สารวัด วัดนักบุญฟรังซีสเซเวียร์

11 September 2016. St. Francis Xavier Newsletter. ปีที่ 50 ฉบับที่ 37 วันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน 2016

St. Francis Xavier Newsletter.

11 September, 2016.

ปีที่ 50 ฉบับที่ 37 วันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน 2016

__________________________________

อาทิตย์ที่ 24 เทศกาลธรรมดา

ปีที่ 50 ฉบับที่ 37 วันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน 2016

His son said to him, ‘Father, I have sinned against heaven and against you;

I no longer deserve to be called your son.’

merciful fatherpppas0067

__________________________________

ความรักและการให้อภัยของพระเจ้า

ความคล้ายคลึงกันที่เห็นอย่างชัดเจนของคำอุปมาทั้งสามคือ มีบางสิ่งบางอย่างที่หายไป คำอุปมาเรื่องแรกสิ่งที่หายไปคือ “แกะ” เรื่องที่สอง “เงินเหรียญ” และเรื่องที่สาม “บุตรคนเล็ก” การสูญหายนี้แสดงให้เห็นถึงความทุกข์ยากของเราเมื่ออยู่ในสภาพบาปและแยกจากพระเจ้า ในแต่ละคำอุปมาสะท้อนให้เห็นความจริงที่ว่า สิ่งที่หายไปยังคงมีคุณค่าในใจของเจ้าของ ทั้งๆ ที่สิ่งนั้นได้หายไปแล้ว

เจ้าของแกะคนหนึ่งอาจคิดว่า คงไม่ได้แกะตัวที่หายไปกลับคืนแล้ว แต่เขายังมีแกะอีก 99 ตัว ความสูญเสียที่เกิดขึ้นคิดเป็น 1% เท่านั้น ในทำนองเดียวกัน หญิงคนที่ทำเงินเหรียญหายไม่จำเป็นต้องค้นหาให้เหนื่อยเปล่า เพราะเพียงแค่เหรียญเดียวจากที่มีอยู่ (สิบเหรียญ) ยังมีเหลืออีกเก้าเหรียญ แต่เจ้าของทั้งสองกรณีไม่ได้ทำอย่างนั้น พวกเขายังคงขะมักเขม้นค้นหาสิ่งที่หายไปจนกว่าจะพบ ยิ่งคนที่เป็นบิดาที่สูญเสียบุตรคนเล็กด้วยแล้วจะไม่มีทางคิดเช่นนั้นอย่างเด็ดขาด แต่เฝ้าคอยการกลับมาของบุตรชายอย่างใจจดใจจ่อ

พฤติกรรมของเจ้าของและบิดาในเรื่องสะท้อนให้เห็นว่า สิ่งที่หายไปมีคุณค่า เจ้าของมุ่งมั่นที่จะหามันจนพบ ในคำอุปมา พระเยซูเจ้าได้แสดงให้เห็นว่า เราแต่ละคนมีคุณค่าต่อพระเจ้าแม้ว่าจะเดินหลงทางไป พระเจ้าทรงมีความทุกข์และความพยายามมากเพียงใด ที่จะทำให้สิ่งที่หายไปนั้นกลับมาเป็นของพระองค์อีก เพราะพระเจ้าไม่ทรงทอดทิ้งใครและไม่ปล่อยให้ใครสูญหาย แต่ทรงตามหาจนกว่าจะพบ

พี่น้องที่รัก เราพบว่า “แกะหลงฝูง” เพราะความโง่เขลาไม่รู้จักคิด หากคนเรารู้จักคิดก่อนลงมือทำบ้างคงผิดหลงน้อยกว่านี้ เช่นเดียวกับ “เหรียญเงินที่หายไป” ไม่ใช่เพราะความผิดของตัวมันเอง หากแต่มีคนทำให้หาย นั่นคือมีคนล่อลวงหรือบีบบังคับให้กระทำความผิด ขณะที่ “ลูกล้างผลาญ” เขาตั้งใจและเต็มใจหันหลังให้บิดาของเขาเอง กระนั้นก็ดี ความรักของพระเจ้ายิ่งใหญ่และพร้อมที่จะให้อภัยทุกคน ไม่ว่าความผิดนั้นจะเกิดจากความโง่เขลา หรือถูกผู้อื่นล่อลวง หรือเกิดจากความตั้งใจของเขาเองก็ตาม  พระเจ้าไม่จดจำความผิด แต่เพียรทนแสวงหาและรอคอยวันที่เขากลับใจมาหาพระองค์

