สารวัด วัดนักบุญฟรังซีสเซเวียร์

2 October 2016. St. Francis Xavier Newsletter. ปีที่ 50 ฉบับที่ 40 วันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม 2016

St. Francis Xavier Newsletter.

2 October, 2016.

ปีที่ 50 ฉบับที่ 40 วันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม 2016

____________________________________

อาทิตย์ที่ 27 เทศกาลธรรมดา

ปีที่ 50 ฉบับที่ 40 วันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม 2016

 

________________________________

‘Prepare something for me to eat. Put on your apron and wait on me

while I eat and drink. You may eat and drink when I am finished’?

SERVANT stdas0182

ความเชื่อสักนิดหนึ่งยังไม่มี

แต่ยังมีหน้ามาขอให้เพิ่มความเชื่อ

    “โปรดเพิ่มความเชื่อให้พวกเราเถิด” นี่คือคำขอที่ออกมาจากปากของบรรดาอัครสาวก ที่ใช้ชีวิตอยู่กับพระเยซูเจ้ามานานพอสมควร ได้ยินได้ฟัง คำเทศน์สอนของพระองค์นับครั้งไม่ถ้วน พวกเขาฟังเทศน์ร่วมกับบรรดาประชาชน นอกนั้นยังฟังคำเทศน์ คำอธิบายที่ละเอียดมากยิ่งขึ้น เวลาที่พวกเขาอยู่ตามลำพังกับพระเยซูเจ้า แต่แล้วเวลาอันยาวนานกับพระเยซูเจ้า ก็มิได้ช่วยให้พวกเขา เกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง ในคำเทศน์สอนเหล่านั้น เป็นต้นในเรื่องของความเชื่อ

พระเยซูเจ้าคงรู้สึกรำคาญพวกเขาเป็นอย่างยิ่ง พระองค์จึงตรัสกับพวกเขาด้วยประโยคนี้ “ถ้าท่านมีความเชื่อเท่าเมล็ดมัสตาร์ด และพูดกับต้นหม่อนนี้ว่า “จงถอนรากแล้วไปขึ้นอยู่ในทะเลเถิด ต้นหม่อนนั้นก็จะเชื่อฟังท่าน “เป็นคำตอบที่ตบหน้าบรรดาอัครสาวก”

“ความเชื่อของพวกแก ถ้าจะมีสักนิดเดียว เอาแค่เท่าเมล็ดแมงลัก หรือ เมล็ดงา พวกแกก็จะสามารถทำสิ่งใหญ่ ๆ ได้ เช่น เคลื่อนภูเขา หรือเคลื่อนต้นไม้ แต่นี่ความเชื่อของพวกแกสักนิดหนึ่งก็ไม่มี พวกแกยังจะมีหน้ามาขอให้เพิ่มความเชื่อ

    จากนั้นพระเยซูเจ้าก็ทรงเริ่มต้นอธิบายความหมายของความเชื่อให้พวกเขาฟัง ด้วยการยกเรื่อง การปฏิบัติตามคำสั่งของนายที่มีต่อผู้รับใช้ ซึ่งพวกอัครสาวกต้องสรุปเรื่องเล่าด้วยความคิดความเข้าใจของตัวเองว่า ความเชื่อคือการปฏิบัติตามคำสั่ง และความเชื่อไม่ใช่สิ่งที่พระเป็นเจ้าจะช่วยเพิ่มให้ด้วยตัวของพระเป็นเจ้า แต่ต้องเป็นตัวของบรรดาอัครสาวกเองที่จะต้องเพิ่มพูนความเชื่อของตัวเอง ด้วยการปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระเยซูเจ้าให้จริงจังและเข้มข้นมากขึ้น ไม่ใช่คอยให้พระเยซูเจ้าเป็นผู้เพิ่มพูนความเชื่อให้พวกเขา

