สารวัด วัดนักบุญฟรังซีสเซเวียร์

23 April 2017. St. Francis Xavier Newsletter. ปีที่ 51 ฉบับที่ 17 วันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน 2017

St. Francis Xavier Newsletter.

ปีที่ 51 ฉบับที่ 17 วันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน 2017

_________________________________

อาทิตย์ที่ 2 เทศกาลปัสกา

ปีที่ 51 ฉบับที่ 17 วันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน 2017

“Unless I see the mark of the nails in his hands and put my finger into

the nailmarks and put my hand into his side, I will not believe.”

การกลับคืนชีพมีชีวิตใหม่จะต้องสัมผัสและจับต้องได้

ได้เคยกล่าวไว้ว่าการฉลองปัสกา หรือ การฉลองการกลับคืนพระชนมชีพของพระเยซูคริสตเจ้าเป็นประวัติศาสตร์ซึ่งได้เกิดขึ้น และเป็นเหตุการณ์จริง และผ่านพ้นมาเป็นเวลาเกือบ 2000 กว่าปีมาแล้ว และนับตั้งแต่วันนั้น การฉลองปัสกา หรือการฉลองการกลับคืนชีพของพระเยซูคริสตเจ้าจะต้องได้รับการเฉลิมฉลองในรูปแบบใหม่ มิใช่เน้นเฉพาะการกลับคืนชีพมีชีวิตใหม่ของพระเยซูคริสตเจ้า แต่ต้องเน้นที่การกลับคืนชีพมีชีวิตใหม่ของพระเยซูคริสตเจ้า ที่ปรากฏเป็นจริงในชีวิตของเราแต่ละคน นั่นคือ พลังของชีวิตใหม่ของพระเยซูเจ้า ที่อยู่ในตัวของเราที่เราได้รับตั้งแต่วันที่เรารับศีลล้างบาป ต้องผลักดันชีวิตของคริสตชนแต่ละคนให้เปลี่ยนแปลงมีชีวิตเหมือนพระเยซูเจ้ายิ่งวันยิ่งมากขึ้น

คริสตชนแต่ละคนจะต้องมีชีวิตของพระเยซูเจ้าในตัว

ชีวิตของพระเยซูเจ้าที่อยู่ในชีวิตของคริสตชนแต่ละคนจริง ๆ จะทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน (Spirituality of Communion) คำนี้เป็นคำที่ปรากฏกระจัดกระจายอยู่ใน “กฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย คริสตศักราช 2015” ซึ่งได้ประกาศในวันอาทิตย์ปัสกา 16 เมษายน 2017 ที่ผ่านมา

แต่การที่คริสตชนแต่ละคนจะมีชีวิตของพระเยซูเจ้าในตัว คริสตชนแต่ละคนจะต้อง กำจัดตัวตนเก่าของตนออกไปให้หมดทีละเล็กทีละน้อย

และกระบวนการ การกำจัดตัวตนเก่า จะเกิดขึ้นได้ก็จะต้องใช้เครื่องมือสำคัญ เพียงเครื่องมือเดียว นั่นคือ ไม้กางเขน  (    )  อันหมายถึง กระบวนการของการตัดใจ ตัดชีวิต เพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเองให้เหมือนชีวิตของพระเยซูเจ้า

คริสตชนแต่ละคนจะต้องละทิ้ง หรือตัดความเห็นแก่ตัว ตัดการเอาตัวตนเป็นใหญ่ ตัดการแสวงหาความสุขสบายส่วนตัว ตัดการมุ่งแสวงหาเกียรติยศ ชื่อเสียง เงินทอง และทรัพย์สมบัติทางโลก ตัดการมุ่งเอารัดเอาเปรียบคนอื่น ตัดการมุ่งแสวงหาสิ่งที่ไม่ใช่ของตัว ฯลฯ

และนี่คือสิ่งท้าทายของพระศาสนจักรคาทอลิกไทย และพระศาสนจักรคาทอลิกทั่วโลก และเป็นความมุ่งหมายของหลักใหญ่ของสมัชชาใหญ่ ดังปรากฏอยู่ในย่อหน้าที่ 2 ของข้อ 4 ของกฤษฎีกาฯ ดังข้อความต่อไปนี้

