สารวัด วัดนักบุญฟรังซีสเซเวียร์

28 May 2017. St. Francis Xavier Newsletter. ปีที่ 51 ฉบับที่ 22 วันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 2017

St. Francis Xavier Church Newsletter.

ปีที่ 51 ฉบับที่ 22 วันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม  2017

_______________________________

สมโภชพระเยซูเจ้าเสด็จสู่สวรรค์

ปีที่ 51 ฉบับที่ 22 วันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 2017

“Holy Father, keep them in your name that you have given me,

so that they may be one just as we are.”

___________________________

สมโภชพระเยซูเจ้าเสด็จสู่สวรรค์

ใครที่เคยไปแสวงบุญแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ที่ประเทศอิสราเอล คงไม่พลาดที่จะไปดูมัสยิดเล็กๆ แห่งหนึ่งที่เชื่อกันว่าเป็นจุดที่พระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์ต่อหน้าบรรดาอัครสาวก สถานที่แห่งนี้ปัจจุบันกลายเป็นมัสยิดของมุสลิม ซึ่งยังคงแสดงรอยเท้าที่พระเยซูเจ้าประทับไว้ก่อนเสด็จจากโลกนี้ไป กล่าวกันว่า นี่คือรอยเท้าสุดท้ายของพระเยซูเจ้าบนโลกที่ผู้แสวงบุญจากทุกมุมโลกต่างพากันไปเยี่ยมชม

ทำให้นึกถึงเรื่องรอยเท้าบนผืนทราย ชายคนหนึ่งฝันว่าเขากำลังเดินกับพระเยซูเจ้าบนพื้นทราย เขาเห็นรอยเท้าสองคู่ แต่ในเวลาที่เขาพบความยากลำบากในชีวิต เขาเห็นรอยเท้าเพียงคู่เดียวคือของเขา เขาจึงถามพระเยซูเจ้าว่า “เวลาที่ลูกมีความทุกข์ยากลำบาก ลูกเห็นรอยเท้าเพียงคู่เดียว ทำไมพระองค์จึงทอดทิ้งลูก” พระเยซูเจ้าตรัสตอบเขาว่า “ลูกเอ๋ย เรารักลูกมากและไม่ทิ้งลูกเลย ในห้วงเวลาที่ลูกพบความลำบากที่สุด รอยเท้าคู่นั้นที่ลูกเห็นคือรอยเท้าของเราเองที่อุ้มลูกไว้”

วันนี้เราสมโภชพระเยซูเจ้าเสด็จสู่สวรรค์ เราไม่มีโอกาสเห็นรอยเท้าของพระเยซูเจ้าหรือร่องรอยของพระองค์ในโลกนี้อีกต่อไป เหมือนเมื่อครั้งที่พระองค์ทรงเจริญพระชนม์ชีพกับบรรดาศิษย์เมื่อสองพันปีก่อนอีกต่อไป แต่พระวาจาของพระองค์และศีลศักดิสิทธิ์ที่พระองค์ทรงตั้งขึ้นยังคงอยู่ ทำให้เราแต่ละคนกลายเป็น “เครื่องหมาย” ของพระองค์ในโลกเหมือนที่พระองค์ทรงปรารถนา

การเสด็จสู่สวรรค์คือ การสิ้นสุดภารกิจของพระเยซูเจ้าในโลกนี้ และเริ่มต้นงานของพระศาสนจักรซึ่งหมายถึงงานของเราแต่ละคน พันธกิจของของพระองค์ในโลกเสร็จสิ้นแล้ว เวลานี้เป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องสานต่อพันธกิจของพระองค์ และนำข่าวดีแห่งความรอดของพระองค์ไปสู่มนุษยชาติ “จะต้องประกาศในพระนามของพระองค์ให้นานาชาติกลับใจเพื่อรับอภัยบาป” (ลก 24:47)

นี่คือ “พันธกิจสุดท้าย” ที่พระเยซูเจ้าทรงมอบหมายแก่เราก่อนจากโลกนี้ไป พระองค์ทรงมอบหมายให้เราออกไปหาทุกคนทั่วโลก สอนพวกเขาให้กลับใจและบอกพวกเขาให้ทราบว่าพระเยซูเจ้าทรงอภัยบาปทุกคนด้วยความตายบนไม้กางเขน ถือเป็นภารกิจอันยิ่งใหญ่ของพระศาสนจักรและของเราทุกคน ผ่านทางการเจริญชีวิตตามแบบอย่างของพระองค์ในความรักต่อกัน “ถ้าท่านมีความรักต่อกัน ทุกคนจะรู้ว่าท่านเป็นศิษย์ของเรา”(ยน 13:35)

