สารวัด วัดนักบุญฟรังซีสเซเวียร์

21 August 2016. St. Francis Xavier Newsletter. ปีที่ 50 ฉบับที่ 34 วันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2016

St. Francis Xavier Newsletter.

21 August, 2016.

ปีที่ 50 ฉบับที่ 34 วันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2016

________________________________________

สมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ

ปีที่  50  ฉบับที่  34 วันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม  2016

“For behold, some are last who will be first,

and some are first who will be last.”

ANGELICO_Fra_Christ_The_Judge

__________________________________

ตอบ Yes(FIAT)กับพระเจ้าและตอบ No กับตัวเอง

    พระศาสนจักรสากลกำหนดวันสมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ เป็นวันที่ 15 สิงหาคม ของทุกปี และในประเทศไทยโดยสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย ได้กำหนดให้เลื่อนการสมโภชดังกล่าวไปเป็นวันอาทิตย์ ที่ต่อจากวันที่ 15 สิงหาคม ทั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้คริสตชนได้มีโอกาสร่วมฉลองวันสมโภชอันเป็นวันสำคัญยิ่งนี้

ในความเข้าใจของคริสตชนส่วนใหญ่ ถ้าจะตั้งคำถามถามพวกเขาว่า อะไรเป็นสาเหตุให้แม่พระได้รับเกียรติอันสูงส่งเช่นนี้ ที่พระนางได้เข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณหลังจากการสิ้นพระชนม์แล้ว คำตอบที่ได้ก็จะเป็น

เพราะพระนางเป็นแม่ของพระเยซูเจ้า

เพราะพระนางเป็นผู้ปฏิสนธินิรมล

เพราะพระนางเป็นผู้ไม่มีบาป

ฯลฯ   

ซึ่งคำตอบเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นคำตอบที่ถูกต้อง แต่ก็ยังจะไม่ตรงกับมูลเหตุแก่นแท้ ซึ่งเป็นมูลเหตุพื้นฐาน ที่ทำให้แม่พระ เป็นแม่ของพระเยซูเจ้า เป็นผู้ปฏิสนธินิรมล เป็นผู้บริสุทธิ์ปราศจากบาป ฯลฯ และที่สุดได้รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ

    มูลเหตุแก่นแท้ หรือ มูลเหตุพื้นฐาน อันเป็นที่มาของ ความเป็นแม่ ความเป็นผู้ปฏิสนธินิรมล ความเป็นผู้ปราศจากบาปทั้งมวล ฯลฯ มูลเหตุที่พูดถึงนี้ก็คือ การยอมรับน้ำพระทัยของพระเป็นเจ้า หรือ การยอมตอบ Yes(FIAT) ต่อองค์พระผู้เป็นเจ้า อันเป็นการยอมที่จะปฏิบัติตามสิ่งที่พระต้องการ โดยยอมตัด หรือยอมสละละทิ้งความตั้งใจ ความต้องการ รวมทั้งเจตนาของตนเองที่มีมาแต่ดั้งเดิม พูดสั้น ๆ ก็คือ ยอมตอบ Yes กับพระเจ้า และตอบ No กับตัวเอง

ดั้งเดิมแล้วแม่พระต้องการ หรือตั้งใจจะเป็นพรหมจารี “เหตุการณ์นี้จะเป็นไปได้อย่างไร เพราะข้าพเจ้าตั้งใจจะเป็นพรหมจารี” (ลก 1 ข้อ 34)  แต่สุดท้ายเมื่อได้รับทราบสิ่งที่พระต้องการ แม่พระก็ยอมตัดความตั้งใจของตัวเอง เพื่อจะได้ปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระ แม้ว่าในการยอมรับนี้ แม่พระจะมองเห็นความทุกข์ยากลำบาก ความเจ็บปวด และความสูญเสียอันยิ่งใหญ่ ที่พระนางจะต้องรับรออยู่ข้างหน้า” ส่วนท่าน ดาบจะแทงทะลุจิตใจของท่าน” (ลูกา 2 ข้อ 35) นี่คือคำทำนายของท่านสิเมโอน

ภาพแห่งไม้กางเขน (✝) หรือการยอมตัดใจ ปรากฏชัดในชีวิตของแม่พระ เป็นแบบฉบับสำหรับชีวิตคริสตชน ที่จะมุ่งทำตามใจตัวเองเสียเป็นส่วนใหญ่

