สารวัด วัดนักบุญฟรังซีสเซเวียร์

2 April 2017. St. Francis Xavier Newsletter. ปีที่ 51 ฉบับที่ 14 วันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน 2017

St. Francis Xavier Newsletter.

ปีที่ 51 ฉบับที่ 14 วันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน 2017

______________________________________

อาทิตย์ที่ 5 เทศกาลมหาพรต

ปีที่ 51 ฉบับที่ 14 วันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน 2017

“Lazarus, come out!”

____________________________

อย่าเผลอในการดำเนินชีวิต ไม่เช่นนั้น เราจะกลายเป็น

“ผีดิบเดินได้” (The Walking Dead)

    บทอ่านทั้ง 3 ของวันนี้ พูดถึงเรื่องของความตายและการกลับคืนชีพ ความตายและการกลับคืนชีพที่พูดถึงในบทอ่านทั้ง 3 มิได้หมายถึง ความตายในแง่ของการหมดลมหายใจ หรือการกลับคืนชีพที่หมายถึงเมื่อหมดลมหายใจแล้ว กลับมามีลมหายใจใหม่อีกครั้งหนึ่ง

แม้ในพระวรสารจะพูดถึงการปลุกลาซารัสที่หมดลมหายใจไปแล้ว ให้กลับมามีลมหายใจใหม่ แต่นั่นก็ไม่ใช่ประเด็นสำคัญ การปลุกลาซารัสให้กลับคืนชีพมามีชีวิตใหม่ บ่งชี้ให้เราได้เกิดความเข้าใจในสิ่งที่สำคัญกว่า นั่นคือการคืนชีพฝ่ายจิตวิญญาณ

    เชิญชวนพี่น้องให้อ่านบทอ่านที่ 2 ซึ่งเป็นจดหมายนักบุญเปาโลถึงชาวโรม บทที่ 8 ข้อ 8 ถึง 11 อ่านซ้ำ ๆ หลาย ๆ ครั้ง แล้วเราจะเกิดความเข้าใจในสิ่งที่นักบุญเปาโลต้องการจะสื่อความหมาย และอธิบายความหมายนั้นให้แก่เรา

ในจดหมายโรมบทที่ 8 ข้อ 8 ถึง 11 นักบุญเปาโลเตือนเรา มิให้ดำเนินชีวิตตามธรรมชาติ เราต้องไม่ดำเนินชีวิตตามธรรมชาติ ขอเน้นคำว่า ต้องไม่ การดำเนินชีวิตตามธรรมชาติที่นักบุญเปาโลพูดถึงก็คือ เราต้องไม่ดำเนินชีวิตคล้อยไปตามกิเลสตัณหา หรือ คล้อยไปตามค่านิยมและวิถีแห่งโลก เพราะมันเป็นสิ่งอันตราย อันตรายอันเนื่องมาจากวิถีและค่านิยมแห่งโลกถูกเคลือบฉาบและอาบเอิบไปด้วยเชื้อแป้งแห่งปีศาจ เราต้องไม่ลืมเรื่องนี้ เพราะปีศาจเองเป็นคนพูดกับพระเยซูเจ้าในที่เปลี่ยวที่มันผจญพระองค์ มันบอกกับพระเยซูเจ้าว่า ทุกอย่างในโลกเป็นของมัน “ข้าพเจ้าจะให้อำนาจและความรุ่งเรืองของอาณาจักรเหล่านี้ทั้งหมดแก่ท่าน เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะให้ผู้ใดก็ได้ตามความปรารถนา” (ลูกา บทที่ 4 ข้อ 6)

การดำเนินชีวิตตามธรรมชาติด้วยการปล่อยตัวคล้อยไปตามวิถีและค่านิยมทางโลก นักบุญเปาโลบอกว่า “ไม่อาจเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าได้” เพราะมันจะทำให้เราตกเป็นทาสของปีศาจ หรือภาษาโบราณเรียกว่า “ผีปีศาจ” คนที่ตกเป็นทาสของปีศาจ นักบุญเปาโลจะเรียกว่าเป็น ร่างกาย หรือ ชีวิตที่ตายแล้วเพราะบาป และชีวิตที่ตายเพราะบาปในขณะยังมีลมหายใจก็จะกลายเป็น ผีดิบเดินได้ (The Walking Dead)

