สารวัด วัดนักบุญฟรังซีสเซเวียร์

18 September 2016. St. Francis Xavier Newsletter. ปีที่ 50 ฉบับที่ 38 วันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2016

St. Francis Xavier Newsletter.

18 September, 2016.

ปีที่ 50 ฉบับที่ 38 วันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2016

__________________________________

อาทิตย์ที่ 25 เทศกาลธรรมดา

ปีที่ 50 ฉบับที่ 38 วันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2016

_____________________

ผู้จัดการของพระเจ้า

ในบริบทของพระวรสารวันนี้ เราแต่ละคนมีหน้าที่ในการบริหารจัดการสิ่งที่พระเจ้าทรงมอบให้เราดูแล เราไม่ใช่เจ้าของสิ่งต่างๆ ที่เรามีอยู่ ทุกสิ่งล้วนเป็นของพระเจ้าที่ทรงมอบให้เราดูแลชั่วคราว ณ ปัจจุบัน ในคำอุปมาพระเยซูเจ้าบอกให้เราเผชิญปัญหาด้วยความกล้าหาญ โดยเฉพาะในการช่วยเหลือคนยากจนและคนที่ต้องการความช่วยเหลือ “การมี” ทรัพย์สมบัติไม่ใช่บาป แต่บาปเกิดจาก “การใช้” ทรัพย์สมบัติต่างหาก “ยิ่งเราเก็บรักษา เราจะสูญเสีย ยิ่งเราใช้ เราจะมีมากขึ้น ยิ่งเราให้มาก เราจะได้รับมาก”

ผู้จัดการที่ไม่ซื่อสัตย์เตือนเราถึงบางสิ่งที่ลึกซึ้งในธรรมเนียมคริสตชน นักบุญยอห์น คริสโซสตม กล่าวว่า “การไม่แบ่งปันสิ่งที่เรามีแก่คนยากจน ถือเป็นการขโมยและเบียดบังจากพวกเขา ทั้งนี้เพราะสิ่งที่เรามีไม่ใช่ของเราแต่เป็นของพวกเขา” เราจึงมีหน้าที่ต่อคนยากจนในการช่วยพวกเขาให้สามารถดำรงตนในสังคมอย่างมีศักดิ์ศรี บนพื้นฐานของความรักและความยุติธรรมที่พระเยซูเจ้าทรงสอน ศาสนาจะไม่มีความหมายหากไม่ตั้งอยู่บนความยุติธรรมและศีลธรรมอันดีงาม

นักบุญลูกาให้ความสนใจอย่างมากถึงอันตรายของการเป็นเจ้าของทรัพย์สมบัติในโลกนี้ ลูกาเตือนเราว่าสามารถเป็นเจ้าของทรัพย์สมบัติได้ แต่จะต้องไม่ให้มันเป็นนายเหนือเรา เมื่อพระเยซูเจ้าบอกเราว่า “ท่านทั้งหลายจะปรนนิบัติรับใช้พระเจ้าและเงินทองพร้อมกันไม่ได้” (ลก 16:13) คล้ายกับว่าเราจะต้องเลือกระหว่างพระเจ้าหรือเงินตรา ความจริงพระเยซูเจ้าทรงเรียกร้องให้เรายืนยันว่า ความวางใจของเราอยู่ที่ไหน เงินทองและข้าวของต่างๆ สามารถตอบสนองพระประสงค์ของพระเจ้าได้ แต่ไม่สามารถแทนที่พระเจ้าได้ พระเจ้าจะต้องเป็นที่หนึ่งและสำคัญที่สุดในชีวิตของเรา

พี่น้องที่รัก ในพระวรสารวันนี้ พระเยซูเจ้าทรงสอนเราให้มีความกล้าหาญที่จะปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระเจ้าในทุกสถานการณ์ เราจะต้องวางใจและเชื่อมั่นพระเจ้าเหนือสิ่งอื่นใด และใช้ทรัพย์สมบัติที่เรามีในทางที่ถูกต้องเหมาะสม เพื่อนำเราไปหาพระเจ้าและความเป็นหนึ่งเดียวกับเพื่อนพี่น้อง พระเจ้าได้ประทานเวลาและโอกาสแก่เราแล้ว เราจึงต้องใช้อย่างชาญฉลาด ใช้พรสวรรค์ เวลา และพลังทั้งหมดที่เรามีเพื่อรับใช้พระเจ้าและเพื่อนพี่น้อง

