สารวัด วัดนักบุญฟรังซีสเซเวียร์

23 October 2016. St. Francis Xavier Newsletter. ปีที่ 50 ฉบับที่ 43 วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2016

St. Francis Xavier Newsletter.

23 October, 2016.

ปีที่ 50 ฉบับที่ 43 วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2016

____________________________________

อาทิตย์ที่ 30 เทศกาลธรรมดา

ปีที่ 50 ฉบับที่ 43 วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2016

“But the tax collector stood off at a distance and would not even raise his eyes

to heaven but beat his breast and prayed, ‘O God, be merciful to me a sinner.’

Pharisee_and_Publican_1061-171 XXXXXXXXXXXXXXXXX

______________________________

การภาวนาที่ถูกต้อง จะทำให้เราพบตัวตนที่แท้จริงของเรา

    ในสัปดาห์ที่แล้วได้เขียนถึงหัวข้อของการสวดภาวนา ในหัวข้อ อย่าสวดแบบนกแก้ว นกขุนทอง แต่ให้สวดแบบที่เรียกว่า จิตสัมผัสจิต

    ในสารวัดฉบับนี้จึงขอแบ่งปันความคิดในเรื่องของการสวดภาวนาต่อไป โดยจะแบ่งการสวดภาวนาออกเป็น 2 รูปแบบคือ 1) การสวดภาวนาตามสูตร

2) จิตภาวนา

การสวดภาวนาตามสูตร ก็คือการสวดภาวนาตามบทภาวนาที่มีผู้แต่งเอาไว้ ดังเช่นพระเยซูเจ้าสอนศิษย์ของพระองค์ให้สวดภาวนา ตามบทภาวนาที่พระองค์ได้ทรงแต่งขึ้น การภาวนาแบบนี้เป็นการภาวนาเบื้องต้นที่นับว่าทำง่าย แต่ผู้สวดภาวนาจะต้องพัฒนาการสวดของตนไปสู่ขั้นที่ 2 ที่เรียกว่า จิตภาวนา และนักบุญเทเรซา แห่งอาวิลลา ผู้เป็นปราชญ์แห่งการสวดภาวนาได้ให้คำแนะนำถึงวิธีการต่าง ๆ ที่จะบรรลุถึงการสวดภาวนาขั้นสูงนี้

และตามที่ได้อ้างอิงถึงคุณแม่เทเรซา แห่งกัลกัตตา ที่ได้พูดถึงการภาวนา แบบจิตภาวนา โดยท่านได้อธิบายว่า สิ่งแรกสุดที่ต้องทำก็คือ การนำชีวิตของเราเข้าไปสู่ความเงียบ

    เงียบทั้งภายนอกและเงียบทั้งภายใน

เงียบภายนอกก็คือ การปลีกตัวออกจากความวุ่นวายภายนอก พาตัวเองเข้าไปสู่ที่สงบเงียบ ปราศจากผู้คนและสิ่งที่จะรบกวน

ส่วนการเงียบภายในก็คือ การทำให้จิตนิ่งสงบ หยุดคิดถึงสิ่งต่าง ๆ รอบข้าง เพื่อจะได้ให้จิตที่นิ่งสงบของเรานั้น อยู่ใน ภาวะที่จิตของพระเจ้าจะสัมผัสจิตของเราได้

    เหตุผลที่ต้องทำเช่นนี้ก็เพราะ “พระเจ้าทรงเป็นจิต ผู้ที่นมัสการพระองค์จะต้องนมัสการเดชะพระจิต และตามความจริง” (ยอห์น 4:24) ดังนั้น เมื่อพระองค์ทรงเป็นจิต การติดต่อกับพระองค์ก็ต้องกระทำผ่านทางจิต

การทำให้จิตนิ่งสงบจะเป็นหนทางให้จิตของพระเป็นเจ้าติดต่อสัมผัสกับจิตเราได้

และเมื่อจิตของพระเจ้าสามารถสัมผัสจิตของเรา สิ่งแรกที่จะเกิดขึ้นก็คือ เราจะพบตัวตน หรือเราจะพบสภาพจิตที่แท้จริงของเรา