ดังนั้น พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทยต้องมุ่งเจริญชีวิตเป็นศิษย์พระคริสต์ให้เข้มข้นกว่าที่เคย โดยมุ่งมั่นเดินสวนกระแสและปฏิเสธ “โลกีย์นิยม” ดังกล่าว และมุ่งฟื้นฟูการประกาศข่าวดีขึ้นใหม่ พระศาสนจักรจะต้องเป็นประจักษ์พยานที่เด่นชัดถึงความเป็นหนึ่งเดียวในการเจริญชีวิตที่มีพระคริสตเจ้าเป็นศูนย์กลางอย่างแท้จริง เพื่อคริสตชนทุกคนสามารถเป็นกลือดองแผ่นดินที่มีคุณภาพและเปี่ยมด้วยแสงสว่างแท้ขององค์พระคริสตเจ้า (เทียบ มธ 5:14) อันเป็นแสงสว่างจากพระเจ้าองค์ความรักที่มอบให้แก่โลก (เทียน ยน 1:1ff)

ความฝันของพระศาสนจักรคาทอลิกไทยจะเป็นความฝันที่เลื่อนลอย ถ้าคริสตชนแต่ละคน ไม่ลงมือตัดอย่างจริงจัง การประชุม การวางแผน จะไม่มีผลอันใดต่อการเปลี่ยนแปลง ดังที่ปรากฏต่อ ๆ กันมา จนถึงทุกวันนี้ ในอดีต มีการประชุม มีการรวมตัว มีการวางแผนมากมายเหลือคณานับ แต่ทุกอย่างก็ยังคงไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง ทุกอย่างยังเหมือนเดิม

ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันทุกอย่างเป็นศูนย์หมด เพราะการกลับคืนชีพด้วยการตายต่อตัวเองในชีวิตของคริสตชนแต่ละคนยังไม่เกิดขึ้น

    และถ้าเป็นอย่างที่กล่าวมานี้การเป็น “ศิษย์พระคริสต์เจริญชีวิตประกาศข่าวดีใหม่” ก็จะไม่มีวันเกิดขึ้น

                            สวัสดี

คุณพ่อ สานิจ สถะวีระวงส์

__________________________

“Amen, amen, I say to you, no one can enter

the kingdom of God without being born of water and Spirit.

ประกาศแต่งงาน

(ครั้งที่ 1)

นาย พิพัฒน์ เลาหโชติสาร

        บุตร              นาย อนันต์ – นาง สรินรัตน์ เลาหโชติสาร

        กับ                              อันนา ทิพรัตน์ ศรีเจริญ

        บุตรี            ยอแซฟ นพรัตน์ – อันนา ประทิน ศรีเจริญ

    พิธีแต่งงานที่วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

วันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม ค.ศ.2017  เวลา 13.00 น.

ขอคำภาวนาแด่คู่สมรสให้มีความสุขในชีวิต และท่านใดที่ทราบข้อขัดขวาง กรุณาแจ้งให้พระสงฆ์ทราบ

___________________________

Jesus said to the eleven:

“Go into the whole world and proclaim the Gospel to every creature.”

ขอขอบคุณพี่น้องที่ร่วมสนับสนุนปัจจัย

เป็นค่าอาหารกลางวันเลี้ยงเด็กคำสอนภาคฤดูร้อน

_______________________

บำรุงวัด

  • ตลาดเช้าบ้านญวน            2,000        บาท

ไม่ออกนาม                  200        บาท

_________________________

God so loved the world that he gave his only-begotten Son, so that

everyone who believes in him might not perish but might have eternal life.

ประชาสัมพันธ์

  1. วันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน ทางวัดจัดฉลองพระเมตตา

    พิธีบูชาขอบพระคุณพระเมตตา เวลา 16.00 น.

