สารวัด วัดนักบุญฟรังซีสเซเวียร์

16 October 2016. St. Francis Xavier Newsletter. ปีที่ 50 ฉบับที่ 42 วันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม 2016

St. Francis Xavier Newsletter.

16 October, 2016.

ปีที่ 50 ฉบับที่ 42 วันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม 2016

______________________________________

อาทิตย์ที่ 29 เทศกาลธรรมดา

ปีที่ 50 ฉบับที่ 42 วันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม 2016

I tell you, he will see to it that justice is done for them speedily.

But when the Son of Man comes, will he find faith on earth?”

Christ_Pantocrator_mosaic_from_Hagia_Sophia_2744_x_2900_pixels_3_1_MB

อย่าสวดแบบนกแก้ว นกขุนทอง

    “จำเป็นต้องอธิษฐานภาวนาอยู่เสมอโดยไม่ท้อถอย” (ลูกา 18:1) และในภาคภาษาอังกฤษประโยคนี้ก็คือ “The need to pray continually and never lose heart”

ไม่ว่าจะเป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ การภาวนาอยู่เสมอ หรือ to pray continually ก็คงจะทำให้ผู้สวดเหนื่อยจนแทบจะขาดใจตาย

การภาวนาอยู่เสมอแบบไม่หยุดไม่หย่อน ผู้สวดภาวนาก็คงจะไม่ต้องทำอะไรอย่างอื่นเลย นอกจากสวด สวด แล้วก็สวด

การภาวนาอยู่เสมอ หรือการภาวนาอย่างต่อเนื่องโดยไม่หยุด ไม่ได้มีความหมายแบบที่พวกเราหลาย ๆ คนเข้าใจกัน อย่างเช่น “ฉันได้ไปเฝ้าศีล สวดต่อหน้าศีลมหาสนิทตั้ง 2 ชั่วโมง” “ฉันสวดสายประคำวันนี้ตั้ง 5 สาย” หรือ “ฉันไปเฝ้าศีลเมื่อวาน 5 ชั่วโมง”

คุณแม่เทเรซา แห่งกัลกัตตา นักบุญผู้ได้รับการสถาปนาแต่งตั้งไปเมื่อเร็ว ๆ นี้ ได้แบ่งปันแนวความคิดในเรื่องต่าง ๆ ของท่านกับผู้เข้าไปขอสัมภาษณ์ท่าน และ Lucinda Vardey ก็ได้รวบรวมแนวความคิดของคุณแม่เทเรซาในบางเรื่องไว้ ในหนังสือเล่มหนึ่งชื่อ “วิถีแห่งความเรียบง่าย” (A Simple Path) ในหนังสือเล่มนี้คุณแม่เทเรซาได้พูดถึงเรื่องของการสวดภาวนา โดยท่านได้เริ่มต้นอธิบายว่า การภาวนาคือการทำตัวให้อยู่ในความเงียบต่อหน้าพระเป็นเจ้า

“ดิฉันเริ่มต้นการสวดภาวนาของฉัน โดยการเริ่มอยู่ในความเงียบ (นั่นคือทำตัวให้เงียบทั้งภายนอกและภายใน การเงียบภายในคือการทำให้ใจหยุดนิ่ง ไม่คิดกังวลถึงสิ่งใด)

และเมื่อหัวใจของฉันหยุดนิ่ง พระเป็นเจ้าก็จะเริ่มต้นพูดกับฉันในความเงียบนั้น พระเป็นเจ้าทรงเป็นมิตรกับความเงียบ เราจำเป็นที่จะต้องฟังพระเป็นเจ้าตรัสกับเราในความเงียบนั้น สิ่งสำคัญ(ของการสวดภาวนา) ก็คือเราต้องฟังพระองค์พูดกับเรา การภาวนาแบบนี้ (คือการฟังพระเป็นเจ้าพูดกับเรา) หล่อเลี้ยงจิตวิญญาณ เช่นเดียวกับเลือดที่หล่อเลี้ยงร่างกาย การภาวนา (ด้วยการฟังพระพูดกับเรา) แบบนี้เป็นการภาวนาด้วยจิตวิญญาณ และเป็นการภาวนาที่ทำให้เรามีชีวิต และจิตวิญญาณที่ใกล้ชิดกับพระเป็นเจ้ามากขึ้นเรื่อย ๆ การภาวนาแบบนี้ชำระจิตวิญญาณของเราให้สะอาดหมดจด และจิตวิญญาณและหัวใจที่สะอาดหมดจด ก็จะสามารถมองเห็นพระเป็นเจ้า สามารถพูดคุยกับพระองค์ และสามารถมองเห็นความรักของพระในผู้อื่น”

