สารวัด วัดนักบุญฟรังซีสเซเวียร์

6 November 2016. St. Francis Xavier Newsletter. ปีที่ 50 ฉบับที่ 45 วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2016

St. Francis Xavier Newsletter.

6 November, 2016.

ปีที่ 50 ฉบับที่ 45 วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2016

_____________________________________

สมโภชนักบุญทั้งหลาย

ปีที่ 50 ฉบับที่ 45 วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2016

“They can no longer die, for they are like angels; and they are the

children of God because they are the ones who will rise.”

santi_angeli_custodi_x

_____________________________

สมโภชนักบุญทั้งหลาย

    เรามีนักบุญใหม่เกิดขึ้นในพระศาสนจักรทุกปี อย่างในสมณสมัยของสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 16 (ค.ศ. 2005-2013) ทรงประกาศแต่งตั้งนักบุญทั้งหมด 45 องค์ เห็นได้ว่าพระศาสนจักรให้เกียรติทุกคนที่เจริญชีวิตเป็นพยานถึงความเชื่อคริสตชนและตายเพื่อพระเจ้าเสมอมา ในช่วงสามร้อยปีแรกของพระศาสนจักร บรรดาคริสตชนถูกเบียดเบียนอย่างหนัก และยอมตายเป็นมรณสักขีโดยไม่ละทิ้งความเชื่อ วีรกรรมและเรื่องราวของมรณสักขีเหล่านี้ ได้กลายเป็นแบบอย่างสำหรับเราคริสตชนในเวลาต่อมา

ในบรรดาคริสตชนเหล่านี้หลายท่านเราทราบเรื่องราวและชื่อเสียงเป็นอย่างดี เพราะพระศาสนจักรได้ประกาศให้เป็นนักบุญเพื่อเป็นตัวอย่างสำหรับเรา ที่เราระลึกถึงในพิธีบูชาขอบพระคุณในรอบปีพิธีกรรม บางองค์มีวันฉลองเฉพาะ ส่วนใหญ่ไม่เป็นที่รู้จัก แต่ชื่อของพวกท่านเป็นที่รับรู้และอยู่ในสวรรค์กับพระเจ้า ซึ่งเราถือว่าพวกท่านเป็น “นักบุญ” แม้จะไม่ได้รับการประกาศก็ตาม เพื่อเป็นการระลึกถึงบรรดานักบุญไม่มีชื่อเหล่านี้ (ที่สิ้นใจและล่วงหน้าเราไปอยู่เฉพาะพระพักตร์พระเจ้า) พระศาสนจักรจึงกำหนดวันฉลองพิเศษให้คริสตชนได้ระลึกถึงวีรกรรมและแบบอย่างชีวิตของพวกท่าน

วันฉลองนี้มีที่มาจากการฉลองมรณสักขีทั้งหลายในศตวรรษที่ 4 ที่ฉลองในสัปดาห์แรกหลังวันพระจิตเสด็จลงมา ต่อมาพระสันตะปาปาโบนีฟาสที่ 4 (St. Boniface IV: 608-615) ได้บูรณะวิหาร (Pantheon) ของชาวโรมันให้เป็นวิหารแห่งพระชนนีพระเจ้าและบรรดามรณสักขีผู้ศักดิ์สิทธิ์ เพื่อเก็บรักษาอัฐิของบรรดามรณสักขีและฉลองในวันที่ 13 พฤษภาคม ค.ศ. 610 ในอีกร้อยปีต่อมาพระสันตะปาปาเกรโกรีที่ 3 (Gregory III:731-741) ได้สร้างวัดน้อยในมหาวิหารนักบุญเปโตรอุทิศให้นักบุญทั้งหลาย และกำหนดให้ฉลองในวันที่ 1 พฤศจิกายน ก่อนที่วันฉลองนี้จะแพร่หลายไปทั่วพระศาสนจักรในเวลาต่อมา

