สารวัด วัดนักบุญฟรังซีสเซเวียร์

5 February 2017. St. Francis Xavier Newsletter. ปีที่ 51 ฉบับที่ 6 วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2017

St. Francis Xavier Newsletter.

ปีที่ 51 ฉบับที่ 6 วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2017

______________________________

อาทิตย์ที่ 5 เทศกาลธรรมดา

ปีที่ 51 ฉบับที่ 6 วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2017

Do they light a lamp and then put it under a bushel basket; it

is set on a lampstand, where it gives light to all in the house.

lamp pppas0534

จะเป็นเกลือ หรือเป็นแสงสว่างก็ต้องสลายตัวตน

    เราเคยตั้งคำถามตัวเราเองบ้างไหมว่า เวลาที่พระเยซูเจ้าพูดถึงเรื่อง งานประกาศข่าวดี ทำไมพระองค์จะต้องเน้นเรื่องการเป็น “เกลือและเป็นแสงสว่าง” หรือเวลาที่พระองค์พูดถึงเรื่องพระอาณาจักรบ่อย ๆ พระองค์ก็จะใช้คำว่า “เมล็ดพืช” โดยบอกว่าเมล็ดพืชนั้น จะเกิดผลได้ก็ต่อเมื่อมันต้อง “ตกลงในดินและตายไปเสียก่อน”

พระเยซูเจ้าสั่งสอนมนุษย์โดยใช้หลักการของธรรมชาติ เกลือจะเป็นเกลือได้ หรือทำหน้าที่ของเกลือได้ เกลือนั้นจะต้องสลายตัวของมันเอง นั่นคือ เกลือต้องละลายตัวของมันเองเพื่อให้กลายเป็นน้ำเกลือ เพื่อน้ำเกลือจะได้แผ่ซ่านแทรกซึมเข้าไปในเนื้ออาหาร เพื่อรักษาอาหารนั้นให้คงเก็บรักษาได้นาน ถ้าเกลือไม่ยอมละลายตัวของมันเอง เกลือก็ไม่ใช่เกลืออีกต่อไป

แสงสว่างก็เช่นกัน แสงสว่างไม่ว่าจะเป็นแสงสว่างของเทียน หรือแสงสว่างของตะเกียง เทียนจะต้องละลายตัวของมันเองเพื่อให้แสงสว่าง ส่วนตะเกียงก็ต้องเผาผลาญแหล่งของแสงอันได้แก่ น้ำมัน เมื่อใดที่น้ำมันหมด แสงสว่างนั้นก็หายไป

ในงานประกาศข่าวดี ผู้ประกาศจะต้องทำตัวเหมือนเกลือ หรือตะเกียง หรือเทียน หมายความว่า พวกเขาจะต้องสลายตัวตนของพวกเขา เป็นอันดับแรก เพื่อให้งานเกิดผล

ให้เราลองมาพิจารณาตัวตนของเรา เพื่อดูว่าตัวตนของเราเป็นอย่างไร หลายคนหลงไป เวลามองตัวตน หรือ พิจารณาตัวตน พวกเขามักจะพบว่า ตัวเรามีดี ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว ตัวตนของเราแท้ ๆ คือ ตัวตนแห่งบาปและความชั่วในรูปแบบต่าง ๆ ไม่มิฉะนั้นพระเยซูเจ้าคงไม่เสด็จมาบังเกิดเพื่อไถ่บาป และการไถ่บาปของพระองค์ก็ยังคงดำเนินอยู่จนทุกวันนี้ เหตุผลเพียงเพราะว่า โลกยังคงถูกครอบงำด้วยอำนาจของบาปและปีศาจ โลกทั้งโลกยังคงอยู่ใต้เงาของความชั่ว เพราะฉะนั้น พวกเราจึงหนีไม่พ้นที่จะถูกครอบงำด้วยกิเลสตัณหานานาชนิด ไม่ว่าเราจะอยู่ในฐานะตำแหน่งอะไร หรือเป็นใคร ก็ยังเป็นคนบาปอยู่นั่นเอง ดังนั้น เมื่อพระเยซูเจ้าจะต้องใช้คนบาป เพื่อทำงานประกาศข่าวดีของพระองค์ พระองค์จึงบอกพวกเขาว่า พวกเขาต้องเป็นเกลือเป็นแสงสว่าง หรือทรงบอกเป็นนัยยะว่า พวกเขาต้องสลายตัวตน และการสลายตัวตนก็คือ การทำลายบาปและความชั่วในตัวเราให้หมดสิ้น เพื่องานประกาศข่าวดีจะได้เกิดผล