จิตที่บริสุทธิ์ของพระเจ้าเมื่อสัมผัสจิตของเรา ที่เป็นจิตที่ไม่บริสุทธิ์ จิตที่บริสุทธิ์ของพระเจ้าก็จะทรงชี้จุดอ่อน จุดบกพร่องของจิตของตัวเราเอง และนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนเก็บภาษีในพระวรสารวันนี้ ที่ยืนอยู่ห่าง ๆ จากฟารีสี (สัญญลักษณ์ของความวุ่นวาย มากเรื่อง) คนเก็บภาษีก้มหน้า อยู่ในความเงียบ สักพักหนึ่ง และนั่นคือช่วงเวลาที่สำคัญที่สุด ที่พระเป็นเจ้าเริ่มติดต่อกับเขาผ่านทางจิตที่เงียบสงบ และในการพบครั้งนี้ จิตของพระเจ้าได้สัมผัสจิตของคนเก็บภาษี เขาจึงพบตัวตนแท้ ๆ ของตัวเอง และร้องออกมาเป็นคำพูดว่า “ข้าแต่พระเจ้า โปรดทรงพระกรุณาต่อข้าพเจ้าคนบาปด้วยเถิด “นักบุญเทเรซา แห่งอาวิลลา ยังได้อธิบายต่อไปว่า การภาวนาแบบจิตภาวนาดังกล่าว จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงชีวิต และการกลับใจ

                            สวัสดี

คุณพ่อ สานิจ สถะวีระวงส์

“Woman, you are set free of your infirmity.”

JESUS HEALING WOMEN - CRIPPING

_____________________________

ขอขอบคุณ

            มารีอา สุภาวดี เยาวสังข์

                ทำบุญพระแท่น        38,000        บาท

            ไม่ออกนาม

                บำรุงค่าไฟฟ้า            500       บาท

ขอขอบคุณ

คุณวงศ์ดี ผิวเกลี้ยง

บริจาคเงินจำนวน    4,000    บาท

ช่วยค่าหนังสือสมโภช 180 ปี

“It is like a mustard seed that a person took and planted in the garden.”

1 mastard seed th

______________________________

ประชาสัมพันธ์

  1.  ประกาศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เรื่อง อนุญาตให้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์

โดยอนุญาตให้ สังฆานุกร ยอแซฟ ชนภัทร ศุขะเนตร สัตบุรุษวัดอัครเทวดาราฟาแอล ปากน้ำ รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์  ในวันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน 2016  เวลา 17.00 น.  ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ (พี่น้องท่านใดพบข้อขัดขวาง กรุณาแจ้งคุณพ่อทราบโดยด่วน)

  1. เตรียมฉลองวัดประจำปี 2016

สภาภิบาลจัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ รับบริจาคทรัพย์ หรืออาหาร เตรียมฉลองวัดประจำปี ในวันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2016 เพื่อเป็นเจ้าภาพร่วมกันต้อนรับเพื่อนพี่น้องคริสตชนจากวัดต่าง ๆ ขอเชิญผู้มีน้ำใจดีทุกท่าน มากน้อยตามกำลังทรัพย์ที่แต่ละคนสามารถ

  1. ขอเชิญพี่น้องร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ ปิดเดือนแม่พระ ในวันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม ศกนี้ เวลา 19.00 น. มีถวายช่อดอกไม้
  2. ขอเชิญพี่น้องร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณระลึกถึงผู้ล่วงลับ – บรรพชนของลูกวัด และญาติที่ฝากร่างไว้ในสุสานของเรา ในวันพุธที่ 2 พฤศจิกายน ศกนี้ เวลา 19.00 น. ที่สุสาน
  3. อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ขอเชิญพี่น้องทุกท่านร่วมงาน “ปิดปีศักดิ์สิทธิ์ แห่งเมตตาธรรม”

    ในวันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน ศกนี้

พิธีบูชาขอบพระคุณและพิธีบวชพระสงฆ์ เวลา 17.00 น.

ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ

โดย พระคาร์ดินัล ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เป็นประธาน

เวลา 9.30 น. – 14.00 น.     กิจกรรม “ปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม”

  1. วันนี้ (23 ต.ค.) เป็นวันอาทิตย์แพร่ธรรมสากล

ขอเชิญพี่น้องร่วมงานประกาศข่าวดีได้ ด้วยการภาวนา การพลีกรรม และถวายวัตถุปัจจัย เพื่อสนับสนุนงานแพร่ธรรมของพระศาสนจักร เงินถุงทานของพี่น้อง รวมถึงถุงทานของพี่น้องคริสตชนทั่วโลก จะรวบรวมและส่งต่อให้สมเด็จพระสันตะปาปา สำหรับใช้จ่ายในการประกาศข่าวดีแก่มวลชนต่อไป (“การแพร่ธรรมของพระศาสนจักร เป็นประจักษ์พยานแห่งพระเมตตา”)

“For behold, some are last who will be first,

and some are first who will be last.”

JESUS TECHING ABOUT

_________________________________

รายชื่อบ้านที่เป็นศูนย์รวมสวดในหมู่บ้าน

เดือนตุลาคม 2559

วันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม    บ้านคุณนุชนาฎ ธารีจิตต์ (ร้านเอ เอ็ม)

วันพุธที่ 26 ตุลาคม         บ้านคุณนวลละออ ทรัพย์เจริญ

วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม        ร.ร.เซนต์ฟรังฯ

หมายเหตุ

⦿ วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม        มิสซาปิดเดือนแม่พระ

ที่วัด     เวลา 19.00 น. (มีถวายช่อดอกไม้)

⦿ บ้านที่เป็นศูนย์รวมสวด จัดพระแท่นดังนี้

+ ปูผ้าปูโต๊ะสีขาว หรือสีอ่อนตามที่บ้านท่านมี

+ ตั้งกางเขน เทียน ดอกไม้ แม่พระ

+ คณะนำสวดจะไปถึงบ้านท่านหลังวัดเลิก เวลาประมาณ 19.40 น.

‘Blessed is he who comes in the name of the Lord.’”

1-christ-the-king.jpg

____________________________

สภาภิบาลวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

สวัสดีค่ะพี่น้องที่รัก

สังคมโลกปัจจุบันนี้ มนุษย์เราจำนวนมากมาย มักจะกระทำการใด ๆ ตามใจตนเอง คิดและทำในสิ่งผิด ๆ แล้วคิดว่าตนนั้นกระทำถูกแล้วเสมอ ๆ และมักจะโต้เถียงข้าง ๆ คู ๆ หน้าตาเฉยว่า “ฉันไม่ผิดนะ”

เพื่อมิให้ความคิดอ่านดังกล่าวข้างต้นนี้ เลยเถิดไปจนยากที่จะแก้ไข มีหนทางเดียวเท่านั้น คือ มนุษย์ต้องรู้จักวอนขอพระปรีชาญาณจากพระเป็นเจ้า ให้พระองค์ทรงประทานให้แก่เรามนุษย์ เพื่อจะได้ช่วยให้เรารู้ว่า จะต้องทำอะไรต่อไปนับจากวันนี้เป็นต้นไป และที่สำคัญที่สุด เราคริสตชนวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ จะร่วมจิตร่วมใจน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายความประพฤติอันงดงามนี้ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ดวงพระวิญญาณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พ่อหลวงอันเป็นสุดที่รักดั่งดวงใจของปวงชนชาวไทยได้เข้าสู่อ้อมพระหัตถ์พระเป็นเจ้า เสวยบรมสุขในสรวงสวรรค์ร่วมกับพระแม่มารีย์ บรรดาทูตสวรรค์ และนักบุญทั้งหลายตราบนิรันดร์กาลเทอญ

    ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า โปรดทรงช่วยให้ลูกรู้ว่า…

+  ควรจะพูดเมื่อไร  ควรจะเงียบเมื่อไร

+    ควรจะไม่ขลาดกลัวเมื่อถึงเวลาที่จะพูดในสิ่งที่ควรพูด เมื่อไรควรพูดว่าไม่ และเมื่อไรควรพูดว่าได้