พระเยซูเจ้าทรงต้องการให้เราแต่ละคนเป็นเครื่องหมายที่มองเห็นได้ของพระองค์ในโลก เพื่อการนำความรอดไปสู่ทุกคน ผ่านทางกิจการดีและการเป็นพยานถึงพระองค์ด้วยชีวิตของเราในแต่ละวัน ในการปฏิบัติตามพระวาจาของพระองค์ด้วยการรักกันและกัน การให้อภัยความผิดของกันและกัน การช่วยเหลือพึงพากันด้วยใจกว้าง หากเราดำเนินชีวิตเช่นนี้ เราจะมีบุญได้อยู่ในสวรรค์ ซึ่งเป็นที่ประทับของพระเจ้าที่ที่สามารถเห็นพระเจ้าและมีประสบการณ์เกี่ยวกับพระองค์อย่างครบบริบูรณ์

พี่น้องที่รัก พระเยซูเจ้าได้แสดงให้เราเห็นว่า โลกนี้เป็นแต่เพียงที่พักชั่วคราวที่เราจะต้องผ่านไปสู่บ้านแท้นิรันดรคือเมืองสวรรค์ พระองค์ตรัสว่า “เราต้องกลับไปหาพระบิดา” เราเช่นเดียวกันต้องกลับไปหาพระบิดา นี่คือความมุ่งหวังและความปรารถนาของเรา การสมโภชการเสด็จสู่สวรรค์ในวันนี้บอกเราว่า “จงมองดูเป้าหมายที่แท้จริงแห่งชีวิตของเรา  เพ่งสายตาของเราตรงไปยังพระบิดาเจ้าสวรรค์ พระผู้สร้างของเรา” เหมือนพระเยซูเจ้า

ข่าวดีเรื่องการเสด็จสู่สวรรค์ของพระเยซูเจ้า ควรได้รับการประกาศผ่านทางชีวิตของเรา ด้วยการเป็นพยานถึงความรักเมตตาและการให้อภัยของพระเยซูเจ้า อีกทั้ง กระตุ้นให้เราบอกกล่าวแก่ทุกคนว่า พระเยซูเจ้าคือเจ้าแห่งสวรรค์และโลก พระองค์ทรงประสงค์ให้มนุษย์ทุกคนได้รอด ดังนั้น การเสด็จสู่สวรรค์จึงเป็นเฉลิมฉลองแห่งความหวังและความจริงที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของเรา เพื่อมุ่งสู่ความสมบูรณ์คือการอยู่ร่วมสุขกับพระเจ้าในสวรรค์ อันเป็นเป้าหมายสุดท้ายของเราทุกคน

คุณพ่อ ดิษพล รุ่งโรจน์วรวัฒนา

______________________________

“I have told you this so that you might have peace in me. In the world

you will have trouble, but take courage, I have conquered the world.”

_____________________________

ขอเชิญร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ และ พิธีบวชพระสงฆ์

ของ

  1. สังฆานุกร ยอห์น บัปติสต์ เทวฤทธิ์ สุขเกษม  สัตบุรุษวัดพระคริสตประจักษ์ เกาะใหญ่
  2. สังฆานุกร อันโตนิโอ วิทยา เขียวประไพ                 สัตบุรุษวัดนักบุญเปโตร สามพราน
  3. สังฆานุกร หลุยส์ วรัญญู นางาม          สัตบุรุษวัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์ สามพราน

ในวันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน ค.ศ. 2017  เวลา 10.00 น.

ณ หอประชุมนักบุญยอห์น ปอล ที่ 2  สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน

โดย พระคาร์ดินัล ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เป็นประธาน

_______________________

Jesus raised his eyes to heaven and said,

“Father, the hour has come. Give glory to your son, so that your son may glorify you,”

________________________________

ขอขอบคุณ     ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม

                 ทำบุญช่วยซ่อมหลังคาวัด    จำนวน  10,000  บาท

___________________________

“Most blessed are you among women,

and blessed is the fruit of your womb.

__________________________

ประชาสัมพันธ์

  1.  ส่งศีลศุกร์ต้นเดือน

พระสงฆ์จะไปเยี่ยมและส่งศีลฯ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย

ในวันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน ศกนี้

  1. พิธีล้างบาปเด็ก (เดือนมิถุนายน)

วันอาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน ศกนี้ ในมิสซารอบ 10.00 น.

แจ้งความประสงค์ได้ที่เจ้าหน้าที่วัด

  1. เปิดสอนคำสอนผู้ใหญ่ เพื่อเตรียมรับศีลล้างบาป

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครเรียนได้ที่สำนักงานวัด หรือคุณพ่อทุกองค์ได้ตั้งแต่บัดนี้

โทร.02-2430060-2

โดยเริ่มเรียนในวันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน เป็นต้นไป

        เวลา 10.00 น. ที่ห้องคำสอน

  1. ขอเชิญพี่น้องร่วมพิธีเคารพศีลมหาสนิท

    โอกาสสมโภชพระวรกายและพระโลหิตของพระคริสตเจ้า

ในวันอาทิตย์ที่ 18 มิถุนายน ศกนี้  เวลา 10.00 น.

