สารวัด วัดนักบุญฟรังซีสเซเวียร์

11 June 2017. St. Francis Xavier Newsletter. ปีที่ 51 ฉบับที่ 24 วันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน 2017

St. Francis Xavier Church Newsletter.

ปีที่ 51 ฉบับที่ 24 วันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน 2017

________________________________

สมโภชพระตรีเอกภาพ

ปีที่ 51 ฉบับที่ 24 วันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน 2017

For God did not send his Son into the world to condemn the world,

but that the world might be saved through him.

น้ำหนึ่งใจเดียวไม่เกิดถ้าไม่เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกับพระเจ้า

    สมโภชพระตรีเอกภาพวันนี้ โมเสสกราบทูลพระยาห์เวห์ (หมายเหตุ ใช้ชื่อพระยาห์เวห์ ก็เพราะพระคัมภีร์คาทอลิก ฉบับสมบูรณ์ ปี 2014 ก็ใช้ชื่อนี้เช่นเดียวกัน) ขอให้ทรงรับชาวยิวไปเป็นสมบัติของพระองค์ “…..ขอพระองค์ทรงรับข้าพเจ้าทั้งหลายไว้เป็นสมบัติของพระองค์เถิด” (อพยพ 34:9)

ส่วนในพระวรสารนักบุญยอห์นในวันนี้ พระเยซูเจ้าก็ตรัสในลักษณะเดียวกัน “…..พระเจ้าทรงส่งพระบุตรมาในโลกนี้มิใช่เพื่อตัดสินลงโทษโลก แต่เพื่อโลกจะได้รับความรอดพ้นเดชะพระบุตรนั้น” (ยอห์น 3:17)

แต่ประโยคสำคัญอยู่ตรงนี้ “ผู้ที่มีความเชื่อในพระบุตรจะไม่ถูกตัดสินลงโทษ…..” (ยอห์น 3:18) และแน่นอน ความเชื่อในพระบุตร หรือถ้าจะให้ชัดเจนกว่านั้นก็คือ ความเชื่อฟังในพระบุตรจะนำพาคน ๆ นั้นไปสู่ความรอดพ้น

    ความรอดพ้นนั้นคืออะไร? นักบุญเปาโลอธิบายไว้อย่างชัดเจนในจดหมายของท่านวันนี้เช่นเดียวกัน “พี่น้องทั้งหลาย จงชื่นชมเถิด จงปรับปรุงตนให้ดีพร้อม จงให้กำลังใจกัน จงเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน จงดำเนินชีวิตอย่างสันติ แล้วพระเจ้าแห่งความรักและสันติจะสถิตกับท่าน” (2 โครินธ์ 13:11)

ความรอดพ้น เกิดจากการประทับอยู่ขององค์พระเจ้าแห่งความรักและสันติสถิตอยู่กับเรา ในตัว และในชีวิตของเรา และนั่นคือความหมายของความรอดพ้น

    แต่กระบวนการของการอัญเชิญองค์พระเจ้าแห่งความรักและสันติให้เข้ามาประทับในชีวิตของเรา พระเยซูเจ้าก็ได้แนะนำและให้แนวทางไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

“ผู้ใดรักเรา ผู้นั้นจะปฏิบัติตามวาจาของเรา พระบิดาของเราจะทรงรักเขา พระบิดาจะเสด็จพร้อมกับเรามาหาเขา จะทรงพำนักอยู่กับเขา” (ยอห์น 14:24)

นี่คือกระบวนการของการสร้างชีวิตที่ชิดสนิทกับพระเจ้า หรือที่เรียกว่า ความมีน้ำหนึ่งใจเดียวกันกับพระเจ้า ด้วยการยอมเชื่อฟังพระเจ้า และยอมปฏิบัติตามพระวาจาและคำสอนของพระเยซูคริสตเจ้า ในทุกข้อทุกประการ

    ความมีน้ำหนึ่งใจเดียวกันกับพระเจ้าจะนำไปสู่ความมีน้ำหนึ่งใจเดียวกันของชุมชนคริสตชน หรือที่เราเรียกกันในภาษาปัจจุบันในพระศาสนจักรคาทอลิกไทยว่า ชุมชนแห่งความเชื่อ

    น่าจะลองมาพิจารณากันสักนิดหนึ่งว่า ชุมชนแห่งความเชื่อนั้น เกิดขึ้นจริงหรือยัง? ในพระศาสนจักรไทยของเราในปัจจุบัน พระศาสนจักรไทยที่ก่อกำเนิดมาเกือบ 350 ปีแล้ว