+    ไม่ให้ความอ่อนแอเป็นเหตุให้ต้องยินยอมง่าย ๆ อันเป็นต้นเหตุให้เราต้องคล้อยตามความผิดโดยไม่กล้าที่จะกล่าวทัดทานว่า ไม่เห็นชอบด้วย

+     ต้องกล้าที่จะพูดให้กำลังใจผู้อื่น เมื่อเขาทำความดี(กับชนทุกชั้นวรรณะ)

+    เมื่อไรที่ต้องทำ และเมื่อไรที่ต้องรอคอยเสียก่อน สิ่งใดควรทำทันที และสิ่งใดควรต้องรีบเร่งทำ

ความประพฤติอันงดงามนี้ พวกลูกคริสตชนยินดีที่จะนำไปปฏิบัติ

When day came, he called his disciples to himself,

and from them he chose Twelve.

TWELVE pppas0017

_____________________________

มิสซาประจำสัปดาห์

จันทร์ที่ 24

06.00 น.

19.00 น.

น.อันตน มารีย์ คลาเรต์ พระสังฆราช

สุขสำราญ ไต๋-เจีย-ซ้ง

อุทิศ วิญญาณครอบครัว “อาภรณ์รัตน์”, เปาโล สุดใจ กายสุต, อังเดร อนุชา กรีกุล, ดอมินิโก ก่า, เปโตร วิชัย-อักแนส จริยา พรพิทักษ์สุข, เปาโล ซุ่นเลี้ยง-ลูกา ซุ่นตง แซ่ลิ้ม, วินเซนต์  ถาวร, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ครบรอบวันเกิด มารีอา มารยาท พัธนพันธ์

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, ฟรังซิสโก วิบูลย์ เกตุชาติ, อังกุสติโน ยงยุทธ อภิชาตะพงศ์, อันเดร กี๋ แซ่เร, เปโตร สวัสดิ์-อันนา สละ-อันเดร ดาเรส, เปาโล พ.ท.พิสุทธิ์ ทองเหวียง, วิญญาณในไฟชำระ

อังคารที่ 25

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 30 เทศกาลธรรมดา

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ ประมวล ชลหาญ, เปาโล สุดใจ กายสุต, ยอแซฟ ชัยรัตน์ ภูผา, ดอมินิโก ก่า, อันนา วรรณา ภูผา,วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ เทเรซา สุมณรัตน์ เจริญสุข

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, เปโตร เด่น

เพิ่มทวีโชค, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอา คาเช็ง แซ่กอ, ฟรังซิสโก วิบูลย์ เกตุชาติ, มารีอา เฟื่อง แซ่เร, ยาโกเบ ก๊วย-อันนา สำริด เจี่ยจวบสิน, เปโตร สวัสดิ์-อันนา สละ-อันเดร ดาเรส, เปาโล พ.ท.พิสุทธิ์ ทองเหวียง, วิญญาณในไฟชำระ

พุธที่ 26

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 30 เทศกาลธรรมดา

สุขสำราญ ครบรอบวันเกิด อากาทา ชุติมา คุณประยูรสวัสดิ์

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ไสว สายสว่าง, มารีอา กานดา ศรีประมงค์, เทเรซา วัชรี, ดอมินิโก ก่า, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ครบรอบวันเกิด อากาทา ชุติมา คุณประยูรสวัสดิ์

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, มาร์ธา ทับทิม-มารีอา ยุพิน เจี่ยจวบสิน, อเล็กซิส วรศักดิ์ สิืริภักดีวงศ์, เบเนดิกโก ผล-มารีอา ไสว สุขเกษม, เปาโล พ.ท.พิสุทธิ์ ทองเหวียง, เปโตร สวัสดิ์-อันนา สละ-อันเดร

ดาเรส, วิญญาณในไฟชำระ

พฤหัสฯที่ 27

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 30 เทศกาลธรรมดา

อุทิศ ฟรังซีสโก สุทธิ-มารีอา สมร ชลหาญ, เปาโล สุดใจ กายสุต, นางเซ่ยม่วย แซ่โค้ว, ดอมินิโก ก่า,  นิโคลัส พาริษฐ์ จันทร์เกษม, วิญญาณในไฟชำระ

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, เซซีลีอา ยุพิน เจี่ยจวบสิน, อันนา พวงหยก นุ่มน้อย, เปโตร ศราวุธ สุขเกษม, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, เปโตร สำลี-สำเริง-สาลี่ ไกรประสิทธิ์, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอา ลมัย ศรีวิไล, เปโตร สวัสดิ์-อันนา สละ-อันเดร ดาเรส, เปาโล พ.ท.พิสุทธิ์ ทองเหวียง, วิญญาณในไฟชำระ

ศุกร์ที่ 28

06.00 น.

