สารวัด วัดนักบุญฟรังซีสเซเวียร์

28 August 2016. St. Francis Xavier Newsletter. ปีที่ 50 ฉบับที่ 35 วันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม 2016

St. Francis Xavier Newsletter.

28 August, 2016.

ปีที่ 50 ฉบับที่ 35 วันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม 2016

__________________________________________

อาทิตย์ที่ 22 เทศกาลธรรมดา

ปีที่ 50 ฉบับที่ 35 วันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม 2016

“For everyone who exalts himself will be humbled,

but the one who humbles himself will be exalted.”

JESUS 3rd DAY lwjas0176

มนุษย์เกิดจากดินก็ต้องรู้จักทำตัวเป็นดิน

เมื่อย้ายเข้ามารับหน้าที่คุณพ่อเจ้าอาวาสวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ ในวันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2559 จากนั้นก็มีการประชุมระหว่างคุณพ่อเจ้าอาวาส และคุณพ่อผู้ช่วยอีก 2 ท่าน เพื่อแบ่งหน้าที่การงาน ว่าใครจะต้องทำอะไร

    หน้าที่พ่อเจ้าวัด หน้าที่หนึ่งก็คือ การสอนคำสอนครูคาทอลิก 2 โรงเรียนคือ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ และโรงเรียนโยนออฟอาร์ค เนื้อหาคำสอนที่นำมาสอน  ไม่ได้เป็นไปตามหนังสือคู่มือสอนคำสอนทั่วไป แต่เป็นสิ่งที่คิดขึ้นเองว่า วิชาคำสอนนั้นเราควรจะสอนอะไร หรืออะไรคือ เป้าหมายแท้ ๆ ของวิชาคำสอน

ดังนั้น เนื้อหาวิชาคำสอนที่สอนครูคาทอลิกทั้ง 2 โรงเรียนในปัจจุบัน จึงเป็นเนื้อหาเดียวกันกับที่เคยสอนครูคาทอลิกในอีก 2 โรงเรียนในระหว่างปี พ.ศ.2555 ถึงปี 2559 คือโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ และโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา โดยได้เน้นว่า วิชาคำสอนจะต้องเป็นวิชาที่ช่วยสร้างชีวิตคริสตชนให้เป็นเหมือนกับชีวิตของพระเยซูคริสตเจ้า และถ้าวิชาคำสอนผิดไปจากเป้าหมายดังกล่าว วิชาคำสอนนั้นล้มเหลว

ได้เริ่มต้นเนื้อหา ชีวิตเหมือนกับพระเยซูเจ้า โดยใช้จดหมายของนักบุญเปาโลถึงคริสตชนชาวเอเฟซัส บทที่ 4 ข้อ 7 ถึงข้อ 16 ใช้เวลาไปหลายคาบ และในขณะนี้ก็กำลังก้าวเข้าสู่หัวข้อถัดไป คือ เมื่อชีวิตคริสตชนต้องเป็นชีวิตที่เหมือนพระเยซูเจ้าแล้ว ชีวิตคริสตชนต้องเหมือนพระเยซูเจ้าในเรื่องอะไร หรือ แบบใด และในหัวข้อดังกล่าวก็ใช้ จดหมายของนักบุญเปาโลถึงคริสตชนชาวฟิลิปปี บทที่ 2 ข้อ 6 ถึงข้อ 8

ในจดหมายฉบับดังกล่าวจะพรรณาถึงพระเยซูเจ้า พระบุคคลที่ 2 ในพระตรีเอกภาพ เมื่อมาเป็นมนุษย์แล้ว พระองค์ทรงเป็นมนุษย์แบบใด จดหมายถึงคริสตชนชาวฟิลิปปีเขียนไว้ดังนี้

