สารวัด วัดนักบุญฟรังซีสเซเวียร์

14 August 2016. St. Francis Xavier Newsletter. ปีที่ 50 ฉบับที่ 33 วันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม 2016

St. Francis Xavier Newsletter.

14August, 2016.

ปีที่ 50 ฉบับที่ 33 วันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม 2016

________________________________________

อาทิตย์ที่ 20 เทศกาลธรรมดา

ปีที่  50  ฉบับที่  33 วันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม  2016

Jesus said to his disciples: “I have come to set the earth on fire,

and how I wish it were already blazing!

stdas0156 MMMMMMMMMM

________________________________

พิธีล้างแห่งความตายบนไม้กางเขนยังไม่เสร็จสมบูรณ์

    “เรามีพิธีล้างที่จะต้องรับ และเราเป็นทุกข์กังวลใจอย่างมากจนกว่าพิธีล้างนี้จะสำเร็จ”

พิธีล้างที่พระเยซูเจ้าพูดถึงในพระวรสารวันนี้ก็คือ การที่พระองค์จะต้องถูกตรึงตายบนไม้กางเขน เพื่อไถ่บาปของโลก

การถูกตรึงตายบนไม้กางเขนสำหรับพระเยซูเจ้าคือพิธีล้าง หรือถ้าจะพูดให้เต็มความหมายก็คือ “การถูกตรึงตายบนไม้กางเขนก็คือกระบวนการของการล้างชำระ หรือทำลายบาปนั่นเอง”

พันธกิจของพระเยซูเจ้าในโลกนี้ก็คือ “การไถ่บาป” หรือ “การล้างชำระและทำลายบาป” พระเยซูเจ้าเสด็จมาในโลก เพื่อรับแบกบาปของมวลมนุษยโลก ทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต ทรงรับแบกบาปเหล่านั้นไว้ในตัวของพระองค์เอง ทรงรับแบกบาปเหล่านั้นไว้เพื่อทำลายมันให้สูญสิ้นไปจากโลก และวิธีการทำลายบาปเหล่านั้นของพระองค์ ก็คือ การตรึงทำลายมันบนไม้กางเขน

    บาปจะถูกทำลายไปจากโลกด้วยวิธีการเพียงวิธีเดียว คือการตรึงทำลายมันบนไม้กางเขน

พันธกิจของการตรึงบาป หรือทำลายบาปในส่วนของพระเยซูเจ้านั้นเสร็จสิ้นไปแล้วในอดีตแต่ยังไม่สมบูรณ์ 100% เพราะเหตุนี้เอง พระเยซูเจ้า จึงแสดงความกังวลใจออกมาด้วยคำพูดของพระองค์ที่ว่า “และ(แต่)เราเป็นทุกข์กังวลใจอย่างมาก จนกว่าพิธีล้างนี้จะสำเร็จ”

พระเยซูเจ้าทรงถูกตรึงตายบนไม้กางเขนไปแล้ว และทรงกลับคืนพระชนม์ชีพไปแล้ว งานของพระองค์ก็น่าจะเสร็จสมบูรณ์แล้ว แต่ทำไมจึงยังทรงแสดงความกังวลว่า “เราเป็นทุกข์กังวลใจอย่างมาก จนกว่าพิธีล้างนี้จะสำเร็จ” มันหมายความว่าอย่างไร?

พิธีล้างของพระเยซูเจ้า ในส่วนของพระองค์ เสร็จแล้วก็จริง แต่ยังไม่สมบูรณ์ เพราะพระองค์ได้ทรงมอบส่งพันธกิจของพิธีล้างทำลายบาปนี้ ต่อมาให้แก่พวกเราคริสตชน

    เราคริสตชนที่ได้รับศีลล้างบาป คือผู้สืบต่อพันธกิจการล้างทำลายบาปต่อจากพระเยซูเจ้า ด้วยการที่คริสตชนแต่ละคนจะต้องยอมถูกตรึงบนไม้กางเขน เพื่อให้บาปทั้งหลายทั้งมวลถูกทำลายให้หมดสิ้นไปจากโลก ถ้าเราจะมองดูและพิจารณาตามความเป็นจริง คริสตชนส่วนใหญ่ยังไม่ยอมถูกตรึงบนไม้กางเขน หลายคนยังคงดำเนินชีวิตอยู่ในโลกและยังคงทำตัวเป็นของโลก

