สารวัด วัดนักบุญฟรังซีสเซเวียร์

8 January 2017. St. Francis Xavier Newsletter. ปีที่ 51 ฉบับที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม 2017

St. Francis Xavier Newsletter.

ปีที่ 51 ฉบับที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม 2017

_______________________________________

สมโภชพระคริสตเจ้าแสดงองค์

ปีที่ 51 ฉบับที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม 2017

They were overjoyed at seeing the star, and on entering

the house they saw the child with Mary his mother.

magi-pppas0507

สมโภชพระคริสตเจ้าแสดงองค์

อาทิตย์นี้เราสมโภชพระคริสตเจ้าแสดงองค์ (Epiphany) เป็นวันระลึกถึงการไขแสดงของพระเจ้าแก่บรรดาคนต่างชาติ โดยมีนักปราชญ์จากทิศตะวันออกหรือโหราจารย์เป็นตัวแทน แรกทีเดียววันฉลองนี้ตรงกับวันที่ 6 มกราคม ซึ่งมีมาก่อนวันฉลองคริสตสมภพ และเป็นวันฉลองที่ใหญ่มากสำหรับพระศาสนจักรตะวันออก เพื่อแสดงให้เห็นว่าพระคริสตเจ้าทรงเป็นแสงสว่างส่องนานาชาติ ผู้ทรงทำให้คำทำนายของประกาศกอิสยาห์ในบทอ่านแรกปรากฏเป็นจริง “ทุกคนจะเห็นพระสิริรุ่งโรจน์ของพระองค์… นานาชาติจะเดินมาหาความสว่างของเจ้า” (อสย 60:3)

 1. การแสดงองค์ของพระคริสตเจ้า

คำว่า “การแสดงองค์ (επιφάνεια)” ในภาษากรีกหมายถึง การปรากฏหรือการเผยแสดง  ที่ใช้อธิบายการปรากฏพระองค์ของพระเยซูเจ้าต่อคนต่างศาสนา แต่ในความหมายดั้งเดิมหมายถึง การที่กษัตริย์ออกไปเยี่ยมประชากรของพระองค์ในต่างจังหวัด ซึ่งเกี่ยวโยงกับการที่พระเจ้าทรงเปิดเผยพระองค์เองหรือการที่พระเยซูเจ้าทรงเผยแสดงพระองค์ในฐานะบุตรพระเจ้า โดยมีดาวที่นำทางบรรดาโหราจารย์ซึ่งเป็นตัวแทนของคนหลากหลายเชื้อชาติให้มาพบและรู้จักพระองค์

นักบุญเปาโลได้ขยายความให้เข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้นว่า พระเจ้าได้ไขแสดงและเปิดเผยพระองค์ให้เราได้ทราบผ่านทางพระเยซูเจ้าว่า ทรงรักมนุษย์ทุกคน ทรงเรียกพวกเขาให้มาสัมผัสแสงสว่างแห่งความรอดไม่ว่าจะอยู่ไกลแค่ไหน ทำให้ “คนต่างชาติเข้ามามีส่วนร่วมในกองมรดกเดียวกัน ร่วมเป็นกายเดียวกัน ร่วมรับพันธสัญญาเดียวกันในพระคริสตเยซูอาศัยข่าวดี” (อฟ 3:6)

พระเยซูเจ้าทรงเป็นความรอดพ้นของมนุษย์ทุกคน ทุกเชื้อชาติ มิใช่แต่เฉพาะสำหรับชาวยิวเท่านั้น “เราบอกท่านทั้งหลายว่า คนจำนวนมากจะมาจากทิศตะวันออกและตะวันตก และจะนั่งร่วมโต๊ะกับอับราฮัม อิสอัค และยาโคบ ในพระอาณาจักรสวรรค์” (มธ8:11) อีกทั้งได้สั่งบรรดาอัครสาวกของพระองค์ให้ไปสั่งสอนนานาชาติทั่วโลก (มธ 28:19) ดังนั้น ในปัจจุบันจึงไม่มีประชากรที่ทรงเลือกสรร ไม่มีชาวต่างชาติ และไม่มีคนที่อยู่ข้างนอก แต่ทุกคนได้รับการเรียกให้มารู้จักพระองค์ ทุกคนล้วนเป็นบุตรที่พระเจ้าทรงรักและเป็นพี่น้องกัน ไม่มีการแบ่งแยกแตกต่างทางเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ศาสนา และชั้นวรรณะ

