สารวัด วัดนักบุญฟรังซีสเซเวียร์

23 July 2017. St. Francis Xavier Newsletter. ปีที่ 51 ฉบับที่ 30 วันอาทิตย์ที่ 23 กรกฎาคม 2017

St. Francis Xavier Church Newsletter.

ปีที่ 51 ฉบับที่ 30 วันอาทิตย์ที่ 23 กรกฏาคม 2017

______________________________

อาทิตย์ที่ 16 เทศกาลธรรมดา

ปีที่ 51 ฉบับที่ 30 วันอาทิตย์ที่ 23 กรกฎาคม 2017

“The kingdom of heaven is like a mustard seed

that a person took and sowed in a field.

 

อาทิตย์ที่ 16 เทศกาลธรรมดา

มีเรื่องเล่าว่า พระสังฆราชองค์หนึ่งเดินทางไปทวีปยุโรปกับเรือเดินสมุทรขนาดใหญ่ เมื่อขึ้นไปบนเรือก็พบว่าต้องพักร่วมห้องกับผู้โดยสารชายคนหนึ่ง หลังจากจัดสัมภาระในกระเป๋าเป็นที่เรียบร้อย พระสังฆราชได้ไปหากัปตันเรือ เพื่อขอให้ช่วยเก็บสร้อยทองและของมีค่าอื่นๆ ในตู้เซฟไว้ให้ โดยให้เหตุผลว่าชายคนที่พักร่วมห้องดูท่าทางไม่น่าไว้ใจ และกลัวว่าเขาจะขโมยของมีค่าของตน

กัปตันเรือยิ้มและบอกกับพระสังฆราชองค์นั้นว่า “ด้วยความยินดีครับพระคุณเจ้า ผมจะเก็บรักษาสมบัติของพระคุณเจ้าไว้ให้อย่างดีและปลอดภัย” ไม่นานหลังจากนั้น ชายคนที่พักร่วมห้องกับพระสังฆราชได้มาหากัปตันเรือบ้าง และฝากของมีค่าของตนให้กัปตันเรือช่วยเก็บรักษาไว้ ด้วยเหตุผลเดียวกันคือเขารู้สึกไม่ไว้ใจพระสังฆราชที่พักร่วมห้องเดียวกันกับเขา

พระวรสารวันนี้เตือนเราว่า เราไม่ควรตัดสินคนอื่น แทนที่จะไปตัดสินว่าใครดี ใครไม่ดี ใครน่าไว้ใจหรือไม่น่าไว้ใจ แต่เราควรเลียนแบบอย่างของพระเจ้า ผู้ซึ่งให้โอกาสและมองทุกคนในแง่ดี “พระองค์โปรดให้ดวงอาทิตย์ของพระองค์ขึ้นเหนือคนดีและคนชั่ว โปรดให้ฝนตกเหนือคนชอบธรรมและคนอธรรม”  โดยทั่วไป เรามักจะจำแนกสิ่งไหนดีและไม่ดีจากสิ่งที่เราเห็นปรากฏภายนอก แต่พระเจ้ากลับแสดงออกในลักษณะที่ตรงข้าม พระองค์มองลึกเข้าไปถึงสิ่งที่อยู่ในใจ

  1. ความอดทนของพระเจ้า

ในคำอุปมาเรื่อง “ข้าวละมาน” พระเยซูเจ้าได้ให้ความมั่นใจกับเราว่า เราเป็นเนื้อนาของพระเจ้า เราเป็นดินที่พระเจ้าทรงปลูกเมล็ดพันธุ์ดีให้เจริญเติบโต เราเป็นหมู่คณะที่ทรงเจิมด้วยพระจิตเจ้า ในคำอุปมา พระเยซูเจ้าแสดงให้เห็นถึงความอดทนและพระทัยเมตตาของพระเจ้า ผู้ซึ่งอนุญาตให้คนดีกับคนไม่ดีอยู่ด้วยกันในโลก เพื่อให้โอกาสคนไม่ดีได้กลับใจก่อนที่วาระสุดท้ายจะมาถึงและต้องรับการลงโทษ “จงปล่อยให้ข้าวสองชนิดงอกงามขึ้นด้วยกันจนถึงฤดูเก็บเกี่ยว”  ในอีกด้านหนึ่ง พระเจ้าทรงรอคอยการสำนึกผิด ทรงประทานความเข้มแข็งในการเอาชนะความอ่อนแอ ในคำอุปมานี้ พระเยซูเจ้าได้เรียกเราให้อดทนต่อผู้ที่ผิดพลาดในการดำเนินชีวิตคริสตชน

