สารวัด วัดนักบุญฟรังซีสเซเวียร์

29 January 2017. St. Francis Xavier Newsletter. ปีที่ 51 ฉบับที่ 5 วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2017

St. Francis Xavier Newsletter.

ปีที่ 51 ฉบับที่ 5 วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2017

___________________________________

อาทิตย์ที่ 4 เทศกาลธรรมดา

ปีที่ 51 ฉบับที่ 5 วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2017

Blessed are they who are persecuted for the sake of

righteousness, for theirs is the kingdom of heaven.

STOP JUDGING stdas0053

วันอาทิตย์ที่ 4 เทศกาลธรรมดา

ในพระวรสารวันนี้มัทธิวได้นำเสนอคำเทศนาบนภูเขา ซึ่งเป็นคำสอนด้านศีลธรรมแบบคริสตชนและถือเป็นหัวใจในการดำเนินชีวิตคริสตชน พระเยซูเจ้าได้มอบ “บุญลาภ” แก่เราบนภูเขา ซึ่งเป็นเครื่องหมายแห่งการประทับอยู่ของพระเจ้า สำหรับนักบุญเอากุสติน ภูเขายังหมายถึงบทบัญญัติที่ช่วยให้เราเป็นคนที่ครบครันที่สุด พระองค์ทรงเป็นโมเสสคนใหม่ที่มอบบทบัญญัติใหม่ สำหรับผู้ที่อยู่ในสถานการณ์แห่งความยากลำบาก ให้ได้รับความบรรเทาและความหวัง

พระเยซูได้เสนอคุณค่าที่ตรงข้ามกับค่านิยมของโลก พระองค์ทรงสอนเราว่า เราสามารถสร้างความสุขและความหวัง แม้ในสถานการณ์แห่งความยากลำบาก “ผู้มีใจยากจน… ผู้เป็นทุกข์โศกเศร้า… ผู้มีใจอ่อนโยน… ผู้หิวกระหายความชอบธรรม… ผู้มีใจเมตตา… ผู้มีใจบริสุทธิ์… ผู้สร้างสันติ… ผู้ถูกเบียดเบียนข่มเหงเพราะความชอบธรรม ย่อมเป็นสุข เพราะอาณาจักรสวรรค์เป็นของเขา” พระเยซูเจ้าทรงบอกเราว่า ความสุขแท้ไม่ได้มาจากทรัพย์สินเงินทอง ความสำเร็จในทางธุรกิจ ความสุขสนุกสนาน แต่อยู่ที่ “ความรักของพระเจ้าและการอยู่กับพระองค์ในอาณาจักรสวรรค์” ที่ทำให้ทุกสถานการณ์ในชีวิตมีความหมาย

บุญลาภที่พระเยซูเจ้าพูดถึง เป็นการรวมสุภาษิตคำพังเพยที่พบในวรรณกรรมประเภทปรีชาญาณในพันธสัญญาเก่า ซึ่งพระเยซูเจ้าทรงนำมาสอนประชาชนอีกครั้ง เพื่อเพิ่มพูนความหวังให้กับพวกเขา บุญลาภจึงเป็นการเรียกให้มีความสัมพันธ์พิเศษกับพระเจ้าและกับเพื่อนพี่น้องที่อยู่รอบข้างเรา เป็นการเรียกให้มามีชีวิตที่ศักดิ์สิทธิ์ พระองค์ได้ให้หลักประกันสำหรับคนยากจน ผู้มีใจอ่อนโยน ใจบริสุทธิ์และถูกเบียดเบียน ว่าเขาจะพบความสุขที่แท้จริง นั่นคือ การอยู่กับพระเจ้า กลายเป็นทายาทแห่งอาณาจักรสวรรค์ นี่คือข่าวดีที่พระเยซูเจ้านำมาบอกกับประชาชน

