สารวัด วัดนักบุญฟรังซีสเซเวียร์

25 December 2016. St. Francis Xavier Newsletter. ปีที่ 50 ฉบับที่ 52 วันอาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม 2016

สมโภชพระคริสตสมภพ
ปีที่ 50 ฉบับที่ 52 วันอาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม 2016
___________________________________
francesco_raibolini_dit_francia_l_adoration_de_l_enfant__detail__bologne_vers_1450
ติดตามสารวัดได้ที่  https://francisxaviersamsenpage1.wordpress.com/
__________________________

จนถึงวันนี้เรา รู้จัก พระเยซูเจ้าแล้วหรือยัง?

จนถึงวันนี้ เรายอมให้พระเยซูเจ้าเข้ามาบังเกิดในชีวิตของเราแล้วหรือยัง?

“แสงสว่างแท้จริง ซึ่งส่องสว่างแก่มนุษย์ทุกคน กำลังจะมาสู่โลก พระวจนาตถ์ประทับอยู่ในโลก และโลกถูกสร้างโดยอาศัยพระองค์ แต่โลกไม่รู้จักพระองค์ พระองค์เสด็จมาสู่บ้านเมืองของพระองค์ แต่ประชากรของพระองค์ ไม่ยอมรับพระองค์” (ยอห์น 1:9-11)

พระวรสารโอกาสวันสมโภชพระเยซูเจ้าบังเกิด วันนี้เป็นพระวรสาร ที่เป็นทั้งคำถาม และเป็นคำตัดพ้อในเวลาเดียวกัน และผู้ตั้งคำถามและตัดพ้อก็คือ ท่านนักบุญยอห์น

พระวรสารยอห์น บทที่ 1 ข้อ 9 – 11 มีคำสำคัญอยู่ 2 คำ คือ คำว่า รู้จัก และ ยอมรับ

    เวลาตั้งแต่พระเยซูเจ้าเสด็จมาบังเกิดและอยู่ในโลกผ่านมา 2 พันกว่าปีแล้ว จนถึงวันนี้ เรารู้จัก พระองค์แล้วหรือยัง และเรา ยอมรับ พระองค์แล้วหรือยัง?

ยอห์นอธิบายคำ 2 คำนี้ไว้ในจดหมายของท่านฉบับหนึ่ง คือ จดหมายของนักบุญยอห์นอัครสาวก ฉบับที่หนึ่ง บทที่ 2 ข้อ 3 ถึง 6  (1 ยอห์น 2:3-6)  ซึ่งพ่อขอมอบข้อความในจดหมายฉบับนี้ เป็นของขวัญวันคริสต์มาสแด่       พี่น้องทุกท่าน ให้อ่านเพื่อพิจารณาชีวิตคริสตชนของเราแต่ละคน  ว่าเรารู้จักพระเยซูเจ้าแล้วหรือยัง? และเรา ยอมให้ พระเยซูเจ้าเข้ามาบังเกิด และประทับในชีวิตของเราแล้วหรือยัง?   เวลาของการเป็นคริสตชนของเราที่ผ่านมา 10 ปี 20 ปี 50 ปี 80 ปี ฯลฯ เป็นเวลาที่สูญเปล่า หลอกลวงพระเป็นเจ้า หรือ เดินผิดทางหรือไม่? จดหมายของนักบุญยอห์นที่มอบให้เป็นของขวัญวันคริสต์มาสแด่พี่น้อง จะเป็นคำตอบทั้งสำหรับพี่น้องทุกท่าน และสำหรับตัวผู้เขียนด้วยเช่นเดียวกัน

