สารวัด วัดนักบุญฟรังซีสเซเวียร์

9 April 2017. St. Francis Xavier Newsletter. ปีที่ 51 ฉบับที่ 15 วันอาทิตย์ที่ 9 เมษายน 2017

St. Francis Xavier Newsletter.

ปีที่ 51 ฉบับที่ 15 วันอาทิตย์ที่ 9 เมษายน 2017

__________________________________

อาทิตย์มหาทรมาน

ปีที่ 51 ฉบับที่ 15 วันอาทิตย์ที่ 9 เมษายน 2017

Passion (Palm) Sunday

9 April 2017

“My Father, if it is possible, let this cup pass from me;

yet, not as I will, but as you will.”

ไม้กางเขน 2 อันของพระเยซูเจ้า

    เวลาที่เราพูดถึงไม้กางเขน หรือคิดถึงไม้กางเขน สิ่งแรกที่เราจะจินตนาการให้เห็นเป็นภาพก็คือ ไม้ 2 ท่อน ตอกตรึงขวางกันอยู่ และบนไม้ 2 ท่อนนั้น มีร่างของชายผู้หนึ่งแขวนตรึงอยู่ในสภาพที่เกือบจะเปลือยเปล่า ร่างกายอาบไปด้วยเลือด บนศีรษะก็มีมงกุฎหนามสวมอยู่

พระวรสารนักบุญมัทธิว บทที่ 27 ข้อ 11 ถึง 54 ในวันนี้ ซึ่งเป็นวันอาทิตย์มหาทรมาน ได้บรรยายถึงเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นก่อนจะถึงการถูกตอกตรึงของพระเยซูเจ้าบนไม้กางเขนนั้น เริ่มตั้งแต่การพิพากษาพระเยซูเจ้าต่อหน้าสาธารณชน การทรมานพระองค์ด้วยการเฆี่ยนตีอย่างทารุณ การให้พระองค์แบกไม้กางเขนนั้นไปตามเส้นทางที่มุ่งไปสู่กลโกธา หรือเนินหัวกะโหลก  จากนั้นก็ถึงจุดสุดท้ายของการตอกตรึงพระองค์บนไม้กางเขนนั้น ปล่อยพระองค์ให้ทรมานอยู่บนนั้น จนถึงช่วงเวลาของการหมดลมหายใจ

เหตุการณ์ต่าง ๆ เริ่มตั้งแต่ค่ำของวันพฤหัสบดีที่ 6 เมษายน ค.ศ.30 ตามปฏิทินสากล หรือตรงกับปฏิทินโรมันเดือนนิซานที่ 14 ปี 784 A.U.C (ab urbe condita = ตั้งแต่การสร้างกรุงโรม) ยาวไปจนถึงเช้ามืดของวันที่ 7 เมษายน อันเป็นช่วงเวลาที่พระเยซูและศิษย์ 3 คน อยู่ในสวนเกทเสมนี ขณะนั้นเป็นเวลาประมาณตี 2 และเวลาที่พระเยซูเจ้าถูกจับเป็นเวลาประมาณตี 3 จากนั้นพระองค์ก็ถูกนำไปสู่การพิพากษา การทรมานและการถูกตรึงกางเขน

คำถามคือ อะไรคือไม้กางเขน 2 อัน อันเป็นหัวข้อของบทความในวันนี้?

ก่อนจะพูดถึงไม้กางเขนอันที่ 1 ก็ขอพูดถึงไม้กางเขนอันที่ 2 เป็นอันดับแรก ไม้กางเขนอันที่ 2 นี้เป็นไม้กางเขนที่เรารู้จักกันดีอยู่แล้ว ก็คือ ไม้กางเขนบนเขากลโกธา แต่ก่อนที่ไม้กางเขนอันที่ 2 นี้จะเกิดขึ้นจริง จะต้องผ่านไม้กางเขนอันที่ 1 ก่อนเป็นอันดับแรก

