สารวัด วัดนักบุญฟรังซีสเซเวียร์

7 August 2016. St. Francis Xavier Newsletter. ปีที่ 50 ฉบับที่ 32 วันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2016

St. Francis Xavier Newsletter.

7 August, 2016.

ปีที่ 50 ฉบับที่ 32 วันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2016

_________________________________

อาทิตย์ที่ 19 เทศกาลธรรมดา

ปีที่  50  ฉบับที่  32 วันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม  2016

“Blessed is that servant whom

his master on arrival finds doing so.”

SERVANT stdas0182

___________________________________

การเดินทางไปสู่ความว่างเปล่าไร้จุดหมาย

    “บรรพบุรุษของข้าพเจ้าทั้งหลายได้รับรู้ล่วงหน้าถึงคืนนั้น เขาได้มีใจกล้าหาญ เพราะมั่นใจในพระสัญญาที่เขาเคยเชื่อ” (ปรีชาญาณ 18 ข้อ 6)

นี่คือคำขึ้นต้นของบทอ่านที่ 1 จากหนังสือปรีชาญาณในวันนี้

บรรพบุรุษคนแรกที่ มีใจกล้าหาญ ก็คือ อับราฮัม “พระยาห์เวห์ตรัสแก่อับรามว่า ‘จงออกจากแผ่นดินของท่าน จากญาติพี่น้อง จากบ้านบิดา ไปยังแผ่นดินที่เราจะชี้ให้ท่าน’ ” (ปฐมกาล 12 ข้อ 1)

พระบอกให้อับราฮัมออกไป  ท่านก็ออกไป   พระบอกให้ท่านทิ้ง  ท่านก็ทิ้ง

    ออกจากถิ่นเกิด (ที่ถาวรและมั่นคงอยู่แล้ว) ทิ้งพ่อแม่ ญาติพี่น้องที่เป็นคนใกล้ชิด คอยสนับสนุนค้ำจุน ให้ความช่วยเหลือทั้งกำลังกาย กำลังใจ รวมทั้งกำลังทรัพย์แก่ท่านในการสร้างอนาคต แต่พระเจ้ากลับสั่งให้ท่านทิ้ง เพื่อ ไปยังแผ่นดินที่เราจะชี้ให้ท่าน แผ่นดินนั้นอยู่ไหนก็ไม่รู้ พระเจ้าผู้สั่งการไม่บอกอะไรให้ชัดเจน ทรงสั่งการ แบบที่เรา ต้องหลับหูหลับตาเชื่อฟังและทำตาม

    บรรพบุรุษกลุ่มที่ 2 ได้รับคำสั่งดังนี้ “ท่านทั้งหลายจงกิน (ปัสกา) โดยพร้อมที่จะเดินทาง คือคาดสะเอว สวมรองเท้า และถือไม้เท้า ท่านจงกินอย่างรีบเร่ง (อย่ามัว มากเรื่องในการกิน – ต้องไอ้นู่น ไอ้นี่มากเรื่องไปหมด) นี่เป็นปัสกาของพระยาห์เวห์” (อพยพ 12 ข้อ 11)

ผู้ต้องปฏิบัติตามคำสั่งคือ พวกยิว ที่ขณะนั้นเป็นทาสในประเทศอียิปต์ และพระเจ้าได้ส่งโมเสสเพื่อจะมาพาพวกเขาออกจากอียิปต์ แต่ก่อนจากอพยพออกจากอียิปต์ พระเจ้าทรงสั่งให้มีการเลี้ยงปัสกาก่อนออกเดินทาง

ออกจากประเทศอียิปต์แล้ว ไปไหน? พระเจ้าก็ยังไม่บอกชัดเช่นกัน พวกเขาต้องติดตาม ผู้นำ คือ โมเสส ไม่ว่าเขาจะพาไปไหนก็ต้องตามเขาไป

    ไม่มีจุดหมายที่แน่ชัดอีกเช่นเดิม และบทอ่านที่ 2 จากจดหมายถึงชาวฮีบรู ก็เขียนไว้ดังนี้ “(พวก)เขาออกเดินทางไปโดยไม่รู้ว่าจะไปไหน”

