สารวัด วัดนักบุญฟรังซีสเซเวียร์

24 July 2016. St. Francis Xavier Newsletter. ปีที่ 50 ฉบับที่ 30 วันอาทิตย์ที่ 24 กรกฏาคม 2016

St. Francis Xavier Newsletter.

24July 2016.

ปีที่ 50 ฉบับที่ 30 วันอาทิตย์ที่ 24 กรกฏาคม 2016

_____________________________________

“When you pray, say:

Father,hallowed be your name, your kingdom come.
Give us each day our daily bread”

1 stdas0670

___________________________________________

อาทิตย์ที่ 17 เทศกาลธรรมดา

ปีที่  50  ฉบับที่  30 วันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม  2016

“Command that these two sons of mine sit,

one at your right and the other at your left, in your kingdom.”

1 TWO SONS stdas0086

________________________________________________

อาทิตย์ที่ 17 เทศกาลธรรมดา

    มีเรื่องเล่าว่า วันหนึ่งขณะที่นักบุญเบเนดิกต์กำลังขี่ม้าไปตามทาง ท่านได้พบชาวนาคนหนึ่งซึ่งได้พูดกับท่านว่า “งานของท่านช่างสบายจริงนะ ผมอยากเป็นเหมือนท่านบ้าง จะได้ขี่ม้าไปไหนมาไหนตามใจชอบ ไม่ต้องทำอะไร” ท่านนักบุญย้อนถามชาวนาว่า “ท่านคิดว่าการภาวนาเป็นงานที่ง่ายหรือ ถ้าอย่างนั้นสวดบทข้าแต่พระบิดาให้ฟังหน่อยสิ หากสวดจบโดยไม่ติดขัดเลย ท่านจะได้ม้าตัวนี้”

ชาวนาตาเบิกโพลง ยิ้มร่า คิดในใจว่าวันนี้จะได้เป็นเจ้าของม้าแล้ว พร้อมกับพูดว่า “เยี่ยมมาก ท่านคงไม่เปลี่ยนใจนะ” จากนั้นก็หลับตา พนมมือและเริ่มภาวนาว่า “ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลาย พระองค์สถิตในสวรรค์… พระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์” สวดมาถึงตรงนี้เขาหยุด ลืมตาขึ้นและถามท่านนักบุญว่า “ผมจะได้อานม้าและบังเหียนด้วยไหม” ท่านนักบุญหัวเราะและพูดว่า “ท่านจะไม่ได้อะไร เพราะสวดไม่จบ”

พระวรสารวันนี้ ได้ทำให้เราทราบถึงบทภาวนาที่เป็นแบบแผนของคริสตชนคือ “บทข้าแต่พระบิดา” ซึ่งเป็นบทภาวนาที่พระเยซูเจ้าทรงสอนศิษย์ของพระองค์ให้ภาวนาตามแนวทางของศาสนาใหม่ที่ พระองค์นำมา เพื่อจะได้มีชีวิตที่สนิทสัมพันธ์กับพระเจ้า สามารถติดต่อกับพระเจ้าได้โดยง่าย ไม่ใช่ในฐานะพระผู้สร้างที่ทรงสรรพานุภาพ แต่เป็นดัง พ่อ(Abba) หรือบิดาที่ใจดีที่เราสามารถวางใจและพูดกับพระองค์ได้อย่างสนิทใจ โดยปราศจากความกลัวใดๆ

    บทข้าแต่พระบิดา เป็นบทภาวนาพิเศษสำหรับคริสตชนที่พระเยซูเจ้าทรงสอนและมอบไว้ให้ ถือเป็นบทภาวนาที่สำคัญและบอกให้รู้ว่า “คริสตชนเป็นใคร” ซึ่งแตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากการภาวนาของชาวฟารีสีและคนต่างศาสนา ที่เน้นการพูดจายืดยาวและรูปแบบภายนอกให้คนชมเท่านั้น ในบทข้าแต่พระบิดา เราเริ่มต้นด้วยคำว่า “ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลาย” คือการที่พระเจ้าทรงเผยแสดงพระองค์ให้เราทราบ และเราตอบรับการเผยแสดงนี้ด้วยความเชื่อ ความวางใจ ความรักและการให้อภัย ซึ่งถือเป็นบทสรุปของพระวรสารทั้งหมด