    และในเวลา 15.00 น. จะสวดสรุปพระเมตตา 9 วัน หลังพิธีเสกพระรูปเดินขบวนแห่หน้ารอบพระโต และถวายช่อดอกไม้

(ขอเชิญสวมเสื้อสีขาวถวายเกียรติแด่พระรูปพระเมตตา) ณ วัดของเรา

  1. ส่งศีลศุกร์ต้นเดือน

    พระสงฆ์จะไปเยี่ยมและส่งศีลผู้สูงอายุ ผู้ป่วย

    ในวันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม ศกนี้

  1. พิธีโปรดศีลล้างบาปเด็ก (เดือน พฤษภาคม)

    วันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม ศกนี้  ในมิสซารอบ 10.00 น.

    ขอคุณพ่อ คุณแม่ หรือผู้ปกครอง แจ้งความประสงค์ได้ที่เจ้าหน้าที่วัด

  1. ขอเชิญพี่น้องส่งคืนกระบอกมหาพรต

    เพื่อทางวัดจะได้รวบรวมจัดส่งให้สภาพระสังฆราชต่อไป และขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านแทนผู้ยากไร้ – ด้อยโอกาส ที่จะรับบุญกุศลจากน้ำใจดีของทุกท่าน จากเทศกาลแห่งการแบ่งปัน

  1. ขอเชิญชวนพี่น้องร่วมสนับสนุนปัจจัย เป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กคำสอนภาคฤดูร้อน

____________________________

The Father loves the Son and has given everything over to him.

ข่าวจากเครดิตยูเนี่ยนฟรังซิสเซเวียร์

เรียนเชิญสมาชิกทุกท่านร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี

วันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน พ.ศ.2560

เวลา 9.30 น.

ณ สำนักงานเครดิตยูเนี่ยนฟรังซิสเซเวียร์

________________________________

“There is a boy here who has five barley loaves and two fish;

but what good are these for so many?”

สภาภิบาลวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

สวัสดีค่ะ ผู้สูงอายุและพี่น้องที่รักทุกท่าน

    วันนี้ 23 เมษายน เป็นวันพิเศษ สำหรับผู้สูงอายุทุกท่านที่ได้มาชุมนุมร่วมกันในบ้านของพระบิดา เพื่อร่วมพิธีบูชามิสซา เวลา 10.00 น. พร้อมทั้งรับศีลเจิมจากพระสงฆ์

    พระเยซูคริสตเจ้าทรงตั้งศีลเจิมคนไข้ขึ้นจากน้ำพระทัยดีของพระองค์ ที่ทรงรักและปรารถนาที่จะช่วยมนุษย์ให้รอดพ้นจากอันตรายฝ่ายวิญญาณ อีกทั้งยังมีฤทธิ์อำนาจที่จะบันดาลให้ผู้ป่วยมีสุขภาพดีขึ้น (จากหนังสือหลักธรรมคำสอนคาทอลิก)

    ในบางกรณี เช่น วันผู้สูงอายุ ก็รับศีลนี้ได้เหมือนกัน เพื่อขอพระพรให้มีสุขภาพดีขึ้น มีสติกำลังในการต่อสู้กับความอ่อนแอของตน

    วันนี้ พวกเราลูก ๆ หลาน ๆ ญาติพี่น้องและเพื่อนสัตบุรุษในวัดทุกคน ขอร่วมแสดงความยินดี ร่วมโมทนาคุณพระเป็นเจ้ากับผู้สูงอายุทุกท่านด้วยเช่นกัน

   

“วันนี้ ท่านมีนัดกับผู้สูงอายุและผู้สูงอายุก็มีนัดกับเรา

    ทางวัดขอเรียนเชิญผู้สูงอายุทุกท่าน

    บรรดาลูก ๆ หลาน ๆ และพี่น้องทุกท่าน

    เข้าร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ อวยพรผู้สูงอายุ

    และพิธีรับศีลเจิมขอพระพรพิเศษแด่ผู้สูงอายุ

    เวลา 10.00 น.

หลังพิธีมิสซา มีพิธีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ณ ห้องประชุมธาราฉัตร

(อิ่มอร่อยกับก๋วยเตี๋ยวรสเด็ด)

__________________________________

“It is I. Do not be afraid.”

มิสซาประจำสัปดาห์

จันทร์ที่ 24

06.00 น.

19.00 น.