    บุคคลตัวอย่างที่รับสืบทอดพันธกิจของพิธีล้างทำลายบาป ด้วยการยอมถูกตรึงกับไม้กางเขน และได้ปฏิบัติพันธกิจนี้ อย่างเสร็จสมบูรณ์ คือท่านนักบุญเปาโล เชิญเราอ่านข้อความจากจดหมายของท่านถึงชาวกาลาเทีย ซึ่งยืนยันความจริงข้อนี้ในบทที่ 6 ข้อ 14

“ส่วนข้าพเจ้า ข้าพเจ้าไม่โอ้อวดสิ่งใดนอกจากเรื่องไม้กางเขนของพระเยซูคริสต์ องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา อาศัยไม้กางเขนนี้ โลกถูกตรึงตายไปจากข้าพเจ้า และข้าพเจ้าก็ถูกตรึงตายไปจากโลกแล้ว”

ความหมายของ “โลกถูกตรึงตายไปจากข้าพเจ้า และข้าพเจ้าก็ถูกตรึงตายไปจากโลก” ก็คือ ท่านนักบุญเปาโลต้องการจะบอกกับเราว่า ท่านดำเนินชีวิตโดยการตัด (✝) โลก รวมทั้งวิถีของโลก อันได้แก่ วัตถุนิยม บริโภคนิยม อำนาจนิยม และชื่อเสียงนิยม รวมทั้งกระแสนิยม ทางโลกอื่น ๆ ท่านตัดมันออกไปจากชีวิต ✝ ของท่าน ท่านเลิกยุ่งเกี่ยวกับความสุข สนุกสนาน รวมทั้งความมั่งมี ฟุ้งเฟ้อ ที่โลกหยิบยื่นให้แก่ท่าน

การตัดดังกล่าวมีสัญลักษณ์เป็นรูปไม้กางเขน ✝ ดังนั้น วิถีแห่งไม้กางเขนก็คือ วิถีแห่งการตัดใจ

    และนี่คือความหมายของพิธีล้าง พิธีล้างคือการตัดโลกออกไปจากชีวิตของเรา ด้วยวิถีแห่งไม้กางเขน เพื่อมิให้โลกมายุ่งกับชีวิตของเรา รวมทั้งการควบคุมบังคับไม่ให้ชีวิตของเราไปยุ่งกับโลก

นักบุญเปาโลกยังได้กล่าวกำชับไว้ในท้ายของจดหมายฉบับนี้อีกว่า

“นับแต่บัดนี้ อย่าให้ใครมารบกวนข้าพเจ้า เพราะข้าพเจ้ามีรอยประทับตราของพระเยซูเจ้า (คือ ✝) อยู่ในร่างกายของข้าพเจ้า” (กาลาเทีย 6:17)

เพราะฉะนั้น เราคริสตชนจึงควรต้อง ช่วยลดความกังวลใจของพระเยซูเจ้า ด้วยการดำเนินชีวิตคริสตชนที่จริงจัง โดยการให้พิธีล้าง หรือศีลล้างบาปที่เราได้รับปรากฏออกมาอย่างเด่นชัดในชีวิตของเรา ด้วยวิถีแห่งไม้กางเขน หรือวิถีแห่งการตัดใจของเรา ออกจากโลกและสรรพสิ่งของโลกอย่างจริงจัง ไม่ใช่ ปากพูดอย่างหนึ่ง แต่การกระทำหรือการปฏิบัติเป็นอีกอย่างหนึ่ง

สวัสดี

คุณพ่อ สานิจ สถะวีระวงส์

__________________________________________

“Most blessed are you among women,

and blessed is the fruit of your womb.”

