สารวัด วัดนักบุญฟรังซีสเซเวียร์

14 May 2017. St. Francis Xavier Newsletter. ปีที่ 51 ฉบับที่ 20 วันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2017

St. Francis Xavier Church Newsletter.

ปีที่ 51 ฉบับที่ 20 วันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม  2017

__________________________________

อาทิตย์ที่ 5 เทศกาลปัสกา

ปีที่ 51 ฉบับที่ 20 วันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2017

“Believe me that I am in the Father and the Father is in me,

or else, believe because of the works themselves.

EASTER THURSDAY untitled

________________________

อาทิตย์ที่ 5 เทศกาลปัสกา

มีเรื่องเล่าว่า เมื่อนักบุญยอห์น คริสโซสตอม ถูกนำตัวมาอยู่ต่อหน้าจักรพรรดิโรมัน อาร์กาดิอุส (Arcadius) จักรพรรดิได้ขู่ว่าจะเนรเทศไปต่างแดน ท่านนักบุญตอบว่า “พระองค์ไม่สามารถเนรเทศข้าพระองค์ได้ เพราะโลกนี้คือบ้านพระบิดาของข้าพระองค์” “อย่างนั้น เราจะประหารท่าน” จักรพรรดิตะโกนด้วยความกริ้ว “พระองค์ไม่สามารถทำเช่นนั้นได้ เพราะชีวิตของข้าพระองค์ซ่อนอยู่กับพระคริสต์ในองค์พระเจ้า” ท่านนักบุญตอบอย่างไม่สะทกสะท้าน
ได้ยินดังนั้น จักรพรรดิยิ่งโกรธมากตรัสว่า “เราจะยึดทรัพย์เจ้า” ท่านนักบุญตอบว่า “พระองค์ไม่สามารถทำเช่นนั้นได้ เพราะทรัพย์สมบัติของข้าพระองค์อยู่บนสวรรค์และใจของข้าพระองค์ก็อยู่ที่นั่น” จักรพรรดิไม่ละความพยายามขู่สำทับว่า “เราจะขับเจ้าให้ออกจากประชาชนของเจ้าเพื่อเจ้าจะได้ไม่มีเพื่อนอีกต่อไป” “พระองค์ไม่สามารถทำเช่นนั้นได้เช่นกัน เพราะข้าพระองค์มีเพื่อนในสวรรค์ ผู้ซึ่งตรัสว่า เราจะไม่ทอดทิ้งเจ้า” ท่านนักบุญตอบโต้อย่างกล้าหาญ
ในพระวรสารวันนี้ พระเยซูเจ้า ผู้เป็นหนทาง ความจริงและชีวิต ได้ให้ความมั่นใจกับเราว่า “ในบ้านพระบิดาของเรามีที่พำนักมากมาย… เรากำลังไปเตรียมที่ให้ท่าน และเมื่อเราไปและเตรียมที่ให้ท่านแล้ว เราจะกลับมารับท่านไปอยู่ด้วย” (ยน 14:2-3) นี่คือ ภาพของพระศาสนจักร ซึ่งเป็นพระศาสนจักรที่รุ่งเรืองในบ้านของพระบิดา อีกทั้งได้เตือนเราถึงความจริงยิ่งใหญ่ที่ว่า พระเยซูเจ้าทรงเป็นหนทาง ทรงเป็นความจริงของพระเจ้า ผ่านทางพระองค์และในพระองค์เราได้รับชีวิตพระเจ้า

