สารวัด วัดนักบุญฟรังซีสเซเวียร์

4 June 2017. St. Francis Xavier Newsletter. ปีที่ 51 ฉบับที่ 23 วันอาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน 2017

 

St. Francis Xavier Church Newsletter.

ปีที่ 51 ฉบับที่ 23 วันอาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน 2017

________________________________

สมโภชพระจิตเจ้า

ปีที่ 51 ฉบับที่ 23 วันอาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน 2017

Peace be with you.

____________________________

ย่าทำให้พระจิตเจ้าผิดหวัง

    เป็นธรรมเนียมในพระศาสนจักรทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ เวลาจะเริ่มกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ประชุม เข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจ รวมทั้งกิจกรรมอื่น ๆ ผู้นำกิจกรรมก็จะเริ่มต้นด้วยการสวดบท อัญเชิญพระจิตเจ้า ถ้าในภาคภาษาอังกฤษก็คือ Come Holy Spirit

พระศาสนจักรแต่งบทอัญเชิญพระจิตเจ้าโดยมีจุดประสงค์ใด? หลายคนก็จะตอบเป็นเสียงเดียวกันว่า เพื่อขอให้องค์พระจิตเจ้าทรงประทับอยู่ท่ามกลางพวกเรา และขอพระองค์ทรงนำ ทรงส่องสว่างพวกเราในการปฏิบัติกิจกรรมเหล่านั้น

แต่ความเป็นจริงแล้วคืออะไร?

บทอัญเชิญพระจิตเจ้าไม่ได้มีจุดมุ่งหมายที่จะอัญเชิญองค์พระจิตให้มาประทับอยู่กับเรา แต่จุดมุ่งหมายหลักของบทอัญเชิญพระจิตเจ้า ก็เพื่อเตือนสติของพวกเราแต่ละคนให้ตระหนักสำนึกว่าพระจิตเจ้าทรงประทับอยู่ในตัวเรา และดังนั้นเราจะต้องรู้จักสดับตรับฟังเสียงของพระองค์ ที่คอยเตือนคอยบอกถึงสิ่งที่เราควรทำและควรหลีกเลี่ยง

ในความเป็นจริงพระจิตเจ้าทรงประทับอยู่ในชีวิตของเราแต่ละคน นับตั้งแต่วินาทีแรก ที่เราได้รับศีลล้างบาป ทรงสถิตในดวงใจ ในชีวิตของพวกเรา นับตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ แต่พวกเรามักจะลืม หรือจะพูดให้ตรงกว่านั้นก็คือ ไม่ใส่ใจในการประทับอยู่ของพระองค์ในชีวิตของเรา

    ศีลกำลังก็เป็นศีลศักดิ์สิทธิ์ที่เน้นย้ำความจริงประการนี้ ศีลกำลังเตือนใจเราว่า องค์พระจิตเจ้าทรงนำชีวิตของเราด้วย 1. พระดำริ 2. สติปัญญา 3. ความคิดอ่าน นอกจากนั้นพระองค์ยังทรงเป็น 4.พละกำลัง 5. ความรอบรู้ 6. ความศรัทธา และสุดท้าย 7. ความยำเกรง ดังนั้น เรามีผู้นำที่จะทรงนำชีวิตของเราใน 7 ด้านนั้น และผู้นำผู้นี้ทรงประทับอยู่ในชีวิตของเราตลอดเวลา ทรงเตือนสติและแนะนำการดำเนินชีวิตที่ดีให้แก่เรา แต่ปัญหามีอยู่เพียงประเด็นเดียวก็คือ ความไม่สนใจ ความไม่ใส่ใจของตัวเราเอง

ความสนใจใฝ่หาของเราถูกนำไปมอบให้แก่ สมบัติของปีศาจ 3 อย่าง (ลูกา 4:6) อันได้แก่ 1. ทรัพย์สินเงินทอง  2. เกียรติยศชื่อเสียง และ 3. อำนาจวาสนา ปีศาจมันหลอกล่อเราด้วย 3 สิ่งนี้จนเราติดกับ กลายเป็นทาสของมันจนไม่ได้ยินเสียงของพระจิตเจ้า ซึ่งทรงเตือนเราจากภายใน และมนุษย์จำนวนมหาศาลก็ยอมมอบชีวิตให้แก่ปีศาจ ผ่านทางการเสาะแสวงหา กอบโกย ทุ่มเทชีวิตเพื่อให้ได้มาซึ่งสมบัติ 3 อย่างนี้ จนพระจิตเจ้าจะพูดเตือนบอกอย่างไร เราก็ไม่ได้ยิน

พระจิตเจ้าจึงทรงผิดหวังมาถึงทุกวันนี้

                            สวัสดี

คุณพ่อ สานิจ สถะวีระวงส์

This is the heir. Come, let us kill him, and the inheritance will be ours.™

So they seized him and killed him, and threw him out of the vineyard.

