สารวัด วัดนักบุญฟรังซีสเซเวียร์

16 July 2017. St. Francis Xavier Newsletter. ปีที่ 51 ฉบับที่ 29 วันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม 2017

St. Francis Xavier Church Newsletter.

ปีที่ 51 ฉบับที่ 29 วันอาทิตย์ที่ 16 กรกฏาคม 2017

_________________________________________

อาทิตย์ที่ 15 เทศกาลธรรมดา

ปีที่ 51 ฉบับที่ 29 วันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม 2017

The seed sown on rich soil is the one who hears the word and understands it,

who indeed bears fruit and yields a hundred or sixty or thirtyfold.”

อาทิตย์ที่ 15 เทศกาลธรรมดา

คำอุปมาเรื่อง “ผู้หว่าน” ในพระวรสารของนักบุญมัทธิว ถือเป็นคำอุปมาแรกที่งดงามของพระเยซูเจ้า ที่ทรงสั่งสอนประชาชนจากเรื่องราวในชีวิตประจำวันที่พวกเขาคุ้นเคยดีอยู่แล้ว คำอุปมาได้กล่าวถึงลักษณะของดิน 4 ประเภทด้วยกัน

ประเภทที่ 1 ดินตามทางเดิน พื้นที่ในการเพาะปลูกในปาเลสไตน์จะแตกต่างกับไร่นาที่เราคุ้ยเคย ที่มีคันนากั้นหรือรั้วล้อม แต่ในปาเลสไตน์มีลักษณะเป็นแปลงแคบๆ สั้นบ้าง ยาวบ้างและมีทางเดินเล็กๆ กั้นระหว่างแปลงไว้เป็นทางเดิน ด้วยสภาพที่ผู้คนย่ำไปมาดินจึงค่อนข้างแข็ง ยากที่เมล็ดพืชจะงอกขึ้นได้

ประเภทที่ 2 ดินบนหิน ในปาเลสไตน์มีพื้นที่หลายแห่งที่มีลักษณะเป็นหินปูนมีดินน้อย พืชที่ตกลงบนดินประเภทนี้แม้จะงอกอย่างรวดเร็ว แต่ไม่มีความชื้นและอาหารที่เพียงพอ จึงไม่อาจต้านทานความร้อนของแสงแดด ทำให้เหี่ยวเฉาและตายไป

ประเภทที่ 3 ดินในกอหนาม ในปาเลสไตน์มีวัชพืชที่มีลักษณะเป็นกอหนาม มีความแข็งแรงกว่าพืชธรรมดามาก หากเมล็ดวัชพืชนี้ตกลงในดินที่เตรียมไว้ ก็จะขึ้นปกคลุมอย่างรวดเร็ว จนทำให้พืชดีที่ต้องการเพาะปลูก แคระแกรนไปในที่สุด

ประเภทที่ 4 ดินดี เป็นดินที่มีคุณภาพทำให้เมล็ดพืชเจริญเติบโตได้ดี มีความลึกเพียงพอที่จะทำให้เมล็ดพืชหยั่งรากหาอาหารและความชื้นที่ต้องการ ทำให้เมล็ดพืชเติบโตขึ้นอย่างเต็มที่

ดิน 4 ประเภทที่กล่าวมาพบอยู่ทั่วไปในดินแดนปาเลสไตน์ ผู้ฟังจึงนึกภาพออกได้ทันทีเมื่อได้ยินพระเยซูเจ้าตรัส ดินทั้งสี่ชนิดคือจิตใจของมนุษย์ที่แตกต่างกัน เป็นตัวแทนของผู้คนที่ฟังพระวาจาของพระเยซูเจ้าซึ่งมีหลายประเภทด้วยกัน

พี่น้องที่รัก ดินดีคือใจที่เปิดกว้างรับฟังพระวาจาของพระเจ้าและนำไปปฏิบัติในชีวิต เป็นการเปิดใจรับความจริงของพระเจ้า และยอมให้ความจริงนั้นหยั่งรากลึกในชีวิตและเกิดผลในจิตใจ หันหลังให้บาปและความโน้มเอียงไม่ดีต่างๆ ที่ครอบงำจิตใจ เพื่อกลับมาหาพระเจ้าและขอให้พระองค์พรวนดินรดน้ำดินที่แข็งให้ร่วนซุย ขุดหินขึ้นมา และดึงหนามทิ้งไป เพื่อใจเราจะได้กลายเป็นดินดีและเกิดผลร้อยเท่า

