สารวัด วัดนักบุญฟรังซีสเซเวียร์

Author Archive

10 December 2017. Saint Francis Xavier Newsletter. ปีที่ 51 ฉบับที่ 50 วันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม 2017

St. Francis Xavier Church Newsletter.

ปีที่ 51 ฉบับที่ 50 วันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม 2017

อาทิตย์ที่ 2 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า

_________________________________________

“I have baptized you with water;

he will baptize you with the holy Spirit.”

ความคิดของเราไม่ใช่ความคิดของท่าน

ทางของท่านก็ไม่ใช่ทางของเรา

    การเตรียมรับพระมหากษัตริย์ หรือ พระมหาจักรพรรดิ ผู้จัดเตรียม หรือผู้รับผิดชอบการรับเสด็จ มักจะคิดคำนึงถึงความอลังการของพิธีการต้อนรับ วัสดุอุปกรณ์รวมทั้งภาชนะข้าวของ ที่จะต้องจัดเตรียมให้เหมาะสมกับตำแหน่งของกษัตริย์ หรือ จักรพรรดิ ทุกอย่างต้องเลิศ ต้องมีราคา มีคุณค่าที่สูงส่งเพื่อให้ สมพระเกียรติ

    คำถามคือ สิ่งที่เราคิด พระเยซูเจ้าคิดเหมือนเราไหม? จัดอะไรให้แก่พระเยซูเจ้า จำเป็นไหม ที่ว่า สิ่งที่เราจะจัดให้แก่พระองค์นั้น จะต้องสุดยอด

    กรมสุขภาพจิตออกข่าวถึงความห่วงใยคนรุ่นใหม่ ที่กำลังป่วยเป็นโรคทางจิต ที่เรียกว่า โรคบีดีดี/BDD และโรคนี้กำลังระบาดเพิ่มขึ้นทุก ๆ วัน โรคบีดีดี/BDD หรือ Body Dysmorphic Disorder แปลเป็นไทยก็คือ โรคจิตคิดหมกมุ่น อันเกิดจากการให้คุณค่าเรื่องรูปลักษณ์ภายนอกของตนเองจนมากเกินเหตุ ในสังคมไทยมีผู้ป่วยประเภทนี้ในสตรีร้อยละ 1.9 ในบุรุษร้อยละ 1.4

    สรุปสั้น ๆ ก็คือ เป็นโรคจิตอันเกิดจากความห่วงกังวลเรื่องรูปลักษณ์ภายนอกของตนเอง ทุกอย่างต้อง เป๊ะ จึงมีสำนวนสมัยใหม่คือ “ปัง เป๊ะ เว่อร์”

    จะจัดอะไรให้กับพระเยซูเจ้าเราต้องรู้ใจของพระองค์ เราจะต้องรู้ว่าพระองค์ชอบอะไร และไม่ชอบอะไร เพื่อจะได้จัดให้ถูกตรงกับที่พระองค์ต้องการ ไม่ใช่จัดอะไร ๆ ให้กับพระองค์ตามความคิด และความรู้สึกของเราเอง อย่างเช่น พระองค์เป็นพระผู้เป็นเจ้าทุกอย่างต้องเลิศเลอ ในขณะที่พระองค์ทรงแสดงพระองค์เป็นพระเป็นเจ้าที่ถ่อมพระองค์

    คำพูดของอิสยาห์น่าจะเตือนสติเราในเรื่องทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับพระเป็นเจ้า

    “ความคิดของเราไม่ใช่ความคิดของท่าน ทางของท่านก็ไม่ใช่ทางของเรา” (อิสยาห์ 55:8)

    เพื่อที่เราจะสามารถสัมผัสกับความรู้สึกนึกคิดของพระเป็นเจ้าได้ เราก็ต้องดูสิ่งที่พระองค์พูดและทำให้เราดูผ่านทางองค์พระเยซูคริสตเจ้า

    สิ่งแรกที่พระองค์ทำให้เราดูคือ ทรงบังเกิดในถ้ำเลี้ยงสัตว์ ในคืนอันแสนสงบ ห่างไกลจากแสงสีและเสียงอึกทึกครึกโครมสิ่งนี้น่าจะเป็นตัวบ่งชี้ว่า พระองค์ทรงชอบอะไร และรักอะไร ทรงรักความสงบ รักความยากจน และความเรียบง่าย

    แล้วทำไมเราไม่ทำตาม?

    เมื่อเจริญชีวิตอยู่ในโลก พระองค์ทรงใช้ชีวิตแบบเรียบ ๆ ง่าย ๆ ธรรมดา ๆ ไม่มีพิธีรีตอง เข้ากันได้กับทุกคน และทุกฐานะ ไม่ว่ารวย หรือจน เครื่องใช้ไม้สอยก็ธรรมดา ๆ ทรงรักการเจริญชีวิตแบบธรรมดา ๆ และติดดิน ไม่มากเรื่อง มากความ

    แล้วทำไมเราไม่ทำตาม?

    “ทางของท่านไม่ใช่ทางของเรา”

    วิธีการของท่านก็ไม่ใช่วิธีการของเรา สิ่งที่ท่านทำแตกต่างไปจากสิ่งที่เราทำ

    บทอ่านที่ 1 วันนี้อิสยาห์บอกว่า “จงเตรียมทางขององค์พระผู้เป็นเจ้าในถิ่นทุรกันดาร จงเปิดทางตรงในทุ่งเวิ้งว้างสำหรับพระเจ้าของเราเถิด จงถมหุบเขาทุกแห่งให้เต็ม จงปรับภูเขาและเนินเขาทุกแห่งให้เรียบ ที่ขรุขระ จะราบเสมอกัน ที่สูง ๆ ต่ำ ๆ จะราบเรียบ แล้วองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงสำแดงพระสิริรุ่งโรจน์ให้ปรากฏ…”

    สิ่งที่อิสยาห์เตือนเราก็คือ การที่เราจะต้องปรับชีวิตและปรับความคิดเสียใหม่ สิ่งที่อิสยาห์พูดถึง เรื่องทางคดเคี้ยว ที่เต็มไปด้วยหลุมบ่อ สูง ๆ ต่ำ ๆ ทั้งหลายแหล่ก็คือ ชีวิตของเราที่มากเรื่องและเรื่องมาก ดังนั้นอิสยาห์จึงเตือนให้ปรับชีวิต และความคิดให้ราบเรียบ หรือเรียบง่าย รวมทั้งปรับพฤติกรรม รวมทั้งการดำเนินชีวิต และเราจะได้พบกับองค์พระผู้เป็นเจ้า

    มันต้องปรับเพราะเราหลงไปอย่างมาก และสิ่งที่เราหลงติดกับก็คือ สิ่งที่ปีศาจมันหลอกล่อเราไว้ มันเริ่มต้นหลอกล่อบุคคลต้นแบบคือพระเยซูคริสตเจ้า เชิญดูลูกาบทที่ 4 ข้อ 1 ถึง 13 มันหลอกล่อพระเยซูเจ้า แต่พระองค์ไม่ติดกับมัน สิ่งที่มันหลอกล่อพระเยซูเจ้ามี 3 อย่าง คือ

 1. ความอยากวัตถุ (ลูกา 4:3)

 2. ความอยากอำนาจ (ลูกา 4:6)

 3. ความอยากชื่อเสียง (ลูกา 4:9)

    พระเยซูไม่ติดกับ แต่พวกเราติดกับ ปล่อยตัวตามความอยากและกลายเป็นทาสของความอยากทั้ง 3 นั้น แต่ที่ร้ายก็คือ ข้อที่ 6 ของลูกา บทที่ 4 ซึ่งปีศาจพูดว่า “…..เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นของเรา (ของปีศาจ) เราจะให้ใครก็ได้ตามความปรารถนา” (ลูกา 4:6) วัตถุ อำนาจ และชื่อเสียง เป็นสมบัติของปีศาจ นี่คือสิ่งที่เราต้องระวัง

    ยอห์นผู้ทำพิธีล้างได้ให้แบบฉบับแห่งการเตรียมรับเสด็จ ท่านเข้าไปใช้ชีวิตในถิ่นทุรกันดาร แต่งตัวอย่างเรียบง่ายด้วยสิ่งที่หาได้ตามธรรมชาติ กินอยู่ตามแต่จะหาได้ ตั๊กแตน และน้ำผึ้งป่า

    ทำไมเราไม่ทำอย่างนั้นบ้าง?

    กฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย ค.ศ.2015 เน้นให้เราทำตัวเป็น “ศิษย์พระคริสต์ เพื่อจะได้สามารถเจริญชีวิตประกาศข่าวดีใหม่” วิธีการก็คือ เราจะต้องปรับเปลี่ยนชีวิต ปลดปล่อยตัวเองให้หลุดพ้นจากสมบัติของปีศาจทั้ง 3 อย่าง และเริ่มดำเนินชีวิตที่เรียบง่าย สมถะ ยากจน แบบพระเยซูเจ้า นอกนั้นการเชื่อฟัง และยอมปฏิบัติพระวาจา ก็เป็นอีกกระบวนการหนึ่งที่สำคัญ และเราจะได้รับการแสดงพระองค์จากองค์พระผู้เป็นเจ้า โดยการที่พระองค์จะเข้ามาอยู่ในชีวิตของเรา นั่นคือ ความหมายแท้ ๆ ของการเป็นศิษย์พระคริสต์

                             สวัสดี

                        คุณพ่อ สานิจ สถะวีระวงส์

_______________________________________________

“Which is easier, to say,

‘Your sins are forgiven,’ or to say, ‘Rise and walk’? “

สภาภิบาลวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

สวัสดีค่ะพี่น้องที่รัก

    มีพี่น้องหลาย ๆ ท่านแจ้งมาว่า ขอให้สภาภิบาลช่วยลงกำหนดวันสำคัญ ๆ ของวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ของปี 2018 เพื่อจะได้แจ้งไปยังญาติพี่น้องที่อยู่ต่างแดนห่างไกล ให้ได้รับทราบ เพื่อจะได้เตรียมตัวมาร่วม ก็ยินดีบริการให้ตามคำขอนะคะ

วันจันทร์ที่ 1 มกราคม 2018     วันขึ้นปีใหม่

                มีพิธีมิสซาอวยพรปีใหม่  เวลา 9.00 น.

                มีคำนับพระสงฆ์ โดยสภาภิบาล และแจกปฏิทินนักบุญฟรังซิสฯค่ะ

วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2018  ฉลองพระรูปพระเยซูเจ้าทรงรักษาคนตาบอด (พระโต)

                มีมิสซาที่พระโต เวลา 19.00 น.

วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2018    วันพุธรับเถ้า

                มิสซาเวลา 19.00 น. (รับเถ้า)

วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2018   วันตรุษจีน

                 มิสซาเวลา 9.00 น. แจกแอปเปิ้ลเสก

วันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2018     วันเสกสุสาน

                    มิสซาในสุสานเวลา 16.30 น.

มีการชำระเงินค่าบำรุง แฟลต 250 บาท  กางเขน 250 บาท และกุฎิ 500 บาท

วันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม 2018   อาทิตย์มหาทรมาน แห่ใบลาน มิสซา 8.30 น.

วันพฤหัสฯที่ 29 มีนาคม 2018   วันพฤหัสบดีศักดิ์สิทธิ์

                 มีพิธีล้างเท้าอัครสาวก

                 และเฝ้าศีลมหาสนิทของสัตบุรุษ และคณะกิจกรรมต่าง ๆ ของวัด

วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2018      วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์

                มีเดินรูป 14 ภาค และพิธีเคารพกางเขน

วันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2018      วันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์

                มีพิธีเสกน้ำ เสกไฟ  เสกเทียนปัสกา  เสกไข่ปัสกา

                ล้างบาปคริสตชนใหม่ พิธีสมโภชปัสกา

วันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน 2018     วันสมโภชปัสกา

                มีพิธีมิสซาตามเวลาปกติ แจกไข่ปัสกา

วันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน 2018  แห่ศีลมหาสนิท

                เป็นวันสมโภชพระวรกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้า

                มิสซาแห่เวลา 10.00 น.

วันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน 2018   แห่พระหฤทัย  มิสซาเวลา 10.00 น.

วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม 2018    แห่แม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ

                  มิสซาเวลา 10.00 น.

วันพฤหัสฯที่ 1 พฤศจิกายน 2018  วันสมโภชนักบุญทั้งหลาย

และวันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน  2018   มีพิธีมิสซาในสุสาน ระลึกถึงผู้ตาย

วันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม และวันอังคารที่ 25 ธันวาคม 2018   วันพระคริสตสมภพ

วันจันทร์ที่ 31 ธันวาคม 2018   วันสิ้นปี

                มิสซาเวลา 19.00 น.

                มีแห่แม่พระสันติภาพรอบหมู่บ้าน

 หมายเหตุ      โปรดติดตามรายละเอียดของวันสำคัญต่าง ๆ ในรอบปี 2018 ในสารวัดทุกอาทิตย์             เพราะอาจมีการเปลี่ยนแปลงเวลาพิธีมิสซา

 

_______________________________________________

Mary said, “Behold, I am the handmaid of the Lord.

May it be done to me according to your word.”

ขอขอบคุณ

คุณบังอร เจริญสุข

ทำบุญช่วยค่าดอกไม้จัดบุษบกนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

(วันฉลองวัด)

จำนวน   2,000  บาท

___________________________________________________

Jesus said to the crowds: “Come to me, all you

who labor and are burdened, and I will give you rest.

ประกาศแต่งงาน

                   ครั้งที่ 3                ฟรังซิสโก ไกรสีห์ ผิวเกลี้ยง

                    บุตร              ฟรังซิสโก ยวง – เยโนเวฟา ลัดดา ผิวเกลี้ยง

        กับ                            นางสาว ณัฐกร ไตรจินดา

        บุตรี                  นายพิษณุ – นางศศิธร ไตรจินดา

พิธีแต่งงานที่วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

วันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม ค.ศ.2017  เวลา 15.00 น.

____________________________

                   ครั้งที่ 2                     นายธิติ วงษ์สุวรรณ

                    บุตร                    นายวัฒนา – นางสุชาดา วงษ์สุวรรณ

        กับ                            มารีอา ธัญญา ธรรมภิรักษ์

        บุตรี          ยวงบัปติสตา เพ็ชร – มารีอา รัชนี ธรรมภิรักษ์

พิธีแต่งงานที่วัดพระมหาไถ่ ซ.ร่วมฤดี กรุงเทพฯ

วันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม ค.ศ.2017  เวลา 14.00 น.

ขอคำภาวนาแด่คู่สมรสให้มีความสุขในชีวิต และท่านใดที่ทราบข้อขัดขวางกรุณาแจ้งให้พระสงฆ์ทราบ

__________________________________________________

“Whoever has ears ought to hear.”

__________________________________________________

มิสซาประจำสัปดาห์

‘We played the flute for you, but you did not dance,

we sang a dirge but you did not mourn.’

1 PIPE stdas0688

 

__________________________________________________

Then the disciples understood that

he was speaking to them of John the Baptist.

จันทร์ที่ 11

06.00 น.

19.00 น.

น.ดามาซุสที่ 1 พระสันตะปาปา

อุทิศ วิญญาณครอบครัว “อาภรณ์รัตน์”, เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง,ดวงวิญญาณสกุล เปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, อากาทา ไพเราะ มณีสิน,มารีอา ชลาพรรณ มณีสิน, มารีอาโยเซฟิน รัตนา พันธุมจินดา, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มารีอา รัตพรรณ อาวะจินดา, เปโตร วีรวัฒน์-มารีอา ปัณฑา-มารีอา เปี่ยมขวัญ ปัณฑวังกูร, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ฟรังซีสโก ชอบ-มารีอา ประสาร มณีน้อย, มารีอา บรรจง สถิตย์ถาวร, ฟรังซีสโก ปรีชา-มารีอา อำพัน กานตานนท์, เปาโล เสงี่ยม-เอลีซาเบธ จ่อน แววเกกี, ฟรังซีสโก มารีโอ ช.ชาย มีเฟื่องศาสตร์, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, คริสตินา กฤษณา จำเริญงาน, อากุสติโน ยงยุทธ อภิชาตะพงศ์, นายงอง กิจสำเร็จ, วิญญาณในไฟชำระ

อังคารที่ 12

06.00 น.

19.00 น.

พระนางมารีย์พรหมจารี แห่งกวาดาลูเป

สุขสำราญ มารีอาเทเรซา จิรวรรณ รุธิรกนก

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ ประมวล ชลหาญ, เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุล เปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, อากาทา ไพเราะ มณีสิน, มารีอา ชลาพรรณ มณีสิน, มารีอาเทเรซา นงลักษณ์ จินดากุล, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, เปโตร วีรวัฒน์-มารีอา ปัณฑา-มารีอา เปี่ยมขวัญ ปัณฑวังกูร

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค,อันตน เฉลียว จำเริญงาน, มารีอา สวาท เกิดวิชัย, ยอแซฟ ผอง อรสุม, เอลีซาแบธ อารี อภิชาตะพงศ์, มารีอา โรซา กิจสำเร็จ, วิญญาณในไฟชำระ

พุธที่ 13

06.00 น.

19.00 น.

ระลึกถึง น.ลูเซีย พรหมจารีและมรณสักขี

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา สุวพีร์ (เยาวสังข์) เตชะเสน (ครบ 7 ปี), เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุล เปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, โจเซฟ พล.ต.ต.บุญจิตต์ พันธุมจินดา, อากาทา ไพเราะ มณีสิน, มารีอา ชลาพรรณ มณีสิน, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, เปโตร วีรวัฒน์-มารีอา ปัณฑา-มารีอา เปี่ยมขวัญ ปัณฑวังกูร

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ยวงบัปติสตา พึงใจ ไกรบุญ, อากาทา จำปา ไกรบุญ, ยอห์น บัปติสต์ สุนทร อินจีน, มารีอา แป้น อรสุม, มารีอา สุวพีร์(เยาวสังข์) เตชะเสน (ครบ 7 ปี), เทเรซา ไพลิน รัศมีมารีย์, เซซีลีอา ยุพิน เจี่ยจวบสิน, ยอแซฟ เสมอ ธาราวร, มารีอา มณีรัตน์ เสนะวินิน, ฟรังซิสโก ประเสริฐ ผ่องศรี, วิญญาณในไฟชำระ

พฤหัสฯที่ 14

06.00 น.

19.00 น.

ระลึกถึง น.ยอห์น แห่งไม้กางเขน นักปราชญ์แห่งพระศาสนจักร

อุทิศ ฟรังซิสโก สุทธิ-มารีอา สมร ชลหาญ, เปาโล สุดใจ กายสุต, อันนา เพียงเดือน กระทอง, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุล เปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม,เทเรซา บุญเรือน-ยอแซฟ เพลิน รุ่งอรุณ, มารีอา รัชนี อมัตติกุล, อากาทา ไพเราะ มณีสิน, มารีอา ชลาพรรณ มณีสิน, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, เปโตร วีรวัฒน์-มารีอา ปัณฑา-มารีอา เปี่ยมขวัญ ปัณฑวังกูร, วันเกิดครบ 68 ปี เปโตร วันชัย เจียจวบศิลป์

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, เปาโล สิบโท สุนิต กันโรคา, มารีอา มาลี บุษยะมา, เอลีซาแบธ เสงี่ยม โรจนเสน, มารีอา วาแรน บุญเสริมทรัพย์, วิญญาณในไฟชำระ

ศุกร์ที่ 15

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, ยวงบัปติสตา ชุน-มารีอา หวุน-มารีอา ทองสุข ธาดาประสิทธิ์, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุล เปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม,อันนา บุญนาค จินดาวรรณ, อากาทา ไพเราะ มณีสิน, มารีอา ชลาพรรณ มณีสิน, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, เปโตร วีรวัฒน์-มารีอา ปัณฑา-มารีอา เปี่ยมขวัญ ปัณฑวังกูร

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เปาโล พลตรี สง่า-อันนา วิเชียร วิลัยทอง, มารีอา คาเช็ง แซ่กอ, โรซา ละม่อม ยอแซฟ, อันตน เกษม ยอแซฟ, อักแนส สุภาพ ศรีธัญญรัตน์, ยอแซฟ เซียวจือ แซ่เอี้ย, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, มาติโน เรือง พนมอุปถัมภ์ (ครบรอบวันตาย), ยอห์น สุชา ธาราวร,เซซีลีอา สมทรง ครามะคำ, วิญญาณในไฟชำระ

เสาร์ที่ 16

06.00 น.

19.00 น.

ระลึกถึงบุญราศีทั้งเจ็ดแห่งสองคอน

สุขสำราญ เพื่อสุขภาพ ยวงบัปติสตา เกษม-มารีอา นวลละออ ทรัพย์เจริญ, ครบรอบวันเกิด ยอแซฟ พีระกานต์ มาตย์เมือง

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, ดอมินิโก อุไร-โรซา เสนอ ศรีบุญเลิศ, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุล เปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, อันนา กาญจนา ธีรวิฑูร,เปโตร ธีระ ธีรวิฑูร, อันตน ชัยยศ ธีรวิฑูร, ยอแซฟ ชัยยุทธิ์ ธีรวิฑูร, อากาทา ไพเราะ มณีสิน, มารีอา ชลาพรรณ มณีสิน,  วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มารีอา ยินดี ธาราวร, ครอบครัว ชนวัฒน์, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, ครบรอบวันเกิด ยอแซฟ พีระกานต์ มาตย์เมือง, เปโตร วีรวัฒน์-มารีอา ปัณฑา-มารีอา เปี่ยมขวัญ ปัณฑวังกูร

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มีคาแอล ประสิทธิ์-เอลิซาเบท ประทุม สิทธิ, เปโตร พงษ์ศักดิ์ สิทธิ, วิญญาณญาติพี่น้องตระกูล “ชนวัฒน์”, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอามักดาเลนา ประสพศรี พันธุมจินดา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, ยวงบัปติสตา เมธี อาภรณ์รัตน์, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, มารีอา สุขใจ-นายสมศักดิ์ งามศิริจิตต์, มารีอา ใช้กี แซ่เตีย, ยอแซฟ จีระศักดิ์ ชนวัฒน์, มารีอา เกษร-โทมัส เงิน วงค์รุ่ง, อันนา สมประสงค์ มุตธิกุล, ซามูแอล สมชัย ครามะคำ, วิญญาณในไฟชำระ

อาทิตย์ที่ 17

06.30 น.

08.30 น.

10.00 น.

16.00 น.

อาทิตย์ที่ 3 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า

สุขสำราญ คณะผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียนพันธะวัฒนา, อากาทา ชุติมา คุณประยูรสวัสดิ์

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ พยุง-มารีอา อุทัย เอียงผาสุก, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, เปาโล สุดใจ กายสุต, มัทธิว สง่า-อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ฟรังซีสโก เฉลิมพล-ยอแซฟ เฉลิมชัย-เปาโล เฉลิมชาติ แววเกกี, ร็อค เมือง-มารีอา กุหลาบ ดีสุดจิต, โทมา ขุนพิลาศ-มารีอา สวน กายสุต, มารีอา โสภาวรรณ-มารีอา สินี จันสวัสดิ์, เปโตร ราศรี-เทเรซา ฉอ้อน ทิวไผ่งาม, เปโตร ทวี ทิวไผ่งาม, ฟรังซีสโก สุมิตร ศรจิตติ, ฟรังซีสโก สมพล ศุระศรางค์, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, อันนา กาญจนา  ธีรวิฑูร, เปโตร ธีระ ธีรวิฑูร, อันตน ชัยยศ ธีรวิฑูร, ยอแซฟ ชัยยุทธิ์ ธีรวิฑูร, อากาทา ไพเราะ มณีสิน, มารีอา ชลาพรรณ มณีสิน, เปโตร ฟุ้ง-มารีอามักดาเลนา มณี สามสี, มารีอา อำไพ แซ่แต้, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ สัตบุรุษทุกครอบครัว

สุขสำราญ ยอแซฟ นิติวุฒิ สุวรรณประดิษฐ์ และครอบครัว, คาธารีนา อโณทัย สุวรรณประดิษฐ์ และครอบครัว, มารีอา ธันยพร ศศิสุวรรณ และครอบครัว, ยอแซฟ สุชารีย์ แสงหาญ และครอบครัว, เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร, ครอบครัว ศรีประทุม, ประสิทธิ์-มารีอา นุชนาถ-กฤต กิจวิวัฒนการ, มารีอา ปัณฑา-มารีอา เปี่ยมขวัญ ปัณฑวังกูร, แม่เสาวนีย์ เลาหไทยมงคล,  ครอบครัว พันพูรักษ์, ครอบครัว เทพพิทักษ์, ครอบครัว ป้อมจักรศิลป์, นางฟูจิตต์-นายพีรพล ณ บางช้าง, นายพิทูร สุวรรณชัย, เทเรซา แก้วจิต สงวนบุญ และครอบครัว, ครอบครัว มารีอา จำเนียร วงค์ศิริ, ครอบครัีว คัธริน กัลยา ปราณี, ครอบครัว ปีเตอร์ สุนทร ปานฟัก, เทเรซา ปรานอม หมั้นทรัพย์, มารีอา วิภาดา-แมรี่แอนด์ มารีพร ลิ้มสุธาโภชน์, ครอบครัว ญะวงษา, คุณแม่อารีย์ บรมวิทย์, คุณน้าพัชรินทร์, อันนา ณัฐชา พฤกษอรุณ, มารีอา ปัทมา อมรสิริสมบูรณ์, ครอบครัว เพ็ญสุต, ครอบครัว นางอรพิน เวชเนียน, ครอบครัว นางอุไร ไชยคำภา, ครอบครัว นายวิชัย วิริยะมุกดา, มารีอา นรินทร์ทิพย์ พรหมเดชะ, ครอบครัว มารีอา ทิพวรรณ เดชขำ, สมาชิกคณะอัศวินศีลมหาสนิท วัดสามเสน (KBS.), โมทนาคุณพระ, โมทนาคุณแม่พระ

อุทิศ เรย์มองด์ ธานี ลวสุต, ครอบครัว ชื่นพุฒิ, อันนา สำรวม ชื่นพุฒิ, มารีอา ปิยะสุทธิ์ ใจสวัสดิ์ (ชื่นพุฒิ), ยอแซฟ วิสิษฐ์-มาร์ธา สุดจิต มัจฉาชีพ, ฟรังซีสโก วิกรานต์ มีเฟื่องศาสตร์, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุล เปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, อันนา เฉลียว เคนแก้ว, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ยอแซฟ วันชัย เทียนวัง, เปโตร ศรีมงคล-เทเรซา เฉลา เพ็ญไพจิตร, ยอแซฟ ธนพันธ์ เพ็ญไพจิตร, ยอห์น บัปติสต์ ชีวิต ทาระพันธ์, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, มารีอา แผ้ว เทียนจุ้ย, โจเซฟ สุวิชากร ชินะผา, เปาโล สมัย ชินะผา, ฟรานซิส วรวิทย์ ทองจุลย์, เปาโล วรพจน์ สุภภัค, เบเนดิกต์ สมชาย กีรตินวนันท์, กาโรโล พิชัย-อันนา ประกอบ สกุลทอง, อันนา อุไร ไอยรา, ฟรังซิสเซเวียร์ วิรัช-ยอแซฟ สมชัย อินทรสุขสันติ, ยอแซฟ ประนิม ตรีมานคา, ยากอบ โชติวิศิษฏ์ ประพิณวงศ์, ยอแซฟ วีระศักดิ์ เลิศโสภา, แบร์นาแด๊ต สมสมร ลวสุต, บรรพบุรุษครอบครัว ปัณฑวังกูร, เปาโล ไพศาล-มารีอา จรัสศรี ดีสุดจิต, โจเซฟ หลวงวิจารณ์ สุขกรรม, โรซา ทรัพย์ ลลิตานนท์, นายสุทธิกุล(หรั่ง) เจียรสุทธิกุล, เทเรซา ไพเราะ สุขมี, อากาทา ซุ่นเจ็ง แซ่เอี้ยว, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, ซีมอน สวง  ตรีว่าอุดม, ยออากิม ประวัฒน์-มารีอา ทรงศรี มโนมัธย์, ยอแซฟ พล.ต.ท.สุพจน์-นางอมรา-พล.ต.ต.ทวี ณ บางช้าง, มารีอา อรพินท์-ยอแซฟ ชาญ สงวนบุญ, มารีอา ประทุม สังขรัตน์, อันตน อดิศักดิ์ เวชเนียน และญาติผู้ล่วงลับไปแล้ว, มาเรีย สุพรรณี จันทรสันติ,เปโตร กนกชัย ภาคีสวราช, มารีอา วิลัย วิริยะมุกดา, ยวงบัปติสตา วิสารท ธีระจักร, เรอเน สมนึก เตมียเสน, เทเรซา สุวรรณี ขำขันทอง,เบเนดิกต์ ประพันธ์ ยุชัย, เปาโล วันชัย หล่อวัฒนศิริกุล, มารีอาอังเยลา ผ่องศรี เมฆสุวรรณ, นายจักรินทร์ เลิศวิลัย, ยุสตินา สมาน-ฮังรีแอตตา จันทรัตน์ สมบัติเจริญ, พ่อธง เลาหไทยมงคล, บรรพบุรุษครอบครัว กิจวิวัฒนการ และเลาหไทยมงคล, สินธุ ล้อสีทอง, สมเกียรติ แซ่โง้ว, อันตน ดรีม มณเทียรวิเชียรฉาย, อันเดร สมจิตร-ยอแซฟ สุรศักดิ์ มีขันทอง, วิญญาณในสกุล สังขรัตน์-มีขันทอง, วิญญาณสมาชิกคณะอัศวินศีลมหาสนิท วัดสามเสน (KBS.), อันตน เสถียร-ลูซีอา ลมัย ชมไพศาล, วิญญาณสกุล ชมไพศาล และกรีกุล, โยเซฟ จินดา จินตนเสรี, มารีอามักดาเลนา ทัศนีย์ จินตนเสรี, เปโตรเปาโล นายแพทย์ เจริญทัศน์ จินตนเสรี, โทมัส ประสงค์ ลิมปิชัย, วิญญาณในไฟชำระและวิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง

อุทิศ เปาโล ศิริ-มารีอา วิจิตร พีรมนตรี, เทเรซา นัฏ ยอดประเสริฐ, เปาลีนุส วิโรจน์-ลูซีอา อำภา รุจิพงศ์, มารีอา วัชรี วิทวัสพงศ์, พลโท สมัย แววประเสริฐ, มัทธิว วรพล ชัยวัฒนไชย, มารีอา ชูชื่น ธนสมบูรณ์, ยอห์น บัปติสต์ ชุติพนธ์ ธนสมบูรณ์, มารีอา อำไพ แซ่แต้,แม่ซ่อนกลิ่น สงวนทัพย์, เรอเนย์ สมนึก เตมียเสน, เปาโล เฉลิม-มารีอา โด๋ โสภามิตร, มารีอา ทัศนีย์ ยินดีเวช, ยวงบัปติสตา สนธิลักษณ์ สนเจริญ, มารีอา สมศรี-มารีอา สมฤดี ธวัชวงษ์, วิญญาณในไฟชำระ (581)

 

 

 

_________________________________________________

Our Lady of Guadalupe – Feast

12 December 2017

In America:

Our Lady of Guadalupe –

Feast

Holy Mary, who under the title of Our Lady of Guadalupe are invoked as Mother by the men and women of Mexico and of Latin America, encouraged by the love that you inspire in us, we once again place our life in your motherly hands. May you, who are present in these Vatican Gardens, hold sway in the hearts of all the mothers of the world and in our own heart. With great hope, we turn to you and trust in you.

