สารวัด วัดนักบุญฟรังซีสเซเวียร์

22 January 2017. St. Francis Xavier Newsletter. ปีที่ 51 ฉบับที่ 4 วันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2017

St. Francis Xavier Newsletter.

ปีที่ 51 ฉบับที่ 4 วันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2017

_________________________________

อาทิตย์ที่ 3 เทศกาลธรรมดา

ปีที่ 51 ฉบับที่ 4 วันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2017

He said to them,

“Come after me, and I will make you fishers of men.”

thCAID58L8

วันอาทิตย์ที่ 3 เทศกาลธรรมดา

สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลธรรมดา ในพระวรสารวันนี้ บอกให้เราทราบถึง การเริ่มต้นพันธกิจของพระคริสตเจ้า พระองค์เสด็จไปแคว้นกาลิลี ทรงเทศน์สอนในศาลาธรรมและประกาศข่าวดีแห่งอาณาจักรพระเจ้า พระองค์ทรงเรียกศิษย์กลุ่มแรกคือ เปโตร อันดรูว์ ยากอบ และยอห์น ซึ่งเป็นชาวประมงที่เมืองคาร์เปอร์นาอุม เพื่อร่วมส่วนในพันธกิจของพระองค์และเป็นพยานถึงพระองค์ในโลก โดยตรัสกับซีโมนและอันดรูว์ว่า “จงตามเรามา เราจะทำให้ท่านเป็นชาวประมงจับมนุษย์” พวกเขาล้วนเป็นชาวประมงธรรมดา เป็นคนต่ำต้อย ไม่ได้มีความรู้อะไรมากนัก สิ่งที่พวกเขารู้ดีที่สุดคือการจับปลา

พระเยซูเจ้าทรงเริ่มงานที่เมืองการ์เปอร์นาอุมในฐานะเป็นแสงสว่างยิ่งใหญ่ ที่ประกาศกอิสยาห์กล่าวถึงในบทอ่านแรก ข่าวดีที่พระองค์ทรงประกาศคือ “จงกลับใจเถิด เพราะอาณาจักรสวรรค์อยู่ใกล้แล้ว” คำเชื้อเชิญให้ “กลับใจ” (Metanoia) ของพระองค์คือการมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับพระเจ้าด้วยการตอบสนองการเรียกของพระองค์ เป็นการเรียกให้เปลี่ยนแปลงวิธีดำเนินชีวิตแบบถอนรากถอนโคน ไม่ใช่การเรียกให้เสียใจต่อบาปที่เรากระทำในอดีต แต่เป็นการเปลี่ยนแปลงจิตใจเพื่อทำงานของพระเจ้า

ดังนั้น ศิษย์กลุ่มแรกขอพระเยซูเจ้า จึงเป็นผู้ร่วมงานที่มีส่วนในงานและพันธกิจของพระองค์ เมื่อได้รับการเรียก พวกเขาได้ตอบรับทันทีโดยไม่ลังเล พวกเขาละทิ้งทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือในการหาปลาที่พวกเขาใช้เลี้ยงชีพ บิดามารดาและครอบครัว เพื่อเป็นศิษย์ติดตามพระองค์โดยไม่มีเงื่อนไข ในหมู่พวกเขาไม่มีใครเคยเห็นหรือรู้จักพระเยซูเจ้ามาก่อน แต่เมื่อได้รับการเรียก พวกเขาหยุดงานที่กำลังทำอยู่ทันที ละทิ้งทุกสิ่งที่พวกเขาเป็นเจ้าของเพื่อมาอยู่กับพระองค์ พระวาจาของพระเจ้าวันนี้ได้ให้บทเรียนที่สำคัญสำหรับเราคริสตชนหลายประการ ในการนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน

ประการแรก เราต้องตอบสนองการเรียกของพระเจ้าทันที นักบุญเปาโลได้ย้ำกับคริสตชนชาวโครินทร์ในบทอ่านที่สองว่า ทุกคนได้รับการเรียกให้มาเป็นศิษย์และศาสนบริกรของพระคริสตเจ้า มีส่วนในภารกิจของพระองค์ในการเป็นแสงสว่างท่ามกลางความมืดให้แก่โลก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การทำให้แสงสว่างแห่งความรัก ความเห็นอกเห็นใจ และการให้อภัยของพระคริสตเจ้าฉายแสงในตัวเรา เพื่อคนอื่นที่เห็นกิจการดีในตัวเรา จะได้ชมสรรเสริญพระบิดาเจ้าของเรา