  1. ขอเชิญพี่น้องร่วมพิธีสมโภชพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า

ในวันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน ศกนี้ เวลา 10.00 น.

    หลังพิธีมีแห่พระรูปพระหฤทัย   

________________________________

Lifting up his eyes to heaven, Jesus prayed saying: “I pray not only for

them, but also for those who will believe in me through their word,

_______________________

Jesus said to Simon Peter, “Simon, son of John, do you love me more than these?” He said to him,

“Yes, Lord, you know that I love you.” He said to him, “Feed my lambs.”

______________________

เรียนพี่น้องที่เคารพ

ได้เวลาที่จะฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ปี 2560 แล้วครับ

พี่น้องที่อายุ 65 ปีขึ้นไป ฉีดฟรี

ส่วนที่อายุต่ำกว่านั้น ปีนี้คิดค่าวัคซีน 400 บาทครับ

เพราะปีนี้วัคซีนที่ใช้เป็นวัคซีนรุ่นใหม่ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ได้ 4 สายพันธุ์

ซึ่งปีก่อน ๆ ป้องกันได้ 3 สายพันธุ์ ราคาจึงแพงขึ้น ขอย้ำครับ 400 บาท

สามารถแจ้งชื่อโดยตรงที่คลินิกสะมาริตันได้ในวันเวลาดังนี้ครับ

            วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2560

         และ    วันพุธที่ 7 มิถุนายน 2560   

ที่คลินิกสะมาริตัน    เวลา 18.00 น. – 19.30 น.

หรือจะแจ้งทางโทรศัพท์ที่ นพ.วิษณุ ธาราฉัตร  เบอร์ 08 – 7030 – 3050

หรือแจ้งทางไลน์ก็ได้ ครับ  ไลน์ ID vissanu243

แจ้งช่องทางใดทางหนึ่งเท่านั้น ไม่ต้องแจ้งทุกช่องทางครับ ผู้รับแจ้งจะสับสนได้

ปิดรับแจ้งทุกทางเมื่อสิ้นสุดวันที่ 7 มิถุนายน 2560 ครับ

จะจัดฉีดวัคซีนในวันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน 2560

ที่ห้องกลาง ใต้ตึกบ้านพักพระสงฆ์

เวลา 09.00 น. ถึง 11.30 น.

_____________________________

Peter turned and saw the disciple following whom Jesus loved, the one who had also reclined

upon his chest during the supper and had said, “Master, who is the one who will betray you?”

สภาภิบาลวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

สวัสดีค่ะ พี่น้องที่รัก

วันนี้ ขอให้พี่น้องคริสตชน ตั้งใจศึกษาพระชีวประวัติขององค์พระเยซูคริสตเจ้า ภาคพระชนม์ชีพเปิดเผย คือตั้งแต่ทรงพระชนม์ 30 พรรษาจนถึงสิ้นพระชนม์รวมเวลาเพียง 3 ปี แต่เป็นเวลาสำคัญที่สุดของการกระทำภารกิจที่รับมอบหมายจากพระบิดา นั่นคือ การไถ่กู้มนุษย์โลก

    สิ่งแรกที่พระองค์ทรงกระทำคือ “ไปพบท่านยอห์น บัปติสต์ และรับพิธีล้างจากท่าน เป็นการประกาศว่า พระองค์นี่แหละคือผู้ที่ท่านยอห์นประกาศว่าจะมาภายหลังและเป็นผู้ยิ่งใหญ่ (ลก.3:15-22) ขณะที่ทรงรับพิธีล้าง ก็เกิดอัศจรรย์แสดงถึงองค์พระผู้เป็นเจ้า พระบิดา พระบุตร และพระจิต

จากนั้นพระองค์เสด็จไปยังที่เปลี่ยวเงียบ ๆ (เข้าเงียบ) ทรงใช้เวลาอยู่ที่นั่นถึง 40 วัน ในพระวรสารบอกว่า ทรงอดอาหาร ภาวนา ทรงใช้เวลาอยู่กับพระบิดา ทรงรับพระพรจากพระบิดา เพื่อเตรียมต่อสู้กับอุปสรรคและความยากลำบากมากมายที่จะตามมา พระองค์ทรงเอาชนะความอ่อนแอทุกรูปแบบ (ลก.4:1-13) พระเยซูคริสตเจ้าทรงเป็นพระฉบับแบบให้กับเราทุกคน ในการมีชีวิตที่จะต้องมีพระพรของพระเป็นเจ้า เพราะพระพรนี้เอง จะทำให้เรามีกำลังที่เข้มแข็งในการต่อสู้กับความยากลำบาก กับบาป และความอ่อนแอในชีวิต

    พี่น้องคริสตชนที่รัก วันใดที่เราไม่มีพระองค์อยู่เคียงข้าง เราจะทำบาปต่าง ๆ ได้โดยง่ายเสมอ จริงหรือไม่?

