สารวัด วัดนักบุญฟรังซีสเซเวียร์

ประกาศแต่งงาน

22 July 2018. Saint Francis Xavier Newsletter. ปีที่ 52 ฉบับที่ 29 วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม 2018

St. Francis Xavier Church

Newsletter.

 

อาทิตย์ที่ 16 เทศกาลธรรมดา

ปีที่ 52 ฉบับที่ 29 

วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม 2018

Sixteenth Sunday in Ordinary Time  

22 July 2018

________________________________________________________________

Sixteenth Sunday in Ordinary Time

22 July 2018

Holy Gospel of Jesus Christ 

When he disembarked and saw the vast crowd, his heart was moved with pity

for them, for they were like sheep without a shepherd.

ปีที่ 52 ฉบับที่ 29

 

         วันอาทิตย์  ที่ 22 กรกฎาคม 2018               

ฝูงแกะที่ไม่มีคนเลี้ยง

 

ผู้เลี้ยง เป็นภาพพจน์ที่ชาวยิวคุ้นเคย เนื่องจากบรรพบุรุษของพวกเขามีอาชีพเลี้ยงสัตว์เร่ร่อนไปทั่ว ต่อมาเมื่อตั้งหลักแหล่งมั่นคง คำว่า “ผู้เลี้ยง” ได้กลายเป็นภาพพจน์ที่ใช้กับผู้นำศาสนา ส่วน “ฝูงแกะที่ไม่มีคนเลี้ยง” คือ สภาพความเป็นจริงของชาวยิวในห้วงเวลาที่อยู่ภายใต้การปกครองของอาณาจักรโรมัน ขาดผู้นำทางศาสนาและการเมืองที่จะมาช่วยพวกเขา ดังเช่นฝูงแกะที่ไม่มีผู้เลี้ยง ไม่รู้จะเดินไปทางไหน ประการสำคัญ การไม่มีคนเลี้ยง หมายถึง การไม่มีอาหาร เพราะไม่มีผู้พาไปยังทุ่งหญ้าและแหล่งน้ำที่อุดมสมบูรณ์ อีกทั้ง ไม่มีคนคอยปกป้องจากอันตรายต่างๆ ที่อยู่รอบข้าง อาจถูกหมาป่ากัดกินได้

ในฐานะผู้เลี้ยงแกะที่ดีที่ประกาศกเยเรมีย์กล่าวถึง พระเยซูเจ้าทรงรักและสงสารประชาชนเหล่านั้น แผนการที่วางไว้ (การพักผ่อนกับบรรดาอัครสาวก) ถูกพับเก็บ ทรงเลิกนึกถึงตนเองและลืมความเหน็ดเหนื่อยทั้งหมด ทรงสอนพวกเขาด้วยพระวาจาที่ให้กำลังใจและให้ชีวิต ทรงเลี้ยงอาหารพวกเขาให้อิ่มหนำและทรงปกป้องพวกเขาจากอันตราย พระองค์ทรงเติมเต็มจิตใจและร่างกายของพวกเขาให้พบสันติสุข ทรงเป็นผู้เลี้ยงแกะที่ยิ่งใหญ่ผู้เป็น “หนทาง ความจริงแลtชีวิต”(ยน 14:6) ที่มีเวลาสำหรับพวกเขาเสมอ

บรรดาอัครสาวกและคริสตชนแต่ละคน เป็นส่วนหนึ่งของฝูงแกะของพระคริสตเจ้า การสาละวนอยู่กับการทำมาหาเลี้ยงชีพของพ่อบ้านแม่เรือน การยุ่งอยู่กับการกินดื่มและเที่ยวเตร่ในกลุ่มเพื่อนของหนุ่มสาว จนไม่มีเวลาสวดภาวนา แม้วันอาทิตย์ก็ไม่มีเวลามาวัดหาพระเจ้า คือสภาพของฝูงแกะที่ไม่มีคนเลี้ยงในยุคสมัยของเรา ที่เราจะต้องใส่ใจและหาทางช่วยเหลือพวกเขาให้ได้มาพบและพักผ่อนกับพระเยซูเจ้า

พี่น้องที่รัก พระเยซูเจ้าได้แสดงให้เห็นถึงจิตใจที่อ่อนโยนและสงสาร ทั้งต่อบรรดาอัครสาวกและประชาชน บรรดาอัครสาวกเหน็ดเหนื่อยจากทำงานจนไม่มีเวลาแม้จะรับประทานอาหาร พระองค์จึงเชิญชวนพวกเขาไปพักผ่อนกับพระองค์ แต่ก็ต้องพบกับฝูงชนที่สิ้นหวังและไร้ที่พึ่งซึ่งออกตามหาพระองค์ พระองค์ได้ให้บทเรียนที่สำคัญสำหรับเราแต่ละคน ให้มีจิตใจที่อ่อนโยนและสงสารเช่นเดียวกับพระองค์ ที่ลืมแผนการทุกอย่างและเลิกนึกถึงตนเอง

ให้เราได้วอนขอพระเยซูเจ้า เพื่อเราจะได้มีจิตใจอ่อนโยนและสงสารคนที่เดือดร้อนและต้องการความช่วยเหลือที่อยู่รอบตัวเรา ให้เราพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงโครงการพักผ่อนและแผนงานทุกอย่างของเรา เพื่อเห็นแก่ความรักต่อเพื่อนพี่น้องที่อยู่ต่อหน้าเรา นี่คือเครื่องหมายแห่งการเป็นผู้เลี้ยงแกะที่ดี ที่ยอมทำทุกอย่างเพื่อฝูงแกะที่พระเจ้าทรงมอบให้อยู่ในความดูแลของเรา ไม่ว่าจะเป็นสมาชิกในครอบครัว เพื่อนบ้านหรือหมู่คณะที่เราสังกัดอยู่

                    คุณพ่อ ดิษพล รุ่งโรจน์วรวัฒนา

_______________________________________________________________

Monday of the Sixteenth week in Ordinary Time

23 July 2018

Holy Gospel of Jesus Christ 

Some of the scribes and Pharisees said to Jesus,

“Teacher, we wish to see a sign from you.”