ประการที่สอง เราต้องประกาศข่าวดีแห่งอาณาจักรของพระเจ้า พระเยซูเจ้าทรงเดินทางไปทั่วแคว้นกาลิลีเพื่อประกาศข่าวดีแห่งอาณาจักรของพระเจ้า และทรงมอบพันธกิจนี้ให้แก่เราตั้งแต่วันที่เราได้รับศีลล้างบาป เราถูกเรียกร้องให้เจริญชีวิตในความรัก ยุติธรรมและสันติที่พระองค์ประกาศ เพื่อสถาปนาอาณาจักรแห่งความรัก ความยุติธรรมและสันติสุขให้บังเกิดขึ้น โดยเริ่มจากในครอบครัว สังคม และหมู่คณะของเรา

ประการที่สาม เราต้องละทิ้งบางสิ่งและติดตามพระเยซูเจ้า สาวกรุ่นแรกได้ละทิ้งทุกสิ่งและติดตามพระเยซูเจ้า ในการเป็นศิษย์ติดตามพระคริสตเจ้าจะต้องละทิ้งสิ่งที่เราเป็นเจ้าของโดยไม่มีเงื่อนไข โดยเฉพาะอย่างยิ่ง น้ำใจของเรา เพื่อเราจะสามารถอุทิศตนรับใช้พระเจ้าและเพื่อนพี่น้องได้อย่างเต็มที่ เราจะต้องเป็นอิสระในการปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระเจ้ามากกว่าน้ำใจของเรา และพร้อมที่จะดำเนินชีวิตตามแบบอย่างของพระเยซูเจ้า ที่มีชีวิตอยู่เพื่อผู้อื่น รัก รับใช้ และมอบชีวิตเพื่อทุกคนโดยไม่แบ่งแยก

พี่น้องที่รัก พระเยซูเจ้าทรงเรียกเราให้มาเป็นคริสตชนและเป็นศิษย์ติดตามพระองค์ ทำให้เราได้รับแสงสว่างและมีส่วนในพันธกิจของพระองค์ในโลกนี้ นั่นไม่ใช่เพราะเราดีกว่าคนอื่น แต่เพราะความรักของพระเจ้ายิ่งใหญ่ พระองค์ทรงรักเราและเรียกเราทุกวันให้ติดตามพระองค์ เราจะต้องไม่ลังเลในการติดตามและเลียนแบบอย่างของพระองค์โดยไม่มีเงื่อนไข โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในความรัก การรับใช้ และการให้อภัยของพระคริสตเจ้าในชีวิตประจำวัน

ให้เราได้รักษาความเป็นหนึ่งเดียวกันในกลุ่มคริสตชน และพยายามทุกวิถีทางในการขยายอาณาจักรของพระเจ้าในชีวิตประจำวันของเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในการดำเนินชีวิตเป็นเครื่องมือที่มองเห็นได้ของพระเจ้าในชีวิตประจำวัน ในการรักและรับใช้ซึ่งกันและกันโดยไม่แบ่งแยก เริ่มจากในครอบครัว ที่ทำงาน และที่ที่เราอยู่ เช่นนี้เอง เราถึงจะได้ชื่อว่าเป็นคริสตชนและเป็นศิษย์ที่แท้จริงของพระองค์

                         คุณพ่อ ดิษพล รุ่งโรจน์วรวัฒนา

_____________________________

Whoever blasphemes against the holy Spirit will

never have forgiveness, but is guilty of an everlasting sin

hypocrites stdas0075

_____________________________

Jesus looking around at those seated in the circle he said,

“Here are my mother and my brothers.”

