สารวัด วัดนักบุญฟรังซีสเซเวียร์

21 May 2017. St. Francis Xavier Newsletter. ปีที่ 51 ฉบับที่ 21 วันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม 2017

St. Francis Xavier Church Newsletter.

ปีที่ 51 ฉบับที่ 21 วันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม  2017

_________________________________

อาทิตย์ที่ 6 เทศกาลปัสกา

ปีที่ 51 ฉบับที่ 21 วันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม 2017

“I will ask the Father, and he will give you

another Advocate to be with you always, the Spirit of truth”

________________________

พระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์โอกาสฉลอง 100 ปีแม่พระฟาติมา

    โอกาสฉลองครบรอบร้อยปีการประจักษ์ของแม่พระที่ฟาติมา     สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิสทรงประกาศให้คริสตชนสามารถรับพระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์ได้ ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน ค.ศ. 2016-วันที่ 26 พฤศจิกายน ค.ศ. 2017

โดยคริสตชนจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขปกติของการรับพระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์ คือ มีเจตนาที่จะรับพระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์ มีสภาพภายในจิตใจที่ไม่ติดใจกับบาป รับศีลอภัยบาป รับศีลมหาสนิท และสวดตามพระประสงค์ของสมเด็จพระสันตะปาปา

สำหรับกิจการที่จะรับพระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์โอกาสฉลอง 100 ปีแม่พระฟาติมามีดังนี้

  1. เดินทางไปแสวงบุญที่สักการสถานแม่พระฟาติมา ประเทศโปรตุเกส

สำหรับคริสตชนที่ไปแสวงบุญที่สักการสถานแม่พระฟาติมา ประเทศโปรตุเกส และมีส่วนร่วมในการสวดภาวนาถวายแด่พระนางมารีย์ พร้อมทั้งสวดบทข้าแต่พระบิดา บทข้าพเจ้าเชื่อ และวิงวอนต่อพระมารดาพระเจ้า

  1. ภาวนาต่อพระรูปแม่พระฟาติมา

สำหรับคริสตชนที่ไปที่วัด วัดประจำสถาบัน หรือสถานที่ ที่ตั้งพระรูปแม่พระฟาติมาอย่างสง่าเพื่อการสักการะของสาธารณชน ระหว่างวันที่ครบรอบการประจักษ์ของแม่พระฟาติมา คือ ทุกวันที่ 13 ของเดือนพฤษภาคม-เดือนตุลาคม ค.ศ. 2017 และมีส่วนร่วมอย่างศรัทธาในการฉลองหรือการภาวนาเทิดเกียรติแด่พระนางพรหมจารีมารีย์ พร้อมทั้งสวดบทข้าแต่พระบิดา บทข้าพเจ้าเชื่อ และวิงวอนต่อแม่พระฟาติมา

  1. ผู้สูงอายุและผู้ป่วย

สำหรับคริสตชนผู้สูงอายุ ผู้ป่วย และคนที่มีเหตุจำเป็นจริงๆ (ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อ 1-2 ได้) อาจภาวนาต่อพระรูปแม่พระฟาติมา (ณ ที่พักของตน) และต้องร่วมจิตใจเป็นหนึ่งเดียวกับการเฉลิมฉลองแม่พระ ระหว่างวันที่ครบรอบการประจักษ์ของแม่พระฟาติมา คือ ทุกวันที่ 13 ของเดือนพฤษภาคม-เดือนตุลาคม ค.ศ. 2017  พร้อมทั้งถวายคำภาวนา และความทุกข์ หรือการพลีกรรมในชีวิตของตน แด่พระเจ้าผู้ทรงพระเมตตากรุณาด้วยความวางใจผ่านทางการวอนขอของพระนางมารีย์

ข้อมูลจาก  World Apostolate of Fatima website: https://wafusa.org/pope-francis-grants-plenary-indulgence-for-jubilee-year-of-fatima/  แปลและเรียบเรียงโดยแผนกพิธีกรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

บทภาวนาถวายตัวแด่แม่พระแห่งฟาติมา

ในโอกาสฉลองครบ 100 ปีแห่งการประจักษ์ (1917-2017)

    วันทาพระมารดาพระเจ้า พระนางพรหมจารีมารีย์ ราชินีแห่งสายประคำแห่งฟาติมา ท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใด ๆ