ย้อนไปดูเหตุการณ์ในสวนเกทเสมนี ระหว่างช่วงเวลาหลังเที่ยงคืน จนถึงตี 3 ของเช้าวันที่ 7 เมษายน พระเยซูเจ้าเข้าไปในสวนเพื่อสวดภาวนาขอพลังใจครั้งสุดท้ายจากพระบิดา และเพื่อขอการยืนยันอย่างชัดเจนถึงพระประสงค์ของพระบิดาอีกครั้งหนึ่ง ในการปฏิบัติพันธกิจของพระองค์ เชิญเราอ่านพระวรสารมัทธิว บทที่ 26 ข้อ 36 ถึง 46

บทภาวนาที่พระเยซูเจ้าสวดในสวนนั้นก็คือ “พระบิดาเจ้าข้า ถ้าเป็นไปได้ ขอให้ถ้วยนี้พ้นข้าพเจ้าไปเถิด ถ้าเป็นไปไม่ได้ ก็ขออย่าให้เป็นไปตามใจข้าพเจ้า แต่ให้เป็นไปตามพระประสงค์ของพระองค์เถิด” (มัทธิว 26 ข้อ 39)

จากนั้นก็ทรงออกมาดูลูกศิษย์ที่กำลังหลับ จึงกลับเข้าไปสวดครั้งที่ 2 “พระบิดาเจ้าข้า ถ้าข้าพเจ้าต้องดื่มจากถ้วยนี้โดยหลีกเลี่ยงมิได้แล้ว ก็ขอให้เป็นไปตามพระประสงค์ของพระองค์เถิด” (มัทธิว 26 ข้อ 42) จากนั้นทรงออกไปดูลูกศิษย์อีกครั้งหนึ่ง ก็พบว่าพวกเขายังคงหลับเหมือนเดิม พระองค์จึงกลับเข้าไปสวดเป็นครั้งที่ 3 โดยใช้บทภาวนาเดียวกันเหมือนเดิม

บรรยากาศในสวนนั้นก็คือ พระเยซูเจ้าไม่อยากเผชิญความตายในวันรุ่งขึ้น แต่พระองค์ทรงยอมตัดใจ ให้ทุกอย่างเป็นไปตามที่พระบิดาต้องการ

พระเยซูเจ้าทรง ตัดใจตัวเอง ด้วยพระประสงค์ของพระบิดา

 

    มันจึงกลายเป็นไม้กางเขนอันที่ 1 ซึ่งสำคัญสุด เป็นไม้กางเขนแห่งการตัดใจ อันจะนำพาไปสู่ไม้กางเขนอันที่ 2 เพราะถ้าไม่มีไม้กางเขนอันที่ 1 ไม้กางเขนอันที่ 2 ก็จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้

และพระเยซูเจ้าทรงสอนเราด้วยคำสอนนี้ “ถ้าผู้ใดอยากตามเรา (คือเป็นศิษย์ของพระเยซูเจ้า) ก็จงเลิกคิดถึงตนเอง จงแบกไม้กางเขนของตนและติดตามเรา” (มัทธิว 16 ข้อ 24)

สรุปสั้น ๆ ก็คือ วิถีแห่งไม้กางเขน คือวิถีแห่งการยอมตัดใจ ตัดใจตัวเองด้วยน้ำพระทัยของพระเป็นเจ้า

                            สวัสดี

คุณพ่อ สานิจ สถะวีระวงส์

_________________________

Mary took a liter of costly perfumed oil made from genuine aromatic nard and anointed

the feet of Jesus and dried them with her hair; the house was filled with the fragrance of the oil.

ประชาสัมพันธ์

  1. กลุ่มพระเมตตา ทำนพวารวันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ เวลา 10.00 น. วันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์ เวลา 10.00 น. วันอาทิตย์ปัสกา (หลังมิสซา) 10.00 น. และวันที่ 17-21 เมษายน เวลา 17.40 น. ในวัด โดยสวดภาวนาที่แท่นเล็ก ขอเชิญพี่น้องมาร่วมทำนพวารพระเมตตาโดยพร้อมเพรียงกัน
  2. วันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน ทางวัดจัดฉลองพระเมตตา

พิธีบูชาขอบพระคุณพระเมตตา เวลา 16.00 น.