น.ฟีเดลิส แห่ง ซิกมาริงเก็น พระสงฆ์และมรณสักขี

อุทิศ วิญญาณครอบครัว “อาภรณ์รัตน์”, ยอแซฟ สวัสดิ์ กลิ่นวิบูลย์, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุลเปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, ยวงบัปติสตา ทอง-อักแนส ดารี-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม และญาติพี่น้อง, เปาโล บุญนำ พงษ์เหมวัฒนา, เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, วันเกิด เทเรซา สุภาณี เพิ่มทอง, วันเกิด แอนนา พิณสุดา อนันทวรรณ

อุทิศ มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ฟรังซีสโก วิกรานต์ มีเฟื่องศาสตร์, อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เปโตร สยามรัฐ เยาวมาลี, มารีอา บรรจง สถิตย์ถาวร, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, ฟรังซิสโก ชอบ-มารีอา ประสาร มณีน้อย, ฟรังซีสโก ปรีชา-มารีอา อำพัน กานตานนท์, เปาโล เสงี่ยม-เอลีซาเบธ จ่อน แววเกกี, มารีอามักดาเลนา เพ็ญโฉม ชุมพล, ยอแซฟ อำนาจ ทองสุข, อกุสติโน ยงยุทธ-เอลีซาแบธ อารี อภิชาตะพงศ์, ยอแซฟ จันทา ภูพวก, วิญญาณในไฟชำระ

อังคารที่ 25

06.00 น.

19.00 น.

ฉลอง น.มาระโก ผู้นิพนธ์พระวรสาร

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ ประมวล ชลหาญ, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุลเปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, ยวงบัปติสตา ทอง-อักแนส ดารี-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม และญาติพี่น้อง, เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, นายทรัพย์-นางจันทร์-นายสมหมาย โสภาสิทธิ์, อองรีมาเชล อมร สงวนแก้ว, ลอเรนซ์ วสิงห์ กลิ่นวิบูลย์, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร

อุทิศ มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ฟรังซีสโก วิกรานต์ มีเฟื่องศาสตร์, อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เปโตร สยามรัฐ เยาวมาลี, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, มารีอา ปราณี สุขอารี, ฟรังซิสโก บุญยัง ชนวัฒน์, มารีอา พรศรี-เทเรซา ศศิธร สุวรุจิพร, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, มารีอา พร้อม เหวียง, ยาโกเบ ก๊วย-อันนา สำริด เจี่ยจวบสิน, วิญญาณในไฟชำระ

พุธที่ 26

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลปัสกา

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุลเปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, ยวงบัปติสตา ทอง-อักแนส ดารี-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม และญาติพี่น้อง, นายไฉ่สือ แซ่ก้วย, มากาเร็ต คมคาย เหมพันธ์, ครูอินทิรี วงศ์ธราดล, โลซาน, มาร์ธา มาลี กลิ่นวิบูลย์, เทเรซา บุญเรือน-ยอแซฟ เพลิน รุ่งอรุณ, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร

อุทิศ มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ฟรังซีสโก วิกรานต์ มีเฟื่องศาสตร์, อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เปโตร สยามรัฐ เยาวมาลี, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, เบเนดิกโต จำรัส สุขอารี, ยอแซฟ ฮ้อ แซ่เฮ้ง, มารีอา ประนอม ศิวะศรี, มาร์ธา ทับทิม-มารีอา ยุพา เจี่ยจวบสิน, เทเรซา สนิทพันธ์ ชมไพศาล, มารีอา สุนีย์ ธนสมบูรณ์, เซอร์ เบเนดิกตา อุดม ทองสุข, ฟรังซิสโก พารา เหวียง, วิญญาณในไฟชำระ

พฤหัสฯที่ 27

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลปัสกา

อุทิศ ฟรังซิสโก สุทธิ-มารีอา สมร ชลหาญ, เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, เปาโล บุญเลี้ยง จิรวัฒนาพันธ์, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุลเปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, ยวงบัปติสตา ทอง-อักแนส ดารี-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม และญาติพี่น้อง, นางทองใบ นาคะประเวศน์, นางอัมพร พงษ์วัฒนา, ยอแซฟ ไฉ่สือ แซ่ก้วย, มารีอามักดาเลนา บังอร สุภาสืบ, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร

อุทิศ มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ฟรังซีสโก วิกรานต์ มีเฟื่องศาสตร์, อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เปโตร สยามรัฐ เยาวมาลี, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, มารีอามักดาเลนา เพ็ญโฉม ชุมพล, มารีอา แก้วครองขวัญ สุขอารี,ยอแซฟ สวัสดิ์-อากาทา มาลี-ลอเรนซ์ วสิงห์-โรซา ป้าแก้ว, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, มารีอา ลมัย ศรีวิไล, กาทารีนา ส้มแป้น เจียจวบศิลป์, มารีอา องุ่น ฤกษ์โสภี, เซซีลีอา ยุพิน เจี่ยจวบสิน, เปาโล เสริม ทองเหวียง, เปาโล บุญเลี้ยง จิรวัฒนาพันธ์, วิญญาณในไฟชำระ

ศุกร์ที่ 28

06.00 น.

19.00 น.

น.เปโตร ชาเนล พระสงฆ์และมรณสักขี    

น.หลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต พระสงฆ์

สุขสำราญ ยอแซฟ ธีระ

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุลเปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, ยวงบัปติสตา ทอง-อักแนส ดารี-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม และญาติพี่น้อง, มารีอา บุญสม-ยอแซฟ สุนทร ชนวัฒน์, อันนา มณี,ยวงบัปติสตา ชุน-มารีอา หวุน-มารีอา ทองสุข ธาดาประสิทธิ์, วิญญาณ “น้องน๊อต”, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร

อุทิศ มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ฟรังซีสโก วิกรานต์ มีเฟื่องศาสตร์, อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เปโตร สยามรัฐ เยาวมาลี, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, ยอแซฟ น่ำแช-อันนา สอาด เจนผาสุก, มารีอา พัชลี กิตติรณกรกุล,เปโตร ตน ทองสุก, เปาโล พลตรี สง่า-อันนา วิเชียร วิลัยทอง, มารีอา มาลัย-เปาโล ซิว โชติเรืองศรี, มารีอา โสภี ฤกษ์โสภา, โทมัส ชนินทร์ เสาวพรรณ, เปาโล สมศักดิ์ ชื้อชมบุญ และบรรพบุรุษ, มารีอามักดาเลนา เพ็ญโฉม ชุมพล, วิญญาณในไฟชำระ

เสาร์ที่ 29

06.00 น.

19.00 น.

ระลึกถึง น.กาธารีนาแห่งซีเอนา พรหมจารีและนักปราชญ์แห่งพระศาสนจักร

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, ดอมินิโก อุไร-โรซา เสนอ ศรีบุญเลิศ, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง,ดวงวิญญาณสกุลเปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, อันนา กาญจนา ธีรวิฑูร, เปโตร ธีระ ธีรวิฑูร, อันตน ชัยยศ ธีรวิฑูร, ยอแซฟ ชัยยุทธ ธีรวิฑูร, ยวงบัปติสตา ทอง-อักแนส ดารี-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม และญาติพี่น้อง, ฟรังซิสโก พูนสิน พึ่งพระจิตร์, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, มารีอา ยินดี ธาราวร, ยอแซฟ สรพงค์ ทรัพยวณิช, คุณวรพจน์ อาวะจินดา

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, มีคาแอล ประสิทธิ์-เอลิซาเบท ประทุม สิทธิ, เปโตร พงษ์ศักดิ์ สิทธิ, วิญญาณญาติพี่น้องตระกูล “ชนวัฒน์”, มารีอามักดาเลนา ประสพศรี พันธุมจินดา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่,เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ฟรังซีสโก วิกรานต์ มีเฟื่องศาสตร์, ยอแซฟ ประสิทธิ์-มารีอา สุนี เอกะสิงห์, เปโตร จำนงค์-นางมันทนา งามศิริจิตต์, นิโคลัส วีรวัฒน์ รุธิรกนก, ยวงบัปติสตา เมธี อาภรณ์รัตน์, เปโตร สยามรัฐ เยาวมาลี, โทมา พยนต์-มารีอา โสน กายสุต, ยอแซฟ หมอวาศ-มารีอา สุด ประดิษฐ์จุสิน, ยอแซฟ วิณิน-มารีอา ชลูด พันธุมจินดา, ยอแซฟ พิพัฒน์-เฮเลนา อุไรลักษณ์ อิศรภักดี, วิญญาณในไฟชำระ

อาทิตย์ที่ 30

06.30 น.

