1 SEA pppas0518

_____________________________________

Simon Peter said in reply,

“You are the Messiah, the Son of the living God.”

MESSIAH stdas0080

สภาภิบาลวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์
สวัสดีค่ะพี่น้องที่รัก
ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณเพื่อนพี่น้องคริสตชนหลายท่าน
ที่ขอให้ลงเรื่องของฆราวาสแพร่ธรรมแคทารีน่า รีวาช
ที่ได้รับรอยแผลศักดิ์สิทธิ์
และเป็นพยานในความน่าพิศวงของพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ
หลังจากที่พระอัครสังฆราชอัญเชิญแผ่นศีลลง
ท่านก็กล่าวเสกเหล้าองุ่นต่อทันที
ฉันเห็นภาพพระเยซูเจ้าตรึงกางเขนลอยอยู่กลางอากาศ
มีเลือดทะลักออกมาทางอกด้านซ้ายเหมือนกับสายธาร
ไหลชโลมจอกกาลิกส์ ในช่วงนั้นเอง แม่พระตรัส
“นี่คืออัศจรรย์เหนืออัศจรรย์ทั้งหลาย แม่เคยบอกลูกแล้วว่า
องค์พระผู้เป็นเจ้ามิได้ถูกจำกัดด้วยเวลาและสถานที่
พอถึงช่วงนี้ผู้มาร่วมพิธีมิสซาทุกคน
ได้ถูกนำมายังเชิงเขากัลวารีโอในเวลาที่พระเยซูเจ้าถูกตรึงกางเขน
แต่พวกเรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่า พระเยซูตรัสว่า “พระบิดาเจ้าข้า
โปรดอภัยความผิดแก่เขาเถิด เพราะเขาไม่รู้ว่ากำลังทำอะไร
พระองค์กำลังวอนขอพระบิดาให้ประทานอภัยให้กับพวกเราแต่ละคน
ที่ได้ทำบาปด้วย ฉันได้แต่ขอให้คริสตชนทุกคนคุกเข่า
ทุ่มเทจิตใจให้กับสิทธิพิเศษที่องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงมอบให้เรานี้
พอถึงตอนสวดบทข้าแต่พระบิดา
องค์พระผู้เป็นเจ้าเริ่มตรัสเป็นครั้งแรก
“ให้ลูกสำรวมอย่างจริงจังในช่วงเวลานี้ จงรอบคอบในสิ่งที่ลูกทำ
ถ้าลูกกล่าวตามว่า โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้า
เหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่น แต่ลูกยังฝังใจเจ็บอยู่
ลูกกำลังจะวางเงื่อนไขกับการให้อภัยของพระเป็นเจ้า ลูกกำลังบอกว่า
พระองค์ยกโทษให้ลูกเท่าที่ลูกสามารถยกโทษให้คนอื่นก็พอ
เมื่อประธานในพิธีกล่าวว่า “โปรดให้พระศาสนจักรสงบราบรื่น
มีสามัคคีธรรม…
ขอให้สันติสุขของพระคริสตเจ้าสถิตกับท่านทั้งหลายเสมอ” ทันใดนั้น
ฉันเห็นว่าในบางคนที่กอดกันอยู่นั้น (ไม่ทุกคน)
มีพระเยซูเจ้าอยู่ตรงกลางระหว่างเขา
ฉันสามารถสัมผัสอ้อมกอดของพระองค์ด้วยจริง ๆ
เป็นพระองค์นั่นเองที่กอดฉันเพื่อมอบสันติสุขของพระองค์แก่ฉัน
พอถึงเวลาที่พระสงฆ์รับศีลมหาสนิท แม่พระตรัสดังนี้
นี่เป็นช่วงเวลาที่จะต้องภาวนาให้แก่ประธานในพิธี
และพระสงฆ์ที่ร่วมพิธี จงสวดภาวนาพร้อมกับแม่ดังนี้
“พระเจ้าข้า โปรดอวยพรพวกท่าน
โปรดบันดาลให้พวกท่านศักดิ์สิทธิ์ โปรดช่วยเหลือพวกท่าน
โปรดรักพวกท่าน
โปรดดูแลและค้ำจุนพวกท่านด้วยความรักของพระองค์
โปรดทรงระลึกถึงพระสงฆ์ทุกองค์ทั่วโลก
โปรดภาวนาให้แก่วิญญาณผู้ถวายตัวทั้งหลาย”
พี่น้องที่รัก
ตอนนั้นเป็นช่วงเวลาที่เราทุกคนควรภาวนาให้พระสงฆ์
เพราะพวกท่านได้อุทิศชีวิตของท่านให้เราแต่ละคนเหมือนกับที่ท่าน
ได้ถวายตัวแด่พระเยซูเจ้าแล้ว พระสงฆ์เป็นมนุษย์ปุถุชนเหมือนกับเรา
และพวกท่านก็ต้องการให้เราเข้าใจพวกท่านด้วย
พวกท่านต้องการความรัก
ความเมตตาและความเอาใจใส่จากเราเช่นกัน
องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงต้องการให้ประชากรที่ทรงมอบหมายไว้กับพระ
สงฆ์ สวดภาวนาให้ท่านศักดิ์สิทธิ์ สักวันหนึ่ง เมื่อเราตายไปแล้ว
เราจะเข้าใจสิ่งน่าพิศวงที่องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงมอบพระสงฆ์ให้มา
ช่วยเหลือวิญญาณของเราให้รอด
โปรดติดตามตอนต่อไปอาทิตย์หน้าค่ะ

