สารวัด วัดนักบุญฟรังซีสเซเวียร์

27 November 2016. St. Francis Xavier Newsletter. ปีที่ 50 ฉบับที่ 48 วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2016

St. Francis Xavier Newsletter.

27 November, 2016.

ปีที่ 50 ฉบับที่ 48 วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2016

_______________________________________

อาทิตย์ที่ 1 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า

ปีที่ 50 ฉบับที่ 48 วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2016

Two women will be grinding at the mill;

one will be taken, and one will be left.

stdas0184

อาทิตย์ที่ 1 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า

    เราเริ่มปีพิธีกรรม ปีนี้เป็นปี A ในเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า เทศกาลนี้เป็นการเตรียมฉลองการบังเกิดมาของพระคริสตเจ้า และเป็นการเตรียมต้อนรับการเสด็จมาครั้งที่สองของพระองค์ เราอยู่ระหว่างการเสด็จมาครั้งแรกที่เบธเลแฮม กับการเสด็จมาครั้งที่สองในวาระสุดท้ายเพื่อทรงพิพากษาทุกคน เทศกาลเตรียมรับเสด็จฯ จึงเป็นช่วงเวลาที่เราจะได้ไตร่ตรองถึงการเสด็จมาของพระคริสตเจ้า ด้วยการเชิญเสด็จพระองค์เข้ามาในจิตใจของเรา และตระหนักถึงการประทับอยู่ของพระองค์ในตัวเราและเพื่อนพี่น้องเสมอ

การเสด็จมาของพระคริสตเจ้า

พระวรสารวันนี้พูดถึงการเสด็จมาของพระเยซูเจ้าในวาระสุดท้ายของโลก เราจะเตรียมตัวรับสถานการณ์นี้อย่างไร ในโลกปัจจุบันมีคนสองกลุ่มที่มีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการเสด็จมาของพระเยซูเจ้า กลุ่มหนึ่งเตรียมตัวด้วยความวิตกทุกข์ร้อนหวาดระแวง ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งไม่สนใจว่าอะไรจะเกิดขึ้น พระวรสารบอกอะไรเราเกี่ยวกับวาระสุดท้ายของโลก และเราจะต้องเตรียมตัวเผชิญกับเหตุการณ์นี้อย่างไร

พระเยซูเจ้าทรงใช้ภาพพจน์สองอย่างเพื่ออธิบายถึงการเสด็จมาครั้งที่สองของพระองค์  ซึ่งไม่มีใครทราบว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ เวลาใด (มธ 24:42ข) อย่างแรกคือน้ำวินาศที่กวาดผู้คนที่กำลังกินดื่มสนุกสนานในสมัยของโนอาห์จนหมดสิ้น อีกภาพพจน์หนึ่งคือขโมยที่มาในเวลากลางคืนที่เจ้าของบ้านไม่ได้เฝ้าระวัง การเสด็จมาครั้งที่สองและวาระสุดท้ายของโลกอย่างที่พระเยซูเจ้าบอกเราในพระวรสาร จะเกิดขึ้นโดยทันทีแบบไม่มีใครคาดฝัน ไม่มีการบอกกล่าวให้ทราบล่วงหน้า ดังนั้น เราจึงต้องเตรียมตัวให้พร้อมอยู่เสมอ

การดำเนินชีวิตคริสตชนเป็นชีวิตที่ต้องตื่นเฝ้าอยู่เสมอ ด้วยการทำหน้าที่ของตนที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุดเหมือนอย่างผู้พันดาเวนพอร์ท ที่พร้อมจะตายในหน้าที่ประจำวันที่กำลังทำอยู่ ไม่ตื่นตระหนกไปกับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น การตื่นเฝ้ายังหมายถึงการเรียนรู้เครื่องหมายแห่งกาลเวลา เพื่อจะได้เข้าใจถึงความหมายที่พระเจ้าต้องการจะบอกเราให้ทราบ และรับผิดชอบต่อหน้าที่ประจำวันจนถึงที่สุด ดังนั้น การตื่นเฝ้าจึงเป็นการเจริญชีวิตแห่งการรับใช้พระเจ้าด้วยความวางใจ ด้วยการปฏิบัติตามพระบัญญัติและดำรงตนในฐานะแห่งพระหรรษทาน เหมือนคนใช้ที่ซื่อสัตย์ที่ปฏิบัติตามคำสั่งของนายอย่างเคร่งครัด

