สารวัด วัดนักบุญฟรังซีสเซเวียร์

15 January 2017. St. Francis Xavier Newsletter. ปีที่ 51 ฉบับที่ 3 วันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม 2017

St. Francis Xavier Newsletter.

ปีที่ 51 ฉบับที่ 3 วันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม 2017

_______________________________

อาทิตย์ที่ 2 เทศกาลธรรมดา

ปีที่ 51 ฉบับที่ 3 วันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม 2017

John the Baptist saw Jesus coming toward him and said,

“Behold, the Lamb of God, who takes away the sin of the world.

1 LAMBstdas0374

________________________

“Why do the disciples of John and the disciples of the Pharisees fast,

but your disciples do not fast?”

1 BY WHAT stdas0149

วันอาทิตย์ที่ 2 เทศกาลธรรมดา

นักท่องเที่ยวคนหนึ่งไปเยี่ยมชมวัดหนึ่งในประเทศเยอรมัน เขาแปลกใจมากที่เห็นรูปแกะสลักเป็นรูปลูกแกะบนยอดสุดของหอระฆัง เขาจึงถามมัคคุเทศก์ว่าทำไมจึงทำไว้ตรงนั้นและได้รับคำอธิบายว่า เมื่อแรกสร้างวัดนั้น คนงานได้พลัดตกลงมาจากนั่งร้านตรงจุดนั้น เพื่อนคนงานต่างวิ่งไปหาเขาและคิดว่าเขาคงตายแน่ แต่พวกเขาต้องแปลกใจระคนดีใจที่พบว่า เขายังมีชีวิตอยู่และได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อย

เขารอดชีวิตเพราะมีฝูงแกะผ่านมาตรงจุดนั้นพอดี เขาหล่นลงบนตัวแกะทำให้แกะตายแต่เขารอดชีวิต เพื่อระลึกถึงการรอดชีวิตอย่างน่าอัศจรรย์ในวันนั้น จึงได้สลักรูปลูกแกะบนหอระฆังตรงจุดที่เขาร่วงลงมา รูปลูกแกะบนหอระฆังที่ช่วยชีวิตคนให้รอดตาย คล้ายกับถ้อยคำที่ยอห์น บัปติสต์กล่าวในพระวรสารวันนี้ “นี่คือลูกแกะของพระเจ้า ผู้ทรงลบล้างบาปของโลก” (ยน 1: 29)

ในพระวรสาร ยอห์น บัปติสต์ได้บอกประชาชนว่าพระเยซูเจ้าเป็นใคร และอะไรคือพันธกิจของพระองค์ พระเยซูเจ้าเป็นผู้ที่พระเจ้าทรงเลือกสรรเพื่อลบล้างบาปของโลก พระองค์ทรงเป็น “ผู้รับใช้ของพระเจ้า” ที่ประกาศกอิสยาห์พูดถึงในบทอ่านแรก ซึ่งจะเป็นผู้รวบรวมทุกเผ่าของอิสราเอลให้กลับมาหาพระเจ้า เพราะพระองค์เป็น “แสงสว่างส่องนานาชาติ” ที่นำความรอดพ้นมาสู่ทุกคนจนสุดปลายแผ่นดิน

คำว่า “ลูกแกะของพระเจ้า” เป็นคำที่ใช้สื่อถึงพระเยซูเจ้าที่มีความหมายมากที่สุดในพระคัมภีร์ หนังสือวิวรณ์ได้ใช้คำนี้ถึง 29 ครั้ง ซึ่งเป็นคำสรุปที่บอกให้ทราบถึงความรัก การบูชาและชัยชนะของพระเยซูเจ้า ยอห์นได้เป็นพยานถึงพระเยซูเจ้า โดยชี้ให้เห็นว่าพระเยซูเจ้าทรงเป็นลูกแกะของพระเจ้า ผู้ทรงลบล้างบาปของโลก เรามนุษย์เกิดมาในบาปและบาปนี้ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งแห่งชีวิตของเรา ทำให้เราถูกตัดขาดจากพระเจ้าและเพื่อนพี่น้อง เป็นเหมือนกับบาดแผลที่ทำให้เราทุกข์ทรมานและต้องการการเยียวยารักษาให้หาย

