สารวัด วัดนักบุญฟรังซีสเซเวียร์

20 August 2017. Saint Francis Xavier Newsletter. ปีที่ 51 ฉบับที่ 34 วันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2017

St. Francis Xavier Church Newsletter.

ปีที่ 51  ฉบับที่  34  วันอาทิตย์ที่   20   สิงหาคม   2017

______________________________________

สมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ

ปีที่ 51 ฉบับที่ 34 วันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2017

“Have pity on me, Lord, Son of David!

My daughter is tormented by a demon.”

ถ้ารักและศรัทธาต่อแม่พระจริง  ก็อย่าทำตัว

เป็นลูกนอกคอก

    ในความเข้าใจของคริสตชนทั่ว ๆ ไป เมื่อใครคนใดคนหนึ่งมีความศรัทธาภักดีต่อแม่พระ สิ่งที่เขาจะต้องแสดงออก หรือ กระทำก็คือ ปฏิบัติกิจศรัทธาต่อพระนางมารีย์ ด้วยการสวดสายประคำ การทำนพวารแม่พระ การถวายช่อดอกไม้ รวมทั้งการปฏิบัติกิจศรัทธาอื่น ๆ และในช่วงเวลาเดือน สองเดือนที่ผ่านมาแล้ว ก็มีการสวดบทภาวนาวิงวอนแม่พระแห่งฟาติมา โอกาสฉลองครบรอบ 100 ปี การประจักษ์ของแม่พระที่ฟาติมา

    ความศรัทธาภักดีต่อพระแม่มารีอา ไม่ใช่เพียงแค่ปฏิบัติกิจศรัทธาต่าง ๆ ดังที่กล่าวไว้ข้างบน แต่ความศรัทธาภักดีต่อพระนางมารีอา มีความหมายที่ลึกซึ้งมากกว่าการปฏิบัติกิจศรัทธาภายนอก

    นักบุญหลุยส์มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต ผู้ตั้งคณะนักบวชหลายคณะ รวมทั้งคณะภราดาเซนต์คาเบรียล ได้อธิบายถึงความศรัทธาที่เป็นความศรัทธาแก่นแท้ต่อพระนางมารีอา และท่านก็ได้พูดถึงลักษณะของความศรัทธาปลอมไว้ด้วย ความศรัทธาปลอมประกอบด้วย 7 ลักษณะด้วยกันคือ

 1. ประเภทศรัทธาชอบติ
 2. ประเภทศรัทธากลัวผิดเกินเหตุ
 3. ประเภทศรัทธาแค่ภายนอก
 4. ประเภทศรัทธาไว้ใจเกินประมาณ
 5. ประเภทศรัทธาจับจด
 6. ประเภทศรัทธาเอาหน้าภาวนาโกหก และ
 7. ประเภทศรัทธาเห็นแก่ตัว

    ส่วนความศรัทธาภักดีต่อพระแม่มารีอา หรือต่อพระเป็นเจ้า ที่เป็นความศรัทธาแก่นแท้จะเน้น ภายในจิตวิญญาณของผู้ศรัทธา อันได้แก่

        การถวายตัว (ชีวิต) ทั้งครบเพื่อพระเยซูเจ้า และ

        การถวายตัว (ชีวิต) อย่างครบครันแด่พระมารดา

    ความหมายก็คือ การต้องมีชีวิตสนิทสัมพันธ์แน่นแฟ้นเป็นหนึ่งเดียวกับพระเยซูเจ้า และการต้องมีชีวิตสนิทสัมพันธ์แน่นแฟ้นเป็นหนึ่งเดียวกับพระแม่มารีอา

    การบรรลุเป้าประสงค์ดังกล่าว ไม่มีสิ่งใดจะช่วยให้เกิดขึ้นได้ ยกเว้นแต่สิ่งเดียวนั่นคือ การปฏิบัติตามพระวาจาและคำสอนของพระเยซูเจ้า และการปฏิบัติตามตัวอย่างชีวิตและคำสั่งสอนของแม่พระ

    เราคงจะจำได้ ในวันฉลองการประจักษ์พระกายของพระเยซูเจ้าต่อหน้าอัครสาวก เสียงของพระบิดาที่ดังก้องออกมาจากก้อนเมฆ ทรงสั่งไว้ว่า