 1. การภาวนาอย่างสม่ำเสมอ

การภาวนาเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นสำหรับชีวิตคริสตชน เราต้องภาวนาอย่างสม่ำเสมอโดยไม่ท้อถอย (เทียบ ลก 18:1) ต้องออกแรงและทำในส่วนของเราให้ดีที่สุด คงเหมือนกับนักเรียนนักศึกษาที่ต้องการผ่านการสอบ แต่ไม่ยอมอ่านหนังสือหรือเตรียมสอบอย่างดี การสวดขอพระเจ้าคงไม่ช่วยอะไร เพราะพระองค์จะไม่ช่วยคนที่ไม่ช่วยตนเอง การภาวนาและการออกแรงทำงานต้องไปด้วยกัน และพระองค์จะสดับฟังคำภาวนาของเราอย่างแน่นอน

เคลเมนต์แห่งอเล็กซานเดรีย ปิตาจารย์ของพระศาสนจักร กล่าวว่า “การภาวนาเป็นการสนทนากับพระเจ้า” ที่แสดงออกถึงความเชื่อและความวางใจในพระเจ้า ผู้เป็นท่อธารแห่งพระพรนานัปการ ดังนั้น การภาวนาจึงไม่ใช่การพูดข้างเดียว ไม่ใช่การส่งเสียงในความมืด แต่เป็นการสนทนาโต้ตอบกัน (Real dialogue) ระหว่างเรากับพระเจ้า

เมื่อพูดถึงการภาวนา เรามักจะคุ้นเคยกับการวอนขอ “จงขอเถิดแล้วท่านจะได้รับ จงแสวงหาเถิดแล้วท่านจะพบ จงเคาะเถิดแล้วเขาจะเปิดประตูรับท่าน” (ลก 11:9) ตามที่เราได้ยินในตอนท้ายของพระวรสารวันนี้ ซึ่งเป็นอีกครั้งหนึ่งที่พระเยซูเจ้าได้แสดงให้เราเห็นว่า พระบิดาเจ้าสวรรค์เป็นองค์แห่งความดีบริบูรณ์และทรงความเมตตากรุณา ที่พร้อมจะประทานสิ่งดี ๆ และจำเป็นแก่บุตรของพระองค์ทุกคนเสมอ

การภาวนาไม่ใช่การรบเร้าพระเจ้าให้ประทานตามที่เราต้องการ แต่เป็นลักษณะของบุตรที่วอนขอสิ่งที่พระบิดาทรงประสงค์จะประทานให้ ความจริงพระองค์ทรงทราบล่วงหน้าก่อนที่เราจะขอด้วยซ้ำ เงื่อนไขก็คือ “จงขอ… จงแสวงหา… จงเคาะ…” เพราะเมื่อเราขอ พระเจ้าจะทรงสดับฟังคำวอนขอของเรา  เมื่อเราแสวงหาพระเจ้า เราก็จะพบพระองค์ และเมื่อเราเคาะประตูบ้านของพระเจ้า พระองค์ก็จะทรงเปิดรับเรา

 1. บทเรียนสำหรับเรา

พระวาจาของพระเจ้าในวันนี้ ได้ให้บทเรียนที่สำคัญสำหรับเราคริสตชนหลายประการ ในการนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน

    ประการแรก เราต้องภาวนาอย่างสม่ำเสมอ  พระเยซูเจ้าทรงสอนและมอบแบบอย่างแก่เราในเรื่องการภาวนา ซึ่งเป็นการติดต่อกับพระเจ้าอย่างใกล้ชิดแบบพ่อกับลูก ให้เราได้ภาวนาอย่างสม่ำเสมอ เพราะการภาวนาเป็นการช่วยให้ความเชื่อศรัทธาของเรามีชีวิต และเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับมนุษย์เพราะชีวิตของเราขึ้นอยู่กับพระเจ้า เราจึงต้องภาวนาโดยไม่หยุดหย่อนเพื่อจะได้เป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้าและเข้าใจถึงพระประสงค์ของพระองค์

    ประการที่สอง  เราต้องให้อภัยความผิดของกันและกัน “โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้า เหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่น” นี่คือเงื่อนไขและเครื่องหมายสำคัญของการเป็นคริสตชน ดังนั้น พระ ศาสนจักรจึงให้เราสวด “บทข้าแต่พระบิดา” ในพิธีบูชาขอบพระคุณก่อนจะรับศีลมหาสนิท เพื่อเตือนใจเราว่าทุกคนเป็นบุตรของพระบิดาเจ้าองค์เดียวกัน เป็นพี่น้องกันโดยไม่แบ่งแยกและได้ให้อภัยความผิดของกันและกันแล้ว หากเรายังไม่ยอมรับว่าทุกคนเป็นพี่น้องและไม่ให้อภัยกันอย่างสนิทใจ ก็เท่ากับว่าเราสวด “บทข้าแต่พระบิดา” ไม่จบ

