สารวัด วัดนักบุญฟรังซีสเซเวียร์

25 June 2017. St. Francis Xavier Newsletter. ปีที่ 51 ฉบับที่ 26 วันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 2017

St. Francis Xavier Church Newsletter.

ปีที่ 51 ฉบับที่ 26 วันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 2017

_____________________________________

สมโภชพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า

ปีที่ 51 ฉบับที่ 26 วันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 2017

“Whoever denies me before others,

I will deny before my heavenly Father.”

 

บาปและความตาย   ความเชื่อฟังและชีวิต

“บาปเข้ามาในโลกเพราะมนุษย์คนเดียว และความตายเข้ามาเพราะบาปฉันใด ความตายก็แพร่กระจายไปถึงมนุษย์ทุกคน เพราะมนุษย์ทุกคนทำบาปฉันนั้น”

เวลาอ่านประโยคดังกล่าวของนักบุญเปาโล เราอาจจะเกิดความสับสนในความหมายของคำว่า บาป และความตาย

ถ้าอาดัมและเอวาไม่ทำบาป มนุษย์ก็จะไม่ตาย แต่เพราะอาดัมและเอวาทำบาป มนุษย์จึงต้องตาย เพราะฉะนั้นพวกเราจึงรุมประณามอาดัมและเอวา จากการที่ท่าน 2 คนได้ทำบาป

คำว่า บาป คือการประพฤติขัดคำสั่งของพระเป็นเจ้า ไม่ว่าจะเป็นคำสั่งอันใด สำหรับอาดัมและเอวา พระเจ้าทรงสั่งว่า “ท่านจะกินผลไม้จากต้นไม้ทุกต้นในสวนได้ แต่อย่ากินจากต้นไม้แห่งความรู้ดีรู้ชั่ว วันใดที่ท่านกินผลไม้จากต้นนั้น ท่านจะต้องตาย” (ปฐมกาล 2 ข้อ 16-17) จากคำสั่งดังกล่าว มนุษย์ก็เริ่มตีความว่า ผลไม้ต้องห้ามนั้นคือ ผลแอ๊ปเปิ้ล ไม่รู้คิดกันมาได้อย่างไร กลายเป็นการโต้เถียงระหว่างบุคคลที่ทำตนเป็นผู้รอบรู้ ว่าผลไม้นั้นก็คือ แอ๊ปเปิ้ลต้องห้าม คิดกันจนเละเทะเลยเถิด

แค่กินผลไม้เพียงลูกเดียวจะทำให้ตายได้อย่างไร?

มนุษย์มักจะทำตัวเป็นผู้รอบรู้ แต่ไม่รู้จักแยกแยะ

มนุษย์เกิดมาก็ต้องรู้จักปฏิบัติตามคำสั่งของพระ ผู้ทรงสร้างตนและให้ชีวิตแก่ตน ถ้าขัดขืนคำสั่งของพระได้ เท่ากับมนุษย์ตั้งตัวเป็นใหญ่ด้วย ความไม่เชื่อฟัง ความไม่เชื่อฟังของมนุษย์ ทำลายความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับพระ อีกทั้งยังทำลายความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ด้วยกันเองอีกด้วย

ส่วนความหมายของความตายก็เช่นกัน ท่านเปาโลอธิบายเรื่องของความตาย ซึ่งมีความหมายไม่ใช่ การหมดลมหายใจ หรือ การสิ้นสุดของชีวิตในโลก พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ให้มีธรรมชาติของการ เกิด แก่ เจ็บ ตาย ความหมายของความตายของท่านเปาโลก็คือ ชีวิตที่ตัดขาดจากพระเป็นเจ้า อันเกิดจากความไม่นบนอบเชื่อฟังขณะยังมีลมหายใจ

    คนที่ไม่เชื่อฟัง หรือละเมิดคำสั่งไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของพระเป็นเจ้า ก็เท่าตัดความสัมพันธ์ระหว่างตัวเองกับพระ เขายังมีลมหายใจ เดินไปเดินมาได้ แต่ก็เป็นคนที่ตายไปแล้ว