อิสยาห์จึงบอกว่า “จงแบ่งปันอาหารกับผู้หิวโหย” เพราะปกติธรรมชาติของเรามักไม่ค่อยแบ่ง หรือ งก “จงนำคนยากจนไร้ที่อยู่อาศัยเข้ามาในบ้าน” โดยปกติเวลาที่เราพบเห็นคนเหล่านี้ เรามักจะเดินหนี หรือเดินเลี่ยงไปทางอื่น “อย่าหันหน้าหนีจากญาติพี่น้อง” ส่วนใหญ่พวกเรามักจะอยู่แบบตัวใครตัวมัน พี่น้องจะเป็นอย่างไรก็ช่าง แม้จะนามสกุลเดียวกันก็ตาม “ถ้าท่านเลิกข่มเหงผู้อื่น” การทำร้ายคนอื่นเป็นเรื่องปกติในชีวิตของเรา และทำในหลายรูปแบบ ทำร้ายด้วยการลงมือกระทำ ทำร้ายด้วยการใช้ปากด่าว่าถากถาง หรือพูดกระแนะกระแหน ทำร้ายผู้อื่นแม้ด้วยความคิด คือคิดถึงผู้อื่นในทางร้าย ฯลฯ

การเป็นเกลือเป็นแสงสว่างก็คือ เราต้องสลายตัวตนด้านชั่วร้ายของเราออกไปให้หมด หรืออย่างน้อยให้มันลดน้อยลง เมื่อความชั่วร้ายถูกทำลาย ความดีก็จะค่อย ๆ เริ่มปรากฏ และนั่นคือการประกาศข่าวดี

เช่นเดียวกับ “เมล็ดพืชต้องตกลงดินและตายก่อน” ก็มีความหมายของการสลายตัวตนเช่นเดียวกัน

    การเข้า COURSE หรือหลักสูตรอบรม การไปเรียนวิชาโน้นวิชานี้ หรือแม้วิชาพระคัมภีร์ หรือศาสตร์ด้านพิธีกรรมเพื่อเพิ่มเติมความรู้ หรือไม่ว่าเป็นวิชาการด้านใด ถ้าผู้เข้าร่วมมิได้มีจิตสำนึกของการสลายตัวตน วิชาเหล่านั้น ก็ช่วยอะไรไม่ได้ กลับมาจากการอบรม ชีวิตยังเหมือนเดิม หรือร้ายกว่าเดิม เพราะมีความหยิ่งจองหองเข้ามาสนับสนุน

สวัสดี

คุณพ่อ สานิจ สถะวีระวงส์

______________________________

After making the crossing to the other side of the sea, Jesus and his disciples came to land

at Gennesaret and tied up there. As they were leaving the boat, people immediately recognized him.

th BOAT 111111111111111

ขอขอบคุณ    คุณกิติยา กรีกุล

        บำรุงวัด     1,000    บาท

______________________________

‘This people honors me with their lips, but their hearts are far from me
In vain do they worship me, teaching as doctrines human precepts.’

Jesus with authority stdas0149

ประกาศจากสภาภิบาลถึงพ่อแม่ พี่น้องทุกท่าน

    เนื่องจากวันเสกสุสานทุก ๆ ปีที่ผ่านมา มีสัตบุรุษมาร่วมพิธีในสุสานกันเป็นจำนวนมาก จึงเกิดความไม่สะดวกในการเข้าแถวเพื่อชำระค่าบำรุงสุสาน

    ดังนั้น เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่พี่น้อง สภาภิบาลจะตั้งโต๊ะที่หน้าวัด ในวันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ และ 26 กุมภาพันธ์ 2017 เพื่อรับค่าบำรุงสุสาน ในทุกรอบมิสซาค่ะ

