สารวัด วัดนักบุญฟรังซีสเซเวียร์

6 August 2017. St. Francis Xavier Newsletter. ปีที่ 51 ฉบับที่ 32 วันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม 2017

St. Francis Xavier Church Newsletter.

ปีที่ 51 ฉบับที่ 32วันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม 2017

______________________________________

ฉลองพระเยซูเจ้าทรงประจักษ์พระวรกายต่อหน้าอัครสาวก

ปีที่ 51 ฉบับที่ 32 วันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม 2017

Jesus was transfigured before them; his face shone

like the sun and his clothes became white as light.

พลังอำนาจของการสวดภาวนา

    เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในเวลากลางคืน เมื่อพระเยซูเจ้าทรงพาอัครสาวกทั้งสาม เปโตร ยากอบ และยอห์น ไปกับพระองค์เพื่อไปสวดภาวนาดังที่เคยปฏิบัติมา

    ในครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันพระองค์ทรงพาพวกเขาทั้ง 3 ขึ้นไปบนภูเขา และภูเขาลูกนี้น่าจะเป็นภูเขาเฮอร์โมน หลายคนบอกว่าเป็นภูเขาทาร์บอร์ ซึ่งไม่น่าจะเป็นไปได้ เนื่องจากบนภูเขาทาร์บอร์ เป็นที่ตั้งของป้อมทหารและปราสาทใหญ่โต มีผู้คนพลุกพล่าน

    จุดประสงค์ของการขึ้นไปบนภูเขา ก็เพื่อไป สวดภาวนา ดูลูกา บทที่ 9 ข้อ 28 “หลังจากพระเยซูเจ้าตรัสเรื่องนี้ประมาณแปดวัน พระองค์ทรงพาเปโตร ยอห์น และยากอบขึ้นไปบนภูเขาเพื่ออธิษฐานภาวนา” การขึ้นไปสวดภาวนาบนภูเขาครั้งนี้เกิดขึ้น หลังจากที่พระองค์ทรงแจ้งให้บรรดาอัครสาวกได้รับทราบเป็นครั้งแรกว่า อีกไม่ช้าพระองค์จะต้องทรงรับความทุกข์ทรมานและความตายบนไม้กางเขน

    ขณะที่พระองค์ทรงแจ้งเรื่องนี้แก่บรรดาอัครสาวก จิตใจของพระองค์ก็เปี่ยมไปด้วยความหวาดกลัว และหวั่นไหวหดหู่ตามธรรมดาแบบมนุษย์ทั่ว ๆ ไป ที่รู้สึก เมื่อต้องเผชิญกับเหตุการณ์คอขาดบาดตาย

    การขึ้นไปภาวนาบนภูเขาในครั้งนี้ พระเยซูเจ้าต้องการความกระจ่างชัดถึงพระประสงค์ของพระบิดา และที่สำคัญสุดก็คือ พลังและกำลังใจที่พระองค์จะได้รับจากพระบิดาเพื่อจะได้สามารถปฏิบัติตามพระประสงค์นั้นให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

    นักบุญเทเรซา แห่งอาวีลา ได้อธิบายความหมายของการสวดภาวนา และพอที่จะสรุปเป็นแนวคิดสั้น ๆ ได้ดังนี้ “การสวดภาวนาไม่ใช่อะไรอื่นนอกจาก การทำให้องค์พระผู้เป็นเจ้าเสด็จเข้ามาสถิตประทับอยู่ในชีวิตของเรา และวิธีการก็คือ การสดับตรับฟังว่าพระเป็นเจ้าต้องการสิ่งใด และเราก็รับเอาสิ่งที่พระเป็นเจ้าต้องการ หรือมีพระประสงค์นั้นเพื่อนำไปปฏิบัติ

    และนี่คือสิ่งที่พระเยซูเจ้าทรงปฏิบัติบนภูเขาลูกนั้น

    น้ำพระทัย หรือพระประสงค์ของพระเป็นเจ้าคือชีวิตของพระเป็นเจ้า การรับน้ำพระทัยหรือพระประสงค์ของพระเจ้ามาไว้ในตัวเรา และนำไปปฏิบัติ มีพลังอำนาจในการเปลี่ยนแปลงชีวิต และการเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นผลมาจากการสถิตประทับของพระเป็นเจ้าในตัวผู้นั้น พระเยซูเจ้าเองเคยตรัสสอนไว้ในยอห์น บทที่ 14 ข้อ 23 ไว้ดังนี้ “ผู้ใดรักเรา ผู้นั้นจะปฏิบัติตามวาจาของเรา พระบิดาของเราจะทรงรักเขา พระบิดาจะเสด็จพร้อมกับเรามาหาเขา จะทรงพำนักอยู่กับเขา”