ในพระวรสาร พระเยซูเจ้าก็สั่งคล้าย ๆ กัน “จงขายทรัพย์สินของท่านและให้ทาน” พระองค์สอนให้ทิ้งทุกอย่าง และ “ท่านทั้งหลายจงคาดสะเอวและจุดตะเกียงพร้อมไว้” “จงทำตัวเป็นคนใช้ที่รอการกลับมาของนาย” คือทรงสอนให้เตรียมตัวต้อนรับ เจ้านาย คือ องค์พระเป็นเจ้าเอง ที่จะเสด็จมาหาเราเมื่อไร ก็ไม่รู้ พูดสั้น ๆ คือ เตรียมตัวตาย

พระองค์สอนว่า อย่ามัวแต่สาละวน อยู่กับ เรื่องไร้สาระ สะสม แสวงหาทรัพย์สมบัติ เกียรติยศ ชื่อเสียง ซึ่งสำหรับพระเป็นเจ้า สิ่งเหล่านี้ถือเป็น ความโง่เขลา ดังที่ในนิทานเปรียบเทียบของวันอาทิตย์ที่แล้ว พระเยซูเจ้าทรงเรียกบุคคลประเภทนี้ว่า คนโง่

    คำสอนของพระเยซูเจ้าแต่ละข้อ สอนให้เรารู้จักละทิ้งทุกอย่าง และดำเนินชีวิตอย่างว่างเปล่า อย่างที่บางครั้ง บางตอน พระองค์บอกว่า “จงเข้าทางประตูแคบ” นั่นคือสิ่งที่เราต้องปฏิบัติ ในฐานะเป็นลูกศิษย์ของพระคริสตเจ้า พระเยซูเจ้าไม่เคยสอนการสร้างตัว สร้างฐานะในโลกนี้ให้มั่นคง แต่สอนให้ปฏิบัติตรงกันข้าม มันเป็นการเดินทางอยู่ในโลกที่ว่างเปล่า ไร้จุดมุ่งหมายที่มั่นคงเสียจริง ๆ

แต่คำถามคือ เราจะมีใจกล้า เราจะมั่นใจในพระสัญญา เราจะมีความเชื่อ และเราจะมีความเชื่อฟัง ดังบรรพบุรุษของพวกเราในอดีตหรือไม่ เราพร้อมที่จะทำตามที่พระเยซูเจ้าทรงสอน เพื่อเป็นลูกศิษย์แท้ ๆ ของพระองค์ หรือเราจะเชื่อมั่นในความคิดของตัวเราเอง และจะทำในสิ่งที่เราอยากทำ

 

สวัสดี

คุณพ่อ สานิจ สถะวีระวงส์

_______________________________________

“Doesn’t your teacher pay the temple tax?”

1 unclean stdas0075

_________________________________

ประชาสัมพันธ์

  1. พระสงฆ์ไปเข้าเงียบ วันที่ 10 – 11 สิงหาคม ศกนี้

จึงของดมิสซา ค่ำวันพุธที่ 10 และเช้าวันพฤหัสฯที่ 11 สิงหาคม

  1. ขอเชิญพี่น้องทุกท่านได้มีส่วนร่วมเป็นเจ้าภาพจัดอาหาร หรือร่วมสมทบเป็นปัจจัยเพื่อช่วย   การจัดอาหารเลี้ยงสำหรับผู้มาร่วมพิธีบวชสังฆานุกร พิธีแต่งตั้งผู้ช่วยพิธีรรม และผู้อ่านพระคัมภีร์ ในวันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม ศกนี้ พิธีบูชาขอบพระคุณเวลา 10.00 น. ณ อาคารมารดาพระผู้ไถ่ สามเณราลัยแสงธรรม สามพราน
  2. ครบรอบปีมรณะ  คุณพ่อ เรอเน บริสซอง (ครบ 2 ปี)

ขอเชิญพี่น้องทุกท่านร่วมมิสซา ครบ 2 ปี มรณะ คุณพ่อ เรอเน บริสซอง

ในวันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม เวลา 19.00 น.