เราจะต้องไม่ประณามคนอื่นว่าเป็นคนชั่ว เป็นวัชพืชที่ต้องกำจัดทิ้ง เพราะในความเป็นจริง ในตัวเราเองก็มีทั้งความดีและความไม่ดี นักบุญเปาโลเป็นคนหนึ่งที่ตระหนักถึงธรรมชาติของความดีและความชั่วในตัวท่าน “เมื่อใดข้าพเจ้าอยากทำดี เมื่อนั้นความชั่วก็มาอยู่ใกล้ข้าพเจ้าเสมอ…”  พระเจ้าตรัสกับเปาโลว่า ผ่านทางความอ่อนแอที่ท่านมีนี้เท่านั้นที่พระเจ้าจะเผยแสดงพระสิริของพระองค์ “พระหรรษทานของเราเพียงพอสำหรับท่าน เพราะพระอานุภาพแสดงออกเต็มที่เมื่อมนุษย์มีความอ่อนแอ”  ดังนั้น เราจึงต้องอดทนต่อความไม่ดีต่างๆ ของกันและกัน

ประการสำคัญ เวลาแห่งการพิพากษายังมาไม่ถึง เพราะพระอาณาจักรของพระเจ้ากำลังเจริญเติบโต เป็นช่วงเวลาแห่งการกลับใจเปลี่ยนแปลงตนเอง กระนั้นก็ดี คำอุปมาได้แสดงให้เห็นถึงเวลาที่แน่นอนในการแยกข้าวพันธุ์ดีกับข้าวละมานออกจากกันในฤดูเก็บเกี่ยว ที่จะมี การแยกปลาดีจากปลาเน่าเสีย (มธ 13:47-50) แยกแกะออกจากแพะ (มธ 25:31-46) แต่ “การเก็บเกี่ยว” เป็นหน้าที่ของพระเจ้า ไม่ใช่หน้าที่ของเรา ดังนั้น แทนที่เราจะถามพระเจ้าว่าทำไมพระองค์ปล่อยให้มีความชั่ว (การก่อการร้าย ภัยพิบัติ ฆาตกรรม ฯลฯ) เกิดขึ้น เราควรถามตนเองว่าจะร่วมมือกับพระหรรษทานของพระองค์ ในการกำจัดข้าวละมานแห่งความเห็นแก่ตัว ความโลภ ความอิจฉาริษยา และความเกลียดชังให้ออกไปจากใจเราได้อย่างไร

  1. บทเรียนสำหรับเรา

คำอุปมานี้ ได้ให้บทเรียนที่สำคัญกับเราหลายประการ หากเราต้องการก้าวหน้าในการเป็นข้ารับใช้ที่ซื่อสัตย์ของพระเจ้า

ประการแรก เราจะต้องฝึกฤทธิ์กุศลความอดทน เราจะต้องอดทนต่อตัวเราเองและผู้อื่นในความอ่อนแอและข้อบกพร่องของกันและกัน เพราะในความเป็นจริงไม่มีใครที่สมบูรณ์ครบครันและดีพร้อม (คงมีแต่เทวดาเท่านั้น) เราจะต้องมีทัศนะเชิงบวกในการมองสิ่งต่างๆ เข้าทำนอง “ในชั่วมีดี ในดีมีชั่ว” อีกทั้งปฏิบัติต่อกันด้วยความรัก ความเห็นอกเห็นใจและไม่ซ้ำเติมใคร เพราะมีแต่สิ่งนี้เท่านั้นที่จะช่วยเพื่อนพี่น้องของเราที่ผิดหลงให้หันกลับมาเดินในหนทางที่ถูกต้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผ่านทางแบบอย่างที่ดีและการภาวนาด้วยความร้อนรนของเราเพื่อเขา

ประการที่สอง เราจะต้องไม่ตัดสินคนอื่น การตัดสินเป็นหน้าที่ของพระเจ้า แต่สิ่งที่เราควรทำคือมองดูชีวิตของเรา พิจารณาถึงความผิดบกพร่องต่างๆ ที่เราได้กระทำ สำนึกผิดและกลับมาหาพระเจ้า เพื่อเราจะได้เกิดผลสำหรับพระองค์ ดังนั้น ผู้ที่เราควรตัดสินจึงไม่ใช่คนอื่นแต่เป็นตัวเราเอง แต่โดยทั่วไปเรามักจะมองข้ามความผิดของตนเอง กลับมองเห็นแต่ความผิดของคนอื่น ดังคำกล่าวที่ว่า “ความผิดของคนอื่นมองเห็นเท่าขุนเขา ความผิดของตนเล่ามองเห็นเท่าเส้นขน”