    หลังจากพระเยซูเจ้าได้รับทราบสิ่งที่พระบิดาต้องการแล้ว และน้อมรับเอาน้ำพระทัยและพระประสงค์นั้นด้วยความนอบน้อมเชื่อฟัง เพื่อนำไปปฏิบัติ สิ่งที่เกิดขึ้น ณ เวลานั้น ก็คือ “พระกายของพระองค์เริ่มเปลี่ยนไปต่อหน้าพวกเขา และพระพักตร์เปล่งรัศมีดุจดวงอาทิตย์ เสื้อผ้าที่พระองค์สวมใส่กลับมีสีขาวดุจแสงสว่าง…” ความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับตัวพระเยซูเจ้า กับหน้าตาและรูปร่างของพระองค์ ความเปลี่ยนแปลงยังแผ่อิทธิพลไปถึงเสื้อผ้าที่พระองค์สวมใส่ ดังนั้น ถ้าชีวิตของคน ๆ หนึ่งเปลี่ยนจากเลวเป็นดี ลองคิดดูว่า จะเกิดอะไรขึ้นกับบุคคลรอบข้าง

    ความนอบน้อมเชื่อฟังเปลี่ยนชีวิต และความนอบน้อมเชื่อฟังนี่แหละที่นักบุญเทเรซา แห่งอาวีลา เรียกว่า การสวดภาวนา

    ดังนั้น การสวดภาวนาก็คือการรับฟังพระเป็นเจ้า ว่าพระองค์ต้องการอะไรจากเรา และน้อมรับสิ่งที่พระเป็นเจ้าต้องการ หรือมีพระประสงค์นั้นไปปฏิบัติ และสิ่งที่ตามมาจากการสวดภาวนาดังกล่าวก็คือ ความเปลี่ยนแปลงของชีวิต ยังผลให้บุคคลรอบข้างเกิดความสุข “พระเจ้าข้า ที่นี่สบายน่าอยู่จริง ๆ …..” นี่คือคำพูดของนักบุญเปโตร

    ลงท้ายพระบิดาก็เสริมและสนับสนุนด้วยประโยคนี้ “ท่านผู้นี้เป็นบุตรสุดที่รักของเรา เราพึงพอใจยิ่งนัก จงฟัง (จงเชื่อฟัง) ท่านเถิด”

    แต่จะขอสรุปอีกนิดหนึ่งเรื่องความนอบน้อมเชื่อฟัง ความนอบน้อมเชื่อฟังไม่ใช่สิ่งที่จะปฏิบัติกันง่าย ๆ จะต้องค่อย ๆ ฝึกฝนทีละเล็กทีละน้อย และอีกสิ่งหนึ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ สำหรับความนอบน้อมเชื่อฟังก็คือ ชีวิตที่จะต้องเผชิญกับความเจ็บปวด อันเป็นผลจากความนอบน้อมเชื่อฟังนั้นเอง และนี่คือสิ่งที่พระเยซูเจ้าจะต้องเผชิญในเวลาอีกไม่ช้าไม่นานหลังจากนี้

                            สวัสดี

                                              คุณพ่อ สานิจ สถะวีระวงส์

_____________________________________

Taking the five loaves and the two fish, and looking up to heaven, he said the blessing,

broke the loaves, and gave them to the disciples, who in turn gave them to the crowds.

ขอเชิญสมาชิกคูร์ซิลโล วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์  ทุกท่าน

ร่วมประชุมประจำเดือน

ในวันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม 2560  เวลา 13.00 น.

ที่ห้องประชุมชั้นล่าง บ้านพระสงฆ์

____________________________________

When the disciples saw Jesus walking on the sea they were terrified.

“It is a ghost,” they said, and they cried out in fear.

