สารวัด วัดนักบุญฟรังซีสเซเวียร์

18 June 2017. St. Francis Xavier Newsletter. ปีที่ 51 ฉบับที่ 25 วันอาทิตย์ที่ 18 มิถุนายน 2017

St. Francis Xavier Church Newsletter.

ปีที่ 51 ฉบับที่ 25 วันอาทิตย์ที่ 18 มิถุนายน 2017

_____________________________________

สมโภชพระกายพระโลหิตพระคริสตเจ้า

ปีที่ 51 ฉบับที่ 25 วันอาทิตย์ที่ 18 มิถุนายน 2017

As you go, make this proclamation:

‘The kingdom of heaven is at hand.’”

จนถึงทุกวันนี้พระเยซูคริสตเจ้าในศีลมหาสนิท

ยังคงสั่งสอนพวกเราให้รู้จักมีความนอบน้อมเชื่อฟัง

วันฉลองสมโภชพระกายและพระโลหิตของพระเยซูคริสตเจ้าวันนี้ เราก็มักจะคิดถึง และพูดถึง การประทับอยู่ของพระเยซูเจ้าภายใต้ ปัง และเหล้าองุ่น ซึ่งเราเรียกกันในปัจจุบันว่าศีลมหาสนิท แต่ในสมัยเมื่อ 50 ปีก่อนในหนังสือคำสอนซึ่งแปลโดยพระคุณเจ้า ยอแซฟ ยวง นิตโย ท่านเรียกศีลนี้ว่า ศีลสุหรรษทาน พร้อมกับให้คำอธิบายตามหลักนิรุกติศาสตร์ของคำนี้ อันมีความเป็นมาต้นเดิมจากภาษากรีกและลาติน Eucharistia

ศีลมหาสนิทเป็นพระธรรมล้ำลึก หรือสมัยโบราณใช้คำว่า พระอคาธัตถ์ ของการประทับอยู่ของพระเยซูคริสตเจ้าภายใต้รูปปรากฏของปังและเหล้าองุ่น

พวกเราคริสตชนมักจะคิดถึง และพูดถึงการประทับอยู่ของพระองค์ แต่มักจะลืมคิดถึง ที่มาที่ไปของการประทับอยู่นั้น คือลืมคิดถึงว่า พระเยซูคริสตเจ้าเข้ามาประทับอยู่ได้อย่างไร? และทรงประทับอยู่เพื่ออะไร?

    หลายคนก็จะตอบทันทีว่า “ก็เพื่อพระองค์จะได้มีชีวิตสนิทเป็นหนึ่งเดียวกับมนุษย์” ก็เป็นคำตอบที่ถูกต้อง แต่สำคัญสุดก็คือ พระองค์ต้องการสอนบางสิ่งบางอย่างแก่เรา

    ในปี ค.ศ.2009 อันเป็นปีครบรอบการเสียชีวิตครบรอบ 150 ปี ของนักบุญยวง มารีย์ วีอันเนย์ พระสงฆ์ และพระศาสนจักรก็ประกาศให้ปี 2009 เป็นปีพระสงฆ์ (A year for Priests/Annus Sacerdotalis) และในจดหมายเปิดปีพระสงฆ์ ฉบับลงวันที่ 16 มิถุนายน 2009 พระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 16 ตรัสให้ข้อคิดแก่พระสงฆ์ในหลาย ๆ เรื่อง แต่ที่สำคัญมาก ๆ พระองค์ได้ให้ข้อคิดเกี่ยวกับชีวิตพระสงฆ์ กับ ศีลมหาสนิท

พระองค์ได้พูดถึงความสำคัญ และความสูงส่งของศักดิ์สงฆ์ แต่ที่สำคัญสุด พระองค์ทรงชี้ให้ดูพระเยซูเจ้าเป็นแบบอย่าง เป็นต้นในเรื่องของความนอบน้อมเชื่อฟัง พระองค์ตรัสว่า “ดูซิ… การเป็นพระสงฆ์นั้นยิ่งใหญ่เพียงใด!….. พระสงฆ์พูดแค่คำสองคำ (นี่เป็นกายของเราที่จะมอบเพื่อท่าน) พระเป็นเจ้าก็ยอมนบนอบเชื่อฟัง เสด็จลงมาจากสวรรค์ เพื่อมาประทับอยู่ในแผ่นปังเล็ก ๆ นั้น…..”