พี่น้องที่รัก มีเพียงพระเยซูเจ้าเท่านั้นที่ทรงเปิดเผยพระบิดาเจ้าให้เราทราบ ใน “หนทาง” ที่พระองค์ทรงเจริญชีวิตคือหนทางแห่งไม้กางเขน ใน “ความจริง” แห่งพระวาจาของพระองค์ที่ทรงเป็นคำตอบของทุกปัญหา และผ่านทาง “ชีวิต” ใหม่ที่พระองค์ทรงนำมายังโลก ในเหตุการณ์ประจำวันในชีวิตของพระองค์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผ่านทางการสิ้นพระชนม์และการกลับคืนชีพของพระองค์
    โทมัส อาแคมปิส ได้เขียนเอาไว้ในหนังสือ “จำลองแบบพระคริสต์” (The Imitation of Christ) ว่า “ปราศจากหนทาง ก็ก้าวเดินต่อไปไม่ได้, ปราศจากความจริง ก็ไม่มีความรู้, ปราศจากชีวิต ก็ไม่สามารถดำรงอยู่ได้” ขอพระเยซูเจ้า ผู้เป็นหนทาง ความจริงและชีวิต ได้นำทาง เป็นคำตอบและช่วยเราให้สามารถดำเนินชีวิตในความรัก ความเมตตากรุณาและการให้อภัยตามแบบอย่างของพระเจ้า เป็นต้นในครอบครัว หมู่คณะและหมู่บ้านของเรา เพื่อสักวันหนึ่งเราจะได้อยู่ร่วมกันอย่างพร้อมหน้าในบ้านพระบิดาเจ้าของเรา

                                    คุณพ่อ ดิษพล รุ่งโรจน์วรวัฒนา

“The Advocate, the holy Spirit that the Father will send in my name-

-he will teach you everything and remind you of all that (I) told you.”

ขอขอบคุณ   

        คุณเกษม – คุณนวลละออ ทรัพย์เจริญ

        บำรุงวัด     50,000    บาท

_____________________

“Peace I leave with you; my peace I give to you”

__________________________

ประกาศแต่งงาน

(ครั้งที่1)

นาย วีระ ธรรมวัตร

        บุตร                    นาย ฮวด – นาง กัณหา ธรรมวัตร

        กับ                             เทเรซา สุภัทรา ยิ่งสมสุข

        บุตรี              ยาก๊อบ สุทธิ – มารีอา ประไพ ยิ่งสมสุข

    พิธีแต่งงานที่วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

วันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม ค.ศ.2017

เวลา 13.30 น.

ขอคำภาวนาแด่คู่สมรสให้มีความสุขในชีวิต และท่านใดที่ทราบข้อขัดขวาง กรุณาแจ้งให้พระสงฆ์ทราบ

_________________________

Jesus said to his disciples:

“I am the true vine, and my Father is the vine grower.

ประชาสัมพันธ์

  1.  เปิดสอนคำสอนผู้ใหญ่ เพื่อเตรียมรับศีลล้างบาป

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครเรียนได้ที่สำนักงานวัด หรือคุณพ่อทุกองค์ได้ตั้งแต่บัดนี้

โทร.02-2430060-2

โดยเริ่มเรียนในวันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน เป็นต้นไป

    เวลา 10.00 น. ที่ห้องคำสอน

  1. ขอพี่น้องส่งคืนกระบอกมหาพรต   ภายในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 2017

    เพื่อทางวัดจะได้รวบรวมจัดส่งให้สภาพระสังฆราชต่อไป และขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านแทนผู้ยากไร้ – ด้อยโอกาส ที่จะรับบุญกุศลจากน้ำใจดีของทุกท่าน จากเทศกาลแห่งการแบ่งปัน

________________________

Jesus said to his disciples:

“As the Father loves me, so I also love you. Remain in my love.

ประกาศก่อนการรับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ (ครั้งที่ 2)

        กฎหมายพระศาสนจักร มาตรา 1051 ทวิ 2 กำหนดให้ตรวจสอบคุณสมบัติ และความเหมาะสมของผู้รับศีลบวช และให้บรรดาพี่น้องคริสตชนมีหน้าที่ช่วยดูแลข้อขัดขวางที่อาจพบได้ในตัวผู้สมัคร และเนื่องจากอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ โดยประกาศที่ ลส.099/2017 อนุญาตให้สังฆานุกรดังต่อไปนี้ รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ได้

  1. สังฆานุกร ยอห์น บัปติสต์ เทวฤทธิ์ สุขเกษม  สัตบุรุษวัดพระคริสตประจักษ์ เกาะใหญ่
  2. สังฆานุกร อันโตนิโอ วิทยา เขียวประไพ                 สัตบุรุษวัดนักบุญเปโตร สามพราน
  3. สังฆานุกร หลุยส์ วรัญญู นางาม          สัตบุรุษวัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์ สามพราน

พิธีบวชพระสงฆ์จะกระทำในวันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน ค.ศ. 2017  เวลา 10.00 น.