หลังจากใช้เวลาในที่เปลี่ยว 40 วัน พระองค์ก็ทรงเลือกผู้ร่วมงาน คือ อัครสาวก 12 องค์ ซึ่งล้วนแต่เป็นชาวบ้าน เป็นคนหาเช้ากินค่ำ พระองค์ประทานพระพรพิเศษ ประทานอำนาจของพระองค์ให้พวกเขา ในการประกาศเทศน์สอน บรรดาศิษย์ได้ติดตามพระองค์ ละบ้านช่อง ครอบครัวให้เวลากับพระองค์

พระเยซูคริสต์ทรงใช้เวลาส่วนใหญ่ตลอด 3 ปี ประกาศข่าวดีแห่งความรอด พระองค์ทรงประกาศว่า

❀ พระเจ้าทรงเป็นพระผู้สร้าง เป็นบิดา

❀ พระองค์ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้า เป็นผู้ที่พระเจ้าทรงสัญญาว่า จะเสด็จมากอบกู้มนุษย์

❀ ทรงบอกว่า “ท่านจะต้องรักองค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่านสุดจิตใจ สุดวิญญาณ สุดกำลัง และสุดสติปัญญาของท่าน” และ “ท่านจะต้องรักเพื่อนมนุษย์เหมือนรักตนเอง” (ลก.10:27)

การประกาศข่าวดีของพระองค์นั้น ใช้วิธีเสด็จไปตามหมู่บ้าน และตำบลต่าง ๆ ในบริเวณ “ทะเลสาบกาลิลี ทรงพบปะประชาชน เตือนสอนพวกเขา และที่สำคัญ ทรงช่วยเหลือพวกเขาด้วยการกระทำอัศจรรย์ต่าง ๆ เช่น รักษาคนป่วย คนพิการ ปลุกคนตาย ทวีอาหารเลี้ยงพวกเขา ทรงใช้ชีวิตคลุกคลีอยู่กับประชาชน

จากคำสอนและโดยเฉพาะอย่างยิ่ง “อัศจรรย์” ที่ทรงกระทำ ได้ดึงดูดให้มีผู้มาติดตามพระองค์มากมาย จากสิบเป็นร้อย จากร้อยเป็นพัน และหลายพันทวีขึ้นเรื่อย ๆ กิตติศัพท์ของพระองค์เป็นที่เลื่องลือไปทั่ว

ที่สำคัญ พระองค์ทรงสอนอย่างจริงจัง จริงใจ พระองค์ทรงสอนด้วยพระองค์เอง ไม่ต้องอ้างถึงผู้อื่น สอนด้วยอำนาจของพระเจ้า และปราศจากผลประโยชน์ส่วนตัวใด ๆ ทั้งสิ้น

    พระองค์แสดงออกถึงความรัก ความห่วงใยต่อมนุษย์อย่างแท้จริง ซึ่งการกระทำดังกล่าว ไม่มีมนุษย์คนใดในโลกจะกระทำได้เลย    (โปรดติดตามตอนต่อไปในสารวัดฉบับวันอาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน ศกนี้)

__________________________

31 May 2017

The Visitation of the Blessed Virgin Mary

– Feast

_________________________

30 May 2017

Saints of the day

St. Joan of Arc,

Virgin

(1412+1431)

มิสซาประจำสัปดาห์

 

จันทร์ที่ 29

06.00 น.

 

 

 

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 7 เทศกาลปัสกา

อุทิศ วิญญาณครอบครัว “อาภรณ์รัตน์”, เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุลเปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, ยวงบัปติสตา ทอง-อักแนส ดารี-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม และญาติพี่น้อง, เอากุสติโน กิติพงษ์ รุจิพงศ์, เปโตร หลวงดนตรีบรรเลง, ยวงบัปติสตา นพศักดิ์ นพประไพ, นางนิตยา-นายประชุม กาญจนวรกุล, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว

อุทิศ มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา บรรจง สถิตย์ถาวร, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, ฟรังซิสโก ชอบ-มารีอา ประสาร มณีน้อย, ยอแซฟ กระสาน ไกรประสิทธิ์, โทมา พยนต์-มารีอา โสน กายสุต, ฟรังซีสโก ปรีชา-มารีอา อำพัน กานตานนท์, เปาโล เสงี่ยม-เอลีซาเบธ จ่อน แววเกกี, คาโรโล หลุย-มาร์ธา พลอย กรรณิการ์, อักแนส รัตนา ชาโรจน์, ยอแซฟ ฉุ่น แซ่ตั้น, อักแนส ริ้ว ยุ่นประยงค์, ยอแซฟ สุรศักดิ์ มีขันทอง (ครบ 100 วัน), แบร์นาแด๊ต สมสมร ลวสุต, นางสุพรรณี จันทรสันติ, มารีอา นันทนา กิจเกษสุวรรณ, วิญญาณในไฟชำระ

อังคารที่ 30

06.00 น.