เนื่องจากมีของขวัญ 3 อย่าง ตามตำนานจึงถือว่ามีโหราจารย์ 3 คน คือ Melchior (ผู้นำทองคำมาถวาย), Casper (นำกำยาน) และ Balthasar (นำมดยอบ)  ของขวัญทั้ง 3 อย่างบ่งบอกถึงชีวิตและภารกิจของพระกุมารเจ้าในอนาคตด้วย

 1. ทองคำ ทองคำเป็นราชาแห่งโลหะ(King of metals) จึงเหมาะสำหรับกษัตริย์ หมายความว่า พระกุมารบังเกิดมาเพื่อเป็นกษัตริย์ เพียงแต่ว่าพระองค์ปกครองจิตใจมนุษย์ ไม่ใช่จากบัลลังก์ในพระราชวังแต่จากไม้กางเขน และพระองค์ทรงพิชิตบาปและความตายด้วยความรักไม่ใช่ด้วยกำลังทหาร
 2. กำยาน กำยานเป็นของขวัญสำหรับพระสงฆ์ใช้ในพิธีกรรม คำ priest (พระสงฆ์) มาจากภาษาลาติน pontifax หมายถึง “ผู้สร้างสะพาน” พระกุมารบังเกิดมาเพื่อเป็นพระสงฆ์  หน้าที่ของพระองค์คือเปิดหนทางสู่พระเป็นเจ้า และสร้างสะพานเชื่อมระหว่างพระองค์กับมนุษย์  หากปราศจากพระองค์ หนทางของเราสู่พระเป็นเจ้าก็ถูกตัดขาดและมืดมน
 3. มดยอบ มดยอบใช้ชโลมศพ  พระกุมารประสูติมาเพื่อมนุษย์ และในบั้นปลายพระองค์ก็จะสิ้นพระชนม์เพื่อเรามนุษย์อีก พระองค์บังเกิดมาเพื่อเป็นพระผู้ไถ่โดยแท้ จากของขวัญของบรรดาโหราจารย์ เรารู้และมั่นใจได้ว่า พระกุมารประสูติมาเพื่อเป็นกษัตริย์ที่แท้จริง เป็นมหาสมณะสูงสุด และเป็นพระผู้ไถ่ของชาวเราทุกคน
 4. บทเรียนสำหรับเรา

พระวาจาพระเจ้าและการสมโภชในวันนี้ ได้ให้บทเรียนที่สำคัญสำหรับเราคริสตชนหลายประการในการนำไปปฏิบัติ

ประการแรก  ให้เราได้นมัสการพระเยซูเจ้าด้วยความเชื่อ  บรรดาโหราจารย์ได้ติดตามดาวไปยังดินแดนที่ไม่รู้จักและอันตรายโดยปราศจากความกลัว พวกเขาได้คุกเข่าลงนมัสการพระองค์ พร้อมกับถวายทองคำ กำยานและมดยอบแด่พระองค์ และกลับไปในเส้นทางใหม่ด้วยความยินดี ให้เราได้นมัสการพระเยซูเจ้าในพิธีบูชาขอบพระคุณด้วยทองคำแห่งความรัก มดยอบแห่งความสุภาพถ่อมตน และกำยานแห่งความเลื่อมใสศรัทธา อีกทั้งเลือกเดินในหนทางชีวิตที่ดีงาม ปราศจากความเห็นแก่ตัวและนิสัยที่ไม่ดีต่างๆ

