สารวัด วัดนักบุญฟรังซีสเซเวียร์

16 April 2017. St. Francis Xavier Newsletter. ปีที่ 51 ฉบับที่ 16 วันอาทิตย์ที่ 16 เมษายน 2017

St. Francis Xavier Newsletter.

ปีที่ 51 ฉบับที่ 16 วันอาทิตย์ที่ 16 เมษายน 2017

_______________________________

สมโภชปัสกา

ปีที่ 51 ฉบับที่ 16 วันอาทิตย์ที่ 16 เมษายน 2017

So Peter and the other disciple went out and came to the tomb.

Easter Sunday

– Solemnity

จงตายและกลับคืนชีพ

ขณะยังมีลมหายใจ

เวลาพูดถึงความตาย เราทุกคนก็จะคิดถึงภาวะของการหมดลมหายใจ และผู้ที่เคยมีชีวิตก็กลายเป็นซากศพ

เวลาพูดถึงการกลับคืนชีพ เราก็จะคิดถึงกองดินกองกระดูกของร่างที่เคยมีชีวิตที่ได้เน่าสลายไปแล้ว และกลับมารวมตัวกันและมีชีวิต มีลมหายใจใหม่อีกครั้งหนึ่ง

เราได้ผ่านสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ ช่วงเวลาแห่งการรำลึกถึงความทุกข์ทรมาน และความตายบนไม้กางเขนของพระเยซูเจ้า และวันนี้เราเข้าสู่การเฉลิมฉลองการกลับคืนชีพของพระองค์

ชีวิตของพระเยซูเจ้าสอนเราให้รู้จักความหมายของความตายและการกลับคืนชีพของพระองค์ ไม่ใช่แค่การหมดลมหายใจ และกลับมามีชีวิตใหม่ตามธรรมดา แต่พระองค์ทรงสอนเราให้รู้จัก พระธรรมล้ำลึก ของความตายและกลับคืนชีพของพระองค์

คำว่า พระธรรมล้ำลึก หมายถึงสิ่งที่ซ่อนเร้นอยู่ภายใต้สิ่งที่ปรากฏอยู่ภายนอก

ธรรมชาติมนุษย์มักจะมองแต่เปลือกนอก แต่ไม่ค่อยใส่ใจสิ่งที่เป็น แก่นแท้ หรือความเป็นจริงที่ซ่อนอยู่ภายใน

แม้แต่บรรดาอัครสาวกของพระเยซูเจ้าเองที่พระองค์ทรงเคยพร่ำสอน ขณะอยู่กับพระองค์อย่างใกล้ชิดเป็นเวลา 3 ปี พวกเขาก็ยังไม่เข้าใจความหมายของ พระธรรมล้ำลึก ที่เกี่ยวข้องกับพระเยซูเจ้า เราจะเห็นได้จากพระวรสารวันนี้ในประโยคสุดท้าย “เขาทั้งสองคน (หมายถึง เปโตร และยอห์น) ยังไม่เข้าใจพระคัมภีร์ที่ว่า พระองค์ต้องทรงกลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผู้ตาย” นอกนั้นก็ยังมีอีกหลาย ๆ เรื่อง ที่พวกเขายังไม่เข้าใจในขณะนั้น

พระเยซูเจ้าทรงแสดงให้พวกเราได้เห็นความตาย และการกลับคืนชีพของพระองค์ตามธรรมชาติก็จริง แต่จริง ๆ แล้วพระองค์ต้องการให้เราเข้าใจถึง พระธรรมล้ำลึก ของความตาย และการกลับคืนชีพของพระองค์ และบุคคลที่เราพูดได้ว่า เข้าใจความหมายของความตายและการกลับคืนชีพของพระเยซูเจ้าอย่างลึกซึ้งก็คือ ท่านนักบุญเปาโล และท่านเองสอนเราคริสตชนให้ รู้จักและเข้าใจ ในความหมายแท้ ๆ ของความตายและการกลับคืนชีพ ท่านไม่ได้แค่สอนให้รู้จักและเข้าใจ แต่ท่านเน้นให้เราดำเนินชีวิตในความตายและการกลับคืนชีพของพระเยซูเจ้าอีกด้วย