ประการที่สาม เราจะต้องให้โอกาสคนที่กระทำความผิด เจ้าของสวนปล่อยให้ข้าวพันธุ์ดีและข้าวละมานเจริญเติบโตด้วยกัน แสดงให้เห็นถึงพระทัยเมตตาของพระเจ้าที่ทรงอดทนและให้โอกาสคนบาปเสมอ พระเยซูเจ้าไม่ได้กำจัดยูดาสและเปโตรออกไปจากหนทางแห่งการไถ่กู้มนุษย์ให้รอด ทั้งๆ ที่ทรงทราบล่วงหน้าว่าคนหนึ่งจะทรยศและอีกคนจะปฏิเสธพระองค์ ตรงข้ามทรงให้โอกาส ความรักที่ไม่มีเงื่อนไขและการให้อภัยไม่สิ้นสุดของพระองค์ ได้เปลี่ยนแปลงเปโตรให้กลายเป็นเสาหลักของพระศาสนจักร เราจึงมีความรับผิดชอบในการดำเนินชีวิตความรักและการให้อภัยตามแบบของพระองค์กับเพื่อนพี่น้อง

บทสรุป

พี่น้องที่รัก ในคำอุปมาที่พระเยซูเจ้าทรงเล่าในพระวรสารวันนี้ พระองค์ได้สอนเราเกี่ยวกับธรรมล้ำลึกแห่งพระอาณาจักรสวรรค์ พระองค์ได้ตรัสถึงการเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลงจากสิ่งที่เล็กที่สุด กลายเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ ประการสำคัญ พระเจ้าผู้หว่านเมล็ดพันธุ์ดี ได้อนุญาตให้ข้าวละมานเจริญเติบโตขึ้นด้วยกัน จนถึงเวลาแห่งการเก็บเกี่ยวพระองค์ถึงจะปฏิบัติต่อคนดีและคนไม่ดีตามความประพฤติของเขา

ในพระวรสารวันนี้ พระเยซูเจ้าทรงมอบข่าวดีที่ชัดแจ้งให้กับเรา หากเราต้องการเป็นข้ารับใช้ที่ซื่อสัตย์ของพระเจ้า เราต้องอดทนต่อความผิดบกพร่องของกันและกัน ไม่ตัดสินคนอื่นโดยเบาความ และให้โอกาสกับคนที่กระทำความผิดได้ปรับปรุงแก้ไขตนเอง บนพื้นฐานแห่งความรักที่ไม่มีเงื่อนไขและการให้อภัยไม่สิ้นสุด ตามแบบอย่างของพระเยซูเจ้า พระอาจารย์เจ้าของเรา

                        คุณพ่อ ดิษพล รุ่งโรจน์วรวัฒนา

__________________________________

Jesus said to them in reply, “An evil and unfaithful generation seeks a sign,

but no sign will be given it except the sign of Jonah the prophet.

ขอขอบคุณ

  1.      เทเรซา มณี โรจนะเสน

                  ซ่อมแซมวัด             4,000         บาท

  1.  ผู้ไม่ออกนาม

            บำรุงวัด            1,000        บาท

___________________________________

“Command that these two sons of mine sit, one at your right

and the other at your left, in your kingdom.”

____________________________________

ประชาสัมพันธ์

  1. ส่งศีลศุกร์ต้นเดือน

    พระสงฆ์จะไปเยี่ยมและส่งศีลฯ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย

    ในวันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม ศกนี้

  1.  พิธีล้างบาปเด็ก (เดือนสิงหาคม)

    วันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม ศกนี้ ในมิสซารอบ 10.00 น.

    พี่น้องแจ้งความประสงค์ได้ที่เจ้าหน้าที่วัด

  1. ทางสำนักงานคาทอลิกสงเคราะห์ผู้ประสบภัยและผู้ลี้ภัย (โคเออร์)

   ขอเชิญพี่น้องร่วมทำบุญเพื่อจัดซื้อข้าวสารและอาหารแห้ง

   สำหรับเด็กที่ศูนย์เยาวชนพระกุมารเยซู บ้านแป้ง จ.สิงห์บุรี

  รวมทั้งคนพิการและผู้สูงอายุที่ยากไร้ ใน จ.สระแก้ว และ จ.สุรินทร์

______________________________

Jesus  spoke to them at length in parables, saying: “A sower went out to sow.

And as he sowed, some seed fell on the path, and birds came and ate it up.