ประการที่สอง  ให้เรามอบตัวเราเป็นของขวัญแด่พระเยซูเจ้า  บรรดาโหราจารย์ได้มอบของขวัญที่มีค่าของตนแด่พระเยซูเจ้า ให้เราได้มอบตัวเราเองแด่พระเยซูเจ้า ด้วยการดำเนินชีวิตในความรักต่อพระเจ้าอย่างสิ้นสุดจิตใจ ในการภาวนา การมาวัดวันอาทิตย์และการอ่านพระคัมภีร์ และด้วยการดำเนินชีวิตในความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนพี่น้อง ในการรักซึ่งกันและกัน การให้อภัยกันด้วยใจกว้างและการช่วยเหลือแบ่งปันกันด้วยความยินดี นี่คือของขวัญที่มีค่ายิ่งที่เราสามารถมอบให้แด่พระเยซูเจ้าได้

ประการที่สาม  ให้เราได้ดำเนินชีวิตเป็นดาวนำผู้อื่นมาหาพระเยซูเจ้า  ดาวได้นำโหราจารย์มานมัสการพระกุมารเจ้า เราสามารถเป็นดาวนำผู้อื่นมาพบพระเยซูเจ้าได้ผ่านทางการบอกเล่าเรื่องราวของพระองค์ ด้วยการเป็นตัวอย่างที่ดีให้คนอื่นได้เห็น ชีวิตของเราแต่ละคนสามารถเป็นดาวที่ส่องสว่างให้คนอื่นได้เห็นถึงความรัก การให้อภัยและการช่วยให้รอดของพระเจ้า และช่วยให้พวกเขาดำเนินในหนทางที่ถูกต้องได้

บทสรุป

พี่น้องที่รัก วันนี้เราสมโภชการแสดงองค์ของพระเจ้าในธรรมชาติมนุษย์ที่มองเห็นได้ เพื่อความรอดของมนุษย์ทั้งมวล พระเจ้าทรงใช้ดาวดวงหนึ่งปรากฏบนท้องฟ้า เพื่อนำทางบรรดาโหราจารย์ไปยังสถานที่ซึ่งพวกเขาสามารถพบกับพระเจ้าในรูปของกุมารน้อยคนหนึ่ง พระเจ้าได้ทรงดลใจพวกเขาให้เดินทางจากแดนไกล เพื่อแสดงให้เห็นว่ามนุษย์ในโลกนี้ได้รับการเรียกให้มาพบพระพักตร์พระองค์ เพื่อรู้จักและนมัสการพระองค์

เราแต่ละคนสามารถนำคนอื่นให้มาพบพระเยซูเจ้าได้ อาศัยความรู้ความสามารถต่างๆ ที่พระเจ้าประทานให้เรา และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการดำเนินชีวิตในความรักต่อกันที่แสดงออกให้เห็นในภาคปฏิบัติ ในความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ การแบ่งปันสิ่งที่เรามีแก่คนอื่นที่เดือดร้อนและต้องการความช่วยเหลือ ที่สำคัญ ในการให้อภัยซึ่งกันและกันด้วยใจกว้าง เราได้รับการเรียกให้มาเป็นแสงสว่างส่องโลก ในการประกาศข่าวดีแห่งความหวัง ความยินดี และสันติสุขกับผู้อื่น ซึ่งพระคริสตเจ้าได้ประทานมาให้เรา

                         คุณพ่อ ดิษพล รุ่งโรจน์วรวัฒนา

________________________

A voice came from the heavens, saying,

“This is my beloved Son, with whom I am well pleased.”

1-330px-giotto_-_scrovegni_-_-23-_-_baptism_of_christ.jpg

_____________________________

ขอขอบคุณ    ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม

            บำรุงวัด    40,000    บาท

Jesus rebuked him and said,

“Quiet! Come out of him!”

1 unclean 450px-Duc_De_Berry_-_Besessener

____________________________

Rising very early before dawn, he left and

went off to a deserted place, where he prayed.

