สารวัด วัดนักบุญฟรังซีสเซเวียร์

3 July 2016. St. Francis Xavier Newsletter. ปีที่ 50 ฉบับที่ 27 วันอาทิตย์ที่ 3 กรกฏาคม 2016

3 July 2016. St. Francis Xavier Newsletter.

ปีที่ 50 ฉบับที่ 27 วันอาทิตย์ที่ 3 กรกฏาคม 2016

____________________________________

สมโภชนักบุญเปโตรและเปาโล อัครสาวก

ปีที่  50  ฉบับที่  27 วันอาทิตย์ที่  3 กรกฎาคม  2016

“The harvest is abundant but the laborers are few;

so ask the master of the harvest to send out laborers for his harvest. “

HARVEST lwjas0044

__________________________________________

สมโภชนักบุญเปโตรและเปาโล อัครสาวก

การสมโภชนักบุญเปโตรและเปาโลถือเป็นการเฉลิมฉลองที่เก่าแก่ที่สุด ซึ่งมีมาก่อนการฉลองพระคริสตสมภพด้วยซ้ำ เนื่องมาจากการให้ความเคารพและเลื่อมใสนักบุญมรณสักขีในหมู่คริสตชน ตั้งแต่ศตวรรษที่ 4 เป็นต้นมาได้มีการฉลองนี้ ด้วยการถวายมิสซาบูชาขอบพระคุณ 3 แห่งด้วยกัน คือที่มหาวิหารนักบุญเปโตร มหาวิหารนักบุญเปาโลนอกกำแพงเมือง และคาตากอมป์นักบุญเซบาสเตียน ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นสถานที่เก็บรักษาศพของอัครสาวกผู้ยิ่งใหญ่ทั้งสอง ในช่วงเวลาของการเบียดเบียนศาสนา

พระคัมภีร์ไม่ได้บันทึกการพลีชีพเป็นมรณสักขีของนักบุญเปโตรและเปาโล รวมถึงอัครสาวกองค์อื่นๆ ยกเว้นนักบุญยากอบบุตรของเศเบดี (กจ 12:1-2) แต่เป็นที่รับรู้ในหมู่คริสตชนว่า ท่านทั้งสองได้พลีชีพเป็นมรณสักขีที่กรุงโรมตามคำสั่งของจักรพรรดิเนโร (ค.ศ. 54-68) เปโตร ถูกตรึงกางเขนเอาหัวลง ในปี ค.ศ. 64 บนเนินวาติกันอันเป็นที่ตั้งของมหาวิหารนักบุญเปโตรในปัจจุบัน ส่วน เปาโล ในฐานะที่เป็นพลเมืองโรมัน ถูกตัดศีรษะด้วยดาบประมาณปี ค.ศ. 67 บนเนินน้ำพุนอกกรุงโรม ที่กลายมาเป็นที่ตั้งของมหาวิหารนักบุญเปาโลนอกกำแพงเมืองในปัจจุบัน

นักบุญเอากุสตินกล่าวเอาไว้ในบทเทศน์ของท่านว่า “อัครสาวกทั้งสองมีวันฉลองวันเดียวกัน เพราะว่าท่านทั้งสองเป็นหนึ่งเดียวกัน แม้ว่าจะพลีชีพเป็นมรณสักขีคนละวันก็ตาม” ดังนั้น พระศาสนจักรจึงเฉลิมฉลองอัครสาวกทั้งสองในวันเดียวกัน ในฐานะที่เป็น “ศิลารากฐาน” ของพระศาสนจักรสากล ซึ่งท่านทั้งสองมีบทบาทสำคัญในการยืนยันความเชื่อถึงพระคริสตเจ้าสืบต่อมา อีกทั้งยังสั่งสอนหลักความจริงของพระคริสตเจ้า และสละชีวิตของตนเป็นพยานยืนยันความจริงนั้น

  1. เปโตร หัวหน้าพระศาสนจักร

เปโตร เดิมชื่อ “ซีโมน” เป็นชาวประมงธรรมดาคนหนึ่งในตำบลเบธไซดา  (ลก 5:3; ยน 1:44) ไม่ได้มีการศึกษาอะไรมากนัก สิ่งที่ท่านรู้ดีที่สุดคือการจับปลา ต่อมาได้ย้ายมาตั้งหลักแหล่งที่เมืองคาร์เปอร์นาอุม (มก 1:21-29) แต่ยังคงเลี้ยงชีพด้วยการจับปลาเช่นเดิม มีน้องชายชื่อ อันดรูว์ ซึ่งเป็นคนแนะนำให้ท่านติดตามพระเยซูเจ้า (ยน 1:42)    เป็นไปได้ว่า ยอห์น แบปติสต์ คือผู้ที่เตรียมจิตใจท่านสำหรับการพบปะครั้งสำคัญกับพระเยซูเจ้า และท่านได้ละทิ้งทุกสิ่งติดตามพระองค์ทันที