และในเวลา 15.00 น. จะสวดสรุปพระเมตตา 9 วัน หลังพิธีเสกพระรูปเดินขบวนแห่หน้ารอบพระโต และถวายช่อดอกไม้ (ขอเชิญสวมเสื้อสีขาวถวายเกียรติแต่พระรูปพระเมตตา) ณ วัดของเรา

____________________________

“It is the one to whom I hand the morsel after I have dipped it.”

ขอขอบคุณ

  1.     มารี เซลิน นิตยา ยิ้มเจริญ

บำรุงวัด            1,000        บาท

  1.     อุทิศ อันนา เฉลียว เคนแก้ว

บำรุงวัด              500        บาท

  1.     อักแนส ไฉน รอดงาม และครอบครัว

                    บำรุงค่าไฟ        1,000        บาท

  1.     ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม

บำรุงค่าหีบศพ        1,000        บาท

____________________________

“He who has dipped his hand into the dish

with me is the one who will betray me. “

พิธีกรรมในสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์

  1.  วันพฤหัสบดีศักดิ์สิทธิ์   13 เมษายน 2017

    เวลา 19.00 น.     พิธีล้างเท้าอัครสาวก พิธีตั้งศีล

การเฝ้าศีลมหาสนิท

เวลา 20.30 น.        สัตบุรุษทุกท่าน

เวลา 21.00 น.        ผู้อ่านพระวาจา – ผู้ช่วยพิธี – สัตบุรุษทุกท่าน

เวลา 21.30 น.        วินเซน เดอ ปอล – คูร์ซิลโล – สัตบุรุษทุกท่าน

เวลา 22.00 น.        พลมารีอาวุโส – พระเมตตา – สัตบุรุษทุกท่าน

เวลา 22.30 น.        ผู้อาวุโส – อัศวินแห่งศีลมหาสนิท – สัตบุรุษทุกท่าน

เวลา 23.00 น.        นักขับร้อง – เยาวชน – สัตบุรุษทุกท่าน

เวลา 23.30 น.        พระสงฆ์ – สภาภิบาล – สัตบุรุษทุกท่าน

เวลา 24.00 น.        ปิดวัด

หมายเหตุ    แต่ละช่วงเวลา  จัดการภาวนาที่เหมาะสมตามรูปแบบคณะฯ

  1.  วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์  14 เมษายน 2017

    เวลา 16.00 น.     มรรคาศักดิ์สิทธิ์รอบวัด

                และพิธีระลึกถึงพระมหาทรมานของพระเยซูเจ้า

                (จำศีล – อดเนื้อ – อดอาหาร)

  1.  วันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์   15 เมษายน 2017

    เวลา 19.00 น.        พิธีตื่นเฝ้า เสกไฟ เสกเทียนปัสกา ประกาศสมโภชปัสกา

                พิธีล้างบาปผู้ใหญ่

  1.  วันอาทิตย์สมโภชปัสกา  16 เมษายน 2017

    พิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชปัสกา ตามตารางปกติ

___________________________

If I, therefore, the master and teacher, have washed

your feet, you ought to wash one another’s feet.

Holy Thursday –

Evening Mass of the Lord’s Supper

สภาภิบาลวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

สวัสดีค่ะพี่น้องที่รัก

วันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน ศกนี้ คุณพ่อเจ้าอาวาส คุณพ่อศรีปราชญ์ คุณพ่อดิษพล สภาภิบาลและเยาวชน ร่วมกันจัดงานวัน รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ (พิธีรดน้ำดำหัว) มิสซาเวลา 10.00 น. ในวัด พระสงฆ์จะโปรดศีลเจิมให้กับผู้สูงอายุและคนเจ็บป่วย