_______________________________________

ประกาศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

เรื่อง อนุญาตให้รับศีลบวชเป็นสังฆานุกร

โดยอนุญาตให้

    – สามเณร ดอมินิกโก ซาวีโอ อวิรุทธิ์ พันธ์ขาว    สัตบุรุษวัดนักบุญเปโตร สามพราน

    – สามเณร เปโตร กิตติศักดิ์ กิจสำเร็จ             สัตบุรุษวัดนักบุญยวงบัปติสตา เจ้าเจ็ด

รับศีลบวชเป็นสังฆานุกร

ในวันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม ค.ศ.2017   เวลา 10.00 น.

ณ อาคารมารดาพระผู้ไถ่ วิทยาลัยแสงธรรม สามพราน

Amen, I say to you, many prophets and righteous people longed to see what you see

but did not see it, and to hear what you hear but did not hear it”.

_______________________________________

สภาภิบาลวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

สวัสดีค่ะพี่น้องที่รัก

เพื่อนห่วงเพื่อนจึงเตือนเพื่อน  เรื่อง

กระเป๋า  เดินออกไปรับศีล ให้นำกระเป๋าติดตัวไปด้วยทุกครั้ง อย่าวางทิ้งไว้ที่เก้าอี้ ยกเว้นมีญาติเฝ้าให้

เสียงระฆัง   สิ้นเสียงระฆังวัดเข้า พวกเราคริสตชนควรนั่งอยู่ในวัดแล้ว

สำรวมตน        ❀  ไม่ควรนั่งคุยกันในวัดในขณะร่วมพิธีกรรม

❀ ไม่ควรอ่านสารวัด อุดมสาร ขณะร่วมพิธีกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ช่วงที่พระสงฆ์เทศน์สอน พระสงฆ์ทั้ง 3 องค์ที่ประจำอยู่ที่วัดสามเสนของเรา ท่านเตรียมบทเทศน์สอนล้วนน่าฟัง มีสาระประโยชน์มากมายหลายเรื่องพวกเราก็ไม่เคยรู้มาก่อนก็มี

ละทิ้งปีศาจ (มือถือ)  ปิดโทรศัพท์มือถือให้เป็นนิสัยถาวรเสีย เพราะเป็นพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของผู้พบเห็น ศาสนิกชนทุกศาสนา เขาก็ไม่กระทำกัน เราจะพบเห็นได้จากป้ายเตือนให้ปิดเครื่องมือสื่อสารทุก ๆ วัด

ยุดเดินหนีพระเยซูเจ้า คริสตชนที่เดินออกจากวัดช่วงรับศีลมหาสนิทนั้น ขอให้อยู่ร่วมพิธีมิสซาจนจบพิธีดีกว่านะคะ เพื่อรับพระพรจากพระและลาพระองค์ไปอย่างสงบสุขในวันนั้น

นำพระวาจากลับไปให้คนที่บ้าน อย่าลืมนำสารวัดกลับไปให้สมาชิกในบ้านด้วย มีประโยชน์มาก ๆ ในเรื่องที่คุณพ่อเขียนเกี่ยวกับบทพระวรสารประจำวันอาทิตย์

.

มุมรื้อฟื้น คำสอน

บูชามิสซา คือการบูชาที่พระสงฆ์กระทำในนามขององค์พระคริสตเจ้า พร้อมกับบรรดาคริสตชนคาทอลิก คือ

ทั้งพระสงฆ์และคริสตชนผู้ร่วมพิธี ได้ร่วมกันกับองค์พระเยซูคริสตเจ้า ถวายพระกายและพระโลหิตของพระองค์แด่พระบิดาเจ้า เพื่อกอบกู้เราทั้งหลาย บูชามิสซาเป็นการภาวนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุด เพราะเป็นบูชาขององค์พระเยซูคริสตเจ้า

จุดประสงค์แห่งการภาวนานี้ คือ   ⦿ การนมัสการพระเป็นเจ้า

⦿ การโมทนาขอบพระคุณพระเป็นเจ้า      ⦿ การกราบขอโทษพระองค์

⦿  และการวิงวอนขอพระหรรษทานต่าง ๆ จากพระองค์

    ดังนั้น ต่อจากนี้ไปคริสตชนควรมาวัดให้ทัน พร้อมทั้งอยู่ให้ครบจนจบพิธีมิสซา

_______________________________

“But the seed sown on rich soil is the one who hears the word and understands it,

who indeed bears fruit and yields a hundred or sixty or thirtyfold.”

มิสซาประจำสัปดาห์

จันทร์ที่ 24

06.00 น.

19.00 น.