CHRIST TEACHING

ขอขอบคุณ

พี่น้องทุกท่านที่ร่วมบริจาคเงิน

เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้

ขอพระเจ้าตอบแทนในน้ำใจดี

______________________________

“Go into the whole world and

proclaim the Gospel to every creature.

mission stdas0095

ประชาสัมพันธ์

  1. ขอเชิญพี่น้องร่วมโมทนาคุณพระ  โอกาสตรุษจีน

    ในวันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2017   มิสซาเวลา 10.00 น.

  1.   วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2017 เป็นวันรณรงค์ถุงทานเพื่องานประกาศข่าวดี (วันธรรมทูตไทย) ปัจจัยในถุงทานมอบให้คณะธรรมทูตไทย สภาพระสังฆราช
  2.  วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2017   ฉลองแม่พระถวายพระกุมารในพระวิหาร

    มีพิธีเสกเทียนก่อนมิสซา 19.00 น.

    กรุณานำเทียนมาเสก

  1.  เชิญร่วมพิธีโปรดศีลกำลังนักเรียน ในวันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ ศกนี้  เวลา 10.00 น.

    พิธีโปรดศีลมหาสนิทครั้งแรกและรื้อฟื้นศีลล้างบาปอย่างสง่า ในวันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ ศกนี้ เวลา 10.00 น. ที่วัด

    ขอคุณพ่อ คุณแม่ ผู้ปกครองได้จัดเวลามาร่วมพิธีพร้อมกับลูกหลานในโอกาสพิเศษนี้ด้วย

  1. เรื่องสัญญาเช่าที่ดินประจำปี 2560/2017

    มิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ กำหนดให้ผู้อาศัยทุกท่านในที่ดินเขตปกครอง วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ ต่อสัญญาเช่าที่ดินประจำปี

    ในวันเสาร์ที่ 18 และ 25 กุมภาพันธ์ 2560

    เวลา 09.30 น. – 11.30 น.

    ที่ห้องประชุม บ้านพระสงฆ์

  1.  ฉลองพระรูปพระเยซูเจ้ารักษาชายตาบอด (พระโต)

    วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560    เวลา 19.00 น.

  1.   วันพุธรับเถ้า

    ปีนี้ตรงกับวันพุธที่ 1 มีนาคม 2560  

    มีพิธีเสกและโรยเถ้า เวลา 19.00 น.

  1.  เสกสุสานประจำปี 2560/2017

    วันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม 2560

    พิธีบูชาขอบพระคุณในสุสาน  เวลา 16.30 น.

    โดย คุณพ่อ วีระศักดิ์ สุภาเพิ่ม เป็นประธาน

    ทางวัดมีดอกไม้และเทียนบริการ

            อย่าลืม  ชำระค่าบำรุงสุสานประจำปี 2560/2017

                – กุฎิ            500     บาท

                – แฟลต / กางเขน    250     บาท

_______________________________

“The harvest is abundant but the laborers are few; so ask

the master of the harvest to send out laborers for his harvest.

HARVEST lwjas0044

สภาภิบาลวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

สวัสดีค่ะพี่น้องที่รัก

วันนี้ หลังพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ เวลา 8.30 น. จะมีเจ้าหน้าที่จากองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก นำดอกป๊อบปี้ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของทหารผ่านศึก มาจำหน่ายให้กับพวกเราคริสตชนชาวสามเสน

    ภาพประทับใจจากปีที่ผ่านมา เห็นพี่น้องเดินเข้าไปหาแล้วช่วยกันซื้อกันคนละดอกสองดอก จนดอกป๊อบปี้หมดไปอย่างรวดเร็ว ปีนี้ก็คงได้เห็นภาพประทับใจอีกครั้งนะคะ เพื่อช่วยเติมต่อชีวิตของบรรดาทหารผ่านศึกผู้พิการ รวมทั้งครอบครัวที่ยากไร้ของเขา ให้มีขวัญและกำลังใจต่อสู้ชีวิตต่อไป

    ประกาศจากสภาภิบาลถึงพ่อแม่ พี่น้องทุกท่าน

    เนื่องจากวันเสกสุสานทุก ๆ ปีที่ผ่านมา มีสัตบุรุษมาร่วมพิธีในสุสานกันเป็นจำนวนมาก จึงเกิดความไม่สะดวกในการเข้าแถวเพื่อชำระค่าบำรุงสุสาน

