สารวัด วัดนักบุญฟรังซีสเซเวียร์

17 July 2016. St. Francis Xavier Newsletter. ปีที่ 50 ฉบับที่ 29 วันอาทิตย์ที่ 17 กรกฏาคม 2016

St. Francis Xavier Newsletter.

17 July 2016.

ปีที่ 50 ฉบับที่ 29 วันอาทิตย์ที่ 17 กรกฏาคม 2016

_________________________________________

อาทิตย์ที่ 16 เทศกาลธรรมดา
ปีที่ 50 ฉบับที่ 29 วันอาทิตย์ที่ 17 กรกฎาคม 2016

“Lord, do you not care that my sister

has left me by myself to do the serving? Tell her to help me.”

1 Christ_in_the_House_of_Mary_and_Martha

______________________________________

อาทิตย์ที่ 16 เทศกาลธรรมดา

    ดร.เจมส์ รว๊บ (Dr. James Rueb) ศาสตราจารย์ด้านการบริหารจัดการธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยฮาวาร์ด ได้กล่าวถึงเรื่องการลำดับความสำคัญก่อนหลังว่า หากแบ่งสิ่งที่สำคัญในชีวิตของมนุษย์ออกเป็น ลำดับ 1-2-3 คนส่วนใหญ่จะใช้เวลาทั้งหมดในชีวิตกับสิ่งสำคัญลำดับที่สาม ทำไมถึงเป็นเช่นนั้น คำตอบก็คือ อย่างแรกเลย ลำดับที่สามง่ายที่จะทำให้สำเร็จ และอย่างที่สอง สร้างความภาคภูมิใจแก่ตนเองว่ากำลังทำบางสิ่งบางอย่างสำเร็จจริงๆ

    ในความเป็นจริง เราสาละวนอยู่กับสิ่งที่เป็นความสำคัญระดับรองตลอดทั้งวัน ซึ่งเป็นสิ่งที่ไร้สาระ หาแก่นสารไม่ได้ และไม่เคยใส่ใจหรือไปถึงสิ่งที่ยิ่งใหญ่และสำคัญกว่า นี่คือบทเรียนสำคัญที่เราได้จากเรื่องราวของมารีย์และมารธา “อย่าปล่อยให้สิ่งที่ดี (ลำดับรอง) เข้ามาแทนที่สิ่งที่ดีที่สุด (ลำดับแรก)” ซึ่งสิ่งที่จำเป็นมีเพียงสิ่งเดียวและมารีย์ได้เลือกเอาส่วนที่ดีที่สุด

หัวเรื่องสำคัญของบทอ่านวันนี้คือ การลำดับความสำคัญก่อนหลัง ชีวิตคริสตชนจะต้องแยกให้ได้ว่า “อะไรควรมาก่อน อะไรควรมาหลัง” ซึ่งกุญแจสำคัญของการลำดับความสำคัญก่อนหลังในชีวิตคริสตชนคือ พระคริสตเจ้าต้องมาก่อนสิ่งอื่นใด วิธีเดียวที่เราจะเข้าใจบทเรียนนี้คือการใช้เวลาทุกวันเฉพาะพระพักตร์พระองค์ ต้อนรับและฟังพระองค์ก่อนการลงมือทำอย่างอื่น

  1. การลำดับความสำคัญก่อนหลัง

พระวรสารบอกให้เราทราบอย่างชัดเจนว่า มารธาเป็นหญิงที่เอาใจใส่เรื่องการบ้านการเรือน คงไม่ใช่งานง่ายนักที่จะจัดเตรียมอาหารสำหรับคน 13 คน ที่ประกอบด้วยพระเยซูเจ้าและอัครสาวกทั้งสิบสอง มารธากระวนกระวายในการเตรียมสำรับกับข้าว ขณะที่มารีย์นั่งอยู่แทบเท้าพระเยซูเจ้า คอยฟังพระองค์ตรัสสอน มารธาจึงบ่นกับพระองค์ถึงความประพฤติไม่เหมาะสม 2 อย่างของน้องสาว อย่างแรก ตามธรรมเนียมยิวผู้หญิงจะไม่ไปนั่งฟังคำเทศน์สอนของอาจารย์ชาวยิว (รับบี) และอย่างที่สอง งานของผู้หญิงคืองานบ้าน เตรียมอาหารอยู่ในครัว

