สารวัด วัดนักบุญฟรังซีสเซเวียร์

11 December 2016. St. Francis Xavier Newsletter. ปีที่ 50 ฉบับที่ 50 วันอาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม 2016

อาทิตย์ที่ 3
เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า
ปีที่ 50 ฉบับที่ 50 วันอาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม 2016
_____________________________
“Are you the one who is to come, or should we look for another?”
stdas0579 KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

เอกสิทธิ์ที่ถูกปล่อยปละละเลย

“เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า ในหมู่ผู้ที่เกิดจากหญิง ไม่มีใครยิ่งใหญ่กว่ายอห์นผู้ทำพิธีล้าง”

นี่เป็นคำชมของพระเยซูเจ้าที่ทรงตรัสชมยอห์น ความหมายของคำชมนี้ก็คือ ในบรรดาผู้ที่เกิดมาในโลก ยอห์นเป็นบุคคลที่พระเป็นเจ้าทรงชื่นชม และชื่นชอบมากที่สุด เพราะชีวิตของยอห์น เป็นชีวิตที่อยู่ในแนวทาง และตรงกับคำเทศน์สอนของพระเยซูเจ้า ที่จะทรงเทศน์สอน ในเรื่องของ พระอาณาจักรของพระเจ้า

    พูดสั้น ๆ ก็คือ วิถีชีวิตของยอห์น คือ รูปแบบ (Model) ของชีวิตตามคำสอนของพระอาณาจักร

ชีวิตของยอห์นคือรูปแบบการเจริญชีวิตของผู้ที่มีสิทธิ์เข้าสู่พระอาณาจักรพระเจ้า ดังนั้น พระเยซูเจ้าจึงตรัสชมว่า “ในหมู่ผู้ที่เกิดจากหญิง ไม่มีใครยิ่งใหญ่กว่ายอห์นผู้ทำพิธีล้าง”

ยอห์นดำเนินชีวิตไม่เหมือนใคร แต่ชีวิตที่ไม่เหมือนใครนี่แหละคือชีวิตที่พระเป็นเจ้าทรงพอพระทัย

ยอห์นหลีกหนีจากความวุ่นวายของโลกและสังคม ไปใช้ชีวิตในที่เปลี่ยวอย่างเรียบง่าย และสมถะ กินอาหารและแต่งตัวไปตามมีตามเกิด ตามที่จะหาได้ ไม่ต้องพิถีพิถันอะไรมากนัก และสิ่งที่ท่านเทศน์ออกมาให้แก่ทุกคนก็คือ สิ่งที่ท่านถือปฏิบัติ และคำเทศน์นั้นก็คือ การกลับใจ แสดงว่า เมื่อท่านเทศน์สอนเรื่องการกลับใจ ชีวิตของท่านก็ต้องเป็นชีวิตที่ กลับใจ ไปตามคำเทศน์สอนนั้นด้วยเช่นเดียวกัน

พูดง่าย ๆ ก็คือ ชีวิตของท่านตรงกับคำเทศน์สอน

    ชีวิตของยอห์นคือชีวิตตัวอย่างของผู้เตรียมรับเสด็จ ซึ่งแตกต่างกับชีวิตของพวกเราคริสตชนในปัจจุบันโดยสิ้นเชิง เรามุ่งแสวงหาโลก พร้อมดำเนินชีวิตตามกระแสโลก โลกมีอะไร พวกเราก็มีเหมือนกันไม่น้อยหน้า ดีไม่ดีสิ่งที่เรามีและเป็นอาจจะเหนือกว่าชาวโลกเสียด้วยซ้ำไป

ยอห์นเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้าโดยการหนีไปอยู่ในที่เปลี่ยวห่างไกลความเจริญ ขาดความสะดวกสบาย แต่พวกเราเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้าในทางตรงกันข้าม โดยเตรียมจัดงานอย่างใหญ่โตหรูหรา พร้อมจ่ายเงินจ่ายทอง เพื่อเตรียมงาน เพื่อจะได้ไม่น้อยหน้ากันและกัน การเตรียมพระคริสตสมภพของเรา เป็นความสิ้นเปลืองโดยใช่เหตุ