    ดังนั้น เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่พี่น้อง สภาภิบาลจะตั้งโต๊ะที่หน้าวัด ในวันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ และ 26 กุมภาพันธ์ 2017 เพื่อรับค่าบำรุงสุสาน ในทุกรอบมิสซาค่ะ

พี่น้องอย่าลืมนำ ใบเสร็จของปี 2016 หรือ เขียนชื่อของผู้ล่วงลับ พร้อมเบอร์ประจำ กุฎิ แฟลต หรือ กางเขน มาด้วยนะคะ

กุฏิราคา    500    บาท

แฟลตราคา     250    บาท

กางเขนราคา     250    บาท

    จึงประกาศมาเพื่อให้พี่น้องรับทราบโดยทั่วกัน

_____________________________

A man were to scatter seed on the land
and would sleep and rise night and day and the seed would sprout and grow, he knows not how.

some seeds stdas0087

_______________________________

Jesus woke up, rebuked the wind, and said to the sea,

“Quiet! Be still!”

The wind ceased and there was great calm.

1 SEA pppas0518

มิสซาประจำสัปดาห์

จันทร์ที่ 23

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลธรรมดา

อุทิศ วิญญาณครอบครัว “อาภรณ์รัตน์”, เปาโล สุดใจ กายสุต, อักแนส ดารี วิธีธรรม, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, ดอมินิก วินัย ไชยประเสริฐ, อากาทา เง็ก แซ่กัง, ยอแซฟ หงวนจั้ว-มารีอา ไส้เง็ก แซ่ลี้, เปโตร ยิ่มลี้ แซ่อุน, อันตน ปรีดา ศาตะมาน, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร, ฟรังซิสโก สันติภาพ บัณฑิตย์, วันคล้ายวันเกิด ยออันนา สุมนา เจริญสุข

อุทิศ มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอา บรรจง สถิตย์ถาวร, อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ฟรังซีสโก วิกรานต์ มีเฟื่องศาสตร์, มาการีตา วรพร พันธุมจินดา, เปโตร สยามรัฐ เยาวมาลี, เปาโล ภู ทิวไผ่งาม, มารีอา อังเยลา ผ่องศรี เมฆสุวรรณ, อากุสติโน ยงยุทธ อภิชาตะพงศ์, มารีอา ราตรี ชูกมล, วิญญาณในไฟชำระ

อังคารที่ 24

06.00 น.

19.00 น.

ระลึกถึง น.ฟรังซิส เดอ ซาลส์ พระสังฆราชและนักปราชญ์แห่งพระศาสนจักร

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, อักแนส ดารี วิธีธรรม, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, ยอห์น บัปติสต์ ประมวล ชลหาญ, ยอแซฟ กิมเลี้ยง ศรีสวัสดิ์, ยวงบัปติสตา จิตร์ใจ สงวนแก้ว, มารีอา ก้อนทอง วงศ์ก้อนทอง, เทเรซา ศรีลำยอง ศาตะมาน, อัมโบรซีโอ สิงห์โต ชนวัฒน์ และญาติ, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร

อุทิศ มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ฟรังซีสโก วิกรานต์มีเฟื่องศาสตร์, มาการีตา วรพร พันธุมจินดา, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, เปโตร สยามรัฐ เยาวมาลี, เอลีซาแบธ อารี อภิชาตะพงศ์,มารีอา ก้อนทอง วงศ์ก้อนทอง, อันนา พรม ทิวไผ่งาม, มารีอา อังเยลา ผ่องศรี เมฆสุวรรณ, ยอห์น บัปติสต์ มิ่ง สุขฉาย, เปโตร สะอาด-โรซา ลำใย สังขรัตน์, วิญญาณในไฟชำระ

พุธที่ 25

06.00 น.

19.00 น.