พระเยซูเจ้าได้ใช้โอกาสดังกล่าว บอกให้เราทราบถึงสิ่งที่สำคัญโดยตรัสกับมารธาว่า “สิ่งที่จำเป็นมีเพียงสิ่งเดียว” (ลก 10:42) พระเยซูเจ้ามิได้ตำหนิมารธาถึงสิ่งที่เธอทำ เพราะหากไม่มีใครเตรียมอาหาร พระองค์และบรรดาสาวกคงหิวโซ แต่พระองค์ทรงเตือนมารธาและช่วยให้เธอได้ค้นพบความหมายของชีวิตว่า เป้าหมายที่แท้จริงของชีวิตมนุษย์คือ การเข้าอยู่ในอาณาจักรของพระเจ้า “มนุษย์มิได้ดำรงชีวิตด้วยอาหารเท่านั้น” (ลก 4:4) “อาหารของเราคือ การทำตามพระประสงค์ของผู้ทรงส่งเรามา” (ยน 4:34)

    “มารธา” เปรียบได้กับคริสตชนที่มากด้วยพลัง  ชอบทำกิจกรรมทุกอย่าง เช่น การอบรม สัมมนา หรือจาริกแสวงบุญที่โน่นที่นี่ ไม่ชอบชีวิตสงบเงียบและภาวนาอยู่ที่บ้าน ปัญหาของคนกลุ่มนี้คือ พวกเขาไม่เข้าใจและรับไม่ได้ที่เห็นคนอีกกลุ่มเอาแต่รำพึงภาวนาอยู่ในอาราม หรือเฝ้าศีลอยู่ในวัด ใช้ชีวิตอย่างเงียบๆ โดยไม่ก่อให้เกิดประโยชน์อันใดแก่สังคม “มารีย์” เปรียบได้กับคนกลุ่มนี้

พระดำรัสที่ว่า “มารีย์ได้เลือกเอาส่วนที่ดีที่สุด” (ลก 10:42) มิได้หมายความว่าพระเยซูเจ้าทรงตัดสินว่ามารีย์เป็นฝ่ายถูก พระองค์เพียงต้องการบอกว่า มารีย์รู้และเข้าใจถึงเป้าหมายที่แท้จริงของชีวิต ในชีวิตประจำวันของเราจะต้องหลอมรวมกิจกรรมทั้งสองอย่างเข้าด้วยกัน ทั้งงานหน้าที่ความรับผิดชอบภายนอก และการมาวัดวันอาทิตย์ ฟังพระวาจาของพระองค์แล้วนำไปปฏิบัติตาม ดังคำกล่าวของนักบุญเบอร์นาร์ดที่ว่า “คนที่ทำงานก็เหมือนคนที่ภาวนายกจิตใจขึ้นหาพระเจ้าด้วยแขนทั้งสองของเขา”

  1. บทเรียนสำหรับเรา

พระวาจาของพระเจ้าวันนี้ได้ให้บทเรียนที่สำคัญสำหรับเราคริสตชน ในการนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันหลายประการ

    ประการแรก เราต้องเติมพลังชีวิตฝ่ายจิตของเราทุกวันให้เวลากับพระเจ้าเป็นลำดับแรก ในการภาวนาส่วนตัวหรือหมู่คณะ การอ่านพระคัมภีร์และฟังพระวาจาของพระองค์ และตระหนักถึงการประทับอยู่ของพระองค์ท่ามกลางเรา เป็นต้นในพิธีบูชาขอบพระคุณที่เรามาร่วมทุกอาทิตย์  มารธาและมารีย์มีความยินดีในการเสด็จมาเยี่ยมของพระเยซูเจ้า คนหนึ่งแสดงออกด้วยการเตรียมอาหารต้อนรับ อีกคนแสดงออกด้วยการฟังสิ่งที่พระองค์ตรัสสอน ทั้งสองต่างแสดงให้เห็นถึงความรักของตนที่มีต่อพระองค์

    ประการที่สอง การงานและการภาวนาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคริสตชนที่ขาดไม่ได้ แต่เหนือสิ่งอื่นใด จะต้องมีที่สำหรับพระเจ้าในงานของเรา มีเวลาทำงานและมีเวลาภาวนามาหาพระ หากเราจัดลำดับสองสิ่งนี้ในชีวิตประจำวันของเราอย่างเหมาะสม ก็เท่ากับว่าเราได้แปลเปลี่ยนพระวาจาของพระเจ้าให้เป็นกิจการ เรากำลังเขียนพระวรสารของแต่ละวันด้วยชีวิตและกิจการที่เรากระทำ วัดและหมู่คณะของเราต้องการคนที่มีพลังเช่นนี้ในการขับเคลื่อนและเปลี่ยนแปลงสังคม