หลังจากพิธีมิสซาแล้ว ขอเชิญผู้สูงอายุทุกท่านและผู้ติดตาม ลูก ๆ หลาน ๆ เข้าสู่พิธีรดน้ำขอพร ที่ห้องประชุมธาราฉัตร เสร็จพิธีขอเชิญอิ่มอร่อยกับก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำรสเด็ด ก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตกอร่อยจากสภาภิบาล

ในวันงานนำโดยหัวหน้าเยาวชน จะเป็นแม่งานจัดสถานที่ต้อนรับปู่ย่า ตายาย ผู้สูงวัยที่ห้องประชุมธาราฉัตร ให้พิธีรดน้ำขอพรปีนี้สง่างดงาม มีบรรยากาศที่อบอุ่น มีเสียงดนตรีขับกล่อมจาก ม.ประกอบกิจ และพวงมาลัยรักจากคุณสมปอง มาให้ผู้สูงวัยทุกท่านอีกด้วยค่ะ

    งานวันที่ 23 เมษายน จะดำเนินไปอย่างน่าประทับใจมาก ๆ หากว่าลูก ๆ หลาน ๆ จะบริการอาหารให้กับพระเอกและนางเอกผู้สูงวัย ที่นั่งประจำอยู่ที่โต๊ะรดน้ำอวยพร ให้ท่านได้อิ่มอร่อยก่อน เราควรทำทุก ๆ อย่างให้ท่านมีความสุขอย่างเต็มเปี่ยมจากลูกหลานในวันสำคัญนี้นะคะ

__________________________

When Jesus saw his mother and the disciple there whom he loved,

he said to his mother, “Woman, behold, your son.”
Then he said to the disciple, “Behold, your mother.”

ประกาศเชิญชวนจากสภาภิบาล

    ขอเชิญผู้สูงวัยทุกท่านลงชื่อเข้าร่วมงานกับคุณลูกหว้า ที่ร้านจำหน่ายศาสนภัณฑ์ ได้ตั้งแต่วันที่ 9 – 16 เมษายน 2017 นะคะ หากท่านไม่สะดวก จะให้ลูก ๆ หลาน ๆ มาลงชื่อให้ก็ได้ค่ะ เพื่อ ผ.อ.รัชนี (ครูเอี้ยง) จะได้จัดเตรียมอาหารบริการให้อย่างเพียงพอนะคะ หรือจะโทรศัพท์แจ้งกับครูเอี้ยงที่หมายเลข 086-0804563 ก็ได้ค่ะ

ตัวอย่างลงทะเบียนชื่อ

ชื่อ……………………………สกุล…………………………….อายุ……………..จำนวนผู้ติดตาม……………….คน

แล้วพบกันวันที่ 23 เมษายน นะคะ

______________________________

The Easter Vigil

Holy Saturday –

Easter Vigil,

solemnity – Year A

_________________________________

“Truly, this was the Son of God!”

มิสซาประจำสัปดาห์

จันทร์ที่ 10

06.00 น.

19.00 น.

วันจันทร์สัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์

อุทิศ วิญญาณครอบครัว “อาภรณ์รัตน์”, เทเรซา หลู แซ่ตั้ง, ยอแซฟ ซังเจี่ย แซ่โจว, อากาทา เง็ก แซ่กัง, ยอแซฟ หงวนจั้ว-มารีอา ไส้เง็ก แซ่ลี้, เปโตร ยิ่มลี้ แซ่อุน, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุลเปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, ยวงบัปติสตา ทอง-อักแนส ดารี-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม และญาติพี่น้อง, เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, มารีอามักดาเลนา เพ็ญโฉม ชุมพล, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ คล้ายวันเกิด นายพิทูร สุวรรณชัย, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร

อุทิศ มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ฟรังซีสโก วิกรานต์ มีเฟื่องศาสตร์, อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เปโตร สยามรัฐ เยาวมาลี, มารีอา บรรจง สถิตย์ถาวร, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่,ฟรังซิสโก ชอบ-มารีอา ประสาร มณีน้อย, ยอแซฟ วิสิทธิ์ ยามสุข, มารีอา ประนอม ศิวะศรี, ฟรังซีสโก ปรีชา-มารีอา อำพัน กานตานนท์, เปาโล เสงี่ยม-เอลีซาเบธ จ่อน แววเกกี, อากุสติโน ยงยุทธ อภิชาตะพงศ์, เปาโล บุญเชย โยธารักษ์, ปุลเกรีอา ศิริพร สร้อยทอง, วิญญาณในไฟชำระ

อังคารที่ 11

06.00 น.