    ยอห์นเป็นคนสุดท้าย ก่อนการเสด็จมาของพระเยซูเจ้า ท่านคือประกาศกคนสุดท้ายก่อนการปรากฏตัวของพระเยซูเจ้า

แต่มีอีกหนึ่งประโยคที่น่าสนใจคือ “ถึงกระนั้น ผู้ต่ำต้อยที่สุดในอาณาจักรสวรรค์ ก็ยังยิ่งใหญ่กว่ายอห์น”

ประโยคนี้หมายความว่าอย่างไร? พระเยซูเจ้ากำลังพูดถึง บุคคลต่าง ๆ ที่อยู่ภายหลังการเสด็จมาของพระองค์ บุคคลเหล่านี้ก็คือ พวกเราทุกคน พวกเราที่อยู่หลังการเสด็จมาของพระเยซูเจ้า ผู้มีโอกาสได้ยินได้ฟัง คำสอนของพระเยซูเจ้า ผู้ได้มีโอกาสรับรู้รับทราบถึงการดำเนินชีวิตของพระเยซู ว่าพระองค์ดำเนินชีวิตอย่างไร ใครก็ตามในพวกเราที่ได้ยินได้ฟังได้รับรู้ถึงชีวิตของพระเยซูเจ้า และพยายามนำเอาไปปฏิบัติตาม แม้เพียงเล็กน้อย เราก็มีสิทธิ์ที่จะเข้าสู่พระอาณาจักรของพระเจ้า และการปฏิบัติตามแม้เพียงเล็กน้อย ก็จะทำให้เราเข้าสวรรค์ และกลายเป็น ผู้ต่ำต้อยที่สุดในพระอาณาจักรสวรรค์

    บุคคลที่มาภายหลังพระเยซูเจ้า คือบุคคลที่มีเอกสิทธิ์พิเศษมากกว่ายอห์น เพราะพวกเราเป็นบุคคลที่สามารถสัมผัสพระเยซูเจ้าได้อย่างลึกซึ้งมากกว่ายอห์น ผ่านทางพระหรรษทานและชีวิตของพระเยซูเจ้าที่พระองค์ทรงมอบให้แก่เรา

    แต่ในความเป็นจริงแล้ว พวกเราที่มีเอกสิทธิ์ แต่ก็มิได้สำนึกในเอกสิทธิ์นั้น กลับปล่อยให้เอกสิทธิ์และสิทธิพิเศษนั้น ผ่านชีวิตของเราไปโดยเสียเปล่า เปรียบประดุจ ไก่ที่มิได้เห็นคุณค่าของเพชร

                            สวัสดี

คุณพ่อ สานิจ สถะวีระวงส์

__________________________

“By what authority are you doing these things?

And who gave you this authority?”

Jesus with authority stdas0149

ประกาศแต่งงาน   (ครั้งที่ 3)

นาย เขมชาติ บุญชุ่ม

บุตร                         ร.ต.สุวรรณ – นาง อรุณี บุญชุ่ม

กับ                                 เทเรซา นวรัตน์ กรีกุล

บุตรี                         ยอแซฟ คธา – นาง วิมล กรีกุล

พิธีแต่งงานที่วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม ค.ศ.2016  เวลา 13.30 น.

ขอคำภาวนาแด่คู่สมรสให้มีความสุขในชีวิต และท่านใดที่ทราบข้อขัดขวาง กรุณาแจ้งให้พระสงฆ์ทราบ

____________________________

“When John came to you in the way of righteousness,

you did not believe him; but tax collectors and prostitutes did.”

