สารวัด วัดนักบุญฟรังซีสเซเวียร์

12 March 2017. St. Francis Xavier Newsletter. ปีที่ 51 ฉบับที่ 11 วันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2017

St. Francis Xavier Newsletter.

ปีที่ 51 ฉบับที่ 11 วันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2017

________________________________

อาทิตย์ที่ 2 เทศกาลมหาพรต

ปีที่ 51 ฉบับที่ 11 วันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2017

Jesus was transfigured before them; his face shone

like the sun and his clothes became white as light.

Lotto_Lorenzo_Transfiguration_1510_2

อาทิตย์ที่ 2 เทศกาลมหาพรต

พี่น้อง เราได้เดินทางมาถึงสัปดาห์ที่ 2 ในเทศกาลมหาพรต ซึ่งพระวาจาของพระเจ้าได้พูดถึงการเรียกของพระเจ้า

ในบทอ่านแรก พระเจ้าทรงเรียกอับราฮัมให้ออกจากบ้านเมืองของตน และอับราฮัมเชื่อแม้จะต้องเดินทางไปยังดินแดนที่ไม่รู้จัก ทำให้อับราฮัมกลายเป็น “บิดาของผู้มีความเชื่อ”

ในบทอ่านที่สอง นักบุญเปาโลได้ย้ำเตือนว่า พระเจ้าได้ทรงเรียกเราแต่ละคนสู่ความศักดิ์สิทธิ์  เพื่อให้เราเชื่อไว้ใจในพระเจ้าและเกียรติมงคลที่รอคอยเราอยู่ งานของเราคือการเปลี่ยนแปลงจิตใจ เป็นทุกข์ถึงบาป และกลับใจมาหาพระเจ้า เพื่อเตรียมตัวเองสำหรับเกียรติรุ่งโรจน์แห่งธรรมล้ำลึกปัสกา ที่เราจะได้รับพร้อมกับพระคริสตเจ้า

พระวรสารวันนี้ ทำให้เราทราบถึงเรื่องราวที่งดงามเกี่ยวกับการประจักษ์พระวรกายของพระเยซูเจ้า มัทธิวบอกเราว่า พระเยซูเจ้าทรงพาศิษย์ที่ทรงรัก 3 คน ได้แก่ เปโตร ยากอบและยอห์น ขึ้นไปบนภูเขาสูงแยกจากคนอื่น และทรงประจักษ์พระวรกายให้พวกเขาได้เห็น พระพักตร์ของพระองค์ส่องประกายเจิดเจ้าเหมือนดวงอาทิตย์และฉลองพระองค์ขาววาววับ โมเสสและประกาศกเอลียาห์ได้ปรากฏมาสนทนากับพระองค์ ถึงพระทรมานและการสิ้นพระชนม์ที่พระองค์กำลังจะได้รับ

สำหรับพระเยซูเจ้า นี่คือช่วงเวลาที่พิเศษ เพราะพระองค์กำลังจะเดินทางไปกรุงเยรูซาเล็มเพื่อรับทรมานและถูกตรึงตายบนไม้กางเขน พระองค์ทรงต้องการทำให้ศิษย์ของพระองค์เกิดความมั่นใจและมีความเข้มแข็ง ทำให้พวกเขาได้ทราบถึงความเป็นบุตรพระเจ้าของพระองค์ ผ่านทางพระสุระเสียงของพระบิดาเจ้าที่ตรัสว่า “ท่านผู้นี้เป็นบุตรสุดที่รักของเรา เราพึงพอใจยิ่งนัก จงฟังท่านเถิด” ซึ่งเป็นพระดำรัสเดียวกันที่ตรัสขณะที่พระองค์รับพิธีล้างจากยอห์น บัปติสต์ ก่อนจะเริ่มภารกิจของพระองค์