พระเยซูเจ้าได้ทรงเปลี่ยนชื่อของท่านจาก “ซีโมน” เป็น “เคฟาส” หรือ เปโตร ซึ่งแปลว่า ศิลา  (มธ 16:17-19) เพื่อทำหน้าที่เป็นศิลาที่พระองค์จะตั้งพระศาสนจักร และเป็นหัวหน้าของอัครสาวก (ยน 21:15-17) ท่านเป็นคนหนึ่งในบรรดาพยานที่พบพระคูหาว่างเปล่า (ยน 20:6) พระเยซูเจ้าทรงสำแดงพระองค์แก่ท่านด้วยหลังจากทรงกลับคืนพระชนม์แล้ว (ลก 24:34; 1 คร 15:5) จะเห็นว่า เปโตรแม้จะเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนอาชีพแล้ว แต่ยังอ่อนแอ พลาดพลั้ง และท้อถอย (เคยปฏิเสธพระเยซูเจ้า 3 ครั้ง เคยหนีจากกรุงโรมจนได้พบกับพระเยซูเจ้าอีกครั้ง “Quo vadis?: ท่านกำลังจะไปไหน”)

บทเรียนที่เราได้จากชีวิตของเปโตร สะท้อนธรรมชาติของมนุษย์เราแต่ละคนซึ่งมี 2 ลักษณะ คือ ธรรมชาติที่เป็นพระและที่เป็นคน  1) ธรรมชาติที่เป็นคน คือ “ซีโมน” ชื่อเดิม คนเดิม ที่ขี้คุย กลับกลอก และอ่อนแอ 2) ธรรมชาติที่เป็นพระ คือ “เคฟาส” หรือ “เปโตร” ที่ร้อนรน กล้าหาญเด็ดเดี่ยว ธรรมชาติทั้งสองอย่างนี้มีอยู่ในตัวเราอย่างเต็มเปี่ยม แต่สิ่งที่ทำให้เปโตรสามารถเอาชนะธรรมชาติที่เป็นซีโมนได้ จนกลายเป็นนักบุญผู้ยิ่งใหญ่คือ การกลับใจ หลังจากปฏิเสธพระเยซูเจ้าเป็นครั้งที่สามต่อหน้าหญิงรับใช้ที่บ้านของคายาฟาส  เปโตรรู้สึกสำนึกได้ และออกไปข้างนอกร้องไห้อย่างขมขื่น (ดู มธ 26:69-75)

  1. เปาโล ผู้สอนและป้องกันความเชื่อ

เปาโล เดิมชื่อ “เซาโล” เกิดที่เมืองทาร์ซัส ในแคว้นซิลีเซีย อยู่ในตระกูลเบนยามิน เป็นฟาริสีชั้นแนวหน้าในการตามล่าศิษย์ของพระเยซูเจ้า ซึ่งท่านคิดว่าเป็นพวกมิจฉาทิฐิที่ต้องกำจัดให้หมดสิ้นไป แต่เมื่อพระคริสตเจ้าทรงสำแดงพระองค์ให้ท่านเห็น ขณะที่กำลังเดินทางไปจับกุมคริสตชนที่เมืองดามัสกัสมารับโทษ ท่านเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่า บรรดาคริสตชนเป็นส่วนหนึ่งของอวัยวะในพระกายทิพย์ของพระคริสตเจ้า ท่านได้กลับใจรับศีลล้างบาปจากอานาเนีย และกลายมาเป็นธรรมทูตผู้ยิ่งใหญ่ของพระคริสตเจ้า

เปาโลได้รับเลือกให้เป็นธรรมทูตพร้อมกับบาร์นาบัส ออกเดินทางไปประกาศข่าวดีของพระคริสตเจ้าอย่างกว้างขวาง เราทราบรายละเอียดพอสมควร เกี่ยวกับการเดินทางแพร่ธรรมทั้งสามครั้งของท่าน จากหนังสือกิจการอัครสาวกตั้งแต่บทที่ 13 เป็นต้นไป ท่านประกาศพระนามของพระคริสตเจ้าทั้งแก่ชาวยิวและคนต่างศาสนา ตั้งกลุ่มคริสตชนขึ้นในเมืองต่างๆ ทำให้ท่านเป็น “อัครสาวกของคนต่างศาสนา” เป็น เครื่องมือนำพระนามของพระเยซูเจ้าไปประกาศแก่ชนต่างศาสนา (เทียบ กจ 9:15) อย่างแท้จริง