น.ชาร์เบล มาคลุฟ พระสงฆ์

อุทิศ วิญญาณครอบครัว “อาภรณ์รัตน์”, เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุลเปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, อากาทา เง็ก แซ่กัง, ยอแซฟ หงวนจั้ว-มารีอา ไส้เง็ก แซ่ลี้, เปโตร ยิ่มลี้ แซ่อุน, มารีอา ลำไย มาลีวงศ์, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, อันนา จินดา จำนงค์พรต, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอา บรรจง สถิตย์ถาวร, ฟรังซิสโก ชอบ-มารีอา ประสาร มณีน้อย, ฟรังซีสโก ปรีชา-มารีอา อำพัน กานตานนท์, เปาโล เสงี่ยม-เอลีซาเบธ จ่อน แววเกกี, ยอแซฟ กระสาน ไกรประสิทธิ์, มารีอา ฉลวย-เปโตร อดิศักดิ์ ศรีประทุม, อากุสติโน ยงยุทธ อภิชาตะพงศ์, มารีอามักดาเลนา นันทา นพประไพ, ดอมินิกโก หิ่ง โก่งศร, มารีอา มลิดา วงศ์รักศักดิ์, ยอแซฟ นิพนธ์ พันธ์เจริญ, อันเดร สละ โรจนะเสน, เปโตร ประพล โรจนะเสน, ยอแซฟ ประพันธ์ โรจนะเสน, วิญญาณในไฟชำระ

อังคารที่ 25

06.00 น.

19.00 น.

ฉลอง น.ยากอบ อัครสาวก

สุขสำราญ ครบรอบวันเกิด มีคาแอล พันธ์วริศ มาตย์เมือง

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ ประมวล ชลหาญ, เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุลเปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, นายเขียน-นางขวัญเมือง ศรีจันทรา, อันนา เสงี่ยม ทรงสัตย์, ยอแซฟ พิพัฒน์-เฮเลนา อุไรลักษณ์ อิศรภักดี, อิกญาซีโอ อโณทัย ลับบัวงาม (ครบวันตาย 28 ปี), ยวงบัปติสตา แสวง ศรจิตติ, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, ครบรอบวันเกิด มีคาแอล พันธ์วริศ มาตย์เมือง

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค,มารีอา พิศมัย เล่ห์มงคล, ยอแซฟ บุญมี วงศ์รักศักดิ์, อากาทา นันทา โชติเรืองศรี, อันเดร ซ้าง กิจสำเร็จ, ยอแซฟ นิพนธ์ พันธ์เจริญ,เอลีซาแบธ อารี อภิชาตะพงศ์, ฟรังซิสโก ประเสริฐ ผ่องศรี, อิกญาซีโอ อโณทัย ลับบัวงาม (ครบวันตาย 28 ปี), เปาโล เช้ง เกตุเวช, เปโตร ประพล โรจนะเสน, ยอแซฟ ประพันธ์ โรจนะเสน, ฟรังซิสโก กระแสร์ ไกรประสิทธิ์, วิญญาณเด็กที่ถูกทำแท้ง, วิญญาณในไฟชำระ

พุธที่ 26

06.00 น.

19.00 น.

ระลึกถึง น.โยอากิม และอันนา บิดามารดาของพระนางมารีย์พรหมจารี

สุขสำราญ ครบรอบวันเกิด มารีอามักดาเลนา ภัทรีฎา กรีกุล

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุลเปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, ฟรังซิสโก ยิ้ม โชติพงศ์, เปโตร สนธิ วารินทร์, เซซีลีอา ละมูล ศรจิตติ, อันนา เพียงเดือน กระทอง, มารีอามักดาเลนา อุดมสิน วันชูเพลา, โยเซฟ จรูญ วันชูเพลา, โยเซฟ จิรดิศ วันชูเพลา, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, คุณดวงตา เลืองถิ และครอบครัว

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ยวงบัปติสตา พึงใจ-อากาทา จำปา ไกรบุญ, มารีอา ประไพ แตงแก้ว, อันนา มิ่งขวัญ วิพัทนะพร (ครบรอบวันเกิด 55 ปี), อันนา ศรัญญา ผ่องศรี, ราฟาแอล ชรื่น ฤกษ์พิไชย, มารีอา พัดศรี อิงคนารถ, ยอแซฟ นิพนธ์ พันธ์เจริญ, เซซีลีอา ยุพิน เจียจวบสิน, เปโตร ประพล โรจนะเสน, ยอแซฟ ประพันธ์ โรจนะเสน, มารีอา จันทร์ เกตุเวช, วิญญาณในไฟชำระ