พี่น้องที่รัก “บุญลาภ” เป็นคำสอนแรกใน “คำเทศนาบนภูเขา” ของพระเยซูเจ้าในพระวรสารของนักบุญมัทธิว พระเยซูเจ้าได้มอบกฎทองนี้เพื่อช่วยให้เราพบความสุขที่แท้จริงและความศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งถือเป็นหัวใจของการดำเนินชีวิตคริสตชน ในอันที่จะช่วยเราให้กลับใจและมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับพระเจ้าและเพื่อนพี่น้อง บุญลาภจึงเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตที่เป็นสากลและยั่งยืน ที่จะช่วยให้เราพบความสุขแท้ ในความรักของพระเจ้าและการอยู่กับพระองค์ในอาณาจักรสวรรค์

    “บุญลาภ” ยังเป็นคุณค่าแห่งชีวิตคริสตชนที่พระเยซูเจ้าทรงสอนและเจริญชีวิต พระองค์ทรงต้องการให้ศิษย์ของพระองค์เดินในเส้นทางแห่งความต่ำต้อย ความเมตตากรุณา และการให้อภัย คำเทศนาบนภูเขาเรื่อง “บุญลาภ” จึงเป็นสิ่งที่ท้าทายใหญ่หลวงและเป็นคำสัญญาที่จะประทานรางวัลยิ่งใหญ่ สำหรับผู้เจริญชีวิตตามคำสอนของพระองค์ “จงชื่นชมยินดีเถิด เพราะบำเหน็จรางวัลของท่านในสวรรค์นั้นยิ่งใหญ่นัก” (มธ 5:12)

                         คุณพ่อ ดิษพล รุ่งโรจน์วรวัฒนา

____________________________

And the unclean spirits came out and entered the swine. The herd of about

two thousand rushed down a steep bank into the sea, where they were drowned.

SWINE th

ขอขอบคุณ  

    – ศาสตราจารย์กิตติคุณ นพ.ไพรัช ดีสุดจิต

      สนับสนุนกลุ่มคริสตชนอาสาสมัคร

จำนวน   1,000   บาท

    –  ดร.อภินันท์ ทรัพย์ธนมั่น

            และ Miss Sarla Devi Bhardwaj (น.ส.ชาร์ลา เดวี บฮาร์วอย์)

            ที่ได้บริจาคปัจจัย รวมทั้งดูแล – จัดหาช่างมาซ่อมแซมหลังคาวัด

________________________________

“If I but touch his clothes, I shall be cured.”

women touching Jesus mages

_______________________________

Jesus said to them, “A prophet is not without honor except in

his native place and among his own kin and in his own house.”

Jes_teaching_C-366

ประชาสัมพันธ์

 1. วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2017   ฉลองแม่พระถวายพระกุม

ารในพระวิหาร

มีพิธีเสกเทียนก่อนมิสซา 19.00 น.   กรุณานำเทียนมาเสก

 1. ส่งศีลศุกร์ต้นเดือน (เดือนกุมภาพันธ์)

    พระสงฆ์จะไปเยี่ยมและส่งศีลผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ในวันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ ศกนี้

            เวลา 06.30 น.    ในหมู่บ้าน    เวลา 08.30 น.    นอกหมู่บ้าน

 1.  วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2017 เป็นวันรณรงค์ถุงทานเพื่องานประกาศข่าวดี (วันธรรมทูตไทย) ปัจจัยในถุงทานมอบให้คณะธรรมทูตไทย สภาพระสังฆราช
 2.   พิธีล้างบาปเด็ก (เดือนกุมภาพันธ์)

วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ ศกนี้   ในมิสซารอบ 10.00 น.

    คุณพ่อ คุณแม่ หรือผู้ปกครองแจ้งความประสงค์ได้ที่สำนักงานวัด

 1. ประกาศงดมิสซา

เนื่องจากพระสงฆ์ไปเข้าเงียบ เขต 2   วันที่ 7 – 9 กุมภาพันธ์ ศกนี้    

    ทางวัดของดมิสซา ตั้งแต่ค่ำวันอังคารที่ 7 ไปจนถึงค่ำวันพฤหัสฯที่ 9 กุมภาพันธ์

 1. เชิญร่วมพิธีโปรดศีลกำลังนักเรียนในวันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ ศกนี้  เวลา 10.00 น.