“ลูกที่รักทั้งหลาย ถ้าเราปฏิบัติตามบทบัญญัติของพระองค์ เรามั่นใจว่า เรารู้จักพระองค์ ผู้ที่พูดว่า “ข้าพเจ้ารู้จักพระองค์” แต่ไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติของพระองค์ เขาเป็นคนพูดคำเท็จ และ “ความจริง” ไม่อยู่ในตัวเขา แต่ผู้ที่ปฏิบัติตามพระวาจาของพระองค์ ความรักของพระเจ้าในผู้นั้นย่อมสมบูรณ์ โดยวิธีนี้เราจึงรู้ว่า เราอยู่ในพระเจ้า ผู้ที่พูดว่าเขาอยู่ในพระองค์ ก็ต้องดำเนินชีวิตเหมือนกับที่พระองค์ทรงดำเนินชีวิต”

สวัสดีและสุขสันต์วันพระคริสตสมภพ

คุณพ่อ สานิจ สถะวีระวงส์

In the beginning was the Word,

and the Word was with God, and the Word was God.

lwjas0142 yyyyyyyyyyyyyyyy
ติดตามสารวัดได้ที่  https://francisxaviersamsenpage1.wordpress.com/
_________________________________

“You will be hated by all because of my name,

but whoever endures to the end will be saved.”

1 Apostles_persecuted_C-370

สุขสันต์วันพระคริสตสมภพ

แด่พี่น้องวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ ทุกท่าน

ขอพระพรและสันติสุขของพระกุมารเจ้า

นำความสุข ความชื่นชมยินดีแด่พี่น้องทุก ๆ ท่าน

จาก คุณพ่อเจ้าอาวาส และคุณพ่อผู้ช่วย

ติดตามสารวัดได้ที่  https://francisxaviersamsenpage1.wordpress.com/
___________________________________
So Peter and the other disciple went out and came to the tomb.
peter ran stdas0530
ติดตามสารวัดได้ที่  https://francisxaviersamsenpage1.wordpress.com/

ประชาสัมพันธ์

  1. ส่งศีลศุกร์ต้นเดือน (เดือนมกราคม)

    พระสงฆ์จะไปเยี่ยมและส่งศีลผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ในวันศุกร์ที่ 6 มกราคม ศกนี้

เวลา 06.30 น.      ในหมู่บ้าน

เวลา 08.30 น.      นอกหมู่บ้าน

  1.  พิธีล้างบาปเด็ก (เดือนมกราคม)

วันอาทิตย์ที่ 8 ธันวาคม ศกนี้    ในมิสซารอบ 10.00 น.

คุณพ่อ คุณแม่ หรือผู้ปกครองแจ้งความประสงค์ได้ที่สำนักงานวัด

  1.   ตารางมิสซาวันสิ้นปีและวันขึ้นปีใหม่

วันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม   (วันสิ้นปี)

        เวลา 19.00 น.        มิสซาโอกาสวันส่งท้ายปีเก่า

แห่แม่พระรอบหมู่บ้าน

วันอาทิตย์ที่ 1 มกราคม  (วันขึ้นปีใหม่ 2017/2560)

                    มีมิสซาตามปกติ

หลังมิสซารอบ 10.00 น.  มีพิธีคำนับพระสงฆ์

  1. เชิญชวนพี่น้องร่วมทำบุญ บริจาคของขวัญคริสต์มาส หรือสนับสนุนปัจจัย เพื่อนำไปมอบให้กับเด็ก ๆ ชาวเขาและผู้ด้อยโอกาส
ติดตามสารวัดได้ที่  https://francisxaviersamsenpage1.wordpress.com/
_________________________________

Holy Innocents,

Martyrs – Feast

holy-innoncense-untitled

บำรุงวัด

  1. Ms.Elijah (Nehemiah)    1,433        บาท
  2. มารีอา ประกอบกุล ทองอ่อน1,000        บาท
  3. ไม่ออกนาม            1,000        บาท
  4. ไม่ออกนาม             320        บาท

    5. ไม่ออกนาม                 313        บาท

ติดตามสารวัดได้ที่  https://francisxaviersamsenpage1.wordpress.com/
_________________________________

“Rise, take the child and his mother,

flee to Egypt, and stay there until I tell you.