_____________________________________

ประชาสัมพันธ์

 1. ประกาศงดมิสซา  พระสงฆ์เข้าเงียบประจำเดือน ที่บ้านผู้หว่าน สามพราน ในวันพุธที่ 9 – วันพฤหัสฯที่ 10 สิงหาคม ศกนี้  จึงของดมิสซา ตั้งแต่ค่ำวันพุธ จนถึงค่ำวันพฤหัสฯ  
 2. ขอเชิญร่วมโครงการรื้อฟื้นคู่แต่งงาน 25 ปี และ 50 ปี เขต 2

   ในวันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2560/2017

    ณ วัดแม่พระฟาติมา ดินแดง

– สำหรับคู่ 25 ปี แต่งงานปี พ.ศ. 2535/ค.ศ.1992

– สำหรับคู่ 50 ปี แต่งงานปี พ.ศ. 2510/ค.ศ.1967 หรือก่อน

   ท่านใดสนใจติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่สำนักงานวัด

 1. ขอเชิญพี่น้องร่วมพิธีบวชสังฆานุกร แต่งตั้งผู้ช่วยพิธีกรรม และผู้อ่านพระคัมภีร์  

   วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม ศกนี้ เวลา 10.00 น.

   ณ อาคารมารดาพระผู้ไถ่ สามเณราลัยแสงธรรม สามพราน

   โดย พระสังฆราช ยอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย

 1. ขอเชิญร่วมสมโภชแม่พระรับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ

   ในวันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม ศกนี้ เวลา 10.00 น. หลังพิธีมีแห่แม่พระ

__________________________

A Canaanite woman of that district came and called out,

“Have pity on me, Lord, Son of David! My daughter is tormented by a demon.”

มิสซาครบการจากไป 3 ปี (12 ส.ค.2014)

ของ คุณพ่อ เรอเน อองลี ออกุสต์ ยัง บริสซอง, MEP.

ในวันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2017

เวลา 19.00 น.

_________________________________________

“Whoever loves his life loses it, and whoever hates

his life in this world will preserve it for eternal life.”

ประกาศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

เรื่อง อนุญาตให้รับศีลบวชเป็นสังฆานุกร

โดยอนุญาตให้

    – สามเณร ดอมินิกโก ซาวีโอ อวิรุทธิ์ พันธ์ขาว    สัตบุรุษวัดนักบุญเปโตร สามพราน

    – สามเณร เปโตร กิตติศักดิ์ กิจสำเร็จ             สัตบุรุษวัดนักบุญยวงบัปติสตา เจ้าเจ็ด

รับศีลบวชเป็นสังฆานุกร

ในวันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม ค.ศ.2017   เวลา 10.00 น.

ณ อาคารมารดาพระผู้ไถ่ วิทยาลัยแสงธรรม สามพราน

__________________________________________

Jesus said to his disciples, “Whoever wishes to come after me

must deny himself, take up his cross, and follow me.

ขอขอบคุณ

บ้านเลขที่ 19 (สามเสน)           

    – สนับสนุนคลินิกสะมาริตัน        1,000        บาท

คุณทิพวรรณ เดชขำ

    – ทำบุญซ่อมแซมหลังคาวัด        2,000        บาท

    – สนับสนุนคลินิกสะมาริตัน        1,000        บาท

 

   ______________________________

บำรุงวัด

 1. ผู้ไม่ออกนาม            500        บาท
 2. คุณเจริญ – คุณมัทนา บุญครอง400        บาท
 3. เทเรซา มาลา จรุไพรวัลย์    200         บาท
 4. คุณอรรถพงษ์ เจริญสำราญ    100        บาท

___________________________________________

สภาภิบาลวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

สวัสดีค่ะพี่น้องที่รัก

การปฏิบัติตัวของบรรดาคริสตชนนั้น มีหลักหรือแนวทางอยู่ที่พระบัญญัติของพระเป็นเจ้า 10 ประการ

พระบัญญัติประการที่ 1 จงนมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าองค์เดียวของท่าน

    พระบัญญัติประการนี้ สั่้งให้คริสตชน กราบนมัสการพระเป็นเจ้าแต่ผู้เดียวเท่านั้น เรื่องที่เราต้องพิจารณาก็คือ ทำไมต้องนมัสการพระเป็นเจ้าแต่ผู้เดียว   คำตอบก็คือ  เพราะ