แสดงว่าพวกอัครสาวกอยู่กับพระเยซูเจ้ามาหลายปี แต่ไม่ค่อย หรือ ไม่เคย ปฏิบัติตามสิ่งที่พระเยซูเจ้าทรงสอน ดังนั้น ถ้าพวกเขา “มีความเชื่อเท่าเมล็ดมัสตาร์ด” พวกเขาคงจะทำอะไร ๆ ได้มากมายกว่านี้

พระเยซูเจ้าทรงพูดถึงเรื่องของความเชื่ออันหมายถึงปฏิบัติตามคำสั่ง ในอีกหลายสถานการณ์ เช่น ทรงตรัสชมความเชื่อของนายร้อย ในพระวรสารลูกา บทที่ 7 ข้อ 1 ถึง 10

นักบุญยากอบก็พูดถึงความเชื่อที่ต้องมีการปฏิบัติ อ่านจดหมายนักบุญยากอบ บทที่ 1 ข้อ 16 ถึง 27 ในบทนี้นักบุญยากอบบอกว่า ความเชื่อคือการรับฟังพระวาจา และนำไปปฏิบัติ และความเชื่อด้วยการปฏิบัติตามพระวาจาเป็นความเลื่อมใสศรัทธาที่แท้จริง

พระศาสนจักรคาทอลิกไทย ได้รับความเชื่อมากว่า 350 ปี วัดคอนเซ็ปชัญได้รับความเชื่อมา 340 กว่าปี วัดสามเสนได้รับความเชื่อมากว่า 180 ปี ส่วนวัดอื่น ๆ ก็มีการรับความเชื่อที่มีระยะเวลาเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เราจึงเรียกวัดต่าง ๆ ว่าเป็น “ชุมชนแห่งความเชื่อ” ความเชื่อมิได้ขึ้นอยู่กับระยะเวลา แต่ความเชื่อขึ้นอยู่กับการปฏิบัติ เราคงจะต้องหันมาถามตัวเราเองว่า ความเชื่อของเราเป็นแบบที่พระเยซูเจ้าต้องการหรือไม่? แม้จะมีระยะเวลาผ่านมานาน

                        สวัสดี

คุณพ่อ สานิจ สถะวีระวงส์

______________________________________

“Teacher, what must I do to inherit eternal life?”

1 pppas0552

บำรุงวัด

คุณไพฑูรย์ วัฒนาวี      1,000    บาท

___________________________________

“Lord, do you not care that my sister has left me

by myself to do the serving? Tell her to help me.”

SAINT MARTHA Christ_in_the_House_of_Mary_and_Martha

ประชาสัมพันธ์

  1. ขอเชิญชวนพี่น้องทุกท่านร่วมสวดสายประคำตามบ้าน โอกาสเดือนแม่พระลูกประคำ โดยสวดทุกวันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์ ตามบ้านที่ได้กำหนดไว้
  2.  ขอเชิญผู้เจ็บป่วยและพี่น้องที่มิได้เจ็บป่วยมาขอพระพรจากพระที่วัดของเรา โดยผ่านทางคุณพ่อคอร์ซี่ เลอแกซปี้ สงฆ์ชาวฟิลปปิ.นส์ ในวันอังคารที่ 4 ตุลาคม ศกนี้ พิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป  (เปิดให้มารับบัตรตั้งแต่เวลา 11.00 น.)
  3. ประกาศงดมิสซา

    วันอังคารที่ 4 ตุลาคม ศกนี้ ทางวัดของดมิสซาค่ำ เวลา 19.00 น.  