jesus-taught-untitled
ตารางเวลาพระกุมารอวยพรตามบ้าน

วัน/เดือน/ปี ชื่อ-สกุล (เจ้าบ้าน) สถานที่
วันอังคารที่ 13 ธ.ค. 2016
 1. คุณอดิศักดิ์
ในสวนแป๊ะเจี่ย
 1. คุณอุไร
ในสวนแป๊ะเจี่ย
 1. คุณย่าสำเนียง
ในสวนแป๊ะเจี่ย
 1. คุณป้าประสงค์
ในสวนแป๊ะเจี่ย
 1. คุณเล็ก (ยายอุ๊ก)
ในสวนแป๊ะเจี่ย
 1. คุณสมจิตร
ในสวนแป๊ะเจี่ย
 1. คุณอู (ครูประจวบ)
ในสวนแป๊ะเจี่ย
วันพุธที่ 14 ธ.ค. 2016
 1. คุณสาคร
ในสวนแป๊ะเจี่ย
 1. คุณจำนง
ในสวนแป๊ะเจี่ย
 1. คุณบัวศรี บุญเจือ
ในสวนแป๊ะเจี่ย
 1. คุณวุ้น
ในสวนแป๊ะเจี่ย
 1. คุณม้วน (พี่ต๋อย)
ในสวนแป๊ะเจี่ย
 1. คุณแจ๋น
ในสวนแป๊ะเจี่ย
 1. คุณนอม
ในสวนแป๊ะเจี่ย
วันพฤหัสบดีที่ 15 ธ.ค. 2016
 1. คุณจุก
ในสวนแป๊ะเจี่ย
 1. บ้านวาสิกคุตต์ (พี่ไต๋)
ในสวนแป๊ะเจี่ย
 1. คุณชัยพงษ์ ธีรวิฑูร
หลัง ร.ร. ยอ.มัธยม
 1. บ้านวิลักษณานนท์
หลัง ร.ร. ยอ.มัธยม
 1. คุณประคอง สำราญชื่น
หลัง ร.ร. ยอ.มัธยม
 1. คุณเกศรา บัวขจร
หลัง ร.ร. ยอ.มัธยม
 1. คุณศิริกุล ศรีวิไล
หลัง ร.ร. ยอ.มัธยม
วันศุกร์ที่ 16 ธ.ค. 2016
 1. มาสเตอร์ ทองหล่อ
หลัง ร.ร. ยอ.มัธยม
 1. คุณตุ้ม,คุณตุ๊กตา
หลัง ร.ร. ยอ.มัธยม
 1. คุณนันทพิมพ์ กิจนิจชีวะ
หลัง ร.ร. ยอ.มัธยม
 1. คุณชลี กรีกุล
หลัง ร.ร. ยอ.มัธยม
วันเสาร์ที่ 17 ธ.ค. 2016
 1. คุณป้านอม (ข้าวต้ม)
ซอยสามเสน 13
 1. คุณอรวรรณ เชาวนะ (ติ๊ก)
ซอยสามเสน 13
 1. คุณประไพ ภูมิพานิช
ซอยสามเสน 13
วันอาทิตย์ที่ 18 ธ.ค. 2016
 1. คุณติ๊ก
รัตนา – มาลี เนอสเซอรี่

    หมายเหตุ     วันจันทร์ ถึง วันเสาร์     เริ่มสวดหลัง พิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 19.00 น.

         วันอาทิตย์         เริ่มเวลา 19.00 น.

____________________________

That time Jesus cured many of their diseases, sufferings,

and evil spirits; he also granted sight to many who were blind.

LEPERSpppas0118
___________________________

ประชาสัมพันธ์

 1. เดือนธันวาคม จะมีอวยพรพระกุมารตามบ้าน โอกาสฉลองคริสต์มาส

พี่น้องท่านใดสนใจ ขอเชิญติดต่อได้ที่หน้าวัด เพื่อกำหนดวันแต่ละบ้าน

 1. ขอเชิญชวนพี่น้องร่วมทำบุญ บริจาคของขวัญคริสต์มาส หรือสนับสนุนปัจจัย เพื่อนำไปมอบให้กับเด็ก ๆ ชาวเขาและผู้ด้อยโอกาส
 2. หนังสือนักบุญลูกาที่พี่น้องรับไปเมื่อปีที่แล้ว ขอพี่น้องนำส่งคืนที่วัด ภายในวันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม ศกนี้ เพื่อรับใบประกาศจากแผนกพระคัมภีร์
 3. ตารางเวลาวันสมโภชพระคริสตสมภพและปีใหม่ 2017/2560

วันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม

20.00 น.    สมโภชพระคริสตสมภพ

( ปีนี้ งดกิจกรรมรื่นเริง )

วันอาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม     สมโภชพระคริสตสมภพ  

                    มีมิสซาตามปกติ

วันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม   (วันสิ้นปี)

            19.00 น.    มิสซาโอกาสวันส่งท้ายปีเก่า

แห่แม่พระรอบหมู่บ้าน

วันอาทิตย์ที่ 1 มกราคม  (วันขึ้นปีใหม่ 2017/2560)

                    มีมิสซาตามปกติ

                    หลังมิสซารอบ 10.00 น.  มีพิธีคำนับพระสงฆ์

‘Behold, I am sending my messenger ahead of you,

he will prepare your way before you.’