_____________________________________

Jesus said to the paralytic,

“Courage, child, your sins are forgiven.”

1 roof stdas0072

ขอเชิญชวนเพื่อน ๆ เยาวชน อายุ 18 – 35 ปี
ที่กำลังแสวงหาคุณค่าและเป้าหมายของชีวิต
เข้าร่วมโครงการอบรมมากิส
ซึ่งสนับสนุนให้เยาวชน ได้รู้จักตนเอง ได้รับมิตรภาพ
ได้ค้นพบเป้าหมายชีวิต
รู้จักเลือกและตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของตนเองและผู้อื่นมากยิ่งขึ้น
ผ่านจิตตารมณ์ของนักบุญอิกญาซีโอ ผู้ก่อตั้งคณะเยสุอิต
เพื่อน ๆ คนใดสนใจโครงการนี้
สามารถดูรายละเอียดได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์หน้าวัด
และสมัครได้ที่ Facebook Fanpace: MAGIS THAILAND
ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 3 กรกฎาคม 2559

__________________________________________

Jesus saw a man named Matthew sitting at the customs post.

He said to him, “Follow me.”

FOLLOW ME pppas0102

ประชาสัมพันธ์
พระสงฆ์จะไปเยี่ยมและส่งศีล ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ในวันศุกร์ที่ 1
– ในหมู่บ้าน เวลา 06.30 น.
– นอกหมู่บ้าน เวลา 08.45 น.
2. ล้างบาปเด็กทารก (เดือนกรกฎาคม)
วันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม 2016 ในมิสซารอบ 10.00 น.
คุณพ่อ คุณแม่ หรือผู้ปกครองแจ้งความประสงค์ได้ที่สำนักงานวัด
3. ขอเชิญสมัครเรียนคำสอนผู้ใหญ่เพื่อรับศีลล้างบาป
เรียนทุกวันอาทิตย์ เวลา 10.00 น. ที่ห้องคำสอน
4. ขอเชิญพี่น้องร่วมทำบุญลุ้นโชคจากบัตรการกุศลโคเออร์ ประจำปี
โดยมีวัตถุประสงค์ในการจำหน่ายบัตร
เพื่อเป็นกองทุนสนับสนุนโครงการอาหารเด็กศูนย์เยาวชนพระกุมารเย
ซู บ้านแป้ง จ.สิงห์บุรี
และโครงการสงเคราะห์ข้าวสารอาหารแห้งแก่ผู้สูงอายุและคนพิการ
จ.สระแก้ว และ จ.สุรินทร์
โดยมีรางวัลต่าง ๆ มากมาย อาทิ มอเตอร์ไซด์
สร้อยคอทองคำและเครื่องใช้ไฟฟ้า
จำหน่ายราคาใบละ 30 บาท
วันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม เป็นวันสมโภชนักบุญเปโตรและเปาโล
อัครสาวก (เลื่อนจากวันที่ 29 มิ.ย.)
สภาพระสังฆราชแห่งประเทศไทย พร้อมกับวัดต่าง ๆ ทั่วโลก
จัดส่งถุงทานของวัด และส่งมอบให้สมเด็จพระสันตะปาปา
เพื่อใช้สอยตามพระประสงค์ต่าง ๆ
ในกิจการของพระศาสนจักรตลอดปี
ดังนั้น วัดสามเสนของเราจะรวบรวมถุงทาน ตั้งแต่ค่ำวันเสาร์ที่
2 ก.ค. และทุกรอบมิสซาวันอาทิตย์ที่ 3 ก.ค. ศกนี้
และจัดส่งไปที่สำนักพระสังฆราชต่อไป
จึงขอเชิญชวนพี่น้องทุกท่านร่วมทำบุญใส่ถุงทานในวันดังกล่าว