19.00 น.

ฉลอง น.ซีโมน และ น.ยูดาห์ อัครสาวก

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, ยวงบัปติสตา ชุน-มารีอา หวุน-มารีอา ทองสุข ธาดาประสิทธิ์, ดอมินิโก ก่า, วิญญาณ “น้องน๊อต”, นางเซ่ยม่วย แซ่โค้ว, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ครบรอบวันเกิด สายพิณ อิ่มอุรา

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, เปาโลพลตรี สง่า-อันนา วิเชียร วิลัยทอง, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เทเรซา อรอุษา ดาศรี, มารีอา เงิน ธาราชัย,ฟรังซีสโก กระแสร์ ไกรประสิทธิ์, เปโตรนิลลา อารีย์ กิจพานิช, เปาโล พ.ท.พิสุทธิ์ ทองเหวียง, ยวงบัปติสตา สำเนียง-วิไล ไกรประสิทธิ์, เปโตร สวัสดิ์-อันนา สละ-อันเดร ดาเรส, วิญญาณในไฟชำระ

เสาร์ที่ 29

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 30 เทศกาลธรรมดา

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, ดอมินิโก อุไร-โรซา เสนอ ศรีบุญเลิศ, อันนา กาญจนา ธีรวิฑูร, เปโตร ธีระ ธีรวิฑูร, อันตน ชัยยศ ธีรวิฑูร, ยอแซฟ ชัยยุทธ ธีรวิฑูร, นางเซ่ยม่วย แซ่โค้ว, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มารีอา ยินดี ธาราวร, วันเกิด มารีอา นงลักษณ์ ฤกษ์ปิยะทรัพย์

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, มีคาแอล ประสิทธิ์-เอลิซาเบท ประทุม สิทธิ, มารีอามักดาเลนา ประสพศรี พันธุมจินดา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, เปโตร จำนงค์-นางมันทนา งามศิริจิตต์, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ยอแซฟ ประสิทธิ์-มารีอา สุนี เอกะสิงห์, ยวงบัปติสตา เมธี อาภรณ์รัตน์, เปโตร ราศรี-เทเรซา ฉอ้อน ทิวไผ่งาม, มารีอา ไช้กี แซ่เตีย, โทมา พยนต์-มารีอา โสน กายสุต, เปโตร สวัสดิ์-อันนา สละ-อันเดรดาเรส, มารีอา แม้น แดงเดช (ครบรอบปี), เปาโล พ.ท.พิสุทธิ์ ทองเหวียง, วิญญาณในไฟชำระ

อาทิตย์ที่ 30

06.30 น.

08.30 น.

10.00 น.

16.00 น.

อาทิตย์ที่ 31 เทศกาลธรรมดา

สุขสำราญ ครอบครัว ประพิน-อำรุง ศรีบุญเลิศ, ครอบครัว อัจราพร-Kharsim, ครอบครัว เซซีลีอา ไพลิน กายสุต

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ พยุง-มารีอา อุทัย เอียงผาสุก, เปโตร คำ-มารีอา โสภาวรรณ จันสวัสดิ์, อันนา นัชรี มั่นศิล, มัทธิว สง่า-อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ฟรังซีสโก เฉลิมพล-ยอแซฟ เฉลิมชัย-เปาโล เฉลิมชาติ แววเกกี, ฟรังซิสโก ปรีชา-มารีอา อำพัน กานตานนท์, เปโตร ราศรี-เทเรซา ฉอ้อน ทิวไผ่งาม, เปโตร ทวี ทิวไผ่งาม, ฟรังซีสโก สุมิตรศรจิตติ, ฟรังซีสโก สมพล ศุระศรางค์, เปาโล สุดใจ กายสุต, ร็อค เมือง-มารีอา กุหลาบ ดีสุดจิต, เปาโล ไพศาลดีสุดจิต, นางเซ่ยม่วย แซ่โค้ว, เปาโล พ.ท.พิสุทธิ์ ทองเหวียง, อันนา กาญจนา ธีรวิฑูร, เปโตร ธีระ ธีรวิฑูร, อันตนชัยยศ ธีรวิฑูร, ยอแซฟ ชัยยุทธ ธีรวิฑูร, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ สัตบุรุษทุกครอบครัว