  1. ส่งศีลศุกร์ต้นเดือน

    พระสงฆ์จะไปเยี่ยมและส่งศีล ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ในวันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม ศกนี้

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  ขอเชิญพี่น้องทุกท่านร่วมฉลอง วันแพร่ธรรมสากล

ในวันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม ศกนี้

ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก

โดย พระคาร์ดินัล ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ประธานในพิธี

ร่วมด้วย พระสังฆราช ซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี

      กำหนดการ

        8.00 น.        ลงทะเบียน

        8.30 น.        พิธีบูชาขอบพระคุณ

        10.30 น.     ฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง

                – ประวัติ “สมณองค์กรสนับสนุนนงานแพร่ธรรม (PMS)”

                 โดย คุณพ่อ วัชรศิลป์ กฤษเจริญ

                – “ศิษย์พระคริสต์เจริญชีวิตประกาศข่าวดีใหม่”

                 โดย คุณพ่อ คมทวน สุขสุทิพย์  พระสงฆ์คณะธรรมทูตไทย

           ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเลโอ แปรูดอง ร.ร.อัสสัมชัญศึกษา

        12.00 น.     รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

________________________________

“When you pray, say:

Father, hallowed be your name, your kingdom come.

1 come stdas0541

รายชื่อบ้านที่เป็นศูนย์รวมสวดในหมู่บ้าน เดือนตุลาคม 2559

มีจำนวนบ้าน 12 หลัง ดังต่อไปนี้

วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม        บ้านซิสเตอร์

วันพุธที่ 5 ตุลาคม        บ้านคุณกชกร (นอกหมู่บ้าน)

วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม        บ้านคุณจุก (สวนแป๊ะเจี่ย)

วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม        บ้านคุณมุ่งสูง วาสิกคุตต์

วันพุธที่ 12 ตุลาคม        บ้านคุณเกรียงศักดิ์ ชนวัฒน์

วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม        บ้านคุณประไพ ภูมิพานิช

วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม        อนุบาลธนสมบูรณ์

วันพุธที่ 19 ตุลาคม        บ้านคุณนันทพิมพ์ กิจนิจชีวะ

วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม        บ้านคุณวัชราภรณ์ พันธุมจินดา

วันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม        บ้านคุณนุชนาฎ ธารีจิตต์ (ร้านเอ เอ็ม)

วันพุธที่ 26 ตุลาคม         บ้านคุณนวลละออ ทรัพย์เจริญ

วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม        ร.ร.เซนต์ฟรังฯ

หมายเหตุ

⦿ วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม        มิสซาปิดเดือนแม่พระ    

                ที่วัด     เวลา 19.00 น. (มีถวายช่อดอกไม้)

⦿ บ้านที่เป็นศูนย์รวมสวด จัดพระแท่นดังนี้

    + ปูผ้าปูโต๊ะสีขาว หรือสีอ่อนตามที่บ้านท่านมี

    + ตั้งกางเขน เทียน ดอกไม้ แม่พระ

    + คณะนำสวดจะไปถึงบ้านท่านหลังวัดเลิก เวลาประมาณ 19.40 น.

______________________________

‘Do not bother me; the door has already been locked and my

children and I are already in bed. I cannot get up to give you anything.’

1 a stdas0159

สภาภิบาลวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

สวัสดีค่ะพี่น้องที่รัก

    ก่อนอื่นหมดพวกลูก ๆ สัตบุรุษวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ทั้ง 46 ชีวิต ที่ไปร่วมสวดสายประคำโลก ที่วัดพระชนนีของพระเป็นเจ้า เมื่อวันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม ที่ผ่านมา ขอกราบขอบพระคุณคุณพ่อเจ้าวัดเป็นอย่างยิ่ง ที่เมตตาเป็นธุระเช่ารถตู้ ให้พวกลูก 4 คัน เป็นเงิน 8,000 บาท เพื่อน ๆ จากวัดต่าง ๆ ในเขต 2 กระซิบดัง ๆ มาว่า “อิจฉาชาววัดสามเสนจัง”