 • พระองค์ทรงเป็นพระผู้ทรงสรรพานุภาพ เป็นพระผู้สูงสุด
 • พระองค์ทรงเป็นผู้ยิ่งใหญ่ที่สุด หามีผู้ใดจะเทียบได้
 • พระองค์ทรงเป็นพระผู้สร้าง เป็นพระผู้ดูแล พระเป็นผู้ประทานรางวัล
 • พระองค์ทรงประทับอยู่ในตัวเรา ในวันที่เรารับศีลล้างบาปเป็นต้นมาไปจนชั่วชีวิตของเราในโลกนี้ ฯลฯ

ในพระบัญญัติประการที่ 1 นี้ ห้าม บรรดาคริสตชน หันไปเคารพ กราบไหว้ หรือนับถือผู้อื่นเสมอเหมือน หรือยิ่งใหญ่เท่าพระเจ้า ดังนั้น ใครก็ตามที่ฝ่าฝืนกระทำผิด จะต้องถูกลงโทษจากพระศาสนจักร เพราะ เป็นการขาดความเชื่อ ความไว้ใจและความรักในพระเป็นเจ้า นั่นเอง

  การกระทำผิดต่อพระบัญญัติประการที่ 1 นี้ จึงเห็นได้ในหลายรูปแบบคือ

①    การเพิกเฉย ไม่ปฏิบัติหน้าที่ ที่จะถวายนมัสการพระเจ้า ตัวอย่างเช่น ไม่สวดภาวนา ไม่รับศีลศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ (แก้บาป รับศีล) ขาดมิสซาโดยไม่มีเหตุผลจำเป็น เฉื่อยชา ขี้เกียจต่อการปฏิบัติกิจศรัทธาต่าง ๆ

②     การถือผิด ๆ จากความเชื่อ คือ การเชื่อว่า มีบุคคล หรือสรรพสิ่ง สรรพสัตว์บางอย่างมีฤทธิ์อำนาจเสมอเหมือนพระเจ้า เช่น เชื่อในหมอดู เชื่อเรื่องบุญกรรมวาสนา เชื่อเครื่องรางของขลัง เชื่อฝัน รวมไปถึงดูฤกษ์ดูยาม และเรื่องราวทำนองคาถาอาคมต่าง ๆ  ทั้งนี้ เพราะถ้าเรามีความเชื่อ ความวางใจในพระเป็นเจ้าอย่างแท้จริงแล้ว เราย่อมมั่นใจว่า ทุกอย่างนั้น อยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์ เป็นพระประสงค์ของพระองค์ทั้งสิ้น ไม่มีฤทธิ์อำนาจใด ๆ จะยิ่งใหญ่เท่าพระฤทธานุภาพของพระองค์

③     การทำร้าย หรือดูหมิ่นต่อบุคคล สถานที่ หรือวัตถุที่ได้รับการเสกถวายแด่พระเจ้าแล้วด้วย

อันได้แก่ พระสงฆ์ นักบวช วัด สุสาน รูปพระ รูปแม่พระ รูปนักบุญต่าง ๆ เป็นต้น เพราะหมายถึง การขาดความเชื่อ ความเคารพต่อพระเจ้าด้วยเช่นกัน

      (จากหลักธรรมคำสอนคาทอลิก)

“กรุณาติดตามตอนต่อไปในสัปดาห์หน้าค่ะ”

_______________________________

“Lord, have pity on my son, for he is a lunatic and

suffers severely; often he falls into fire, and often into water.”

_______________________________________________

The Transfiguration of the Lord – Feast

6 August 2017

The Transfiguration of the Lord –

Feast

มิสซาประจำสัปดาห์

จันทร์ที่ 7

06.00 น.

19.00 น.

น.ซิกส์โต ที่ 2 พระสันตะปาปาและเพื่อนมรณสักขี  น.กาเยตาน พระสงฆ์

อุทิศ วิญญาณครอบครัว “อาภรณ์รัตน์”, เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุลเปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, อากาทา เง็ก แซ่กัง, เปโตร เฮี่ยงลี่ แซ่อุน, เทเรซา หลู แซ่ตั้ง, ยอแซฟ ซั่งเจี่ย แซ่โจว, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, ฟรังซิสโก สุทธิ ชลหาญ, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอา บรรจง สถิตย์ถาวร, ฟรังซิสโก ชอบ-มารีอา ประสาร มณีน้อย, ฟรังซีสโก ปรีชา-มารีอา อำพัน กานตานนท์, เปาโล เสงี่ยม-เอลีซาเบธ จ่อน แววเกกี, มารีอา ฉลวย-เปโตร อดิศักดิ์ ศรีประทุม, อันเดร สละ โรจนะเสน, ยอแซฟ ชาญ สงวนบุญ, Cohrado Alcasid, วิญญาณในไฟชำระ

อังคารที่ 8

06.00 น.