ฉลองการกลับใจของนักบุญเปาโลอัครสาวก

สุขสำราญ มารีอามักดาเลนา สุนีย์ โอสกุล

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, อักแนส ดารี วิธีธรรม, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, มารีอา นวลละออ กุลวิทย์, นายภูมิใจ สงวนแก้ว, พ่อฟื้น พลับลับโพธิ์, แม่ติ้ว จิรัญดร, มารีอา ทองคำ เชื้อชมบุญ, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร, เทเรซา ทิพพาพันธ์ โพธิสิทธิพร, มารีอา ประกอบกุล ทองอ่อน

อุทิศ มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ฟรังซีสโก วิกรานต์ มีเฟื่องศาสตร์, มาการีตา วรพร พันธุมจินดา, เปโตร สยามรัฐ เยาวมาลี, เซซีลีอา ยุพิน เจี่ยจวบสิน, เปาโล อุทัย ฤทัยวทัญญู,อันนา พิมพา ทิวไผ่งาม, เอลิซาเบธ อำไพ สุขฉาย, มารีอา อังเยลา ผ่องศรี เมฆสุวรรณ, ยอแซฟ เยือง ยังนึก, อันนา สมบูรณ์ ยังนึก, เปาโล สิบโท สุนิต กันโรคา, เปโตร เปาโล สลวย วรรณางกูร, วิญญาณในไฟชำระ

พฤหัสฯที่ 26

06.00 น.

19.00 น.

ระลึกถึง น.ทิโมธี และ น.ทิตัส พระสังฆราช

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, อักแนส ดารี วิธีธรรม, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, ฟรังซิสโก สุทธิ-มารีอา สมร ชลหาญ, ยอแซฟ ผอง-มารีอา ส้มแป้น อรสุม, มารี อองเช อมร สงวนแก้ว, มอนิกา ทับทิม-ยอแซฟ สำอางค์ ปานฟัก, เปโตร ปอลทอง เชื้อชมบุญ,วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร, ยอแซฟ รัชดา เล่ห์มงคล, ครอบครัว รติพร-จิตภาณุ เกิดพาณิช

อุทิศ มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ฟรังซีสโก วิกรานต์ มีเฟื่องศาสตร์, มาการีตา วรพร พันธุมจินดา, เปโตร สยามรัฐ เยาวมาลี, มารีอา ลมัย ศรีวิไล, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, ยอแซฟ เต็กยู้ แซ่อึ้ง, มารีอา วาลิส (รำลึกถึง)-ยอแซฟ ประสงค์ เล่ห์มงคล, อันนา ซอย-นายสวัสดิ์ รอดเสียงล้ำ, เปาโล พิจิตร-อันนา ลำไย รุ่งเรือง, เซซีลีอา ละมูล รุ่งเรือง, ยวงบัปติสตา สุรัตน์ รุ่งเรือง, ฟรังซีสโก กรัง-ลูซีอา หน้า รุ่งเรือง, มารีอา อังเยลา ผ่องศรี เมฆสุวรรณ, อันนา อุดม ทิวไผ่งาม, ฟิลิป ปรีดา เปลี่ยนประมุข, เปโตร เปาโล สลวย วรรณางกูร, เปโตร อำนวย-เทเรซา บุญยัง สังขรัตน์, มารีอา ก้อนทอง วงศ์ก้อนทอง, วิญญาณในไฟชำระ

ศุกร์ที่ 27

06.00 น.

19.00 น.

น.อังเยลา เมริชี พรหมจารี

อุทิศ ดวงพระวิญญาณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว-รัชกาลที่ 9, เปาโล สุดใจ กายสุต, อักแนส ดารี วิธีธรรม, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, มาการิต อ่างแก้ว, ยวงบัปติสตา ชุน-มารีอา หวุน-มารีอา ทองสุข ธาดาประสิทธิ์, ยวงบัปติสตา สำเนียง-มารีอา วิไล ไกรประสิทธิ์, โรซา ละเอียด ชุณหสุวรรณ, ยอแซฟ บู๊ ธนสมบูรณ์, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร

อุทิศ มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ฟรังซีสโก วิกรานต์ มีเฟื่องศาสตร์, มาการีตา วรพร พันธุมจินดา, เปโตร สยามรัฐ เยาวมาลี, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, เปาโล พลตรี สง่า-อันนา วิเชียร วิลัยทอง, มารีอา สุดาลักษณ์ ชินทร์นลัย, มารีอา แก้วครองขวัญ สุขอารี, ยอแซฟ กวง เชาวนะ, มารีอา อังเยลา ผ่องศรี เมฆสุวรร, ยอแซฟ ศรีสุทิน สุขฉาย, มารีอา ดวงเดือน-มารีอา ซิ้วเค็ง แซ่โซว, ยอแซฟ ฮั้งเงี๊ยบ-หลุยส์ ชุนใช้ แซ่เล้า,อากาทา กิม แซ่ตั้ง, โทมัส ดำรงค์ ปุญยธร, เปโตร เปาโล สลวย วรรณางกูร, วิญญาณในไฟชำระ

เสาร์ที่ 28

06.00 น.

19.00 น.

ระลึกถึง น.โทมัส อาไควนัส พระสงฆ์และนักปราชญ์แห่งพระศาสนจักร

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, เปาโล บุญเลี้ยง จิรวัฒนาพันธ์, ดอมินิกโก อุไร-โรซา เสนอ ศรีบุญเลิศ, อักแนส ดารี วิธีธรรม, มารีอา สมร ธนสมบูรณ์, อันนา กาญจนา ธีรวิฑูร, เปโตร ธีระ ธีรวิฑูร, อันตน ชัยยศ ธีรวิฑูร, ยอแซฟ ชัยยุทธ ธีรวิฑูร, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มารีอา ยินดี ธาราวร, เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร, ครอบครัว รุธิรกนก, ครอบครัว มุตธิกุล, วันเกิด มารีอา มะลิวรรณ สุวรรณธาร, มารีอามักดาเลนา วาณี ชลธี, สำหรับทุกคนในครอบครัว บ้านเลขที่ 19 สามเสน

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, มีคาแอล ประสิทธิ์-เอลิซาเบท ประทุม สิทธิ, เปโตร พงษ์ศักดิ์ สิทธิ, วิญญาณญาติพี่น้องตระกูล “ชนวัฒน์”, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ยอแซฟ ฉุ่น แซ่ตั้น, อักแนส ริ้ว ยุ่นประยงค์, ยอแซฟ สุทัศน์ อินทรสูรย์, นิโคลัส วีรวัฒน์ รุธิรกนก, อันนา สมประสงค์ มุตธิกุล, ฟรังซีสโก วิกรานต์ มีเฟื่องศาสตร์, มาการีตา วรพร พันธุมจินดา, ฟรังซีสโก อาทร จิตไมตรีเดชสกุล, เปโตร สยามรัฐ เยาวมาลี, ยวงบัปติสตา เมธี อาภรณ์รัตน์, ฟรังซิสโก สินณรงค์ สุขฉาย, ยอแซฟ ประสิทธิ์-มารีอา สุนี เอกะสิงห์, ยอแซฟ สี พึ่งจิตต์, มารีอา มาลี พึ่งจิตต์, เปาโล อุดม พึ่งจิตต์,เบเนดิกโต จำรัส สุขอารี, มารีอา อังเยลา ผ่องศรี เมฆสุวรรณ, อังเดร อนุชา กรีกุล, เทเรซา ประภา-เรือตรี ปรีชา-ฟรังซิสโก ภานพ เนตรายน, วิญญาณของญาติพี่น้อง-วิญญาณในไฟชำระและวิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง

อาทิตย์ที่ 29

06.30 น.

08.30 น.

10.00 น.

16.00 น.