    ประการที่สาม  เราต้องภาวนาร่วมกัน  การภาวนาเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับชีวิตครอบครัวและหมู่คณะ ครอบครัวใดที่ภาวนาร่วมกันจะไม่มีวันแตกแยก เราต้องหาเวลาภาวนาร่วมกันเพื่อขอบคุณพระเจ้าและวอนขอพระพรอันจำเป็นเพื่อกันและกัน ให้เราปฏิบัติตามคำแนะนำของนักบุญยอห์น มารีย์ เวียนเนย์ “ใช้เวลา 3 นาทีในการสรรเสริญและขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับสิ่งที่เรามี ใช้เวลา 3 นาทีในการขอสมาโทษสำหรับบาปที่เรากระทำและวอนขอสิ่งที่เราต้องการ ใช้เวลา 3 นาทีในการอ่านพระคัมภีร์และฟังพระองค์ในความเงียบ และทำเช่นนี้ทุกวัน”

บทสรุป

    พี่น้องที่รัก ใน “บทข้าแต่พระบิดา” พระเยซูเจ้าทรงสอนให้เรารู้ว่า ทุกคนมีพระบิดาเจ้าองค์เดียวกัน ที่ต่างเป็นบุตรและเป็นพี่น้องกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งทรงสอนให้เรารู้จักให้อภัยซึ่งกันและกัน เราแต่ละคนล้วนเป็นคนบาป อ่อนแอและบกพร่องด้วยกันทั้งนั้น แต่ยังสามารถเรียกพระเจ้าว่าเป็น “บิดาของเรา” เมื่อพระเจ้าได้ทรงอภัยบาปของเราอย่างไม่สิ้นสุด เราจึงต้องให้อภัยซึ่งกันและกันด้วย

ประการสำคัญ พระเยซูเจ้าได้ให้ความมั่นใจกับเราว่า “แม้ท่านทั้งหลายที่เป็นคนชั่วยังรู้จักให้ของดีๆ แก่ลูก แล้วพระบิดาผู้สถิตในสวรรค์จะไม่ประทานพระจิตเจ้าแก่ผู้ที่วอนขอพระองค์มากกว่านั้นหรือ” (ลก 11:13) ดังนั้น “จงขอเถิดแล้วท่านจะได้รับ” เพราะคำภาวนาสามารถเปลี่ยนทุกอย่างได้และไม่มีคำภาวนาใดที่พระเจ้าไม่ทรงตอบรับ มิใช่การภาวนาที่ทำให้พระเจ้าเปลี่ยนใจ แต่การภาวนาได้เปลี่ยนตัวเราและทำให้เราได้ยินพระองค์ ดังนั้น จงมั่นคงและภาวนาอย่างสม่ำเสมอ

                    คุณพ่อ ดิษพล รุ่งโรจน์วรวัฒนา

_______________________________________

สามเณรใหญ่ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

ขอเชิญพี่น้องทุกท่านร่วมโมทนาคุณพระเจ้า

สมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์

พิธีบวชสังฆานุกร และแต่งตั้งผู้ช่วยพิธีกรรม

สามเณร ดอมินิกโก ซาวีโอ อวิรุทธ์ พันธ์ขาว       สัตบุรุษวัดนักบุญเปโตร

สามเณร เปโตร กิตติศักดิ์ กิจสำเร็จ          สัตบุรุษวัดนักบุญยวงบัปติสตา

รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยพิธีกรรม

สามเณร หลุยส์ วรัญญู นางาม      สัตบุรุษวัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์

รับศีลบวชเป็นสังฆานุกร

โดย พระสังฆราช ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์

วันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม ค.ศ.2016  เวลา 10.00 น.

ณ อาคารมารดาพระผู้ไถ่ สามเณราลัยแสงธรรม อ.สามพราน จ.นครปฐม

“Explain to us the parable of the weeds in the field.”

1 wjpas0570

_______________________________________________

ประชาสัมพันธ์

 1. ส่งศีลศุกร์ต้นเดือน

พระสงฆ์จะไปเยี่ยมและส่งศีลผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ในวันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม ศกนี้

 1. พิธีโปรดศีลล้างบาปเด็กทารก (เดือนสิงหาคม)

วันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม ศกนี้   ในมิสซารอบ 10.00 น.

สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่สำนักงานวัด

“The kingdom of heaven is like a merchant

searching for fine pearls.”

1 pearl pppas0569

_____________________________________________

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ   ขอเชิญร่วมงาน

ชุมนุมเพื่อกระแสเรียก  สงฆ์และนักบวชสังฆมณฑล

วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม ค.ศ. 2016

เวลา 09.30 – 15.00 น.