นั่นคือความคิดเล็ก ๆ น้อย ๆ จากคุณแม่เทเรซา แห่งกัลกัตตาในเรื่องของการสวดภาวนา ความคิดเรื่องการสวดภาวนาแบบนี้ ก็ตรงกับแนวความคิดของคุณแม่เทเรซา แห่งอาวิลลา ซึ่งท่านได้กล่าวไว้เช่นเดียวกันว่า “การสวดภาวนาคือ การฟังพระเป็นเจ้าพูดกับเรา”

คุณพ่อโทมัส คีตติ้ง ฤาษีคณะทรับปีส ก็ได้กล่าวไว้เช่นเดียวกันว่า “ความเงียบ คือ ภาษาของพระเป็นเจ้า”

คุณแม่เทเรซา แห่งกัลกัตตา ยังได้อธิบาย ผลพวง ของการภาวนา ด้วยการฟังพระผู้เป็นเจ้าในความเงียบ ซึ่งผลพวงของการภาวนาแบบนี้ ยังนำเราไปสู่ความเชื่อฟัง ความรัก การรับใช้ผู้อื่น และสุดท้าย ความสงบสันติ ฯลฯ

เราคงต้องหันมาสำรวจตัวเราเองเป็นต้นในเรื่องของการสวดของเรา ว่ามันเป็นการสวดแบบนกแก้ว นกขุนทอง หรือไม่? หรือสวดแต่ละครั้ง เราก็เอาแต่ขอโน่นของนี่จากพระอยู่ร่ำไปหรือไม่?

                        สวัสดี

คุณพ่อ สานิจ สถะวีระวงส์

______________________________

‘This is what I shall do: I shall tear down my barns and build

larger ones. There I shall store all my grain and other goods “

rich fool stdas0163

ขอขอบคุณ

        คุณทิพวรรณ เดชขำ

            สนับสนุนคลินิกสะมาริตัน      1,000           บาท

        ตลาดเช้าบ้านญวน

            บำรุงวัด                1,000        บาท

____________________________________

“The harvest is abundant but the laborers are few;

so ask the master of the harvest to send out laborers for his harvest.”

HARVEST lwjas0044

ประชาสัมพันธ์

  1.  ประกาศก่อนการรับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ (ครั้งที่ 1)

    กฎหมายพระศาสนจักร มาตรา 1051 ทวิ 2 กำหนดให้ตรวจสอบคุณสมบัติ และความเหมาะสมของผู้รับศีลบวช และให้บรรดาพี่น้องคริสตชนมีหน้าที่ช่วยดูแลข้อขัดขวางที่อาจพบได้ในตัวผู้สมัคร

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จึงขอประกาศให้การรับรองตามขั้นตอนของกฎหมาย อนุมัติให้     สังฆานุกร ยอแซฟ ชนภัทร ศุขะเนตร     สัตบุรุษวัดอัครเทวดาราฟาแอล ปากน้ำ รับศีล    บวชเป็นพระสงฆ์ได้  พิธีบวชจะกระทำในวันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน ค.ศ.2016

        ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก กรุงเทพฯ

  1. ขอเชิญชวนพี่น้องทุกท่านร่วมสวดสายประคำตามบ้าน โอกาสเดือนแม่พระลูกประคำ โดยสวดทุกวันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์ ตามบ้านที่ได้กำหนดไว้
  2. แจ้งผลการออกรางวัลบัตรการกุศลทำบุญลุ้นโชค 2559 จากโคเออร์

ตามที่พี่น้องได้กรุณาสนับสนุนบัตรการกุศลทำบุญลุ้นโชค เพื่อนำรายได้ไปใช้ในโครงการทุนอาหารกลางวันเด็กศูนย์เยาวชนพระกุมารเยซู บ้านแป้ง จ.สิงห์บุรี และโครงการสงเคราะห์ข้าวสารอาหารแห้งคนชราและคนพิการ จ.สระแก้ว และจ.สุรินทร์ ทางโคเออร์ได้แจ้งผลการออกรางวัล สำหรับพี่น้องที่สนับสนุนบัตรการกุศลได้ตรวจสอบผลรางวัล และฝากขอบคุณพี่น้องสัตบุรุษวัดสามเสนทุกท่านที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้