1 LAMBstdas0374

ขอขอบคุณ        ตลาดเช้าบ้านญวน

                บำรุงวัด    2,000    บาท

_______________________
“You sent emissaries to John, and he testified to the truth.
native stdas0093
_________________________

สภาภิบาลวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

สวัสดีค่ะพี่น้องที่รัก

    วันนี้ มิสซาเวลา 10.00 น. พระสงฆ์ใหม่ คือ คุณพ่อ ยอแซฟ ชนภัทร ศุขะเนตร มาถวายมิสซาแรก ที่วัดของเรา ขอเชิญชวนพี่น้องทุกท่าน ร่วมพิธีและขอพรพระสงฆ์ใหม่ พร้อมกันด้วย โอกาสนี้ สภาภิบาลและสัตบุรุษวัดสามเสน ขอต้อนรับและแสดงความยินดีกับคุณพ่อด้วยค่ะ

    ขอขอบคุณนักเรียนเซนต์ฟรังฯ กลุ่มจิตอาสา ที่ได้ทำโปสเตอร์ภาพแนะนำการแต่งกายด้วยชุดที่สุภาพและเหมาะสม เพื่อเข้าร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ รวมทั้งโปสเตอร์ภาพประกอบที่บ่งบอกถึงการแต่งกายที่ไม่เหมาะสมมาร่วมพิธีศักดิ์์สิทธิ์ด้วยเช่นกัน

    พี่น้องส่วนใหญ่ทั้งชายและหญิงที่มาร่วมพิธีมิสซาที่วัดสามเสนนั้น แต่งกายสุภาพเหมาะสมกันอยู่แล้ว ขอกล่าวชมเชยมา ณ ที่นี้ด้วยนะคะ แต่ มีสัตบุรุษอีกกลุ่มหนึ่ง ซึ่งคงไม่เคยอ่านสารวัดก็เป็นได้ ยังคงแต่งกายไม่สุภาพ คือ กางเกงขาสั้นมาก ๆ เสื้อแขนกุดพร้อมหมวกแฟชั่นปีกใหญ่ เดินถ่ายรูปมุมโน้นมุมนี้อย่างหน้าชื่นตาบาน ไม่สนใจสายตาของผู้คนที่ต่างมองเขาด้วยสายตาที่ตำหนิติเตียน หญิงสาวคนนี้มาหลายครั้งแล้ว ใครกันนะที่จะใจกล้าที่จะเข้าไปเตือนเขาเสียที คงจะต้องเป็นสภาภิบาลอีกเป็นแน่ค่ะ

    พี่น้องที่รัก เด็กนักเรียนเขาทำป้ายเตือนใจมาให้เรา ติดเพื่อเตือนจิตใจ หากวันดีคืนดี เด็ก ๆ เขามาดูผลงานของเขา แล้วเห็นว่ายังมีคริสตชนบางคน ยังฝ่าฝืนไม่ยอมปฏิบัติตามที่เด็ก ๆ เขาขอร้อง แนะนำมา แล้วจะให้คำตอบกับเด็กดี ๆ เหล่านั้นว่าอย่างไร น่าคิดนะคะพี่น้อง

The Book of the genealogy of Jesus Christ, the son of David,

the son of Abraham.

book of history wjpas0154
__________________________

มิสซาประจำสัปดาห์

 

จันทร์ที่ 12

06.00 น.

19.00 น.