– ณ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ และสักการสถาน บุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง สามพราน

– กลุ่มเป้าหมาย บรรดานักเรียนคาทอลิกระดับชั้น ป.5 – ม.3 ทั้งชายและหญิง

– กิจกรรมประกอบด้วย การให้ความรู้เรื่องกระแสเรียกสงฆ์ และนักบวชของสังฆมณฑล

พร้อมทั้งเป็นการรับพระคุณการุณย์ โอกาสปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม

พิธีบวชพระสงฆ์และสังฆานุกร

    – สามเณร ยอแซฟ ชนภัทร ศุขะเนตร          รับศีลบวชเป็นสังฆานุกร

– สามเณร ยอห์น บัปติสต์ เทวฤทธิ์ สุขเกษม    รับศีลบวชเป็นสังฆานุกร

– สังฆานุกร เปโตร วิทวัฒน์ แก้วแหวน       รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์

วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม ค.ศ.2016

เวลา 10.00 น. – 13.00 น.

ณ หอประชุมนักบุญยอห์น ปอล ที่ 2 สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน

เวลา 14.00 น. – 16.30 น.

กิจกรรมสำหรับผู้อภิบาลกระแสเรียก ผู้ปกครองเณร และผู้สนใจทั่วไป

“The Kingdom of heaven is like a net thrown into the sea,

which collects fish of every kind. “

a lot of fishes wjpas0625

________________________________________________

สภาภิบาลวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

สวัสดีค่ะพี่น้องที่รัก

โอกาสปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม กิจการที่บรรดาคริสตชนควรปฏิบัติเพื่อจะได้มีโอกาสรับพระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์ และเราสามารถอุทิศพระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์ที่เราได้รับให้กับผู้ล่วงลับได้ด้วย

    งานเมตตาจิตด้านร่างกาย และงานเมตตาจิตด้านจิตใจ เป็นกิจการเมตตาจิตที่เรากระทำเพื่อนำความรัก และพระเมตตาของพระเจ้าไปสู่ผู้ที่ยากลำบาก และต้องการความช่วยเหลือ

    พระเยซูเจ้าทรงสอนว่า ผู้มีเมตตาย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้รับพระเมตตา (มธ.5:7) ท่านต้องรักองค์พระผู้เป็นเจ้าของท่านด้วยสิ้นสุดจิตใจ สุดวิญญาณ สุดสติปัญญาของท่าน และต้องรักเพื่อนมนุษย์เหมือนรักตนเอง (มธ 22:37-39)

งานเมตตาจิตด้านร่างกาย

คือการปฏิบัติกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือเพื่อนพี่น้องที่ยากลำบาก และต้องการความช่วยเหลือด้านร่างกายและสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ ประกอบด้วย

 1. การให้อาหารคนหิวโหย 2. การให้น้ำดื่มแก่ผู้กระหาย  3. การให้เสื้อผ้าแก่ผู้ไม่มีนุ่งห่ม
 2. การให้ที่พักแก่ผู้ไร้ที่อยู่   5. การเยี่ยมผู้ป่วย    6. การเยี่ยมผู้จองจำ

และ 7. การฝังศพผู้ล่วงลับ

งานเมตตาจิตด้านจิตใจ

คือกิจการแห่งความรักที่เราช่วยเหลือเพื่อนพี่น้องของเรา ในความต้องการด้านวิญญาณ ด้านจิตใจ ด้านอารมณ์ และความรู้สึกของเขา ซึ่งประกอบด้วย

 1. การสอนผู้ไม่รู้ ให้รู้ถึงการเอาวิญญาณให้รอด
 2. การให้คำปรึกษาแก่ผู้สงสัยในความรักของพระเจ้า ทำให้เขาเกิดความมั่นใจในสิ่งที่เขาพึงปฏิบัติเพื่อรู้จักรัก และรับใช้พระองค์
 3. การบรรเทาผู้มีความทุกข์ โดยกิจการแห่งความรักของเรา เพื่อช่วยผู้อื่นที่กำลังมีความทุกข์ให้ได้รับการบรรเทาใจ และนำเขาไปหาพระเยซูเจ้า
 4. การตักเตือนคนบาป ให้เขาตระหนักถึงผลร้ายของบาป ช่วยแนะนำเขาให้ไปรับศีลอภัยบาป หรือกระทำตนให้เป็นตัวอย่างที่ดี
 5. การอดทนต่อความทุกข์ที่ตามมาจากการกระทำผิดของผู้อื่นให้ได้
 6. การให้อภัยแก่ทุกคนที่ทำร้ายเรา
 7. การสวดภาวนาให้ทั้งผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ และผู้ที่สิ้นใจไปแล้ว

“Yes, Lord. I have come to believe that you are the Messiah,

the Son of God, the one who is coming into the world.”