Hail Mary, full of grace,
the Lord is with thee,
blessed art thou among women and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
Holy Mary, Mother of God,
pray for us sinners,
now and at the hour of our death. Amen.
Our Lady of Guadalupe,
Pray for us.

 

(Prayer of his holiness Benedict XVI before the image of Our Lady of Guadalupe – Wednesday, 11 May 2005)

Copyright © Libreria Editrice Vaticana

©Evangelizo.org 2001-2017

 

_______________________________________

Second Sunday of Advent

10 December 2017

Advent is a season observed in many Christian churches as a time of expectant waiting and preparation for the celebration of the Nativity of Jesus at  Christmas. The term is a version of the Latin word meaning “coming”.

From Wikipedia, the free encyclopedia

____________________________________________

ขอขอบคุณพี่น้องทุกท่าน

ที่ติดตามครับ

______________________________________________

PLEASE JOIN

DAILY MASS & SUNDAY MASS

READ

DAILY GOSPEL OF THE LORD JESUS

with

DAILY COMMENTARY OF THE DAY

and

SAINTS OF THE DAY

ALSO READ

From

SAINT FRANCIS XAVIER NEWSLETTER IN THAI

NEWSLETTER IN THAI

THANK YOU

***********************************************

THE LORD IS KIND AND MERCIFUL

 #############################################
Advertisements

3 December 2017. Saint Francis Xavier Newsletter. ปีที่ 51 ฉบับที่ 49 วันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2017

St. Francis Xavier Church Newsletter.

ปีที่ 51 ฉบับที่ 49 วันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2017

อาทิตย์ที่ 1 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า

________________________________________________

What I say to you, I say to all:

‘Watch!’”

ปีที่ 51 ฉบับที่ 49 วันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2017

 

ใครมอมยาพระเยซูเจ้าจึงทำให้พระองค์ต้อง

หลับไหล ไม่ได้สติ อยู่ในเรือแห่งพระศาสนจักร?

    ก่อนอื่นหมดต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่แผนกการพิมพ์ผู้ดำเนินการออกแบบหน้าปกปฏิทินคาทอลิก ฉบับปี 2018/2561 ที่เป็นรูปเรือที่กำลังเผชิญกับพายุใหญ่ ทำให้เรือนั้นอยู่ในอันตราย ที่จะล่มจมลงไปในทะเล ขณะที่ในเรือนั้นมีภาพของพระเยซูเจ้ากำลังนอนหลับอย่างไม่รับรู้อะไรเลย

    ภาพดังกล่าวทำให้เกิดความคิดมากมาย หลังจากนั่งพิจารณารูปนั้นอย่างพินิจพิเคราะห์

 1. เป็นนัยยะบอกอะไรแก่เราหรือเปล่า ว่าพระศาสนจักรคาทอลิกไทยในปี 2561  หรือปีต่อ ๆ ไปจะเผชิญกับมรสุมขนาดใหญ่ และเป็นมรสุมที่ไม่รู้จักจบสิ้น

 2. รูปพระเยซูเจ้าที่กำลังหลับ ก็เป็นเครื่องหมายบอกอะไรบางอย่างที่ลึกซึ้ง กว่าความคิดที่ว่า พระเยซูเจ้าทรงเหนื่อยอ่อนกับการทำงาน พระองค์จึงหลับสนิท ขนาดที่ไม่สามารถรับรู้มหันตภัยที่กำลังเกิดขึ้น

    ข้อแบ่งปันก็คือ มหันตภัยหรือพายุร้ายของพระศาสนจักร เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ถ้าพระเยซูเจ้าทรงหลับไหล

    พระเยซูเจ้า ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงพระบุคคลในประวัติศาสตร์ที่ลงมาบังเกิด เมื่อกว่า 2000 ปีก่อนผู้ได้ทรงตายและกลับคืนชีพ และหลังจากนั้นพระองค์ผู้ทรงกลับคืนชีพก็ยังทรงประทับอยู่ทั่วจักรวาลจนถึงปัจจุบัน เป็นองค์พระเยซูแห่งสากลจักรวาลทั้งในสวรรค์และแผ่นดิน

    พระเยซูเจ้าที่ได้กล่าวว่าหลับไหลไม่ได้สติ ในที่นี้หมายถึง พวกเราคริสตชนทุกคน อันประกอบด้วย พระสงฆ์ นักบวชชายหญิง และฆราวาสผู้ที่ได้รับศีลล้างบาป และได้รับการถ่ายทอดชีวิตของพระเยซูเจ้าเข้ามาไว้ในตัวเรา และเรียกตัวเองว่า คริสตชน

    พวกเราคริสตชน คือพระเยซูคริสตเจ้าพระองค์นั้น

    พวกเราแต่ละคน คือพระเยซูคริสตเจ้า ที่จะต้องช่วยกันแบบเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ในการดูแลรักษา และพาเรือแห่งพระศาสนจักรลำนี้ ให้แล่นไปอย่างปลอดภัย ท่ามกลางพายุ มรสุม ที่เกิดขึ้นอยู่รอบ ๆ ลำเรือ แต่ทั้งนี้ต้องอยู่บนเงื่อนไขเพียงประการเดียวคือ พระเยซูเจ้าต้องไม่หลับไหลแบบไม่ได้สติ นั่นแปลว่าชีวิตคริสตชนที่เป็นพระเยซูอีกองค์หนึ่ง ด้วยพลังอำนาจแห่งศีลล้างบาปนั้นจะต้องไม่เป็นพระเยซูผู้หลับไหล

    คริสตชน : พระสงฆ์ นักบวชชายหญิง และฆราวาส จะต้องเป็นพระเยซูคริสตเจ้าผู้ไม่หลับไหล

    พระเยซูเจ้าในพระวรสารวันนี้จึงเตือนเราว่า “จงระวัง จงตื่นเฝ้าเถิด”

    อะไรที่จะทำให้พวกเราคริสตชนที่เป็นพระเยซูคริสตเจ้าผ่านทางศีลล้างบาป มีอาการหลับไหล ไม่ได้สติ หรือร้ายกว่านั้นตายทางจิตวิญญาณกลายเป็นผีดิบเดินได้ในโลกปัจจุบัน อย่างที่นักบุญเปาโลได้กล่าวไว้ในจดหมายของท่านฉบับวันอาทิตย์ที่แล้ว คือ จดหมายถึงชาวโครินธ์ ฉบับที่หนึ่ง บทที่ 15 ดู 1 โครินธ์ 15:20-26+28 ในข้อที่ 22 เขียนไว้ว่า “มนุษย์ทุกคนตายเพราะอาดัมฉันใด” แต่แม้จะไม่ถึงกับตาย แต่ก็อาจมีสภาพแบบที่เรียกว่า หลับไหล เป็นเจ้าชาย เจ้าหญิงนิทราได้ และสิ่งที่จะทำให้เรา หลับไหล หรือ ตายทางจิตวิญญาณ คือ ยานอนหลับของปีศาจ เป็นยานอนหลับชนิดแรง ซึ่งมี 3 ขนานคือ 1) การเป็นทาสของการแสวงหาทรัพย์สินเงินทอง ความมั่งคั่งร่ำรวย รวมทั้งความสุขทางโลก  2) การเป็นทาสของการแสวงหาอำนาจ ความยิ่งใหญ่ และ 3) การเป็นทาสของการแสวงหาเกียรติยศและชื่อเสียง ความเด่นดัง ทั้ง 3 อย่างนี้คือสมบัติของปีศาจ และปีศาจจะใช้ทั้ง 3 สิ่งนี้ หลอกล่อให้เราเสพ จนเกิดอาการหลับไหล ไม่ได้สติ หรือแม้กระทั่งตายไปทางจิตวิญญาณ ดู ลูกาบทที่ 4 ข้อ 6 “…..สิ่งเหล่านี้เป็นของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะให้ผู้ใดก็ได้ตามความปรารถนา…”

    ปีศาจ ใช้ 3 สิ่งนี้หลอกล่อมนุษย์ให้ ติดกับ และตกเป็นทาสของมัน

    พระเยซูคริสตเจ้า ผู้เดินดิน (คริสตชน) ก็สามารถตกอยู่ในความหลับไหล หรือร้ายกว่านั้น ตายไปทางจิตวิญญาณได้ ถ้าขาดความระมัดระวังตัว

    ดังนั้น คริสตชนจะต้อง ระวังตัว และตื่นอยู่เสมอ ตามคำตักเตือนของพระเยซูเจ้าในพระวรสารวันนี้

    ตื่นอยู่เสมอ คือ การมีจิตสำนึกรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาในการติดตามพระเยซูเจ้า และสำนึกตัวอยู่เสมอว่า เราต้องปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระองค์อย่างเคร่งครัดจริงจัง

    อัครสาวกคนหนึ่งของพระเยซูเจ้า คือ ยูดาส ถูกพระเยซูเจ้าตักเตือนให้เปลี่ยนนิสัยครั้งแล้วครั้งเล่า แต่ท่านก็ไม่ฟัง แม้พระเยซูเจ้าจะใช้ถ้อยคำแรง ๆ ในโต๊ะอาหารค่ำครั้งสุดท้าย “วิบัติจงเกิดแก่คนที่ทรยศต่อบุตรแห่งมนุษย์ ถ้าเขาไม่ได้เกิดมาก็จะดีกว่า” (มัทธิว 26:24) พระองค์ด่ายูดาสว่า เสียชาติเกิด แต่ยูดาสก็ไม่สะดุ้งสะเทือน และสุดท้ายก็ต้องไปผูกคอตาย

    พวกเราถูกพระเยซูเจ้าเตือนเป็นประจำด้วยการฟังพระวาจาที่เตือนสติเราอยู่ทุกวี่ทุกวัน แต่ก็ดูเหมือนว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง ชีวิตเรายังคงเหมือนเดิม หรือบางครั้งร้ายกว่าเดิม เราจึงกลายเป็นพระเยซูผู้หลับไหล ปัญหาต่าง ๆ ในพระศาสนจักร หรือพายุแห่งพระศาสนจักร จึงเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา และไม่มีทีท่าว่าจะจบง่าย ๆ

                             สวัสดี

                        คุณพ่อ สานิจ สถะวีระวงส์

_________________________________________________

The centurion said in reply, “Lord, I am not worthy to have you enter

under my roof; only say the word and my servant will be healed.

สภาภิบาลวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

สวัสดีค่ะพี่น้องที่รัก

    สารวัดวันนี้ ขอพี่น้องกรุณามารับไปทุกท่านนะคะ เพราะจะมีกำหนดการแจ้งให้พี่น้องรับทราบโดยละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนต่าง ๆ ในวันฉลองวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

กำหนดการ

    9.00 น.        ประธานพิธี คุณพ่อ ยอห์นมารี ชุมภา คูรัตน์

            และคณะสงฆ์อาวุโสเดินทางมาถึงหน้าบ้านพักพระสงฆ์ สภาภิบาลต้อนรับขึ้น                พักผ่อน รับประทานอาหารเช้า

    9.35 น.           *     สัตบุรุษทุกท่านควรพร้อมที่จะเริ่มพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ในวัด ตามเต็นท์ต่าง ๆ โดย                พร้อมเพรียงกัน

    9.45 น.        ขบวนแห่จะเริ่มตั้งขบวนที่หน้าบ้านพักพระสงฆ์ เข้าทางหน้าตึกธาราฉัตร และ                ออกจากประตูข้างเข้าสู่บริเวณหน้าวัด (พี่น้องจะได้ยินเสียงระฆังตีอย่างสง่า เพื่อ            ต้อนรับ)

    10.00 น.    พิธีบูชาขอบพระคุณฉลองนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

พิธีการหลังรับศีล

 •  พิธีคำนับคุณพ่อ ยอห์นมารี ชุมภา คูรัตน์ ประธานในพิธี

 •  บทเพลงคำนับ

 •  ผู้อำนวยการสภาภิบาลอ่านสุนทรพจน์

 •  ตัวแทนสภาภิบาลมอบมาลัยกรและซองที่ระลึก

 •  คุณพ่อ ยอห์นมารี ชุมภา คูรัตน์ กล่าวตอบ

 •  ประธานพิธีอวยพรสัตบุรุษ

การแห่

    ❀ ประธานพิธีถวายกำยานที่รูปท่านนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ (หน้าวัด)

    ❀ เริ่มการแห่

 

  ลำดับขบวนแห่

   

กางเขน

            เทียน                            เทียน

ธงนักบุญฟรังซิสฯ

                ธง                       ธง       

                                                    ธง                       ธง                    

                                           ธง                              ธง     

                         ธง                       ธง

นักเรียน

บุษบก

พระสงฆ์

ประธานพิธี

นักขับร้อง

สัตบุรุษจากเต็นท์

สัตบุรุษจากในวัด

หลังการแห่

    ❀ ประธานพิธีถวายกำยานหน้าบุษบกนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ (หน้าวัด)

    ❀ ประธานนำสวดภาวนาวอนขอท่านนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

    ❀ บทภาวนาส่งท้าย / ปิดพิธี

    ❀ เชิญรับประทานอาหาร ณ โรงอาหารของโรงเรียน (ตึกตาปีฯ)

(เพื่อเป็นการให้เกียรติแด่คุณพ่อประธานพิธี พี่น้องที่เคารพรัก พวกเราจะอยู่คำนับท่านโดยพร้อมเพรียงกัน)

___________________________________________________

“Blessed are the eyes that see what you see.

ประชาสัมพันธ์

 1. ประกาศงดมิสซา วันที่ 6 – 8 ธันวาคม ศกนี้

    เนื่องจากพระสงฆ์ไปเข้าเงียบ  ที่บ้านผู้หว่าน  สามพราน

    จึงของดมิสซาตั้งแต่ค่ำวันพุธที่ 6 ถึงค่ำวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม นอกนั้นมีตามปกติ

 1. ขอเชิญพี่น้องร่วมฉลองวัดคอนเซ็ปชัญ (ฉลองแม่พระปฏิสนธินิรมล) วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม เวลา 18.00 น. พระคาร์ดินัล ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เป็นประธาน

 2. พิธีล้างบาปเด็ก

    วันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม ศกนี้  ในมิสซารอบ 10.00 น.

    แจ้งความประสงค์ได้ที่สำนักงานวัด

 

_____________________________________________________

Jesus said to them, “How many loaves do you have?”

“Seven,” they replied, “and a few fish.”

ประกาศแต่งงาน

                   ครั้งที่ 2                ฟรังซิสโก ไกรสีห์ ผิวเกลี้ยง

                    บุตร              ฟรังซิสโก ยวง – เยโนเวฟา ลัดดา ผิวเกลี้ยง

        กับ                            นางสาว ณัฐกร ไตรจินดา

        บุตรี                  นายพิษณุ – นางศศิธร ไตรจินดา

พิธีแต่งงานที่วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

วันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม ค.ศ.2017  เวลา 15.00 น.

__________________

                   ครั้งที่ 1                     นายธิติ วงษ์สุวรรณ

                    บุตร                    นายวัฒนา – นางสุชาดา วงษ์สุวรรณ

        กับ                            มารีอา ธัญญา ธรรมภิรักษ์

        บุตรี          ยวงบัปติสตา เพ็ชร – มารีอา รัชนี ธรรมภิรักษ์

พิธีแต่งงานที่วัดพระมหาไถ่ ซ.ร่วมฤดี กรุงเทพฯ

วันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม ค.ศ.2017  เวลา 14.00 น.

 

ขอคำภาวนาแด่คู่สมรสให้มีความสุขในชีวิต และท่านใดที่ทราบข้อขัดขวางกรุณาแจ้งให้พระสงฆ์ทราบ

.  

 

 

 

_____________________________________________________

Jesus said to his disciples: “Not everyone who says to me, ‘Lord, Lord,’

will enter the kingdom of heaven, but only the one who does the will of my Father in heaven.

 

.

 

________________________________________________

“Hail, full of grace! The Lord is with you.”

.

______________________________________________

มิสซาประจำสัปดาห์

“The harvest is abundant but the laborers are few;
so ask the master

of the harvest to send out laborers for his harvest.”

จันทร์ที่ 4

06.00 น.

19.00 น.

น.ยอห์น แห่งดามัสคัส พระสงฆ์และนักปราชญ์แห่งพระศาสนจักร

สุขสำราญ ครบรอบวันเกิด นายพลภูมิ ดามาพงศ์

อุทิศ วิญญาณครอบครัว “อาภรณ์รัตน์”, เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง,ดวงวิญญาณสกุล เปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, อากาทา ไพเราะ มณีสิน,มารีอา ชลาพรรณ มณีสิน, มารีอาโยเซฟิน รัตนา พันธุมจินดา, อากาทา เง็ก แซ่กัง, เปโตร เฮี่ยงลี่ แซ่อุน, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ วันเกิด มารีอา อุไร กิจสวัสดิ์, ครบรอบวันเกิด นายพลภูมิ ดามาพงศ์

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ฟรังซีสโก ชอบ-มารีอา ประสาร มณีน้อย, มารีอา บรรจง สถิตย์ถาวร, ฟรังซีสโก ปรีชา-มารีอา อำพัน กานตานนท์, เปาโล เสงี่ยม-เอลีซาเบธ จ่อน แววเกกี, มารีอา เยาวพา สัวบุตร, ฟรังซีสโก มารีโอ ช.ชาย มีเฟื่องศาสตร์, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, มารีอา แดง แซ่ลิ้ม,คริสตินา กฤษณา จำเริญงาน, วิญญาณเด็กที่ถูกทำแท้ง, วิญญาณในไฟชำระ

อังคารที่ 5

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า

สุขสำราญ วันเกิด อันนา ณัฐชา พฤกษอรุณ

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ ประมวล ชลหาญ, เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุล เปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, อากาทา ไพเราะ มณีสิน, มารีอาเทเรซา นงลักษณ์ จินดากุล, มารีอา ชลาพรรณ มณีสิน, นางนิตยา-นายประชุม กาญจนวรกุล, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ เทเรซา ทิพพาพันธ์ โพธิสิทธิพร, มารีอา ประกอบกุล ทองอ่อน, คุณบุษบง ทองอ่อน, เปโตรมารี ทองหล่อ ศักดิ์สมวาศ

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค,มารีอา เยาวพา สัวบุตร, ยอแซฟ เยือง ยังนึก (ครบรอบ 25 ปี), มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, เปาโล ทนงศักดิ์ โนนใหญ่,อันตน เฉลียว จำเริญงาน, วิญญาณในไฟชำระ

พุธที่ 6

06.00 น.

19.00 น.

น.นิโคลัส พระสังฆราช

สุขสำราญ ครบรอบวันเกิด มารีอา กิติยา กรีกุล, ครบรอบวันเกิด ฟรังซิสเซเวียร์ ธนชัย เจียจวบศิลป์

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, มารีอา ประนอม ศิวะศรี, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุล เปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, โจเซฟ พล.ต.ต.บุญจิตต์ พันธุมจินดา,อากาทา ไพเราะ มณีสิน, มารีอา ชลาพรรณ มณีสิน, อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา,เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ยวงบัปติสตา พึงใจ ไกรบุญ, อากาทา จำปา ไกรบุญ, มารีอา เยาวพา สัวบุตร, อันนา เพียงเดือน กระทอง, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, ยอแซฟ ชัยรัตน์ ภูผา, มารีอา เกสร ภูผา, ฟรังซิสโก สุทธิ-มารีอา สมร ชลหาญ,มารีอา มณีรัตน์ เสนะวิณิน, วิญญาณในไฟชำระ

งดมิสซา

พฤหัสฯที่ 7

06.00 น.

19.00 น.

ระลึกถึง น.อัมโบรส พระสังฆราชและนักปราชญ์

งดมิสซา

งดมิสซา

ศุกร์ที่ 8

06.00 น.

19.00 น.

สมโภชพระนางมารีย์ผู้ปฏิสนธินิรมล

งดมิสซา

งดมิสซา

เสาร์ที่ 9

06.00 น.

19.00 น.

น.ฮวน ดีเอโก

สุขสำราญ เพื่อสุขภาพ ยวงบัปติสตา เกษม-มารีอา นวลละออ ทรัพย์เจริญ

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, ดอมินิโก อุไร-โรซา เสนอ ศรีบุญเลิศ, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุล เปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, อันนา กาญจนา ธีรวิฑูร,เปโตร ธีระ ธีรวิฑูร, อันตน ชัยยศ ธีรวิฑูร, ยอแซฟ ชัยยุทธิ์ ธีรวิฑูร, อากาทา ไพเราะ มณีสิน, มารีอา ชลาพรรณ มณีสิน, มารีอา รัชนี อมัตติกุล, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มารีอา ยินดี ธาราวร, ครอบครัว ชนวัฒน์

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ยอแซฟ หมอวาศ-มารีอา สุด ประดิษฐ์จุสิน, ยอแซฟ วิณิน-มารีอา ชลูด พันธุมจินดา, ยอแซฟ พิพัฒน์-เฮเลนา อุไรลักษณ์ อิศรภักดี, มารีอามักดาเลนา ประสพศรี พันธุมจินดา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, มีคาแอล ประสิทธิ์-เอลิซาเบท ประทุม สิทธิ, เปโตร พงษ์ศักดิ์ สิทธิ, วิญญาณญาติพี่น้องตระกูล “ชนวัฒน์”, เปโตร จำนงค์-นางมันทนา งามศิริจิตต์, ยวงบัปติสตา เมธี อาภรณ์รัตน์, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ยอแซฟ ประสิทธิ์-มารีอา สุนี เอกะสิงห์, มารีอา สุขใจ-นายสมศักดิ์ งามศิริจิตต์, มารีอา ใช้กี แซ่เตีย, ยอแซฟ ฉุ่น แซ่ตั้น, อักแนส ริ้ว ยุ่นประยงค์, ยอแซฟ จีระศักดิ์ ชนวัฒน์, เฮเลนา สมถวิล-ฟรังซิสเซเวียร์ ภิรมย์ เจริญศุข, โทมา พยนต์-มารีอา โสน กายสุต, วิญญาณในไฟชำระ

อาทิตย์ที่ 10

06.30 น.

08.30 น.

10.00 น.

16.00 น.

