สารวัด วัดนักบุญฟรังซีสเซเวียร์

4 September 2016. St. Francis Xavier Newsletter. ปีที่ 50 ฉบับที่ 36 วันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2016

St. Francis Xavier Newsletter.

4 September, 2016.

ปีที่ 50 ฉบับที่ 36 วันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2016

______________________________

อาทิตย์ที่ 23 เทศกาลธรรมดา

ปีที่ 50 ฉบับที่ 36 วันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2016

“Whoever does not carry his own cross and

come after me cannot be my disciple.”

take up the cross lwjas0204

เงื่อนไขแห่งการเป็นศิษย์พระคริสต์

ในพระวรสาร พระเยซูเจ้าได้ท้าทายและให้แนวทางหลายประการในการเป็นคริสตชน ซึ่งเป็นเงื่อนไขของการเป็นศิษย์ติดตามพระองค์

เงื่อนไขแรก การสละบุคคลอันเป็นที่รัก “ถ้าผู้ใดติดตามเราโดยไม่รักเรามากกว่าบิดามารดา ภรรยา บุตร พี่น้องชายหญิงและแม้พระทั่งชีวิตของตนเอง ผู้นั้นเป็นศิษย์ของเราไม่ได้” (ลก 14:26) โดยธรรมชาติมนุษย์ต่างรักชีวิตของตน หากไม่มีชีวิตแล้วทุกสิ่งที่มีอยู่ล้วนไร้ค่า ถัดจากชีวิตของตนก็เป็นครอบครัว ต่อมาจึงเป็นข้าวของทรัพย์สมบัติ พระเยซูเจ้าไม่ได้เรียกร้องให้เราเกลียดชีวิตของตนหรือเกลียดชังบุคคลอันเป็นที่รัก อย่างบิดามารดา บุตร ภรรยา พี่น้องชายหญิง แต่พระองค์ต้องการเตือนใจเราว่า เราจะต้องรักพระเจ้ามากกว่าบุคคลเหล่านี้ พระเจ้าต้องยิ่งใหญ่และสำคัญที่สุดในชีวิตของเรา

เงื่อนไขที่สอง การแบกกางเขนของตนและติดตามพระองค์ “ผู้ใดไม่แบกกางเขนของตนและติดตามเรา ผู้นั้นเป็นศิษย์ของเราไม่ได้เช่นเดียวกัน” (ลก 14:27) ทุกครั้งที่เราแบกกางเขนของตน ก็เท่ากับว่าเราได้แบกกางเขนของพระเยซูเจ้า ดังนั้น ความยากลำบากต่าง ๆ ในชีวิตจึงมีความหมายสำหรับเราคริสตชน เพราะนี่คือท่อธารแห่งพระพรที่นำเราให้ชิดสนิทและเป็นหนึ่งเดียวกับพระคริสตเจ้า ประการสำคัญ ทำให้เราร่วมส่วนในพระมหาทรมานขององค์พระผู้ไถ่ ผ่านทางกางเขนนี้เท่านั้นที่นำไปสู่ความรอดนิรันดร

และเงื่อนไขสุดท้าย การสละทุกสิ่งที่มี “ทุกท่านที่ไม่ยอมสละทุกสิ่งที่ตนมีอยู่ ก็เป็นศิษย์ของเราไม่ได้” (ลก 14:33) พระเยซูเจ้ามิได้หมายถึงให้เราขายทุกสิ่งที่มีแล้วใช้ชีวิตอย่างอนาถาข้างถนน แต่พระองค์หมายถึงการรู้จักคิดคำนวณอย่างรอบคอบ (อย่างคำอุปมาเรื่องการสร้างหอคอยและการทำสงคราม) และใช้ทุกสิ่งที่มีให้เกิดประโยชน์ มิใช่สำหรับตนเองเท่านั้นแต่สำหรับผู้อื่น ด้วยการแบ่งปันสิ่งที่เรามีและพระพรต่าง ๆ ที่เราได้รับกับผู้อื่นที่เดือดร้อนและต้องการความช่วยเหลือ