ขอเชิญร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ และ พิธีบวชพระสงฆ์

ของ

 1. สังฆานุกร ยอห์น บัปติสต์ เทวฤทธิ์ สุขเกษม  สัตบุรุษวัดพระคริสตประจักษ์ เกาะใหญ่
 2. สังฆานุกร อันโตนิโอ วิทยา เขียวประไพ                 สัตบุรุษวัดนักบุญเปโตร สามพราน
 3. สังฆานุกร หลุยส์ วรัญญู นางาม          สัตบุรุษวัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์ สามพราน

ในวันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน ค.ศ. 2017  เวลา 10.00 น.

ณ หอประชุมนักบุญยอห์น ปอล ที่ 2  สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน

โดย พระคาร์ดินัล ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เป็นประธาน

________________________

Repay to Caesar what belongs to Caesar and to

God what belongs to God.

สภาภิบาลวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

สวัสดีค่ะ พี่น้องที่รัก

    การภาวนา คือ การสนทนากับพระเป็นเจ้า

    การภาวนาส่วนรวม คือการร่วมกันหลายคน ภาวนาพร้อม ๆ กัน เช่น การสวดสายประคำร่วมกัน

ลักษณะของการภาวนาร่วมกัน

 • จะต้องมีบทสวดเดียวกัน   • ทุกคนได้ภาวนาด้วยกัน
 • เป็นการภาวนาออกเสียง   • อาจจะเป็นคำสวด หรือ บทเพลง ก็ได้

การภาวนาด้วยกันนี้ เป็นพระประสงค์ของพระเป็นเจ้า ที่ทรงต้องการให้ประชากรของพระองค์ “ชุมนุม” กัน เพื่อกราบนมัสการ สรรเสริญพระองค์

    ดังพระวาจาที่ตรัสว่า ที่ใดมี 2 – 3 คนขึ้นไปชุมนุมกันภาวนาในนามของเรา เราจะประทับอยู่ในท่ามกลางพวกเขา (มธ.18:19-20)

สายประคำ

ปี ค.ศ.1214 พระแม่มารีย์ ได้มอบสายประคำให้แก่ นักบุญดอมีนิก เพื่อเป็นเครื่องมือในการต่อสู้กับพวกต่อต้านพระศาสนจักร เพื่อทำให้พวกเขากลับใจ

นอกจากนั้น สายประคำยังหมายถึง มงกุฎกุหลาบ (ROSARY) ทุกครั้งที่สวดสายประคำอย่างสง่า คือการถวายกุหลาบสีแดง คือ บทข้าแต่พระบิดา แด่พระบิดาเจ้า ส่วนบทวันทามารีย์ คือ กุหลาบสีขาว สวดถวายแด่พระแม่มารีย์ นั่นเอง

ข้อรำพึง

    การสวดสายประคำตามข้อรำพึงต่าง ๆ อย่างดีทุกครั้ง เราก็จะสามารถมีชีวิตที่ใกล้ชิดสนิทกับพระเป็นเจ้า และพระแม่มารีย์มากยิ่งขึ้น

เสียงร้องของลูก  

    ข้าแต่พระเป็นเจ้า พระแม่มารีย์ของลูก ลูกจะทำอย่างไรดี จึงจะร่วมกันสวดภาวนาสายประคำอย่างสง่า หากลูกเป็นผู้นำก่อสวด  ลูกควรจะปฏิบัติอย่างไรจึงจะเหมาะสม ให้เพื่อน ๆ สัตบุรุษที่สวดร่วมกับลูก มีความสุขในการร่วมสวด เป็นหนึ่งเดียวกัน เพื่อทุกวันพวกลูกจะได้ถวายเกียรติแด่พระเจ้าและพระแม่มารีย์อย่างสง่าตลอดไป