พี่น้องอย่าลืมนำ ใบเสร็จของปี 2016 หรือ เขียนชื่อนักบุญและชื่อ-สกุลของผู้ล่วงลับ พร้อมเบอร์ประจำ กุฎิ แฟลต หรือ กางเขน มาด้วยนะคะ

กุฏิราคา    500    บาท

แฟลตราคา     250    บาท

กางเขนราคา     250    บาท

    จึงประกาศมาเพื่อให้พี่น้องรับทราบโดยทั่วกัน

______________________________

What comes out of a person, that is what defiles.

1 lwjas0171

มุมชวนคิด

    * นี่นี่ ทำไมคุณพ่อไม่แจกเงินอั่งเปาให้มากกว่านี้นะ

    * นี่นี่ เขาน่าจะทำของแจกให้มากกว่านี้เยอะ ๆ นะ

หนูไอรีน คงจะพูดว่า  ของแจกนั้นทำเพียงพอ หากไม่มีการเดินรับแล้ว ก็รับอีก

______________________________

The woman was a Greek, a Syrophoenician by birth, and

she begged him to drive the demon out of her daughter.

1 women wjpas0171

สภาภิบาลวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

สวัสดีค่ะพี่น้องที่รัก

พอดีได้อ่านนิตยสารแม่พระยุคใหม่ เรื่อง อย่าดีแต่บ่น มีใจความว่า พระเยซูเจ้าทรงสอนเราว่า บุคคลใดที่เคยหลงผิดแล้วกลับมาสู่หนทางที่ถูกต้อง บุคคลนั้นจะได้รับพระพรมากมาย

    วันหนึ่ง ไอรีนกำลังเดินเล่นตามชายหาด พบเด็กกลุ่มหนึ่งกำลังปาก้อนหินใส่นกนางนวลที่ปีกหักบินไม่ได้ เธอหยุดเดินเข้าไปบอกเด็กกลุ่มนั้นว่า ให้หยุดปาก้อนหินใส่นก และเมื่อไอรีนเดินกลับมา เธอก็เห็นเด็กกลุ่มนั้นกำลังมุงรอบนกนางนวล ช่วยกันป้อนอาหารและสร้างเพิงให้นกอยู่ ไอรีนแปลกใจและดีใจมากที่คำแนะนำของเขา สามารถเปลี่ยนทัศนคติของเด็ก ๆ ได้ถึงเพียงนี้ เธอคิดว่า คงเป็นเรื่องเศร้าถ้าเธอไม่สละเวลาเพื่อเข้าไปแนะนำเด็ก ๆ เหล่านั้นให้ใช้พลังงานของพวกเขาไปในทางที่ก่อให้เกิดประโยชน์

    เรื่องนี้แสดงให้เห็นว่า ไอรีนไม่ยอมทำเหมือนคนจำนวนมาก ที่มองเห็นคนทำไม่ดีแล้วก็ได้แต่บ่น แต่ไม่ยอมทำอะไรสักอย่างเพื่อเปลี่ยนแปลงสถานการณ์

    ให้เราถามตนเองด้วยคำถามว่า เราเองเอาแต่วิพากษ์วิจารณ์สถานการณ์ของผู้อื่นเพียงอย่างเดียว แต่ไม่เคยทำอะไรเลย เพื่อช่วยและเป็นกำลังใจให้สถานการณ์นั้น ๆ ดีขึ้น

________________________________

“Ephphatha!”

(that is, “Be opened!”)

1 dumb stdas0160

ประกาศแต่งงาน  

          (ครั้งที่ 2)                   นาย พงษ์อนันต์ พันธะไชย

บุตร                     นาย เสน – นาง ทุมมา พันธะไชย

กับ                     มารีอา ณัฏฐ์พัชร์ บุญสถิตย์ถาวร

บุตรี   ดอมินิโก ก่า เหงียนกวาง – มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร

พิธีแต่งงานที่วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ ค.ศ.2017  เวลา 14.00 น.