การดำเนินชีวิตคริสตชนไม่เพียงมาวัดฟังพระวาจาของพระเจ้าอาทิตย์ละหน แต่ต้องตอบสนองด้วยหัวใจทั้งครบ ในการรำพึงถึงพลังและความหมายของพระวาจา ต้องเจริญชีวิตตามพระวรสารและประกาศมันแก่ผู้อื่นผ่านทางชีวิตของเรา เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจาจะต้องหยั่งรากลึกในตัวเรา เพื่อให้ใจของเราเป็นดินดีที่พระวาจาสามารถเจริญเติบโตอย่างอุดมสมบูรณ์

                        คุณพ่อ ดิษพล รุ่งโรจน์วรวัฒนา

_________________________________________

“Whoever gives only a cup of cold water to one of these little ones to drink

because he is a disciple–amen, I say to you, he will surely not lose his reward.”

สภาภิบาลวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

สวัสดีค่ะพี่น้องที่รัก

พิธีบูชาขอบพระคุณเวลา 10.00 น. วันนี้ เชิญชวนพี่น้องคริสตชนทุกท่าน เข้าร่วมพิธีต้อนรับพระสงฆ์ใหม่ ซึ่งมาถวายมิสซาแรกที่วัดของเรา เชิญขอพรพระสงฆ์ใหม่โดยพร้อมเพรียงกันด้วยค่ะ

ประวัติพระสงฆ์ใหม่

            คุณพ่อ ยอห์น บัปติสต์ เทวฤทธิ์ สุขเกษม

                สัตบุรุษวัดพระคริสตประจักษ์ เกาะใหญ่

                บุตรของ ฟรังซิสโก อิทธิพล สุขเกษม และ อักแนส สุนีย์ สุขเกษม

มีพี่น้อง 8 คน (คุณพ่อเป็นบุตรคนที่ 3)

                คุณพ่อ เรนาตุส ธีรวัฒน์ เสนางค์นารถ ส่งเข้าบ้านเณร

    คติพจน์ของคุณพ่อ

        “ข้าพเจ้าเป็นผู้รับใช้ขององค์พระผู้เป็นเจ้า

        ขอให้เป็นไปตามวาจาของท่านเถิด”  (ลก 1:38)

______________________

            คุณพ่อ อันโตนีโอ วิทยา เขียวประไพ

สัตบุรุษวัดนักบุญเปโตร สามพราน

บุตรของ อิกญาซิโอ วิฑูล กิจบำรุง และ มารีอา มาลา เขียวประไพ

มีพี่น้อง 4 คน (คุณพ่อเป็นบุตรคนที่ 2)

คุณพ่อ ซิลวีโน สนัด วิจิตรวงศ์ ส่งเข้าบ้านเณร

คติพจน์ของคุณพ่อ

“อย่ากลัวเลย เพราะเราจะอยู่กับท่าน

อย่ากังวลใจ เพราะเราเป็นพระเจ้าของท่าน

เราจะทำให้ท่านมีกำลังเข้มแข็ง และจะมาช่วยเหลือท่านด้วย

จริงซิ เราจะยึดท่านไว้ด้วยมือขวาให้ท่านมีชัยชนะ”  (อสย 41:10)

________________________

            คุณพ่อ หลุยส์ วรัญญู นางาม

    สัตบุรุษวัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์ สามพราน

    บุตรของ ดอมินิกโก ซาวีโอ อิด นางาม

         และ อากาทา กันระยา นางาม

    มีพี่น้อง 2 คน (คุณพ่อเป็นคนโต)

    คุณพ่อ เบเนดิกต์ ถนอมศักดิ์ เลื่อนประไพ ส่งเข้าบ้านเณร

    คติพจน์ของคุณพ่อ

        “ปฏิบัติความยุติธรรม และรักความดีงาม และดำเนินชีวิตอย่างถ่อมตนกับพระเจ้า”

        (มีคา 6:8)

___________________

เพลงจบพิธีวันบวชของคุณพ่อทั้งสามองค์

        ตามเรามา  ตามเรามา        จากเคหาครอบครัวที่มี

    อวนแหเรือนี้ปล่อยทิ้งไว้         ที่ตรงชายหาด

    ทิ้งพืชพันธุ์ที่ท่านเคยหว่าน        ปล่อยธัญญาหารที่ปลูกไว้

    ปล่อยคนที่เคยรู้จัก และตามเรามา   

(เหมาะสมและชอบยิ่งนักสำหรับเพลงนี้)

___________________________________________

“I tell you, it will be more tolerable for Tyre and Sidon

on the day of judgment than for you.”