RAISING OF LAZARUS tdas0327

________________________________________

มิสซาประจำสัปดาห์

จันทร์ที่ 25

06.00 น.

19.00 น.

ฉลอง น.ยากอบ อัครสาวก

สุขสำราญ ครบรอบวันเกิด มารีอา วดี คุณประยูรสวัสดิ์, วันเกิด มีคาแอล พันธ์วริศ มาตย์เมือง

อุทิศ วิญญาณครอบครัว “อาภรณ์รัตน์”, เปาโล สุดใจ กายสุต, อากาทา เง็ก แซ่กัง, เปโตร เฮี่ยงลี่ แซ่อุน, เทเรซา หลู แซ่ตั้ง, ยอแซฟ ซั่งเจี่ย แซ่โจว, อิกญาซีโอ อโณทัย ลับบัวงาม(ครบรอบวันตาย 27 ปี), วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ครบรอบวันเกิด มารีอา วดี คุณประยูรสวัสดิ์, วันเกิด มีคาแอล พันธ์วริศ มาตย์เมือง, ยอห์น บัปติสต์ สุวิชากร ชินะผา, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ซ.เทเรซา วาสนา หฤทัย(สมาชิกพลมารีย์ ป.พระมารดาทรงฤทธิ์), อันนา สอาด เจนผาสุก, อิกญาซีโอ อโณทัย ลับบัวงาม(ครบรอบวันตาย 27 ปี), มารีอา ปราณี พงษ์เพิ่มมาศ, ฟรังซิสโก วิบูลย์ เกตุชาติ, เปาโล หลวงวิจารณ์ ปัสตุระกิจ, มารีอา พัดศรี อิงคนารถ, วิญญาณในไฟชำระ

อังคารที่ 26

06.00 น.

19.00 น.

ระลึกถึง น.โยอากิม และอันนา บิดามารดาของพระนางมารีย์พรหมจารี

สุขสำราญ ครบรอบวันเกิด มารีอามักดาเลนา ภัทรีฎา กรีกุล

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ ประมวล ชลหาญ, เปาโล สุดใจ กายสุต, ฟรังซีสโก ทรัพย์-อังแนส ตาง เยาวสังข์, นางกองแก้วเทียมเมฆา, นายจักรวาล กิตติสังวรา, เทเรซา วิม ปรีดายันต์, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, ยอห์น บัปติสต์ สุวิชากร ชินะผา

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เปาโล วิชัย ปวงนิยม, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, อันนา มิ่งขวัญ วิพัทนะพร, ยอแซฟ น่ำแช เจนผาสุก, ซ.เทเรซา วาสนา หฤทัย(สมาชิกพลมารีย์ ป.พระมารดาทรงฤทธิ์), อันนา ละมัย วิลักษณานนท์, ฟรังซิสโก วิบูลย์ เกตุชาติ, มารีอา ปราณี พงษ์เพิ่มมาศ, วิญญาณในไฟชำระ

พุธที่ 27

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 17 เทศกาลธรรมดา

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประทุม-ยุ้ย ส้มเกลี้ยง จำปาถิ่น, เปโตร นพพล แก้วเชยชิด, มารีอา ลักษณา เทพศิริ, เบเนดิกโต ผล-มารีอา ไสว สุขเกษม, ตามจุดประสงค์ผู้ขอ, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, ยอห์น บัปติสต์ สุวิชากร ชินะผา

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ซ.เทเรซา วาสนา หฤทัย(สมาชิกพลมารีย์ ป.พระมารดาทรงฤทธิ์), ยวงบัปติสตา พึงใจ ไกรบุญ,อากาทา จำปา ไกรบุญ, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, วิญญาณญาติพี่น้องทุกดวง, อิกญาซีโอ วิชิต-มารีอา ละเมียด ทรัพย์เจริญ, มารีอา ปราณี พงษ์เพิ่มมาศ, ฟรังซิสโก วิบูลย์ เกตุชาติ, วิญญาณในไฟชำระ

พฤหัสฯที่ 28

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 17 เทศกาลธรรมดา

อุทิศ ฟรังซิสโก สุทธิ-มารีอา สมร ชลหาญ, เปาโล สุดใจ กายสุต, เปโตร ศราวุธ สุขเกษม, เปโตร วิรัตน์-มารีอา สมศรีทรัพย์สวรรค์, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ครบรอบวันเกิด ฟรังซีสโก รณภพ กรีกุลและครอบรัว, วันเกิด คริสโตเฟอร์ ภูธเนศร์ ไทยตรง, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, วันเกิด ณัฎฐพัชร์ บุญสถิตถาวร, ยอห์น บัปติสต์ สุวิชากร ชินะผา