 

 

(ครั้งที่ 1)                  เปโตร นาวี นภาวัฒนโยธิน

        บุตร    นาย วันชัย นภาวัฒนโยธิน – นาง วงเดือน เรืองรัศมีจันทร

กับ                            เทเรซา ธนุนาฏ เอกะสิงห์

บุตรี     ฟรังซิสโก พลเรือตรี อนุกร – นาง แสงเดือน เอกะสิงห์

พิธีแต่งงานที่อาสนวิหารอัสสัมชัญ

วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ ค.ศ.2017  เวลา 10.00 น.

ขอคำภาวนาแด่คู่สมรสให้มีความสุขในชีวิต และท่านใดที่ทราบข้อขัดขวาง กรุณาแจ้งให้พระสงฆ์ทราบ

_____________________________

ประชาสัมพันธ์

  1. ประกาศงดมิสซา

เนื่องจากพระสงฆ์ไปเข้าเงียบ เขต 2   วันที่ 7 – 9 กุมภาพันธ์ ศกนี้    

    ทางวัดของดมิสซา ตั้งแต่ค่ำวันอังคารที่ 7 ไปจนถึงค่ำวันพฤหัสฯที่ 9 กุมภาพันธ์

  1. เชิญร่วมพิธีโปรดศีลกำลังนักเรียนในวันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ ศกนี้  เวลา 10.00 น.

และพิธีโปรดศีลมหาสนิทครั้งแรกและรื้อฟื้นศีลล้างบาปอย่างสง่า ในวันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ ศกนี้ เวลา 10.00 น. ที่วัด

ขอคุณพ่อ คุณแม่ ผู้ปกครองได้จัดเวลามาร่วมพิธีพร้อมกับลูกหลานในโอกาสพิเศษนี้ด้วย

  1. เรื่องสัญญาเช่าที่ดินประจำปี 2560/2017

มิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ กำหนดให้ผู้อาศัยทุกท่านในที่ดินเขตปกครอง วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ ต่อสัญญาเช่าที่ดินประจำปี  ในวันเสาร์ที่ 18 และ 25 กุมภาพันธ์ 2560    

        เวลา 09.30 น. – 11.30 น.  ที่ห้องประชุม บ้านพระสงฆ์

  1.   ฉลองพระรูปพระเยซูเจ้ารักษาชายตาบอด (พระโต)

วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560  เวลา 19.00 น.  โดย คุณพ่อ เชษฐ์ดนัย ไชยเผือก เป็นประธาน

  1.   วันพุธรับเถ้า   ปีนี้ตรงกับวันพุธที่ 1 มีนาคม 2560

มีพิธีเสกและโรยเถ้า เวลา 19.00 น.

  1. เสกสุสานประจำปี 2560/2017

    วันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม 2560  พิธีบูชาขอบพระคุณในสุสาน  เวลา 16.30 น.

โดย คุณพ่อ วีระศักดิ์ สุภาเพิ่ม เป็นประธาน

ทางวัดมีดอกไม้และเทียนบริการ

            อย่าลืม  ชำระค่าบำรุงสุสานประจำปี 2560/2017

                – กุฎิ            500     บาท

                – แฟลต / กางเขน    250     บาท

“Where can anyone get enough bread to satisfy

them here in this deserted place?”

five breads stdas0097

มิสซาประจำสัปดาห์

จันทร์ที่ 6

06.00 น.

19.00 น.

ระลึกถึง น.เปาโล มีกิ พระสงฆ์และเพื่อนมรณสักขี

อุทิศ วิญญาณครอบครัว “อาภรณ์รัตน์”, เปาโล สุดใจ กายสุต, อักแนส ดารี วิธีธรรม, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ,อากาทา เง็ก แซ่กัง, ยอแซฟ หงวนจั้ว-มารีอา ไส้เง็ก แซ่ลี้, เปโตร ยิ่มลี้ แซ่อุน, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุลเปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร

อุทิศ มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ฟรังซีสโก วิกรานต์ มีเฟื่องศาสตร์, มาการีตา วรพร พันธุมจินดา, เปโตร สยามรัฐ เยาวมาลี, มารีอา บรรจง สถิตย์ถาวร, มารีอา ราตรี ชูกมล, เปโตร อำนวย-เทเรซา บุญยัง สังขรัตน์, มารีอา ก้อนทอง วงศ์ก้อนทอง, วิญญาณในไฟชำระ