ตัวบ่งชี้ก็ได้แก่ 2 – 3 ประโยคของนักบุญเปาโลในจดหมายของท่านในวันนี้ “พี่น้องทั้งหลาย จงชื่นชมเถิด จงปรับปรุงตนให้ดีพร้อม จงให้กำลังใจกัน จงเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน จงดำเนินชีวิตอย่างสันติ….. จงทักทายกันด้วยการจุมพิตศักดิ์สิทธิ์…..” ฯลฯ

จะทำอย่างนี้ได้ก็ต่อเมื่อ ชีวิตของพระเจ้าต้องอยู่ในตัวของเราก่อน และพระเจ้าจะเข้ามาอยู่ในตัวเราได้ก็ต่อเมื่อ เรายอมเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสอนของพระเยซูเจ้า แต่การที่เราจะสามารถยอมปฏิบัติตามคำสอนของพระเยซูเจ้าได้ก็ต่อเมื่อ เรายอมเลิกนึกถึงตัวเอง ยอมเลิกเอาตัวเองเป็นใหญ่ ยอมเลิกความเห็นแก่ตัว ยอมเลิกเอาเปรียบคนอื่น ยอมเลิกการทำร้ายคนอื่นด้วยวิธีการต่าง ๆ และสุดท้ายต้องยอมเป็นผู้แพ้ อย่างที่พระเยซูเจ้าทำให้เราดูเป็นตัวอย่าง ด้วยการยอมตายของพระองค์บนไม้กางเขน  

    มีข้อสังเกตนิดหนึ่ง คือ ในเอกสาร “กฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย คริสตศักราช 2015 หัวข้อ ศิษย์พระคริสต์เจริญชีวิตประกาศข่าวดีใหม่” เป็นเอกสาร 48 หน้า มีประโยคหนึ่งที่สำคัญปรากฏอยู่ทั่วไปในเอกสารดังกล่าว นับได้ 27 ครั้ง ประโยคนั้นคือ “ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน” ความคาดหวัง หรือความฝันดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้ เราต้องเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้าเสียก่อน ก่อนที่เราจะเป็นหนึ่งเดียวกับเพื่อนพี่น้อง

                           

            สวัสดี

คุณพ่อ สานิจ สถะวีระวงส์

       ________________________________

“Blessed are they who mourn, for they will be comforted.”

“Blessed are the merciful, for they will be shown mercy”

ขอขอบคุณ

 1. ดร.เอก ดำเนินเกษม

            บำรุงวัด            20,000        บาท

 1. มารีอา ประกอบกุล ทองอ่อน

            บำรุงวัด            1,000        บาท

 1. อุทิศ อันนา เฉลียว เคนแก้ว

            บำรุงวัด              500        บาท

 1. คุณวิทยา ทรัพย์เจริญ

            สนับสนุนคลินิกสะมาริตัน    5,000        บาท

 1. คุณอารยา ทรัพย์เจริญ

            สนับสนุนคลินิกสะมาริตัน    5,000        บาท

 1. คุณวีระวัฒณ์ ทรัพย์เจริญ

            สนับสนุนคลินิกสะมาริตัน    5,000        บาท

 1. คุณวีรยา สวันตรัจฉ์

            สนับสนุนคลินิกสะมาริตัน    5,000        บาท

_________________________________

“Nor do they light a lamp and then put it under a bushel basket;

it is set on a lampstand, where it gives light to all in the house. “

สภาภิบาลวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

สวัสดีค่ะพี่น้องที่รัก

วันอาทิตย์ที่ 18 มิถุนายน ศกนี้ เป็นวันสมโภชพระวรกายและพระโลหิตของพระคริสตเจ้า มิสซาเวลา 10.00 น. หลังพิธีบูชาขอบพระคุณ ขอพี่น้องทุกท่านเข้าร่วมขบวนแห่ด้วยความเคารพพระกายพระโลหิตของพระองค์ด้วยสิ้นสุดจิตใจของเรา สงบ สวดภาวนา ขับร้องเพลงสรรเสริญพระองค์ในขณะร่วมขบวนแห่ด้วยนะคะพี่น้อง