_____________________________________

“Why do we and the Pharisees fast much,

but your disciples do not fast?”

sabbathpppas0345

มิสซาประจำสัปดาห์

จันทร์ที่ 27

06.00 น.

19.00 น.

น.ซีริล แห่งอเล็กซันเดรีย พระสังฆราชและนักปราชญ์พระศาสนจักร

อุทิศ วิญญาณครอบครัว “อาภรณ์รัตน์”, เปาโล สุดใจ กายสุต, อากาทา เง็ก แซ่กัง, เปโตร เฮี่ยงลี่-เปาโล ฮั้ว แซ่อุน, มารีอา ทอย แซ่เฮ้ง, มารีอา หลักหม่วย แซ่เฮ้ง, มารีอา สุด ประดิษฐ์จุสิน, ฟรังซีสโก ยิ้ม โชติพงศ์, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, ยอแซฟ ทวีศักดิ์ แสงทอง และครอบครัว, วันเกิด วีรพงษ์ ทวีศักดิ์, ครอบครัว วรสาร และครอบครัว ขวัญวิชา

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพรโชติโรจน์ประภา, ฟรังซิสเซเวียร์ เฉลิมพล บุญมา, มารีอา บุญชู โชติพงศ์, นายอะฮู อริยะรุ่งโรจน์ (ครบรอบ 13 ปี),มารีอา บุหงา สีสว่าง, ยาโกเบ กิมเสียง สีสว่าง, วิญญาณในไฟชำระ

อังคารที่ 28

06.00 น.

19.00 น.

ระลึกถึง น.อีเรเนโอ พระสังฆราชและมรณสักขี

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ ประมวล ชลหาญ, เปาโล สุดใจ กายสุต, นายจักรวาล กิตติสังวรา, เทเรซา บุญเรือน รุ่งอรุณ,ยอแซฟ เพลิน รุ่งอรุณ, มารีอา สุด ประดิษฐ์จุสิน, อัมโบรซีโอ ปรีชา ทรงสัตย์, ฟรังซีสโก ทรัพย์-อังแนส ตาง เยาวสังข์, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, วันเกิด แบร์นาแด๊ต ชวิศา พยัคฆพันธ์

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, เปาโล วิชัย ปวงนิยม, ฟรังซิสเซเวียร์ เฉลิมพล บุญมา, อันนา เสงี่ยมทรงสัตย์, ยอแซฟ วิบูลย์-มารีอา แสวง มัจฉาชีพ, ฟรังซีสโก ภาติยะ พิริยะพันธุ์, วิญญาณในไฟชำระ

พุธที่ 29

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 13 เทศกาลธรรมดา

สุขสำราญ ยวงบัปติสตา พัลลภ กรีกุล

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ก้อนทอง วงศ์ก้อนทอง, เยรารด์ วงศกร วนพงศ์ทิพากร, เทเรซา ละออง ทรงสัตย์, ยอแซฟ หมอวาศ-มารีอา สุด ประดิษฐ์จุสิน, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร,

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ฟรังซิสเซเวียร์ เฉลิมพล บุญมา, โทมา พยนต์-มารีอา โสน กายสุต, มารีอา ก้อนทอง วงศ์ก้อนทอง, ฟรังซีสโก ทวีศักดิ์ ทรงสัตย์, โรซา ละม่อม-อันตน เกษม ยอแซฟ, ยวงบัปติสตา พึงใจ ไกรบุญ, อากาทา จำปา ไกรบุญ, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, วิญญาณในไฟชำระ

พฤหัสฯที่ 30

06.00 น.

19.00 น.