ณ หอประชุมนักบุญ    ยอห์น ปอล ที่ 2  สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน

_________________________

Jesus said to his disciples:

“This is my commandment: love one another as I love you.

สภาภิบาลวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

สวัสดีค่ะ พี่น้องที่รัก

     ขยะ      เรื่องด่วนที่คริสตชนในหมู่บ้านสามเสนต้องร่วมกันแก้ไข

ปัจจุบัน บริเวณที่ชาวบ้านนำขยะไปทิ้งกองไว้นั้น อยู่ใกล้บ้านคุณวิทยา ทรัพย์เจริญ มาก อยู่ติดโรงเรียนโยนออฟอาร์ค และอยู่ใกล้วัด กลิ่นขยะ ทุกคนรู้ว่าเหม็นรุนแรงมาก ทำให้เสียสุขภาพกายและจิตใจตลอดปี ตลอดชีวิต ที่สำคัญเขาต้องสูดดมกลิ่นเหม็นนี้ทุกวันเวลา พี่น้องคิดดูนะคะ หากเอาใจเขามาใส่ใจเรา คือตัวเราเองต้องมารับความทุกข์ใจกับกองขยะนี้เอง เราจะรู้สึกอย่างไร

    ดังนั้น ถึงเวลาแล้วที่พวกเรา ซึ่งเป็นเพื่อนบ้านคริสตชน ต้องแสดงความรัก ความเห็นใจ ร่วมกันหาวิธีการแก้ไข ออกเป็นกฎเกณฑ์ขึ้น และที่สำคัญที่สุดคือ ทุกคนในหมู่บ้านวัดสามเสนและหมู่บ้านวัดคอนเซ็ปชัญ

        ต้องปฏิบัติตาม     คือ

๑.     คัดแยกขยะใส่ถุง ปิดให้มิดชิด นำมาวางเวลา 5 โมงเย็นเป็นต้นไป รถขยะจะเข้ามารับขยะกองใหญ่นี้ไม่เกินเวลา 2 ทุ่มค่ะ

    การแยกขยะ หมายความว่า ให้พี่น้องแยกขยะเปียก คือ เศษอาหาร (เอาน้ำออกด้วย) ไว้ต่างหาก ขยะแห้ง คือ พวกกล่อง ขวด ฯลฯ แยกไว้อีกถุงหนึ่งค่ะ

๒.     หลังจากรถขนขยะมารับขยะไปแล้ว ห้ามนำขยะไปวางอีกเด็ดขาด เก็บไว้ที่บ้านก่อน ขยะของเราแต่ละคน ต้องดมให้ได้ค่ะ หากปิดมิดชิดก็จะไม่ส่งกลิ่นแน่นอน เมื่อถึงเวลา 5 โมงเย็น ก็นำมาวางเหมือนเดิม จะทำให้บริเวณวางขยะ เป็นเขตปลอดขยะไปได้นานหลายสิบชั่วโมงเลยทีเดียว

    พี่น้องคะ พวกเราอยู่ร่วมกัน ต้องรักกัน เห็นใจกัน ปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของสังคมส่วนรวมให้ได้ หมู่บ้านสามเสนของพวกเราก็จะสะอาด สุขภาพกาย สุขภาพใจของทุกคนจะดีขึ้นแน่นอนค่ะ

เราต้องละทิ้ง นิสัยที่เห็นแก่ตัวของเราไปให้ได้นะคะ

หมายเหตุ    ขอพ่อแม่พี่น้องนำสารวัดฉบับนี้ ไปให้กับเพื่อนบ้านที่ไม่เคยสนใจมาวัด ไม่เคยเห็นสารวัด ไม่เคยรู้ว่าทางวัดขอร้องเรื่องอะไร ช่วยกันเป็นกระบอกเสียงค่ะ (เพื่อหมู่บ้านของเรา)

___________________________

“Remember the word I spoke to you,

‘No slave is greater than his master.’”