ในภาพยนตร์ The Walking Dead หรือผีดิบเดินได้ ถ้าเราจะดูหนังเรื่องนี้อย่างวิเคราะห์ไตร่ตรอง เราจะพบว่า มีผีดิบอยู่ 2 ประเภท คือ ประเภทที่เป็นผีดิบที่น่าเกลียดน่ากลัว ร่างกายเน่าเปื่อย ส่วนผีดิบประเภท 2 ก็คือ กลุ่มบุคคลที่ทรงอิทธิพล ใช้อำนาจข่มขู่ เข่นฆ่า รีดไถเพื่อนมนุษย์ที่อยู่ร่วมในสังคมเดียวกันกับตัวเอง และผีดิบประเภทที่ 2 นี้แหละที่น่าหวาดกลัวกว่าประเภทแรก เพราะผีดิบประเภทแรก มนุษย์กำจัดพวกมันได้ง่าย เพียงแค่ใช้อาวุธธรรมดา ๆ แต่ผีดิบที่เป็นผีดิบมนุษย์ประเภทที่ 2 นี้แหละที่ยากจะกำจัด มิหนำซ้ำยังทำทีทำท่าว่าจะถูกทำลายได้ยาก ผีดิบมนุษย์ ประเภทที่ 2 นี่แหละอันตรายมากกว่าประเภทแรกหลายพันเท่า ผีดิบมนุษย์ นี้ เกิดจากมนุษย์หลงไหล ตกเป็นทาสของอำนาจ เงิน อำนาจ และชื่อเสียง อันเป็นสมบัติของปีศาจ (ลูกา 4:6) ผีดิบมนุษย์ นี้แหละคือผีดิบที่ได้ตายทางจิตวิญญาณ ตามที่นักบุญเปาโลได้กล่าวถึง

อย่างไรก็ตาม ผีดิบมนุษย์ เหล่านี้ ยังมีโอกาสที่จะฟื้นคืนชีพจากหลุมศพของตนเอง โดยการรู้จักที่จะ ฟังเสียงของพระเยซูเจ้า เหมือนกับลาซารัสที่ฟังเสียงของพระองค์และลุกขึ้นมาจากหลุมศพ ก็ตรงกับที่พระเยซูเจ้ากล่าวไว้ “ใครที่เชื่อ(ฟัง)ในเรา แม้ตายไปแล้ว ก็จะมีชีวิต(ใหม่)” ส่วน “คนที่มีชีวิต(ที่ยังไม่ตายเพราะบาป) และเชื่อ(ฟัง)ในเรา จะไม่มีวันตายเลย”

                            สวัสดี

คุณพ่อ สานิจ สถะวีระวงส์

“Let the one among you who is without sin

be the first to throw a stone at her.”

ขอขอบคุณ    คุณวัชราภรณ์ พันธุมจินดา

        ร่วมทำบุญสมทบจัดหาน้ำเสก        10,000        บาท

____________________________

Jesus said to the Pharisees: “I am going away and you will look for me,

but you will die in your sin. Where I am going you cannot come.”

______________________________

เปิดเรียนคำสอนภาคฤดูร้อน สำหรับเด็ก เพื่อเตรียมตัวรับศีลล้างบาป ศีลมหาสนิท ศีลกำลัง และรื้อฟื้นคำสัญญาแห่งศีลล้างบาป เรียนเวลา 8.00 น. – 12.30 น. ปีนี้มีเด็กมาสมัครเรียนจำนวน 40 กว่าคนแล้ว ทางวัดได้จัดอาหารเที่ยงเลี้ยง จึงอยากเชิญชวนพี่น้องร่วมสนับสนุนปัจจัยค่าอาหาร เพื่อเด็กคำสอน

“We are descendants of Abraham and have never been enslaved

to anyone. How can you say, ‘You will become free’?”

พิธีกรรมในสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์

 1.  อาทิตย์พระมหาทรมาน (แห่ใบลาน)  วันอาทิตย์ที่ 9 เมษายน 2017

    พิธีเสกใบลานในมิสซา      เวลา 8.30 น.