แม้เรามนุษย์จะเป็นคนบาป แต่เราโชคดีที่มีพระเจ้าที่ทรงรักเราและเต็มเปี่ยมไปด้วยพระทัยเมตตากรุณาอย่างหาที่สุดมิได้ ไม่ใช่เพราะเรารักพระเจ้าก่อน หากแต่พระองค์ทรงรักเราก่อน สิ่งที่เราแต่ละคนควรกระทำคือ การสำนึกผิดและกลับใจเปลี่ยนแปลงชีวิตของตนจากบาปมาสู่หนทางที่ถูกต้อง เพื่อตอบสนองความรักของพระเจ้าและทำทุกอย่างเพื่อให้พระองค์ทรงพอพระทัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในความรักต่อกันและให้อภัยความผิดของกันและกันด้วยใจกว้าง

คุณพ่อ ดิษพล รุ่งโรจน์วรวัฒนา

_________________________________________

“I did not consider myself worthy to come to you;
but say the word and let my servant be healed.”

1 Centurion pppas0163

_____________________________

บำรุงวัด

 1. ยอแซฟ ชัยพงษ์ – ภาวิณี ธีรวิฑูร    10,000    บาท

    2. อุทิศ อันนา เฉลียว เคนแก้ว               500    บาท

__________________________________

“Young man, I tell you, arise!”

th BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

________________________________________

ประชาสัมพันธ์

 1. 1. ตลอดเดือนตุลาคม

ทางคณะกรรมการอาสาสมัครรักสายประคำ เชิญชวนคาทอลิกทั่วไทยร่วม สวดสายประคำ เพื่อแสดงความรัก ความศรัทธาภักดีต่อแม่พระ โดยมีจุดประสงค์ 5 ประการ

– เพื่อส่งเสริมสิทธิของเด็กทารกในครรภ์มารดาที่จะเกิด (The unborn)

– เพื่อความสงบสุขของประเทศชาติบ้านเมือง และสันติภาพของโลก

– เพื่อส่งเสริมความเชื่อและความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกในครอบครัว

– เพื่อส่งเสริมกระแสเรียกการเป็นพระสงฆ์และนักบวช

– เพื่อให้เยาวชนชายหญิงตระหนักถึงคุณค่า และความสำคัญของการเจริญชีวิต โดยมุ่งมั่นรักษา

ความบริสุทธิ์ ตามหลักคำสอนเรื่องความสุขแท้จริง (บุญลาภ 8 ประการ) ของพระเยซูเจ้า

 1. ค่ายสัมผัสชีวิตเณรคณะพระมหาไถ่

ขอเชิญเยาวชนชายคาทอลิก ที่มีความสนใจในชีวิตนักบวชคณะพระมหาไถ่ เข้าร่วมกิจกรรม

ค่ายสัมผัสชีวิตเณรประจำปี 2559 ที่บ้านพระมารดานิจจานุเคราะห์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

    ในวันที่ 3 – 6 ตุลาคม 2559

        คุณสมบัติ

 1.     เป็นเยาวชนชายคาทอลิก ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ขึ้นไป
 2.     มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง
 3.     มีความสนใจและตั้งใจจริงที่จะสัมผัสชีวิตการเป็นสามเณรคณะพระมหาไถ่

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณพ่อ จักรายุทธ์ ปาละลี โทร. 081-260-7814