พระนางมารีย์พรหมจารี แห่งกวาดาลูเป

สุขสำราญ คาเบรียล ประมุข ชลหาญ และครอบครัว, วันเกิด มารีอา เทเรซา จิรวรรณ รุธิรกนก

อุทิศ วิญญาณครอบครัว “อาภรณ์รัตน์”, นางกองแก้ว เทียมเมฆา, อันตน ดรีม มณเทียรวิเชียรฉาย, เปาโล สุดใจ กายสุต, อากาทา เง็ก แซ่กัง, ยอแซฟ หงวนจั้ว-มารีอา ไส้เง็ก แซ่ลี้, เปโตร ยิ่มลี้ แซ่อุน, วิญญาณในไฟชำระ

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เปโตร สวัสดิ์-อันนา สละ-อันเดร ดาเรส, ฟรังซีสโก วิกรานต์ มีเฟื่องศาสตร์, มาการีตา วรพร พันธุมจินดา, มารีอา บรรจง สถิตย์ถาวร, อากุสติโน ยงยุทธ อภิชาตะพงศ์, วิญญาณในไฟชำระ

อังคารที่ 13

06.00 น.

19.00 น.

ระลึกถึง น.ลูเซีย พรหมจารีและมรณสักขี

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ ประมวล ชลหาญ, เปาโล สุดใจ กายสุต, เปโตร ประเสริฐ-มารีอา ถวิล รื่นหาญ, เปโตร วิชัย-วินเซนต์ ถาวร-อักแนส จริยา พรพิทักษ์สุข, เปาโล ซุ่นเลี้ยง-ลูกา ซุ่นตง แซ่ลิ้ม, วิญญาณในไฟชำระ

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เปโตร สวัสดิ์-อันนา สละ-อันเดร ดาเรส, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, เอลีซาแบธ อารี อภิชาตะพงศ์,มารีอา สุวพีร์ (เยาวสังข์) เตชะเสน (ครบรอบ 6 ปี), ฟรังซีสโก วิกรานต์ มีเฟื่องศาสตร์, มาการีตา วรพร พันธุมจินดา, วิญญาณในไฟชำระและวิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง

พุธที่ 14

06.00 น.

19.00 น.

ระลึกถึง น.ยอห์น แห่งไม้กางเขน นักปราชญ์แห่งพระศาสนจักร

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอามักดาเลนา ซิ้วง้อ วีระกานนท์, เปโตร ประสิทธิ์-แม่สมพร-น.ส.วรรณี สิงห์โตทอง,ยวงบัปติสตา สำเนียง-มารีอา วิไล ไกรประสิทธิ์, โรซา ละเอียด ชุณหสุวรรณ, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ วันเกิด เปโตร วันชัย เจียจวบศิลป์, อันนา ศุภรัตน์ มาสภัทร์

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เปโตร สวัสดิ์-อันนา สละ-อันเดร ดาเรส, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, ยอแซฟ ทองพูน หมันอริ, เซซีลีอา ยุพิน เจี่ยจวบสิน, ยวงบัปติสตา พึงใจ ไกรบุญ, อากาทา จำปา ไกรบุญ, ฟรังซีสโก วิกรานต์มีเฟื่องศาสตร์, มาการีตา วรพร พันธุมจินดา, เปาโล สิบโท สุนิต กันโรคา, วิญญาณในไฟชำระ

พฤหัสฯที่ 15

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลเตรียมรับเสด็จฯ

สุขสำราญ เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, ฟรังซิสโก สุทธิ-มารีอา สมร ชลหาญ, อันตน กรุง-มารีอา ย่าง สังขรัตน์, มารีอา ประเสริฐ ธาดาประสิทธิ์, นายบุญส่ง ภู่มะลิ, นายบุญส่ง ปัทมบงกฤช, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ อันนา ศุภรัตน์ มาสภัทร์

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เปโตร สวัสดิ์-อันนา สละ-อันเดร ดาเรส, มารีอา ลมัย ศรีวิไล, นายคาร์ลโอลูฟ คาร์ลซ่อน, ฟรังซีสโก วิกรานต์ มีเฟื่องศาสตร์, มาติโน เรือง พนมอุปถัมภ์ (ครบรอบวันตาย), เปโตร หยิน ดำรงไทย (ครบรอบปี), เซซีลีอา มณฑา เจริญสุข, ยวงบัปติสตา สมนึก เจริญสุข, ฟรังซิสโก ธนัช ธนสมบูรณ์, ฟรังซิสโก อนิรุธ เกตุพันธุ์, นายพิษณุ เกตุพันธุ์, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, มาการีตา วรพร พันธุมจินดา, วิญญาณในไฟชำระ

ศุกร์ที่ 16

06.00 น.