08.30 น.

10.00 น.

16.00 น.

อาทิตย์ที่ 3 เทศกาลปัสกา

สุขสำราญ คุณพ่อ ยอแซฟ ประจิต-คุณแม่ อังเนส อุดมศรี ชัยเจริญ, เซซีลีอา ไพลิน กายสุต และครอบครัว

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ พยุง-มารีอา อุทัย เอียงผาสุก, ลูซีอา อำภา-ด.ช.ไชยนันท์ รุจิพงศ์, เปโตร ประวิทย์-มารีอา วัชรี วิทวัสพงศ์, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, ยวงบอสโก ดนัย เชิดวิวัฒนสินธุ์, มัทธิว สง่า-อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ฟรังซีสโก เฉลิมพล-ยอแซฟ เฉลิมชัย-เปาโล เฉลิมชาติ แววเกกี, เปโตร ราศรี-เทเรซา ฉอ้อน ทิวไผ่งาม, เปโตร ทวี ทิวไผ่งาม, อันนา กาญจนา ธีรวิฑูร, เปโตร ธีระ ธีรวิฑูร, อันตน ชัยยศ ธีรวิฑูร, ยอแซฟ ชัยยุทธ ธีรวิฑูร, เปโตร คำ-มารีอา สินี จันสวัสดิ์, ยากอบ สุเทพ เจนไพจิตร์, อันนานัชรี มั่นศิล, เอลิซาเบท วัลลีย์ บูรณพันธุ์, ครอบครัว พันธุมจินดา, ฟรังซีสโก สุมิตร ศรจิตติ, ฟรังซีสโก สมพล ศุระศรางค์, ร็อค เมือง-มารีอา กุหลาบ ดีสุดจิต, โทมา ขุนพิลาศ-มารีอา สวน กายสุต, เปาโล สุดใจ กายสุต, เปาโล กุศล-ยอแซฟ วิรัตน์ มหัคฆพงศ์,  เทเรซา นัฏ ยอดประเสริฐ, เปโตร ยงยุทธ กรีกุล (ครบรอบวันเสียชีวิต 29 ปี), วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ สัตบุรุษทุกครอบครัว

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, ยอแซฟ นิติวุฒิ สุวรรณประดิษฐ์ และครอบครัว, เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร, คาธารีนา อโณทัย สุวรรณประดิษฐ์ และครอบครัว, ครอบครัว พิชัยรัฐ, ครอบครัว ไทยตรง, ครอบครัว ทรัพย์ธนมั่น, ครอบครัว สุนิจ เลขะวัฒนะ, ครอบครัว สุณีย์ สำอางค์, ยอแซฟ จักรกฤษณ์ เสนาจักร์, มีคาแอล พรพล พัธนพันธุ์, เปโตร ชัยพร จิตตอำไพ, มารีอา สุมาลี บุญสถิตถาวร, ครอบครัว ฤกษ์ปิยะทรัพย์, ครอบครัว เทพพิทักษ์, ครอบครัว มารีอา ทิพวรรณ-ศิริกุล พุ่มกุมาร, ครอบครัว ปุญยธร, อากาทา พิลาวัลย์ ตรีมานคา และครอบครัว, ครบรอบวันเกิด มารีอา ประกอบกุล ทองอ่อน, มารีอา ปัณฑา-มารีอา เปี่ยมขวัญ ปัณฑวังกูร, ประสิทธิ์-มารีอา นุชนาถ-กฤต กิจวิวัฒนการ, แม่เสาวนีย์ เลาหไทยมงคล, ครอบครัว สุขวัฒน์, ยอแซฟ ภัทรกร แสงหาญ, มารีอา ธันยพร ศศิสุวรรณ, ครอบครัว ฉลวย ล้อมวงษ์, ครอบครัว ฐารวีณ์ เลิศนิธิชัยโชติ, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, เทเรซา แก้วจิต สงวนบุญ และครอบครัว, อลิซาเบท ฐิตินันท์ ธรณธรรม และครอบครัว, ครอบครัวแก้วมงคล-มีชูบท-ฮ่อเตรียม-แซ่เล้า, ครอบครัว จงสฤษดิ์หวัง และครอบครัว เง่อสวัสดิ์, นางฟูจิตต์ ณ บางช้าง, นายพิทูร สุวรรณชัย, ครอบครัว เหรียญโมรา-แก้วรักษ์, ครอบครัว เพ็ญสุต, คุณนวลจันทร์ ทรัพย์ไพฑูรย์, โมทนาคุณพระ