พี่น้องที่รัก บ่อยครั้งเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า กลายเป็นช่วงเวลาแห่งการจับจ่ายซื้อของขวัญเพื่อมอบแก่กัน ของขวัญคริสต์มาสที่แท้จริงมีเพียงอย่างเดียวคือ องค์พระคริสตเจ้า ผู้ทรงเป็นของประทานจากพระบิดาเจ้าที่ทรงมอบแก่เรา เทศกาลเตรียมรับเสด็จฯ จึงเป็นช่วงเวลาของรื้อฟื้นและสร้างความสัมพันธ์อันลึกซึ้งกับพระเจ้า เป็นช่วงเวลาแห่งความเพียรทนในการภาวนาด้วยความเชื่อวางใจ และเปิดใจเราต้อนรับพระองค์ในเพื่อนพี่น้อง เป็นต้นในคนยากจนและต้องการความช่วยเหลือ

พระคริสตเจ้าทรงเป็นแสงสว่างของโลก ดังนั้น เทศกาลเตรียมรับเสด็จฯ จึงเป็นช่วงเวลาของการเดินออกจากความมืดเพื่อเดินในแสงสว่างของพระคริสตเจ้า ซึ่งพระศาสนจักรกระตุ้นเตือนเราให้เริ่มต้นปีพิธีกรรม ด้วยการเปลี่ยนแปลงตนเองและคิดถึงวาระสุดท้ายแห่งชีวิตของเรา มุ่งหน้าไปหาพระเจ้าที่กำลังเสด็จมาด้วยการทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุด ทำให้พระคริสตเจ้าปรากฏเป็นจริงในชีวิตประจำวันสำหรับผู้ที่ไม่เชื่อพระองค์ ด้วยการถอดแบบพระองค์ในความรักที่พึงมีต่อเพื่อนพี่น้อง ในครอบครัว สังคม หมู่คณะและหมู่บ้านของเรา

                        คุณพ่อ ดิษพล รุ่งโรจน์วรวัฒนา

______________________________________

“Lord, I am not worthy to have you enter under my roof;

only say the word and my servant will be healed.

stdas0511 CCCCCCCCCCCCCCCCCC

ประชาสัมพันธ์

  1. ส่งศีลศุกร์ต้นเดือน

พระสงฆ์จะไปเยี่ยมและส่งศีล ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ในวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม ศกนี้

  1. ล้างบาปเด็ก (เดือนธันวาคม)

วันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม ศกนี้ ในมิสซารอบ 10.00 น.

คุณพ่อ คุณแม่ หรือผู้ปกครองแจ้งความประสงค์ได้ที่สำนักงานวัด

  1. ขอเชิญพี่น้องร่วมฉลองวัดคอนเซ็ปชัญ (ฉลองแม่พระปฏิสนธินิรมล) วันพฤหัสฯที่ 8 ธันวาคม เวลา 18.00 น. พระสงฆ์ใหม่อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เป็นประธาน

วัดสามเสน ของดมิสซาเวลา 19.00 น. เพื่อพี่น้องไปร่วมฉลอง

  1. พิธีต้อนรับพระสงฆ์ใหม่

พระสงฆ์ใหม่จะมาถวายมิสซาแรกที่วัดของเรา ในวันอาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม ศกนี้

    มิสซาเวลา 10.00 น.

    ขอเชิญชวนพี่น้องทุกท่านร่วมพิธี และขอพรพระสงฆ์ใหม่พร้อมกัน

_______________________________________

“Blessed are the eyes that see what you see. “

thCA6JJ0TE

“Come after me, and I will make you fishers of men.”