 1.  วันพฤหัสบดีศักดิ์สิทธิ์   13 เมษายน 2017

    เวลา 19.00 น.     พิธีล้างเท้าอัครสาวก พิธีตั้งศีล

การเฝ้าศีลมหาสนิท

เวลา 20.30 น.        สัตบุรุษทุกท่าน

เวลา 21.00 น.        ผู้อ่านพระวาจา – ผู้ช่วยพิธี – สัตบุรุษทุกท่าน

เวลา 21.30 น.        วินเซน เดอ ปอล – คูร์ซิลโล – สัตบุรุษทุกท่าน

เวลา 22.00 น.        พลมารีอาวุโส – พระเมตตา – สัตบุรุษทุกท่าน

เวลา 22.30 น.        ผู้อาวุโส – อัศวินแห่งศีลมหาสนิท – สัตบุรุษทุกท่าน

เวลา 23.00 น.        นักขับร้อง – เยาวชน – สัตบุรุษทุกท่าน

เวลา 23.30 น.        พระสงฆ์ – สภาภิบาล – สัตบุรุษทุกท่าน

เวลา 24.00 น.        ปิดวัด

หมายเหตุ    แต่ละช่วงเวลา  จัดการภาวนาที่เหมาะสมตามรูปแบบคณะฯ

 1.  วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์  14 เมษายน 2017

    เวลา 16.00 น.     มรรคาศักดิ์สิทธิ์รอบวัด

                และพิธีระลึกถึงพระมหาทรมานของพระเยซูเจ้า

                (จำศีล – อดเนื้อ – อดอาหาร)

 1.  วันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์   15 เมษายน 2017

    เวลา 19.00 น.        พิธีตื่นเฝ้า เสกไฟ เสกเทียนปัสกา ประกาศสมโภชปัสกา

                พิธีล้างบาปผู้ใหญ่

 1.  วันอาทิตย์สมโภชปัสกา  16 เมษายน 2017

    พิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชปัสกา ตามตารางปกติ

____________________________

“Amen, amen, I say to you, before Abraham came to be, I AM.”

สภาภิบาลวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

สวัสดีค่ะพี่น้องที่รัก

    วันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน 2017 เวลา 10.30 น. เป็นวันประชุมใหญ่สามัญประจำปีของปี 2016 ของเครดิตยูเนี่ยนฟรังซิสเซเวียร์ และในปีนี้เครดิตฯของพวกเราก็มีอายุครบ 50 ปีพอดี มีสมาชิกรวมทั้งสิ้น 339 คน

จึงขอเชิญชวนพี่น้องสมาชิก ซึ่งเป็นเจ้าของเครดิตร่วมกันทุกท่าน เข้าร่วมประชุม เพื่อรับทราบผลงานว่า เครดิตได้เจริญก้าวหน้าไปถึงไหนแล้วในปีที่ผ่านมา

ข่าวดี ข่าวดังจากโครงการใหม่เอี่ยมของเครดิตยูเนี่ยนฟรังซิสฯ

①     โครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้   ให้กับสมาชิกที่มาเข้าร่วมประชุมใหญ่ฯ

ในวันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน 2017

ตั้งแต่เวลา 10.30 น. – 12.00 น.

เป็นโครงการที่มีประโยชน์มากสำหรับสมาชิกค่ะ

②     โครงการสวัสดิการเมื่อเสียชีวิต

เชิญรับฟังรายละเอียดในวันที่ 30 เมษายน 2017

(เฉพาะสมาชิกเครดิต)

วันประชุมใหญ่ฯ 30 เมษายน 2017

สมาชิกที่เข้าร่วมประชุมจะได้รับอะไร

 1.  เงินเบี้ยประชุม  (สมาชิกจะได้รับก็ต่อเมื่อเข้าร่วมประชุมตั้งแต่ 10.30 น. – 12.00 น.)
 2.  เงินปันผลประจำปี  (ให้นำสมุดประจำตัวเครดิตมาด้วยค่ะ)

ผู้สนใจสมัครเป็นสมาชิกเครดิตยูเนี่ยนฟรังซิสโปรดอ่าน

❀  เครดิตยูเนี่ยน เป็นสถาบันการเงินพิเศษ มิใช่ธนาคาร และมิได้มุ่งแสวงหากำไรสูงสุด

เครดิตยูเนี่ยนฟรังซิสเซเวียร์ คือการรวมกลุ่มของชาวบ้าน เพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันอย่างจริงจังและจริงใจ ด้วยความรักแท้ โดยยึดคุณธรรม 5 ประการคือ