19.00 น.

ระลึกถึงบุญราศีทั้งเจ็ดแห่งสอนคอน

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, ยวงบัปติสตา ชุน-มารีอา หวุน-มารีอา ทองสุข ธาดาประสิทธิ์, มารีอา บุญมา แซ่ฮ้อ(ครบรอบ 31 ปี), เทเรซา บุญเรือน-ยอแซฟ เพลิน รุ่งอรุณ, มาการิต อ่างแก้ว, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ อันนา ศุภรัตน์ มาสภัทร์

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เปาโล พลตรี สง่า-อันนา วิเชียร วิลัยทอง, ยวงบัปติสตา พึงใจ ไกรบุญ, อากาทา จำปา ไกรบุญ,เปโตร สวัสดิ์-อันนา สละ-อันเดร ดาเรส, เบเนดิกโต ผล-มารีอา ไสว-เปโตร ศราวุธ สุขเกษม, มารีอา เงิน ธาราชัย,มารีอา บุญมา เวียนถิ (ครบรอบ 31ปี), ฟรังซีสโก วิกรานต์ มีเฟื่องศาสตร์, มาการีตา วรพร พันธุมจินดา, วิญญาณในไฟชำระ

เสาร์ที่ 17

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลเตรียมรับเสด็จฯ

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, ดอมินิโก อุไร-โรซา เสนอ ศรีบุญเลิศ, อันนา กาญจนา ธีรวิฑูร, เปโตร ธีระ ธีรวิฑูร, อันตน ชัยยศ ธีรวิฑูร, ยอแซฟ ชัยยุทธ ธีรวิฑูร, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มารีอา ยินดี ธาราวร, อันนา ศุภรัตน์ มาสภัทร์, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, มีคาแอล ประสิทธิ์-เอลิซาเบท ประทุม สิทธิ, มารีอามักดาเลนา ประสพศรี พันธุมจินดา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, ยอแซฟ ประสิทธิ์-มารีอา สุนี เอกะสิงห์, ยวงบัปติสตา เมธี อาภรณ์รัตน์, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, นิโคลัส วีรวัฒน์ รุธิรกนก, อันนา สมประสงค์ มุตธิกุล,คุณพ่อ ราฟาแอล คาร โสรินทร์, เปโตร ประมาณ-มารีอา พูลศรี ศิรกุล, นายยูสาย-นางยี่สุ่น วีระกุล, ฟรังซีสโก วิกรานต์ มีเฟื่องศาสตร์, มาการีตา วรพร พันธุมจินดา, วิญญาณในไฟชำระ

อาทิตย์ที่ 18

06.30 น.

08.30 น.

10.00 น.

16.00 น.

อาทิตย์ที่ 4 เทศกาลเตรียมรับเสด็จฯ

สุขสำราญ ครอบครัว ประพิน-อำรุง ศรีบุญเลิศ, ครอบครัว อัจราพร-Kharsim, ครอบครัว เซซีลีอา ไพลิน กายสุต,อันนา สริตา พฤกษอรุณ และครอบครัว

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ พยุง-มารีอา อุทัย เอียงผาสุก, เปโตร คำ-มารีอา โสภาวรรณ จันสวัสดิ์, มัทธิว สง่า-อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ฟรังซีสโก เฉลิมพล-ยอแซฟ เฉลิมชัย-เปาโล เฉลิมชาติ แววเกกี, ลูซีอา อำภา-ด.ช.ไชยนันท์ รุจิพงศ์, เปโตร ประวิทย์-มารีอา วัชรี วิทวัสพงศ์, เปโตร ราศรี-เทเรซา ฉอ้อน ทิวไผ่งาม, เปโตร ทวี ทิวไผ่งาม, เปาโล สุดใจกายสุต, ร็อค เมือง-มารีอา กุหลาบ ดีสุดจิต, โทมา ขุนพิลาศ-มารีอา สวน กายสุต, ฟรังซีสโก สุมิตร ศรจิตติ,ฟรังซีสโก สมพล ศุระศรางค์, อันนา กาญจนา ธีรวิฑูร, เปโตร ธีระ ธีรวิฑูร, อันตน ชัยยศ ธีรวิฑูร, ยอแซฟ ชัยยุทธธีรวิฑูร, วิญญาณในไฟชำระสุขสำราญ สัตบุรุษทุกครอบครัว