1 VISITATION wjpas0697

____________________________________________

ประชาสัมพันธ์

  1. ขอเชิญร่วมงานชุมนุมเพื่อกระแสเรียก สงฆ์และนักบวชสังฆมณฑล ในวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม

และร่วมในพิธีบวชพระสงฆ์และสังฆานุกร ในวันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม

วันศุกร์ 19 สิงหาคม 2016

9.30 น. – 15.00 น.  กิจกรรมการให้ความรู้เรื่องกระแสเรียกพระสงฆ์ และนักบวชของสังฆมณฑล

พร้อมทั้งรับพระคุณการุณย์ โอกาสปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม

ณ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ และสักการสถาน บุญราศีนิโคลาส บุญเกิด

กฤษบำรุง สามพราน

วันเสาร์ 20 สิงหาคม 2016

10.00 น.     พิธีบวชพระสงฆ์และสังฆานุกร ณ หอประชุมนักบุญยอห์น ปอลที่ 2

สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน

14.00 น. – 16.30 น.   กิจกรรมสำหรับผู้อภิบาลกระแสเรียก ผู้ปกครองเณร และผู้สนใจทั่วไป

  1. ขอเชิญร่วมสมโภชแม่พระรับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ

ในวันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม ศกนี้ เวลา 10.00 น. หลังพิธีมีแห่แม่พระ

______________________________________

The Assumption of the Blessed Virgin Mary – Solemnity

Assunzione_della_Beata_Vergine_Maria_AK

______________________________________

คณะอัศวินแห่งศีลมหาสนิท วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ สามเสน

    ขอสนับสนุนค่าน้ำ – ค่าไฟของวัดสามเสน

    จำนวน   4,000  บาท

    โอกาสจัดเข้าเงียบ  เสาร์ที่ 10 กันยายน 2559

_______________________________

“Amen, I say to you, it will be hard for one

who is rich to enter the kingdom of heaven.”

1 pppas0552

_______________________________________

ประกาศแต่งงาน

(ครั้งที่ 3)

คาโรโล วีระ นครินทราคุปต์

        บุตร               นาย วีรศักดิ์ – มารีอา อัมพร นครินทราคุปต์

        กับ                                นางสาว ศุภศิริ ชุมธรรม

        บุตรี                นาย สนิท ชุมธรรม – นาง สมศิริ ชุมลักษณ์

พิธีแต่งงานที่วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม ค.ศ.2016  เวลา 10.30 น.

ขอคำภาวนาแด่คู่สมรสให้มีความสุขในชีวิต และท่านใดที่ทราบข้อขัดขวาง กรุณาแจ้งให้พระสงฆ์ทราบ

__________________________________

‘These last ones worked only one hour, and you have made them

equal to us, who bore the day’s burden and the heat.’

1 worker untitled

_______________________________________

บำรุงวัด

        ครอบครัว บุญครอง            5,000        บาท

        ไม่ออกนาม                2,000        บาท

ขอขอบคุณ

มารีอา วดี คุณประยูรสวัสดิ์

สมทบปัจจัยเพื่อช่วยจัดอาหารเลี้ยง พิธีบวชสังฆานุกร (13 ส.ค.59)

จำนวน   500    บาท

______________________________

“Many are invited, but few are chosen.”

1 king with wedding stdas0151

___________________________________

สภาภิบาลวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

สวัสดีค่ะพี่น้องที่รัก

พระสังฆราชแห่งเอเซียบอกเราว่า พระจิตของพระเยซูทรงกำลังดำเนินการ กำลังแนะนำ และกำลังนำทางแก่ผู้ที่มีความเชื่อทุก ๆ คน พระองค์จะเป็นผู้เติมเต็มชีวิตของทุกคน เพื่อทุกคนจะได้ดำรงชีวิตจิตอย่างแท้จริง

    เรื่องราวของชุมชนคริสตชนแห่งหนึ่ง

    ลากอส เป็นนครแห่งหนึ่งซึ่งผู้คนไม่ค่อยสนใจที่จะทำความรู้จักกับเพื่อนบ้านนัก ดำเนินชีวิตอยู่ในเมืองนี้ด้วยการใส่ใจแต่งานของตนเอง