พระวาจาของพระเจ้าวันนี้ตรงกับยุคสมัยของเรา “ผู้ที่ซื่อสัตย์ในเรื่องเล็กน้อย ก็จะซื่อสัตย์ในเรื่องใหญ่ด้วย ผู้ที่ไม่ซื่อสัตย์ในเรื่องเล็กน้อย ก็จะไม่ซื่อสัตย์ในเรื่องใหญ่ด้วย”(ลก 16:10) คุณธรรมที่พระเจ้าและมนุษย์ถือว่าสำคัญที่สุดคือ “ความซื่อสัตย์” ดังคติที่ว่า “ความซื่อสัตย์เป็นนโยบายที่ดีที่สุด” (Honesty is the best policy) ดังนั้น เราจึงต้องเป็นคนที่ซื่อสัตย์ โปร่งใส ตรงไปตรงมา แม้ในเรื่องเล็กน้อย สำนวนไทยที่ว่า “ซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน” ยังใช้ได้อยู่เสมอ

คุณพ่อ ดิษพล รุ่งโรจน์วรวัฒนา

“You cannot serve God and mammon.”

JESUS TECHING ABOUT

________________________________

“No one who lights a lamp conceals it

with a vessel or sets it under a bed “

lamp pppas0534

_________________________________

เราจะทำให้ท่านเป็นชาวประมงหามนุษย์

(มธ 4:18-20)

ขอเชิญน้อง  ๆ เยาวชนชาย

ระดับชั้น ป.5 – ม.3  มาสัมผัสชีวิตเณร

ค่ายกระแสเรียกบ้านเณรยอแซฟ

ระหว่างวันที่ 7 – 11 ตุลาคม 2016

ณ บ้านมารีอา จันทบุรี

สนใจติดต่อที่ คุณพ่อเจ้าอาวาส และครูคำสอนทุกท่าน

ติดต่อสอบถาม  0-2429-0934, 0-3432-693

“My mother and my brothers are those

who hear the word of God and act on it.”

JESUS W WOMEN stdas0644

___________________________________________

ประชาสัมพันธ์

  1. ขอเชิญพี่น้องไปร่วมสวดสายประคำ เดือน “คาทอลิกไทยพร้อมเพรียง ไม่สิ้นเสียงสายประคำ” โดยวัดในเขต 2 จัดขึ้นที่วัดพระชนนีของพระเป็นเจ้า (วัดรังสิต) ในวันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม ศกนี้ เวลา 8.30 น. – 12.00 น. ทางวัดมีรถจัดไป ขอพี่น้องที่สนใจรีบมาลงชื่อที่คุณลูกหว้า ที่ร้านจำหน่ายศาสนภัณฑ์ ภายในวันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน ศกนี้
  2. ตลอดเดือนตุลาคม

    ทางคณะกรรมการอาสาสมัครรักสายประคำ เชิญชวนคาทอลิกทั่วไทยร่วม สวดสายประคำ เพื่อแสดงความรัก ความศรัทธาภักดีต่อแม่พระ โดยมีจุดประสงค์ 5 ประการ

    – เพื่อส่งเสริมสิทธิของเด็กทารกในครรภ์มารดาที่จะเกิด (The unborn)

    – เพื่อความสงบสุขของประเทศชาติบ้านเมือง และสันติภาพของโลก

    – เพื่อส่งเสริมความเชื่อและความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกในครอบครัว

    – เพื่อส่งเสริมกระแสเรียกการเป็นพระสงฆ์และนักบวช

    – เพื่อให้เยาวชนชายหญิงตระหนักถึงคุณค่า และความสำคัญของการเจริญชีวิต โดยมุ่งมั่นรักษา

     ความบริสุทธิ์ ตามหลักคำสอนเรื่องความสุขแท้จริง (บุญลาภ 8 ประการ) ของพระเยซูเจ้า

  1. พิธีโปรดศีลล้างบาปเด็ก (เดือนตุลาคม)

    วันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม ศกนี้ เวลา 10.00 น. ผู้ปกครองแจ้งความประสงค์ได้ที่สำนักงานวัด

  1. ส่งศีลศุกร์ต้นเดือน

    พระสงฆ์จะไปเยี่ยมและส่งศีล ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ในวันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม ศกนี้

  1. ค่ายสัมผัสชีวิตเณรคณะพระมหาไถ่

    ขอเชิญเยาวชนชายคาทอลิก ที่มีความสนใจในชีวิตนักบวชคณะพระมหาไถ่ เข้าร่วมกิจกรรม

    ค่ายสัมผัสชีวิตเณรประจำปี 2559 ที่บ้านพระมารดานิจจานุเคราะห์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

    ในวันที่ 3 – 6 ตุลาคม 2559

        คุณสมบัติ

  1.     เป็นเยาวชนชายคาทอลิก ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ขึ้นไป
  2.     มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง
  3.     มีความสนใจและตั้งใจจริงที่จะสัมผัสชีวิตการเป็นสามเณรคณะพระมหาไถ่

          ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณพ่อ จักรายุทธ์ ปาละลี โทร. 081-260-7814

  1. ค่ายกระแสเรียก คณะเยสุอิต

  ฝ่ายส่งเสริมกระแสเรียกของคณะแห่งพระเยซูเจ้า(คณะเยสุอิต) จัดค่ายเพื่อส่งเสริมกระแสเรียกขึ้นในวันที่ 15 – 18 ตุลาคม 2559  ณ บ้านซาวีโอ สามพราน จ.นครปฐม

   เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนชายตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ขึ้นไป ได้สัมผัสและเรียนรู้จักกระแสเรียกในการดำเนินชีวิตเป็นคริสตชน และที่สำคัญคือได้รู้จักกับคณะแห่งพระเยซูเจ้า(คณะเยสุอิต) มากขึ้น  มีค่าบำรุงค่าย 200 บาท

        สนใจติดต่อได้ที่ บร.ณรงค์ฤทธิ์ 063-635-5985 / เตรี่ปีเตอร์ 082-112-9160

        หมดเขตรับสมัครวันที่ 30 กันยายน 2559

  1. ค่ายกระแสเรียก คณะคามิลเลียน

    ขอเชิญเยาวชนชายเข้าร่วมค่ายกระแสเรียกกางเขนแดง 2016 วันที่ 19 – 22 ตุลาคม 2559

    คุณสมบัติ

        – เยาวชนชายคาทอลิก

        – กำลังศึกษาระดับชั้น ป.4 – ป.6

        – มีความสนใจในกระแสเรียกและจิตตารมณ์ของคณะคามิลเลียน

        – ผู้ที่ผ่าน “ค่ายกางเขนแดง” เท่านั้น สามารถมีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นสามเณรคามิลเลียน

    ค่าสมัครคนละ 500 บาท สำหรับ ค่าเดินทาง, เสื้อค่าย, ประกันอุบัติเหตุ, ทัศนศึกษา ฯลฯ

    สอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่ คุณพ่อ วัชระ เส็งเจริญ โทร. 081-982-0488

    หมดเขตรับสมัคร 14 ตุลาคม 2559

He said to him, “Follow me.”

And he got up and followed him.

SINNER pppas0102

Saint Matthew, apostle and evangelist

Feast

the_inspiration_of_saint_matthew_wga

_________________________________

บำรุงวัด

ไม่ออกนาม        1,000        บาท

“John I beheaded. Who then is this about

whom I hear such things?”

JOHN IN PRISON stdas0094b

________________________________

สภาภิบาลวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

สวัสดีค่ะพี่น้องที่รัก

    ระยะนี้จะมีข่าวสำคัญ ๆ ที่พี่น้องคริสตชนทุกท่านควรรับทราบนะคะ และกรุณานำสารวัดกลับไปไว้ที่บ้านด้วย เพื่อไว้เตือนความทรงจำค่ะ

ประชาสัมพันธ์จากสภาภิบาลถึงพี่น้องที่รักทุกท่าน

เรื่อง  ไปร่วมสวดสายประคำโลก ที่วัดพระชนนีของพระเป็นเจ้า (วัดรังสิต) เสาร์ที่ 1 ตุลาคม