อาทิตย์ที่ 4 เทศกาลธรรมดา

สุขสำราญ ครอบครัว นางสงวน สุภาพร

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ พยุง-มารีอา อุทัย เอียงผาสุก, เปโตร คำ-มารีอา โสภาวรรณ จันสวัสดิ์, มัทธิว สง่า-อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ฟรังซีสโก เฉลิมพล-ยอแซฟ เฉลิมชัย-เปาโล เฉลิมชาติ แววเกกี, ลูซีอา อำภา-ด.ช.ไชยนันท์ รุจิพงศ์, เปโตร ประวิทย์-มารีอา วัชรี วิทวัสพงศ์, ร็อค เมือง-มารีอา กุหลาบ ดีสุดจิต, เปโตร ราศรี-เทเรซา ฉอ้อน ทิวไผ่งาม, เปโตร ทวี ทิวไผ่งาม, เปาโล สุดใจ กายสุต, ยวงบัปติสตา เคิ้ง-ยวงบัปติสตา สุบิน-อากาทา วิลา ธิราศักดิ์, ฟรังซีสโก สุมิตร ศรจิตติ, ฟรังซีสโก สมพล ศุระศรางค์, มารีอา ลำใย มาลีวงศ์, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, อันนา กาญจนา ธีรวิฑูร, เปโตร ธีระ ธีรวิฑูร, อันตน ชัยยศ ธีรวิฑูร, ยอแซฟ ชัยยุทธ ธีรวิฑูร, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ สัตบุรุษทุกครอบครัว

สุขสำราญ คาธารีนา อโณทัย สุวรรณประดิษฐ์ และครอบครัว, ยอแซฟ นิติวุฒิ สุวรรณประดิษฐ์ และครอบครัว, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, อากาทา พิลาวัลย์ ตรีมานคา และครอบครัว, มีคาแอล พรพล พัธนพันธุ์, เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร,มารีอา ปัณฑา-มารีอา เปี่ยมขวัญ ปัณฑวังกูร, ประสิทธิ์-มารีอา นุชนาถ-กฤต กิจวิวัฒนการ, แม่เสาวนีย์ เลาหไทยมงคล, ครอบครัว อากาทา รัศมี ทรัพย์ยืนยง และญาติพี่น้องทุกคน, เปาโล ชนะชัย อนันตวนา, ครอบครัว จิตไมตรีเดชสกุล, มารีอา บ๊วย แซ่โอ๊ว, ดอมินิก ซาวีโอ อลงกต-ยวง บอสโก อติชาต ปิติสันต์, มารีอา ปราณี คริสต์วทัญญู และครอบครัว, ครอบครัว อิ่มใจ,วุฒิชัย มหาปัญญาวงศ์และครอบครัว, นรินทร์ ครรชิตธนบดี, เปาโล ณัฐพล คำยง และครอบครัว, เทเรซา ปรานอม หมั้นทรัพย์, ครอบครัว เทเรซา สมปอง วลาพล, ครบรอบวันเกิด มารีอา ศิรินันท์ ปิติสันต์, อันนา ปาริชาติ ปุญยธร, ครอบครัว ปุญยธร,มารีอามักดาเลนา วาณี ชลธี, มารีอา ธันยพร ศศฺสุวรรณ, ยอแซฟ สุชารีย์ แสงหาญ, วันเกิด อันนา ณัฐพร เทพพิทักษ์, สุขภาพของ เทเรซา ณฐ์ณิชญ์ชา ชาญนำสิน, ครอบครัว วรพจน์ อาวะจินดา, โมทนาคุณพระ, โมทนาคุณแม่พระ