Fiat (ค่ะ) ของแม่พระคือ ✝ ในชีวิตของพระนาง และ FIAT (ค่ะ) นี่ก็คือ การยอมตายต่อน้ำใจของพระนางเอง เพื่อปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระเป็นเจ้า

ขอสรุปบทสนทนานี้ด้วย บทสรุปในหนังสือคำสอนพระศาสนจักร ในข้อ 972 ดังนี้

“เมื่อกล่าวคำว่า “Fiat” ในวันที่เทวทูตมาแจ้งสาร และในการยินยอมตอบรับธรรมล้ำลึกแห่งการรับเอากายเป็นมนุษย์ของพระบุตรนั้น พระนางมารีอาก็ได้ให้ความร่วมมือแล้วแก่กิจการทั้งหมดที่องค์พระบุตรจักต้องทรงกระทำให้สำเร็จไป พระนางเป็นมารดาทุกแห่งที่พระบุตรทรงเป็นผู้ช่วยให้รอด และเป็นศีรษะแห่งพระรหัสกาย

พระนางมารีอาพรหมจารี เมื่อได้จบครรลองชีวิตของพระนางบนแผ่นดินแล้ว ก็ได้รับการยกทั้งกายและวิญญาณขึ้นสู่โรจนการแห่งสรวงสวรรค์ ซึ่ง ณ ที่นั้น พระนางได้มีส่วนในโรจนาการแห่งการกลับคืนชีพขององค์พระบุตรอยู่แล้ว ระหว่างคาดคอยการกลับคืนชีพของสมาชิกทั้งหมดแห่งพระกายของพระองค์

“เราเชื่อว่าพระมารดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ยิ่งของพระองค์, เอวาใหม่, มารดาของพระศาสนจักร, ยังคงมีบทบาทเป็นมารดาสืบต่อไปในสวรรค์ ต่อสมาชิกทั้งหลายทั้งปวงของพระคริสต์” และบทบาทนั้นก็คือ แม่เพียรสอนลูกให้เป็นคนนอบน้อมเชื่อฟังยิ่ง ๆ ขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ทุกวันนี้

สวัสดี

คุณพ่อ สานิจ สถะวีระวงส์

______________________________________

สภาภิบาลวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

สวัสดีค่ะพี่น้องที่รัก

เรามาอ่านเรื่องต่อไปนี้ แล้วร่วมกันไตร่ตรองดูซิว่า เกิดอะไรขึ้นภายในครอบครัวของคุณยิ่งใหญ่ และเราสามารถนำมาเปรียบเทียบกับการดำเนินชีวิตของคริสตชนของเราได้หรือไม่ อย่างไร

เรื่องในครอบครัวของคุณยิ่งใหญ่

เย็นวันศุกร์มักจะเป็นโอกาสพิเศษสำหรับครอบครัวของคุณยิ่งใหญ่ พวกเขาจะทำกับข้าวด้วยกันกับลูก ๆ สี่คน และพยายามอย่างเต็มที่ที่จะอยู่ร่วมกันด้วย ทั้งครอบครัวถือว่าการอยู่ด้วยกันนั้นสำคัญมาก เย็นวันศุกร์วันหนึ่ง ขณะที่พ่อแม่กำลังเตรียมอาหารตามลำพัง มีโทรศัพท์เข้ามา จีจี้ลูกสาวซึ่งออกไปกับเพื่อน ขออนุญาตที่จะกลับบ้านช้า เพื่อไปซื้อของและรับประทานอาหารค่ำกับเพื่อน คุณยิ่งใหญ่ผิดหวังมาก แต่ก็อนุญาต

ครั้นอาหารค่ำพร้อมแล้ว เห็นก็แต่จุ๊บจิ๊บกับโจ โจพึ่งกลับมาจากเล่นฟุตบอล เนื้อตัวมอมแมมนั่งอยู่ที่โต๊ะ อย่างน้อยก็ยังได้รับประทานอาหารร่วมกัน คุณยิ่งใหญ่รู้ว่าจั่นเจา ลูกชายคนที่สองเพิ่งจะขึ้นบ้านไปอาบน้ำแล้วก็ม่อยหลับไป พวกเราจึงรับประทานอาหารค่ำโดยไม่มีจั่นเจา พ่อกับแม่ ต่างมองหน้ากัน สงสัยว่า เดี๋ยวนี้ การรับประทานอาหารค่ำด้วยกัน ช่างยากเย็นเสียจริง และกังวลว่า พวกเขาจะอยู่เป็นครอบครัวได้อย่างไรกันในอนาคต