การที่พระพักตร์ของพระองค์เปล่งรัศมีดุจดวงอาทิตย์และฉลองพระองค์ขาววาววับ แสดงให้เห็นว่าพระองค์ทรงเป็นแสงสว่างที่แท้จริงที่ส่องสว่างแก่มนุษย์ทุกคน อีกทั้งเป็นการบอกล่วงหน้าถึงการกลับคืนชีพและครองราชย์นิรันดรของพระองค์ ในฐานะพระเจ้าและกษัตริย์แห่งสากลจักรวาล การปรากฏมาของโมเสสผู้รับมอบบัญญัติจากพระเจ้า และเอลียาห์ประกาศกผู้ยิ่งใหญ่ของอิสราเอล เป็นตัวแทนของธรรมบัญญัติและธรรมประเพณี ที่รับรองการกระทำของพระเยซูเจ้าและสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับพระองค์

คุณพ่อ ดิษพล รุ่งโรจน์วรวัฒนา

___________________________

สภาภิบาลวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

สวัสดีค่ะพี่น้องที่รัก

เทศกาลมหาพรต เป็นโอกาสเหมาะ ที่พวกเราคริสตชนทุกคนควรมาทบทวน คำสอนกัน ในสังคมปัจจุบันนี้ มีคริสตชนจำนวนมากมายที่หลงลืมหลักธรรมคำสอนที่เคยร่ำเรียนมาตั้งแต่สมัยเป็นนักเรียนไปจนหมดสิ้นแล้ว แต่พี่น้องที่รัก ไม่มีคำว่า สายเกินที่จะแก้ไขสำหรับพวกเรา วันนี้พวกเรามาทบทวน สัลักษณ์ 40 วันของเทศกาลมหาพรตกันนะคะพี่น้อง

สัญลักษณ์ 40 วันของเทศกาลมหาพรต มีความหมายเกี่ยวข้องกับเลข 40 ในพระคัมภีร์ ดังนี้

  • จากแบบฉบับของพระเยซูเจ้าที่ทรงอดอาหารในถิ่นทุรกันดารเป็นเวลา 40 วัน (ไปอ่านเพิ่มใน มธ.4:2 และ ลก.4:1-2
  • ในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิม กล่าวถึงโมเสสอดอาหาร 40 วัน ขณะที่อยู่กับพระยาห์เวห์บนภูเขาซีนาย (อ่านเพิ่มเติมได้ที่ อพย.34:28)
  • เอลียาห์อดอาหาร 40 วัน ขณะที่เดินทางไปที่ภูเขาโฮเรบ (อ่านเพิ่มเติมได้ที่ 1 พกษ.19:8)
  • ชาวอิสราเอลใช้เวลา 40 ปี ในถิ่นทุรกันดาร ก่อนที่จะเข้าสู่แผ่นดินแห่งพันธสัญญา (อ่านเพิ่มเติมได้ใน อพย.)

และในพระคัมภีร์เลข 40 ยังเป็นสัญลักษณ์หมายถึง การผ่าน การเตรียมตัว การกลับใจ การใช้โทษบาป การชำระตน การหันหลังให้กับความชั่วร้าย และการตัดสินใจเลือกพระเจ้า

(ค้นคว้าข้อมูลจากคู่มือเจริญชีวิตมหาพรต)

Stop judging and you will not be judged. Stop condemning and you

will not be condemned. Forgive and you will be forgiven.

STOP JUDGING stdas0053

______________________________

ประชาสัมพันธ์

  1. กิจกรรมเสริมศรัทธา ตลอดเทศกาลมหาพรต

– เดินรูป 14 ภาค ทั้งส่วนตัว และส่วนรวม

(วัดจัดส่วนรวม ทุกวันศุกร์, วันเสาร์ เวลา 18.30 น. ก่อนมิสซา และวันอาทิตย์ หลังมิสซารอบ  10.00 น.)

– ประกอบกิจเมตตาช่วยคนจน รับกระบอกมหาพรต ครอบครัวละ 1 ใบ นำส่งคืนวันสมโภชปัสกา

– เยี่ยม/ดูแลคนป่วย ทั้งที่บ้านและโรงพยาบาล

– งดคำพูด หรือการกระทำที่ทำร้ายจิตใจ – กายผู้อื่นให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้

  1. เชิญชวนพี่น้องรับกระบอกมหาพรตที่ทางวัดจัดให้ เพียงครอบครัวละ 1 ใบ เพื่อร่วมกันช่วยเหลือคนยากจน เพียงอดออมวันละเล็กละน้อยหยอดเงินใส่กระบอกมหาพรต
  2. สัญญาเช่าที่ดินประจำปี 2560/2017