การขัดคำสั่งของบิดามารดาเดิมเป็นพฤติกรรมที่ตกทอดมายังลูกหลานจนถึงยุคปัจจุบัน และความตายก็ยังเป็นผลของความไม่เชื่อฟัง ที่ส่งต่อมาจนถึงตนยุคปัจจุบันเช่นกัน มันเป็นพฤติกรรม สืบสายเลือด

    พระเยซูเจ้าเสด็จมาบังเกิดเป็นมนุษย์ ทรงสืบสายเลือดของความเป็นมนุษย์ พระองค์มาบังเกิดเพราะความนอบน้อมเชื่อฟัง ทรงสอนให้พวกเรารู้จักนบนอบเชื่อฟังคำสั่งของพระเจ้า และความเชื่อฟังนี้จะนำมาซึ่งความไม่ตาย อันหมายถึงชีวิตที่สนิทสัมพันธ์กับพระเจ้าตลอดเวลา

            สวัสดี

คุณพ่อ สานิจ สถะวีระวงส์

_________________________________________

Simon Peter said in reply,

“You are the Messiah, the Son of the living God.”

______________________________

ประชาสัมพันธ์

  1. ทางสำนักงานคาทอลิกสงเคราะห์ผู้ประสบภัยและผู้ลี้ภัย (โคเออร์)

   ขอเชิญพี่น้องร่วมทำบุญเพื่อจัดซื้อข้าวสารและอาหารแห้ง

   สำหรับเด็กที่ศูนย์เยาวชนพระกุมารเยซู บ้านแป้ง จ.สิงห์บุรี

  รวมทั้งคนพิการและผู้สูงอายุที่ยากไร้ ใน จ.สระแก้ว และ จ.สุรินทร์

  1. เปิดสอนคำสอนผู้ใหญ่ เพื่อเตรียมรับศีลล้างบาป

    เรียนทุกวันอาทิตย์  เวลา 10.00 น. ที่ห้องคำสอน

  1. ถุงทานนักบุญเปโตร (St.Peter’s Peance)

    วันอาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม เป็นวันสมโภชนักบุญเปโตร และเปาโล

   สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย พร้อมกับวัดต่าง ๆ ทั่วโลก จัดส่งถุงทานของวัด และส่งมอบให้สมเด็จพระสันตะปาปาจะได้ทรงนำไปใช้ตามพระราชประสงค์ ในการเสด็จเยี่ยมเยียน เดินทาง พบปะและเพื่อช่วยเหลือตามพระราชอัธยาศัย ให้เราช่วยพระสันตะปาปาเพื่อช่วยเหลือผู้อื่น

        ดังนั้น วัดสามเสนของเราจะรวบรวมถุงทาน ตั้งแต่ค่ำวันเสาร์ที่ 1 ก.ค. และทุกรอบมิสซาวันอาทิตย์ที่ 2 ก.ค.ศกนี้ จัดส่งไปที่สำนักพระสังฆราชต่อไป จึงขอเชิญชวนพี่น้องทุกท่านร่วมบริจาคเงินใส่ถุงทานในวันดังกล่าว

  1.  พิธีล้างบาปเด็ก (เดือนกรกฎาคม)

    วันอาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม ศกนี้ ในมิสซารอบ 10.00 น.

    แจ้งความประสงค์ได้ที่เจ้าหน้าที่วัด

  1.  ส่งศีลศุกร์ต้นเดือน

    พระสงฆ์จะไปเยี่ยมและส่งศีลฯ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย

    ในวันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม ศกนี้

“Why do you notice the splinter in your brother’s eye,

but do not perceive the wooden beam in your own eye? “

____________________________________________

ขอขอบคุณ        เ

ทเรซา วรางคณา รุ่งเรืองผล

                บำรุงวัด       500     บาท

ซ่อมแซมวัด

  1. ไม่ออกนาม                    5,000        บาท
  2. ไม่ออกนาม                    1,000        บาท

        3. มารีอา เทกลา พัชรนันท์ มหัคฆพงศ์        1,000        บาท

 

“Enter through the narrow gate; for the gate is wide and the road

broad that leads to destruction, and those who enter through it are many.