①  ความซื่อสัตย์

โดยฝากเงินหุ้นเป็นประจำตามใบสัญญา กู้แล้วต้องส่งคืนตามกำหนดที่สัญญาไว้

②  ความเสียสละ  

        โดยเป็นกรรมการบริหารที่ไม่มีเงินเดือน แต่ต้องฝากเงินหุ้นไว้เพื่อช่วยเหลือสมาชิก        อื่นให้มีโอกาสได้กู้เงิน

 ความรับผิดชอบ

การทำหน้าที่ของการเป็นสมาชิกที่ซื่อสัตย์

    ④  ความเห็นใจซึ่งกันและกัน

โดยให้เพื่อนที่เดือดร้อนมากกว่าได้กู้ก่อน (แต่ไม่เคยมีคือได้กู้ทุกคน)

    ⑤  ความไว้วางใจกัน

โดยส่งเงินที่กู้ตามใบสัญญา ไม่คดโกง

_______________________________

“John performed no sign,

but everything John said about this man was true.”

ประชาสัมพันธ์

 1. ส่งศีลศุกร์ต้นเดือน  พระสงฆ์จะไปเยี่ยมและส่งศีลผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ในวันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2017
 2. กลุ่มพระเมตตา  ขอเรียนเชิญพี่น้องทุกท่านร่วมทำนพวารพระเมตตา
 • วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์  (14 เม.ย.2017)     เวลา 10.00 น.
 • วันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์ (15 เม.ย.2017)     เวลา 10.00 น.
 • วันอาทิตย์ปัสกา (16 เม.ย.2017)    หลังมิสซา 10.00 น.
 • และวันที่ 17 – 21 เมษายน 2017      เวลา 17.40 น. ในวัด

โดยสวดภาวนาที่แท่นเล็ก

จึงขอเรียนเชิญพี่น้องเข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงกัน

 1. วันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน ทางวัดจัดฉลองพระเมตตา พิธีบูชาขอบพระคุณพระเมตตา เวลา 16.00 น.

และในเวลา 15.00 น. จะสวดสรุปพระเมตตา 9 วัน หลังพิธีเสกพระรูปเดินขบวนแห่หน้ารอบพระโต

และถวายช่อดอกไม้ (ขอเชิญสวมเสื้อสีขาวถวายเกียรติแด่พระรูปพระเมตตา) ณ วัดของเรา

 

__________________________________

Many of the Jews who had come to Mary and seen

what Jesus had done began to believe in him.

มิสซาประจำสัปดาห์

จันทร์ที่ 3

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลมหาพรต

สุขสำราญ ลูกทูนหัวทุกคนของ ม.ทองหล่อ

อุทิศ วิญญาณครอบครัว “อาภรณ์รัตน์”, เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, เทเรซา หลู แซ่ตั้ง, ยอแซฟ ซังเจี่ย แซ่โจว,เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุลเปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, ยวงบัปติสตา ทอง-อักแนส ดารี-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม และญาติพี่น้อง, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร

อุทิศ มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ฟรังซีสโก วิกรานต์ มีเฟื่องศาสตร์, อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เปโตร สยามรัฐ เยาวมาลี, มารีอา บรรจง สถิตย์ถาวร, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, อันนา หม่อมเพียร นันทวัน, ฟรังซีสโก ปรีชา-มารีอา อำพัน กานตานนท์, เปาโล เสงี่ยม-เอลีซาเบธ จ่อน แววเกกี, ฟรังซิสโก ชอบ-มารีอา ประสาร มณีน้อย, อกุสติโน ยงยุทธ-เอลีซาแบธ อารี อภิชาตะพงศ์, เปาโล บุญเชย โยธารักษ์, ปุลเกรีอา ศิริพร สร้อยทอง, วิญญาณในไฟชำระ

อังคารที่ 4

06.00 น.

19.00 น.

น.อิสิโดโร พระสังฆราชและนักปราชญ์แห่งพระศาสนจักร

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, ยอห์น บัปติสต์ ประมวล ชลหาญ, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุลเปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, อองรีมาเชล อมร สงวนแก้ว, ยวงบัปติสตา ทอง-อักแนส ดารี-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม และญาติพี่น้อง,ลูกทูนหัวทุกคนของ ม.ทองหล่อ, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, คุณมานพ อาภามงคล

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค,ฟรังซีสโก วิกรานต์ มีเฟื่องศาสตร์, เปโตร สยามรัฐ เยาวมาลี, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, อันนา สำเนียง เกตุทิศ, ฟรังซิสโก เฉลิมผิวเกลี้ยง, มารีอา ด.ญ.แดง แซ่ตั้ง, ยาโกเบ ก๊วย-อันนา สำริด เจี่ยจวบสิน, มารีอามักดาเลนา บุญยง โยธารักษ์, ปุลเกรีอา ศิริพร สร้อยทอง, วิญญาณในไฟชำระ

พุธที่ 5

06.00 น.