ตารางเวลา

    8.45 น.        ตั้งศีลมหาสนิท

    9.00 น.        สวดสายประคำ สายที่ 1 คูเรียแม่พระไถ่ทาส ก่อสวด

          * สัตบุรุษวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์เข้าร่วมสวด *

    9.30 น.        สวดสายประคำ สายที่ 2 คูเรียแม่พระแจกจ่ายพระหรรษทาน

    10.00 น.     สวดสายประคำ สายที่ 3 ผู้สูงอายุเขต 2 คุณสุทัศน์ ไชยเจริญ วัดนักบุญมาร์โกก่อสวด

    10.30 น.     + สวดสายประคำ สายที่ 4 สภาภิบาลเขต 2 (สภาภิบาลวัดเขต 2 ทุกวัดเข้าร่วมสวด)

            + อวยพรศีลมหาสนิท

    11.00 น.     พิธีบูชาขอบพระคุณ  หลังพิธีบูชาขอบพระคุณ  ถวายช่อดอกไม้

    12.00 น.     รับประทานอาหารร่วมกัน

หมายเหตุ  ⦿ ระหว่างเวลา 9.00 น. – 11.00 น. ศีลอภัยบาป

       ⦿ สัตบุรุษวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ ที่ลงชื่อไว้กับคุณลูกหว้า ขอให้ไปพร้อมกันที่บริเวณหน้าบ้านพัก

           พระสงฆ์ เพื่อขึ้นรถตู้ เราจะออกเดินทางเวลา 7.00 น.ตรง (กรุณาตรงเวลาค่ะ)

เรื่อง ขอเชิญชวนพี่น้องคริสตชนในหมู่บ้านวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ทุกท่าน ช่วยกันเป็นหูเป็นตา และ    แนะนำตักเตือนพี่น้องบางท่าน ในเรื่องต่อไปนี้ค่ะ

    + สตรีที่แต่งกายไม่เหมาะสมมาวัดร่วมพิธีกรรม ได้แก่ นุ่งกางเกงขาสั้น แต่งกายยั่วยุสายตาผู้พบเห็น

    + เล่นโทรศัพท์ในขณะพิธีบูชาขอบพระคุณ  (น่าเกลียดน่าชังมาก ๆ คุณพ่อเจ้าวัดเคยเทศน์เตือน           แล้วหลายครั้งนะคะ) ขอร้องเถอะพี่น้อง

ข้อคิดเตือนใจ จงปฏิบัติต่อพระผู้เป็นเจ้าด้วยความเคารพรักสูงสุดเสมอ เพราะ???

        * คนตายร้องว่า      วันนี้เวรข้า       เวรเจ้าพรุ่งนี้*

        * คืนนี้เข้านอน    หมายจะพักผ่อน     มีบาปรุงรัง

         รุ่งขึ้นเขาปลุก      ไม่ลุกขึ้นนั่ง     ที่แท้ไปฟังคำพิพากษา *

                                    “คนเราทั้งหลาย  ต้องตายสักวัน”

Peter said in reply,

“The Messiah of God.”

1 peter stdas0080

___________________________________

“Pay attention to what I am telling you.

The Son of Man is to be handed over to men.”

1 OUR FATHER 375px-Bloch-SermonOnTheMount

____________________________

มิสซาประจำสัปดาห์

จันทร์ที่ 19

06.00 น.

19.00 น.

น.ยานูอารีโอ พระสังฆราชและมรณสักขี

สุขสำราญ มารีอา วนิดา ชมไพศาล

อุทิศ วิญญาณครอบครัว “อาภรณ์รัตน์”, เปาโล สุดใจ กายสุต, อากาทา เง็ก แซ่กัง, เปโตร เฮี่ยงลี่ แซ่อุน, เทเรซา หลู แซ่ตั้ง, ยอแซฟ ซั่งเจี่ย แซ่โจว, อันนา เฉลียว เคนแก้ว (ครบรอบ 8 ปี), เปาโล จิ้น-มารีอา ไง่ พันธุมจินดา, มัทธิอัส พัน-อันนา เงินพันธุมจินดา, อากาทา ปราง เสนะวาทิน, เปโตร หลวงดนตรี-มารีอา ประเทือง เสนะวาทิน, ยอแซฟ หมอวาศ-มารีอา สุด ประดิษฐ์จุสิน, ยอแซฟ วิณิน-มารีอา ชลูด พันธุมจินดา, ฟรังซีสโก ประจวบ พันธุมจินดา, มารีอามักดาเลนา ประสพศรี พันธุมจินดา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, เบเนดิก ภาศศักดิ์ สุขประยูร, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, วันคล้ายวันเกิด คุณอำนวย เสรีสำราญ และครอบครัว