    ชีวิตของมนุษย์เราร่างกายคือองค์ประกอบจิ๊บจ๊อย มันถูกสร้างขึ้นมาจาก “ฝุ่นจากพื้นดิน” และจิตวิญญาณก็คือ สิ่งที่พระเจ้าทรงสอดใส่ไว้ในร่างกาย อันเกิดจากฝุ่นดินนี้เพราะจิตวิญญาณคือ “ลมแห่งชีวิต” ที่พระเจ้าทรงเป่าเข้าไปในจมูกของเรา (ปฐมกาล บทที่ 2 ข้อ 7) ลมที่ถูกเป่าเข้าไปนี้คือ จิตวิญญาณของพระเจ้าเอง เรามนุษย์จึงกลายเป็นสิ่งมีชีวิต ที่มีภาพลักษณ์ของพระเจ้า (ปฐมกาล บทที่ 1 ข้อ 27)

ร่างกายจะเสื่อมสลายและเน่าเปื่อยผุพังไปตามกาลเวลา แต่จิตวิญญาณจะยังคงอยู่ถาวรนิรันดร

ดังนั้น ความหมายของชีวิตที่ตายก่อนตายก็คือ ชีวิตที่ไม่เกาะติดผูกพันอยู่กับ โลกธรรม อันได้แก่ สรรพวัตถุทั้งหลาย รวมทั้งเกียรติยศ ชื่อเสียงทางโลก “แม้ว่าพระองค์ทรงมีธรรมชาติพระเจ้า พระองค์ก็มิได้ทรงถือว่าศักดิ์สิทธิ์เสมอพระเจ้านั้นเป็นสมบัติที่จะต้องหวงแหน แต่สละพระองค์จนหมดสิ้น (ตาย) ทรงรับสภาพดุจทาส เป็นมนุษย์ดุจเรา” (ฟิลิปปี บทที่ 2 ข้อ 6-7) นั่นคือ ความตายของพระเยซูเจ้าขณะยังมีลมหายใจ เป็นคำสอนที่พระเยซูสอนให้เราปฏิบัติ

พอพระองค์เกิดมาเป็นมนุษย์แล้ว พระองค์ก็ยังทรงเลือกเป็นมนุษย์ที่ธรรมดาที่สุด “ทรงรับสภาพดุจทาส เป็นมนุษย์ดุจเรา” พระเยซูทรงใช้ชีวิตแบบติดดิน เป็นคนธรรมดาหาเช้ากินค่ำไม่ร่ำรวยล้นฟ้า ในขณะที่พวกเราพยายาม ถีบตัวเองให้สูงขึ้นด้วยวิธีการต่าง ๆ

    พระเยซูทรงสอนให้เราพยายาม ตัดทุกอย่างออกจากชีวิต (     ) หรือ เจริญชีวิตแบบธรรมดาเรียบง่าย กินอยู่อย่างง่าย ๆ มีของใช้เท่าที่จำเป็น ไม่สะสม ไม่แสวงหา ไม่กอบโกย อันจะนำความเดือดร้อนมาให้ทั้งตัวเองและผู้อื่น และถ้าดำเนินชีวิตได้ดังที่กล่าวมา นั่นก็คือ การกลับคืนชีพเป็นการเปลี่ยนแปลงของชีวิตที่ผูกพัน ผูกติด ผูกมัดอยู่กับโลกและวิถีของโลกอันเปรียบเสมือนถูกมัดด้วย ผ้าตราสัง หรือผ้าที่มัดศพ แต่สามารถดิ้นหลุดออกจากความผูกมัดเหล่านั้น กลับมีชีวิตที่เป็นอิสระ ดังพระวรสารวันนี้ “ผ้าพันพระศพวางอยู่ที่พื้น รวมทั้งผ้าพันพระเศียรซึ่งไม่ได้วางอยู่กับผ้าพันพระศพ แต่พับแยกวางไว้อีกที่หนึ่ง” พลังแห่งการดิ้นรนให้หลุดดังกล่าว พระเยซูเจ้าได้มอบไว้ให้แก่เราแต่ละคนแล้วในวันที่เรารับศีลล้างบาป อยู่ที่ว่า เราจะพยายามดิ้นให้หลุด หรือ ยอมปล่อยตัวให้ตกเป็นทาสของสมบัติปีศาจ

                            สวัสดี

คุณพ่อ สานิจ สถะวีระวงส์

_______________________

Easter Monday

“Do not be afraid. Go tell my brothers to go to Galilee,

and there they will see me.”