ขอเชิญพี่น้องทุกท่านร่วมฉลองนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

ในวันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม ค.ศ.2016

เวลา 10.00 น.

โดย พระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู เป็นประธาน

(หลังพิธีเชิญร่วมรับประทานอาหาร)

thCAID58L8

___________________________________

“Everyone who listens to these words of mine and acts on them

will be like a wise man who built his house on rock.”

1 HOUSE ON THE ROCK stdas0059

ประกาศแต่งงาน

(ครั้งที่ 1)

นาย เขมชาติ บุญชุ่ม

        บุตร                         ร.ต.สุวรรณ – นาง อรุณี บุญชุ่ม

        กับ                                 เทเรซา นวรัตน์ กรีกุล

        บุตรี                         ยอแซฟ คธา – นาง วิมล กรีกุล

พิธีแต่งงานที่วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม ค.ศ.2016  เวลา 13.00 น.

ขอคำภาวนาแด่คู่สมรสให้มีความสุขในชีวิต และท่านใดที่ทราบข้อขัดขวาง กรุณาแจ้งให้พระสงฆ์ทราบ

_____________________________________

“Let it be done for you according to your faith.”

christus_bartimaeus_johann_heinrich_stoever_erbach_rheingau.jpg

“The harvest is abundant but the laborers are few;

so ask the master of the harvest to send out laborers for his harvest.”

ประกาศ

สำหรับคู่แต่งงานที่ประสงค์จะจัดพิธีแต่งงานที่วัด

ขอให้มาติดต่อกับคุณพ่อเจ้าวัดก่อนวันแต่งงาน อย่างน้อย 3 เดือน

HARVEST lwjas0044

_________________________________________

สภาภิบาลวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

สวัสดีค่ะพี่น้องที่รัก

ตรีวารวันที่สามผ่านไปได้อย่างราบรื่น พี่น้องคงจดจำบทเทศน์เตือนใจจากคุณพ่อสมหมาย มธุรสสุวรรณ ได้นะคะ

ขอขอบคุณท่านอธิการิณีโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์เป็นอย่างสูง ที่ได้จัดเตรียมขนมปังหอมหวานอร่อย ๆ จำนวน 400 ชิ้น เลี้ยงวันตรีวารเมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา และขอบคุณเซอร์ลูซีอา คำดี ที่มาช่วยบริการแจกขนมกับพวกเราด้วยเช่นกันคะ

วันนี้ สัตบุรุษวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ ยินดีต้อนรับ คุณพ่อ เปโตร ประยุทธ ศรีเจริญ ที่มาเป็นประธานมิสซาตรีวารเป็นวันที่ 3 ขอพี่น้องทุกท่านตั้งใจฟังบทเทศน์เตือนใจจากคุณพ่อ เหมือนอย่างที่เคยตั้งใจฟังคุณพ่อสมชาย อัญชลีพรสันต์ และคุณพ่อสมหมาย มธุรสสุวรรณ เมื่อสองอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะ

    มุมรื้อฟื้นคำสอนของพวกเรา

    เรื่อง     ทำไมเราต้องมาวัดให้ทันเริ่มพิธีมิสซา

    คำตอบง่าย ๆ ก็คือ  บูชามิสซา คือการบูชาที่พระสงฆ์ กระทำในนามขององค์พระคริสตเจ้า            พร้อมกับบรรดาคริสตชนคาทอลิก เพื่อถวายพระกายและพระโลหิตของ            พระองค์แด่พระบิดาเจ้า เพื่อกอบกู้พวกเราทั้งหลาย

