สารวัด วัดนักบุญฟรังซีสเซเวียร์

9 October 2016. St. Francis Xavier Newsletter. ปีที่ 50 ฉบับที่ 41 วันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม 2016

St. Francis Xavier Newsletter.

9 October, 2016.

ปีที่ 50 ฉบับที่ 41 วันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม 2016

____________________________________

อาทิตย์ที่ 28 เทศกาลธรรมดา

ปีที่ 50 ฉบับที่ 41 วันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม 2016

“Ten were cleansed, were they not?

Where are the other nine?

LEPERSpppas0118

ความเชื่อ (ความเชื่อฟัง) ของท่านทำให้ท่านรอดพ้น

    แต่กว่าที่ นาอามาน จะยอมไปจุ่มตัวในแม่น้ำจอร์แดน 7 ครั้ง ตามที่ประกาศกเอลีชาบอก ก็มีการโต้เถียงกันยืดยาว นับตั้งแต่ตัวกษัตริย์แห่งอิสราเอล ลงมาจนถึงตัวนาอามานเอง

ให้ไปจุ่มตัวในแม่น้ำจอร์แดน แม่น้ำนี้มันสำคัญสักแค่ไหนกันเทียว ทำไมไม่ให้ไปจุ่มตัวในแม่น้ำอาบานา หรือแม่น้ำปารปาร์ ซึ่งอยู่ในกรุงดามัสกัส แม่น้ำทั้ง 2 สายนี้ยิ่งใหญ่ และสำคัญมากกว่าแม่น้ำจอร์แดนเป็นไหน ๆ

สิ่งที่นาอามานคิดและคาดหวังไว้ในการรักษาโรคผิวหนังของตัวเขาก็คือ ตัวประกาศกเอลีชาต้องออกมายืนอย่างสง่าอย่างเป็นทางการ กางมือกางไม้วิงวอนขอพระเจ้าสำหรับตัวผู้ป่วย จากนั้นก็ต้องโบกมือและสัมผัสตัวผู้ป่วย โรคก็คงจะหาย แต่นี่กลับมาสั่งแค่ให้ไปจุ่มตัว 7 ครั้งในแม่น้ำจอร์แดน มันไม่เข้าท่าเอาเสียเลย

ในพระวรสารก็เช่นเดียวกัน พระเยซูเจ้าสั่งคนโรคเรื้อนทั้ง 10 คน แค่ให้ไปแสดงตัวกับพระผู้ใหญ่

ทั้งนาอามาน และคนโรคเรื้อนทั้ง 10 หายจากโรคภัยไข้เจ็บ ด้วยวิธีการง่าย ๆ เพียงวิธีเดียวคือ การปฏิบัติตามคำสั่ง หรือการทำตามที่สั่ง

    และนี่คือ นิยาม หรือ ความหมายของคำว่า ความเชื่อ

ความเชื่อคือความเชื่อฟังโดยการปฏิบัติตามคำสั่ง

    พระวรสารสัปดาห์ที่แล้ว พระเยซูเจ้าก็ตรัสว่า “ถ้าท่านมีความเชื่อเท่าเมล็ดมัสตาร์ด และพูดกับต้นหม่อนต้นนี้ว่า จงถอนรากแล้วไปขึ้นอยู่ในทะเลเถิด ต้นหม่อนต้นนั้นก็จะเชื่อฟังท่าน”

พระเยซูเจ้ากำลังอธิบายว่า การที่ต้นหม่อนเชื่อฟังอัครสาวก และปฏิบัติตามที่อัครสาวกสั่ง ต้นหม่อนต้นนั้นมีความเชื่อ หรือมีความเชื่อฟัง

แต่ต้นหม่อนจะเชื่อฟังเฉพาะต่อบุคคลที่มีความเชื่อฟังเท่านั้น แสดงว่าอัครสาวกเองก็ไม่ได้เชื่อฟังพระเยซูเจ้าสักเท่าไร