นักบุญทั้งหลาย แบบอย่างของคริสตชน

    มีผู้คนจำนวนมากที่เข้าใจผิด คิดว่านักบุญคือผู้ที่เจริญชีวิตในอาราม ไม่เคยทำบาปหรือความผิดใดๆ ในชีวิต เป็นผู้มีคุณธรรมสูงส่ง คิดถึงแต่พระเจ้าและผู้อื่นโดยไม่คิดถึงตนเองเลย ซึ่งเป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง ความจริงนักบุญคือ ผู้ที่มีความพยายามที่จะกลับใจเปลี่ยนแปลงตนเองอยู่ตลอดเวลา ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้ไม่ใช่จะเกิดขึ้นชั่วข้ามคืน แต่เป็นผลมาจากความมานะพยายามและการต่อสู้เอาชนะน้ำใจตนเองด้วยความเจ็บปวด

การเปลี่ยนแปลงจิตใจที่เราเรียกว่า “การกลับใจ” คือสิ่งที่เห็นอย่างเด่นชัดในชีวิตของนักบุญผู้ยิ่งใหญ่ อย่างนักบุญเปโตร นักบุญเปาโล นักบุญเอากุสติน นักบุญฟรังซิสอัสซีซี นักบุญอิกญาซีโอ ฯลฯ บรรดานักบุญเหล่านี้มีช่วงเวลาแห่งชีวิตที่ได้สัมผัสกับความรักของพระเจ้า และกลับใจเปลี่ยนแปลงตนเอง สิ่งนี้เองที่ทำให้ชีวิตของนักบุญทั้งหลายท้าทายเรา ทำให้เราคิดถึงความเป็นจริงแห่งชีวิตที่เป็นคนบาปและเป้าหมายสุดท้ายแห่งชีวิตของเรา ที่ต้องมุ่งสู่ความศักดิ์สิทธิ์ครบครัน นั่นคือการเป็น “นักบุญ”

    บรรดานักบุญคือผู้ที่เชื่อในข่าวดีเรื่องความรักอันไม่มีเงื่อนไขของพระเจ้า จำนนต่อความรักอันยิ่งใหญ่นี้ และเปลี่ยนแปลงชีวิตของตนทีละเล็กละน้อยให้กลายเป็นเหมือนองค์พระคริสตเจ้า พวกท่านได้พิสูจน์ให้เห็นว่า พระทรมานและการสิ้นพระชนม์ของพระคริสตเจ้ามีความหมาย โดยยึดเอาคำเทศนาบนภูเขาเรื่อง “บุญลาภ” และเดินตามรอยของพระองค์ พวกท่านจึงเป็นผู้มีพระคุณต่อเรา ที่ภาวนา เสนอวิงวอนและนำพระพรของพระเจ้ามาสู่เรา

บทสรุป

    พี่น้องที่รัก วันสมโภชนักบุญทั้งหลาย เป็นวันฉลองความหวังอันยิ่งใหญ่ของเรา เนื่องจากเป้าหมายของเราคือการมุ่งสู่ความศักดิ์สิทธิ์ครบครัน เยี่ยงบรรดานักบุญในพระอาณาจักรสวรรค์ การฉลองนี้เป็นเครื่องหมายแสดงความจริงว่า ชีวิตในโลกนี้สั้น ไม่จีรังยั่งยืน สักวันหนึ่งเราจะต้องผ่านความตายเพื่อกลับคืนชีพพร้อมกับพระคริสตเจ้า บรรดานักบุญทั้งหลายเป็นแบบอย่างแก่เรา ในการไม่ย่อท้อต่อการทำความดี เจริญชีวิตรักและรับใช้พระเจ้าในเพื่อนพี่น้อง จนบรรลุความสุขกับพระองค์ในสวรรค์