พิธีโปรดศีลมหาสนิทครั้งแรกและรื้อฟื้นศีลล้างบาปอย่างสง่า ในวันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ ศกนี้ เวลา 10.00 น. ที่วัด

ขอคุณพ่อ คุณแม่ ผู้ปกครองได้จัดเวลามาร่วมพิธีพร้อมกับลูกหลานในโอกาสพิเศษนี้ด้วย

 1. เรื่องสัญญาเช่าที่ดินประจำปี 2560/2017

มิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ กำหนดให้ผู้อาศัยทุกท่านในที่ดินเขตปกครอง วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ ต่อสัญญาเช่าที่ดินประจำปี  ในวันเสาร์ที่ 18 และ 25 กุมภาพันธ์ 2560    

        เวลา 09.30 น. – 11.30 น.  ที่ห้องประชุม บ้านพระสงฆ์

 1.   ฉลองพระรูปพระเยซูเจ้ารักษาชายตาบอด (พระโต)

วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560  เวลา 19.00 น.  โดย คุณพ่อ เชษฐ์ดนัย ไชยเผือก เป็นประธาน

 1.   วันพุธรับเถ้า   ปีนี้ตรงกับวันพุธที่ 1 มีนาคม 2560   มีพิธีเสกและโรยเถ้า เวลา 19.00 น.
 2. เสกสุสานประจำปี 2560/2017

    วันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม 2560  พิธีบูชาขอบพระคุณในสุสาน  เวลา 16.30 น.

โดย คุณพ่อ วีระศักดิ์ สุภาเพิ่ม เป็นประธาน   ทางวัดมีดอกไม้และเทียนบริการ

อย่าลืม  ชำระค่าบำรุงสุสานประจำปี 2560/2017

                – กุฎิ            500     บาท

– แฟลต / กางเขน    250     บาท

____________________________

Master, you may let your servant go in peace,

according to your word,for my eyes have seen your salvation,

lord-let-me-die-pppas0189

ประกาศแต่งงาน  (ครั้งที่ 1)

นาย พงษ์อนันต์ พันธะไชย

        บุตร                     นาย เสน – นาง ทุมมา พันธะไชย

        กับ                    

 มารีอา ณัฏฐ์พัชร์ บุญสถิตย์ถาวร

        บุตรี   ดอมินิโก ก่า เหงียนกวาง – มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร

พิธีแต่งงานที่วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ ค.ศ.2017  เวลา 14.00 น.

ขอคำภาวนาแด่คู่สมรสให้มีความสุขในชีวิต และท่านใดที่ทราบข้อขัดขวาง กรุณาแจ้งให้พระสงฆ์ทราบ

___________________________

“Ask of me whatever you wish and I will grant it to you.”

“I want you to give me at once on

a platter the head of John the Baptist.”

DANCING lwjas0169

ประกาศจากสภาภิบาลถึงพ่อแม่ พี่น้องทุกท่าน

    เนื่องจากวันเสกสุสานทุก ๆ ปีที่ผ่านมา มีสัตบุรุษมาร่วมพิธีในสุสานกันเป็นจำนวนมาก จึงเกิดความไม่สะดวกในการเข้าแถวเพื่อชำระค่าบำรุงสุสาน

    ดังนั้น เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่พี่น้อง สภาภิบาลจะตั้งโต๊ะที่หน้าวัด ในวันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ และ 26 กุมภาพันธ์ 2017 เพื่อรับค่าบำรุงสุสาน ในทุกรอบมิสซาค่ะ

พี่น้องอย่าลืมนำ ใบเสร็จของปี 2016 หรือ เขียนชื่อนักบุญและชื่อ-สกุลของผู้ล่วงลับ พร้อมเบอร์ประจำ กุฎิ แฟลต หรือ กางเขน มาด้วยนะคะ

กุฏิราคา    500    บาท

แฟลตราคา     250    บาท

กางเขนราคา     250    บาท

    จึงประกาศมาเพื่อให้พี่น้องรับทราบโดยทั่วกัน

_________________________

When he disembarked and saw the vast crowd, his heart was moved with pity for them,

for they were like sheep without a shepherd; and he began to teach them many things.