___________________________________________

ประกาศแต่งงาน

(ครั้งที่ 2)

ฟรังซิสโก กันต์ กลิ่นส่ง

        บุตร                นาย วิศิษฐ์ – มารีอาเทเรซา เรวดี กลิ่นส่ง

        กับ                            นางสาว ณิชยา โกศลวงศ์

        บุตรี                นาย ณรงค์ – นางวิยะดา โกศลวงศ์

พิธีแต่งงานที่วัดแม่พระลูกประคำ (กาลหว่าร์)

วันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม ค.ศ.2017  เวลา 10.00 น.

ขอคำภาวนาแด่คู่สมรสให้มีความสุขในชีวิต และท่านใดที่ทราบข้อขัดขวาง กรุณาแจ้งให้พระสงฆ์ทราบ

“Beware of false prophets, who come to you in sheep’s clothing,

but underneath are ravenous wolves.

___________________________________________

สภาภิบาลวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

สวัสดีค่ะพี่น้องที่รักทุกท่าน

นักบุญยอห์น ปอลที่ 2 พระสันตะปาปา ทรงห่วงใยในปัญหาเรื่อง การทำลายสภาพแวดล้อมของมนุษย์ว่า เป็นเรื่องร้ายแรงมาก พระองค์ทรงตรัสว่า พระเจ้ามิได้เพียงทรงมอบหมายโลกให้แก่มนุษย์เท่านั้น แต่ยังทรงประทานชีวิตให้เป็นพระพรที่มนุษย์จะต้องปกป้องดูแล ให้พ้นจากความเสื่อมทรามในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อปกครองดูแลสังคมปัจจุบัน พัฒนามนุษย์ให้มีคุณลักษณะทางศีลธรรม ต้องเคารพในเพื่อนมนุษย์ ต้องใส่ใจในโลกธรรมชาติรอบ ๆ ตัวตนเอง ใส่ใจในความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันในระบบที่เป็นระเบียบ  

*** มนุษย์จะเปลี่ยนแปลงสภาพต่าง ๆ ได้นั้น จะต้องพัฒนาตนบนรากฐานแห่งพระพรต่าง ๆ ที่พระเจ้าทรงประทานให้ตั้งแต่สร้างโลก***

สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ ที่ 16 ทรงเตือนใจให้เราตระหนักว่า สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ ถูกทำร้าย บาดเจ็บ เพราะการประพฤติปฏิบัติที่ขาดความรับผิดชอบของเรามนุษย์และในที่สุด พระองค์กล่าวว่า ทุกสิ่งเกิดจากสิ่งชั่วร้ายประการเดียว และด้วยความห่วงใยฉันบิดา พระองค์เตือนพวกเราว่า ** มีอำนาจบางอย่างอยู่เหนือเรา ทำให้เรามองไม่เห็นสิ่งอื่นใด นอกจากตัวเราเอง **

พ่อแม่พี่น้องที่รัก จากสมณสาส์นของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส เกี่ยวกับการดูแลรักษาโลกบ้านที่เราอาศัยอยู่รวมกันนี้ ทำให้อดคิดไม่ได้ว่า

ทำไม  ผู้คนบางกลุ่ม ที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ จึงยังให้อำนาจบางอย่าง ทำให้มองเห็นแต่ตนเอง นำขยะมาทิ้งก่อนเวลาที่ทางวัดเคยขอร้องไว้ แม้ว่าสภาภิบาลที่เขาทำหน้าที่ เขียนข้อความแจ้งให้ทราบ ปะไว้ เตือนแกมขอร้องในวันแห่ศีลมหาสนิท ก็ยังมีบุคคลดังกล่าว นำขยะมาวางต้อนรับขบวนแห่อีก

ทำให้คิดถึงคำเทศน์สอนของคุณพ่อเจ้าวัด คุณพ่อบอกพวกเราว่า พระเยซูเจ้าทรงนบนอบถ่อมตนกับพระสงฆ์เมื่อพระสงฆ์กล่าวเสกศีลบนพระแท่น หวังว่าพี่น้องคงยังจดจำได้นะคะ