  1. ขอเชิญพี่น้องร่วมพิธีบวชสังฆานุกร และแต่งตั้งผู้ช่วยพิธีกรรม วันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม ศกนี้

เวลา 10.00 น.  ณ อาคารมารดาพระผู้ไถ่ สามเณราลัยแสงธรรม สามพราน

โดย พระสังฆราช ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์

  1. ขอเชิญร่วมงานชุมนุมเพื่อกระแสเรียก สงฆ์และนักบวชสังฆมณฑล ในวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม

และร่วมในพิธีบวชพระสงฆ์และสังฆานุกร ในวันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม

วันศุกร์ 19 สิงหาคม 2016

9.30 น. – 15.00 น.  กิจกรรมการให้ความรู้เรื่องกระแสเรียกพระสงฆ์ และนักบวชของสังฆมณฑล

พร้อมทั้งรับพระคุณการุณย์ โอกาสปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม

ณ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ และสักการสถาน บุญราศีนิโคลาส บุญเกิด

กฤษบำรุง สามพราน

วันเสาร์ 20 สิงหาคม 2016

10.00 น.     พิธีบวชพระสงฆ์และสังฆานุกร ณ หอประชุมนักบุญยอห์น ปอลที่ 2

สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน

14.00 น. – 16.30 น.   กิจกรรมสำหรับผู้อภิบาลกระแสเรียก ผู้ปกครองเณร และผู้สนใจทั่วไป

  1. ขอเชิญร่วมสมโภชแม่พระรับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ

ในวันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม ศกนี้ เวลา 10.00 น. หลังพิธีมีแห่แม่พระ

______________________________________

ประกาศแต่งงาน

(ครั้งที่ 2)

คาโรโล วีระ นครินทราคุปต์

        บุตร               นาย วีรศักดิ์ – มารีอา อัมพร นครินทราคุปต์

        กับ                                นางสาว ศุภศิริ ชุมธรรม

        บุตรี                นาย สนิท ชุมธรรม – นาง สมศิริ ชุมลักษณ์

พิธีแต่งงานที่วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม ค.ศ.2016  เวลา 10.30 น.

ขอคำภาวนาแด่คู่สมรสให้มีความสุขในชีวิต และท่านใดที่ทราบข้อขัดขวาง กรุณาแจ้งให้พระสงฆ์ทราบ

________________________

ขอขอบคุณ

บ้านเลขที่ 19

สนับสนุนคลินิกสะมาริตัน        1,000        บาท

______________________

บำรุงวัด

        บ้านเลขที่ 19                1,000        บาท

        คุณสุวรรณา นอส            1,000        บาท

        พ่อค้า – แม่ค้าตลาดเช้าบ้านญวน        1,000        บาท

        มารีอา วดี คุณประยูรสวัสดิ์         500        บาท

“Amen, I say to you, unless you turn and become like children,

you will not enter the kingdom of heaven.”

1 CHILDS wjas0216

________________________________________

สภาภิบาลวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

สวัสดีค่ะพี่น้องที่รัก

พี่น้องเคยคิดพิจารณาบ้างหรือไม่ว่า ระหว่างพระผู้เป็นเจ้ากับตัวของเรานั้น พระผู้เป็นเจ้าทรงรับฟังเรามากกว่า หรือว่าตัวเราเป็นฝ่ายรับฟังพระผู้เป็นเจ้ามากกว่า

    พี่น้องคะ เวลาที่เราสวดภาวนาทุกครั้ง นั่นหมายความว่าเราได้พูด ได้สนทนา ได้วอนขอสิ่งต่าง ๆ ให้พระองค์ทรงเมตตาช่วยเหลือ ฯลฯ นั่นก็หมายความว่า พระผู้เป็นเจ้าทรงรับฟังเราและทรงประทานให้เราเสมอ เมื่อพระองค์ทรงเห็นแล้วว่า ทรงประทานให้เราแล้ว ไม่เกิดผลร้ายกับเรา ซึ่งเป็นลูกของพระองค์ หากเรามาไตร่ตรองดู พระผู้เป็นเจ้าทรงฟังเรามาตั้งแต่เรารู้ความ จนถึงอายุในปัจจุบัน ไม่มีใครสักคนที่จะสามารถนับจำนวนครั้งได้เลยว่ากี่ครั้งแล้ว

พี่น้อง เวลาที่เราอ่านพระวาจาทุกครั้ง นั่นก็หมายความว่า เรา ได้ฟังพระ  ตั้งแต่เรารู้ความกับมาจนถึงอายุปัจจุบันนี้ เราได้อ่านพระวาจา ฟังว่าพระองค์ทรงตรัสกับเราว่าอย่างไร เราสามารถนับจำนวนครั้งได้เลย และอาจสรุปได้ว่า น้อยมาก ๆ