“O, how great is the priest! … If he realized what he is, he would die… God obeys him: he utters a few words and the Lord descends from heaven at his voice, to be contained within a small host…”

    นี่คือที่มาที่ไปของการเสด็จมาประทับอยู่ในศีลมหาสนิทของพระเยซูคริสตเจ้า และสิ่งนั้นคือ ความนบนอบเชื่อฟังของพระองค์ พระเยซูคริสตเจ้าทรงนบนอบเชื่อฟังพระสงฆ์ แม้ในขณะถวายมิสซานั้นพระสงฆ์อาจจะยังเป็นคนบาปหรือยังอยู่ในสถานะบาป

    พระสันตะปาปาต้องการชี้ให้พระสงฆ์เห็นถึงความสำคัญของความนบนอบเชื่อฟัง อันจะนำมาซึ่งความสนิทสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดระหว่างชีวิตพระสงฆ์ กับชีวิตของพระเยซูเจ้า ชีวิตพระสงฆ์ต้องเป็นหนึ่งเดียวกับพระเยซูเจ้าผ่านทางความนบนอบเชื่อฟัง ไม่ใช่แค่การรับศีลมหาสนิท หรือถวายมิสซาประจำวัน แต่ต้องนบนอบเชื่อฟังในการปฏิบัติพระวาจาและคำสอนทุกข้อของพระองค์ในชีวิตประจำวันอีกด้วย

    พระเยซูไม่ใช่แค่สอนพระสงฆ์ แต่สอนพวกเราทุกคนที่เป็นคริสตชนด้วย เราที่เข้าไปรับศีลมหาสนิท ต้องมองดูแบบฉบับของพระเยซูคริสตเจ้าผู้ทรงนอบน้อมเชื่อฟัง และตัวเองที่เข้าไปรับพระองค์ในศีลมหาสนิทก็ต้องทำอย่างเดียวกันด้วย ที่จะนบนอบเชื่อฟังและปฏิบัติในสิ่งที่พระเยซูเจ้าสอนสั่ง ไม่ใช่แค่เดินไปรับศีล ด้วยความเคยชิน แต่ในชีวิตจริง ๆ ไม่เคย หรือไม่ค่อยปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระองค์สักเท่าไร

 

            สวัสดี

                                   คุณพ่อ สานิจ สถะวีระวงส์

______________________________________

“Give to the one who asks of you, and do not turn

your back on one who wants to borrow.”

ขอขอบคุณ

นายแพทย์ ไพรัช ดีสุดจิต

สนับสนุนกลุ่มคริสตชนอาสาสมัคร    1,000    บาท

____________________________________

“You may be children of your heavenly Father, for he makes his sun rise

on the bad and the good, and causes rain to fall on the just and the unjust. “

 

 

 

__________________________________

“When you pray, go to your inner room, close the door, and pray to your

Father in secret. And your Father who sees in secret will repay you.”

สภาภิบาลขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมบริจาคทุนทรัพย์ซ่อมหลังคาวัด

 • ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม        50,000        บาท
 • ดร.อภินันท์ ทรัพย์ธนมั่น        20,000        บาท
 • คุณสุภาวดี เยาวสังข์        20,000        บาท
 • คุณสรชา กีรตินวนันท์        3,000        บาท
 • คุณนันทพิมพ์ กิจนิจชีวะ        2,000        บาท
 • คุณไพฑูรย์ ยืนยง            2,000        บาท
 • คุณจงรักษ์ ดาวพิเศษ        2,000        บาท
 • คุณกัลยาลักษณ์ เกษมดาย        1,000        บาท

      ขอเชิญชวน     พี่น้องที่จะบริจาคทุนทรัพย์ช่วยซ่อมหลังคาวัดของเรา

             ต่อไปเชิญบริจาคได้ที่พระสงฆ์ทั้ง 3 องค์ค่ะ

 

 

 

________________________________

“Our Father in heaven, hallowed be your name,”

สภาภิบาลวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

สวัสดีค่ะพี่น้องที่รักทุกท่าน

    สภาภิบาลมี ข่าวสำคัญเร่งด่วน ที่จะแจ้งให้พี่น้องคริสตชนทุกท่านรับทราบว่า

ขณะนี้ หลังคาวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ บ้านพระบิดา ของพวกเรา เกิดการชำรุดมากขึ้นเรื่อย ๆ อันเนื่องมาจาก กระเบื้องบางส่วนเสื่อมสภาพลงหลายแห่ง เมื่อมีกระแสลมพายุแรง ฝนตกหนัก เป็นเหตุให้กระเบื้องที่เสื่อมสภาพขยับตัว เกิดรอยแตกแยกขึ้น ทำให้ฝนรั่วลงมายังฝ้าเพดาน และไหลลงมาอย่างรุนแรง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ตรงข้างพระแท่นกลางทั้งซ้ายและขวา ตามเสาด้านบนน้ำฝนไหลเป็นทางลงมา รวมทั้งระเบียงมุข ด้านบนหอนักบุญฟรังฯ และตามจุดต่าง ๆ อีกหลายจุด

คุณพ่อทั้งสามองค์และสภาภิบาล มิได้นิ่งนอนใจ เสาะแสวงหาช่างซ่อมหลังคาอยู่ตลอดเวลา จนกระทั่ง ดร.อภินันท์ ทรัพย์ธนมั่น สภาภิบาล ได้นำช่างมาซ่อมระเบียงมุขด้านบนหอนักบุญฟรังฯ และแก้ไขจนฝนหยุดรั่วลงมาแล้ว (ด้วยทุนทรัพย์ของท่านเอง) ต่อมาเมื่อฝนตกน้อยลง ก็ให้ช่างซ่อมหลังคาของโรงเรียนเปรมประชาขึ้นไปสำรวจหลังคาวัดอีกครั้ง ได้พบจุดที่ต้องแก้ไขเร่งด่วนอีกมากมาย สภาภิบาลจึงระดมหาเงินทุนเพื่อซ่อมหลังคาได้จำนวนเงิน หนึ่งแสนบาท เพื่อให้ ดร.อภินันท์ และรอง ผ.อ.เกรียงศักดิ์ รีบดำเนินการอย่างเร่งด่วน เงินจำนวนนี้ได้นำไปจัดซื้อกระเบื้องใหม่ และอุปกรณ์ต่าง ๆ จนหมด รวมทั้งค่าจ้างแรงงาน และทำการซ่อมจนเสร็จไปแล้วค่ะ

แต่พี่น้องคะ ความทุกข์ใจไม่มีวันสิ้นสุด เมื่อฝนตกหนัก ก็ยังพบรอยรั่วอีก และอย่างไม่ลดละ ทีมงานได้ขึ้นสำรวจต่อและกำลังหาหนทางปิดรอยรั่วนั้นให้จงได้

พี่น้อง น่ายกย่องคนงานของวัด นำโดยคุณกิ่ง ทุกครั้งที่ฝนตก ไม่ว่าจะเป็นเวลาใด พวกเขาต่างก็หิ้วภาชนะรองน้ำ ผ้าขี้ริ้วไปคอยเช็ดน้ำฝน รอจนฝนหยุดตก ขอบพระคุณมาก ๆ ค่ะ (ไปรับรางวัลบนสวรรค์กันนะน้อง ๆ)

______________________________________

“Come to me, all you who labor and are burdened,

and I will give you rest.

ประกาศแต่งงาน

(ครั้งที่ 1)

ฟรังซิสโก กันต์ กลิ่นส่ง

        บุตร                นาย วิศิษฐ์ – มารีอาเทเรซา เรวดี กลิ่นส่ง

        กับ                            นางสาว ณิชยา โกศลวงศ์

        บุตรี                นาย ณรงค์ – นางวิยะดา โกศลวงศ์

พิธีแต่งงานที่วัดแม่พระลูกประคำ (กาลหว่าร์)

วันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม ค.ศ.2017  เวลา 10.00 น.