ในปี 1977 ซิสเตอร์มีเรียม เทเรซา ชวนเพื่อนคนหนึ่งไปค้นดูทะเบียนวัด เพื่อหาชื่อและที่อยู่ของคาทอลิก ที่อยู่ใกล้เพื่อนของเธอ ก็ได้รู้จักกลุ่มคนงานรับจ้าง และคิดว่าต้องหาเวลาไปเยี่ยมเยือนพวกเขา เวลาที่คิดว่าเหมาะที่สุดในการเยี่ยมคือ เวลาค่ำระหว่าง 18.00 น. – 21.00 น.

จากนั้นก็จะพากันไปเยี่ยมเยือนพวกเขาเป็นเวลาหลายสัปดาห์ ระหว่างการเยี่ยม พวกเราได้แนะนำตัวว่ามาจากวัดคาทอลิกเรยีนามูนดี เพื่อทักทายพวกเขา ไม่น่าเชื่อ! การแนะนำตัวสั้น ๆ นี้ เกิดผลยิ่งใหญ่ นายมัทธิว โอซูนโกยา กล่าวตอบการเยี่ยมเยือนของเราว่า โลกกำลังจะสิ้นพิภพ เขาไม่อยากจะเชื่อว่า มีเพื่อนคาทอลิกมาเยี่ยมเยือนเขา เขาอาศัยอยู่ที่นั่นมานานแล้ว แต่ไม่มีใครเคยแสดงความสนใจใด ๆ ในตัวเขาเลย บางคนถึงกับพูดว่า เขากำลังคิดจะย้ายวัด เพราะแม้จะไปร่วมมิสซาทุกวันอาทิตย์ แต่ก็ยังไม่รู้จักใครแม้สักคนเดียว

ภายหลังเราก็ได้นัดประชุมพบปะกัน จำได้ว่า ครั้งแรกเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 1978 มี 15 ครอบครัวเข้าร่วม

การประชุมครั้งแรก ๆ

จัดที่หน้าบ้านของสมาชิกท่านหนึ่ง มีการแนะนำตัว และอ่านหนังสือกิจการอัครสาวก บทที่ 4:32-35 เพื่อช่วยให้เข้าใจความหมายของชุมชนคริสตชน บทอ่านนี้นำไปสู่ข้อตกลงที่ว่า ไปวัดวันอาทิตย์ยังไม่เพียงพอ ต้องมาพบกันสัปดาห์ละครั้ง

(โปรดติดตามต่อในสารวัดฉบับต่อไปค่ะ)

____________________________________

“You shall love the Lord, your God, with all your heart,

with all your soul, and with all your mind.”

Jesus with authority stdas0149______________________________

มิสซาประจำสัปดาห์

จันทร์ที่ 15

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 20 เทศกาลธรรมดา

สุขสำราญ มารีอา นัทธิญา อิ่มใจ, คุณณรงค์ฤทธิ์-คุณสุปราณี ลักษมีวรานนท์ (ครบรอบแต่งงาน), ยอแซฟ รุ่งโรจน์

อุทิศ คุณพ่อ เรอเน บริสซอง, ปู่ย่า-ตายาย-พ่อแม่ และญาติพี่น้องของลูกทุกคน, วิญญาณครอบครัว “อาภรณ์รัตน์”,เปาโล สุดใจ กายสุต, อากาทา เง็ก แซ่กัง, เปโตร เฮี่ยงลี่ แซ่อุน, เทเรซา หลู แซ่ตั้ง, ยอแซฟ ซั่งเจี่ย แซ่โจว, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, วันเกิด มารีอา รุ่งนภา วายุวัฒนศิริ, เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอา ปราณี พงษ์เพิ่มมาศ, มารีอา สมร ธนสมบูรณ์, ฟรังซิสโก วิบูลย์ เกตุชาติ, เทเรซา ไพลิน รัศมีมารีย์, เปโตรนิลลา อารีย์ กิจพานิช, อันนา บุนนาค ศรีประไพ, นายสวง-นางสวิง ลี้กุล, นายพานิช ลี้กุล, วิญญาณในไฟชำระ

อังคารที่ 16

06.00 น.