พี่น้องท่านใดที่ไม่ได้มาทำสัญญาตามวันที่มิสซังฯกำหนด เพราะติดธุระบางอย่าง

ท่านสามารถมาติดต่อกับเจ้าหน้าที่วัดได้

  1. ขอเชิญพี่น้องชำระค่าบำรุงสุสานประจำปี 2560

        กุฏิ            500    บาท/ปี

แฟลต/กางเขน        250    บาท/ปี

  1. เปิดเรียนคำสอนภาคฤดูร้อน สำหรับเด็ก เพื่อเตรียมตัวรับศีลล้างบาป ศีลมหาสนิท ศีลกำลัง และรื้อฟื้นคำสัญญาแห่งศีลล้างบาป

    เริ่มเรียนวันที่ 27 มีนาคม ถึง 29 เมษายน 2017

      เวลาเรียน 8.00 น. – 12.30 น.

    (พบกันที่หน้าวัด)

            ศีลมหาสนิท     จบ ป.3 ขึ้นไป

            ศีลกำลัง    จบ ป.6 ขึ้นไป

            และรื้อฟื้นคำสัญญาแห่งศีลล้างบาป      ชั้น ม.1 เป็นต้นไป

They love places of honor at banquets, seats of honor in synagogues,

greetings in marketplaces, and the salutation ‘Rabbi.’

PHARISEE stdas0746

มรรคาศักดิ์สิทธิ์ (เดินรูป 14 ภาค) ตลอดเทศกาลมหาพรต

        ทุกวันศุกร์, วันเสาร์      เวลา 18.30 น.

        ทุกวันอาทิตย์        เวลา 11.00 น.

_________________________________

“Command that these two sons of mine sit, one at your right

and the other at your left, in your kingdom.”

1 TWO SONS stdas0086

________________________________

ขอขอบคุณ

คุณอารยา ทรัพย์เจริญ

สนับสนุนคลินิกสะมาริตัน

จำนวน    5,000       บาท

“Dogs even used to come and lick his sores.”

LAZARUS stdas0054

________________________________

ขอขอบคุณ

นายแพทย์ ไพรัช ดีสุดจิต

สนับสนุนกลุ่มคริสตชนอาสาสมัคร

จำนวน     1,000       บาท

‘This is the heir. Come, let us kill him and acquire his inheritance.’
They seized him, threw him out of the vineyard, and killed him.

1 wineyard stdas0150

ประกาศแต่งงาน

(ครั้งที่ 2)

ฟรังซิสเซเวียร์ ดร.อภินันท์ ทรัพย์ธนมั่น

        บุตร     ยอแซฟ สอาด เกาะสุวรรณ์ – อันนา ฐาปนา ทรัพย์ธนมั่น

        กับ                      นางสาว เธียรขวัญญ์ เกษรสุริวงศ์

        บุตรี                นายสมควร – นางคำอิง เกษรสุริวงศ์

พิธีแต่งงานที่วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม ค.ศ.2017  เวลา 9.30 น.

ขอคำภาวนาแด่คู่สมรสให้มีความสุขในชีวิต และท่านใดที่ทราบข้อขัดขวาง กรุณาแจ้งให้พระสงฆ์ทราบ

_______________________________

While he was still a long way off, his father caught sight of him, and was

filled with compassion. He ran to his son, embraced him and kissed him.

prodigy pppas0067

มิสซาประจำสัปดาห์

จันทร์ที่ 13

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลมหาพรต

อุทิศ วิญญาณครอบครัว “อาภรณ์รัตน์”, เปาโล สุดใจ กายสุต, อักแนส ดารี วิธีธรรม, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, มารีอา กานดา ศรีประมงค์, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุลเปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, มารีอา สุวพีร์ (เยาวสังข์)เตชะเสน, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร

อุทิศ มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ฟรังซีสโก วิกรานต์ มีเฟื่องศาสตร์, อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เปโตร สยามรัฐ เยาวมาลี, มารีอา บรรจง สถิตย์ถาวร, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, มารีอา พรรณี เยาวสังข์,