นี่คือเหตุผลที่พระเยซูเจ้าเสด็จมาในโลก เพื่อสถาปนาสัมพันธภาพแห่งรัก ระหว่างเรากับพระเจ้าและเพื่อนพี่น้องให้กลับมาอีกครั้ง พระองค์เสด็จมาในโลกเพื่อประทับท่ามกลางคนบาป ทรงเสาะแสวงหาคนที่สูญเสียและถูกทอดทิ้ง ทำให้พวกเขาตระหนักว่าพวกเขามีคุณค่ายิ่งใหญ่ต่อหน้าพระเจ้า และนำพวกเขาให้กลับมีความสัมพันธ์อันดีกับพระเจ้าอีกครั้ง

ข่าวที่พระเยซูเจ้าประกาศจึงเป็นข่าวดีแห่งการช่วยให้รอดสำหรับมนุษยชาติ พระองค์ได้สถาปนาอาณาจักรแห่งความรักของพระเจ้าให้บังเกิดขึ้นในใจเรา ในสังคมและหมู่คณะของเรา พระองค์ทรงเสด็จมาเพื่อนำทุกคนให้กลับไปเป็นหนึ่งเดียวกัน กลายเป็นประชากรใหม่ของพระเจ้า ซึ่งไม่ได้จำกัดอยู่แต่ชาวยิวเท่านั้น แต่สำหรับมนุษยชาติ

พี่น้องที่รัก พระเยซูเจ้าทรงเป็น “ผู้รับใช้ของพระเจ้า ผู้ทรงลบล้างบาปของโลก” พระองค์ทรงเป็นแสงสว่างส่องโลก พระองค์ต้องการให้เราแต่ละคนได้มีประสบการณ์แห่งการช่วยให้รอดของพระองค์ และเข้าในอาณาจักรของพระเจ้าที่พระองค์ได้เริ่มต้นขึ้น เพื่อนำทุกคนให้กลับไปหาพระเจ้าพระผู้สร้าง เราแต่ละคนได้รับการเรียกจากพระเจ้าให้มีหน้าที่พิเศษ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “หน้าที่แห่งการเป็นคริสตชน” ที่จะต้องทำให้พระเยซูเจ้าเป็นที่รู้จัก ในการทำให้ความรักและพระเกียรติมงคลของพระเจ้าฉายแสงในตัวเรา

พันธกิจของพระคริสตเจ้าคือพันธกิจของเรา หน้าที่ของเราไม่เพียงช่วยตัวเองให้รอดไปสวรรค์เท่านั้น แต่เราจะต้องแบ่งปันความเชื่อของเรากับคนอื่น ช่วยพวกเขาให้ได้รู้จักพระเยซูเจ้าและข่าวดีแห่งพระวรสารของพระองค์ เพื่อว่าพวกเขาจะได้มีประสบการณ์ด้วยตนเองเกี่ยวกับความรักและการให้อภัยของพระเจ้า เราสามารถทำหน้าที่นี้ได้โดยเริ่มจากในบ้านและครอบครัวของเรา ก่อนจะขยายไปสู่ผู้อื่นในที่ทำงานและที่เราพบเห็นในแต่ละวัน

                         คุณพ่อ ดิษพล รุ่งโรจน์วรวัฒนา

___________________________

As Jesus was passing through a field of grain on the sabbath,

his disciples began to make a path while picking the heads of grain.

sabbathpppas0345

ประชาสัมพันธ์

  1. เรื่องสัญญาเช่าที่ดินประจำปี 2560/2017

    มิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ กำหนดให้ผู้อาศัยทุกท่านในที่ดินเขตปกครอง วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ ต่อสัญญาเช่าที่ดินประจำปี

    ในวันเสาร์ที่ 18 และ 25 กุมภาพันธ์ 2560

    เวลา 09.30 น. – 11.30 น.

    ที่ห้องประชุม บ้านพระสงฆ์

  1.  ฉลองพระรูปพระเยซูเจ้ารักษาชายตาบอด (พระโต)

    วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560

    เวลา 19.00 น.

  1.   วันพุธรับเถ้า

    ปีนี้ตรงกับวันพุธที่ 1 มีนาคม 2560  

    มีพิธีเสกและโรยเถ้า เวลา 19.00 น.