ขอคำภาวนาแด่คู่สมรสให้มีความสุขในชีวิต และท่านใดที่ทราบข้อขัดขวาง กรุณาแจ้งให้พระสงฆ์ทราบ

 

 

________________________________________

“John is his name,”

ประชาสัมพันธ์

 1.  พระสงฆ์ไปประชุม และพักผ่อนประจำปีร่วมกันในเขต 2   วันที่ 19 – 22 มิถุนายน ศกนี้

   จึงของดมิสซา ตั้งแต่ค่ำวันจันทร์ที่ 19 จนถึงค่ำวันพฤหัสฯที่ 22  มิถุนายน ศกนี้

    นอกนั้นมีตามปกติ

 1.  ทางสำนักงานคาทอลิกสงเคราะห์ผู้ประสบภัยและผู้ลี้ภัย (โคเออร์)

    ขอเชิญพี่น้องร่วมทำบุญเพื่อจัดซื้อข้าวสารและอาหารแห้ง

   สำหรับเด็กที่ศูนย์เยาวชนพระกุมารเยซู บ้านแป้ง จ.สิงห์บุรี

  รวมทั้งคนพิการและผู้สูงอายุที่ยากไร้ ใน จ.สระแก้ว และ จ.สุรินทร์

 1. เปิดสอนคำสอนผู้ใหญ่ เพื่อเตรียมรับศีลล้างบาป

    เรียนทุกวันอาทิตย์  เวลา 10.00 น. ที่ห้องคำสอน

 1. ขอเชิญพี่น้องร่วมพิธีสมโภชพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า

    ในวันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน ศกนี้ เวลา 10.00 น.

    หลังพิธีมีแห่พระรูปพระหฤทัย

 1. ถุงทานนักบุญเปโตร (St.Peter’s Peance)

   วันอาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม เป็นวันสมโภชนักบุญเปโตร และเปาโล

   สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย พร้อมกับวัดต่าง ๆ ทั่วโลก จัดส่งถุงทานของวัด และส่งมอบให้สมเด็จพระสันตะปาปาจะได้ทรงนำไปใช้ตามพระราชประสงค์ ในการเสด็จเยี่ยมเยียน เดินทาง พบปะและเพื่อช่วยเหลือตามพระราชอัธยาศัย ให้เราช่วยพระสันตะปาปาเพื่อช่วยเหลือผู้อื่น

        ดังนั้น วัดสามเสนของเราจะรวบรวมถุงทาน ตั้งแต่ค่ำวันเสาร์ที่ 1 ก.ค. และทุกรอบมิสซาวันอาทิตย์ที่ 2 ก.ค.ศกนี้ จัดส่งไปที่สำนักพระสังฆราชต่อไป จึงขอเชิญชวนพี่น้องทุกท่านร่วมบริจาคเงินใส่ถุงทานในวันดังกล่าว

___________________________________________

18 June 2017

 

The Most Holy Body and Blood of Christ (Corpus Christi) – Solemnity

 

 

 

______________________________________

23 June 2017

The Most Sacred Heart of Jesus –

Solemnity

มิสซาประจำสัปดาห์

จันทร์ที่ 19

06.00 น.

 

 

 

 

 

 

 

19.00 น.

น.โรมูอัลโด เจ้าอธิการ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว

อุทิศ วิญญาณครอบครัว “อาภรณ์รัตน์”, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุลเปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา บรรจง สถิตย์ถาวร, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, ฟรังซิสโก ชอบ-มารีอา ประสาร มณีน้อย, ยอแซฟ กระสาน ไกรประสิทธิ์, ฟรังซีสโก ปรีชา-มารีอา อำพัน กานตานนท์, เปาโล เสงี่ยม-เอลีซาเบธ จ่อน แววเกกี, เปเรกรีเน อัชรินทร์ รัตนพล, ยุสตินา สมาน-ฮังรีแอตตา จันทรัตน์ สมบัติเจริญ, ฟรังซีสกา ลมูล พันธุมจินดา, เปาโล สุดใจ กายสุต, ฟรังซีสโก ยิ้ม โชติพงศ์, ยวงบัปติสตา แสวง ศรจิตติ, มอนิกา ทับทิม-ยอแซฟ สำอางค์ ปานฟัก, เปาโล ซิม หฤทัย, เทเรซา วาสนา หฤทัย (ครบ 1 ปี), วิญญาณในไฟชำระ

งดมิสซา

อังคารที่ 20

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 11 เทศกาลธรรมดา

งดมิสซา

งดมิสซา

พุธที่ 21

06.00 น.

19.00 น.