และขณะที่ประธานพิธีอัญเชิญศีลมหาสนิท ผ่านกองขยะที่คนบางกลุ่มนำไปวางต้อนรับพระองค์ พระองค์ทรงนบนอบ น้อมรับกองขยะนั้นอย่างสงบเงียบ มีเจ้าของขยะคนไหนบ้างที่ถูกพระเยซูต่อว่า หรือลงโทษ ก็ไม่มีแม้สักคนเดียว

    อยากจะถามบุคคลที่นำขยะไปทิ้งในวันนั้นว่า “ทำร้ายพระองค์ทำไม”

Simon Peter said in reply,

“You are the Messiah, the Son of the living God.”

______________________________________________

“Lord, if you wish, you can make me clean.”He stretched out his hand,

touched him, and said, “I will do it. Be made clean.”

_________________________________________________

มิสซาประจำสัปดาห์

 

จันทร์ที่ 26

06.00 น.

 

 

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 12 เทศกาลธรรมดา

สุขสำราญ อากุสติโน ชาคริต ภัทรพิศาล, ยอแซฟ นภัทร ภัทรพิศาล, เปโตร ธนภัทร ภัทรพิศาล, มารีอา จันทร์แจ่ม สมบัติเจริญ

อุทิศ วิญญาณครอบครัว “อาภรณ์รัตน์”, เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุลเปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, เซอร์ เบเนดิกตา ทองสุข, นายบุญส่ง ภู่มะลิ, นายบุญส่ง ปัทมบงกฤช, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, เปาโล พีระศักดิ์ กายสุต

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, มารีอา บรรจง สถิตย์ถาวร, มารีอา เฟื่อง แซ่เร,อากาทา สิวลี สุรวรรณ, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ฟรังซิสโก ชอบ-มารีอา ประสาร มณีน้อย, ยอแซฟ กระสาน ไกรประสิทธิ์, ฟรังซีสโก ปรีชา-มารีอา อำพัน กานตานนท์, เปาโล เสงี่ยม-เอลีซาเบธ จ่อน แววเกกี, อันนา เสงี่ยม ทรงสัตย์, เปาโล ซิม หฤทัย, เทเรซา วาสนา หฤทัย, นิโคลัส วีรวัฒน์ รุธิรกนก, วิญญาณในไฟชำระ

อังคารที่ 27

06.00 น.

 

 

19.00 น.

น.ซีริล แห่งอเล็กซันเดรีย พระสังฆราชและนักปราชญ์พระศาสนจักร

อุทิศ ภราดา อลอยซิ้วส์, ภราดา มงฟอร์ต, เปาโล สุดใจ กายสุต, ยอห์น บัปติสต์ ประมวล ชลหาญ, เทเรซา ละออง ทรงสัตย์,เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุลเปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, มารี อองเชล อมร สงวนแก้ว, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, คล้ายวันเกิด นายปัณวัฒน์ งามละม้าย

อุทิศ มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ฟรังซิสโก กระแสร์ ไกรประสิทธิ์, มารีอา บุหงา สีสว่าง (ครบ 4 ปี), มารีอา หงษ์ แซ่ลี้, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, ฟรังซีสโก ทวีศักดิ์ ทรงสัตย์, อเล็กซิส วรศักดิ์ สิริภักดีวงศ์, เปาโล ซิม หฤทัย, เทเรซา วาสนา หฤทัย, วิญญาณในไฟชำระ

พุธที่ 28

06.00 น.

 

 

19.00 น.

ระลึกถึง น.อีเรเนโอ พระสังฆราชและมรณสักขี

อุทิศ ภราดา ยอห์น เมรี่, ภราดา วินเซนต์ เมรี่, เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุลเปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, ยวงบัปติสตา จิตต์ใจ สงวนแก้ว, คาโรโล ไพรัช รัตนกรัณฑ์, ยอแซฟ สกุล ทรงสัตย์, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, คุณดวงตา เลืองถิ และครอบครัว

อุทิศ มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา พรศรี-เทเรซา ศศิธร สุวรุจิพร, มารีอา บุญชู โชติพงศ์, ยวงบัปติสตา พึงใจ-อากาทา จำปา ไกรบุญ, มารีอา มาลี บุษยะมา, หลุยส์ สมคิด-เปโตร เปาโล สุดเขตร์ ตรีธารา, เปาโล ซิม หฤทัย, เทเรซา วาสนา หฤทัย, วิญญาณในไฟชำระ

พฤหัสฯที่ 29

06.00 น.