  1.  เสกสุสานประจำปี 2560/2017

    วันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม 2560

    พิธีบูชาขอบพระคุณในสุสาน  เวลา 16.30 น.

    ทางวัดมีดอกไม้และเทียนบริการ

            อย่าลืม  ชำระค่าบำรุงสุสานประจำปี 2560/2017

                – กุฎิ            500     บาท

                – แฟลต / กางเขน    250     บาท

___________________________

“Stretch out your hand.”

STRECTH OUT YOUR HAND wjpas0591

ขอขอบคุณ

    ตลาดเช้าบ้านญวน

        บำรุงวัด                2,000    บาท

    มารีอา ทิพวรรณ เดชขำ

        สนับสนุนคลินิกสะมาริตัน    1,000        บาท

____________________________

He told his disciples to have a boat ready for him

because of the crowd, so that they would not crush him.

1 fishermen lwjas0358

สภาภิบาลวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

สวัสดีค่ะพี่น้องที่รัก

คริสตชน มีหลักหรือแนวทางอยู่ที่ พระบัญญัติของพระเจ้า 10 ประการ พี่น้องสามารถสืบค้นได้จาก (อพย.20:1-17 และ ฉธบ.5:1-22)

“เราคือองค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่าน”

พระบัญญัติของพระเจ้าประการที่ 1

    จงนมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าองค์เดียวของท่าน

พระบัญญัติประการนี้ สั่งให้คริสตชนกราบนมัสการพระเป็นเจ้าแต่ผู้เดียวเท่านั้น เรื่องที่เราต้องพิจารณาก็คือ ทำไมต้องนมัสการพระเป็นเจ้าแต่ผู้เดียว

คำตอบคือ เพราะพระองค์ทรงเป็นพระผู้ทรงสรรพานุภาพ เป็นพระผู้สูงสุด ยิ่งใหญ่ที่สุด หามีผู้ใดเทียบได้ ทรงเป็นพระผู้สร้าง เป็นพระผู้ดูแล พระผู้ทรงประทานรางวัล ฯลฯ

    คริสตชนที่ขาดความเชื่อ ความไว้ใจและความรักในพระเป็นเจ้า มักจะกระทำผิดต่อพระบัญญัติประการที่ 1 นี้ในหลายรูปแบบคือ

  1. การเพิกเฉย ไม่ปฏิบัติหน้าที่ที่จะถวายนมัสการพระเจ้า ตัวอย่างเช่น ไม่สวดภาวนา ไม่รับศีลศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ (แก้บาป – รับศีล) ขาดมิสซาโดยไม่มีเหตุผลจำเป็น เฉื่อยชา ขี้เกียจต่อการปฏิบัติกิจศรัทธาต่าง ๆ
  2. การถือผิด ๆ จากความเชื่อ คือ การเชื่อว่า มีบุคคล หรือสรรพสิ่งสรรพสัตว์บางอย่างมีฤทธิ์อำนาจเสมอเหมือนพระเจ้า เช่น เชื่อในหมอดู เชื่อในบุญกรรมวาสนา เชื่อเครื่องรางของขลัง เชื่อฝัน รวมไปถึงดูฤกษ์ดูยาม และเรื่องราวทำนองคาถาอาคมต่าง ๆ ทั้งนี้ ถ้าเรามีความเชื่อ ความไว้ใจในพระเจ้าอย่างแท้จริงแล้ว เราย่อมมั่นใจว่า ทุกอย่างนั้นอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์ ไม่มีฤทธิ์อำนาจใด ๆ จะยิ่งใหญ่กว่าพระฤทธานุภาพของพระองค์

การทำผิดต่อพระบัญญัติประการที่ 1 นี้ ยังรวมไปถึง การทำร้าย หรือดูหมิ่นต่อบุคคล สถานที่หรือวัตถุที่ได้รับการเสกถวายแด่พระเจ้าแล้วด้วย อันได้แก่ พระสงฆ์ นักบวช วัด สุสาน รูปพระ รูปแม่พระ รูปนักบุญต่าง ๆ เป็นต้น เพราะหมายถึงการขาดความเชื่อ ความเคารพต่อองค์พระเจ้าด้วยเช่นกัน

“ผู้ที่มีความเชื่อ มั่นใจในพระเจ้า ทุกอย่างจะไม่มีปัญหาใด ๆ

เพราะเหนือสิ่งอื่นใดคือพระเจ้า”

____________________________

He appointed twelve (whom he also named apostles)

THE GREAT COMMISSION stdas0583

___________________________

Jesus came with his disciples into the house. A

gain the crowd gathered, making it impossible for them even to eat.