    ยังไม่สายเกินจะแก้ไขค่ะพี่น้อง เรามีหนังสือพระคัมภีร์ (เล่มเล็กสีแดง) ที่ทางวัดเคยจัดแจกให้ทุกบ้าน มีไบเบิลไดอารี ซึ่งมีข้อคิดไว้ให้ด้วย และมีหนังสือพระคัมภีร์อีกมากมายหลายเล่ม ที่พี่น้องจะติดตามจัดหามาไว้ที่บ้าน

พี่น้องที่รัก อีกไม่ช้าไม่นาน สภาภิบาลจะไปเยี่ยมเยือนตามบ้านของท่าน เราจะมุ่งเน้นในการอ่าน ทำความเข้าใจ พระวาจา ของพระเยซูคริสตเจ้า เพื่อช่วยให้เราทุกคน ยึดองค์พระเยซูคริสตเจ้าเป็นศูนย์กลางแห่งชีวิต หมู่บ้านของเราจะกลายเป็นหมู่บ้านที่มีแต่ผู้คนที่รัก ช่วยเหลือ แบ่งปัน ดูแลซึ่งกันและกัน อยู่ร่วมกันอย่างอบอุ่นให้จงได้ เราจะละทิ้งความเป็นศัตรู ความเกลียดชังกันออกไปให้หมดสิ้นจากหมู่บ้านของเรา เราต้องไม่ลืมว่า เรามีพระบิดาเดียวกัน มีแม่พระเป็นแม่ มีพระเยซูเป็นพี่ชายของเรา สรุปได้ว่า

พวกเราคือครอบครัวอบอุ่น ชื่อว่า

ครอบครัววัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

โดยมีคุณพ่อ สานิจ คุณพ่อ ศรีปราชญ์ คุณพ่อ ดิษพล

เป็นหัวหน้าครอบครัวค่ะ

“Whoever serves me must follow me”

stdas0533 QQQQQQQQQQQQQQQ

___________________________________

มิสซาประจำสัปดาห์

จันทร์ที่ 8

06.00 น.

19.00 น.

ระลึกถึง น.โดมินิก พระสงฆ์

สุขสำราญ คุณรัชกฤช เต่งตระกูล

อุทิศ วิญญาณครอบครัว “อาภรณ์รัตน์”, เปาโล สุดใจ กายสุต, อากาทา เง็ก แซ่กัง, ยอแซฟ หงวนจั้ว-มารีอา ไส้เง็ก แซ่ลี้, เปโตร ยิ่มลี้ แซ่อุน, ดอมินิโก ก่า เหงียนกวาง, ปู่ย่าตายาย, ดอมินิโก ฮาย บ่าเหวียง, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, ครบรอบวันเกิด คุณกมลทิพย์ ทวีธรรมสถิตย์

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เทเรซา วาสนา หฤทัย, มารีอา ปราณี พงษ์เพิ่มมาศ, ฟรังซิสโก วิบูลย์ เกตุชาติ, เทเรซา ไพลิน รัศมีมารีย์, เปโตรนิลลา อารีย์ กิจพานิช, บรรพบุรุษ ตรุงอำไพ, มารีอา เล้าเอง แซ่เฮ้ง, นิโคลัส พิทักษ์ เลิศยุทธศิลป์, ฟรังซิสโก พ.ท.หรั่ง ดิษฐสัตย์ธรรม, มารีอา ชูชื่น ธนสมบูรณ์, มีคาแอล เสงี่ยม-โรซา พิกุล, วิญญาณในไฟชำระ

อังคารที่ 9

06.00 น.

19.00 น.

น.เทเรซา เบเนติกตา แห่งไม้กางเขน พรหมจารีและมรณสักขี

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ ประมวล ชลหาญ, เปาโล สุดใจ กายสุต, ฟรังซีสโก ทรัพย์-อังแนส ตาง เยาวสังข์, นายจักรวาล กิตติสังวรา, ดอมินิโก ก่า เหงียนกวาง, ปู่ย่าตายาย, ดอมินิโก ฮาย บ่าเหวียง, วินเซนต์ วัฒนา-อากาทา ยวง-อัลยีนุส วิมล เต่งตระกูล, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, อักแนส กานต์สิรี จิรวัฒนาพันธ์