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, ฟรังซิสโก วิบูลย์ เกตุชาติ, ฟรังซีสโก แช็ค ธวัชวงษ์, อันเดร สละ โรจนะเสน, วิญญาณในไฟชำระ

อังคารที่ 20

06.00 น.

19.00 น.

ระลึกถึง น.อันดรูว์ กิม เตก็อน พระสงฆ์

น.เปาโล จงฮาซัง และเพื่อนมรณสักขีชาวเกาหลี

สุขสำราญ อันนา ฐาปนา ทรัพย์ธนมั่น

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ ประมวล ชลหาญ, เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา สุวพีร์ (เยาวสังข์) เตชะเสน, มอนิกา ทับทิม-ยอแซฟ สำอางค์ ปานฟัก, มารีอา สมร ธนสมบูรณ์, ฟรังซีสโก เหลื่อ-มารีอา เกรีย จีรภัทรานันต์, ยวงบัปติสตา ด.ต.ประเดิม ชมจินดา (ครบรอบ 35 ปี), อันนา สมหมาย ชมจินดา, ยอแซฟ ด.ต.ชาญชัย ชมจินดา, ยอแซฟ ศรชัย ชมจินดา, เปาโล กรณ์ ชนะจินดาโสภณ, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, อันนา ฐาปนา ทรัพย์ธนมั่น

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, เปาโล วิชัย ปวงนิยม, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ฟรังซิสโก วิบูลย์ เกตุชาติ, มารีอา เลื่อน ธวัชวงษ์, เปโตร ประพล โรจนะเสน, วิญญาณในไฟชำระ

พุธที่ 21

06.00 น.

19.00 น.

ฉลอง น.มัทธิว อัครสาวกและผู้นิพนธ์พระวรสาร

โมทนาคุณแม่พระ

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, เทเรซา วิม ปรีดายันต์, มารีอา ลำไย มาลีวงศ์, อานับเง็ก-โยเซฟ ใจ้เฮง แซ่ก๊วย, มารีอา ซิ้วเจ็ง แซ่อื้อ, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ฟรังซิสโก วิบูลย์ เกตุชาติ, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, มารีอา ราตรี สมใจ, ยอแซฟ ประพันธ์ โรจนะเสน, วิญญาณในไฟชำระ

พฤหัสฯที่ 22

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 25 เทศกาลธรรมดา

สุขสำราญ ครบรอบวันเกิด มารีอา กนิษฐา กรีกุล

อุทิศ ฟรังซีสโก สุทธิ-มารีอา สมร ชลหาญ, เปาโล สุดใจ กายสุต, ยวงบัปติสตา แสวง ศรจิตติ, เทเรซา บุญเรือน-ยอแซฟ เพลิน รุ่งอรุณ, คุณศิริวรรณ ทานาลศรี, ข้าวตัง, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, วันคล้ายวันเกิด ฟรังซิสเซเวียร์ ประเทือง โรจนะเสน

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา. เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, ฟรังซิสโก วิบูลย์ เกตุชาติ, เทเรซา วิไล หนึ่งแววแดง, มารีอา ลมัย ศรีวิไล, มารีอา เวก ธวัชวงษ์, ยอแซฟ ไพฑูรย์ กรรณิการ์, วิญญาณในไฟชำระ

ศุกร์ที่ 23

06.00 น.

19.00 น.