เมื่อพวกเรารู้และเข้าใจกันแล้ว พี่น้องคะ พวกเราจึงควรมาวัด ก่อนที่ทางวัดจะย่ำระฆังบอกเวลา เพื่ออะไร? ก็เพื่อจะได้ทันขบวนแห่เข้ามายังพระแท่น เราจะได้ร่วมร้องเพลง และต่อเนื่องด้วยการสำนึกผิด กราบขอขมาโทษพระเป็นเจ้าร่วมกันกับพระสงฆ์

    ต่อจากนั้นก็ตั้งจิตตั้งใจฟัง

  •  บทอ่านจากพระคัมภีร์ → จากผู้อ่าน
  •  บทพระวรสาร → จากพระสงฆ์
  •  ฟังบทเทศน์ให้ข้อคิดต่าง ๆ → จากพระสงฆ์ ซึ่งถือเป็นสาระสำคัญ เพราะว่า พวกเราต้องนำไปเป็นหลักปฏิบัติต่อไปในชีวิตประจำวัน
  • บทภาวนาเพื่อมวลชน → จากผู้อ่าน ซึ่งเราต้องตอบรับว่า โปรดสดับฟังเถิด พระเจ้าข้า ทุกข้อ

    อาทิตย์นี้ขอแบ่งปันเพื่อรื้อฟื้นคำสอนของพวกเราแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะ ค่อยเป็นค่อยไปค่ะ

3 December 2016

Saint of the day

St. Francis Xavier,

Priest (1506-1552) –

Memorial

pozzo_andrea_saint_francis_xavier

มิสซาประจำสัปดาห์

จันทร์ที่ 28

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลเตรียมรับเสด็จฯ

สุขสำราญ วันเกิด มารีอา วนิดา ชมไพศาล

อุทิศ วิญญาณครอบครัว “อาภรณ์รัตน์”, เปาโล สุดใจ กายสุต, นายจักรวาล กิตติสังวรา, ด.ช.สิปปกร วงศ์สารสิน, มารีอา กิมลั้ง เปลี่ยนจินดา, วิญญาณในไฟชำระ

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, ยอแซฟ เทียมลั้ง แซ่ตั้ง, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เปโตร สวัสดิ์-อันนา สละ-อันเดร ดาเรส, โรซา ละม่อม-อันตน เกษม ยอแซฟ, อักแนส ผ่องศรี เอกตระกูล, อากาทา นันทา โชติเรืองศรี, มารีอา บรรจง สถิตย์ถาวร, ยอแซฟ ลิ่มเฮ็ง แซ่ตั๊ง, ฟรังซีสโก วิกรานต์ มีเฟื่องศาสตร์, วิญญาณในไฟชำระ

อังคารที่ 29

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลเตรียมรับเสด็จฯ

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ ประมวล ชลหาญ, เปาโล สุดใจ กายสุต, ยาโกเบ เลี้ยง-ลูซีอา เจือ กิมเล็ก, อันตน มานพ กิมเล็ก, มารีอา ทองสุข ธาดาประสิทธิ์, เปโตร ทิพย์ บุญเจือ, มัทธิว ซ้าง บุญเจือ, วิญญาณในไฟชำระ

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, ยอแซฟ เทียมลั้ง แซ่ตั้ง, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เปโตร สวัสดิ์-อันนา สละ-อันเดร ดาเรส, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, มารีอา คาเช็ง แซ่กอ, มาร์แซลลิโอ เสกสรร เอาตระกูล, มารีอา เซี่ยมเอ็ง แซ่ลิ้ม, เปาโล ทรง-ยวงบัปติสตา ธัญญะ-ยวงบัปติสตา ชินวุธ หฤทัย,อันนา หนู, ฟรังซีสโก วิกรานต์ มีเฟื่องศาสตร์, วิญญาณในไฟชำระ

พุธที่ 30

06.00 น.

19.00 น.