 1. ค่ายกระแสเรียก คณะเยสุอิต

ฝ่ายส่งเสริมกระแสเรียกของคณะแห่งพระเยซูเจ้า(คณะเยสุอิต) จัดค่ายเพื่อส่งเสริมกระแสเรียกขึ้นในวันที่ 15 – 18 ตุลาคม 2559  ณ บ้านซาวีโอ สามพราน จ.นครปฐม

เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนชายตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ขึ้นไป ได้สัมผัสและเรียนรู้จักกระแสเรียกในการดำเนินชีวิตเป็นคริสตชน และที่สำคัญคือได้รู้จักกับคณะแห่งพระเยซูเจ้า(คณะเยสุอิต) มากขึ้น  มีค่าบำรุงค่าย 200 บาท

สนใจติดต่อได้ที่ บร.ณรงค์ฤทธิ์ 063-635-5985 / เตรี่ปีเตอร์ 082-112-9160

หมดเขตรับสมัครวันที่ 30 กันยายน 2559

 1. ค่ายกระแสเรียก คณะคามิลเลียน

ขอเชิญเยาวชนชายเข้าร่วมค่ายกระแสเรียกกางเขนแดง 2016 วันที่ 19 – 22 ตุลาคม 2559

    คุณสมบัติ

        – เยาวชนชายคาทอลิก

– กำลังศึกษาระดับชั้น ป.4 – ป.6

– มีความสนใจในกระแสเรียกและจิตตารมณ์ของคณะคามิลเลียน

– ผู้ที่ผ่าน “ค่ายกางเขนแดง” เท่านั้น สามารถมีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นสามเณรคามิลเลียน

ค่าสมัครคนละ 500 บาท สำหรับ ค่าเดินทาง, เสื้อค่าย, ประกันอุบัติเหตุ, ทัศนศึกษา ฯลฯ

    สอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่ คุณพ่อ วัชระ เส็งเจริญ โทร. 081-982-0488

    หมดเขตรับสมัคร 14 ตุลาคม 2559

_____________________________

The exaltation of the Holy Cross,

Feast

THE CROSS untitled

_____________________________

ขอขอบคุณ

    – คุณภาณุพันธุ์ ธีรวิฑูร   

         สนับสนุนกลุ่มคริสตชนอาสาสมัคร    1,000     บาท

    – คุณวนัสนันท์ ธีรวิฑูร

         สนับสนุนคลินิกสะมาริตัน            1,000       บาท

_______________________________-

For God did not send his Son into the world to condemn the world,

but that the world might be saved through him.

1 come stdas0541

____________________________________

Our Lady of Sorrows – Memorial

SORROWuntitled

______________________________________

สภาภิบาลวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

สวัสดีค่ะพี่น้องที่รัก

    อาทิตย์นี้ มีหลายเรื่องที่จะแจ้งให้พี่น้องคริสตชนในหมู่บ้านสามเสนของเรา รวมทั้งเพื่อน ๆ คริสตชนที่มาร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณจากนอกหมู่บ้านด้วยค่ะ

ประชาสัมพันธ์จากสภาภิบาลถึงพี่น้องที่รักทุกท่าน

เรื่อง    หนังสือสมโภช 180 ปีวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

คุณพ่อทั้งสามองค์และสภาภิบาลฯ ทราบว่ามีพี่น้องมากมายหลายบ้านที่ยังไม่มีหนังสือ    สำคัญเล่มนี้ จึงเห็นพ้องร่วมกันว่า ควรจะแจกจ่ายให้พี่น้องได้มีไว้ทุกบ้าน เป็นหนังสือที่มี    คุณค่ามากมาย ควรค่าแก่การเก็บรักษาไว้ให้ลูก ๆ หลาน ๆ ของเราได้รับรู้ต่อไป

 •        ในวันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน ทุกรอบมิสซา พี่น้องที่ต้องการหนังสือสมโภช 180 ปี ขอให้มาลงชื่อจับจองได้ที่ คุณลูกหว้า ที่ร้านจำหน่ายศาสนภัณฑ์ และมารับหนังสือได้    ในวันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2016 หลังพิธีบูชาขอบพระคุณ รอบ 6.30 น. 8.30 น. และ     10.00 น. สภาภิบาลจะมาบริการให้ค่ะ