บทเรียนที่เราได้จากชีวิตของเปาโล จากผู้เบียดเบียนตัวยง พระเยซูเจ้าทรงเรียกและเลือกให้เป็นผู้ประกาศพระนามของพระองค์ และท่านได้กระทำเช่นนั้นตลอดชีวิตด้วยการพลีชีพเพื่อพระเยซูเจ้าด้วยความกล้าหาญ แง่คิดที่เราได้คือ “การเบียดเบียนพระศาสนจักรหรือคริสตชนเท่ากับเป็นการเบียดเบียนพระคริสตเจ้าเอง” ดังนั้น พระเจ้าสามารถเรียกและเลือกใช้ผู้ที่พระองค์ทรงปรารถนา และไม่มีใครสามารถขัดพระประสงค์ของพระองค์ได้

คุณพ่อ ดิษพล รุ่งโรจน์วรวัฒนา

“Courage, daughter! Your faith has saved you.”

women touching Jesus mages

_____________________________________________

Jesus went around to all the towns and villages, teaching in their synagogues,

proclaiming the gospel of the kingdom, and curing every disease and illness.

JESUS HEALING WOMEN - CRIPPING

_________________________________________

สภาภิบาลวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

สวัสดีค่ะพี่น้องที่รัก

โปรดติดตามอ่านบันทึกคำอธิบายจากพระเยซูเจ้าและแม่พระ เกี่ยวกับธรรมล้ำลึกในพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ ซึ่งแคทารีน่า รีวาช แม่บ้านซึ่งมีความรู้แค่ระดับมัธยมต้น และไม่มีพื้นฐานด้านศาสนาเลย เธอพำนักอยู่ในโกชาบัมยา ประเทศโบลิเวีย ที่นั่นมีพระรูปพระคริสตเจ้ากันแสงเป็นเลือด แคทาลีน่าเริ่มได้รับสารจากพระเยซูเจ้าและแม่พระในปี 1993 หลังจากที่เธอเปิดใจรับพระเมตตาจากพระและได้กลับใจ ในปี 1994 เธอไปแสวงบุญที่จอร์เจีย ระหว่างคุกเข่าอยู่หน้ากางเขนที่โฮลี่ฮิลล์นั้น เธอเริ่มได้รับความเจ็บปวดจากการตรึงกางเขนของพระคริสตเจ้า ต่อมาปี 1996 รอยแผลศักดิ์สิทธิ์ที่มือ เท้าและสีข้างของเธอก็ปรากฏให้เห็น เธอร่ำเรียนมาน้อยมาก แต่สามารถเขียนหนังสือได้ถึง 8 เล่ม ราว 5,000 หน้า โดยไม่มีข้อผิดพลาดเลย

แคทาลีน่า เป็นพยานเรื่องมิสซา •เพื่อเทิดพระเกียรติมงคลของพระเป็นเจ้า และเพื่อความรอดของผู้ต้องการเปิดใจรับพระองค์ •เพื่อให้เราหลุดพ้นจาก “การรับพระองค์ด้วยความเคยชิน •เพื่อให้ความน่าพิศวงของพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณติดตรึงอยู่ในจิตใจของเราตลอดไป

พอฉันเดินไปรับศีลมหาสนิท พระเยซูเจ้าบอกฉันว่า ช่วงเวลานี้เราได้ใกล้ชิดลูกมากที่สุด เป็นช่วงเวลาแห่งความรัก เราได้ตั้งสิ่งซึ่งมนุษย์มองว่า เป็นการกระทำที่วิกลจริต ในวันพฤหัสศักดิ์สิทธิ์ เราตั้งศีลมหาสนิทก็เพราะ เราอยากอยู่กับลูกต่อไปจวบจนสิ้นยุค เพราะเรารักลูกเกินกว่าจะทนให้ลูก ๆ ที่เรารักยิ่งกว่าชีวิตนั้น ต้องยู่อย่างไร้ที่พึ่ง