6 แม้ว่าพระองค์ทรงมีธรรมชาติพระเจ้า

พระองค์ก็มิได้ทรงถือว่าศักดิ์ศรีเสมอพระเจ้านั้น

เป็นสมบัติที่จะต้องหวงแหน

7 แต่ทรงสละพระองค์จนหมดสิ้น

ทรงรับสภาพดุจทาส เป็นมนุษย์ดุจเรา

ทรงแสดงพระองค์ในธรรมชาติมนุษย์

8 ทรงถ่อมพระองค์จนถึงกับทรงยอมรับแม้ความตาย

เป็นความตายบนไม้กางเขน

ชีวิตของพระเยซูเจ้าเน้นถึงพระวาจา ที่ปรากฏอยู่ในหนังสือปฐมกาล บทที่ 2 ข้อ 7 “พระยาห์เวห์พระเจ้าทรงปั้นมนุษย์ด้วยผงคลีดินจากพื้นดิน”

มนุษย์ลืมความจริงข้อนี้ พระเยซูเจ้าจึงทรงมาบังเกิด และมาสอนมนุษย์เพื่อเตือนสติ ทรงสอนและทรงปฏิบัติให้ดูเป็นตัวอย่าง ดังที่ปรากฏอยู่ในจดหมายถึงคริสตชนชาวฟิลิปปี บทที่ 2 ข้อ 6 ถึงข้อ 8 และพระวรสารวันนี้ พระเยซูเจ้าก็ทรงเตือนสติเราในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน เช่น การไปร่วมงานเลี้ยง ว่าเราควรจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไร โดยอย่าหลงผิดคิดว่าตัวเองสูงส่ง แต่ควรตระหนักสำนึกถึงความต้อยต่ำ อย่าหยิ่งยโสคิดว่าตัวเองสำคัญนักหนา โดยเลือกที่นั่งมีเกียรติ หรือแม้แต่การคบคน ก็อย่าเลือกคบเฉพาะคนรวย คนมีเกียรติ ที่สามารถจะให้ผลตอบแทนแก่เราในภายหลัง แต่ควรเลือกคบ คนจน คนพิการ คนง่อย คนตาบอด ฯลฯ ในความเป็นจริงแล้วมนุษย์คือดิน ดังนั้น ก็ควรอยู่อย่างดิน และติดดิน อย่าหลงทำตัวเป็นดาว อีกประการหนึ่ง ธรรมชาติของดินคือต้องอยู่ใต้เท้าของทุกคน ฯลฯ

สวัสดี

คุณพ่อ สานิจ สถะวีระวงส์

“I want you to give me at once on a platter

the head of John the Baptist.”

DANCING lwjas0169

______________________________________

สภาภิบาลวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

สวัสดีค่ะพี่น้องที่รัก

ในปี ค.ศ.1920 พระมารดาแห่งฟาติมา ทรงกล่าวแก่ยาชินทาว่า การสวมอาภรณ์ตามสมัยนิยม ทำให้องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงขัดเคืองพระทัย พระนางทรงย้ำเตือนว่า คริสตชนผู้มีความเชื่อและผู้รับใช้ของพระองค์ ไม่ควรนิยมแต่งตัวตามกระแสที่ไม่สุภาพเหล่านั้น

    เรื่องการแต่งกายของสตรี มีบันทึกไว้ในพระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่ว่า สตรีก็เช่นกัน ต้องสงบเสงี่ยม แต่งกายสุภาพเรียบร้อยถูกต้องตามกาลเทศะ การกระทำที่ดีงามเท่านั้นที่เป็นเครื่องประดับสตรีที่เลื่อมใสในศาสนา (1 ทธ 2:9-10)

คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก (ข้อ 2521) บอกเราว่า ความสุภาพถ่อมตน หมายถึง การปฏิเสธที่จะเปิดเผยสิ่งที่ควรเก็บซ่อนไว้ และเรียกร้องพวกเราคริสตชนว่า ต้องเป็นพยานถึงความบริสุทธิ์ ประพฤติตนให้สอดคล้องกับศักดิ์ศรีของบุคคลและความผูกพันต่อกัน