น.ปฐมมรณสักขี แห่งพระศาสนจักรกรุงโรม

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, ฟรังซีสโก สุทธิ-มารีอา สมร ชลหาญ, อันเดร หยงเคียง แซ่โง้ว (ครบรอบ 3 ปี), ยอแซฟ สกุล ทรงสัตย์, ยอแซฟ วิณิน-มารีอา ชลูด พันธุมจินดา, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, คุณพิชชา อุทยานชัย

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ฟรังซิสเซเวียร์ เฉลิมพล บุญมา, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, ลูซีอา ประภา อนงค์จรรยา, โทมัส บุญส่ง, ยอแซฟ ไพฑูรย์ กรรณิการ์, เปาโล ไพศาล ภูมิพานิช (ครบรอบ 24 ปี), วิญญาณในไฟชำระ

ศุกร์ที่ 1

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 13 เทศกาลธรรมดา

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, ยวงบัปติสตา ชุน-มารีอา หวุน-มารีอา ทองสุข ธาดาประสิทธิ์, มารีอา จาด, วิญญาณ “น้องน๊อต”, อันนา สายหยุด อื้อพูลผล, วิญญาณในไฟชำระและวิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เปาโล พลตรี สง่า-อันนา วิเชียร วิลัยทอง, ฟรังซิสเซเวียร์ เฉลิมพล บุญมา, ยวงบัปติสตา พึงใจไกรบุญ, อากาทา จำปา ไกรบุญ, ยอแซฟ พงศ์ พงศ์วิวัฒน์, มาติน่า อรทัย พงศ์วิวัฒน์, อักแนส สุภาพ ศรีธัญญรัตน์, ยอแซฟ เซียวจือ แซ่เอี้ย, มารีอา บุญมี ไชยประเสริฐ, มารีอา ระเบียบ ชุณหสุวรรณ (ครบรอบวันตาย), ยวงบัปติสตา สิริ ชุณหสุวรรณ, ยวงบัปติสตา วีรศักดิ์ ชุณหสุวรรณ, มารีอา ธีรวรรณ, วิญญาณในไฟชำระ

เสาร์ที่ 2

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 13 เทศกาลธรรมดา

สุขสำราญ คุณเกษม-คุณนวลละออ ทรัพย์เจริญ

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, ดอมินิโก อุไร-โรซา เสนอ ศรีบุญเลิศ, ฟรังซีสโก ธีรรัตน์, ยอแซฟ เบี้ยว อื้อพูลผล, มารีอามักดาเลนา ประสพศรี พันธุมจินดา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มารีอา เตือนใจ รุธิรกนก, ครอบครัว รุธิรกนก, ครอบครัว พานิชประไพ, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, มีคาแอล ประสิทธิ์-เอลิซาเบท ประทุม สิทธิ, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, มารีอามักดาเลนา ประสพศรี พันธุมจินดา, ยวงบัปติสตา เมธี อาภรณ์รัตน์, เปโตร จำนงค์-นางมันทนา งามศิริจิตต์, ยอแซฟ ประสิทธิ์-มารีอา สุนี เอกะสิงห์, เทเรซา วิมล อยู่ยืนยง, ฟรังซิสเซเวียร์เฉลิมพล บุญมา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, นิโคลัส วีรวัฒน์ รุธิรกนก, ยอแซฟ ฉุ่น แซ่ตั้น, อักแนส ริ้ว ยุ่นประยงค์, อันเดร ฟา-มาร์ธา แจง บุญครอง, ยอแซฟ ธาตรี, ยาโกเบ เกิด-เซซีลีอา ม.ร.ว.นันทานุสรณ์ สนเจริญ, อันนาหม่อมเพียร นันทวัน, วิญญาณในไฟชำระ

อาทิตย์ที่ 3

06.30 น.

08.30 น.

10.00 น.

16.00 น.

สมโภช น.เปโตรและเปาโลอัครสาวก

สุขสำราญ ครอบครัว อำรุง-ประพิน ศรีบุญเลิศ, ครอบครัว อัจราพร-Kharsim, มารีอา เทกลา พัชรนันท์ มหัคฆพงศ์,ครอบครัว เซซีลีอา ไพลิน กายสุต