19.00 น.

น.สเตเฟน แห่งประเทศฮังการี

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ ประมวล ชลหาญ, เปาโล สุดใจ กายสุต, นายจักรวาล กิตติสังวรา, ยอแซฟ ธนา ยอดประเสริฐ, นางกุลจิรา เจิดจรรยาพงศ์, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, เปโตร เด่นเพิ่มทวีโชค, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เปาโล วิชัย ปวงนิยม, ฟรังซิสโก วิบูลย์ เกตุชาติ, มารีอา ปราณี พงษ์เพิ่มมาศ,มารีอา ลำไย มาลีวงศ์, เปโตรนิลลา อารีย์ กิจพานิช, อันนา บุนนาค ศรีประไพ, วิญญาณในไฟชำระ

พุธที่ 17

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 20 เทศกาลธรรมดา

สุขสำราญ ครบรอบวันเกิด ฟรังซิสโก นพพร กรีกุล

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, เทเรซา วิม ปรีดายันต์, ฟรังซิสโก ทรัพย์-อังแนส ตาง เยาวสังข์, โรซา มาลี ยอดประเสริฐ, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, มารีอา ปราณี พงษ์เพิ่มมาศ, ฟรังซิสโก วิบูลย์ เกตุชาติ, เปโตรนิลลา อารีย์ กิจพานิช, เอลิซาเบธ ริ้ว นิกลมัย, ยวงบัปติสตา แสวง ศรจิตติ, อันนา บุนนาค ศรีประไพ, วิญญาณในไฟชำระ

พฤหัสฯที่ 18

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 20 เทศกาลธรรมดา

อุทิศ ฟรังซิสโก สุทธิ-มารีอา สมร ชลหาญ, เปาโล สุดใจ กายสุต, ร.ท.ถาวร หมื่นศรี, ยอแซฟ เบี้ยว อื้อพูลผล, ยวงบัปติสตา วีรภัทร์ วัฒนโยธิน, เปาโล ไพศาล ภูมิพานิช, ข้าวตัง, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอา ปราณี พงษ์เพิ่มมาศ, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, ฟรังซิสโก วิบูลย์ เกตุชาติ, เปโตรนิลลา อารีย์ กิจพานิช, อังเยลา ดารารัตน์ เจริญวิชา, เซซีลีอา ละมูล ศรจิตติ, ยอแซฟ ไพฑูรย์ กรรณิการ์, เทเรซา วิไล หนึ่งแววแดง, มารีอา ลมัย ศรีวิไล, วิญญาณในไฟชำระ

ศุกร์ที่ 19

06.00 น.

19.00 น.

น.ยอห์น เอิ๊ด พระสงฆ์

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, ยวงบัปติสตา ชุน-มารีอา หวุน-มารีอา ทองสุข ธาดาประสิทธิ์, เปโตร สนั่น หอมประทุม,ยวงบัปติสตา วิเศษ วัฒนโยธิน, อันนา มารี เตรียด-อันตน อดิศักดิ์ เวชเนียน, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, มารีอา ณัฏฐพัชร์ บุญสถิตถาวร, เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร, วันเกิด ออโรล่า

(Aurora) สรชา กีรตินวนันท์

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เปาโล พลตรี สง่า-อันนา วิเชียร วิลัยทอง, ฟรังซิสโก วิบูลย์ เกตุชาติ, มารีอา บัวก๋าย สุประการ, มารีอา ปราณี พงษ์เพิ่มมาศ, ยุสตินา สมาน-ฮังรีแอตตา จันทรัตน์ สมบัติเจริญ, เปโตรนิลลา อารีย์ กิจพานิช, วิญญาณในไฟชำระ

เสาร์ที่ 20

06.00 น.

19.00 น.