ระลึกถึง น.ปีโอ แห่งปีเอเตรลชีนา พระสงฆ์

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, ยวงบัปติสตา ชุน-มารีอา หวุน-มารีอา ทองสุข ธาดาประสิทธิ์, มารีอา ประกอบ กิจสำเร็จ, เซซีลีอา ละมูล ศรจิตติ, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, เปาโล พลตรี สง่า-อันนา วิเชียร วิลัยทอง, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ฟรังซิสโก วิบูลย์ เกตุชาติ, ยอแซฟ สมชาย-เทเรซา สุพร-เปโตร ชัยยะพล (วศิน) สุสังกรกาญจน์, ฟรังซีสโก ราชัย รัศมิมาน, อากาทา นันทา-เปโตร สว่าง โชติเรืองศรี, มารีอา สมศรี ธวัชวงษ์, วิญญาณในไฟชำระ

เสาร์ที่ 24

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 25 เทศกาลธรรมดา

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, เปาโล ธีระ ปัญจทรัพย์, เทเรซา วิไล หนึ่งแววแดง, อันนา กาญจนา ธีรวิฑูร, เปโตร ธีระ ธีรวิฑูร, อันตน ชัยยศ ธีรวิฑูร, ยอแซฟ ชัยยุทธ ธีรวิฑูร, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ สำหรับทุกคนในบ้านเลขที่ 19, มารีอา ยินดี ธาราวร, วันเกิด อักเนส ทิพย์ธิดา สุรชวาลา

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, มีคาแอล ประสิทธิ์-เอลิซาเบท ประทุม สิทธิ, มารีอามักดาเลนา ประสพศรี พันธุมจินดา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, ฟรังซีสโก สุรีย์ เสนะวาทิน, มารีอามักดาเลนา วัลลา เสนะวาทิน, ยอห์น บัปติสต์ พยุง เอียงผาสุก, มารีอา อุทัย เอียงผาสุก, เปโตร จำนงค์-นางมันทนา งามศิริจิตต์, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ยอแซฟ ประสิทธิ์-มารีอา สุนี เอกะสิงห์, เปโตร ราศรี-เทเรซา ฉอ้อน ทิวไผ่งาม, เปโตร ทวี ทิวไผ่งาม, ยวงบัปติสตา เมธี อาภรณ์รัตน์, ยอแซฟ ฉุ่น แซ่ตั้น, อักแนส ริ้ว ยุ่นประยงค์, ยวงบัปติสตา เสนาะ ธวัชวงษ์, นิโคลัส วีรวัฒน์ รุธิรกนก, ฟรังซิสโก วิบูลย์ เกตุชาติ, เทเรซา ประภา-เรือตรี ปรีชา-ฟรังซิสโภ ภานพ เนตรายน, วิญญาณของญาติพี่น้อง, วิญญาณในไฟชำระและไม่มีใครคิดถึง

อาทิตย์ที่ 25

06.30 น.

08.30 น.

10.00 น.

16.00 น.

อาทิตย์ที่ 26 เทศกาลธรรมดา

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ พยุง-มารีอา อุทัย เอียงผาสุก, เปโตร คำ-มารีอา โสภาวรรณ จันสวัสดิ์, อันนา นัชรี มั่นศิล, มัทธิว สง่า-อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ฟรังซีสโก เฉลิมพล-ยอแซฟ เฉลิมชัย-เปาโล เฉลิมชาติ แววเกกี, ฟรังซิสโก ปรีชา-มารีอา อำพัน กานตานนท์, เปโตร ราศรี-เทเรซา ฉอ้อน ทิวไผ่งาม, เปโตร ทวี ทิวไผ่งาม, ฟรังซีสโก สุมิตร ศรจิตติ, ฟรังซีสโก สมพล ศุระศรางค์, เปาโล สุดใจ กายสุต, ร็อค เมือง-มารีอา กุหลาบ ดีสุดจิต, เปาโล ไพศาล ดีสุดจิต, ยอแซฟ วิรัตน์-เปาโล กุศล มหัคฆพงศ์, อันนา กาญจนา ธีรวิฑูร, เปโตร ธีระ ธีรวิฑูร, อันตน ชัยยศ ธีรวิฑูร, ยอแซฟ ชัยยุทธ ธีรวิฑูร, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ สัตบุรุษทุกครอบครัว