ลูซีอา บาลดี-เปโตร รุ่งนิรันดร์ วรสาร และญาติ, โทมัส ประวิทย์-โทมัส ไมเคิล ศรัทธา ยินดีเดช, ฟรังซีสโก ปรีชา-มารีอา อำพัน กานตานนท์, เปาโล เสงี่ยม-เอลีซาเบธ จ่อน แววเกกี, เปาโล หร่าย-มารีอา เกษร บุญเจือ, ยอแซฟ สมาน-มารีอา สุภาพ นิลขำ,อันเดร สละ โรจนะเสน, วิญญาณในไฟชำระ

อังคารที่ 14

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลมหาพรต

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, ยอห์น บัปติสต์ ประมวล ชลหาญ, นางเขียน-นางขวัญเมือง ศรีจันทรา, เปโตร จิรศักดิ์ ชลหาญ, อักแนส ดารี วิธีธรรม, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุลเปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, คุณมานพ อาภามงคล

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, ฟรังซีสโก วิกรานต์ มีเฟื่องศาสตร์, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เปโตร สยามรัฐ เยาวมาลี, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, มารีอา ด.ญ.แดง แซ่ตั้ง, ยอแซฟ สี พึ่งจิตต์ (ครบรอบ 6 ปี), มารีอา สร้อย โรจนะเสน, เปาโล หร่าย-มารีอา เกษร บุญเจือ, ยอแซฟ สมาน-มารีอา สุภาพ นิลขำ, วิญญาณในไฟชำระ

พุธที่ 15

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลมหาพรต

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, มารีอา บุญส่ง ฉ่ำศรี, อักแนส ดารี วิธีธรรม, มอนิกา ทับทิม-ยอแซฟ สำอางค์ ปานฟัก, มารีอามักดาเลนา ศรีเมือง ธูปหอม, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุลเปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, ฟรังซีสโก วิกรานต์ มีเฟื่องศาสตร์, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เปโตร สยามรัฐ เยาวมาลี, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, ยอแซฟ อดิศักดิ์ พันธุมจินดา, ปีโอ ทวี รุ่งเรืองผล (ครบรอบ 20 ปี), โทมัส มะกอก โรจนะเสน, เปาโล หร่าย-มารีอา เกษร บุญเจือ, ยอแซฟ สมาน-มารีอา สุภาพ นิลขำ, วิญญาณในไฟชำระ

พฤหัสฯที่ 16

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลมหาพรต

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, ฟรังซิสโก สุทธิ-มารีอา สมร ชลหาญ, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุลเปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, ยอแซฟ โทนี่-ฟรังซิสโก ใจ-มารีอา สวง-ยาโกเบ สุจินต์-ยอแซฟ จุลพงษ์-เทเรซา วิรัญญา-มารีอา จันทร์เพ็ญ สุขในมณี, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, ฟรังซีสโก วิกรานต์ มีเฟื่องศาสตร์, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เปโตร สยามรัฐ เยาวมาลี, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, มารีอา ลมัย ศรีวิไล, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค,ยอแซฟ เต็กยู้ แซ่อึ้ง, ยอแซฟ อดิศักดิ์ พันธุมจินดา, นายคาร์ลโอลูฟ คาร์ลซ่อน, เปาโล พล.ต.สกล-โรซา ละม่อม ชมไพศาล, ดอนบอสโก แสวง โรจนะเสน, ฟรังซีสโก เหลื่อ-มารีอา เกรีย จีรภัทรานันต์, เปาโล หร่าย-มารีอา เกษร บุญเจือ, ยอแซฟ สมาน-มารีอา สุภาพ นิลขำ, วิญญาณในไฟชำระ

ศุกร์ที่ 17

06.00 น.

19.00 น.

น.ปาตริก พระสังฆราช

สุขสำราญ มารีอา สุดารัตน์ พีรมนตรี

อุทิศ ดวงพระวิญญาณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9, เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ,เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุลเปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, ยวงบัปติสตา ชุน-มารีอา หวุน-มารีอา ทองสุข ธาดาประสิทธิ์, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร

อุทิศ มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ฟรังซีสโก วิกรานต์ มีเฟื่องศาสตร์, เปโตร สยามรัฐ เยาวมาลี, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, เปาโล พลตรี สง่า-อันนา วิเชียร วิลัยทอง, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, ฟรังซิสโก อาทร จิตไมตรีเดชสกุล, มารีอา ยึด ฤกษ์พิชัย, เปาโล หร่าย-มารีอา เกษร บุญเจือ, ยอแซฟ สมาน-มารีอา สุภาพ นิลขำ, วิญญาณในไฟชำระ

เสาร์ที่ 18

06.00 น.