1 fishermen lwjas0358

_____________________________

Presentation of the Lord – Feast

2 February 2017

The Presentation of the Lord –

Feast

NAME JESUS stdas0065

สภาภิบาลวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

สวัสดีค่ะพี่น้องที่รัก

สุขสันต์วันตรุษจีน ตรุษญวนค่ะ วันนี้พวกเราที่มาร่วมพิธีมิสซาฯ เวลา 10.00 น. ต่างก็จะอิ่มอกอิ่มใจกันอย่างถ้วนหน้า จะได้รับทั้งพระพรจากพระเป็นเจ้า แอปเปิ้ลเสก รวมทั้งเงินขวัญถุงจากคุณพ่อทั้งสามองค์

พี่น้องคะ เนื่องจากวัดสามเสนจะมีสัตบุรุษมาร่วมพิธีมิสซาในวันตรุษจีนเป็นจำนวนมากทุก ๆ ปี ขอให้พ่อแม่ พี่น้อง ลูก ๆ หลาน ๆ ได้รับแอปเปิ้ลเสกพร้อมเงินขวัญถุงเป็นของขวัญวันตรุษจีน ตรุษญวนจากวัดสามเสนกันทุก ๆ คนนะคะ (1 คน/1 ชุด) ค่ะ

  ขอขอบคุณ  ขอพระเจ้าตอบแทนน้ำใจดีแด่

 • ครอบครัวคุณสมิง – คุณประคอง สำราญชื่น  

ที่ได้บริจาคแอปเปิ้ล จำนวน 1,200 ผล ในวันตรุษจีน

 • คุณสรชา กีรตินวนันท์ บริจาคเงิน  4,000  บาท

คุณนันทพิมพ์ กิจนิจชีวะ     บริจาคเงิน  1,000  บาท

เสียงร้องขอ

จากเพื่อนบ้านใกล้เคียง

    เนื่องจากปัจจุบันนี้ มีบางบ้านที่อาศัยอยู่ด้านหลังพระโตเป็นต้นไป ชอบเผาวัตถุต่าง ๆ อยู่เป็นประจำ ส่งกลิ่นทำลายสุขภาพเพื่อนบ้านมาก จึงฝากขอร้องมายังท่าน ได้โปรดพิจารณา เพื่อเห็นแก่ส่วนรวมด้วยจะเป็นพระคุณอย่างยิ่ง

__________________________

3 February 2017

Saint of the day

St. Blase,

Bishop & Martyr

(+ 316)

พิธีเสกเทียนที่คอ

san_biagio_f

มิสซาประจำสัปดาห์

จันทร์ที่ 30

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลธรรมดา

สุขสำราญ วันเกิด มารีอา ดวงพร ลักษมีวรานนท์

อุทิศ วิญญาณครอบครัว “อาภรณ์รัตน์”, เปาโล สุดใจ กายสุต, อักแนส ดารี วิธีธรรม, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, อากาทา เง็ก แซ่กัง, ยอแซฟ หงวนจั้ว-มารีอา ไส้เง็ก แซ่ลี้, เปโตร ยิ่มลี้ แซ่อุน, ยวงบัปติสตา แสวง ศรจิตติ, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุลเปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร

อุทิศ มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ฟรังซีสโก วิกรานต์ มีเฟื่องศาสตร์, มาการีตา วรพร พันธุมจินดา, เปโตร สยามรัฐ เยาวมาลี, เทเรซา ลัดดาวัลย์ กุลเนตุ, มารีอา บรรจง สถิตย์ถาวร, มารีอา ราตรี ชูกมล, วิญญาณในไฟชำระ

อังคารที่ 31

06.00 น.

19.00 น.