คำถาม

  •  เกิดอะไรขึ้นในเรื่องนี้
  • เราจะเปรียบเทียบการรับประทานอาหารในครอบครัวคุณยิ่งใหญ่ กับการร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณวันอาทิตย์ของเราได้อย่างไร

มุมไตร่ตรอง

①    ลูก ๆ มักไม่ใส่ใจกับความหมาย และคุณค่าสำคัญของการรับประทานอาหารร่วมกันใน ครอบครัว   เช่นเดียวกันกับคาทอลิกจำนวนมาก ก็ยังไม่รู้ถึงความสำคัญของความงดงามของพิธีบูชาขอบพระคุณ

②     ครอบครัวคุณยิ่งใหญ่ตกอยู่ในอันตรายที่จะสูญเสียความเป็นหนึ่งเดียว และความใกล้ชิด    สนิทสนมกัน เพราะลูก ๆ ไม่พยายามที่จะเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว คาทอลิกที่    ไม่รับผิดชอบต่อชีวิตคริสตชน เพียงไปร่วมมิสซาเฉย ๆ เท่านั้น ก็ทำให้หมู่    คณะทั้งหมดตกอยู่ในอันตราย

③    พ่อแม่จำต้องเตือนลูกว่า ทำไมพวกเขาจึงเห็นชอบที่จะรับประทานอาหารเย็นวันศุกร์    ร่วมกัน คำสอนสำคัญส่วนหนึ่งของพระศาสนจักรคือ ความหมายของการนมัสการ    พระเจ้า และจารีตพิธีกรรมต่าง ๆ เราต้องเตือนตนเองอยู่เสมอ ๆ ว่า ทำไมเราจึง    มาร่วมมิสซา และวันอาทิตย์สำคัญอย่างไร

④    ครอบครัวคุณยิ่งใหญ่จะพอใจกับอาหารค่ำและร่วมมือกันมากขึ้น เมื่อพวกเขามีส่วนใน    การเตรียมอาหารกันทุกคน หากพิธีกรรมในวัดมิได้เตรียมอย่างดี ร้องเพลง    โดยมิได้ซักซ้อม ผู้ช่วยพิธีกรรมไม่สำรวมตน อ่านบทอ่านไม่ประทับใจ ดังเกินไป     ค่อยเกินไป อ่านผิด ๆ ถูก ๆ ฯลฯ สัตบุรุษรู้สึกผิดหวัง เพราะการเฉลิมฉลอง    ของเขาไม่ได้รับการเอาใจใส่

⑤    ความรักและความเอาใจใส่ระหว่างสมาชิกในครอบครัว เห็นได้จากความเต็มใจของพวก    เขา ที่จะอยู่รับประทานอาหารร่วมกัน เช่นเดียวกัน เราก็แสดงออกซึ่งความรักและความ    เอาใจใส่ที่เรามีต่อกันและต่อพระเจ้า ด้วยการอยู่ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณอย่างพร้อมเพรียง    กัน

“Blind Pharisee, cleanse first the inside of the cup,

so that the outside also may be clean.”

JESUS HOMETOWN stdas0093

____________________________________

บำรุงวัด

        ลูกหลาน ยอแซฟ ฉุ่น แซ่ตั้น – อักแนส ริ้ว ยุ่นประยงค์

        นิโคลัส วีรวัฒน์ รุธิรกนก            1,000        บาท

“Can anything good come from Nazareth?”

Philip said to him, “Come and see.”

phillipandnathanstdas0491

_____________________________________________

ขอขอบคุณ

ศาสตราจารย์กิตติคุณ นพ.ไพรัช ดีสุดจิต

สนับสนุนกลุ่มคริสตชนอาสาสมัคร

จำนวน  1,000  บาท

“Stay awake! For you do not know on

which day your Lord will come.”