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เปาโล วิชัย ปวงนิยม, เทเรซา วาสนา หฤทัย, ฟรังซิสโก วิบูลย์ เกตุชาติ, มารีอา ปราณี พงษ์เพิ่มมาศ, เปโตรนิลลา อารีย์ กิจพานิช, บรรพบุรุษ ตรุงอำไพ, มารีอา เล้าเอง แซ่เฮ้ง, ยอแซฟ เริงชัย แก้วไกรสร (ครบรอบ 3 ปี), มารีอา เฉลียว ดิษฐสัตย์ธรรม, ยอห์น บัปติสต์ ชุติพนธ์ ธนสมบูรณ์, อันนา บุนนาค ศรีประไพ, วิญญาณในไฟชำระ

พุธที่ 10

06.00 น.

19.00 น.

ฉลอง น.ลอเรนซ์ สังฆานุกรและมรณสักขี

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, ออกัสติน ศศินทร์-ออกัสติน ศรินทร์

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, ดอมินิโก ก่า เหงียนกวาง, ปู่ย่าตายาย, ดอมินิโก ฮาย บ่าเหวียง, เทเรซา วิม ปรีดายันต์, คุณแม่ นวลละออ วิไลกุล (ครบ 1 ปี), อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, มารีอา ปราณี พงษ์เพิ่มมาศ, ฟรังซิสโก วิบูลย์ เกตุชาติ, เปโตรนิลลา อารีย์ กิจพานิช, บรรพบุรุษ ตรุงอำไพ, มารีอา เล้าเอง แซ่เฮ้ง, มารีอา วรรณิดา ดิษฐสัตย์ธรรม,อันตน ปรีดา ศาตะมาน, วิญญาณในไฟชำระ

งดมิสซา

I forgave you your entire debt because you begged me to.
Should you

not have had pity on your fellow servant, as I had pity on you?’

shrewd_manager[1]

________________________________

พฤหัสฯที่ 11

06.00 น.

19.00 น.

ระลึกถึง น.กลารา พรหมจารี

งดมิสซา

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร

อุทิศ ฟรังซิสโก สุทธิ-มารีอา สมร ชลหาญ, เปาโล สุดใจ กายสุต, ร.ท.ถาวร หมื่นศรี, ด.ญ.พนิดา แซ่ย่าง, ด.ญ.มารีย์ดา ยั่งยืนสกุล, ข้างตัง, อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่,เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอา ปราณี พงษ์เพิ่มมาศ, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, ฟรังซิสโก วิบูลย์ เกตุชาติ, เปโตรนิลลาอารีย์ กิจพานิช, อันนา บุนนาค ศรีประไพ, นายวีระพล ดิษฐสัตย์ธรรม, อังเยลา ดารารัตน์ เจริญวิชา, เทเรซา ศรีลำยองศาตะมาน, ยวงบัปติสตา สิริ-ยวงบัปตสิตา วีรศักดิ์-มารีอา ระเบียบ ชุณหสุวรรณ, มารีอา ลมัย ศรีวิไล, วิญญาณในไฟชำระ

ศุกร์ที่ 12

06.00 น.

19.00 น.

น.ฌาน ฟรังซัวส์ เดอ ชังตาล นักบวช

สุขสำราญ คุณวัชราภรณ์ พันธุมจินดา

อุทิศ คุณพ่อ เรอเน บริสซอง (ครบรอบ 2 ปี), เปาโล สุดใจ กายสุต, ยวงบัปติสตา ชุน-มารีอา หวุน-มารีอา ทองสุขธาดาประสิทธิ์, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, มารีอา ณัฏฐพัชร์ บุญสถิตถาวร

อุทิศ คุณพ่อ เรอเน บริสซอง (ครบรอบ 2 ปี), อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา,เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เปาโล พลตรี สง่า-อันนา วิเชียร วิลัยทอง, ยอห์น สุชา ธาราวร,มารีอา ปราณี พงษ์เพิ่มมาศ, ฟรังซิสโก วิบูลย์ เกตุชาติ, มารีอามักดาเลนา เจริญ กรรณิการ์, อันนา บุนนาค ศรีประไพ,มารีอา พรเพ็ญ ฉายาประจักษ์กุล, มารีอา ทองคำ เชื้อชมบุญ, มาติโน เรือง พนมอุปถัมภ์, อันนา เพ็ญศรี พนมอุปถัมภ์,มารีอา แพงศรี พนมอุปถัมภ์, ยอแซฟ ทองแดง พนมอุปถัมภ์, อันนา ศิริพร พนมอุปถัมภ์, มารีอา บัวก๋าย สุประการ,เปโตรนิลลา อารีย์ กิจพานิช, วิญญาณในไฟชำระ

“What God has joined together, no human being must separate.”

pppas0103

________________________________

เสาร์ที่ 13

06.00 น.