1 healing stdas0478

___________________________

มิสซาประจำสัปดาห์

จันทร์ที่ 16

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลธรรมดา

สุขสำราญ เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง

อุทิศ วิญญาณครอบครัว “อาภรณ์รัตน์”, เปาโล สุดใจ กายสุต, อักแนส ดารี วิธีธรรม, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, ฟรังซิสโก ศุภชัย อรสุม, อันนา หม่อมเพียร นันทวัน, เบเนดิกโต เจ็ง แซ่เตียว, มารีอา เสงี่ยม ทองไสว, มารีอา นุชหงษ์ งิ้วราย, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร

อุทิศ มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอา บรรจง สถิตย์ถาวร, อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ฟรังซีสโก วิกรานต์ มีเฟื่องศาสตร์, มาการีตา วรพร พันธุมจินดา, เปโตร สยามรัฐ เยาวมาลี, มารีอา แดง แซ่ลิ้ม, อังกุสติโน ยงยุทธ-เอลิซาแบท อารี อภิชาตะพงศ์, มารีอา ราตรี ชูกมล, วิญญาณในไฟชำระ

อังคารที่ 17

06.00 น.

19.00 น.

ระลึกถึง น.อันตน เจ้าอธิการ

สุขสำราญ วันเกิด เทเรซา กานต์สินี มาตย์เมือง, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, อักแนส ดารี วิธีธรรม, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, ยอแซฟ กิมเลี้ยง ศรีสวัสดิ์, อันนา สำเนียง เกตุทิศ, ยอห์น บัปติสต์ ประมวล ชลหาญ, มารีอา นุชหงษ์ งิ้วราย, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, วินเซนต์ วัฒนา-อากาทา ยวง-อัลบีนุส วิมล เต่งตระกูล, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร

อุทิศ มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ฟรังซีสโก วิกรานต์ มีเฟื่องศาสตร์, มาการีตา วรพร พันธุมจินดา, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, ยาโกเบ ก๊วย-อันนา สำริด เจียจวบสิน, เปโตร สยามรัฐ เยาวมาลี, เปาโล ทนงศักดิ์ โนนใหญ่, อันนา มิ่งขวัญ วิพัทนะพร (ครบรอบ 6 ปี), โทมัส เจริญ วิพัทนะพร (ครบรอบ 4 ปี), วิญญาณในไฟชำระ

พุธที่ 18

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลธรรมดา

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, อักแนส ดารี วิธีธรรม, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, เวโรนิกา เข้ม เกตุทิศ, ยอห์น บัปติสต์ ประมวล ชลหาญ, วรัตพงศ์ แตงสมบูรณ์ (บอล), วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร, ฟรังซิสกา ภัณฑิลา แสงทอง

อุทิศ มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ฟรังซีสโก วิกรานต์ มีเฟื่องศาสตร์, มาการีตา วรพร พันธุมจินดา, เปโตร สยามรัฐ เยาวมาลี, มาร์ธา ทับทิม-มารีอา ยุพา เจียจวบสิน, เปาโล อุทัย ฤทัยวทัญญู, วิญญาณในไฟชำระ

พฤหัสฯที่ 19

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลธรรมดา

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, อักแนส ดารี วิธีธรรม, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, ยอแซฟ ผอง-มารีอา ส้มแป้น อรสุม, เซซีลีอา ม.ร.ว.นันทานุสรณ์ สนเจริญ, ฟรังซิสโก สุทธิ-มารีอา สมร ชลหาญ, เทเรซา บุญเรือน-ยอแซฟ เพลิน รุ่งอรุณ, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร

อุทิศ มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ฟรังซีสโก วิกรานต์ มีเฟื่องศาสตร์, มาการีตา วรพร พันธุมจินดา, เปโตร สยามรัฐ เยาวมาลี, เทเรซา มัณฑนา สงวนเรือง, มารีอา ลมัย ศรีวิไล,เซซีลีอา ยุพิน เจียจวบสิน, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, ยอแซฟ เต็กยู้ แซ่อึ้ง, วิญญาณในไฟชำระ

ศุกร์ที่ 20

06.00 น.