_____________________________________________

“No one knows the Son except the Father, and no one knows the Father

except the Son and anyone to whom the Son wishes to reveal him.”

ประชาสัมพันธ์

  1. ทางสำนักงานคาทอลิกสงเคราะห์ผู้ประสบภัยและผู้ลี้ภัย (โคเออร์)

   ขอเชิญพี่น้องร่วมทำบุญเพื่อจัดซื้อข้าวสารและอาหารแห้ง

   สำหรับเด็กที่ศูนย์เยาวชนพระกุมารเยซู บ้านแป้ง จ.สิงห์บุรี

รวมทั้งคนพิการและผู้สูงอายุที่ยากไร้ ใน จ.สระแก้ว และ จ.สุรินทร์

  1. วันนี้ (16 กรกฎาคม 2017)

    พระสงฆ์ใหม่มาถวายมิสซาแรกที่วัดของเรา

พิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 10.00 น.

    ขอเรียนเชิญพี่น้องทุกท่านร่วมพิธี

และขอพรจากพระสงฆ์ใหม่พร้อมกัน

_____________________________________________

Jesus said to the crowds: 

“For my yoke is easy, and my burden light.”

ขอขอบคุณ    ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม

            ทำบุญซ่อมแซมหลังคาวัด       

            จำนวน   10,000  บาท

____________________________________________

Jesus was going through a field of grain on the sabbath. His disciples

were hungry and began to pick the heads of grain and eat them.

มิสซาประจำสัปดาห์

จันทร์ที่ 17

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 15 เทศกาลธรรมดา

อุทิศ วิญญาณครอบครัว “อาภรณ์รัตน์”, เปโตร พิทักษ์ สุภาสืบ, เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุลเปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, อากาทา เง็ก แซ่กัง,ยอแซฟ หงวนจั้ว-มารีอา ไส้เง็ก แซ่ลี้, เปโตร ยิ่มลี้ แซ่อุน, และวิญญาณไม่มีญาติ, มอนิกา ทับทิม-ยอแซฟ สำอางค์ ปานฟัก, อันตน ปรีดา ศาตะมาน, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอา เฟื่อง แซ่เร, มารีอา บรรจง สถิตย์ถาวร, ฟรังซิสโก ชอบ-มารีอา ประสาร มณีน้อย, ฟรังซีสโก ปรีชา-มารีอา อำพัน กานตานนท์, เปาโล เสงี่ยม-เอลีซาเบธ จ่อน แววเกกี, ยอแซฟ กระสาน ไกรประสิทธิ์, ดอมินิกโก หิ่ง โก่งศร, ยอแซฟ วิสิทธิ์ ยามสุข, มารีอามักดาเลนา บุญช่วย วรรณางกูร,มารีอา แดง แซ่ลิ้ม, อังกุสติโน ยงยุทธ-เอลีซาแบธ อารี อภิชาตะพงศ์, ยอแซฟ นิพนธ์ พันธ์เจริญ, วิญญาณในไฟชำระ

อังคารที่ 18

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 15 เทศกาลธรรมดา

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ ประมวล ชลหาญ, นายเขียน-นางขวัญเมือง ศรีจันทรา, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, เปาโล สุดใจ กายสุต, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุลเปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, มารีอา สายหยุด สุภาสืบ, เทเรซา ศรีลำยอง ศาตะมาน, เทเรซา บุญเรือน-ยอแซฟ เพลิน รุ่งอรุณ, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร, เทเรซา อรนุช แสงทอง และครอบครัว, เพื่อสุขภาพของ นายเจติยะ จันทวงค์

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค,

ฟรังซิสโก กระแสร์ ไกรประสิทธิ์, เปาโล ซ่งเง็ก-อังเดร เลี่ยงเนียว แซ่ฉั่ว, มารีอา พิศมัย เล่ห์มงคล, เปาโล ทรงศักดิ์ โนนใหญ่, ลูกา ถนอม เกตุผล, ฟรังซิสโก ประเสริฐ ผ่องศรี, ยวงบัปติสตา คอยเซ็น แซ่ใช้, มารีอามักดาเลนา บุญช่วย วรรณางกูร, ยาโกเบ ก๊วย-อันนา สำริด เจียจวบสิน, นายเหม่ พุทธรักษา, นางข่ายเพ็ขร กอร์ปไพบูลย์, นายสถิตย์ วิเศษไชยศรี, ยอแซฟ นิพนธ์ พันธ์เจริญ, วิญญาณในไฟชำระ