to-egypt-stdas0516

ขอขอบคุณ

    บ้านเลขที่ 19 สามเสน

– สนับสนุนคลินิกสะมาริตัน        1,000        บาท

    – ช่วยค่าดอกไม้ประดับพระแท่น        1,000        บาท

ติดตามสารวัดได้ที่  https://francisxaviersamsenpage1.wordpress.com/
________________________________

“Now, Master, you may let your servant go in peace,

according to your word,for my eyes have seen your salvation”

lord-let-me-die-pppas0189
ติดตามสารวัดได้ที่  https://francisxaviersamsenpage1.wordpress.com/

No one has ever seen God. The only Son, God,

who is at the Father’s side, has revealed him.

1 Fridolin_Leiber_-_Holy_Trinity

สภาภิบาลวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

สวัสดีค่ะพี่น้องที่รัก

    สุขสันต์วันพระคริสตสมภพค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกท่าน

    ความเชื่อ เป็นพระพรที่พระประทานให้มนุษย์ พระองค์จะทรงมอบ หรือประทานให้ผู้ใด ให้ใคร หรือจะไม่ให้ใครก็ได้ เราจึงพบว่า หลายคนเรียนรู้พระธรรมคำสอนคาทอลิกได้ทะลุปรุโปร่ง สามารถตอบคำถามได้ทุกคำถาม แต่เขาไม่ได้เป็นคาทอลิก เพราะเขาไม่ได้รับความเชื่อ คำสอนที่เขาได้รับ จึงเป็นเพียงแค่ ความรู้เท่านั้น ส่วนบางคนอ่านหนังสือไม่ออก แต่กลับศรัทธาเป็นคาทอลิกที่ดี เป็นแบบอย่างที่ยอดเยี่ยม เพราะเขามีความเชื่อ ซึ่งเป็นพระพรที่ได้รับมาจากพระเป็นเจ้า ถ้าจะถามว่า ทำไมเป็นอย่างนี้ ก็ต้องตอบว่า เป็นน้ำพระทัยของพระเป็นเจ้านั่นเอง

ในเมื่อเราคริสตชนทุกคน รับรู้แล้วว่า ความเชื่อของเราเกิดจากพระเป็นเจ้าทรงประทานให้ ดังนั้น เราซึ่งเป็นผู้รับก็จะต้องดูแล บำรุงเลี้ยงให้เจริญเติบโต แข็งแรงขึ้น ด้วยความร่วมมือกับพระเป็นเจ้า ด้วยการแสวงหาประสบการณ์จากพระเมตตา จากความรักของพระเป็นเจ้า นั่นก็คือ ปฏิบัติตนตามจิตตารมณ์ของพระองค์ อย่าปล่อยให้ความเชื่อของเราต้องเจ็บป่วย หรืออาจถึงขั้นตายได้ ดังนั้น ความเชื่อจึงเป็นชีวิต ที่เราจะต้องดูแลอย่างดี

    ขอถือโอกาสวันสมโภชพระคริสตสมภพวันนี้ ฝากข้อความเชื่อที่พี่น้องต้องรับทราบ ซึ่งอยู่ในบทข้าพเจ้าเชื่อ ข้อที่เขียนไว้ว่า “…ทรงปฏิสนธิเดชะพระจิตเจ้า ทรงบังเกิดจากพระนางมารีย์พรหมจารี…”

    เราต้องเชื่อว่า การเสด็จลงมาบังเกิดเป็นมนุษย์ขององค์พระบุตร มิใช่การเกิดมาธรรมดา ๆ ตามธรรมชาติมนุษย์ แต่เป็นการบังเกิดมาด้วยพระฤทธานุภาพของพระเจ้า โดยทรงเลือกหญิงสาวชาวบ้านธรรมดา ๆ คนหนึ่งเป็นมารดา