เรื่อง    คุณพ่อ คอร์ซี่ เลอแกซปี้ จะมาทำมิสซาวิงวอนพระเป็นเจ้าเพื่อรักษาโรค วันอังคารที่     4 ตุลาคม 2016 มิสซาเวลา 13.00 น. ที่วัดสามเสน ขอพี่น้องที่เจ็บป่วยรีบมาก่อนเวลา     เพื่อมารับบัตรสีต่าง ๆ ดังนี้

 • บัตรสีแดง  สำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง     • บัตรสีน้ำเงิน  ผู้ป่วยอัมพาต
 • บัตรสีเหลือง ผู้ป่วย ตา หู คอ จมูก     • บัตรสีเขียว  ผู้ป่วยทั่วไป

(ทีมงานคุณพ่อจะมาถึงเวลาประมาณ 11.00 น.) สภาภิบาลจะแต่งเครื่องแบบช่วยบริการด้วย

หมายเหตุ     ในวันที่ 4 ตุลาคม 2016 คงจะจัดที่นั่งให้เฉพาะคนเจ็บป่วยเท่านั้นนะคะพี่น้อง

(จึงโปรดพิจารณาตามนี้ด้วยนะคะ)

__________________________

เรื่อง     ไปร่วมสวดสายประคำโลก ที่วัดพระชนนีของพระเป็นเจ้า (วัดรังสิต) เสาร์ที่ 1 ตุลาคม

คุณพ่อเจ้าวัดจัดรถให้ ขอให้สัตบุรุษที่จะไปร่วมสวดสายประคำฯ มาลงชื่อที่คุณลูกหว้า ที่ร้าน    จำหน่ายศาสนภัณฑ์ ภายในวันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน 2016 และอาทิตย์ที่ 18     กันยายน 2016 ด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ ก็เพื่อจะได้จัดเตรียมรถบริการได้ค่ะ

___________________________

“Woman, behold, your son.”

station12

____________________________________

มิสซาประจำสัปดาห์

จันทร์ที่ 12

06.00 น.

19.00 น.

พระนามศักดิ์สิทธิ์ของพระนางมารีย์พรหมจารี

สุขสำราญ ระลึกถึงวันครบรอบแต่งงาน

อุทิศ วิญญาณครอบครัว “อาภรณ์รัตน์”, เปาโล สุดใจ กายสุต, อากาทา เง็ก แซ่กัง, ยอแซฟ หงวนจั้ว-มารีอา ไส้เง็ก แซ่ลี้, เปโตร ยิ่มลี้ แซ่อุน, มารีอา ชูชื่น ธนสมบูรณ์, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, ฟรังซิสโก วิบูลย์ เกตุชาติ, มารีอามักดาเลนา อัมพร ศรีรัตนะ, มารีอา เฟื่้อง แซ่เร, เปโตรนิลลา อารีย์

กิจพานิช, มารีอา แดง แซ่ลิ้ม, อากุสติโน ยงยุทธ อภิชาตะพงศ์, วิญญาณในไฟชำระ

อังคารที่ 13

06.00 น.

19.00 น.

ระลึกถึง น.ยอห์น ครีโซสตม พระสังฆราชและนักปราชญ์

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ ประมวล ชลหาญ, เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา สุวพีร์ (เยาวสังข์) เตชะเสน, มารีหลุยส์ วิมล นิติรักษ์, วินเซนต์ วัฒนา-อากาทา ยวง-อัลบีนุส วิมล เต่งตระกูล, ยวงบัปติสตา ชุติพนธ์ ธนสมบูรณ์, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, วันเกิด เทเรซา กรวรรณ อาภามงคล

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, เปาโล วิชัย

ปวงนิยม, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ฟรังซิสโก วิบูลย์ เกตุชาติ, ดอมินิโก สมคิด จันทร์อ่อน, เปโตร ทนงศักดิ์ โนนใหญ่, เอลีซาแบธ อารี อภิชาตะพงศ์, มารีอามักดาเลนา อัมพร ศรีรัตนะ, วิญญาณในไฟชำระ

พุธที่ 14

06.00 น.