    “ท่านผู้นี้เป็นบุตรสุดที่รักของเรา เราพึงพอใจยิ่งนัก จงฟังท่านเถิด” (มัทธิว 17:5) พระบิดาสั่งให้เราเชื่อฟังพระเยซูเจ้า

    และในงานสมรสที่หมู่บ้านคานา ก่อนที่พระเยซูเจ้าจะเปลี่ยนน้ำให้เป็นเหล้าองุ่น แม่พระก็สั่งแก่คนใช้ (อันรวมหมายถึงพวกเราทุกคนด้วย) ว่า “เขาบอกให้ท่านทำอะไรก็จงทำเถิด” (ยอห์น 2:5)

    ความเชื่อฟัง คือความศรัทธาภักดีแท้จริงต่อพระเยซูเจ้า และแม่พระ อย่าปฏิบัติแค่กิจศรัทธาภายนอก แต่ชีวิตทุก ๆ วันยังคงดื้อรั้นไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง และคำสอนทั้งของพระเยซูเจ้าและแม่พระ

    ฉลอง 100 ปี การประจักษ์ของแม่พระที่ฟาติมา อย่าทำแค่ สวดบทภาวนาของแม่พระฟาติมา เพราะแก่นแท้ของการประจักษ์ของแม่พระที่ฟาติมา พระแม่บอกกับเด็กทั้ง 3 ให้ไปบอกแก่ทุก ๆ คนว่า

        “จงกลับใจ และเป็นทุกข์ถึงบาปของลูกเถอะ

        จงกลับใจ และกลับไปหาพระผู้เป็นเจ้าผู้ช่วยลูกให้รอด และ

        จงกลับใจ และเดินไปตามทางแห่งความดี

        ทางแห่งความรัก และทางแห่งความศักดิ์สิทธิ์”

    นั่นคือ แม่พระบอกเราแต่ละคนให้เปลี่ยนแปลงการดำเนินชีวิต เลิกการดำเนินชีวิตที่เหลวไหล เลิกฝักใฝ่ แสวงหาแต่ความสุขทางโลก เลิกทำตามใจตัวเอง ฯลฯ และนี่คือหัวใจของคำสั่งของการประจักษ์ของแม่พระที่ฟาติมาเมื่อ 100 ปีที่แล้ว

    ถ้าไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง หรือไม่เชื่อฟังพระเยซูเจ้า และแม่พระ เราก็เป็น ลูกนอกคอก

                            สวัสดี

                                              คุณพ่อ สานิจ สถะวีระวงส์

___________________________________________

Jesus said to him, “If you wish to be perfect, go, sell what you have and

give to (the) poor, and you will have treasure in heaven. Then come, follow me.”

_______________________________________________

สภาภิบาลวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

สวัสดีค่ะพี่น้องที่รัก

    วันนี้เป็นวันฉลองที่ชาวคาทอลิกให้ความสำคัญมาก เนื่องจากพระนางมารีย์เป็นมนุษย์คนเดียวที่ได้รับเกียรติสูงสุดจากพระเป็นเจ้ารับท่านเข้าสู่สวรรค์ เป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์ทั้งร่างกายและวิญญาณ ขอพระแม่เจ้าโปรดเมตตาพวกลูกด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้พวกลูก ๆ รู้จักสงบปากสงบคำ มีความสุภาพนบนอบเหมือนพระแม่ด้วยเทอญ (วันฉลองจริง 15 สิงหาคม)

ประกาศกฎระเบียบต่าง ๆ ในสุสานวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ ถึงพี่น้องทุกท่าน

    ทางวัดได้มอบหมายหน้าที่ให้สภาภิบาล 1 ท่าน และเลขานุการของวัดที่ประจำอยู่บนสำนักงานบ้านพักพระสงฆ์อีก 1 ท่าน ได้แก่ คุณสุมาลี ศุระศรางค์ และคุณเกรียงศักดิ์ ชนวัฒน์ (สภาภิบาล) รับหน้าที่โดยตรง เกี่ยวกับการบริการและอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ให้แก่เจ้าภาพที่จะนำศพผู้เสียชีวิตมาไว้ที่ศาลาสันติสุข และมีความประสงค์ที่จะฝังร่างในสุสานวัดสามเสน และเจ้าภาพทุกท่าน จะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบต่าง ๆ ที่ทางวัดกำหนดไว้อย่างเคร่งครัดด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ก็เพื่อก่อให้เกิด ระเบียบ ความงดงามของสุสาน และความเสมอภาค และเพื่อแบ่งเบาภารกิจของพระสงฆ์ผู้ปกครองวัดอีกด้วย ซึ่งท่านมีภาระที่ต้องรับผิดชอบมากมาย