สุขสันต์สมโภชปัสกา

แด่พี่น้องสัตบุรุษ

วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ ทุกท่าน

ขอให้การกลับคืนพระชนมชีพ

ขององค์พระคริสตเจ้า

นำชีวิตใหม่มาให้กับเราทุก ๆ คน

________________________

Easter Tuesday

“Stop holding on to me, for I have not yet ascended to the Father. But go to my brothers

and tell them, ‘I am going to my Father and your Father, to my God and your God.’”

ประชาสัมพันธ์

  1. ประกาศงดมิสซา วันที่ 17 – 21 เมษายน  พระสงฆ์ไปสัมมนาประจำปี ที่บ้านผู้หว่าน สามพราน ทางวัดจึงขอ ง ด มิ ส ซ า ตั้งแต่ค่ำวันจันทร์ที่ 17 เมษายน ไปจนถึงค่ำวันศุกร์ที่ 21 เมษายน ศกนี้
  2. กลุ่มพระเมตตา ทำนพวารพระเมตตา วันที่ 17-21 เมษายน เวลา 17.40 น. ในวัด โดยสวดภาวนาที่แท่นเล็ก ขอเชิญพี่น้องมาร่วมทำนพวารพระเมตตาโดยพร้อมเพรียงกัน
  3. วันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน ทางวัดจัดฉลองพระเมตตา

พิธีบูชาขอบพระคุณพระเมตตา เวลา 16.00 น.

และในเวลา 15.00 น. จะสวดสรุปพระเมตตา 9 วัน หลังพิธีเสกพระรูปเดินขบวนแห่หน้ารอบพระโต และถวายช่อดอกไม้ (ขอเชิญสวมเสื้อสีขาวถวายเกียรติแด่พระรูปพระเมตตา) ณ วัดของเรา

  1. ขอเชิญสมาชิกเครดิตยูเนี่ยนฟรังซิสเซเวียร์ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี

วันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน 2017   เวลา 9.30 น.  ณ สำนักงานเครดิตยูเนี่ยน

  1. ขอเชิญพี่น้องส่งคืนกระบอกมหาพรต เพื่อทางวัดจะได้รวบรวมจัดส่งให้สภาพระสังฆราชต่อไป และขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านแทนผู้ยากไร้ – ด้อยโอกาส ที่จะรับบุญกุศลจากน้ำใจดีของทุกท่าน จากเทศกาลแห่งการแบ่งปัน
  2. ขอเชิญชวนพี่น้องร่วมสนับสนุนปัจจัย เป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กคำสอนภาคฤดูร้อน

___________________________

Easter Wednesday

“What are you discussing as you walk along?”

ขอขอบคุณ

คุณสมคิด – คุณประไพศรี เหล่าอารีย์ และครอบครัว

บริจาคไข่ไก่ปัสกา   จำนวน 4,000 ฟอง

                                        __________________________________

 

    รดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่  (23 เมษายน 2017)

    ทางวัดขอเรียนเชิญผู้สูงอายุทุกท่าน

    บรรดาลูก ๆ หลาน ๆ และพี่น้องทุกท่าน

    มาร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ อวยพรผู้สูงอายุ

    และพิธีเจิมศีลผู้สูงอายุเป็นพิเศษ

    ในวันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน 2017

    เวลา 10.00 น.

หลังพิธีมิสซามีรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่

ณ ห้องประชุมธาราฉัตร โรงเรียนโยนออฟอาร์ค

_______________________

Easter Thursday

EASTER THURSDAY untitled

“Look at my hands and my feet, that it is I myself. Touch me and see,

because a ghost does not have flesh and bones as you can see I have.”

สภาภิบาลวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

สวัสดีค่ะพี่น้องที่รัก

สุขสันต์วันปัสกาค่ะ คุณพ่อเจ้าวัด คุณพ่อศรีปราชญ์ คุณพ่อดิษพล นักบวชชายหญิงทุกคณะ พ่อแม่ พี่น้อง ลูก ๆ หลาน ๆ และเพื่อน ๆ สภาภิบาล เพื่อน ๆ ทุกองค์กร ขอให้ได้รับพระพรจากองค์พระเยซูคริสต์ทุกท่านนะคะ

    อีก 13 วัน ก็จะถึงวันพบปะสังสรรค์ประชุมใหญ่สามัญประจำปีของเครดิตยูเนี่ยนฟรังซิสเซเวียร์แล้ว พี่น้องทุกท่านที่เป็นสมาชิกอันเหนียวแน่น อย่าลืมมาพบกันนะคะ มารับเงินปันผล มารับเงินเบี้ยประชุม (ได้ง่าย ๆ ค่ะ ถ้ามา 30 เม.ย.นะคะ) มารับประทานอาหารว่างด้วยกัน และที่สำคัญควรมารับทราบข้อมูล ข่าวสารจากสำนักงานเครดิตว่า ในปีที่ผ่านมานั้น เครดิตฟรังซิสฯได้ก้าวกระโดดไกลไปถึงไหนแล้ว สมาชิกเพื่อนของเรามีกี่คนแล้ว เงินของเราที่ฝากไว้นั้น คุณเหรัญญิกผู้รอบรู้ได้นำไปบริหารให้งอกเงยออกดอกออกผลอย่างไรบ้าง (น่าสนใจนะคะเรื่องนี้)

สำหรับสมาชิกเงินกู้ ท่านต้องมาให้ได้ 30 เมษายน เพื่อมิให้เสียสิทธิ์พิเศษ ดังที่เคยเกริ่นไว้ในสารวัดฉบับที่ผ่านมาแล้ว อีกโครงการหนึ่งที่น่าสนใจมาก ๆ ก็คือ โครงการบริการสมาชิกเมื่อเสียชีวิต ซึ่งท่านจะได้รับฟังในวันประชุมเช่นกัน

______________

มุมพาเพลินจากสำนักงานเครดิตฟรังซิสฯ

        สามสิบเมษายนเวียนบรรจบ        ได้เวลาเรามาพบกันแล้วหนา

    ที่สำนักงานเครดิตตามเวลา            ซาลาเปารสโอชารออย่างเคย

        สิบโมงครึ่งได้เวลาเข้าประชุม         ร่วมชุมนุมรับข่าวสารที่ขานไข

    มีโครงการที่ดีดีว่ากันไป                เครดิตเราแสนสดใสก้าวไกลเอย

___________________________

Easter Friday

Jesus said to them, “Cast the net over the right side of the boat and you will find something.”

So they cast it, and were not able to pull it in because of the number of fish.

มิสซาประจำสัปดาห์

จันทร์ที่ 17

06.00 น.

19.00 น.

อัฐมวารปัสกา

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร

อุทิศ วิญญาณครอบครัว “อาภรณ์รัตน์”, อากาทา เง็ก แซ่กัง, ยอแซฟ หงวนจั้ว-มารีอา ไส้เง็ก แซ่ลี้, เปโตร ยิ่มลี้ แซ่อุน, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุลเปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, ยวงบัปติสตา ทอง-อักแนส ดารี-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม และญาติพี่น้อง, เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ,เซซีลีอา จินดา ราชกิจ, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ฟรังซีสโก วิกรานต์ มีเฟื่องศาสตร์, อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เปโตร สยามรัฐ เยาวมาลี, มารีอา บรรจง สถิตย์ถาวร, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, ฟรังซิสโก ชอบ-มารีอา ประสาร มณีน้อย, ฟรังซีสโก ปรีชา-มารีอา อำพัน กานตานนท์, เปาโล เสงี่ยม-เอลีซาเบธ จ่อน แววเกกี, เปาโล สุทธิพงศ์ ชัยเจริญ, ยุสตินา สมาน-ฮังรีแอตตา จันทรัตน์ สมบัติเจริญ, ยอห์น บัปติสต์ ประมวล ชลหาญ, มารีอา เฉลียว ดิษฐสัตย์ธรรม (ครบรอบวันเสียชีวิต), อันนา ศิริพร พนมอุปถัมภ์ (ครบรอบวันเสียชีวิต), มารีอามักดาเลนา เพ็ญโฉม ชุมพล, วิญญาณในไฟชำระ

งดมิสซา

อังคารที่ 18

06.00 น.