19.00 น.

น.ซีริลแห่งกรุงเยรูซาเล็ม พระสังฆราชและนักปราชญ์แห่งพระศาสนจักร

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, ดอมินิโก อุไร-โรซา เสนอ ศรีบุญเลิศ, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง,ดวงวิญญาณสกุลเปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, อันนา กาญจนา ธีรวิฑูร, เปโตร ธีระ ธีรวิฑูร, อันตน ชัยยศ ธีรวิฑูร, ยอแซฟ ชัยยุทธ ธีรวิฑูร, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มารีอา ยินดี ธาราวร, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, มีคาแอล ประสิทธิ์-เอลิซาเบท ประทุม สิทธิ, เปโตร พงษ์ศักดิ์ สิทธิ, วิญญาณญาติพี่น้องตระกูล “ชนวัฒน์”, มารีอามักดาเลนา ประสพศรี พันธุมจินดา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่,เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ฟรังซีสโก วิกรานต์ มีเฟื่องศาสตร์, เปโตร สยามรัฐ เยาวมาลี, ยวงบัปติสตา เมธี อาภรณ์รัตน์, ยอแซฟ ประสิทธิ์-มารีอา สุนี เอกะสิงห์, เปโตร จำนงค์-นางมันทนา งามศิริจิตต์, ยอแซฟ ฉุ่น แซ่ตั้น, อักแนส ริ้ว ยุ่นประยงค์, ยอแซฟ สมชาย สุสังกรกาญจน์, เทเรซา สุพร สุสังกรกาญจน์, เปโตร ชัยยะพล (วศิน) สุสังกรกาญจน์, มารีอาโยเซฟิน รัตนา พันธุมจินดา, เปโตร สมทรง พูลสวัสดิ์, อันตน กรุง-มารีอา ย่าง, นิโคลัส วีรวัฒน์ รุธิรกนก, รัตน์ชัย กิจสวัสดิ์ (ครบรอบ 7 ปี), นางกองแก้ว เทียมเมฆา (ครบรอบ 6 ปี), วิญญาณในไฟชำระ

อาทิตย์ที่ 19

06.30 น.

08.30 น.

10.00 น.

16.00 น.

อาทิตย์ที่ 3 เทศกาลมหาพรต

สุขสำราญ คุณพ่อ ยอแซฟ ประจิต-คุณแม่ อังเนส อุดมศรี ชัยเจริญ, อักแนส ไฉน และครอบครัว รอดงาม, ครอบครัว นางสงวน สุภาพร, ครอบครัว เซซีลีอา ไพลิน กายสุต

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ พยุง-มารีอา อุทัย เอียงผาสุก, ลูซีอา อำภา-ด.ช.ไชยนันท์ รุจิพงศ์, เปโตร ประวิทย์-มารีอา วัชรี วิทวัสพงศ์, เปโตร ราศรี-เทเรซา ฉอ้อน ทิวไผ่งาม, เปโตร ทวี ทิวไผ่งาม, มัทธิว สง่า-อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ฟรังซีสโก เฉลิมพล-ยอแซฟ เฉลิมชัย-เปาโล เฉลิมชาติ แววเกกี, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, ฟรังซีสโก สุมิตร ศรจิตติ, ฟรังซีสโก สมพล ศุระศรางค์, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, อันนา กาญจนา ธีรวิฑูร, เปโตร ธีระ ธีรวิฑูร, อันตน ชัยยศ ธีรวิฑูร, ยอแซฟ ชัยยุทธ ธีรวิฑูร, ร็อค เมือง-มารีอา กุหลาบ ดีสุดจิต, เปาโล สุดใจ กายสุต, เปาโล ไพศาล ดีสุดจิต, เซซีลีอา ยุพิน เจียจวบสิน, มารีอามักดาเลนา จงกลณี-ดอมินิโก สุมล พิชัยรัฐ, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ สัตบุรุษทุกครอบครัว