มิสซาประจำสัปดาห์

จันทร์ที่ 15

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลปัสกา

อุทิศ วิญญาณครอบครัว “อาภรณ์รัตน์”, เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุลเปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, ยวงบัปติสตา ทอง-อักแนส ดารี-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม และญาติพี่น้อง, อันตน ปรีดา ศาตะมาน, คาโรโล เสริม เสนาจักร์, ยวงบัปติสตา พยุง เอียงผาสุก, มารีอา อุทัย เอียงผาสุก, อากาทา เง็ก แซ่กัง, ยอแซฟ หงวนจั้ว-มารีอา ไส้เง็ก แซ่ลี้, เปโตร ยิ่มลี้ แซ่อุน, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, โมทนาคุณพระเยซูเจ้ารักษาคนตาบอด

อุทิศ มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ฟรังซีสโก วิกรานต์ มีเฟื่องศาสตร์, อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา บรรจง สถิตย์ถาวร, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, ฟรังซิสโก ชอบ-มารีอา ประสาร มณีน้อย, ฟรังซีสโก ปรีชา-มารีอา อำพัน กานตานนท์, เปาโล เสงี่ยม-เอลีซาเบธ จ่อน แววเกกี, คาโรโล หลุย-มาร์ธา พลอย กรรณิการ์, ปีโอ สมเจตน์ เดชารัตน์, ยอแซฟ กระสาน ไกรประสิทธิ์, วิญญาณในไฟชำระ

อังคารที่ 16

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลปัสกา

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ ประมวล ชลหาญ, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุลเปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, ยวงบัปติสตา ทอง-อักแนส ดารี-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม และญาติพี่น้อง, เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, โทมัส สละ-โรซาลีอา สาหร่าย ชินะผา, ซิสเตอร์ มารีอา สุนีรัตน์ ฤกษ์สุจริต, เทเรซา บุญเรือน-ยอแซฟ เพลิน รุ่งอรุณ, วินเซนต์ วัฒนา-อากาทา ยวง-อัลบีนุส วิมล เต่งตระกูล, เทเรซา ศรีลำยอง ศาตะมาน, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, โมทนาคุณพระเมตตา

อุทิศ มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ฟรังซีสโก วิกรานต์ มีเฟื่องศาสตร์, อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, ยออากิม แหย-มารีอา เหรียญ แสงจันทร์, อานาสตาเซีย นิศากร เนืองทอง, ฟรังซิสโก พิศิษฐ์ กรรณิการ์, ยอแซฟ แสวง จิตต์จำนง, ฟรังซิสโก กระแสร์ ไกรประสิทธิ์, วิญญาณในไฟชำระ

พุธที่ 17

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลปัสกา

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุลเปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, ยวงบัปติสตา ทอง-อักแนส ดารี-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม และญาติพี่น้อง, อันนา สายหยุด อื้อพูลผล, ยอแซฟ ค้วง แซ่เล้า, มารีอา เซนา รัตนแพทย์, มารีอา ทองคำ เชื้อชมบุญ, หว่าง-หุง, อันนา เพียงเดือน กระทอง, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, คุณดวงตา เลืองถิ และครอบครัว, โมทนาคุณพระกุมารเจ้าแห่งเยซู

อุทิศ มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, อัลฟอนโซ นรินทร์ ตราชูกุล, สมถวิล เลิศลักษณ์, ซาบรีนา นิลปัทม์ เนืองทอง, ฟรังซิสโก สง่า-มารีอา ลิ้นจี่ ผิวเกลี้ยง, นางจิต-นายไต้อู๋-นายเพ่งอัน-นางลัดดา กิจทวี, วิญญาณในไฟชำระ

พฤหัสฯที่ 18

06.00 น.

19.00 น.