19.00 น.

น.เฟเบียน พระสันตะปาปาและมรณสักขี

น.เซบัสเตียน มรณสักขี

อุทิศ ดวงพระวิญญาณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว-รัชกาลที่ 9, เปาโล สุดใจ กายสุต, อักแนส ดารี วิธีธรรม, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, มาการิต อ่างแก้ว, มารีอา, ยวงบัปติสตา ชุน-มารีอา หวุน-มารีอา ทองสุข ธาดาประสิทธิ์, ยาโกเบ เกิด สนเจริญ, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร

อุทิศ มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ฟรังซีสโก วิกรานต์ มีเฟื่องศาสตร์, มาการีตา วรพร พันธุมจินดา, เปโตร สยามรัฐ เยาวมาลี, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, เปาโล พลตรี สง่า-อันนา วิเชียร วิลัยทอง, มารีอา สุดาลักษณ์ ชินทร์นลัย, วิญญาณในไฟชำระ

เสาร์ที่ 21

06.00 น.

19.00 น.

ระลึกถึง น.อักแนส พรหมจารีและมรณสักขี

สุขสำราญ เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, ดอมินิกโก อุไร-โรซา เสนอ ศรีบุญเลิศ, อักแนส ดารี วิธีธรรม, เปาโล บุญเลี้ยง จิรวัฒนาพันธ์, มารีอา ดวงเดือน แซ่โซว, ยอแซฟ ฮั้งเงี้ยบ-หลุยส์ ชุนใช้ แซ่เล้า, อากาทา กิม แซ่ตั้ง, โทมัส ดำรงค์-ยวง สมพงษ์ ปุญยธร, อันนา กาญจนา ธีรวิฑูร, เปโตร ธีระ ธีรวิฑูร, อันตน ชัยยศ ธีรวิฑูร, ยอแซฟ ชัยยุทธ ธีรวิฑูร, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มารีอา ยินดี ธาราวร, เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร, ครอบครัว รุธิรกนก, ครอบครัว มุตธิกุล, สำหรับทุกคนในครอบครัว บ้านเลขที่ 19 สามเสน

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, มีคาแอล ประสิทธิ์-เอลิซาเบท ประทุม สิทธิ, เปโตร พงษ์ศักดิ์ สิทธิ, วิญญาณญาติพี่น้องตระกูล “ชนวัฒน์”, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ยอแซฟ ฉุ่น แซ่ตั้น, อักแนส ริ้ว ยุ่นประยงค์, ยอแซฟ สุทัศน์ อินทรสูรย์, นิโคลัส วีรวัฒน์ รุธิรกนก, อันนา สมประสงค์ มุตธิกุล, ยอแซฟ สมัย-เทเรซา อภิรมย์ ยินดีธรรม, มารีอา นฤมล วงศ์ศิริ, ฟรังซีสโก วิกรานต์ มีเฟื่องศาสตร์, มาการีตา วรพร พันธุมจินดา, ฟรังซีสโก อาทร จิตไมตรีเดชสกุล, เปโตร สยามรัฐ เยาวมาลี, ยวงบัปติสตา เมธี อาภรณ์รัตน์, เทเรซา ประภา-เรือตรี ปรีชา-ฟรังซิสโก ภานพ เนตรายน, วิญญาณของญาติพี่น้อง-วิญญาณในไฟชำระและวิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง

อาทิตย์ที่ 22

06.30 น.

08.30 น.

10.00 น.

16.00 น.