อาทิตย์ที่ 2 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า (วันพระคัมภีร์)

สุขสำราญ คณะผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียนพันธะวัฒนา, อากาทา ชุติมา คุณประยูรสวัสดิ์, ครอบครัว เซซีลีอา ไพลิน กายสุต, เบเนดิกโต องอาจ อภิชาตะพงศ์

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ พยุง-มารีอา อุทัย เอียงผาสุก, ลูซีอา อำภา-ด.ช.ไชยนันท์ รุจิพงศ์, เปโตร ประวิทย์-มารีอา วัชรี วิทวัสพงศ์, มัทธิว สง่า-อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ฟรังซีสโก เฉลิมพล-ยอแซฟ เฉลิมชัย-เปาโล เฉลิมชาติ แววเกกี, ร็อค เมือง-มารีอา กุหลาบ ดีสุดจิต, เซซีลีอา ยุพิน เจียจวบสิน, เปาโล ไพศาล ดีสุดจิต, มารีอา โสภาวรรณ-มารีอา สินี จันสวัสดิ์, เปโตร ราศรี-เทเรซา ฉอ้อน ทิวไผ่งาม, เปโตร ทวี ทิวไผ่งาม, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, เปาโล สุดใจ กายสุต, ฟรังซีสโก สุมิตร ศรจิตติ, ฟรังซีสโก สมพล ศุระศรางค์, อันนา กาญจนา ธีรวิฑูร, เปโตร ธีระ ธีรวิฑูร, อันตน ชัยยศ ธีรวิฑูร, ยอแซฟ ชัยยุทธิ์ ธีรวิฑูร, อากาทา ไพเราะ มณีสิน, มารีอา ชลาพรรณ มณีสิน, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ สัตบุรุษทุกครอบครัว

สุขสำราญ ยอแซฟ นิติวุฒิ สุวรรณประดิษฐ์ และครอบครัว, คาธารีนา อโณทัย สุวรรณประดิษฐ์ และครอบครัว, มารีอา ธันยพร ศศิสุวรรณ และครอบครัว, ยอแซฟ สุชารีย์ แสงหาญ และครอบครัว, เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร, ครอบครัว ญะวงษา, ครอบครัว คุณอดุลย์-ปัทมา สังขรัตน์, ครอบครัว ป้อมจักรศิลป์, ครอบครัว เพ็ญสุต, ครอบครัว ณ บางช้าง, ครอบครัว ซีวีเนอร์, มารีอา ภาริษา อภิฑาวงษ์, สมศักดิ์-ประกาศิต พัฒนาประพันธ์, ยวงบัปติสตา ชัยทัศน์-เทเรซา สุพาณี, ชาร์ลส์ โมโรมีโอ อชิระ-บาร์โธโลมิว ปองคุณ นิลเพ็ชร, ครอบครัว กีรติเก้าทรัพย์, ครอบครัว อรรถพงษ์ เจริญสำราญ, มีคาแอล พรพล พัธนพันธุ์, นางพงษ์เทพ ดาวรัตนหงษ์ และครอบครัว, มารีอา นลินา พฤกษอรุณ และครอบครัว, ครอบครัว ลีสินสวัสดิ์, เวนันท์ซีโอ มนต์ชัย หอมประทุม, ครอบครัว นางอรพิน เวชเนียน, ครอบครัว นางอุไร ไชยคำภา, ครอบครัว นายวิชัย วิริยะมุกดา, ประสิทธิ์-มารีอา นุชนาถ-กฤต กิจวิวัฒนการ, แม่เสาวนีย์ เลาหไทยมงคล, มารีอา เปี่ยมขวัญ-มารีอา ปัณฑา ปัณฑวังกูร, นางการุญ ฉิมลอยลาภ, ครอบครัว เปโตร เลื่อนศักดิ์ ไกรประสิทธิ์, เทเรซา แก้วจิต สงวนบุญ และครอบครัว, มารีอา วิภาดา-แมรี่แอนด์ มารีพร ลิ้มสุธาโภชน์, เซซีลีอา ปทิตตา สังขรัตน์, ด.ญ.ปุณรดา-ด.ช.กฤตธกร บุตะศิวิลัย, ครอบครัว จรุไพรวัลย์, โมทนาคุณพระ, โมทนาคุณแม่พระ

อุทิศ เรย์มองด์ ธานี ลวสุต, ครอบครัว ชื่นพุฒิ, อันนา สำรวม ชื่นพุฒิ, มารีอา ปิยะสุทธิ์ ใจสวัสดิ์ (ชื่นพุฒิ), ยอแซฟ วิสิษฐ์-มาร์ธา สุดจิต มัจฉาชีพ, ฟรังซีสโก วิกรานต์ มีเฟื่องศาสตร์, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุล เปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, อันนา เฉลียว เคนแก้ว, ยอแซฟ เริงชัย แก้วไกรสร, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา,อันนา สุภาพ-ยอแซฟ ลอง เหวียน, เปาโล เขียน สุวรรณสาร, ยอแซฟ วันชัย เทียนวัง, เปโตร ศรีมงคล-เทเรซา เฉลา เพ็ญไพจิตร, ยอแซฟ ธนพันธ์ เพ็ญไพจิตร, ยอห์น บัปติสต์ ชีวิต ทาระพันธ์, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, มารีอา แผ้ว เทียนจุ้ย, โจเซฟ สุวิชากร ชินะผา, ยวงบัปติสตา สุมน-มารีอา สุวรรณา ชินะผา, เปาโล สมัย ชินะผา, นายชมภู เศรษฐกาญจน์, ฟรานซิส วรวิทย์ ทองจุลย์, โซซีโม กมล-มารีอา กิมล้วน สังขรัตน์, เปาโล วรพจน์ สุภภัค, เบเนดิกต์ สมชาย กีรตินวนันท์, กาโรโล พิชัย-อันนา ประกอบ สกุลทอง, ฟรังซิสเซเวียร์ วิรัช-ยอแซฟ สมชัย อินทรสุขสันติ, ยอแซฟ ประนิม ตรีมานคา, ยากอบ โชติวิศิษฏ์ ประพิณวงศ์, นายจักรวาล กิตติสังวรา, ยอแซฟ วีระศักดิ์ เลิศโสภา, แบร์นาแด๊ต สมสมร ลวสุต, บรรพบุรุษครอบครัว ปัณฑวังกูร, ฟรังซิสโก สุวงศ์ มโนมัธย์, เปโตร ลึก พนมอุปถัมภ์, เปาโล ไพศาล-มารีอา จรัสศรี ดีสุดจิต, วิญญาณครอบครัว เจริญสำราญ,โยเซฟ ฟิน ณ ป้อมเพ็ชร, มารีอา พัดศรี อิงคนารถ, มารีอา มินตรา-มารีอา ทัน-เปโตร คำ-เปาโล สุรเชษฐ์-ลุงชวน, เทเรซา ไพเราะ สุขมี, อันนา เล็ก ทับละม่อม, นายสุทธิกุล(หรั่ง) เจียรสุทธิกุล, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, มารีอา ประทุม สังขรัตน์, มารีอา ผาณิต ภู่เย็น, เปาโล วันชัย หล่อวัฒนศิริกุล, เปโตร กนกชัย ภาคีสวราช, เปโตร เหลี่ยว-มัตตา แหว่, มาเรีย สุพรรณี จันทรสันติ, อันนา สมบูรณ์ ยังนึก (ครบรอบ 15 ปี), ประเสริฐ พุ่มม่วง, มารีอา วิลัย วิริยะมุกดา, อันตน อดิศักดิ์ เวชเนียน และญาติผู้ล่วงลับไปแล้ว, ยอแซฟ สำรวย แดงเดช, มาร์การีตา สนอง แดงเดช (ครบรอบ 15 ปี), มอนิกา สมใจ รอดเรืองศักดิ์, มารีอา สมหมาย สอนเทพ (ครบรอบ 4 ปี), นายจักรินทร์ เลิศวิลัย, เอลิซาเบ็ท มณเฑียร ผาสุขดี, ยวงบัปติสตา วิสารท ธีระจักร, เปโตร อำนวย-เทเรซา บุญยัง สังขรัตน์, พ่อธง เลาหไทยมงคล, บรรพบุรุษครอบครัว กิจวิวัฒนการ และเลาหไทยมงคล, สินธุ ล้อสีทอง, สมเกียรติแซ่โง้ว, น้องแบน ศิริชัย, ฟราจาย ธนะโสธร, อันตน ดรีม มณเทียรวิเชียรฉาย, วิญญาณในไฟชำระและวิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง

อุทิศ เปาโล ศิริ-มารีอา วิจิตร พีรมนตรี, เทเรซา นัฏ ยอดประเสริฐ, เปาลีนุส วิโรจน์-ลูซีอา อำภา รุจิพงศ์, มารีอา วัชรี วิทวัสพงศ์, พลโท สมัย แววประเสริฐ, มัทธิว วรพล ชัยวัฒนไชย, มารีอา ชูชื่น ธนสมบูรณ์, ยอห์น บัปติสต์ ชุติพนธ์ ธนสมบูรณ์, มารีอา อำไพ แซ่แต้, แม่ซ่อนกลิ่น สงวนทัพย์, คาโรลูส สุภวัฒน์ ธูปเทียน, อัลแซลโม สมพงษ์ ลวสุต, ยวงบัปติสตา สนธิลักษณ์ สนเจริญ,  วิญญาณในไฟชำระ (581)

_________________________________________________

Immaculate Conception of the Virgin Mary – Solemnity

8 December 2017

The Immaculate Conception of the Blessed Virgin Mary

– Solemnity

______________________________________________

Thursday of the First week of Advent

7 December 2017

Saint of the day

St. Ambrose

Bishop and Doctor of the Church
(c. 339 – 397)

_______________________________________________

Saint of the day

St. Francis Xavier,

Priest

(1506-1552) –

Memorial

______________________________________________

First Sunday of Advent

3 December 2017

Advent is a season observed in many Christian churches as a time of expectant waiting and preparation for the celebration of the Nativity of Jesus at  Christmas. The term is a version of the Latin word meaning “coming”.

From Wikipedia, the free encyclopedia

________________________________________

ขอขอบคุณพี่น้องทุกท่าน

ที่ติดตามครับ

______________________________________________

PLEASE JOIN

DAILY MASS & SUNDAY MASS

READ

DAILY GOSPEL OF THE LORD JESUS

with

DAILY COMMENTARY OF THE DAY

and

SAINTS OF THE DAY

ALSO READ

From

SAINT FRANCIS XAVIER NEWSLETTER IN THAI

NEWSLETTER IN THAI

THANK YOU

***********************************************

THE LORD IS KIND AND MERCIFUL

 #############################################

26 November 2017. Saint Francis Xavier Newsletter. ปีที่ 51 ฉบับที่ 48 วันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2017

St. Francis Xavier Church Newsletter.

ปีที่ 51 ฉบับที่ 48 วันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2017

อาทิตย์ที่ 34 เทศกาลธรรมดา

สมโภชพระเยซูเจ้า กษัตริย์แห่งสากลจักรวาล

(วันกระแสเรียก)

_________________________________________

Jesus said to his disciples: “When the Son of Man comes in his glory, and all the angels with him,

he will sit upon his glorious throne, and all the nations will be assembled before him.

ปีที่ 51 ฉบับที่ 48 วันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2017

 

สมโภชพระเยซูเจ้า กษัตริย์แห่งสากลจักรวาล

มีเรื่องเล่าว่า สตรีใจศรัทธาคนหนึ่งฝันว่าพระเยซูเจ้าตรัสกับเธอว่าจะมาเยี่ยมบ้านในวันรุ่งขึ้น เธอตื่นขึ้นมาด้วยความปีติยินดี รีบปัดกวาดทำความสะอาดบ้านให้เรียบร้อย สวมใส่เสื้อผ้าชุดใหม่และเตรียมอาหารอย่างดีไว้ต้อนรับ เช้าวันนั้นมีคนมาเคาะประตูบ้าน เธอเข้าใจว่าเป็นพระเยซูเจ้าจึงรีบไปเปิดประตู เธอพบชายแก่คนหนึ่งตัวสั่นเทาด้วยความหนาว ร้องขอเสื้อผ้าใส่กันหนาว เธอพูดกับชายแก่อย่างสุภาพว่า “วันนี้อย่ากวนฉันเลย ฉันกำลังเตรียมต้อนรับพระเยซูเจ้า ขอให้ไปจากบ้านฉันเถิด”

ตอนเที่ยงวันมีอีกคนหนึ่งมา เป็นขอทานยากจนมาขออาหารประทังความหิว เธอรู้สึกผิดหวังและพูดกับขอทานด้วยความโมโหว่า “ฉันไม่มีเวลาและอะไรให้ใครทั้งสิ้น พระเยซูเจ้าจะเสด็จมาบ้านฉันตอนไหนไม่รู้ ฉันกำลังเฝ้าคอยพระองค์อยู่” เธอคอยแล้วคอยเล่า จนกระทั่งเย็นมีคนมาเคาะประตูอีก เธอรีบไปเปิดประตู พบชายแต่งกายสกปรกมีแผลเต็มไปหมด เธอไล่เขาไปพร้อมกับพูดว่า “ไปให้พ้นจากบ้านฉัน เดี๋ยวบ้านฉันจะสกปรก รู้ไหมฉันกำลังเตรียมต้อนรับแขกคนสำคัญอยู่”

เธอเฝ้าคอยพระเยซูเจ้าจนดึกดื่น แต่พระองค์ไม่มาสักที เธอจึงเข้านอนด้วยความผิดหวัง พร้อมกับบ่นว่าพระองค์ที่ไม่ยอมมาพบเธอตามสัญญา ในเวลานั้นเองเธอได้ยินเสียงของพระองค์ตรัสว่า “ลูกรัก..วันนี้ เรามาบ้านของลูกถึงสามครั้ง แต่ลูกไม่ได้ต้อนรับเรา” ทำให้เธอระลึกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตลอดทั้งวัน ที่มีผู้คนที่เดือดร้อนและต้องการความช่วยเหลือมาพบเธอ อีกทั้ง ระลึกถึงพระวาจาของพระองค์ที่ว่า “ท่านทำสิ่งใดต่อพี่น้องผู้ต่ำต้อยที่สุดของเราคนหนึ่ง ท่านก็ทำสิ่งนั้นต่อเรา” (มธ 25:40)

เมื่อพูดถึงกษัตริย์เรามักจะมองว่าต้องเป็นผู้นำยิ่งใหญ่ ที่มีอำนาจบารมีมาก มีทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมมูลและอยู่เหนือคนอื่น ซึ่งทุกคนต้องเกรงกลัวและปรนนิบัติรับใช้ ความเป็นกษัตริย์ของพระเยซูเจ้ามีลักษณะแตกต่างจากบรรดากษัตริย์ทั้งหลาย พระองค์ไม่มีข้าทาสบริวาร ไม่มีวังที่ประทับ ไม่มีคทาที่แสดงถึงการเป็นกษัตริย์ ในทางกลับกัน พระองค์มีมงกุฎหนามสวมพระเศียร ร่างกายเปลือยเปล่า พระพักตร์ชุ่มไปด้วยเลือด พระองค์ถูกทิ้งให้อยู่โดยลำพัง ขณะที่คนที่เคยติดตามพระองค์ต่างหนีเอาตัวรอด พระองค์ถูกสบประมาทและเยาะเย้ยจากผู้นำชาวยิวและทหาร

พระเยซูเจ้าทรงเป็นกษัตริย์แห่งการรับใช้ พระองค์ไม่ทรงทอดทิ้งเรา ทรงเป็น “อิมมานูเอล” ที่ทรงอยู่กับเราจนกระทั่งวาระสุดท้าย อำนาจและการปกครองของพระองค์อยู่ที่การรับใช้ประชาชนโดยไม่คิดถึงตนเอง อาณาจักรของพระองค์เป็นอาณาจักรแห่งความยุติธรรม ความรักและการให้อภัย ดังนั้น เมื่อเราฉลองความเป็นกษัตริย์ของพระองค์ จึงมิใช่ในฐานะผู้ปกครองที่กดขี่และอยู่เหนือคนอื่น แต่ในฐานะผู้รับใช้ ที่รักและให้อภัยโดยยอมตายเพื่อทุกคนบนไม้กางเขน

พระเยซูเจ้าทรงตรัสถึงอำนาจกษัตริย์ของพระองค์ (ในคำสอนเรื่องการพิพากษาครั้งสุดท้าย) ที่เราได้ยินในพระวรสารวันนี้ ซึ่งพระองค์จะเสด็จมาเพื่อประทานรางวัลและลงโทษแก่ทุกคน พระองค์ทรงสัญญาจะประทานรางวัลให้เราอย่างแน่นอน ในทุกสิ่งที่เรากระทำต่อคนยากจนและคนที่ต้องการความช่วยเหลือดังกระทำกับพระองค์เอง เราจึงถูกเรียกร้องให้รับใช้พระองค์ในเพื่อนพี่น้องของเราเดี๋ยวนี้ ด้วยความรักและการอุทิศตน ไม่ต้องรอจนถึงวันสุดท้าย

ความเป็นกษัตริย์ของพระเยซูเจ้าแตกต่างจากบรรดากษัตริย์ทั้งหลาย พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ที่รักโดยไม่มีเงื่อนไข รักแม้กระทั่งศัตรู ทรงเป็นกษัตริย์ที่รับใช้และมอบชีวิตเพื่อคนอื่น มิใช่ให้คนอื่นรับใช้ และทรงเป็นกษัตริย์ที่ให้อภัยเสมอ ให้อภัยแม้คนที่ประหารพระองค์ อาณาจักรของพระองค์จึงเป็นอาณาจักรแห่งความรัก การรับใช้ และการให้อภัย

พระเยซูเจ้าทรงเป็นกษัตริย์ของเราทุกคน ที่จะเสด็จมาพิพากษาเราในวาระสุดท้ายอย่างรุ่งโรจน์ ทุกครั้งและทุกแห่งที่เราทำตามพระประสงค์ของพระองค์ ในการรัก รับใช้และให้อภัยซึ่งกันและกัน อาณาจักรของพระองค์อยู่ที่นั่น และที่ไหนที่พระเจ้าทรงปกครอง ที่นั่นจะมีแต่ความยุติธรรม สันติภาพและสันติสุข ดังนั้น ขอให้เราได้ดำเนินชีวิตเป็นพลเมืองที่ดีในอาณาจักรของพระองค์ ในความรัก การรับใช้ และการให้อภัยด้วยใจกว้าง เป็นต้นกับคนที่ต่ำต้อยและต้องการความช่วยเหลือ

 

                    คุณพ่อ ดิษพล รุ่งโรจน์วรวัฒนา

_________________________________________

“I tell you truly, this poor widow put in more than all the rest; “

ประชาสัมพันธ์

 1. ส่งศีลศุกร์ต้นเดือน

    พระสงฆ์จะไปเยี่ยมและส่งศีล ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ในวันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม ศกนี้

 1. พิธีล้างบาปเด็ก

    วันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม ศกนี้  ในมิสซารอบ 10.00 น.

    ติดต่อแจ้งความประสงค์ได้ที่สำนักงานวัด

 1. ขอเชิญพี่น้องร่วมฉลองวัดคอนเซ็ปชัญ (ฉลองแม่พระปฏิสนธินิรมล) วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม เวลา 18.00 น. พระคาร์ดินัล ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เป็นประธาน

___________________________________________

“All that you see here–the days will come when there will not be

left a stone upon another stone that will not be thrown down.”

ฉลองวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

วันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2017

เวลา 10.00 น.

โดย คุณพ่อ ยอห์นมารี ชุมภา คูรัตน์ เป็นประธาน

( ของดมิสซารอบ 8.30 น. และ 16.00 น. )

____________________________________________

ประกาศแต่งงาน  (ครั้งที่ 1)

ฟรังซิสโก ไกรสีห์ ผิวเกลี้ยง

        บุตร               ฟรังซิสโก ยวง – เยโนเวฟา ลัดดา ผิวเกลี้ยง

        กับ                             นางสาว ณัฐกร ไตรจินดา

        บุตรี                   นายพิษณุ – นางศศิธร ไตรจินดา

พิธีแต่งงานที่วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

วันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม ค.ศ.2017  เวลา 15.00 น.

ขอคำภาวนาแด่คู่สมรสให้มีความสุขในชีวิต และท่านใดที่ทราบข้อขัดขวางกรุณาแจ้งให้พระสงฆ์ทราบ

_________________________________

You will be hated by all because of my name,

but not a hair on your head will be destroyed.

สภาภิบาลวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

สวัสดีค่ะพี่น้องที่รัก

    วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายนที่ผ่านมา เป็นวันระลึกถึงท่านนักบุญอันดรูว์ ซึ่งเป็นศาสนนามของคุณพ่อศรีปราชญ์ ผิวเกลี้ยง พ่อของพวกเรา

    วันฉลองศาสนนามของคริสตชนทุกคน ถือเป็นวันสำคัญวันหนึ่งของชีวิต ตามความเป็นจริงแล้ว เราควรไปวัดร่วมพิธีมิสซา ขอบคุณท่านนักบุญเป็นพิเศษที่ท่านได้คุ้มครองเรามาตั้งแต่เรารับศีลล้างบาปแล้วนะพี่น้อง วันระลึกถึงท่านนักบุญอันดรูว์พึ่งผ่านไปเพียง 2 วัน คงยังไม่สายเกินไปที่พวกลูก ๆ วัดสามเสน จะขอร่วมแสดงความยินดีกับคุณพ่อศรีปราชญ์นะคะพ่อ ขออนุญาตนะคะคุณพ่อ

 

      ลูก…ผู้อำนวยการสภาภิบาล ขอเป็นตัวแทนพี่น้องสัตบุรุษทุกคน ขอถือโอกาสอันเป็นมงคลนี้

      ร่วมแสดงความยินดีกับวันฉลองศาสนนามของคุณพ่อศรีปราชญ์ ผิวเกลี้ยง ในวันนี้

      ขอท่านนักบุญอันดรูว์ คุ้มครองพ่อของลูก ให้พ่อมีสุขภาพแข็งแรง

      อยู่ในพระพรของพระเป็นเจ้าเสมอและตลอดไป

_____________________________________________

“Come after me, and I will make you fishers of men.”

ประชาสัมพันธ์จากสภาภิบาล

ถึง…พี่น้องสัตบุรุษทุกท่าน

    อีก 6 วันก็จะถึงวันฉลองวัดแล้ว สภาภิบาลจึงขอแจ้งสถานที่จอดรถ และเวลารับประทานอาหารร่วมกัน พร้อมทั้งขอความร่วมมือจากพี่น้องในบางเรื่องด้วยเช่นกัน

 

  สถานที่จอดรถ       พี่น้องสามารถจอดรถได้ที่       • โรงเรียนโยนออฟอาร์คเทคโนโลยี

 • โรงเรียนเซนต์ฟรังฯ                 • โรงเรียนเซนต์คาเบรียล

 • โรงเรียนพันธะศึกษาพิทยา          • ลานจอดรถของธนาคารกรุงเทพฯ

 • ตามซอยต่าง ๆ ในหมู่บ้าน         • ในซอยตลาดเช้าหลังเวลา 10.00 น.

 • ซอยสามเสน 13 จอดได้ชิดกำแพงตลอดมาถึงสุดท้ายห้องแถวเท่านั้น และข้ามถนนมาจอดต่อเรียงเดี่ยวชิดกำแพงโรงเรียนโยนออฟอาร์ค มาจบลงที่เสาไฟฟ้า (เพราะรถบุษบกจะต้องตีวงเลี้ยว)

  สถานที่ห้ามจอดรถ  คือ บ้านพักพระสงฆ์ เพราะเป็นที่จอดรถของพระสงฆ์เท่านั้น ถนนด้านหลังศาลาสันติสุขไปตลอด แนวยาวไปจนถึงหน้าโรงเรียนเซนต์ฟรังฯ แล้วต่อไปถึงหน้าร้านสะดวกซื้อ (เพราะเป็นทางที่ขบวนแห่จะต้องผ่านไป บริเวณหน้าตึกธาราฉัตรอาจจอดได้ชิดรั้ววัดเท่านั้น ไปจนสุดประตูรั้วทางเข้าหน้าวัด เพราะต้องใช้เป็นทางเดินขบวนแห่เข้าวัดของพระสงฆ์ ซึ่งจะเริ่มเดินมาจากหน้าบ้านพักพระสงฆ์ (บริเวณนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงหลังจากขบวนแห่ผ่านไปแล้ว) เจ้าหน้าที่จะพิจารณากันก่อน และแจ้งให้ท่านทราบต่อไปค่ะ

  การให้บริการเลี้ยงอาหารเช้า และอาหารกลางวัน

 

①    อาหารเช้า จะเปิดบริการตั้งแต่ 7.00 น. จนถึง 9.00 น. (เพื่อเตรียมจัดบริการอาหารกลางวันต่อไป

②     อาหารกลางวัน จะเปิดบริการหลังจากพี่น้องทุกท่าน ร่วมสวดภาวนาวอนขอท่านนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ ร่วมกับประธานพิธีที่บุษบกเสร็จสิ้นแล้วค่ะ

  เรื่อง  ขอความร่วมมือจากพี่น้องทุกท่าน

 

◉ ทางสภาภิบาลได้จัดที่สำหรับวางภาชนะที่ใช้แล้ว คือ ได้วางถังขยะไว้ให้แล้ว วางภาชนะให้ท่านทิ้งเศษอาหารให้แล้ว   ดังนั้น   ขอพี่น้องทุกท่าน แยกวางให้ถูกที่ด้วยค่ะ (อย่าวางทุกอย่างทิ้งไว้ให้เป็นภาระผู้อื่น)

◉     ทุกท่านควรรับประทานอาหารให้หมด ไม่ควรทิ้งขว้างอาหาร เราสามารถแก้ไขได้ โดยบริการอาหารของตนเองแต่พอประมาณ เช่น บริการอาหารให้ตนเองครั้งละ 1 ถึง 2 อย่างก่อน เมื่อรับประทานอาหารหมดแล้วยังไม่อิ่ม ก็สามารถไปรับบริการใหม่ได้เรื่อย ๆ จนอิ่ม หากทำดังที่แนะนำนี้ก็จะไม่เหลือเศษอาหารทิ้งค่ะ

ขอขอบคุณในความร่วมมือจากทุก ๆ ท่านมา ณ ที่นี้ด้วย

_____________________________________________

มิสซาประจำสัปดาห์

จันทร์ที่ 27

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 34 เทศกาลธรรมดา

สุขสำราญ ครบรอบวันเกิด มารีอา ชลี กรีกุล

อุทิศ วิญญาณครอบครัว “อาภรณ์รัตน์”, เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง,ดวงวิญญาณสกุล เปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, ภราดา อลอยซิ้วส์, ภราดา มงฟอร์ต, มารีอาโยเซฟิน รัตนา พันธุมจินดา, อากาทา ไพเราะ มณีสิน, มารีอา ชลาพรรณ มณีสิน, ยวงบัปติสตา แสวง ศรจิตติ, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร, วันเกิด มารีอา วาริน เจียจวบศิลป์

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ฟรังซีสโก ชอบ-มารีอา ประสาร มณีน้อย, มารีอา บรรจง สถิตย์ถาวร, ฟรังซีสโก ปรีชา-มารีอา อำพัน กานตานนท์, เปาโล เสงี่ยม-เอลีซาเบธ จ่อน แววเกกี, มารีอา เยาวพา สัวบุตร, ฟรังซีสโก มารีโอ ช.ชาย มีเฟื่องศาสตร์, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, วิญญาณเด็กที่ถูกทำแท้ง, วิญญาณในไฟชำระ

อังคารที่ 28

19.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 34 เทศกาลธรรมดา

สุขสำราญ วันเกิด มารีอา วนิดา ชมไพศาล

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ ประมวล ชลหาญ, เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุล เปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, อากาทา ไพเราะ มณีสิน, มารีอาเทเรซา นงลักษณ์ จินดากุล, ภราดา ยอห์นเมรี่, ภราดา วินเซนต์เมรี่, เซซีลีอา ละมูล ศรจิตติ, มารีอา ชลาพรรณ มณีสิน, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ เทเรซา ทิพพาพันธ์ โพธิสิทธิพร, มารีอา ประกอบกุล ทองอ่อน, คุณบุษบง ทองอ่อน, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค,มารีอา เยาวพา สัวบุตร, ยอแซฟ เยือง ยังนึก, อันนา สมบูรณ์ ยังนึก, เปาโล สิบโท สุนิต กันโรคา, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, วิญญาณในไฟชำระ

Jesus told his disciples a parable. “Consider the fig tree and all the other trees.

When their buds burst open, you see for yourselves and know that summer is now near”

พุธที่ 29

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 34 เทศกาลธรรมดา

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, มารีอา ประนอม ศิวะศรี, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุล เปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, โจเซฟ พล.ต.ต.บุญจิตต์ พันธุมจินดา, อากาทา ไพเราะ มณีสิน, มารีอา ชลาพรรณ มณีสิน, ภราดา เกร๊กกอรี่, ภราดา ฮิวเบิร์ต, นายบุญส่ง ภู่มะลิ, นายบุญส่ง ปัทมบงกฤช, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ยวงบัปติสตา พึงใจ ไกรบุญ, อากาทา จำปา ไกรบุญ, ฟรังซิสโก ฉลอง-เซซีลีอา เฉลา จารุวัศตร, นายเป้งเคี้ยง-นางเอ้ดหงษ์ แซ่เลี้ยง, นางกุลจิรา เจิดจรรยาพงศ์,เปโตร มณฑา-มารีอา วิ่น-อากาทา ประทุม และวิญญาณบรรพชนทุก ๆ ดวง, มารีอา เยาวพา สัวบุตร, มารีอา สมใจ ณ ป้อมเพ็ชร,มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, วิญญาณในไฟชำระ

พฤหัสฯที่ 30

06.00 น.

19.00 น.

ฉลอง น.อันดรูว์ อัครสาวก

อุทิศ ฟรังซิสโก สุทธิ-มารีอา สมร ชลหาญ, เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุล เปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, อันนา เพียงเดือน กระทอง, มารีอา รัชนี อมัตติกุล, มารีอา ประนอม ศิวะศรี, อากาทา ไพเราะ มณีสิน, มารีอา ชลาพรรณ มณีสิน, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, วันเกิด เทเรซา เสาวลักษณ์ กิจสวัสดิ์

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค,มารีอา เยาวพา สัวบุตร, ยวงบัปติสตา พึงใจ ไกรบุญ, อากาทา จำปา ไกรบุญ, มารีอา วาแรน บุญเสริมทรัพย์, มารีอา ล่วงเซ็ก แซ่อุน, เปาโล สุโพจ์-อันนา เทวี แสงประกาย, ฟรังซิสโก เกรื้อง-มารีอา ละม่อม กระแสศัพท์, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, วิญญาณในไฟชำระ

ศุกร์ที่ 1

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 34 เทศกาลธรรมดา

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุล เปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, ยวงบัปติสตา ชุน-มารีอา หวุน-มารีอา ทองสุข ธาดาประสิทธิ์, อันนา บุญนาค จินดาวรรณ, อากาทา ไพเราะ มณีสิน, มารีอา ชลาพรรณ มณีสิน, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ฟรังซีสโก รพีพัฒน์ วรรณางกูร, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เปาโล พลตรี สง่า-อันนา วิเชียร วิลัยทอง, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, มารีอา คาเช็ง แซ่กอ, อักแนส สุภาพ ศรีธัญญรัตน์, ยอแซฟ เซียวจือ แซ่เอี้ย, ยวงบัปติสตา พึงใจ ไกรบุญ, อากาทา จำปา ไกรบุญ, มารีอา เยาวพา สัวบุตร, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, อันตน มานพ เยาวสังข์, วิญญาณในไฟชำระ

 

 

_____________________________________________

“Be vigilant at all times and pray that you have the strength to escape

the tribulations that are imminent and to stand before the Son of Man.”