พี่น้องที่รัก พระเยซูเจ้าได้ให้แนวทางในการเป็นศิษย์ติดตามพระองค์ นั่นคือ การรักพระองค์มากกว่าสิ่งอื่นใด พระเจ้าต้องสำคัญที่สุดและเป็นที่หนึ่งในชีวิตของเรา เมื่อเราดำเนินชีวิตในความรักของพระเจ้า เราก็จะปฏิบัติต่อทุกคนเหมือนเป็นพี่น้องที่มีพระบิดาเจ้าองค์เดียวกัน ไม่มีทาสไม่มีไท ไม่มียิวไม่มีกรีก ทุกคนคือพี่น้องที่เท่าเสมอกันต่อหน้าพระเจ้า ที่เราต้องรักโดยไม่มีเงื่อนไขและไม่หวังสิ่งใดตอบแทน

นอกนั้น เราจะต้องแบกกางเขนของตนทุกวัน รับผิดชอบต่อหน้าที่และน้อมรับความยากลำบากต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน เพื่อร่วมส่วนในพระมหาทรมานของพระองค์ อีกทั้งจะต้องไม่ติดใจอยู่กับข้าวของทรัพย์สมบัติในโลกนี้ รู้จักตัดสละและแบ่งปันทุกสิ่งที่เรามีกับผู้อื่น เป็นต้นคนที่เดือดร้อนและต้องการความช่วยเหลือ เพราะนี่คือเครื่องหมายของการเป็นศิษย์ติดตามพระคริสตเจ้า

คุณพ่อ ดิษพล รุ่งโรจน์วรวัฒนา

________________________________

ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสดพิธีสถาปนา

บุญราศีคุณแม่เทเรซาแห่งกัลกัตตาเป็นนักบุญ

    ถ่ายทอดสดจากมหาวิหารนักบุญเปโตร นครรัฐวาติกัน

    วันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน ค.ศ.2016 เวลา 16.00 – 18.00 น.

ทางสถานีโทรทัศน์ TNN24 ดิจิตอลทีวีช่อง 16, TrueVisions ช่อง 777 (HD)

และ http://www.tnnthailand.com

ติดต่อสอบถามวิธี / ช่องทางการรับชม

โทร. 081-909-7007   02-681-5409  (คุณวรฤทธิ์)

Bl. Teresa of Calcutta

(1910-1997)

Beata_Teresa_di_Calcutta-Agnes_Gonxha_Bojaxiu-AG

________________________________________

ประชาสัมพันธ์

 1.  ประกาศงดมิสซา

พระสงฆ์เข้าเงียบประจำเดือน ที่บ้านผู้หว่าน สามพราน  ในวันพุธที่ 7 – วันพฤหัสฯที่ 8 กันยายน ศกนี้ จึงของดมิสซา ตั้งแต่ค่ำวันพุธ ไปจนถึงค่ำวันพฤหัสฯ

 1. พิธีต้อนรับพระสงฆ์ใหม่ – สังฆานุกร

พระสงฆ์ใหม่ (คุณพ่อ เปโตร วิทวัฒน์ แก้วแหวน) จะมาถวายมิสซาแรกที่วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์  วันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน ศกนี้ เวลา 10.00 น. ขอเชิญพี่น้องทุกท่านร่วมต้อนรับพระสงฆ์ใหม่ และสังฆานุกร พร้อมกับขอพรพระสงฆ์ใหม่พร้อมกัน

 1. ค่ายกระแสเรียก คณะเยสุอิต

ฝ่ายส่งเสริมกระแสเรียกของคณะแห่งพระเยซูเจ้า(คณะเยสุอิต) จัดค่ายเพื่อส่งเสริมกระแสเรียกขึ้นในวันที่ 15 – 18 ตุลาคม 2559  ณ บ้านซาวีโอ สามพราน จ.นครปฐม

เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนชายตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ขึ้นไป ได้สัมผัสและเรียนรู้จักกระแสเรียกในการดำเนินชีวิตเป็นคริสตชน และที่สำคัญคือได้รู้จักกับคณะแห่งพระเยซูเจ้า(คณะเยสุอิต) มากขึ้น  มีค่าบำรุงค่าย 200 บาท

สนใจติดต่อได้ที่ บร.ณรงค์ฤทธิ์ 063-635-5985 / เตรี่ปีเตอร์ 082-112-9160

หมดเขตรับสมัครวันที่ 30 กันยายน 2559

 1. ค่ายสัมผัสชีวิตเณรคณะพระมหาไถ่

ขอเชิญเยาวชนชายคาทอลิก ที่มีความสนใจในชีวิตนักบวชคณะพระมหาไถ่ เข้าร่วมกิจกรรม

ค่ายสัมผัสชีวิตเณรประจำปี 2559 ที่บ้านพระมารดานิจจานุเคราะห์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

    ในวันที่ 3 – 6 ตุลาคม 2559

        คุณสมบัติ

 1.     เป็นเยาวชนชายคาทอลิก ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ขึ้นไป
 2.     มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง
 3.     มีความสนใจและตั้งใจจริงที่จะสัมผัสชีวิตการเป็นสามเณรคณะพระมหาไถ่

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณพ่อ จักรายุทธ์ ปาละลี โทร. 081-260-7814

 1. ค่ายกระแสเรียก คณะคามิลเลียน

ขอเชิญเยาวชนชายเข้าร่วมค่ายกระแสเรียกกางเขนแดง 2016 วันที่ 19 – 22 ตุลาคม 2559

    คุณสมบัติ

        – เยาวชนชายคาทอลิก

– กำลังศึกษาระดับชั้น ป.4 – ป.6

– มีความสนใจในกระแสเรียกและจิตตารมณ์ของคณะคามิลเลียน

– ผู้ที่ผ่าน “ค่ายกางเขนแดง” เท่านั้น สามารถมีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นสามเณรคามิลเลียน

ค่าสมัครคนละ 500 บาท สำหรับ ค่าเดินทาง, เสื้อค่าย, ประกันอุบัติเหตุ, ทัศนศึกษา ฯลฯ

สอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่ คุณพ่อ วัชระ เส็งเจริญ โทร. 081-982-0488

    หมดเขตรับสมัคร 14 ตุลาคม 2559

____________________________________

The Queenship of Mary –

Memorial

Beata_Vergine_Maria_Regina_AE

ประกาศแต่งงาน

(ครั้งที่ 3)

ฟรังซิสเซเวียร์ สการ ธรรมภิรักษ์

        บุตร               ยอแซฟ สะอาด –มารีอา รัชนี ธรรมภิรักษ์

        กับ                            นางสาว ธนัชนันต์ สะละหมัด

        บุตรี                    นาย เตเย็บ – นาง ฟองแก้ว สะละหมัด

พิธีแต่งงานที่วัดนักบุญหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต อัสสัมชัญ บางนา

วันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2016

เวลา 10.00 น.

ขอคำภาวนาแด่คู่สมรสให้มีความสุขในชีวิต และท่านใดที่ทราบข้อขัดขวาง กรุณาแจ้งให้พระสงฆ์ทราบ

______________________________________

“Woe to you, scribes and Pharisees, you hypocrites.

You lock the kingdom of heaven before human beings.”

hypocrites stdas0075

บำรุงวัด

 1. พ่อค้า แม่ค้า ตลาดเช้าบ้านญวน        1,000        บาท

        2. คุณมนัญญา รวมสำราญ           1,000        บาท

_________________________________

“Stretch out your hand.”

He did so and his hand was restored.