พฤหัสฯที่ 27

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 16 เทศกาลธรรมดา

อุทิศ ฟรังซิสโก สุทธิ-มารีอา สมร ชลหาญ, เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุลเปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, มัทเธว จเร โชติพงศ์, มารีอามักดาเลนา แชม-เปาโล โสภา ตรีกิจจา, ลูซีอา มาลา ขันธสิทธิ์, ยอแซฟ เบี้ยว อื้อพูลผล, นายบุญส่ง ภู่มะลิ, นายบุญส่ง ปัทมบงกฤช, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, เปโตร อภิสิทธิ์ ผ่องศรี, ยอแซฟ นิพนธ์ พันธ์เจริญ, มารีอา ปราณี สุขอารี, มารีอา ลมัย ศรีวิไล, อานับเง็ก แซ่ก๊วย, โยเซฟ ไจ้เฮง แซ่ก๊วย, มารีอา ซิ้วเจ็ง แซ่อื้อ, มารีอา สุชาดา กัณหะสิริ, มารีอา ซ้วน เกตุเวช, เปโตร ประพล โรจนะเสน, ยอแซฟ ประพันธ์ โรจนะเสน, วิญญาณในไฟชำระ

ศุกร์ที่ 28

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 16 เทศกาลธรรมดา

สุขสำราญ ครอบครัว ฟรังซิสโก รณภพ กรีกุล

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุลเปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, ยวงบัปติสตา ชุน-มารีอา หวุน-มารีอา ทองสุข ธาดาประสิทธิ์, เทเรซา กนกอร เพชรเทศ, วิญญาณ “น้องน๊อต”, วิญญาณในไฟชำระและวิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เปาโล พลตรี สง่า-อันนา วิเชียร วิลัยทอง, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ยวงบัปติสตา พึงใจ-อากาทา จำปา ไกรบุญ, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, ยอแซฟ นิพนธ์ พันธ์เจริญ, ฟรังซิสโก นพรัตน์ เกตุเวช, เปโตร ประพล โรจนะเสน, ยอแซฟ ประพันธ์ โรจนะเสน, วิญญาณในไฟชำระ

เสาร์ที่ 29

06.00 น.

19.00 น.

ฉลอง น.มาร์ธา

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, ดอมินิโก อุไร-โรซา เสนอ ศรีบุญเลิศ, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุลเปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, อังเดร อนุชา กรีกุล (ครบรอบ 24 ปี), อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, อันนา กาญจนา ธีรวิฑูร, เปโตร ธีระ ธีรวิฑูร, อันตน ชัยยศ ธีรวิฑูร, ยอแซฟ ชัยยุทธิ์ ธีรวิฑูร, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, มารีอา ยินดี ธาราวร, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, ครอบครัว รุธิรกนก, วันเกิด คริสโตเฟอร์ ภูธเนศร์ ไทยตรง

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอามักดาเลนา ประสพศรี พันธุมจินดา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, มีคาแอล ประสิทธิ์-เอลิซาเบท ประทุม สิทธิ, เปโตร พงษ์ศักดิ์ สิทธิ, วิญญาณญาติพี่น้องตระกูล “ชนวัฒน์”, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เปโตร จำนงค์-นางมันทนา งามศิริจิตต์, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, นิโคลัส วีรวัฒน์ รุธิรกนก, ยวงบัปติสตา เมธี อาภรณ์รัตน์, ยอแซฟ ประสิทธิ์-มารีอา สุนี เอกะสิงห์, โทมา พยนต์-มารีอา โสน กายสุต, ยอแซฟ นิพนธ์ พันธ์เจริญ, เปาโล บุญทรง-มารีอา ลำเจียก ดีเจริญ, ซิลเวสแตร์ ระลึก-ฟรังซิสโก เกียรติศํกดิ์ ดีเจริญ, มารีอา ยึด ฤกษ์พิชัย, เปโตร ประพล โรจนะเสน, ยอแซฟ ประพันธ์ โรจนะเสน, วิญญาณในไฟชำระ

อาทิตย์ที่ 30

06.30 น.

08.30 น.

10.00 น.

16.00 น.