    หญิงสาวคนนี้ใจเต็มเปี่ยมด้วยความสุภาพถ่อมตน ซื่อสัตย์ และเชื่อศรัทธาในพระเจ้าอย่างยิ่ง นางได้มอบทุกอย่างไว้ในพระหัตถ์ของพระเจ้า นางตอบว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้รับใช้ของพระเป็นเจ้า ขอให้เป็นไปกับข้าพเจ้าตามวาจาของท่าน (ลก.1:31-38)

ติดตามสารวัดได้ที่  https://francisxaviersamsenpage1.wordpress.com/
__________________________________

The Holy Family of Jesus,

Mary, and Joseph – Feast

costa_lorenzo_nativity“He shall be called a Nazorean.”
thCA6JJ0TE
ติดตามสารวัดได้ที่  https://francisxaviersamsenpage1.wordpress.com/

มิสซาประจำสัปดาห์

จันทร์ที่ 26

06.00 น.

19.00 น.

ฉลอง น.สเทเฟน ปฐมมรณสักขี

สุขสำราญ คุณธันวาพร ชลหาญและครอบครัว

อุทิศ วิญญาณครอบครัว “อาภรณ์รัตน์”, เปาโล สุดใจ กายสุต, นางมาลี-นายสะอาด ยอดประเสริฐ, ยอห์น บอสโก วิจิตร สัตย์สมบูรณ์, มารีอา สมร ธนสมบูรณ์, วิญญาณในไฟชำระ

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ฟรังซีสโก วิกรานต์ มีเฟื่องศาสตร์, มาการีตา วรพร พันธุมจินดา, มารีอา บรรจง สถิตย์ถาวร,มารีอา อนงค์นาฏ เถกิงวิทย์, วิญญาณในไฟชำระ

อังคารที่ 27

06.00 น.

19.00 น.

ฉลอง น.ยอห์น อัครสาวกและผู้นิพนธ์พระวรสาร

สุขสำราญ รัชกฤช เต่งตระกูล

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ ประมวล ชลหาญ, เปาโล สุดใจ กายสุต, นายสุทิน เทียมเมฆา, นางกองแก้ว เทียมเมฆา, มารีอา ลำไย มาลีวงศ์, เวโรนิกา สุดใจ โกศล, อังเดร วีระ ศรีรัตนะ, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ครอบครัว คุณพัชรินทร์ เทพประสิทธิ์ ลอนดอน

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, ฟรังซีสโก วิกรานต์ มีเฟื่องศาสตร์, มาการีตา วรพร พันธุมจินดา, วิญญาณในไฟชำระ

พุธที่ 28

06.00 น.

19.00 น.

ฉลองนักบุญทารกผู้วิมล

สุขสำราญ วันคล้ายวันเกิด มารีอา สุนิภา เสรีพรเจริญกุล

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, พ่อเวียน-แม่พิณ-แม่หวัน เจริญบุตร, ปู่ย่าตายายพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้ว, ยวงบัปติสตา แสวง ศรจิตติ, สุนทร-นางมาลี ศรีรัตนะ, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ วันเกิด ยออันนา พรพิลัย สินสืบผล, วันคล้ายวันเกิด มารีอา สุนิภา เสรีพรเจริญกุล

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, ยวงบัปติสตา พึงใจ ไกรบุญ, อากาทา จำปา ไกรบุญ,ฟรังซีสโก วิกรานต์ มีเฟื่องศาสตร์, มาการีตา วรพร พันธุมจินดา, มารีอา ประดับศรี คงเจริญ (ครบรอบปี), เปาโล บุญทรง-มารีอา ลำเจียก ดีเจริญ, ซิลเวสแตร์ ระลึก ดีเจริญ, ฟรังซิสโก เกียรติศักดิ์ ดีเจริญ, เปโตร เฉลิม โรจนเสน, อันนา มาลา สุวัจนานนท์, คุณน้าแอนจริน-นายภาส เปรมรัตน์, วิญญาณในไฟชำระ

พฤหัสฯที่ 29

06.00 น.

19.00 น.