พระแม่คือภาพลักษณ์ของพระศาสนจักร ที่ทรงอาภรณ์แห่งแสงสว่างของปัสกา             พระแม่คือพระเกียรติยศของพวกลูกทั้งหลาย

พระแม่คือชัยชนะที่เหนือกว่าบาปทั้งมวล

พระแม่คือคำทำนายของพระเมตตารักขององค์พระบิดาเจ้า

พระแม่คือพระผู้สอนการน้อมรับรับสารข่าวดีแห่งองค์พระบุตรา

พระแม่คือพระสัญลักษณ์ลิ้นไฟขององค์พระจิตเจ้า โปรดสอนลูกทั้งหลายที่ตกอยู่ในเหวแห่งความสุขและความทุกข์โศกในความจริงอันนิรันดร์ ที่พระบิดาเจ้าทรงเปิดเผยให้แก่ผู้ต่ำต้อยได้ล่วงรู้

ขอทรงโปรดแสดงให้ลูกเห็นถึงความเข้มแข็งของการปกป้องคุ้มครองรักษาจากพระแม่ เดชะดวงพระหทัยอันนิรมลของพระแม่ ขอได้โปรดทรงเป็นที่หลบภัยของคนบาป และทรงเป็นหนทางที่นำไปสู่องค์พระเจ้า ในความเป็นหนึ่งเดียวกับบรรดาพี่น้อง ในความเชื่อ ความหวัง และความรัก ลูกขอมอบตัวของลูกเองแด่พระแม่ ในความเป็นหนึ่งเดียวกับบรรดาพี่น้อง โดยผ่านทางพระแม่ ลูกขอถวายตัวแด่พระเจ้า

โอ้พระนางพรหมจารีสายประคำแห่งฟาติมา และด้วยความห้อมล้อมที่เต็มไปด้วยแสงสว่าง ที่มาจากพระหัตถ์ของพระแม่ ลูกจะขอสรรเสริญพระสิริรุ่งโรจน์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าตลอดไปเป็นนิจนิรันดร์ อาแมน

“They will expel you from the synagogues”

__________________________

ประกาศแต่งงาน  (ครั้งที่ 2)

นาย วีระ ธรรมวัตร

        บุตร                    นาย ฮวด – นาง กัณหา ธรรมวัตร

        กับ                             เทเรซา สุภัทรา ยิ่งสมสุข

        บุตรี              ยาก๊อบ สุทธิ – มารีอา ประไพ ยิ่งสมสุข

    พิธีแต่งงานที่วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

วันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม ค.ศ.2017    เวลา 13.30 น.

ขอคำภาวนาแด่คู่สมรสให้มีความสุขในชีวิต และท่านใดที่ทราบข้อขัดขวาง กรุณาแจ้งให้พระสงฆ์ทราบ

Jesus said to his disciples:

“Now I am going to the one who sent me

____________________________

ประชาสัมพันธ์

  1.  เปิดสอนคำสอนผู้ใหญ่ เพื่อเตรียมรับศีลล้างบาป

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครเรียนได้ที่สำนักงานวัด หรือคุณพ่อทุกองค์ได้ตั้งแต่บัดนี้

โทร.02-2430060-2

โดยเริ่มเรียนในวันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน เป็นต้นไป

    เวลา 10.00 น. ที่ห้องคำสอน

  1. ขอพี่น้องส่งคืนกระบอกมหาพรต   ภายในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 2017

    เพื่อทางวัดจะได้รวบรวมจัดส่งให้สภาพระสังฆราชต่อไป และขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านแทนผู้ยากไร้ – ด้อยโอกาส ที่จะรับบุญกุศลจากน้ำใจดีของทุกท่าน จากเทศกาลแห่งการแบ่งปัน

“Everything that the Father has is mine;

for this reason I told you that he will take from what is mine and declare it to you.”

______________________________

ประกาศก่อนการรับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ (ครั้งที่ 3)

        กฎหมายพระศาสนจักร มาตรา 1051 ทวิ 2 กำหนดให้ตรวจสอบคุณสมบัติ และความเหมาะสมของผู้รับศีลบวช และให้บรรดาพี่น้องคริสตชนมีหน้าที่ช่วยดูแลข้อขัดขวางที่อาจพบได้ในตัวผู้สมัคร และเนื่องจากอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ โดยประกาศที่ ลส.099/2017 อนุญาตให้สังฆานุกรดังต่อไปนี้ รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ได้

  1. สังฆานุกร ยอห์น บัปติสต์ เทวฤทธิ์ สุขเกษม  สัตบุรุษวัดพระคริสตประจักษ์ เกาะใหญ่
  2. สังฆานุกร อันโตนิโอ วิทยา เขียวประไพ                 สัตบุรุษวัดนักบุญเปโตร สามพราน
  3. สังฆานุกร หลุยส์ วรัญญู นางาม          สัตบุรุษวัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์ สามพราน

พิธีบวชพระสงฆ์จะกระทำในวันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน ค.ศ. 2017  เวลา 10.00 น.