  การประสานงานติดต่อเจ้าหน้าที่

คุณสุมาลี ศุระศรางค์     รับแจ้งเรื่องการเสียชีวิตของผู้ตาย การขอใช้บริการศาลาสันติสุข การตกแต่งดอกไม้ การติดต่อโลงศพ การขอใช้บริการรถรับศพจากโรงพยาบาล การจองแฟลต และทำป้ายชื่อ การส่งใบมรณบัตร เอกสารสำคัญต่าง ๆ การแจ้งกำหนดวันฝังศพ จำนวนพระสงฆ์ที่เป็นองค์ประธานพิธีในวันฝัง การชำระเงินรวมยอดทั้งหมด ฯลฯ

    (โทรศัพท์ติดต่อ 02-243-0060 ถึง 2) เวลาราชการเท่านั้น

คุณเกรียงศักดิ์ ชนวัฒน์

รับแจ้งเรื่องต่อเติมกุฏิ ทำกุฏิ แก้ไขกุฏิ การทาสีแฟลต ทาสีกุฏิ การตกแต่งหินอ่อนที่กุฏิ ฯลฯ

หมายเหตุ

*  กำหนดสีที่จะทากุฏิ ตกแต่งหินอ่อน จะต้องใช้โทนสีเทา สีขาว เท่านั้น

ส่วนหินล้างก็เช่นกัน ใช้สีโทนสีเทา และขาวด้วยเช่นกัน

* เจ้าภาพต้องติดต่อแจ้งรายละเอียดทุกเรื่องก่อนที่จะจัดซื้อของกับคุณเกรียงศักดิ์ก่อน ที่หมายเลขโทรศัพท์ 093-581-9151

*  เจ้าภาพสามารถว่าจ้างผู้รับเหมาได้เอง โดยจ่ายเงินล่วงหน้า 50 % (แต่ต้องแจ้งรายละเอียดต่าง ๆ)  กับคุณเกรียงศักดิ์ ก่อนล่วงหน้าเช่นกัน

 เรื่องสำคัญที่ต้องขอร้องเป็นพิเศษคือ

    สุภาพสตรีสาวๆ ที่ขึ้นไปพบพระสงฆ์บนบ้านพักพระสงฆ์ กรุณาอยู่ในอาการสำรวม แต่งกายให้เหมาะสม ให้ความเคารพคุณพ่อด้วย เพราะที่ผ่านมา มีบางคนเข้าไปประชิดคุณพ่อ จับมือถือแขนท่านเพื่อขอสิทธิพิเศษต่าง ๆ ที่ผิดระเบียบ ซึ่งไม่สมควรอย่างยิ่งนะคะ หวังว่าต่อไปคงไม่มีใครกระทำตัวเช่นนี้อีก

_______________________________

“Amen, I say to you, it will be hard for

one who is rich to enter the kingdom of heaven.

ประชาสัมพันธ์

 1. ส่งศีลศุกร์ต้นเดือน

พระสงฆ์จะไปเยี่ยมและส่งศีล ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ในวันศุกร์ที่ 1 กันยายน ศกนี้

 1. พิธีล้างบาปเด็ก (เดือนกันยายน)

วันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2017 ในมิสซารอบ 10.00 น.

แจ้งความประสงค์ได้ที่สำนักงานวัด

 1. ขอเชิญร่วมโครงการรื้อฟื้นคู่แต่งงาน 25 ปี และ 50 ปี เขต 2

ในวันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2560/2017

    ณ วัดแม่พระฟาติมา ดินแดง

– สำหรับคู่ 25 ปี แต่งงานปี พ.ศ. 2535/ค.ศ.1992

– สำหรับคู่ 50 ปี แต่งงานปี พ.ศ. 2510/ค.ศ.1967 หรือก่อน

ท่านใดสนใจติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่สำนักงานวัด

________________________________________________

 

“The kingdom of heaven is like a landowner who went out at dawn to hire laborers for his vineyard.

After agreeing with them for the usual daily wage, he sent them into his vineyard.