    ประการที่สาม เราต้องเป็นผู้ฟังที่ดีเช่นเดียวกับมารีย์ สังคมทุกวันนี้เต็มไปด้วยปัญหาและความขัดแย้งเพราะไม่มีใครฟังใคร เราต้องเป็นผู้ฟังที่ดีทั้งที่บ้านและที่ทำงาน มารธาคือตัวแทนของคนที่กระตือรือร้นทำโน่นทำนี่จนไม่มีเวลาว่างที่จะเงียบและฟังพระเจ้า คู่ชีวิต เพื่อนร่วมงานหรือแม้แต่บุตรหลานของตน บางทีฟังแต่ได้ยิน จึงมีคำพูดที่ว่า “ความรักเริ่มที่บ้านและเริ่มจากการฟัง” ยิ่งเราฟังใครคนหนึ่งมากเท่าใด ความรักยิ่งเติบโตมากขึ้นเท่านั้น

    ประการสุดท้าย เราต้องรับใช้พระเจ้าด้วยความเพียรพยายามเช่นเดียวกับมารธา บุคคลสำคัญและยิ่งใหญ่ของโลกมาจากคนที่ตระหนักว่า “ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น” ไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆ: โทมัส อัลวา เอดิสัน ต้องทำการทดลองกว่าพันครั้งกว่าจะประดิษฐ์หลอดไฟได้เป็นครั้งแรกของโลก, โนอา เว็บสเตอร์ ต้องทำงานด้วยความเพียรอดทนกว่า 36 ปีจึงสามารถพิมพ์พจนานุกรมเว็บสเตอร์ได้เป็นฉบับแรก, ชิเชโรต้องฝึกพูดกับเพื่อนทุกวันเป็นเวลา 30 ปีจึงกลายเป็นนักพูดฝีปากกล้า ในการทำงานรับใช้พระเจ้าเราต้องทุ่มเท กระตือรือร้นและเพียรพยายามเช่นเดียวกัน

บทสรุป

    พี่น้องที่รัก พระคริสตเจ้าคือศูนย์กลางแห่งชีวิตคริสตชน พระองค์ปรารถนาจะเป็นแขกของกลุ่มคริสตชน ของครอบครัวและของเราแต่ละคน เราจะต้องเชื้อเชิญพระองค์ทุกวัน เพื่อว่าพระองค์จะได้ประทับอยู่กับเราเสมอ ทั้งในเวลาของความยินดีและความยากลำบาก ไม่มีสิ่งไหนที่มีคุณค่าสำหรับชีวิตคริสตชนของเราเท่ากับการประทับอยู่ของพระคริสตเจ้าท่ามกลางเรา

    “สิ่งที่จำเป็นมีเพียงสิ่งเดียว” นั่นคือ การอยู่กับพระคริสตเจ้า ฟังพระองค์ทุกวัน ผ่านทางพิธีบูชาขอบพระคุณที่เรามาร่วมทุกวันอาทิตย์ ในการภาวนาร่วมกัน ทั้งในกลุ่มคริสตชนพื้นฐาน หมู่คณะและครอบครัวของเรา ให้เราช่วยกันสร้างบรรยากาศแห่งการประทับอยู่ของพระคริสตเจ้าท่ามกลางเราอีกครั้ง โดยเริ่มจากตัวเรา ครอบครัวและหมู่คณะของเรา ในความรักต่อกันและทัศนคติเชิงบวกที่มองเห็นพระคริสตเจ้าในผู้อื่น เช่นนี้เอง สันติสุขของพระคริสตเจ้าจะบังเกิดขึ้นในใจเรา ครอบครัวและหมู่คณะของเรา

คุณพ่อ ดิษพล รุ่งโรจน์วรวัฒนา

“Teacher, we wish to see a sign from you.”

hypocrites stdas0075

______________________________________

สภาภิบาลวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

สวัสดีค่ะพี่น้องที่รัก

จากสมณสาสน์เวียนฉบับที่สองของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ในบทที่  4 ได้เตือนมนุษย์ทุกคน ให้รู้จักเคารพต่อสถานที่ที่อาศัยในฐานะที่เราเป็นมนุษย์อยู่ในโลก และมีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม พระองค์ทรงตรัสย้ำว่า พวกเรากำลังเผชิญกับวิกฤตที่สลับซับซ้อน ทั้งทางด้านสังคมและด้านสิ่งแวดล้อม

พระองค์ทรงเน้นกับพวกเราคริสตชนว่า เราต้องให้ความห่วงใยเป็นพิเศษต่อชุมชนที่อยู่ร่วมกัน รวมทั้งการใช้ชีวิตประจำวันด้วย

ในสมณสาสน์ยังกล่าวไว้อีกว่า มนุษย์ต้องมีความสามารถในการปรับตัว มีความคิดสร้างสรรค์เป็นเลิศ มีจิตใจกว้าง รู้จักละเว้นการกระทำที่จะส่งผลร้ายให้กับสิ่งแวดล้อม เพื่อว่า จะได้ดำเนินชีวิตอยู่ให้ได้ท่ามกลางความไม่มีระเบียบ และความไม่แน่นอน