19.00 น.

ฉลองเทิดทูนไม้กางเขน

สุขสำราญ คล้ายวันเกิด อันนา อิสรีย์ ชัยกำจรเกียรติ

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, เทเรซา วิม ปรีดายันต์, เปโตร ตน-อันนา สงวน ทองสุก, อากง สื่อลัง-อาม่า กิมลั้ง แซ่ปึง, อันตน ปรีดา ศาตะมาน, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, วันเกิด ฟรังซิสกา ภาสินี แสงทอง

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ฟรังซิสโก วิบูลย์ เกตุชาติ, อเล็กซิส วรศักดิ์ สิริภักดีวงศ์, เซซีีลีอา ยุพิน เจี่ยจวบสิน, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, วิญญาณในไฟชำระ

พฤหัสฯที่ 15

06.00 น.

19.00 น.

ระลึกถึงแม่พระระทมทุกข์

อุทิศ ฟรังซิสโก สุทธิ-มารีอา สมร ชลหาญ, เปาโล สุดใจ กายสุต, ฟรังซิสโก ยู่ต๋ง แซ่เอี้ยว, มารีอา เซียมลั้ง แซ่ตั้ง,บรรพบุรุษพี่น้องผู้ล่วงลับไปแล้ว, เทเรซา ศรีลำยอง ศาตะมาน, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, วันเกิด คุณมณเฑียร สกุลสุขศิริ, วันเกิด มารีอา นภัทร อาภามงคล

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา. เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, ฟรังซิสโก วิบูลย์ เกตุชาติ, เทเรซา วิไล หนึ่งแววแดง, มารีอามักดาเลนา เจริญ กรรณิการ์, มารีอา ลมัย ศรีวิไล, วิญญาณในไฟชำระ

ศุกร์ที่ 16

06.00 น.

19.00 น.

ระลึกถึง น.คอร์เนเลียส พระสันตะปาปา และ น.ซีเปรียน พระสังฆราชและมรณสักขี

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, ยวงบัปติสตา ชุน-มารีอา หวุน-มารีอา ทองสุข ธาดาประสิทธิ์, มารีอา ประกอบ กิจสำเร็จ,มารีอา สมร ชลหาญ (ครบ 21 ปี), ยออากิม ปุ๊ย-อันนา เตกรา ธาราฉัตร, เปโตร สนั่น หอมประทุม, มารีอา ทองคำเชื้อชมบุญ, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, เปาโล พลตรี สง่า-อันนา วิเชียร วิลัยทอง, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ฟรังซิสโก วิบูลย์ เกตุชาติ, คุณภควัต แก้วทวี, วิญญาณในไฟชำระ

เสาร์ที่ 17

06.00 น.

19.00 น.

น.โรเบิร์ต แบลลาร์มีโน พระสังฆราชและนักปราชญ์แห่งพระศาสนจักร

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, ร.อ.ถาวร หมื่นศรี, เปโตร สนอง สำอางค์, ลูกา ประยงค์ สอนมานะ, เปโตร ทวีป หอมประทุม,เปโตร ปอลทอง เชื้อชมบุญ, อันนา กาญจนา ธีรวิฑูร, เปโตร ธีระ ธีรวิฑูร, อันตน ชัยยศ ธีรวิฑูร, ยอแซฟ ชัยยุทธ ธีรวิฑูร, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ สำหรับทุกคนในบ้านเลขที่ 19, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, มารีอา ยินดี ธาราวร, ครบรอบวันเกิด เทเรซา วรางคณา กรีกุล