STRECTH OUT YOUR HAND wjpas0591

___________________________________

Jesus departed to the mountain to pray,

and he spent the night in prayer to God.

stdas0737-kkkkkkkkkkkkkkkkkk.jpg

__________________________________

สภาภิบาลวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

สวัสดีค่ะพี่น้องที่รัก

ปากและลิ้นเป็นอวัยวะที่พระคัมภีร์พูดถึงมากที่สุด ขอให้พี่น้องอ่านและพิจารณาดูนะคะ เพื่อจะได้ยึดถือปฏิบัติดำเนินชีวิตคริสตชนของเราต่อไป

 • ความตายและชีวิต อยู่ที่อำนาจของลิ้น (สภษ 18:21)
 • ริมฝีปากที่พูดจริงทนอยู่ได้เป็นนิตย์ แต่ลิ้นที่พูดมุสาอยู่ได้เพียงประเดี๋ยวเดียว (สภษ12:19)
 • ลิ้นที่สุภาพเป็นต้นไม้แห่งชีวิต แต่ลิ้นตลบตะแลงทำให้ใจแตกสลาย (สภษ 15:4)
 • การได้คลังทรัพย์มาด้วยลิ้นมุสาก็คือ การไล่จับของอนิจจัง จนติดบ่วงความตาย (สภษ 19:6)
 • บุคคลที่รักษาปากและลิ้นของตน ก็รักษาตนเองให้พ้นความลำบาก (สภษ 21:23)
 • ปากนั้น พูดจากสิ่งที่มาจากใจ คนดีก็เอาของดีมาจากคลังแห่งความดีในตัวเขา คนชั่วก็เอาของชั่วมาจากคลังแห่งความชั่วในตัวของเขา…เหตุว่า ที่เจ้าจะพ้นโทษได้… หรือจะต้องถูกปรับโทษนั้น ก็เพราะวาจาของเจ้า (มธ 12:37)
 • จงฟังและเข้าใจเถิด มิใช่สิ่งที่เข้าไปในปาก จะทำให้มนุษย์เป็นมลทิน แต่สิ่งซึ่งออกจากปากนั่นแหละ จะทำให้มนุษย์เป็นมลทิน สิ่งที่ออกจากปากก็มาจากใจ สิ่งนั้นแหละทำให้มนุษย์เป็นมลทิน (มธ 15:10-11, 18)
 • จริงก็จงว่าจริง ไม่ก็ว่าไม่ พูดแต่เพียงนี้ก็พอ คำพูดเกินนี้ไปมาจากความชั่ว (มธ 5:37)
 • ใจเต็มด้วยอะไร ปากก็พูดออกมาอย่างนั้น (ลก 6:45)
 • อย่าให้เรารักกันด้วยคำพูดและด้วยปากเท่านั้น แต่จงรักกันด้วยการกระทำ และด้วยความจริง (1ยน 3:18)
 • อย่าให้คำหยาบคายออกมาจากปากท่านเลย แต่จงกล่าวคำที่ดี และเป็นประโยชน์ ให้เหมาะสมกับความต้องการ เพื่อจะได้เป็นคุณแก่คนที่ได้ยินได้ฟัง (อฟ 5:29)
 • จงให้วาจาของท่านประกอบด้วยเมตตาคุณเสมอ (คส 3:5)
 • ลิ้นนั้นไม่มีมนุษย์คนใดสามารถทำให้เชื่องได้ (ยก 3:8)

เราทั้งหลายสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้าและพระบิดาด้วยลิ้นนั้น และลิ้นเราก็ด่าแช่งมนุษย์ ผู้ซึ่งพระเจ้าทรงสร้างไว้ตามพระฉายาของพระองค์ คำสรรเสริญและคำแช่งด่า ก็ออกมาจากปากอันเดียวกัน (ยก 3:3-10)

Raising his eyes toward his disciples Jesus said:

“Blessed are you who are poor, for the kingdom of God is yours.

STOP JUDGING stdas0053

______________________________________

The Nativity of the Blessed Virgin Mary – Feast

Birth_of_the_Virgin_WGA

________________________________

“Joseph, son of David, do not be afraid to take Mary your wife into your home.