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ พยุง-มารีอา อุทัย เอียงผาสุก, มัทธิว สง่า-อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ฟรังซีสโก เฉลิมพล-ยอแซฟ เฉลิมชัย-เปาโล เฉลิมชาติ แววเกกี, เปโตร คำ-มารีอา โสภาวรรณ จันสวัสดิ์, ลูซีอา อำภา รุจิพงศ์, เปโตร ประวิทย์-มารีอา วัชรี วิทวัสพงศ์, ฟรังซิสโก ปรีชา-มารีอา อำพัน กานตานนท์, เปโตร ราศรี-เทเรซา ฉอ้อน ทิวไผ่งาม, ยอแซฟ เชาวน์-ยอแซฟ ดิลก ชีรานนท์, ฟรังซีสโก สุมิตร ศรจิตติ, ฟรังซีสโก สมพล ศุระศรางค์, เปาโล สุดใจ กายสุต, ร็อค เมือง-มารีอา กุหลาบ ดีสุดจิต, เปาโล ไพศาล ดีสุดจิต, สเตฟาโน-ฟรังซีสโก เสมา อำพันขาว, ฟรังซีสโก โกสุมภ์ โกมุทผล, อันนาพรรณพยอม โกมุทผล, มารีอา ปราณี พงษ์เพิ่มมาศ, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ สัตบุรุษทุกครอบครัว

สุขสำราญ คาธารีนา อโณทัย สุวรรณประดิษฐ์ และครอบครัว, ยอแซฟ นิติวุฒิ สุวรรณประดิษฐ์ และครอบครัว, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, แพททริค ไพฑูรย์ ยืนยง, วิฑูรย์ แสงสว่าง, นายสุวิชากร ชินะผา, ครอบครัว อักแนส กนกพร พิศูจน์, มีคาแอล พรพล พัธนพันธ์, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, เทเรซา สุเนตรา-อัลแซมโม สุรเดชะ ศรีวิจารณ์, อากาทา พิลาวัลย์ ตรีมานคา, อักแนส วรทิพย์ นิมิตชัยธรรม, ทุกคนในครอบครัว ดาวรัตนหงษ์, ครอบครัว มารีอา มุกดา สังขรัตน์, ครบรอบวันเกิด อันนา จงสุดา แก้วไกรสร, ครอบครัว ฤกษ์ปิยะทรัพย์, คล้ายวันเกิด เทเรซา อังคณา บุญพิเชฐ, อันนา ดิ่ว วิพัทนะพร และลูกหลาน, คล้ายวันเกิด ร็อค สมศักดิ์ มธุรสสุวรรณ, เทเรซา ศิริวรรณ ป้อมจักรศิลป์, ครอบครัว สุขะกูล, ครอบครัว พิชัยรัฐ, นายประวัติ-นายปัณณวัฒน์ งามละม้าย, ครอบครัว ไชยประเสริฐ, นางฟูจิตต์ ณ บางช้าง, นายพิทูร สุวรรณชัย, ดอมินิก ซาวีโอ อลงกต-ยวง บอสโก อติชาต ปิติสันต์, ประสิทธิ์-มารีอา นุชนาถ-กฤต กิจวิวัฒนการ, มารีอา ปัณฑา-มารีอา เปี่ยมขวัญ ปัณฑวังกูร, แม่เสาวนีย์ เลาหไทยมงคล, เทเรซา จิตธิดา-ฟรังซิส ธนบดี-เบเนดิก บุญชัย-แอนนา บราลี ทุมกานนท์, วันเกิด ฟรังซีสกา สุคนธ์ทิพย์ โพธิสิทธิพร, มารีอา นลินา พฤกษอรุณ และครอบครัว, วันเกิด มารีอา นิภาน์ ไทยตรง, ครอบครัว เทเรซา จันทนา อิทธิธีรรักษ์, โมทนาคุณพระ