ประกาศแต่งงาน

(ครั้งที่ 1)

เปโตร วรภัทร อาจคุ้มวงษ์

        บุตร               พลตรี วิศิษย์ อาจคุ้มวงษ์ – อันนา วีรศรี ลิช้ำ

        กับ                            นางสาว จิรปรียา แปงเครือ

        บุตรี                 นาย สุธรรม – นาง บุญมี แปงเครือ

พิธีแต่งงานที่วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

วันเสาร์ที่ 9 กันยายน ค.ศ.2017  เวลา 14.00 น.

ขอคำภาวนาแด่คู่สมรสให้มีความสุขในชีวิต และท่านใดที่ทราบข้อขัดขวาง กรุณาแจ้งให้พระสงฆ์ทราบ

_______________________________________________

Philip found Nathanael and told him, “We have found the one about whom Moses

wrote in the law, and also the prophets, Jesus, son of Joseph, from Nazareth.”

ขอขอบคุณ

        ⦿ คุณเกษม – คุณนวลละออ ทรัพย์เจริญ

ซ่อมแซมหลังคาวัด                  100,000         บาท

⦿  ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม

บำรุงวัด                    10,000        บาท

⦿  อักแนส ประคอง งามสงวน

บำรุงวัด                   1,000        บาท

⦿  เทเรซา วารุณี งามสงวน

ซ่อมแซมวัด                 1,000        บาท

⦿  นายแพทย์ ไพรัช ดีสุดจิต

            สนับสนุนกลุ่มคริสตชนอาสาสมัคร     1,000        บาท

_____________________________________________

“You shall love the Lord, your God, with all your heart, with all your soul,

and with all your mind.This is the greatest and the first commandment.

มิสซาประจำสัปดาห์

จันทร์ที่ 21

06.00 น.

19.00 น.

ระลึกถึง น.ปีโอ ที่ 10 พระสันตะปาปา

อุทิศ วิญญาณครอบครัว “อาภรณ์รัตน์”, เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุลเปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, อากาทา เง็ก แซ่กัง, เปโตร เฮี่ยงลี่ แซ่อุน, เทเรซา หลู แซ่ตั้ง, ยอแซฟ ซั่งเจีย แซ่โจว, ดอมินิโก ก่า เหงียนกวาง, ยวงบัปติสตา แสวง ศรจิตติ, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, คุณพรพิสมัย รวยดี

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ยอแซฟ อำนาจ ทองสุข, มารีอา ฉลวย ศรีประทุม, มารีอา บรรจง สถิตย์ถาวร, ฟรังซิสโก ชอบ-มารีอา ประสาร มณีน้อย, ฟรังซีสโก ปรีชา-มารีอา อำพัน กานตานนท์, เปาโล เสงี่ยม-เอลีซาเบธ จ่อน แววเกกี, อันเดร สละ โรจนะเสน, ยอแซฟ ชาญ สงวนบุญ, เปาโล ชะลอ มาลีวงศ์, อากุสติโน ยงยุทธ อภิชาตะพงศ์, ยวงบัปติสตา นพศักดิ์ นพประไพ, วิญญาณในไฟชำระและวิญญาณเด็กที่ถูกทำแท้ง

อังคารที่ 22

06.00 น.

19.00 น.

ระลึกถึง พระนางมารีย์ราชินีแห่งสากลโลก

สุขสำราญ โยเซฟ ประเมศวร์ ชลหาญ

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ ประมวล ชลหาญ, เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุลเปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, มารีอา จินดา-ราฟาแอล สด-เปาโล สนอง สุทัศน์กุล, อันนา ซาลา หาญพานิช, ดอมินิโก ก่า เหงียนกวาง, เซซีลีอา ละมูล ศรจิตติ, วินเซนต์ วัฒนา-อากาทา ยวง-อัลบีนุส วิมล เต่งตระกูล, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, วันเกิด ยอแซฟ เอกสิทธิ์ เทพพิทักษ์, ยอแซฟ รัชดา เล่ห์มงคล, วันเกิด มารีอา กิติยา เชาวนะ

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, ยอแซฟ ชาญ สงวนบุญ, ด.ช.จักรกฤษฎิ์ สุขอารี, อันเดร ซ้าง กิจสำเร็จ, มารีอา ยู่อี่ แซ่เตียว, ยอแซฟ สมเกียรติ ภู่ระหงษ์, เซซีลีอา ละมูล รุ่งเรือง (ครบรอบปี), ยอแซฟ ประสงค์-มารีอา วาลิส เล่ห์มงคล, อันนา ซอย-นายสวัสดิ์ รอดเสียงล้ำ, เปาโล พิจิตร-อันนา ลำไย รุ่งเรือง, ยวงบัปติสตา สุรัตน์ รุ่งเรือง, ฟรังซิสโก กรัง-ลูซีอา หน้า รุ่งเรือง, เอลีซาแบธ อารี อภิชาตะพงศ์, อันนา พิมพา ทิวไผ่งาม, ยอแซฟ กวง เชาวนะ, อันนา อุดม ทิวไผ่งาม, วิญญาณในไฟชำระ

พุธที่ 23

06.00 น.