ดังนั้น ให้เราอ้อนวอนพระเจ้าผ่านทางนักบุญทั้งหลายเหล่านี้ ซึ่งบางท่านคือปู่ย่า ตายาย ญาติพี่น้องของเราที่เราคุ้นเคยและรู้จักดีเมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่ อีกทั้ง เลียนแบบอย่างท่านเหล่านี้ ในการเจริญชีวิตคริสตชนตามบทบาทหน้าที่ที่พระเจ้าทรงมอบหมายให้ดีที่สุด ทำส่วนของเราอย่างซื่อสัตย์และเต็มที่ เพื่อว่าเราจะได้มีบุญได้ร่วมสุขกับพระเจ้าในพระอาณาจักรสวรรค์ ร่วมกับบรรดานักบุญทั้งหลายเหล่านี้สักวันหนึ่ง เมื่อวาระสุดท้ายของเรามาถึง

คุณพ่อ ดิษพล รุ่งโรจน์วรวัฒนา

“And if he wrongs you seven times in one day and returns to you

seven times saying, ‘I am sorry,’ you should forgive him.”

1 7070 stdas0084

____________________________________

ประชาสัมพันธ์

  1.  พระสงฆ์ไปเข้าเงียบ (เดือนพฤศจิกายน)

วันที่ 9 – 10 พฤศจิกายน ศกนี้

ของดมิสซา ค่ำวันพุธที่ 9 จนถึงค่ำวันพฤหัสฯที่ 10 พฤศจิกายน นอกนั้นมีตามปกติ

  1.  ประกาศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เรื่อง อนุญาตให้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์

โดยอนุญาตให้ สังฆานุกร ยอแซฟ ชนภัทร ศุขะเนตร สัตบุรุษวัดอัครเทวดาราฟาแอล ปากน้ำ รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์  ในวันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน 2016  เวลา 17.00 น.  ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ (พี่น้องท่านใดพบข้อขัดขวาง กรุณาแจ้งคุณพ่อทราบโดยด่วน)

  1.  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

ขอเชิญพี่น้องทุกท่านร่วมงาน “ปิดปีศักดิ์สิทธิ์ แห่งเมตตาธรรม”

    ในวันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน ศกนี้

พิธีบูชาขอบพระคุณและพิธีบวชพระสงฆ์ เวลา 17.00 น.

ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ

โดย พระคาร์ดินัล ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เป็นประธาน

เวลา 9.30 น. – 14.00 น.     กิจกรรม “ปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม”

  1.  พระสงฆ์ไปประชุม และพักผ่อนประจำปีร่วมกันในเขต 2

วันที่ 21 – 24 พฤศจิกายน ศกนี้ จึงของดมิสซา ค่ำวันจันทร์ที่ 21 จนถึงเช้าวันพฤหัสฯที่ 24

    พฤศจิกายน ศกนี้ นอกนั้นมีตามปกติ

‘Prepare something for me to eat. Put on your apron and wait on me

while I eat and drink. You may eat and drink when I am finished’?

SERVANT stdas0182

__________________________________

เรียนเชิญพี่น้องทุกท่านร่วมฉลองนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

ในวันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม ค.ศ.2016

เวลา 10.00 น.

โดย พระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู เป็นประธาน

(หลังพิธีเชิญร่วมรับประทานอาหาร)

ก่อนวันฉลองมีเทศน์เตรียมจิตใจ  ในวันอาทิตย์  มิสซารอบ 10.00 น.

        อาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน 2016        คุณพ่อ สมชาย อัญชลีพรสันต์

            อาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2016        คุณพ่อ สมหมาย มธุรสสุวรรณ

            อาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2016        คุณพ่อ ประยุทธ ศรีเจริญ

“Take these out of here, and stop making

my Father’s house a marketplace.”

pppas0177 PPPPPPPPPPPPPPPPP

_______________________________

ประกาศ

สำหรับคู่แต่งงานที่ประสงค์จะจัดพิธีแต่งงานที่วัด

ขอให้มาติดต่อกับคุณพ่อเจ้าวัดก่อนวันแต่งงาน อย่างน้อย 3 เดือน

‘Look, here it is,’ or, ‘There it is.