พระแม่มารีย์คงจะตอบพวกเราลูก ๆ ว่า

    ถึงลูก ๆ คริสตชนวัดสามเสนของแม่ ขอบใจมากที่ลูก ๆ สวดสายประคำก่อนมิสซา ครึ่ง ชั่วโมงทุกวัน แม่เข้าใจว่า ลูก ๆ กลัวจะสวดสายประคำและบทเร้าวิงวอนไม่ทันวัดเข้า จึงเกิดการสวดอย่างรีบเร่ง ทั้งลูกที่ทำหน้าที่นำสวดและลูกที่สวดตาม แม่เห็นทุกอย่างที่ลูก ๆ กระทำนะลูก

    ตกลงเอาตามที่แม่แนะนำนะ นับจากวันนี้เป็นต้นไป…

ลูกที่นำสวด  หากลูกปฏิบัติตามที่แม่แนะนำ จะมีเวลาเหลือสงบใจก่อนพิธีมิสซา

① สวดอย่างชัดถ้อยชัดคำและถูกต้อง เช่น องค์อุปถัมภ์ของคริสตัง ต้องอ่านว่า คริส – ตัง ไม่ใช่อ่านว่า คิด – ตัง เป็นต้น

② อย่าสวดเร็วเกินไป (ฟังแล้วเหมือนวิ่งไล่จับกัน) ที่สำคัญนะลูก เหนื่อยมาก ทำให้ลูก ๆ บางคนหยุดสวดไปเลยก็มีนะ

③ สำหรับบทภาวนาวอนขอ “ไมต้องขอหลายข้อนะลูก” สายประคำ 1 สาย วอนขอเพียง 5 ครั้งตาม ทศ (ไม่ต้องขอยาวด้วย)

ลูกที่มิได้นำสวด   

    ลูกอย่าสวดเร็วเกินไป สวดให้ชัดถ้อยชัดคำ สวดทุกคำพูด (แม่ฟังลูกอยู่) แม่ได้ยินลูกบางคนสวดอย่างนี้จริง ๆ ว่า วันทาอา เปี่ยมด้วยทาน เป็นต้น  มีอีกนะลูก ช่วงวิงวอนเทอญ ลูกสวดว่า ช่วยเทอญ ก็มี (แก้ไขปรับปรุงใหม่นะลูกรัก)

_________________________

˜I am the God of Abraham,

(the) God of Isaac, and (the) God of Jacob 

ประชาสัมพันธ์

 1. ประกาศงดมิสซา

พระสงฆ์เข้าเงียบประจำเดือน ในวันพุธที่ 7 และวันพฤหัสฯที่ 8 มิถุนายน ศกนี้

จึงของดมิสซา ตั้งแต่ค่ำวันพุธที่ 7 ถึงค่ำวันพฤหัสฯที่ 8 มิถุนายน ศกนี้

 1. ทางสำนักงานคาทอลิกสงเคราะห์ผู้ประสบภัยและผู้ลี้ภัย (โคเออร์)

   ขอเชิญพี่น้องร่วมทำบุญเพื่อจัดซื้อข้าวสารและอาหารแห้ง

   สำหรับเด็กที่ศูนย์เยาวชนพระกุมารเยซู บ้านแป้ง จ.สิงห์บุรี

รวมทั้งคนพิการและผู้สูงอายุที่ยากไร้ ใน จ.สระแก้ว และ จ.สุรินทร์

 1. เปิดสอนคำสอนผู้ใหญ่ เพื่อเตรียมรับศีลล้างบาป

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครเรียนได้ที่สำนักงานวัด หรือคุณพ่อทุกองค์ได้ตั้งแต่บัดนี้

โทร.02-2430060-2

โดยเริ่มเรียนในวันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน เป็นต้นไป

        เวลา 10.00 น. ที่ห้องคำสอน

 1. ขอเชิญพี่น้องร่วมพิธีเคารพศีลมหาสนิท

    โอกาสสมโภชพระวรกายและพระโลหิตของพระคริสตเจ้า

ในวันอาทิตย์ที่ 18 มิถุนายน ศกนี้  เวลา 10.00 น.

 1. ขอเชิญพี่น้องร่วมพิธีสมโภชพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า

ในวันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน ศกนี้ เวลา 10.00 น.

หลังพิธีมีแห่พระรูปพระหฤทัย

_________________________

You shall love the Lord your God with all your heart,

with all your soul, with all your mind, and with all your strength.™

ขอเชิญสมาชิกคูร์ซิลโล วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ทุกท่าน ร่วมประชุม

ในวันอาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน 2560

เวลา 13.00 น. ที่ห้องประชุมชั้นล่าง บ้านพระสงฆ์

_________________________

As Jesus was teaching in the temple area he said,

โ€œHow do the scribes claim that the Messiah is the son of David?