อังคารที่ 7

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลธรรมดา

สุขสำราญ เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, อันนา อภิษฎา มณีวงศ์วิจิตร, คล้ายวันเกิด หลุยส์ ดอมินิก พิเนต วัฒนโยธิน

อุทิศ คุณพ่อ ยวงบัปติสตา ตาปี, เปาโล สุดใจ กายสุต, ยอห์น บัปติสต์ ประมวล ชลหาญ, อักแนส ดารี วิธีธรรม, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุลเปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, ฟรังซีสโก วิกรานต์ มีเฟื่องศาสตร์, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เปโตร สยามรัฐ เยาวมาลี, วิญญาณในไฟชำระ

งดมิสซา

พุธที่ 8

06.00 น.

19.00 น.

น.เยโรม เอมีลานี พระสงฆ์

น.โยเซฟิน บาคีตา พรหมจารี

งดมิสซา

งดมิสซา

พฤหัสฯที่ 9

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลธรรมดา

งดมิสซา

งดมิสซา

ศุกร์ที่ 10

06.00 น.

19.00 น.

ระลึกถึง น.สกอลัสติกา พรหมจารี

อุทิศ ดวงพระวิญญาณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว-รัชกาลที่ 9, เปาโล สุดใจ กายสุต, อักแนส ดารี วิธีธรรม,มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, มาการิต อ่างแก้ว, ยวงบัปติสตา ชุน-มารีอา หวุน-มารีอา ทองสุข ธาดาประสิทธิ์, อันนา มะลิ จึงประไพ, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุลเปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, วันเกิด อันนา นิภา หอมประทุม

อุทิศ มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ฟรังซีสโก วิกรานต์ มีเฟื่องศาสตร์, เปโตร สยามรัฐ เยาวมาลี, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, มารีอา สุดาลักษณ์ ชินทร์นลัย, คุณเพ็ญทิพา พัววรานุเคราะห์, เซซีลีอา เสงี่ยม สุขชัย, วิญญาณในไฟชำระ

เสาร์ที่ 11

06.00 น.

19.00 น.

แม่พระประจักษ์ที่เมืองลูร์ด

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, ดอมินิกโก อุไร-โรซา เสนอ ศรีบุญเลิศ, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, อักแนส ดารี วิธีธรรม, อันนา กาญจนา ธีรวิฑูร, เปโตร ธีระ ธีรวิฑูร, อันตน ชัยยศ ธีรวิฑูร, ยอแซฟ ชัยยุทธ ธีรวิฑูร, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุลเปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มารีอา ยินดี ธาราวร, เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร, ครอบครัว รุธิรกนก, สำหรับทุกคนในครอบครัว บ้านเลขที่ 19 สามเสน, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, มีคาแอล ประสิทธิ์-เอลิซาเบท ประทุม สิทธิ, เปโตร พงษ์ศักดิ์ สิทธิ, วิญญาณญาติพี่น้องตระกูล “ชนวัฒน์”, เปโตร เล็ก สุขชัย, อันเดร หยงเคียง แซ่โง้ว,ฟิลลิป สุชาติ เจนวรรณะกุล, มารีอา เตียง โอวสกุล, เปโตร อนุช กัณหะเสน, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ฟรังซีสโก วิกรานต์ มีเฟื่องศาสตร์, เปโตร สยามรัฐ เยาวมาลี, นิโคลัส วีรวัฒน์ รุธิรกนก, ยวงบัปติสตา เมธี อาภรณ์รัตน์,ยอแซฟ ประสิทธิ์-มารีอา สุนี เอกะสิงห์, ยอแซฟ หมอวาศ-มารีอา สุด ประดิษฐ์จุสิน, ยอแซฟ วิณิน-มารีอา ชลูด พันธุมจินดา, ยอแซฟ พิพัฒน์-เฮเลนา อุไรลักษณ์ อิศรภักดี, ฟรังซีสโก ถวิล โรจนอุทัย, เทเรซา ประภา-เรือตรี ปรีชา-ฟรังซิสโก ภานพ เนตรายน, วิญญาณของญาติพี่น้อง-วิญญาณในไฟชำระและวิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง

อาทิตย์ที่ 12

06.30 น.