‘ For behold, the kingdom of God is among you.”

pppas0103

______________________________

บำรุงวัด

  1. คุณวิภา อาภรณ์รัตน์         5,000        บาท
  2. ตลาดเช้าบ้านญวน        2,000        บาท

    3. มารีอา ศิริรัตน์ ประพิณวงศ์           1,000         บาท

“There will be two women grinding meal together;

one will be taken, the other left.”

pppas0525 PPPPPPPPPPPPPPPPPPP

______________________________

สภาภิบาลวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

สวัสดีค่ะพี่น้องที่รัก

ขอขอบพระคุณคุณพ่อเจ้าวัด คุณพ่อศรีปราชญ์ คุณพ่อดิษพล ที่ทำหน้าที่นายชุมพาบาลที่ดี นำพวกลูกคริสตชนกลุ่มใหญ่ ไปสวดถวายเกียรติแด่พระแม่เจ้าตามบ้านในเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ถึงฝนจะตก ฟ้าจะร้องก็ไม่อาจขวางกั้นแรงศรัทธาต่อพระแม่ได้

สำหรับกลุ่มสภาภิบาลก็เช่นกันนะคะ ขอบคุณมาก ๆ ที่เสียสละทั้งแรงสมอง แรงใจ แรงกาย ทำทุกสิ่งทุกอย่างให้การสวดสายประคำตามบ้านในปีนี้ ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี

อีก 2 กลุ่มที่จะต้องขอบคุณก็คือ กลุ่มบ้านที่เป็นเจ้าภาพทั้ง 12 หลัง ซึ่งมีพ่อแม่พี่น้องบ้านใกล้เรือนเคียงมาร่วมสวดกันอย่างพร้อมเพรียง อีกกลุ่มหนึ่งคือสัตบุรุษที่มาร่วมพิธีมิสซาค่ำในวัด ต่างก็มุ่งหน้าไปร่วมสวดด้วยเช่นกัน แล้วพบกันใหม่เดือนตุลาคมปีหน้านะคะพี่น้อง

มุมเชิญชวน

สารวัด เป็นเอกสารที่มีคุณค่า ควรนำกลับไปไว้ที่บ้านของเราทุกคน ทุกอาทิตย์จะมีบทพระวรสารประจำวัน ที่สำคัญที่สุด พระสงฆ์จะแบ่งปันเรื่องราวต่าง ๆ ด้วยถ้อยคำภาษาที่อ่านแล้วเข้าใจได้ง่าย เราสามารถนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดีทีเดียวนะคะพี่น้อง บ่อยครั้งที่คริสตชนของเราเกิดอาการเฉื่อยชา ใจเย็นเฉยจนขาดความเคารพต่อพระเยซูเจ้า สารวัดประจำอาทิตย์ที่ผ่านมา หากเราอ่าน คิด ไตร่ตรองดู จะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่า เราได้เดินหลงทางเสียแล้ว (หาทางกลับไม่ถูก) เพราะไม่รู้สึกรู้สาอะไรเลย

        + เราปฏิบัติตนต่อพระเยซูเจ้าแบบขอไปที

+ เราไม่ยอมรับสิ่งที่พระเยซูทรงพร่ำสอนและตักเตือน

+ เราทำตนเป็นหุ่นยนต์ไร้ชีวิต การรับศีลมหาสนิทของเราแต่ละครั้งก็จะ

ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีได้เลยในชีวิต

    ดังนั้น ต่อไปนี้กรุณานำสารวัดกลับไปอ่านที่บ้านด้วยนะคะ

 

Jesus told his disciples a parable about the necessity

for them to pray always without becoming weary.