ณ หอประชุมนักบุญ    ยอห์น ปอล ที่ 2  สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน

“Behold,

I am with you always, until the end of the age.”

_____________________________

บำรุงวัด

มารีอา สุจิตรา ศิลปงาม      1,000    บาท

“Amen, amen, I say to you,

whatever you ask the Father in my name he will give you.”

________________________________

เรียนพี่น้องที่เคารพ

ได้เวลาที่จะฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ปี 2560 แล้วครับ

พี่น้องที่อายุ 65 ปีขึ้นไป ฉีดฟรี

ส่วนที่อายุต่ำกว่านั้น ปีนี้คิดค่าวัคซีน 400 บาทครับ

เพราะปีนี้วัคซีนที่ใช้เป็นวัคซีนรุ่นใหม่ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ได้ 4 สายพันธุ์

ซึ่งปีก่อน ๆ ป้องกันได้ 3 สายพันธุ์ ราคาจึงแพงขึ้น ขอย้ำครับ 400 บาท

สามารถแจ้งชื่อโดยตรงที่คลินิกสะมาริตันได้ในวันเวลาดังนี้ครับ

             วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2560

            วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2560

         และ    วันพุธที่ 7 มิถุนายน 2560   

ที่คลินิกสะมาริตัน    เวลา 18.00 น. – 19.30 น.

หรือจะแจ้งทางโทรศัพท์ที่ นพ.วิษณุ ธาราฉัตร  เบอร์ 08 – 7030 – 3050

หรือแจ้งทางไลน์ก็ได้ ครับ  ไลน์ ID vissanu243

แจ้งช่องทางใดทางหนึ่งเท่านั้น ไม่ต้องแจ้งทุกช่องทางครับ ผู้รับแจ้งจะสับสนได้

ปิดรับแจ้งทุกทางเมื่อสิ้นสุดวันที่ 7 มิถุนายน 2560 ครับ

จะจัดฉีดวัคซีนในวันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน 2560

ที่ห้องกลาง ใต้ตึกบ้านพักพระสงฆ์

เวลา 09.00 น. ถึง 11.30 น.

“I came from the Father and have come into the world.

Now I am leaving the world and going back to the Father.”

______________________________

สภาภิบาลวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

สวัสดีค่ะ พี่น้องที่รัก

วันนี้เรามาพิจารณากันถึง พระชีวประวัติขององค์พระเยซูคริสตเจ้า ผู้ทรงมอบความรักให้กับพวกเราอย่างล้นเหลือ

ก่อนอื่นหมด เราทราบจากประวัติว่า พระองค์ทรงมีพระชนมายุ 33 พรรษา และแบ่งออกเป็น 2 ภาค คือ ภาคพระชนม์ชีพเร้นลับ ซึ่งนับตั้งแต่ทรงบังเกิดจนกระทั่งมีพระชนม์ 30 พรรษา ที่เรียกว่าภาคพระชนม์ชีพเร้นลับ เพราะทรงมีพระชนม์อยู่กับครอบครัวเป็นส่วนใหญ่ ส่วนอีกภาคหนึ่ง คือ ภาคพระชนม์ชีพเปิดเผย คือ ตั้งแต่ทรงพระชนม์ 30 พรรษา จนถึงสิ้นพระชนม์รวมเวลา 3 ปี แต่เป็นเวลาสำคัญที่สุดของการกระทำพระภารกิจที่รับมอบหมายจากพระบิดา คือ พระภารกิจแห่งการไถ่กู้มนุษย์โลก

    ภาคพระชนม์ชีพเร้นลับ

เมื่อพระองค์ทรงรับเอากายมาบังเกิดในครรภ์ของพระนางมารีย์ รับสภาพความเป็นมนุษย์ทุกอย่าง และทรงประสูติจากพระมารดา จากทารก เป็นเด็ก เป็นวัยรุ่น และเป็นหนุ่ม