19.00 น.

วันอังคารสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, ยอห์น บัปติสต์ ประมวล ชลหาญ, ลูซีอา สุภา นุชนารถ,

เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุลเปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, อองรีมาเชล อมร สงวนแก้ว, ยวงบัปติสตา ทอง-อักแนส ดารี-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม และญาติพี่น้อง, วินเซนต์ วัฒนา-อากาทา ยวง-อัลบีนุส วิมล เต่งตระกูล, มารีอามักดาเลนา เพ็ญโฉม ชุมพล, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, ฟรังซีสโก วิกรานต์ มีเฟื่องศาสตร์, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เปโตร สยามรัฐ เยาวมาลี, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, ฟรังซิสโก ประทีป งามพล, มารีอามักดาเลนา บุญยง โยธารักษ์, ปุลเกรีอา ศิริพร สร้อยทอง, เอลีซาแบธ อารี อภิชาตะพงศ์, เปโตร คำ-มารีอา ทัน-เปาโล สุรเชษฐ์-ลุงชวน-มารีอา มินตรา, วิญญาณในไฟชำระ

พุธที่ 12

06.00 น.

19.00 น.

วันพุธสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์

สุขสำราญ อันนา มณี ตันสิงห์

อุทิศ ฟรังซิสโก สุทธิ-มารีอา สมร ชลหาญ, เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, ครอบครัว กลิ่นวิบูลย์, นางเขียน-นางขวัญเมือง ศรีจันทรา, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุลเปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, มารีอามักดาเลนา สุภี นุชนารถ, มารีอามักดาเลนา เพ็ญโฉม ชุมพล, ยวงบัปติสตา ทอง-อักแนส ดารี-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม และญาติพี่น้อง, วิญญาณในไฟชำระและวิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, ครบรอบแต่งงาน 33 ปี เทเรซา ทิพพาพันธ์-สันติ โพธิสิทธิพร

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, ฟรังซีสโก วิกรานต์ มีเฟื่องศาสตร์,เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เปโตร สยามรัฐ เยาวมาลี, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, เซซีลีอา ยุพิน เจี่ยจวบสิน, มารีอา สุนีย์ ธนสมบูรณ์, ฟรังซิสโก อบเชย-มารีอา ฉลวย เกียรติอำไพ, ยอแซฟ เยือง ยังนึก, อันนา สมบูรณ์ ยังนึก, เปาโล สิบโท สุนิต กันโรคา, กาทารีนา ส้มแป้น เจียจวบศิลป์, มารีอา องุ่น ฤกษ์โสภี, วิญญาณในไฟชำระ

พฤหัสฯที่ 13

19.00 น.

วันพฤหัสฯ สัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์

พิธีล้างเท้าอัครสาวก

พิธีตั้งศีลมหาสนิท ตื่นเฝ้า

ศุกร์ที่ 14

16.00 น.

วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์

พระเยซูเจ้าทรงรับทรมานและสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน  

(ถือศีลอดอาหารและอดเนื้อ)

เดินรูป 14 ภาค (มรรคาศักดิ์สิทธิ์)

พิธีระลึกถึงพระมหาทรมานของพระเยซูเจ้า

เสาร์ที่ 15

19.00 น.

วันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์

คืนตื่นเฝ้าปัสกา (เสกไฟ แห่เทียนปัสกา เสกน้ำ)

พิธีตื่นเฝ้า เสกไฟ เสกเทียนปัสกา ประกาศสมโภชปัสกา พิธีล้างบาปผู้ใหญ่

อาทิตย์ที่ 16

06.30 น.