สำหรับเรื่องการรักษาผู้ป่วยของ คุณพ่อคอร์ซี่ ในวันอังคารที่ 4 ตุลาคม นั้น เป็นการรักษาที่คุณพ่อคอร์ซี่ ขอพระพรจากองค์พระเยซูคริสตเจ้าในพิธีบูชาขอบพระคุณ ผ่านมาทางคุณพ่อ ดังนั้น พี่น้องที่เจ็บป่วย จะต้องมีความเชื่อที่แน่วแน่มั่นคงต่อพระเยซูเจ้า ขอให้พระองค์เมตตาสงสารรักษาโรคในตัวของเรานะคะ พี่น้อง ในวันนั้น สภาภิบาลจะแจกบัตรสีต่าง ๆ ให้พี่น้อง ตามโรคที่พี่น้องเป็นค่ะ คือ บัตรสีแดง โรคมะเร็ง เนื้องอก บัตรสีน้ำเงินฟ้า โรคอัมพาต บัตรสีเขียว โรคทั่ว ๆ ไป ที่นั่งในวัดก็จะติดแถบสีต่าง ๆ ไว้ให้ด้วย ดังนั้น พี่น้องไม่ต้องกังวลใจ ควรมารับบัตรสีตั้งแต่เวลา 11.00 น. นะคะ

เนื่องจาก คุณพ่อคอร์ซี่ พูดภาษาไทยไม่ได้ คุณพ่อเจ้าวัดของเราจึงได้รับเชิญให้เป็นประธานในพิธีมิสซาในวันนั้น

พี่น้องที่มิได้เจ็บป่วย จะมาร่วมพิธีมิสซาขอพรก็สามารถมาได้ แต่ต้องดูว่า จะมีคนเจ็บป่วยมามากน้อยเพียงใด หากมีคนเจ็บป่วยมาเป็นจำนวนมาก พวกเราสุขภาพดีก็คงต้องเสียสละที่นั่งให้กับคนเจ็บป่วยก่อนนะคะ

ส่วนพี่น้อง 22 ท่าน ที่ลงชื่อไปร่วมแสวงบุญ 4 วัด ในวันที่ 15 ตุลาคม นั้น จะลงรายละเอียดให้ทราบในวันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม นะคะ

พี่น้องที่ลงชื่อไว้เพื่อรับหนังสือสมโภช 180 ปี กรุณามารับโดยด่วนค่ะ สภาภิบาลได้แจ้งในสารวัดไปแล้วว่า จะแจกหนังสือให้ท่านวันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน ทุกรอบมิสซาค่ะ (ผ่านไปแล้ว)

* ท่านที่ลงชื่อไว้จำนวนอีก 53 ท่าน ยังไม่มารับนะคะ กรุณารีบมารับกับคุณลูกหว้าที่ร้านจำหน่ายศาสนภัณฑ์ รวมทั้งผู้ที่สั่งจองเพิ่มเติมอีก 41 ท่านด้วยเช่นกัน

______________________________________

When Jesus had driven out a demon, some of the crowd said:

“By the power of Beelzebul, the prince of demons, he drives out demons.”

CLEAN stdas0075

____________________________

มิสซาประจำสัปดาห์

“Rather, blessed are those who

hear the word of God and observe it.”

lwjas0059 FFFFFFFFFFFFFFFFFFF

จันทร์ที่ 3

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 27 เทศกาลธรรมดา

สุขสำราญ ครบรอบวันเกิด มารีอา วรรณิษา กรีกุล, คุณเพ็ญทิพา พัววรานุเคราะห์

อุทิศ วิญญาณครอบครัว “อาภรณ์รัตน์”, เปาโล สุดใจ กายสุต, อากาทา เง็ก แซ่กัง, ยอแซฟ หงวนจั้ว-มารีอา ไส้เง็ก แซ่ลี้, เปโตร ยิ่มลี้ แซ่อุน, วิญญาณในไฟชำระ, โมทนาคุณพระเป็นเจ้าสำหรับพระพรต่าง ๆ

สุขสำราญ วันเกิด เทเรซา ผกามาศ วิธีธรรม

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, ฟรังซิสโก วิบูลย์ เกตุชาติ, อันเดร สละ โรจนะเสน, มารีอา เฟื่อง แซ่เร, เปโตร ยุทธภูมิ รัตนพันธุ์, เทเรซา วิระศรี นพคุณทอง, วิญญาณในไฟชำระ

อังคารที่ 4

06.00 น.