19.00 น.

น.ปอนซีอาโน พระสันตะปาปา และ น.ฮิปโปลิต พระสงฆ์และมรณสักขี

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, ดอมินิโก อุไร-โรซา เสนอ ศรีบุญเลิศ, เปาโล ธีระ ปัญจทรัพย์, มารีอา สุวพีร์ (เยาวสังข์) เตชะเสน,วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, มารีอา ณัฏฐพัชร์ บุญสถิตถาวร, สำหรับทุกคนในบ้านเลขที่ 19

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, มีคาแอล ประสิทธิ์-เอลิซาเบท ประทุม สิทธิ,เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, มารีอามักดาเลนา ประสพศรี พันธุมจินดา, ยอแซฟ หมอวาศ-มารีอา สุด ประดิษฐ์จุสิน, ยอแซฟ วิณิน-มารีอา ชลูด พันธุมจินดา, ยอแซฟ พิพัฒน์-เฮเลนา อุไรลักษณ์ อิศรภักดี, ยวงบัปติสตา เมธี อาภรณ์รัตน์, เปโตร จำนงค์-นางมันทนา งามศิริจิตต์, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ยาโกเบ เกิด-เซซีลีอา ม.ร.ว.นันทานุสรณ์ สนเจริญ, อันนา หม่อมเพียรนันทวัน, ยอแซฟ ประสิทธิ์-มารีอา สุนี เอกะสิงห์, มารีอา ปราณี พงษ์เพิ่มมาศ, ฟรังซิสโก วิบูลย์ เกตุชาติ, เปโตรนิลลา อารีย์กิจพานิช, เปโตร ปอลทอง เชื้อชมบุญ, ซูซานนา ชูวัลย์ รัศมิมาน, เปโตร ราศรี-เทเรซา ฉอ้อน ทิวไผ่งาม, อันนา บุนนาค ศรีประไพ, เทเรซา ประภา-เรือตรี ปรีชา-ฟรังซิสโภ ภานพ เนตรายน, วิญญาณของญาติพี่น้อง, วิญญาณในไฟชำระและไม่มีใครคิดถึง

อาทิตย์ที่ 14

06.30 น.

08.30 น.

10.00 น.

16.00 น.

อาทิตย์ที่ 20 เทศกาลธรรมดา

สุขสำราญ ครอบครัว อำรุง-ประพิน ศรีบุญเลิศ, ครอบครัว อัจราพร-Kharsim, ครอบครัว นางสงวน สุภาพร, ครอบครัวเซซีลีอา ไพลิน กายสุต

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ พยุง-มารีอา อุทัย เอียงผาสุก, เปโตร คำ-มารีอา โสภาวรรณ จันสวัสดิ์, มัทธิว สง่า-อากาทา สังวาลย์แววเกกี, ฟรังซีสโก เฉลิมพล-ยอแซฟ เฉลิมชัย-เปาโล เฉลิมชาติ แววเกกี, ลูซีอา อำภา รุจิพงศ์, เปโตร ประวิทย์-มารีอา วัชรีวิทวัสพงศ์, ฟรังซิสโก ปรีชา-มารีอา อำพัน กานตานนท์, เปโตร ราศรี-เทเรซา ฉอ้อน ทิวไผ่งาม, ฟรังซีสโก สุมิตร ศรจิตติ,ฟรังซีสโก สมพล ศุระศรางค์, เปาโล สุดใจ กายสุต, ร็อค เมือง-มารีอา กุหลาบ ดีสุดจิต, โทมา ขุนพิลาศ-มารีอา สวน กายสุต,เซซีลีอา ยุพิน เจี่ยจวบสิน, ยวงบอสโก ดนัย เชิดวิวัฒนสินธุ์, ยอแซฟ สัมฤทธิ์-ลูเซีย เอ็งว้อย มหัคฆพงศ์, อันนา นัชรี มั่นศิล,เทเรซา วิลาศ เนื่องพลี, มารีอา เอี้ยงงิ้ม เจนไพจิตร์, เลโอ ศักดิ์สิทธิ์ ศิรบรรเทิง, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ สัตบุรุษทุกครอบครัว