19.00 น.

อัฐมวารปัสกา

งดมิสซา

งดมิสซา

พุธที่ 19

06.00 น.

19.00 น.

อัฐมวารปัสกา

งดมิสซา

งดมิสซา

พฤหัสฯที่ 20

06.00 น.

19.00 น.

อัฐมวารปัสกา

งดมิสซา

งดมิสซา

ศุกร์ที่ 21

06.00 น.

19.00 น.

อัฐมวารปัสกา

งดมิสซา

งดมิสซา

เสาร์ที่ 22

06.00 น.

19.00 น.

อัฐมวารปัสกา

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, ดอมินิโก อุไร-โรซา เสนอ ศรีบุญเลิศ, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุลเปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, อันนา กาญจนา ธีรวิฑูร, เปโตร ธีระธีรวิฑูร, อันตน ชัยยศ ธีรวิฑูร, ยอแซฟ ชัยยุทธ ธีรวิฑูร, ยวงบัปติสตา ทอง-อักแนส ดารี-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม และญาติพี่น้อง, อันเดร เกษียร ไกรประสิทธิ์, ยอแซฟ กิตินันท์ ไกรประสิทธิ์, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, มารีอา ยินดี ธาราวร, ยอแซฟ สรพงค์ ทรัพยวณิช

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, มีคาแอล ประสิทธิ์-เอลิซาเบท ประทุม สิทธิ, เปโตร พงษ์ศักดิ์ สิทธิ, วิญญาณญาติพี่น้องตระกูล “ชนวัฒน์”, มารีอามักดาเลนา ประสพศรี พันธุมจินดา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ฟรังซีสโก วิกรานต์ มีเฟื่องศาสตร์, ยอแซฟ ประสิทธิ์-มารีอา สุนี เอกะสิงห์, เปโตร จำนงค์-นางมันทนา งามศิริจิตต์, นิโคลัส วีรวัฒน์ รุธิรกนก, ยวงบัปติสตา เมธี อาภรณ์รัตน์, เปโตร สยามรัฐ เยาวมาลี, เวโรนิกา เมษา พันธ์พานิช, ยอแซฟ ดั่น อุ่ยเก๊ก แซ่ด่าน, เฮเลนา สมถวิล-ฟรังซิสเซเวียร์ ภิรมย์ เจริญศุข, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, เปโตร วัชรินทร์ เลาหพันธุ์, มารีอามักดาเลนา เพ็ญโฉม ชุมพล, ซีมอน มงคล พัศดุ, วิญญาณในไฟชำระ

อาทิตย์ที่ 23

06.30 น.

08.30 น.

10.00 น.

16.00 น.