 

 

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 7 เทศกาลปัสกา

สุขสำราญ วันเกิด ยอแซฟ วงศกร ทรัพยวณิช, เปโตร วรรธนะ เจียจวบศิลป์

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ ประมวล ชลหาญ, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุลเปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, ยวงบัปติสตา ทอง-อักแนส ดารี-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม และญาติพี่น้อง, เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, เปาโล สมศักดิ์ รุจิพงศ์, ยอห์น มารี เวียนเนย์ พันธุ์วริศ พิชเยนทรโยธิน, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, วันเกิด ยอแซฟ วงศกร ทรัพย์วณิช

อุทิศ มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, ฟรังซิสโก พิศิษฐ์ กรรณิการ์, ยอแซฟ ศุภอรรถ สวงษ์ตระกูล, อักแนส รัตนา ชาโรจน์, ฟรังซิสโก กระแสร์ ไกรประสิทธิ์, แบร์นาแด๊ต สมสมร ลวสุต, ยอแซฟ พล.ต.ท.สุพจน์ ณ บางช้าง, นางสุพรรณี จันทรสันติ, เปาโล ประสพโชค โชติเรืองศรี,มารีอา นันทนา กิจเกษสุวรรณ, วิญญาณในไฟชำระ

พุธที่ 31

06.00 น.

 

 

 

 

19.00 น.

ฉลองพระนางมารีย์เสด็จเยี่ยมเยียน

สุขสำราญ มารีอา ธารี เจียจวบศิลป์

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุลเปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, ยวงบัปติสตา ทอง-อักแนส ดารี-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม และญาติพี่น้อง, อันนา สายหยุด อื้อพูลผล, มาร์ธา รจนา ศุภลักษณ์, มอนิกา ทับทิม-ยอแซฟ สำอางค์ ปานฟัก, ยอแซฟ เอนทรี พิชเยนทรโยธิน, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, คุณดวงตา เลืองถิ และครอบครัว, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว

อุทิศ มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, มารีอา พรศรี-เทเรซา ศศิธร สุวรุจิพร, อักแนส รัตนา ชาโรจน์, มานี รานะเรศ, แบร์นาแด๊ต สมสมร ลวสุต, ยวงบอสโก มานิตย์ สู้เสงี่ยม, เปโตร ปรารถนา สู้เสงี่ยม, นางสุพรรณี จันทรสันติ, เปโตร สว่าง โชติเรืองศรี, มารีอา นันทนา กิจเกษสุวรรณ, วิญญาณในไฟชำระ

พฤหัสฯที่ 1

06.00 น.

 

 

 

19.00 น.

ระลึกถึง น.ยุสติน มรณสักขี

อุทิศ ฟรังซิสโก สุทธิ-มารีอา สมร ชลหาญ, เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ธีรวรรณ, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุลเปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, ยวงบัปติสตา ทอง-อักแนส ดารี-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม และญาติพี่น้อง, คาโรโล ไพรัช รัตนกรัณฑ์, เซซีลีอา รุ่งทิพย์ รุจิพงศ์, อันนา เจริญ-ซิลเวสแตร์ ทองหลอม-มารีอาเทเรซา ลูกจันทร์ แสงศิริ, มอนีกา แสงเดือน พิชเยนทรโยธิน, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว

อุทิศ มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, มารีอา ลมัย ศรีวิไล, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, อักแนส รัตนา ชาโรจน์, เบเนดิก ดำรงค์ ตรีมรรคา, แบร์นาแด๊ต สมสมร ชวสุต, วิญญาณที่ต้องการพระเมตตาจากพระเจ้า, นางทาย-ขุนไสย ศรจิตติ, นายประนอม-นายประสาน ศรจิตติ, นางสุพรรณี จันทรสันติ, มารีอา นันทนา กิจเกษสุวรรณ, วิญญาณในไฟชำระ

ศุกร์ที่ 2

06.00 น.

 

 

19.00 น.