19.00 น.

น.วินเซนต์ แฟร์เรร์ พระสงฆ์

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, นางเขียน-นางขวัญเมือง ศรีจันทรา, อันนา จินดา จำนงค์พรต, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุลเปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, ยวงบัปติสตา ทอง-อักแนส ดารี-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม และญาติพี่น้อง,ยออากิม ปุ๊ย-อันนา เตกรา ธาราฉัตร, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เทเรซา บุรี รุ่งเรือง, ฟรังซีสโก วิกรานต์ มีเฟื่องศาสตร์,เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เปโตร สยามรัฐ เยาวมาลี, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, เวโรนิกา เข้ม เกตุทิศ, มารีอา ประนอม ศิวะศรี,มาร์ธา ทับทิม-มารีอา ยุพา เจี่ยจวบสิน, มารีอา สุนีย์ ธนสมบูรณ์, ปุลเกรีอา ศิริพร สร้อยทอง, วิญญาณในไฟชำระ

พฤหัสฯที่ 6

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลมหาพรต

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, ฟรังซิสโก สุทธิ-มารีอา สมร ชลหาญ, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุลเปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, หลุยส์ กีรติ-ดอมินิก ซาวีโอ อัครเดช ดุรงค์พันธุ์, ยวงบัปติสตา ทอง-อักแนส ดารี-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม และญาติพี่น้อง, เปโตร สนอง สำอางค์, ลูกา ประยงค์ สอนมานะ, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, ฟรังซีสโก วิกรานต์ มีเฟื่องศาสตร์, มารีอา ลมัย ศรีวิไล, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เปโตร สยามรัฐ เยาวมาลี, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, อันนา รุ่งนภา ชูแสง, ยอแซฟ เต็กยู้ แซ่อึ้ง, กาทารีนา ส้มแป้น เจียจวบศิลป์, มารีอา องุ่น ฤกษ์โสภี, เซซีลีอา ม.ร.ว.นันทานุสรณ์ สนเจริญ, อันโตนิโอ เด ดอนโน, เซซีลีอา ยุพิน เจี่ยจวบสิน, ปุลเกรีอา ศิริพร สร้อยทอง, วิญญาณในไฟชำระ

ศุกร์ที่ 7

06.00 น.

19.00 น.

ระลึกถึง น.ยอห์น บัปติสต์ เดอ ลาซาล พระสงฆ์

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, อันนา เพียงเดือน กระทอง, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุลเปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, ยวงบัปติสตา ชุน-มารีอา หวุน-มารีอา ทองสุข ธาดาประสิทธิ์, ยวงบัปติสตา ทอง-อักแนส ดารี-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม และญาติพี่น้อง, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, มารีอา จันทิรา กายสุต

อุทิศ มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ฟรังซีสโก วิกรานต์ มีเฟื่องศาสตร์, เปโตร สยามรัฐ เยาวมาลี, เปาโล พลตรี สง่า-อันนา วิเชียร วิลัยทอง, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, มารีอา เซี๊ยะกิม แซ่ชือ, มารีอา เสียมลั้ง แซ่ชือ, ยาโกเบ เกิด สนเจริญ, มารีอา หนุน สาราจิตต์, เปโตร ป๋อง สุกาจักร, มารีอา เฮื้อ สุภาจักร, ยวง เสวย สาราจิตต์, มารีอา สมาน สาราจิตต์, ลูกา สมยศ สาราจิตต์, ยอแซฟ ไชยยา สาราจิตต์, มารีอามักดาเลนา เจริญ กรรณิการ์, ปุลเกรีอา ศิริพร สร้อยทอง, วิญญาณในไฟชำระ