ระลึกถึง น.เบอร์นาร์ด เจ้าอธิการและนักปราชญ์แห่งพระศาสนจักร

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, ดอมินิโก อุไร-โรซา เสนอ ศรีบุญเลิศ, มารีอา มาลี วัฒนโยธิน, ยอแซฟ สวัสดิ์ พลอยจินดา, เปโตร ทวีป หอมประทุม, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, มารีอา ณัฏฐพัชร์ บุญสถิตถาวร, ครอบครัว รวมสำราญ, เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร, สำหรับทุกคนในบ้านเลขที่ 19

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, มีคาแอล ประสิทธิ์-เอลิซาเบท ประทุม สิทธิ,เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, มารีอามักดาเลนา ประสพศรี พันธุมจินดา, ยวงบัปติสตา เมธี อาภรณ์รัตน์, เปโตร จำนงค์-นางมันทนา งามศิริจิตต์, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ยาโกเบ เกิด-เซซีลีอา ม.ร.ว.นันทานุสรณ์ สนเจริญ, อันนา หม่อมเพียรนันทวัน, ยอแซฟ ประสิทธิ์-มารีอา สุนี เอกะสิงห์, มารีอา ปราณี พงษ์เพิ่มมาศ, ฟรังซิสโก วิบูลย์ เกตุชาติ, เปโตรนิลลา อารีย์กิจพานิช, มารีอา ลำเจียก-เปาโล บุญทรง ดีเจริญ, เปโตร ราศรี-เทเรซา ฉอ้อน ทิวไผ่งาม, เทเรซา ประภา-เรือตรี ปรีชา-ฟรังซิสโภ ภานพ เนตรายน, วิญญาณของญาติพี่น้อง, วิญญาณในไฟชำระและไม่มีใครคิดถึง

อาทิตย์ที่ 21

06.30 น.

08.30 น.

10.00 น.

16.00 น.

สมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ

สุขสำราญ ครอบครัว อำรุง-ประพิน ศรีบุญเลิศ, ครอบครัว อัจราพร-Kharsim, ครอบครัว นางสงวน สุภาพร

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ พยุง-มารีอา อุทัย เอียงผาสุก, เปโตร คำ-มารีอา โสภาวรรณ จันสวัสดิ์, มัทธิว สง่า-อากาทา สังวาลย์แววเกกี, ฟรังซีสโก เฉลิมพล-ยอแซฟ เฉลิมชัย-เปาโล เฉลิมชาติ แววเกกี, ลูซีอา อำภา รุจิพงศ์, เปโตร ประวิทย์-มารีอา วัชรีวิทวัสพงศ์, ฟรังซิสโก ปรีชา-มารีอา อำพัน กานตานนท์, เปโตร ราศรี-เทเรซา ฉอ้อน ทิวไผ่งาม, ฟรังซีสโก สุมิตร ศรจิตติ,ฟรังซีสโก สมพล ศุระศรางค์, เปาโล สุดใจ กายสุต, ร็อค เมือง-มารีอา กุหลาบ ดีสุดจิต, เปาโล ไพศาล ดีสุดจิต, ยวงบอสโก ดนัย เชิดวิวัฒนสินธุ์, ยอแซฟ สัมฤทธิ์-ลูเซีย เอ็งว้อย มหัคฆพงศ์, อันนา นัชรี มั่นศิล, เทเรซา วิลาศ เนื่องพลี, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ สัตบุรุษทุกครอบครัว