ในวันศุกร์ที่ผ่านมา เรารำลึกถึงแม่พระแห่งลูกประคำ พระวรสารประจำวันนี้เป็นพระวรสารจากนักบุญลูกา บทที่ 1 ข้อ 26-38 เป็นเรื่อง ทูตสวรรค์แจ้งข่าวการประสูติของพระเยซูเจ้า

ประโยคต่อไปนี้ของแม่พระในพระวรสารนักบุญลูกาเป็นประโยคที่สำคัญมาก คือ “ข้าพเจ้าเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้า ขอให้เป็นไปกับข้าพเจ้าตามวาจาของท่านเถิด” ความหมายคือ พระเป็นเจ้าสั่งให้ดิฉันทำอะไร ดิฉันก็จะยอมทำตาม

    ประโยคนี้ยิ่งใหญ่กว่าการสั่งต้นหม่อนให้ย้ายไปขึ้นในทะเล หรือยิ่งใหญ่กว่าการสั่งภูเขาให้ย้ายไปปักหลักตั้งอยู่อีกที่หนึ่ง เพราะการยอมปฏิบัติตามที่พระเป็นเจ้าสั่งของแม่พระ เคลื่อนย้าย องค์พระผู้เป็นเจ้าจากสวรรค์ให้มาประทับอยู่ในพระครรภ์ของแม่พระเอง และให้มาประทับอยู่ในโลกของเราตราบเท่าทุกวันนี้ สิ่งนี้เกิดขึ้นก็เพราะ ความเชื่อฟังของแม่พระ ซึ่งก็ตรงกับคำสอนของพระเยซูเจ้าในพระวรสารนักบุญยอห์น บทที่ 14 ข้อ 23

“ผู้ใดรักเรา ผู้นั้นจะปฏิบัติตามวาจาของเรา พระบิดาของเราจะทรงรักเขา พระบิดาจะเสด็จพร้อมกับเรามาหาเขา จะทรงพำนักอยู่กับเขา”

    ความเชื่อฟังทำให้พระเข้ามาประทับอยู่ในตัวเรา

และเมื่อมีพระอยู่กับเรา เราก็บรรลุถึงความรอด

                        สวัสดี

คุณพ่อ สานิจ สถะวีระวงส์

________________________________

Jesus said to them, “This generation is an evil generation;

it seeks a sign, but no sign will be given it, except the sign of Jonah. “

pppas0103

สภาภิบาลวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

สวัสดีค่ะพี่น้องที่รัก

    อีก 5 วันก็จะถึงวันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม ซึ่งเป็นวันที่พี่น้องคริสตชนสูงอายุวัดสามเสน 22 ท่าน จะเดินทางไปร่วมแสวงบุญ 4 วัด 4 สังฆมณฑล ร่วมกับเพื่อน ๆ ผู้สูงอายุทั้ง 14 วัดในเขต 2 ของเรากันแล้ว จึงขอแจ้งตารางเวลา พร้อมทั้งการเตรียมตัว เตรียมอาหาร เตรียมยาประจำตัวของท่านให้พร้อมที่จะเดินทาง

กรุณานำสารวัดฉบับนี้กลับไปบ้านทุกท่าน

และนำตารางเวลาติดตัวเดินทางไปด้วยค่ะ

วันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม 2016

     6.00 น.    ล้อหมุนจากหน้าบ้านพักพระสงฆ์ (เตรียมอาหารเช้าไปเอง รับประทานในรถ        ขุนแผนเตรียมน้ำดื่มให้) ควรถึงจุดนัดพบก่อนเวลา 6.00 น. ค่ะ

8.00 น.    พบกับคุณพ่อเจ้าอาวาส สวดสายประคำพระเมตตา 1 สาย

ณ วัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด ต.ปากเพียว สระบุรี  สังฆมณฑลนครสวรรค์