สุขสำราญ คาธารีนา อโณทัย สุวรรณประดิษฐ์ และครอบครัว, ยอแซฟ นิติวุฒิ สุวรรณประดิษฐ์ และครอบครัว,ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, อากาทา พิลาวัลย์ ตรีมานคา และครอบครัว, มีคาแอล พรพล พัธนพันธุ์, เปโตร วีรวัฒน์-มารีอา ปัณฑา-มารีอา เปี่ยมขวัญ ปัณฑวังกูร, ประสิทธิ์-มารีอา นุชนาถ-กฤต กิจวิวัฒนการ, แม่เสาวนีย์ เลาหไทยมงคล, พิชัย-โจเซฟิน มารี ทิฆัมพร, ครอบครัว มารีอา มุกดา มีสมสังข์, ครอบครัว ศิริโรจนานนท์, มารีอา กุลธิดา นิพัทธเจริญ, เปโตร ทวีป หอมประทุม, เซซีลีอา นาตยา สังขรัตน์, น.ส.บุษพร วิเศษโวหารและยายเตี้ย, ครอบครัว ป้อมจักรศิลป์, ครอบครัว เข็มสว่าง, เทเรซา อรนุช แสงทอง และครอบครัว, ยวง บอสโก อติชาติ-ดอมินิก ซาวีโอ อลงกต ปิติสันต์, มารีอา ศิริรัตน์ ประพิณวงศ์, มารีอา สุกมล พิชัยรัฐ, เปาโล พีระศักดิ์ กายสุต, นายพิทูร สุวรรณชัย, นางฟูจิตต์ ณ บางช้าง, ครอบครัว จันทวงศ์-วิเศษไชยศรี-พุทธรักษา-บาโลว์-กอร์ปไพบูลย์, นายปวัน ป้อมจักรศิลป์ และครอบครัว, มารีอา มินตรา, ครบรอบวันเกิด ฟรังซิสโก นพดล โกวรรธนะกุล, มารีอา ธันยพรศศิสุวรรณ, ครอบครัว คุณอดุลย์-คุณปัทมา สังขรัตน์, ครอบครัว อักแนส สมใจ กิจสมัคร, ภัธฤติณ คำสิงห์, นายพงษ์เทพ ดาวรัตนหงษ์ และทุกคนในครอบครัว, เซซีลีอา ทิพภัสสร หล่อวัฒนศิริกุล, ฟรังซิสเซเวียร์ ธนัช ธีรวชิรกุล, เทเรา ณฐ์ณิชญ์ชา-ยอแซฟ แอนโทนี สีฆโชค-มารีอา ศิริพร ชาญนำสิน, สมาชิกคณะอัศวินแห่งศีลมหาสนิท K.B.S.) วัดสามเสน, ครอบครัวและลูกหลาน ยิ่งสมสุข, อันนา ศุภรัตน์ มาสภัทร์, เพื่อสุขภาพของ อักแนส ดารี วิธีธรรม, โมทนาคุณพระ, โมทนาคุณแม่พระ