สุขสำราญ คาธารีนา อโณทัย สุวรรณประดิษฐ์ และครอบครัว, ยอแซฟ นิติวุฒิ สุวรรณประดิษฐ์ และครอบครัว, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, อากาทา พิลาวัลย์ ตรีมานคา, เปโตร วีรวัฒน์-มารีอา ปัณฑา-มารีอา เปี่ยมขวัญ ปัณฑวังกูร, ประสิทธิ์-มารีอา นุชนาถ-กฤต กิจวิวัฒนการ, แม่เสาวนีย์ เลาหไทยมงคล, ยวงบัปติสตา ชัยทัศน์ ธีรพันธุวัฒน์, นาย สมชัย เศรษฐกาญจน์, ฟรังซิสเซเวียร์ ชัยภิวัฒน์ พูลโภคา, ภัชฤณัณ คำสิงห์, อัญชลี วิพัทนะพร, สังคม พนมอุปถัมภ์, ยวงบัปติสตา สุวิชากร ชินะผา, ยวงบัปติสตา วิศิษฎ์ มธุรสสุวรรณ, เพื่อสุขภาพ นางจำนง ชูวงษ์, อันนา มารี นันทศรี เหรียญโมรา, คุณแม่ราตรี และครอบครัว ธนาไพศาล, มารีอา วริศรา-ยอแซฟ สมเกียรติ มนูทัศน์, ทุกคนในครอบครัว ดาวรัตนหงษ์, ดอมินิโก เอกสิทธิ์ จรุไพรวัลย์, วันเกิด มาการิต้า สายทิพย์ สุรชวาลา, ฟรังซิส นพพร อาภามงคล, เทเรซา เพ็ญศรี พรพิทักษ์สุข และครอบครัว, มีคาแอล พรพล พัธนพันธุ์, วันคล้ายวันเกิด เบเนดิกโต พชระ พยัคฆพันธ์, ครอบครัว อดุลย์-ปัทมา สังขรัตน์, ดอมินิก ซาวีโอ อลงกต-ยวง บอสโก อติชาต ปิติสันต์, ยอแซฟ พล.ต.ท.สุพจน์-นางอมรา-พล.ต.ต.ทวี ณ บางช้าง, ครอบครัว อ่องแสงคุณ, ฟรังซิสเซเวียร์ ประเทือง โรจนะเสน, เทเรซา มณี โรจนะเสน, มารีอา กัลยา โรจนะเสน, อักแนส สุภาภรณ์ รักผกาวงศ์, เทเรซา พรไพลิน รักผกาวงศ์, มารีอา พรพนิต รักผกาวงศ์, โมทนาคุณพระโต