น.ยอห์น ที่ 1 พระสันตะปาปาและมรณสักขี

อุทิศ ฟรังซิสโก สุทธิ-มารีอา สมร ชลหาญ, เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุลเปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, ยวงบัปติสตา ทอง-อักแนส ดารี-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม และญาติพี่น้อง, อันนา ยู้-อันตน เจ็กกุ่ย แซ่เล้า, นางจิต-นายไต้อู๋-นายเพ่งอัน-นางลัดดา กิจทวี, เปโตร จีระศักดิ์ วัฒนโยธิน, คาโรโล ไพรัช รัตนกรัณฑ์, เปโตร ปอลทอง เชื้อชมบุญ, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, โมทนาคุณพระมารดามารีย์ผู้แก้ปม

อุทิศ มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, มารีอา ลมัย ศรีวิไล, เปโตร บุญทอง ผ่องใส, เปโตร ถวิล ผ่องใส, ปีโอ เนิร เนืองทอง, มารีอา พรศรี-เทเรซา ศศิธร สุวรุจิพร, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, มารีอา สุนีย์ ธนสมบูรณ์, วิญญาณที่ต้องการพระเมตตาจากพระเจ้า, ซุ่นลิป แซ่ล้อ, ซุ่นนี้ แซ่ล้อ, แปร์เปตูอา ประจวบ เนืองทอง, อันนา ทองคำ วัฒนาสวัสดิ์, วิญญาณในไฟชำระ

ศุกร์ที่ 19

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลปัสกา

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุลเปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, ยวงบัปติสตา ทอง-อักแนส ดารี-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม และญาติพี่น้อง, วิญญาณ “น้องน๊อต”, ยวงบัปติสตา ชุน-มารีอา หวุน-มารีอา ทองสุข ธาดาประสิทธิ์, ยอแซฟ บู๊ ธนสมบูรณ์, วิญญาณผู้มีพระคุณ, มารีอา หลีเกียง-ยอแซฟ ห้งจิง แซ่เล้า, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร

อุทิศ มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, เปาโล พลตรี สง่า-อันนา วิเชียร วิลัยทอง, เทเรซา สนิทพันธ์ ชมไพศาล, ยุสตินา สมาน-ฮังรีแอตตา จันทรัตน์ สมบัติเจริญ, อันนา แคล้ว อาทิตย์ฉาย, ยอแซฟ น่ำแช-อันนา สอาด เจนผาสุก, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, โยเซฟ ฟิน ณ ป้อมเพ็ชร, วิญญาณในไฟชำระ

เสาร์ที่ 20

06.00 น.

19.00 น.

น.เบอร์นาดิน แห่งซีเอนา พระสงฆ์

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, ดอมินิโก อุไร-โรซา เสนอ ศรีบุญเลิศ, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, เปาโล ถนอม สอนขวัญ, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุลเปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, ยวงบัปติสตา ทอง-อักแนส ดารี-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม และญาติพี่น้อง, อันนา มะลิ จึงประไพ, ซูซาน จินตนา อารยะวงศ์, มารีอา สมร ธนสมบูรณ์, อันนา กาญจนา ธีรวิฑูร, เปโตร ธีระ ธีรวิฑูร, อันตน ชัยยศ ธีรวิฑูร, ยอแซฟ ชัยยุทธิ์ ธีรวิฑูร, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, มารีอา ยินดี ธาราวร, วันคล้ายวันเกิด คุณทัชชญา เต่งตระกูล

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอามักดาเลนา ประสพศรี พันธุมจินดา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, มีคาแอล ประสิทธิ์-เอลิซาเบท ประทุม สิทธิ, เปโตร พงษ์ศักดิ์ สิทธิ, วิญญาณญาติพี่น้องตระกูล “ชนวัฒน์”, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ยอแซฟ ประสิทธิ์-มารีอา สุนี เอกะสิงห์, เปโตร จำนงค์-นางมันทนา งามศิริจิตต์, ยวงบัปติสตา เมธี อาภรณ์รัตน์, โจเซฟ เล็ก-มารีอา จีบ ไวยวุฒิ (พล.ต.ต.กฤษฎา-กัญญา ไวยวุฒิ ผู้ขอ), โสภณ อาสาไทย และลูก ๆ ที่ล่วงลับ, ยวงบัปติสตา พึงใจ-อากาทา จำปา ไกรบุญ, ยอแซฟ หมอวาศ-มารีอา สุด ประดิษฐ์จุสิน, ยอแซฟ วิณิน-มารีอา ชลูด พันธุมจินดา, ยอแซฟ พิพัฒน์-เฮเลนา อุไรลักษณ์ อิศรภักดี, วิญญาณในไฟชำระ

อาทิตย์ที่ 21

06.30 น.