เสาร์ที่ 2

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 34 เทศกาลธรรมดา

สุขสำราญ เพื่อสุขภาพ ยวงบัปติสตา เกษม-มารีอา นวลละออ ทรัพย์เจริญ

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, ดอมินิโก อุไร-โรซา เสนอ ศรีบุญเลิศ, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุล เปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, อันนา กาญจนา ธีรวิฑูร,เปโตร ธีระ ธีรวิฑูร, อันตน ชัยยศ ธีรวิฑูร, ยอแซฟ ชัยยุทธิ์ ธีรวิฑูร, อากาทา ไพเราะ มณีสิน, มารีอา ชลาพรรณ มณีสิน, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มารีอา ยินดี ธาราวร, ครอบครัว ชนวัฒน์, ฟรังซีสโก รพีพัฒน์ วรรณางกูร, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอามักดาเลนา ประสพศรี พันธุมจินดา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, มีคาแอล ประสิทธิ์-เอลิซาเบท ประทุม สิทธิ, เปโตร พงษ์ศักดิ์ สิทธิ, วิญญาณญาติพี่น้องตระกูล “ชนวัฒน์”, เปโตร จำนงค์-นางมันทนา งามศิริจิตต์, ยวงบัปติสตา เมธี อาภรณ์รัตน์, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ยอแซฟ ประสิทธิ์-มารีอา สุนี เอกะสิงห์, มารีอา สุขใจ-นายสมศักดิ์ งามศิริจิตต์, มารีอา ใช้กี แซ่เตีย, ยอแซฟ ฉุ่น แซ่ตั้น, อักแนส ริ้ว ยุ่นประยงค์,อันเดร ฟา-มาร์ธา แจง บุญครอง, เปโตร ยงยุทธ กรีกุล, อังเดร เทียมพันธ์ ตรีโสภา, มารีอา เยาวพา สัวบุตร, ยอแซฟ จีระศักดิ์ ชนวัฒน์, มารีอา เกษร-โทมัส เงิน วงค์รุ่ง, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, วิญญาณในไฟชำระ

อาทิตย์ที่ 3

06.30 น.

08.30 น.

10.00 น.

16.00 น.

อาทิตย์ที่ 1 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า

สุขสำราญ คณะผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียนพันธะวัฒนา, ฟรังซีสโก รพีพัฒน์ วรรณางกูร, วันเกิด อนุสรณ์ วีรวรรณ, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, มารีอา ธันยพร ศศิสุวรรณ และครอบครัว, ยอแซฟ สุชารีย์ แสงหาญ และครอบครัว, เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร, ครอบครัว คุณมานพ เจนผาสุก, ครอบครัว ญะวงษา, ครอบครัว คุณอดุลย์-ปัทมา สังขรัตน์, ครอบครัว จรุไพรวัลย์, ครอบครัว ป้อมจักรศิลป์, ครอบครัว เพ็ญสุต, ครอบครัว นีน่า นัชชา กิจเจริญ, ครอบครัว มารีอา ศรินพร ชิตวรากร, ซิสเตอร์ เอมมา ผิวเกลี้ยง, ครอบครัว อาวะจินดา

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ พยุง-มารีอา อุทัย เอียงผาสุก, ลูซีอา อำภา-ด.ช.ไชยนันท์ รุจิพงศ์, เปโตร ประวิทย์-มารีอา วัชรี วิทวัสพงศ์, มัทธิว สง่า-อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ฟรังซีสโก เฉลิมพล-ยอแซฟ เฉลิมชัย-เปาโล เฉลิมชาติ แววเกกี, ร็อค เมือง-มารีอา กุหลาบ ดีสุดจิต, โทมา ขุนพิลาศ-มารีอา สวน กายสุต, มารีอา โสภาวรรณ-มารีอา สินี จันสวัสดิ์, เปโตร ราศรี-เทเรซา ฉอ้อน ทิวไผ่งาม, เปโตร ทวี ทิวไผ่งาม, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, เปาโล สุดใจ กายสุต, ฟรังซีสโก สุมิตร ศรจิตติ, ฟรังซีสโก สมพล ศุระศรางค์, อันนา กาญจนา ธีรวิฑูร, เปโตร ธีระ ธีรวิฑูร, อันตน ชัยยศ ธีรวิฑูร, ยอแซฟ ชัยยุทธิ์ ธีรวิฑูร, อากาทา ไพเราะ มณีสิน, มารีอา ชลาพรรณ มณีสิน, เรย์มองด์ ธานี ลวสุต, ครอบครัว ชื่นพุฒิ, อันนา สำรวม ชื่นพุฒิ,มารีอา ปิยะสุทธิ์ ใจสวัสดิ์ (ชื่นพุฒิ), เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ยอแซฟ วิสิษฐ์-มาร์ธา สุดจิต มัจฉาชีพ, ฟรังซีสโก วิกรานต์ มีเฟื่องศาสตร์, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุล เปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, ยอแซฟ วันชัย เทียนวัง, เปโตร ศรีมงคล-เทเรซา เฉลา เพ็ญไพจิตร, ยอแซฟ ธนพันธ์ เพ็ญไพจิตร, ยอแซฟ อภิชาติ ชวประพันธ์, ยอห์น บัปติสต์ ชีวิต ทาระพันธ์, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, มารีอา แผ้ว เทียนจุ้ย, โจเซฟ สุวิชากร ชินะผา, ยวงบัปติสตา สุมน-มารีอา สุวรรณา ชินะผา, เปาโล สมัย ชินะผา, นายชมภู เศรษฐกาญจน์, ฟรานซิส วรวิทย์ ทองจุลย์, มารีอา ประทุม สังขรัตน์, ยวงบัปติสตา จริญ ไชยเผือก, โซซีโม กมล-มารีอา กิมล้วน สังขรัตน์, เปาโล วรพจน์ สุภภัค, เบเนดิกต์ สมชาย กีรตินวนันท์, ตระกูล สกุลทอง, ฟรังซิสเซเวียร์ วิรัช-ยอแซฟ สมชัย อินทรสุขสันติ, เทเรซา ไพเราะ สุขมี, ยอแซฟ ประนิม ตรีมานคา, ยากอบ โชติวิศิษฏ์ ประพิณวงศ์, ยวงบัปติสตา วิสารท ธีระจักร, นายจักรวาล กิตติสังวรา, ยอแซฟ วีระศักดิ์ เลิศโสภา, อันเดร สมจิตร-ยอแซฟ สุรศักดิ์ มีขันทอง, มารีอา กมลพรรณ เดชสุริโยธิน, มารีอา โสภี ฤกษ์โสภา, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, แบร์นาแด๊ต สมสมร ลวสุต, มารีอา ลัดดา เยาวสังข์, เปโตร เฉลิม เยาวสังข์, เปโตร ครรชิต เยาวสังข์, บรรพบุรุษครอบครัว ปัณฑวังกูร, นายประดิษฐ์ จำนงค์ถิ่น, ฟรังซิสโก สุวงศ์ มโนมัธย์, เปาโล ไพศาล-มารีอา จรัสศรี ดีสุดจิต,มารีอา เยาวพา สัวบุตร, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, เปโตร พรชัย ภาคีสวราช, เปโตร เหลี่ยว-มัตตา แหว่, ยวง แปะซง แซ่อุน, มาเรีย

สุพรรณี จันทรสันติ, มารีอาอังเยลา ผ่องศรี เมฆสุวรรณ, อันตน เสถียร-ลูซีอา ลมัย ชมไพศาล, วิญญาณสกุล ชมไพศาล และกรีกุล, ครอบครัวญาติพี่น้อง คนรู้จัก ผู้ต้องการความช่วยเหลือและผู้ไม่มีใครนึกถึง, เปาโล ศิริ-มารีอา วิจิตร พีรมนตรี, มารีอา ชูชื่น ธนสมบูรณ์, ยอห์น บัปติสต์ ชุติพนธ์ ธนสมบูรณ์, เทเรซา นัฏ ยอดประเสริฐ, เปาลีนุส วิโรจน์-ลูซีอา อำภา รุจิพงศ์, มารีอา วัชรี วิทวัสพงศ์, มีคาแอล พูนศักดิ์ รื่นหาญ, พลโท สมัย แววประเสริฐ, มัทธิว วรพล ชัยวัฒนไชย, ยวงบัปติสตา สนธิลักษณ์  สนเจริญ, ฟาบีอาโน โอกิม-อันนา กิมเชียง ทรัพย์เย็น, ฟรังซิสเซเวียร์ ปราโมทย์ มาลาวาลย์, วิญญาณในไฟชำระและวิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง

งดมิสซา

สุขสำราญ สัตบุรุษทุกครอบครัว

งดมิสซา

________________________________________

30 November 2017

Saint of the day

St. Andrew,

Apostle

____________________________________________

Christ the King

 Solemnity

26 November 2017

Our Lord Jesus Christ the King

_____________________________________________

ขอขอบคุณพี่น้องทุกท่าน

ที่ติดตามครับ

___________________________________________________

PLEASE JOIN

DAILY MASS & SUNDAY MASS

READ

DAILY GOSPEL OF THE LORD JESUS

with

DAILY COMMENTARY OF THE DAY

and

SAINTS OF THE DAY

ALSO READ

From

SAINT FRANCIS XAVIER NEWSLETTER IN THAI

NEWSLETTER IN THAI

THANK YOU

***********************************************

THE LORD IS KIND AND MERCIFUL

 #############################################

19 November 2017. Saint Francis Xavier Newsletter. ปีที่ 51 ฉบับที่ 47 วันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2017

St. Francis Xavier Church Newsletter.

ปีที่ 51 ฉบับที่ 47 วันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2017

อาทิตย์ที่ 33 เทศกาลธรรมดา

__________________________________________

“For to everyone who has, more will be given and he will grow rich;

but from the one who has not, even what he has will be taken away.”

มีเรื่องเล่าว่า กษัตริย์องค์หนึ่งมีโอรส 3 องค์ แต่ละองค์มีความสามารถแตกต่างกัน องค์แรกมีความสามารถในการปลูกไม้ผล องค์ที่สองมีความสามารถในการเลี้ยงแกะ และองค์สุดท้ายมีความสามารถในการเล่นไวโอลิน วันหนึ่งกษัตริย์มีเหตุจำเป็นต้องเดินทางไปแดนไกล จึงมอบหมายให้โอรสทั้งสามดูแลประชาชนให้อยู่ดีมีสุขในระหว่างที่พระองค์ไม่อยู่

ในช่วงแรกทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย แต่ปัญหาเริ่มเกิดขึ้นเมื่อฤดูหนาวที่แสนโหดร้ายมาเยือนและกินเวลายาวนานกว่าทุกปี ทำให้ประชาชนขาดแคลนฟืนที่จะใช้ในเตาผิงเพื่อให้ความอบอุ่นแก่บ้านและสมาชิกในครอบครัว โอรสองค์แรกมองเห็นความเดือดร้อนของประชาชน จึงอนุญาตให้พวกเขาตัดต้นไม้ผลในสวนหลวงเพื่อทำเป็นเชื้อเพลิง ปัญหายังไม่หมดแค่นั้น พวกเขาเริ่มขาดแคลนอาหาร โอรสองค์ที่สองจึงอนุญาตให้พวกเขาฆ่าแกะของพระองค์เป็นอาหารประทังความหิว

ประชาชนมีฟืนให้ความอบอุ่นและอาหารบรรเทาความหิวได้ก็จริง แต่สภาพจิตใจเริ่มแย่ลง พวกเขาจึงไปหาโอรสองค์ที่สามให้บรรเลงดนตรี เพื่อช่วยผ่อนคลายสภาพจิตใจที่ย่ำแย่ของพวกเขาให้ดีขึ้น แต่ได้รับการปฏิเสธอย่างไม่ใยดี พวกเขาจึงอพยพไปอยู่ที่อื่น เมื่อกษัตริย์กลับมาทรงเศร้าพระทัยที่เห็นประชาชนจำนวนมากในปกครองหนีไปอยู่ที่อื่น จึงเรียกโอรสทั้งสามมาสอบถามความจริง

หลังทราบความจริงกษัตริย์ทรงชื่นชมในสิ่งที่โอรสองค์แรกและองค์ที่สองกระทำ ส่วนโอรสองค์สุดท้ายให้เหตุผลที่ปฏิเสธการเล่นดนตรีให้ประชาชนฟังเพราะไม่มีกษัตริย์อยู่ร่วมฟังด้วย กษัตริย์จึงรับสั่งให้เล่นดนตรีให้พระองค์ฟังเดี๋ยวนั้นเพราะทรงเศร้าพระทัยมาก โอรสองค์สุดท้ายจึงหยิบไวโอลินขึ้นมา แต่อนิจจา นิ้วของพระองค์แข็งกระด้าง ขยับเขยื้อนไม่ได้เพราะไม่ได้ฝึกเล่นเป็นเวลานาน กษัตริย์จึงตรัสว่า “ลูกควรเล่นดนตรีขับกล่อมประชาชนที่กำลังทุกข์โศกแต่กลับปฏิเสธ สิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดเป็นความผิดของลูก และตอนนี้ก็เล่นดนตรีไม่ได้อีก นี่คือการลงโทษที่ลูกได้รับ”

พระวรสารวันนี้เตือนเราให้เฝ้าระวังตลอดเวลา และทำให้เราทราบว่าเราจะต้องรักษาความเชื่อของเราและทำให้เกิดผล ทั้งในความคิด วาจาและกิจการ พระเยซูเจ้าทรงเล่าคำอุปมาเรื่องเงินตะลันท์ เพื่อเน้นถึงคำสอนเรื่องพระอาณาจักรสวรรค์ และเราแต่ละคนจะต้องถูกพิพากษาตามการกระทำของเราในการใช้ความสามารถและพระพรต่างๆ ที่ได้รับจากพระเจ้า การเก็บซ่อนไว้คือการทำลายตนเอง แต่การใช้มันเพื่อบริการเพื่อนมนุษย์และปรนนิบัติพระเจ้า ทำให้ชีวิตของเราพบความหมายที่แท้จริง

คำอุปมาได้แสดงให้เห็นถึงเงินจำนวนมากที่คนใช้สามคนได้รับจากนาย เพื่อใช้ให้เกิดประโยชน์ในระหว่างที่นายไม่อยู่ คนแรกได้รับ 5 ตะลันต์ คนที่สอง 2 ตะลันต์ และคนที่สามได้รับ 1 ตะลันต์ เงิน 1 ตะลันต์มีมูลค่าเทียบเป็นเงินไทยเท่ากับ 2 หมื่นบาท นายมอบเงินให้แต่ละคนในจำนวนที่แตกต่างกันตามความสามารถของเขา สอดคล้องกับความเป็นจริงในโลกซึ่งเรามนุษย์มีความสามารถแตกต่างกัน แต่ความสามารถและพระพรต่างๆ เป็นการได้รับมาเปล่าๆ และมอบให้อยู่ในความดูแลของแต่ละคน

เมื่อนายกลับมาได้เรียกคนใช้ทั้งสามมาสอบถามว่าได้ใช้ประโยชน์จากเงินที่มอบให้อย่างไร สองคนแรกได้ทำประโยชน์และได้กำไรอีกเท่าตัวจากเงินที่ได้รับ ซึ่งทำให้นายพึงพอใจมาก ไม่ใช่ในจำนวนเงินที่เพิ่มมากขึ้น แต่ในวิธีการบริหารจัดการเงินจำนวนดังกล่าว เพราะพวกเขาได้แสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อเงินที่ได้รับ นายจึงไว้ใจและมอบหมายให้รับผิดชอบงานที่ใหญ่กว่า เราแต่ละคนอาจมีความสามารถและได้รับพระพรที่แตกต่างกัน แต่เวลาที่เรามีเท่าเสมอกัน รวมถึงความมานะพยายามที่เราแต่ละคนมีเท่ากันได้

คนใช้คนที่สามที่ได้รับ 1 ตะลันต์กระทำในสิ่งที่ตรงข้าม เขานำเงินไปฝังดินไว้และคอยนายกลับมา เขาได้มอบเงินทั้งหมดคืนให้นายแบบไม่ขาดไม่เกิน คนใช้คนนี้เข้าใจดีถึงสิ่งที่นายคาดหวังจากเขา แต่ไม่กล้าเสี่ยงเพราะกลัวจะสูญเสียเงินทั้งหมด เงินที่นายให้จึงไม่ก่อประโยชน์อันใด ซ้ำร้ายนายได้ริบเงินจำนวนดังกล่าวและมอบแก่คนที่ได้รับมากที่สุด

พระวรสารวันนี้มุ่งความสนใจไปที่ท่าทีของคริสตชนต่อชีวิตในโลก ซึ่งรอคอยการเสด็จมาของพระคริสตเจ้า คำอุปมาเรื่องเงินตะลันต์เตือนเราถึงความสามารถและพระที่พระเจ้าทรงประทานให้แก่เรา บางคนอาจได้รับห้าตะลันต์ สองตะลันต์และหนึ่งตะลันต์ ให้เราได้ถามตัวเราเองว่าเราได้ใช้พระพรและความสามารถต่างๆ ที่เรามีในการรับใช้พระเจ้าและผู้อื่นมากน้อยแค่ไหน การเก็บซ่อนไว้คือการทำลายตัวเอง แต่การใช้มันเพื่อพระเจ้าและเพื่อนมนุษย์ ทำให้ชีวิตของเรามีความหมาย

คริสตชนหลายคนอาจคิดว่า เพียงแค่ไปวัดวันอาทิตย์ตามหน้าที่และไม่มีเรื่องกับใคร ก็เป็นคริสตชนที่ดี ไปสวรรค์ได้แล้ว เรื่องราวคนใช้ที่นำเงินตะลันต์ไปฝังดินไว้ เตือนเราว่าจะอยู่เฉยไม่ได้ เพราะนั่นไม่ใช่วิถีชีวิตคริสตชน เราต้องซื่อสัตย์ต่อตัวเราเองและต่อพระพรต่างๆ ที่เราได้รับจากพระเจ้า โดยใช้อย่างชาญฉลาดและทำให้เกิดผล เพื่อพระเจ้าและผู้อื่น

 

                    คุณพ่อ ดิษพล รุ่งโรจน์วรวัฒนา

_____________________________________________

“What do you want me to do for you?

He replied, “Lord, please let me see.”

ประชาสัมพันธ์

 1. ส่งศีลศุกร์ต้นเดือน

    พระสงฆ์จะไปเยี่ยมและส่งศีล ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ในวันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม ศกนี้

 1. พิธีล้างบาปเด็ก

    ขอเลื่อนไปวันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม  ในมิสซารอบ 10.00 น.

 1. เชิญชวนพี่น้องทุกท่านร่วมระลึกถึงบรรดาผู้ล่วงลับและวิญญาณในไฟชำระ โดยการสวดภาวนา ขอมิสซา หรือทำกิจเมตตาต่าง ๆ เพื่ออุทิศแด่ผู้ล่วงลับที่เป็นญาติพี่้น้อง คนรู้จัก และวิญญาณในไฟชำระ

 2. ตรีวารเตรียมจิตใจก่อนวันฉลองวัด (ครั้งที่ 3)

      วันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน ศกนี้ เป็นตรีวารครั้งที่ 3 เพื่อเตรียมจิตใจก่อนวันฉลองวัด

    โดย คุณพ่อ ธีระ กิจบำรุง   มิสซาเวลา 10.00 น.

 1. เชิญชวนพี่น้องทุกท่าน รวมพลังร่วมบริจาคปัจจัยต่าง ๆ เพื่อเป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยงอาหารในวัน

    ฉลองวัดของเรา (สภาภิบาลจะตั้งโต๊ะรับบริจาค ทุกวันเสาร์ – อาทิตย์ ทุกรอบมิสซา)

____________________________________________

Jesus looked up and said to him, “Zacchaeus,

come down quickly, for today I must stay at your house.”

ประกาศ

ฉลองวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

ในวันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2017

เวลา 10.00 น.

โดย คุณพ่อ ยอห์นมารี ชุมภา คูรัตน์ เป็นประธาน

( ของดมิสซารอบ 8.30 น. และ 16.00 น. )

____________________________________________

While people were listening to Jesus speak, he proceeded to tell a parable because he was near

Jerusalem and they thought that the Kingdom of God would appear there immediately.

ประกาศแต่งงาน

(ครั้งที่ 3)

นายสิทธิรัตน์ สังข์มงคล

        บุตร                  นายบุญเสริม – นางอมรรัตน์ สังข์มงคล

        กับ                             มอนิกา แวววัชรา ศิริวงศ์

        บุตรี                  นายวิเชียร – อันนา วัฒนา ศิริวงศ์

พิธีแต่งงานที่วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน ค.ศ.2017  เวลา 10.00 น.

___________________________

นายอมรเรศ ดุจศรีวัชร์

        บุตร                      นายนริศ – นางสุชาดา ดุจศรีวัชร์

        กับ                         เทเรซา รจรินทร์ ลีละวงศ์พานิช

        บุตรี           อันโตนิโอ ธีรกร – เทเรซา วนิดา ลีละวงศ์พานิช

พิธีแต่งงานที่วัดพระกุมารเยซู (กม.8 ถนนบางนา-ตราด)

วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน ค.ศ.2017  เวลา 10.00 น.

_____________________________

เปโตร วรวุธ นครินทราคุปต์

        บุตร              นายวีระศักดิ์ – มารีอา อัมพร นครินทราคุปต์

        กับ                         นางสาว ณัฐกานต์ รัตนพุทธวุฒิ

        บุตรี     นายชัยธัช รัตนพุทธวุฒิ – นางสาว อรพิน กอพงษ์พานิช

พิธีแต่งงานที่วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน ค.ศ.2017  เวลา 11.00 น.

ขอคำภาวนาแด่คู่สมรสให้มีความสุขในชีวิต และท่านใดที่ทราบข้อขัดขวางกรุณาแจ้งให้พระสงฆ์ทราบ

 

___________________________________________

As Jesus drew near Jerusalem, he saw the city and wept over it, saying,

“If this day you only knew what makes for peace–but now it is hidden from your eyes.

สภาภิบาลวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

สวัสดีค่ะพี่น้องที่รัก  (อย่าลืมนำสารวัดกลับบ้านนะพี่น้อง)

    โดยทางศีลล้างบาป คริสตชนแต่ละคน ไม่ว่าจะมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องความเชื่อในระดับใดก็ตาม จำเป็นที่จะต้องได้รับการอภิบาลช่วยเหลือ ให้เจริญชีวิตตามวิถีทางหลัก ที่พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทยต้องการให้พวกเราคริสตชนประคับประคองและฟื้นฟูชีวิต ซึ่งจะช่วยเปลี่ยนแปลงแนวคิดและวิถีปฏิบัติในการรับฟังพระวาจา การร่วมพิธีกรรม รับศีลมหาสนิท และศีลศักดิ์สิทธิ์อื่น ๆ

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการฉลองวันพระเจ้า อันเป็นบ่อเกิดและจุดสูงสุดของชีวิตคริสตชน ทั้งในมิติส่วนบุคคลและส่วนรวม

 แนวคิดเรื่อง                 ครอบครัวตัวอย่าง         ที่รู้จักฟื้นฟูชีวิต

     คุณแม่คะ พรุ่งนี้วันอาทิตย์ พวกเราจะไปวัดรอบกี่โมงคะแม่ แปดโมงครึ่งค่ะลูก แล้วพ่อกับลูกเตรียมเสื้อผ้าแล้วหรือยังล่ะ ไม่ต้องห่วงครับ ผมนะแต่งตัวสุภาพเสมอ เพราะจะไปวัด แม่คะชุดของลูกสวยหรือยัง แต่พ่อว่ากระโปรงสั้นไปนะลูก โอเคค่ะพ่อลูกไปเปลี่ยนก็ได้ ดีมากลูกแม่ แล้วแม่ล่ะใส่ชุดไหน นี่ไงพ่อ เออก็สวยดีนะแม่ ลูกว่าเสื้อของคุณแม่บางไปหน่อยค่ะ เอาตัวนี้ดีกว่านะคะแม่ ตกลงลูก พ่อภูมิใจมากที่ครอบครัวของเราไม่โกรธกัน รับฟังคำแนะนำพร้อมที่จะแก้ไขข้อบกพร่องเสมอ

     เช้าวันอาทิตย์   กริ๊ง กริ๊ง ตื่นได้แล้ว แม่-ลูก เราต้องรีบไปถึงวัดก่อนแปดโมงครึ่งนะ ไปวัดต้องไปให้ทันใช่ไหมคะคุณพ่อ ถูกต้องลูก ขณะนั่งร่วมพิธีมิสซาในวัด ครอบครัวนี้ได้เห็นคนที่มาวัดหลายคนนั่งเล่นมือถือ บางคนอ่านสารวัด บางคนอ่านอุดมสาร บางคนนั่งคุยกันเสียงดัง หลายคนมาวัดไม่ทัน และหลายคนไม่รับศีล เดินออกจากวัดไปเสียงั้น บางคนรับศีลแล้วออกจากวัดไปเลย ผู้หญิงบางคนใส่กระโปรงสั้นมาก ๆ

    เมื่อวัดเลิก ครอบครัวพ่อ-แม่-ลูก เดินออกมาจากวัดอย่างเงียบ ๆ

    คุณพ่อ คุณแม่ ลูกอยากไปหาพระโตค่ะ ลูกมีอะไรในใจจะไปเล่าให้พระเยซูฟังค่ะ บอกพ่อแม่ได้ไหมลูก คือลูกจะไปบอกพระเยซูว่า ลูกสงสารพระองค์มาก วันนี้ลูกเห็นหลาย ๆ คนตอนอยู่ในวัดตกอยู่ในบาป ตกเป็นทาสโลกีย์นิยม ลูกจะไปขอให้พระเยซูช่วยรักษาคนหัวใจบอดเหล่านั้นค่ะพ่อ ลูกเป็นห่วงพวกเขาจริง ๆ คุณพ่อกับคุณแม่ช่วยกันสวดวอนขอร่วมกับลูกด้วยนะคะ ได้ซิลูกรัก อย่าเป็นทุกข์ใจไปเลยลูกพ่อ วันนี้พระเยซูให้เราทำงาน วันพรุ่งนี้พระองค์จะช่วยเราทำงานนะลูก ค่ะคุณพ่อ ลูกจะจดจำไว้ค่ะ

 

____________________________________________

“It is written, ‘My house shall be a house of prayer,

but you have made it a den of thieves.’”

มิสซาประจำสัปดาห์

จันทร์ที่ 20

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 33 เทศกาลธรรมดา

อุทิศ วิญญาณครอบครัว “อาภรณ์รัตน์”, เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุล เปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, ฟรังซิสโก ยิ้ม โชติพงศ์, มัทเธว จเร โชติพงศ์, อากาทา เง็ก แซ่กัง, เปโตร เฮี่ยงลี่ แซ่อุน, เทเรซา หลู แซ่ตั้ง, ยอแซฟ ซั่งเจีย แซ่โจว, อันตน ปรีดา ศาตะมาน, มารีอาโยเซฟิน รัตนา พันธุมจินดา, อากาทา ไพเราะ มณีสิน, มารีอา ชลาพรรณ มณีสิน, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอา บรรจง สถิตย์ถาวร, ฟรังซีสโก ชอบ-มารีอา ประสาร มณีน้อย, ฟรังซีสโก ปรีชา-มารีอา อำพัน กานตานนท์, เปาโล เสงี่ยม-เอลีซาเบธ จ่อน แววเกกี, ฟรังซิสโก มารีโอ ช.ชาย มีเฟื่องศาสตร์, เปาโล ปัญญา จันทร์ทรงกลด, เปโตร วารี ไทยประเสริฐ, ยวงบัปติสตา นพศักดิ์ นพประไพ, มารีอา เยาวพา สัวบุตร, วิญญาณเด็กที่ถูกทำแท้ง, วิญญาณในไฟชำระ

อังคารที่ 21

19.00 น.

19.00 น.

ระลึกถึงพระนางมารีย์พรหมจารีถวายองค์ในพระวิหาร

สุขสำราญ ครบรอบวันเกิด มารีอา แพรวาม์ กรีกุล

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ ประมวล ชลหาญ, เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุล เปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, อากาทา ไพเราะ มณีสิน, มารีอาเทเรซา นงลักษณ์ จินดากุล, ลูซีอา ชุบ เพิ่มทอง(ครบ 12 ปี), อัมโบรซีโอ ปรีชา ทรงสัตย์, อันนา เสงี่ยม ทรงสัตย์, เทเรซา ศรีลำยอง ศาตะมาน, มารีอา ชลาพรรณ มณีสิน, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, ลูซีอา ชุบ เพิ่มทอง(ครบ 12 ปี), มารีอา จิตรลดา ปรีชาวุฒิ, มารีอา เล็ก ไทยประเสริฐ, ด.ญ.พนิดา แซ่ย่าง, ด.ญ.มารีย์ดา ยั่งยืนศรีสุข, มารีอา เยาวพา สัวบุตร, วิญญาณในไฟชำระ

_______________________________________________

“Teacher, you have answered well.”

พุธที่ 22

06.00 น.

19.00 น.