08.30 น.

10.00 น.

16.00 น.

สมโภชปัสกา

พระเยซูเจ้าทรงกลับคืนพระชนมชีพ

สุขสำราญ คุณพ่อ ยอแซฟ ประจิต-คุณแม่ อังเนส อุดมศรี ชัยเจริญ, ครอบครัว นางสงวน สุภาพร, ครอบครัว เซซีลีอา ไพลิน กายสุต

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ พยุง-มารีอา อุทัย เอียงผาสุก, มัทธิว สง่า-อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ฟรังซีสโก เฉลิมพล-ยอแซฟ เฉลิมชัย-เปาโล เฉลิมชาติ แววเกกี, ลูซีอา อำภา-ด.ช.ไชยนันท์ รุจิพงศ์, เปโตร ประวิทย์-มารีอา วัชรี วิทวัสพงศ์, เปโตร ราศรี-เทเรซา ฉอ้อน ทิวไผ่งาม, เปโตร ทวี ทิวไผ่งาม, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, ยวงบอสโก ดนัย เชิดวิวัฒนสินธุ์, อันตน ผุ่ง-มารีอา ฮ๊าก ไชยเผือก, ยออากิม ประเสริฐ-มารีอา ละมูล สุขชัย, เปโตร ประสาท สุขชัย, อันนา กาญจนา ธีรวิฑูร, เปโตร ธีระ ธีรวิฑูร, อันตน ชัยยศ ธีรวิฑูร, ยอแซฟ ชัยยุทธ ธีรวิฑูร, เอลิซาเบท วัลลีย์ บูรณพันธุ์, มารีอา ซิ้วเจ็ง แซ่อื้อ,ครอบครัว พันธุมจินดา, ฟรังซีสโก สุมิตร ศรจิตติ, ฟรังซีสโก สมพล ศุระศรางค์, ร็อค เมือง-มารีอา กุหลาบ ดีสุดจิต, โทมา ขุนพิลาศ-มารีอา สวน กายสุต, เปาโล สุดใจ กายสุต, ปุลเกรีอา ศิริพร สร้อยทอง, ฟรังซิสโก จุฬา แก้วมงคล, อันนา นัชรี มั่นศิล, เปาโล กุศล-ยอแซฟ วิรัตน์ มหัคฆพงศ์, มารีอามักดาเลนา เพ็ญโฉม ชุมพล, เทเรซา นัฏ ยอดประเสริฐ, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ สัตบุรุษทุกครอบครัว

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, อากาทา พิลาวัลย์ ตรีมานคา และครอบครัว, เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร, มารีอา ปัณฑา-มารีอา เปี่ยมขวัญ ปัณฑวังกูร, ประสิทธิ์-มารีอา นุชนาถ-กฤต กิจวิวัฒนการ, แม่เสาวนีย์ เลาหไทยมงคล, นางฟูจิตต์ ณ บางช้าง, นายพิทูร สุวรรณชัย, มีคาแอล พรพล พัธนพันธุ์, เทเรซา จันทนา อิทธิธีรรักษ์, มารีอา ธันยพร ศศิสุวรรณ, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, เทเรซา แก้วจิต สงวนบุญ และครอบครัว, ฐนิตนันท์ เลิศกิจธนาภัทร, เทเรซา สุพาณี ศรีธัญญรัตน์, ครอบครัว อลิซาเบท สมใจ มีขันทอง, ครอบครัว ชาญนำสิน, พีระบูลย์ เผดิมวงศ์ และครอบครัว, ครอบครัว ยวนจิตต์-โกวิทวีรธรรม, อันนา นิภา หอมประทุม, ครอบครัว คุณพิชญรัศมิ์ ชื่นศิริเวช, มารีอา รัศมี ชานนท์, เปาโล พงษ์บัณฑิต จันตะบุตร, ครอบครัว ยิ้มเจริญ, มารีอา พยุง จันทรกานต์, ครอบครัว เปโตร จตุฤทธิ์ จันทรกานต์, ครอบครัว สุขวัฒน์, อลิซาเบท ฐิตินันท์ ธรณธรรม และครอบครัว, ครอบครัว ทรัพย์ธนมั่น, คุณธัญพร กิจบำรุง และครอบครัว, ครอบครัว เพ็ญสุต, พ.ต.ท.วิศาล เห็นสว่าง, มารีอามักดาเลนา วาณี ชลธี, อธิการ มยุรา วาปีโส, โมทนาคุณพระ, โมทนาคุณแม่พระ