08.30 น.

10.00 น.

16.00 น.

อาทิตย์ที่ 6 เทศกาลปัสกา

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ พยุง-มารีอา อุทัย เอียงผาสุก, ลูซีอา อำภา-ด.ช.ไชยนันท์ รุจิพงศ์, เปโตร ประวิทย์-มารีอา วัชรี วิทวัสพงศ์, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, มัทธิว สง่า-อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ฟรังซีสโก เฉลิมพล-ยอแซฟ เฉลิมชัย-เปาโล เฉลิมชาติ แววเกกี, เปโตร ราศรี-เทเรซา ฉอ้อน ทิวไผ่งาม, เปโตร ทวี ทิวไผ่งาม, อันนา นัชรี มั่นศิล, ครอบครัว พันธุมจินดา, ฟรังซีสโก สุมิตร ศรจิตติ, ฟรังซีสโก สมพล ศุระศรางค์, ร็อค เมือง-มารีอา กุหลาบ ดีสุดจิต, เปาโล สุดใจ กายสุต, โทมา ขุนพิลาศ-มารีอา สวน กายสุต, มารีอา โสภาวรรณ จันสวัสดิ์, ยอแซฟ ประจิตต์-อักแนส อุดมศรี-เทแรส กัลยา-เปาโล สุทธิพงศ์ ชัยเจริญ, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, ฟรังซิสโก จุฬา แก้วมงคล, ยอแซฟ พล.ต.ต.บุญจิตต์ พันธุมจินดา, เซซีลีอา สุคนธา พันธุมจินดา, ยวงบัปติสตา พรหมสินธุ์ พันธุมจินดา, คริสตินา จินตนา พันธุมจินดา, อันนา กาญจนา ธีรวิฑูร, เปโตร ธีระ ธีรวิฑูร, อันตน ชัยยศ ธีรวิฑูร, ยอแซฟ ชัยยุทธิ์ ธีรวิฑูร, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ สัตบุรุษทุกครอบครัว

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, ยอแซฟ นิติวุฒิ สุวรรณประดิษฐ์ และครอบครัว, เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร,คาธารีนา อโณทัย สุวรรณประดิษฐ์ และครอบครัว, มีคาแอล พรพล พัธนพันธุ์, อากาทา พิลาวัลย์ ตรีมานคา และครอบครัว, ครอบครัว ปัณฑวังกูร-เลาหไทยมงคล-ลิ้มประยูร, มารีอา ขวัญใจ-มารีอา นุชนาถ-มารีอา ปัณฑา-มารีอา เปี่ยมขวัญ ปัณฑวังกูร, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, มารีอา ณัฏฐพัชร์ บุญสถิตย์ถาวร, เทเรซา แก้วจิต สงวนบุญ และครอบครัว, อลิซาเบท ฐิตินันท์ ธรณธรรม และครอบครัว, เทเรซา ปรานอม หมั้นทรัพย์, มารีอา โสภาดา มีสมสังข์ และครอบครัว, ครอบครัว มารีอา มยุรี สว่างเนตร, อันตน ธีร์ธวัช ชูพานิช และครอบครัว, ครอบครัว จิรวัฒนาพันธ์, อันนา งามนิจ สอนเทพ, ฟรังซิสเซเวียร์ กฤตเมธ หลิ่วโรจน์ทรัพย์, ครอบครัว ณัฏฐ์ หล่อวัฒนศิริกุล, ครอบครัว คุณอดุลย์-คุณปัทมา สังขรัตน์, ยอแซฟ-แอนโทนี สีฆโชค-มารีอา ศิริพร-เทเรซา ณฐ์ณิชญ์ชา ชาญนำสิน, ดอมินิก ซาวีโอ อลงกต-ยวง บอสโก อติชาต ปิติสันต์, เซซีลีอา ปทิตตา-ด.ญ.ปุณรดา-ด.ช.กฤตธกร สังขรัตน์, นายพิทูร สุวรรณชัย, นางฟูจิตต์ ณ บางช้าง, อักแนส สุนิสา เหรียญสกุล, ครอบครัว เปาโล มงคล แสงแก้ว, กิจการงาน บจก.ศุจินธร (2012), มารีอา ธันยพร ศศิสุวรรณ, ยอแซฟ ภัทรกร แสงหาญ, ครอบครัว มาตุกุล, ยอแซฟ ปริญญา สมพานิช และครอบครัว, สมาชิกคณะอัศวินแห่งศีลมหาสนิท (KBS.) วัดสามเสน, ครอบครัว อ่องแสงคุณ, โมทนาคุณพระโต