    จุดเคารพอวยพรศีลมหาสนิท มี 4 จุดดังนี้ค่ะ

จุดที่ 1 ที่พระโต  จุดที่ 2 ในโรงเรียน ซ.ฟ. (สำหรับจุดเคารพศีลฯ จุดนี้ ขอให้พี่น้องทุกท่านเดินเข้าไปร่วมพิธีที่สนามของโรงเรียนด้วย อย่ายืนรออยู่ด้านหน้าโรงเรียนค่ะ เพื่อแสดงออกถึงการรวมดวงใจของพวกเราถวายแด่พระกายพระโลหิตของพระองค์เป็นหนึ่งเดียวกัน และเพื่อขบวนแห่ออกจากเซนต์ฟรังฯสง่างาม มีพวกเราสัตบุรุษเดินตามพระองค์ไป จุดที่ 3 อยู่ที่เวทีหน้าตึกตาปีค่ะ   จุดที่ 4 อยู่ในวัดบนพระแท่นใหญ่ จุดนี้สำคัญมาก เพราะเป็นจุดสุดท้ายที่พวกเราทุกคนจะเคารพและรับพรศีลมหาสนิท หากทุกคนไม่เข้าไปและกลับกันหมด พระเยซูเจ้าคงจะเสียพระทัยนะคะ พวกเราจงอย่ากระทำกับพระองค์เช่นนั้นเลย

สถานที่ที่พี่น้องจะจอดรถมีบริการดังนี้ค่ะ

① ในโรงเรียนโยนออฟอาร์คบริหารธุรกิจ

② ลานจอดรถหน้าตึกตาปี จอดได้ด้านชิดวัดเท่านั้นค่ะ เพราะขบวนแห่จะเข้าเคารพศีลฯ

ที่เวทีของโรงเรียน

③ หน้าตึกธาราฉัตร   ④ ถนนตลาดเช้า    ⑤ ในโรงเรียนพันธะศึกษาพิทยา

สถานที่ห้ามจอดรถเด็ดขาด คือ

① หน้าศาลาสันติสุข เพราะขบวนแห่ศีลจะออกประตูด้านนั้น เพื่อแห่เข้าวัด

② บริเวณข้างเกาะกลางลานหน้าวัดทั้งสองด้าน เพราะเป็นที่ตั้งขบวนแห่ออกและแห่เข้า

③ บนถนนตามทางที่ขบวนแห่จะผ่านไป (หากมีรถจอดเกะกะจะไม่งามเลย)

การนำขยะมาทิ้ง

    กรุณานำขยะมาวางหลังจากขบวนแห่จบสิ้นแล้ว พี่น้องทุกท่านต้องร่วมแรงร่วมใจกันเตือนเพื่อนบ้านที่ชอบเห็นแก่ตัวด้วยค่ะ เพื่อหมู่บ้านสามเสนของเราทุกคน (สะอาดงดงามตา)

_____________________________________

“Whoever breaks one of the least of these commandments and

teaches others to do so will be called least in the kingdom of heaven.”

_________________________________________

“Whoever eats my flesh and drinks my blood

remains in me and I in him”

ประชาสัมพันธ์

 1.  พระสงฆ์ไปประชุม และพักผ่อนประจำปีร่วมกันในเขต 2   วันที่ 19 – 22 มิถุนายน ศกนี้

   จึงของดมิสซา ตั้งแต่ค่ำวันจันทร์ที่ 19 จนถึงค่ำวันพฤหัสฯที่ 22  มิถุนายน ศกนี้

    นอกนั้นมีตามปกติ

 1.  ทางสำนักงานคาทอลิกสงเคราะห์ผู้ประสบภัยและผู้ลี้ภัย (โคเออร์)

    ขอเชิญพี่น้องร่วมทำบุญเพื่อจัดซื้อข้าวสารและอาหารแห้ง

   สำหรับเด็กที่ศูนย์เยาวชนพระกุมารเยซู บ้านแป้ง จ.สิงห์บุรี

  รวมทั้งคนพิการและผู้สูงอายุที่ยากไร้ ใน จ.สระแก้ว และ จ.สุรินทร์

 1. เปิดสอนคำสอนผู้ใหญ่ เพื่อเตรียมรับศีลล้างบาป

    ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครเรียนได้ที่สำนักงานวัด หรือคุณพ่อทุกองค์ได้ตั้งแต่บัดนี้

    โทร.02-2430060-2

        โดยเริ่มเรียนในวันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน เป็นต้นไป

        เวลา 10.00 น. ที่ห้องคำสอน

 1. ขอเชิญพี่น้องร่วมพิธีเคารพศีลมหาสนิท

    โอกาสสมโภชพระวรกายและพระโลหิตของพระคริสตเจ้า

    ในวันอาทิตย์ที่ 18 มิถุนายน ศกนี้  เวลา 10.00 น.