    พระองค์ทรงอยู่กับครอบครัวของพระองค์ ทรงปฏิบัติตนเหมือนเด็ก ๆ ทั้งหลาย ทรงได้รับการดูแลอบรมสั่งสอนจากแม่พระ และนักบุญยอแซฟอยู่เสมอ และทรงช่วยเหลือการงานต่าง ๆ ภายในบ้าน เช่น ตักน้ำ หาฟืน ทำความสะอาดบ้าน ล้างจานชาม ฯลฯ เท่าที่จะทำได้ และพอเป็นหนุ่มก็จะช่วยนักบุญยอแซฟ รับจ้างทำงานเป็นช่างไม้ด้วยเช่นกัน (พระองค์ทรงมีชีวิตเหมือนพวกเราเลยทีเดียว) เห็นมีเด่น ๆ ก็ครั้งสองครั้งเท่านั้น คือ

ครั้งแรก ตอนที่แม่พระและนักบุญยอแซฟ นำพระองค์ไปถวายในพระวิหารตามบัญญัติของชาวยิว และท่านสิเมโอนได้กล่าวทำนายถึงพระองค์ (ลก.2:31-35)

ส่วนอีกครั้งหนึ่ง ก็คือ ตอนที่พระองค์ทรงพระชนม์ 12 พรรษา ประทับอยู่ท่ามกลางนักปราชญ์และเหล่าธรรมาจารย์ทรงฟังและทรงไต่ถามพวกเขา จนทำให้พวกเขาพิศวงงงงวยในพระปรีชาสามารถของพระองค์ (ลก.2:41-50)

นอกจากนั้น พระองค์ก็ทรงอยู่กับแม่พระ และนักบุญยอแซฟ ทรงนอบน้อมเชื่อฟัง ช่วยเหลือ เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่มาโดยตลอด

พี่น้องหากเราพิจารณาให้ลึกซึ้งลงไป เราจะเข้าใจถึงความรักอันยิ่งใหญ่หาที่สุดมิได้จริง ๆ ที่พระเป็นเจ้าทรงมีต่อมนุษย์

มันเป็นไปได้อย่างไร…ที่พระผู้สร้างทุกสิ่งทุกอย่าง ทรงฤทธิ์ทุกประการ

ได้ถ่อมพระองค์ลงมารับสภาพของสิ่งสร้าง และยอมอยู่ในการปกครองของมนุษย์ ผู้ซึ่งพระองค์สร้างมา…

        คำตอบ

เพราะพระองค์ทรงรักมนุษย์อย่างหาที่สุดมิได้

    ความรักอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ ได้มอบให้เราอย่างสุดกำลัง นี่คือ “น้ำพระทัย”

Ascension of Jesus Christ,

solemnity

_______________________________

มิสซาประจำสัปดาห์

จันทร์ที่ 22

06.00 น.

19.00 น.

น.ริต้า แห่งคาเซีย นักบวช

สุขสำราญ มารีอา วนิดา ชมไพศาล

อุทิศ วิญญาณครอบครัว “อาภรณ์รัตน์”, เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุลเปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, ยวงบัปติสตา ทอง-อักแนส ดารี-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม และญาติพี่น้อง, คาโรโล เสริม เสนาจักร์, เทเรซา บุญเรือน-ยอแซฟ เพลิน รุ่งอรุณ, ยวงบัปติสตา แสวง ศรจิตติ, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว

อุทิศ มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา บรรจง สถิตย์ถาวร, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, ฟรังซิสโก ชอบ-มารีอา ประสาร มณีน้อย, ยอแซฟ กระสาน ไกรประสิทธิ์, ฟรังซีสโก ปรีชา-มารีอา อำพัน กานตานนท์, เปาโล เสงี่ยม-เอลีซาเบธ จ่อน แววเกกี, คาโรโล หลุย-มาร์ธา พลอย กรรณิการ์, อากุสติโน ยงยุทธ อภิชาตะพงศ์, มารีอา แดง แซ่ลิ้ม, อักแนส รัตนา ชาโรจน์, วิญญาณในไฟชำระ

อังคารที่ 23

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 6 เทศกาลปัสกา

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ ประมวล ชลหาญ, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุลเปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, ยวงบัปติสตา ทอง-อักแนส ดารี-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม และญาติพี่น้อง, เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, ดอมินิก วินัย ไชยประเสริฐ, โรซา ละม้าย-ยวงบัปติสตา จำปา-เปาโล ธีระศักดิ์ ตรีธารา, เซซีลีอา ละมูล ศรจิตติ, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว

อุทิศ มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, ฟรังซิสโก พิศิษฐ์ กรรณิการ์, มารีอา พรรณี เยาวสังข์, ยอแซฟ ศุภอรรถ สวงษ์ตระกูล, เปาโล ทนงศักดิ์ โนนใหญ่, อักแนส รัตนา ชาโรจน์, เอลีซาแบธ อารี อภิชาตะพงศ์, ฟรังซิสโก กระแสร์ ไกรประสิทธิ์, วิญญาณในไฟชำระ

พุธที่ 24

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 6 เทศกาลปัสกา

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุลเปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, ยวงบัปติสตา ทอง-อักแนส ดารี-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม และญาติพี่น้อง, อันนา สายหยุด อื้อพูลผล, อันนา ยู้-อันตน เจ็กกุ่ย แซ่เล้า,โทมัส สละ-โรซาลีอา สาหร่าย-เปโตร สมัย-ยวงบัปติสตา สุมน ชินะผา, พ.อ.พิเศษ อนุกูล-นางนงเยาว์ สินธุเดชะ, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, คุณดวงตา เลืองถิ และครอบครัว, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว

อุทิศ มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, มารีอา พรศรี-เทเรซา ศศิธร สุวรุจิพร, ฟรังซิสโก สง่า-มารีอา ลิ้นจี่ ผิวเกลี้ยง, มาแซล บุญพบ-มารีอา ดารา เดชารัตน์, เซซีลีอา ยุพิน เจี่ยจวบสิน, เปาโล ประสาน สุขะกูล, เปาโล เจริญ แสงรัตนา, อักแนส รัตนา ชาโรจน์, วิญญาณในไฟชำระ

พฤหัสฯที่ 25

06.00 น.

19.00 น.

น.เกรโกรี ที่ 7 พระสันตะปาปา    น.เบดา พระสงฆ์และนักปราชญ์แห่งพระศาสนจักร

น.มารีย์ มักดาเลนา เด ปัสซี พระหมจารี

สุขสำราญ ครบรอบวันเกิด ยอห์น อัครสาวก กฤตธนัช ธีรวชิรกุล, วันเกิด คุณสุปราณี ลักษมีวรานนท์ และครอบครัว

อุทิศ ฟรังซิสโก สุทธิ-มารีอา สมร ชลหาญ, เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง,ดวงวิญญาณสกุลเปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, ยวงบัปติสตา ทอง-อักแนส ดารี-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม และญาติพี่น้อง, เปาโล กอง-นางศร สุวรรณาดี, คาโรโล ไพรัช รัตนกรัณฑ์, ยอแซฟ สุมล ปลื้มอารมย์, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, ครบรอบวันเกิด ยอห์น อัครสาวก กฤตธนัช ธีรวชิรกุล, ครอบครัว ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ

อุทิศ มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, มารีอา ลมัย ศรีวิไล, ฟรังซิสโก วิเชียร นนทจิตร, ยาโกเบ เกว๊ย เจี่ยจวบสิน, มารีอา ปาริตา พาณี สุขะกูล, มารีอา พรศรี-เทเรซา ศศิธร สุวรุจิพร, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, อักแนส รัตนา ชาโรจน์, วิญญาณที่ต้องการพระเมตตาจากพระเจ้า, เซซีลีอา พูนศรี แสงรัตนา, วิญญาณในไฟชำระ

ศุกร์ที่ 26

06.00 น.

19.00 น.

ระลึกถึง น.ฟิลิป เนรี พระสงฆ์

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุลเปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, ยวงบัปติสตา ทอง-อักแนส ดารี-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม และญาติพี่น้อง, ยวงบัปติสตา ชุน-มารีอา หวุน-มารีอา ทองสุข ธาดาประสิทธิ์, มอนิกา สุนีย์ ศรีผ่อง, มารีอา หลีเกียง-ยอแซฟ ห้งจิง แซ่เล้า, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว

อุทิศ มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, เปาโล พลตรี สง่า-อันนา วิเชียร วิลัยทอง, เทเรซา สนิทพันธ์ ชมไพศาล, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, เปโตร ต่วน สำราญชื่น, อันนา แคล้ว อาทิตย์ฉาย, อันนา ประไพ หลิมวงษ์, เปโตร เรืองเวทย์ แสงรัตนา, อันนา สัมฤทธิ์ เจี่ยจวบสิน, อักแนส รัตนา ชาโรจน์, วิญญาณในไฟชำระ

เสาร์ที่ 27

06.00 น.