พุธที่ 19

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 15 เทศกาลธรรมดา

อุทิศ มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, เปาโล สุดใจ กายสุต, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุลเปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, อันนา บุญนาค จินดาวรรณ, มีคาแอล อี สุภาสืบ, อันนา เพียงเดือน กระทอง, มารีอามักดาเลนา อุดมสิน วันชูเพลา, โยเซฟ จรูญ วันชูเพลา, โยเซฟ จิรดิศ วันชูเพลา, ยอแซฟ เบี้ยว อื้อพูลผล, ยอแซฟ ง่วนคิม-อันตน เจษฎา, มารีอา ทองคำ เชื้อชมบุญ, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ยุสตินา สมาน-ฮังรีแอตตา จันทรัตน์ สมบัติเจริญ, ยวงบัปติสตา พึงใจ-อากาทา จำปา ไกรบุญ, โยเซฟิน มุ่ยเอง แซ่ตั้ง, มารีอา สุชาดา กัณหะสิริ, อันนา ศรัญญา ผ่องศรี, มารีอา ซิ้ว แซ่ใช้, ยอแซฟ นิพนธ์ พันธ์เจริญ, มาร์ธา ทับทิม-มารีอา ยุพา เจียจวบสิน, มารีอามักดาเลนา บุญช่วย วรรณางกูร, มารีอา ประไพ แตงแก้ว, วิญญาณในไฟชำระ

พฤหัสฯที่ 20

06.00 น.

19.00 น.

น.อโพลินาริส พระสังฆราชและมรณสักขี

อุทิศ ฟรังซิสโก สุทธิ-มารีอา สมร ชลหาญ, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, เปาโล สุดใจ กายสุต, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุลเปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, มารีอา สะอาด สิงห์โตทอง, ยอแซฟ เซียะฮุย-อักแนส ซิ่วจวง, เปโตร ปอลทอง เชื้อชมบุญ, ยอแซฟ สวัสดิ์ พลอยจินดา, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร, วันเกิด เปโตร ประมาณ ฤกษ์ปิยะทรัพย์, วันคล้ายวันเกิด เปโตร ธิปก กลัดพ่วง, คุณดวงตา เลืองถิ และครอบครัว

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอา ลมัย ศรีวิไล, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, เซซีลีอา สิริวรรณ ภักดีดินแดน, นางแตงอ่อน ริ้วทอง, มารีอา พรเพ็ญ ฉายาประจักษ์กุล, เปโตร อภิสิทธิ์ ผ่องศรี,ยอแซฟ บุญช่วย วงศ์รักศักดิ์, อากาทา นันทา โชติเรืองศรี, มารีอามักดาเลนา บุญช่วย วรรณางกูร, เซซีลีอา ยุพิน เจียจวบสิน, ยอแซฟ นิพนธ์ พันธ์เจริญ, วิญญาณในไฟชำระ

ศุกร์ที่ 21

06.00 น.

19.00 น.

น.ลอเรนซ์ แห่งบรินดิซี พระสงฆ์และนักปราชญ์

สุขสำราญ ครบรอบวันเกิด อันนา ราวินทร์ จิรวัฒนาพันธ์

อุทิศ มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, เปาโล สุดใจ กายสุต, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุลเปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, ศศิธร พิบูลย์ธนพัฒนา, ฮ้อแดง-กิตติ, มารีอามักดาเลนา ถนอม ศุระศรางค์, ยวงบัปติสตา ชุน-มารีอา หวุน-มารีอา ทองสุข ธาดาประสิทธิ์, ยอแซฟ บู๊ ธนสมบูรณ์, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร, ครบรอบวันเกิด อันนา ราวินทร์ จิรวัฒนาพันธ์, วันคล้ายวันเกิด มารีอา กัลยาณี ขำขันทอง

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เปาโล พลตรี สง่า-อันนา วิเชียร วิลัยทอง, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, ยวงบัปติสตา พึงใจ-อากาทา จำปา ไกรบุญ, ฟรังซิสโก สมนึก สอนเทพ,ราฟาแอล ชะรื่น-มารีอา เฉลียว ฤกษ์พิไชย, ยอแซฟ นิพนธ์ พันธ์เจริญ, ยอแซฟ บุญมี วงศ์รักศักดิ์, มารีอามักดาเลนา บุญช่วย วรรณางกูร, เปาโล จรูญ ยันต์เจริญ, มาร์ธา มารีอา สมถวิล ยันต์เจริญ, วิญญาณในไฟชำระ

เสาร์ที่ 22

06.00 น.