19.00 น.

ระลึกถึง น.โดมินิก พระสงฆ์

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ ประมวล ชลหาญ, เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุลเปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, นายเขียน-นางขวัญเมือง ศรีจันทรา, อันตน กรุง-มารีอา ย่าง สังขรัตน์, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร, ครบรอบวันเกิด คุณกมลทิพย์ ทวีธรรมสถิตย์ อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค,มารีอา พิศมัย เล่ห์มงคล, อันเดร ซ้าง กิจสำเร็จ, นิโคลัส พิทักษ์ เลิศยุทธศิลป์, มารีอา ซ้วน เกตุเวช, ยอแซฟ ชาญ สงวนบุญ, วิญญาณในไฟชำระ

พุธที่ 9

06.00 น.

19.00 น.

น.เทเรซา เบเนติกตา แห่งไม้กางเขน พรหมจารีและมรณสักขี

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร, วันเกิด เทเรซา ธิดา ทับละม่อม

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุลเปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, มัทเธว จเร โชติพงศ์, อันนา เพียงเดือน กระทอง, ยุสตินา สมาน-ฮังรีแอตตา จันทรัตน์ สมบัติเจริญ, ยวง ประยูร-มารีอา ชั้น จิตตอำไพ, อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ยวงบัปติสตา พึงใจ-อากาทา จำปา ไกรบุญ, มารีอา สุชาดา กัณหะสิริ, ราฟาแอล ชรื่น ฤกษ์พิไชย, ฟรังซิสโก นพรัตน์ เกตุเวช, ยอแซฟ ชาญ สงวนบุญ, วิญญาณในไฟชำระ

งดมิสซา

พฤหัสฯที่ 10

06.00 น.

19.00 น.

ฉลอง น.ลอเรนซ์ สังฆานุกรและมรณสักขี

งดมิสซา

งดมิสซา

ศุกร์ที่ 11

06.00 น.

19.00 น.

ระลึกถึง น.กลารา พรหมจารี

สุขสำราญ ออกัสติน ศรินทร์, ออกัสติน ศศินทร์

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุลเปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, ยวงบัปติสตา ชุน-มารีอา หวุน-มารีอา ทองสุข ธาดาประสิทธิ์, อันนา มะลิ จึงประไพ, มารีอามักดาเลนา ศรีเมือง ธูปหอม, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เปาโล พลตรี สง่า-อันนา วิเชียร วิลัยทอง, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, ยอแซฟ พงศ์ พงศ์วิวัฒน์, มาร์ตินา บุญทัย พงศ์วิวัฒน์,มารีอา ยึด ฤกษ์พิชัย, นายนิมิต ครรชิตธนบดี-ก่อก่อ, โรซา ไอซิม แซ่อึ้ง (ครบรอบวันเสียชีวิต), ยอแซฟ ชาญ สงวนบุญ, มารีอามักดาเลนา เบ็ญจมาศ ตรีธารา, วิญญาณในไฟชำระ

เสาร์ที่ 12

06.00 น.

19.00 น.

น.ฌาน ฟรังซัวส์ เดอ ชังตาล นักบวช

อุทิศ คุณพ่อ เรอเน บริสซอง (ครบรอบการจากไป 3 ปี), เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, ดอมินิโก อุไร-โรซา เสนอ ศรีบุญเลิศ, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุลเปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, อันนา กาญจนา ธีรวิฑูร, เปโตร ธีระ ธีรวิฑูร, อันตน ชัยยศ ธีรวิฑูร, ยอแซฟ ชัยยุทธิ์ ธีรวิฑูร, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, มารีอา ยินดี ธาราวร, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, เทเรซา ทิพพาพันธ์ โพธิสิทธิพร, มารีอา ประกอบกุล ทองอ่อน