วาติกันยืนยันว่า คริสตชนทั้งชายและหญิง ควรละเว้นการแต่งกายที่เปิดเผยร่างกายจนเกินงาม ไม่เพียงเพราะการกระทำนี้เป็นที่ขัดเคืองพระทัยองค์พระผู้เป็นเจ้าเท่านั้น แต่ เพราะมันยังเชิญชวนให้ผู้ที่ได้พบเห็นตกอยู่ในการประจญ และอาจนำไปสู่การกระทำบาป ทั้งทางกายและทางใจ

    “การสวมใส่เสื้อผ้าที่ไม่สุภาพ นับเป็นการดูถูกสถานที่ศักดิ์สิทธิ์”

 

คริสตชนทุกคน ต้องแสวงหาทาง ปลดสิ่งไร้สาระที่ทำลายวิถีเรียบง่ายดั้งเดิมแบบคาทอลิก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การสาละวนเรื่องการแต่งกายตามสมัยนิยม ซึ่งนำเราให้ออกห่างจากพระเจ้าอย่างแยบยล โดยที่เราแทบไม่รู้ตัว

“Be quiet! Come out of him!”

1 unclean 450px-Duc_De_Berry_-_Besessener

____________________________________

ประชาสัมพันธ์

  1. ส่งศีลศุกร์ต้นเดือน

พระสงฆ์จะไปเยี่ยมและส่งศีล ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ในวันศุกร์ที่ 2 กันยายน ศกนี้

– ในหมู่บ้าน    เวลา 06.30 น.

– นอกหมู่บ้าน    เวลา 08.45 น.

  1. ล้างบาปเด็กทารก (เดือนกันยายน)

วันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2016  ในมิสซารอบ 10.00 น.

คุณพ่อ คุณแม่ หรือผู้ปกครองแจ้งความประสงค์ได้ที่สำนักงานวัด

  1.  พิธีต้อนรับพระสงฆ์ใหม่ – สังฆานุกร

พระสงฆ์ใหม่จะมาถวายมิสซาแรกที่วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์  วันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน ศกนี้

มิสซาเวลา 10.00 น. ขอเชิญพี่น้องทุกท่านร่วมต้อนรับพระสงฆ์ใหม่ และสังฆานุกร พร้อมกับขอพรพระสงฆ์ใหม่พร้อมกัน

  1. มิสซากระแสเรียก

วันนี้ (28 ส.ค.) เวลา 10.00 น. เป็นมิสซาตามหากระแสเรียก

He stood over her, rebuked the fever, and it left her.

PETER MOTHER IN LAWtdas0071

_______________________________________

ประกาศแต่งงาน

(ครั้งที่ 2)

ฟรังซิสเซเวียร์ สการ ธรรมภิรักษ์

        บุตร               ยอแซฟ สะอาด –มารีอา รัชนี ธรรมภิรักษ์

        กับ                            นางสาว ธนัชนันต์ สะละหมัด

        บุตรี                    นาย เตเย็บ – นาง ฟองแก้ว สะละหมัด

พิธีแต่งงานที่วัดนักบุญหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต อัสสัมชัญ บางนา

วันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2016

เวลา 10.00 น.

ขอคำภาวนาแด่คู่สมรสให้มีความสุขในชีวิต และท่านใดที่ทราบข้อขัดขวาง กรุณาแจ้งให้พระสงฆ์ทรา

“Master, we have worked hard all night and have caught nothing,

but at your command I will lower the nets.”