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, มีคาแอล ประสิทธิ์-เอลิซาเบท ประทุม สิทธิ, มารีอามักดาเลนา ประสพศรี พันธุมจินดา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, ยอแซฟ หมอวาศ-มารีอา สุด ประดิษฐ์จุสิน, ยอแซฟ วิณิน-มารีอา ชลูด พันธุมจินดา, ยอแซฟ พิพัฒน์-เฮเลนา อุไรลักษณ์ อิศรภักดี, เปโตร จำนงค์-นางมันทนา งามศิริจิตต์,เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ยอแซฟ ประสิทธิ์-มารีอา สุนี เอกะสิงห์, ฟรังซิสโก วิบูลย์ เกตุชาติ, ฟรังซีสโก สุรีย์ เสนะวาทิน, มารีอามักดาเลนา วัลลา เสนะวาทิน, ยอห์น บัปติสต์ พยุง เอียงผาสุก, มารีอา อุทัย เอียงผาสุก, เปโตร ราศรี-เทเรซา ฉอ้อน ทิวไผ่งาม, เปโตร ทวี ทิวไผ่งาม, ยวงบัปติสตา เมธี อาภรณ์รัตน์, ยอแซฟ ฉุ่น แซ่ตั้น, อักแนส ริ้ว ยุ่นประยงค์, ยุสตินา สมาน-ฮังรีแอตตา จันทรัตน์ สมบัติเจริญ, เทเรซา ประภา-เรือตรี ปรีชา-ฟรังซิสโภ ภานพ เนตรายน, วิญญาณของญาติ พี่น้อง, วิญญาณในไฟชำระและไม่มีใครคิดถึง

อาทิตย์ที่ 18

06.30 น.

08.30 น.

10.00 น.

16.00 น.

อาทิตย์ที่ 25 เทศกาลธรรมดา

สุขสำราญ ครอบครัว เซซีลีอา ไพลิน กายสุต

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ พยุง-มารีอา อุทัย เอียงผาสุก, เปโตร คำ-มารีอา โสภาวรรณ จันสวัสดิ์, อันนา นัชรี มั่นศิล, มัทธิว สง่า-อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ฟรังซีสโก เฉลิมพล-ยอแซฟ เฉลิมชัย-เปาโล เฉลิมชาติ แววเกกี, ฟรังซิสโก ปรีชา-มารีอา อำพัน กานตานนท์, เปโตร ราศรี-เทเรซา ฉอ้อน ทิวไผ่งาม, เปโตร ทวี ทิวไผ่งาม, ฟรังซีสโก สุมิตร ศรจิตติ, ฟรังซีสโก สมพล ศุระศรางค์, เปาโล สุดใจ กายสุต, ร็อค เมือง-มารีอา กุหลาบ ดีสุดจิต, เปาโล ไพศาล ดีสุดจิต, ยอแซฟ วิรัตน์-เปาโล กุศล มหัคฆพงศ์, ยอแซฟ บู๊ ธนสมบูรณ์, อันนา กาญจนา ธีรวิฑูร, เปโตร ธีระ ธีรวิฑูร, อันตน ชัยยศ ธีรวิฑูร, ยอแซฟ ชัยยุทธ ธีรวิฑูร, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ สัตบุรุษทุกครอบครัว