19.00 น.

ฉลอง น.มารีย์ ชาวมักดาลา

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, ดอมินิโก อุไร-โรซา เสนอ ศรีบุญเลิศ, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุลเปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, อันนา กาญจนา ธีรวิฑูร, เปโตร ธีระ ธีรวิฑูร, อันตน ชัยยศ ธีรวิฑูร, ยอแซฟ ชัยยุทธิ์ ธีรวิฑูร, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, มารีอา สมร ธนสมบูรณ์, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, มารีอา ยินดี ธาราวร, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, วันเกิด มารีอา อำไพ สังขรัตน์, ครอบครัว รุธิรกนก

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอามักดาเลนา ประสพศรี พันธุมจินดา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, มีคาแอล ประสิทธิ์-เอลิซาเบท ประทุม สิทธิ, เปโตร พงษ์ศักดิ์ สิทธิ, วิญญาณญาติพี่น้องตระกูล “ชนวัฒน์”, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เปโตร จำนงค์-นางมันทนา งามศิริจิตต์, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, ยอแซฟ ประสิทธิ์-มารีอา สุนี เอกะสิงห์, ยวงบัปติสตา เมธี อาภรณ์รัตน์,นิโคลัส วีรวัฒน์ รุธิรกนก, ยอแซฟ นิพนธ์ พันธ์เจริญ, ยอแซฟ หมอวาศ-มารีอา สุด ประดิษฐ์จุสิน, ยอแซฟ วิณิน-มารีอา ชลูด พันธุมจินดา, ยอแซฟ พิพัฒน์-เฮเลนา อุไรลักษณ์ อิศรภักดี, วิญญาณในไฟชำระ

อาทิตย์ที่ 23

06.30 น.

08.30 น.

10.00 น.

16.00 น.

อาทิตย์ที่ 16 เทศกาลธรรมดา

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ พยุง-มารีอา อุทัย เอียงผาสุก, ลูซีอา อำภา-ด.ช.ไชยนันท์ รุจิพงศ์, เปโตร ประวิทย์-มารีอา วัชรี วิทวัสพงศ์, มัทธิว สง่า-อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ฟรังซีสโก เฉลิมพล-ยอแซฟ เฉลิมชัย-เปาโล เฉลิมชาติ แววเกกี, ร็อค เมือง-มารีอา กุหลาบ ดีสุดจิต,โทมา ขุนพิลาศ-มารีอา สวน กายสุต, มารีอา นันทนา กิจเกษสุวรรณ, เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, เปโตร ราศรี-เทเรซา ฉอ้อน ทิวไผ่งาม, เปโตร ทวี ทิวไผ่งาม, อันนา นัชรี มั่นศิล, ฟรังซีสโก สุมิตร ศรจิตติ, ฟรังซีสโก สมพล ศุระศรางค์, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, ปีโอ ทวี รุ่งเรืองผล, อันนา กาญจนา ธีรวิฑูร, เปโตร ธีระ ธีรวิฑูร, อันตน ชัยยศ ธีรวิฑูร, ยอแซฟ ชัยยุทธิ์ ธีรวิฑูร, ยอแซฟ สำราญ-อากาทา มณฑา เลิศโสภา, ยวง บอสโก วิสา งามสงวน, ฟรังซิสโก โกสุมภ์ โกมุทผล, อันนา พรรณพยอม โกมุทผล, สเตฟาโน-ฟรังซิสโก เสมา อำพันขาว, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ สัตบุรุษทุกครอบครัว