stdas0070 PPPPPPPPPPPPPPPPPPP

______________________________________

ค่ายธิดาพระหฤทัย

“ธรรมทูตพระหฤทัยหัวใจเปี่ยมรักและเมตตา “

7 – 10 ตุลาคม 2016

ณ อารามพระหฤทัยฯ คลองเตย

รับสมัครนักเรียนหญิงคาทอลิก ชั้น ป.6, ม.3 และ ม.6

ติดต่อสอบถามได้ที่…

  1. ซ.ศิริรัตน์ เหล่าวัฒนพงศ์    โทร. 084-066-0325
  2. ซ.อัจฉราพรรณ อุ่นหล้า    โทร. 080-113-0367
  3. ซ.อรุณี แซ่ฟรุ้ง        โทร. 089-087-8503

คณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ

โทร. 02-249-0054, 02-249-6643 ต่อ 101, 103

Website:www.shb.or.th,

Facebook:http://www.facebook.com/sacredheartjesusbkk

ขอรับ/ส่งใบสมัครได้ที่ซิสเตอร์พระหฤทัยที่ทำงานตามวัดและอาราม

ภายในวันที่ 30 กันยายน 2016

“The disciples of John the Baptist fast often and offer prayers,

and the disciples of the Pharisees do the same ; but yours eat and drink.”

hypocrites stdas0075

บำรุงวัด

นาย อมร – คาทารีนา อรพินท์ พิเศษนครกิจ   1,000    บาท

________________________________________

มิสซาประจำสัปดาห์

จันทร์ที่ 29

06.00 น.

19.00 น.

ระลึกถึง น.ยอห์น แบปติสต์ ถูกตัดศีรษะ

อุทิศ วิญญาณครอบครัว “อาภรณ์รัตน์”, เปาโล สุดใจ กายสุต, อากาทา เง็ก แซ่กัง, เปโตร เฮี่ยงลี่ แซ่อุน, เทเรซา หลู แซ่ตั้ง,ยอแซฟ ซั่งเจี่ย แซ่โจว, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, ฟรังซิสโก วิบูลย์ เกตุชาติ, เทเรซา ไพลิน รัศมีมารีย์, อันเดร อำนวย แดงเดช (ครบรอบวันเสียชีวิต), โทมา พยนต์-มารีอา โสน กายสุต, มารีอา ไพจิตร วงษ์ศุข (ครบรอบวันเสียชีวิต), เปโตรนิลลา อารีย์ กิจพานิช, เปาโล ซิม หฤทัย, เทเรซา สมพร บังอร, วิญญาณในไฟชำระ

อังคารที่ 30

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 22 เทศกาลธรรมดา

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ ประมวล ชลหาญ, เปาโล สุดใจ กายสุต, ฟรังซิสเซเวียร์ เอนก คุ้มวงษ์, วิญญาณ ครอบครัว ธนะโสธร, น้องแบน ศิริชัย, โยเซฟ จันทร์-มารีอา ห้อง แก้วศักดาศิริ และญาติ, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เปาโล วิชัย ปวงนิยม, ฟรังซิสโก วิบูลย์ เกตุชาติ, อันเดร อำนวย แดงเดช, เทเรซา วาสนา หฤทัย,เปโตรนิลลา อารีย์ กิจพานิช, มารีอา พรเพ็ญ ฉายาประจักษ์กุล, เปาโล สมศักดิ์ ชื้อชมบุญ, เทเรซา สมพร บังอร, วิญญาณในไฟชำระ

พุธที่ 31

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 22 เทศกาลธรรมดา

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, เทเรซา วิม ปรีดายันต์, โทมัส ชั้น-มารีอามักดาเลนา สนาน-เปโตร พาชิ้น ริ้วงาม, มนตรี-มานพ ประสานเกษม และปู่ย่า ตายาย ญาติพี่น้องทุกคน, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, ฟรังซิสโก วิบูลย์ เกตุชาติ, เปโตรนิลลา อารีย์ กิจพานิช, อันนา อุดม ทิวไผ่งาม,ยอแซฟ แสวง จิตต์จำนง (ครบรอบวันตาย), เบเนดิกโต ผล-มารีอา ไสว สุขเกษม, เปาโล กรณ์ ชนะจินดาโสภณ (ครบรอบ 7 ปี), เทเรซา สมพร บังอร, อันเดร อำนวย แดงเดช, วิญญาณในไฟชำระ