For it is through the holy Spirit that this child has been conceived in her.

JOSEPH WITH DREAM wjpas0574

________________________________________

มิสซาประจำสัปดาห์

Why do you notice the splinter in your brother’s eye,

but do not perceive the wooden beam in your own?

a man with a plank in his eye

_________________________________

จันทร์ที่ 5

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 23 เทศกาลธรรมดา

สุขสำราญ คุณปริยานุช พรายภู่

อุทิศ วิญญาณครอบครัว “อาภรณ์รัตน์”, เปาโล สุดใจ กายสุต, อากาทา เง็ก แซ่กัง, เปโตร เฮี่ยงลี่ แซ่อุน, เทเรซา หลู แซ่ตั้ง, ยอแซฟ ซั่งเจี่ย แซ่โจว, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, ฟรังซิสโก วิบูลย์ เกตุชาติ, เปโตรนิลลา อารีย์ กิจพานิช, มารีอามักดาเลนา อัมพร ศรีรัตนะ, อันเดร อำนวย แดงเดช, เทเรซา สมพร บังอร, ฟรังซีสโก ถวิล โรจนอุทัย, เทเรซา ไพลิน รัศมีมารีย์, วิญญาณในไฟชำระ

อังคารที่ 6

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 23 เทศกาลธรรมดา

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ ประมวล ชลหาญ, เปาโล สุดใจ กายสุต, หลุยส์ กีรติ-ดอมินิก ซาวีโอ อัครเดช ดุรงค์พันธ์, เจียร-กาญจนา สร้อยภู่ระย้า, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, ครอบครัว อนิลกานต์

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เปาโล วิชัย ปวงนิยม, ฟรังซิสโก วิบูลย์ เกตุชาติ, อันเดร อำนวย แดงเดช, ฟรังซีสโก ถวิล โรจนอุทัย, เปโตรนิลลา อารีย์ กิจพานิช, เทเรซา สมพร บังอร, มารีอา แหย่ง-ยอแซฟ สง่า-อันนา มณี แป้งประสิทธิ์, อันนา ดาว รื่นหาญ, เทเรซา นลิณี ก่อรักเศวต, มารีอามักดาเลนา อัมพร ศรีรัตนะ, วิญญาณในไฟชำระ

พุธที่ 7

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 23 เทศกาลธรรมดา

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, โยนออฟอาร์ค ศันสนีย์ อนิลกานต์

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, เทเรซา วิม ปรีดายันต์, เปโตร วิชัย-วินเซนต์ ถาวร-อักแนส จริยา พรพิทักษ์สุข, เปาโลซุ่นเลี้ยง-ลูกา ซุ่นหง แซ่ลิ้ม, อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, ฟรังซิสโก วิบูลย์ เกตุชาติ, อันเดร อำนวย แดงเดช, เปโตรนิลลา อารีย์ กิจพานิช, เทเรซา สมพร บังอร, มารีอามักดาเลนา อัมพร ศรีรัตนะ, วิญญาณในไฟชำระ

งดมิสซา

พฤหัสฯที่ 8

06.00 น.

19.00 น.

ฉลองแม่พระบังเกิด

งดมิสซา

งดมิสซา

ศุกร์ที่ 9

06.00 น.

19.00 น.

น.เปโตร คลาแวร์ พระสงฆ์

สุขสำราญ วันเกิด เทเรซา บุญส่ง ดำรงไทย, ครบรอบวันเกิด มีเรียม พรพสุธ์ กรีกุล (8 ก.ย.)