8.30 น.    ออกเดินทางสู่วัดบุญราศีนิโคลาส อ.ปากช่อง ร.ร.เคนชินตัน เขาใหญ่

สังฆมณฑลนครราชสีมา

10.00 น.    พิธีบูชาขอบพระคุณ จบพิธีแล้ว รับอาหารว่างที่ ผ.อ.รัชนี เตรียมไว้ให้             รับประทานในรถขณะเดินทางไปวัดที่หนองรี

    11.00 น.    ออกเดินทางสู่วัดนักบุญยอแซฟ (หนองรี) จ.นครนายก สังฆมณฑลกรุงเทพฯ             เยี่ยมผู้สูงอายุที่ศูนย์

    12.45 น.    รับประทานอาหารกลางวัน

(โต๊ะจีน นั่งโต๊ะละ 8 คน วัดสามเสน 3 โต๊ะ จะมีป้ายวัดบอกไว้)

15.00 น.    ออกเดินทางสู่วัดพระคริสตประจักษ์ บ้านเล่า จ.นครนายก สังฆมณฑลจันทบุรี         ร่วมแสวงบุญ

     16.00 น.    ออกเดินทางกลับสู่บ้านของเราโดยสวัสดิภาพ พร้อมบุญและความสุขเต็มเปี่ยม

มุมอย่าลืม…อย่าลืม

  1. ถึงจุดนัดพบก่อนเวลา 6.00 น. นำตารางเวลาติดตัวไปด้วยทุกท่าน
  2. เตรียมร่ม ยาประจำตัว กระดาษชำระ ยาแก้ท้องเดิน ท้องอืด ยาลม ยาดม
  3. รถทุกคัน สวดเดินทางทั้งไป – กลับ เพื่อฝากชีวิตไว้กับพระตลอดเวลา

⦿  ครูเอี้ยง     086-080-4563    ⦿ ขุนแผน     081-658-5344

⦿  กรวิภา     081-611-7860

__________________________________________

“Oh you Pharisees! Although you cleanse the outside of the cup

and the dish, inside you are filled with plunder and evil.”

1 stdas0161

ประชาสัมพันธ์

  1. ขอเชิญชวนพี่น้องทุกท่านร่วมสวดสายประคำตามบ้าน โอกาสเดือนแม่พระลูกประคำ โดยสวดทุกวันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์ ตามบ้านที่ได้กำหนดไว้
  2. แจ้งผลการออกรางวัลบัตรการกุศลทำบุญลุ้นโชค 2559 จากโคเออร์

ตามที่พี่น้องได้กรุณาสนับสนุนบัตรการกุศลทำบุญลุ้นโชค เพื่อนำรายได้ไปใช้ในโครงการทุนอาหารกลางวันเด็กศูนย์เยาวชนพระกุมารเยซู บ้านแป้ง จ.สิงห์บุรี และโครงการสงเคราะห์ข้าวสารอาหารแห้งคนชราและคนพิการ จ.สระแก้ว และจ.สุรินทร์ ทางโคเออร์ได้แจ้งผลการออกรางวัล สำหรับพี่น้องที่สนับสนุนบัตรการกุศลได้ตรวจสอบผลรางวัล และฝากขอบคุณพี่น้องสัตบุรุษวัดสามเสนทุกท่านที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้

พี่น้องสามารถตรวจสอบผลรางวัลได้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์

  1. วันอาทิตย์แพร่ธรรมสากล

ซึ่งปีนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2016   ขอเชิญพี่น้องร่วมงานประกาศข่าวดีได้ ด้วยการภาวนา การพลีกรรม และถวายวัตถุปัจจัย เพื่อสนับสนุนงานแพร่ธรรมของพระศาสนจักร เงินถุงทานของพี่น้อง รวมถึงถุงทานของพี่น้องคริสตชนทั่วโลก จะรวบรวมและส่งต่อให้สมเด็จพระสันตะปาปา สำหรับใช้จ่ายในการประกาศข่าวดีแก่มวลชนต่อไป (“การแพร่ธรรมของพระศาสนจักร เป็นประจักษ์พยานแห่งพระเมตตา”)

_________________________________

“Woe to you Pharisees! You love the seat of honor

in synagogues and greetings in marketplaces.”