น.มาร์แชลลิน และ น.เปโตร มรณสักขี

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุลเปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, ยวงบัปติสตา ทอง-อักแนส ดารี-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม และญาติพี่น้อง, ยวงบัปติสตา ชุน-มารีอา หวุน-มารีอา ทองสุข ธาดาประสิทธิ์, มารีอา วัชรี วิทวัสพงศ์, มารีอา ไช่จู คุณธาราภรณ์, มารีอา บุญชู โชติพงศ์, มารีอา ประเทือง เสนะวาทิน, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว

อุทิศ มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, เปาโล พลตรี สง่า-อันนา วิเชียร วิลัยทอง, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, อันนา แคล้ว อาทิตย์ฉาย, อักแนส รัตนา ชาโรจน์, อันเดร ฟา-มาร์ธา แจง บุญครอง, ยวง พัวกุ๋ย แซ่พัว, อันนา ประไพ หลิมวงษ์, แบร์นาแด๊ต สมสมร ลวสุต, ซีมอน เตียเลาะห์ แซ่ล้อ, มารีอา ซู่มุ่ย แซ่อึ้ง, เปโตร สนั่น หอมประทุม, มารีอา หนุน สาราจิตต์, เปโตร ป๋อง สุภาจักร, มารีอา เฮื้อ สุภาจักร, ยวง เสวย สาราจิตต์, มารีอา สมาน สาราจิตต์, ลูกา สมยศ สาราจิตต์, ยอแซฟ ไชยยา สาราจิตต์, มารีอา นันทนา กิจเกษสุวรรณ, วิญญาณในไฟชำระ

เสาร์ที่ 3

06.00 น.

 

 

 

19.00 น.

ระลึกถึง น.ชาร์ล ลวงก้า และเพื่อนมรณสักขี

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, ดอมินิโก อุไร-โรซา เสนอ ศรีบุญเลิศ, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, เปาโล ถนอม สอนขวัญ, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุลเปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, ยวงบัปติสตา ทอง-อักแนส ดารี-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม และญาติพี่น้อง, เอเฟรม ดำริห์ ซำเจริญ, เปาโล หวาน กิจพานิช, อันนา กาญจนา ธีรวิฑูร, เปโตร ธีระ ธีรวิฑูร, อันตน ชัยยศ ธีรวิฑูร, ยอแซฟ ชัยยุทธิ์ ธีรวิฑูร, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, มารีอา ยินดี ธาราวร, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอามักดาเลนา ประสพศรี พันธุมจินดา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, มีคาแอล ประสิทธิ์-เอลิซาเบท ประทุม สิทธิ, เปโตร พงษ์ศักดิ์ สิทธิ, วิญญาณญาติพี่น้องตระกูล “ชนวัฒน์”, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เปโตร จำนงค์-นางมันทนา งามศิริจิตต์, ยวงบัปติสตา เมธี อาภรณ์รัตน์, ยวงบัปติสตา พึงใจ-อากาทา จำปา ไกรบุญ, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, อักแนส รัตนา ชาโรจน์, นิโคลัส วีรวัฒน์ รุธิรกนก, ญาติพี่น้องที่ล่วงลับ, ยอแซฟ ประสิทธิ์-มารีอา สุนี เอกะสิงห์, ฟรังซิสโก สุรีย์ เสนะวาทิน, มารีอามักดาเลนา วัลลา เสนะวาทิน, เปโตร ทวีป หอมประทุม, แบร์นาแด๊ต สมสมร ลวสุต, มารีอา นันทนา กิจเกษสุวรรณ, วิญญาณในไฟชำระ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อาทิตย์ที่ 4

06.30 น.

 

 

 

 

 

 

08.30 น.

10.00 น.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.00 น.

สมโภชพระจิตเจ้า

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ พยุง-มารีอา อุทัย เอียงผาสุก, ลูซีอา อำภา-ด.ช.ไชยนันท์ รุจิพงศ์, เปโตร ประวิทย์-มารีอา วัชรี วิทวัสพงศ์, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, มัทธิว สง่า-อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ฟรังซีสโก เฉลิมพล-ยอแซฟ เฉลิมชัย-เปาโล เฉลิมชาติ แววเกกี, ร็อค เมือง-มารีอา กุหลาบ ดีสุดจิต, เปาโล สุดใจ กายสุต, เซซีลีอา ยุพิน เจียจวบสิน, เปาโล ไพศาล ดีสุดจิต, เปโตร ราศรี-เทเรซา ฉอ้อน ทิวไผ่งาม,เปโตร ทวี ทิวไผ่งาม, อันนา นัชรี มั่นศิล, ครอบครัว พันธุมจินดา, ฟรังซีสโก สุมิตร ศรจิตติ, ฟรังซีสโก สมพล ศุระศรางค์, วินเซนต์ นภดล ตรุงอำไพ, มารีอา โสภาวรรณ จันสวัสดิ์, ยอแซฟ ประจิตต์-อักแนส อุดมศรี-เทแรส กัลยา-เปาโล สุทธิพงศ์ ชัยเจริญ, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, อันนา กาญจนา ธีรวิฑูร, เปโตร ธีระ ธีรวิฑูร, อันตน ชัยยศ ธีรวิฑูร, ยอแซฟ ชัยยุทธิ์ ธีรวิฑูร, มารีอา นันทนา กิจเกษสุวรรณ, ฟรังซิสโก โกสุมภ์ โกมุทผล, อันนา พรรณพยอม โกมุทผล, สเตฟาโน ฟรังซิสโก เสมา อำพันขาว, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ สัตบุรุษทุกครอบครัว