13.00 น.

19.00 น.

ระลึกถึง น.ฟรังซิส แห่งอัสซีซี

สุขสำราญ วันเกิด มารีอา เตือนใจ รุธิรกนก

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ ประมวล ชลหาญ, เปาโล สุดใจ กายสุต, นางนิตยา-นายประชุม กาญจนวรกุล, วิญญาณในไฟชำระ, โมทนาคุณพระเป็นเจ้าสำหรับพระพรต่าง ๆ

สุขสำราญ วันเกิด มารีอา เตือนใจ รุธิรกนก

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, เปโตร เด่นเพิ่มทวีโชค, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ฟรังซิสโก วิบูลย์ เกตุชาติ, อเล็กซิส วรศักดิ์ สิริภักดีวงศ์, เปโตร ประพล โรจนะเสน,มารีอา คาเช็ง แซ่กอ, เทเรซา วิระศรี นพคุณทอง, วิญญาณในไฟชำระ

งดมิสซา

พุธที่ 5

06.00 น.

19.00 น.

ระลึกถึง น.โฟสตีนา โควัลสกา

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา เงิน ธาราชัย, เทเรซา วัชรี, โรซา ละเอียด ชุณหสุวรรณ, วิญญาณในไฟชำระ, โมทนาคุณพระเป็นเจ้าสำหรับพระพรต่าง ๆ

สุขสำราญ เทเรซา ทิพพาพันธ์ โพธิสิทธิพร, มารีอา ประกอบกุล ทองอ่อน,

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ฟรังซิสโก วิบูลย์ เกตุชาติ, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, ยอแซฟ ประพันธ์ โรจนะเสน, เทเรซา วิระศรี นพคุณทอง, คุณพ่อ สมหมาย ณ ป้อมเพ็ชร, ยอแซฟ เยือง ยังนึก, อันนา สมบูรณ์ ยังนึก, เปาโล สิบโท สุนิต กันโรคา, อันนา เลียบ เสนาะวิณิน (ครบ 42 ปี), เปโตรนิลลา อารีย์ กิจพานิช, วิญญาณในไฟชำระ

พฤหัสฯที่ 6

06.00 น.

19.00 น.

น.บรูโน พระสงฆ์

อุทิศ ฟรังซีสโก สุทธิ-มารีอา สมร ชลหาญ, เปาโล สุดใจ กายสุต, หลุยส์ กีรติ-ดอมินิโก ซาวีโอ อัครเดช ดุรงค์พันธ์, เจียร-กาญจนา สร้อยภู่ระย้า, มารีอา ไสว สายสว่าง, วิญญาณในไฟชำระ, โมทนาคุณพระเป็นเจ้าสำหรับพระพรต่าง ๆ

สุขสำราญ อ.ณัฐ ยนตรรักษ์

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา. เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, ฟรังซิสโก วิบูลย์ เกตุชาติ, เทเรซา วิไล หนึ่งแววแดง, อันนา สุดารัตน์ สุขสันตินันท์,มารีอา ลมัย ศรีวิไล, เทเรซา วิระศรี นพคุณทอง, นางกองแก้ว เทียมเมฆา, วิญญาณในไฟชำระ

ศุกร์ที่ 7

06.00 น.

19.00 น.

ระลึกถึง แม่พระแห่งลูกประคำ

อุทิศ คุณพ่อ เรอน บริสซอง, เปาโล สุดใจ กายสุต, ยวงบัปติสตา ชุน-มารีอา หวุน-มารีอา ทองสุข ธาดาประสิทธิ์, มาการิต อ่างแก้ว, เบเนดิกโต ผล-มารีอา ไสว สุขเกษม, ปู่ย่าตายาย พ่อแม่และญาติพี่น้องทุก ๆ คน, วิญญาณในไฟชำระ, โมทนาคุณพระเป็นเจ้าสำหรับพระพรต่าง ๆ