1 asking wjpas0286

____________________________________

The Dedication of the Laterran Basilica in Rome – Feast

9 November 2016

– Feast

The Dedication of the Lateran Basilica in Rome

 

dedicazione_della_basilica_lateranense_b

_________________________

Friday of the Thirty-second week in Ordinary Time

11 November 2016

Saint of the day

St. Martin of Tours,

Bishop († 397) – Memorial

st_martin_dividing_his_cloak_wga

มิสซาประจำสัปดาห์

จันทร์ที่ 7

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 32 เทศกาลธรรมดา

สุขสำราญ มารีอา ประภา ชลหาญ, วันเกิด โทมัส ธนบดี วายุวัฒนศิริ

อุทิศ ดวงพระวิญญาณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช, วิญญาณครอบครัว “อาภรณ์รัตน์”, เปาโล สุดใจ กายสุต, ฟรังซิสโก เล็ก, ยวงบัปติสตา บุญสม-ร็อค จตุรัตน์, มารีอา สุนารี, มารีอา บำรุง, เปโตร ลึก พนมอุปถัมภ์, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ วันเกิด ดอมินิก อภิชาติ ไทยตรง

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, อากุสติโน ยงยุทธ อภิชาตะพงศ์, ยอแซฟ เทียมลั้ง แซ่ตั้ง, เปโตร สวัสดิ์-อันนา สละ-อันเดร ดาเรส, วิญญาณในไฟชำระ

อังคารที่ 8

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 32 เทศกาลธรรมดา

สุขสำราญ วันเกิด มารีอา ประภา ชลหาญ

อุทิศ ดวงพระวิญญาณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช, ยอห์น บัปติสต์ ประมวล ชลหาญ,เปาโล สุดใจ กายสุต, นายบุญส่ง ภู่มะลิ, นายบุญส่ง ปัทมบงกฤช, วินเซนต์ วัฒนา-อากาทา ยวง-อัลบีนุส วิมล เต่งตระกูล, นิโคลัส พาริษฐ์ จันทรกานต์, วิญญาณในไฟชำระ

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอา คาเช็ง แซ่กอ เปโตร สวัสดิ์-อันนา สละ-อันเดร ดาเรส, โทมา พยนต์-มารีอา โสน กายสุต, เอลีซาแบธ อารี อภิชาตะพงศ์, ยอแซฟ เทียมลั้ง แซ่ตั้ง, วิญญาณในไฟชำระ

พุธที่ 9

06.00 น.

19.00 น.

ฉลองวันครบรอบการถวายพระวิหารลาเตรัน

สุขสำราญ วันเกิด ดอมินิโก เอกสิทธิ์ จุรไพรวัลย์

อุทิศ ดวงพระวิญญาณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช, ฟรังซิสโก สุทธิ-มารีอา สมร ชลหาญ, เปาโล สุดใจ กายสุต, ยอแซฟ ชัยรัตน์ ภูผา, อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, ยอแซฟ เทียมลั้ง แซ่ตั้ง, เปโตร สวัสดิ์-อันนา สละ-อันเดร ดาเรส, ฟรังซิสเซเวียร์ ปราโมทย์ มาลาวาลย์ (ครบ 7 ปี), วิญญาณในไฟชำระและวิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง,

งดมิสซา

พฤหัสฯที่ 10

06.00 น.

19.00 น.

ระลึกถึง น.เลโอ พระสันตะปาปา และนักปราชญ์แห่งพระศาสนจักร

งดมิสซา

งดมิสซา

ศุกร์ที่ 11

06.00 น.

19.00 น.

ระลึกถึง น.มาร์ติน แห่งตูร์ พระสังฆราช

สุขสำราญ ครอบครัว ณรงค์ฤทธิ์ ลักษมีวรานนท์

อุทิศ ดวงพระวิญญาณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช, เปาโล สุดใจ กายสุต, ยวงบัปติสตา ชุน-มารีอา หวุน-มารีอา ทองสุข ธาดาประสิทธิ์, ซูซานนา ชูวัลย์ รัศมิมาน, เปาโล วิชัย-เทเรซา สมพิศ ธาราฉัตร, วิญญาณในไฟชำระ

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, เปาโล

พลตรี สง่า-อันนา วิเชียร วิลัยทอง, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ฟรังซีสโก กระแสร์ ไกรประสิทธิ์, เปโตรนิลลา อารีย์ กิจพานิช, ยอแซฟ เทียมลั้ง แซ่ตั้ง, เปโตร สวัสดิ์-อันนา สละ-อันเดร ดาเรส, เซซีลีอา ยุพิน เจี่ยจวบสิน, ฟรังซิสเซเวียร์ ปราโมทย์ มาลาวาลย์, วิญญาณในไฟชำระ

เสาร์ที่ 12

06.00 น.