อุทิศ ฟรังซิสโก สุทธิ-มารีอา สมร ชลหาญ, เปาโล สุดใจ กายสุต, ยวงบัปติสตา ชุน-มารีอา หวุน-มารีอา ทองสุข ธาดาประสิทธิ์, มารีอา ประกอบ กิจสำเร็จ, ฟาบีโอรา เฉวียง-อันตน ฉวี คงแจ้ง, มารีอา เตียง โอสกุล, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, วันเกิด เทเรซา บุญส่ง ดำรงไทย, วันเกิด มารีอา อาจาริน สังขปรีชา

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, เปาโลพลตรี สง่า-อันนา วิเชียร วิลัยทอง, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ฟรังซิสโก วิบูลย์ เกตุชาติ, เปโตรนิลลา อารีย์กิจพานิช, มารีอามักดาเลนา อัมพร ศรีรัตนะ, เทเรซา เมี้ยน หมั่นมาก, วิญญาณในไฟชำระ

เสาร์ที่ 10

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 23 เทศกาลธรรมดา

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, นางนิตยา-นายประชุม กาญจนวรกุล, อันนา มะลิ จึงประไพ, เปาโล จุ่น-มารีอา เชื้องคงแจ้ง, เปาโล ศิริ พีรมนตรี, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ สำหรับทุกคนในบ้านเลขที่ 19, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, มีคาแอล ประสิทธิ์-เอลิซาเบท ประทุม สิทธิ, มารีอามักดาเลนา ประสพศรี พันธุมจินดา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, ยวงบัปติสตา เมธี อาภรณ์รัตน์, มารีอามักดาเลนา อัมพร ศรีรัตนะ, เปโตร จำนงค์-นางมันทนา งามศิริจิตต์, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ยอแซฟ ประสิทธิ์-มารีอา สุนี เอกะสิงห์, ฟรังซิสโก วิบูลย์ เกตุชาติ, เปโตรนิลลา อารีย์ กิจพานิช, ฟรังซีสโก สุรีย์ เสนะวาทิน, มารีอามักดาเลนา วัลลา เสนะวาทิน, ยอห์น บัปติสต์ พยุง เอียงผาสุก, มารีอา อุทัย เอียงผาสุก, เปโตร ราศรี-เทเรซา ฉอ้อน ทิวไผ่งาม, เทเรซา ประภา-เรือตรี ปรีชา-ฟรังซิสโภ ภานพ เนตรายน, วิญญาณของญาติพี่น้อง, วิญญาณในไฟชำระและไม่มีใครคิดถึง

อาทิตย์ที่ 11

06.30 น.

08.30 น.

10.00 น.

16.00 น.

อาทิตย์ที่ 24 เทศกาลธรรมดา

สุขสำราญ วันเกิด มารีอา จิตติมา รอดงาม, ครอบครัว รอดงาม, มารีอา จิราวรรณ พันธ์พา, มารีอา จิรัชญาพันธ์พา

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ พยุง-มารีอา อุทัย เอียงผาสุก, เปโตร คำ-มารีอา โสภาวรรณ จันสวัสดิ์, อันนา นัชรี มั่นศิล, มัทธิว สง่า-อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ฟรังซีสโก เฉลิมพล-ยอแซฟ เฉลิมชัย-เปาโล เฉลิมชาติ แววเกกี, ลูซีอา อำภา รุจิพงศ์, เปโตร ประวิทย์-มารีอา วัชรี วิทวัสพงศ์, ฟรังซิสโก ปรีชา-มารีอา อำพัน กานตานนท์, เปโตร ราศรี-เทเรซา ฉอ้อน ทิวไผ่งาม, เปโตร ทวี ทิวไผ่งาม, ฟรังซีสโก สุมิตร ศรจิตติ, ฟรังซีสโก สมพล ศุระศรางค์, เปาโล สุดใจ กายสุต, ร็อค เมือง-มารีอา กุหลาบ ดีสุดจิต, โทมา ขุนพิลาศ-มารีอา สวน กายสุต, เซซีลีอา ยุพิน เจียจวบสิน, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ สัตบุรุษทุกครอบครัว