อุทิศ เรย์มองด์ ธานี ลวสุต, ครอบครัว ชื่นพุฒิ, อันนา สำรวม ชื่นพุฒิ, มารีอา ปิยะสุทธิ์ ใจสวัสดิ์ (ชื่นพุฒิ), เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, มารีอา โสภาวรรณ จันสวัสดิ์, ยอแซฟ ประนิม ตรีมานคา, นายทวีศักดิ์ ศรีวรขาน, นายสหพล ศรีวรขาน, อันนา เฉลียว เคนแก้ว, ยอแซฟ เริงชัย แก้วไกรสร, เทเรซา สุวรรณี ขำขันทอง, ยอห์น บัปติสต์ ชีวิต ทาระพันธ์, นายชมภู เศรษฐกาญจน์, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ยอแซฟ ประสงค์ นิ่งเจริญ, ยอแซฟ เหลียงเป้ง นิ่งเจริญ, ยอแซฟ ประเสริฐ นิ่งเจริญ, ฟรังซิสโก วิบูลย์ เกตุชาติ, เปโตร ศรีมงคล-เทเรซา เฉลา เพ็ญไพจิตร, ยอแซฟ ธนพันธ์ เพ็ญไพจิตร, เปาโล ไพศาล-มารีอา จรัสศรี ดีสุดจิต, นายเซียะ แซ่เอ็ง, มารีอา ป้อฮุ้ง, เปโตร พันเอก(พ)วุฒิสนธิ์-เทเรซา จันทร์เพ็ญ เข็มสว่าง, ยวง หล่อติ๊ด-มารีอา โซวม่วย แซ่ตั้ง, ยากอบ โชติวิศิษฏ์ ประพิณวงศ์, มารีอา อาเช็ง แซ่กอ, ยอแซฟ วีระศักดิ์ เลิศโสภา, นายเธียรชัย สุวรรณฤกษ์, เปาโล ธีระศักดิ์ ตรีธารา, โรซา ละม้าย ตรีธารา และพี่น้อง, บรรพบุรุษ “สกุลทอง”, มารีอา แผ้ว เทียนจุ้ย, ลูซีอา สาคร-อันนา พารา สังขรัตน์, มารีอา สุวรรณา-ยวงบัปติสตา สุมน ชินะผา, ยวงบัปติสตา วิสารท ธีรจักร, ยอแซฟ ประจิตต์ ชัยเจริญ, อังเนส อุดมศรี ชัยเจริญ, บรรพบุรุษครอบครัว ปัณฑวังกูร, พ่อธง เลาหไทยมงคล, บรรพบุรุษครอบครัว กิจวิวัฒนการ และเลาหไทยมงคล, โมนิกา มาลี เลื่อนประไพ, มารีอา ปราณี พงษ์เพิ่มมาศ, อันตน เสถียร-ลูซีอา ลมัย ชมไพศาล, โยเซฟ สนิท-ปุลเกรีอา สิรินทร์-เซซีลีอา อำพัน ปิติสันต์, เปาโล สมนึก อาภามงคล, นางฟูจิตต์ ณ บางช้าง, นายพิทูร สุวรรณชัย, โซซีโม กมล-มารีอา กิมล้วน สังขรัตน์, ปู่ย่าอาน, ตายายแฮว, ญาติพี่น้องที่ล่วงลับ, เปาโล พันโท สนั่น-เซซีลีอา อุไรศรี-ดอมินิก นายแพทย์ สุรนารถ-เปโตร ศรีสวัสดิ์-อันนา ศรีสอางค์ เหรียญโมรา และครอบครัว เหรียญโมรา, ยอแซฟ ปุ่น-อลิซาเบ็ธ ลำพูน โรจน์สุธี, แพททริค ปิติ-มารีอา แสงทอง-เลโอ สันติ-มีคาแอล ปิยะ โรจน์เสรี, เฮนรี มนตรี โรจน์เสรี, วิญญาณในไฟชำระและวิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง

สุขสำราญ มารีอา เกล็ดดาว โล่ห์เพ็ชร, มารีอา ขวัญดารินทร์ พรหมเดชะ, วันเกิด เขมณัฏฐ์ ทบพัก

อุทิศ เปาโล ศิริ-มารีอา วิจิตร พีรมนตรี, เรอเน สมนึก เตมียเสน, มารีอา ชูชื่น ธนสมบูรณ์, ยอห์น บัปติสต์ ชุติพนธ์ ธนสมบูรณ์, ลูกา กมล วงศ์ศรีศาสตร์, อันนา ซอย-เปโตร มานิตย์ รอดเสียงล้ำ, มารีอา สมฤดี ธวัชวงษ์, เปโตร จำนง วงศ์มัสยา, เอลิซาเบธ ประไพ วงศ์มัสยา, โทมัส สำเภา-มารีอา แฉล้ม-คาโรลูส สุภวัฒน์-โทมัส สวราชย์ ธูปเทียน, วิญญาณในไฟชำระ

Our Lady of Mercy

beata_vergine_maria_della_mercede_c

________________________________

St. Pio da Pietrelcina,

Capuchin Priest (1887-1968) – Memorial

1 San_Pio_da_Pietrelcina-Francesco_Forgione-AT

___________________________________

PLEASE JOIN

DAILY MASS & SUNDAY MASS

READ

DAILY GOSPEL OF THE LORD JESUS

with

DAILY COMMENTARY OF THE DAY

and

SAINTS OF THE DAY

ALSO READ

NEWSLETTER IN THAI

From

SAINT FRANCIS XAVIER NEWSLETTER IN THAI

THANK YOU

___________________________________

“I am with you always, until the end of the age.”

Matthew 28:20.

***********************************************

“This is my commandment:

love one another as I love you.”

###########################

BE MERCIFUL, O LORD,

FOR WE HAVE SINNED.

###########################

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s