ระลึกถึง น.ยอห์น บอสโก พระสงฆ์

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, อักแนส ดารี วิธีธรรม, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, ยอห์น บัปติสต์ ประมวล ชลหาญ, เปาโล ภูมิใจ สงวนแก้ว, เซซีลีอา ละมูล ศรจิตติ, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุลเปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์,วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, ครอบครัว ทวีศักดิ์-อาภามงคล-แสงทอง

อุทิศ มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ฟรังซีสโก วิกรานต์ มีเฟื่องศาสตร์, มาการีตา วรพร พันธุมจินดา, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, เปโตร สยามรัฐ เยาวมาลี, เปโตร สะอาด-โรซา ลำใย สังขรัตน์, ยวงบัปติสตา วิรัช กุลเนตุ, วิญญาณในไฟชำระ

พุธที่ 1

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลธรรมดา

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, อักแนส ดารี วิธีธรรม, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, มารี อองเชล อมร สงวนแก้ว, เปโตร ทวีป-ยอแซฟ สำอางค์-เปโตร สนั่น-มารีอา กุหลาบ หอมประทุม, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุลเปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร

อุทิศ มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ฟรังซีสโก วิกรานต์ มีเฟื่องศาสตร์, มาการีตา วรพร พันธุมจินดา, เปโตร สยามรัฐ เยาวมาลี, เปโตร มณี วิไลทอง, วิญญาณในไฟชำระ

พฤหัสฯที่ 2

06.00 น.

19.00 น.

ฉลองการถวายพระกุมารในพระวิหาร (เสกและแห่เทียน)

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, อักแนส ดารี วิธีธรรม, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, ฟรังซิสโก สุทธิ-มารีอา สมร ชลหาญ, ยอแซฟ อดิศักดิ์ ลิ้มสุธาโภชน์, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุลเปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, นายบุญส่ง ภู่มะลิ, นายบุญส่ง ปัทมาบงกฤช, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร

อุทิศ มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ฟรังซีสโก วิกรานต์ มีเฟื่องศาสตร์, มาการีตา วรพร พันธุมจินดา, เปโตร สยามรัฐ เยาวมาลี, มารีอา ลมัย ศรีวิไล, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, ยอแซฟ เต็กยู้ แซ่อึ้ง, เปโตร อำนวย-เทเรซา บุญยัง สังขรัตน์, มารีอา ก้อนทอง วงศ์ก้อนทอง, อันนา สุดารัตน์ สุขสันตินันท์, ฟรังซิสโก มงคล อรุณจิตต์ (ครบรอบ 15 ปี), เชลานี ง้วยลั้ง กิจสวัสดิ์, เปโตร มณี วิไลทอง, วิญญาณในไฟชำระ

ศุกร์ที่ 3

06.00 น.

19.00 น.

น.บลาซีโอ พระสังฆราชและมรณสักขี    น.อันสการ์ พระสังฆราช

สุขสำราญ วันเกิด มารีอา พญ.ประถมาภรณ์ หอมสุคนธ์

อุทิศ ดวงพระวิญญาณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว-รัชกาลที่ 9, เปาโล สุดใจ กายสุต, อักแนส ดารี วิธีธรรม, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, มาการิต อ่างแก้ว, ยวงบัปติสตา ชุน-มารีอา หวุน-มารีอา ทองสุข ธาดาประสิทธิ์, ยวง ภูษิต-แอนดรูว์ อารมณ์, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุลเปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร, ครบรอบวันเกิด ยอแซฟ สุรพันธ์ ยินดีธรรม, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, วันเกิด มารีอา พญ.ประถมาภรณ์ หอมสุคนธ์