    เมื่อพระอัครสังฆราชกล่าวว่า “ให้เราภาวนา” แล้วบรรดาพระสงฆ์ก็ยืนขึ้นสวดบทภาวนาปิดพิธี พระเยซูตรัสอย่างเศร้าสร้อย “ลูกสังเกตคำภาวนาของบางคนไหม ไม่มีช่วงไหนเลยที่เขาจะบอกว่า รักเรา เขาไม่ขอบคุณเราเลยสักนิด ที่เรามอบพระพรให้เขาด้วยการลดความเป็นพระเจ้าของเราลงมาสู่ความเป็นมนุษย์ที่น่าสงสารของเขา   

    เรายอมตายก็เพราะรัก และเราได้กลับคืนชีพแล้ว เราเฝ้าคอยลูกแต่ละคนเพราะรัก และเรายังอยู่กับพวกลูกก็เพราะรัก แต่ พวกลูกมิได้รู้สำนึกเลยว่า เราต้องการความรักจากลูก ๆ จำไว้เถิดลู ว่า เราต้องการความรักจากลูก”

    ตอนที่ประธานในพิธีกล่าวอวยพร แม่พระตรัสว่า ลูกจงทำเครื่องหมายสำคัญมหากางเขน และจงระลึกไว้ว่า การอวยพรคราวนี้อาจเป็นครั้งสุดท้ายที่ลูกจะได้รับจากพระสงฆ์ ลูกไม่รู้หรอกว่า ลูกจะอยู่หรือจะตาย เมื่อออกจากวัดไปแล้ว ลูกไม่รู้หรอกว่า ลูกจะมีโอกาสรับพรจากพระสงฆ์องค์อื่น ๆ อีกหรือไม่ มือผู้ถวายตัวแด่พระเจ้าแล้ว กำลังมอบพระพรให้ลูก เดชะพระนามพระตรีเอกภาพ ด้วยเหตุนี้ จงทำสำคัญมหากางเขนด้วยความเคารพราวกับเป็นการทำสำคัญมหากางเขนครั้งสุดท้ายในชีวิตของลู

“พระเยซูเจ้าตรัสกับฉันว่า” หลังมิสซาจบแล้ว อย่าเพิ่งรีบไป จงอยู่เป็นเพื่อนเราสักครู่ เพื่อให้เราได้อยู่กับลูก เราอยู่กับลูกตลอดเวลา ลูกนั่นแหละเป็นฝ่ายที่จากเราไปเมื่อเลิกมิสซา ลูกถือวันของพระเจ้าจริง และตอนนี้ก็หมดหน้าที่ของลูกแล้ว จึงรีบเดินออกไป ลูกบางคนพอถึงช่วงรับศีลฯ บางคนก็รับศีลแล้วเดินออกนอกวัดไปเลย บางคนไม่ได้รับศีลก็รีบลุกเดินออกไปเช่นกัน ลูกไม่คิดหรอกว่า เราเฝ้ามอง เราอยากมีส่วนร่วมกับชีวิตครอบครัวของลูก อย่างน้อยก็ในวันนั้น

คำขอบคุณของแคทารีน่า รีวาช กับพี่น้องคริสตชน

ขอขอบคุณพี่น้องที่ให้โอกาสฉันทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายมานี้ได้อย่างลุล่วง ฉันรู้ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทำตามคำมั่นสัญญาของพระองค์ ที่ว่า มิสซาของลูกจะไม่มีวันเหมือนเดิมอีกต่อไป และขอให้ท่าน รัก พระองค์ด้วยเวลาที่ท่านรับพระองค์ในศีลมหาสนิท

ขอพระเป็นเจ้าอวยพรท่าน

Jesus summoned his Twelve disciples and gave them authority over

unclean spirits to drive them out and to cure every disease and every illness.

TWELVE pppas0017

__________________________________

“As you go, make this proclamation:

‘The kingdom of heaven is at hand.’

1 MISSION 12 stdas0095

_____________________________________

ประชาสัมพันธ์

  1. พระสงฆ์ไปสัมมนาประจำปี 6 สังฆมณฑล ในวันจันทร์ที่ 11 – วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม ศกนี้

    จึงของดมิสซาตั้งแต่ค่ำวันจันทร์ จนถึงค่ำวันศุกร์ นอกนั้นมีตามปกติ

  1. ประกาศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เรื่อง อนุญาตให้รับศีลบวชเป็นสังฆานุกร และพระสงฆ์

โดยอนุญาตให้

    – สามเณร ยอแซฟ ชนภัทร ศุขะเนตร          สัตบุรุษวัดอัครเทวดาราฟาแอล ปากน้ำ

    – สามเณร ยอห์น บัปติสต์ เทวฤทธิ์ สุขเกษม     สัตบุรุษวัดพระคริสตประจักษ์ เกาะใหญ่

    – สามเณร หลุยส์ วรัญญู นางาม                       สัตบุรุษวัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์

        รับศีลบวชเป็นสังฆานุกร ในวันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม ค.ศ.2016  เวลา 10.00 น.