JESUS WEEPING stdas0166

__________________________________________

ประชาสัมพันธ์

  1. ตามหากระแสเรียก

ทางวัดร่วมกับบ้านเณรยอแซฟ สามพราน ได้จัดมิสซาตามหากระแสเรียก ในวันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม ศกนี้  เวลา 10.00 น.  จึงขอเชิญชวนพี่น้องได้พาบุตรหลานของท่านมาร่วมมิสซาในวันและเวลาดังกล่าว

  1. 2. พิธีต้อนรับพระสงฆ์ใหม่ – สังฆานุกร

พระสงฆ์ใหม่จะมาถวายมิสซาแรกที่วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์  วันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน ศกนี้

    มิสซาเวลา 10.00 น. ขอเชิญพี่น้องทุกท่านร่วมต้อนรับพระสงฆ์ใหม่ และสังฆานุกร พร้อมกับขอพรพระสงฆ์ใหม่พร้อมกัน

At midnight, there was a cry,

‘Behold, the bridegroom! Come out to meet him!’

FIVE VIRGIN pppas0068

____________________________________________

ประกาศแต่งงาน

(ครั้งที่ 1)

ฟรังซิสเซเวียร์ สการ ธรรมภิรักษ์

        บุตร               ยอแซฟ สะอาด –มารีอา รัชนี ธรรมภิรักษ์

        กับ                            นางสาว ธนัชนันต์ สะละหมัด

        บุตรี                    นาย เตเย็บ – นาง ฟองแก้ว สะละหมัด

พิธีแต่งงานที่วัดนักบุญหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต อัสสัมชัญ บางนา

วันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2016

เวลา 10.00 น.

ขอคำภาวนาแด่คู่สมรสให้มีความสุขในชีวิต และท่านใดที่ทราบข้อขัดขวาง กรุณาแจ้งให้พระสงฆ์ทราบ

“For to everyone who has, more will be given and he will grow rich;

but from the one who has not, even what he has will be taken away”

1 UNJUST stdas0457

_______________________________________

มิสซาประจำสัปดาห์

จันทร์ที่ 22

06.00 น.

19.00 น.

ระลึกถึง พระนางมารีย์ราชินีแห่งสากลโลก

อุทิศ วิญญาณครอบครัว “อาภรณ์รัตน์”, เปาโล สุดใจ กายสุต, อากาทา เง็ก แซ่กัง, ยอแซฟ หงวนจั้ว-มารีอา ไส้เง็ก แซ่ลี้, เปโตร ยิ่มลี้ แซ่อุน, เปาโล ซุ่นเลี้ยง แซ่ลิ้ม (ครบรอบ 12 ปี), วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร, ยอแซฟ รัชดา เล่ห์มงคล, วันเกิด มารีอา กิติยา เชาวนะ, ครอบครัว สังขปรีชา

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ฟรังซิสโก วิบูลย์ เกตุชาติ, เทเรซา ไพลิน รัศมีมารีย์, เอากุสติโน ยงยุทธ อภิชาตะพงศ์, ยอแซฟ สมัย-เทเรซา อภิรมย์ ยินดีธรรม, เซซีลีอา ละมูล รุ่งเรือง (ครบรอบปี), ยอแซฟ ประสงค์-มารีอา วาลิส เล่ห์มงคล, อันนา ซอย-นายสวัสดิ์ รอดเสียงล้ำ, เปาโล พิจิตร รุ่งเรือง, อันนา ลำใย รุ่งเรือง, ยวงบัปติสตา สุรัตน์ รุ่งเรือง, ฟรังซิสโก กรัง-ลูซีอา หน้า รุ่งเรือง, อันนา พิมพา ทิวไผ่งาม, ยอแซฟ กวง เชาวนะ, อันนา อุดม ทิวไผ่งาม, เปโตรนิลลา อารีย์ กิจพานิช, วิญญาณในไฟชำระ

อังคารที่ 23

06.00 น.

19.00 น.

น.โรซา ชาวลีมา พรหมจารี

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ ประมวล ชลหาญ, นายจักรวาล กิตติสังวรา, เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา เทเรซา ปิยะวดี, ยอแซฟ เพลิน-เทเรซา บุญเรือน รุ่งอรุณ, ฟรังซิสโก ทรัพย์-อังแนส ตาง เยาวสังข์, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, เปโตร เด่นเพิ่มทวีโชค, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เปาโล วิชัย ปวงนิยม, ฟรังซิสโก วิบูลย์ เกตุชาติ, เปโตรนิลลา อารีย์ กิจพานิช,เอลีซาแบธ อารี อภิชาตะพงศ์, มารีอา พรเพ็ญ ฉายาประจักษ์กุล, เปาโล สมศักดิ์ ชื้อชมบุญ, วิญญาณในไฟชำระ

พุธที่ 24

06.00 น.