ฉลอง น.อันดรูว์ อัครสาวก    

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, ยวง ภูษิต-เปโตร อังกูร, มอนิกา ทับทิม-ยอแซฟ สำอางค์ ปานฟัก, ดอมินิก วินัย ไชยประเสริฐ, มารีอา ประเสริฐ ธาดาประสิทธิ์, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ วันเกิด โทมัส สุธรรม สำราญชื่น

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, ยอแซฟ เทียมลั้ง แซ่ตั้ง, เปโตร สวัสดิ์-อันนา สละ-อันเดร ดาเรส,ยอแซฟ ฉุ่น แซ่ตั้น, อักแนส ริ้ว ยุ่นประยงค์, นิโคลัส วีรวัฒน์ รุธิรกนก, อักแนส เซียะ แซ่เจี่ย, ยวงบัปติสตา พึงใจ ไกรบุญ,อากาทา จำปา ไกรบุญ, พระสงฆ์ นักบวชชายหญิงทุก ๆ ท่าน, ฟรังซีสโก วิกรานต์ มีเฟื่องศาสตร์, วิญญาณในไฟชำระ

พฤหัสฯที่ 1

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลเตรียมรับเสด็จฯ

สุขสำราญ ครอบครัว กีรติเก้าทรัพย์, ครบรอบวันเกิด ฟรังซิส ฐิติกานต์ อิ่มใจ

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, ฟรังซิสโก สุทธิ-มารีอา สมร ชลหาญ, นายบุญส่ง ภู่มะลิ, นายบุญส่ง ปัทมบงกฤช, ยอแซฟ กีรติ-เบเนดิกโต จุ้นเซ้ง-มารีอา มาลี ศรุตวราพงศ์, มารีอา กิมกาน้า, ยอแซฟ กุงจิ๋ว, เซซีลีอา ระรื่น, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ พ.ต.อ.กำชัย โมกขะสมิต

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, ยอแซฟ เทียมลั้ง แซ่ตั้ง, เปโตร สวัสดิ์-อันนา สละ-อันเดร ดาเรส, มารีอา ลมัย ศรีวิไล, อันนา สุดารัตน์ สุขสันตินันท์, คุณแม่ คุณยาย คุณน้า ๆ, เยนอเวฟา ฉลวย สุพรรณโนภาส, นายคาร์ลโอลูฟ คาร์ลซ่อน, บรรพบุรุษครอบครัว “หอมประทุม” และ “ประทุมแก้ว”, ฟรังซีสโก วิกรานต์ มีเฟื่องศาสตร์, วิญญาณในไฟชำระ

ศุกร์ที่ 2

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลเตรียมรับเสด็จฯ

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, ยอแซฟ วันชัย เทียนวัง (ครบรอบ 2 ปี), เปโตร ยงยุทธ กรีกุล, อังเดร เทียมพันธ์ ตรีโสภา, ยวงบัปติสตา ชุน-มารีอา หวุน-มารีอา ทองสุข ธาดาประสิทธิ์, วิญญาณในไฟชำระ

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เปาโล พลตรี สง่า-อันนา วิเชียร วิลัยทอง, ยอแซฟ เทียมลั้ง แซ่ตั้ง, เปโตร สวัสดิ์-อันนา สละ-อันเดร ดาเรส, ราฟาแอล เสียมบุ้น แซ่ชือ, เปาโล ประเสริฐ มั่นวงศ์วิโรจน์, มัทธิว เทีย กิจสมัคร, ยวงบัปติสตา พึงใจ ไกรบุญ, อากาทา จำปา ไกรบุญ, อักแนส สุภาพ ศรีธัญญรัตน์, ยอแซฟ เซียวจือ แซ่เอี้ย, ยอแซฟ วันชัย เทียนวัง (ครบรอบ 2 ปี), อันเดร ฟา-มาร์ธา แจง บุญครอง, มารีอา หนุน สาราจิตต์, เปโตร ป๋อง สุภาจักร, มารีอา เฮื้อ สุภาจักร, ยวง เสวย สาราจิตต์, มารีอา สมาน สาราจิตต์, ลูกา สมยศ สาราจิตต์, ยอแซฟ ไชยยา สาราจิตต์, ฟรังซีสโก วิกรานต์ มีเฟื่องศาสตร์, วิญญาณในไฟชำระ

เสาร์ที่ 3

06.00 น.