อุทิศ มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ฟรังซีสโก วิกรานต์ มีเฟื่องศาสตร์, มาการีตา วรพร พันธุมจินดา, เปโตร สยามรัฐ เยาวมาลี, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, เปาโล พลตรี สง่า-อันนา วิเชียร วิลัยทอง, มารีอา สุดาลักษณ์ ชินทร์นลัย, อันเดร ฟา-มาร์ธา แจง บุญครอง, ยอแซฟ เซียวจือ แซ่เอี้ย, อักแนส สุภาพ ศรีธัญญรัตน์, มารีอา หนุน สาราจิตต์, เปโตร ป๋อง สุภาจักร, มารีอา เฮื้อ สุภาจักร, ยวง เสวย สาราจิตต์, มารีอา สมาน สาราจิตต์, ลูกา สมยศ สาราจิตต์, ยอแซฟ ไชยยา สาราจิตต์, เปโตร มณี วิไลทอง, บัลทาซา เต็กเซี้ยง กิจสวัสดิ์, วิญญาณในไฟชำระ

เสาร์ที่ 4

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลธรรมดา

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, ดอมินิกโก อุไร-โรซา เสนอ ศรีบุญเลิศ, อักแนส ดารี วิธีธรรม, อันนา กาญจนา ธีรวิฑูร, เปโตร ธีระ ธีรวิฑูร, อันตน ชัยยศ ธีรวิฑูร, ยอแซฟ ชัยยุทธ ธีรวิฑูร, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุลเปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มารีอา ยินดี ธาราวร, เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร, ครอบครัว รุธิรกนก, สำหรับทุกคนในครอบครัว บ้านเลขที่ 19 สามเสน, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, มีคาแอล ประสิทธิ์-เอลิซาเบท ประทุม สิทธิ, เปโตร พงษ์ศักดิ์ สิทธิ, วิญญาณญาติพี่น้องตระกูล “ชนวัฒน์”, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, อันนา สมประสงค์ มุตธิกุล, ฟรังซีสโก วิกรานต์ มีเฟื่องศาสตร์, มาการีตา วรพร พันธุมจินดา, เปโตร มณี วิไลทอง, ฟรังซีสโก อาทร จิตไมตรีเดชสกุล, เปโตร สยามรัฐ เยาวมาลี, นิโคลัส วีรวัฒน์ รุธิรกนก, ยวงบัปติสตา เมธี อาภรณ์รัตน์, ยอแซฟ ประสิทธิ์-มารีอา สุนี เอกะสิงห์, เทเรซา ประภา-เรือตรี ปรีชา-ฟรังซิสโก ภานพ เนตรายน, วิญญาณของญาติพี่น้อง-วิญญาณในไฟชำระและวิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง

อาทิตย์ที่ 5

06.30 น.

08.30 น.

10.00 น.

16.00 น.

อาทิตย์ที่ 5 เทศกาลธรรมดา

สุขสำราญ ครอบครัว เซซีลีอา ไพลิน กายสุต, ครอบครัว นางสงวน สุภาพร

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ พยุง-มารีอา อุทัย เอียงผาสุก, เปโตร คำ-มารีอา โสภาวรรณ จันสวัสดิ์, มัทธิว สง่า-อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ฟรังซีสโก เฉลิมพล-ยอแซฟ เฉลิมชัย-เปาโล เฉลิมชาติ แววเกกี, ลูซีอา อำภา-ด.ช.ไชยนันท์ รุจิพงศ์, เปโตร ประวิทย์-มารีอา วัชรี วิทวัสพงศ์, ร็อค เมือง-มารีอา กุหลาบ ดีสุดจิต, โทมา ขุนพิลาศ-มารีอา สวน กายสุต, เปโตร ราศรี-เทเรซา ฉอ้อน ทิวไผ่งาม, เปโตร ทวี ทิวไผ่งาม, เปาโล สุดใจ กายสุต, ฟรังซีสโก สุมิตร ศรจิตติ, ฟรังซีสโก สมพล ศุระศรางค์, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, อันนา กาญจนา ธีรวิฑูร, เปโตร ธีระ ธีรวิฑูร, อันตน ชัยยศ ธีรวิฑูร, ยอแซฟ ชัยยุทธ ธีรวิฑูร, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ สัตบุรุษทุกครอบครัว