08.30 น.

10.00 น.

16.00 น.

อาทิตย์ที่ 6 เทศกาลธรรมดา

สุขสำราญ ครอบครัว นางสงวน สุภาพร, มารีอา สุภาวดี เยาวสังข์

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ พยุง-มารีอา อุทัย เอียงผาสุก, เปโตร คำ-มารีอา โสภาวรรณ จันสวัสดิ์, มัทธิว สง่า-อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ฟรังซีสโก เฉลิมพล-ยอแซฟ เฉลิมชัย-เปาโล เฉลิมชาติ แววเกกี, ลูซีอา อำภา-ด.ช.ไชยนันท์ รุจิพงศ์, เปโตร ประวิทย์-มารีอา วัชรี วิทวัสพงศ์, ร็อค เมือง-มารีอา กุหลาบ ดีสุดจิต, เปาโล ไพศาล ดีสุดจิต, เปโตร ราศรี-เทเรซา ฉอ้อน ทิวไผ่งาม, เปโตร ทวี ทิวไผ่งาม, เปาโล สุดใจ กายสุต, ฟรังซีสโก สุมิตร ศรจิตติ, ฟรังซีสโก สมพล ศุระศรางค์, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, อันนา กาญจนา ธีรวิฑูร, เปโตร ธีระ ธีรวิฑูร, อันตน ชัยยศ ธีรวิฑูร, ยอแซฟ ชัยยุทธ ธีรวิฑูร, ฟรังซิสโก สุทธิ-มารีอา สมร ชลหาญ, ซีมอน มงคล, เปโตร เรืองเวทย์ แสงรัตนา (ครบ 2 ปี), วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ สัตบุรุษทุกครอบครัว

สุขสำราญ คาธารีนา อโณทัย สุวรรณประดิษฐ์ และครอบครัว, ยอแซฟ นิติวุฒิ สุวรรณประดิษฐ์ และครอบครัว,ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, อากาทา พิลาวัลย์ ตรีมานคา และครอบครัว, มีคาแอล พรพล พัธนพันธุ์, เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร, มารีอา ปัณฑา-มารีอา เปี่ยมขวัญ ปัณฑวังกูร, ประสิทธิ์-มารีอา นุชนาถ-กฤต กิจวิวัฒนการ, แม่เสาวนีย์ เลาหไทยมงคล, ดอมินิก ซาวีโอ อลงกต-ยวง บอสโก อติชาต ปิติสันต์, มารีอา ปราณี คริสต์วทัญญู และครอบครัว, ครอบครัว เปาโล อนุรักษ์ สมพานิช, ครอบครัว มารีอา ปรีดา ถ้ำกลาง และลูกหลาน, นายประวัติ งามละม้าย และครอบครัว, ดอมินิก พงศกร บวรวิภาต, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, อัญชลี วิพัทนะพร, สังคม พนมอุปถัมภ์, อันนา ดิ่ว วิพัทนะพร และลูกหลาน, นายชัยพร จิตตอำไพ, ครอบครัว มารีอากอแรตตี อรณิชา จิตต์เจริญ, การดำเนินกิจการของ บจก.ศุจินธร (2012) และครอบครัวพนักงานทุกคน, หลุยส์ มารี เอกชัย ลัดเครือ และครอบครัว, เทเรซา ณฐ์ณิชญ์ชา ชาญนำสิน, ครอบครัว เหมี่ยวเค้ง แซ่เจี่ย, ครอบครัว พยัคฆพันธ์, เทเรซา กุลรดา แจ้งความดี, ครอบครัว ลวสุต, ครอบครัว พิชัยรัฐ, ยอแซฟ ธวัช-ฟรังซิสเซเวียร์ ธนัช-เทเรซา สุภาพร-ยอห์น อัครสาวก กฤตธนัช ธีรวชิรกุล, อันนา สริตา พฤกษอรุณ และครอบครัว, ครอบครัว กิจสวัสดิ์, ครอบครัว ซูซานนา สุวรรณา ธีรกระวีกุล, ครอบครัว พึ่งพระจิตร์, ครอบครัว ปีเตอร์ สุนทร ปานฟัก, ครอบครัว ทรัพย์อาภารัตน์, ครอบครัว ยวง พงษ์ศักดิ์ ธาราฉัตร, โมทนาคุณพระ, โมทนาคุณแม่พระ