ณ อาคารมารดาพระผู้ไถ่ วิทยาลัยแสงธรรม สามพราน

และอนุญาตให้  สังฆานุกร เปโตร วิทวัฒน์ แก้วแหวน     สัตบุรุษวัดพระบิดาเจ้า

        รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ได้  พิธีบวชจะกระทำในวันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม ค.ศ.2016

      เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมยอห์นปอล ที่ 2 สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน

“Behold, I am sending you like sheep in the midst of wolves;

so be shrewd as serpents and simple as doves.”

1 come stdas0541

_______________________________________

มิสซาประจำสัปดาห์

จันทร์ที่ 4

06.00 น.

19.00 น.

น.เอลีซาเบธ ราชินีแห่งโปรตุเกส

สุขสำราญ เปโตร มารี ทองหล่อ

อุทิศ วิญญาณครอบครัว “อาภรณ์รัตน์”, เปาโล สุดใจ กายสุต, อากาทา เง็ก แซ่กัง, เปโตร เฮี่ยงลี่-เปาโล ฮั้ว แซ่อุน, มารีอา ทอย แซ่เฮ้ง, มารีอา หลักหม่วย แซ่เฮ้ง, มารีอา ชูชื่น ธนสมบูรณ์, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, เปโตร มารี ทองหล่อ

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพรโชติโรจน์ประภา, ยวงบัปติสตา พึงใจ ไกรบุญ, อากาทา จำปา ไกรบุญ (ครบรอบ 15 ปี), มารีอา เฟื่อง แซ่เร, ยอแซฟสุพจน์ แซ่โซว, ซ.เทเรซา วาสนา หฤทัย(สมาชิกพลมารีย์ ป.พระมารดาทรงฤทธิ์), ฟรังซิสโก ยวง ผิวเกลี้ยง, ยาโกเบ ก๊วย-อันนา สำริด เจี่ยจวบสิน, วิญญาณในไฟชำระ

อังคารที่ 5

06.00 น.

19.00 น.

น.อันตน มารีย์ ซักกาเรีย พระสงฆ์

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ ประมวล ชลหาญ, เปาโล สุดใจ กายสุต, นายจักรวาล กิตติสังวรา, ยอแซฟ พิพัฒน์ อิศรภักดี,นางกองแก้ว เทียมเมฆา, ยอแซฟ เบี้ยว อื้อพูลผล, ยอห์น บัปติสต์ ชุติพนธ์ ธนสมบูรณ์, วิญญาณในไฟชำระ

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, เปาโล วิชัย ปวงนิยม, เทเรซา ไพลิน รัศมีมารีย์, มาร์ธา ทับทิม เจี่ยจวบสิน, ลูซีอา อุทัยวรรณ กิจเจริญ, ยอแซฟ สุพจน์ แซ่โซว, ซ.เทเรซา วาสนา หฤทัย(สมาชิกพลมารีย์ ป.พระมารดาทรงฤทธิ์),  ฟรังซิสโก ยวง ผิวเกลี้ยง, วิญญาณในไฟชำระและวิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง

พุธที่ 6

06.00 น.

19.00 น.

น.มารีย์ กอแรตตี พรหมจารี และมรณสักขี

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, หลุยส์ กีรติ-ดอมินิก ซาวีโอ อัครเดช ดุรงค์พันธุ์, เจียร-กาญจนา สร้อยภู่ระย้า, ฟรังซิสโก ทรัพย์-อังแนส ตาง เยาวสังข์, ยอแซฟ สวัสดิ์ พลอยจินดา, อันตน ปรีดา ศาตะมาน, วิญญาณในไฟชำระ

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เซซีลีอา ยุพิน เจี่ยจวบสิน, เทเรซา ไพลิน รัศมีมารีย์, ยอแซฟ สุพจน์ แซ่โซว, ยวงบัปติสตา พึงใจ ไกรบุญ, อากาทา จำปา ไกรบุญ, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, ซ.เทเรซา วาสนา หฤทัย(สมาชิกพลมารีย์ ป.พระมารดาทรงฤทธิ์), ฟรังซิสโก ยวง ผิวเกลี้ยง, วิญญาณในไฟชำระ