เรียน  พี่น้องที่เคารพ

ได้เวลาที่จะฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ปี 2560 แล้วครับ

พี่น้องที่อายุ 65 ปีขึ้นไป ฉีดฟรี

ส่วนที่อายุต่ำกว่านั้น ปีนี้คิดค่าวัคซีน 400 บาทครับ

เพราะปีนี้วัคซีนที่ใช้เป็นวัคซีนรุ่นใหม่ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ได้ 4 สายพันธุ์

ซึ่งปีก่อน ๆ ป้องกันได้ 3 สายพันธุ์ ราคาจึงแพงขึ้น ขอย้ำครับ 400 บาท

     สามารถแจ้งชื่อ

 • โดยตรงที่คลินิกสะมาริตันได้  ในวันพุธที่ 7 มิถุนายน 2560   เวลา 18.00 น. – 19.30 น.
 • หรือจะแจ้งทางโทรศัพท์ที่ นพ.วิษณุ ธาราฉัตร  เบอร์ 08 – 7030 – 3050
 • หรือแจ้งทางไลน์ก็ได้ ครับ  ไลน์ ID vissanu243
 • แจ้งช่องทางใดทางหนึ่งเท่านั้น ไม่ต้องแจ้งทุกช่องทางครับ ผู้รับแจ้งจะสับสนได้

ปิดรับแจ้งทุกทางเมื่อสิ้นสุดวันที่ 7 มิถุนายน 2560 ครับ

จะจัดฉีดวัคซีนในวันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน 2560

ที่ห้องกลาง ใต้ตึกบ้านพักพระสงฆ์   เวลา 09.00 น. ถึง 11.30 น.

___________________________

Jesus said, œBeware of the scribes,

who like to go around in long robes and accept greetings in the marketplaces,œ

มิสซาประจำสัปดาห์

 

จันทร์ที่ 5

06.00 น.

 

 

 

19.00 น.

ระลึกถึง น.บอนีฟาส พระสังฆราชและมรณสักขี

อุทิศ วิญญาณครอบครัว “อาภรณ์รัตน์”, เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุลเปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, ยวงบัปติสตา ทอง-อักแนส ดารี-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม และญาติพี่น้อง, ฟรังซิสโก สุรีย์ เสนะวาทิน, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, ยอแซฟ รัชดา เล่ห์มงคล, มารีอามักดาเลนา ปรีญาพัชญ์ อนันต์โชติภักดี

อุทิศ มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา บรรจงสถิตย์ถาวร, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, ฟรังซิสโก ชอบ-มารีอา ประสาร มณีน้อย, ยอแซฟ กระสาน ไกรประสิทธิ์, ฟรังซีสโก ปรีชา-มารีอา อำพัน กานตานนท์, เปาโล เสงี่ยม-เอลีซาเบธ จ่อน แววเกกี, คาโรโล หลุย-มาร์ธา พลอย กรรณิการ์, อักแนส รัตนา ชาโรจน์, มารีอา เฟื่อง แซ่เร, แบร์นาแด๊ต สมสมร ลวสุต, มารีอา นันทนา กิจเกษสุวรรณ, ยอแซฟ ประสงค์ (รำลึกถึง)-มารีอา วาลิส เล่ห์มงคล, อันนา ชอย-นายสวัสดิ์ รอดเสียงล้ำ, เปาโล พิจิตร-อันนา ลำไย รุ่งเรือง, เซซีลีอา ละมูล รุ่งเรือง, ยวงบัปติสตา สุรัตน์ รุ่งเรือง, ฟรังซิสโก กรัง-ลูซีอา หน้า รุ่งเรือง, อันนา สุพัตรา รวมสำราญ, วิญญาณในไฟชำระและดวงวิญญาณเด็กที่ถูกทำแท้ง

อังคารที่ 6

06.00 น.

 

 

19.00 น.