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, มีคาแอล พรพล พัธนพันธุ์, ยอแซฟ นิติวุฒิ สุวรรณประดิษฐ์ และครอบครัว, คาธารีนา อโณทัย สุวรรณประดิษฐ์ และครอบครัว, อากาทา พิลาวัลย์ ตรีมานคา และครอบครัว, ครอบครัว ยวนจิตต์-โกวิทวีรธรรม, มารีอา วิภาดา-แมรี่แอนด์ มารีพร ลิ้มสุธาโภชน์, อัญชลี วิพัทนะพร, สังคม พนมอุปถัมภ์, ครอบครัว กีรติเก้าทรัพย์, ครอบครัว พยัคฆพันธ์, ครอบครัว ประธาน โคมิน, มารีอา รัชนี ทรัพย์อาภารัตน์ และครอบครัว, เทเรซา จิตธิดา ทุมกานนท์, ครอบครัว วิศวพร, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, มารีอา ณัฏฐพัชร์ บุญสถิตย์ถาวร, ยอแซฟ แอนโทนี สีฆโชค-มารีอา ศิริพร-เทเรซา ณฐ์ณิชญ์ชา ชาญนำสิน, สุขภาพ-หน้าที่การงาน มารีอา ศิริพร ชาญนำสิน, มาตินนา สมฤดี ไวกาสี, มารีอา สุมาลี บุญสถิตถาวร, เปโตร ชัยพร จิตตอำไพ, เทเรซา แก้วจิต สงวนบุญ และครอบครัว, มารีอา ธันยพร ศศิสุวรรณ และครอบครัว, ยอแซฟ สุชารีย์ แสงหาญ และครอบครัว, ครอบครัว มารีอา ไพจิตร วงษ์ศุข, ครอบครัว ณรงค์ศิริกุล และครอบครัว สามพี่น้อง, ครอบครัว แพททริก ปณิธิ ยิ้มเจริญ, เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร, ประสิทธิ์-มารีอา นุชนาถ-กฤต กิจวิวัฒนการ, แม่เสาวนีย์ เลาหไทยมงคล, มารีอา ปัณฑา ปัณฑวังกูร, มารีอา เปี่ยมขวัญ ปัณฑวังกูร, วันคล้ายวันเกิด มารีอา ปรินดา จรุไพรวัลย์, ครอบครัว โกญจนาทพันธ์, นายบัญชา เกิดพงษ์บุญโชติ, สำหรับคนในครอบครัว มารีอา วันศิริ สมพานิช, อันตน วิสารชัย สายพรไพศาล, แบร์นาแด๊ต ณัฐชวัล สายพรไพศาล, ครอบครัว รวมสำราญ, โมทนาคุณพระโต, โมทนาคุณแม่พระ