PHARISEE stdas0746

รายชื่อบ้านที่เป็นศูนย์รวมสวดในหมู่บ้าน

เดือนตุลาคม 2559

วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม    บ้านคุณมุ่งสูง วาสิกคุตต์

วันพุธที่ 12 ตุลาคม        บ้านคุณเกรียงศักดิ์ ชนวัฒน์

วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม        บ้านคุณประไพ ภูมิพานิช

วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม    อนุบาลธนสมบูรณ์

วันพุธที่ 19 ตุลาคม        บ้านคุณนันทพิมพ์ กิจนิจชีวะ

วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม        บ้านคุณวัชราภรณ์ พันธุมจินดา

วันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม    บ้านคุณนุชนาฎ ธารีจิตต์ (ร้านเอ เอ็ม)

วันพุธที่ 26 ตุลาคม         บ้านคุณนวลละออ ทรัพย์เจริญ

วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม        ร.ร.เซนต์ฟรังฯ

หมายเหตุ

⦿ วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม        มิสซาปิดเดือนแม่พระ

ที่วัด     เวลา 19.00 น. (มีถวายช่อดอกไม้)

⦿ บ้านที่เป็นศูนย์รวมสวด จัดพระแท่นดังนี้

+ ปูผ้าปูโต๊ะสีขาว หรือสีอ่อนตามที่บ้านท่านมี

+ ตั้งกางเขน เทียน ดอกไม้ แม่พระ

+ คณะนำสวดจะไปถึงบ้านท่านหลังวัดเลิก เวลาประมาณ 19.40 น.

_______________________________________

The scribes and Pharisees began to act with hostility

toward him and to interrogate him about many things.

Jesus with authority stdas0149

____________________________________

“Beware of the leaven–

that is, the hypocrisy–of the Pharisees.

1 yeast stdas0088

_____________________________________

“Everyone who speaks a word against the Son of Man will be forgiven,

but the one who blasphemes against the holy Spirit will not be forgiven.”

mission stdas0095

มิสซาประจำสัปดาห์

 

จันทร์ที่ 10

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 28 เทศกาลธรรมดา

อุทิศ วิญญาณครอบครัว “อาภรณ์รัตน์”, เปาโล สุดใจ กายสุต, อากาทา เง็ก แซ่กัง, เปโตร เฮี่ยงลี่ แซ่อุน, เทเรซา หลู แซ่ตั้ง, ยอแซฟ ซังเจี่ย แซ่โจว, มารีอา ชูชื่น ธนสมบูรณ์, มารีอา สมนึก คงเจริญ (ครบรอบปี), วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ วันเกิด เซซีลีอา ธิดา สินสืบผล

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, ฟรังซิสโก วิบูลย์ เกตุชาติ, อันเดร สละ โรจนะเสน, เปโตร ยุทธภูมิ รัตพันธุ์, เปาโล หร่าย-มารีอา เกษร บุญเจือ, เทเรซา ไพลิน รัศมีมารีย์, มารีอา สมนึก คงเจริญ (ครบรอบปี), วิญญาณในไฟชำระ

อังคารที่ 11

06.00 น.

19.00 น.