สุขสำราญ ยอแซฟ ทิวทัศน์

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, เปาโล พลตรี สง่า-อันนา วิเชียร วิลัยทอง, ฟรังซิสกา กิมเกียว แซ่ชือ, ยอแซฟ ฮกจิว แซ่ชือ, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ฟรังซิสโก วิบูลย์ เกตุชาติ, เทเรซา วิระศรี นพคุณทอง(ครบรอบ 2 ปี), มารีอา หนุน สาราจิตต์, เปโตร ป๋อง สุกาจักร, มารีอา เฮื้อ สุภาจักร, ยวง เสวย สาราจิตต์, มารีอา สมาน สาราจิตต์, ลูกา สมยศ สาราจิตต์, ยอแซฟ ไชยยา สาราจิตต์, เปโตรนิลลา อารีย์ กิจพานิช, วิญญาณในไฟชำระ

เสาร์ที่ 8

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 27 เทศกาลธรรมดา

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, ดอมินิโก อุไร-โรซา เสนอ ศรีบุญเลิศ, เปาโล ธีระ ปัญจทรัพย์, เปโตร ศราวุธ สุขเกษม, อันนา กาญจนา ธีรวิฑูร, เปโตร ธีระ ธีรวิฑูร, อันตน ชัยยศ ธีรวิฑูร, ยอแซฟ ชัยยุทธ ธีรวิฑูร, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มารีอา ยินดี ธาราวร

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, มีคาแอล ประสิทธิ์-เอลิซาเบท ประทุม สิทธิ, มารีอามักดาเลนา ประสพศรี พันธุมจินดา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, เปโตร จำนงค์-นางมันทนา งามศิริจิตต์, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ยอแซฟ ประสิทธิ์-มารีอา สุนี เอกะสิงห์, ยวงบัปติสตา เมธี อาภรณ์รัตน์, ฟรังซิสโก วิบูลย์ เกตุชาติ,เปโตร ราศรี-เทเรซา ฉอ้อน ทิวไผ่งาม, เปาโล พยงค์ กิจนิจชีวะ, มารีอา ไช้กี แซ่เตีย, วิญญาณในไฟชำระ

อาทิตย์ที่ 9

06.30 น.

08.30 น.

10.00 น.

16.00 น.

อาทิตย์ที่ 28 เทศกาลธรรมดา

สุขสำราญ ครอบครัว ประพิน-อำรุง ศรีบุญเลิศ, ครอบครัว อัจราพร-Kharsim

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ พยุง-มารีอา อุทัย เอียงผาสุก, เปโตร คำ-มารีอา โสภาวรรณ จันสวัสดิ์, อันนา นัชรี มั่นศิล, มัทธิว สง่า-อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ฟรังซีสโก เฉลิมพล-ยอแซฟ เฉลิมชัย-เปาโล เฉลิมชาติ แววเกกี, ฟรังซิสโก ปรีชา-มารีอา อำพัน กานตานนท์, เปโตร ราศรี-เทเรซา ฉอ้อน ทิวไผ่งาม, เปโตร ทวี ทิวไผ่งาม, ฟรังซีสโก สุมิตร ศรจิตติ, ฟรังซีสโก สมพล ศุระศรางค์, เปาโล สุดใจ กายสุต, ร็อค เมือง-มารีอา กุหลาบ ดีสุดจิต, เปาโล ไพศาล ดีสุดจิต, ยอแซฟ วิรัตน์-เปาโล กุศล มหัคฆพงศ์, โมนิกา มาลี เลื่อนประไพ, อันนา กาญจนา ธีรวิฑูร, เปโตร ธีระ ธีรวิฑูร, อันตน ชัยยศ ธีรวิฑูร, ยอแซฟ ชัยยุทธ ธีรวิฑูร, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ สัตบุรุษทุกครอบครัว