พฤหัสฯที่ 7

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 14 เทศกาลธรรมดา

สุขสำราญ คุณวัชราภรณ์ พันธุมจินดา, วันเกิด ฟรังซิส อัสซีซี ธนากร วนวโรดม

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, ฟรังซีสโก สุทธิ-มารีอา สมร ชลหาญ, นางนิตยา-นายประชุม กาญจนวรกุล, พ.อ.อนุกูล-นางนงเยาว์ สินธุเดชะ, เทเรซา ศรีลำยอง ศาตะมาน, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ วันเกิด ฟรังซิส อัสซีซี ธนากร วนวโรดม

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, อันนา สุดารัตน์ สุขสันตินันท์, ยอแซฟ สุพจน์ แซ่โซว, ซ.เทเรซา วาสนา หฤทัย(สมาชิกพลมารีย์ ป.พระมารดาทรงฤทธิ์), ฟรังซิสโก ยวง ผิวเกลี้ยง, มารีอา ยุพา เจี่ยจวบสิน, วิญญาณในไฟชำระ

ศุกร์ที่ 8

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 14 เทศกาลธรรมดา

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, ยวงบัปติสตา ชุน-มารีอา หวุน-มารีอา ทองสุข ธาดาประสิทธิ์, นายบุญส่ง ภู่มะลิ, นายบุญส่ง ปัทมบงกฤช, เปโตร ลึก พนมอุปถัมภ์, เปาโล ไพศาล ภูมิพานิช, มารีอา ทองคำ เชื้อชมบุญ, วิญญาณในไฟชำระ

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา,เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เปาโล พลตรี สง่า-อันนา วิเชียร วิลัยทอง, ยวงบัปติสตา พึงใจ ไกรบุญ, อากาทา จำปา ไกรบุญ, เปโตร สนั่น หอมประทุม, อเล็กซิส วรศักดิ์ สิริภักดีวงศ์, ยอแซฟ สุพจน์ แซ่โซว, ซ.เทเรซา วาสนา หฤทัย(สมาชิกพลมารีย์ ป.พระมารดาทรงฤทธิ์), ฟรังซิสโก ยวง ผิวเกลี้ยง, วิญญาณในไฟชำระ

เสาร์ที่ 9

06.00 น.

19.00 น.

น.ออกัสติน เซา รง และเพื่อนมรณสักขีชาวจีน

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, ดอมินิโก อุไร-โรซา เสนอ ศรีบุญเลิศ, ฟรังซีสโก ธีรรัตน์, อันนา สายหยุด อื้อพูลผล, มารีอา สมร ชลหาญ, เปโตร ปอลทอง เชื้อชมบุญ, เทเรซา อุษา สัลลกานนท์, วิญญาณในไฟชำระ

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอามักดาเลนา ประสพศรี พันธุมจินดา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, มีคาแอล ประสิทธิ์-เอลิซาเบท ประทุม สิทธิ, เปโตร จำนงค์-นางมันทนา งามศิริจิตต์, ยอแซฟ ระสิทธิ์-มารีอา สุนี เอกะสิงห์, เทเรซา วิมล อยู่ยืนยง, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, นิโคลัส วีรวัฒน์ รุธิรกนก, ยอแซฟ ฉุ่น แซ่ตั้น, อักแนส ริ้ว ยุ่นประยงค์, ยวงบัปติสตา เมธี อาภรณ์รัตน์, เปโตร ทวีปหอมประทุม, ยาโกเบ เกิด-เซซีลีอา ม.ร.ว.นันทานุสรณ์ สนเจริญ, อันนา หม่อมเพียร นันทวัน, ยอแซฟ สุพจน์แซ่โซว, ซ.เทเรซา วาสนา หฤทัย(สมาชิกพลมารีย์ ป.พระมารดาทรงฤทธิ์), ฟรังซิสโก ยวง ผิวเกลี้ยง, วิญญาณในไฟชำระ

อาทิตย์ที่ 10

06.30 น.

08.30 น.

10.00 น.

16.00 น.