JESUS PRAYER pppas0107

ประชาสัมพันธ์

 1. ประกาศงดมิสซา

เนื่องจากพระสงฆ์ไปเข้าเงียบประจำปี  ระหว่างวันจันทร์ที่ 9 – ศุกร์ที่ 13 มกราคม ศกนี้ ทางวัดของดมิสซา ตั้งแต่ค่ำวันจันทร์ที่ 9 ไปจนถึงมิสซาค่ำวันศุกร์ที่ 13 มกราคม ศกนี้

 1. เรื่องสัญญาเช่าที่ดินประจำปี 2560/2017

มิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ กำหนดให้ผู้อาศัยทุกท่านในที่ดินเขตปกครอง วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ ต่อสัญญาเช่าที่ดินประจำปี ในวันเสาร์ที่ 18 และ 25 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.30 น. – 11.30 น. ที่ห้องประชุม บ้านพระสงฆ์

 1.  ฉลองพระรูปพระเยซูเจ้ารักษาชายตาบอด (พระโต) วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560

เวลา 19.00 น.

 1.   วันพุธรับเถ้า ปีนี้ตรงกับวันพุธที่ 1 มีนาคม 2560

มีพิธีเสกและโรยเถ้า เวลา 19.00 น.

 1.  เสกสุสานประจำปี 2560/2017

    วันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม 2560  พิธีบูชาขอบพระคุณในสุสาน เวลา 16.30 น.

ทางวัดมีดอกไม้และเทียนบริการ

อย่าลืม  ชำระค่าบำรุงสุสานประจำปี 2560/2017

                – กุฎิ            500     บาท

– แฟลต / กางเขน    250     บาท

 1. วันนี้ (อาทิตย์ที่ 8 มกราคม) เป็นวันสมโภชพระคริสตเจ้าแสดงองค์ (วันยุวธรรมทูต) ประจำปี 2017  

    ขอเชิญชวนพี่น้องร่วมถวายเงิน เพื่อนำไปช่วยเหลือเด็กทั่วโลก ให้พวกเขาได้รู้ชีวิตรักเมตตาของพระเจ้า ในขณะเดียวกันเพื่อสร้างและส่งเสริมเด็ก ๆ ให้เป็นผู้แพร่ธรรมในระหว่างเด็ก ๆ ด้วยกัน    (การให้ย่อมเป็นสุขมากกว่าการรับ   กจ.20:35)

___________________________

A Leper came to him and kneeling down begged him

and said, “If you wish, you can make me clean.”

“I do will it. Be made clean.”

LEPERSpppas0118

___________________________________

Unable to get near Jesus because of the crowd, they opened up the roof above him.

After they had broken through, they let down the mat on which the paralytic was lying.

1 roof stdas0072

สภาภิบาลวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

สวัสดีค่ะพี่น้องที่รัก

เหตุการณ์วันที่ 1 มกราคม 2017 ในบ้านคริสตชนของเราแต่ละหลัง มีข้อเตือนใจเรา ให้หวนคิดถึงชีวิต……….

    (((  ณ บ้านหลังที่ 1  )))

    วันที่ 1 มกราคม 2017 เวลา 10.00 น. สมาชิกทุกคนในบ้านพากันไปวัด ร่วมพิธีมิสซาอวยพรปีใหม่ อยู่ร่วมพิธีคำนับพระสงฆ์ และรับพร ของขวัญเป็นปฏิทินจากท่าน จากนั้นก็ออกจากวัด นำมาลัยไปไหว้ พ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยายในสุสาน กลับมาที่บ้าน กินไก่ย่าง ข้าวเหนียวส้มตำร่วมกันตามประสาพี่ ๆ น้อง ๆ ฉลองวันขึ้นปีใหม่กันตามอัตตภาพอย่างมีความสุข

    (((  ณ บ้านหลังที่ 2  )))