อาทิตย์ที่ 3 เทศกาลธรรมดา

สุขสำราญ ครอบครัว นางสงวน สุภาพร

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ พยุง-มารีอา อุทัย เอียงผาสุก, เปโตร คำ-มารีอา โสภาวรรณ จันสวัสดิ์, มัทธิว สง่า-อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ฟรังซีสโก เฉลิมพล-ยอแซฟ เฉลิมชัย-เปาโล เฉลิมชาติ แววเกกี, ลูซีอา อำภา-ด.ช.ไชยนันท์ รุจิพงศ์, เปโตร ประวิทย์-มารีอา วัชรี วิทวัสพงศ์, ร็อค เมือง-มารีอา กุหลาบ ดีสุดจิต, เปาโล ไพศาล ดีสุดจิต, เซซีลีอา ยุพิน เจียจวบสิน,เปโตร ราศรี-เทเรซา ฉอ้อน ทิวไผ่งาม, เปโตร ทวี ทิวไผ่งาม, เปาโล สุดใจ กายสุต, ยวงบัปติสตา เคิ้ง-อากาทา วิลา ธิราศักดิ์, ยวงบัปติสตา สุบิน-มารีอา ทองดี ธิราศักดิ์, ซิสเตอร์ ฟลอรองซ์ ฉลวย ธิราศักดิ์, ยวงบัปติสตา บุญช่วย-มารีอา ศิริกุล สุภาพร, ฟรังซีสโก สุมิตร ศรจิตติ, ฟรังซีสโก สมพล ศุระศรางค์, ฟรังซีสโก สุทธิ-มารีอา สมร ชลหาญ, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, อันนา กาญจนา ธีรวิฑูร, เปโตร ธีระ ธีรวิฑูร, อันตน ชัยยศ ธีรวิฑูร, ยอแซฟ ชัยยุทธ ธีรวิฑูร, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ สัตบุรุษทุกครอบครัว

สุขสำราญ คาธารีนา อโณทัย สุวรรณประดิษฐ์ และครอบครัว, ยอแซฟ นิติวุฒิ สุวรรณประดิษฐ์ และครอบครัว, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, ยวงบัปติสตา ชัยทัศน์ ธีรพันธุวัฒน์, ครอบครัว มารีอา ทิพวรรณ เดชขำ, อากาทา พิลาวัลย์ ตรีมานคา และครอบครัว, มีคาแอล พรพล พัธนพันธุ์, เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร, มารีอา ปัณฑา-มารีอา เปี่ยมขวัญ ปัณฑวังกูร, ประสิทธิ์-มารีอา นุชนาถ-กฤต กิจวิวัฒนการ, แม่เสาวนีย์ เลาหไทยมงคล, นางฟูจิตต์ ณ บางช้าง, นายพิทูร สุวรรณชัย, เบเนดิกต์ ประพันธ์ ยุชัย และครอบครัว, ครอบครัว อากาทา รัศมี ทรัพย์ยืนยง และญาติพี่น้องทุกคน, ครอบครัว จิตไมตรีเดชสกุล, มารีอา บ๊วย แซ่โอ๊ว, ดอมินิก ซาวีโอ อลงกต-ยวง บอสโก อติชาต ปิติสันต์, แมว ลุนจันทรา, มารีอา ปริชาติ สุขอารี, คุณอภิรดี บัวสมบูรณ์ และครอบครัว, ครอบครัว วันชัย-สุนิสา หล่อวัฒนาศิริกุล, มารีอา ปราณี คริสต์วทัญญู และครอบครัว, คุณอรนุช แสงทอง และครอบครัว, โมทนาคุณพระ, โมทนาคุณแม่พระ