    เมื่อพวกเราซึ่งเป็นกลุ่มชนคริสตชนกลุ่มใหญ่ของวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ ได้มีโอกาสรับรู้ถึงความรัก ความปรารถนาดีจากสมณสาสน์แล้ว จึงควรนำมาพิจารณา ร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนา หาหนทางแก้ไข ช่วยให้เพื่อนบ้านของเราบางคน เปิดจิตเปิดใจ ยอมรับฟังความคับข้องใจของเพื่อนบ้านคริสตชนที่อยู่ใกล้เคียง ที่ได้รับผลกระทบจากการกระทำของเรา ซึ่งอาจมิได้เจตนา หรือคิดไม่ถึงว่าเพื่อนบ้านส่วนรวมกำลังเดือดเนื้อร้อนใจอยู่

    เนื่องจากบ้านพักอาศัยของพวกเราในหมู่บ้านสามเสนนี้ ปลูกสร้างอยู่ติด ๆ กันเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้น หากว่าแต่ละบ้านจะคิด จะทำมาหากิน หรือกระทำการใด ๆ ก็ตาม ทำในเขตบ้านของตนเท่านั้น อย่ารุกล้ำออกมาตรงทางเดินสัญจรร่วมกันแล้ว คิดว่าคงจะอยู่กันอย่างราบรื่น สบายอกสบายใจ ส่วนการเลี้ยงสัตว์ เช่น สุนัข แมว หากเลี้ยงไว้เฝ้าบ้าน เลี้ยงไว้เป็นเพื่อนแก้เหงา ก็สามารถเลี้ยงได้ตัวสองตัว แต่มิใช่เลี้ยงไว้หลาย ๆ ตัวเพื่อทำการค้าขาย ก็คิดว่า ไม่ถูกต้องแล้ว เหตุผลก็เพราะว่า จะทำให้เกิดกลิ่นต่าง ๆ อันไม่พึงประสงค์ และผิดหลักอนามัย นานวันเข้าเพื่อนบ้านใกล้เรือนเคียงก็จะเกิดอาการกลืนไม่เข้า คายไม่ออก ต้องอดทนอดกลั้น เกิดความคับข้องใจสะสม และในที่สุด ก็จะเกลียดชังกัน ซึ่งนับว่า อันตรายมาก ๆ ในหมู่บ้านคริสตชนซึ่งพระสอนให้เรารักกัน

    ข้อแนะนำจากเราสภาภิบาลที่มีความรักและความหวังดีให้กับพี่น้องทุก ๆ ท่าน

  1. จะทำกิจการค้าใด ๆ ก็ตาม ให้บริหารจัดการให้อยู่เฉพาะในขอบเขตบ้านของท่านเท่านั้น เช่น ขายอาหาร
  2. ไม่ใช้ทางเดินร่วมกันในหมู่บ้านเป็นที่วางโต๊ะ เก้าอี้นั่ง เพราะทำให้เพื่อนบ้านของเราสัญจรไปมาไม่สะดวก
  3. ผู้เลี้ยงสุนัขไว้จำหน่าย ควรใช้น้ำอีเอ็มให้สุนัขดื่มกินทุกวัน สุนัขจะแข็งแรง มีความต้านทานโรค และมูลที่ถ่ายออกมาจะไม่มีกลิ่นเหม็น หากใช้น้ำอีเอ็ม อาบและล้างที่อยู่อาศัยของสุนัขเป็นประจำทุกๆ วัน ก็สามารถกำจัดกลิ่นเหม็นได้เช่นกัน

ด้วยความรักและปรารถนาดีกับเพื่อนพี่น้องทุกท่านเสมอ

“Who is my mother? Who are my brothers?”

native stdas0093

____________________________________

ประกาศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

เรื่อง อนุญาตให้รับศีลบวชเป็นสังฆานุกร และพระสงฆ์

โดยอนุญาตให้

    – สามเณร ยอแซฟ ชนภัทร ศุขะเนตร          สัตบุรุษวัดอัครเทวดามีคาแอล ปากน้ำ

    – สามเณร ยอห์น บัปติสต์ เทวฤทธิ์ สุขเกษม     สัตบุรุษวัดพระคริสตประจักษ์ เกาะใหญ่

    – สามเณร หลุยส์ วรัญญู นางาม                       สัตบุรุษวัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์

รับศีลบวชเป็นสังฆานุกร ในวันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม ค.ศ.2016 เวลา 10.00 น.