    ค่ำคืนวันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม 2016 เวลาเกือบจะเที่ยงคืนแล้ว หลังจากที่ทุกคน ได้ตั้งวงกินข้าวต้มซี่โครงหมูแสนอร่อย เสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้น เสียงจากโรงพยาบาลแจ้งว่า ญาติกรุณามาที่โรงพยาบาลด่วน คุณลุงพ่อบ้านมีอาการเม็ดเลือดแดงแตก ไตวาย ขณะนี้หมอกำลังช่วยเหลืออย่างสุดความสามารถ ให้รีบมาด่วนที่สุด ทุกคนต่างตกใจมาก และครุ่นคิดว่า วันนี้ ช่วงที่แห่แม่พระรอบหมู่บ้านมาถึงซุ้มต้อนรับพระแม่ที่บ้านของเรา หลังจากที่ทุกคนได้รับพระพรจากพระแม่และขบวนแห่ผ่านไป คุณป้าได้นำสวดขอแม่พระให้กับคุณลุงพ่อบ้าน ซึ่งนับถือศาสนาพุทธ แต่จะมาร่วมรับแม่พระทุก ๆ ปี คุณป้ากล่าวฝากคุณลุงไว้กับพระแม่ ให้คุณลุงพ่อบ้านสิ้นใจอย่างสงบในค่ำคืนวันนี้ ขอให้ทุกคนทำใจดี ๆ ไว้ เสียงหลานชายคนโตพูดว่า ปีนี้ พวกเราจะต้องไปต้อนรับวันปีใหม่กันที่โรงพยาบาลหรือนี่ และในที่สุด คุณลุงพ่อบ้านก็สิ้นลมเวลา 23.40 น. เคลื่อนศพของท่านไปจังหวัดชลบุรี ในเช้าวันที่ 1 มกราคม 2017

    พี่น้องคะ เรื่องราวของบ้านทั้งสองหลัง เตือนใจเราว่า “ชีวิตคนเราไม่มีอะไรแน่นอนเลย” เราคริสตชนทุกคน จงฝากชีวิตไว้กับพระผู้เป็นเจ้าเสมอ รักและไว้วางใจในพระองค์ ปฏิบัติตนเป็นคริสตชนที่ดี มีคุณค่าโดยยึดแบบฉบับการดำเนินชีวิตขององค์พระเยซูคริสตเจ้า พระแม่มารีย์และท่านนักบุญยอแซฟ เตรียมตัวอย่างดีไว้เสมอ เมื่อวันเวลาของเรามาถึง อย่ากลัว อย่าตกใจ อย่าวุ่นวายใจ เพราะเราจะต้องได้อยู่ในอ้อมพระหัตถ์ของพระเป็นเจ้าอย่างแน่นอน

_______________________________

Jesus saw Levi, son of Alphaeus, sitting at the customs post.

He said to him, “Follow me.”

FOLLOW ME pppas0102

มิสซาประจำสัปดาห์

จันทร์ที่ 9

06.00 น.

19.00 น.

ฉลองพระเยซูเจ้าทรงรับพิธีล้าง

อุทิศ วิญญาณครอบครัว “อาภรณ์รัตน์”, เปาโล สุดใจ กายสุต, อักแนส ดารี วิธีธรรม, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, ฟรังซิสโก ศุภชัย อรสุม, เปาโล พันธวัจน์-ฟรังซีสโก ไพศาล-ยวงบัปติสตา วัฒนา มณีสุวรรณ, อันตน สมเกียรติ เนตรโพธิ์, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ยอห์น สุชา ธาราวร (ครบรอบวันเสียชีวิต), มารีอา บรรจง สถิตย์ถาวร, อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ยอห์น บัปติสตา ประมวล ชลหาญ, ฟรังซีสโก วิกรานต์ มีเฟื่องศาสตร์, มาการีตา วรพร พันธุมจินดา, เปโตร สยามรัฐ เยาวมาลี, วิญญาณในไฟชำระ

งดมิสซา

อังคารที่ 10

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลธรรมดา

งดมิสซา

งดมิสซา

พุธที่ 11

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลธรรมดา

งดมิสซา

งดมิสซา

พฤหัสฯที่ 12

06.00 น.

19.00 น.

ระลึกถึง บุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง พระสงฆ์และมรณสักขี

งดมิสซา

งดมิสซา

ศุกร์ที่ 13

06.00 น.