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ซ.เทเรซา วาสนา หฤทัย(สมาชิกพลมารีย์ ป.พระมารดาทรงฤทธิ์), วิญญาณในสุสานวัดสามเสน, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, เปโตร โสภา ทรัพย์เจริญ, มารีอา ปราณี พงษ์เพิ่มมาศ, ฟรังซิสโก วิบูลย์ เกตุชาติ, มารีอามักดาเลนา เจริญ กรรณิการ์, มารีอา ลมัย ศรีวิไล, วิญญาณในไฟชำระ

ศุกร์ที่ 29

06.00 น.

19.00 น.

ระลึกถึง น.มาร์ธา

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, ยวงบัปติสตา ชุน-มารีอา หวุน-มารีอา ทองสุข ธาดาประสิทธิ์, อันนา พวงหยก นุ่มน้อย,อังเดร อนุชา กรีกุล (ครบรอบเสียชีวิต 23 ปี), เซซีลีอา ซ่อนกลิ่น ยันต์เจริญ, วิญญาณญาติพี่น้องทุกท่าน, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, ยอห์น บัปติสต์ สุวิชากร ชินะผา

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ซ.เทเรซา วาสนา หฤทัย(สมาชิกพลมารีย์ ป.พระมารดาทรงฤทธิ์), เปาโล พลตรี สง่า-อันนา วิเชียร วิลัยทอง, ยวงบัปติสตา พึงใจ ไกรบุญ, อากาทา จำปา ไกรบุญ, อักแนส สุภาพ ศรีธัญญรัตน์, ยอแซฟ เซียวจือ แซ่เอี้ย, เทเรซา มะลิ ทรัพย์เจริญ, มารีอา ปราณี พงษ์เพิ่มมาศ, ฟรังซิสโก วิบูลย์ เกตุชาติ, วิญญาณในไฟชำระ

เสาร์ที่ 30

06.00 น.

19.00 น.

น.เปโตร คริโซโลโก พระสังฆราชและนักปราชญ์

สุขสำราญ วันเกิด เปาโล บุญเปี่ยม มาตย์เมือง

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, ดอมินิโก อุไร-โรซา เสนอ ศรีบุญเลิศ, นายบุญส่ง ภู่มะลิ, นายบุญส่ง ปัทมบงกฤช, เทเรซา อุษาสัลลกานนท์, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ วันเกิด เปาโล บุญเปี่ยม มาตย์เมือง, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, ยอห์น บัปติสต์ สุวิชากร ชินะผา, ขอพรวันเกิดสำหรับ กฤต กิจวิวัฒนการ

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, มีคาแอล ประสิทธิ์-เอลิซาเบท ประทุม สิทธิ,เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, มารีอามักดาเลนา ประสพศรี พันธุมจินดา, ยวงบัปติสตา เมธี อาภรณ์รัตน์, เปโตร จำนงค์-นางมันทนา งามศิริจิตต์, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ยาโกเบ เกิด-เซซีลีอา ม.ร.ว.นันทานุสรณ์ สนเจริญ, อันนา หม่อมเพียร นันทวัน, ซ.เทเรซา วาสนา หฤทัย(สมาชิกพลมารีย์ ป.พระมารดาทรงฤทธิ์), ยอแซฟ ประสิทธิ์-มารีอา สุนี เอกะสิงห์, เปาโล บุญทรง-มารีอา ลำเจียก ดีเจริญ, ซิลเวสแตร์ ระลึก-ฟรังซีสโก เกียรติศักดิ์ ดีเจริญ, เปาโล ประยูร หอมวิไล, มารีอา ปราณี พงษ์เพิ่มมาศ, ฟรังซิสโก วิบูลย์ เกตุชาติ, วิญญาณในไฟชำระ

อาทิตย์ที่ 31

06.30 น.

08.30 น.

10.00 น.

16.00 น.