พฤหัสฯที่ 1

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 22 เทศกาลธรรมดา

สุขสำราญ ลูกหลาน พันธุมจินดา

อุทิศ ฟรังซิสโก สุทธิ-มารีอา สมร ชลหาญ, เปาโล สุดใจ กายสุต, นางทองใบ นาคะประเวศน์, นางอัมพร พงษ์วัฒนา, คุณศิริวรรณ ทานาลศรี, ข้าวตัง, มอนิกา ทับทิม-ยอแซฟ สำอางค์ ปานฟัก, ยอแซฟ สวัสดิ์ พลอยจินดา, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, ฟรังซิสโก วิบูลย์ เกตุชาติ, เปโตรนิลลา อารีย์ กิจพานิช, อันเดร อำนวย แดงเดช, เปโตร ศราวุธ สุขเกษม, เทเรซา สมพร บังอร,เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, เทเรซา วิไล หนึ่งแววแดง, อันนา สุดารัตน์ สุขสันตินันท์, มารีอา ลมัย ศรีวิไล, ยอแซฟ สมัย-เทเรซา อภิรมย์ ยินดีธรรม, นาย คาร์ลโอลูฟ คาร์ลซ่อน, วิญญาณในไฟชำระ

ศุกร์ที่ 2

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 22 เทศกาลธรรมดา

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, ยวงบัปติสตา ชุน-มารีอา หวุน-มารีอา ทองสุข ธาดาประสิทธิ์, พ.อ.อนุกูล-นางนงเยาว์ สินธุเดชะ,มารีอา ประกอบ กิจสำเร็จ, เปโตร จีระศักดิ์ วัฒนโยธิน, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เปาโล พลตรี สง่า-อันนา วิเชียร วิลัยทอง, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ฟรังซิสโก วิบูลย์ เกตุชาติ, เปโตรนิลลา อารีย์ กิจพานิช, อันเดร ฟา-มาร์ธา แจง บุญครอง, อันเดร อำนวย แดงเดช, มารีอา เงิน ธาราชัย, มารีอา แม่ปา-ยอแซฟ วิเชียร แซ่ชือ, เทเรซา สมพร บังอร, วิญญาณในไฟชำระ

เสาร์ที่ 3

06.00 น.

19.00 น.

ระลึกถึง น.เกรโกรี พระสันตะปาปา และนักปราชญ์แห่งพระศาสนจักร

สุขสำราญ ครบรอบวันเกิด ลูซีอา วราลี หฤทัย, คุณเกษม-คุณนวลละออ ทรัพย์เจริญ

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, ดอมินิโก อุไร-โรซา เสนอ ศรีบุญเลิศ, เปโตร สุนทร-มารีอา ถวิล รื่นหาญ, เปโตร ประเสริฐ-เปโตร

ชานนท์ รื่นหาญ, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ สำหรับทุกคนในบ้านเลขที่ 19, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, ยวง โกวิท และครอบครัว, ครบรอบวันเกิด ลูซีอา วราลี หฤทัย

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, มีคาแอล ประสิทธิ์-เอลิซาเบท ประทุม สิทธิ, มารีอามักดาเลนา ประสพศรี พันธุมจินดา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, มารีอา ชลูด พันธุมจินดา, ฟรังซีสโก ถวิล โรจนอุทัย, อันเดร อำนวย แดงเดช, ยวงบัปติสตา เมธี อาภรณ์รัตน์, เปโตร จำนงค์-นางมันทนา งามศิริจิตต์, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ยาโกเบ เกิด-เซซีลีอา ม.ร.ว.นันทานุสรณ์ สนเจริญ, อันนา หม่อมเพียร นันทวัน, ยอแซฟ ประสิทธิ์-มารีอา สุนี เอกะสิงห์, ฟรังซิสโก วิบูลย์ เกตุชาติ, ยอแซฟ สมัย-เทเรซา อภิรมย์ ยินดีธรรม, มารีอา นฤมล วงศ์ศิริ, เปโตรนิลลา อารีย์ กิจพานิช, เปโตร ราศรี-เทเรซา ฉอ้อน ทิวไผ่งาม, เทเรซา สมพร บังอร, เทเรซา ประภา-เรือตรี ปรีชา-ฟรังซิสโภ ภานพ เนตรายน, วิญญาณของญาติพี่น้อง, วิญญาณในไฟชำระและไม่มีใครคิดถึง