19.00 น.

ฉลอง น.บาร์โธโลมิว อัครสาวก

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, เทเรซา วิม ปรีดายันต์, โทมัส สรรเพชร จินดาสันติสกุล, เปาโล ไพศาล ภูมิพานิช, ยวงบัปติสตา สำเนียง-วิไล ไกรประสิทธิ์, โรซา ละเอียด, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร, มารีอา ประกอบกุล ทองอ่อน, เทเรซา ทิพพาพันธ์ โพธิสิทธิพร, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, ฟรังซิสโก วิบูลย์ เกตุชาติ, เปโตรนิลลา อารีย์ กิจพานิช, ยาโกเบ ประยูร-อักแนส น้อย เลขะวัฒนะ, โรซา เสนียน งามละม้าย, เซซีลีอา ยุพิน เจี่ยจวบสิน, เทเรซา ไพลิน รัศมีมารีย์, อันนา อุดม ทิวไผ่งาม, ยอแซฟ สง่า-อันนา มณี-มารีอา แหย่ง แป้งประสิทธิ์, อันนา ดาว รื่นหาญ, เทเรซา นลิณี ก่อรักเศวต, ยอแซฟ เยือง ยังนึก, อันนา สมบูรณ์ ยังนึก, เปาโล สิบโท สุนิต กันโรคา, วิญญาณในไฟชำระ

พฤหัสฯที่ 25

06.00 น.

19.00 น.

น.หลุยส์ กษัตริย์แห่งฝรั่งเศส

น.โยเซฟ กาลาซานส์ พระสงฆ์

อุทิศ ฟรังซิสโก สุทธิ-มารีอา สมร ชลหาญ, เปาโล สุดใจ กายสุต, ร.ท.ถาวร หมื่นศรี, มาการีตา จำเพลิน กิจเจริญ, อันตน ศรีนภาวรรณ์, ข้าวตัง, ยอแซฟ สวัสดิ์ พลอยจินดา, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, ฟรังซิสโก วิบูลย์ เกตุชาติ, เปโตรนิลลา อารีย์ กิจพานิช, เทเรซา วิไล หนึ่งแววแดง, ยวงบัปติสตา วีระศักดิ์-มารีอา ระเบียบ ชุณหสุวรรณ, หลานศุภวิช ทวีศักดิ์, มารีอา ลมัย ศรีวิไล, วิญญาณในไฟชำระ

ศุกร์ที่ 26

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 21 เทศกาลธรรมดา

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, ยวงบัปติสตา ชุน-มารีอา หวุน-มารีอา ทองสุข ธาดาประสิทธิ์, เปโตร วิรัตน์-มารีอา สมศรี ทรัพย์สวรรค์, วิญญาณ “น้องน๊อต”, นายสุทิน เทียมเมฆา (ครบรอบปี), ยวง วิเชียร ธาราฉัตร, มารีอา ประหลาดแย้มสะอาด, วิญญาณในไฟชำระและวิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง

สุขสำราญ มารีอา อชิรญาณ์ ภูริคุปต์, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เปาโล พลตรี สง่า-อันนา วิเชียร วิลัยทอง, ฟรังซิสโก วิบูลย์ เกตุชาติ, เปโตรนิลลา อารีย์ กิจพานิช, ยอแซฟ สมชาย สุสังกรกาญจน์, เทเรซา สุพร สุสังกรกาญจน์, เปโตร ชัยยะพล (วศิน) สุสังกรกาญจน์ (ครบ 1 ปี),มารีอา แม่ปา-ยอแซฟ วิเชียร แซ่ชือ, อากาทา นันทา-เปโตร สว่าง โชติเรืองศรี, นายสุทิน เทียมเมฆา (ครบรอบปี), วิญญาณในไฟชำระ

เสาร์ที่ 27

06.00 น.

19.00 น.