สุขสำราญ คาธารีนา อโณทัย สุวรรณประดิษฐ์ และครอบครัว, ยอแซฟ นิติวุฒิ สุวรรณประดิษฐ์ และครอบครัว,ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, อากาทา พิลาวัลย์ ตรีมานคา, ลูซีอา พัชรินทร์ ลีนานุรักษ์, ครอบครัว มารีอา วันศิริ สมพานิช, ยอแซฟ ประพันธ์พจน์ ศิริกุล, วันเกิดครบ 6 ปี เทเรซา เพ็ญลลิตา มาตย์เมือง, มารีอา อำไพ แซ่แต้ และครอบครัว, นางภูษาวรรณ สุภาผล-นายบรรเจิด-นายสละพงษ์-นายศิวัชญ์, มารีอา ต้อม สิงหบุปผา, อันนา สริตา พฤกษอรุณ และครอบครัว, ครอบครัว มารีอา รจเรข เคนแก้ว, ครอบครัว ลาวัลย์ เจียมสวัสดิ์, พ่อแม่พี่ทุกคน และทุกคนในบ้านเลขที่ 50, ยวงบัปติสตา วิศิษฎ์ มธุรสสุวรรณ, มารีอา มาลัย-มารีอา มัณฑนา ธรรมภิรักษ์, คุณนุชนภางค์ ภักดีณรงค์, บาดึก เหงี่ยน, ครอบครัว ธรรมกรสุขศิริ, เพื่อสุขภาพ ครอบครัว อังเนส, คุณสายสมร ลือสวัสดิ์วณิชย์, เปโตร วีรวัฒน์-มารีอา ปัณฑา-มารีอา เปี่ยมขวัญ ปัณฑวังกูร, ประสิทธิ์-มารีอา นุชนาถ-กฤต กิจวิวัฒนการ, แม่เสาวนีย์ เลาหไทยมงคล, นางฟูจิตต์ ณ บางช้าง, นายพิทูร สุวรรณชัย, นาย สมชัย เศรษฐกาญจน์, นายวิสารชัยสายพรไพศาล, Gia Dinh Con Thanh, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, ครอบครัว ศักดิ์สิทธิ์, โมทนาคุณพระ, โมทนาคุณแม่พระ, โมทนาคุณนักบุญอันนา, โมทนาคุณนักบุญเปาโล