อาทิตย์ที่ 2 เทศกาลปัสกา

ฉลองพระเมตตา

สุขสำราญ คุณพ่อ ยอแซฟ ประจิต-คุณแม่ อังเนส อุดมศรี ชัยเจริญ

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ พยุง-มารีอา อุทัย เอียงผาสุก, ลูซีอา อำภา-ด.ช.ไชยนันท์ รุจิพงศ์, เปโตร ประวิทย์-มารีอา วัชรี วิทวัสพงศ์, มัทธิว สง่า-อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ฟรังซีสโก เฉลิมพล-ยอแซฟ เฉลิมชัย-เปาโล เฉลิมชาติ แววเกกี, เปโตร ราศรี-เทเรซา ฉอ้อน ทิวไผ่งาม, เปโตร ทวี ทิวไผ่งาม, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, ยวงบอสโก ดนัย เชิดวิวัฒนสินธุ์, อันนา กาญจนา ธีรวิฑูร,เปโตร ธีระ ธีรวิฑูร, อันตน ชัยยศ ธีรวิฑูร, ยอแซฟ ชัยยุทธ ธีรวิฑูร, เปโตร คำ-มารีอา สินี จันสวัสดิ์, ยากอบ สุเทพ เจนไพจิตร์,เอลิซาเบท วัลลีย์ บูรณพันธุ์, ครอบครัว พันธุมจินดา, ฟรังซีสโก สุมิตร ศรจิตติ, ฟรังซีสโก สมพล ศุระศรางค์, ร็อค เมือง-มารีอา กุหลาบ ดีสุดจิต, เปาโล ไพศาล ดีสุดจิต, ญาติพี่น้องและผู้ที่ไม่มีใครคิดถึง, เปาโล สุดใจ กายสุต, อันนา นัชรี มั่นศิล, เปาโล กุศล-ยอแซฟ วิรัตน์ มหัคฆพงศ์, ฟรังซิสโก สุทธิ-มารีอา สมร ชลหาญ, เทเรซา นัฏ ยอดประเสริฐ, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ สัตบุรุษทุกครอบครัว

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร, ยอแซฟ นิติวุฒิ สุวรรณประดิษฐ์ และครอบครัว, คาธารีนา อโณทัย สุวรรณประดิษฐ์ และครอบครัว, มีคาแอล พรพล พัธนพันธุ์, อากาทา พิลาวัลย์ ตรีมานคา และครอบครัว,มารีอา ปัณฑา-มารีอา เปี่ยมขวัญ ปัณฑวังกูร, ประสิทธิ์-มารีอา นุชนาถ-กฤต กิจวิวัฒนการ, แม่เสาวนีย์ เลาหไทยมงคล, เปโตร ชัยพร จิตตอำไพ, มารีอา สุมาลี บุญสถิตถาวร, อันนา สมจิตร และครอบครัว, ครอบครัว คุณสมบัติ ดอยเจ๊ะ, ครอบครัว เพ็ญสุต, ครอบครัว ฤกษ์ปิยะทรัพย์, ครอบครัว ปีเตอร์ สุนทร ปานฟัก, แอนนา มัณฑนา จิตตอำไพ และครอบครัว, ครอบครัว ปุญยธร,ยอแซฟ กิตติชัย หัตถ์ทองคำ, เทเรซา จันทนา อิทธิธีรรักษ์ และครอบครัว, มารีอา ธันยพร ศศิสุวรรณ, ยอแซฟ สุชารีย์ แสงหาญ, เทเรซา อัมพร อมรสิริสมบูรณ์, ครอบครัว สุขวัฒน์, ครอบครัว นายณัฏฐ์ หล่อวัฒนศิริกุล, ครอบครัว มารีอากอแรตตี อรณิชา จิตต์เจริญ, ครอบครัว ลูซีอา วราพรรณ มีเฟื่องศาสตร์, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, ครอบครัว อลิซาเบท สมใจ มีขันทอง, คุณแม่ จีรภา จงสฤษดิ์หวัง, คุณแม่ ประภา เง่อสวัสดิ์, ครอบครัว ชาญนำสิน, ครอบครัว ยิ้มเจริญ, ครอบครัว อันนา จงสุดา แก้วไกรสร, สมาชิกคณะอัศวินแห่งศีลมหาสนิท วัดสามเสน, ครอบครัว มารีอา นลินา พฤกษอรุณ, เทเรซา แก้วจิต สงวนบุญ และครอบครัว, อลิซาเบท ฐิตินันท์ ธรณธรรม และครอบครัว, ดอมินิก ซาวีโอ อลงกต-ยวง บอสโก อติชาต ปิติสันต์, ครอบครัว ทรัพย์ธนมั่น, นางฟูจิตต์ ณ บาช้าง, นายพิทูร สุวรรณชัย, ยอแซฟ มานพ อาภามงคล และครอบครัว, คุณธัญพร กิจบำรุง และครอบครัว, ครอบครัว มาตุกุล, เทเรซา สุมณรัตน์ เจริญสุข, โมทนาคุณพระ, โมทนาคุณแม่พระ