น.ยอห์น ที่ 23 พระสันตะปาปา

สุขสำราญ คุณพัชรีปาน อิศรภักดี

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ ประมวล ชลหาญ, เปาโล สุดใจ กายสุต, โทมัส สละ ชินะผา, เปโตร ผล ไกรสมสุข, ยอห์น บัปติสต์ชุติพนธ์ ธนสมบูรณ์, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ เทเรซา อติรัตน์ ภูริคุปต์, สำหรับ คุณพ-วงเดือน ยนตรรักษ์

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, เปโตร เด่นเพิ่มทวีโชค, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เปโตร วศิน สุสังกรกาญจน์, มารีอา คาเช็ง แซ่กอ, เปาโล หร่าย-มารีอา เกษร บุญเจือ, ฟรังซิสโก วิบูลย์ เกตุชาติ, เปโตร ประพล โรจนะเสน, วิญญาณในไฟชำระ

พุธที่ 12

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 28 เทศกาลธรรมดา

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, พ่อยู้-แม่บุญช่วย-นายสมยศ-นายสมปอง-น.ส.สมใจ-ด.ช.เฉลิมพงษ์ มีโรจน์วงศ์, เปโตร วรุฒม์ ธรรมกรสุขศิริ, ดอมินิโก ก่า เหงียนกวาง, อันตน ปรีดา ศาตะมาน, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ วันเกิด โรซา วราภรณ์ อั๋นวงษ์

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ฟรังซิสโก วิบูลย์ เกตุชาติ, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, ยอแซฟ ประพันธ์ โรจนะเสน, ฟรังซิสโก พ.ท.หรั่ง ดิษฐสัตย์ธรรม, วิญญาณในไฟชำระ

พฤหัสฯที่ 13

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 28 เทศกาลธรรมดา

อุทิศ ฟรังซีสโก สุทธิ-มารีอา สมร ชลหาญ, เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ไสว สายสว่าง, ยวง ประยูร-มารีอา ชั้นจิตตอำไพ, เปโตร จีระศักดิ์ วัฒนโยธิน, มารีอา สุวพีร์ (เยาวสังข์) เตชะเสน, เทเรซา ศรีลำยอง ศาตะมาน, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ครบรอบวันเกิด อันนา สุญาณี ธารวร, ครบรอบวันเกิด อลิซาเบท ภาวิณี (จุ๋ม) โกวรรธนะกุล

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา. เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, ฟรังซิสโก วิบูลย์ เกตุชาติ, เทเรซา วิไล หนึ่งแววแดง, มารีอา ลมัย ศรีวิไล,ยอห์น สุชา ธาราวร, วิญญาณในไฟชำระ

ศุกร์ที่ 14

06.00 น.

19.00 น.

น.กัลลิสตัส ที่ 1 พระสันตะปาปา และมรณสักขี

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, ยวงบัปติสตา ชุน-มารีอา หวุน-มารีอา ทองสุข ธาดาประสิทธิ์, นางเหม่-นางสุริยนต์ พุทธรักษา, คุณแม่ข่ายเพชร กอร์ปไพบูลย์, มาร์ธา ลักขณา สันติพร, มารีอา ทองคำ เชื้อชมบุญ, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ครบรอบวันเกิด เปาโล พชร ชัยเลิศพงษา

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, เปาโลพลตรี สง่า-อันนา วิเชียร วิลัยทอง, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอา เฉลียว ดิษฐสัตย์ธรรม, ฟรังซิสโก วิบูลย์เกตุชาติ, ฟรังซีสโก กระแสร์ ไกรประสิทธิ์, เปโตรนิลลา อารีย์ กิจพานิช, วิญญาณในไฟชำระ

เสาร์ที่ 15

06.00 น.

19.00 น.

ระลึกถึง น.เทเรซาแห่งอาวีลา พรหมจารี และนักปราชญ์แห่งพระศาสนจักร

สุขสำราญ เทเรซา ทรายทอง

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, ดอมินิโก อุไร-โรซา เสนอ ศรีบุญเลิศ, เปโตร ปอลทอง เชื้อชมบุญ, ยอแซฟ มาชิ้ม แซ่ลิ้ม (ครบรอบ 19 ปี), มารีอา ซกเฮี้ย แซ่ปึง (ครบรอบ 12 ปี), อันนา กาญจนา ธีรวิฑูร, เปโตร ธีระ ธีรวิฑูร, อันตน ชัยยศธีรวิฑูร, ยอแซฟ ชัยยุทธ ธีรวิฑูร, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มารีอา ยินดี ธาราวร