น.นอร์เบิร์ต พระสังฆราช

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ ประมวล ชลหาญ, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุลเปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, ยวงบัปติสตา ทอง-อักแนส ดารี-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม และญาติพี่น้อง, เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, หลุยส์ กีรติ-ดอมินิโก ซาวีโอ อัครเดช ดุรงค์พันธุ์, มารีอามักดาเลนา วัลลา เสนะวาทิน, นายบุญส่ง ภู่มะลิ, นายบุญส่ง ปัทมบงกฤช, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว

อุทิศ มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, ฟรังซิสโก พิศิษฐ์ กรรณิการ์, อักแนส รัตนา ชาโรจน์, ฟรังซิสโก กระแสร์ ไกรประสิทธิ์,แบร์นาแด๊ต สมสมร ลวสุต, มารีอา นันทนา กิจเกษสุวรรณ, เทเรซา สมจิตต์ จันตะบุตร, อเล็กซิส วรศักดิ์ สิริภักดีวงศ์, อันตน เกษม-โรซา ละม่อม ยอแซฟ, อันนา สุพัตรา รวมสำราญ, วิญญาณในไฟชำระ

พุธที่ 7

06.00 น.

 

 

 

 

 

 

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 9 เทศกาลธรรมดา

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, คุณดวงตา เลืองถิ และครอบครัว

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุลเปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, ยวงบัปติสตา ทอง-อักแนส ดารี-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม และญาติพี่น้อง, ฟิโลมีนา กาญจนา เจริญพิพิธพร, ยอแซฟ ประยงค์ อุ่นอารีย์, ยวง วิเชียร ธาราฉัตร, มารีอา ประหลาด แย้มสะอาด, นางเหม่ พุทธรักษา, นางข่ายเพ็ชร์ กอร์ปไพบูลย์, นายสถิตย์วิเศษไชยศรี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, อักแนส รัตนา ชาโรจน์, แบร์นาแด๊ต สมสมร ลวสุต, มารีอา นันทนา กิจเกษสุวรรณ, มารีอา พรศรี-เทเรซา ศศิธร สุวรุจิพร, ยวงบอสโก มานิตย์ สู้เสงี่ยม, เปโตร ปรารถนา สู้เสงี่ยม, อันนา สุพัตรา รวมสำราญ, วิญญาณในไฟชำระ

งดมิสซา

พฤหัสฯที่ 8

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 9 เทศกาลธรรมดา

งดมิสซา

งดมิสซา

ศุกร์ที่ 9

06.00 น.

 

 

 

19.00 น.

น.เอเฟรม สังฆานุกรและนักปราชญ์

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุลเปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, ยวงบัปติสตา ทอง-อักแนส ดารี-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม และญาติพี่น้อง, ยวงบัปติสตา ชุน-มารีอา หวุน-มารีอา ทองสุข ธาดาประสิทธิ์, มารีอา จินดา-ราฟาแอล สด-เปาโล สนอง สุทัศน์กุล, มารีอา ไชจู คุณธาราภรณ์, ครอบครัว กลิ่นวิบูลย์, อันนา อุไร กริชไพฑูรย์, วินเซนต์ วัฒนา เต่งตระกูล (ครบ 19 ปี), วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว

อุทิศ มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, เปาโล พลตรี สง่า-อันนา วิเชียร วิลัยทอง, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, แบร์นาแด๊ต สมสมร ลวสุต, อักแนส รัตนา ชาโรจน์, ยวง พัวกุ๋ย แซ่พัว, ซีมอน เตียเลาะห์ แซ่ล้อ, มารีอา ซู่มุ่ย แซ่อึ้ง, อักแนส ล่วนเอ็ง แซ่โง้ว, เทเรซา ไซ้หงิม แซ่โง้ว,ยอแซฟ เซียวจือ แซ่เอี้ย, อักแนส สุภาพ ศรีธัญญรัตน์, อันนา สุพัตรา รวมสำราญ, วิญญาณในไฟชำระ

เสาร์ที่ 10

06.00 น.

 

 

 