19.00 น.

ฉลอง น.ฟรังซิสเซเวียร์ พระสงฆ์ องค์อุปถัมภ์มิสซัง

สุขสำราญ คุณเกษม-คุณนวลละออ ทรัพย์เจริญ

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, ดอมินิโก อุไร-โรซา เสนอ ศรีบุญเลิศ, อันนา กาญจนา ธีรวิฑูร, เปโตร ธีระ ธีรวิฑูร, อันตน ชัยยศ ธีรวิฑูร, ยอแซฟ ชัยยุทธ ธีรวิฑูร, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ผู้บริหาร Bursar the Pureell School London, มารีอา ยินดี ธาราวร

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, มีคาแอล ประสิทธิ์-เอลิซาเบท ประทุม สิทธิ, มารีอามักดาเลนา ประสพศรี พันธุมจินดา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, เปโตร จำนงค์-นางมันทนา งามศิริจิตต์, ยอแซฟ ประสิทธิ์-มารีอา สุนี เอกะสิงห์, ยวงบัปติสตา เมธี อาภรณ์รัตน์, เปโตร ราศรี-เทเรซา ฉอ้อน-เปโตร ทวี ทิวไผ่งาม, มารีอา ไช้กี แซ่เตีย, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ยอแซฟ ฉุ่น แซ่ตั้น, อักแนส ริ้ว ยุ่นประยงค์, นิโคลัส วีรวัฒน์ รุธิรกนก, เปโตร สวัสดิ์-อันนา สละ-อันเดร ดาเรส, อันนา สมประสงค์ มุตธิกุล, ฟรังซีสโก วิกรานต์ มีเฟื่องศาสตร์, วิญญาณในไฟชำระ

อาทิตย์ที่ 4

06.30 น.

08.30 น.

10.00 น.

16.00 น.

อาทิตย์ที่ 2 เทศกาลเตรียมรับเสด็จฯ

สุขสำราญ ครอบครัว ประพิน-อำรุง ศรีบุญเลิศ, ครอบครัว อัจราพร-Kharsim, ครอบครัว เซซีลีอา ไพลิน กายสุต อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ พยุง-มารีอา อุทัย เอียงผาสุก, เปโตร คำ-มารีอา โสภาวรรณ จันสวัสดิ์, มัทธิว สง่า-อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ฟรังซีสโก เฉลิมพล-ยอแซฟ เฉลิมชัย-เปาโล เฉลิมชาติ แววเกกี, ฟรังซิสโก ปรีชา-มารีอา อำพัน กานตานนท์, อันนา นัชรี มั่นศิล, เปโตร ราศรี-เทเรซา ฉอ้อน ทิวไผ่งาม, เปโตร ทวี ทิวไผ่งาม, เปาโล สุดใจ กายสุต, ร็อค เมือง-มารีอา กุหลาบ ดีสุดจิต, โทมา ขุนพิลาศ-มารีอา สวน กายสุต, ฟรังซีสโก สุมิตร ศรจิตติ, ฟรังซีสโก สมพล ศุระศรางค์, ญาติพี่น้องและผู้ล่วงลับทุกท่าน, ยอแซฟ สัมฤทธิ์-ลูเซีย เอ็งว้อย มหัคฆพงศ์, เปาโล พ.ท.พิสุทธิ์ ทองเหวียง, อันนา กาญจนา ธีรวิฑูร, เปโตร ธีระ ธีรวิฑูร, อันตน ชัยยศ ธีรวิฑูร, ยอแซฟ ชัยยุทธ ธีรวิฑูร, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ สัตบุรุษทุกครอบครัว