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, มีคาแอล ประสิทธิ์-เอลิซาเบท ประทุม สิทธิ, มารีอามักดาเลนา ประสพศรี พันธุมจินดา, ยอแซฟ หมอวาศ-มารีอา สุด ประดิษฐ์จุสิน, ยอแซฟ วิณิน-มารีอา ชลูดพันธุมจินดา, ยอแซฟ พิพัฒน์-เฮเลนา อุไรลักษณ์ อิศรภักดี, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, เปโตร จำนงค์-นางมันทนางามศิริจิตต์, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ยอแซฟ ประสิทธิ์-มารีอา สุนี เอกะสิงห์, ยวงบัปติสตา เมธี อาภรณ์รัตน์,ฟรังซิสโก วิบูลย์ เกตุชาติ, เปโตร ราศรี-เทเรซา ฉอ้อน ทิวไผ่งาม, มารีอา ไช้กี แซ่เตีย, วิญญาณในไฟชำระ

อาทิตย์ที่ 16

06.30 น.

08.30 น.

10.00 น.

16.00 น.

อาทิตย์ที่ 29 เทศกาลธรรมดา

สุขสำราญ ครอบครัว ประพิน-อำรุง ศรีบุญเลิศ, ครอบครัว อัจราพร-Kharsim, ครอบครัว เซซีลีอา ไพลิน กายสุต

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ พยุง-มารีอา อุทัย เอียงผาสุก, เปโตร คำ-มารีอา โสภาวรรณ จันสวัสดิ์, อันนา นัชรี มั่นศิล, มัทธิว สง่า-อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ฟรังซีสโก เฉลิมพล-ยอแซฟ เฉลิมชัย-เปาโล เฉลิมชาติ แววเกกี, ฟรังซิสโก ปรีชา-มารีอา อำพัน กานตานนท์, เปโตร ราศรี-เทเรซา ฉอ้อน ทิวไผ่งาม, เปโตร ทวี ทิวไผ่งาม, ฟรังซีสโก สุมิตร ศรจิตติ, ฟรังซีสโก สมพล ศุระศรางค์, เปาโล สุดใจ กายสุต, ร็อค เมือง-มารีอา กุหลาบ ดีสุดจิต, โทมา ขุนพิลาศ-มารีอา สวน กายสุต, เซซีลีอา ยุพิน เจียจวบสิน, ยอแซฟ วิรัตน์-เปาโล กุศล มหัคฆพงศ์, ยอแซฟ บู๊ ธนสมบูรณ์, อันนา กาญจนา ธีรวิฑูร, เปโตร ธีระ ธีรวิฑูร, อันตน ชัยยศ ธีรวิฑูร, ยอแซฟ ชัยยุทธ ธีรวิฑูร, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ สัตบุรุษทุกครอบครัว