อาทิตย์ที่ 17 เทศกาลธรรมดา

สุขสำราญ ครอบครัว เซซีลีอา ไพลิน กายสุต

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ พยุง-มารีอา อุทัย เอียงผาสุก, ลูซีอา อำภา-ด.ช.ไชยนันท์ รุจิพงศ์, เปโตร ประวิทย์-มารีอา วัชรี วิทวัสพงศ์, มัทธิว สง่า-อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ฟรังซีสโก เฉลิมพล-ยอแซฟ เฉลิมชัย-เปาโล เฉลิมชาติ แววเกกี, ร็อค เมือง-มารีอา กุหลาบ ดีสุดจิต, โทมา ขุนพิลาศ-มารีอา สวน กายสุต, เปาโล ไพศาล ดีสุดจิต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, มารีอา นันทนา กิจเกษสุวรรณ, เปาโล สุดใจ กายสุต, เปโตร ราศรี-เทเรซา ฉอ้อน ทิวไผ่งาม, เปโตร ทวี ทิวไผ่งาม, อันนา นัชรี มั่นศิล, ฟรังซีสโก สุมิตร ศรจิตติ, ฟรังซีสโก สมพล ศุระศรางค์, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, ปีโอ ทวี รุ่งเรืองผล, อันนา กาญจนา ธีรวิฑูร, เปโตร ธีระ ธีรวิฑูร, อันตน ชัยยศ ธีรวิฑูร, ยอแซฟ ชัยยุทธิ์ ธีรวิฑูร, ฟรังซิสโก โกสุมภ์-อันนา พรรณพยอม โกมุทผล, สเตฟาโน-ฟรังซีสโก เสมา อำพันขาว, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ สัตบุรุษทุกครอบครัว

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, มีคาแอล พรพล พัธนพันธุ์, อากาทา พิลาวัลย์ ตรีมานคา และครอบครัว, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, ยอแซฟ แอนโทนี สีฆโชค-มารีอา ศิริพร-เทเรซา ณฐ์ณิชญ์ชา ชาญนำสิน, สุขภาพ-หน้าที่การงาน มารีอา ศิริพร ชาญนำสิน, เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร, มารีอา ปัณฑา ปัณฑวังกูร, มารีอา เปี่ยมขวัญ ปัณฑวังกูร, อันนา ดิ่ว วิพัทนะพร และลูกหลานเหลน, ครอบครัว โคมิน, คุณจรัญ ไชยเผือก และครอบครัว, ครอบครัว กีรติเก้าทรัพย์, มารีอา ธันยพร ศศิสุวรรณ และครอบครัว, ยอแซฟ สุชารีย์ แสงหาญ และครอบครัว, ครอบครัว คริสโตเฟอร์ ปณิธิ สุขะกูล, ครอบครัว ยอแซฟ ปริญญา สมพานิช, ครอบครัว ฤกษ์ปิยะทรัพย์, ครอบครัว นายสมคิด ทองเหวียน, แบร์นาแด๊ต ณัฐชวัล สายพรไพศาล, ครอบครัว เปโตร สมชาย-เทเรซา ยุรินทร์-เทเรซา สาลิล อันธพันธ์, ครอบครัว พยัคฆพันธ์, ครอบครัว ประธาน โคมิน, นายกฤต บัวประเสริฐ, คุณวิทยา บัวประเสริฐ, เทเรซา ปรานอม หมั้นทรัพย์, ครอบครัว ณรงค์ศิริกุล และครอบครัว สามพี่น้อง, ครอบครัว ศิริเพทานันท์,เทเรซา มณี โรจนะเสน, โมทนาคุณพระโต, โมทนาคุณแม่พระ