ระลึกถึง น.โมนิกา

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, ดอมินิโก อุไร-โรซา เสนอ ศรีบุญเลิศ, เปาโล วิชัย-เทเรซา สมพิศ ธาราฉัตร, ฟรังซิสโก ยู่ต๋ง แซ่เอี้ยว, มารีอา เซียมลั้ง แซ่ตั้ง, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ สำหรับทุกคนในบ้านเลขที่ 19, มารีอา กุลนิดา รุธิรกนก, เอลิซาเบท กุลนิภา รุธิรกนก, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, มีคาแอล ประสิทธิ์-เอลิซาเบท ประทุม สิทธิ,เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, มารีอามักดาเลนา ประสพศรี พันธุมจินดา, ยวงบัปติสตา เมธี อาภรณ์รัตน์, เปโตร จำนงค์-นางมันทนางามศิริจิตต์, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ยาโกเบ เกิด-เซซีลีอา ม.ร.ว.นันทานุสรณ์ สนเจริญ, อันนา หม่อมเพียร นันทวัน, ยอแซฟ ประสิทธิ์-มารีอา สุนี เอกะสิงห์, มารีอา ปราณี พงษ์เพิ่มมาศ, ฟรังซิสโก วิบูลย์ เกตุชาติ, เปโตรนิลลา อารีย์ กิจพานิช, เปโตร ราศรี-เทเรซา ฉอ้อน ทิวไผ่งาม, ฟรังซิสโก เกียรติศักดิ์ ดีเจริญ, มารีอา สุนิสา สุทธิวงค์ (ครบรอบ 3 ปี), เทเรซา รัศมิมาน สามะพุทธิ (ครบรอบ 3 ปี), ยอแซฟ ทวีศักดิ์ กรีกุล (ครบรอบ 5 ปี), เทเรซา ประภา-เรือตรี ปรีชา-ฟรังซิสโภ ภานพ เนตรายน, วิญญาณของญาติพี่น้อง, วิญญาณในไฟชำระและไม่มีใครคิดถึง

อาทิตย์ที่ 28

06.30 น.

08.30 น.

10.00 น.

16.00 น.

อาทิตย์ที่ 22 เทศกาลธรรมดา

สุขสำราญ ครอบครัว อำรุง-ประพิน ศรีบุญเลิศ, ครอบครัว อัจราพร-Kharsim, ครอบครัว นางสงวน สุภาพร

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ พยุง-มารีอา อุทัย เอียงผาสุก, เปโตร คำ-มารีอา โสภาวรรณ จันสวัสดิ์, อันนา นัชรี มั่นศิล, มัทธิว สง่า-อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ฟรังซีสโก เฉลิมพล-ยอแซฟ เฉลิมชัย-เปาโล เฉลิมชาติ แววเกกี, ลูซีอา อำภา รุจิพงศ์, เปโตร ประวิทย์-มารีอา วัชรี วิทวัสพงศ์, ฟรังซิสโก ปรีชา-มารีอา อำพัน กานตานนท์, เปโตร ราศรี-เทเรซา ฉอ้อน ทิวไผ่งาม, ฟรังซีสโก สุมิตร ศรจิตติ, ฟรังซีสโก สมพล ศุระศรางค์, เปาโล สุดใจ กายสุต, ร็อค เมือง-มารีอา กุหลาบ ดีสุดจิต, โทมา ขุนพิลาศ-มารีอา สวนกายสุต, เซซีลีอา ยุพิน เจียจวบสิน, ยอแซฟ สัมฤทธิ์-ลูเซีย เอ็งว้อย มหัคฆพงศ์, เปโตร สนิท วาสิกคุตต์, มารีอา สมัย วาสิกคุตต์, ฟรังซิสโก โกสุมภ์ โกมุทผล, อันนา พรรณพยอม โกมุทผล, สเตฟาโน ฟรังซิส เสมา อำพันขาว, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ สัตบุรุษทุกครอบครัว