19.00 น.

น.โรซา ชาวลีมา พรหมจารี

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุลเปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, อันนา เพียงเดือน กระทอง, มารีอา ผึ้ง บุนนาค, มอนิกา ทับทิม-ยอแซฟ สำอางค์ ปานฟัก, ดอมินิโก ก่า เหงียนกวาง, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มาเซอร์ เบเนดิกตา อุดม ทองสุข, ดอมินิก วินัย ไชยประเสริฐ, เปโตร อดิศักดิ์ ศรีประทุม, เซซีลีอา เซีย มาลีวงศ์, ยอแซฟ สมศักดิ์ พ่วงจาด, มารีอา มลิดา วงศ์รักศักดิ์, เซซีลีอา ยุพิน เจี่ยจวบสิน, เบเนดิกโต ผล-มารีอา ไสว สุขเกษม, มัทเทว มนูญ-อันนา สอิ้ง เยาวสังข์, วิญญาณในไฟชำระ

พฤหัสฯที่ 24

06.00 น.

19.00 น.

ฉลอง น.บาร์โธโลมิว อัครสาวก

อุทิศ ฟรังซิสโก สุทธิ-มารีอา สมร ชลหาญ, เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุลเปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, ดอมินิโก ก่า เหงียนกวาง, วิญญาณ พงศ์ศภัค วงศ์เศรษฐกุล, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค,ราฟาแอล ชะรื่่น ฤกษ์พิไชย, นางซอล ช่างสมบัติ, มารีอา ชะลูด วนัปติกุล, มารีอา แหย่ง-อันนา มณี-ยอแซฟ สง่า แป้งประสิทธิ์, อันนา ดาว รื่นหาญ, เปโตร ศราวุธ สุขเกษม, โยเซฟ สุเชาว์ เยาวสังข์, วิญญาณในไฟชำระ

ศุกร์ที่ 25

06.00 น.

19.00 น.

น.หลุยส์ กษัตริย์แห่งฝรั่งเศส

น.โยเซฟ กาลาซานส์ พระสงฆ์

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุลเปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, ยวงบัปติสตา ชุน-มารีอา หวุน-มารีอา ทองสุข ธาดาประสิทธิ์, มารีอา มาลี มาลีลักษณ์, เปาโล ดัช แซ่ภู่, ดอมินิโก ก่า เหงียนกวาง, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เปาโล พลตรี สง่า-อันนา วิเชียร วิลัยทอง, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, มารีอา เงิน ธาราชัย, เทเรซา ทองสุข ฤกษ์พิไชย, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอา ชื่นสุข มาลีวงศ์, มารีอามักดาเลนา เบ็ญจมาศ ตรีธารา, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, ซูซาน จินตนา อารยวงศ์, วิญญาณในไฟชำระ

เสาร์ที่ 26

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 20 เทศกาลธรรมดา

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, ดอมินิโก อุไร-โรซา เสนอ ศรีบุญเลิศ, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุลเปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, อันนา ซาลา หาญพานิช, เปโตร มนตรา อู่สำราญ, ดอมินิโก ก่า เหงียนกวาง, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มารีอา ยินดี ธาราวร, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, มารีอา เตือนใจ รุธิรกนก และครอบครัว, มารีอา อชิรญาณ์ ภูริคุปต์, สำหรับทุกคนในบ้านเลขที่ 19 สามเสน