พี่น้องสามารถตรวจสอบผลรางวัลได้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์

  1. วันอาทิตย์แพร่ธรรมสากล

ซึ่งปีนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2016   ขอเชิญพี่น้องร่วมงานประกาศข่าวดีได้ ด้วยการภาวนา การพลีกรรม และถวายวัตถุปัจจัย เพื่อสนับสนุนงานแพร่ธรรมของพระศาสนจักร เงินถุงทานของพี่น้อง รวมถึงถุงทานของพี่น้องคริสตชนทั่วโลก จะรวบรวมและส่งต่อให้สมเด็จพระสันตะปาปา สำหรับใช้จ่ายในการประกาศข่าวดีแก่มวลชนต่อไป (“การแพร่ธรรมของพระศาสนจักร เป็นประจักษ์พยานแห่งพระเมตตา”)

___________________________________

“Who, then, is the faithful and prudent steward whom the master will put

in charge of his servants to distribute (the) food allowance at the proper time? “

1 watchfulness stdas0164

รายชื่อบ้านที่เป็นศูนย์รวมสวดในหมู่บ้าน

เดือนตุลาคม 2559

วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม    อนุบาลธนสมบูรณ์

วันพุธที่ 19 ตุลาคม        บ้านคุณนันทพิมพ์ กิจนิจชีวะ

วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม        บ้านคุณวัชราภรณ์ พันธุมจินดา

วันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม    บ้านคุณนุชนาฎ ธารีจิตต์ (ร้านเอ เอ็ม)

วันพุธที่ 26 ตุลาคม         บ้านคุณนวลละออ ทรัพย์เจริญ

วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม        ร.ร.เซนต์ฟรังฯ

หมายเหตุ

⦿ วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม        มิสซาปิดเดือนแม่พระ

ที่วัด     เวลา 19.00 น. (มีถวายช่อดอกไม้)

⦿ บ้านที่เป็นศูนย์รวมสวด จัดพระแท่นดังนี้

+ ปูผ้าปูโต๊ะสีขาว หรือสีอ่อนตามที่บ้านท่านมี

+ ตั้งกางเขน เทียน ดอกไม้ แม่พระ

+ คณะนำสวดจะไปถึงบ้านท่านหลังวัดเลิก เวลาประมาณ 19.40 น.

_____________________________________

“A mother-in-law against her daughter-in-law and

a daughter-in-law against her mother-in-law.”

stdas0156

สภาภิบาลวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

สวัสดีค่ะพี่น้องที่รัก

ปีนี้วัดสามเสนของพวกเรา จะฉลองในวันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม ซึ่งตรงกับวันฉลองนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ตามปฏิทินคาทอลิกพอดี ก่อนวันฉลองใหญ่ 3 อาทิตย์ คือ อาทิตย์ที่ 13, 20 และ 27 พฤศจิกายน 2016 กำหนดให้เป็นวันเอกวาร ในรอบมิสซาเวลา 10.00 น. คุณพ่อดิษพล รุ่งโรจน์วรวัฒนา รับหน้าที่เป็นผู้เชิญพระสงฆ์มาเป็นประธาน เทศน์เตือนใจพวกเรา ไม่ซ้ำกันเลยค่ะพี่น้อง และเอกวารทั้ง 3 วัน สภาภิบาล (ตัวแทนพี่น้อง) จะกล่าวขอบคุณ มอบมาลัยกร และของขวัญให้องค์ประธานด้วย พี่น้องที่น่ารักอย่ารีบลุกหนีออกไปนะคะ อยู่ให้เกียรติท่าน เป็นกำลังใจให้ท่าน ตามอุปนิสัยที่ดีงามของพวกเราที่เคยปฏิบัติกันมาช้านาน

ใครเอ่ยที่เป็นเจ้าภาพวันฉลองวัด

    คำตอบ  ก็คือพวกเรา ลูก ๆ วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ทุกคน ไม่เว้นแม้สักคนเดียวค่ะพี่น้อง เราต้องมารวมพลังช่วยกันบริจาคปัจจัย มีมากให้มาก มีน้อยให้น้อยตามที่พระอวยพรพวกเรานะคะ   

หมายเหตุ     สภาภิบาลจะตั้งโต๊ะรับบริจาค เริ่มตั้งแต่ เสาร์ที่ 22 ตุลาคม 2016 เป็นต้นไป