19.00 น.

ระลึกถึง น.โยซาฟัต พระสังฆราชและมรณสักขี

สุขสำราญ มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ

อุทิศ ดวงพระวิญญาณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช, เปาโล สุดใจ กายสุต, ฟรังซิสโก ราชัย รัศมิมาน, ดอมินิโก อุไร-โรซา เสนอ ศรีบุญเลิศ, อันนา กาญจนา ธีรวิฑูร, เปโตร ธีระ ธีรวิฑูร, อันตน ชัยยศ ธีรวิฑูร, ยอแซฟ ชัยยุทธ ธีรวิฑูร, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มารีอา ยินดี ธาราวร, เทเรซา อัจฉรา ภูริคุปต์

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, มีคาแอล ประสิทธิ์-เอลิซาเบท ประทุม สิทธิ, ยอแซฟ หมอวาศ-มารีอา สุด ประดิษฐ์จุสิน, ยอแซฟ วิณิน-มารีอา ชลูด พันธุมจินดา, ยอแซฟ พิพัฒน์-เฮเลนา อุไรลักษณ์ อิศรภักดี, มารีอามักดาเลนา ประสพศรี พันธุมจินดา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, เปโตร จำนงค์-นางมันทนา งามศิริจิตต์, ยอแซฟ ประสิทธิ์-มารีอา สุนี เอกะสิงห์, ยวงบัปติสตา เมธี อาภรณ์รัตน์, เปโตร ราศรี-เทเรซา ฉอ้อน ทิวไผ่งาม, มารีอา ไช้กี แซ่เตีย, เปโตร สวัสดิ์-อันนา สละ-อันเดร ดาเรส, ยอแซฟ เทียมลั้ง แซ่ตั้ง, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ยอแซฟ สำราญ เลิศโสภา-อากาทา มณฑา เลิศโสภา, ยวง บอสโก วิสา  งามสงวน, ยออากิม สมพัด-อันนา เกษร-โทมัส เงิน วงค์รุ่ง, ฟรังซิสเซเวียร์ ปราโมทย์ มาลาวาลย์, ยอแซฟ สมชาย-เทเรซา สุพร-เปโตร ชัยยะพล (วศิน) สุสังกรกาญจน์, วิญญาณในไฟชำระ

อาทิตย์ที่ 13

06.30 น.

08.30 น.

10.00 น.

16.00 น.

อาทิตย์ที่ 33 เทศกาลธรรมดา

สุขสำราญ ครอบครัว ประพิน-อำรุง ศรีบุญเลิศ, ครอบครัว อัจราพร-Kharsim, ครอบครัว เซซีลีอา ไพลิน กายสุต

อุทิศ คุณพ่อ เรอเน บริสซอง, ยอห์น บัปติสต์ พยุง-มารีอา อุทัย เอียงผาสุก, เปโตร คำ-มารีอา โสภาวรรณ จันสวัสดิ์, อันนา นัชรี มั่นศิล, มัทธิว สง่า-อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ฟรังซีสโก เฉลิมพล-ยอแซฟ เฉลิมชัย-เปาโล เฉลิมชาติ แววเกกี, ฟรังซิสโก ปรีชา-มารีอา อำพัน กานตานนท์, เปโตร ราศรี-เทเรซา ฉอ้อน ทิวไผ่งาม, เปโตร ทวี ทิวไผ่งาม, ฟรังซีสโก สุมิตร ศรจิตติ, ฟรังซีสโก สมพล ศุระศรางค์, เปาโล สุดใจ กายสุต, ร็อค เมือง-มารีอา กุหลาบ ดีสุดจิต,เปาโล ไพศาล ดีสุดจิต, ยอแซฟ สัมฤทธิ์-ลูเซีย เอ็งว้อย มหัคฆพงศ์, อันนา กาญจนา ธีรวิฑูร, เปโตร ธีระ ธีรวิฑูร,อันตน ชัยยศ ธีรวิฑูร, ยอแซฟ ชัยยุทธ ธีรวิฑูร, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ สัตบุรุษทุกครอบครัว