ณ อาคารมารดาพระผู้ไถ่ วิทยาลัยแสงธรรม สามพราน

และอนุญาตให้ สังฆานุกร เปโตร วิทวัฒน์ แก้วแหวน    สัตบุรุษวัดพระบิดาเจ้า

รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ได้ พิธีบวชพระสงฆ์จะกระทำในวันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม ค.ศ.2016

ณ หอประชุมยอห์นปอล ที่ 2 สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน

“But some seed fell on rich soil, and produced fruit,

a hundred or sixty or thirtyfold.
Whoever has ears ought to hear.”

some seeds stdas0087

______________________________________

ขอขอบคุณ

  1. คุณวิทยา ทรัพย์เจริญ

สนับสนุนคลินิกสะมาริตัน            5,000        บาท

  1. คุณอารยา ทรัพย์เจริญ

ช่วยค่าน้ำ-ค่าไฟวัด            3,000        บาท

  1. นายแพทย์ ไพรัช ดีสุดจิต

สนับสนุนกลุ่มคริสตชนอาสาสมัคร        1,000        บาท

  1. อุทิศ อันนา เฉลียว เคนแก้ว

        บำรุงวัด                     500        บาท

“Amen, I say to you, many prophets and righteous people longed to see

what you see but did not see it, and to hear what you hear but did not hear it”.

1 come stdas0541

____________________________________

“Woman, why are you weeping?”

CORREGGIO_Noli_Me_Tangere

____________________________________

มิสซาประจำสัปดาห์

จันทร์ที่ 18

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 16 เทศกาลธรรมดา

อุทิศ วิญญาณครอบครัว “อาภรณ์รัตน์”, เปาโล สุดใจ กายสุต, อากาทา เง็ก แซ่กัง, เปโตร เฮี่ยงลี่ แซ่อุน, เทเรซา หลู แซ่ตั้ง, ยอแซฟ ซั่งเจี่ย แซ่โจว, เซซีลีอา ละมูล ศรจิตติ, วิญญาณในไฟชำระ

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ซ.เทเรซา วาสนา หฤทัย(สมาชิกพลมารีย์ ป.พระมารดาทรงฤทธิ์), มารีอา แดง แซ่ลิ้ม, ยอแซฟ สมาน-มารีอา สุภาพ นิลขำ, อากุสติโน ยงยุทธ อภิชาตะพงศ์, อันนา สอาด เจนผาสุก, มารีอามักดาเลนา บุญช่วย วรรณางกูร, มารีอา ปราณี พงษ์เพิ่มมาศ, ฟรังซิสโก วิบูลย์ เกตุชาติ, วิญญาณในไฟชำระ

อังคารที่ 19

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 16 เทศกาลธรรมดา

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ ประมวล ชลหาญ, เปาโล สุดใจ กายสุต, ฟรังซีสโก ทรัพย์-อังแนส ตาง เยาวสังข์, นางกองแก้ว เทียมเมฆา, ยอแซฟ สวัสดิ์ พลอยจินดา, นายจักรวาล กิตติสังวรา, เทเรซา วิม ปรีดายันต์, วินเซนต์ วัฒนา-อากาทา ยวง-อัลบีนุส วิมล เต่งตระกูล, วิญญาณในไฟชำระ

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, แคทเธอรีน ลาบูเร่ ณัฐฉาย ประโมงกิจ, เปาโล วิชัย ปวงนิยม, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, ยอแซฟ สมาน-มารีอา สุภาพ นิลขำ, เปาโล ทนงศักดิ์ โนนใหญ่, เอลีซาแบธ อารี อภิชาตะพงศ์, ซ.เทเรซา วาสนา หฤทัย(สมาชิกพลมารีย์ ป.พระมารดาทรงฤทธิ์), มารีอามักดาเลนา บุญช่วย วรรณางกูร, ยอแซฟ น่ำแช เจนผาสุก, มารีอา ปราณี พงษ์เพิ่มมาศ, ฟรังซิสโก วิบูลย์ เกตุชาติ, วิญญาณในไฟชำระ

พุธที่ 20

06.00 น.

19.00 น.

น.อโพลินาริส พระสังฆราชและมรณสักขี

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, อานับเง็ก-โยเซฟ ใจ้เฮง แซ่ก๊วย, มารีอา ซิ้วเจ็ง แซ่อื้อ, ยวง วิเชียร ธาราฉัตร, มารีอา ประหลาด แย้มสะอาด, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ วันเกิด เทเรซา พจนีย์ กันโรคา(16 ก.ค.), มารีอา ประกอบกุล ทองอ่อน, เทเรซา ทิพพาพันธ์ โพธิสิทธิพร

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ซ.เทเรซา วาสนา หฤทัย(สมาชิกพลมารีย์ ป.พระมารดาทรงฤทธิ์), ยวงบัปติสตา พึงใจ ไกรบุญ,อากาทา จำปา ไกรบุญ, มารีอามักดาเลนา บุญช่วย วรรณางกูร, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, ยอแซฟ สมาน-มารีอา สุภาพ นิลขำ, เซซีลีอา ยุพิน เจี่ยจวบสิน, มารีอา เฟื่อง แซ่เร, วิญญาณญาติพี่น้องทุกคน, ยอแซฟ เยือง ยังนึก, อันนา สมบูรณ์ ยังนึก, เปาโล สิบโท สุนิต กันโรคา, มารีอา ปราณี พงษ์เพิ่มมาศ, ฟรังซิสโก วิบูลย์ เกตุชาติ, วิญญาณในไฟชำระ

พฤหัสฯที่ 21

06.00 น.