อุทิศ เรย์มองด์ ธานี ลวสุต, ครอบครัว ชื่นพุฒิ, อันนา สำรวม ชื่นพุฒิ, มารีอา ปิยะสุทธิ์ ใจสวัสดิ์ (ชื่นพุฒิ), เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, ยอแซฟ ประนิม ตรีมรรคา, ยากอบ โชติวิศิษฏ์ ประพิณวงศ์, ยอแซฟ ประสงค์นิ่งเจริญ, ยอแซฟ เหลียงเป้ง นิ่งเจริญ, ยอแซฟ ประเสริฐ นิ่งเจริญ, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, เปโตร ศรีมงคล-เทเรซา เฉลาเพ็ญไพจิตร, ลูซีอา บาลดี วรสาร, ตระกูล สกุลทอง, เปาโล ไพศาล-มารีอา จรัสศรี ดีสุดจิต, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, นายเซียะ แซ่เอ็ง, นายชมภู เศรษฐกาญจน์, ยวง หล่อติ๊ด-มารีอา โซวม่วย แซ่ตั้ง, มารีอา ป้อฮุ้งแจ้-อาปุ้ยแจ้, ยวงบัปติสตา วิสารท ธีระจักร, อันนา เฉลียว เคนแก้ว, ยอแซฟ เริงชัย แก้วไกรสร, พ่อธง เลาหไทยมงคล, บรรพบุรุษครอบครัว กิจวิวัฒนการ และเลาหไทยมงคล, เปาโล วรพจน์ สุภภัค, ฟรานซิส วรวิทย์ ทองจุลย์, มารีอา ปราณีพงษ์เพิ่มมาศ, มารีอา แผ้ว เทียนจุ้ย, ฟรังซิสเซเวียร์ วิรัช-ยอแซฟ สมชัย อินทรสุขสันติ, สมนึก อาภามงคล, ยอแซฟ พล.ต.ท.สุพจน์-นางอมรา-พล.ต.ต.ทวี ณ บางช้าง, นายเธียรชัย สุวรรณฤกษ์, มาการิต อ่างแก้ว-แคธริน อ่างแก้ว และญาติที่ล่วงลับ, วิญญาณสมาชิกคณะอัศวินแห่งศีลมหาสนิท (K.B.S.) วัดสามเสน, โซซีโม กมล-มารีอา กิมล้วน สังขรัตน์, บาร์นาบา บุญฤทธิ์ หมั้นทรัพย์, อันตน เสถียร ชมไพศาล, ลูซีอา ลมัย ชมไพศาล, ยอแซฟ วันชัย เทียนวัง, แคทเทอรีน ลาบูเร่ ณัฐฉาย ประโมงกิจ, อากาทา ซุ่นเจ็ง แซ่เอี้ยว, ยอแซฟ เกาเที้ย แซ่โป่ว, ลูกา ฮกเส่ง-อันนา ซิ้วเง็ก-เอวาริสโต บุญล้อม หมั้นทรัพย์, ยากอบ สุทธิ ยิ่งสมสุข และญาติพี่น้องผู้ล่วงลับ, ฟรังซีสโก วิกรานต์ มีเฟื่องศาสตร์, ยอแซฟ วิสิษฐ์-มาร์ธา สุดจิต มัจฉาชีพ, มาการีตา วรพร พันธุมจินดา, วิญญาณในไฟชำระและ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง

อุทิศ เปาโล ศิริ-มารีอา วิจิตร พีรมนตรี, เรอเน สมนึก เตมียเสน, มารีอา ชูชื่น ธนสมบูรณ์, ยอห์น บัปติสต์ ชุติพนธ์ธนสมบูรณ์, ลูกา กมล วงศ์ศรีศาสตร์, มาทิลดา มาทิลดา แดงเดช, มารีอา สมหมาย สอนเทพ, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, วิญญาณในไฟชำระ(เปรสิเดียม มารีกุหลาบทิพย์)

‘Behold, I am sending my messenger ahead of you, he will prepare your way before you.’
“Go and tell John what you have seen and heard: the blind regain their sight, the lame walk, lepers are cleansed, the deaf hear, the dead are raised, the poor have the good news proclaimed to them.
“Behold, I am the handmaid of the Lord. May it be done to me according to your word.”
_____________________________

12 December 2016

In America:

Our Lady of Guadalupe – Feast

usa-untitled
___________________________
Third Sunday of Advent – Year A
220px-adventcandles.jpg
__________________________________

PLEASE JOIN

DAILY MASS & SUNDAY MASS

READ

DAILY GOSPEL OF THE LORD JESUS

with

DAILY COMMENTARY OF THE DAY

and

SAINTS OF THE DAY

ALSO READ

NEWSLETTER IN THAI

From

SAINT FRANCIS XAVIER NEWSLETTER IN THAI

THANK YOU

___________________________________

“I am with you always, until the end of the age.”

Matthew 28:20.

***********************************************

“This is my commandment:

love one another as I love you.”

###########################

BE MERCIFUL, O LORD,

FOR WE HAVE SINNED.

###########################

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s