สุขสำราญ คาธารีนา อโณทัย สุวรรณประดิษฐ์ และครอบครัว, ยอแซฟ นิติวุฒิ สุวรรณประดิษฐ์ และครอบครัว,ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, อากาทา พิลาวัลย์ ตรีมานคา และครอบครัว, มีคาแอล พรพล พัธนพันธุ์, เปโตร วีรวัฒน์-มารีอา ปัณฑา-มารีอา เปี่ยมขวัญ ปัณฑวังกูร, ประสิทธิ์-มารีอา นุชนาถ-กฤต กิจวิวัฒนการ, แม่เสาวนีย์ เลาหไทยมงคล, ดอมินิก ซาวีโอ อลงกต-ยวง บอสโก อติชาต ปิติสันต์, ครอบครัว ปิติสันต์, คุณวิจิตรา ภูมิชาติพงศ์, ฟรังซิสเซเวียร์ ประเทือง โรจนะเสน, ครอบครัว ปุญยธร, ครอบครัว คุณภาวิณี เทพพิทักษ์, มารีอา เกล็ดดาว โล่ห์เพ็ชร, ยวงบัปติสตา ชัยทัศน์, มารีอา วนิดา ริ้วงาม, แอนนา มัณฑนา จิตตอำไพ, มารีอา ศิริรัตน์ ประพิณวงศ์,วันเกิด มารีอา เฉลิมศรี ทรัพย์สาร, ครอบครัว ยวง พงษ์ศักดิ์ ธาราฉัตร, ฟรังซีสโก วีระพงษ์ คริสต์วทัญญู, นางฟูจิตต์ ณ บางช้าง, นายพิทูร สุวรรณชัย, วันเกิด มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, โมทนาคุณพระโต