และทุกรอบมิสซาวันอาทิตย์ด้วยค่ะ

____________________________________

“If you are to go with your opponent before a magistrate, make an

effort to settle the matter on the way; otherwise your opponent will

turn you over to the judge”

handshake lwjas0175

_________________________________________

“There once was a person who had a fig tree planted in his orchard,

and when he came in search of fruit on it but found none,”

WINE pppas0337

_________________________________________

22 October 2016

Saints of the day

St. John Paul II,

pope from 1978 to 2005

servo_di_dio_giovanni_paolo_ii-karol_wojtyla-fe

มิสซาประจำสัปดาห์

จันทร์ที่ 17

06.00 น.

19.00 น.

ระลึกถึง น.อิกญาซีโอ ชาวอันติโอค พระสังฆราชและมรณสักขี

สุขสำราญ เพื่อสุขภาพ มารีอา วนิดา ชมไพศาล

อุทิศ วิญญาณครอบครัว “อาภรณ์รัตน์”, เปาโล สุดใจ กายสุต, อากาทา เง็ก แซ่กัง, เปโตร เฮี่ยงลี่ แซ่อุน, เทเรซา หลู แซ่ตั้ง, เปโตร วีระยุทธ สัจจวโรดม, มารีอา สมร ธนสมบูรณ์, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ เพื่อสุขภาพ มารีอา วนิดา ชมไพศาล

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, ฟรังซิสโก วิบูลย์ เกตุชาติ, ยุสตินา สมาน-ฮังรีแอตตา จันทรัตน์ สมบัติเจริญ, เปโตร สวัสดิ์-อันนา สละ-อันเดร ดาเรส, อันเดร สละ โรจนะเสน, วิญญาณในไฟชำระ

อังคารที่ 18

06.00 น.

19.00 น.

ฉลอง น.ลูกา ผู้นิพนธ์พระวรสาร

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ ประมวล ชลหาญ, เปาโล สุดใจ กายสุต, โทมัส สละ ชินะผา, วินเซนต์ วัฒนา-อากาทา ยวง-อัลบีนุส วิมล เต่งตระกูล, เทเรซา บุญเรือน-ยอแซฟ เพลิน รุ่งอรุณ, มารีอา ลำใย มาลีวงศ์, วิญญาณในไฟชำระ

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ยอแซฟ ชัยรัตน์ ภูผา, เทเรซา วนิดา จรัสศรี, มารีอา คาเช็ง แซ่กอ, ฟรังซิสโก วิบูลย์ เกตุชาติ, เปโตร ประพล โรจนะเสน, เปโตร สวัสดิ์-อันนา สละ-อันเดร ดาเรส, วิญญาณในไฟชำระ

พุธที่ 19

06.00 น.

19.00 น.

น.เปาโล แห่งไม้กางเขน พระสงฆ์

น.ยอห์น แห่งเบรเบิฟ น.อิสอัค โยเกอ พระสงฆ์และเพื่อนมรณสักขี

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ไสว สายสว่าง, ยวงบัปติสตา แสวง ศรจิตติ, ยออากิม ปุ๊ย-อันนา เตกรา ธาราฉัตร, วิญญาณในไฟชำระ

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ฟรังซิสโก วิบูลย์ เกตุชาติ, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, ยอแซฟ ประพันธ์ โรจนะเสน, บอนิฟาส นิพนธ์ จรัสศรี, เปโตร สวัสดิ์-อันนา สละ-อันเดร ดาเรส, วิญญาณในไฟชำระ

พฤหัสฯที่ 20

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 29 เทศกาลธรรมดา

อุทิศ ฟรังซีสโก สุทธิ-มารีอา สมร ชลหาญ, เปาโล สุดใจ กายสุต, อันตน กรุง-มารีอา ย่าง สังขรัตน์, นิโคลัส พาริษฐ์ จันทรกานต์, เซซีลีอา ละมูล ศรจิตติ, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ วันเกิด มารีอา นุตประวีณ์ ฤกษ์ปิยะทรัพย์

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, เทเรซา วิไล หนึ่งแววแดง, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, ฟรังซิสโก วิบูลย์ เกตุชาติ, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา. ยอแซฟ ไพฑูรย์ กรรณิการ์, วิญญาณ “น้องน๊อต”, มารีอา ลมัย ศรีวิไล, เปโตร สวัสดิ์-อันนา สละ-อันเดร ดาเรส, วิญญาณในไฟชำระและวิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง

ศุกร์ที่ 21

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 29 เทศกาลธรรมดา

สุขสำราญ ครบรอบวันเกิด ยอแซฟ พงศ์สิริ กรีกุล

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, ยวงบัปติสตา ชุน-มารีอา หวุน-มารีอา ทองสุข ธาดาประสิทธิ์, เปาโล ดำรง-ลูกา นพรัตน์ ธาราฉัตร, วิญญาณในไฟชำระ

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, เปาโล พลตรี สง่า-อันนา วิเชียร วิลัยทอง, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ฟรังซิสโก วิบูลย์ เกตุชาติ, มารีอา วันเพ็ญ แซ่ล้อ, ซุ่งลิบ แซ่ล้อ, ฟรังซีสโก กระแสร์ ไกรประสิทธิ์, เปโตรนิลลา อารีย์ กิจพานิช, เปโตร สวัสดิ์-อันนา สละ-อันเดร ดาเรส, วิญญาณในไฟชำระ

เสาร์ที่ 22

06.00 น.

19.00 น.

น.ยอห์น ปอลที่ 2 พระสันตะปาปา

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, ดอมินิโก อุไร-โรซา เสนอ ศรีบุญเลิศ, อันนา กาญจนา ธีรวิฑูร, เปโตร ธีระ ธีรวิฑูร, อันตน ชัยยศ ธีรวิฑูร, ยอแซฟ ชัยยุทธ ธีรวิฑูร, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มารีอา ยินดี ธาราวร

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, มีคาแอล ประสิทธิ์-เอลิซาเบท ประทุม สิทธิ, มารีอามักดาเลนา ประสพศรี พันธุมจินดา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, เปโตร จำนงค์-นางมันทนา งามศิริจิตต์, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ยอแซฟ ประสิทธิ์-มารีอา สุนี เอกะสิงห์, ยวงบัปติสตา เมธี อาภรณ์รัตน์, ฟรังซิสโก วิบูลย์ เกตุชาติ,เปโตร ราศรี-เทเรซา ฉอ้อน ทิวไผ่งาม, มารีอา ไช้กี แซ่เตีย, ยอแซฟ สมัย-เทเรซา อภิรมย์ ยินดีธรรม, มารีอา นฤมล วงศ์ศิริ, โมนิกา มาลี เลื่อนประไพ, เปโตร สวัสดิ์-อันนา สละ-อันเดร ดาเรส, วิญญาณในไฟชำระ

อาทิตย์ที่ 23

06.30 น.

08.30 น.

10.00 น.

16.00 น.

อาทิตย์ที่ 30 เทศกาลธรรมดา

สุขสำราญ ครอบครัว ประพิน-อำรุง ศรีบุญเลิศ, ครอบครัว อัจราพร-Kharsim

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ พยุง-มารีอา อุทัย เอียงผาสุก, เปโตร คำ-มารีอา โสภาวรรณ จันสวัสดิ์, อันนา นัชรี มั่นศิล, มัทธิว สง่า-อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ฟรังซีสโก เฉลิมพล-ยอแซฟ เฉลิมชัย-เปาโล เฉลิมชาติ แววเกกี, ฟรังซิสโก ปรีชา-มารีอา อำพัน กานตานนท์, เปโตร ราศรี-เทเรซา ฉอ้อน ทิวไผ่งาม, เปโตร ทวี ทิวไผ่งาม, มารีอา ซิ้วเจ็ง แซ่อื้อ, ฟรังซีสโก สุมิตร ศรจิตติ(ครบ 10 ปี), ฟรังซีสโก สมพล ศุระศรางค์, เปาโล สุดใจ กายสุต, ร็อค เมือง-มารีอา กุหลาบ ดีสุดจิต, โทมา ขุนพิลาศ-มารีอา สวน กายสุต, อันนา กาญจนา ธีรวิฑูร, เปโตร ธีระ ธีรวิฑูร, อันตน ชัยยศ ธีรวิฑูร,ยอแซฟ ชัยยุทธ ธีรวิฑูร, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ สัตบุรุษทุกครอบครัว