ระลึกถึง น.เซซีลีอา พรหมจารีและมรณสักขี

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, มารีอา ประนอม ศิวะศรี, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุล เปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, โจเซฟ พล.ต.ต.บุญจิตต์ พันธุมจินดา, มารีอา ทองคำ เชื้อชมบุญ, เทเรซา ละออง ทรงสัตย์, ฟรังซีสโก ทวีศักดิ์ ทรงสัตย์, มอนิกา ทับทิม-ยอแซฟ สำอางค์ ปานฟัก, อากาทา ไพเราะ มณีสิน,มารีอา ชลาพรรณ มณีสิน, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร, วันเกิด ฟรังซิสโก นพพร อาภามงคล และครอบครัว

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ยวงบัปติสตา พึงใจ ไกรบุญ, อากาทา จำปา ไกรบุญ, มารีอา เยาวพา สัวบุตร, นายยู้-นางบุญช่วย-นายสมยศ-นายสมปอง-น.ส.สมใจ-ด.ช.เฉลิมพงษ์ มีโรจน์วงศ์,เอากุสติน สมรัก อุทัยธรรม, พ.ท.หรั่ง ดิษฐสัตย์ธรรม, มารีอามักดาเลนา วิระวัลย์ ดวงรัตน์, วิญญาณในไฟชำระ

พฤหัสฯที่ 23

06.00 น.

19.00 น.

น.เคลเมนต์ที่ 1 พระสันตะปาปา และมรณสักขี

น.โคลัมบัน เจ้าอธิการ

สุขสำราญ ครบรอบวันเกิด ลูกา วิชัย รุ่งจตุรงค์

อุทิศ ฟรังซิสโก สุทธิ-มารีอา สมร ชลหาญ, เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุล เปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, อันนา เพียงเดือน กระทอง, มารีอา รัชนี อมัตติกุล, ยอแซฟ สกุล ทรงสัตย์, มารีอา บุญชู โชติพงศ์, เปโตร ปอลทอง เชื้อชมบุญ, อากาทา ไพเราะ มณีสิน, มารีอา ชลาพรรณ มณีสิน, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร, ครบรอบวันเกิด ลูกา วิชัย รุ่งจตุรงค์

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค,มารีอา เยาวพา สัวบุตร, ยวงบัปติสตา พึงใจ ไกรบุญ, อากาทา จำปา ไกรบุญ, มารีอา วาแรน บุญเสริมทรัพย์, ยอห์น สุชา ธาราวร,ลูซีอา วิภาวี ไทยประเสริฐ, มารีอา ล่วงเซ็ก แซ่อุน, คุณเมษยา คงศรี, ยอแซฟ รักศักดิ์ ศักดิ์สมวาศ (ครบ 100 วัน), วิญญาณในไฟชำระ

ศุกร์ที่ 24

06.00 น.

19.00 น.

ระลึกถึง น.อันดรูว์ ดุง-ลัก พระสงฆ์และเพื่อนมรณสักขี

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุล เปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, ยวงบัปติสตา ชุน-มารีอา หวุน-มารีอา ทองสุข ธาดาประสิทธิ์, มารี หลุยส์ วิมล นิติรักษ์, ยอแซฟ บู๊ ธนสมบูรณ์, อากาทา ไพเราะ มณีสิน, มารีอา ชลาพรรณ มณีสิน, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เปาโล พลตรี สง่า-อันนา วิเชียร วิลัยทอง, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, มารีอา คาเช็ง แซ่กอ, อักแนส สุภาพ ศรีธัญญรัตน์, ยอแซฟ เซียวจือ แซ่เอี้ย, ยวงบัปติสตา พึงใจ ไกรบุญ, อากาทา จำปา ไกรบุญ, โทมา พยนต์-มารีอา โสน กายสุต, คุณพ่อธงไชย เทพทอง, มารีอา โรซา สมใจ กิจเจริญ, มารีอา มาลี พึ่งจิตต์ (ครบรอบ 11 ปี), ยอแซฟ สี-เปาโล อุดม พึ่งจิตต์, มารีอา เฉลียว ดิษฐสัตย์ธรรม, โรซา ละม่อม-อันตน เกษม ยอแซฟ, มารีอา เยาวพา สัวบุตร, วิญญาณในไฟชำระ

 

 

___________________________________________________

Tuesday of the Thirty-third week in Ordinary Time

21 November 2017

Presentation of the Blessed Virgin Mary

เสาร์ที่ 25

06.00 น.

19.00 น.

น.กาทารีนา แห่งอเล็กซานเดรีย พรหมจารีและมรณสักขี

สุขสำราญ เพื่อสุขภาพ ยวงบัปติสตา เกษม-มารีอา นวลละออ ทรัพย์เจริญ, ครอบครัว แบร์นาแด๊ต รังษี

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, ดอมินิโก อุไร-โรซา เสนอ ศรีบุญเลิศ, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุล เปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, อันนา กาญจนา ธีรวิฑูร, เปโตร ธีระ ธีรวิฑูร, อันตน ชัยยศ ธีรวิฑูร, ยอแซฟ ชัยยุทธิ์ ธีรวิฑูร, มารีอา สมร ธนสมบูรณ์, อากาทา ไพเราะ มณีสิน, มารีอา ชลาพรรณ มณีสิน, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มารีอา ยินดี ธาราวร, เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, ครอบครัว ชนวัฒน์, วันเกิด ด.ญ.ปุณรดา บุตะศิริลัย, ครอบครัว แบร์นาแด๊ต รังษี, วันเกิด มารีอามักดาเลนา สายใจ ค่อยประเสริฐ และครอบครัว

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ยอแซฟ หมอวาศ-มารีอา สุด ประดิษฐ์จุสิน, ยอแซฟ วิณิน-มารีอา ชลูด พันธุมจินดา, ยอแซฟ พิพัฒน์-เฮเลนา อุไรลักษณ์ อิศรภักดี, มารีอามักดาเลนา ประสพศรี พันธุมจินดา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, มีคาแอล ประสิทธิ์-เอลิซาเบท ประทุม สิทธิ, เปโตร พงษ์ศักดิ์ สิทธิ, วิญญาณญาติพี่น้องตระกูล “ชนวัฒน์”, เปโตร จำนงค์-นางมันทนา งามศิริจิตต์, ยวงบัปติสตา เมธี อาภรณ์รัตน์, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ยอแซฟ ประสิทธิ์-มารีอา สุนี เอกะสิงห์, มารีอา สุขใจ-นายสมศักดิ์ งามศิริจิตต์, มารีอา ใช้กี แซ่เตีย, ยอแซฟ ฉุ่น แซ่ตั้น, อักแนส ริ้ว ยุ่นประยงค์, ยวง ยู้เจ็ง แซ่ตั้ง, โรซา ไอซิม แซ่อึ้ง, ยวงบัปติสตา พึงใจ ไกรบุญ, อากาทา จำปา ไกรบุญ, มารีอา เยาวพา สัวบุตร, ยาโกเบ ซิกส์ ทรงสัตย์, โทมา พยนต์-มารีอา โสน กายสุต, ยอแซฟ จีระศักดิ์ ชนวัฒน์, วิญญาณในไฟชำระ

อาทิตย์ที่ 26

06.30 น.

08.30 น.

10.00 น.

16.00 น.

สมโภชพระเยซูเจ้า กษัตริย์แห่งสากลจักรวาล (วันกระแสเรียก)

สุขสำราญ คณะผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียนพันธะวัฒนา

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ พยุง-มารีอา อุทัย เอียงผาสุก, ลูซีอา อำภา-ด.ช.ไชยนันท์ รุจิพงศ์, เปโตร ประวิทย์-มารีอา วัชรี วิทวัสพงศ์, มัทธิว สง่า-อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ฟรังซีสโก เฉลิมพล-ยอแซฟ เฉลิมชัย-เปาโล เฉลิมชาติ แววเกกี, ร็อค เมือง-มารีอา กุหลาบ ดีสุดจิต,เซซีลีอา ยุพิน เจียจวบสิน, มารีอา โสภาวรรณ-มารีอา สินี จันสวัสดิ์, เปโตร ราศรี-เทเรซา ฉอ้อน ทิวไผ่งาม, เปโตร ทวี ทิวไผ่งาม, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, เปาโล สุดใจ กายสุต, ฟรังซีสโก สุมิตร ศรจิตติ, ฟรังซีสโก สมพล ศุระศรางค์, อันนา กาญจนา ธีรวิฑูร, เปโตร ธีระ ธีรวิฑูร, อันตน ชัยยศ ธีรวิฑูร, ยอแซฟ ชัยยุทธิ์ ธีรวิฑูร, มารีอา ลำไย มาลีวงศ์, อากาทา ไพเราะ มณีสิน, มารีอา ชลาพรรณ มณีสิน, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ สัตบุรุษทุกครอบครัว

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, คาธารีนา อโณทัย สุวรรณประดิษฐ์ และครอบครัว, ยอแซฟ นิติวุฒิ สุวรรณประดิษฐ์ และครอบครัว, มารีอา ธันยพร ศศิสุวรรณ และครอบครัว, ยอแซฟ สุชารีย์ แสงหาญ และครอบครัว, มีคาแอล พรพล พัธนพันธุ์, เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร, ครอบครัว คุณมานพ เจนผาสุก, ครอบครัว ญะวงษา, ครอบครัว ชัยวัฒนพันธ์, ครอบครัว เลี้ยงเชวงวงศ์, ซีมอน บุญส่ง ดาวพิเศษ, ครอบครัว นวลงาม-ครอบครัว ทองเจริญ, อันตน ชุติพล กิจเจริญ, ครอบครัว มารีอา ศรินพร ชิตวรากร, ทุกคนในบริษัท ฟูเอลเซลล์ไทย จำกัด และครอบครัว, มารีอา วันเพ็ญ ศาลิคุปต, นางฟูจิตต์ ณ บางช้าง, นายพิทูร สุวรรณชัย, ครอบครัว คลอใจ พิศมัย เลาหศิริ, ครอบครัว คุณอดุลย์-ปัทมา สังขรัตน์, นาวาโท ณัฐพล ปราณิน-น.ส.ธิดา เจริญสุขใจ, ครอบครัว เพ็ญสุต, เทเรซา ปรานอม หมั้นทรัพย์, เทเรซา พิมพ์ใจ สัจจะวัชรสิทธิ์, เทเรซา เอื้อนทิพย์ วัชรมัย, เปโตร สิงห์แก้ว หอมประทุม, ครอบครัว รวมสำราญ, ครอบครัว เทเรซา เพ็ญศรี พรพิทักษ์สุข, ครอบครัว จรุไพรวัลย์, ครอบครัว ศรีประทุม, ครอบครัว ป้อมจักรศิลป์, ครอบครัว กายสุต

อุทิศ เรย์มองด์ ธานี ลวสุต, ครอบครัว ชื่นพุฒิ, อันนา สำรวม ชื่นพุฒิ, มารีอา ปิยะสุทธิ์ ใจสวัสดิ์ (ชื่นพุฒิ), เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ยอแซฟ วิสิษฐ์-มาร์ธา สุดจิต มัจฉาชีพ, ฟรังซีสโก วิกรานต์ มีเฟื่องศาสตร์, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุล เปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, ยอแซฟ วันชัย เทียนวัง, เปโตร ศรีมงคล-เทเรซา เฉลา เพ็ญไพจิตร, ยอแซฟ ธนพันธ์ เพ็ญไพจิตร, ยอห์น บัปติสต์ ชีวิต ทาระพันธ์, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, มารีอา แผ้ว เทียนจุ้ย, โจเซฟ สุวิชากร ชินะผา, ยวงบัปติสตา สุมน-มารีอา สุวรรณา ชินะผา, นายชมภู เศรษฐกาญจน์, ฟรานซิส วรวิทย์ ทองจุลย์,อันนา เฉลียว เคนแก้ว, ยอแซฟ เริงชัย แก้วไกรสร, ยวงบัปติสตา จรัญ ไชยเผือก, โซซีโม กมล-มารีอา กิมล้วน สังขรัตน์, ยอแซฟ บรรยง-มารีอา หลั่น ศรีประภา, นายฮกลิ้ม-นางม่วย แซ่ลิ้ม, มารีอา บุญชู โชติพงศ์ (ครบรอบ 2 ปี), เปโตร ลึก พนมอุปถัมภ์, บรูโน สมเกียรติ์ ตั้งถาวร, เวโรนีกา เพ็ชร พรรณศิริ, เปาโล วรพจน์ สุภภัค, เบเนดิกต์ สมชาย กีรตินวนันท์, ตระกูล สกุลทอง, ฟรังซิสเซเวียร์ วิรัช-ยอแซฟ สมชัย อินทรสุขสันติ, สกอลัสติกา สำอางค์ ดาวพิเศษ, เทเรซา ไพเราะ สุขมี, ยอแซฟ ประนิม ตรีมานคา, ยากอบ โชติวิศิษฏ์ ประพิณวงศ์, ยอแซฟ บูชา-อันนา บุญยิ่ง-มัทธิว สมชาย-มัทธิว สมภาค-ฟรังซิส สมยศ, มารีอา ประทุม สังขรัตน์, เปาโล วันชัย หล่อวัฒนศิริกุล, ยวงบัปติสตา วิสารท ธีระจักร, นายจักรวาล กิตติสังวรา, ยอแซฟ วีระศักดิ์ เลิศโสภา, อันเดร สมจิตร-ยอแซฟ สุรศักดิ์ มีขันทอง, มารีอา กมลพรรณ เดชสุริโยธิน, มารีอา โสภี ฤกษ์โสภา, แบร์นาแด๊ต สมสมร ลวสุต, มารีอา ลัดดา เยาวสังข์, เปโตร เฉลิม เยาวสังข์, เปโตร ครรชิต เยาวสังข์, บรรพบุรุษครอบครัว ปัณฑวังกูร, ฟรังซิสโก สุวงศ์ มโนมัธย์, เปาโล ห้อ-มารีอา ฉิด เห็นสว่าง, มารีอา ก้อนทอง วงศ์ก้อนทอง, เปาโล ไพศาล-มารีอา จรัสศรี ดีสุดจิต, มารีอา เยาวพา สัวบุตร, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, เปโตร พรชัย ภาคีสวราช, วิญญาณพลมารีย์ผู้ล่วงลับและวิญญาณในไฟชำระ (พลมารีเปรสิเดียมมารีกุหลาบทิพย์), ยอแซฟ พล.ต.ท.สุพจน์-นางอมรา-พล.ต.ต.ทวี ณ บางช้าง, เปโตร เหลี่ยว-มัตตา แหว่, ยวง แปะซง แซ่อุน, เปโตร อำนวย-เทเรซา บุญยัง สังขรัตน์, โจเซฟ หลวงวิจารณ์ สุขกรรม, โรซา ทรัพย์ ลุลิตานนท์, มาเรีย สุพรรณี จันทรสันติ, โทมา พยนต์-มารีอา โสน กายสุต, บอนีฟาส นิพนธ์-เทเรซาอาวีลา วนิดา จรัสศรี, ราฟาแอล เสียมหวุน แซ่ชือ, เปาโล ประเสริฐ มั่นวงศ์วิโรจน์, มารีอาอังเยลา ผ่องศรี เมฆสุวรรณ, วิญญาณญาติพี่น้อง คนรู้จัก และผู้ไม่มีใครนึกถึง, วิญญาณในไฟชำระและวิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง

อุทิศ เปาโล ศิริ-มารีอา วิจิตร พีรมนตรี, มารีอา ชูชื่น ธนสมบูรณ์, ยอห์น บัปติสต์ ชุติพนธ์ ธนสมบูรณ์, เทเรซา นัฏ ยอดประเสริฐ, เปาลีนุส วิโรจน์-ลูซีอา อำภา รุจิพงศ์, มารีอา วัชรี วิทวัสพงศ์, มีคาแอล พูนศักดิ์ รื่นหาญ, พลโท สมัย แววประเสริฐ, มัทธิว วรพล ชัยวัฒนไชย, มารีอา อำไพ แซ่แต้, แม่ซ่อนกลิ่น สงวนทรัพย์, ยวงบัปติสตา สนธิลักษณ์ สนเจริญ, ฟาบีอาโน โอกิม-อันนา กิมเชียง ทรัพย์เย็น, มารีอา ลักขณา สันติพร, ฟรังซิสเซเวียร์ ปราโมทย์ มาลาวาลย์, วิญญาณในไฟชำระและวิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง(581)

_____________________________________________

ขอขอบคุณพี่น้องทุกท่าน

ที่ติดตามครับ

___________________________________________________

PLEASE JOIN

DAILY MASS & SUNDAY MASS

READ

DAILY GOSPEL OF THE LORD JESUS

with

DAILY COMMENTARY OF THE DAY

and

SAINTS OF THE DAY

ALSO READ

From

SAINT FRANCIS XAVIER NEWSLETTER IN THAI

NEWSLETTER IN THAI

THANK YOU

***********************************************

THE LORD IS KIND AND MERCIFUL

 #############################################

12 November 2017. Saint Francis Xavier Newsletter. ปีที่ 51 ฉบับที่ 46 วันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2017

St. Francis Xavier Church Newsletter.

ปีที่ 51 ฉบับที่ 46 วันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2017

อาทิตย์ที่ 32 เทศกาลธรรมดา

________________________________________

 

“The kingdom of heaven will be like ten virgins who took their lamps and went out

to meet the bridegroom. Five of them were foolish and five were wise.”

ปีที่ 51 ฉบับที่ 46 วันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2017

อาทิตย์ที่ 32 เทศกาลธรรมดา

การแต่งงานถือเป็นเหตุการณ์ที่สำคัญอย่างยิ่งในชีวิตของชาวยิวและสังคมยิว ตามธรรมเนียมยิวเมื่อใครคนหนึ่งจะแต่งงาน จะต้องปฏิบัติตามลำดับ 3 ขั้นตอนนี้

1)  การเจรจา โดยปกติเป็นเรื่องของบิดามารดาหรือแม่สื่อที่จะไปเจรจาพาที(สู่ขอ) เจ้าบ่าว-เจ้าสาวอาจไม่เคยเห็นกันมาก่อน ธรรมเนียมนี้ยังมีอยู่ในหมู่ชาวยิวจนถึงทุกวันนี้

2)  การหมั้นหมาย เมื่อคู่บ่าวสาวถึงวัยที่จะแต่งงานได้ จะมีการหมั้นหมายและการเลี้ยงฉลอง ซึ่งขั้นตอนนี้เกือบจะเป็นการแต่งงาน ที่ผูกมัดกันไว้ชนิดที่ไม่อาจขาดจากกันได้ หากฝ่ายชายตายไปตอนนี้ ฝ่ายหญิงจะกลายเป็นม่ายโดยปริยาย (แม่พระกับนักบุญยอแซฟ อยู่ในขั้นตอนนี้)

3) การสมรส จะจัดขึ้นหนึ่งปีหลังจากหมั้นหมาย โดยเจ้าบ่าวอาจเดินทางไปบ้านเจ้าสาวตอนตะวันตกดิน เพื่อรับตัวเจ้าสาวจากบิดา-มารดาและแห่แหนไปยังบ้านเจ้าบ่าวและเฉลิมฉลองตลอดสัปดาห์ ช่วงเวลานี้นับเป็นเวลาที่ทุกคนรอคอยและมีความยินดีที่สุด ต่างมาร่วมพิธีและร่วมขบวนแห่ไปยังบ้านเจ้าบ่าว

มีคำกล่าวว่า “ทุกคนที่อายุตั้งแต่ 6 ขวบถึง 60 ปี จะเดินไปตามเสียงกลองพิธีแต่งงาน” แม้แต่รับบีจะหยุดการศึกษาที่ทุ่มเทมาตลอดไว้ชั่วคราว เพราะถือว่าพิธีแต่งงานเป็นพิธีที่มาจากพระเจ้า หลังพิธีแต่งงานจะมีการเลี้ยงฉลองอย่างต่อเนื่องตลอดสัปดาห์ ในช่วงนี้บ่าว-สาวจะได้รับการปฏิบัติราวกับราชาและราชินี หญิงโง่ในพระวรสารพลาดโอกาสเฉลิมฉลองเทศกาลแห่งความยินดีนี้เอง

อาทิตย์นี้ คำอุปมาที่พระเยซูเจ้าทรงเล่าในพระวรสารวันนี้ มีพื้นฐานมาจากธรรมเนียมการแต่งงานของชาวปาเลสไตน์ เพื่อสอนเราให้เตรียมพร้อมตลอดเวลาถึงการเสด็จมาครั้งที่สองของพระองค์ มีเพียงนักบุญมัทธิวที่กล่าวถึงเรื่องนี้ โดยพูดถึงสาวพรหมจารีสิบคนที่กำลังคอยรับเจ้าบ่าว หญิงสาวสิบคนนี้คือคนที่ได้รับเชิญให้เป็นเพื่อนเจ้าสาวในการต้อนรับเจ้าบ่าวตามธรรมเนียม ปัญหาสำหรับพวกเธอคือไม่รู้เวลาที่แน่นอนว่าเจ้าบ่าวจะมาเวลาใด อาจมาถึงตอนกลางคืนจึงต้องเตรียมตะเกียงไว้จุดยามค่ำคืน

ตะเกียงที่ใช้กันในสมัยนั้นเป็นภาชนะเล็กๆ ใส่น้ำมันสำหรับจุดได้สองสามชั่วโมง ดังนั้น จึงต้องเตรียมขวดบรรจุน้ำมันไปด้วยเพื่อใช้เติมตะเกียงให้ลุกอยู่เสมอ ตรงนี้เองที่พระเยซูเจ้าทรงชี้ให้เห็นหญิงโง่ห้าคน ที่ถือตะเกียงไปแต่ไม่ได้เอาน้ำมันไปด้วย ขณะที่หญิงฉลาดห้าคนเตรียมน้ำมันใส่ขวดไปด้วย เนื่องจากเจ้าบ่าวชักช้าทุกคนจึงง่วงและหลับไป เมื่อเจ้าบ่าวมาถึง หญิงโง่ได้รู้ถึงความผิดพลาดของตนที่ไม่ได้เตรียมน้ำมันไปด้วย จึงได้ร้องขอน้ำมันจากหญิงฉลาดแต่มีไม่พอต้องไปซื้อหาที่ตลาด ทำให้พลาดโอกาสสำคัญในงานฉลองมงคลสมรส

คำอุปมานี้ต้องการเตือนกลุ่มคริสตชนในระยะเริ่มแรก ที่หวังว่าพระเยซูเจ้าจะเสด็จมาในไม่ช้า มัทธิได้บอกผู้ฟังถึงความจริงที่ว่า การเสด็จมาครั้งที่สองอาจชักช้าและไม่เป็นไปตามที่ทุกคนคาดหมาย การตื่นเฝ้าและเตรียมพร้อมจึงเป็นสิ่งจำเป็น “เจ้าบ่าว” ได้แก่พระคริสตเจ้า “เจ้าสาว” หมายถึงพระศาสนจักร (วว 22:17) “หญิงสาวสิบคน” คือตัวแทนสมาชิกของพระศาสนจักร “ตะเกียง” ที่หญิงสาวเหล่านี้ถือคือความเชื่อที่คริสตชนแต่ละคนมี “น้ำมัน” คือกิจการดี ตะเกียงที่ไม่มีน้ำมันก็เหมือนความเชื่อที่ไม่มีกิจการ เป็นความเชื่อที่ตายแล้วและไร้ประโยชน์ (ยก 2:17)

เรากำลังเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของปีพิธีกรรม โดยเฉพาะในเดือนพฤศจิกายนที่เตือนเราให้ระลึกถึงผู้ตาย วาระสุดท้ายแห่งชีวิตของเราและของโลก เพื่อเราจะสามารถเตรียมตัวเผชิญวาระสุดท้ายไม่ใช่ด้วยความกลัวและวิตกทุกข์ร้อน แต่เลียนแบบอย่างหญิงฉลาดที่นำน้ำมันไปด้วย ด้วยการกระทำกิจการดีเพื่อทำให้ความเชื่อของเรามีชีวิต

เราจะต้องมีน้ำมันแห่งความรักในหัวใจเพื่อขับไล่ความมืดให้หมดสิ้นไปจากชีวิตของเรา เพื่อให้แสงสว่างของพระคริสตเจ้าฉายแสงรอบตัวเรา ด้วยการดำเนินชีวิตตามพระวรสารและเป็นพยานส่องสว่างโลก ให้เราได้วอนขอพระหรรษทานจากพระเจ้า เพื่อเราจะได้พร้อมที่จะต้อนรับพระองค์เข้ามาในชีวิตของเราและฉายแสงแห่งความรักของพระองค์ให้ทุกคนได้เห็นในชีวิตประจำวัน

 

                    คุณพ่อ ดิษพล รุ่งโรจน์วรวัฒนา

 

____________________________________________

ขอขอบคุณผู้สนับสนุนคลินิกสะมาริตัน

        คุณประภา ชลหาญ                2,000        บาท

        อุทิศแด่ มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ        2,000        บาท

        คุณวนิดา ชมไพศาล                1,000        บาท

_______________________________

“Be on your guard! If your brother sins,

rebuke him; and if he repents, forgive him.”

ประชาสัมพันธ์

 1. เชิญชวนพี่น้องทุกท่านร่วมระลึกถึงบรรดาผู้ล่วงลับและวิญญาณในไฟชำระ โดยการสวดภาวนา ขอมิสซา หรือทำกิจเมตตาต่าง ๆ เพื่ออุทิศแด่ผู้ล่วงลับที่เป็นญาติพี่้น้อง คนรู้จัก และวิญญาณในไฟชำระ

 2. ตรีวารเตรียมจิตใจก่อนวันฉลองวัด (ครั้งที่ 2)

  วันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน ศกนี้ เป็นตรีวารครั้งที่ 2 เพื่อเตรียมจิตใจก่อนวันฉลองวัด

    โดย คุณพ่อ วรวุธ สังขรัตน์   มิสซาเวลา 10.00 น.

 1. เชิญชวนพี่น้องทุกท่าน รวมพลังร่วมบริจาคปัจจัยต่าง ๆ เพื่อเป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยงอาหารในวัน

   ฉลองวัดของเรา (สภาภิบาลจะตั้งโต๊ะรับบริจาค ทุกวันเสาร์ – อาทิตย์ ทุกรอบมิสซา)

____________________________________

ขอเชิญพี่น้องทุกท่านร่วมฉลองนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

ในวันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม ค.ศ.2017

เวลา 10.00 น.

โดย คุณพ่อ ชุมภา คูรัตน์ เป็นประธาน

(หลังพิธีเชิญร่วมรับประทานอาหาร)

ก่อนวันฉลองมีเทศน์เตรียมจิตใจ ในวันอาทิตย์ มิสซารอบ 10.00 น.

    อาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2017        คุณพ่อ วรวุธ สังขรัตน์

    อาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2017        คุณพ่อ ธีระ กิจบำรุง

__________________________________________

“Who among you would say to your servant who has just come in from plowing or tending sheep

in the field, ‘Come here immediately and take your place at table’?

____________________________________________

สภาภิบาลวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

สวัสดีค่ะพี่น้องที่รัก

    ก่อนวันฉลองวัดทุก ๆ ปี จะต้องมีการเตรียมจิตใจของพวกเราทุกคน โดยทางวัดได้จัดให้มีวจนพิธีกรรมพิธีตรีวาร 3 อาทิตย์ก่อนวันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม ซึ่งเป็นวันฉลองวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ในปี 2017 นี้ และวันอาทิตย์นี้ก็เป็นวันตรีวารครั้งที่ 1 มิสซาเวลา 10.00 น. คุณพ่อ เปโตร สมเกียรติ บุญอนันตบุตร ให้เกียรติมาเป็นประธานพิธีมิสซาฯ ขอเชิญชวนพี่น้องคริสตชนทุกท่าน เตรียมจิตเตรียมใจอย่างดี แก้บาป รับศีล ร่วมพิธีมิสซา ฟังเทศน์ และนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันด้วยนะคะพี่น้อง

    ในนามตัวแทนคุณพ่อทุกองค์ สภาภิบาล นักบวชชายหญิง คณะกิจกรรมของวัด และสัตบุรุษวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ทุกคน รู้สึกซาบซึ้งที่คุณพ่อสมเกียรติ บุญอนันตบุตร ตอบรับคำเชิญมาเป็นประธานพิธีมิสซาตรีวารในวันนี้

    ขอท่านนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ องค์อุปถัมภ์วัดของพวกลูก วอนขอพระพรจากพระผู้เป็นเจ้าเป็นพิเศษ ให้คุ้มครองปกป้องดูแลคุณพ่อ เปโตร สมเกียรติ บุญอนันตบุตร สงฆ์หนุ่ม ไฟแรงองค์นี้ ให้คุณพ่อดำเนินชีวิตสงฆ์เดินตามรอยพระเยซูคริสตเจ้า ปฏิบัติภารกิจศาสนสัมพันธ์ คริสตสัมพันธ์ให้เจริญก้าวหน้าตลอดไปตราบนานเท่านานนะคะคุณพ่อ

______________________________

As Jesus was entering a village, ten lepers met him. They stood at a distance from him

and raised their voice, saying, “Jesus, Master! Have pity on us!”