อุทิศ เรย์มองด์ ธานี ลวสุต, ครอบครัว ชื่นพุฒิ, อันนา สำรวม ชื่นพุฒิ, มารีอา ปิยะสุทธิ์ ใจสวัสดิ์ (ชื่นพุฒิ), มารีอา แผ้ว เทียนจุ้ย, นายชมภู เศรษฐกาญจน์, ยอแซฟ วิสิษฐ์-มาร์ธา สุดจิต มัจฉาชีพ, ฟรังซีสโก วิกรานต์ มีเฟื่องศาสตร์, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, ฟรังซิสเซเวียร์ วิรัช-ยอแซฟ สมชัย อินทรสุขสันติ, ลูซีอา ชุบ เพิ่มทอง, โจเซฟ สุวิชากร ชินะผา, ยวงบัปติสตา สุมน-มารีอา สุวรรณา ชินะผา, ยอแซฟ ประนิม ตรีมานคา, มารีอา เสรี ตรีมานคา, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุลเปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, มารีอา ประทุม จำปาถิ่น, ฟรังซิสโก ประทีป งามพล, เปโตร ศรีมงคล-เทเรซา เฉลา เพ็ญไพจิตร, ยอแซฟ ธนพันธ์ เพ็ญไพจิตร, เปาโล วันชัย หล่อวัฒนศิริกุล, ยวง หล่อติ๊ด-มารีอา โซวม่วย, มารีอา ปุ้ยเจ้-มารีอา ป้อฮุ้น, มารีอา สมหมาย สอนเทพ, ยอแซฟ สวัสดิ์ พลอยจินดา, มารีอามักดาเลนา วาณี-ฟรังซิสโก วุฒิชัย ชลธี, กาทารีนา ส้มเช้า ปั้นศิริ, อันเดร สมจิตร-ยอแซฟ สุรศักดิ์ มีขันทอง, วิญญาณทุกดวงในสกุล สังขรัตน์ และมีขันทอง, เทเรซา วารินทร์ ศรีสมพงษ์, มาการิต อ่างแก้ว, คัทริน อ่างแก้ว และญาติพี่น้องที่ล่วงลับ, วิญญาณของพ่อแม่ พี่น้อง ลูกหลาน,มาเรีย สุพรรณี จันทรสันติ, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, ยอแซฟ ฮงปิง, เปโตร ลึก พนมอุปถัมภ์,ยอแซฟ นิพนธ์ พันธ์เจริญ, เปโตร จำรัส หัวใจ, อันตน เสถียร-ลูซีอา ลมัย ชมไพศาล, วิญญาณสกุล ชมไพศาล และกรีกุล, มารีอามักดาเลนา อัจฉรา ตรีถาวร, นายสุพิชัย สงวนยวง, วิญญาณ ตระกูล “สกุลทอง”, วิญญาณของพ่อแม่พี่น้องลูกหลาน, นายคิมสุน แซ่จึง, นางซิวคิม แซ่ตั้ง, นายฮั้วซ้ง แซ่จึง, นายเอวียเกียว-นายประสิทธิ์ ลิ้มวิไลรัตนา, นายลีฮุงเกียก, อันตน ดาวุธ สามารถการ, เปโตร ศราวุธ-สุรัช สุขุม, โทมัส เจริญ-อันนา มิ่งขวัญ วิพัทนะพร, มารีอา กิมกี สุวรรณธาร, เทเรซา สุวรรณี ขำขันทอง, มารีอา บุญสม-ยอแซฟ สุนทร-เทเรซา อรวรรณ ชนวัฒน์, เปาโล จรูญ-มาร์ธา มารีอา สมถวิล ยันต์เจริญ, นายบัญชา เกิดพงษ์บุญโชติ, คุณครู พชรพรรณ เครือนพรัตน์, คุณพ่อวิชัย-คุณแม่ ฟรี ธีระพันธ์, ลูก ๆ สัตว์เลี้ยงน้องข้าวตัง, เปโตร กลิ่นชัย ศักดิ์สินสิริพัฒน์, มารีอา ปราณี สุขอารี, เบเนดิกโต จำรัส สุขอารี, มารีอา แก้วครองขวัญ สุขอารี, ขอบคุณคุณพ่อ ท.หลง มีเฟื่องศาสตร์, ผศ.อนวัช วัชรพิทักษ์กุล, อันตน นิวัติ บรรเทิงจิต, มารีอามักดาเลนา ระพีพรรณ บรรเทิงจิต, มารีอา อังเยลา ผ่องศรี เมฆสุวรรณ, เปโตร ประพล โรจนะเสน, ยอแซฟ ประพันธ์ โรจนะเสน, มารีอา สร้อย โรจนะเสน, วิญญาณในไฟชำระและวิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง

อุทิศ เปาโล ศิริ-มารีอา วิจิตร พีรมนตรี, มารีอา ชูชื่น ธนสมบูรณ์, ยอห์น บัปติสต์ ชุติพนธ์ ธนสมบูรณ์, ยวงบัปติสตา วิเศษ วัฒนโยธิน, เทเรซา นัฏ ยอดประเสริฐ, เปโตร เย็น-มารีอา เสงี่ยม รุ่งฤกษ์ดี, ฟรังซิสโก อารีย์ อรุณฤกษ์ดีกุล, เปาโล โตน โสภาษิต, ลูซีอา สัมฤทธิ์ โสภาษิต, แบร์นาแด๊ต สมสมร ลวสุต, วิญญาณในไฟชำระ

 

 

___________________________________

“Yes, Lord. I have come to believe that you are the Messiah,

the Son of God, the one who is coming into the world.”

________________________________________

26 July 2017

Saints of the day – Memorial

Sts. Joachim & Anne,

Parents of the Bl. Virgin Mary

__________________________________________

25 July 2017

Saint of the day –  Feast

St. James the Greater,

Apostle –

Feast

_________________________________________

PLEASE JOIN

DAILY MASS & SUNDAY MASS

READ

DAILY GOSPEL OF THE LORD JESUS

with

DAILY COMMENTARY OF THE DAY

and

SAINTS OF THE DAY

ALSO READ

From

SAINT FRANCIS XAVIER NEWSLETTER IN THAI

NEWSLETTER IN THAI

THANK YOU

***********************************************

“This is my commandment:

love one another as I love you.”

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 

“Stop judging, that you may not be judged.

###############################

 

May God have pity on us and bless us

##############################

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s