น.โทมัส เบ็กเก็ต พระสังฆราชและมรณสักขี

สุขสำราญ เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, ฟรังซิสโก สุทธิ-มารีอา สมร ชลหาญ, ย่าหวาด ศรีรัตนะ, เซซีลีอา ละมูล ศรจิตติ, มารีอา วิจิตร พีรมนตรี, นางนิตยา-นายประชุม กาญจนวรกุล, วิญญาณในไฟชำระ

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, มาการีตา วรพร พันธุมจินดา, มารีอา ลมัย ศรีวิไล, ฟรังซีสโก วิกรานต์มีเฟื่องศาสตร์, ยอแซฟ ไพฑูรย์ กรรณิการ์, นายคาร์ลโอลูฟ คาร์ลซ่อน, วิญญาณในไฟชำระ

ศุกร์ที่ 30

06.00 น.

19.00 น.

ฉลองครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้า

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ ประมวล ชลหาญ (ครบ 13 ปี), เปาโล สุดใจ กายสุต, ยวงบัปติสตา ชุน-มารีอา หวุน-มารีอา ทองสุข ธาดาประสิทธิ์, ยอแซฟ กิมเลี้ยง ศรีสวัสดิ์ (ครบรอบวันตาย 38 ปี), มาการิต อ่างแก้ว, ไสว-นางระเบียบสนเจริญ, วิญญาณในไฟชำระ

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เปาโล พลตรี สง่า-อันนา วิเชียร วิลัยทอง, ฟรังซีสโก วิกรานต์ มีเฟื่องศาสตร์, มาการีตา วรพร พันธุมจินดา, เทเรซา ดารา เดชารัตน์, มาแซล บุญพบ เดชารัตน์, ยอแซฟ กิมเลี้ยง ศรีสวัสดิ์ (ครบรอบวันตาย 38 ปี), ซีมอน เตียเลาะ แซ่ล้อ, มารีอา ซู่มุ่ย แซ่อึ้ง, วิญญาณในไฟชำระและวิญญาณที่ไร้ญาติมิตร

เสาร์ที่ 31

06.00 น.

19.00 น.

น.ซิลเวสเตอร์ ที่ 1 พระสันตะปาปา

สุขสำราญ มารีอา ยินดี ธาราวร

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, ดอมินิโก อุไร-โรซา เสนอ ศรีบุญเลิศ, โสภณ ยอดประเสริฐ, อากาทา สังวาลย์ แววเกกี,มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, มีคาแอล ประสิทธิ์-เอลิซาเบท ประทุม สิทธิ, มารีอามักดาเลนา ประสพศรี พันธุมจินดา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, ยอแซฟ ประสิทธิ์-มารีอา สุนี เอกะสิงห์, ยวงบัปติสตา เมธี อาภรณ์รัตน์, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, นิโคลัส วีรวัฒน์ รุธิรกนก, ฟรังซีสโก วิกรานต์ มีเฟื่องศาสตร์, มาการีตา วรพร พันธุมจินดา, เปโตร เฉลิม โรจนเสน, อันนา มาลา สุวัจนานนท์, คุณน้าแอนจริน-นายภาส เปรมรัตน์, ฟรังซิสโก อาทร จิตไมตรีเดชสกุล, นายพิษณุ เกตุพันธุ์, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ สัตบุรุษทุกครอบครัว

อาทิตย์ที่ 1

06.30 น.

08.30 น.

10.00 น.

16.00 น.