ประชาสัมพันธ์จากสภาภิบาล

พี่น้องคริสตชนที่อาศัยอยู่นอกหมู่บ้านสามเสน โปรดทราบ

    สภาภิบาลได้แจกหนังสือกฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย ให้กับคริสตชนในหมู่บ้านเสร็จสิ้นลงแล้ว

    บัดนี้ ขอพี่น้องที่มาร่วมพิธีมิสซาที่วัดสามเสนเป็นประจำ มาขอรับได้แล้วค่ะ (ที่โต๊ะบริจาคฉลองวัด) เป็นหนังสือที่ทุกบ้านควรมี

___________________________________________

ประกาศแต่งงาน

(ครั้งที่ 2)

นายสิทธิรัตน์ สังข์มงคล

        บุตร                  นายบุญเสริม – นางอมรรัตน์ สังข์มงคล

        กับ                             มอนิกา แวววัชรา ศิริวงศ์

        บุตรี                  นายวิเชียร – อันนา วัฒนา ศิริวงศ์

พิธีแต่งงานที่วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน ค.ศ.2017  เวลา 10.00 น.

___________________________

นายอมรเรศ ดุจศรีวัชร์

        บุตร                      นายนริศ – นางสุชาดา ดุจศรีวัชร์

        กับ                         เทเรซา รจรินทร์ ลีละวงศ์พานิช

        บุตรี           อันโตนิโอ ธีรกร – เทเรซา วนิดา ลีละวงศ์พานิช

พิธีแต่งงานที่วัดพระกุมารเยซู (กม.8 ถนนบางนา-ตราด)

วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน ค.ศ.2017  เวลา 10.00 น.

___________________________

เปโตร วรวุธ นครินทราคุปต์

        บุตร              นายวีระศักดิ์ – มารีอา อัมพร นครินทราคุปต์

        กับ                         นางสาว ณัฐกานต์ รัตนพุทธวุฒิ

        บุตรี     นายชัยธัช รัตนพุทธวุฒิ – นางสาว อรพิน กอพงษ์พานิช

พิธีแต่งงานที่วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน ค.ศ.2017  เวลา 11.00 น.

ขอคำภาวนาแด่คู่สมรสให้มีความสุขในชีวิต และท่านใดที่ทราบข้อขัดขวางกรุณาแจ้งให้พระสงฆ์ทราบ

___________________________________

มิสซาประจำสัปดาห์

Asked by the Pharisees when the Kingdom of God would come, Jesus said in reply,

“The coming of the Kingdom of God cannot be observed,

จันทร์ที่ 13

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 32 เทศกาลธรรมดา

อุทิศ วิญญาณครอบครัว “อาภรณ์รัตน์”, เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุล เปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, อากาทา ไพเราะ มณีสิน, มารีอา สุวพีร์ (เยาวสังข์) เตชะเสน, โทมัส บุญส่ง, มารีอา จาด, เปโตร ตน-อันนา สงวน ทองสุก, มารีอาโยเซฟิน รัตนา พันธุมจินดา, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร, วันเกิด เทเรซา สมศรี มังกรแก้ว

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอา บรรจง สถิตย์ถาวร, ฟรังซีสโก ชอบ-มารีอา ประสาร มณีน้อย, ฟรังซีสโก ปรีชา-มารีอา อำพัน กานตานนท์, เปาโล เสงี่ยม-เอลีซาเบธ จ่อน แววเกกี, มารีอา นปภัช เจนสุภาผล, ฟรังซิสโก กระแสร์ ไกรประสิทธิ์, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, มารีอา เยาวพา สัวบุตร, ยอแซฟ รัตน์ มาลาวาลย์, อันเดร สละ โรจนะเสน, ฟรังซิสโก วิกรานต์ มีเฟื่องศาสตร์ (ครบรอบ 1 ปี), เอากุสติโน ยงยุทธ อภิชาตะพงศ์, วิญญาณเด็กที่ถูกทำแท้ง, วิญญาณในไฟชำระ

อังคารที่ 14

19.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 32 เทศกาลธรรมดา

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ ประมวล ชลหาญ, เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุล เปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, วินเซนต์ วัฒนา-อากาทา ยวง-อัลบีนุส วิมล เต่งตระกูล, มารีอา ธีรวรรณ, ฟรังซีสโก ธีรรัตน์, อากาทา ไพเราะ มณีสิน, เทเรซา บุญเรือน-ยอแซฟ เพลิน รุ่งอรุณ, มารีอาเทเรซา นงลักษณ์ จินดากุล, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค,มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, ยอแซฟ ชัยรัตน์ ภูผา, มารีอา เกสร ภูผา, เอลีซาแบธ อารี อภิชาตะพงศ์, ฟรังซิสโก ปราโมทย์ มาลาวาลย์, ยอแซฟ กระสาน ไกรประสิทธิ์, มารีอา เยาวพา สัวบุตร, วิญญาณในไฟชำระ

 

_____________________________________________

“Whoever seeks to preserve his life will lose it,

but whoever loses it will save it.”

พุธที่ 15

06.00 น.

19.00 น.

น.อัลเบิร์ต ผู้ยิ่งใหญ่ พระสังฆราช และนักปราชญ์แห่งพระศาสนจักร

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, มารีอา ประนอม ศิวะศรี, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุล เปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, โจเซฟ พล.ต.ต.บุญจิตต์ พันธุมจินดา,อากาทา ไพเราะ มณีสิน, ยอแซฟ ธาตรี, ยอแซฟ รักศักดิ์, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร, คุณดวงตา เลืองถิ และครอบครัว

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ยวงบัปติสตา พึงใจ ไกรบุญ, อากาทา จำปา ไกรบุญ, มารีอา เยาวพา สัวบุตร, มารีอา ซึ้ง, ฟรังซีสโก ชาญ อานามนารถ, มารีอา แสวง โสภาษิต, มารีอา โนรี-เวโรนิกา ประทวน แม็คอินไตย, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, นางทองใบ นาคะประเวศน์, นางอัมพร พงษ์วัฒนา, เซซีลีอา ยุพิน เจี่ยจวบสิน, วิญญาณในไฟชำระ

พฤหัสฯที่ 16

06.00 น.

19.00 น.

น.มาร์กาเร็ต แห่งสก็อตแลนด์

น.เยอร์ทรู๊ด พรหมจารี

อุทิศ ฟรังซิสโก สุทธิ-มารีอา สมร ชลหาญ, เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุล เปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, อันนา เพียงเดือน กระทอง, อันนา เจวียน พนมอุปถัมภ์, มารีอา รัชนี อมัตติกุล, อากาทา ไพเราะ มณีสิน, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, มารีอา เยาวพา สัวบุตร, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, อัลฟอลโซ นรินทร์ ตราชูกุล, สมถวิล เลิศลักษณ์, ยวงบัปติสตา พึงใจ ไกรบุญ, อากาทา จำปา ไกรบุญ, มารีอา เฟือง หอมวิลัย, มารีอา วาแรน บุญเสริมทรัพย์, วิญญาณในไฟชำระ

ศุกร์ที่ 17

06.00 น.

19.00 น.

ระลึกถึง น.เอลิซาเบธ แห่งฮังการี นักบวช

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, เซซีลีอา  ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุล เปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, เปโตร พิทยา พนมอุปถัมภ์, ยวงบัปติสตา ชุน-มารีอา หวุน-มารีอา ทองสุข ธาดาประสิทธิ์, อากาทา ไพเราะ มณีสิน, มารีอา รัชนี อมัตติกุล, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เปาโล พลตรี สง่า-อันนา วิเชียร วิลัยทอง, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, มารีอา คาเช็ง แซ่กอ, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, ยุสตินา สมาน-ฮังรีแอตตา จันทรัตน์ สมบัติเจริญ, อากาทา ไพเราะ มณีสิน, ยวงบัปติสตา พึงใจ ไกรบุญ, อากาทา จำปา ไกรบุญ, โรซา ละม่อม-อันตน เกษม ยอแซฟ, มารีอา เยาวพา สัวบุตร, วิญญาณในไฟชำระ

_______________________________________________

‘While it is true that I neither fear God nor respect any human being, because this widow keeps

bothering me I shall deliver a just decision for her lest she finally come and strike me.’”

เสาร์ที่ 18

06.00 น.

19.00 น.

วันครบรอบการถวายพระวิหารนักบุญเปโตรและเปาโล อัครสาวก

สุขสำราญ เพื่อสุขภาพ ยวงบัปติสตา เกษม-มารีอา นวลละออ ทรัพย์เจริญ, ครอบครัว เปโตรมารี ทองหล่อ

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, ดอมินิโก อุไร-โรซา เสนอ ศรีบุญเลิศ, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุล เปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, อันนา กาญจนา ธีรวิฑูร, เปโตร ธีระ ธีรวิฑูร, อันตน ชัยยศ ธีรวิฑูร, ยอแซฟ ชัยยุทธิ์ ธีรวิฑูร, มารีอา ประเสริฐ ธาดาประสิทธิ์, อากาทา ไพเราะ มณีสิน, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มารีอา ยินดี ธาราวร, เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, ครอบครัว ชนวัฒน์, ครอบครัว เปโตรมารี ทองหล่อ

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอามักดาเลนา ประสพศรี พันธุมจินดา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, มีคาแอล ประสิทธิ์-เอลิซาเบท ประทุม สิทธิ, เปโตร พงษ์ศักดิ์ สิทธิ, วิญญาณญาติพี่น้องตระกูล “ชนวัฒน์”, เปโตร จำนงค์-นางมันทนา งามศิริจิตต์, ยวงบัปติสตา เมธี อาภรณ์รัตน์, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ยอแซฟ ประสิทธิ์-มารีอา สุนี เอกะสิงห์, มารีอา สุขใจ-นายสมศักดิ์ งามศิริจิตต์, มารีอา ใช้กี แซ่เตีย, ยอซฟ ฉุ่น แซ่ตั้น, อักแนส ริ้ว ยุ่นประยงค์, เทเรซา ประภา-เรือตรี ปรีชา-ฟรังซิสโก ภานพ เนตรายน, วิญญาณของญาติพี่น้อง, ยวงบัปติสตา พึงใจ ไกรบุญ (ครบรอบปี), อากาทา จำปา ไกรบุญ, มารีอา เยาวพา สัวบุตร, ยอแซฟ จีระศักดิ์ ชนวัฒน์, วิญญาณในไฟชำระและวิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง

อาทิตย์ที่ 19

06.30 น.

08.30 น.

10.00 น.

16.00 น.

อาทิตย์ที่ 33 เทศกาลธรรมดา (วันสิทธิมนุษยชน)

สุขสำราญ ครอบครัว อักแนส ไฉน รอดงาม, ครอบครัว เซซีลีอา ไพลิน กายสุต, คณะผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียนพันธะวัฒนา

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ พยุง-มารีอา อุทัย เอียงผาสุก, ลูซีอา อำภา-ด.ช.ไชยนันท์ รุจิพงศ์, เปโตร ประวิทย์-มารีอา วัชรี วิทวัสพงศ์, มัทธิว สง่า-อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ฟรังซีสโก เฉลิมพล-ยอแซฟ เฉลิมชัย-เปาโล เฉลิมชาติ แววเกกี, ร็อค เมือง-มารีอา กุหลาบ ดีสุดจิต,เปาโล ไพศาล ดีสุดจิต, มารีอา โสภาวรรณ-มารีอา สินี จันสวัสดิ์, มารีอา ประหยัด พู่ระหงษ์, เปโตร ราศรี-เทเรซา ฉอ้อน ทิวไผ่งาม,เปโตร ทวี ทิวไผ่งาม, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, เปาโล สุดใจ กายสุต, ฟรังซีสโก สุมิตร ศรจิตติ, ฟรังซีสโก สมพล ศุระศรางค์, อันนา กาญจนา ธีรวิฑูร, เปโตร ธีระ ธีรวิฑูร, อันตน ชัยยศ ธีรวิฑูร, ยอแซฟ ชัยยุทธิ์ ธีรวิฑูร, อากาทา ไพเราะ มณีสิน, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ สัตบุรุษทุกครอบครัว

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, คาธารีนา อโณทัย สุวรรณประดิษฐ์ และครอบครัว, ยอแซฟ นิติวุฒิ สุวรรณประดิษฐ์ และครอบครัว, มารีอา วิภาดา-แมรี่แอนด์ มารีพร ลิ้มสุธาโภชน์, มารีอา ธันยพร ศศิสุวรรณ และครอบครัว, ยอแซฟ สุชารีย์ แสงหาญ และครอบครัว, มีคาแอล พรพล พัธนพันธุ์, เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร, ครอบครัว คุณมานพ เจนผาสุก, ครอบครัว พึ่งผล, ครอบครัว ญะวงษา, ครอบครัว ชัยวัฒนพันธ์, ครอบครัว เลี้ยงเชวงวงศ์, ซีมอน บุญส่ง ดาวพิเศษ, ประสิทธิ์-มารีอา นุชนาถ-กฤต กิจวิวัฒนการ, มารีอา ปัณฑา-มารีอา เปี่ยมขวัญ ปัณฑวังกูร, แม่เสาวนีย์ เลาหไทยมงคล, ครอบครัว เทเรซา แก้วจิต สงวนบุญ, ครอบครัว เพ็ญสุต, ครอบครัว นวลงาม-ครอบครัว ทองเจริญ, ครอบครัว ลูซีอา วราพรรณ มีเฟื่องศาสตร์, มารีอา สมัย รุจิรากร, เทเรซา สมจิตร และครอบครัว, เทเรซา ปรานอม หมั้นทรัพย์, ครอบครัว เทเรซา สมปอง วลาพล และครอบครัวลูก ๆ ทุกคน, ครอบครัว สมศักดิ์-จิราพร สมบูรณ์เจริญชัย, ครอบครัว เจริญสำราญ, ดอมินิก ซาวีโอ อลงกต-ยวง บอสโก อติชาติ-ยวง บอสโก ณัฐชัยยญ์ ปิติสันต์, ด.ช.ปนันท์-นายอำนวยวิทย์ ศิริกาญจน์, สมาชิกคณะอัศวินศีลมหาสนิท วัดสามเสน (KBS.), ครอบครัว มาตุกุล, โมทนาคุณพระโต, โมทนาคุณแม่พระ

อุทิศ เรย์มองด์ ธานี ลวสุต, ครอบครัว ชื่นพุฒิ, อันนา สำรวม ชื่นพุฒิ, มารีอา ปิยะสุทธิ์ ใจสวัสดิ์ (ชื่นพุฒิ), มารีอา แผ้ว เทียนจุ้ย,เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ยอแซฟ วิสิษฐ์-มาร์ธา สุดจิต มัจฉาชีพ, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุล เปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, เปโตร ศรีมงคล-เทเรซา เฉลา เพ็ญไพจิตร, ยอแซฟ ธนพันธ์ เพ็ญไพจิตร,ยอแซฟ วันชัย เทียนวัง, ยอห์น บัปติสต์ ชีวิต ทาระพันธ์, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, โจเซฟ สุวิชากร ชินะผา, ยวงบัปติสตา สุมน-มารีอา สุวรรณา ชินะผา, อันนา เฉลียว เคนแก้ว, ยอแซฟ สนิท-ปุลเกรีอา สิรินทร์-เซซีลีอา อำพัน ปิติสันต์, นายชมภู เศรษฐกาญจน์, มาติโน เรือง พนมอุปถัมภ์, อันนา ศิริพร พนมอุปภัมภ์, ยอแซฟ ทองแดง พนมอุปถัมภ์, มารีอา แพงศรี พนมอุปถัมภ์,อันนา เพ็ญศรี พนมอุปถัมภ์, เบเนดิกโต ดำรงค์ ตรีมรรคา, ฟรานซิส วรวิทย์ ทองจุลย์, เปโตร สมทรง-อันตน กรุง-มารีอา ย่าง, ตระกูล สกุลทอง, นายทวีศักดิ์ ศรีวรขาน, นายสหพล ศรีวรขาน, เปาโล วรพจน์ สุภภัค, อันนา เลื่อน สุภาษิต, มารีอา นิภา ปิตกาญจนกุล และบรรพบุรุษทุกท่าน, ยอแซฟ อดิศักดิ์ ลิ้มสุธาโภชน์, เบเนดิกต์ สมชาย กีรตินวนันท์, วิคตอเรีย ถมยา ไผ่งาม, ยอแซฟ สุเทพ มาตุกุล,ฟรังซิสเซเวียร์ วิรัช-ยอแซฟ สมชัย อินทรสุขสันติ, สกอลัสติกา สำอางค์ ดาวพิเศษ, เทเรซา ไพเราะ สุขมี, นายเซียะ แซ่เอ็ง, ยวงบัปติสตา อนุชิต ไตรภพ, ยอแซฟ ประนิม ตรีมานคา, ยากอบ โชติวิศิษฏ์ ประพิณวงศ์, เปาโล วันชัย หล่อวัฒนศิริกุล, ยวงบัปติสตา วิสารท ธีระจักร, ยอแซฟ วีระศักดิ์ เลิศโสภา, อันเดร สมจิตร-ยอแซฟ สุรศักดิ์ มีขันทอง, ผู้ล่วงลับสกุล สังขรัตน์-มีขันทอง, แบร์นาแด๊ต สมสมร ลวสุต, นายจักรวาล กิตติสังวรา, มารีอา ลัดดา เยาวสังข์, เปโตร เฉลิม เยาวสังข์, เปโตร ครรชิต เยาวสังข์, พ่อธง เลาหไทยมงคล, บรรพบุรุษครอบครัว กิจวิวัฒนการ และเลาหไทยมงคล, สมเกียรติ แซ่โง้ว, สินธุ ล้อสีทอง, บรรพบุรุษครอบครัว ปัณฑวังกูร, ฟรังซิสโก สุวงศ์ มโนมัธย์, วิญญาณพลมารีย์ผู้ล่วงลับและวิญญาณในไฟชำระ (เปรสิเดียมพระมารดาคริสตังทั้งหลาย), มารีอา เยาวพา สัวบุตร, เปาโล ห้อ-มารีอา ฉิด เห็นสว่าง, มารีอา ก้อนทอง วงศ์ก้อนทอง, เปาโล ไพศาล-มารีอา จรัสศรี ดีสุดจิต, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, มารีอา ประทุม จำปาถิ่น, มารีอา ลักษณา เทพศิริ, เปโตรริยิส สมบัติ มากสินธุ์, เปโตร นพพล แก้วเชยชิด, เปโตร พรชัย ภาคีสวราช, โจเซฟ หลวงวิจารณ์ สุขกรรม, โรซา ทรัพย์ ลุลิตานนท์, มาเรีย น้อม-มาเรีย สุพรรณี-เอมิลี นวลแข จันทรสันติ, วิญญาณสมาชิกคณะอัศวินศีลมหาสนิท (KBS.), ราฟาแอล เสียมหวุน แซ่ชือ, เปาโล ประเสริฐ มั่นวงศ์วิโรจน์, วิญญาณเด็กที่ถูกทำแท้ง, วิญญาณในไฟชำระ

อุทิศ เปาโล ศิริ-มารีอา วิจิตร พีรมนตรี, มารีอา ชูชื่น ธนสมบูรณ์, ยอห์น บัปติสต์ ชุติพนธ์ ธนสมบูรณ์, เรอเนย์ สมนึก เตมียเสน,เทเรซา นัฏ ยอดประเสริฐ, เปาลีนุส วิโรจน์-ลูซีอา อำภา รุจิพงศ์, มารีอา วัชรี วิทวัสพงศ์, มีคาแอล พูนศักดิ์ รื่นหาญ, พลโท สมัย แววประเสริฐ, มัทธิว วรพล ชัยวัฒนไชย, มารีอา อำไพ แซ่แต้, แม่ซ่อนกลิ่น สงวนทรัพย์, ยวงบัปติสตา สนธิลักษณ์ สนเจริญ, มารีอา ละม่อม ชมจินดา (ครบรอบ 29 ปี), เปาโล ร.ต.อ.ดวง ชมจินดา, วิญญาณในไฟชำระและวิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง(581)

_____________________________________

ขอขอบคุณพี่น้องทุกท่าน

ที่ติดตามครับ

___________________________________________________

PLEASE JOIN

DAILY MASS & SUNDAY MASS

READ

DAILY GOSPEL OF THE LORD JESUS

with

DAILY COMMENTARY OF THE DAY

and

SAINTS OF THE DAY

ALSO READ

From

SAINT FRANCIS XAVIER NEWSLETTER IN THAI

NEWSLETTER IN THAI

THANK YOU

***********************************************

THE LORD IS KIND AND MERCIFUL

 #############################################

5 November 2017. Saint Francis Xavier Newsletter. ปีที่ 51 ฉบับที่ 45 วันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน 2017

St. Francis Xavier Church Newsletter.

ปีที่ 51 ฉบับที่ 45 วันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน 2017

_________________________________________

สมโภชนักบุญทั้งหลาย

Do and observe all things whatsoever they tell you, but do not follow

their example. For they preach but they do not practice.

สมโภชนักบุญทั้งหลาย

อาทิตย์นี้พระศาสนจักรประกาศให้เป็นวันสมโภชนักบุญทั้งหลาย เมื่อพูดถึง “นักบุญ” พี่น้องคงจะคิดถึงนักบุญที่พี่น้องรู้จัก  ในสมัยตอนเราเป็นเด็ก ยังไม่รู้ความ เราอาจจะเคยคิดว่า ชีวิตของนักบุญหลายองค์ที่ยิ่งใหญ่ ดำเนินชีวิตเป็นคนดี ไร้ที่ติ น่านับถือ และมีชีวิตที่สวยงามเสมอ บางคนก็เหมือนเป็นวีรบุรุษ มีชีวิตที่แตกต่างออกจากเรา ดังนั้น เมื่อพูดถึง “นักบุญ” แล้ว ใคร ๆ ก็ย่อมรู้สึกว่าท่านเป็น “คนดี” เป็นคนที่พระเจ้าทรงรักและพอพระทัย
    แต่ความจริงแล้ว กว่าเขาจะเป็น “นักบุญ” หรือเป็นคนดี นักบุญทุกองค์ได้ผ่านประสบการณ์ต่าง ๆ มากมาย ทั้งดีและร้าย เหมือนกับชีวิตของมนุษย์ธรรมดาเช่นเดียวกับเรา นักบุญหลาย ๆ คนเคยเป็นคนไม่ดีมาก่อน ก่อนที่เขาจะพบพระเจ้า หลายคนทำกิจการที่ต่อต้าน ปฏิเสธและไม่เชื่อในคำสอนของพระเป็นเจ้า แต่เมื่อเขาได้พบกับพระเจ้าในชีวิตของเขาและได้สัมผัสกับความรักของพระองค์ นักบุญทั้งหลายนี้ ได้มีการเปลี่ยนแปลง ที่เราเรียกว่า “การกลับใจ” และใช้ชีวิตของตนเองให้เป็นชีวิตที่อุทิศแด่พระเจ้า เขาเปลี่ยนตัวเองให้เชื่อในพระเจ้าอย่างไม่มีเงื่อนไข เป็นผู้ที่ดำเนินชีวิตด้วยความรักและเลียนแบบชีวิตพระเยซูเจ้า

ดังนั้น การสมโภชนักบุญทั้งหลายในวันนี้ ได้ให้บทเรียนที่สำคัญสำหรับเราคริสตชนหลายประการ ในการนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน

    ประการแรก เราถูกเรียกให้เป็นนักบุญ พระเยซูเจ้าทรงสอนเราว่า การเป็นนักบุญไม่ใช่ด้วยกิจการพิเศษหรือพระพรเหนือธรรมชาติ แต่ด้วยการเจริญชีวิตที่เรียบง่ายในความเชื่อต่อพระเจ้า นั่นคือการฟังและติดตามพระองค์ โดยไม่ถอดใจแม้ในเวลาที่เราพบความยากลำบาก เราแต่ละคนได้รับการเรียกให้เจริญชีวิตในความรักของพระเจ้าและมุ่งสู่ความศักดิ์สิทธิ์ เหมือนบรรดานักบุญที่เป็นเครื่องหมายแห่งความดี ความรักและพระอาณาจักรของพระเจ้า

    ประการที่สอง เราต้องเลียนแบบนักบุญทั้งหลาย บรรดานักบุญคือผู้ที่ทำตามพระประสงค์และรักพระเจ้า พวกท่านเป็นพยานถึงพระคริสตเจ้า เมื่อครั้งที่ยังมีชีวิตอยู่พวกท่านไม่ได้ต่างอะไรจากเรา แต่พวกท่านได้ซื่อสัตย์มั่นคงต่อพระเจ้าและนำผู้อื่นมาหาพระองค์ ดังนั้น นักบุญทั้งหลายจึงเป็นแบบอย่างสำหรับเรา เป็นผู้ช่วยเหลือและองค์อุปถัมภ์ ที่เราต้องเดินตาม เดินตามชีวิตของท่าน เพื่อสู่ชีวิตนิรันดร์

    ประการที่สาม เราต้องซึมซับจิตตารมย์ของบรรดานักบุญ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความรักของพระเจ้าต่อเพื่อนพี่น้อง เราแต่ละคนได้รับการเรียกให้เจริญชีวิตในความรักของพระเจ้า และทำให้ความรักของพระองค์ปรากฏในชีวิตประจำวันกับทุก ๆ คน ที่อยู่รอบข้างเรา ดังนั้น ความรักของพระเจ้าที่บรรดานักบุญได้เลียนแบบ เราในฐานะที่เป็นคริสตชนต้องนำความรักไปสู่ผู้อื่น

    เรื่องราวความดีงามของคริสตชนอีกมาก อาจเป็นที่รับรู้หรือไม่เป็นที่โด่งดัง แต่ผลงานที่เขาได้กระทำไว้ในขณะที่ดำเนินชีวิต ก็เป็นที่ประจักษ์แก่พระเจ้า ถึงแม้ชื่อของพวกเขาจะมิได้เป็นที่รู้จักของเรา แต่ชื่อของพวกเขาก็เป็นที่รับรู้และอยู่ในสวรรค์กับพระเจ้า เราจึงถือว่าบุคคลเหล่านี้ก็เป็นนักบุญเหมือนกัน พระศาสนจักรจึงกำหนดวันฉลองพิเศษให้คริสตชนได้ระลึกถึงวีรกรรมและแบบอย่างชีวิตของพวกท่าน ดังนั้น ชีวิตนักบุญ แท้จริงแล้วมิได้ห่างไกลเกินที่คริสตชนทุกคนจะใฝ่ฝัน ขอให้เรามุ่งมั่นเจริญชีวิตคริสตชนตามบทบาทหน้าที่ที่พระเจ้าทรงมอบหมายให้ดีที่สุด ทำส่วนของเราอย่างซื่อสัตย์และเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เล็กน้อยหรือยิ่งใหญ่ก็ตาม เพื่อว่าเราจะได้มีบุญได้ร่วมสุขกับพระเจ้าในพระอาณาจักรสวรรค์ ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ

                    คุณพ่อ ดิษพล รุ่งโรจน์วรวัฒนา

______________________________________________

“When you hold a lunch or a dinner, do not invite your friends or your brothers or your relatives or

your wealthy neighbors, in case they may invite you back and you have repayment.

ประชาสัมพันธ์

 1. ประกาศงดมิสซา

     พระสงฆ์ไปเข้าเงียบ  วันที่ 8 – 9 พฤศจิกายน ศกนี้

      จึงของดมิสซา ค่ำวันพุธที่ 8 จนถึงค่ำวันพฤหัสฯที่ 9 พฤศจิกายน ศกนี้ นอกนั้นมีตามปกติ

 1. เชิญชวนพี่น้องทุกท่านร่วมระลึกถึงบรรดาผู้ล่วงลับและวิญญาณในไฟชำระ โดยการสวดภาวนา ขอมิสซา หรือทำกิจเมตตาต่าง ๆ เพื่ออุทิศแด่ผู้ล่วงลับที่เป็นญาติพี่้น้อง คนรู้จัก และวิญญาณในไฟชำระ

 2. ตรีวารเตรียมจิตใจก่อนวันฉลองวัด

  วันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน ศกนี้ เป็นตรีวารวันแรก เพื่อเตรียมจิตใจก่อนวันฉลองวัด

    โดย คุณพ่อ เปโตร สมเกียรติ บุญอนันตบุตร   มิสซาเวลา 10.00 น.