ระลึกถึง น.หลุยส์ คอนซากา นักบวช

งดมิสซา

งดมิสซา

พฤหัสฯที่ 22

 

06.00 น.

19.00 น.

น.เปาลิน แห่งโนลา พระสังฆราช

น.ยอห์น ฟิชเชอร์ และโทมัส โมร์ มรณสักขี

งดมิสซา

งดมิสซา

ศุกร์ที่ 23

06.00 น.

 

 

19.00 น.

สมโภชพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุลเปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, ยวงบัปติสตา ชุน-มารีอา หวุน-มารีอา ทองสุข ธาดาประสิทธิ์, ดอมินิก วินัย ไชยประเสริฐ, เปโตร ต่วน, อักแนส กิมลี้, ยอแซฟ สุนทร, มารีอา ธีรวรรณ, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, คล้ายวันเกิด 64 ปี มารีอา พรทิพย์ ตั้งตระการ, ครอบครัว ศุภวิไล, มารีอา รตาภา อาวะจินดา, อันนา สุดา รุธิรกนก

อุทิศ มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เปาโล พลตรี สง่า-อันนา วิเชียร วิลัยทอง, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, ยอแซฟ เซียวจือ แซ่เอี้ย, อักแนส สุภาพ ศรีธัญญรัตน์, เปเรกรีเน อัชรินทร์ รัตนพล, มารีอา จาด, เปโตร อดุลย์ รัตนวลี, ยอแซฟ ฉุ่น แซ่ตั้น, อักแนส ริ้ว ยุ่นประยงค์, โรซา ระเบียบ แสงประสิทธิ์, ฟรังซิสโก กระแสร์ ไกรประสิทธิ์, ยวงบัปติสตา พึงใจ-อากาทา จำปา ไกรบุญ, เปาโล ซิม หฤทัย, เทเรซา วาสนา หฤทัย, วิญญาณในไฟชำระ

เสาร์ที่ 24

06.00 น.

 

 

19.00 น.

สมโภช น.ยอห์น แบปติสต์ บังเกิด

อุทิศ มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, ดอมินิโก อุไร-โรซา เสนอ ศรีบุญเลิศ, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุลเปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, เปาโล สุดใจ กายสุต, ตามจุดประสงค์ผู้ขอ, อันนา กาญจนา ธีรวิฑูร, เปโตร ธีระ ธีรวิฑูร, อันตน ชัยยศ ธีรวิฑูร, ยอแซฟ ชัยยุทธิ์ ธีรวิฑูร, เซซีลีอา ละมูล ศรจิตติ, ฟรังซีสโก ธีรรัตน์, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, มารีอา ยินดี ธาราวร, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, อันนา สุดา รุธิรกนก, วันเกิด เทเรซา มณฑิรา โตสงวน, ครอบครัว รวมสำราญ

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอามักดาเลนา ประสพศรี พันธุมจินดา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, มีคาแอล ประสิทธิ์-เอลิซาเบท ประทุม สิทธิ, เปโตร พงษ์ศักดิ์ สิทธิ, วิญญาณญาติพี่น้องตระกูล “ชนวัฒน์”, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เปโตร จำนงค์-นางมันทนา งามศิริจิตต์, ยวงบัปติสตา เมธี อาภรณ์รัตน์, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, นิโคลัส วีรวัฒน์ รุธิรกนก, ยอแซฟ ประสิทธิ์-มารีอา สุนี เอกะสิงห์, มารีอามักดาเลนา วาณี-ฟรังซิสโก วุฒิชัย ชลธี, เปเรกรีเน อัชรินทร์ รัตนพล, มารีอา จินตนา แสงวณิช และหลานทั้ง 2, เทเรซา ปราณี หอมวิไล, เอลิซาเบธ ลำพูน โรจนสุธี, มารีอา สงบ สุขพัฒน์, ยอแซฟ ฉุ่น แซ่ตั้น, อักแนส ริ้ว ยุ่นประยงค์, ยอแซฟ หมอวาศ-มารีอา สุด ประดิษฐ์จุสิน, ยอแซฟ วิณิน-มารีอา ชลูด พันธุมจินดา, ยอแซฟ พิพัฒน์-เฮเลนา อุไรลักษณ์ อิศรภักดี, เปาโล ซิม หฤทัย, เทเรซา วาสนา หฤทัย, ยอแซฟ ธาตรี, วิญญาณในไฟชำระ

อาทิตย์ที่ 25

06.30 น.