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ยอแซฟ หมอวาศ-มารีอา สุด ประดิษฐ์จุสิน, ยอแซฟ วิณิน-มารีอา ชลูด พันธุมจินดา, ยอแซฟ พิพัฒน์-เฮเลนา อุไรลักษณ์ อิศรภักดี, มารีอามักดาเลนา ประสพศรี พันธุมจินดา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, มีคาแอล ประสิทธิ์-เอลิซาเบท ประทุม สิทธิ, เปโตร พงษ์ศักดิ์ สิทธิ, วิญญาณญาติพี่น้องตระกูล “ชนวัฒน์”, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เปโตร จำนงค์-นางมันทนา งามศิริจิตต์, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, นิโคลัส วีรวัฒน์ รุธิรกนก, ยวงบัปติสตา เมธี อาภรณ์รัตน์, ยาโกเบ เกิด สนเจริญ, นางกองแก้ว เทียมเมฆา, นาย สุทิน เทียมเมฆา (ครบรอบวันเสียชีวิต), ยอแซฟ วิชัย ตรีธารา, มารีอา สง่า ตรีกิจจจา, ยอแซฟ สมชาย-เทเรซา สุพร-เปโตร วศิน (ครบ 2 ปี) สุสังกรกาญจน์, ยาโกเบ สุจินต์ สุขในมณี, ยอแซฟ จุลพงษ์ สุขในมณี, ฟรังซิสโก เกียรติศักดิ์ ดีเจริญ, เทเรซา ประภา-เรือตรี ปรีชา-ฟรังซิสโก ภานพ เนตรายน, วิญญาณญาติพี่น้อง, วิญญาณในไฟชำระและวิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง

อาทิตย์ที่ 27

06.30 น.

08.30 น.

10.00 น.

16.00 น.

อาทิตย์ที่ 21 เทศกาลธรรมดา

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ พยุง-มารีอา อุทัย เอียงผาสุก, ลูซีอา อำภา-ด.ช.ไชยนันท์ รุจิพงศ์, เปโตร ประวิทย์-มารีอา วัชรี วิทวัสพงศ์, มัทธิว สง่า-อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ฟรังซีสโก เฉลิมพล-ยอแซฟ เฉลิมชัย-เปาโล เฉลิมชาติ แววเกกี, ร็อค เมือง-มารีอา กุหลาบ ดีสุดจิต, โทมา ขุนพิลาศ-มารีอา สวน กายสุต, เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, อันนา นัชรี มั่นศิล, มีคาแอล อี สุภาสืบ, มารีอา สายหยุด สุภาสืบ, เปโตร พิทักษ์ สุภาสืบ, เปโตร ราศรี-เทเรซา ฉอ้อน ทิวไผ่งาม, เปโตร ทวี ทิวไผ่งาม, ฟรังซีสโก สุมิตร ศรจิตติ, ฟรังซีสโก สมพล ศุระศรางค์, มารีอา โสภาวรรณ-มารีอา สินี จันสวัสดิ์, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ สัตบุรุษทุกครอบครัว

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, คาธารีนา อโณทัย สุวรรณประดิษฐ์ และครอบครัว, ยอแซฟ นิติวุฒิ สุวรรณประดิษฐ์ และครอบครัว, มีคาแอล พรพล พัธนพันธุ์, อากาทา พิลาวัลย์ ตรีมานคา และครอบครัว, ยอแซฟ นิติวุฒิ สุวรรณประดิษฐ์ และครอบครัว, คาธารีนา อโณทัย สุวรรณประดิษฐ์ และครอบครัว, เปาโล อภิวัฒน์ สุวรรณประดิษฐ์, ครอบครัว สุขยศ, อันนา สมจิตร และครอบครัว, ด.ช.รัชต์กานต์-ด.ญ.กัลยรักษ์-นางกวิตา คงเพชร, นายวิทยา-นายกฤต บัวประเสริฐ, ครอบครัว ว่องวิทย์, นางวรวรรณ ทองปรีชา, ครอบครัว จรุไพรวัลย์, ครอบครัว แพทริก ปณิธิ ยิ้มเจริญ, เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร, มาตินนา สมฤดี ไวกาสี, มารีอา วิภาดา-แมรี่แอนด์ มารีพร ลิ้มสุธาโภชน์,มารีอา ธันยพร ศศิสุวรรณ และครอบครัว, ยอแซฟ สุชารีย์ แสงหาญ และครอบครัว, ครอบครัว คุณอดุลย์-คุณปัทมา สังขรัตน์, เปาโล สมบัติ อนุพันธ์, มารีอา นวลทิพย์ แซ่แต้, มารีอา เอมอร วิลเล่, มารีอา ภัทรา ปัญจทรัพย์, เทเรซา มณี โรจนะเสน, ครอบครัว คุณอรนุช ทิวากรศศิธร, ครอบครัว สมบูรณ์เจริญชัย, คุณเกษม-คุณนวลละออ ทรัพย์เจริญ, โมทนาคุณพระโต, โมทนาคุณแม่พระ