สุขสำราญ คาธารีนา อโณทัย สุวรรณประดิษฐ์ และครอบครัว, ยอแซฟ นิติวุฒิ สุวรรณประดิษฐ์ และครอบครัว, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, อากาทา พิลาวัลย์ ตรีมานคา และครอบครัว, เปโตร วีรวัฒน์-มารีอา ปัณฑา-มารีอาเปี่ยมขวัญ ปัณฑวังกูร, ประสิทธิ์-มารีอา นุชนาถ-กฤต กิจวิวัฒนการ, แม่เสาวนีย์ เลาหไทยมงคล, ยวงบัปติสตา สุวิชากรชินะผา, มีคาแอล พรพล พัธนพันธุ์, ดอมินิก ซาวีโอ อลงกต-ยวง บอสโก อติชาต ปิติสันต์, ครอบครัว ปิติสันต์, นางฟูจิตต์ ณ บางช้าง, นายพิทูร สุวรรณชัย, ด.ญ.ณฐณิชญ์ชา ชาญนำสิน, ยอแซฟ แอนโทนี สีฆโชค ชาญนำสิน, เทเรซา มาลาจรุไพรวัลย์ และครอบครัว, ครอบครัว อดุลย์-ปัทมา สังขรัตน์, คุณเพ็ญทิพา พัววรานุเคราะห์, ครอบครัว สกุลสุวรรณ-ครอบครัว อินทรสุขสันต์, คุณณัฐพล-ฐิตาภรณ์ ธนิตารมย์, ครอบครัว สุขชัย, ครอบครัว พิชัยรัฐ, จอห์น แมรี่ กริช-ทีโอดอร์ คทา คมกฤส, สมาชิกคณะอัศวินแห่งศีลมหาสนิท วัดสามเสน (KBS.), มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, ครอบครัว มารีอา สำเนียง กิจนิจชีวะ, เทเรซา ภาคินันท์ ภูริคุปต์, เทเรซา อติรัตน์ ภูริคุปต์, ครอบครัว อลิซาเบธ สมใจ มีขันทอง, ครอบครัว เทพพิทักษ์, ครอบครัว ฉ่ำประวิง, ฟรังซิสเซเวียร์ ประเทือง โรจนะเสน, ครอบครัว มารีอากอแรตตี อรณิชาจิตต์เจริญ, คล้ายวันเกิด คริสโตเฟอร์ ธนัทเทพ จันทรกานต์ และครอบครัว จันทรกานต์, ครบรอบวันเกิด ครบ 57 ปี ของคุณสังคม พนมอุปถัมภ์, คล้ายวันเกิด คาทารีนา อรพิน พิเศษนครกิจ, Rommie Crisostomo, Anna Asaya Crisostomo, ปีโอ อมร พิเศษนครกิจ, ครอบครัว คุณอำพล ฤทัยคงถาวร, โมทนาคุณพระโต