สุขสำราญ คาธารีนา อโณทัย สุวรรณประดิษฐ์ และครอบครัว, ยอแซฟ นิติวุฒิ สุวรรณประดิษฐ์ และครอบครัว, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, อากาทา พิลาวัลย์ ตรีมานคา, เปโตร วีรวัฒน์-มารีอา ปัณฑา-มารีอา เปี่ยมขวัญ ปัณฑวังกูร, ประสิทธิ์-มารีอา นุชนาถ-กฤต กิจวิวัฒนการ, แม่เสาวนีย์ เลาหไทยมงคล, ยวงบัปติสตา สุวิชากร ชินะผา, นางจำนง ชูวงษ์, มีคาแอล พรพล พัธนพันธุ์, ดอมินิก ซาวีโอ อลงกต-ยวง บอสโก อติชาต ปิติสันต์, มารีอา ธันยพร ศศิสุวรรณ และครอบครัว, นางฟูจิตต์ ณ บางช้าง, นายพิทูร สุวรรณชัย, ครอบครัว ปิติสันต์, สมชาย มาลี และครอบครัว, ครบรอบวันเกิด เซซีเลีย ดวงฤทัย โกวรรธนะกุล, มารีอากอแรตตี อรณิชา จิตต์เจริญ, อันนา ดิ่ว วิพัทนะพรและลูกหลาน, ด.ญ.ณฐณิชญ์ชา ชาญนำสิน, ยอแซฟ แอนโทนี สีฆโชค ชาญนำสิน, ฟรังซิสโก นพ.อนันต์-คลอใจ เลาหศิริ, อันนา มารี นันทศรี เหรียญโมรา, อันนา พูลศรี พฤกษากร และครอบครัว, ครอบครัว อดุลย์-ปัทมา สังขรัตน์, คุณเพ็ญทิพา พัววรานุเคราะห์, ฟรังซิสเซเวียร์ ประเทือง โรจนะเสน, เทเรซา มณี โรจนะเสน, มารีอา กัลยา โรจนะเสน, อักแนส สุภาภรณ์ รักผกาวงศ์, เทเรซา พรไพลิน