อุทิศ เรย์มองด์ ธานี ลวสุต, ครอบครัว ชื่นพุฒิ, อันนา สำรวม ชื่นพุฒิ, มารีอา ปิยะสุทธิ์ ใจสวัสดิ์ (ชื่นพุฒิ), เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, ยอแซฟ เริงชัย แก้วไกรสร, อันนา เฉลียวเคนแก้ว, ยอแซฟ ประนิม ตรีมานคา, มารีอา เสรี ตรีมานคา, ฟรังซีสโก วิกรานต์ มีเฟื่องศาสตร์, เปโตร ศรีมงคล-เทเรซา เฉลา เพ็ญไพจิตร, ยอแซฟ ธนพันธ์ เพ็ญไพจิตร, เปโตร สยามรัฐ เยาวมาลี, มารีอามักดาเลนา จงกลณี-ดอมินิโก สุมล พิชัยรัฐ, นายสุทธิกุล เจียรสุทธิกุล, ยอแซฟ สุรพล โมระเสริฐ, ฟรังซิสเซเวียร์ วิรัช-ยอแซฟ สมชัย อินทรสุขสันติ, ยอแซฟ วิสิษฐ์-มาร์ธา สุดจิต มัจฉาชีพ, พ่อธง เลาหไทยมงคล, บรรพบุรุษครอบครัว กิจวิวัฒนการ และเลาหไทยมงคล, เปโตร เหลี่ยว-มัตตา แหว่, เปโตร ลึก พนมอุปถัมภ์, ยอแซฟ พล.ต.ท.สุพจน์-นางอมรา-พล.ต.ต.ทวี ณ บางช้าง, มารีอา นุชนารถ โพธิ์งาม, เปาโล เจริญ-เซซีลีอา พูนศรี แสงรัตนา, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุลเปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, ฟรานซิส วรวิทย์ ทองจุลย์, มารีอา แผ้ว เทียนจุ้ย, ยวง หล่อติ๊ด-มารีอา โซวม่วย แซ่ตั้ง, เปาโล ไพศาล-มารีอา จรัสศรี ดีสุดจิต, มาการิต อ่างแก้ว, คัธริน อ่างแก้ว และญาติพี่น้องที่ล่วงลับ, ยากอบ โชติวิศิษฏ์ ประพิณวงศ์, เทเรซา ไพเราะ สุขมี, นายชมภู เศรษฐกาญจน์, มาร์ธา เหล่ย-เปโตร ควาน, มารีอา ยอแซฟ สมชาย ยันต์เจริญ, ยวงบัปติสตา ทอง-อักแนส ดารี-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม และญาติพี่น้อง, ยอแซฟ มงคล เจียจวบศิลป์, มารีอามักดาเลนา สถาน สังขรัตน์, เปาโล สุทธิพงศ์ ชัยเจริญ, ลอเรนโซ มานะ เสรีสำราญ, ฟรังซิสโก เฉลิมพล บุญมา และญาติ, มารีอามักดาเลนา เพ็ญโฉม ชุมพล, เปาโล วันชัย หล่อวัฒนศิริกุล, อันเดร ขันทอง มีขันทอง, อันเดร สมจิตร-ยอแซฟ สุรศักดิ์ มีขันทอง, มารีอา กมลพรรณ เดชสุริโยธิน, มารีอา โสภี ฤกษ์โสภา, ยอแซฟ วีระศักดิ์ เลิศโสภา, ยอแซฟ วันชัย เทียนวัง, ตระกูล สกุลทอง, มารีอา สุนทรา โรจน์รุ่งเลิศ, เซซีลีอา มณฑา-ยวงบัปติสตา สมนึก เจริญสุข, มารีอามักดาเลนา สนิท เจริญสุข, มัตตา สำราญ ศิิริกุล, เปโตร อนุช กัณหะเสน, โยเซฟ จินดา จินตนเสรี, มารีอามักดาเลนา ทัศนีย์ จินตนเสรี, เปโตร เปาโล เจริญทัศน์ จินตนเสรี, โทมัส ประสงค์ ลิมปิชัย, ยอแซฟ มงคล-มารีอา มลิ สุขวัฒน์, ลูซีอา ชุบ เพิ่มทอง (ครอบรอบวันตาย), ครอบครัว เพิ่มทอง-ทุกคนที่ล่วงลับไปแล้ว, เปาโล วราห์ ปานวิลัย, พ่อแม่ปู่ย่าพี่น้องของ นางสุภา เจียมสินดี, ยวงบัปติสตา จเร พิทยากร, ครอบครัว สกุลสุวรรณ-อินทรสุขสันต์, อันตน เสถียร-ลูซีอา ลมัย ชมไพศาล, วิญญาณสกุล ชมไพศาล-กรีกุล,พ่อแม่พี่น้องและญาติ, ยอห์น บัปติสต์ ชีวิต ทาระพันธ์, อันนา สมหมาย ชมจินดา (ครบรอบ 15 ปี), ยวงบัปติสตา ด.ต.ประเดิม ชมจินดา, ยอแซฟ ต.ต.ชาญชัย ชมจินดา, ยอแซฟ ศรชัย ชมจินดา, เปาโล กรณ์ ชนะจินดาโสภณ, วิญญาณในไฟชำระ