สุขสำราญ คาธารีนา อโณทัย สุวรรณประดิษฐ์ และครอบครัว, ยอแซฟ นิติวุฒิ สุวรรณประดิษฐ์ และครอบครัว, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, อากาทา พิลาวัลย์ ตรีมานคา และครอบครัว, เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร, มารีอา ปัณฑา-มารีอา เปี่ยมขวัญ ปัณฑวังกูร, ประสิทธิ์-มารีอา นุชนาถ-กฤต กิจวิวัฒนการ, แม่เสาวนีย์ เลาหไทยมงคล, อัครเทวดาราฟาแอล กฤษฎากร อั๋นวงษ์, ครอบครัว เทเรซา เพ็ญศรี พรพิทักษ์สุข, ครอบครัว มารีอา วันศิริ สมพานิช, มารีอา บ๊วย แซ่โอ้ว, เทเรซา วรรณา ชินชูศักดิ์, ครอบครัว มีสุทธา-โควานิชเจริญ, ครอบครัว วัฒนาวี, เทเรซา นัฏ ยอดประเสริฐ, ครอบครัว เทเรซา แก้วจิต สงวนบุญ, ดอมินิก ซาวีโอ อลงกต-ยวงบอสโก อติชาต ปิติสันต์, ครอบครัว ชาญนำสิน, ครอบครัว ยอแซฟ สะอาด ธรรมภิรักษ์, ครอบครัว พิชัยรัฐ, มีคาแอล พรพล พัธนพันธุ์, คุณสุกมล บุญพิเชฐ, ครอบครัว สุภาพ, ครอบครัว นายณัฏฐ์ หล่อวัฒนศิริกุล, เทเรซา มณี โรจนะเสน, ฟรังซิสเซเวียร์ ประเทือง โรจนะเสน, อักแนส สุภาภรณ์ รักผกาวงศ์, เทเรซา พรไพลิน รักผกาวงศ์, มารีอา พรพนิต รักผกาวงศ์, มารีอา กัลยา โรจนะเสน, อักแนส ไพศรี สงวนแก้ว, ครอบครัว พิชัยรัฐ, สมาชิกคณะอัศวินแห่งศีลมหาสนิท (KBS.) วัดสามเสน, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, โมทนาคุณพระ, โมทนาคุณแม่พระ