 1. เชิญชวนพี่น้องทุกท่าน รวมพลังร่วมบริจาคปัจจัยต่าง ๆ เพื่อเป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยงอาหารในวัน

   ฉลองวัดของเรา (สภาภิบาลจะตั้งโต๊ะรับบริจาค ทุกวันเสาร์ – อาทิตย์ ทุกรอบมิสซา)

_______________________________________________

‘Go out to the highways and hedgerows and make people come in that my home may be filled.

For, I tell you, none of those men who were invited will taste my dinner.’”

ขอเชิญพี่น้องทุกท่านร่วมฉลองนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

ในวันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม ค.ศ.2017

เวลา 10.00 น.

โดย คุณพ่อ ชุมภา คูรัตน์ เป็นประธาน

(หลังพิธีเชิญร่วมรับประทานอาหาร)

ก่อนวันฉลองมีเทศน์เตรียมจิตใจ ในวันอาทิตย์ มิสซารอบ 10.00 น.

    อาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2017        คุณพ่อ สมเกียรติ บุญอนันตบุตร

    อาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2017        คุณพ่อ วรวุธ สังขรัตน์

    อาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2017        คุณพ่อ ธีระ กิจบำรุง

_____________________________________________

 

ประกาศแต่งงาน

(ครั้งที่ 1)

นายสิทธิรัตน์ สังข์มงคล

        บุตร                  นายบุญเสริม – นางอมรรัตน์ สังข์มงคล

        กับ                             มอนิกา แวววัชรา ศิริวงศ์

        บุตรี                  นายวิเชียร – อันนา วัฒนา ศิริวงศ์

พิธีแต่งงานที่วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน ค.ศ.2017  เวลา 10.00 น.

 

นายอมรเรศ ดุจศรีวัชร์

        บุตร                      นายนริศ – นางสุชาดา ดุจศรีวัชร์

        กับ                         เทเรซา รจรินทร์ ลีละวงศ์พานิช

        บุตรี           อันโตนิโอ ธีรกร – เทเรซา วนิดา ลีละวงศ์พานิช

พิธีแต่งงานที่วัดพระกุมารเยซู (กม.8 ถนนบางนา-ตราด)

วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน ค.ศ.2017  เวลา 10.00 น.

 

เปโตร วรวุธ นครินทราคุปต์

        บุตร              นายวีระศักดิ์ – มารีอา อัมพร นครินทราคุปต์

        กับ                         นางสาว ณัฐกานต์ รัตนพุทธวุฒิ

        บุตรี     นายชัยธัช รัตนพุทธวุฒิ – นางสาว อรพิน กอพงษ์พานิช

พิธีแต่งงานที่วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน ค.ศ.2017  เวลา 11.00 น.

ขอคำภาวนาแด่คู่สมรสให้มีความสุขในชีวิต และท่านใดที่ทราบข้อขัดขวางกรุณาแจ้งให้พระสงฆ์ทราบ

 

 

“Anyone of you who does not renounce

all his possessions cannot be my disciple.”

สภาภิบาลวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

สวัสดีค่ะพี่น้องที่รัก

    วันนี้ขอนำเสนอบันทึกของนักบุญยอห์น มารีย์ เวียนเนย์ ที่เขียนไว้เกี่ยวกับ ข้อปฏิบัติประจำวันในชีวิตคริสตชนของท่าน เพื่อว่าพวกเราจะได้นำไปปฏิบัติตาม

ในบันทึกเขียนไว้ว่า

 1.  เมื่อตื่นนอนในตอนเช้าให้สวดภาวนาว่า

+ ลูกจะกระทำและยอมทนทุกอย่างในวันนี้ เพื่อพระสิริมงคลของพระเจ้า ขอให้ลูกทำทุกอย่างให้เป็นที่พอพระทัยของพระองค์

+     โปรดรับความคิดและกิจการที่ลูกกระทำในวันนี้ เพื่อเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์

+    ลูกขอถวายความยุ่งยากและความลำบากในการทำงานแด่พระเจ้าอย่างเรียบง่าย ลูกรู้ว่า พระพรของพระองค์นั้น อยู่กับลูก และอยู่กับงานทุก ๆ งานที่ลูกกระทำ

 1.  ความทุกข์ยากจะหมดไป เมื่อเราสวดภาวนาอย่างร้อนรน

 2.  พระเจ้าทรงรับสั่งให้เราภาวนา แต่ทรงห้ามเราว่าไม่ให้เราวิตกและกังวลใจ

 3.  พระเจ้าทรงมอบงานให้เราทำ ขณะเดียวกันก็ทรงเตรียมพระพรไว้ช่วยเราให้เราทำงานจนสำเร็จ

 4. เมื่อเราต้องทำงานที่เราไม่ชอบ ให้ทูลพระองค์ว่า ลูกขอถวายงานนี้ร่วมกับวาระที่พระองค์ต้องเจ็บปวดสิ้นพระชนม์เพื่อข้าพเจ้า

 5.  พระเจ้าทรงประทานชีวิตให้แก่เรา เพื่อเราจะได้เรียนรู้วิธีตายในศีลในพรของพระองค์

 6.  การงานของเราจะไร้ประโยชน์และไร้ค่า ไร้สาระ หากพระจิตเจ้าไม่ทรงแนะนำเรา

 7.  อย่าให้ชีวิตแต่ละวันผ่านไปโดยมิได้ขอบพระคุณพระเยซูคริสตเจ้า

 8.  แทนที่จะโวยวาย ให้ลูกรู้จักเงียบสงบ ใช้ชีวิตอยู่กับตู้ศีลและอธิษฐานกับพระองค์จะดีกว่า

 9. จงเอาใจใส่กับวิญญาณของตนเอง เหมือนกับเอาใจใส่กับร่างกายหรือยิ่งกว่า

 10. หากเรามีความทุกข์ จงไปร่วมมิสซา เพราะมิสซาจะช่วยระงับความทุกข์และการล่อลวงของปีศาจได้

 11. พระเจ้าทรงพอพระทัยให้เราทำงานในวันนี้ ส่วนวันพรุ่งนี้เป็นเรื่องของพระเจ้าที่ีจะประทานให้เรา

(พี่น้องอ่านบันทึกของท่านนักบุญแล้วรู้สึกอย่างไร)

 

_____________________________________________

“Take these out of here, and stop making

my Father’s house a marketplace.”

มิสซาประจำสัปดาห์

______________________________________________

‘What is this I hear about you? Prepare a full account of your

stewardship, because you can no longer be my steward.’

.
.

 

_______________________________________________

‘You cannot serve God and mammon.”

 

 

จันทร์ที่ 6

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 31 เทศกาลธรรมดา

อุทิศ วิญญาณครอบครัว “อาภรณ์รัตน์”, เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุล เปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, อากาทา ไพเราะ มณีสิน, หลุยส์ กีรติ-ดอมินิก ซาวีโอ อัครเดช ดุรงค์พันธุ์, ยวงบัปติสตา แสวง ศรจิตติ, มารีอาโยเซฟิน รัตนา พันธุมจินดา, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอา แดง แซ่ลิ้ม, มารีอา บรรจง สถิตย์ถาวร, ฟรังซีสโก ชอบ-มารีอา ประสาร มณีน้อย, ฟรังซีสโก ปรีชา-มารีอา อำพัน กานตานนท์, ดอนบอสโก แสวง โรจนะเสน, มารีอา ก้อนทอง วงศ์ก้อนทอง, เปาโล เสงี่ยม-เอลีซาเบธ จ่อน แววเกกี, มารีอา นปภัช เจนสุภาผล, ฟรังซิสโก กระแสร์ ไกรประสิทธิ์, อันเดร สละ โรจนะเสน, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, ยอแซฟ ไพฑูรย์ กรรณิการ์, มารีอามักดาเลนา เจริญ กรรณิการ์, มารีอา เยาวพา สัวบุตร, วิญญาณเด็กที่ถูกทำแท้ง, วิญญาณในไฟชำระ

อังคารที่ 7

19.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 31 เทศกาลธรรมดา

สุขสำราญ มารีอา ประภา ชลหาญ

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ ประมวล ชลหาญ, เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุล เปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, เบเนดิกโต ทวีป สิงห์สา, เปโตร พัศดุ กรรณิการ์, อากาทา ไพเราะ มณีสิน, มารีอาเทเรซา นงลักษณ์ จินดากุล, เซซีลีอา ละมูล ศรจิตติ, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร, วันเกิด โทมัส ธนบดี วายุวัฒนศิริ

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค,ยอแซฟ กระสาน ไกรประสิทธิ์, อัลฟอลโซ นรินทร์ ตราชูกุล, สมถวิล เลิศลักษณ์, ฟรังซีสโก ชาญ อานามนารถ, เปาโล ทนงศักดิ์ โนนใหญ่, มารีอา ยึด ฤกษ์พิชัย, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, มารีอา ก้อนทอง วงศ์ก้อนทอง, มารีอา เยาวพา สัวบุตร, วิญญาณในไฟชำระ

พุธที่ 8

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 31 เทศกาลธรรมดา

สุขสำราญ มารีอา ประภา ชลหาญ, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร, คุณดวงตา เลืองถิ และครอบครัว

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, มารีอา ประนอม ศิวะศรี, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุล เปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, อากาทา ไพเราะ มณีสิน, โทมา พยนต์-มารีอา โสน กายสุต, มารีอา เฟือง หอมวิลัย, อันนา วงษ์-มารีอา เขียน-ยวงบัปติสตา ล้วน, อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ยวงบัปติสตา พึงใจ ไกรบุญ, อากาทา จำปา ไกรบุญ, โยเซฟ พล.ต.ต.บุญจิตต์ พันธุมจินดา, มารีอา เยาวพา สัวบุตร, วิญญาณในไฟชำระ

งดมิสซา

พฤหัสฯที่ 9

06.00 น.

19.00 น.

ฉลองวันครบรอบการถวายพระวิหารลาเตรัน

งดมิสซา

งดมิสซา

ศุกร์ที่ 10

06.00 น.

19.00 น.

ระลึกถึง น.เลโอ พระสันตะปาปา และนักปราชญ์แห่งพระศาสนจักร

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุล เปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, ยวง ภูษิต-แอนดรูว์ อารมณ์, เปโตร สนอง สำอางค์, ลูกา ประยงค์ สอนมานะ, อากาทา ไพเราะ มณีสิน, มารีอา รัชนี อมัตติกุล, วิญญาณในไฟชำระและวิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เปาโล พลตรี สง่า-อันนา วิเชียร วิลัยทอง, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, มารีอา คาเช็ง แซ่กอ, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, มารีอา จินตนา แสงวณิช, อากาทา ไพเราะ มณีสิน, มารีอา เซี๊ยะกิม แซ่ชือ, มารีอา หยุ่นยิน แซ่ชือ, ยวงบัปติสตา พึงใจ ไกรบุญ, อากาทา จำปา ไกรบุญ, เบเนดิกโต ผล-มารีอา ไสว สุขเกษม, มารีอา ก้อนทอง วงศ์ก้อนทอง, มารีอา เยาวพา สัวบุตร, วิญญาณในไฟชำระ

เสาร์ที่ 11

06.00 น.

19.00 น.

ระลึกถึง น.มาร์ติน แห่งตูร์ พระสังฆราช

สุขสำราญ เพื่อสุขภาพ ยวงบัปติสตา เกษม-มารีอา นวลละออ ทรัพย์เจริญ, วันเกิด คุณณรงค์ ลักษมีวรานนท์ และครอบครัว

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, ดอมินิโก อุไร-โรซา เสนอ ศรีบุญเลิศ, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุล เปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, อันนา กาญจนา ธีรวิฑูร,เปโตร ธีระ ธีรวิฑูร, อันตน ชัยยศ ธีรวิฑูร, ยอแซฟ ชัยยุทธิ์ ธีรวิฑูร, มารีอา ประเสริฐ ธาดาประสิทธิ์, อากาทา ไพเราะ มณีสิน, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มารีอา ยินดี ธาราวร, เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, ครอบครัว ชนวัฒน์

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ยอแซฟ หมอวาศ-มารีอา สุด ประดิษฐ์จุสิน, ยอแซฟ วิณิน-มารีอา ชลูด พันธุมจินดา, ยอแซฟ พิพัฒน์-เฮเลนา อุไรลักษณ์ อิศรภักดี, มารีอามักดาเลนา ประสพศรี พันธุมจินดา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, มีคาแอล ประสิทธิ์-เอลิซาเบท ประทุม สิทธิ, เปโตร พงษ์ศักดิ์ สิทธิ, วิญญาณญาติพี่น้องตระกูล “ชนวัฒน์”, เปโตร จำนงค์-นางมันทนา งามศิริจิตต์, ยวงบัปติสตา เมธี อาภรณ์รัตน์, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ยอแซฟ ประสิทธิ์-มารีอา สุนี เอกะสิงห์, มารีอา สุขใจ-นายสมศักดิ์ งามศิริจิตต์, มารีอา ใช้กี แซ่เตีย, เปโตร ศราวุธ สุขเกษม, อันนา สมประสงค์ มุตธิกุล, มารีอา ก้อนทอง วงศ์ก้อนทอง, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, ยอแซฟ จีระศักดิ์ ชนวัฒน์, มารีอา เยาวพา สัวบุตร, วิญญาณในไฟชำระ

อาทิตย์ที่ 12

06.30 น.

08.30 น.

10.00 น.

16.00 น.

อาทิตย์ที่ 32 เทศกาลธรรมดา

สุขสำราญ ครอบครัว อักแนส ไฉน รอดงาม, คณะผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียนพันธะวัฒนา

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ พยุง-มารีอา อุทัย เอียงผาสุก, ลูซีอา อำภา-ด.ช.ไชยนันท์ รุจิพงศ์, เปโตร ประวิทย์-มารีอา วัชรี วิทวัสพงศ์, มัทธิว สง่า-อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ฟรังซีสโก เฉลิมพล-ยอแซฟ เฉลิมชัย-เปาโล เฉลิมชาติ แววเกกี, ร็อค เมือง-มารีอา กุหลาบ ดีสุดจิต, โทมา ขุนพิลาศ-มารีอา สวน กายสุต, มารีอา โสภาวรรณ-มารีอา สินี จันสวัสดิ์, มารีอา ประหยัด พู่ระหงษ์, เปโตร ราศรี-เทเรซา ฉอ้อน ทิวไผ่งาม, เปโตร ทวี ทิวไผ่งาม, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, เปาโล สุดใจ กายสุต, ฟรังซีสโก สุมิตร ศรจิตติ, ฟรังซีสโก สมพล ศุระศรางค์, อันนา กาญจนา ธีรวิฑูร, เปโตร ธีระ ธีรวิฑูร, อันตน ชัยยศ ธีรวิฑูร, ยอแซฟ ชัยยุทธิ์ ธีรวิฑูร, อากาทา ไพเราะ มณีสิน, ฟรังซิสโก สุทธิ-มารีอา สมร ชลหาญ, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ สัตบุรุษทุกครอบครัว

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, สุขภาพ เปาโล อภิวัฒน์ สุวรรณประดิษฐ์, คาธารีนา อโณทัย สุวรรณประดิษฐ์ และครอบครัว, ยอแซฟ นิติวุฒิ สุวรรณประดิษฐ์ และครอบครัว, มารีอา วิภาดา-แมรี่แอนด์ มารีพร ลิ้มสุธาโภชน์, มารีอา ธันยพร ศศิสุวรรณ และครอบครัว, ยอแซฟ สุชารีย์ แสงหาญ และครอบครัว, มีคาแอล พรพล พัธนพันธุ์, เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร, ครอบครัว คุณมานพ เจนผาสุก, หลุยส์ ปรีชาญาณ ประพิณวงศ์, ครอบครัว ชัยวัฒนพันธ์, ครอบครัว เลี้ยงเชวงวงศ์, ครอบครัว พึ่งผล, ครอบครัว ญะวงษา, ซีมอน บุญส่ง ดาวพิเศษ, นางฟูจิตต์ ณ บางช้าง, นายพิทูร สุวรรณชัย, ประสิทธิ์-มารีอา นุชนาถ-กฤต กิจวิวัฒนการ, มารีอา ปัณฑา-มารีอา เปี่ยมขวัญ ปัณฑวังกูร, แม่เสาวนีย์ เลาหไทยมงคล, ครอบครัว ปีเตอร์ สุนทร ปานฟัก, ครอบครัว ยวง พงษ์ศักดิ์ ธาราฉัตร, วิคตอเรีย ประทิน ชุณหกิจ, บรูโน ยรรยง ธีรานุวรรตน์, อันนา สมจิตร และครอบครัว, ครอบครัว นวลงาม-ครอบครัว ทองเจริญ, ครอบครัว มารีอา นลินา พฤกษอรุณ, ทุกคนในครอบครัว ดาวรัตนหงษ์, นางละออ เอี่ยมบำรุง, น.ส.สุวรรณา-นายพงษ์เทพ-นางลำเจียก ดาวรัตนหงษ์, คุณสาร์ธรา อุปรมัย, ครอบครัว ธัญพร กิจบำรุง, ครอบครัว ศตยุ ไชยสุวรรณ, นายมานพ ปัญจกะบุตร, นางมยุดี โชติสุต, น.ส.ชนิกานต์ โชติสุต, เทเรซา มณี โรจนะเสน, โมทนาคุณพระโต, โมทนาคุณแม่พระ

อุทิศ เรย์มองด์ ธานี ลวสุต, ครอบครัว ชื่นพุฒิ, อันนา สำรวม ชื่นพุฒิ, มารีอา ปิยะสุทธิ์ ใจสวัสดิ์ (ชื่นพุฒิ), มารีอา แผ้ว เทียนจุ้ย, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ยอแซฟ วิสิษฐ์-มาร์ธา สุดจิต มัจฉาชีพ, ฟรังซีสโก วิกรานต์ มีเฟื่องศาสตร์, นายชมภู เศรษฐกาญจน์, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุล เปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, เปโตร ศรีมงคล-เทเรซา เฉลา เพ็ญไพจิตร, ยอแซฟ ธนพันธ์ เพ็ญไพจิตร, ยอแซฟ วันชัย เทียนวัง, ยอห์น บัปติสต์ ชีวิต ทาระพันธ์, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, โจเซฟ สุวิชากร ชินะผา, อันนา เฉลียว เคนแก้ว และญาติพี่น้องที่ล่วงลับ, นายอำนวย บุณยรัตนพันธุ์, เปาโล วราห์ ปานวิลัย, ยอแซฟ พล.ต.ท.สุพจน์-นางอมรา-พล.ต.ต.ทวี ณ บางช้าง, มารีอา ทวี สุขชัย และญาติพี่น้องที่ล่วงลับ, มารีอา เงิน ธาราชัย, ฟรังซิสเซเวียร์ วิรัช-ยอแซฟ สมชัย อินทรสุขสันติ, มารีอา สมนึก คงเจริญ, ปู่ย่า-ตายาย ผู้มีพระคุณ, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, สกอลัสติกา สำอางค์ ดาวพิเศษ, เทเรซา สุวรรณี ขำขันทอง, ยอแซฟ บูชา-อันนา บุญยิ่ง-มัทธิว สมภาค-มัทธิว สมชาย-ฟรังซิส สมยศ, เทเรซา ไพเราะ สุขมี, นายเซียะ แซ่เอ็ง, ยอแซฟ สุรพล โมระเสริฐ, โรซารีอา นงนุช โรจนวิภาต, ฟรังซิสโก ธนัส ธนสมบูรณ์, ฟรังซิสโก อนิรุธ เกตุพันธุ์, ยากอบ โชติวิศิษฏ์ ประพิณวงศ์, เปาโล วันชัย หล่อวัฒนศิริกุล, ยอแซฟ พล.ต.ท.สุพจน์-นางอมรา-พล.ต.ต.ทวี ณ บางช้าง, มาเรีย สุพรรณี จันทรสันติ, ยวงบัปติสตา วิสารท ธีระจักร, อันเดร สมจิตร-ยอแซฟ สุรศักดิ์ มีขันทอง, ผู้ล่วงลับสกุล สังขรัตน์-มีขันทอง, แบร์นาแด๊ต สมสมร ลวสุต, นายจักรวาล กิตติสังวรา, มารีอา ลัดดา เยาวสังข์, เปโตร เฉลิม เยาวสังข์, เปโตร ครรชิต เยาวสังข์, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, ยวงบัปติสตา สุมน-มารีอา สุวรรณา ชินะผา, นางปรัศนี เทพสง่า, อันตน นิวัติ-มารีอามักดาเลนา ระพีพรรณ บรรเทิงจิต, เปโตร จำเนียร กิจสำเร็จ, มารีอา ระเบียบ วัฒนสุนทรฤทัย, ยออากิม หล่า จุลสุคนธ์, เต จุลสุคนธ์, มารีอา สมหมาย ฮีมินกูล, ยอแซฟ วีระศักดิ์ เลิศโสภา, ทวดน้อย-ทวดพรหม-ปู่ชู-ย่าใบ ลวดทอง, มารีอา ก้อนทอง วงศ์ก้อนทอง, เฮเลนา สมถวิล-ฟรังซิสเซเวียร์ ภิรมย์ เจริญศุข,พ่อธง เลาหไทยมงคล, บรรพบุรุษครอบครัว กิจวิวัฒนการ และเลาหไทยมงคล, สมเกียรติ แซ่โง้ว, สินธุ ล้อสีทอง, ฟรังซิสโก สุวงศ์ มโนมัธย์, วิญญาณพลมารีย์ผู้ล่วงลับและวิญญาณในไฟชำระ (เปรสิเดียมพระมารดาคริสตังทั้งหลาย), มารีอา เยาวพา สัวบุตร, เปาโล ห้อ-มารีอา ฉิด เห็นสว่าง, วิญญาณเด็กที่ถูกทำแท้ง, วิญญาณในไฟชำระ

อุทิศ เปาโล ศิริ-มารีอา วิจิตร พีรมนตรี, มารีอา ชูชื่น ธนสมบูรณ์, ยอห์น บัปติสต์ ชุติพนธ์ ธนสมบูรณ์, มารีอา เนย-เอลิซาเบท ซอน นามวงศ์, เทเรซา นัฏ ยอดประเสริฐ, อัลแซลโม สมพงษ์ ลวสุต, เปาลีนุส วิโรจน์-ลูซีอา อำภา รุจิพงศ์, มารีอา วัชรี วิทวัสพงศ์, มัทธิว วรพล ชัยวัฒนไชย, มีคาแอล พูนศักดิ์ รื่นหาญ, มารีอา อำไพ แซ่แต้, แม่ซ่อนกลิ่น สงวนทรัพย์, ยวงบัปติสตา สนธิลักษณ์ สนเจริญ, วิญญาณในไฟชำระและวิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง(581)

 

Saturday of the Thirty-first week in Ordinary Time

11 November 2017

Saint of the day

St. Martin of Tours,

Bishop

(† 397) –

Memorial

________________________________________________

Dedication of the Basilica of St. John Lateran in Rome – Feast

9 November 2017

Feast

The Dedication of the Lateran Basilica in Rome –

Feast

ขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม 

_______________________________________________

PLEASE JOIN

DAILY MASS & SUNDAY MASS

READ

DAILY GOSPEL OF THE LORD JESUS

with

DAILY COMMENTARY OF THE DAY

and

SAINTS OF THE DAY

ALSO READ

From

SAINT FRANCIS XAVIER NEWSLETTER IN THAI

NEWSLETTER IN THAI

THANK YOU

***********************************************

THE LORD IS KIND AND MERCIFUL

 #############################################

29 October 2017. Saint Francis Xavier Newsletter. ปีที่ 51 ฉบับที่ 44 วันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2017

St. Francis Xavier Church Newsletter.

ปีที่ 51  ฉบับที่  44  วันอาทิตย์ที่   29 ตุลาคม  2017

___________________________________

อาทิตย์ที่ 30 เทศกาลธรรมดา

ปีที่ 51 ฉบับที่ 44 วันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2017

“Teacher, which commandment in the law is the greatest?”

อย่ารักแต่ปาก

    ข้อคิดของวันนี้ เกี่ยวเนื่องกันกับข้อคิดของสัปดาห์ที่แล้วอย่างลงตัว

    หัวข้อแบ่งปันของสัปดาห์ที่แล้วก็คือ “เป็นคริสตชนที่ดี ก็ต้องเป็นคนไทยที่ดี” ด้วยการปฏิบัติตนนอบน้อมเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งสอน ทั้งของพระเยซูคริสตเจ้าและขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 อย่างเคร่งครัด

    คำสั่งสอนของพระเยซูคริสตเจ้าเป็นคำสั่งสอนในเรื่องของความรัก โดยนักบุญเปาโลได้เสนอแนวทางในการปฏิบัติ ในจดหมายของท่านถึงคริสตชนชาวโครินธ์ ฉบับที่ 1 บทที่ 13 ข้อ 4 ถึง 7

    ความหมายของความรัก  ไม่ใช่แค่ความรู้สึกรัก หรือชอบ  แต่ความรักเป็นการลงมือปฏิบัติ และในการลงมือปฏิบัติความรัก มักจะนำไปสู่ความเจ็บปวดของชีวิต ดังเช่นความรักของพระเยซูคริสตเจ้า นำพระองค์ไปสู่ความเจ็บปวดและความตายบนไม้กางเขน

    ในคำอธิบายเรื่องของความรักในข้อคิดฉบับที่แล้ว เพื่อจะแสดงความรักในรูปแบบต่าง ๆ ตามที่แยกแยะให้ดูจากจดหมายของนักบุญเปาโลถึงคริสตชนชาวโครินธ์ในฉบับที่กล่าวถึงข้างต้น ในจดหมายฉบับนั้นได้แยกแนวปฏิบัติความรักไว้ 15 รูปแบบ แต่ในความเป็นจริงแล้ว ความรักไม่มีพรมแดน ดังนั้น การปฏิบัติความรักจึงไม่มีขีดจำกัด ขึ้นอยู่กับสถานการณ์จะเรียกร้อง ซึ่งจะแสดงความรักอย่างไร พระจิตเจ้าเองจะเป็นผู้ชี้แนะ ในการปฏิบัติความรัก เราจะต้องตัดนิสัยเลว ๆ ของเราที่ทำร้ายผู้อื่นในรูปแบบต่าง ๆ ดังระบุไว้ในสารวัดฉบับที่แล้วว่าในการปฏิบัติความรัก 15 ข้อ เราก็จะต้องตัดความชั่ว 15 ชนิดออกจากชีวิตของเรา

    ส่วนองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 พระองค์ก็ได้มอบคำสอนแห่งความรักของพระองค์ไว้ให้แก่ประชาชนคนไทยใน หลักคุณธรรม 4 ประการ ของพระองค์ท่าน ถ้าเราอ่านคำสอนของพระองค์ท่านอย่างพินิจพิจารณา เราจะพบว่า พระองค์ทรงสอนให้เรารักผู้อื่น รักบ้านเมือง และรักประเทศชาติ ด้วยการตัดใจตัวเอง ลด ละ เลิก กิเลlตัณหา และความเห็นแก่ตัว คำถามคือ ทำไมจึงจะต้องตัดใจตัวเอง? เหตุผลสำคัญของพุทธศาสนาก็คือ มนุษย์ชอบยึดมั่นในสิ่งที่เรียกว่า อัตตา หรือ ตัวตนของตนเอง และเวลาใดที่เรายึดในอัตตา เราก็จะแสวงหาแต่ประโยชน์เข้าตัวเอง โดยไม่คิดถึงประโยชน์ของผู้อื่น “ใครจะเป็นอะไรก็ช่างมัน กูจะเอาผลประโยชน์ส่วนตนของกูไว้ก่อน”

    พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงสอนให้เรา เลิกเห็นแก่ตัว และ ขอให้คิดถึงประโยชน์ของคนอื่นเป็นอันดับแรก

    พระเยซูเจ้าในพระวรสารวันนี้ก็ตรัสไว้เช่นเดียวกันว่า “ท่านต้องรักเพื่อนมนุษย์เหมือนรักตนเอง”

    เราได้ถวายดอกไม้จันทน์ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ดอกไม้จันทน์ได้ถูกเผาเสร็จสิ้นไปแล้ว ทุกอย่างจบ แต่สิ่งที่ไม่ควรจบ ก็คือ เราควรจะเผากิเลสตัณหา ความชั่ว ความเลวในตัวเรา เพื่อให้กิเลสตัณหา รวมทั้งความชั่ว ความเลวนานาชนิดเหล่านั้นที่อยู่ในตัวเรา ให้ค่อย ๆ หมดไปเพื่อเป็นพระราชกุศลถวายแด่พระองค์ท่าน เป็นการเผาตลอดชีวิตจนกว่าเราจะตาย เป็นการเผาที่มีคุณค่า อันจะทำให้ชีวิตของเราสวยงาม เป็นดอกไม้แห่งจิตวิญญาณที่บริสุทธิ์ผุดผ่องและสวยสดงดงาม

    ส่วนต้นดอกดาวเรือง ต่อจากนี้อาจจะถูกปล่อยปละละเลย และอาจจะเริ่มเหี่ยวเฉาไปบ้าง แต่ถ้าเราจะปลูกคุณธรรมความดีไว้ในชีวิตของเรา คุณธรรมความดีก็จะเจริญงอกงามในชีวิต สิ่งนี้ก็จะเป็นการถวายพระเกียรติแด่พระองค์ท่าน และจะเป็นสิ่งที่มีคุณค่าแบบชนิดที่ไม่ดับสูญ ดังนั้น เชิญชวนทุกท่าน เผากิเลสตัณหา และปลูกคุณธรรม ในชีวิตของเรา ถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า และถวายแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เป็นการบูชาด้วยชีวิตที่บริสุทธิ์ผุดผ่องแทนการถวายด้วยดอกไม้ธูปเทียนที่มีแต่จะอับเฉา และหลอมละลายไป

                            สวัสดี

                       คุณพ่อ สานิจ สถะวีระวงส์

_________________________________________

Jesus called to her and said, “Woman, you are set free of your infirmity.”