 

 

 

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 12 เทศกาลธรรมดา

สุขสำราญ ครบรอบวันเกิด ยวงบัปติสตา พัลลภ กรีกุล

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุลเปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, ฟรังซิสโก สุทธิ-มารีอา สมร ชลหาญ, เปาโล ภูมิใจ สงวนแก้ว, ฟรังซิสโก อบเชย-มารีอา ฉลวย เกียรติอำไพ, อัมโบรซีโอ ปรีชา ทรงสัตย์, ภราดา ฮิวเบิร์ต, ภราดา เกร๊กกอรี, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว

อุทิศ มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, โทมา พยนต์-มารีอา โสน กายสุต, มารีอา ลมัย ศรีวิไล, ยวงบัปติสตา สิริ-มารีอา ระเบียบ-ยวงบัปติสตา วีรศักดิ์ ชุณหสุวรรณ, โทมัส บุญส่ง, วิญญาณในไฟชำระ

ศุกร์ที่ 30

06.00 น.

 

 

19.00 น.

น.ปฐมมรณสักขีแห่งพระศาสนจักรกรุงโรม

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, ยวงบัปติสตา ชุน-มารีอา หวุน-มารีอา ทองสุข ธาดาประสิทธิ์, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุลเปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, วิญญาณในครอบครัว ศักดิ์สมวาศ, หลุยส์ ยอแซฟ สุชาติ เฮงเจริญ (ครบรอบวันตาย), วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว

อุทิศ มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เปาโล พลตรี สง่า-อันนา วิเชียร วิลัยทอง, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา,อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, มารีอา เซี้ยะกิม แซ่ชือ, มารีอา เสียมลั้ง แซ่ชือ, ยวงบัปติสตา พึงใจ-อากาทา จำปา ไกรบุญ, หลุยส์ ยอแซฟ สุชาติ เฮงเจริญ (ครบรอบวันตาย), เปโตร อดุลย์ รัตนวลี, ราฟาแอล ชะรื่น-มารีอา เฉลียว ฤกษ์พิไชย, วิญญาณในไฟชำระ

เสาร์ที่ 1

06.00 น.

 

 

 

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 12 เทศกาลธรรมดา

สุขสำราญ แด่คนในครอบครัว ศักดิ์สมวาศ

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, ดอมินิโก อุไร-โรซา เสนอ ศรีบุญเลิศ, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุลเปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, เปโตร มนตรา อู่สำราญ, ตามจุดประสงค์ผู้ขอ, อันนา กาญจนา ธีรวิฑูร, เปโตร ธีระ ธีรวิฑูร, อันตน ชัยยศ ธีรวิฑูร, ยอแซฟ ชัยยุทธิ์ ธีรวิฑูร, เซซีลีอา ละมูล ศรจิตติ, ฟรังซีสโก ธีรรัตน์, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, มารีอา ยินดี ธาราวร, คุณเตือนใจ รุธิรกนก และครอบครัว, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, ครอบครัว รวมสำราญ และหลาน ๆ

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอามักดาเลนา ประสพศรี พันธุมจินดา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, มีคาแอล ประสิทธิ์-เอลิซาเบท ประทุม สิทธิ, เปโตร พงษ์ศักดิ์ สิทธิ, วิญญาณญาติพี่น้องตระกูล “ชนวัฒน์”, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เปโตร จำนงค์-นางมันทนา งามศิริจิตต์, ยวงบัปติสตา เมธี อาภรณ์รัตน์, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, ยอแซฟ ประสิทธิ์-มารีอา สุนี เอกะสิงห์, มัตตา สำราญ ศิริกุล, เปาโล พยงค์ กิจนิจชีวะ, นิโคลัส วีรวัฒน์ รุธิรกนก, อันนา สมประสงค์ มุตธิกุล, วิญญาณในไฟชำระ

อาทิตย์ที่ 2

06.30 น.