สุขสำราญ คาธารีนา อโณทัย สุวรรณประดิษฐ์ และครอบครัว, ยอแซฟ นิติวุฒิ สุวรรณประดิษฐ์ และครอบครัว, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, อากาทา พิลาวัลย์ ตรีมานคา, ลูซีอา พัชรินทร์ ลีนานุรักษ์, ครอบครัว สุภาพ, คุณณัฐพล-ฐิตาภรณ์ ธนิตารมย์, ครอบครัว เปโตร สมชาย-เทเรซา ยุรินทร์-เทเรซา สาลิล อันธพันธ์, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, มารีอา ณัฏฐพัชร์ บุญสถิตถาวร, คุณอัจฉรา ไอยรา, นางฟูจิตต์ ณ บางช้าง, นายพิทูร สุวรรณชัย, ประสิทธิ์-มารีอานุชนาถ-กฤต กิจวิวัฒนการ, มารีอา ปัณฑา-มารีอา เปี่ยมขวัญ ปัณฑวังกูร, แม่เสาวนีย์ เลาหไทยมงคล, เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร, เทเรซา ธิดา ทับละม่อม, ขอพรวันเกิด สำหรับ คุณกฤต กิจวิวัฒนการ, อันนา นิภา หอมประทุม, มารีอา ปรินดา จรุไพรวัลย์, เปาโล สิทธิพร-แคทเธอรีน ศิริลักษณ์ ศรีมารัตน์ และครอบครัว, สำหรับสมาชิก K.B.S. วัดสามเสน, มารีอา ประเทือง ซื่อตรง และครอบครัว, ครอบครัว อินทรสุขสันต์, ครอบครัว สกุลสุวรรณ, เพื่อสุขภาพของคุณเพ็ญโฉม ชุมพล, ดอมินิก สุชาติ อิฐงาม, มารีอากอแรตตี ชนาภัญ เต็มบุญเกิด, คุณอัญชลี วิพัทนะพร, คุณสังคม พนมอุปถัมภ์, มารีอา จรอง สุขวิวัฒน์, คลาล่า นนทพร หล่อวัฒนศิริกุล, คุณปรานอม หมั้นทรัพย์, ครอบครัว เทพพิทักษ์, ครอบครัว มาตุกุล, วันคล้ายวันเกิด บุญจันทร์ ฉายบ้านใหม่, ครอบครัว อรพิน เวชเนียน, เทเรซา ศิริอร บุญพิเชฐ, เทเรซา มาลา จรุไพรวัลย์, ครอบครัว จรุไพรวัลย์, อลิซาเบท สมใจ มีขันทอง, ยอแซฟ ปรีชา จรุไพรวัลย์, ครอบครัว พิชัยรัฐ, โมทนาคุณพระ, โมทนาคุณแม่พระ, โมทนาคุณนักบุญอันนา, โมทนาคุณนักบุญเปาโล