เสาร์ที่ 8

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลมหาพรต

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, ดอมินิโก อุไร-โรซา เสนอ ศรีบุญเลิศ, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง,ดวงวิญญาณสกุลเปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, อันนา กาญจนา ธีรวิฑูร, เปโตร ธีระ ธีรวิฑูร, อันตน ชัยยศ ธีรวิฑูร, ยอแซฟ ชัยยุทธ ธีรวิฑูร, ยวงบัปติสตา ทอง-อักแนส ดารี-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม และญาติพี่น้อง, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, มารีอา ยินดี ธาราวร, มารีอา พิสชา กรีน และลูก ๆ

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, มีคาแอล ประสิทธิ์-เอลิซาเบท ประทุม สิทธิ, เปโตร พงษ์ศักดิ์ สิทธิ, วิญญาณญาติพี่น้องตระกูล “ชนวัฒน์”, มารีอามักดาเลนา ประสพศรี พันธุมจินดา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่,เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ฟรังซีสโก วิกรานต์ มีเฟื่องศาสตร์, ยอแซฟ ประสิทธิ์-มารีอา สุนี เอกะสิงห์, เปโตร จำนงค์-นางมันทนา งามศิริจิตต์, ยอแซฟ ฉุ่น แซ่ตั้น, อักแนส ริ้ว ยุ่นประยงค์, นิโคลัส วีรวัฒน์ รุธิรกนก, ยอแซฟ หมอวาศ-มารีอา สุด ประดิษฐ์จุสิน, ยอแซฟ วิณิน-มารีอา ชลูด พันธุมจินดา, ยอแซฟ พิพัฒน์-เฮเลนา อุไรลักษณ์ อิศรภักดี, ฟรังซีสโก ถวิล โรจนอุทัย, นายสมพร น้อยเสริฐ,ยวงบัปติสตา เมธี อาภรณ์รัตน์, เปโตร สยามรัฐ เยาวมาลี, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, เปโตร วัชรินทร์ เลาหพันธุ์, วิญญาณในไฟชำระ

อาทิตย์ที่ 9

06.30 น.

08.30 น.

10.00 น.

16.00 น.

อาทิตย์มหาทรมาน (แห่ใบลาน)

สุขสำราญ คุณพ่อ ยอแซฟ ประจิต-คุณแม่ อังเนส อุดมศรี ชัยเจริญ, ครอบครัว นางสงวน สุภาพร

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ พยุง-มารีอา อุทัย เอียงผาสุก, ลูซีอา อำภา-ด.ช.ไชยนันท์ รุจิพงศ์, เปโตร ประวิทย์-มารีอา วัชรี วิทวัสพงศ์, เปโตร ราศรี-เทเรซา ฉอ้อน ทิวไผ่งาม, เปโตร ทวี ทิวไผ่งาม, มัทธิว สง่า-อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ฟรังซีสโก เฉลิมพล-ยอแซฟ เฉลิมชัย-เปาโล เฉลิมชาติ แววเกกี, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, อันเดร หยงเคียง แซ่โง้ว, เปโตร อนุช กัณหะเสน, ยวงบัปติสตา เคิ้ง-อากาทา วิลา ธิราศักดิ์, ยวงบัปติสตา สุบิน-มารีอา ทองดี ธิราศักดิ์, ซิสเตอร์ ฟลอรองซ์ ฉลวย ธิราศักดิ์, ยวงบัปติสตา บุญช่วย-มารีอา ศิริกุล สุภาพร, ฟรังซีสโก สุมิตร ศรจิตติ, ฟรังซีสโก สมพล ศุระศรางค์, อันนา กาญจนา ธีรวิฑูร, เปโตร ธีระ ธีรวิฑูร, อันตน ชัยยศ ธีรวิฑูร, ยอแซฟ ชัยยุทธ ธีรวิฑูร, เอลิซาเบท วัลลีย์ บูรณพันธุ์, ยวงบอสโก ดนัย เชิดวิวัฒนสินธุ์, ร็อค เมือง-มารีอา กุหลาบ ดีสุดจิต, เปาโล ไพศาล ดีสุดจิต, เปาโล สุดใจ กายสุต, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ สัตบุรุษทุกครอบครัว