อุทิศ เรย์มองด์ ธานี ลวสุต, ครอบครัว ชื่นพุฒิ, อันนา สำรวม ชื่นพุฒิ, มารีอา ปิยะสุทธิ์ ใจสวัสดิ์ (ชื่นพุฒิ), เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ยากอบ โชติวิศิษฏ์ ประพิณวงศ์, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เปโตร ศรีมงคล-เทเรซา เฉลา เพ็ญไพจิตร, ยอแซฟ ธนพันธ์ เพ็ญไพจิตร, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, นายชมภู เศรษฐกาญจน์, โจเซฟ สุวิชากร ชินะผา, ยอแซฟ เหลียงเป้ง นิ่งเจริญ, ยอแซฟ ประเสริฐ นิ่งเจริญ, ยอแซฟ ประสงค์ นิ่งเจริญ, ยอแซฟ วันชัย เทียนวัง, ยอแซฟ ประนิม ตรีมานคา, มารีอา เสรี ตรีมานคา, ยอแซฟ บรรยง-มารีอา หลั่น ศรีประภา, นางม่วย-นายฮกลิ้ม แซ่เจียม, อันนา เฉลียว เคนแก้ว, ยอแซฟ เริงชัย แก้วไกรสร, พ่อธง เลาหไทยมงคล, บรรพบุรุษครอบครัว กิจวิวัฒนการ และเลาหไทยมงคล, ฟรานซิส วรวิทย์ ทองจุลย์, ฟรังซิสเซเวียร์ วิรัช-ยอแซฟ สมชัย อินทรสุขสันติ, นายสุทธิกุล เจียรสุทธิกุล(หรั่ง), ยวง หล่อติ๊ด-มารีอา โซวม่วย แซ่ตั้ง, มารีอา ปราณี พงษ์เพิ่มมาศ, มารีอา แผ้ว เทียนจุ้ย, ลูซีอา บาลดี วรสาร, รุ่งนิรันดร์ วรสาร, ยอแซฟ พล.ต.ท.สุพจน์-นางอมรา-พล.ต.ต.ทวี ณ บางช้าง, นายเธียรชัย สุวรรณฤกษ์, มารีอา แก้วครองขวัญ สุขอารี, เบเนดิกโต จำรัส สุขอารี, เปโตร อนุช กัณหะเสน, เปาโล วราห์ ปานวิลัย, อันนา ชุดา ใจเฉื่อย, ยอแซฟ ดั่น อุยเก๊ก,ยอแซฟ เกาเที้ย แซ่โป่ว, มาการีตา วรพร พันธุมจินดา, นายทวีศักดิ์ ศรีวรขาน, นายสหพล ศรีวรขาน, ยอแซฟ สนิท-ปุลเกรีอา สิรินทร์-เซซีลีอา อำพัน ปิติสันต์, เปโตร สยามรัฐ เยาวมาลี, อันนา อุไร ไอยรา, ยอห์น บัปติสต์ สมาน ทาระพันธ์, นายเซียะ แซ่เอ็ง, ตระกูล สกุลทอง, มารีอา วารุณี ทรัพย์เจริญ, คุณพ่อ บาร์นาบา บุญฤทธิ์ หมั้นทรัพย์, คุณพ่อ ผิน ขนอม, คุณวิถี สายพรหม, เปโตร สมพร-ยอแซฟ สมรัก ถ้ำกลาง, เปโตร เทพชัย ไชยสมบูรณ์, เอลีซาแบท เสงี่ยม โรจนะเสน,เซซีลีอา สมทรง ครามะคำ, ซามูแอล สมชัย ครามะคำ, อันนา พิมพา-อันนา อุดม ทิวไผ่งาม, ยอแซฟ กวง เชาวนะ, ฟรังซีสโก วิกรานต์ มีเฟื่องศาสตร์, ยอแซฟ วิสิษฐ์-มาร์ธา สุดจิต มัจฉาชีพ, อักแนส ดารี วิธีธรรม, ยวงบัปติสตา ร.ท.ศิิริ-มาร์ธา บุญช่วย กรีกุล, วิญญาณในไฟชำระและวิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง

อุทิศ เปาโล ศิริ-มารีอา วิจิตร พีรมนตรี, ลูกา กมล วงศ์ศรีศาสตร์, เปาโล ประสาน-มารีอา ปาริตา-พาณี สุขะกูล, นางพัฒนา นุชนารถ, อันนา มะลิ จึงประไพ, เยนอเวฟา เกิน มากสกุล, เทเรซา ถม มากสกุล, แพททริค สมัคร ลวสุต, มารีอา ชูชื่น ธนสมบูรณ์, ยวงบัปติสตา ชุติพนธ์ ธนสมบูรณ์, วิญญาณในไฟชำระ

___________________________

PLEASE JOIN

DAILY MASS & SUNDAY MASS

READ

DAILY GOSPEL OF THE LORD JESUS

with

DAILY COMMENTARY OF THE DAY

and

SAINTS OF THE DAY

ALSO READ

NEWSLETTER IN THAI

From

SAINT FRANCIS XAVIER NEWSLETTER IN THAI

THANK YOU

___________________________________

“This is my commandment:

love one another as I love you.”

###########################

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s