อาทิตย์ที่ 18 เทศกาลธรรมดา

สุขสำราญ ครอบครัว อำรุง-ประพิน ศรีบุญเลิศ, ครอบครัว อัจราพร-Kharsim, ครอบครัว นางสงวน สุภาพร, โมทนาคุณแม่พระ

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ พยุง-มารีอา อุทัย เอียงผาสุก, เปโตร คำ-มารีอา โสภาวรรณ จันสวัสดิ์, มัทธิว สง่า-อากาทา สังวาลย์แววเกกี, ฟรังซีสโก เฉลิมพล-ยอแซฟ เฉลิมชัย-เปาโล เฉลิมชาติ แววเกกี, ลูซีอา อำภา รุจิพงศ์, เปโตร ประวิทย์-มารีอา วัชรีวิทวัสพงศ์, ฟรังซิสโก ปรีชา-มารีอา อำพัน กานตานนท์, เปโตร ราศรี-เทเรซา ฉอ้อน ทิวไผ่งาม, ฟรังซีสโก สุมิตร ศรจิตติ,ฟรังซีสโก สมพล ศุระศรางค์, เปาโล สุดใจ กายสุต, ร็อค เมือง-มารีอา กุหลาบ ดีสุดจิต, โทมา ขุนพิลาศ-มารีอา สวน กายสุต,เซซีลีอา ยุพิน เจี่ยจวบสิน, ยวงบอสโก ดนัย เชิดวิวัฒนสินธุ์, ยอแซฟ สัมฤทธิ์-ลูเซีย เอ็งว้อย มหัคฆพงศ์, เทเรซา อุษา สัลลกานนท์, นายบาง รอดงาม, ยวงบัปติสตา บุญช่วย สุภาพร, ยวงบัปติสติสตา เคิ้ง-อากาทา วิลา ธิราศักดิ์, ยวงบัปติสตา สุบิน-มารีอาทองดี ธิราศักดิ์, ซ.มารีอา ฟลอรองซ์ ฉลวย-ซ.อาเมลี อันนา วราภรณ์ ธิราศักดิ์, อันนา นัชรี มั่นศิล, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ สัตบุรุษทุกครอบครัว

สุขสำราญ คาธารีนา อโณทัย สุวรรณประดิษฐ์ และครอบครัว, ยอแซฟ นิติวุฒิ สุวรรณประดิษฐ์ และครอบครัว, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, มีคาแอล พรพล พัธนพันธ์, อากาทา พิลาวัลย์ ตรีมานคา, ลูซีอา พัชรินทร์ ลีนานุรักษ์, ดอมินิก ซาวีโอ อลงกต-ยวง บอสโก อติชาต ปิติสันต์, เทเรซา อชิรญา ชนะกุลธร, บลันดินา มานิตา อมรสิริสมบูรณ์, ครอบครัว สุภาพ, นาง เพ็ญจันทร์ ตั้งจารุวัฒนชัย, ครอบครัว ลิขิตเรืองศิลป์, นางสมพิศ ซีกเพชรทอง, ครอบครัว เทพพิทักษ์, ครอบครัว ยอแซฟ ปริญญา สมพานิช, มารีอา ปรินดา จรุไพรวัลย์, เปโตร อภิชาติ-เปาโล วิกรม, คุณณัฐพล-ฐิตาภรณ์ ธนิตารมย์, รศ.ดร.วิษณุภูมิพานิช, มารีอา ลัดดา เจนผาสุก, ยอห์น บัปติสต์ สุวิชากร ชินะผา, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, คุณอัจฉรา ไอยรา, ครบรอบวันเกิด มารีอา พิมลฤดี ทรัพย์สาร, มารีอา กัลยาณี ขำขันทอง, ประสิทธิ์-มารีอา นุชนาถ-กฤต กิจวิวัฒนการ, มารีอา ปัณฑา-มารีอา เปี่ยมขวัญ ปัณฑวังกูร, แม่เสาวนีย์ เลาหไทยมงคล, โมทนาคุณพระ