สุขสำราญ คาธารีนา อโณทัย สุวรรณประดิษฐ์ และครอบครัว, ยอแซฟ นิติวุฒิ สุวรรณประดิษฐ์ และครอบครัว, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, อากาทา พิลาวัลย์ ตรีมานคา และครอบครัว, มีคาแอล พรพล พัธนพันธุ์, เปโตร วีรวัฒน์-มารีอา ปัณฑา-มารีอา เปี่ยมขวัญ ปัณฑวังกูร, ประสิทธิ์-มารีอา นุชนาถ-กฤต กิจวิวัฒนการ, แม่เสาวนีย์ เลาหไทยมงคล, ครอบครัว ปิติสันต์, ยอแซฟ ธวัช-เทเรซา สุภาพร ธีรวชิรกุล, เซซีลีอา ทิพภัสสร หล่อวัฒนศิริกุล, ศุภสิริ ปิยชาติวงศ์, มารีอา ทิพวรรณ เดชขำ, คุณฐาร์วีณ์ เลิศนิธิชัยโชติ และครอบครัว, มาการีตา ภัททิญา มีสมสังข์, ลูซีอา ภาวดี มีสมสังข์, มารีอา สุจิตต์-สายใจ ณ ป้อมเพ็ชร, ครอบครัว คุณอดุลย์-คุณปัทมา สังขรัตน์, มารีอา ศิริรัตน์ ประพิณวงศ์, ครอบครัว อักแนส สมใจ กิจสมัคร, ฟรังซิสกา อนงค์ เฟื่องวุฒิราญ, นายปวัน ป้อมจักรศิลป์ และครอบครัว, มารีอา มารยาทพัธนพันธุ์, ครอบครัว พิชัยรัฐ, ดอมินิก ซาวีโอ อลงกต-ยวง บอสโก อติชาต ปิิติสันต์, มารีอา ธันยพร ศศิสุวรรณ และครอบครัว, ยอแซฟ สุชารีย์ แสงหาญ, นางฟูจิตต์ ณ บางช้าง, นายพิทูร สุวรรณชัย, เทเรซา ณฐ์ณิชญ์ชา-ยอแซฟ แอนโทนี สีฆโชค-มารีอา ศิริพร ชาญนำสิน, มารีอา รัมณีย์ สุสังกรกาญจน์, เอลิซาเบ็ธ อธิชา ภูริคุปต์, ครอบครัว มาตุกุล, โมทนาคุณพระ, โมทนาคุณแม่พระและนักบุญทั้งหลาย