สมโภชพระนางมารีย์พระชนนีพระเจ้า

สุขสำราญ อักแนส ไฉน รอดงาม, มารีอา จันทิรา และครอบครัว กายสุต, ครอบครัว เซซีลีอา ไพลิน กายสุต

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ พยุง-มารีอา อุทัย เอียงผาสุก, เปโตร คำ-มารีอา โสภาวรรณ จันสวัสดิ์, มัทธิว สง่า-อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ฟรังซีสโก เฉลิมพล-ยอแซฟ เฉลิมชัย-เปาโล เฉลิมชาติ แววเกกี, ฟรังซิสโก โกสุมภ์ โกมุทผล, อันนา พรรณพยอม โกมุทผล, สเตฟาโน-ฟรังซีสโก เสมา อำพันขาว, ลูซีอา อำภา-ด.ช.ไชยนันท์ รุจิพงศ์, เปโตร ประวิทย์-มารีอา วัชรี วิทวัสพงศ์, เปโตร ราศรี-เทเรซา ฉอ้อน ทิวไผ่งาม, เปโตร ทวี ทิวไผ่งาม, เปาโล สุดใจ กายสุต, ร็อค เมือง-มารีอา กุหลาบ ดีสุดจิต, โทมา ขุนพิลาศ-มารีอา สวน กายสุต, ฟรังซีสโก สุมิตร ศรจิตติ, ฟรังซีสโก สมพล ศุระศรางค์, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ สัตบุรุษทุกครอบครัว

สุขสำราญ คาธารีนา อโณทัย สุวรรณประดิษฐ์ และครอบครัว, ยอแซฟ นิติวุฒิ สุวรรณประดิษฐ์ และครอบครัว, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, อากาทา พิลาวัลย์ ตรีมานคา และครอบครัว, มีคาแอล พรพล พัธนพันธุ์, เปโตร วีรวัฒน์-มารีอา ปัณฑา-มารีอา เปี่ยมขวัญ ปัณฑวังกูร, ประสิทธิ์-มารีอา นุชนาถ-กฤต กิจวิวัฒนการ, แม่เสาวนีย์ เลาหไทยมงคล, มารีอา ศิริรัตน์ ประพิณวงศ์, สมาชิกวินเซน เดอ ปอล สามเสน, นายพิทูร สุวรรณชัย, นางฟูจิตต์ ณ บางช้าง, ครอบครัว คุณอดุลย์-คุณปัทมา สังขรัตน์, ครอบครัว คุณวรพจน์ อาวะจินดา, มารีอา ดวงใจ, ครอบครัว มารีอา สำเนียง กิจนิจชีวะ, อัญชลี วิพัทนะพร, สังคม พนมอุปถัมภ์, ครอบครัว รวมสำราญ, คุณจรัญ ไชยเผือก และครอบครัว, คุณสมชาย มาลี และครอบครัว, เบเนดิกต์ ประพันธ์ ยุชัย และครอบครัว, ครอบครัว อากาทา รัศมี ทรัพย์ยืนยง และญาติพี่น้องทุกคน, นางยูกี แซ่เล้า, ครอบครัว จิตไมตรีเดชสกุล, ครอบครัว นายยศสรัล โพธิ์งาม, มารีอา บ๊วย แซ่โอ๊ว (85 ปี), มารีอา สุกมล บุญพิเชฐ, ครอบครัว ลูซีอา วราพรรณ มีเฟื่องศาสตร์, ครอบครัว รุจิรากร, เทเรซา เพ็ญศรี พรพิทักษ์สุข และครอบครัว, คาทารีนา ถุงเงิน ชูวงษ์, โมทนาคุณพระ, โมทนาคุณแม่พระ