สุขสำราญ คาธารีนา อโณทัย สุวรรณประดิษฐ์ และครอบครัว, ยอแซฟ นิติวุฒิ สุวรรณประดิษฐ์ และครอบครัว, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, มีคาแอล พรพล พัธนพันธ์, อากาทา พิลาวัลย์ ตรีมานคา, ลูซีอา พัชรินทร์ ลีนานุรักษ์, ครอบครัว สุภาพ, ครอบครัว ลิขิตเรืองศิลป์, คุณณัฐพล-ฐิตาภรณ์ ธนิตารมย์, ครอบครัว เทเรซา เพ็ญศรี พรพิทักษ์สุข, ครอบครัว ยอแซฟ อมร สังขรัตน์, ครอบครัว เปโตร สมชาย-เทเรซา ยุรินทร์-เทเรซา สาลิล อันธพันธ์, คุณนา และครอบครัว, คุณกนกรัตน์ เศวตเศรณี, อันนา ฐานิศวร์ ศิริโรจนานนท์, ยอแซฟ ปริญญา สมพานิช, อันนา อัญชลี วิพัทนะพร, เทเรซา ยุพาพรรณ โมกขะสมิต, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, มารีอา ณัฏฐพัชร์ บุญสถิตถาวร, คุณอัจฉรา ไอยรา, นายพิทูร สุวรรณชัย, นางฟูจิตต์ ณ บางช้าง, ประสิทธิ์-มารีอา นุชนาถ-กฤต กิจวิวัฒนการ, มารีอา ปัณฑา-มารีอา เปี่ยมขวัญ ปัณฑวังกูร, แม่เสาวนีย์ เลาหไทยมงคล, เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร, ขอพรวันเกิด คุณแม่วิมลรัตน์ ลิปิกรการ, เทเรซา ธิดา ทับละม่อม และครอบครัว, ขอพรวันเกิด สำหรับ คุณกฤต กิจวิวัฒนพร, ขอพรวันเกิด ฟรังซิสเซเวียร์ ประทีป ปิติสันต์, มารีอา ปรินดา จรุไพรวัลย์, มารีอา ธันยพร ศศิสุวรรณ,ดอมินิก ซาวีโอ อลงกต-ยวง บอสโก อติชาต ปิติสันต์, เปาโล สิทธิพร-แคทเธอรีน ศิริลักษณ์ ศรีมารัตน์ และครอบครัว,โมทนาคุณพระ, โมทนาคุณแม่พระ, โมทนาคุณนักบุญอันนา, โมทนาคุณนักบุญเปาโล