สุขสำราญ คาธารีนา อโณทัย สุวรรณประดิษฐ์ และครอบครัว, ยอแซฟ นิติวุฒิ สุวรรณประดิษฐ์ และครอบครัว, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, อากาทา พิลาวัลย์ ตรีมานคา, ลูซีอา พัชรินทร์ ลีนานุรักษ์, ครอบครัว สุภาพ, ครอบครัว จรุไพรวัลย์, คุณณัฐพล-ฐิตาภรณ์ ธนิตารมย์, ครอบครัว เปโตร สมชาย-เทเรซา ยุรินทร์-เทเรซา สาลิล อันธพันธ์, คุณอัจฉรา ไอยรา, นางฟูจิตต์ ณ บางช้าง, นายพิทูร สุวรรณชัย, อำพล ฤทัยคงถาวร, ครอบครัว วิบูลย์ เอี่ยมวิศิษฏ์, ครอบครัว ปทุมทรัพย์สาณ์, ครอบครัวลาวัลย์ เจียมสวัสดิ์, พ่อแม่พี่ทุกคน และทุกคนในบ้านเลขที่ 50, ขอพรวันเกิด กฤต กิจวิวัฒนการ, ครอบครัีว ยวง พงษ์ศักดิ์ธาราฉัตร, เทเรซา ศิริอร บุญพิเชฐ, ครอบครัว ฤกษ์ปิยะทรัพย์, ครอบครัว กีรติเก้าทรัพย์, ครอบครัว มารีอา วันศิริ สมพานิช, ยวงบัปติสตา วิศิษฎ์ มธุรสสุวรรณ, มารีอา ณัฏฐพัชร์ บุญสถิตถาวร, เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร, มารีอา ปรินดา จรุไพรวัลย์, คุณสมปอง อริยะรุ่งโรจน์, คุณปรานอม หมั้นทรัพย์, ยอแซฟ ปรีชา จรุไพรวัลย์, ครอบครัว พิชัยรัฐ, ยวงบัปติสตา เกษม-มารีอา นวลละออ ทรัพย์เจริญ, ครอบครัว ทรัพย์เจริญ, Xin Bang Yen, Gia Dinh Thanh Tri, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, โมทนาคุณพระ, โมทนาคุณแม่พระ, โมทนาคุณนักบุญอันนา, โมทนาคุณนักบุญเปาโล