อุทิศ เรย์มองด์ ธานี ลวสุต, ครอบครัว ชื่นพุฒิ, อันนา สำรวม ชื่นพุฒิ, มารีอา ปิยะสุทธิ์ ใจสวัสดิ์ (ชื่นพุฒิ), ยากอบโชติวิศิษฏ์ ประพิณวงศ์, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, มารีอา โสภาวรรณ จันสวัสดิ์, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, ยอแซฟ ประนิม ตรีมานคา, นายทวีศักดิ์ ศรีวรขาน, นายสหพล ศรีวรขาน, อันนา เฉลียว เคนแก้ว, ยอแซฟ เริงชัย แก้วไกรสร, เทเรซา สุวรรณี ขำขันทอง, นายชมภู เศรษฐกาญจน์, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา,ยอแซฟ ประสงค์ นิ่งเจริญ, ยอแซฟ เหลียงเป้ง นิ่งเจริญ, ยอแซฟ ประเสริฐ นิ่งเจริญ, ฟรังซิสโก วิบูลย์ เกตุชาติ, เปโตรศรีมงคล-เทเรซา เฉลา เพ็ญไพจิตร, ยอแซฟ ธนพันธ์ เพ็ญไพจิตร, เปาโล ไพศาล-มารีอา จรัสศรี ดีสุดจิต, เอากุสติน เกษม ลีนานุรักษ์, นายจุล ลีนานุรักษ์, นางซุนเหลี่ยน ลีนานุรักษ์, มารีอา วารุณี ทรัพย์เจริญ, คุณพิมลวรรณ เจริญศรี (Jamie), เปาโล จรูญ ยันต์เจริญ, มาร์ธา มารีอา สมถวิล ยันต์เจริญ, นายสมชาย-นางหงษ์-น.ส.เกษมศรี เต็มบุญเกิด, บรรพบุรุษและมิตรสหาย, มารีอา เกี้ยว เหงียน, เปโตร เม้า เตรือง, ยอแซฟ เหงียน วันฮั้ว, เปโตร พันเอก(พ)วุฒิสนธิ์-เทเรซา จันทร์เพ็ญ เข็มสว่าง, เปโตร ทวี ทิวไผ่งาม, มารีอา ปราณี พงษ์เพิ่มมาศ, เปาโล เป๋งเฮง แซ่ฮ้อ, เปาโล ทรง-เปโตร ธัญญะ หฤทัย, มารีอามักดาเลนา จงกลณี-ดอมินิโก สุมล พิชัยรัฐ, ยวง หล่อติ๊ด-มารีอา โซวม่วย แซ่ตั้ง, อันนา อุไร ไอยรา, ปู่ย่าอาน วิพัทนะพร, ตายายแฮว ญาติพี่น้องที่ล่วงลับ, เปโตร ลึก พนมอุปถัมภ์, นายเซียะ แซ่เอ็ง, กาโรโล เสริม เสนาจักร์, มารีอา ไพจิตร วงษ์ศุข, ยอแซฟ วีระศักดิ์ เลิศโสภา, นายเธียรชัย สุวรรณฤกษ์, วิญญาณญาติพี่น้องของ มารีอา จำเนียร วงค์ศิริ, สมาชิก K.B.S. วัดสามเสนผู้ล่วงลับ, เฮเลนา สมถวิล-ฟรังซิสเซเวียร์ ภิรมย์ เจริญศุข, พ่อธง เลาหไทยมงคล, บรรพบุรุษครอบครัวกิจวิวัฒนการ และเลาหไทยมงคล, ด.ช.ไกด์ เกตานิรุจน์, ยอแซฟ พล.ต.ท.สุพจน์-พล.ต.ต.ทวี-นางอมรา ณ บางช้าง, เปาโล สมศักดิ์ ชื้อชมบุญ, มารีอา แผ้ว เทียนจุ้ย, วิคตอเรีย ถมยา ไผ่งาม, ยอแซฟ สุเทพ มาตุกุล, ยวงบัปติสตา สมนึก-เซซีลีอา มณฑา เจริญสุข, มารีอามักดาเลนา สนิท เจริญสุข, โซซีโม กมล-มารีอา กิมล้วน สังขรัตน์, วิญญาณในไฟชำระและวิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง

อุทิศ เปาโล ศิริ-มารีอา วิจิตร พีรมนตรี, เรอเน สมนึก เตมียเสน, มารีอา ชูชื่น ธนสมบูรณ์, ยอห์น บัปติสต์ ชุติพนธ์ธนสมบูรณ์, ลูกา กมล วงศ์ศรีศาสตร์, เปโตร อำนวย-เทเรซา บุญยัง สังขรัตน์, มารีอา ก้อนทอง วงศ์ก้อนทอง เปโตรนิลลา อารีย์ กิจพานิช, ยอแซฟ มานิตย์-อันนา ซอย รอดเสียงล้ำ, วิญญาณในไฟชำระ

Do not be called ‘Master’; you have but one master, the Messiah.

The greatest among you must be your servant.

noslave wjpas0252

St. Francis Xavier Newsletter.

______________________________________

PLEASE JOIN

DAILY MASS & SUNDAY MASS

READ

DAILY GOSPEL OF THE LORD JESUS

with

DAILY COMMENTARY OF THE DAY

and

SAINTS OF THE DAY

ALSO READ

NEWSLETTER IN THAI

From

SAINT FRANCIS XAVIER NEWSLETTER IN THAI

THANK YOU ALL

___________________________________

“Go into the whole world and proclaim the Gospel to every creature.”

Mark 16:15-20

*********************************************

“I am with you always, until the end of the age.”

Matthew 28:20.

***********************************************

Be merciful, just as your Father is merciful

****************************

“This is my commandment:

love one another as I love you.”

###########################

BE MERCIFUL, O LORD,

FOR WE HAVE SINNED.

###########################

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s