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 9 เทศกาลธรรมดา

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, ดอมินิโก อุไร-โรซา เสนอ ศรีบุญเลิศ, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุลเปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, ยวงบัปติสตา ทอง-อักแนส ดารี-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม และญาติพี่น้อง, เอเฟรม ดำริห์ ซำเจริญ, เปาโล ดำรง-ลูกา นพรัตน์ ธาราฉัตร, อันนา กาญจนา ธีรวิฑูร, เปโตร ธีระ ธีรวิฑูร, อันตน ชัยยศ ธีรวิฑูร, ยอแซฟ ชัยยุทธิ์ ธีรวิฑูร, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, มารีอา ยินดี ธาราวร, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอามักดาเลนา ประสพศรี พันธุมจินดา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, มีคาแอล ประสิทธิ์-เอลิซาเบท ประทุม สิทธิ, เปโตร พงษ์ศักดิ์ สิทธิ, วิญญาณญาติพี่น้องตระกูล “ชนวัฒน์”, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เปโตร จำนงค์-นางมันทนา งามศิริจิตต์, ยวงบัปติสตา เมธี อาภรณ์รัตน์, ยวงบัปติสตา พึงใจ-อากาทา จำปา ไกรบุญ, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, อักแนส รัตนา ชาโรจน์, นิโคลัส วีรวัฒน์ รุธิรกนก, ยอแซฟ ประสิทธิ์-มารีอา สุนี เอกะสิงห์, มารีอามักดาเลนา วาณี-ฟรังซิสโก วุฒิชัย ชลธี, ยอแซฟ หมอวาศ-มารีอา สุด ประดิษฐ์จุสิน, ยอแซฟ วิณิน-มารีอา ชลูด พันธุมจินดา, ยอแซฟ พิพัฒน์-เฮเลนา อุไรลักษณ์ อิศรภักดี, อันตน มณี-อันนา วัฒนา-อันนา สุพัตรา รวมสำราญ, ยอแซฟ สุเมธ-มารีอา สุภาณี รวมสำราญ, วิญญาณในไฟชำระ

อาทิตย์ที่ 11

06.30 น.

 

 

 

 

 

 

08.30 น.

10.00 น.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.00 น.

 

 

 

 

 

 

 

 

สมโภชพระตรีเอกภาพ

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ พยุง-มารีอา อุทัย เอียงผาสุก, ลูซีอา อำภา-ด.ช.ไชยนันท์ รุจิพงศ์, เปโตร ประวิทย์-มารีอา วัชรี วิทวัสพงศ์, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, มัทธิว สง่า-อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ฟรังซีสโก เฉลิมพล-ยอแซฟ เฉลิมชัย-เปาโล เฉลิมชาติ แววเกกี, ร็อค เมือง-มารีอา กุหลาบ ดีสุดจิต, เปาโล สุดใจ กายสุต, โทมา ขุนพิลาศ-มารีอา สวน กายสุต, เปโตร ราศรี-เทเรซา ฉอ้อน ทิวไผ่งาม,เปโตร ทวี ทิวไผ่งาม, อันนา นัชรี มั่นศิล, ครอบครัว พันธุมจินดา, ฟรังซีสโก สุมิตร ศรจิตติ, ฟรังซีสโก สมพล ศุระศรางค์, วินเซนต์ นภดล ตรุงอำไพ, มารีอา โสภาวรรณ จันสวัสดิ์, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, อันนา กาญจนา ธีรวิฑูร, เปโตร ธีระ ธีรวิฑูร, อันตน ชัยยศ ธีรวิฑูร, ยอแซฟ ชัยยุทธิ์ ธีรวิฑูร, มารีอา นันทนา กิจเกษสุวรรณ, ฟรังซิสโก โกสุมภ์ โกมุทผล, อันนา พรรณพยอม โกมุทผล, สเตฟาโน ฟรังซิสโก เสมา อำพันขาว, ฟรังซิสโก สุทธิ-มารีอา สมร ชลหาญ, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ สัตบุรุษทุกครอบครัว