19.00 น.

น.ลอเรนซ์ แห่งบรินดิซี พระสงฆ์และนักปราชญ์

สุขสำราญ ครบรอบวันเกิด อันนา ราวินทร์ จิรวัฒนาพันธ์

อุทิศ ฟรังซิสโก สุทธิ-มารีอา สมร ชลหาญ, เปาโล สุดใจ กายสุต, ยอแซฟ เบี้ยว อื้อพูลผล, เทเรซา บุญเรือน-ยอแซฟ เพลิน รุ่งอรุณ, เปาโล สุกล สำอางค์, อันนา ประภา ตั้งหยิน, เปาโล บุญเลี้ยง จิรวัฒนาพันธ์, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ครบรอบวันเกิด อันนา ราวินทร์ จิรวัฒนาพันธ์

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ซ.เทเรซา วาสนา หฤทัย(สมาชิกพลมารีย์ ป.พระมารดาทรงฤทธิ์), เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, ดอมินิโก สมคิด จันทร์อ่อน, เปาโล จรูญ ยันต์เจริญ, วิญญาณในสุสานวัดสามเสน, มารีอามักดาเลนา บุญช่วย วรรณางกูร, ยอแซฟ สมาน-มารีอา สุภาพ นิลขำ, เปาโล บุญเลี้ยง จิรวัฒนาพันธ์, มารีอา ปราณี พงษ์เพิ่มมาศ, ฟรังซิสโก วิบูลย์ เกตุชาติ, วิญญาณในไฟชำระ

ศุกร์ที่ 22

06.00 น.

19.00 น.

ระลึกถึง น.มารีย์ ชาวมักดาลา

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, ยวงบัปติสตา ชุน-มารีอา หวุน-มารีอา ทองสุข ธาดาประสิทธิ์, อันนา พวงหยก นุ่มน้อย,ออกุสติน สมัย เมืองมุงคุณ, อันนา ละออง แสงศรี, มารีอา เงิน ธาราชัย, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มารีอา อำไพ สังขรัตน์, คุณชนกนาฏ ศุภนิมิตอภินันท์

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ซ.เทเรซา วาสนา หฤทัย(สมาชิกพลมารีย์ ป.พระมารดาทรงฤทธิ์), มารีอามักดาเลนา บุญช่วย วรรณางกูร, เปาโล พลตรี สง่า-อันนา วิเชียร วิลัยทอง, อเล็กซิส วรศักดิ์ สิริภักดีวงศ์, ยวงบัปติสตา พึงใจ ไกรบุญ, อากาทา จำปา ไกรบุญ, อักแนส สุภาพ ศรีธัญญรัตน์, ยอแซฟ เซียวจือ แซ่เอี้ย, มารีอา ปราณี พงษ์เพิ่มมาศ, ฟรังซิสโก วิบูลย์ เกตุชาติ, วิญญาณในไฟชำระ

เสาร์ที่ 23

06.00 น.

19.00 น.

น.บรียิต นักบวช

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, ดอมินิโก อุไร-โรซา เสนอ ศรีบุญเลิศ, อันนา มะลิ จึงประไพ, มอนิกา ทับทิม-ยอแซฟ สำอางค์ ปานฟัก, เทเรซา อุษา สัลลกานนท์, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ วันเกิด มารีอา ปรินดา จรุไพรวัลย์

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, มีคาแอล ประสิทธิ์-เอลิซาเบท ประทุม สิทธิ, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, มารีอามักดาเลนา ประสพศรี พันธุมจินดา, ยวงบัปติสตา เมธี อาภรณ์รัตน์, เปโตร จำนงค์-นางมันทนา งามศิริจิตต์, ยอแซฟ ประสิทธิ์-มารีอา สุนี เอกะสิงห์, เทเรซา วิมล อยู่ยืนยง, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ยาโกเบ เกิด-เซซีลีอา ม.ร.ว.นันทานุสรณ์ สนเจริญ, อันนา หม่อมเพียร นันทวัน, ซ.เทเรซา วาสนา หฤทัย(สมาชิกพลมารีย์ ป.พระมารดาทรงฤทธิ์), มารีอา ปราณี พงษ์เพิ่มมาศ, ฟรังซิสโก วิบูลย์ เกตุชาติ, วิญญาณในไฟชำระ

อาทิตย์ที่ 24

06.30 น.