สุขสำราญ คาธารีนา อโณทัย สุวรรณประดิษฐ์ และครอบครัว, ยอแซฟ นิติวุฒิ สุวรรณประดิษฐ์ และครอบครัว, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, อากาทา พิลาวัลย์ ตรีมานคา และครอบครัว, มีคาแอล พรพล พัธนพันธุ์, เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร,มารีอา ปัณฑา-มารีอา เปี่ยมขวัญ ปัณฑวังกูร, ประสิทธิ์-มารีอา นุชนาถ-กฤต กิจวิวัฒนการ, แม่เสาวนีย์ เลาหไทยมงคล, ดอมินิก ซาวีโอ อลงกต-ยวง บอสโก อติชาต ปิติสันต์, มารีอา ปราณี คริสต์วทัญญู และครอบครัว, ครอบครัว สว่างเนตร-เสรีสำราญ,อันนา สริตา พฤกษอรุณ และครอบครัว, ครอบครัว หอมประทุม, แอนนา มัณฑนา จิตตอำไพ, อันนา ดิ่ว วิพัทนะพร และลูกหลานทั้งครอบครัว, นายกฤษณะ-นายธนาวุฒิ คัยนันทน์, เทเรซา แก้วจิต สงวนบุญ, คุณจิรายุวัฒน์ เต็มสิริสัมพันธ์, ครอบครัว ปีเตอร์ สุนทร ปานฟัก, ครอบครัว วันชัย-สุนิสา หล่อวัฒนศิริกุล, เทเรซา ปรานอม หมั้นทรัพย์, ครอบครัว พิชัยรัฐ, ครองครัว แตงแก้ว-พีรวัฑฒิก, ครอบครัว แก้วมงคล, ทัน-เรือง และครอบครัว, อันนา สมจิตร และครอบครัว, ครอบครัว สิงหา, ครอบครัว เทเรซา บุญศิริ นรินทรางกูร, เทเรซา เสาวลักษณ์ กิจสวัสดิ์, คุณ มล, มารีอา ญาณิศา ภาคีแพทย์, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร,มารีอา ธันยพร ศศิสุวรรณ, ยอแซฟ สุชารีย์ แสงหาญ, เทเรซา ณฐ์ณิชญ์ชา ชาญนำสิน, นายนิพนธ์ สังขปรีชา และครอบครัว, ครอบครัว เทเรซา รุ่งกานต์ อ่องเพ็ชร, โมทนาคุณพระ, โมทนาคุณแม่พระ