อาทิตย์ที่ 4

06.30 น.

08.30 น.

10.00 น.

16.00 น.

อาทิตย์ที่ 23 เทศกาลธรรมดา

สุขสำราญ ครอบครัว เซซีลีอา ไพลิน กายสุต

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ พยุง-มารีอา อุทัย เอียงผาสุก, เปโตร คำ-มารีอา โสภาวรรณ จันสวัสดิ์, อันนา นัชรี มั่นศิล, มัทธิว สง่า-อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ฟรังซีสโก เฉลิมพล-ยอแซฟ เฉลิมชัย-เปาโล เฉลิมชาติ แววเกกี, ลูซีอา อำภา รุจิพงศ์, เปโตร ประวิทย์-มารีอา วัชรี วิทวัสพงศ์, ฟรังซิสโก ปรีชา-มารีอา อำพัน กานตานนท์, เปโตร ราศรี-เทเรซา ฉอ้อน ทิวไผ่งาม, ยวงบัปติสตา พ.อ.บุญช่วย สุภาพร, ยวงบัปติสตา เคิ้ง ธิราศักดิ์, อาคาธา วิลา ธิราศักดิ์, มารีอา ศิริกุล สุภาพร, ฟรังซีสโก สุมิตร ศรจิตติ, ฟรังซีสโก สมพล ศุระศรางค์, เปาโล สุดใจ กายสุต, ร็อค เมือง-มารีอา กุหลาบ ดีสุดจิต, เปาโล ไพศาล ดีสุดจิต, เปโตร แสง รุจิพงศ์, มารีอา ง้า รุจิพงศ์, ดอมินิโก ยุย รุจิพงศ์, มารีอา โสภาพ รุจิพงศ์, แมทธิว หงู พันธุมจินดา, อาคาทา เฉย พันธุมจินดา, เปโตร สนิท วาสิกคุตต์, มารีอา สมัย วาสิกคุตต์, ฟรังซิสโก โกสุมภ์ โกมุทผล, อันนา พรรณพยอม โกมุทผล, สเตฟาโน ฟรังซิส เสมา อำพันขาว, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ สัตบุรุษทุกครอบครัว