อุทิศ คุณพ่อ เรอเน บริสซอง (ครบรอบการจากไป 3 ปี), อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ยอแซฟ หมอวาศ-มารีอา สุด ประดิษฐ์จุสิน, ยอแซฟ วิณิน-มารีอา ชลูด พันธุมจินดา, ยอแซฟ พิพัฒน์-เฮเลนา อุไรลักษณ์ อิศรภักดี, มารีอามักดาเลนา ประสพศรี พันธุมจินดา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, มีคาแอล ประสิทธิ์-เอลิซาเบท ประทุม สิทธิ, เปโตร พงษ์ศักดิ์ สิทธิ, วิญญาณญาติพี่น้องตระกูล “ชนวัฒน์”, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เปโตร จำนงค์-นางมันทนา งามศิริจิตต์, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา,นิโคลัส วีรวัฒน์ รุธิรกนก, ยวงบัปติสตา เมธี อาภรณ์รัตน์, ยอแซฟ ประสิทธิ์-มารีอา สุนี เอกะสิงห์, มารีอา สร้อย โรจนะเสน,ยอแซฟ สมัย-เทเรซา อภิรมย์ ยินดีธรรม, มารีอา นฤมล วงศ์ศิริ, ยอแซฟ ชาญ สงวนบุญ, ยอแซฟ เยือง ยังนึก, อันนา สมบูรณ์ ยังนึก, เปาโล สิบโท สุนิต กันโรคา, สมัย พันธุมจินดา, ยอแซฟ วิชัย ตรีธารา, วิญญาณในไฟชำระ

อาทิตย์ที่ 13

06.30 น.

08.30 น.

10.00 น.

16.00 น.

อาทิตย์ที่ 19 เทศกาลธรรมดา

สุขสำราญ เซซีลีอา ไพลิน กายสุต และครอบครัว

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ พยุง-มารีอา อุทัย เอียงผาสุก, ลูซีอา อำภา-ด.ช.ไชยนันท์ รุจิพงศ์, เปโตร ประวิทย์-มารีอา วัชรี วิทวัสพงศ์, มัทธิว สง่า-อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ฟรังซีสโก เฉลิมพล-ยอแซฟ เฉลิมชัย-เปาโล เฉลิมชาติ แววเกกี, ร็อค เมือง-มารีอา กุหลาบ ดีสุดจิต,โทมา ขุนพิลาศ-มารีอา สวน กายสุต, เปาโล สุดใจ กายสุต, เปาโล ไพศาล ดีสุดจิต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, อันนา นัชรี มั่นศิล, มารีอา นันทนา กิจเกษสุวรรณ, เปโตร ราศรี-เทเรซา ฉอ้อน ทิวไผ่งาม, เปโตร ทวี ทิวไผ่งาม, มารีอา สุวพีร์ (เยาวสังข์) เตชะเสน, ฟรังซีสโก สุมิตร ศรจิตติ, ฟรังซีสโก สมพล ศุระศรางค์, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, มารีอา โสภาวรรณ-มารีอา สินี จันสวัสดิ์, อันนา กาญจนา ธีรวิฑูร, เปโตร ธีระ ธีรวิฑูร, อันตน ชัยยศ ธีรวิฑูร, ยอแซฟ ชัยยุทธิ์ ธีรวิฑูร, ฟรังซิสโก สุทธิ-มารีอา สมร ชลหาญ, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ สัตบุรุษทุกครอบครัว

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, มีคาแอล พรพล พัธนพันธุ์, อากาทา พิลาวัลย์ ตรีมานคา และครอบครัว, เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, ครอบครัว อมรสิริสมบูรณ์, ครอบครัว มาตุกุล, ครอบครัว นวลผจง-สมโภชน์ คงเสรี, คุณแม่มารีอา พยุง จันทรกานต์, ครอบครัว เปโตร จตุฤทธิ์ จันทรกานต์, ครอบครัว สุขยศ, ครอบครัว เทพพิทักษ์, ยอแซฟ อรรถสิทธิ์ เทพพิทักษ์, มารีอา ผกาวัลย์ จรุไพรวัลย์, นายเริงฤทธิ์ ทองประดิษฐ์, ครอบครัว หอมประทุม, อันนา นิภา หอมประทุม,มารีอา ปรินดา จรุไพรวัลย์, มาตินนา สมฤดี ไวกาสี, มารีอา วิภาดา-แมรี่แอนด์ มารีพร ลิ้มสุธาโภชน์, อันน สมพร และครอบครัว, มารีอามักดาเลนา ปริญาพัชญ์ อนันต์โชติภักดี, ลูซีอา ภารดี มีสมสังข์, ครอบครัว ปีเตอร์ สุนทร ปานฟัก, ประสิทธิ์-มารีอา นุชนาถ-กฤต กิจวิวัฒนการ, แม่เสาวนีย์ เลาหไทยมงคล, มารีอา ปัณฑา-มารีอา เปี่ยมขวัญ ปัณฑวังกูร, มารีอา ธันยพร ศศิสุวรรณ และครอบครัว, ยอแซฟ สุชารีย์ แสงหาญ และครอบครัว, นางฟูจิตต์ ณ บางช้าง, นายพิทูร สุวรรณชัย, เทเรซา มณี โรจนะเสน, ฟรังซิสเซเวียร์ ประเทือง โรจนะเสน, อักแนส สุภาภรณ์ รักผกาวงศ์, เทเรซา พรไพลิน รักผกาวงศ์, มารีอา พรพนิต รักผกาวงศ์, มารีอา กัลยา โรจนะเสน, อักแนส ไพศรี สงวนแก้ว, โมทนาคุณพระโต, โมทนาคุณแม่พระ