 

 

 

 

 

 

08.30 น.

10.00 น.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.00 น.

อาทิตย์ที่ 12 เทศกาลธรรมดา

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ พยุง-มารีอา อุทัย เอียงผาสุก, ลูซีอา อำภา-ด.ช.ไชยนันท์ รุจิพงศ์, เปโตร ประวิทย์-มารีอา วัชรีวิทวัสพงศ์, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, มัทธิว สง่า-อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ฟรังซีสโก เฉลิมพล-ยอแซฟ เฉลิมชัย-เปาโล เฉลิมชาติ แววเกกี, ร็อค เมือง-มารีอา กุหลาบ ดีสุดจิต, เปาโล สุดใจ กายสุต, โทมา ขุนพิลาศ-มารีอา สวน กายสุต, เซซีลีอา ยุพิน เจี่ยจวบสิน, เปโตร ราศรี-เทเรซา ฉอ้อน ทิวไผ่งาม, เปโตร ทวี ทิวไผ่งาม, ฟรังซีสโก สุมิตร ศรจิตติ, ฟรังซีสโก สมพลศุระศรางค์, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, อันนา กาญจนา ธีรวิฑูร, เปโตร ธีระ ธีรวิฑูร, อันตน ชัยยศ ธีรวิฑูร,ยอแซฟ ชัยยุทธิ์ ธีรวิฑูร, มารีอา นันทนา กิจเกษสุวรรณ, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ สัตบุรุษทุกครอบครัว

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, มีคาแอล พรพล พัธนพันธุ์, อากาทา พิลาวัลย์ ตรีมานคา และครอบครัว, เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร, ประสิทธิ์-มารีอา นุชนาถ-กฤต กิจวิวัฒนการ, แม่เสาวนีย์ เลาหไทยมงคล, มารีอา ปัณฑา ปัณฑวังกูร,มารีอา เปี่ยมขวัญ ปัณฑวังกูร, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, มารีอา ณัฏฐพัชร์ บุญสถิตย์ถาวร, มารีอา ธันยพร ศศิสุวรรณ และครอบครัว, ยอแซฟ สุชารีย์ แสงหาญ และครอบครัว, อันนา สริตา พฤกษอรุณ และครอบครัว, มารีอา วิภาดา-แมรี่แอนด์ มารีพร ลิ้มสุธาโภชน์, อันนา ดิ่ว วิพัทนะพร และลูกหลานเหลน, ครอบครัว รุจิรากร, เทเรซา แก้วจิต สงวนบุญ และครอบครัว,อลิซาเบท ฐิตินันท์ ธรณ์ธรรม และครอบครัว, แบร์นาแด๊ต ณัฐชวัล สายพรไพศาล, ฟรังซิสเซเวียร์ กฤตเมธ หลิ่วโรจน์ทรัพย์, อักแนส นาตยา พงษ์สัตยาพิพัฒน์ และครอบครัว, ครอบครัว ยวง พงษ์ศักดิ์ ธาราฉัตร, ครอบครัว เทเรซา จันทนา อิทธิธีรรักษ์, ครอบครัว เทพพิทักษ์, ครอบครัว คุณประธาน โคมิน, กมล เตมัยสมิธิ, มารีอา เมธาวี ชีวะเรืองโรจน์, นางวีณา วงเวียน, ครอบครัว ลูซีอา วราพรรณ มีเฟื่องศาสตร์, เรยีนา สุดคนึง บูรณกฤตยากรณ์, จอห์น คุณณากร ทรัพยวณิช, ครอบครัว มารีอา ซิวอิม แซ่ลี้, ไชยภพ-ดาวิน-สุชา เหลืองจินดารัตน์, ดอมินิก ซาวีโอ อลงกต-ยวง บอสโก อติชาต ปิติสันต์, นางละออ เอี่ยมบำรุง และทุกคนในครอบครัว ดาวรัตนหงษ์, นางสุพรรณี จันทรสันติ, เทเรซา ปรานอม หมั้นทรัพย์, ยอแซฟ แอนโทนี สีฆโชค-มารีอา ศิริพร-เทเรซา ณฐ์ณิชญ์ชา ชาญนำสิน, สุขภาพ-หน้าที่การงาน มารีอา ศิริพร ชาญนำสิน, มารีอา รัศมี ชานนท์, ครอบครัว ฤกษ์ปิยะทรัพย์, ครอบครัว เปาโล ประเสริฐ แก้วศักดาศิริ, อันนา นิภา หอมประทุม, ฟรังซิส วุฒิภัทร จิวรฤกษ์, มาตินนา สมฤดีไวกาสี, เปโตร ธรรมศลิษฎ์ พันธุเมธากุล, อัญชลี วิพัทนะพร, สังคม พนมอุปถัมภ์, คุณดวงตา เลืองถิ และครอบครัว, โมทนาคุณพระโต, โมทนาคุณแม่พระ