อุทิศ เรย์มองด์ ธานี ลวสุต, ครอบครัว ชื่นพุฒิ, อันนา สำรวม ชื่นพุฒิ, มารีอา ปิยะสุทธิ์ ใจสวัสดิ์ (ชื่นพุฒิ), ยากอบ โชติวิศิษฏ์ ประพิณวงศ์, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, มารีอา โสภาวรรณ จันสวัสดิ์, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, ยอแซฟ ประนิม ตรีมานคา, ยอห์น บัปติสต์ ชีวิต ทาระพันธ์, นายทวีศักดิ์ ศรีวรขาน, นายสหพล ศรีวรขาน, อันนา เฉลียว เคนแก้ว, ยอแซฟ เริงชัย แก้วไกรสร, เทเรซา สุวรรณี ขำขันทอง, นายชมภู เศรษฐกาญจน์, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ยอแซฟ ประสงค์ นิ่งเจริญ, ยอแซฟ เหลียงเป้ง นิ่งเจริญ, ยอแซฟ ประเสริฐ นิ่งเจริญ, ฟรังซิสโก วิบูลย์ เกตุชาติ, เปโตร ศรีมงคล-เทเรซา เฉลา เพ็ญไพจิตร, ยอแซฟ ธนพันธ์ เพ็ญไพจิตร, เปาโล ไพศาล-มารีอา จรัสศรี ดีสุดจิต, นายเซียะ แซ่เอ็ง, เปาโล สมศักดิ์ ชื้อชมบุญ, มารีอา ป้อฮุ้ง, เปโตร พันเอก(พ)วุฒิสนธิ์-เทเรซา จันทร์เพ็ญ เข็มสว่าง, ยวง หล่อติ๊ด-มารีอา โซวม่วย แซ่ตั้ง, มารีอา สุนิสา สุทธิวงค์, ยอแซฟ พล.ต.ท.สุพจน์-พล.ต.ต.ทวี-นางอมรา ณ บางช้าง, ยอแซฟ วีระศักดิ์ เลิศโสภา, นายเธียรชัย สุวรรณฤกษ์, เปาโล ธีระศักดิ์ ตรีธารา,โรซา ละม้าย ตรีธารา และพี่น้อง, ยอแซฟ สุรพล โมระเสริฐ, ลูซีอา ชุบ เพิ่มทอง, มารีอา แผ้ว เทียนจุ้ย, ลูซีอา นิกร จันทร์ลือชัย, อันนา อุไร ไอยรา, บรรพบุรุษครอบครัว ปัณฑวังกูร, พ่อธง เลาหไทยมงคล, บรรพบุรุษครอบครัวกิจวิวัฒนการ และเลาหไทยมงคล, คุณแม่คำ, มารีอา พรเพ็ญ ฉายาประจักษ์กุล, ยวงบัปติสตา วิสารท ธีรจักร,ฟรังซีสโก เสวย ธรรมภิรักษ์, ยอแซฟ ประจิตต์ ชัยเจริญ, อังเนส อุดมศรี ชัยเจริญ, อันนา มารศรี สิทธิโชค, อาจารย์ ปัญญา เพ็ชรชู, โมนิกา มาลี เลื่อนประไพ, นายพยอม พันธุมโยธี, อันตน เสถียร-ลูซีอา ลมัย ชมไพศาล, เปาโล สมนึก อาภามงคล, มารีอา ไพจิตร วงษ์ศุข, เปาโล เลื่อม ชีรานนท์, อันนา วรรณา ชีรานนท์, มารีอา พัทยา กลิ่นบุปผา,ยอแซฟ มกจิว แซ่แต้, ยอแซฟ ชัยรัตน์ แซ่แต้, มารีอามักดาเลนา อัมพร ศรีรัตนะ, ครอบครัว องดึก เหงียนและผู้ล่วงลับทุกดวง, โซซีโม กมล-มารีอา กิมล้วน สังขรัตน์, วิญญาณในไฟชำระ

อุทิศ เปาโล ศิริ-มารีอา วิจิตร พีรมนตรี, เรอเน สมนึก เตมียเสน, มารีอา ชูชื่น ธนสมบูรณ์, ยอห์น บัปติสต์ ชุติพนธ์ ธนสมบูรณ์, ลูกา กมล วงศ์ศรีศาสตร์, เปโตรนิลลา อารีย์ กิจพานิช, อักแนส ริ้ว ยุ่นประยงค์ (ครบรอบ 8 ปี), ยอแซฟ อนันต์ ฉันท์ทนุเกียรติ, มารีอา สมศรี-มารีอา สมฤดี ธวัชวงษ์, นายเลี่ยง นาคะปรีชา, มารีอา สมหมาย สอนเทพ,ฟรังซิสโก บานเย็น สอนเทพ, โรซา ลิ้ม สอนเทพ, เปโตร จำนง วงศ์มัสยา, เอลิซาเบธ ประไพ วงศ์มัสยา, วิญญาณในไฟชำระ

That one is like a person building a house,

who dug deeply and laid the foundation on rock

1 HOUSE ON THE ROCK stdas0059

_________________________________

PLEASE JOIN

DAILY MASS & SUNDAY MASS

READ

DAILY GOSPEL OF THE LORD JESUS

with

DAILY COMMENTARY OF THE DAY

and

SAINTS OF THE DAY

ALSO READ

NEWSLETTER IN THAI

From

SAINT FRANCIS XAVIER NEWSLETTER IN THAI

THANK YOU

___________________________________

“Go into the whole world and proclaim the Gospel to every creature.”

Mark 16:15-20

*********************************************

“I am with you always, until the end of the age.”

Matthew 28:20.

***********************************************

Be merciful, just as your Father is merciful

****************************

“This is my commandment:

love one another as I love you.”

###########################

BE MERCIFUL, O LORD,

FOR WE HAVE SINNED.

###########################

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s