 

 

 

 

 

 

08.30 น.

10.00 น.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.00 น.

สมโภชนักบุญเปโตร และนักบุญเปาโล อัครสาวก

สุขสำราญ ทัพพ์เทพ รุธิรกนก, มิ่งภิมุกข์ รุธิรกนก, รถสิทธิ์ รุธิรกนก

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ พยุง-มารีอา อุทัย เอียงผาสุก, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, ลูซีอา อำภา-ด.ช.ไชยนันท์ รุจิพงศ์, เปโตร ประวิทย์-มารีอา วัชรี วิทวัสพงศ์, มัทธิว สง่า-อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ฟรังซีสโก เฉลิมพล-ยอแซฟ เฉลิมชัย-เปาโล เฉลิมชาติ แววเกกี, ร็อค เมือง-มารีอา กุหลาบ ดีสุดจิต, เปาโล สุดใจ กายสุต, เปาโล ไพศาล ดีสุดจิต, เปโตร ราศรี-เทเรซา ฉอ้อน ทิวไผ่งาม, เปโตร ทวี ทิวไผ่งาม,ฟรังซีสโก สุมิตร ศรจิตติ, ฟรังซีสโก สมพล ศุระศรางค์, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, อันนา นัชรี มั่นศิล, ยวงบัปติสตา เคิ้ง-อากาทา วิลา-ยวงบัปติสตา สุบิน-อากาทา ทองดี ธิราศักดิ์, มาเซอร์ ฉลวย ธิราศักดิ์, ปีโอ ทวี รุ่งเรืองผล, อันนา กาญจนา ธีรวิฑูร,เปโตร ธีระ ธีรวิฑูร, อันตน ชัยยศ ธีรวิฑูร, ยอแซฟ ชัยยุทธิ์ ธีรวิฑูร, มารีอา นันทนา กิจเกษสุวรรณ, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ สัตบุรุษทุกครอบครัว

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, ยอแซฟ นิติวุฒิ สุวรรณประดิษฐ์ และครอบครัว, คาธารีนา อโณทัย สุวรรณประดิษฐ์ และครอบครัว, มีคาแอล พรพล พัธนพันธุ์, อากาทา พิลาวัลย์ ตรีมานคา และครอบครัว, เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร, ประสิทธิ์-มารีอา นุชนาถ-กฤต กิจวิวัฒนการ, แม่เสาวนีย์ เลาหไทยมงคล, มารีอา ปัณฑา ปัณฑวังกูร, มารีอา เปี่ยมขวัญ ปัณฑวังกูร, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, มารีอา ณัฏฐพัชร์ บุญสถิตย์ถาวร, มารีอา ธันยพร ศศิสุวรรณ และครอบครัว, ฟรังซิส วุฒิภัทร จิวรฤกษ์, มาตินนา สมฤดี ไวกาสี, อันนา สริตา พฤกษอรุณ และครอบครัว, ยอแซฟ สุชารีย์ แสงหาญ และครอบครัว, แบร์นาแด๊ต ณัฐชวัล สายพรไพศาล, ฟรังซิสเซเวียร์ กฤตเมธ หลิ่วโรจน์ทรัพย์, ครอบครัว คุณประธาน โคมิน, มารีอา เมธาวี ชีวะเรืองโรจน์, ยอแซฟ แอนโทนี สีฆโชค-มารีอา ศิริพร-เทเรซา ณฐ์ณิชญ์ชา ชาญนำสิน, สุขภาพ-หน้าที่การงาน มารีอา ศิริพร ชาญนำสิน, เปโตร ธรรมศลิษฎ์ พันธุเมธากุล, อัญชลี วิพัทนะพร, สังคม พนมอุปถัมภ์, ดอมินิก ซาวีโอ อลงกต-ยวง บอสโก อติชาต ปิติสันต์, ครอบครัว สำเนียง กิจนิจชีวะ และลูกหลาน, อักแนส นาตยา พงษ์สัตยาพิพัฒน์ และครอบครัว, ผ่องศรี พนมอุปถัมภ์, เทเรซา จิตธิดา ทุมกานนท์, นางฟูจิตต์ ณ บางช้าง, นายพิทูร สุวรรณชัย, ครอบครัว มารีอา ทิพวรรณ ศิริกุล, มารีอา ธนิฏฐา สังข์เสือโพธิ์, เทเรซา ปรานอม หมั้นทรัพย์, วิเชียร-โรโครา ชาณญาต้า เหลืองจินดารัตน์, เทเรซา แก้วจิต สงวนบุญ และครอบครัว, อลิซาเบท ฐิตินันท์ ธรณธรรม และครอบครัว, ครอบครัว แป้งประสิทธิ์,เทเรซา ทิพพาพันธ์ โพธิสิทธิพร, มารีอา ประกอบกุล ทองอ่อน, โมทนาคุณพระโต, โมทนาคุณแม่พระ