อุทิศ เรย์มองด์ ธานี ลวสุต, ครอบครัว ชื่นพุฒิ, อันนา สำรวม ชื่นพุฒิ, มารีอา ปิยะสุทธิ์ ใจสวัสดิ์ (ชื่นพุฒิ), เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, ยอแซฟ ประนิม ตรีมรรคา, ลูซีอา บาลดี วรสาร, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, ยอแซฟ ประสงค์ นิ่งเจริญ, ยอแซฟ เหลียงเป้ง นิ่งเจริญ, ยอแซฟ ประเสริฐ นิ่งเจริญ, เปโตร ศรีมงคล-เทเรซา เฉลา เพ็ญไพจิตร,เปาโล ไพศาล-มารีอา จรัสศรี ดีสุดจิต, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, นายเซียะ แซ่เอ็ง, วิญญาณญาติพี่น้องผู้ล่วงลับ, นายชมภู เศรษฐกาญจน์, มารีอา ป้อฮุ้ง, ยวง หล่อติ๊ด-มารีอา โซวม่วย แซ่ตั้ง, ยวงบัปติสตา วิสารท ธีระจักร, เทเรซา สุวรรณี ขำขันทอง, อันนา เฉลียว เคนแก้ว, ยอแซฟ เริงชัย แก้วไกรสร, พ่อธง เลาหไทยมงคล, บรรพบุรุษครอบครัว กิจวิวัฒนการ และเลาหไทยมงคล, เปาโล วรพจน์ สุภภัค, ฟรานซิส วรวิทย์ ทองจุลย์, มารีอา ปราณี พงษ์เพิ่มมาศ, ยอแซฟ อภิชาติ ชวประพันธ์, มารีอา แผ้ว เทียนจุ้ย, ฟรังซิสเซเวียร์ วิรัช-ยอแซฟ สมชัย อินทรสุขสันติ, มารีอา อาเช็ง แซ่กอ, โซซีโม กมล-มารีอา กิมล้วน สังขรัตน์, คุณประสาร มาลีนนท์, มารีอา พัชลี กิตติรณกรกุล, นายอิทธิพล ดาราเกษม, นายเธียรชัย สุวรรณฤกษ์, ยอแซฟ วิสิษฐ์-มาร์ธา สุดจิต มัจฉาชีพ, เปโตร เหลียว-มัตตา แหว่ หว่างดิ, ยอแซฟ สมชาย-เทเรซา สุพร-เปโตร ชัยยะพล (วศิน) สุสังกรกาญจน์, ยอแซฟ สนิท-ปุลเกรีอา สิรินทร์-เซซีลีอา อำพัน ปิติสันต์, โยเซฟ จินดา จินตนเสรี, มารีอามักดาเลนา ทัศนีย์ จินตนเสรี, เปโตร เปาโล น.พ.เจริญทัศน์ จินตนเสรี, โทมัส ประสงค์ ลิมปิชัย, ยอแซฟ ประจิตต์-อักแนส อุดมศรี-แทแรส กัลยา-เปาโล สุทธิพงศ์ ชัยเจริญ, พ.ต.อ.(พิเศษ) ศักดิ์ เฟื่องวุฒิราญ, โจเซฟ สุวิชากร ชินะผา,เอลีซาแบท เสงี่ยม โรจนเสน, เซซีลีอา สมทรง ครามะคำ, อันตน ดรีม มณเทียรวิเชียรฉาย, มารีอามักดาเลนา จงกลณี-ดอมินิโก สุมล พิชัยรัฐ, ยอแซฟ พล.ต.ท.สุพจน์-นางอมรา-พล.ต.ต.ทวี ณ บางช้าง, ฟรังซีสโก วิกรานต์ มีเฟื่องศาสตร์, วิคตอเรีย ถมยา ไผ่งาม, ยอแซฟ สุเทพ มาตุกุล, ยอแซฟ เกาเที้ย แซ่โป่ว, วิญญาณในไฟชำระและวิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง

อุทิศ เปาโล ศิริ-มารีอา วิจิตร พีรมนตรี, เรอเน สมนึก เตมียเสน, มารีอา ชูชื่น ธนสมบูรณ์, ยอห์น บัปติสต์ ชุติพนธ์ธนสมบูรณ์, ลูกา กมล วงศ์ศรีศาสตร์, มารีอา สง่า-เปาโล สิงห์แก้ว และครอบครัว วัฒนาวี, มาทิลดา มาทิลดา แดงเดช-พานุมาตร, เปโตร สวัสดิ์-อันนา สละ-อันเดร ดาเรส, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, เปาโล เปาโล-มาการีตา จำเนียร-เปโตร ณรงค์ พันธุมจินดา, ยอแซฟ ไพฑูรย์ กรรณิการ์, วิญญาณในไฟชำระ

__________________________________

30 November 2016

Saint of the day

St. Andrew,

Apostle

sant_andrea_s

______________________________________

Advent-wreath-wk2-m MMMMMMMMMMMMM

____________________________________

PLEASE JOIN

DAILY MASS & SUNDAY MASS

READ

DAILY GOSPEL OF THE LORD JESUS

with

DAILY COMMENTARY OF THE DAY

and

SAINTS OF THE DAY

ALSO READ

NEWSLETTER IN THAI

From

SAINT FRANCIS XAVIER NEWSLETTER IN THAI

THANK YOU

___________________________________

“I am with you always, until the end of the age.”

Matthew 28:20.

***********************************************

“This is my commandment:

love one another as I love you.”

###########################

BE MERCIFUL, O LORD,

FOR WE HAVE SINNED.

###########################

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s