He laid his hands on her, and she at once stood up straight and glorified God.

ประชาสัมพันธ์

 1. ขอเชิญพี่น้องร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ ปิดเดือนแม่พระ ในวันอังคารที่ 31 ตุลาคม ศกนี้

    เวลา 19.00 น. มีถวายช่อดอกไม้

 1. วันภาวนาอุทิศแด่ผู้ล่วงลับ (2 พฤศจิกายน)

    วันพฤหัสฯที่ 2 พฤศจิกายน ศกนี้ จะมีมิสซาระลึกถึงผู้ล่วงลับ – บรรพชนของลูกวัดและญาติที่ฝากร่างไว้ในสุสานวัดนักบุญฟรังซิสฯของเรา มิสซาที่สุสาน เวลา 19.00 น.

 1. พระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์อุทิศแก่ผู้ล่วงลับ โอกาสระลึกถึงผู้ล่วงลับ

    ระหว่างวันที่ 1 – 8 พฤศจิกายน พระศาสนจักรเปิดโอกาสให้พี่น้องคริสตชน สามารถรับพระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์ได้วันละ 1 ครั้ง เพื่ออุทิศแก่ผู้ล่วงลับ

        เงื่อนไขการได้รับพระคุณการุณย์ ก็คือ การไปเยี่ยมสุสาน หรืออย่างน้อยส่งความคิดถึงถึงบรรดาผู้ล่วงลับ รับศีลอภัยบาป ศีลมหาสนิท (จะรับศีลมหาสนิทภายหลังในช่วงเวลาประมาณหนึ่งสัปดาห์ก็ได้) สวดบทข้าพเจ้าเชื่อในพระเจ้า บทข้าแต่พระบิดา และบทวันทามารีย์ หรือสวดบทภาวนาอื่นตามความศรัทธาของแต่ละคนก็ได้ ทั้งนี้ เพื่อพระประสงค์ของสมเด็จพระสันตะปาปา

        และขอเชิญชวนพี่น้องทุกท่านไปเยี่ยมหลุมศพของผู้ที่เราเคารพรัก ทำความสะอาดหลุมศพ ประดับด้วยดอกไม้ จุดเทียน และสวดภาวนาอุทิศแด่ผู้ล่วงลับเป็นพิเศษในโอกาสนี้

 1. ส่งศีลศุกร์ต้นเดือน

    พระสงฆ์จะไปเยี่ยมและส่งศีล ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย

    ในวันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน ศกนี้

 1. พิธีโปรดศีลล้างบาปเด็ก (เดือนพฤศจิกายน)

    วันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน ศกนี้ ในมิสซารอบ 10.00 น.

    ผู้ปกครองแจ้งความประสงค์ได้ที่สำนักงานวัด

__________________________________________

“It is like yeast that a woman took and mixed in with three measures

of wheat flour until the whole batch of dough was leavened.”

รายชื่อบ้านที่เป็นศูนย์รวมสวดในหมู่บ้าน

เดือนตุลาคม 2560

 

    จันทร์ที่ 30 ตุลาคม        โรงเรียนเซนต์ฟรังฯ

 

หมายเหตุ   

 •  วันอังคารที่ 31 ตุลาคม มิสซาปิดเดือนแม่พระที่วัด

                    เวลา 19.00 น. (มีถวายช่อดอกไม้)

 • บ้านที่เป็นศูนย์รวมสวด จัดพระแท่นดังนี้

        + ปูผ้าปูโต๊ะสีขาว หรือสีอ่อนตามที่บ้านท่านมี

        + ตั้งกางเขน เทียน ดอกไม้ แม่พระ

        + คณะนำสวดจะไปถึงบ้านท่านหลังวัดเลิก เวลาประมาณ 19.40 น.

___________________________________________

When Jesus saw the crowds, he went up the mountain,

and after he had sat down, his disciples came to him.

1 OUR FATHER 375px-Bloch-SermonOnTheMount

ประชาสัมพันธ์จากสภาภิบาลผู้รับใช้พี่น้อง

    ขอเชิญชวนพี่น้องทุกท่าน รวมพลังร่วมบริจาคปัจจัยต่าง ๆ เพื่อเป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยงอาหารในวันฉลองวัดของเรา (ทุกวันเสาร์ – อาทิตย์ ภายในเดือนพฤศจิกายน ศกนี้ ทุกรอบมิสซา) สภาภิบาลจะเริ่มตั้งโต๊ะรับบริจาคแล้วนะคะ

    ขอขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะ

____________________________________________

Jesus said to his disciples: “When the Son of Man comes in his glory, and all the angels

with him, he will sit upon his glorious throne, and all the nations will be assembled before him”

สภาภิบาลวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

สวัสดีค่ะพี่น้องที่รัก

    สภาพความเป็นจริงในโลกปัจจุบันและสังคมไทย ส่งผลต่อสภาพการใช้ชีวิตของทุกคนในสังคม ผู้คนต้องดิ้นรนทำงานหนักขึ้น เพื่อหารายได้มาจุนเจือค่าครองชีพ ที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง การดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดเช่นนี้ กระทบต่อสำนึกด้านจริยธรรม ถึงขั้นที่การแสวงหาอำนาจและความร่ำรวย กลายเป็นปัจจัยในการกำหนดการตัดสินใจ แทนที่จะเป็นความรู้สึกผิดชอบชั่วดี การทุจริตหรือการคดโกง กลายเป็นพฤติกรรมที่ได้รับการยอมรับจากสังคมในวงกว้าง

    โลกีย์นิยม วัตถุนิยม ทำให้คนจำนวนมาก ยอมทำทุกอย่างเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินเงินทอง

 • บิดามารดาบางส่วนก็แทบจะทิ้งลูก ๆ จนหมดสิ้น เพื่อการแสวงหาเงินตรา บางส่วนหันไปทำแท้ง เพื่อไม่ให้ทารกที่เกิดมาเป็นเสี้ยนหนามของชีวิต

 • ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีด้านการสื่อสาร ทำให้คนรุ่นใหม่ใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ในโลกออนไลน์ หลงเข้าไปอยู่ในโลกเสมือนจริง แทนที่จะใช้เวลากับคนจริง ๆ และแทนที่จะใช้เครื่องมือเหล่านี้ เพื่อทำประโยชน์ให้แก่ตนเองและผู้อื่น พวกเขากลับเสียเวลาไปกับการเล่นเกมส์คอมพิวเตอร์ การสนทนาออนไลน์ที่ไร้สาระ การโพสต์รูปหรือข้อความที่ขาดความรอบคอบ หรือการตกเป็นเหยื่อของการพนันโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ จึงติดกับดักของสื่อออนไลน์ที่เรียกว่า โลกเสมือนจริง นี้ได้โดยง่าย

 • การรุดหน้าของพัฒนาการด้านวัตถุที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนี้ จึงส่งผลให้วิถีชีวิตศีลธรรมและจริยธรรมเสื่อมลงอย่างรวดเร็ว ขาดความใส่ใจด้านศาสนาและวัฒนธรรมอันดีงาม

 • สรุปได้ว่า สิ่งที่สะท้อนสภาพของสังคมในปัจจุบันได้อย่างตรงประเด็นที่สุดคือ “เศรษฐกิจก้าวหน้าแต่กลับไม่ส่งเสริมคุณค่าและความดีส่วนรวม

(จากกฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ คริสตศักราช 2017)

__________________________________________

On a sabbath Jesus went to dine at the home of one of the leading

Pharisees, and the people there were observing him carefully.

_______________________________________________

When you are invited by someone to a wedding banquet, do not recline at table in the place of honor.

A more distinguished guest than you may have been invited by him,

 

มิสซาประจำสัปดาห์

จันทร์ที่ 30

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 30 เทศกาลธรรมดา

อุทิศ วิญญาณครอบครัว “อาภรณ์รัตน์”, เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุล เปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, อากาทา เง็ก แซ่กัง, เปโตร เฮี่ยงลี่ แซ่อุน, เทเรซา หลู แซ่ตั้ง, ยอแซฟ ซั่งเจี่ย แซ่โจว, เปาโล ศิริ รัตนกรัณฑ์, อากาทา ไพเราะ มณีสิน, อันตน ปรีดา ศาตะมาน, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอา บรรจง สถิตย์ถาวร, ฟรังซีสโก ชอบ-มารีอา ประสาร มณีน้อย, ฟรังซีสโก ปรีชา-มารีอา อำพัน กานตานนท์, เปาโล เสงี่ยม-เอลีซาเบธ จ่อน แววเกกี, ฟรังซิสโก กระแสร์ ไกรประสิทธิ์, อันนา อุไร ไอยรา (ครบ 1 ปี), อากุสติโน ยงยุทธ อภิชาตะพงศ์, เปาโล เซ้ง เกตุเวช, อันเดร สละ โรจนะเสน, วิญญาณเด็กที่ถูกทำแท้ง, วิญญาณในไฟชำระ

 

_______________________________________________

Commemoration of All the Faithful Departed (All Souls)

2 November 2017

The Commemoration of all of the Faithful Departed

อังคารที่ 31

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 30 เทศกาลธรรมดา

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ ประมวล ชลหาญ, เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุล เปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, ฟรังซิสเซเวียร์ พัฒนา รัตนกรัณฑ์, อากาทา ไพเราะ มณีสิน, เทเรซา ศรีลำยอง ศาตะมาน, มารีอาโยเซฟิน รัตนา พันธุมจินดา, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค,ยอแซฟ กระสาน ไกรประสิทธิ์, อัลฟอลโซ นรินทร์ ตราชูกุล, สมถวิล เลิศลักษณ์, อันนา บุญนาค จินดาวรรณ, มารีอา นิตยา ศรีเนตร,เอลีซาแบธ อารี อภิชาตะพงศ์, มารีอา จันทร์ เกตุเวช, วิญญาณในไฟชำระ

พุธที่ 1

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 30 เทศกาลธรรมดา

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุล เปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, มารีอา ประนอม ศิวะศรี, อันนา นภาภรณ์ ปัญจศิริ, อากาทา ไพเราะ มณีสิน,มารีอา ทองคำ เชื้อชมบุญ, มารีอาเทเรซา นงลักษณ์ จินดากุล, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร, คุณดวงตา เลืองถิ และครอบครัว

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, อันนา วงษ์-มารีอา เขียน-ยวงบัปติสตา ล้วน, เอลิซาเบท บรรจง ตะนุรานนท์, มารีอา พรศรี สุวรุจิพร, ฟรังซีสโก ชาญ อานามนารถ, โรโดโฟ้-ริซาลิน่า-เฟอร์มิน่า แมนซาโน่, เซซีลีอา ยุพิน เจี่ยจวบสิน, มารีอา ซ้วน เกตุเวช, พี่เปี๊ยก RED CAP การบินไทย, วิญญาณในไฟชำระ

 

พฤหัสฯที่ 2

06.00 น.

19.00 น.

วันภาวนาอุทิศแด่ผู้ล่วงลับ

อุทิศ ฟรังซิสโก สุทธิ-มารีอา สมร ชลหาญ, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, เปาโล สุดใจ กายสุต, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุล เปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, อันนา เพียงเดือน กระทอง, เทเรซา ไพบูลย์ แก้วคำใส, อันนา บุญช่วย ศีลประเสริฐ, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, อากาทา ไพเราะ มณีสิน, เปโตร ปอลทอง เชื้อชมบุญ, นางนิตยา-นายประชุม กาญจนวรกุล, โยเซฟ พล.ต.ต.บุญจิตต์ พันธุมจินดา, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค,อันเดร ฟา-มาร์ธา แจง บุญครอง, วิญญาณครอบครัว กลิ่นวิบูลย์, เทเรซา ศศิธร สุวรุจิพร, ยอแซฟ สวัสดี-อาคาทา มาลี-ลอเรนซ์ วสิงห์-โรซา แก้ว, มารีอา วาแรน บุญเสริมทรัพย์, มารีอา เฟือง หอมวิลัย, กาโรโล พิชัย สกุลทอง, เปโตร จำลอง-มาร์ธา ลาย อุปพันธุ์, ฟรังซิสโก นพรัตน์ เกตุเวช, วิญญาณในไฟชำระและวิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง

ศุกร์ที่ 3

06.00 น.

19.00 น.

น.มาร์ติน เด ปอเรส นักบวช

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุล เปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, ยวงบัปติสตา ชุน-มารีอา หวุน-มารีอา ทองสุข ธาดาประสิทธิ์, เปาโล วิชัย-เทเรซา สมพิศ ธาราฉัตร, อากาทา ไพเราะ มณีสิน, ยอแซฟ บู๊ ธนสมบูรณ์, มารีอา รัชนี อมัตติกุล, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร, ดอมินิก อภิชาติ ไทยตรง

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เปาโล พลตรี สง่า-อันนา วิเชียร วิลัยทอง, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, มารีอา คาเช็ง แซ่กอ, อากาทา ไพเราะ มณีสิน, เทเรซา กนกอร เพชรเทศ, มารีอา มักดาเลนา ถนอม สุระสรางค์, มารีอา เซี๊ยะกิม แซ่ชือ, มารีอา หยุ่นยิน แซ่ชือ, มารีอา สร้อย โรจนะเสน, มารีอา หนุน สาราจิตต์, เปโตร ป๋อง สุภาจักร, มารีอา เฮื้อ สุภาจักร, ยวง เสวย สาราจิตต์, มารีอา สมาน สาราจิตต์, ลูกา สมยศ สาราจิตต์, ยอแซฟ ไชยยา สาราจิตต์, วิญญาณในไฟชำระ

______________________________________________

All Saints

01 November 2017

All Saints – Solemnity

tutti_i_santi_ai

เสาร์ที่ 4

06.00 น.

19.00 น.

ระลึกถึง น.ชาร์ลส์ โบโรเมโอ พระสังฆราช

สุขสำราญ ฟรังซิสเซเวียร์ อภินันท์ ทรัพย์ธนมั่น

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, ดอมินิโก อุไร-โรซา เสนอ ศรีบุญเลิศ, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุล เปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, อันนา กาญจนา ธีรวิฑูร, เปโตร ธีระ ธีรวิฑูร, อันตนชัยยศ ธีรวิฑูร, ยอแซฟ ชัยยุทธิ์ ธีรวิฑูร, มารีอา ประเสริฐ ธาดาประสิทธิ์, อากาทา ไพเราะ มณีสิน, มารีอา สมร ธนสมบูรณ์, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มารีอา ยินดี ธาราวร, เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, ครอบครัว ชนวัฒน์, ฟรังซิสเซเวียร์ อภินันท์ ทรัพย์ธนมั่น

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, มารีอามักดาเลนา ประสพศรี พันธุมจินดา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, มีคาแอล ประสิทธิ์-เอลิซาเบท ประทุม สิทธิ, เปโตร พงษ์ศักดิ์ สิทธิ, วิญญาณญาติพี่น้องตระกูล “ชนวัฒน์”,เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เปโตร จำนงค์-นางมันทนา งามศิริจิตต์, ยวงบัปติสตา เมธี อาภรณ์รัตน์, อันนา สมประสงค์ มุตธิกุล,ยอแซฟ ประสิทธิ์-มารีอา สุนี เอกะสิงห์, มารีอา สุขใจ-นายสมศักดิ์ งามศิริจิตต์, มารีอา ใช้กี แซ่เตีย, เปโตร ทิพย์-มัทธิว ซ้าง บุญเจือ, เทเรซา ประภา-เรือตรี ปรีชา-ฟรังซิสโก ภานพ เนตรายน, โทมัส มะกอก โรจนะเสน, ยอแซฟ จีระศักดิ์ ชนวัฒน์, วิญญาณในไฟชำระ

อาทิตย์ที่ 5

06.30 น.

08.30 น.

10.00 น.

16.00 น.

สมโภชนักบุญทั้งหลาย

สุขสำราญ ครอบครัว อักแนส ไฉน รอดงาม, ครอบครัว เซซีลีอา ไพลิน กายสุต, คณะผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียนพันธะวัฒนา

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ พยุง-มารีอา อุทัย เอียงผาสุก, ลูซีอา อำภา-ด.ช.ไชยนันท์ รุจิพงศ์, เปโตร ประวิทย์-มารีอา วัชรี วิทวัสพงศ์, มัทธิว สง่า-อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ฟรังซีสโก เฉลิมพล-ยอแซฟ เฉลิมชัย-เปาโล เฉลิมชาติ แววเกกี, ร็อค เมือง-มารีอา กุหลาบ ดีสุดจิต,เปาโล ไพศาล ดีสุดจิต, มารีอา โสภาวรรณ-มารีอา สินี จันสวัสดิ์, มารีอา ประหยัด พู่ระหงษ์, เปโตร ราศรี-เทเรซา ฉอ้อน ทิวไผ่งาม,เปโตร ทวี ทิวไผ่งาม, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, เปาโล สุดใจ กายสุต, ฟรังซีสโก สุมิตร ศรจิตติ, ฟรังซีสโก สมพล ศุระศรางค์, มารีอา ประไพ-ยอแซฟ สังคม แตงแก้ว, เซซีลีอา ยุพิน เจียจวบสิน, มารีอา ลำใย มาลีวงศ์, ยอแซฟ สายัณห์ จันทร์กระจ่าง, อันนา กาญจนา ธีรวิฑูร, เปโตร ธีระ ธีรวิฑูร, อันตน ชัยยศ ธีรวิฑูร, ยอแซฟ ชัยยุทธิ์ ธีรวิฑูร, อากาทา ไพเราะ มณีสิน, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ สัตบุรุษทุกครอบครัว

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, คาธารีนา อโณทัย สุวรรณประดิษฐ์ และครอบครัว, ยอแซฟ นิติวุฒิ สุวรรณประดิษฐ์ และครอบครัว, สุขภาพ เปาโล อภิวัฒน์ สุวรรณประดิษฐ์, มารีอา วิภาดา-แมรี่แอนด์ มารีพร ลิ้มสุธาโภชน์, มารีอา ธันยพร ศศิสุวรรณ และครอบครัว, ยอแซฟ สุชารีย์ แสงหาญ และครอบครัว, มีคาแอล พรพล พัธนพันธุ์, เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร, ครอบครัว คุณมานพ เจนผาสุก, หลุยส์ ปรีชาญาณ ประพิณวงศ์, ครอบครัว พึ่งผล, ครอบครัว พิชัยรัฐ, ครอบครัว เลี้ยงเชวงวงศ์, ครอบครัว จรุไพรวัลย์, เทเรซา แก้วจิต สงวนบุญ และครอบครัว, ครอบครัว ญะวงษา, ซีมอน บุญส่ง ดาวพิเศษ, ครอบครัว รวมสำราญ, นางฟูจิตต์ ณ บางช้าง, นายพิทูร สุวรรณชัย, วิคตอเรีย ประทิน ชุณหกิจ, บรูโน ยรรยง ธีรานุวรรตน์, ครอบครัว ชัยวัฒนพันธ์, ครอบครัว สิทธิ, ครอบครัว เหลืองจินดารัตน์-แมนซาโน่, เทเรซา นาตยา-มารีอา สุรวี มณีรัตน์, น.ส.ชรัตน์ อรุณโรจน์, ครอบครัว แพททริก ปณิธิ ยิ้มเจริญ, ดอมินิก ซาวีโอ อลงกต-ยวงบอสโก อติชาต-ยวงบอสโก ณัฏชัยยชญ์ ปิติสันต์, นายพงษ์เทพ-นางลำเจียก-น.ส.สุวรรณา-น.ส.ศิโยน ดาวรัตนหงษ์, น.ส.บุษพร วิเศษโวหาร, ยายเตี้ย(แม่พี่อ้อม), คุณธีรวัฒน์-คุณธิดา สินสืบผล, ประสิทธิ์-มารีอา นุชนาถ-กฤต กิจวิวัฒนการ, มารีอา ปัณฑา-มารีอา เปี่ยมขวัญ ปัณฑวังกูร, แม่เสาวนีย์ เลาหไทยมงคล, คุณสาร์ธรา อุปรมัย, มารีอา ศิวิณี ณ แพทยงค์, มารีอา จงกล กิจสำเร็จ, อัญชลี วิพัทนะพร, สังคม พนมอุปถัมภ์, อันนา ดิ่ว วิพัทนะพร และลูกหลานเหลน, เทเรซา มณี โรจนะเสน, ฟรังซิสเซเวียร์ ประเทือง โรจนะเสน, อักแนส สุภาภรณ์ รักผกาวงศ์, เทเรซา พรไพลิน รักผกาวงศ์, มารีอา พรพนิต รักผกาวงศ์, มารีอา กัลยา โรจนะเสน, โมทนาคุณพระโต, โมทนาคุณแม่พระ

อุทิศ เรย์มองด์ ธานี ลวสุต, ครอบครัว ชื่นพุฒิ, อันนา สำรวม ชื่นพุฒิ, มารีอา ปิยะสุทธิ์ ใจสวัสดิ์ (ชื่นพุฒิ), นายชมภู เศรษฐกาญจน์,มารีอา แผ้ว เทียนจุ้ย, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ยอแซฟ วิสิษฐ์-มาร์ธา สุดจิต มัจฉาชีพ, ฟรังซีสโก วิกรานต์ มีเฟื่องศาสตร์, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, โจเซฟ สุวิชากร ชินะผา, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุล เปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, เปโตร ศรีมงคล-เทเรซา เฉลา เพ็ญไพจิตร, ยอแซฟ ธนพันธ์ เพ็ญไพจิตร, ยอแซฟ วันชัย เทียนวัง,ยอห์น บัปติสต์ ชีวิต ทาระพันธ์, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, ยอแซฟ พล.ต.ท.สุพจน์-นางอมรา-พล.ต.ต.ทวี ณ บางช้าง, ฟรังซิสเซเวียร์ วิรัช-ยอแซฟ สมชัย อินทรสุขสันติ, ลูซีอา ชุบ เพิ่มทอง, มารีอา ทวี สุขชัย และญาติพี่น้องที่ล่วงลับ, โรซา ลำใย-เปโตร อำนวย-เทเรซา บุญยัง สังขรัตน์, คุณพ่อสมหมาย ณ ป้อมเพ็ชร, เปโตร สมศักดิ์ ยังนึก, มารีอา ทัน-เปโตร คำ-เปาโล สุรเชษฐ์-มารีอา มินตรา-ลุงชวน, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, นายเซียะ แซ่เอ็ง, มารีอา สมนึก คงเจริญ, ยอแซฟ อภิชาติ ชวประพันธ์, เปาโล ไพศาล-มารีอา จรัสศรี ดีสุดจิต, เทเรซา ปราณี สุริยะโภคา, ยากอบ โชติวิศิษฏ์ ประพิณวงศ์, เปาโล วันชัย หล่อวัฒนศิริกุล, ตระกูล สกุลทอง, นายทวีศักดิ์ ศรีวรขาน, นายสหพล ศรีวรขาน, ยอแซฟ สนิท-ปุลเกรีอา สิรินทร์-เซซีลีอา อำพัน ปิติสันต์, เปาโล ปรีดา กาญจนเจริญ, โยเซฟ สุรปรีชา กาญจนเจริญ, ยอแซฟ พล.ต.ท.สุพจน์-นางอมรา-พล.ต.ต.ทวี ณ บางช้าง, มาเรีย สุพรรณี จันทรสันติ, ยวงบัปติสตา วิสารท ธีระจักร, อันเดร สมจิตร-ยอแซฟ สุรศักดิ์ มีขันทอง, แบร์นาแด๊ต สมสมร ลวสุต, นายจักรวาล กิตติสังวรา, มารีอา ลัดดา เยาวสังข์, เปโตร เฉลิม เยาวสังข์, เปโตร ครรชิต เยาวสังข์, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, มารีอามักดาเลนา จงกลณี-ดอมินิโก สุมล พิชัยรัฐ, ยอแซฟ มาโนช มโนลม้าย, ยอแซฟ วิเชียร สิทธิสันต์, เทเรซา ไพเราะ สุขมี, ยวงบัปติสตา สุมน-มารีอา สุวรรณา ชินะผา, ปรัศนี เทพสง่า, มารีอา ผาณิต ภู่เย็น, ฟรังซิสโก วราวุฒิ เจริญสินธุ์, อันตน นิวัติ-มารีอามักดาเลนา ระพีพรรณ บรรเทิงจิต, นายห้งจิง แซ่เล้า, นางหลีเกียง แซ่ฉั่ว, โทมัส เจริญ-อันนา มิ่งขวัญ วิพัทนะพร, ปู่ย่าตายาย ญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้ว, ยอแซฟ วีระศักดิ์ เลิศโสภา, มีคาแอล ประสิทธิ์-เอลิซาเบธ ประทุม สิทธิ, อักแนส พิสมัย ชนวัฒน์, ลูซีอา สาคร สังขรัตน์, กิ๊ดเก๊ยะ แซ่หลาย, สกอลัสติกา สำอางค์ ดาวพิเศษ, ปู่ย่าอาน-ตายายแฮว, เปโตร ลึก พนมอุปถัมภ์, ญาติพี่น้องที่ล่วงลับ, โรซา ประพิณ-มัทเธว ประสิทธิ์ รจิตธำรง, เฮเลนา สมถวิล-ฟรังซิสเซเวียร์ ภิรมย์ เจริญศุข, พ่อธง เลาหไทยมงคล, บรรพบุรุษครอบครัว กิจวิวัฒนการ และเลาหไทยมงคล, สมเกียรติ แซ่โง้ว, สินธุ ล้อสีทอง, เปาโล ห้อ-มารีอา ฉิด เห็นสว่าง, วิญญาณในไฟชำระ

อุทิศ เปาโล ศิริ-มารีอา วิจิตร พีรมนตรี, มารีอา ชูชื่น ธนสมบูรณ์, ยอห์น บัปติสต์ ชุติพนธ์ ธนสมบูรณ์, มารีอา เนย-เอลิซาเบท ซอน นามวงศ์, เทเรซา นัฏ ยอดประเสริฐ, เปาลีนุส วิโรจน์-ลูซีอา อำภา รุจิพงศ์, มารีอา วัชรี วิทวัสพงศ์, เซซีลีอา แน่งน้อย อาภรณ์รัตน์, ยวงบัปติสตา หวล อาภรณ์รัตน์, มัทธิว วรพล ชัยวัฒนไชย, ฟรังซิสโก วิชิต วงศ์สิทธิ์, ฟรังซิสโก ประดุม-มารีอา มาลี พันธุมจินดา,มีคาแอล พูนศักดิ์ รื่นหาญ, มารีอา อำไพ แซ่แต้, แม่ซ่อนกลิ่น สงวนทรัพย์, ยวงบัปติสตา สนธิลักษณ์ สนเจริญ, อันนา ซอย-ยอแซฟ มานิตย์ รอดเสียงล้ำ, เปโตร จีระศักดิ์ วัฒนโยธิน, วิญญาณในไฟชำระและวิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง(581)-

ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม 

ขอบคุณครับ

 

____________________________________________

PLEASE JOIN

DAILY MASS & SUNDAY MASS

READ

DAILY GOSPEL OF THE LORD JESUS

with

DAILY COMMENTARY OF THE DAY

and

SAINTS OF THE DAY

ALSO READ

From

SAINT FRANCIS XAVIER NEWSLETTER IN THAI

NEWSLETTER IN THAI

THANK YOU

***********************************************

“This is my commandment:

Love one another as I love you.”

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

THE LORD IS KIND AND MERCIFUL

THE LORD IS KIND AND MERCIFUL

THE LORD IS KIND AND MERCIFUL

 #############################################