 1. ขอเชิญพี่น้องร่วมพิธีสมโภชพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า

    ในวันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน ศกนี้ เวลา 10.00 น.

    หลังพิธีมีแห่พระรูปพระหฤทัย

 1. วันนี้

        มีฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่

        ระหว่างเวลา 9.00 น. – 11.30 น.

           ที่ห้องกลาง  ใต้ตึกบ้านพักพระสงฆ์   

 

_______________________________________

“If your right eye causes you to sin,

tear it out and throw it away.”

มิสซาประจำสัปดาห์

จันทร์ที่ 12

06.00 น.

 

 

 

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 10 เทศกาลธรรมดา

สุขสำราญ คุณวรารัตน์ เต่งตระกูล

อุทิศ วิญญาณครอบครัว “อาภรณ์รัตน์”, เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, อันตน ปรีดา ศาตะมาน, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุลเปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, เทเรซา บุญเรือน-ยอแซฟ เพลิน รุ่งอรุณ, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว

อุทิศ มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา บรรจง สถิตย์ถาวร, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, ฟรังซิสโก ชอบ-มารีอา ประสาร มณีน้อย, ยอแซฟ กระสาน ไกรประสิทธิ์, ฟรังซีสโก ปรีชา-มารีอา อำพัน กานตานนท์, เปาโล เสงี่ยม-เอลีซาเบธ จ่อน แววเกกี, คาโรโล หลุย-มาร์ธา พลอย กรรณิการ์, อากุสติโน ยงยุทธ อภิชาตะพงศ์, อักแนส รัตนา ชาโรจน์, อันนา สุพัตรา รวมสำราญ, มารีอา แดง แซ่ลิ้ม, เปเรกรีเน อัชรินทร์ รัตนพล, เปาโล หลวงวิจารณ์ ปัสตุระกิจ, วิญญาณในไฟชำระ

อังคารที่ 13

06.00 น.

 

 

 

19.00 น.

ระลึกถึง น.อันตน แห่งปาดัว พระสงฆ์และนักปราชญ์

สุขสำราญ แบร์นาแด๊ต รังษี, ยวง โกวิทย์

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ ประมวล ชลหาญ, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุลเปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, นายอานนท์-นางกวี แจ่มสายพงษ์, นายสงวน สายสิญฐ์, นายอุทัย เจริญสุขใจ, มารีอา สุวพีร์ (เยาวสังข์)เตชะเสน, วินเซนต์ วัฒนา-อากาทา ยวง-อัลบีนุส วิมล เต่งตระกูล, เทเรซา ศรีลำยอง ศาตะมาน, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว

อุทิศ มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, ฟรังซิสโก พิศิษฐ์ กรรณิการ์, อักแนส รัตนา ชาโรจน์, ฟรังซิสโก กระแสร์ ไกรประสิทธิ์, เปาโล ทนงศักดิ์ โนนใหญ่, เอลีซาแบธ อารี อภิชาตะพงศ์, มารีอา โรซา สมใจ กิจเจริญ, เบเนดิกโต ผล-มารีอา ไสว สุขเกษม, เปเรกรีเน อัชรินทร์ รัตนพล, เปโตร มณี วิไลทอง, อันนา ละมัย วิลักษณานนท์, อันนา สุพัตรา รวมสำราญ, วิญญาณในไฟชำระ

พุธที่ 14

06.00 น.

 

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 10 เทศกาลธรรมดา

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุลเปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์,มารีอา อภิรัตน์ เยาวสังข์, สเตฟาโน ร.ต.อ.สมศักดิ์ เยาวสังข์ (ครบ 25 ปี), มารีอา ทองคำ เชื้อชมบุญ, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, คุณดวงตา เลืองถิ และครอบครัว

อุทิศ มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, อักแนส รัตนา ชาโรจน์, มารีอา พรศรี-เทเรซา ศศิธร สุวรุจิพร, นายธวัช ใจภักดี, โทมัส ชั้น-มารีอามักดาเลนา สนาน-เปโตร พานิช ริ้วงาม, มนตรี-มานพ ประสานเกษม และปู่ย่าตายายและญาติพี่น้องที่ล่วงลับ, มารีอา มาลี บุษยะมา, เปโตร ศราวุธ สุขเกษม, เซซีลีอา ยุพิน เจี่ยจวบสิน, เปเรกรีเน อัชรินทร์ รัตนพล, สเตฟาโน ร.ต.อ.สมศักดิ์ เยาวสังข์ (ครบ 25 ปี), มารีอา อภิรัตน์ เยาวสังข์, มารีอา พรรณี เยาวสังข์, อิกญาซีโอ วิชิต-มารีอา ละเมียด ทรัพย์เจริญ, อันนา สุพัตรา รวมสำราญ, วิญญาณในไฟชำระ

พฤหัสฯที่ 15

06.00 น.