อุทิศ เรย์มองด์ ธานี ลวสุต, ครอบครัว ชื่นพุฒิ, อันนา สำรวม ชื่นพุฒิ, มารีอา ปิยะสุทธิ์ ใจสวัสดิ์ (ชื่นพุฒิ), เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, ยอแซฟ ประนิม ตรีมรรคา, ยอแซฟ ประสงค์ นิ่งเจริญ,ยอแซฟ เหลียงเป้ง นิ่งเจริญ, ยอแซฟ ประเสริฐ นิ่งเจริญ, ยากอบ โชติวิศิษฏ์ ประพิณวงศ์, เปโตร ศรีมงคล-เทเรซา เฉลา เพ็ญไพจิตร, มารีอา สุวรรณี ขำขันทอง, โทมัส เจริญ-อันนา มิ่งขวัญ วิพัทนะพร, ยวงบัปติสตา สุมน-มารีอา สุวรรณาชินะผา, โจเซฟ สุวิชากร ชินะผา, เปาโล ไพศาล-มารีอา จรัสศรี ดีสุดจิต, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, นายชมภู เศรษฐกาญจน์, ยวง หล่อติ๊ด-มารีอา โซวม่วย แซ่ตั้ง, มารีอา ป้อฮุ้งแจ้ และอาปุ้ยแจ้, ยวงบัปติสตา วิสารท ธีระจักร, อันนา เฉลียว เคนแก้ว, พ่อธง เลาหไทยมงคล, บรรพบุรุษครอบครัว กิจวิวัฒนการ และเลาหไทยมงคล, ฟรานซิส วรวิทย์ ทองจุลย์, มารีอา ปราณี พงษ์เพิ่มมาศ, มารีอา แผ้ว เทียนจุ้ย, ยอแซฟ วันชัย เทียนวัง, นายสุทธิกุล เจียรสุทธิกุล(หรั่ง),ยอแซฟ พล.ต.ท.สุพจน์-นางอมรา-พล.ต.ต.ทวี ณ บางช้าง, โซซีโม กมล-มารีอา กิมล้วน สังขรัตน์, ยอแซฟ เกาเที้ย แซ่โป่ว, เปโตร เฉลิม โรจนเสน, อันนา มาลา สุวัจนานนท์, คุณน้าแอนจริน-นายภาส เปรมรัตน์, ฟรังซีสโก วิกรานต์ มีเฟื่องศาสตร์, ยอแซฟ วิสิษฐ์-มาร์ธา สุดจิต มัจฉาชีพ, มาการีตา วรพร พันธุมจินดา, เซซีลีอา มณฑา เจริญสุข, ยวงบัปติสตา สมนึก เจริญสุข, เปโตร เหลียว-มัตตา แหว่, เปาโล ธีระ ปัญจทรัพย์, บาร์นาบา บุญฤทธิ์ หมั้นทรัพย์, ยอแซฟ ดั่นอุ่ยเก๊ก, มารีอา ผาณิต ภู่เย็น, อันนา เตี๊ยง ผ่องศรี, มารีอา ประดับศรี คงเจริญ, ฟรังซิสโก ธนัช ธนสมบูรณ์, ฟรังซิสโก อนิรุธ เกตุพันธุ์, นายพิษณุ เกตุพันธุ์, นายเธียรชัย สุวรรณฤกษ์, เทเรซา สนิทพันธ์ ชมไพศาล, คริสตินา พยุง แก้วมงคล, ฟรังซิสโก จุฬาแก้วมงคล, มารีอา กมลพรรณ เดชสุริโยธิน, อังเดร สมจิต-เซซีลีอา จินดา มีขันทอง, ฟรังซิสเซเวียร์ วิรัช-ยอแซฟ สมชัย อินทรสุขสันติ, ยอแซฟ วิสิษฐ์-มาร์ธา สุดจิต มัจฉาชีพ, มารีอา ลำดวน สุวรรณธาร, เปโตร ประชา สุวรรณธาร, เปาโลสิบโท สุนิต กันโรคา, วิญญาณในไฟชำระและวิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึงสุขสำราญ การดำเนินกิจการของ บจก.ศุจินธร (2012)-พนักงานทุกคน และครอบครัว

อุทิศ เปาโล ศิริ-มารีอา วิจิตร พีรมนตรี, เรอเน สมนึก เตมียเสน, ลูกา กมล วงศ์ศรีศาสตร์, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, วิญญาณในไฟชำระ

ติดตามสารวัดได้ที่  https://francisxaviersamsenpage1.wordpress.com/
___________________________________

MERRY CHRISTMAS

and

HAPPY NEW YEAR 2017

################################

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s