อุทิศ เรย์มองด์ ธานี ลวสุต, ครอบครัว ชื่นพุฒิ, อันนา สำรวม ชื่นพุฒิ, มารีอา ปิยะสุทธิ์ ใจสวัสดิ์ (ชื่นพุฒิ), เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ยากอบ โชติวิศิษฏ์ ประพิณวงศ์, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เปโตร ศรีมงคล-เทเรซา เฉลา เพ็ญไพจิตร, ยอแซฟ ธนพันธ์ เพ็ญไพจิตร, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, นายชมภู เศรษฐกาญจน์, โจเซฟ สุวิชากร ชินะผา, ยอแซฟ เหลียงเป้ง นิ่งเจริญ, ยอแซฟ ประเสริฐ นิ่งเจริญ, ยอแซฟ ประสงค์ นิ่งเจริญ, ฟรังซีสโก วิกรานต์ มีเฟื่องศาสตร์, เปโตร อนุช กัณหะเสน, สมนึก อาภามงคล, ยอแซฟ ฮกจิว แซ่ชือ, ฟรานซิสกา กิมเตียว แซ่ชือ, ยอแซฟ วิสิษฐ์-มาร์ธา สุดจิต มัจฉาชีพ, ยอแซฟ ประนิม ตรีมานคา, มารีอา เสรี ตรีมานคา, ยอแซฟ วันชัย เทียนวัง, พ่อธง เลาหไทยมงคล, บรรพบุรุษครอบครัว กิจวิวัฒนการ และเลาหไทยมงคล, ยอแซฟ ดั่น อุ่ยเก๊ก, ยอแซฟ เกาเที้ย แซ่โป่ว, นายเซียะ แซ่เอ็ง, ฟรานซิส วรวิทย์ ทองจุลย์, นายเธียรชัย สุวรรณฤกษ์, ฟรังซิสเซเวียร์ วิรัช-ยอแซฟ สมชัย อินทรสุขสันติ, ยวง หล่อติ๊ด-มารีอา โซวม่วย แซ่ตั้ง, อันตน เสถียร-ลูซีอา ลมัย ชมไพศาล, เทเรซา สนิทพันธ์ ชมไพศาล, มารีอา ปราณี พงษ์เพิ่มมาศ, มาการีตา วรพร พันธุมจินดา, นายทวีศักดิ์ ศรีวรขาน, นายสหพล ศรีวรขาน, เปโตร สยามรัฐ เยาวมาลี, คุณพ่อ บาร์นาบา บุญฤทธิ์ หมั้นทรัพย์, คุณพ่อ ผิน ขนอม, คุณวิถี สายพรหม,เปาโล ปรีดา กาญจนเจริญ, เปโตร สมพร-ยอแซฟ สมรัก ถ้ำกลาง, อักแนส ดารี วิธีธรรม, ครู-อาจารย์ที่เคารพนับถือ, มารีอา แผ้ว เทียนจุ้ย, อัศวเทพ เทพานนท์, เปโตร จำเนียร กิจสำเร็จ, มารีอา ปราณี สุขอารี, ยอแซฟ สนิท-ปุลเกรีอา สิรินทร์-เซซีลีอา อำพัน ปิติสันต์, วิญญาณบรรพบุรุษ ครอบครัว “หอมประทุม” และ ครอบครัว “ประทุมแก้ว”, โยเซฟ จินดา จินตนเสรี, มารีอามักดาเลนา ทัศนีย์ จินตนเสรี, เปโตร เปาโล นายแพทย์ เจริญทัศน์ จินตนเสรี, โทมัส ประสงค์ ลิมปิชัย, ตระกูล สังขรัตน์, มารีอา ละออ เกตุนที, มารีอา อังเยลา ผ่องศรี เมฆสุวรรณ, เปโตร ยงยุทธ กรีกุล, มารีอา ประไพ ไกรฤกษ์, อันนา มารศรี สิทธิโชค, โทมา พยนต์-มารีอา โสน กายสุต, เทเรซา สมพร บังอร, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ครอบครัว บัวศรี-อาพรม, นางอำไพ ชูแสง และลูกหลาน

อุทิศ เปาโล ศิริ-มารีอา วิจิตร พีรมนตรี, ลูกา กมล วงศ์ศรีศาสตร์, เปาโล ประสาน-มารีอา ปาริตา-พาณี สุขะกูล, นาย นัททีรอดเรืองศักดิ์, เทเรซา มัณฑนา สงวนเรือง, แพททริค สมัคร ลวสุต, มารีอา ชูชื่น ธนสมบูรณ์, ยวงบัปติสตา ชุติพนธ์ ธนสมบูรณ์,วิญญาณในไฟชำระ

______________________________

The Conversion of Saint Paul,

Apostle – Feast

parmigianino_the_conversion_of_st_paul

_____________________________

PLEASE JOIN

DAILY MASS & SUNDAY MASS

READ

DAILY GOSPEL OF THE LORD JESUS

with

DAILY COMMENTARY OF THE DAY

and

SAINTS OF THE DAY

ALSO READ

NEWSLETTER IN THAI

From

SAINT FRANCIS XAVIER NEWSLETTER IN THAI

THANK YOU

___________________________________

“I am with you always, until the end of the age.”

Matthew 28:20.

***********************************************

“This is my commandment:

love one another as I love you.”

###########################

BE MERCIFUL, O LORD,

FOR WE HAVE SINNED.

###########################

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s