อุทิศ เรย์มองด์ ธานี ลวสุต, ครอบครัว ชื่นพุฒิ, อันนา สำรวม ชื่นพุฒิ, มารีอา ปิยะสุทธิ์ ใจสวัสดิ์ (ชื่นพุฒิ), เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, มารีอา โสภาวรรณ จันสวัสดิ์, ยอแซฟ ประนิม ตรีมานคา, นายทวีศักดิ์ ศรีวรขาน, นายสหพล ศรีวรขาน, อันนา เฉลียว เคนแก้ว, ยอแซฟ เริงชัย แก้วไกรสร, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, ยอแซฟ ประสงค์ นิ่งเจริญ, ยอแซฟ เหลียงเป้ง นิ่งเจริญ, ยอแซฟ ประเสริฐ นิ่งเจริญ, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เทเรซา สุวรรณี ขำขันทอง, นายชมภู เศรษฐกาญจน์, เปโตร ศรีมงคล-เทเรซา เฉลา เพ็ญไพจิตร, ยอแซฟ ธนพันธ์ เพ็ญไพจิตร, มารีอา วารุณี ทรัพย์เจริญ, เปาโล ไพศาล-มารีอา จรัสศรี ดีสุดจิต, เปโตร เหลียว-มัตตา แหว่, ตระกูล “สกุลทอง”, ยากอบ โชติวิศิษฏ์ ประพิณวงศ์, เอากุสติน เกษม ลีนานุรักษ์, นายเธียรชัย สุวรรณฤกษ์, โรซา มะลิ มิ่งทองคำ, เปโตร ทวี ทิวไผ่งาม, เปโตร พันเอก(พ)วุฒิสนธิ์-เทเรซา จันทร์เพ็ญ เข็มสว่าง, คุณรุจิรา พฤกษยาชีวะ, ซ.เทเรซา วาสนา หฤทัย(สมาชิกพลมารีย์ ป.พระมารดาทรงฤทธิ์), ยอแซฟ สนิท-ปุลเกรีอา สิรินทร์-เซซีลีอา อำพัน ปิติสันต์, ยอแซฟ ประจิตร-อังเนส อุดมศรี ชัยเจริญ, มาร์ติน องุ่น ฉัตรกุล, เปาโล สุนิต กันโรคา, เปาโล ไพศาล ภูมิพานิช, ฟรานซิส วรวิทย์ ทองจุลย์, มารีอา ปราณี พงษ์เพิ่มมาศ, เปาโล เป๋งเฮง แซ่ฮ้อ, ยวง วินัย เอี่ยมมโน, ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว, มารีอา รัศมี กิจสำเร็จ, วิญญาณญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้ว, มารีอา รอน-มารีอามักดาเลนา สถาน-ฟรังซิสโก ถม สังขรัตน์, เปโตร ธนกร วรพรทัศนา, ยอแซฟ สุรพล โมระเสริฐ, เอลีซาแบธ นารี มีชูบท, ยอแซฟ มานิตย์ รอดเสียงล้ำ, วรัตพงษ์ แตงสมบูรณ์, อันตน เสถียร-ลูซีอา ลมัย ชมไพศาล, ฟรังซิสโก วิบูลย์ เกตุชาติ, มาร์การิตา ละม่อม หอมวิไล, ยอแซฟ วีระศักดิ์ เลิศโสภา, ยวง หล่อติ๊ด-มารีอา โซวม่วย แซ่ตั้ง, โรซา สนั่น จิตต์เจริญ, อันนา อุไร ไอยรา, ลอเรนโซ มานะ เสรีสำราญ และญาติพี่น้อง, พ่อธง เลาหไทยมงคล, บรรพบุรุษครอบครัว กิจวิวัฒนการ และเลาหไทยมงคล, เปโตร จุมพล ซีกเพชรทอง, เปาโล ทรง หฤทัย, เปโตร ธัญญะ หฤทัย, วิญญาณในไฟชำระและวิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง

สุขสำราญ มารีอา อำไพ แซ่แต้ (ครบรอบ 87 ปี)

อุทิศ เปาโล ศิริ-มารีอา วิจิตร พีรมนตรี, เรอเน สมนึก เตมียเสน, มารีอา ชูชื่น ธนสมบูรณ์, ยอห์น บัปติสต์ ชุติพนธ์ ธนสมบูรณ์, เปโตร ประยงค์-เปาโล ธาดา ชมจินดา, ยอแซฟ มกจิว แซ่แต้, เซซีลีอา อรพรรณ ชีรานนท์, ลูกา กมล วงศ์ศรีศาสตร์, วิญญาณในไฟชำระ

“Give me here on a platter the head of John the Baptist.”

1 behead of john b untitled

______________________________________

“I give you a new commandment: love one another. As I have loved you, so you also should love one another. This is how all will know that you are my disciples, if you have love for one another.” John 13: 34-35.

_________________________

Saint Joachim and Saint Ann, parents of the blessed Virgin Mary – Memorial

26 July 2016

Saints of the day

Sts. Joachim & Anne,

Parents of the Bl. Virgin Mary

VIVARINI_Bartolomeo_The_Meeting_Of_Anne_And_Joachim

SAINTS OF THE DAY

##########################################

PLEASE JOIN

DAILY MASS & SUNDAY MASS

READ

DAILY GOSPEL OF THE LORD JESUS

with

DAILY COMMENTARY OF THE DAY

and

SAINTS OF THE DAY

ALSO READ

NEWSLETTER IN THAI

From

SAINT FRANCIS XAVIER NEWSLETTER IN THAI

THANK YOU

___________________________________

“Go into the whole world and proclaim the Gospel to every creature.”

Mark 16:15-20

*********************************************

“I am with you always, until the end of the age.”

Matthew 28:20.

***********************************************

Be merciful, just as your Father is merciful

****************************

“This is my commandment:

love one another as I love you.”

###########################

BE MERCIFUL, O LORD,

FOR WE HAVE SINNED.

###########################

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s