 

 

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 10 เทศกาลธรรมดา

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุลเปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์,ฟรังซิสโก สุทธิ-มารีอา สมร ชลหาญ, มีคาแอล ประมงค์ ตรีธารา, คาโลโร ไพรัช รัตนกรัณฑ์, มารีอา ฉลวย เกียรติอำไพ, คุณประยูร-มารีอา ยุพา คุ้มคง, นายแก้ว ยศธิ, เปโตร ปอลทอง เชื้อชมบุญ, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว

อุทิศ มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, อักแนส รัตนา ชาโรจน์, มารีอา ลมัย ศรีวิไล, เทเรซา สาจิตต์ จันตะบุตร, มารีอา เงิน ธาราชัย, ยอห์น สุชา ธาราวร, เปโตร สนั่น-เปโตร ทวีป-ยอแซฟ สำอางค์-มารีอา กุหลาบ หอมประทุม, เปาโล สมบูรณ์ เจ็งสืบสันต์, เกรโกรี สุวัฒน์ เพชรเอือง, เปเรกรีเน อัชรินทร์ รัตนพล, เปโตร โสภา ทรัพย์เจริญ, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, อันนา สุพัตรา รวมสำราญ, วิญญาณในไฟชำระ

ศุกร์ที่ 16

06.00 น.

 

 

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 10 เทศกาลธรรมดา

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุลเปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, ยวงบัปติสตา ชุน-มารีอา หวุน-มารีอา ทองสุข ธาดาประสิทธิ์, คุณตาน้อย-คุณยายทองดี แสงมณี, อันนา มะลิ จึงประไพ, ยอแซฟ บู๊ ธนสมบูรณ์, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว

อุทิศ มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, เปาโล พลตรี สง่า-อันนา วิเชียร วิลัยทอง, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, อักแนส รัตนา ชาโรจน์, ยวง พัวกุ๋ย แซ่พัว, ยอแซฟ เซียวจือ แซ่เอี้ย, อักแนส สุภาพ ศรีธัญญรัตน์, เปาโล วิชัย-เทเรซา สมพิศ ธาราฉัตร, มารีอา เฉลียว ดิษฐสัตย์ธรรม, เปเรกรีเน อัชรินทร์ รัตนพล, อันนา แคล้ว อาทิตย์ฉาย, เทเรซา มะลิ ทรัพย์เจริญ, อันนา สุพัตรา รวมสำราญ, วิญญาณในไฟชำระ

เสาร์ที่ 17

06.00 น.

 

 

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 10 เทศกาลธรรมดา

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, ดอมินิโก อุไร-โรซา เสนอ ศรีบุญเลิศ, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุลเปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, มารีอา อนันศรี ธนาคม, ตามจุดประสงค์ผู้ขอ, อันนา กาญจนา ธีรวิฑูร, เปโตร ธีระ ธีรวิฑูร, อันตน ชัยยศ ธีรวิฑูร, ยอแซฟ ชัยยุทธิ์ ธีรวิฑูร, มารีอา สมร ธนสมบูรณ์, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ สำหรับชาว ย.อ. และผู้มีพระคุณแก่ ย.อ.ทุกท่าน, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, มารีอา ยินดี ธาราวร, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอามักดาเลนา ประสพศรี พันธุมจินดา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, มีคาแอล ประสิทธิ์-เอลิซาเบท ประทุม สิทธิ, เปโตร พงษ์ศักดิ์ สิทธิ, วิญญาณญาติพี่น้องตระกูล “ชนวัฒน์”, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เปโตร จำนงค์-นางมันทนา งามศิริจิตต์, ยวงบัปติสตา เมธี อาภรณ์รัตน์, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, นิโคลัส วีรวัฒน์ รุธิรกนก, ยอแซฟ ประสิทธิ์-มารีอา สุนี เอกะสิงห์, มารีอามักดาเลนา วาณี-ฟรังซิสโก วุฒิชัย ชลธี, ฟรังซิสโก ด๋าย-อันนา เนย ยินดีเวช, ยวง ยู้เจ็ง แซ่ตั้ง, โรซา ไอซิม แซ่อึ้ง, ฟรังซิสโก พ.ท.หรั่ง ดิษฐสัตย์ธรรม, เปเรกรีเน อัชรินทร์ รัตนพล, เปาโล ประยูร หอมวิไล, อักแนส รัตนา ชาโรจน์, อันตน มณี-อันนา วัฒนา-อันนา สุพัตรา-ยอแซฟ สุเมธ-มารีอา สุภาณี-ฟรังซิสโก สุวามิตร-อันนา โด๊ย-เปโตร แทน-มารีอา ละออง รวมสำราญ,มารีอา ทัศนีย์-เปาโล ตาง-อักแนส ศรีเวียง เนียมวิัวัฒน์, อุทิศแด่ พระสงฆ์ นักบวช บรรดาคณาจารย์ นักเรียน และผู้ปกครอง ที่ล่วงลับไปแล้ว และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโรงเรียน, วิญญาณในไฟชำระ