อุทิศ เรย์มองด์ ธานี ลวสุต, ครอบครัว ชื่นพุฒิ, อันนา สำรวม ชื่นพุฒิ, มารีอา ปิยะสุทธิ์ ใจสวัสดิ์ (ชื่นพุฒิ), มารีอา ลำดวน โสภาษิต,มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, อันนา เฉลียว เคนแก้ว, นายชมภู เศรษฐกาญจน์, ยอแซฟ วิสิษฐ์-มาร์ธา สุดจิต มัจฉาชีพ, ฟรังซีสโก วิกรานต์ มีเฟื่องศาสตร์, มารีอา แผ้ว เทียนจุ้ย, เปาโล วราห์ ปานวิลัย, ฟรังซิสเซเวียร์ วิรัช-ยอแซฟ สมชัย อินทรสุขสันติ, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, โจเซฟ สุวิชากร ชินะผา, ยอแซฟ ประนิม ตรีมานคา, มารีอา เสรี ตรีมานคา, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุลเปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, ยอแซฟ สุรพล โมระเสริฐ, ยากอบ โชติวิศิษฏ์ ประพิณวงศ์, มารีอา ประทุม จำปาถิ่น, ฟรังซิสโก ประทีป งามพล, เปโตร ศรีมงคล-เทเรซา เฉลา เพ็ญไพจิตร, ยอแซฟ ธนพันธ์ เพ็ญไพจิตร, ยอแซฟ วันชัย เทียนวัง, เปาโล วันชัย หล่อวัฒนศิริกุล, ยวง หล่อติ๊ด-มารีอา โซวม่วย, มารีอา ปุ้ยเจ้-มารีอา ป้อฮุ้น, เปาโล ชูชีพ ชมจินดา, ยอแซฟ ธนาชัย (ประเสริฐ) เสนาจักร, มารีอามักดาเลนา วาณี-ฟรังซิสโก วุฒิชัย ชลธี, กาทารีนา ส้มเช้า ปั้นศิริ, ยอแซฟ ถนอม สุหฤทดำรง, มารีอา เง็กเอ็ง แซ่ฉั่ว, ยอแซฟ ประจิตต์-อักแนส อุดมศรี-แทแรส กัลยา-เปาโล สุทธิพงศ์ ชัยเจริญ, ยวงบัปติสตา สุมน-มารีอา สุวรรณา ชินะผา, แบร์นาแด๊ต ชฎาภรณ์ พงษ์สัตยาพิพัฒน์, นายโษฑษธา ฤดีใจ, อันเดร สมจิตร-ยอแซฟ สุรศักดิ์ มีขันทอง, มารีอา โสภี ฤกษ์โสภา, มารีอา กมลพรรณ เดชสุริโยธิน, เปโตร สนั่น-เปโตร ทวีป-ยอแซฟ สำอางค์-มารีอา กุหลาบ หอมประทุม, ตาสาย-ยายจำเนียร ประทุมแก้ว, พ่อธง เลาหไทยมงคล, บรรพบุรุษครอบครัว กิจวิวัฒนการ และเลาหไทยมงคล, สินธุ ล้อสีทอง, สมเกียรติ แซ่โง้ว, เปโตร โม่-มาร์ธา เตือ, โทมัส ชั้น-มารีอามักดาเลนา สนาน-เปโตร พานิช ริ้วงาม, ปู่ย่าตายายพี่ป้าน้าอา, มนตรี-มานพ ประสานเกษม, นายไซเคียม แซ่ไซ และทุกคนในครอบครัว ดาวรัตนหงษ์-เอี่ยมบำรุง, เปโตร ลึก พนมอุปถัมภ์, ปู่ย่าอาน-ตายายแฮว และญาติพี่น้องที่ล่วงลับ, อันนา มารศรี สิทธิโชค, ยอแซฟ อภิชาติ ชวประพันธ์, ฟรังซิส สมยศ-ยอแซฟ บูชา-อันนา บุญยิ่ง-มัทธิว สมชาย-มัทธิว สมภาค, เทเรซา วารินทร์ ศรีสมพงษ์, แคทเธอรีน ลาบูเร่ ณัฐฉาย ประโมงกิจ, ยอแซฟ สุชน แพงไพรี, มาการิต อ่างแก้ว, คัธริน อ่างแก้ว และญาติพี่น้องที่ล่วงลับ, คุณสมชัย โรจน์กานต์วงศ์, อักแนส มาลี ลวสุต, นายทวีศักดิ์ ศรีวรขาน, นายสหพล ศรีวรขาน, ตระกูล สกุลทอง, ยอแซฟ พล.ต.ท.สุพจน์-นางอมรา-พล.ต.ต.ทวี ณ บางช้าง, ยอแซฟ สนิท-ปุลเกรีอา สิรินทร์-เซซีลีอา อำพัน ปิติสันต์, ฟรังซิสโก ถม-มารีอา รอน และครอบครัวลูกหลานในตระกูลทุกคน, อันเดร ฟา-มาร์ธา แจง บุญครอง, ยอแซฟ เยือง ยังนึก, อันนา สมบูรณ์ ยังนึก, มารีอา สง่า ยังนึก, ยอแซฟ ประจง ยังนึก, ยอแซฟ สง่า แป้งประสิทธิ์, อันนา มณี แป้งประสิทธิ์, ยอแซฟ ภาคภูมิ วิไลทอง, ยอแซฟ สุเทพ เยาวสังข์, เทเรซา นลินี ก่อรักเศวต, เปาโล สิบโท สุนิต กันโรคา, คุณพ่อ ยอแซฟ เสวียง ศุระศรางค์, วิญญาณเด็กที่ถูกทำแท้ง, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ครอบครัว รวมสำราญ และหลาน ๆ