สุขสำราญ คาธารีนา อโณทัย สุวรรณประดิษฐ์ และครอบครัว, ยอแซฟ นิติวุฒิ สุวรรณประดิษฐ์ และครอบครัว, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, อากาทา พิลาวัลย์ ตรีมานคา และครอบครัว, เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร, มารีอา ปัณฑา-มารีอา เปี่ยมขวัญ ปัณฑวังกูร, ประสิทธิ์-มารีอา นุชนาถ-กฤต กิจวิวัฒนการ, แม่เสาวนีย์ เลาหไทยมงคล, อันนา สริตา พฤกษอรุณ และครอบครัว, นางฟูจิตต์ ณ บางช้าง, นายพิทูร สุวรรณชัย, ทุกคนในครอบครัว สุธรรม บุญสถิตถาวร, เทเรซา ปรานอม หมั้นทรัพย์, มีคาแอล พรพล พัธนพันธุ์, ครอบครัว ชาญนำสิน, มารีอา ธันยพร ศศิสุวรรณ, คริสโตเฟอร์ ธนัทเทพ จันทรกานต์, ครอบครัว จันทรกานต์, ครอบครัว เทพพิทักษ์, ทุกคนในครอบครัว ดาวรัตนหงษ์, คุณรัตนาวดี-คุณประคัลภ์, ครอบครัว เปโตรนิลลา วารี กิจประชุม, ครอบครัว สุขวัฒน์, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, ครอบครัว วัฒนาวี, ครอบครัว เพ็ญสุต, พรเทพ เกียรติยศนุสรณ์, เทเรซา แก้วจิต สงวนบุญ และครอบครัว, อลิซาเบท ฐิตินันท์ ธรณธรรม และครอบครัว, ครอบครัว ปีเตอร์ สุนทร ปานฟัก, ครอบครัว ทรัพย์ธนมั่น, พ.ต.ท.วิศาล เห็นสว่าง, ครอบครัว ยวง พงษ์ศักดิ์ ธาราฉัตร, โมทนาคุณพระ, โมทนาคุณแม่พระ

อุทิศ เรย์มองด์ ธานี ลวสุต, ครอบครัว ชื่นพุฒิ, อันนา สำรวม ชื่นพุฒิ, มารีอา ปิยะสุทธิ์ ใจสวัสดิ์ (ชื่นพุฒิ), เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอา แผ้ว เทียนจุ้ย, ฟรังซีสโก วิกรานต์ มีเฟื่องศาสตร์, เปโตร ศรีมงคล-เทเรซา เฉลา เพ็ญไพจิตร, ยอแซฟ ธนพันธ์ เพ็ญไพจิตร, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, ยอแซฟ ประนิม ตรีมานคา, มารีอา เสรี ตรีมานคา, ยอแซฟ วิสิษฐ์-มาร์ธา สุดจิต มัจฉาชีพ, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, โจเซฟ สุวิชากร ชินะผา, เปโตร สยามรัฐ เยาวมาลี, นายสุทธิกุล เจียรสุทธิกุล, พ่อธง เลาหไทยมงคล, บรรพบุรุษครอบครัว กิจวิวัฒนการ และเลาหไทยมงคล, ยอแซฟ อภิชาติ ชวประพันธ์, เปโตร จำเนียร กิจสำเร็จ, ยอแซฟ สุรพล โมระเสริฐ, มารีอา นุชนารถ โพธิ์งาม, ฟรังซิสเซเวียร์ วิรัช-ยอแซฟ สมชัย อินทรสุขสันติ, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุลเปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, ยวง หล่อติ๊ด-มารีอา โซวม่วย แซ่ตั้ง, มารีอา ปุ้ยเจ้-มารีอา ป้อฮุ้น, เปาโล ไพศาล-มารีอา จรัสศรี ดีสุดจิต, ฟรานซิส วรวิทย์ ทองจุลย์, มาการิต อ่างแก้ว, คัธริน อ่างแก้ว และญาติพี่น้องที่ล่วงลับ, มารีอามักดาเลนา สถาน สังขรัตน์, มารีอา สินี จันสวัสดิ์, ยอแซฟ สุรปรีชา กาญจนเจริญ, นายจักรวาล กิตติสังวรา, ยากอบ โชติวิศิษฏ์ ประพิณวงศ์, ลูซีอา ชุบ เพิ่มทอง, เทเรซา ไพเราะ สุขมี, ยอแซฟ วิชัย โกษาคาร, เปโตร สนั่น กันโรคา, ลอเรนโซ มานะ เสรีสำราญ, แคทเธอลีน ลาบูเร่ ณัฐฉาย ประโมงกิจ, ปู่ย่าอาน-ตายายแฮว-ญาติพี่น้องที่ล่วงลับ,อันตน นิวัติ-มารีอามักดาเลนา ระพีพรรณ บรรเทิงจิต, เปโตร เตือ-มารีอา ทองคำ-ออกุสติน ปิ่น ศรีศิลป์, อันตน ตาม, มารีอา เอ็ง แซ่ตั้ง, อันนา มารศรี สิทธิโชค, เปโตร ควาน-มาร์ธา เหล่ย, เปโตร สมสกุล เกษมสุรี, ยอแซฟ พล.ต.ท.สุพจน์-นางอมรา-พล.ต.ต.ทวี ณ บางช้าง, นายชมภู เศรษฐกาญจน์, เปาโล ทองอยู่-มารีอา ดารา-เซซีลีอา จินดา-เปาโล สมจิตร์-ยอแซฟ สุรศักดิ์ มีขันทอง, มารีอา ยอแซฟ สมชาย ยันต์เจริญ, มารีอา กมลพรรณ เดชสุริโยธิน, โยเซฟ ทอง สายพร, เฮเลนา สังวาลย์ สายพร, ตระกูล สกุลทอง, นางม้วย บุญนาค, คริสตินา พยุง-มารีอาเทเรซา วันดี แก้วมงคล, นายทวีศักดิ์-นายสหพล ศรีวรขาน, มารีอา ยอแซฟ สมชาย ยันต์เจริญ, เปาโล วรพจน์ สุภภัค, ยวงบัปติสตา ทอง-อักแนส ดารี-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม และญาติพี่น้อง, เปโตร ประพล โรจนะเสน, ยอแซฟ ประพันธ์ โรจนะเสน, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, เปโตร วัชรินทร์ เลาหพันธุ์, เทเรซา นัฏ ยอดประเสริฐ, วิญญาณในไฟชำระและวิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง

อุทิศ เปาโล ศิริ-มารีอา วิจิตร พีรมนตรี, มารีอา ชูชื่น ธนสมบูรณ์, ยวงบัปติสตา ชุติพนธ์ ธนสมบูรณ์, เทเรซา สุวภา สุขชัย,เปาโล สวั่น-โรซา รัศมี บรรลือวงศ์, มัทธิว วรพล ชัยวัฒนไชย, มารีอา ดวงเดือน-มารีอา ซิวเล้า แซ่โซว, ยอแซฟ ฮั้งเงี้ยบ-หลุยส์ ชุนใช้ แซ่เล้า, อากาทา กิม แซ่ตั้ง, โทมัส ดำรงค์ ปุญยธร, ครอบครัว ชัยสมุทร, อันนา ซอย-ยอแซฟ มานิตย์ รอดเสียงล้ำ, วิญญาณในไฟชำระ

_______________________________

“Truly, this was the Son of God!”

_________________

 

“Amen, amen, I say to you,

whoever keeps my word will never see death.”

___________________________________

WELCOME
TO

PHOTOS GALLERY OF SAINT FRANCISXAVIER

PARISH ACTIVITIES

สามารถเข้าไปชมภาพต่างๆที่มีอยู่ใน สารวัดของวัดได้ดังนี้

CLICK BELOW

ข้างล่างนี้

Page 2

Click here >>>>>   FRANCIS XAVIER SAMSEN – PAGE 2

 Page 3

Click here >>>>>>  FRANCIS XAVIER SAMSEN – PAGE 3

Page 4

 Click here >>>>>>FRANCIS XAVIER SAMSEN – PAGE 4

Page 5

Click here >>>>>   FRANCIS XAVIER SAMSEN – PAGE 5

Page 6

Click here >>>>>>  FRANCIS XAVIER SAMSEN – PAGE 6

____________________

PLEASE JOIN

DAILY MASS & SUNDAY MASS

READ

DAILY GOSPEL OF THE LORD JESUS

with

DAILY COMMENTARY OF THE DAY

and

SAINTS OF THE DAY

ALSO READ

NEWSLETTER IN THAI

From

SAINT FRANCIS XAVIER NEWSLETTER IN THAI

THANK YOU

___________________________________

“I am with you always, until the end of the age.”

Matthew 28:20.

***********************************************

“This is my commandment:

love one another as I love you.”

###########################

BE MERCIFUL, O LORD,

FOR WE HAVE SINNED.

#####################

HERE I AM, LORD;

I COME TO DO YOUR WILL

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s