อุทิศ เรย์มองด์ ธานี ลวสุต, ครอบครัว ชื่นพุฒิ, อันนา สำรวม ชื่นพุฒิ, มารีอา ปิยะสุทธิ์ ใจสวัสดิ์ (ชื่นพุฒิ), มารีอา แผ้ว เทียนจุ้ย, นายชมภู เศรษฐกาญจน์, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, ยอแซฟ วิสิษฐ์-มาร์ธา สุดจิต มัจฉาชีพ, ฟรังซีสโก วิกรานต์ มีเฟื่องศาสตร์, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, โจเซฟ สุวิชากร ชินะผา, ยอแซฟ ประนิม-มารีอา เสรี ตรีมานคา, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุลเปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, ยอห์น บัปติสต์ ชีวิต ทาระพันธ์, เปโตร ศรีมงคล-เทเรซา เฉลา เพ็ญไพจิตร, ยอแซฟ ธนพันธ์ เพ็ญไพจิตร, ยวง หล่อติ๊ด-มารีอา โซวม่วย, มารีอา ปุ้ยเจ้-มารีอา ป้อฮุ้น, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, อันตน เสถียร-ลูซีอา ลมัย ชมไพศาล, วิญญาณสกุล ชมไพศาล และกรีกุล, มารีอา ประทุม จำปาถิ่น, มารีอา อังเยลา ผ่องศรี เมฆสุวรรณ, มารีอามักดาเลนา วาณี-ฟรังซิสโก วุฒิชัย ชลธี, ยวง ภูษิต-แอนดรูว์ อารมณ์-อักแนส เซียะ, คาโลโร หลุย-มาร์ธา พลอย กรรณิการ์, มาเรีย สุพรรณี จันทรสันติ, แบร์นาแด๊ต สมสมร ลวสุต, โซซีโม กมล-มารีอา กิมล้วน สังขรัตน์, เปโตร จำรัส หัวใจ, มารีอา กิมกี สุวรรณธาร, เทเรซา เทรัตน์ ประกอบกิจ, ดอมินิก ปรีชา ประกอบกิจ, ซิสเตอร์ เทเรซา อันนา พวงน้อย ตรีมรรคา, ยวง สวน-แคทรีน ทองดี เกาะสุวรรณ์, มารีอา สมหมาย สอนเทพ, เปาโล วันชัย หล่อวัฒนศิริกุล, มารีอา ยอแซฟ สมชาย ยันต์เจริญ, ฟรังซิสเซเวียร์ วิรัช-ยอแซฟ สมชัย อินทรสุขสันติ, ยาโกเบ ดร.ทิม พรรณศิริ, มารีอา อำไพ แซ่แต้, มารีอา ทองคำ ศรีศิลป์, มารีอา แช่ม เวียนสวัสดิ์, เปโตร มี-เปโตร ดี เวียนสวัสดิ์, มารีอา งัด, ยอแซฟ วิรัตน์ สิทธิสรรค์, บรรพบุรุษผู้ล่วงลับ, ยอแซฟ จินดา จินตนเสรี, มารีอามักดาเลนา ทัศนีย์ จินตนเสรี, เปโตร เปาโล นายแพทย์ เจริญทัศน์ จินตนเสรี, โทมัส ประสงค์ ลิมปิชัย, นายสุทธิกุล เจียรสุุทธิกุล (หรั่ง), พลเอก นพพร เรือนจันทร์, ยอแซฟ มงคล-มารีอา มลิ สุขวัฒน์, ดอมินิโก ก่า เหงียนกวาง, ยวงบัปติสตา สมนึก-เซซีลีอา มณฑา-มารีอามักดาเลนา สนิท เจริญสุข, ยากอบ โชติวิศิษฏ์ ประพิณวงศ์, เปโตร สมโภชน์ สังขรัตน์, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, เปาโล วรพจน์สุภภัค, ยออากิม ประวัติ-มารีอา ทรงศรี มโนมัธย์, ซิลแวสแตร์ ทนงศักดิ์ สุขยศ, เบเนดิกโต บีนีโต้ บี ดูมักทอย, นายเซียะ แซ่เอ็ง, ยอแซฟ บรรยง-มารีอา หลั่น ศรีประภา, นายฮกลิ้ม-นางม่วย แซ่ลิ้ม, นายจักรวาล กิตติสังวรา, อัมโบรซีโอ สิงห์โต-เทเรซา สุรีอร ชนวัฒน์, ญาติที่ล่วงลับของ “ชนวัฒน์-สิทธิ-เลื่อนประไพ-ไวยสุขศรี-รื่นหาญ-รอดภัย-เสรีจำนงค์”, เอากุสติน-ยอแซฟ-มารีอา-อากาทา-เทเรซา-โทมัส-อันนา, เปโตร ติ่ง แซ่ตัน, มารีอา เฮือง กวางบัง, มาร์ธา ประไพ ทรงสุวรรณ์, ยอแซฟ ปุ่น-เอลิซาเบธ ลำพูน โรจนสุธี, ซิสเตอร์ มากาเรต ประคอง โรจนสุธี, ยอแซฟ สำรวย-มาร์การิตา สนอง แดงเดช, เปาโล หลวงวิจารณ์-อันนา ลมัย ปัสตุรกิจ, เปาโล ประยูร-มาร์การิตา ละม่อม-เทเรซา ปราณี หอมวิไล, เปโตร โสภา-เทเรซา มะลิ-อันตน เกษตร ทรัพย์เจริญ, อิกญาซิโอ วิชิต-มารีอา ละเมียด ทรัพย์เจริญ, แพททริก ปิติ-มารีอา แสงทอง-เลโอ สันติ-มีคาแอล ปิยะ โรจน์เสรี, นาวาโท ธวัชชัย-ฟรังซิสกา ลมูล พันธุมจินดา, นายเพียร-นางเล็ก-ยอแซฟ เจริญ เส็งหลักหลาย, มารีอา วารุณี ทรัพย์เจริญ, ตระกูล “สกุลทอง”, วิญญาณในไฟชำระและวิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง

อุทิศ เปาโล ศิริ-มารีอา วิจิตร พีรมนตรี, มารีอา ชูชื่น ธนสมบูรณ์, ยอห์น บัปติสต์ ชุติพนธ์ ธนสมบูรณ์, เทเรซา นัฏ ยอดประเสริฐ,มีคาแอล พูนศักดิ์ รื่นหาญ, เปาลีนุส วิโรจน์-ลูซีอา อำภา รุจิพงศ์, มารีอา วัชรี วิทวัสพงศ์, อันนา ซอย-ยอแซฟ มานิตย์ รอดเสียงล้ำ,ยอแซฟ มกจิว-มารีอา อำไพ แซ่แต้, ยอแซฟ ชัยรัตน์ แซ่แต้, เปโตร อำนวย-เทเรซา บุญยัง สังขรัตน์, มารีอา ก้อนทอง วงศ์ก้อนทอง,อันนา สละ-เปโตร สวัสดิ์-อันเดร ดาเรส, แบร์นาแด๊ต สมสมร ลวสุต, วิญญาณในไฟชำระ

ขอขอบคุณพี่น้องที่รักทุกท่านที่ติดตาม 

 

__________________________________________________

“Do not be called ‘Master’; you have but one master,

the Messiah.The greatest among you must be your servant.

________________________________________________

24 August 2017

Saint of the day

Saint Bartholomew,

Apostle

_________________________________________________

22 August 2017

The Queenship of Mary –

Memorial

____________________________________________

PLEASE JOIN

DAILY MASS & SUNDAY MASS

READ

DAILY GOSPEL OF THE LORD JESUS

with

DAILY COMMENTARY OF THE DAY

and

SAINTS OF THE DAY

ALSO READ

From

SAINT FRANCIS XAVIER NEWSLETTER IN THAI

NEWSLETTER IN THAI

THANK YOU

***********************************************

“This is my commandment:

love one another as I love you.”

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

THE LORD IS KIND AND MERCIFUL

########################

Here are the Catholic Ten Commandments:

 1. I am the LORD your God. You shall worship the Lord your God and Him only shall you serve.
 2. You shall not take the name of the Lord your God in vain.
 3. Remember to keep holy the Sabbath day.
 4. Honor your father and your mother.
 5. You shall not kill.
 6. You shall not commit adultery.
 7. You shall not steal.
 8. You shall not bear false witness against your neighbor.
 9. You shall not covet your neighbor’s wife.
 10. You shall not covet your neighbor’s goods.

From: beginningCatholic

###############################

BE MERCIFULL, O LORD,

FOR WE HAVE SINNED

__________________________________

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s