อุทิศ เรย์มองด์ ธานี ลวสุต, ครอบครัว ชื่นพุฒิ, อันนา สำรวม ชื่นพุฒิ, มารีอา ปิยะสุทธิ์ ใจสวัสดิ์ (ชื่นพุฒิ), ยากอบ โชติวิศิษฏ์ ประพิณวงศ์, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, มารีอา โสภาวรรณ จันสวัสดิ์, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, ยอแซฟประนิม ตรีมานคา, นายทวีศักดิ์ ศรีวรขาน, นายสหพล ศรีวรขาน, อันนา เฉลียว เคนแก้ว, ยอแซฟ เริงชัย แก้วไกรสร, เทเรซา สุวรรณี ขำขันทอง, นายชมภู เศรษฐกาญจน์, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ยอแซฟ ประสงค์ นิ่งเจริญ,ยอแซฟ เหลียงเป้ง นิ่งเจริญ, ยอแซฟ ประเสริฐ นิ่งเจริญ, เปโตร ศรีมงคล-เทเรซา เฉลา เพ็ญไพจิตร, ยอแซฟ ธนพันธ์ เพ็ญไพจิตร, มารีอา วารุณี ทรัพย์เจริญ, เปาโล ไพศาล-มารีอา จรัสศรี ดีสุดจิต, เปโตร เหลียว-มัตตา แหว่, เอากุสติน เกษม ลีนานุรักษ์, นายจุล ลีนานุรักษ์, นางซุนเหลี่ยน ลีนานุรักษ์, นายเธียรชัย สุวรรณฤกษ์, เปโตร พันเอก(พ)วุฒิสนธิ์-เทเรซา จันทร์เพ็ญ เข็มสว่าง, เทเรซา วาสนา หฤทัย, เปโตร ทวี ทิวไผ่งาม, คุณแม่ เครือวัลย์ ชูสกุล, เปาโล ไพศาล ภูมิพานิช, มารีอา ปราณี พงษ์เพิ่มมาศ, เปาโล เป๋งเฮง แซ่ฮ้อ, ยวง วินัย เอี่ยมมโน, มารีอา รัศมี กิจสำเร็จ, ยอแซฟ บูชา-อันนา บุญยิ่ง-มัทธิว สมชาย-มัทธิว สมภาค-ฟรังซิสสมยศ, ญาติพี่น้องที่ล่วงลับ, เปาโล ทรง-เปโตร ธัญญะ หฤทัย, ยอแซฟ สนิท-ปุลเกรีอา สิรินทร์-เซซีลีอา อำพัน ปิติสันต์,ยวงบัปติสตา อนุชิต ไตรภพ, มารีอามักดาเลนา จงกลณี-ดอมินิโก สุมล พิชัยรัฐ, แคทเทอรีน ลาบูเร่ ณัฐฉาย ประโมงกิจ,ยวง หล่อติ๊ด-มารีอา โซวม่วย แซ่ตั้ง, อันนา อุไร ไอยรา, ยอแซฟ วีระศักดิ์ เลิศโสภา, พ่อธง เลาหไทยมงคล, บรรพบุรุษครอบครัว กิจวิวัฒนการ และเลาหไทยมงคล, ยอแซฟ บู๊ ธนสมบูรณ์, ฟรังซิสโก วิบูลย์ เกตุชาติ, ยอแซฟ สี-มารีอา มาลี-เปาโล อุดม พึ่งจิตต์, ยอแซฟ พล.ต.ท.สุพจน์-พล.ต.ต.ทวี-นางอมรา ณ บางช้าง, เปาโล สมศักดิ์ ชื้อชมบุญ, มารีอา ผาณิต ภู่เย็น,  อันตน เสถียร-ลูซีอา ลมัย ชมไพศาล, มารีอา แผ้ว เทียนจุ้ย, วิญญาณสกุล ชมไพศาล และกรีกุล, อันนา บุนนาค ศรีประไพ, วิคตอเรีย ถมยา ไผ่งาม,ยอแซฟ สุเทพ มาตุกุล, วิญญาณในไฟชำระและวิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง

อุทิศ เปาโล ศิริ-มารีอา วิจิตร พีรมนตรี, เรอเน สมนึก เตมียเสน, มารีอา ชูชื่น ธนสมบูรณ์, ยอห์น บัปติสต์ ชุติพนธ์ ธนสมบูรณ์, ลูกา กมล วงศ์ศรีศาสตร์, เปโตร อำนวย-เทเรซา บุญยัง สังขรัตน์, มารีอา ก้อนทอง วงศ์ก้อนทอง, โทมัส สำเภา-มารีอา แฉล้ม-คาโรลูส สุภวัฒน์ ธูปเทียน, เปโตรนิลลา อารีย์ กิจพานิช, วิญญาณในไฟชำระ

“Let the children come to me, and do not prevent them;

for the kingdom of heaven belongs to such as these.”

1 come stdas0541

_________________________________

PLEASE JOIN

DAILY MASS & SUNDAY MASS

READ

DAILY GOSPEL OF THE LORD JESUS

with

DAILY COMMENTARY OF THE DAY

and

SAINTS OF THE DAY

ALSO READ

NEWSLETTER IN THAI

From

SAINT FRANCIS XAVIER NEWSLETTER IN THAI

THANK YOU

___________________________________

“Go into the whole world and proclaim the Gospel to every creature.”

Mark 16:15-20

*********************************************

“I am with you always, until the end of the age.”

Matthew 28:20.

***********************************************

Be merciful, just as your Father is merciful

****************************

“This is my commandment:

love one another as I love you.”

###########################

BE MERCIFUL, O LORD,

FOR WE HAVE SINNED.

###########################

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s