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, มีคาแอล พรพล พัธนพันธุ์, อากาทา พิลาวัลย์ ตรีมานคา และครอบครัว, เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร, ยอแซฟ นิติวุฒิ สุวรรณประดิษฐ์ และครอบครัว, คาธารีนา อโณทัย สุวรรณประดิษฐ์ และครอบครัว, ครอบครัว ปัณฑวังกูร-เลาหไทยมงคล-ลิ้มประยูร, มารีอา ขวัญใจ-มารีอา นุชนาถ-มารีอา ปัณฑา-มารีอา เปี่ยมขวัญ ปัณฑวังกูร, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, มารีอา ณัฏฐพัชร์ บุญสถิตย์ถาวร, ครอบครัว แตงแก้ว, นายพิทูร สุวรรณชัย, นางฟูจิตต์ ณ บางช้าง, มารีอา ธันยพร ศศิสุวรรณ และครอบครัว, คุณอดุลย์-คุณปัทมา สังขรัตน์, ยอแซฟ แอนโทนี สีฆโชค-มารีอา ศิริพร-เทเรซา ณฐ์ณิชญ์ชา ชาญนำสิน, นางสุพรรณี จันทรสันติ, ครอบครัว ป้อมจักรศิลป์, ครอบครัว ยวง พงษ์ศักดิ์ ธาราฉัตร, ลูซีอา ไอยธร เทพทอง, ครอบครัว ยวนจิตต์-โกวิทวีรธรรม, สังคม พนมอุปถัมภ์, อัญชลี วิพัทนะพร, เทเรซา เพ็ญศรี พรพิทักษ์สุข และครอบครัว, แพททริก ปณิธิ ยิ้มเจริญ และครอบครัว, อันนา เล็ก ทับละม่อม และครอบครัว, มารีอา วิภาดา-แมรี่แอนด์ มารีพร ลิ้มสุธาโภชน์, ครอบครัว ปุญยธร, ครอบครัว สว่างเนตร และเสรีสำราญ, มารีอา วิมลรัตน์ รุจเวช, มารีอา มาลี อมรสิริสมบูรณ์, ครอบครัว มารีอา ไพจิตร วงษ์ศุข, ครอบครัว ทันตี, ครอบครัว ปีเตอร์ สุนทร ปานฟัก, ครอบครัว พิชัยรัฐ, โมทนาคุณพระ, โมทนาคุณแม่พระ

อุทิศ เรย์มองด์ ธานี ลวสุต, ครอบครัว ชื่นพุฒิ, อันนา สำรวม ชื่นพุฒิ, มารีอา ปิยะสุทธิ์ ใจสวัสดิ์ (ชื่นพุฒิ), เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, ยอแซฟ วิสิษฐ์-มาร์ธา สุดจิต มัจฉาชีพ, ฟรังซีสโก วิกรานต์ มีเฟื่องศาสตร์, นายชมภู เศรษฐกาญจน์, ยอแซฟ ประนิม ตรีมานคา, มารีอา เสรี ตรีมานคา, ฟรังซิสเซเวียร์ วิรัช-ยอแซฟ สมชัย อินทรสุขสันติ, โจเซฟ สุวิชากร ชินะผา, ยอแซฟ สุรพล โมระเสริฐ, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุลเปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, มารีอา แผ้ว เทียนจุ้ย, ยากอบ โชติวิศิษฏ์ ประพิณวงศ์, มารีอา ประทุม จำปาถิ่น, ฟรังซิสโก ประทีป งามพล, ฟรังซิสโก ชาญ อานามนารถ, อันนา เฟือง หอมวิลัย, เปาโล วันชัย หล่อวัฒนศิริกุล, ยอแซฟ วีระศักดิ์ เลิศโสภา, ตระกูล สกุลทอง, เปโตร ศรีมงคล-เทเรซา เฉลา เพ็ญไพจิตร, ยอแซฟ ธนพันธ์ เพ็ญไพจิตร, ยอแซฟ วันชัย เทียนวัง, โยเซฟ สุรปรีชา กาญจนเจริญ, เปาโล ชูชีพ ชมจินดา, ยอแซฟ พล.ต.ท.สุพจน์-นางอมรา-พล.ต.ต.ทวี ณ บางช้าง, ยวง หล่อติ๊ด-มารีอา โซวม่วย, มารีอา ปุ๊ยเจ้-มารีอา ป้อฮุ้น, ลอเรนโซ มานะ เสรีสำราญ, โทมัส ชั้น-มารีอามักดาเลนา สนาน-เปโตร พานิช ริ้วงาม, ปู่ย่าตายายพี่ป้าน้าอา, มนตรี-มานพ ประสานเกษม, ยวงบัปติสตา สุมน-มารีอา สุวรรณา ชินะผา, ยอแซฟ ธนาชัย (ประเสริฐ) เสนาจักร, มารีอามักดาเลนา สมบัติ แก่นจันทร์, อันนา วารี ยังนึก, มารีอา สมหมาย สอนเทพ, เซซีลีอา เพ็กเจ็ง วรรณ (แซ่เอี้ยว), พ่อธง เลาหไทยมงคล, ลูกพลับ, บรรพบุรุษครอบครัว กิจวิวัฒนการ และเลาหไทยมงคล, สินธุ ล้อสีทอง, สมเกียรติ แซ่โง้ว, ปู่ย่าอาน วิพัทนะพร, ตายายแฮว และญาติพี่น้องที่ล่วงลับ, เปโตร สนั่น-เปโตร ทวีป-ยอแซฟ สำอางค์-มารีอา กุหลาบ หอมประทุม, ครอบครัว ชนวัฒน์, ครอบครัว สิทธิ, ครอบครัว เค้ามูล, ครอบครัว ไทยมี, มารีอามักดาเลนา วาณี-ฟรังซิสโก วุฒิชัย ชลธี, เปาโล วราห์ ปานวิลัย, ยอแซฟ บรรยง-มารีอา หลั่น ศรีประภา, นายฮกลิ้ม-นางม่วย, ยอแซฟ ทองแดง พนมอุปถัมภ์, อันนา ศิริพร พนมอุปถัมภ์, มารีอา แพงศรี พนมอุปถัมภ์, อันนา เพ็ญศรี พนมอุปถัมภ์, มาติโน เรือง พนมอุปถัมภ์, มารีอา ลำดวน โสภาษิต, มารีอามักดาเลนา จงกลณี-ดอมินิโก สุมล พิชัยรัฐ, มารีอา ไพจิตร วงษ์ศุข, ฟรังซิสโก อบเชย-มารีอา ฉลวย เกียรติอำไพ, โซซีโม กมล-มารีอา กิมล้วน สังขรัตน์,ยอแซฟ ถนอม สุหฤทดำรง, มารีอา เง็กเอ็ง แซ่ฉั่ว, อักแนส รัตนา ชาโรจน์, แบร์นาแด๊ต สมสมร ลวสุต, มาการิต อ่างแก้ว, คัธริน อ่างแก้ว และญาติที่ล่วงลับ, อันนา กิมเอ็ง-ยอแซฟ เต็กไน้ หลายรัตน์, อังเดร จ.ส.ต.เทียมพันธ์ ตรีโสภา, ตาสาย-ยายจำเนียร ปทุมแก้ว, อันเดร สมจิตร-ยอแซฟ สุรศักดิ์ มีขันทอง, มารีอา โสภี ฤกษ์โสภา, มารีอา กมลพรรณ เดชสุริโยธิน, วิญญาณในไฟชำระและวิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง

อุทิศ เปาโล ศิริ-มารีอา วิจิตร พีรมนตรี, มารีอา ชูชื่น ธนสมบูรณ์, ยอห์น บัปติสต์ ชุติพนธ์ ธนสมบูรณ์, เปโตร อำนวย-เทเรซา บุญยัง สังขรัตน์, เทเรซา นัฏ ยอดประเสริฐ, เปาโล สิงห์แก้ว วัฒนาวี, มารีอา สง่า วัฒนาวี, ยอแซฟ จินดา-เปโตร เรวัฒน์ ทัพสวัสดิ์, โทมัส เสาวรส ธูปเทียน, เยนอเวฟา เกิน มากสกุล, คาโรลูส สุภวัฒน์ ธูปเทียน, อันนา ซอย-ยอแซฟ มานิตย์ รอดเสียงล้ำ, มาร์ธา ลักขณา สันติพร, ยอแซฟ ไพฑูรย์ กรรณิการ์, มารีอามักดาเลนา เจริญ กรรณิการ์, อันตน มณี-อันนา วัฒนา-อันนา สุพัตรา รวมสำราญ,ยอแซฟ สุเมธ-มารีอา สุภาณี รวมสำราญ, วิญญาณในไฟชำระ

 

 

ต้องขออภัยอย่างมาก เนื่องจากหลายๆครั้ง ในการจัดการ สารวัดขึ้นเวปนั้น อาจจะมีข้อจำกัดอยู่มาก เลยทำให้เกิดความ

บกพร่องขึ้น จึงขออภัยอย่างสูงด้วยครับ 

กรุณาติดตามสารวัดได้ทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ ครับ

 

__________________________________

The memorial of the Immaculate Heart of Mary

Opening Prayer
Father,
you prepared the heart of the Virgin Mary
to be a fitting home for your Holy Spirit.
By her prayers
may we become a more worthy temple of your glory.

__________________________________

Pentecost Sunday – Solemnity

_________________________________

PLEASE JOIN

DAILY MASS & SUNDAY MASS

READ

DAILY GOSPEL OF THE LORD JESUS

with

DAILY COMMENTARY OF THE DAY

and

SAINTS OF THE DAY

ALSO READ

From

SAINT FRANCIS XAVIER NEWSLETTER IN THAI

NEWSLETTER IN THAI

THANK YOU

***********************************************

œThis is my commandment:

love one another as I love you.

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s