อุทิศ เรย์มองด์ ธานี ลวสุต, ครอบครัว ชื่นพุฒิ, อันนา สำรวม ชื่นพุฒิ, มารีอา ปิยะสุทธิ์ ใจสวัสดิ์ (ชื่นพุฒิ), เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ตระกูล สังขรัตน์, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, นายชมภู เศรษฐกาญจน์, ยอแซฟ ประนิม ตรีมานคา, มารีอา เสรี ตรีมานคา, ฟรังซีสโก วิกรานต์ มีเฟื่องศาสตร์, มารีอา แผ้ว เทียนจุ้ย, เปโตร ศรีมงคล-เทเรซา เฉลา เพ็ญไพจิตร, ยอแซฟ ธนพันธ์ เพ็ญไพจิตร, ยอแซฟ วิสิษฐ์-มาร์ธา สุดจิต มัจฉาชีพ, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, โจเซฟ สุวิชากร ชินะผา, เทเรซา สมพร บังอร, เปโตร สยามรัฐ เยาวมาลี, นายสุทธิกุล เจียรสุทธิกุล, พ่อธง เลาหไทยมงคล, บรรพบุรุษครอบครัว กิจวิวัฒนการ และเลาหไทยมงคล, เปโตร จำเนียร กิจสำเร็จ, เทเรซา หลู แซ่ตั้ง, เปโตร สมทรง พูลสวัสดิ์, อันตน กรุง-มารีอา ย่าง, มารีอามักดาเลนา จงกลณี-ดอมินิโก สุมล พิชัยรัฐ, ยอแซฟ สุรพล โมระเสริฐ, อันนา ปราณี โพธิ์งาม, ฟรังซิสเซเวียร์ วิรัช-ยอแซฟ สมชัย อินทรสุขสันติ, ยอแซฟ สมเดช ลีลาวรเดช, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุลเปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, ยวง หล่อติ๊ด-มารีอา โซวม่วย แซ่ตั้ง, มารีอา ปุ้ยเจ้-มารีอา ป้อฮุ้น, ยอแซฟ วิสิษฐ์-มาร์ธา สุดจิต มัจฉาชีพ, ยูลีอุส มสาร วงศ์ภักดี, นายทวีศักดิ์-นายสหพล ศรีวรขาน, ยอแซฟ สนิท-ปุลเกรีอา สิรินทร์-เซซีลีอา อำพัน ปิติสันต์, มารีอา ยอแซฟ กันท์ ชินชูศักดิ์, เปาโล อาจ ไม้ประเสริฐ, ยุสตินา สมาน-ฮังรีแอตตา จันทรัตน์ สมบัติเจริญ, เปโตร นงลี-มารีอา ที แก้วมงคล, นายสุทธิกุล เจียรสุทธิกุล, วิญญาณสมาชิกคณะอัศวินแห่งศีลมหาสนิททุกท่าน (KBS), ตระกูล กิจทวี, มารีอา สินี จันสวัสดิ์, เปาโล สวั่น บรรลือวงศ์, โรซา รัศมี บรรลือวงศ์, เปโตร จำเนียร กิจสำเร็จ, นายจักรวาล กิตติสังวรา, เปโตร ลึก พนมอุปถัมภ์, ยากอบ โชติวิศิษฏ์ ประพิณวงศ์, สเตฟาโน ร.ต.อ.สมศักดิ์ เยาวสังข์, มารีอา อภิรัตน์ เยาวสังข์, เปโตร ตุ่ย ศรีประมงค์, เซซีลีอา เนิน ศรีประมงค์, ปีโอ สมศักดิ์ ศรีประมงค์, เปาโล ควาง-มารีอา ส้มจีน จุลสุคนธ์ และลูกหลานเหลน,เปโตร ประพล โรจนะเสน, ยอแซฟ ประพันธ์ โรจนะเสน, เปโตร ควาน-มาร์ธา เหล่ย, มาร์ธา ผู่-มาร์ธา ยาง, วิญญาณในไฟชำระ

อุทิศ เปาโล ศิริ-มารีอา วิจิตร พีรมนตรี, มารีอา ชูชื่น ธนสมบูรณ์, ยวงบัปติสตา ชุติพนธ์ ธนสมบูรณ์, ยอแซฟ สุเมธ-มารีอา สุภาณี-อันตน มณี-อันนา วัฒนา รวมสำราญ, ยวงบัปติสตา หวล-เซซีลีอา แน่งน้อย อาภรณ์รัตน์, ยอแซฟ ชัยรัตน์ ภูผา, มารีอา เกษร ภูผา,มารีอา วาณี รอดเสียงล้ำ, มารีอา จันทร์ เรืองสมบูรณ์ และญาติพี่น้อง, ยอแซฟ ผอง-มารีอา แป้น-มารีอา ผ่องศรี-เปโตร ทวีศักดิ์-ฟรังซิสโก ศุภชัย อรสุม, มัทธิว วรพล ชัยวัฒนไชย, เทเรซา สุวภา สุขชัย, วิญญาณในไฟชำระ

“This is my beloved Son, with whom I am well pleased;

listen to him.”

___________________________________

17 March 2017

Saint of the day

St. Patrick,

Bishop

(c. 385-461)

ST PATRICK 5

SAINTS OF THE DAY

______________________________

PLEASE JOIN

DAILY MASS & SUNDAY MASS

READ

DAILY GOSPEL OF THE LORD JESUS

with

DAILY COMMENTARY OF THE DAY

and

SAINTS OF THE DAY

ALSO READ

NEWSLETTER IN THAI

From

SAINT FRANCIS XAVIER NEWSLETTER IN THAI

THANK YOU

___________________________________

“I am with you always, until the end of the age.”

Matthew 28:20.

***********************************************

“This is my commandment:

love one another as I love you.”

###########################

BE MERCIFUL, O LORD,

FOR WE HAVE SINNED.

#####################

HERE I AM, LORD;

I COME TO DO YOUR WILL

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s