อุทิศ เรย์มองด์ ธานี ลวสุต, ครอบครัว ชื่นพุฒิ, อันนา สำรวม ชื่นพุฒิ, มารีอา ปิยะสุทธิ์ ใจสวัสดิ์ (ชื่นพุฒิ), มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, มารีอา โสภาวรรณ จันสวัสดิ์, ยอแซฟ ประนิม ตรีมานคา, นายทวีศักดิ์ ศรีวรขาน, นายสหพล ศรีวรขาน, เทเรซา สุวรรณี ขำขันทอง, อันนา เฉลียว เคนแก้ว, ยอแซฟ เริงชัย แก้วไกรสร, นายชมภู เศรษฐกาญจน์, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ยอแซฟ ประสงค์ นิ่งเจริญ, ยอแซฟ เหลียงเป้ง นิ่งเจริญ, ยอแซฟ ประเสริฐ นิ่งเจริญ, ฟรังซิสโก วิบูลย์ เกตุชาติ, เปโตร ศรีมงคล-เทเรซา เฉลา เพ็ญไพจิตร, ยอแซฟธนพันธ์ เพ็ญไพจิตร, เปาโล ไพศาล-มารีอา จรัสศรี ดีสุดจิต, มารีอา ป้อฮุ้ง, ยวง หล่อติ๊ด-มารีอา โซวม่วย แซ่ตั้ง, ยากอบ โชติวิศิษฏ์ ประพิณวงศ์, ยอแซฟ วีระศักดิ์ เลิศโสภา, ยอแซฟ ประจิตต์ ชัยเจริญ, อังเนส อุดมศรี ชัยเจริญ, บรรพบุรุษครอบครัว ปัณฑวังกูร, พ่อธง เลาหไทยมงคล, บรรพบุรุษครอบครัว กิจวิวัฒนการ และเลาหไทยมงคล, โซซีโม กมล-มารีอา กิมล้วน สังขรัตน์, โมนิกา มาลี เลื่อนประไพ, ยวงบัปติสตา วิสารท ธีระจักร, นายเธียรชัย สุวรรณฤกษ์, มารีอามักดาเลนา จงกลณี-ดอมินิโก สุมล พิชัยรัฐ, มารีอา ปราณี พงษ์เพิ่มมาศ, นายธรรมจรัส จริมา, มาการิต อ่างแก้ว-แคธริน อ่างแก้ว (ครบรอบวันเสียชีวิต), มารีอา แผ้ว เทียนจุ้ย, ยอแซฟ สนิท-ปุลเกรีอา สิรินทร์-เซซีลีอา อำพัน ปิติสันต์, ฟรังซิสเซเวียร์ วิรัช-ยอแซฟ สมชัย อินทรสุขสันติ, ยอแซฟ พล.ต.ท.สุพจน์-นางอมรา-พล.ต.ต.ทวี ณ บางช้าง, เปโตร ยุทธภูมิ รัตพันธุ์,มารีอา อาเช็ง แซ่กอ, สมาชิกคณะอัศวินแห่งศีลมหาสนิท (KBS.) ที่ล่วงลับ, กาโลโร สยาม-มารีอา ยู่ซือ สังขรัตน์, เปโตร ลึก พนมอุปถัมภ์, ยอแซฟ สมชาย-เทเรซา สุพร-เปโตร ชัยยะพล (วศิน) สุสังกรกาญจน์, เรือตรี ปรีชา-เทเรซา ประภา-ฟรังซีสโก นาวาโท ภานพ เนตรายน, เปโตร เม้า เตรือง, มารีอา เกี้ยว เหงียน, แคทเทอรีน ลาบูเร่ ณัฐฉาย ประโมงกิจ, มารีอา สุนทรา โรจน์ภุเลิศ, มารีอา นิกร ศรีสุข, ยอแซฟ วสันต์ อรเนตรพงษ์, มารีอา วารุณี รมณียารักษ์, โรซา สนั่น จิตต์เจริญ,เอลีซาเบธ นารี มีชูบท, อันตน เสถียร ชมไพศาล (ครบ 12 ปี), ลูซีอา ลมัย ชมไพศาล, วิญญาณในไฟชำระและวิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง

สุขสำราญ มารีอา นรินทร์ทิพย์ พรหมเดชะ, ครอบครัว วัฒนาวี

อุทิศ เปาโล ศิริ-มารีอา วิจิตร พีรมนตรี, เรอเน สมนึก เตมียเสน, มารีอา ชูชื่น ธนสมบูรณ์, ยอห์น บัปติสต์ ชุติพนธ์ธนสมบูรณ์, ลูกา กมล วงศ์ศรีศาสตร์, มารีอา สง่า-เปาโล สิงห์แก้ว และครอบครัว วัฒนาวี, อันนา ซอย-ยอแซฟ มานิตย์ รอดเสียงล้ำ, โทมัส สำเภา-มารีอา แฉล้ม-คาโรลูส สุภวัฒน์-โทมัส สวราชย์ ธูปเทียน, วิญญาณในไฟชำระ

  ______________________________________

บำรุงวัด

มารีอา สุนิภา เสรีพรเจริญกุล และครอบครัว      200    บาท

St. Margaret Mary Alacoque,

Virgin (1647-1690)

santa_margherita_maria_alacoque_d

16 October 2016

Saints of the day

______________________________________

PLEASE JOIN

DAILY MASS & SUNDAY MASS

READ

DAILY GOSPEL OF THE LORD JESUS

with

DAILY COMMENTARY OF THE DAY

and

SAINTS OF THE DAY

ALSO READ

NEWSLETTER IN THAI

From

SAINT FRANCIS XAVIER NEWSLETTER IN THAI

THANK YOU

___________________________________

“I am with you always, until the end of the age.”

Matthew 28:20.

***********************************************

“This is my commandment:

love one another as I love you.”

###########################

BE MERCIFUL, O LORD,

FOR WE HAVE SINNED.

###########################

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s