อุทิศ เรย์มองด์ ธานี ลวสุต, ครอบครัว ชื่นพุฒิ, อันนา สำรวม ชื่นพุฒิ, มารีอา ปิยะสุทธิ์ ใจสวัสดิ์ (ชื่นพุฒิ), มารีอา แผ้ว เทียนจุ้ย, นายชมภู เศรษฐกาญจน์, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, ยอแซฟ วิสิษฐ์-มาร์ธา สุดจิต มัจฉาชีพ, ฟรังซีสโก วิกรานต์ มีเฟื่องศาสตร์, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, โจเซฟ สุวิชากร ชินะผา, ยอแซฟ ประนิม ตรีมานคา, มารีอา เสรี ตรีมานคา, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุลเปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, เปโตร ศรีมงคล-เทเรซา เฉลา เพ็ญไพจิตร, ยอแซฟ ธนพันธ์ เพ็ญไพจิตร, ยวง หล่อติ๊ด-มารีอา โซวม่วย, มารีอา ปุ้ยเจ้-มารีอา ป้อฮุ้น, อันเดร สมจิตร-ยอแซฟ สุรศักดิ์ มีขันทอง, มารีอามักดาเลนา วาณี-ฟรังซิสโก วุฒิชัย ชลธี, แบร์นาแด๊ต สมสมร ลวสุต, เอลีซาแบธ สละ ชมไพศาล, นิโคลัส พสิษฐ์-คุณพ่อ บริบูรณ์ จันทรกานต์ และญาติมิตรผู้ล่วงลับ, มารีอา อังเยลา ผ่องศรี เมฆสุวรรณ, คาโลโร หลุย-มาร์ธา พลอย กรรณิการ์, เปโตร สนั่น กันโรคา, มาติโน เรือง พนมอุปถัมภ์, ยอแซฟ ทองแดง พนมอุปถัมภ์, มารีอา แพงศรี พนมอุปถัมภ์, อันนา ศิริพร พนมอุปถัมภ์, อันนา เพ็ญศรี พนมอุปถัมภ์,ยอแซฟ สำอางค์-มารีอา กุหลาบ-เปโตร สนั่น-เปโตร ทวีป หอมประทุม, ตาสาย-ยายจำเนียร ปทุมแก้ว, อัมพร สำราญทรัพย์, ปราโมทย์ ปทุมแก้ว, สุบิน ปทุมแก้ว, เทเรซา วารินทร์ ศรีสมพงษ์, ยอแซฟ สวัสดิ์ พลอยจินดา, โทมัส มะกอก โรจนะเสน, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม,”, มาเรีย สุพรรณี จันทรสันติ, มารีอา สุวพีร์ (เยาวสังข์) เตชะเสน, ยวงบัปติสตา ธวัช โคกพูน, ยอแซฟ ชาญ สงวนบุญ, วิญญาณ ตระกูล “สกุลทอง, ยอแซฟ จุลพงษ์ สุขในมณี, เซซีลีอา แฉล้ม อรรถเอี่ยม, มารีอา เล็ก สุวรรณทาน, เปาโล ปลื้ม สุวรรณทาน, เปโตร อำนวย สังขรัตน์, เทเรซา บุญยัง สังขรัตน์, เปโตร จำรัส หัวใจ, มารีอา กิมกี สุวรรณธาร, มารีอา รัศมี กิจสำเร็จ,มารีอา ฉลวย ศรีประทุม, ฟรังซิสโก ยวง ผิวเกลี้ยง, เทเรซา เกษมศรี ผิวเกลี้ยง, น.ส.แป้น จุลสุคนธ์, เทเรซา เทรัตน์ ประกอบกิจ, ดอมินิก ปรีชา ประกอบกิจ, ซิสเตอร์ เทเรซา อันนา พวงน้อย ตรีมรรคา, ยอแซฟ พล.ต.ท.สุพจน์-นางอมรา-พล.ต.ต.ทวี ณ บางช้าง, อันนา พารา-ลูซีอา สาคร, มารีอา รอน-ฟรังซิสโก ถม สังขรัตน์, นายเซียะ แซ่เอ็ง, เปาโล วันชัย หล่อวัฒนศิริกุล, พ่อธง เลาหไทยมงคล, บรรพบุรุษครอบครัว กิจวิวัฒนการ และเลาหไทยมงคล, สินธุ ล้อสีทอง, สมเกียรติ แซ่โง้ว, มารีอา ยอแซฟ สมชาย ยันต์เจริญ, ซูซานนา ชูวัลย์ รัศมิมาน, ฟรังซิสเซเวียร์ วิรัช-ยอแซฟ สมชัย อินทรสุขสันติ, ยอแซฟ สุรพล เพิ่มพูลบวร, ยอแซฟ จินดา จินตนเสรี, มารีอามักดาเลนา ทัศนีย์ จินตนเสรี, เปโตร เปาโล นายแพทย์ เจริญทัศน์ จินตนเสรี, โทมัส ประสงค์ ลิมปิชัย, นายสุทธิกุล เจียรสุุทธิกุล (หรั่ง), ฟรังซิสโก สัมพันธ์ สอนเทพ, ยวงบัปติสตา สมนึก-เซซีลีอา มณฑา-มารีอามักดาเลนา สนิท เจริญสุข, วิคตอเรีย ถมยา ไผ่งาม, ยอแซฟ สุเทพ มาตุกุล, ยากอบ โชติวิศิษฏ์ ประพิณวงศ์, วิญญาณในไฟชำระและวิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง

อุทิศ เปาโล ศิริ-มารีอา วิจิตร พีรมนตรี, มารีอา ชูชื่น ธนสมบูรณ์, ยอห์น บัปติสต์ ชุติพนธ์ ธนสมบูรณ์, เทเรซา นัฏ ยอดประเสริฐ,เปโตร อำนวย-เทเรซา บุญยัง สังขรัตน์, อันนา ซอย-ยอแซฟ มานิตย์ รอดเสียงล้ำ, เปาลีนุส วิโรจน์-ลูซีอา อำภา รุจิพงศ์, มารีอา วัชรี วิทวัสพงศ์, มีคาแอล พูนศักดิ์ รื่นหาญ, ยอแซฟ อโนชา ทิพย์วรรณ, อัลแซลโม สมพงษ์ ลวสุต, เซลาสแตงค์ เสริมศักดิ์ ลวสุต, แบร์นาแด๊ต สมสมร ลวสุต, วิญญาณในไฟชำระ

 

ขอขอบคุณมากที่ติดตามครับ

__________________________________________________

PLEASE JOIN

DAILY MASS & SUNDAY MASS

READ

DAILY GOSPEL OF THE LORD JESUS

with

DAILY COMMENTARY OF THE DAY

and

SAINTS OF THE DAY

ALSO READ

From

SAINT FRANCIS XAVIER NEWSLETTER IN THAI

NEWSLETTER IN THAI

THANK YOU

***********************************************

“This is my commandment:

love one another as I love you.”

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

THE LORD IS KIND AND MERCIFUL

########################

Here are the Catholic Ten Commandments:

 1. I am the LORD your God. You shall worship the Lord your God and Him only shall you serve.
 2. You shall not take the name of the Lord your God in vain.
 3. Remember to keep holy the Sabbath day.
 4. Honor your father and your mother.
 5. You shall not kill.
 6. You shall not commit adultery.
 7. You shall not steal.
 8. You shall not bear false witness against your neighbor.
 9. You shall not covet your neighbor’s wife.
 10. You shall not covet your neighbor’s goods.

From: beginningCatholic

###############################

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s