อุทิศ เรย์มองด์ ธานี ลวสุต, ครอบครัว ชื่นพุฒิ, อันนา สำรวม ชื่นพุฒิ, มารีอา ปิยะสุทธิ์ ใจสวัสดิ์ (ชื่นพุฒิ), ยากอบ โชติวิศิษฏ์ ประพิณวงศ์, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, มารีอา โสภาวรรณ จันสวัสดิ์, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, เปาโล สุนิต กันโรคา, อันนา เลียบ เสนะวิณิน, ยอแซฟ ประนิม ตรีมานคา, ยอห์น บัปติสต์ ชีวิต ทาระพันธ์, นายทวีศักดิ์ ศรีวรขาน, นายสหพล ศรีวรขาน, อันนา เฉลียว เคนแก้ว, ยอแซฟ เริงชัย แก้วไกรสร, เทเรซา สุวรรณี ขำขันทอง, นายชมภู เศรษฐกาญจน์, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ยอแซฟ ประสงค์ นิ่งเจริญ, ยอแซฟ เหลียงเป้ง นิ่งเจริญ, ยอแซฟ ประเสริฐ นิ่งเจริญ, ฟรังซิสโก วิบูลย์ เกตุชาติ, เปโตร ศรีมงคล-เทเรซา เฉลา เพ็ญไพจิตร, ยอแซฟ ธนพันธ์ เพ็ญไพจิตร, เปาโล ไพศาล-มารีอา จรัสศรี ดีสุดจิต, เอากุสติน เกษม ลีนานุรักษ์, นายจุล ลีนานุรักษ์, นางซุนเหลี่ยน ลีนานุรักษ์, มารีอา วารุณี ทรัพย์เจริญ, เปโตร พันเอก(พ)วุฒิสนธิ์-เทเรซา จันทร์เพ็ญ เข็มสว่าง, เปโตร ทวี ทิวไผ่งาม, ยวง หล่อติ๊ด-มารีอา โซวม่วย แซ่ตั้ง, เปาโล เป๋งเฮง แซ่ฮ้อ, อันนา อุไร ไอยรา, นายเซียะ แซ่เอ็ง, เปาโล ทรง-เปโตร ธัญญะ หฤทัย, ยอแซฟ กีรติ, เบเนดิกโต จุ้นเซ็ง, มารีอา มาลี ศรุตวราพงษ์, มารีอา กิมกาน้า, ยอแซฟ กุงจิ๋ว, เซซีลีอา ระรื่น, กาโรโล เสริม เสนาจักร์, ยอแซฟ วีระศักดิ์ เลิศโสภา, ลูซีอา สาคร-อันนา พารา สังขรัตน์, โทมัส เจริญ วิพัทนะพร, นายเธียรชัย สุวรรณฤกษ์, มารีอา สุนิสา สุทธิวงค์, คุณพ่ออะฮู อริยะรุ่งโรจน์, คุณแม่มะเอ อริยะรุ่งโรจน์, คุณลุงวัน พนมอุปถัมภ์, ยอแซฟ พล.ต.ท.สุพจน์-พล.ต.ต.ทวี-นางอมรา ณ บางช้าง, เปาโล สมศักดิ์ ชื้อชมบุญ, โซซีโม กมล-มารีอา กิมล้วน สังขรัตน์, ยาโกบ ชาลี วงษ์สวัสดิ์, เปาโล ธีระศักดิ์ ตรีธารา, ยอแซฟ สุรพล โมระเสริฐ, ตระกูล “สกุลทอง”, มารีอา ประทุม จำปาถิ่น, อันตน เสถียร-ลูซีอา ลมัย ชมไพศาล, มารีอา แผ้ว เทียนจุ้ย, วิญญาณสกุล “ชมไพศาล และกรีกุล”, บรูโน สมเกียรติ์ ตั้งถาวร, บรรพบุรุษ-พี่น้องผู้ล่วงลับไปแล้ว, มารีอา พรเพ็ญ ฉายาประจักษ์กุล, มารีอา ระเบียบ วัฒนสุนทรฤทัย, มารีอา แช่ม เวียนสวัสดิ์, เปโตร มี เวียนสวัสดิ์, บรรพบุรุษที่ล่วงลับ, ยอแซฟ ปุ่น-เอลิซาเบธ ลำพูน-ซิสเตอร์ มาร์กาเรต โรจนสุธี, ยอแซฟ สำรวย-มาร์การิตา สนอง แดงเดช, เปาโล หลวงวิจารณ์-อันนา ลมัย ปัสตุรกิจ, เปาโล ประยูร-มาร์การิตา ละม่อม-เทเรซา ปราณี หอมวิไล, เปโตร โสภา-เทเรซา มะลิ-อันตน เกษตร ทรัพย์เจริญ, อิกญาซีโอ วิชิต-มารีอา ละเมียด ทรัพย์เจริญ, แพททริก ปิติ-มารีอา แสงทอง-เลโอ สันติ-มีคาแอล ปิยะ โรจน์เสรี, นาวาโท ธวัชชัย-มาร์การิตา ลมูล พันธุมจินดา, นายเพียร-นางเล็ก-ยอแซฟ เจริญ เส็งหลักหลาย, ยอแซฟ ประจิตต์ ชัยเจริญ, อังเนส อุดมศรี ชัยเจริญ, วิญญาณในไฟชำระ

อุทิศ เปาโล ศิริ-มารีอา วิจิตร พีรมนตรี, เรอเน สมนึก เตมียเสน, มารีอา ชูชื่น ธนสมบูรณ์, ยอห์น บัปติสต์ ชุติพนธ์ ธนสมบูรณ์, ลูกา กมล วงศ์ศรีศาสตร์, เปโตรนิลลา อารีย์ กิจพานิช, ยอแซฟ วิชัย โกษาคาร, เอลิซาเบธ ประไพ วงศ์มัสยา, วิญญาณในไฟชำระ

24 August 2016

Saint of the day

St. Bartholomew,

Apostle – Feast

San_Bartolomeo_J

___________________________________

PLEASE JOIN

DAILY MASS & SUNDAY MASS

READ

DAILY GOSPEL OF THE LORD JESUS

with

DAILY COMMENTARY OF THE DAY

and

SAINTS OF THE DAY

ALSO READ

NEWSLETTER IN THAI

From

SAINT FRANCIS XAVIER NEWSLETTER IN THAI

THANK YOU

___________________________________

“Go into the whole world and proclaim the Gospel to every creature.”

Mark 16:15-20

*********************************************

“I am with you always, until the end of the age.”

Matthew 28:20.

***********************************************

Be merciful, just as your Father is merciful

****************************

“This is my commandment:

love one another as I love you.”

###########################

BE MERCIFUL, O LORD,

FOR WE HAVE SINNED.

###########################

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s