อาทิตย์ที่ 18

06.30 น.

 

 

 

 

 

 

08.30 น.

10.00 น.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.00 น.

สมโภชพระวรกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้า

สุขสำราญ ครอบครัว เซซีลีอา ไพลิน กายสุต

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ พยุง-มารีอา อุทัย เอียงผาสุก, ลูซีอา อำภา-ด.ช.ไชยนันท์ รุจิพงศ์, เปโตร ประวิทย์-มารีอา วัชรี วิทวัสพงศ์, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, มัทธิว สง่า-อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ฟรังซีสโก เฉลิมพล-ยอแซฟ เฉลิมชัย-เปาโล เฉลิมชาติ แววเกกี, ร็อค เมือง-มารีอา กุหลาบ ดีสุดจิต, เปาโล สุดใจ กายสุต, เปาโล ไพศาล ดีสุดจิต, เซซีลีอา ยุพิน เจี่ยจวบสิน, เปโตร ราศรี-เทเรซา ฉอ้อน ทิวไผ่งาม, เปโตร ทวี ทิวไผ่งาม,อันนา นัชรี มั่นศิล, ครอบครัว พันธุมจินดา, ฟรังซีสโก สุมิตร ศรจิตติ, ฟรังซีสโก สมพล ศุระศรางค์, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ,อันนา กาญจนา ธีรวิฑูร, เปโตร ธีระ ธีรวิฑูร, อันตน ชัยยศ ธีรวิฑูร, ยอแซฟ ชัยยุทธิ์ ธีรวิฑูร, มารีอา นันทนา กิจเกษสุวรรณ, มารีอา ลำไย มาลีวงศ์, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ สัตบุรุษทุกครอบครัว

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, มีคาแอล พรพล พัธนพันธุ์, อากาทา พิลาวัลย์ ตรีมานคา และครอบครัว, เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร, มารีอา ปัณฑา ปัณฑวังกูร, มารีอา เปี่ยมขวัญ ปัณฑวังกูร, มารีอา นุชนาถ ปัณฑวังกูร, ยอแซฟ นิติวุฒิ สุวรรณประดิษฐ์ และครอบครัว, คาธารีนา อโณทัย สุวรรณประดิษฐ์ และครอบครัว, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, มารีอา ณัฏฐพัชร์ บุญสถิตย์ถาวร, นายพิทูร สุวรรณชัย, นางฟูจิตต์ ณ บางช้าง, มารีอา ธันยพร ศศิสุวรรณ และครอบครัว, คุณอดุลย์-คุณปัทมา สังขรัตน์, ยอแซฟ แอนโทนี สีฆโชค-มารีอา ศิริพร-เทเรซา ณฐ์ณิชญ์ชา ชาญนำสิน, มารีอา วิภาดา-แมรี่แอนด์ มารีพร ลิ้มสุธาโภชน์, อันนา ดิ่ว วิพัทนะพร และลูกหลานเหลน, ครอบครัว นายประวัติ งามละม้าย, ครอบครัว รุจิรากร, คุณวันเพ็ญ ครรชิตธนบดี และครอบครัว, ครอบครัว อุดมกิจ, คุณผ่องศรี พนมอุปถัมภ์ และลูกหลาน, เปโตร สุชาติ พัฒนกิจดำรงค์, นายพงษ์เทพ ดาวรัตนหงษ์, นางละออ เอี่ยมบำรุง, ครอบครัว แตงแก้ว, เฟลาโต ภีรภัช สาริกบุตร,นางอำไพ ชูแสง, ลูซีอา อนงค์ลักษณ์ อนุสรณ์เสรีชัย, นางสุพรรณี จันทรสันติ, เปาโล สมบัติ อนุพันธ์, เพ็ญวดี ธาราฉัตร, อนุชา แก้วจินดา, ครอบครัว เสรีสำราญ, ครอบครัว มาตุกุล, เทเรซา แก้วจิต สงวนบุญ และครอบครัว, อลิซาเบท ฐิตินันท์ ธรณ์ธรรม และครอบครัว, มาตินนา สมฤดี ไวกาสี, มารีอา วราภรณ์ นิมิตชัยธรรม, มารีอามักดาเลนา สุนีย์ โอสกุล, อันนา สริตา พฤกษอรุณ แลครอบครัว, แบร์นาแด๊ต ณัฐชวัล สายพรไพศาล, ฟรังซิสเซเวียร์ กฤตเมธ หลิ่วโรจน์ทรัพย์, สมาชิกคณะอัศวินแห่งศีลมหาสนิท (KBS.) วัดสามเสน, Mrs.Sue Markaretealton, คุณมรกต (อ้อย) เพื่อนนักเรียนเซนต์ฟรังฯ, ครอบครัว คุณประธาน โคมิน, โมทนาคุณพระ, โมทนาคุณแม่พระ