อุทิศ เรย์มองด์ ธานี ลวสุต, ครอบครัว ชื่นพุฒิ, อันนา สำรวม ชื่นพุฒิ, มารีอา ปิยะสุทธิ์ ใจสวัสดิ์ (ชื่นพุฒิ), เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, ยอแซฟ วิสิษฐ์-มาร์ธา สุดจิต มัจฉาชีพ,ฟรังซีสโก วิกรานต์ มีเฟื่องศาสตร์, เปโตร ศรีมงคล-เทเรซา เฉลา เพ็ญไพจิตร, ยอแซฟ ธนพันธ์ เพ็ญไพจิตร, ยอแซฟ ประนิม ตรีมานคา, มารีอา เสรี ตรีมานคา, ฟรังซิสเซเวียร์ วิรัช-ยอแซฟ สมชัย อินทรสุขสันติ, เทเรซา ปราณี สุริยะโภคา, โจเซฟ สุวิชากร ชินะผา, ยอแซฟ สุรพล โมระเสริฐ, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุลเปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, มารีอา แผ้ว เทียนจุ้ย, ยากอบ โชติวิศิษฏ์ ประพิณวงศ์, เทเรซา ไพเราะ สุขมี, นายจักรวาล กิตติสังวรา, ยวงบัปติสตา ทอง-อักแนส ดารี-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม และญาติพี่น้อง, ฟรังซิสโก เฉลิมพล บุญมา และญาติ, เปาโล วันชัย หล่อวัฒนศิริกุล,อันเดร สมจิตร-ยอแซฟ สุรศักดิ์ มีขันทอง, มารีอา โสภี ฤกษ์โสภา, มารีอา กมลพรรณ เดชสุริโยธิน, ยอแซฟ วีระศักดิ์ เลิศโสภา, ตระกูล สกุลทอง, โยเซฟ จินดา จินตนเสรี, มารีอามักดาเลนา ทัศนีย์ จินตนเสรี, เปโตร เปาโล เจริญทัศน์ จินตนเสรี, โทมัส ประสงค์ ลิมปิชัย, ยอแซฟ มงคล-มารีอา มลิ สุขวัฒน์, ยวงบัปติสตา สุมน-มารีอา สุวรรณา ชินะผา, แบร์นาแด๊ต สมสมร ลวสุต, โยเซฟ สุรปรีชา กาญจนเจริญ, ยอแซฟ วันชัย เทียนวัง, อันนา เล็ก ทับละม่อม, มารีอามักดาเลนา อุษา กระทอง, พ่อแม่ ปู่ย่า พี่น้องของ นางสุภา เจียมสินดี, ซูซาน จินตนา อารยะวงศ์, เปโตร สมพร-ยอแซฟ สมรัก ถ้ำกลาง, มารีอา แพงศรี พนมอุปถัมภ์, ยอแซฟ ทองแดง พนมอุปถัมภ์, อันนา ศิริพร พนมอุปถัมภ์, มาติโน เรือง พนมอุปถัมภ์, อันนา เพ็ญศรี พนมอุปถัมภ์, ดอมินิโก สวัสดิ์ ชมจินดา, ยอแซฟ ธนาชัย(ประเสริฐ) เสนาจักร, ยอแซฟ พล.ต.ท.สุพจน์-นางอมรา-พล.ต.ต.ทวี ณ บางช้าง, มารีอา โสพลอย พันธุมจินดา, มารีอามักดาเลนา สำรวล นามวงษ์, มารีอามักดาเลนา สำรอง สุขุม, เซซีลีอา เกษร อาสาสุ, โซซีโม กมล-มารีอา กิมล้วน สังขรัตน์, กาทารีนา บุญลาภ จันทร์เรือง, กาทารีนา ส้มแป้น เจียจวบศิลป์, เปโตร บรรจง เจียจวบศิลป์, มารีอา วิไลวิริยะมุกดา, ยอแซฟ ถนอม สุหฤทดำรง, มารีอา เง็กเอ็ง แซ่ฉั่ว, เซซีลีอา วันเพ็ญ ชมจินดา, แพททริค ปิติ-มารีอา แสงทอง-เลโอ สันติ-เฮนรี่ มนตรี-มีคาแอล ปิยะ โรจน์เสรี, เบเนดิก จำรัส สุขอารี, ฟรังซิสโก เฉลิม ผิวเกลี้ยง, มารีอา วารุณี ทรัพย์เจริญ,คริสตินา พยุง-มารีอา เทเรซา วันดี แก้วมงคล, วิคตอเรีย ถมยา ไผ่งาม, ยอแซฟ สุเทพ มาตุกุล, มารีอา ชูจิตร กฤษณะสมิต,ยอแซฟ สนิท-ปุลเกรีอา สิรินทร์-เซซีลีอา อำพัน ปิติสันต์, อันตน เสถียร-ลูซีอา ลมัย ชมไพศาล, วิญญาณสกุล ชมไพศาล-กรีกุล, วิญญาณสมาชิกคณะอัศวินแห่งศีลมหาสนิท (KBS.) วัดสามเสน, มารีอา อังเยลา ผ่องศรี เมฆสุวรรณ, นายทวีศักดิ์-นายสหพล ศรีวรขาน, สเตฟาโน ร.ต.อ.สมศักดิ์ เยาวสังข์, วิญญาณในไฟชำระ