สุขสำราญ คาธารีนา อโณทัย สุวรรณประดิษฐ์ และครอบครัว, ยอแซฟ นิติวุฒิ สุวรรณประดิษฐ์ และครอบครัว,ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, อากาทา พิลาวัลย์ ตรีมานคา และครอบครัว, เปโตร วีรวัฒน์-มารีอา ปัณฑา-มารีอา เปี่ยมขวัญ ปัณฑวังกูร, ประสิทธิ์-มารีอา นุชนาถ-กฤต กิจวิวัฒนการ, แม่เสาวนีย์ เลาหไทยมงคล, วันเกิด มารีอา ปิยะนุช ชลธี, มีคาแอล พรพล พัธนพันธุ์, ดอมินิก ซาวีโอ อลงกต-ยวง บอสโก อติชาต ปิติสันต์, Miss Reginae Carter Tazi. Miss Jessica Carter Tazi, คาทารีนา อรพิน พิเศษนครกิจ, Rommie Crisostomo, Anna Asaya Crisostomo, ปีโอ อมร พิเศษนครกิจ, อีเรเนโอ พิเธียร สกุลทอง, ครอบครัว ปิติสันต์, คริสโตเฟอร์ ธนัทเทพ จันทรกานต์, ครอบครัว จันทรกานต์, นางฟูจิตต์ ณ บางช้าง, นายพิทูร สุวรรณชัย, ครอบครัว อดุลย์-ปัทมา สังขรัตน์, คุณณัฐพล-ฐิตาภรณ์ ธนิตารมย์, ฟรังซิสเซเวียร์ ประเทือง โรจนะเสน, เทเรซา มรกต พรหมศิลป์, จุฑาภรณ์ พานิชสาส์น, พ่อสมชาย-แม่ยุรินทร์-สาลิล อันธพันธ์, ครอบครัว ยวง พงษ์ศักดิ์ ธาราฉัตร, คุณวิจิตรา ภูมิชาติพงศ์, คุณปรานอม หมั้นทรัพย์, ครอบครัว ยอแซฟ สะอาด ธรรมภิรักษ์, คุณวีระพันธ์-ยูลีอันนา วรนุช วงศ์สุรรคกร, ประภาพร ผลประเสริฐ,เพื่อสุขภาพของคุณเพ็ญโฉม ชุมพล, ภานุวัฒน์ ธาราฉัตร, ครอบครัว คุณอำพล ฤทัยคงถาวร, ครอบครัว จรุไพรวัลย์, ครอบครัว รวมสำราญ, ครอบครัว มาตุกุล, โมทนาคุณพระโต