อาทิตย์ที่ 15 เทศกาลธรรมดา

สุขสำราญ ครอบครัว อำรุง-ประพิน ศรีบุญเลิศ, ครอบครัว อัจราพร-Kharsim, คุณพชรธร จิรนนทิพร

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ พยุง-มารีอา อุทัย เอียงผาสุก, มัทธิว สง่า-อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ฟรังซีสโก เฉลิมพล-ยอแซฟ เฉลิมชัย-เปาโล เฉลิมชาติ แววเกกี, เปโตร คำ-มารีอา โสภาวรรณ จันสวัสดิ์, ลูซีอา อำภา รุจิพงศ์, เปโตร ประวิทย์-มารีอา วัชรี วิทวัสพงศ์, ฟรังซิสโก ปรีชา-มารีอา อำพัน กานตานนท์, เปโตร ราศรี-เทเรซา ฉอ้อนทิวไผ่งาม, ยอแซฟ เชาวน์-ยอแซฟ ดิลก ชีรานนท์, ฟรังซีสโก สุมิตร ศรจิตติ, ฟรังซีสโก สมพล ศุระศรางค์, เปาโล สุดใจ กายสุต, ร็อค เมือง-มารีอา กุหลาบ ดีสุดจิต, โทมา ขุนพิลาศ-มารีอา สวน กายสุต, เซซีลีอา ยุพินเจียจวบสิน, มารีอา ปราณี พงษ์เพิ่มมาศ, เทเรซา อุษา สัลลกานนท์, ยอแซฟ บู๊ ธนสมบูรณ์, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ สัตบุรุษทุกครอบครัว

สุขสำราญ คาธารีนา อโณทัย สุวรรณประดิษฐ์ และครอบครัว, ยอแซฟ นิติวุฒิ สุวรรณประดิษฐ์ และครอบครัว,ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, วิฑูรย์ แสงสว่าง, นายสุวิชากร ชินะผา, มีคาแอล พรพล พัธนพันธ์, ครอบครัว สุขะกูล, อากาทา พิลาวัลย์ ตรีมานคา, ทุกคนในครอบครัว ดาวรัตนหงษ์, เซซีลีอา เบญจวรรณศิริเศรษฐวงศ์, ครอบครัว เทเรซา ธิดา ทับละม่อม, มอนิกา ธฤตา อมรสิริสมบูรณ์, เทเรซา กรกมล แสงประกาย, อันนา นิภา หอมประทุม, ครอบครัว ยวนจิตต์-ครอบครัว โกวิทวีรธรรม, ครอบครัว “งานฉมัง” ทุกคน, เทเรซา อชิรญา ชนะกุลธร, ทุกคนในครอบครัว เทเรซา จันทนา อิทธิธีรรักษ์, เพื่อสุขภาพของ ณัฐจรีย์ ทวีธรรมสถิตย์, นาวาโท ณัฐพล ปรานิล, น.ส.ธิดา เจริญสุขใจ, ครอบครัว อ่องแสงคุณ, ลูซีอา พัชรินทร์ ลีนานุรักษ์, ครอบครัว พิชัยรัฐ, อัญชลี วิพัทนะพร, สังคม พนมอุปถัมภ์, เปโตร สิทธิพร แก้วไกรสร, ครอบครัว มากาเร็ต มารีอา อรพินท์ ศักดิ์ศรี, นางฟูจิตต์ ณ บางช้าง, นายพิทูร สุวรรณชัย, ดอมินิก ซาวีโอ อลงกต-ยวง บอสโก อติชาตปิติสันต์, ประสิทธิ์-มารีอา นุชนาถ-กฤต กิจวิวัฒนการ, มารีอา ปัณฑา-มารีอา เปี่ยมขวัญ ปัณฑวังกูร,แม่เสาวนีย์ เลาหไทยมงคล, มารีอา นลินา พฤกษอรุณ และครอบครัว, โมทนาคุณพระ

อุทิศ เรย์มองด์ ธานี ลวสุต, ครอบครัว ชื่นพุฒิ, อันนา สำรวม ชื่นพุฒิ, มารีอา ปิยะสุทธิ์ ใจสวัสดิ์ (ชื่นพุฒิ),

เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, มารีอา โสภาวรรณ จันสวัสดิ์, ฟรังซิสโก อ้น-มารีอา ลิ้ม-ยอแซฟ วศิน ทับละม่อม,เปโตร ลึก พนมอุปถัมภ์, ฟรานซิส วรวิทย์ ทองจุลย์, ยอแซฟ ประนิม ตรีมานคา, นายทวีศักดิ์ ศรีวรขาน, นายสหพล ศรีวรขาน, อันนา เฉลียว เคนแก้ว, ยอแซฟ เริงชัย แก้วไกรสร, เทเรซา สุวรรณี ขำขันทอง, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, นายชมภู เศรษฐกาญจน์, ยอแซฟ ประสงค์ นิ่งเจริญ, ยอแซฟ เหลียงเป้ง นิ่งเจริญ, ยอแซฟ ประเสริฐ นิ่งเจริญ, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, ยอแซฟ พล.ต.ท สุพจน์-นางอมรา-พล.ต.ต ทวี ณ บางช้าง, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เปโตร ศรีมงคล-เทเรซา เฉลา เพ็ญไพจิตร, ยอแซฟ ธนพันธ์ เพ็ญไพจิตร, โซซีโม กมล-มารีอา กิมล้วน สังขรัตน์, มารีอา วารุณี ทรัพย์เจริญ, เปาโล ไพศาล-มารีอา จรัสศรี ดีสุดจิต, เปาโล วราห์ ปานวิลัย, มาการิต อ่างแก้ว, แคธริน อ่างแก้ว และญาติพี่น้องที่ล่วงลับ, ชฎาภรณ์ พงษ์สัตยาพิพัฒน์, เฮนรี มนตรี-แพททริค ปิติ-มารีอา แสงทอง โรจน์เสรี, ยากอบ โชติวิศิษฏ์ ประพิณวงศ์, ตระกูล “สกุลทอง”, ลูซีอา สาคร-มารีอา เสวย-อันนา พารา สังขรัตน์, เฮเลนา สมถวิล-ฟรังซิสเซเวียร์ ภิรมย์ เจริญศุข, ยอแซฟ มานิตย์ รอดเสียงล้ำ,เอากุสติน เกษม ลีนานุรักษ์, นายเธียรชัย สุวรรณฤกษ์, เปโตร ทวี ทิวไผ่งาม, เปโตร พันเอก(พ)วุฒิสนธิ์-เทเรซาจันทร์เพ็ญ เข็มสว่าง, คุณรุจิรา พฤกษยาชีวะ, เทเรซา สมศรี มหพันธ์, มารีอา ชลธร วุฒิธาดา, ซ.เทเรซา วาสนา หฤทัย(สมาชิกพลมารีย์ ป.พระมารดาทรงฤทธิ์), ยอแซฟ สนิท-ปุลเกรีอา สิรินทร์-เซซีลีอา อำพัน ปิติสันต์, ยอแซฟ ประจิตร-อังเนส อุดมศรี ชัยเจริญ, มาร์ติน องุ่น ฉัตรกุล, พ่อธง เลาหไทยมงคล, บรรพบุรุษครอบครัว กิจวิวัฒนการ และเลาหไทยมงคล, ยอแซฟ สุพจน์ แซ่โซว, ฟรังซิสโก ยวง ผิวเกลี้ยง, วิญญาณในไฟชำระ

อุทิศ เปาโล ศิริ-มารีอา วิจิตร พีรมนตรี, ลูกา กมล วงศ์ศรีศาสตร์, เรอเน สมนึก เตมียเสน, มารีอา ชูชื่น ธนสมบูรณ์, ยอห์น บัปติสต์ ชุติพนธ์ ธนสมบูรณ์, ยอห์น สะอาด สังขรัตน์, โรซา ลำใย สังขรัตน์, มอนิกา สมใจ รอดเรืองศักดิ์, หลุยส์ ยอแซฟ สุชาติ เฮงเจริญ, วิญญาณในไฟชำระ

“Everyone who acknowledges me before others

I will acknowledge before my heavenly Father.”

1 JESUS INVITING lwjas0279

________________________________________

Saint Peter and Saint Paul,

Apostles – Solemnity

360px-Greco,_El_-_Sts_Peter_and_Paul

29 June 2016

_________________________________

PLEASE JOIN

DAILY MASS & SUNDAY MASS

READ

DAILY GOSPEL OF THE LORD JESUS

with

DAILY COMMENTARY OF THE DAY

and

SAINTS OF THE DAY

ALSO READ

NEWSLETTER IN THAI

From

SAINT FRANCIS XAVIER NEWSLETTER IN THAI

THANK YOU

___________________________________

“Go into the whole world and proclaim the Gospel to every creature.”

Mark 16:15-20

*********************************************

“I am with you always, until the end of the age.”

Matthew 28:20.

***********************************************

Be merciful, just as your Father is merciful

****************************

“This is my commandment:

love one another as I love you.”

###########################

BE MERCIFUL, O LORD,

FOR WE HAVE SINNED.

###########################

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s