อุทิศ เรย์มองด์ ธานี ลวสุต, ครอบครัว ชื่นพุฒิ, อันนา สำรวม ชื่นพุฒิ, มารีอา ปิยะสุทธิ์ ใจสวัสดิ์ (ชื่นพุฒิ), เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ยากอบ โชติวิศิษฏ์ ประพิณวงศ์, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เปโตร ศรีมงคล-เทเรซา เฉลา เพ็ญไพจิตร, ยอแซฟ ธนพันธ์ เพ็ญไพจิตร, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, นายชมภู เศรษฐกาญจน์, โจเซฟ สุวิชากร ชินะผา, โทมัส เจริญ-อันนา มิ่งขวัญ วิพัทนะพร, ตระกูล สังขรัตน์, เปโตร ลึก พนมอุปถัมภ์, ยอแซฟ สมัย-ยวงบัปติสตา-สุมน-มารีอา สุวรรณา ชินะผา, มารีอา สุวรรณี ขำขันทอง, ยอแซฟ เหลียงเป้ง นิ่งเจริญ, ยอแซฟ ประเสริฐ นิ่งเจริญ, ยอแซฟ ประสงค์ นิ่งเจริญ, อันนา เฉลียว เคนแก้ว, อันนา สุภาพ เหวียน, ยอแซฟ เริงชัย และพี่น้องแก้วไกรสร, ยอแซฟ เกาเที้ย แซ่โป่ว, ฟรังซีสโก วิกรานต์ มีเฟื่องศาสตร์, เทเรซา สมบูรณ์ เกตุนที, ตระกูล สกุลทอง, ฟรังซิสโก ถม-มารีอา รอน-วิญญาณญาติพี่น้อง, ยอแซฟ ประนิม ตรีมานคา, มารีอา เสรี ตรีมานคา, เปโตร สยามรัฐ เยาวมาลี, ยอแซฟ วันชัย เทียนวัง, นายทวี เทพพิทักษ์, พ่อธง เลาหไทยมงคล, บรรพบุรุษครอบครัว กิจวิวัฒนการ และเลาหไทยมงคล, ยอแซฟ ดั่น อุ่ยเก๊ก, ยอแซฟ เกาเที้ย แซ่โป่ว, ผศ.อนวัช วัชรพิทักษ์กุล, นายเธียรชัย สุวรรณฤกษ์, ฟรังซิสเซเวียร์ วิรัช-ยอแซฟ สมชัย อินทรสุขสันติ, ยวง หล่อติ๊ด-มารีอา โซวม่วย แซ่ตั้ง, อาจารย์ โกวิท ยงศิริ,มารีอา ปราณี พงษ์เพิ่มมาศ, มาการีตา วรพร พันธุมจินดา, มารีอา ไพจิตร วงษ์ศุข, ยอแซฟ ฮกจิว แซ่ชือ, ฟรานซิสกา กิมเตียว แซ่ชือ, นายทวีศักดิ์ ศรีวรขาน, นายสหพล ศรีวรขาน, ยวงบัปติสตา อนุชิต ไตรภพ, อาจารย์ โกวิท ยงศิริ, อักแนส ดารี วิธีธรรม, มารีอา แผ้ว เทียนจุ้ย, มารีอา เย็น กรีกุล, เปโตร จำเนียร กิจสำเร็จ, ยอแซฟ สนิท-ปุลเกรีอา สิรินทร์-เซซีลีอา อำพัน ปิติสันต์,นายเซียะ แซ่เอ็ง, โยเซฟ จินดา จินตนเสรี, มารีอามักดาเลนา ทัศนีย์ จินตนเสรี, เปโตร เปาโล นายแพทย์ เจริญทัศน์ จินตนเสรี, โทมัส ประสงค์ ลิมปิชัย, ตระกูล สังขรัตน์, อันนา มารศรี สิทธิโชค, มารีอามักดาเลนา จงกลณี-ดอมินิโก สุมล พิชัยรัฐ, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุลเปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, เทเรซา สมพร บังอร, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มารีอามักดาเลนา วาณี ชลธี

อุทิศ เปาโล ศิริ-มารีอา วิจิตร พีรมนตรี, ลูกา กมล วงศ์ศรีศาสตร์, มารีอา ชูชื่น ธนสมบูรณ์, ยวงบัปติสตา ชุติพนธ์ ธนสมบูรณ์,แพททริค สมัคร ลวสุต, วิญญาณญาติพี่น้องสกุล “เยาวสังข์”, เปโตร โกมิน เรืองสง่า, ฟรังซิสโก วุฒิชัย ชลธี, มารีอามักดาเลนา เจริญ กรรณิการ์, เปโตร มณี วิไลทอง (ครบ 1 ปี), ยอแซฟ สุเมธ-มารีอา สุภาณี-อันตน มณี-อันนา วัฒนา รวมสำราญ, วิญญาณในไฟชำระ

_________________________________

31 January 2017

Saints of the day

St. John Bosco,

Priest (1815-1888) –

Memorial

san_giovanni_bosco_q

_________________________

PLEASE JOIN

DAILY MASS & SUNDAY MASS

READ

DAILY GOSPEL OF THE LORD JESUS

with

DAILY COMMENTARY OF THE DAY

and

SAINTS OF THE DAY

ALSO READ

NEWSLETTER IN THAI

From

SAINT FRANCIS XAVIER NEWSLETTER IN THAI

THANK YOU

___________________________________

“I am with you always, until the end of the age.”

Matthew 28:20.

***********************************************

“This is my commandment:

love one another as I love you.”

###########################

BE MERCIFUL, O LORD,

FOR WE HAVE SINNED.

#####################

HERE I AM, LORD;

I COME TO DO YOUR WILL

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s