อุทิศ เรย์มองด์ ธานี ลวสุต, ครอบครัว ชื่นพุฒิ, อันนา สำรวม ชื่นพุฒิ, มารีอา ปิยะสุทธิ์ ใจสวัสดิ์ (ชื่นพุฒิ), เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, ยอแซฟ วิสิษฐ์-มาร์ธา สุดจิต มัจฉาชีพ, ฟรังซีสโก วิกรานต์ มีเฟื่องศาสตร์, นายชมภู เศรษฐกาญจน์, ยอแซฟ ประนิม ตรีมานคา, มารีอา เสรี ตรีมานคา, ฟรังซิสเซเวียร์ วิรัช-ยอแซฟ สมชัย อินทรสุขสันติ, โจเซฟ สุวิชากร ชินะผา, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุลเปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, มารีอา แผ้ว เทียนจุ้ย, ยอแซฟ สุรพล โมระเสริฐ, ยากอบ โชติวิศิษฏ์ ประพิณวงศ์, มารีอา ประทุม จำปาถิ่น, ฟรังซิสโก ประทีป งามพล, ฟรังซิสโก ชาญ อานามนารถ, อันนา เฟือง หอมวิลัย, เปาโล วันชัย หล่อวัฒนศิริกุล, ยอแซฟ วีระศักดิ์ เลิศโสภา, เปโตร ศรีมงคล-เทเรซา เฉลา เพ็ญไพจิตร, ยอแซฟ ธนพันธ์ เพ็ญไพจิตร, อันนา เฉลียว เคนแก้ว, อันนา สุภาพ เหวียน, ยอแซฟ วันชัย เทียนวัง, โยเซฟ สุรปรีชา กาญจนเจริญ, อักแนส รัตนา ชาโรจน์, ลอเรนโซ มานะ เสรีสำราญ, เปาโล วราห์ ปานวิลัย, เปโตร ลึก พนมอุปถัมภ์ และญาติพี่น้องที่ล่วงลับ, เปาโล ชูชีพ ชมจินดา, ยอแซฟ พล.ต.ท.สุพจน์-นางอมรา-พล.ต.ต.ทวี ณ บางช้าง, ยวง หล่อติ๊ด-มารีอา โซวม่วย, มารีอา ปุ๊ยเจ้-มารีอา ป้อฮุ้น, ยวงบัปติสตา สุมน-มารีอา สุวรรณา ชินะผา, ยอแซฟ ธนาชัย (ประเสริฐ) เสนาจักร, มารีอา สมหมาย สอนเทพ, เปโตร สนั่น-เปโตร ทวีป-ยอแซฟ สำอางค์-มารีอา กุหลาบ หอมประทุม, ครอบครัว ชนวัฒน์, ครอบครัว สิทธิ, ครอบครัว เค้ามูล, ครอบครัว ไทยมี, มารีอามักดาเลนา วาณี-ฟรังซิสโก วุฒิชัย ชลธี, โซซีโม กมล-มารีอา กิมล้วน สังขรัตน์, ยอแซฟ ถนอม สุหฤทดำรง, มารีอา เง็กเอ็ง แซ่ฉั่ว, อันเดร สมจิตร-ยอแซฟ สุรศักดิ์ มีขันทอง, ยวงบัปติสตา สุนทร อินจีน, โทมัส เจริญ-อันนา มิ่งขวัญ วิพัทนะพร, วิคตอเรีย ถมยา ไผ่งาม, ยอแซฟ สุเทพ มาตุกุล, แบร์นาแด๊ต สมสมร ลวสุต, ยอแซฟ ประจิตต์-อักแนส อุดมศรี-แทแรส กัลยา-เปาโล สุทธิพงศ์ ชัยเจริญ, อันตน เสถียร-ลูซีอา ลมัย ชมไพศาล, วิญญาณสกุล ชมไพศาล และกรีกุล, เปเรกรีเน อัชรินทร์ รัตนพล, ทุกคนในครอบครัว ดาวรัตนหงษ์ และเอี่ยมบำรุง, เทเรซา วารินทร์ ศรีสมพงษ์, เซซีลีอา จินดา-คุณตา เลียน ราชกิจ, มารีอา ลำดวน โสภาษิต, อันนา วารี ยังนึก, นายณัฐชนนท์กฤต เนื้อเย็น, แบร์นาแด๊ต ผล ฤกษ์โสภา, ซิลแวสแตร์ พันธุ์ธัช จิตต์จำนง, ยอแซฟ กุหลาบ-อันนา มณี ตรีโสภา, ตระกูล อนุพันธ์-ตระกูล ตันเจริญ, เฮเลนา สมถวิล-ฟรังซิสเซเวียร์ ภิรมย์ เจริญศุข, วิญญาณสมาชิกคณะอัศวินแห่งศีลมหาสนิท (KBS.) วัดสามเสน, มาร์การิตา ละม่อม หอมวิไล, กาโรโล สยาม-มารีอา ยู่ซือ สังขรัตน์, มารีอา อังเยลา ผ่องศรี เมฆสุวรรณ, คุณบุญยงค์ ฐาปนกุล, วิญญาณในไฟชำระและวิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง

อุทิศ เปาโล ศิริ-มารีอา วิจิตร พีรมนตรี, มารีอา ชูชื่น ธนสมบูรณ์, ยอห์น บัปติสต์ ชุติพนธ์ ธนสมบูรณ์, เปโตร อำนวย-เทเรซา บุญยัง สังขรัตน์, เทเรซา นัฏ ยอดประเสริฐ, เปาโล สิงห์แก้ว วัฒนาวี, มารีอา สง่า วัฒนาวี, อันนา ซอย-ยอแซฟ มานิตย์ รอดเสียงล้ำ, มารีอา สมศรี-มารีอา สมฤดี ธวัชวงษ์, อันตน มณี-อันนา วัฒนา-อันนา สุพัตรา-ยอแซฟ สุเมธ-มารีอา สุภาณี-ฟรังซิสโก สุวามิตร-อันนา โด๊ย-เปโตร แทน-มารีอา ละออง รวมสำราญ, มารีอา ทัศนีย์-เปาโล ตาง-อักแนส ศรีเวียง เนียมวิัวัฒน์, เรอเนย์ สมนึก เตมียเสน, แบร์นาแด๊ต สมสมร ลวสุต, วิญญาณในไฟชำระ

 

 

______________________________________

‘Do not take a false oath,

but make good to the Lord all that you vow.’

______________________________________________

The Most Holy Trinity – Solemnity

11 June 2017

The Most Holy Trinity –

Solemnity

©Evangelizo.org 2001-2017

 

 

 

 

_________________________________

13 June 2017

Saint of the day

St. Anthony of Padua,

(1195-1231)

©Evangelizo.org 2001-2017

_______________________________________________

11 June 2017

Saint of the day

St. Barnabas,

Apostle

 

©Evangelizo.org 2001-2017

 

 

 

__________________________________________

PLEASE JOIN

DAILY MASS & SUNDAY MASS

READ

DAILY GOSPEL OF THE LORD JESUS

with

DAILY COMMENTARY OF THE DAY

and

SAINTS OF THE DAY

ALSO READ

From

SAINT FRANCIS XAVIER NEWSLETTER IN THAI

NEWSLETTER IN THAI

THANK YOU

***********************************************

“This is my commandment:

love one another as I love you.”

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s