อุทิศ เปาโล ศิริ-มารีอา วิจิตร พีรมนตรี, เปาโล สวั่น-โรซา รัศมี บรรลือวงศ์, ยอแซฟ เชาวน์ ชีรานนท์, เยนอเวฟา เกิน-เทเรซา ถม มากสกุล, อันนา ซอย-ยอแซฟ มานิตย์-มารีอา วาณี รอดเสียงล้ำ, ยอแซฟ วิชัย อาภรณ์รัตน์, เทเรซา นัฏ ยอดประเสริฐ,มารีอา สมฤดี ธวัชวงษ์, วิญญาณในไฟชำระ

HERE I AM, LORD;

I COME TO DO YOUR WILL

_______________________________

25 April 2017

Saint of the day

St. Mark,

Evangelist

_____________________________________

WELCOME
TO

PHOTOS GALLERY OF SAINT FRANCISXAVIER

PARISH ACTIVITIES

สามารถเข้าไปชมภาพต่างๆที่มีอยู่ใน สารวัดของวัดได้ดังนี้

CLICK BELOW

ข้างล่างนี้

Page 2

Click here >>>>>   FRANCIS XAVIER SAMSEN – PAGE 2

 Page 3

Click here >>>>>>  FRANCIS XAVIER SAMSEN – PAGE 3

Page 4

 Click here >>>>>>FRANCIS XAVIER SAMSEN – PAGE 4

Page 5

Click here >>>>>   FRANCIS XAVIER SAMSEN – PAGE 5

Page 6

Click here >>>>>>  FRANCIS XAVIER SAMSEN – PAGE 6

____________________

PLEASE JOIN

DAILY MASS & SUNDAY MASS

READ

DAILY GOSPEL OF THE LORD JESUS

with

DAILY COMMENTARY OF THE DAY

and

SAINTS OF THE DAY

ALSO READ

NEWSLETTER IN THAI

From

SAINT FRANCIS XAVIER NEWSLETTER IN THAI

THANK YOU

___________________________________

“I am with you always, until the end of the age.”

Matthew 28:20.

***********************************************

“This is my commandment:

love one another as I love you.”

###########################

BE MERCIFUL, O LORD,

FOR WE HAVE SINNED.

#####################

HERE I AM, LORD;

I COME TO DO YOUR WILL

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s