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, มีคาแอล พรพล พัธนพันธุ์, อากาทา พิลาวัลย์ ตรีมานคา และครอบครัว, เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร, ครอบครัว ปัณฑวังกูร-เลาหไทยมงคล-ลิ้มประยูร, มารีอา ขวัญใจ-มารีอา นุชนาถ-มารีอา ปัณฑา-มารีอา เปี่ยมขวัญ ปัณฑวังกูร, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, มารีอา ณัฏฐพัชร์ บุญสถิตย์ถาวร, ครอบครัว แตงแก้ว, เทเรซา แก้วจิต สงวนบุญ และครอบครัว, อลิซาเบท ฐิตินันท์ ธรณธรรม และครอบครัว, ฟรังซิสเซเวียร์ กฤตเมธ หลิ่วโรจน์ทรัพย์, ครอบครัว ณัฏฐ์ หล่อวัฒนศิริกุล, นายพิทูร สุวรรณชัย, นางฟูจิตต์ ณ บางช้าง, มารีอา ธันยพร ศศิสุวรรณ, ยอแซฟ ภัทรกร แสงหาญ, คุณอดุลย์-คุณปัทมา สังขรัตน์, ยอแซฟ แอนโทนี สีฆโชค-มารีอา ศิริพร-เทเรซา ณฐ์ณิชญ์ชา ชาญนำสิน, มารีอา นลินา พฤกษอรุณ และครอบครัว,อันนา ดิ่ว วิพัทนะพร และลูกหลาน, นางสุพรรณี จันทรสันติ, อันนา นิภา หอมประทุม, ครอบครัว เสรีสำราญ, น.ส.ธิดา เจริญสุขใจ, นาวาโท ณัฐพล ปลานิล, นายเจติยะ จันทวงศ์, นายสุเทพ-น.ส.ศุภวรรณ พุทธรักษา, ครอบครัว ป้อมจักรศิลป์, คุณสมชาย-คุณฤดีวัล พัฒนเพิ่ม, อันนา สมจิตร และครอบครัว, ครอบครัว มารีอา ซิ้วอิม แซ่ลี้, ครอบครัว นายประวัติ งามละม้าย, ฟรังซิสโก วีระ หอมสุคนธ์, อันนา รัตนา หอมสุคนธ์, เปโตร วรวุฒิ หอมสุคนธ์, ครอบครัว คุณอรพิน เวชเนียน, ดอมินิก ซาวีโอ อลงกต-ยวง บอสโก อติชาต ปิติสันต์, คุณแม่ ราตรี-ครอบครัว ธนาไพศาล, โมทนาคุณพระโต