อุทิศ เรย์มองด์ ธานี ลวสุต, ครอบครัว ชื่นพุฒิ, อันนา สำรวม ชื่นพุฒิ, มารีอา ปิยะสุทธิ์ ใจสวัสดิ์ (ชื่นพุฒิ), นายชมภู เศรษฐกาญจน์, ยากอบ โชติวิศิษฏ์ ประพิณวงศ์, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, ยอแซฟ ฮงปิง, ยอแซฟ วิสิษฐ์-มาร์ธา สุดจิต มัจฉาชีพ, ฟรังซีสโก วิกรานต์ มีเฟื่องศาสตร์, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอา แผ้ว เทียนจุ้ย, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, มารีอา ประทุม จำปาถิ่น, ฟรังซิสโก ประทีป งามพล, ยอแซฟ ธนาชัย (ประเสริฐ) เสนาจักร, ฟรังซิสเซเวียร์ วิรัช-ยอแซฟ สมชัย อินทรสุขสันติ, ยอแซฟ ประนิม ตรีมานคา, มารีอา เสรี ตรีมานคา, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุลเปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, เปโตร ศรีมงคล-เทเรซา เฉลา เพ็ญไพจิตร, ยอแซฟ ธนพันธ์ เพ็ญไพจิตร, ยวง หล่อติ๊ด-มารีอา โซวม่วย, มารีอา ปุ้ยเจ้-มารีอา ป้อฮุ้น, โจเซฟ สุวิชากร ชินะผา,มารีอามักดาเลนา วาณี-ฟรังซิสโก วุฒิชัย ชลธี, กาทารีนา ส้มเช้า ปั้นศิริ, ยอแซฟ ถนอม สุหฤทดำรง, มารีอา เง็กเอ็ง แซ่ฉั่ว, เปาโล วันชัย หล่อวัฒนศิริกุล, พ่อธง เลาหไทยมงคล, บรรพบุรุษครอบครัว กิจวิวัฒนการ และเลาหไทยมงคล, สินธุ ล้อสีทอง, นายโษฑษธา ฤดีใจ,เทเรซา วารินทร์ ศรีสมพงษ์, อันเดร สมจิตร-ยอแซฟ สุรศักดิ์ มีขันทอง, ดวงวิญญาณในสกุล มีขันทอง และสังขรัตน์, มาการิต อ่างแก้ว, คัทริน อ่างแก้ว และญาติพี่น้องที่ล่วงลับ, วิญญาณของพ่อแม่ พี่น้อง ลูกหลาน, มาเรีย สุพรรณี จันทรสันติ, เปโตร เหลี่ยว-มัตตา แหว่, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, เปโตร ลึก พนมอุปถัมภ์, เปโตร ธีระ ปัญจทรัพย์, เปโตร จำรัส หัวใจ, เวโรนิกา สำราญ โคกพูล, อันตน เสถียร-ลูซีอา ลมัย ชมไพศาล, วิญญาณสกุล ชมไพศาล และกรีกุล, ฟรังซิสโก อบเชย-มารีอา ฉลวย เกียรติอำไพ, วิญญาณตระกูล “สกุลทอง”, อันนา สุพัตรา รวมสำราญ, ปู่ย่าอาน-ตายายแฮว-ญาติพี่น้องที่ล่วงลับ, ยอแซฟ วิบูลย์-มารีอา แสวง มัจฉาชีพ, ฟรังซิสโก ภาติยะ พิริยะพันธุ์, เปโตร บุ้นเภา แซ่เจี่ย, มารีอา เซียมหงษ์ แซ่ฮ้อ, น.ส.เยาวเรศ หลีสิน, เปโตร กิจจา สังข์ฉ่ำ, มัทเธว ประสิทธิ์-กาทารีนา สว่าง ปรีชาวุฒิ, อันนา ประพัตรา ยันต์เจริญ, มารีอามักดาเลนา สำรอง-อันนา แพรวพรรณ สุขุม, ดอมินิโก สวัสดิ์ ชมจินดา, ดอมินิก วินัย ไชยประเสริฐ, ยอแซฟ ทองแดง พนมอุปถัมภ์, มารีอา แพงศรี พนมอุปถัมภ์, อันนา ศิริพร พนมอุปถัมภ์, มาติโน เรือง พนมอุปถัมภ์, อันนา เพ็ญศรี พนมอุปถัมภ์, มารีอา อังเยลา ผ่องศรี เมฆสุวรรณ, ยอแซฟ สมชาย สุสังกรกาญจน์, เทเรซา สุพรสุสังกรกาญจน์, เปโตร วศิน สุสังกรกาญจน์, วิญญาณในไฟชำระ

อุทิศ เปาโล ศิริ-มารีอา วิจิตร พีรมนตรี, มารีอา ชูชื่น ธนสมบูรณ์, ยอห์น บัปติสต์ ชุติพนธ์ ธนสมบูรณ์, แบร์นาแด๊ต สมสมร ลวสุต, ยวงบัปติสตา หวล-เซซีลีอา แน่งน้อย อาภรณ์รัตน์, ยวงบัปติสตา เมธี อาภรณ์รัตน์, ยอแซฟ วิชัย อาภรณ์รัตน์, มารีอา มาลี วัฒนโยธิน, เทเรซา นัฏ ยอดประเสริฐ, มาการีตา วรพร พันธุมจินดา, มารีอา เสงี่ยม รุ่งฤกษ์ดี, วิญญาณในไฟชำระ

______________________________________________

Jesus said to her, “Woman, why are you weeping?

Whom are you looking for?”

_________________________________________________

16 July 2017

Our Lady of Mount Carmel

May the prayers of the Virgin Mary protect us
and help us to reach Christ her Son.

__________________________________

22 July 2017

Saint of the day – Feast

St. Mary Magdalene

– Feast

Father,
your Son first entrusted to Mary Magdalene
the joyful news of his resurrection.
By her prayers and example
may we proclaim Christ as our living Lord
and one day see him in glory.

______________________________________________

PLEASE JOIN

DAILY MASS & SUNDAY MASS

READ

DAILY GOSPEL OF THE LORD JESUS

with

DAILY COMMENTARY OF THE DAY

and

SAINTS OF THE DAY

ALSO READ

From

SAINT FRANCIS XAVIER NEWSLETTER IN THAI

NEWSLETTER IN THAI

THANK YOU

***********************************************

“This is my commandment:

love one another as I love you.”

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 

“Stop judging, that you may not be judged.

#####################################

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s