08.30 น.

10.00 น.

16.00 น.

อาทิตย์ที่ 17 เทศกาลธรรมดา

สุขสำราญ ครอบครัว อำรุง-ประพิน ศรีบุญเลิศ, ครอบครัว อัจราพร-Kharsim

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ พยุง-มารีอา อุทัย เอียงผาสุก, มัทธิว สง่า-อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ฟรังซีสโก เฉลิมพล-ยอแซฟ เฉลิมชัย-เปาโล เฉลิมชาติ แววเกกี, เปโตร คำ-มารีอา โสภาวรรณ จันสวัสดิ์, ลูซีอา อำภา รุจิพงศ์, เปโตร ประวิทย์-มารีอา วัชรี วิทวัสพงศ์, ฟรังซิสโก ปรีชา-มารีอา อำพัน กานตานนท์, เปโตร ราศรี-เทเรซา ฉอ้อน ทิวไผ่งาม, ฟรังซีสโก สุมิตร ศรจิตติ, ฟรังซีสโก สมพล ศุระศรางค์, เปาโล สุดใจ กายสุต, ร็อค เมือง-มารีอา กุหลาบ ดีสุดจิต, เซซีลีอา ยุพิน เจี่ยจวบสิน, ยวงบอสโก ดนัย เชิดวิวัฒนสินธุ์, ยอแซฟ สัมฤทธิ์-ลูเซีย เอ็งว้อย มหัคฆพงศ์, เทเรซา อุษา สัลลกานนท์, อันนา นัชรี มั่นศิล, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ สัตบุรุษทุกครอบครัว

สุขสำราญ คาธารีนา อโณทัย สุวรรณประดิษฐ์ และครอบครัว, ยอแซฟ นิติวุฒิ สุวรรณประดิษฐ์ และครอบครัว, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, นายสุวิชากร ชินะผา, มีคาแอล พรพล พัธนพันธ์, อากาทา พิลาวัลย์ ตรีมานคา, ทุกคนในครอบครัว ดาวรัตนหงษ์, ลูซีอา พัชรินทร์ ลีนานุรักษ์, ดอมินิก ซาวีโอ อลงกต-ยวง บอสโก อติชาต ปิติสันต์, ครอบครัวสุขะกูล, เทเรซา อชิรญา ชนะกุลธร, เทเรซา โสภี-มายา มีสมสังข์, เทเรซา สุเนตรา-อัลแซมโม สุรเดชะ ศรีวิจารณ์, เทเรซา มาลา-มารีอา ผกาวัลย์ จรุไพรวัลย์, บลันดินา มานิตา อมรสิริสมบูรณ์, อักแนส ดารี วิธีธรรมและครอบครัว, ครอบครัว สุภาพ, ครอบครัว เทียนวัง-เลิศนิธิชัยโชติ, ครอบครัว ยวง พงษ์ศักดิ์ ธาราฉัตร, คุณแม่ธาตรี-ครอบครัว ธนาไพศาล, ลูก ๆ หลาน ๆ สกุล “นุ่มฤทธิ์”, นางเพ็ญจันทร์ ตั้งจารุวัฒนชัย, ครอบครัว ลิขิตเรืองศิลป์, อันนา สริตา พฤกษอรุณ และครอบครัว, นายจรัญ ซีกเพชรทอง, คุณณัฐพล-ฐิตาภรณ์ ธนิตารมย์, รศ.ดร.วิษณุ ภูมิพานิช, มารีอา ลัดดา เจนผาสุก, โมทนาคุณพระ