อุทิศ เรย์มองด์ ธานี ลวสุต, ครอบครัว ชื่นพุฒิ, อันนา สำรวม ชื่นพุฒิ, มารีอา ปิยะสุทธิ์ ใจสวัสดิ์ (ชื่นพุฒิ), เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, ยอแซฟ เริงชัย แก้วไกรสร, อันนา เฉลียว-ยวงบัปติสตา สมพงษ์ เคนแก้ว, เปโตร มี-นางใบ ศรีสุข, ยอแซฟ ประนิม ตรีมานคา, มารีอา เสรี ตรีมานคา, ฟรังซีสโก วิกรานต์ มีเฟื่องศาสตร์, เปโตร ศรีมงคล-เทเรซา เฉลา เพ็ญไพจิตร, ยอแซฟ ธนพันธ์ เพ็ญไพจิตร, ยอแซฟ วิสิษฐ์-มาร์ธา สุดจิต มัจฉาชีพ, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, เปโตร สยามรัฐ เยาวมาลี, มารีอา แผ้ว เทียนจุ้ย, นายสุทธิกุล เจียรสุทธิกุล, ยอแซฟ สุรพล โมระเสริฐ,ฟรังซิสเซเวียร์ วิรัช-ยอแซฟ สมชัย อินทรสุขสันติ, พ่อธง เลาหไทยมงคล, บรรพบุรุษครอบครัว กิจวิวัฒนการ และเลาหไทยมงคล, ยอแซฟ อภิชาติ ชวประพันธ์, มารีอา นุชนารถ โพธิ์งาม, เปโตร เหลี่ยว-มัตตา แหว่, มาร์ธา เหล่ย-เปโตร ควาน, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุลเปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, ยวง หล่อติ๊ด-มารีอา โซวม่วย แซ่ตั้ง, เปาโล ไพศาล-มารีอา จรัสศรี ดีสุดจิต, ฟรานซิส วรวิทย์ ทองจุลย์, มาการิต อ่างแก้ว, คัธริน อ่างแก้ว และญาติพี่น้องที่ล่วงลับ, ยากอบ โชติวิศิษฏ์ ประพิณวงศ์, เทเรซา ไพเราะ สุขมี, อันเดร สมจิตร์-ยอแซฟ สุรศักดิ์ มีขันทอง, มารีอา โสภี ฤกษ์โสภา, มารีอา กมลพรรณ เดชสุริโยธิน, อันเดร ขันทอง มีขันทอง, ดวงวิญญาณ สกุล “สังขรัตน์ และ มีขันทอง”, โรซา สนั่น จิตต์เจริญ, นายชมภู เศรษฐกาญจน์, มารีอา ยอแซฟ สมชาย ยันต์เจริญ, ยวงบัปติสตา ทอง-อักแนส ดารี-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม และญาติพี่น้อง, เปโตร จารึก ภูพวก, ดอมินิก วินัย ไชยประเสริฐ, ยอแซฟ มงคล เจียจวบศิลป์, มารีอามักดาเลนา สถาน สังขรัตน์, เปาโล สุทธิพงศ์ ชัยเจริญ, เทเรซา สุวภา สุขชัย,ยาโกเบ กรุง-เซซีลีอา เตือย สุขชัย, ฟรังซิสเซเวียร์ ไว สร้อยงาม, เวโรนิกา เมษา พันธ์พานิช, ลอเรนโซ มานะ เสรีสำราญ, เปาโล ปรีดา กาญจนเจริญ, ยอแซฟ สุรปรีชา กาญจนเจริญ, วิญญาณของคนในครอบครัว ธัญพร กิจบำรุง, ทุกคนที่เสียชีวิตไปแล้ว, นายหยูเม้ง แซ่เอี้ยว, เปโตร อนุช กัณหะเสน, ฟรังซิสโก เฉลิมพล บุญมา และญาติ, ยอแซฟ พล.ต.ท สุพจน์-นางอมรา-พล.ต.ต ทวี ณ บางช้าง, มาติโน เรือง พนมอุปถัมภ์, อันนา ศิริพร พนมอุปถัมภ์, มารีอา แพงศรี พนมอุปถัมภ์, ยอแซฟ ทองแดง พนมอุปถัมภ์, อันนา เพ็ญศรี พนมอุปถัมภ์, โทมัส เจริญ-อันนา มิ่งขวัญ วิพัทนะพร, เปโตร ลึก พนมอุปถัมภ์, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์สนเจริญ, เปโตร วัชรินทร์ เลาหพันธุ์, มารีอามักดาเลนา เพ็ญโฉม ชุมพล, เปาโล วันชัย หล่อวัฒนศิริกุล, มารีอา ทองคำ-เปโตร เตือ-อันตน ตาม-ออกัสติน ปิ่น ศรีศิลป์, ยวงบัปติสตา สำลี ทวีศักดิ์, มารีอา แช่ม, คุณตา พรหม-คุณยาย วรรณคำ วงศ์วาน, นายทวีศักดิ์ ศรีวรขาน, นายสหพล ศรีวรขาน, ครอบครัว ปิติสันต์ ผู้ล่วงลับทุกคน, อันตน นิวัติ บรรเทิงจิต, มารีอามักดาเลนา  ระพีพรรณ บรรเทิงจิต, วิญญาณที่ไม่มีใครนึกถึง, วิคตอเรีย ถมยา ไผ่งาม, ยอแซฟ สุเทพ มาตุกุล, วิญญาณสมาชิกคณะอัศวินแห่งศีลมหาสนิท วัดสามเสน ที่ล่วงลับ, ยอแซฟ วีระศักดิ์ เลิศโสภา, วิญญาณในไฟชำระและวิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง

สุขสำราญ ครบรอบวันเกิด ฮองรี เดอ มารีย์ พิมพ์พัฒน์ กรีกุล

อุทิศ เปาโล ศิริ-มารีอา วิจิตร พีรมนตรี, เปาโล สวั่น-โรซา รัศมี บรรลือวงศ์, อันนา ซอย-ยอแซฟ มานิตย์-มารีอา วาณีรอดเสียงล้ำ, มารีอา ยุพิน ไกรสมสุข, ยอแซฟ วิชัย อาภรณ์รัตน์, โทมัส สำเภา-คาโรลูส สุภวัฒน์ ธูปเทียน, ยอแซฟ ไพฑูรย์ กรรณิการ์, เทเรซา นัฏ ยอดประเสริฐ, วิญญาณในไฟชำระ

________________________

Easter Saturday

When Jesus had risen, early on the first day of the week, he appeared

first to Mary Magdalene, out of whom he had driven seven demons

___________________________

HAPPY EASTER TO ALL

สุขสันต์สมโภชปัสกา

___________________________

WELCOME
TO

PHOTOS GALLERY OF SAINT FRANCISXAVIER

PARISH ACTIVITIES

สามารถเข้าไปชมภาพต่างๆที่มีอยู่ใน สารวัดของวัดได้ดังนี้

CLICK BELOW

ข้างล่างนี้

Page 2

Click here >>>>>   FRANCIS XAVIER SAMSEN – PAGE 2

 Page 3

Click here >>>>>>  FRANCIS XAVIER SAMSEN – PAGE 3

Page 4

 Click here >>>>>>FRANCIS XAVIER SAMSEN – PAGE 4

Page 5

Click here >>>>>   FRANCIS XAVIER SAMSEN – PAGE 5

Page 6

Click here >>>>>>  FRANCIS XAVIER SAMSEN – PAGE 6

____________________

PLEASE JOIN

DAILY MASS & SUNDAY MASS

READ

DAILY GOSPEL OF THE LORD JESUS

with

DAILY COMMENTARY OF THE DAY

and

SAINTS OF THE DAY

ALSO READ

NEWSLETTER IN THAI

From

SAINT FRANCIS XAVIER NEWSLETTER IN THAI

THANK YOU

___________________________________

“I am with you always, until the end of the age.”

Matthew 28:20.

***********************************************

“This is my commandment:

love one another as I love you.”

###########################

BE MERCIFUL, O LORD,

FOR WE HAVE SINNED.

#####################

HERE I AM, LORD;

I COME TO DO YOUR WILL

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

I will put my spirit in you that you may live, and I will settle you upon your land;

thus you shall know that I am the LORD. I have promised, and I will do it, says the LORD.

 ##################

HAPPY EASTER TO ALL

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s