อุทิศ เรย์มองด์ ธานี ลวสุต, ครอบครัว ชื่นพุฒิ, อันนา สำรวม ชื่นพุฒิ, มารีอา ปิยะสุทธิ์ ใจสวัสดิ์ (ชื่นพุฒิ), เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ยากอบ โชติวิศิษฏ์ ประพิณวงศ์, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เปโตร ศรีมงคล-เทเรซา เฉลา เพ็ญไพจิตร, ยอแซฟ ธนพันธ์ เพ็ญไพจิตร, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, อันนา สุนี บวรวิภาต, มารีอา เที่ยง สุททาวาศ, โจเซฟ สุวิชากร ชินะผา, นายชมภู เศรษฐกาญจน์, ยอแซฟ เหลียงเป้ง นิ่งเจริญ, ยอแซฟ ประเสริฐ นิ่งเจริญ, ยอแซฟ ประสงค์ นิ่งเจริญ, ฟรังซีสโก วิกรานต์ มีเฟื่องศาสตร์, ตระกูล สกุลทอง, ยอแซฟ ประนิม ตรีมานคา, มารีอา เสรี ตรีมานคา, เปโตร สยามรัฐ เยาวมาลี, นายเธียรชัย สุวรรณฤกษ์, พ่อธง เลาหไทยมงคล, บรรพบุรุษครอบครัว กิจวิวัฒนการ และเลาหไทยมงคล, ยวง หล่อติ๊ด-มารีอา โซวม่วย แซ่ตั้ง, มารีอา ปุ้ยเจ้-มารีอา ป้อฮุ้น, นายสวิง-นางสวิง ลี้กุล, นายพานิช ลี้กุล, ยาโกเบ งอง-มารีอา โรซา-มารีอา ประกอบ กิจสำเร็จ, ปู่ย่า อาน วิพัทนะพร, ตายาย แฮว และญาติพี่น้อง, บรรพบุรุษครอบครัว หอมประทุม และครอบครัว ประทุมแก้ว, ทุกคนในครอบครัว ดาวรัตนหงษ์, ยอแซฟ สฤษดิ์ โมระเสริฐ, ยอแซฟ สุรพล โมระเสริฐ, อักแนส ดารี วิธีธรรม, เปโตร จำเนียร กิจสำเร็จ, ยอแซฟ วิบูลย์-มารีอา แสวง มัจฉาชีพ, ฟรังซิสโก ภาติยะ พิริยะพันธ์, มีคาแอล ศรศักดิ์ มัจฉาชีพ, อันนา ชุดา ใจเฉื่อย, มารีอา ปราณี พงษ์เพิ่มมาศ, มารีอา แผ้ว เทียนจุ้ย, นายทวีศักดิ์ ศรีวรขาน, นายสหพล ศรีวรขาน, ยอแซฟ สนิท-ปุลเกรีอา สิรินทร์-เซซีลีอา อำพัน ปิติสันต์, นายเซียะ แซ่เอ็ง, เฮเลนา สมถวิล-ฟรังซิสเซเวียร์ ภิรมย์ เจริญศุข, โยเซฟ จินดา จินตนเสรี, มารีอามักดาเลนา ทัศนีย์ จินตนเสรี, เปโตร เปาโล นายแพทย์ เจริญทัศน์ จินตนเสรี, โทมัส ประสงค์ ลิมปิชัย, ตระกูล สังขรัตน์, อันนา มารศรี สิทธิโชค, มารีอามักดาเลนา จงกลณี-ดอมินิโก สุมล พิชัยรัฐ, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุลเปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, เทเรซา สมพร บังอร, อันตน เสถียร-ลูซีอา ลมัย ชมไพศาล, วิญญาณสกุล ชมไพศาล และ กรีกุล, มารีอา แพงศรี พนมอุปถัมภ์, ยอแซฟ ทองแดง พนมอุปถัมภ์, อันนา ศิริพร พนมอุปถัมภ์, อันนา เพ็ญศรี พนมอุปถัมภ์, มาติโน เรือง พนมอุปถัมภ์, ยอแซฟ ไหน่ฮวย แซ่ลี้, อักแนส เท่งมุ้ย แซ่ก๊วย, มารีอา ซิ้วเจ็ง แซ่อื้อ, อันนา สุนี บวรวิภาต, มอนิกา มาลี เลื่อนประไพ, ยอแซฟ วิสิษฐ์-มาร์ธา สุดจิต มัจฉาชีพ, วิญญาณในไฟชำระ