สุขสำราญ คาธารีนา อโณทัย สุวรรณประดิษฐ์ และครอบครัว, ยอแซฟ นิติวุฒิ สุวรรณประดิษฐ์ และครอบครัว, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, อากาทา พิลาวัลย์ ตรีมานคา, ลูซีอา พัชรินทร์ ลีนานุรักษ์, ครอบครัว สุภาพร ตั้งธนะวัฒน์, ครอบครัว บุญประคอง, ครอบครัว น้อยพันธ์, ครอบครัว มารีอากอแรตตี อรณิชา จิตต์เจริญ, เทเรซา ศิริอร บุญพิเชฐ, นาย วิสารชัยสายพรไพศาล, ดอมินิก ซาวีโอ อลงกต-ยวง บอสโก อติชาต ปิิติสันต์, คุณณัฐพล-ฐิตาภรณ์ ธนิตารมย์, ครอบครัว เปโตร สมชาย-เทเรซา ยุรินทร์-เทเรซา สาลิล อันธพันธ์, อำพล ฤทัยคงถาวร, ครอบครัว เปโตรนิลลา วารี กิจประชุม, ครอบครัว เทเรซา สมปอง วลาพล และลูกหลาน, โรซา พิชญ์สินี ตันวิบูลย์, ครอบครัว ลาวัลย์ เจียมสวัสดิ์, พ่อแม่พี่ทุกคน และทุกคนในบ้านเลขที่ 50, ยวงบัปติสตา วิศิษฎ์ มธุรสสุวรรณ, เปโตร วีรวัฒน์-มารีอา ปัณฑา-มารีอา เปี่ยมขวัญ ปัณฑวังกูร, มารีอา ปรินดา จรุไพรวัลย์, ประสิทธิ์-มารีอา นุชนาถ-กฤต กิจวิวัฒนการ, แม่เสาวนีย์ เลาหไทยมงคล, อักแนส ดารี วิธีธรรม, ครอบครัว ศิริรัตน์, ครอบครัว บุญส่ง-สำอางค์ ดาวพิเศษ, นางฟูจิตต์ ณ บางช้าง, นายพิทูร สุวรรณชัย, นายธีระพงษ์ เกียรติิพิริยะ, ดอมินิก เตย สิงหบุปผา, คุณปรานอม หมั้นทรัพย์, นาย สมชัย เศรษฐกาญจน์, อันนา สริตา พฤกษอรุณ และครอบครัว, โรซา วิมลรัตน์ แซ่โค้ว, Xin Bang Yen, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, ครอบครัว อาวะจินดา, โมทนาคุณพระ, โมทนาคุณแม่พระ, โมทนาคุณนักบุญอันนา,โมทนาคุณนักบุญเปาโล

อุทิศ เรย์มองด์ ธานี ลวสุต, ครอบครัว ชื่นพุฒิ, อันนา สำรวม ชื่นพุฒิ, มารีอา ปิยะสุทธิ์ ใจสวัสดิ์ (ชื่นพุฒิ), ยากอบ โชติวิศิษฏ์ ประพิณวงศ์, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, มารีอา โสภาวรรณ จันสวัสดิ์, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, ยอแซฟ ประนิม ตรีมานคา, ยอห์น บัปติสต์ ชีวิต ทาระพันธ์, นายทวีศักดิ์ ศรีวรขาน, นายสหพล ศรีวรขาน, อันนา เฉลียว เคนแก้ว, ยอแซฟ เริงชัย แก้วไกรสร, เทเรซา สุวรรณี ขำขันทอง, นายชมภู เศรษฐกาญจน์, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา,ยอแซฟ ประสงค์ นิ่งเจริญ, ยอแซฟ เหลียงเป้ง นิ่งเจริญ, ยอแซฟ ประเสริฐ นิ่งเจริญ, ฟรังซิสโก วิบูลย์ เกตุชาติ, เปโตร ศรีมงคล-เทเรซา เฉลา เพ็ญไพจิตร, ยอแซฟ ธนพันธ์ เพ็ญไพจิตร, เปาโล ไพศาล-มารีอา จรัสศรี ดีสุดจิต, เปโตร พันเอก(พ)วุฒิสนธิ์-เทเรซา จันทร์เพ็ญ เข็มสว่าง, เปโตร ทวี ทิวไผ่งาม, ยวง หล่อติ๊ด-มารีอา โซวม่วย แซ่ตั้ง, มารีอา ป้อฮุ้ง, นายเซียะ แซ่เอ็ง, มารีอา ไพจิตร วงษ์ศุข, ยอแซฟ วีระศักดิ์ เลิศโสภา, นายเธียรชัย สุวรรณฤกษ์, มารีอา สุนิสา สุทธิวงค์, ยอแซฟ พล.ต.ท.สุพจน์-พล.ต.ต.ทวี-นางอมรา ณ บางช้าง, เปาโล สมศักดิ์ ชื้อชมบุญ, โซซีโม กมล-มารีอา กิมล้วน สังขรัตน์, ยอแซฟ วิชัย โกษาคาร, เปาโล ธีระศักดิ์ ตรีธารา, โรซา ละม้าย ตรีธารา และพี่น้อง, ยอแซฟ สุรพล โมระเสริฐ, โรซา สนั่น จิตต์เจริญ, มารีอา บัวแก้ว ศิริรัตน์, เปาโล วราห์ ปานวิลัย, อันนา อุไร ไอยรา, ยอแซฟ สนิท-ปุลเกรีอา สิรินทร์-เซซีลีอา อำพัน ปิติสันต์, เบเนดิกโต อำพน-เทเรซา วิไล ชานนท์,มารีอา แผ้ว เทียนจุ้ย, ลูซีอา นิกร จันทร์ลือชัย, มารีอา แช่ม เวียนสวัสดิ์, เปโตร มี เวียนสวัสดิ์, บรรพบุรุษที่ล่วงลับ, บรรพบุรุษครอบครัว ปัณฑวังกูร, พ่อธง เลาหไทยมงคล, บรรพบุรุษครอบครัว กิจวิวัฒนการ และเลาหไทยมงคล, บรูโน สมเกียรติ์ ตั้งถาวร, ยอแซฟ อภิชาติ ชวประพันธ์, ยอแซฟ บำรุง-อังแนส ขาจู สกุลสุวรรณ, วิญญาณญาติพี่น้องผู้ล่วงลับ, มารีอา ยู่ซือ-กาโรโล สยาม สังขรัตน์, วิญญาณญาติพี่น้อง-ปู่ย่าตายาย-สามี-ลูกเก่ง, อันเดร อำนวย แดงเดช, มารีอา พรเพ็ญ ฉายาประจักษ์กุล, มารีอา ระเบียบ อิ่มใจ, ยอแซฟ ประจิตต์ ชัยเจริญ, อังเนส อุดมศรี ชัยเจริญ, ยวงบัปติสตา วิสารท ธีรจักร, อันนา มารศรี สิทธิโชค,โมนิกา มาลี เลื่อนประไพ, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ อันตน วรุฒฒิ์ ทิพย์วรรณ, อันตน จารุพัฒน์ ทิพย์วรรณ, ฟรังซิสโก วรวิช บัวศรี