อุทิศ เปาโล ศิริ-มารีอา วิจิตร พีรมนตรี, มารีอา ชูชื่น ธนสมบูรณ์, ยอห์น บัปติสต์ ชุติพนธ์ ธนสมบูรณ์, เปโตร อำนวย-เทเรซา บุญยัง-โรซา ลำใย สังขรัตน์, เทเรซา นัฏ ยอดประเสริฐ, เปาโล สิงห์แก้ว วัฒนาวี, มารีอา สง่า วัฒนาวี, อันนา ซอย-ยอแซฟ มานิตย์ รอดเสียงล้ำ, แบร์นาแด๊ต สมสมร ลวสุต, มาการีตา วรพร พันธุมจินดา, ยาโกเบ กิมเสียง สีสว่าง (ครบ 14 ปี), วิญญาณในไฟชำระ

“Lord, I am not worthy to have you enter under my roof;

only say the word and my servant will be healed.

________________________________________

29 June 2017

Saints of the day 

Saint Peter and Saint Paul,

apostles –

Solemnity

SAINTS OF THE DAY

____________________________________

PLEASE JOIN

DAILY MASS & SUNDAY MASS

READ

DAILY GOSPEL OF THE LORD JESUS

with

DAILY COMMENTARY OF THE DAY

and

SAINTS OF THE DAY

ALSO READ

From

SAINT FRANCIS XAVIER NEWSLETTER IN THAI

NEWSLETTER IN THAI

THANK YOU

***********************************************

“This is my commandment:

love one another as I love you.”

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s