รักผกาวงศ์, มารีอา พรพนิต รักผกาวงศ์, ครอบครัว พิชัยรัฐ, โมทนาคุณพระโต

อุทิศ เรย์มองด์ ธานี ลวสุต, ครอบครัว ชื่นพุฒิ, อันนา สำรวม ชื่นพุฒิ, มารีอา ปิยะสุทธิ์ ใจสวัสดิ์ (ชื่นพุฒิ), เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, มารีอา โสภาวรรณ จันสวัสดิ์, ยอแซฟ ประนิม ตรีมานคา, นายทวีศักดิ์ ศรีวรขาน, นายสหพล ศรีวรขาน, เทเรซา สุวรรณี ขำขันทอง, ยอห์น บัปติสต์ ชีวิต ทาระพันธ์, อันนา เฉลียว เคนแก้ว, ยอแซฟ เริงชัย แก้วไกรสร, นายชมภู เศรษฐกาญจน์, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ยอแซฟ ประสงค์ นิ่งเจริญ, ยอแซฟ เหลียงเป้ง นิ่งเจริญ, ยอแซฟ ประเสริฐ นิ่งเจริญ, ฟรังซิสโก วิบูลย์ เกตุชาติ, เปโตร ศรีมงคล-เทเรซา เฉลา เพ็ญไพจิตร, ยอแซฟ ธนพันธ์ เพ็ญไพจิตร, เปาโล ไพศาล-มารีอา จรัสศรี ดีสุดจิต, มารีอา ป้อฮุ้ง, ยวง หล่อติ๊ด-มารีอา โซวม่วย แซ่ตั้ง, ยากอบ โชติวิศิษฏ์ ประพิณวงศ์, ยอแซฟ วีระศักดิ์ เลิศโสภา, นายเธียรชัย สุวรรณฤกษ์, ยวงบัปติสตา วิสารท ธีระจักร, ยอแซฟ ประจิตต์ ชัยเจริญ, อังเนส อุดมศรี ชัยเจริญ, บรรพบุรุษครอบครัว ปัณฑวังกูร, พ่อธง เลาหไทยมงคล, บรรพบุรุษครอบครัว กิจวิวัฒนการ และเลาหไทยมงคล, เปโตร บุ่นเภา-มารีอา เซียมหงส์ แซ่เจี่ย,ยอแซฟ ยรรยง เจษฎาพงศ์ภักดี, และพี่น้องในไฟชำระ, ลูซีอา สาคร-อันนา พารา สังขรัตน์, โรซา สนั่น จิตต์เจริญ, ยอแซฟ เหงียน วัน ฮั้ว, มารีอา เกี้ยว เหงียน, เปโตร เม้า เตรือง, ดอมินิโก สมคิด จันทร์อ่อน, เทเรซา วนิดา วงษ์สุภา, Gilbert Lassarre Moris, โซซีโม กมล-มารีอา กิมล้วน สังขรัตน์, เปาโล พันโท สนั่น-เซซีลีอา อุไรศรี-ดอมินิก นายแพทย์ สุรนารถ-เปโตร ศรีสวัสดิ์-อันนา ศรีสอางค์ เหรียญโมรา, ครอบครัว เหรียญโมรา, โมนิกา มาลี เลื่อนประไพ, มารีอามักดาเลนา จงกลณี-ดอมินิโก สุมล พิชัยรัฐ, มารีอา ปราณี พงษ์เพิ่มมาศ, เปโตร ลอม อนันตวงศ์, มารีอา แผ้ว เทียนจุ้ย, ฟรังซิสเซเวียร์ วิรัช-ยอแซฟ สมชัย อินทรสุขสันติ, ยอแซฟ พล.ต.ท.สุพจน์-นางอมรา-พล.ต.ต.ทวี ณ บางช้าง, เรือตรี ปรีชา-เทเรซา ประภา-ฟรังซีสโก นาวาโท ภานพ เนตรายน, โทมัส เจริญ-อันนา มิ่งขวัญ วิพัทนะพร, นายสงัด เอี่ยมบำรุง, มารีอา อาเช็ง แซ่กอ,ยอแซฟ สนิท-ปุลเกรีอา สิรินทร์-เซซีลีอา อำพัน ปิติสันต์, วิญญาณในไฟชำระและวิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง

สุขสำราญ มารีอา นรินทร์ทิพย์ พรหมเดชะ, มารีอา นุชจรินทร์ พรหมเดชะ, ยอแซฟ วสันต์ ทิพย์วรรณ, มารีอา มณีกชกร โล่ห์เพ็ชร, คุณแม่ มารีอา พัน ทิพย์วรรณ, ฟรังซิสโก วรวิช บัวศรี, มารีอา ณัชปภา บัวศรี

อุทิศ เปาโล ศิริ-มารีอา วิจิตร พีรมนตรี, เรอเน สมนึก เตมียเสน, มารีอา ชูชื่น ธนสมบูรณ์, ยอห์น บัปติสต์ ชุติพนธ์ธนสมบูรณ์, ลูกา กมล วงศ์ศรีศาสตร์, ยอแซฟ ยับ ทิพย์วรรณ, ยอแซฟ อโนชา ทิพย์วรรณ, เปโตร อำนวย-เทเรซา บุญยัง สังขรัตน์, มารีอา ก้อนทอง วงศ์ก้อนทอง, วิญญาณในไฟชำระ

___________________________________

5 November 2016

Saints of the day

St. Mary Faustina Kowalska,

Virgin (1905-1938)

faustin1

____________________________________

PLEASE JOIN

DAILY MASS & SUNDAY MASS

READ

DAILY GOSPEL OF THE LORD JESUS

with

DAILY COMMENTARY OF THE DAY

and

SAINTS OF THE DAY

ALSO READ

NEWSLETTER IN THAI

From

SAINT FRANCIS XAVIER NEWSLETTER IN THAI

THANK YOU

___________________________________

“I am with you always, until the end of the age.”

Matthew 28:20.

***********************************************

“This is my commandment:

love one another as I love you.”

###########################

BE MERCIFUL, O LORD,

FOR WE HAVE SINNED.

###########################

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s