อุทิศ เปาโล ศิริ-มารีอา วิจิตร พีรมนตรี, เรอเน สมนึก เตมียเสน, มารีอา ชูชื่น ธนสมบูรณ์, ยอห์น บัปติสต์ ชุติพนธ์ ธนสมบูรณ์, ลูกา กมล วงศ์ศรีศาสตร์, เปโตรนิลลา อารีย์ กิจพานิช, ยอแซฟ อโนชา ทิพย์วรรณ, มารีอา สมหมาย สอนเทพ, มารีอา ลักขณา สันติพร, เทเรซา สมพร บังอร, เปโตร จำนง วงศ์มัสยา, เอลิซาเบธ ประไพ วงศ์มัสยา, วิญญาณในไฟชำระ

While Jesus was going through a field of grain on a sabbath,

his disciples were picking the heads of grain, rubbing them in their hands, and eating them.

sabbathpppas0345

_____________________________________

PLEASE JOIN

DAILY MASS & SUNDAY MASS

READ

DAILY GOSPEL OF THE LORD JESUS

with

DAILY COMMENTARY OF THE DAY

and

SAINTS OF THE DAY

ALSO READ

NEWSLETTER IN THAI

From

SAINT FRANCIS XAVIER NEWSLETTER IN THAI

THANK YOU

___________________________________

“Go into the whole world and proclaim the Gospel to every creature.”

Mark 16:15-20

*********************************************

“I am with you always, until the end of the age.”

Matthew 28:20.

***********************************************

Be merciful, just as your Father is merciful

****************************

“This is my commandment:

love one another as I love you.”

###########################

BE MERCIFUL, O LORD,

FOR WE HAVE SINNED.

###########################

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s