อุทิศ เรย์มองด์ ธานี ลวสุต, ครอบครัว ชื่นพุฒิ, อันนา สำรวม ชื่นพุฒิ, มารีอา ปิยะสุทธิ์ ใจสวัสดิ์ (ชื่นพุฒิ), เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, มารีอา แผ้ว เทียนจุ้ย, ยอแซฟ ประนิม ตรีมานคา, มารีอา เสรี ตรีมานคา, ฟรังซีสโก วิกรานต์ มีเฟื่องศาสตร์, เปโตร ศรีมงคล-เทเรซา เฉลา เพ็ญไพจิตร, ยอแซฟ ธนพันธ์ เพ็ญไพจิตร, ยอแซฟ วิสิษฐ์-มาร์ธา สุดจิต มัจฉาชีพ, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, เปโตร สยามรัฐ เยาวมาลี, นายสุทธิกุล เจียรสุทธิกุล, พ่อธง เลาหไทยมงคล, บรรพบุรุษครอบครัว กิจวิวัฒนการ และเลาหไทยมงคล, ยอแซฟ อภิชาติ ชวประพันธ์, มารีอา นุชนารถ โพธิ์งาม, ยอแซฟ สุรพล โมระเสริฐ, ฟรังซิสเซเวียร์ วิรัช-ยอแซฟ สมชัย อินทรสุขสันติ,เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุลเปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, ยวง หล่อติ๊ด-มารีอา โซวม่วย แซ่ตั้ง, มารีอา ปุ้ยเจ้-มารีอา ป้อฮุ้น, เปาโล ไพศาล-มารีอา จรัสศรี ดีสุดจิต, ฟรานซิส วรวิทย์ ทองจุลย์, มาการิต อ่างแก้ว, คัธริน อ่างแก้ว และญาติพี่น้องที่ล่วงลับ, ยอแซฟ สุรปรีชา กาญจนเจริญ, นายจักรวาล กิตติสังวรา, ยากอบ โชติวิศิษฏ์ ประพิณวงศ์, เทเรซา ไพเราะ สุขมี, เปโตร สนั่น กันโรคา, ลอเรนโซ มานะ เสรีสำราญ, อันนา มารศรี สิทธิโชค, เปโตร ควาน-มาร์ธา เหล่ย, ยอแซฟ พล.ต.ท.สุพจน์-นางอมรา-พล.ต.ต.ทวี ณ บางช้าง, นายชมภู เศรษฐกาญจน์, อันเดร สมจิตร์-ยอแซฟ สุรศักดิ์ มีขันทอง,มารีอา กมลพรรณ เดชสุริโยธิน, นางทองใบ นาคะเวศน์, นางอัมพร พงษ์วัฒนา, ตระกูล สกุลทอง, เปโตร สนั่น หอมประทุม, เปโตร ทวีป หอมประทุม, กาทารีนา สมรักษ์ สายพร, อันนา ผกากรอง สายพร, นางม้วย บุญนาค, อันนา เฉลียว เคนแก้ว และญาติพี่น้องที่ล่วงลับ, มารีอา ยอแซฟ สมชาย ยันต์เจริญ, เปโตร ยุทธภูมิ รัตพันธุ์, ยวงบัปติสตา ทอง-อักแนส ดารี-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม และญาติพี่น้อง, นิโคลัส พาริษฐ์ จันทรกานต์, คุณพ่อบริบูรณ์ จันทรกานต์, ญาติมิตรผู้ล่วงลับ,เปโตร จารึก ภูพวก, เทเรซา สมจิตต์ จันตะบุตร, เปโตร อนุช กัณหะเสน, ยวงบัปติสตา สุมน-มารีอา สุวรรณา ชินะผา,มารีอามักดาเลนา สถาน สังขรัตน์, เวโรนิกา เมษา พันธ์พานิช, เปาโล สุทธิพงศ์ ชัยเจริญ, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, เปโตร วัชรินทร์ เลาหพันธุ์, ยอแซฟ สมชาย สุสังกรกาญจน์, เทเรซา สุพร สุสังกรกาญจน์ (ครบ 4 ปี), เปโตรชัยยะพล (วศิน) สุสังกรกาญจน์, อันตน เกษม-โรซา ละม่อม ยอแซฟ, เบเนดิกโต อำพน-เทเรซา วิไล ชานนท์, เทเรซา สุวภา สุขชัย, ยาโกเบ กรุง สุขชัย, เซซีลีอา เตือย สุขชัย, อันตน เสถียร-ลูซีอา ลมัย ชมไพศาล, วิญญาณสกุล ชมไพศาล-กรีกุล, วิญญาณของคนในครอบครัว ธัญพร กิจบำรุง-ทุกคนที่เสียชีวิตไปแล้ว, เปาโล วันชัย หล่อวัฒนศิริกุล, วิญญาณในไฟชำระและวิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง

สุขสำราญ ยอแซฟ ประภาส-มารีอา ประพิณ, ครอบครัว เสนะวีณิน, ครอบครัว วัฒนาวี

อุทิศ เปาโล ศิริ-มารีอา วิจิตร พีรมนตรี, มารีอา สมหมาย สอนเทพ, อักแนส อาภา ชีรานนท์, เซซีลีอา อรพรรณ ชีรานนท์, ยอแซฟ ชลิต แซ่แต้, เปาโล สวั่น-โรซา รัศมี บรรลือวงศ์, มัทธิว วรพล ชัยวัฒนไชย, อันนา ซอย-มารีอา วาณี รอดเสียงล้ำ, เทเรซา นัฏ ยอดประเสริฐ, วิญญาณในไฟชำระ

_____________________________

WELCOME
TO

PHOTOS GALLERY OF SAINT FRANCISXAVIER

PARISH ACTIVITIES

สามารถเข้าไปชมภาพต่างๆที่มีอยู่ใน สารวัดของวัดได้ดังนี้

CLICK BELOW

ข้างล่างนี้

Page 2

Click here >>>>>   FRANCIS XAVIER SAMSEN – PAGE 2

 Page 3

Click here >>>>>>  FRANCIS XAVIER SAMSEN – PAGE 3

Page 4

 Click here >>>>>>FRANCIS XAVIER SAMSEN – PAGE 4

Page 5

Click here >>>>>   FRANCIS XAVIER SAMSEN – PAGE 5

Page 6

Click here >>>>>>  FRANCIS XAVIER SAMSEN – PAGE 6

____________________

PLEASE JOIN

DAILY MASS & SUNDAY MASS

READ

DAILY GOSPEL OF THE LORD JESUS

with

DAILY COMMENTARY OF THE DAY

and

SAINTS OF THE DAY

ALSO READ

NEWSLETTER IN THAI

From

SAINT FRANCIS XAVIER NEWSLETTER IN THAI

THANK YOU

___________________________________

“I am with you always, until the end of the age.”

Matthew 28:20.

***********************************************

“This is my commandment:

love one another as I love you.”

###########################

BE MERCIFUL, O LORD,

FOR WE HAVE SINNED.

#####################

HERE I AM, LORD;

I COME TO DO YOUR WILL

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

I will put my spirit in you that you may live, and I will settle you upon your land;

thus you shall know that I am the LORD. I have promised, and I will do it, says the LORD.

 ##################

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s