19.00 น.

น.ฮีลารี พระสังฆราชและนักปราชญ์

งดมิสซา

งดมิสซา

เสาร์ที่ 14

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลธรรมดา

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, อักแนส ดารี วิธีธรรม, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, นายสุทิน เทียมเมฆา, นางกองแก้ว เทียมเมฆา, มารีอา สุวพีร์ (เยาวสังข์) เตชะเสน, อันนา กาญจนา ธีรวิฑูร, เปโตร ธีระ ธีรวิฑูร, อันตน ชัยยศ ธีรวิฑูร, ยอแซฟ ชัยยุทธ ธีรวิฑูร, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มารีอา ยินดี ธาราวร, ครอบครัว เอกะสิงห์, สำหรับทุกคนในครอบครัว บ้านเลขที่ 19 สามเสน

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, มีคาแอล ประสิทธิ์-เอลิซาเบท ประทุม สิทธิ, เปโตร พงษ์ศักดิ์ สิทธิ, วิญญาณญาติพี่น้องตระกูล “ชนวัฒน์”, ยวงบัปติสตา เมธี อาภรณ์รัตน์, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, นิโคลัส วีรวัฒน์ รุธิรกนก, ฟรังซีสโก วิกรานต์ มีเฟื่องศาสตร์, มาการีตา วรพร พันธุมจินดา, ฟรังซีสโก อาทร จิตไมตรีเดชสกุล, เซซีลีอา พะเยาว์ ลิ้มเฉลิม (ครบรอบ 2 ปี), เปโตร สยามรัฐ เยาวมาลี, ยอแซฟ ไพโรจน์-เทเรซา ลมูล พันธุมจินดา, ยวง ยู้เจ็ง แซ่ตั้ง, โรซา ไอซิม แซ่อึ้ง, ยอแซฟ ประสิทธิ์-มารีอา สุนี เอกะสิงห์, มัทเธว ถมยา-เอลิซาเบธ ตลับ โรจน์สุธี, เทเรซา ประภา-เรือตรี ปรีชา-ฟรังซิสโก ภานพ เนตรายน, วิญญาณของญาติพี่น้อง-วิญญาณในไฟชำระและวิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง

อาทิตย์ที่ 15

06.30 น.

08.30 น.

10.00 น.

16.00 น.

อาทิตย์ที่ 2 เทศกาลธรรมดา

สุขสำราญ ครอบครัว เซซีลีอา ไพลิน กายสุต

อุทิศ คุณพ่อ เรอเน บริสซอง, ยอห์น บัปติสต์ พยุง-มารีอา อุทัย เอียงผาสุก, เปโตร คำ-มารีอา โสภาวรรณ จันสวัสดิ์, มัทธิว สง่า-อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ฟรังซีสโก เฉลิมพล-ยอแซฟ เฉลิมชัย-เปาโล เฉลิมชาติ แววเกกี, ลูซีอา อำภา-ด.ช.ไชยนันท์ รุจิพงศ์, เปโตร ประวิทย์-มารีอา วัชรี วิทวัสพงศ์, ร็อค เมือง-มารีอา กุหลาบ ดีสุดจิต, โทมา ขุนพิลาศ-มารีอา สวน กายสุต, เปโตร ราศรี-เทเรซา ฉอ้อน ทิวไผ่งาม, เปโตร ทวี ทิวไผ่งาม, เปาโล สุดใจ กายสุต, ฟรังซีสโก สุมิตร ศรจิตติ, ฟรังซีสโก สมพล ศุระศรางค์, ฟรังซีสโก สุทธิ-มารีอา สมร ชลหาญ, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, อันนา กาญจนา ธีรวิฑูร, เปโตร ธีระ ธีรวิฑูร, อันตน ชัยยศ ธีรวิฑูร, ยอแซฟ ชัยยุทธ ธีรวิฑูร, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ สัตบุรุษทุกครอบครัว