สุขสำราญ คาธารีนา อโณทัย สุวรรณประดิษฐ์ และครอบครัว, ยอแซฟ นิติวุฒิ สุวรรณประดิษฐ์ และครอบครัว,ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, อากาทา พิลาวัลย์ ตรีมานคา และครอบครัว, เปโตร วีรวัฒน์-มารีอา ปัณฑา-มารีอา เปี่ยมขวัญ ปัณฑวังกูร, ประสิทธิ์-มารีอา นุชนาถ-กฤต กิจวิวัฒนการ, แม่เสาวนีย์ เลาหไทยมงคล, มีคาแอล พรพล พัธนพันธุ์, ดอมินิก ซาวีโอ อลงกต-ยวง บอสโก อติชาต ปิติสันต์, ครอบครัว ปิติสันต์, ยาโกเบ มายา มีสมสังข์, นิโคลาส สมศักดิ์ ทิพากรโรจนกิจ, มารีอา ยุพดี พรสิงห์, คุณแม่ดิ่ว วิพัทนะพร และลูกหลาน, ครอบครัว นายณัฏฐ์ หล่อวัฒนศิริกุล คริสโตเฟอร์ ธนัทเทพ จันทรกานต์, ครอบครัว จันทรกานต์, คุณณัฐพล-ฐิตาภรณ์ ธนิตารมย์,มารีอา สุนันท์ เทพกรรณ์, ฟรังซิสเซเวียร์ ประเทือง โรจนะเสน, ครอบครัว เปโตร สมชาย-เทเรซา ยุรินทร์-เทเรซา สาลิล อันธพันธ์, คุณวิจิตรา ภูมิชาติพงศ์, คุณปรานอม หมั้นทรัพย์, ครอบครัว ยอแซฟ สะอาด ธรรมภิรักษ์, ครอบครัว คุณอำพล ฤทัยคงถาวร, ครอบครัว เทเรซา เพ็ญศรี พรพิทักษ์สุข, ครอบครัว เปโตร เลื่อนศักดิ์ไกรประสิทธิ์, อันตน ศิลาชัย วาทนเสรี, ครอบครัว รวมสำราญ, ครอบครัว มาตุกุล, โมทนาคุณพระโต