อุทิศ เรย์มองด์ ธานี ลวสุต, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, ครอบครัว ชื่นพุฒิ, อันนา สำรวม ชื่นพุฒิ, มารีอา ปิยะสุทธิ์ ใจสวัสดิ์ (ชื่นพุฒิ), เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, มารีอา โสภาวรรณ จันสวัสดิ์, ยอแซฟ ประนิม ตรีมานคา, นายทวีศักดิ์ ศรีวรขาน, นายสหพล ศรีวรขาน, ฟรานซิส วรวิทย์ ทองจุลย์, อันนา เฉลียว เคนแก้ว, ยอแซฟ เริงชัย แก้วไกรสร, ฟรังซิสเซเวียร์ วิรัช-ยอแซฟ สมชัย อินทรสุขสันติ, เทเรซา สุวรรณี ขำขันทอง, นายชมภู เศรษฐกาญจน์, ยอแซฟ ประสงค์ นิ่งเจริญ, ยอแซฟ เหลียงเป้ง นิ่งเจริญ, ยอแซฟ ประเสริฐ นิ่งเจริญ, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, ยอแซฟ พล.ต.ท สุพจน์-นางอมรา-พล.ต.ต ทวี ณ บางช้าง, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เปโตร ศรีมงคล-เทเรซา เฉลา เพ็ญไพจิตร, ยอแซฟ ธนพันธ์ เพ็ญไพจิตร, โซซีโม กมล-มารีอา กิมล้วน สังขรัตน์, เปโตร เหลี่ยว-มัตตา แหว่, มารีอา วารุณี ทรัพย์เจริญ, เปาโล ไพศาล-มารีอา จรัสศรี ดีสุดจิต, ยากอบ โชติวิศิษฏ์ ประพิณวงศ์, เปโตร สุทธิกุล เจียรสุทธิกุล, ตระกูล “สกุลทอง”, โรซา มะลิมิ่งทองคำ, นายเธียรชัย สุวรรณฤกษ์, มารี หลุยส์ วิมล นิติรักษ์, เปโตร ทวี ทิวไผ่งาม, เปโตร พันเอก(พ)วุฒิสนธิ์-เทเรซา จันทร์เพ็ญ เข็มสว่าง, คุณทวด คิ้ม คล้ายปรีชา, คุณยาย อรวรรณ ยุทธนวิบูลย์ชัย, ยอแซฟ สุรพล โมระเสริฐ, มาร์โก สมิง สังขรัตน์, มารีอา เยาวมาลย์ ถิระวัฒน์, อันนา ซอย รอดเสียงล้ำ, คุณรุจิรา พฤกษยาชีวะ, ยอแซฟ อภิชาติ ชวประพันธ์,มารีอา ผาณิต ภู่เย็น, โทมัส เจริญ-อันนา มิ่งขวัญ วิพัทนะพร, เทเรซา สมศรี มหพันธ์, มารีอา ชลธร วุฒิธาดา, โรซา ซิ้วไน้ สินสืบผล, ลูซีอา ชุบ เพิ่มทอง, ยอแซฟ สมุทร-อันนา บุญธรรม อำไพ, ยอแซฟ สนิท-ปุลเกรีอา สิรินทร์-เซซีลีอา อำพันปิติสันต์, ยอแซฟ ประจิตร-อังเนส อุดมศรี ชัยเจริญ, มาร์ติน องุ่น ฉัตรกุล, พ่อธง เลาหไทยมงคล, บรรพบุรุษครอบครัวกิจวิวัฒนการ และเลาหไทยมงคล, วิญญาณในไฟชำระและวิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง

อุทิศ เปาโล ศิริ-มารีอา วิจิตร พีรมนตรี, ลูกา กมล วงศ์ศรีศาสตร์, เรอเน สมนึก เตมียเสน, มารีอา ชูชื่น ธนสมบูรณ์, ยอห์น บัปติสต์ ชุติพนธ์ ธนสมบูรณ์, เปโตร จำรัส หัวใจ, ฟรังซีสโก บานเย็น-โรซา ลิ้ม-ฟรังซิสโก สัมพันธ์ สอนเทพ,เปโตร อำนวย-เทเรซา บุญยัง สังขรัตน์, วิญญาณในไฟชำระ

____________________________________

อาทิตย์ที่ 13 เทศกาลธรรมดา
ปีที่ 50 ฉบับที่ 25 วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2016

____________________________________

PLEASE JOIN

DAILY MASS & SUNDAY MASS

READ

DAILY GOSPEL OF THE LORD JESUS

with

DAILY COMMENTARY OF THE DAY

and

SAINTS OF THE DAY

ALSO READ

NEWSLETTER IN THAI

From

SAINT FRANCIS XAVIER NEWSLETTER IN THAI

THANK YOU

___________________________________

“Go into the whole world and proclaim the Gospel to every creature.”

Mark 16:15-20

*********************************************

“I am with you always, until the end of the age.”

Matthew 28:20.

***********************************************

Be merciful, just as your Father is merciful

****************************

“This is my commandment:

love one another as I love you.”

###########################

BE MERCIFUL, O LORD,

FOR WE HAVE SINNED.

###########################

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s