อุทิศ เรย์มองด์ ธานี ลวสุต, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, ครอบครัว ชื่นพุฒิ, อันนา สำรวม ชื่นพุฒิ, มารีอา ปิยะสุทธิ์ ใจสวัสดิ์ (ชื่นพุฒิ), เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, มารีอา โสภาวรรณ จันสวัสดิ์, ยอแซฟ ประนิม ตรีมานคา, นายทวีศักดิ์ ศรีวรขาน, นายสหพล ศรีวรขาน, อันนา เฉลียว เคนแก้ว, ยอแซฟ เริงชัย แก้วไกรสร, เทเรซา สุวรรณี ขำขันทอง, นายชมภู เศรษฐกาญจน์, ยอแซฟ ประสงค์ นิ่งเจริญ, ยอแซฟ เหลียงเป้ง นิ่งเจริญ, ยอแซฟ ประเสริฐ นิ่งเจริญ, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, นางสมัย-ร.อ.เริ่ม-น.ส.สอาด-จ.ส.อ.มนูญ-ด.ญ.เจ็ก กิจเจริญ, นางง้วย กิจเจริญ, และญาติพี่น้อง, ซิลเวสแตร์ วัชระ-มารีอามักดาเลนา ทัศพร-หลุยส์ เดอ คอนซา ปรีดี-มารีอา รัศมี กิจสำเร็จ, เปโตร ศรีมงคล-เทเรซา เฉลา เพ็ญไพจิตร, ยอแซฟ ธนพันธ์ เพ็ญไพจิตร, มารีอา วารุณี ทรัพย์เจริญ, เปาโล ไพศาล-มารีอาจรัสศรี ดีสุดจิต, เปโตร เหลียว-มัตตา แหว่, ตระกูล “สกุลทอง”, มารีอา แพงศรี พนมอุปถัมภ์, อันนา ศิริพร พนมอุปถัมภ์, มาติโน เรือง พนมอุปถัมภ์, อันนา เพ็ญศรี พนมอุปถัมภ์, ยอแซฟ ทองแดง พนมอุปถัมภ์, ลูซีอา สาคร-อันนา พารา สังขรัตน์, ยากอบ โชติวิศิษฏ์ ประพิณวงศ์, เอากุสติน เกษม ลีนานุรักษ์, นายเธียรชัย สุวรรณฤกษ์, คุณยาย โรซา มะลิ มิ่งทองคำ, เปโตร ทวี ทิวไผ่งาม, เปโตร พันเอก(พ)วุฒิสนธิ์-เทเรซา จันทร์เพ็ญ เข็มสว่าง, คุณรุจิรา พฤกษยาชีวะ, เทเรซา สมศรี มหพันธ์, มารีอา ชลธร วุฒิธาดา, ซ.เทเรซา วาสนา หฤทัย(สมาชิกพลมารีย์ ป.พระมารดาทรงฤทธิ์), ยอแซฟ สนิท-ปุลเกรีอา สิรินทร์-เซซีลีอา อำพัน ปิติสันต์, ยอแซฟ ประจิตร-อังเนส อุดมศรี ชัยเจริญ, มาร์ติน องุ่น ฉัตรกุล, เปาโล สุนิต กันโรคา, เปาโล ไพศาล ภูมิพานิช, เทเรซา ละออ-มารีอา สมบูรณ์ เกตุนที, ยวงบัปติสตา ทอง วิธีธรรม, ยอแซฟ ธวัชวิธีธรรม, ยอแซฟ วันชัย เทียนวัง, มารีอา บุญมา แซ่ฮ้อ, ยอห์น เหงียนวันดิ๊ก-ย่าบา แซ่เล, ฟรานซิส วรวิทย์ ทองจุลย์,ฟรังซิสโก ถม-มารีอา รอน-มารีอามักดาเลนา สถาน สังขรัตน์, โทมัส สำเภา-มารีอา แฉล้ม–คาโลลูส สุภวัฒน์ ธูปเทียน,มารีอา ศรีรัตน์ มัจฉาชีพ, มารีอา ปราณี พงษ์เพิ่มมาศ, เปโตร สันติพงษ์ เต็งล่อไล้, ชัชวาลย์ เต็งล่อไล้, เปาโล เป๋งเฮง แซ่ฮ้อ, ฟรังซิสโก วิบูลย์ เกตุชาติ, วิญญาณในไฟชำระและวิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง

อุทิศ เปาโล ศิริ-มารีอา วิจิตร พีรมนตรี, ลูกา กมล วงศ์ศรีศาสตร์, เรอเน สมนึก เตมียเสน, มารีอา ชูชื่น ธนสมบูรณ์, ยอห์น บัปติสต์ ชุติพนธ์ ธนสมบูรณ์, เปโตร ประยงค์ ชมจินดา, เปาโล ธาดา ชมจินดา, วิญญาณในไฟชำระ

“First collect the weeds and tie them in bundles for burning; but gather the wheat into my barn.”

stdas0051 PPPPPPPPPPPPPPPPPP

__________________________________

PLEASE JOIN

DAILY MASS & SUNDAY MASS

READ

DAILY GOSPEL OF THE LORD JESUS

with

DAILY COMMENTARY OF THE DAY

and

SAINTS OF THE DAY

ALSO READ

NEWSLETTER IN THAI

From

SAINT FRANCIS XAVIER NEWSLETTER IN THAI

THANK YOU

___________________________________

“Go into the whole world and proclaim the Gospel to every creature.”

Mark 16:15-20

*********************************************

“I am with you always, until the end of the age.”

Matthew 28:20.

***********************************************

Be merciful, just as your Father is merciful

****************************

“This is my commandment:

love one another as I love you.”

###########################

BE MERCIFUL, O LORD,

FOR WE HAVE SINNED.

###########################

_______________________________

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s