อุทิศ เรย์มองด์ ธานี ลวสุต, ครอบครัว ชื่นพุฒิ, อันนา สำรวม ชื่นพุฒิ, มารีอา ปิยะสุทธิ์ ใจสวัสดิ์ (ชื่นพุฒิ), มารีอาจิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, มารีอา โสภาวรรณ จันสวัสดิ์, ยอแซฟ ประนิมตรีมานคา, นายทวีศักดิ์ ศรีวรขาน, นายสหพล ศรีวรขาน, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา,ยอแซฟ ประสงค์ นิ่งเจริญ, ยอแซฟ เหลียงเป้ง นิ่งเจริญ, ยอแซฟ ประเสริฐ นิ่งเจริญ, เปโตร ศรีมงคล-เทเรซา เฉลา เพ็ญไพจิตร, ยอแซฟ ธนพันธ์ เพ็ญไพจิตร, เปาโล ไพศาล-มารีอา จรัสศรี ดีสุดจิต, มารีอา ป้อฮุ้ง, ยวง หล่อติ๊ด-มารีอา โซวม่วย แซ่ตั้ง, ยากอบ โชติวิศิษฏ์ ประพิณวงศ์, ยอแซฟ ประจิตต์ ชัยเจริญ, อังเนส อุดมศรี ชัยเจริญ, บรรพบุรุษครอบครัว ปัณฑวังกูร, พ่อธง เลาหไทยมงคล, บรรพบุรุษครอบครัว กิจวิวัฒนการ และเลาหไทยมงคล, โมนิกามาลี เลื่อนประไพ, ยวงบัปติสตา วิสารท ธีระจักร, นายเธียรชัย สุวรรณฤกษ์, เปาโล วรพจน์ สุภภัค, นายสุทธิชัยเจียรสุทธิกุล, เปโตร ยุทธภูมิ รัตพันธุ์, มารีอา สมนึก คงเจริญ, เปาโล ควาง-มารีอา ส้มจีน-ยวงบัปติสตา ทองวิธีธรรม, ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, เปาโล สมบัติ วิธีธรรม, มารีอา ประเทือง จุลสุคนธ์, ฟรานซิส วรวิทย์ ทองจุลย์,ยอแซฟ วีระศักดิ์ เลิศโสภา, ตระกูล สกุลทอง, อันนา มารศรี สิทธิโชค, อันตน เสถียร-ลูซีอา ลมัย ชมไพศาล, มารีอา สมนึก คงเจริญ, เอลีซาเบธ นารี มีชูบท, โทมัส เจริญ-อันนา มิ่งขวัญ วิพัทนะพร, นางรัตนา สว่างเนตร, เปโตรยุทธภูมิ รัตพันธุ์, วิคตอเรีย ถมยา ไผ่งาม, ยอแซฟ สุเทพ มาตุกุล, เปโตร เหลี่ยว-มัตตา แหว่, มารีอา ปราณีพงษ์เพิ่มมาศ, มารีอา แผ้ว เทียนจุ้ย, ยอแซฟ สนิท-ปุลเกรีอา สิรินทร์-เซซีลีอา อำพัน ปิติสันต์, ฟรังซิสเซเวียร์ วิรัช-ยอแซฟ สมชัย อินทรสุขสันติ, มารีอา อาเช็ง แซ่กอ เรือตรี ปรีชา-เทเรซา ประภา-ฟรังซีสโก นาวาโท ภานพเนตรายน, ยอแซฟ สุวิชากร ชินะผา, เซซีลีอา มณฑา เจริญสุข, ยวงบัปติสตา สมนึก เจริญสุข, วิญญาณในไฟชำระและวิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง

สุขสำราญ ครอบครัว วัฒนาวี

อุทิศ เปาโล ศิริ-มารีอา วิจิตร พีรมนตรี, เรอเน สมนึก เตมียเสน, มารีอา ชูชื่น ธนสมบูรณ์, ยอห์น บัปติสต์ ชุติพนธ์ธนสมบูรณ์, ลูกา กมล วงศ์ศรีศาสตร์, มารีอา สง่า-เปาโล สิงห์แก้ว และครอบครัว วัฒนาวี, อันตน นิวัติ บรรเทิงจิต,มารีอามักดาเลนา ระพีพรรณ บรรเทิงจิต, เปโตร อำนวย-เทเรซา บุญยัง สังขรัตน์, มารีอา ก้อนทอง วงศ์ก้อนทอง,ยอแซฟ อโนชา ทิพย์วรรณ, ยอแซฟ ยับ ทิพย์วรรณ, เปโตร สวัสดิ์-อันนา สละ-อันเดร ดาเรส, วิญญาณในไฟชำระ

On a sabbath Jesus went to dine at the home of one of the leading

Pharisees, and the people there were observing him carefully.

1 stdas0161

________________________________

PLEASE JOIN

DAILY MASS & SUNDAY MASS

READ

DAILY GOSPEL OF THE LORD JESUS

with

DAILY COMMENTARY OF THE DAY

and

SAINTS OF THE DAY

ALSO READ

NEWSLETTER IN THAI

From

SAINT FRANCIS XAVIER NEWSLETTER IN THAI

THANK YOU

___________________________________

“I am with you always, until the end of the age.”

Matthew 28:20.

***********************************************

“This is my commandment:

love one another as I love you.”

###########################

BE MERCIFUL, O LORD,

FOR WE HAVE SINNED.

##########################

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s