สุขสำราญ คาธารีนา อโณทัย สุวรรณประดิษฐ์ และครอบครัว, ยอแซฟ นิติวุฒิ สุวรรณประดิษฐ์ และครอบครัว,ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, อากาทา พิลาวัลย์ ตรีมานคา และครอบครัว, มีคาแอล พรพล พัธนพันธุ์, เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร, มารีอา ปัณฑา-มารีอา เปี่ยมขวัญ ปัณฑวังกูร, ประสิทธิ์-มารีอา นุชนาถ-กฤต กิจวิวัฒนการ, แม่เสาวนีย์ เลาหไทยมงคล, มารีอา ศิริรัตน์ ประพิณวงศ์, นายพิทูร สุวรรณชัย, นางฟูจิตต์ ณ บางช้าง, ครอบครัว คุณอดุลย์-คุณปัทมา สังขรัตน์, เบเนดิกต์ ประพันธ์ ยุชัย และครอบครัว, ครอบครัว อากาทา รัศมี ทรัพย์ยืนยง และญาติพี่น้องทุกคน, ครอบครัว รุจิรากร, น.ส.จิรายุวัฒน์, มารีอากอแรตตี อรณิชา จิตต์เจริญ และครอบครัว, มารีอา วิภาพรรณ หล่าวดีศิริมงคล, ยอแซฟ บุญชัย จินตมนูญธรรม, ครอบครัว มณฑา แซ่ลิ้ม, ครอบครัว มาตุกุล, วัชรินทร์ เวียรชัย, ครอบครัว จิตไมตรีเดชสกุล, มารีอา บ๊วย แซ่โอ๊ว, ดอมินิก ซาวีโอ อลงกต-ยวง บอสโก อติชาต ปิติสันต์, ครอบครัว อันนา จงสุดา แก้วไกรสร, อันนา สริตา พฤกษอรุณ และครอบครัว, ยวงบัปติสตา ดุลยธรรม ธรรมวงศ์ และครอบครัว, มารีอา ปราณี คริสต์วทัญญู และครอบครัว, ครอบครัว เทพพิทักษ์, วิญญาณสมาชิกคณะอัศวินแห่งศีลมหาสนิท วัดสามเสน, โมทนาคุณพระ, โมทนาคุณแม่พระ