อุทิศ เรย์มองด์ ธานี ลวสุต, ครอบครัว ชื่นพุฒิ, อันนา สำรวม ชื่นพุฒิ, มารีอา ปิยะสุทธิ์ ใจสวัสดิ์ (ชื่นพุฒิ), เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, ยอแซฟ วิสิษฐ์-มาร์ธา สุดจิต มัจฉาชีพ, ฟรังซีสโก วิกรานต์ มีเฟื่องศาสตร์, นายชมภู เศรษฐกาญจน์, ยอแซฟ ประนิม ตรีมานคา, มารีอา เสรี ตรีมานคา, ฟรังซิสเซเวียร์ วิรัช-ยอแซฟ สมชัย อินทรสุขสันติ, เทเรซา ปราณี สุริยะโภคา, โจเซฟ สุวิชากร ชินะผา, ยอแซฟ สุรพล โมระเสริฐ, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุลเปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, มารีอา แผ้ว เทียนจุ้ย, ยากอบ โชติวิศิษฏ์ ประพิณวงศ์, เทเรซา ไพเราะ สุขมี,นายจักรวาล กิตติสังวรา, ยวงบัปติสตา ทอง-อักแนส ดารี-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม และญาติพี่น้อง, มารีอา ประทุม จำปาถิ่น, ฟรังซิสโก ประทีป งามพล, ฟรังซิสโก ชาญ อานามนารถ, อันนา เฟือง หอมวิลัย, เปาโล วันชัย หล่อวัฒนศิริกุล, ยอแซฟ วีระศักดิ์ เลิศโสภา, ตระกูล สกุลทอง, ลูซีอา บรรจง สิทธิโชค, เปโตร ศรีมงคล-เทเรซา เฉลา เพ็ญไพจิตร, ยอแซฟ ธนพันธ์ เพ็ญไพจิตร, ยอแซฟ วันชัย เทียนวัง,โยเซฟ สุรปรีชา กาญจนเจริญ, เปโตร สมพร-ยอแซฟ สมรัก ถ้ำกลาง, ดอมินิโก สวัสดิ์ ชมจินดา, ยอแซฟ พล.ต.ท.สุพจน์-นางอมรา-พล.ต.ต.ทวี ณ บางช้าง, ยวง หล่อติ๊ด-มารีอา โซวม่วย, มารีอา ปุ๊ยเจ้-มารีอา ป้อฮุ้น, นายทวีศักดิ์ ศรีวรขาน, นายสหพล ศรีวรขาน, โทมัส เจริญ-อันนา มิ่งขวัญ วิพัทนะพร, ลอเรนโซ มานะ เสรีสำราญ, ยอแซฟ อดิศักดิ์ ลิ้มสุธาโภชน์, โทมัส ชั้น-มารีอามักดาเลนา สนาน-เปโตร พานิช ริ้วงาม, ปู่ย่าตายายพี่ป้าน้าอา, มนตรี-มานพ ประสานเกษม, ยอแซฟ สนิท-ปุลเกรีอา สิรินทร์-เซซีลีอา อำพัน ปิติสันต์,ซิลเวสแตร์ วัชระ-มารีอามักดาเลนา ทัศพร-หลุยส์ เดอ คอร์ซากา ปรีดี, อันนา เฉลียว เคนแก้ว และญาติพี่น้องที่ล่วงลับ, ยวงบัปติสตา สุมน-มารีอา สุวรรณา ชินะผา, ยอแซฟ อภิชาติ ชวประพันธ์, มารีอา วารุณี ทรัพย์เจริญ, แคทเธอรีน ลาบูเร่ ณัฐฉาย ประโมงกิจ, ยอแซฟ ธนาชัย (ประเสริฐ) เสนาจักร, พ่อธง เลาหไทยมงคล, ลูกพลับ, บรรพบุรุษครอบครัว กิจวิวัฒนการ และเลาหไทยมงคล, สินธุ ล้อสีทอง, สมเกียรติ แซ่โง้ว, ครอบครัว ชนวัฒน์, ครอบครัว สิทธิ, ครอบครัว เค้ามูล, ครอบครัว ไทยมี, มารีอามักดาเลนา วาณี ชลธี, ยวง ภูษิต ศิริโรจนาภรณ์, เปาโล สิบโท สุนิต กันโรคา, เปาโล อาจ ไม้ประเสริฐ, ฟรังซิสโก อบเชย-มารีอา ฉลวย เกียรติอำไพ, โซซีโม กมล-มารีอา กิมล้วน สังขรัตน์, ยอแซฟ ถนอม สุหฤทดำรง, มารีอา เง็กเอ็ง แซ่ฉั่ว, อักแนส รัตนา ชาโรจน์, แบร์นาแด๊ต สมสมร ลวสุต, มารีอา สมหมาย สอนเทพ, ฟรังซิสโก เสน่ห์ ทรัพย์ไพฑูรย์, มารีอา อภิรัตน์ เยาวสังข์, วิญญาณในไฟชำระและวิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง

อุทิศ เปาโล ศิริ-มารีอา วิจิตร พีรมนตรี, มารีอา ชูชื่น ธนสมบูรณ์, ยอห์น บัปติสต์ ชุติพนธ์ ธนสมบูรณ์, เปโตร อำนวย-เทเรซา บุญยัง สังขรัตน์, เทเรซา นัฏ ยอดประเสริฐ, เปาโล สิงห์แก้ว วัฒนาวี, มารีอา สง่า วัฒนาวี, ยอแซฟ จินดา วัฒนาวี, เทเรซา อรวรรณ ชนวัฒน์, ยอแซฟ สุด ค่อยประเสริฐ, ยอซฟ จินดา-เปโตร เรวัฒน์ ทัพสวัสดิ์, เยนอเวฟา เกิน มากสกุล, มารีอา สมศรี-มารีอา สมฤดี ธวัชวงษ์, วิญญาณในไฟชำระ

ขออภัย  เนื่องจาก การโหลดขึ้นเวปนั้น มีปัญหาในการโหลด แต่ไม่มีสิ่งใดตกหล่น

ขอบคุณมากครับ

__________________________

PLEASE JOIN

DAILY MASS & SUNDAY MASS

READ

DAILY GOSPEL OF THE LORD JESUS

with

DAILY COMMENTARY OF THE DAY

and

SAINTS OF THE DAY

ALSO READ

From

SAINT FRANCIS XAVIER NEWSLETTER IN THAI

NEWSLETTER IN THAI

THANK YOU

***********************************************

“This is my commandment:

love one another as I love you.”

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s