อุทิศ เรย์มองด์ ธานี ลวสุต, ครอบครัว ชื่นพุฒิ, อันนา สำรวม ชื่นพุฒิ, มารีอา ปิยะสุทธิ์ ใจสวัสดิ์ (ชื่นพุฒิ), มารีอา ลำดวน โสภาษิต, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, อันนา เฉลียว เคนแก้ว, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ยอแซฟ วิสิษฐ์-มาร์ธา สุดจิต มัจฉาชีพ, ฟรังซีสโก วิกรานต์ มีเฟื่องศาสตร์, นายชมภู เศรษฐกาญจน์, ฟรังซิสเซเวียร์ วิรัช-ยอแซฟ สมชัย อินทรสุขสันติ, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, โจเซฟ สุวิชากร ชินะผา, ยอแซฟ ประนิม ตรีมานคา, มารีอา เสรี ตรีมานคา, มารีอา แผ้ว เทียนจุ้ย, เปาโล วราห์ ปานวิลัย, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุลเปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, โรซา ระเบียบ แสงประสิทธิ์, ยอแซฟ สุรพล โมระเสริฐ, ยากอบ โชติวิศิษฏ์ ประพิณวงศ์, ฟรังซิสโก ชาญ อานามนารถ, อันนา เฟือง หอมวิลัย, มารีอา ประทุม จำปาถิ่น, ฟรังซิสโก ประทีป งามพล, เปโตร ศรีมงคล-เทเรซา เฉลา เพ็ญไพจิตร, ยอแซฟ ธนพันธ์ เพ็ญไพจิตร, ยอแซฟ วันชัย เทียนวัง,เปาโล วันชัย หล่อวัฒนศิริกุล, ยวง หล่อติ๊ด-มารีอา โซวม่วย, มารีอา ปุ้ยเจ้-มารีอา ป้อฮุ้น, เปาโล ชูชีพ ชมจินดา, ยอแซฟ ธนาชัย (ประเสริฐ) เสนาจักร, ยอแซฟ วีระศักดิ์ เลิศโสภา, เปโตร สนั่น-เปโตร ทวีป-ยอแซฟ สำอางค์-มารีอา กุหลาบ หอมประทุม, ครอบครัว ชนวัฒน์, ครอบครัว สิทธิ, ครอบครัว เค้ามูล, ครอบครัว ไทยมี, เปาโล ปรีดา กาญจนเจริญ, มารีอามักดาเลนา วาณี-ฟรังซิสโก วุฒิชัย ชลธี, ยอแซฟ ถนอม สุหฤทดำรง, มารีอา เง็กเอ็ง แซ่ฉั่ว, โยเซฟ จันทร์-มารีอา ฮ้อง แก้วศักดาสิริ และญาติที่ล่วงลับ, ตระกูล “สกุลทอง”, โทมัส เจริญ-อันนา มิ่งขวัญ วิพัทนะพร, นางวิมล ดาวรัตนหงษ์ และครอบครัว ดาวรัตนหงษ์ที่ล่วงลับ, ยอแซฟ ประจิตต์-อักแนส อุดมศรี-แทแรส กัลยา-เปาโล สุทธิพงศ์ ชัยเจริญ, อันตน เสถียร-ลูซีอา ลมัย ชมไพศาล, วิญญาณสกุล ชมไพศาล และกรีกุล, เปเรกรีเน อัชรินทร์ รัตนพล, เทเรซา วารินทร์ ศรีสมพงษ์, ยอแซฟ สนิท-ปุลเกรีอา สิรินทร์-เซซีลีอา อำพัน ปิติสันต์, กาโรโล สยาม-มารีอา ยู่ซือ สังขรัตน์, โรซา ลิ้ม สอนเทพ, ฟรังซิสโก บานเย็น สอนเทพ, เปาโล สมทรง พูลสวัสดิ์, อันตน กรุง-มารีอา ย่าง, ยวงบัปติสตา สุมน-มารีอา สุวรรณา ชินะผา, แบร์นาแด๊ต ชฎาภรณ์ พงษ์สัตยาพิพัฒน์,มารีอา อังเยลา ผ่องศรี เมฆสุวรรณ, เซซีลีอา จินดา-คุณตา เลียน ราชกิจ, เอลิซาเบธ ลำพูน โรจนสุธี, นายโษฑษธา ฤดีใจ, เปาโล สวิง-โรซา สุภาพ ศุระศรางค์, อันนา วารี ยังนึก, เฮเลนา สมถวิล-ฟรังซิสเซเวียร์ ภิรมย์ เจริญศุข, แบร์นาแด๊ต สมสมร ลวสุต, นายทวีศักดิ์ ศรีวรขาน, นายสหพล ศรีวรขาน, โรโดโฟ้-ริซาลิน้า-เฟอร์มิน่า แมนซาโน, วิญญาณ “น้องน๊อต”, ปู่ย่าอาน-ตายายแฮว ญาติพี่น้องที่ล่วงลับ, อันเดร สมจิตร-ยอแซฟ สุรศักดิ์ มีขันทอง, ดวงวิญญาณในสกุล สังขรัตน์, พ่อธง เลาหไทยมงคล, บรรพบุรุษครอบครัว กิจวิวัฒนการ และเลาหไทยมงคล, สินธุ ล้อสีทอง, สมเกียรติ แซ่โง้ว, เปโตร โม่-มาร์ธา เตือ, เปาโล ซ่งเง็ก-อังเดร เลี่ยงเพียว แซ่ฉั่ว, มาการิตา มุ่ยเอง แซ่ตั้ง, มารีอา พรเพ็ญ ฉายาประจักษ์กุล, เปาโล ซิม หฤทัย, เทเรซา วาสนา หฤทัย, อันนา มารศรี สิทธิโชค, อักแนส มาลี ลวสุต, วิญญาณเด็กที่ถูกทำแท้ง, วิญญาณในไฟชำระและวิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง

สุขสำราญ ครอบครัว รวมสำราญ, การดำเนินกิจการของ คุณสามารถ ฉ่ำประวิง และทุกคนในครอบครัว

อุทิศ เปาโล ศิริ-มารีอา วิจิตร พีรมนตรี, มารีอา ชูชื่น ธนสมบูรณ์, ยอห์น บัปติสต์ ชุติพนธ์ ธนสมบูรณ์, เปโตร อำนวย-เทเรซา บุญยัง-โรซา ลำใย สังขรัตน์, เทเรซา นัฏ ยอดประเสริฐ, มาร์ธา ลักขณา สันติพร, เปาโล สิงห์แก้ว วัฒนาวี, มารีอา สง่า วัฒนาวี, อันนา ซอย-ยอแซฟ มานิตย์ รอดเสียงล้ำ, มารีอา สมศรี-มารีอา สมฤดี ธวัชวงษ์ อัลแซลโม สมพงษ์ ลวสุต, แบร์นาแด๊ต สมสมร ลวสุต, มาการีตา วรพร พันธุมจินดา, วิญญาณในไฟชำระ

_____________________________________

24 June 2017

The Nativity of Saint John the Baptist

– Solemnity

 

_________________________________________

PLEASE JOIN

DAILY MASS & SUNDAY MASS

READ

DAILY GOSPEL OF THE LORD JESUS

with

DAILY COMMENTARY OF THE DAY

and

SAINTS OF THE DAY

ALSO READ

From

SAINT FRANCIS XAVIER NEWSLETTER IN THAI

NEWSLETTER IN THAI

THANK YOU

***********************************************

“This is my commandment:

love one another as I love you.”

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s