อุทิศ เรย์มองด์ ธานี ลวสุต, ครอบครัว ชื่นพุฒิ, อันนา สำรวม ชื่นพุฒิ, มารีอา ปิยะสุทธิ์ ใจสวัสดิ์ (ชื่นพุฒิ), เทเรซา สุวรรณี ขำขันทอง, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, มารีอา โสภาวรรณ จันสวัสดิ์, ยอแซฟ ประนิม ตรีมานคา, นายทวีศักดิ์ ศรีวรขาน, นายสหพล ศรีวรขาน, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ยอแซฟ ประสงค์ นิ่งเจริญ, ยอแซฟ เหลียงเป้ง นิ่งเจริญ, ยอแซฟ ประเสริฐ นิ่งเจริญ, ฟรังซิสโก วิบูลย์ เกตุชาติ, เปโตร ศรีมงคล-เทเรซา เฉลา เพ็ญไพจิตร, ยอแซฟ ธนพันธ์ เพ็ญไพจิตร, เปาโล ไพศาล-มารีอา จรัสศรี ดีสุดจิต, มารีอา ป้อฮุ้ง, ยวง หล่อติ๊ด-มารีอา โซวม่วย แซ่ตั้ง, ยากอบ โชติวิศิษฏ์ ประพิณวงศ์, ยอแซฟ ประจิตต์ ชัยเจริญ, อังเนส อุดมศรี ชัยเจริญ, บรรพบุรุษครอบครัว ปัณฑวังกูร, พ่อธง เลาหไทยมงคล, บรรพบุรุษครอบครัว กิจวิวัฒนการ และเลาหไทยมงคล, โซซีโม กมล-มารีอา กิมล้วน สังขรัตน์, โมนิกา มาลี เลื่อนประไพ, ยวงบัปติสตา วิสารท ธีระจักร, นายเธียรชัย สุวรรณฤกษ์, มาร์ธา มารีอา สมถวิล ยันต์เจริญ, เปาโล จรูญ ยันต์เจริญ, มารีอา ทัน-เปโตร คำ-เปาโล สุรเชษฐ์-ลุงชวน, เปาโล วรพจน์ สุภภัค, นายสุทธิชัย เจียรสุทธิกุล, เปโตร ยุทธภูมิ รัตพันธุ์, มารีอา สมนึก คงเจริญ, ฟรานซิส วรวิทย์ ทองจุลย์, ยอแซฟ วีระศักดิ์ เลิศโสภา, อันนา เพ็ญศรี พนมอุปถัมภ์, มาติโน เรือง พนมอุปถัมภ์, อันนา ศิริพร พนมอุปถัมภ์, มารีอา แพงศรี พนมอุปถัมภ์, ยอแซฟ ทองแดง พนมอุปถัมภ์, ตระกูล สกุลทอง, อันนา พารา-ลูซีอา สาคร-มารีอา รอน-ฟรังซิสโก ถม สังขรัตน์, อันนา พวงหยก นุ่มน้อย, ดอมินิก วินัย ไชยประเสริฐ, นายธรรมจรัส จริมา, อันนา มารศรี สิทธิโชค, เทเรซา สมบูรณ์ เกตุนที, ครอบครัว งามละม้าย, เอลิซาเบธ นารี มีชูบท, ติเบริโอ วิลาศ วันซอร์, วิคตอเรีย ถมยา ไผ่งาม, ยอแซฟ สุเทพ มาตุกุล,เปโตร เหลี่ยว-มัตตา แหว่, มารีอา ปราณี พงษ์เพิ่มมาศ, มารีอา แผ้ว เทียนจุ้ย, ยอแซฟ สนิท-ปุลเกรีอา สิรินทร์-เซซีลีอา อำพัน ปิติสันต์, ฟรังซิสเซเวียร์ วิรัช-ยอแซฟ สมชัย อินทรสุขสันติ, มารีอา อาเช็ง แซ่กอ, ยอแซฟ พล.ต.ท.สุพจน์-นางอมรา-พล.ต.ต.ทวี ณ บางช้าง, เรือตรี ปรีชา-เทเรซา ประภา-ฟรังซีสโก นาวาโท ภานพ เนตรายน, ยอแซฟ สุวิชากร ชินะผา,เซซีลีอา มณฑา เจริญสุข, ยวงบัปติสตา สมนึก เจริญสุข, วิญญาณในไฟชำระและวิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง

สุขสำราญ สำหรับการดำเนินกิจการของ บจก.ศุจินธร(2012)-เจ้าของ-พนักงานและครอบครัว-ลูกค้าทุกท่าน, ครอบครัว วัฒนาวี

อุทิศ เปาโล ศิริ-มารีอา วิจิตร พีรมนตรี, เรอเน สมนึก เตมียเสน, มารีอา ชูชื่น ธนสมบูรณ์, ยอห์น บัปติสต์ ชุติพนธ์

ธนสมบูรณ์, ลูกา กมล วงศ์ศรีศาสตร์, มารีอา สง่า-เปาโล สิงห์แก้ว และครอบครัว วัฒนาวี, อันตน นิวัติ บรรเทิงจิต, มารีอามักดาเลนา ระพีพรรณ บรรเทิงจิต, นายทวี เทพพิทักษ์, ปู่ย่าตายาย-บรรพบุรุษพี่น้องและญาติพี่น้องที่ล่วงลับ, เปโตร อำนวย-เทเรซา บุญยัง สังขรัตน์, มารีอา ก้อนทอง วงศ์ก้อนทอง, เปโตร สวัสดิ์-อันนา สละ-อันเดร ดาเรส,โมนิกา มาลี เลื่อนประไพ, ฟรังซีสโก สุมิตร ศรจิตติ(ครบ 10 ปี), วิญญาณในไฟชำระ

______________________________

18 October 2016

Saints of the day

St. Luke,

Evangelist (1st century)

st-luke-untitled

______________________________________

PLEASE JOIN

DAILY MASS & SUNDAY MASS

READ

DAILY GOSPEL OF THE LORD JESUS

with

DAILY COMMENTARY OF THE DAY

and

SAINTS OF THE DAY

ALSO READ

NEWSLETTER IN THAI

From

SAINT FRANCIS XAVIER NEWSLETTER IN THAI

THANK YOU

___________________________________

“I am with you always, until the end of the age.”

Matthew 28:20.

***********************************************

“This is my commandment:

love one another as I love you.”

###########################

BE MERCIFUL, O LORD,

FOR WE HAVE SINNED.

##########################

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s