อุทิศ เปาโล ศิริ-มารีอา วิจิตร พีรมนตรี, อันนา ซอย-ยอแซฟ มานิตย์ รอดเสียงล้ำ, ยอแซฟ ชลิต แซ่แต้, ยอแซฟ มกจิว แซ่แต้,ยอแซฟ ชัยรัตน์ แซ่แต้, มารีอา ชูชื่น ธนสมบูรณ์, ยอห์น บัปติสต์ ชุติพนธ์ ธนสมบูรณ์, เทเรซา นัฏ ยอดประเสริฐ, มอนิกา สมใจ รอดเรืองศักดิ์, อันนา มาลา สุวัจนานนท์, เปโตร พรชัย ภาคีสวราช, เปโตร อำนวย-เทเรซา บุญยัง สังขรัตน์, อลิซาเบธ ขาง้อแซ่เฮ้ง, มารีอา นารี นามวงศ์, ยออากิม จำเนียร อัครสมบูรณ์, มารีอามักดาเลนา ซอน นามวงศ์, วิญญาณในไฟชำระ

__________________________

14 May 2017

Saint of the day

Saint Matthias,

Apostle –

Feast

SAINTS OF THE DAY

______________________________

PLEASE JOIN

DAILY MASS & SUNDAY MASS

READ

DAILY GOSPEL OF THE LORD JESUS

with

DAILY COMMENTARY OF THE DAY

and

SAINTS OF THE DAY

ALSO READ

From

SAINT FRANCIS XAVIER NEWSLETTER IN THAI

NEWSLETTER IN THAI

THANK YOU

***********************************************

“This is my commandment:

love one another as I love you.”

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s