19.00 น.

น.ออกัสติน แห่งแคนเตอร์เบอรี พระสงฆ์

น.ออกัสติน แห่งแคนเตอร์เบอรี พระสงฆ์

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, ดอมินิโก อุไร-โรซา เสนอ ศรีบุญเลิศ, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, เปาโล ถนอม สอนขวัญ, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุลเปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, ยวงบัปติสตา ทอง-อักแนส ดารี-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม และญาติพี่น้อง, ยอแซฟ สมุทร อำไพ และญาติพี่น้อง, ซูซาน จินตนา อารยะวงศ์, อันนา กาญจนา ธีรวิฑูร, เปโตร ธีระ ธีรวิฑูร, อันตน ชัยยศ ธีรวิฑูร, ยอแซฟ ชัยยุทธิ์ ธีรวิฑูร, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, มารีอา ยินดี ธาราวร, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอามักดาเลนา ประสพศรี พันธุมจินดา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, มีคาแอล ประสิทธิ์-เอลิซาเบท ประทุม สิทธิ, เปโตร พงษ์ศักดิ์ สิทธิ, วิญญาณญาติพี่น้องตระกูล “ชนวัฒน์”, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เปโตร จำนงค์-นางมันทนา งามศิริจิตต์, ยวงบัปติสตา เมธี อาภรณ์รัตน์, อักแนส รัตนา ชาโรจน์, ยอแซฟ ฉุ่น แซ่ตั้น, อักแนส ริ้ว ยุ่นประยงค์, ยวงบัปติสตา พึงใจ-อากาทา จำปา ไกรบุญ, ยอแซฟ หมอวาศ-มารีอา สุด ประดิษฐ์จุสิน, ยอแซฟ วิณิน-มารีอา ชลูด พันธุมจินดา, ยอแซฟ พิพัฒน์-เฮเลนา อุไรลักษณ์ อิศรภักดี, วิญญาณในไฟชำระ

อาทิตย์ที่ 28

06.30 น.

08.30 น.

10.00 น.

16.00 น.

สมโภชพระเยซูเจ้าเสด็จสู่สวรรค์

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ พยุง-มารีอา อุทัย เอียงผาสุก, ลูซีอา อำภา-ด.ช.ไชยนันท์ รุจิพงศ์, เปโตร ประวิทย์-มารีอา วัชรี วิทวัสพงศ์, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, มัทธิว สง่า-อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ฟรังซีสโก เฉลิมพล-ยอแซฟ เฉลิมชัย-เปาโล เฉลิมชาติ แววเกกี, เปโตร ราศรี-เทเรซา ฉอ้อน ทิวไผ่งาม, เปโตร ทวี ทิวไผ่งาม, อันนา นัชรี มั่นศิล, ครอบครัว พันธุมจินดา, ฟรังซีสโก สุมิตร ศรจิตติ, ฟรังซีสโก สมพล ศุระศรางค์, ร็อค เมือง-มารีอา กุหลาบ ดีสุดจิต, เปาโล สุดใจ กายสุต, โทมา ขุนพิลาศ-มารีอา สวน กายสุต, มารีอา โสภาวรรณ จันสวัสดิ์, ยอแซฟ ประจิตต์-อักแนส อุดมศรี-เทแรส กัลยา-เปาโล สุทธิพงศ์ ชัยเจริญ, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, ยอแซฟ พล.ต.ต.บุญจิตต์ พันธุมจินดา, เซซีลีอา สุคนธา พันธุมจินดา, ยวงบัปติสตา พรหมสินธุ์ พันธุมจินดา, คริสตินา จินตนา พันธุมจินดา,อันนา กาญจนา ธีรวิฑูร, เปโตร ธีระ ธีรวิฑูร, อันตน ชัยยศ ธีรวิฑูร, ยอแซฟ ชัยยุทธิ์ ธีรวิฑูร, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ สัตบุรุษทุกครอบครัว