สุขสำราญ คาธารีนา อโณทัย สุวรรณประดิษฐ์ และครอบครัว, ยอแซฟ นิติวุฒิ สุวรรณประดิษฐ์ และครอบครัว, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, อากาทา พิลาวัลย์ ตรีมานคา, เทเรซา เพ็ญลลิตา มาตย์เมือง, อันนา สริตา พฤกษอรุณ และครอบครัว, เปโตร วีรวัฒน์-มารีอา ปัณฑา-มารีอา เปี่ยมขวัญ ปัณฑวังกูร, ประสิทธิ์-มารีอา นุชนาถ-กฤต กิจวิวัฒนการ, แม่เสาวนีย์ เลาหไทยมงคล, ยวงบัปติสตา ชัยทัศน์ ธีรพันธุวัฒน์, มารีอาเทเรซา วีรวรรณ สุขสันตินันท์, ครอบครัว วิบูลย์ เอี่ยมวิศิษฎ์, ครอบครัว ปทุม ทรัพย์สวรรค์, นาย สมชัย เศรษฐกาญจน์, อันนา ดิ่ว วิพัทนะพร และลูกหลาน, เพื่อสุขภาพคุณเพ็ญโฉม ชุมพล, ลูซีอา ภวดี มีสมสังข์, เทเรซา โสภี มีสมสังข์, ฟรังซิสเซเวียร์ ชัยภิวัฒน์ พูลโภคา, โรซา วิมลรัตน์ แซ่โค้ว, สำหรับสมาชิก KBS.วัดสามเสน, ดอมินิก ซาวีโอ อลงกต-ยวง บอสโก อติชาต ปิติสันต์, อันนา นิภา หอมประทุม, นายประวัติ งามละม้ายและครอบครัว, ทุกคนในครอบครัว ดาวรัตนหงษ์, ครอบครัว ยวง พงษ์ศักดิ์ ธาราฉัตร, ครอบครัว อันเดร สุรชัย สุขเสริมสกุล, ครอบครัว เทพพิทักษ์, ยวงบัปติสตา สุวิชากร ชินะผา, ครอบครัว เทเรซา เพ็ญศรี พรพิทักษ์สุข, ยวงบัปติสตา วิศิษฎ์ มธุรสสุวรรณ, สุขภาพ นางจำนง ชูวงษ์, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, ครบรอบวันเกิด มารีอา สุภาวดี เยาวสังข์, เทเรซา บุญส่ง ดำรงไทย, โมทนาคุณพระโต

อุทิศ เรย์มองด์ ธานี ลวสุต, ครอบครัว ชื่นพุฒิ, อันนา สำรวม ชื่นพุฒิ, มารีอา ปิยะสุทธิ์ ใจสวัสดิ์ (ชื่นพุฒิ), มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, มารีอา โสภาวรรณ จันสวัสดิ์, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, ยอแซฟ ประนิม ตรีมานคา, ยอห์น บัปติสต์ ชีวิต ทาระพันธ์, นายทวีศักดิ์ ศรีวรขาน, นายสหพล ศรีวรขาน, อันนา เฉลียว เคนแก้ว, ยอแซฟ เริงชัย แก้วไกรสร, เทเรซา สุวรรณี ขำขันทอง, นายชมภู เศรษฐกาญจน์, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ยอแซฟ ประสงค์ นิ่งเจริญ, ยอแซฟ เหลียงเป้ง นิ่งเจริญ, ยอแซฟ ประเสริฐ นิ่งเจริญ, ฟรังซิสโก วิบูลย์ เกตุชาติ, เปโตร ศรีมงคล-เทเรซา เฉลา เพ็ญไพจิตร, ยอแซฟ ธนพันธ์ เพ็ญไพจิตร, เปาโล ไพศาล-มารีอา จรัสศรี ดีสุดจิต, นายเซียะ แซ่เอ็ง, มารีอา ป้อฮุ้ง, เปโตร พันเอก(พ)วุฒิสนธิ์-เทเรซา จันทร์เพ็ญ เข็มสว่าง, ยวง หล่อติ๊ด-มารีอา โซวม่วย แซ่ตั้ง, มารีอา สุนิสา สุทธิวงค์, ยอแซฟวีระศักดิ์ เลิศโสภา, นายเธียรชัย สุวรรณฤกษ์, เปาโล ธีระศักดิ์ ตรีธารา, โรซา ละม้าย ตรีธารา และพี่น้อง, มาร์ธา มารีอาสมถวิล ยันต์เจริญ, วิญญาณครอบครัว สกุลทอง, สมาชิก KBS.ผู้ล่วงลับ, ยอแซฟ สุรพล โมระเสริฐ, มารีอา แผ้ว เทียนจุ้ย, แคทเทอรีน ลาบูเร่ ณัฐฉาย ประโมงกิจ, ยอแซฟ ทองแดง พนมอุปถัมภ์, มารีอา แพงศรี พนมอุปถัมภ์, มาติโน เรืองพนมอุปถัมภ์, อันนา เพ็ญศรี พนมอุปถัมภ์, อันนา ศิริพร พนมอุปถัมภ์, กาโลโล สยาม-มารีอา ยู่ซือ สังขรัตน์, มารีอา โสภี ฤกษ์โสภา, ลูซีอา สาคร-อันนา พารา สังขรัตน์, มารีอา สมใจ สุขเสริมสกุล, เปาโล สมนึก อาภามงคล, ยอแซฟ สนิท-ปุลเกรีอา สิรินทร์-เซซีลีอา อำพัน ปิติสันต์, มารีอา ไพจิตร วงษ์ศุข, เทเรซา สมบูรณ์ เกตุนที, ครอบครัว งามละม้าย,ฟรังซิสโก เสวย ธรรมภิรักษ์, มารีอา สุนีย์ ธนสมบูรณ์, บรรพบุรุษครอบครัว ปัณฑวังกูร, พ่อธง เลาหไทยมงคล,บรรพบุรุษครอบครัว กิจวิวัฒนการ และเลาหไทยมงคล, มารีอา ประทุุม จำปาถิ่น, มารีอา ลักขณา เทพศิริ, เปโตรริสยิส สมบัติ มากสินธุ์, เปโตร นพพล แก้วเชยชิด, โทมัส เจริญ-อันนา มิ่งขวัญ วิพัทนะพร, ยวงบัปติสตา วิสารท ธีรจักร, ยอแซฟ ประจิตต์ ชัยเจริญ, อังเนส อุดมศรี ชัยเจริญ, โมนิกา มาลี เลื่อนประไพ, เปโตร เตือ-มารีอา ทองคำ-อันตน ตาม-มารีอา แช่ม-ยวงบัปติสตา สำลี ทวีศักดิ์, ออกัสติน ปิ่น ศรีศิลป์, เทเรซา จินรัตน์ ทวีศักดิ์, โซซีโม กมล-มารีอา กิมล้วน สังขรัตน์, สเตฟาโน ร.ต.อ.สมศักดิ์ เยาวสังข์, มารีอา อภิรัตน์ เยาวสังข์, เปโตร เรืองเวทย์ แสงรัตนา, อันนา สุภาพ เหวียน และญาติ, มารีอา ปราณี พงษ์เพิ่มมาศ, วิญญาณในไฟชำระและวิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง

อุทิศ เปาโล ศิริ-มารีอา วิจิตร พีรมนตรี, เรอเน สมนึก เตมียเสน, มารีอา ชูชื่น ธนสมบูรณ์, ยอห์น บัปติสต์ ชุติพนธ์ธนสมบูรณ์, ลูกา กมล วงศ์ศรีศาสตร์, มารีอา สมศรี-มารีอา สมฤดี ธวัชวงษ์, มารีอา สมหมาย สอนเทพ, มารีอา ละม่อม เจนสมุทร์, เปโตร จำนง วงศ์มัสยา, เอลิซาเบธ ประไพ วงศ์มัสยา, วิญญาณในไฟชำระ

Some women who had been cured of evil spirits and infirmities,

Mary, called Magdalene, from whom seven demons had gone out

faithful women stdas0158

A sower went out to sow his seed. And as he sowed,

some seed fell on the path and was trampled, and the birds of the sky ate it up.

some seeds stdas0087

_________________________________

PLEASE JOIN

DAILY MASS & SUNDAY MASS

READ

DAILY GOSPEL OF THE LORD JESUS

with

DAILY COMMENTARY OF THE DAY

and

SAINTS OF THE DAY

ALSO READ

NEWSLETTER IN THAI

From

SAINT FRANCIS XAVIER NEWSLETTER IN THAI

THANK YOU

___________________________________

“Go into the whole world and proclaim the Gospel to every creature.”

Mark 16:15-20

*********************************************

“I am with you always, until the end of the age.”

Matthew 28:20.

***********************************************

Be merciful, just as your Father is merciful

****************************

“This is my commandment:

love one another as I love you.”

###########################

BE MERCIFUL, O LORD,

FOR WE HAVE SINNED.

###########################

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s