อุทิศ เรย์มองด์ ธานี ลวสุต, ครอบครัว ชื่นพุฒิ, อันนา สำรวม ชื่นพุฒิ, มารีอา ปิยะสุทธิ์ ใจสวัสดิ์ (ชื่นพุฒิ), เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ยอแซฟ ประนิม ตรีมรรคา, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เปโตร ศรีมงคล-เทเรซา เฉลา เพ็ญไพจิตร, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, เปาโล ไพศาล-มารีอา จรัสศรี ดีสุดจิต, นายชมภู เศรษฐกาญจน์, โจเซฟ สุวิชากร ชินะผา, มารีอา ผาณิต ภู่เย็น, ยวงบัปติสตา วิสารท ธีระจักร, ยอแซฟ วันชัย เทียนวัง, อันนา เฉลียว เคนแก้ว, ยอแซฟ เริงชัย แก้วไกรสร, พ่อธง เลาหไทยมงคล, บรรพบุรุษครอบครัว กิจวิวัฒนการ และเลาหไทยมงคล, ยากอบ โชติวิศิษฏ์ ประพิณวงศ์, ฟรานซิส วรวิทย์ ทองจุลย์, ฟรังซิสเซเวียร์ วิรัช-ยอแซฟ สมชัย อินทรสุขสันติ, นายสุทธิกุล เจียรสุทธิกุล(หรั่ง), ยวง หล่อติ๊ด-มารีอา โซวม่วย แซ่ตั้ง, มารีอา ป้อฮุ้งแจ้ และอาปุ้ยแจ้, มารีอา ปราณี พงษ์เพิ่มมาศ, มารีอา แผ้ว เทียนจุ้ย, เปาโล วรพจน์ สุภภัค, ลูซีอา บาลดี วรสาร, รุ่งนิรันดร์ วรสาร, เปโตร นำเหงี่ยน และญาติพี่น้อง, ยอแซฟ พล.ต.ท.สุพจน์-นางอมรา-พล.ต.ต.ทวี ณ บางช้าง, นายเธียรชัย สุวรรณฤกษ์, โซซีโม กมล-มารีอา กิมล้วน สังขรัตน์, ยอแซฟ ดั่น อุยเก๊ก, ยอแซฟ เกาเที้ย แซ่โป่ว, มาการีตา วรพร พันธุมจินดา, นายทวีศักดิ์ ศรีวรขาน, นายสหพล ศรีวรขาน, ยอแซฟ สนิท-ปุลเกรีอา สิรินทร์-เซซีลีอา อำพัน ปิติสันต์, วิคตอเรีย ถมยา ไผ่งาม, ยอแซฟ สุเทพ มาตุกุล, เปโตร สยามรัฐ เยาวมาลี, อันนา อุไร ไอยรา, ยอห์น บัปติสต์ สมาน ทาระพันธ์, อันนา ศิริพร พนมอุปถัมภ์, มาติโน เรือง พนมอุปถัมภ์, อันนา เพ็ญศรี พนมอุปถัมภ์, มารีอา แพงศรี พนมอุปถัมภ์, ยอแซฟ ทองแดง พนมอุปถัมภ์, ฟรังซิสโก ธนัช ธนสมบูรณ์, ฟรังซิสโก อนิรุธ เกตุพันธุ์, นายพิษณุ เกตุพันธุ์, คริสตินา พยุง แก้วมงคล, โรซา สนั่น-นายตุ่น จิตต์เจริญ, อันตน เสถียร-ลูซีอา ลมัย ชมไพศาล, เทเรซา สนิทพันธ์ ชมไพศาล, แคทเทอรีน ลาบูเร่ ณัฐฉาย ประโมงกิจ, ฟรังซีสโก วิกรานต์ มีเฟื่องศาสตร์, ยอแซฟ วิสิษฐ์-มาร์ธา สุดจิต มัจฉาชีพ, วิญญาณสมาชิกคณะอัศวินแห่งศีลมหาสนิท วัดสามเสนที่ล่วงลับ, อักแนส ดารี วิธีธรรม, วิญญาณในไฟชำระและวิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง

สุขสำราญ ครอบครัว ทิพย์วรรณ

อุทิศ เปาโล ศิริ-มารีอา วิจิตร พีรมนตรี, ลูกา กมล วงศ์ศรีศาสตร์, คาโรลูส สุภวัฒน์ ธูปเทียน, ยอแซฟ ยับ-ยอแซฟ อโนชา-ยวงบัปติสตา สมชาติ ทิพย์วรรณ, วิญญาณในไฟชำระ

_______________________________

ประกาศจากสภาภิบาล

ถึง  คณะกิจกรรมของวัดทุกองค์กร

    ปี 2017 นี้ ของดงานรื่นเริงกินเลี้ยง “วันบุคลากร” ซึ่งตรงกับวันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม 2017

เพื่อร่วมถวายความอาลัยแด่ดวงพระวิญญาณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พ่อหลวงของคริสตชนชาวไทย

    จึงเรียนมาเพื่อรับทราบโดยทั่วกัน

“He shall be called a Nazorean.”

thCA6JJ0TE

_____________________________

PLEASE JOIN

DAILY MASS & SUNDAY MASS

READ

DAILY GOSPEL OF THE LORD JESUS

with

DAILY COMMENTARY OF THE DAY

and

SAINTS OF THE DAY

ALSO READ

NEWSLETTER IN THAI

From

SAINT FRANCIS XAVIER NEWSLETTER IN THAI

THANK YOU

___________________________________

“I am with you always, until the end of the age.”

Matthew 28:20.

***********************************************

“This is my commandment:

love one another as I love you.”

###########################

BE MERCIFUL, O LORD,

FOR WE HAVE SINNED.

#####################

ขอขอบคุณที่ติดตาม

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s