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, มีคาแอล พรพล พัธนพันธุ์, อากาทา พิลาวัลย์ ตรีมานคา และครอบครัว,เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูรครอบครัว ปัณฑวังกูร-เลาหไทยมงคล-ลิ้มประยูร, มารีอา ขวัญใจ-มารีอา นุชนาถ-มารีอา ปัณฑา-มารีอา เปี่ยมขวัญ ปัณฑวังกูร, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, มารีอา ณัฏฐพัชร์ บุญสถิตย์ถาวร, เทเรซา แก้วจิต สงวนบุญ และครอบครัว, อลิซาเบท ฐิตินันท์ ธรณธรรม และครอบครัว, มารีอา นุชจรินทร์ พรหมเดชะ, ครอบครัว แตงแก้ว, ฟรังซิสเซเวียร์ กฤตเมธ หลิ่วโรจน์ทรัพย์, ครอบครัว ณัฏฐ์ หล่อวัฒนศิริกุล, นายพิทูร สุวรรณชัย, นางฟูจิตต์ ณ บางช้าง, มารีอา ธันยพร ศศิสุวรรณ, ยอแซฟ ภัทรกร แสงหาญ, นางพรรณี จันทรสันติ, คุณอดุลย์-คุณปัทมา สังขรัตน์, เทเรซา อัมพร อมรสิริสมบูรณ์, เซซีลีอา วันเพ็ญ ชมจินดา, คุณวัชรินทร์ เวียรชัย, คัทลิน ลาบูเร ภาวินี เทพพิทักษ์, ครอบครัว จิรวัฒนาพันธ์, ยอแซฟ แอนโทนี สีฆโชค-มารีอา ศิริพร-เทเรซา ณฐ์ณิชญ์ชา ชาญนำสิน, เทเรซา ประนอม ทรัพย์เจริญ, ยวงบัปติสตา เกษม-มารีอา นวลละออ ทรัพย์เจริญ, โมทนาคุณพระโต

อุทิศ เรย์มองด์ ธานี ลวสุต, ครอบครัว ชื่นพุฒิ, อันนา สำรวม ชื่นพุฒิ, มารีอา ปิยะสุทธิ์ ใจสวัสดิ์ (ชื่นพุฒิ), เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, ยอแซฟ วิสิษฐ์-มาร์ธา สุดจิต มัจฉาชีพ,ฟรังซีสโก วิกรานต์ มีเฟื่องศาสตร์, นายชมภู เศรษฐกาญจน์, ยอแซฟ ประนิม ตรีมานคา, มารีอา เสรี ตรีมานคา, ฟรังซิสเซเวียร์ วิรัช-ยอแซฟ สมชัย อินทรสุขสันติ, เทเรซา ปราณี สุริยะโภคา, โจเซฟ สุวิชากร ชินะผา, ยอแซฟ สุรพล โมระเสริฐ, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุลเปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, มารีอา แผ้ว เทียนจุ้ย, ยากอบ โชติวิศิษฏ์ ประพิณวงศ์, เทเรซา ไพเราะ สุขมี, นายจักรวาล กิตติสังวรา, ยวงบัปติสตา ทอง-อักแนส ดารี-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม และญาติ พี่น้อง, มารีอา ประทุม จำปาถิ่น, มารีอา ลักษณา เทพศิริ, เปโตร ริยิส สมบัติ มากสินธุ์, เปโตร นพพล แก้วเชยชิด, ฟรังซิสโก ประทีป งามพล, ฟรังซิสโก ชาญ อานามนารถ, อันนา เฟือง หอมวิลัย, ยอแซฟ ห้งจิง-มารีอา หลีเกียง แซ่เล้า, เปาโล วันชัย หล่อวัฒนศิริกุล, อันตน อดิศักดิ์ เวชเนียน, มารีอา ชูจิตร กฤษณะสมิต, อันเดร สมจิตร-เปาโล ทองอยู่-ยอแซฟ สุรศักดิ์ มีขันทอง, มารีอา โสภี ฤกษ์โสภา, มารีอา กมลพรรณ เดชสุริโยธิน, ยอแซฟ วีระศักดิ์ เลิศโสภา, ตระกูล สกุลทอง, โยเซฟ จินดา จินตนเสรี,มารีอามักดาเลนา ทัศนีย์ จินตนเสรี, เปโตร เปาโล เจริญทัศน์ จินตนเสรี, โทมัส ประสงค์ ลิมปิชัย, ลูซีอา บรรจง สิทธิโชค, ครอบครัว องดึก เหงี่ยน, เปโตร ศรีมงคล-เทเรซา เฉลา เพ็ญไพจิตร, ยอแซฟ ธนพันธ์ เพ็ญไพจิตร, เปาโล วรพจน์ สุภภัค, เปโตร สมัย-มารีอา สแลน ชินะผา, ยอแซฟ ธนาชัย(ประเสริฐ) เสนาจักร, อันนา สละ-อันนา จุไรลักษณ์ เจริญทรัพย์, โยเซฟ สุรปรีชา กาญจนเจริญ, ยอแซฟ วันชัย เทียนวัง, อันนา เล็ก ทับละม่อม, เปโตร สมพร-ยอแซฟ สมรัก ถ้ำกลาง, ดอมินิโก สวัสดิ์ ชมจินดา, ยอแซฟ พล.ต.ท.สุพจน์-นางอมรา-พล.ต.ต.ทวี ณ บางช้าง, ยวง หล่อติ๊ด-มารีอา โซวม่วย, มารีอา ปุ๊ยเจ้-มารีอา ป้อฮุ้น, โซซีโม กมล-มารีอา กิมล้วน สังขรัตน์, ยอแซฟ สี พึ่งจิตต์, มารีอา มาลี พึ่งจิตต์, เปาโล อุดม พึ่งจิตต์, ยอแซฟ ถนอม สุหฤทดำรง, มารีอา เง็กเอ็ง แซ่ฉั่ว, อักแนส รัตนา ชาโรจน์, ยอแซฟ อดิศักดิ์ ลิ้มสุธาโภชน์, อันตน เสถียร-ลูซีอา ลมัย ชมไพศาล, วิญญาณสกุล ชมไพศาล-กรีกุล, มารีอา อังเยลา ผ่องศรี เมฆสุวรรณ, นายทวีศักดิ์-นายสหพล ศรีวรขาน, แบร์นาแด๊ต สมสมร ลวสุต, ยอแซฟ ปุ่น-เอลิซาเบธ ลำพูน-ซิสเตอร์ มาร์กาเรต ประคอง โรจนสุธี, ยอแซฟ สำรวย-มาร์การิตา สนอง แดงเดช, เปาโล หลวงวิจารณ์-อันนา ลมัย ปัสตุรกิจ, เปาโล ประยูร-มาร์การิตา ละม่อม-เทเรซา ปราณี หอมวิไล, เปโตร โสภา-เทเรซา มะลิ-อันตน เกษตร ทรัพย์เจริญ, อิกญาซีโอ วิชิต-มารีอา ละเมียด ทรัพย์เจริญ, แพททริก ปิติ-มารีอา แสงทอง-เลโอ สันติ-มีคาแอล ปิยะ โรจน์เสรี,นาวาโท ธวัชชัย-ฟรังซิสกา ลมูล พันธุมจินดา, นายเพียร-นางเล็ก-ยอแซฟ เจริญ เส็งหลักหลาย, มารีอา วารุณี ทรัพย์เจริญ, วิญญาณในไฟชำระและวิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง

สุขสำราญ วันคล้ายวันเกิด อันนา สายสมร สมกิจ

อุทิศ เปาโล ศิริ-มารีอา วิจิตร พีรมนตรี, มารีอา ชูชื่น ธนสมบูรณ์, ยอห์น บัปติสต์ ชุติพนธ์ ธนสมบูรณ์, เปโตร อำนวย-เทเรซา บุญยัง สังขรัตน์, มารีอา เสงี่ยม-เปโตร เย็น รุ่งฤกษ์ดี, เทเรซา นัฏ ยอดประเสริฐ, เปาโล สิงห์แก้ว วัฒนาวี, มารีอา สง่า วัฒนาวี, ยอแซฟ จินดา วัฒนาวี, ยอแซฟ ฉุ่น แซ่ตั้น, อักแนส ริ้ว ยุ่นประยงค์ (ครบ 42 ปี), อาลิซาเบธ ขาง้อ แซ่เฮ้ง, ยอแซฟ ไพฑูรย์ กรรณิการ์, มารีอามักดาเลนา เจริญ กรรณิการ์, มอนิกา สมใจ รอดเรืองศักดิ์, วิญญาณในไฟชำระ

______________________________

PLEASE JOIN

DAILY MASS & SUNDAY MASS

READ

DAILY GOSPEL OF THE LORD JESUS

with

DAILY COMMENTARY OF THE DAY

and

SAINTS OF THE DAY

ALSO READ

From

SAINT FRANCIS XAVIER NEWSLETTER IN THAI

NEWSLETTER IN THAI

THANK YOU

***********************************************

“This is my commandment:

love one another as I love you.”

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s