อุทิศ เปาโล ศิริ-มารีอา วิจิตร พีรมนตรี, แพททริค สมัคร ลวสุต, วิญญาณญาติพี่น้องสกุล “เยาวสังข์”, ยอแซฟ ไพฑูรย์ กรรณิการ์, มารีอา ยุพิน ไกรสมสุข, ฟรังซิสโก ศักดิ์ชัย-ยวง บอสโก จำรอง บัวศรี, ยอแซฟ สุเมธ-มารีอา สุภาณี-อันตน มณี-อันนา วัฒนา รวมสำราญ, เปโตร สะอาด-โรซา ลำใย สังขรัตน์, วิญญาณในไฟชำระ

__________________________________

6 February 2017

Saints of the day

St. Paul Miki & his companions,

Martyrs (+ 1597) –

Memorial

miki-untitled

The initial growth of Christianity after Francis Xavier’s 1549 arrival in Japan led to opposition from Japanese leaders who feared that the introduction of Christianity was the first step in Spain’s effort to conquer their country, just as the Spanish had already conquered the Philippines. The Taiko Toyotomi Hideyoshi, ruler of Japan, banished all foreign ministers in 1587, but about fifteen Franciscans come to Japan from the Philippines in 1593. So, in 1596 Hideyoshi ordered the arrest of all missionaries. Police arrested six Franciscans, three Jesuits, fifteen Japanese tertiaries and two Japanese converts. They were condemned to be executed by crucifixion. They were tortured and crucified on 5 February 1597 at Tateyama (Hill of Wheat), Nagasaki.

        Among the Jesuits was Paul Miki, still a Jesuit scholastic [Jesuit in training]. He was born about 1565 in Japan. He entered the Society of Jesus and was a successful preacher. From the cross he preached to the people inviting them to conversion. Miki was also the first Japanese religious to be martyred.

        Finally soldiers pierced each prisoner’s chest with a lance. The hill on which they died became known as “Martyrs’ Hill.”

    They were all canonized as the Martyrs of Japan in 1862 by Pope Pius IX

_____________________

“The only reason for my being killed is that I have taught the doctrine of Christ.
I thank God it is for this reason that I die.
I believe that I am telling the truth before I die.
I know you believe me and I want to say to you all once again:
Ask Christ to help you become happy. I obey Christ.
After Christ’s example, I forgive my persecutors. I do not hate them.
I ask God to have pity on all,
and I hope my blood will fall on my fellow men as a fruitful rain.”

_________________________________

PLEASE JOIN

DAILY MASS & SUNDAY MASS

READ

DAILY GOSPEL OF THE LORD JESUS

with

DAILY COMMENTARY OF THE DAY

and

SAINTS OF THE DAY

ALSO READ

NEWSLETTER IN THAI

From

SAINT FRANCIS XAVIER NEWSLETTER IN THAI

THANK YOU

___________________________________

“I am with you always, until the end of the age.”

Matthew 28:20.

***********************************************

“This is my commandment:

love one another as I love you.”

###########################

BE MERCIFUL, O LORD,

FOR WE HAVE SINNED.

#####################

HERE I AM, LORD;

I COME TO DO YOUR WILL

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s