อุทิศ ดวงพระวิญญาณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช, เรย์มองด์ ธานี ลวสุต, ครอบครัวชื่นพุฒิ, อันนา สำรวม ชื่นพุฒิ, มารีอา ปิยะสุทธิ์ ใจสวัสดิ์ (ชื่นพุฒิ), เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, เปาโล วราห์ ปานวิลัย, มารีอา โสภาวรรณ จันสวัสดิ์, ยอแซฟ ประนิม ตรีมานคา, นายทวีศักดิ์ ศรีวรขาน, นายสหพล ศรีวรขาน, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ยอแซฟ ประสงค์ นิ่งเจริญ, ยอแซฟ เหลียงเป้ง นิ่งเจริญ, ยอแซฟ ประเสริฐ นิ่งเจริญ, เปโตร ศรีมงคล-เทเรซา เฉลา เพ็ญไพจิตร, เปาโล ไพศาล-มารีอา จรัสศรี ดีสุดจิต, ยากอบ โชติวิศิษฏ์ ประพิณวงศ์, ลูซีอา ชุบ เพิ่มทอง, เฮเลนา สมถวิล-ฟรังซิสเซเวียร์ ภิรมย์ เจริญศุข, ยอแซฟ พล.ต.ท.สุพจน์-นางอมรา-พล.ต.ต.ทวี ณ บางช้าง, มารีอา สุวพีร์(เยาวสังข์) เตชะเสน, เปโตร จรูญ ไชยเผือก, หลุยส์ ณัฐวุฒิ ไชยเผือก, มารีอาเทเรซา รัชนี อมัตติกุล, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, นายเซียะ แซ่เอ็ง, นายชมภู เศรษฐกาญจน์,มารีอา ป้อฮุ้ง, ยวง หล่อติ๊ด-มารีอา โซวม่วย แซ่ตั้ง, ยวงบัปติสตา วิสารท ธีระจักร, อันนา เฉลียว เคนแก้ว, ยอแซฟ เริงชัย แก้วไกรสร, ยอแซฟ ประจิตต์ ชัยเจริญ, อักแนส อุดมศรี ชัยเจริญ, เทแรส กัลยา ชัยเจริญ, เปาโล สุทธิพงศ์ ชัยเจริญ, นายเธียรชัย สุวรรณฤกษ์, บรรพบุรุษครอบครัว ปัณฑวังกูร, พ่อธง เลาหไทยมงคล, บรรพบุรุษครอบครัว กิจวิวัฒนการ และเลาหไทยมงคล, เปาโล วรพจน์ สุภภัค, นายสุทธิกุล เจียรสุทธิกุล, เทเรซา สุวรรณี ขำขันทอง, เปโตร ยุทธภูมิ รัตพันธุ์, ฟรานซิส วรวิทย์ ทองจุลย์, เอลีซาเบธ นารี มีชูบท, เปโตร เหลี่ยว-มัตตา แหว่, มารีอา ปราณีพงษ์เพิ่มมาศ, มารีอา อาเช็ง แซ่กอ, มารีอา แผ้ว เทียนจุ้ย, ยอแซฟ สนิท-ปุลเกรีอา สิรินทร์-เซซีลีอา อำพัน ปิติสันต์, ฟรังซิสเซเวียร์ วิรัช-ยอแซฟ สมชัย อินทรสุขสันติ, มารีอา อาเช็ง แซ่กอ, เรือตรี ปรีชา-เทเรซา ประภา-ฟรังซีสโก นาวาโท ภานพ เนตรายน, โจเซฟ สุวิชากร ชินะผา, ยออากิม สมพัด-อันนา เกษร-โทมัส เงิน วงค์รุ่ง, คุณประสารมาลีนนท์, ยอแซฟ เทียมลั้ง แซ่ตั้ง, อันนา อุไร-บุญรอด ไอยรา, ยอแซฟ ภาคภูมิ (อดิศัย) วิไลทอง, อันนา สมประสงค์ มุตธิกุล, อันตน สมเกียรติ เนตรโพธิ์ (ครบรอบ 1 ปี), วิญญาณในไฟชำระและวิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง

สุขสำราญ ครอบครัว วัฒนาวี, ครอบครัว คุณอำรุง-คุณประพิน ศรีบุญเลิศ

อุทิศ เปาโล ศิริ-มารีอา วิจิตร พีรมนตรี, เรอเน สมนึก เตมียเสน, มารีอา ชูชื่น ธนสมบูรณ์, ยอห์น บัปติสต์ ชุติพนธ์ธนสมบูรณ์, ลูกา กมล วงศ์ศรีศาสตร์, มารีอา สง่า-เปาโล สิงห์แก้ว และครอบครัว วัฒนาวี, อันตน นิวัติ บรรเทิงจิต,มารีอามักดาเลนา ระพีพรรณ บรรเทิงจิต, อันนา ซอย-ยอแซฟ มานิตย์ รอดเสียงล้ำ, มารีอา สมศรี-มารีอา สมฤดี ธวัชวงษ์, ยอแซฟ ยับ ทิพย์วรรณ, เปโตร สวัสดิ์-อันนา สละ-อันเดร ดาเรส, วิญญาณในไฟชำระ

______________________________

PLEASE JOIN

DAILY MASS & SUNDAY MASS

READ

DAILY GOSPEL OF THE LORD JESUS

with

DAILY COMMENTARY OF THE DAY

and

SAINTS OF THE DAY

ALSO READ

NEWSLETTER IN THAI

From

SAINT FRANCIS XAVIER NEWSLETTER IN THAI

THANK YOU

___________________________________

“I am with you always, until the end of the age.”

Matthew 28:20.

***********************************************

“This is my commandment:

love one another as I love you.”

###########################

BE MERCIFUL, O LORD,

FOR WE HAVE SINNED.

###########################

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s