_____________________________________________________________

Tuesday of the Sixteenth week in Ordinary Time

24 July 2018

Holy Gospel of Jesus Christ 

“Here are my mother and my brothers. For whoever does the will of my

heavenly Father is my brother, and sister, and mother.”

จากสาส์นอภิบาลของสภาพระสังฆราช

คาทอลิกแห่งประเทศไทย

โอกาสรำลึกถึงการสถาปนา “มิสซังสยาม” (ค.ศ. 1669-2019)

ประวัติความเป็นมาโดยสังเขปของพระศาสนจักรคาทอลิกในราชอาณาจักรสยาม

    ตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์ได้ระบุไว้ว่า ในปี ค.ศ. 1567 นักบวช “คณะโดมินิกัน” ชาวโปรตุเกสสองท่าน ได้แก่ คุณพ่อเยโรนิโม ดา ครู้ส และคุณพ่อเซบาสติอาวโด กันโต ได้เดินทางเข้ามายังราชอาณาจักรสยาม ดังนั้น ในปี ค.ศ. 2017 จึงนับเป็นโอกาสครบรอบ 450 ปี ของการเข้ามายังแผ่นดินสยามของมิชชันนารีกลุ่มแรก ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการประกาศข่าวดีในเวลาต่อมา

    หลังจากที่มิชชันนารีคณะโดมินิกันได้เข้ามายังราชอาณาจักรสยามแล้ว ได้มีนักบวชคณะฟรังซิสกัน คณะเยสุอิต เข้ามาประกาศข่าวดีในกรุงศรีอยุธยาตามลำดับ

    หลังจากการประชุมสังคายนาแห่งเมืองเตรนท์สิ้นสุดลง สมเด็จพระสันตะปาปาปีโอ ที่ 5 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการคณะหนึ่ง เพื่อส่งเสริมการเผยแผ่ศาสนาอย่างจริงจัง และจากความพยายามนั้น จึงนำไปสู่การสถาปนาสมณกระทรวงเผยแผ่ความเชื่อ (Propaganda Fide) โดยสมเด็จพระสันตะปาปาเกรโกรี ที่ 15 ในวันที่ 6 มกราคม ค.ศ. 1622 และจากจุดนี้เองที่คณะมิสซังต่างประเทศแห่งกรุงปารีส (MEP) ได้ถือกำเนิดมาเพื่อช่วยพระศาสนจักรในงานประกาศข่าวดีอย่างแข็งขัน สมาชิกกลุ่มแรกของคณะนี้ได้รับการแต่งตั้งเป็นพระสังฆราช เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้แทนของพระสันตะปาปาในแดนธรรมทูต

    วันที่ 29 กรกฎาคม ค.ศ. 1658 สมเด็จพระสันตะปาปาอเล็กซานเดอร์ ที่ 7 ทรงแต่งตั้งพระสังฆราชฟรังซัวส์ ปัลลือ เป็นผู้แทนพระองค์เพื่อปกครองมิสซังตังเกี๋ย (Tonkin) อีกทั้งดูแลบางแคว้นในประเทศจีน รวมถึงอาณาจักรลาว และในวันที่ 17 สิงหาคม ค.ศ. 1658 ได้ทรงแต่งตั้งพระสังฆราชปีแอร์ ลังแบรต์ เดอ ลา ม็อต เป็นผู้แทนพระองค์เพื่อปกครองมิสซังโคชินจีน (Cochin-china) และดูแลแคว้นทางตอนใต้ของประเทศจีน

    พระสังฆราชลังแบรต์ เดอ ลา ม็อต ได้เดินทางมาถึงกรุงศรีอยุธยาในวันที่ 22 สิงหาคม ค.ศ. 1662 นับเป็นพระสังฆราชท่านแรกที่เดินทางมาถึงราชอาณาจักรสยาม โดยท่านได้บันทึกถึงสภาพความเป็นไปของศาสนาคริสต์ในอาณาจักรสยาม ณ เวลานั้นว่า :

    ปี ค.ศ. 1662 มีพระสงฆ์คาทอลิกในกรุงศรีอยุธยาจำนวน 11 ท่าน เป็นเยสุอิต 4 ท่าน โดมินิกัน 2 ท่าน ฟรังซิสกัน 2 ท่าน กับพระสงฆ์ที่มิใช่นักพรต 3 ท่าน

    พระสังฆราชฟรังซัวส์ ปัลลือ และคณะได้เดินทางมาสมทบที่กรุงศรีอยุธยาราว 2 ปีถัดมา เมื่อเดินทางมาถึง มิชชันนารีได้จัดให้มีการประชุมสมัชชาขึ้นที่กรุงศรีอยุธยาในปี ค.ศ. 1664 โดยมีพระสังฆราชลังแบรต์ เดอ ลา ม็อต เป็นประธานการประชุม ร่วมกับพระสังฆราชฟรังซัวส์ ปัลลือ พระสงฆ์ 5 ท่าน และฆราวาส 1 ท่าน ผลลัพธ์จากการสมัชชาดังกล่าวมีอยู่หลายประการ แต่ที่สำคัญมีอยู่ 3 ประการ คือการก่อตั้งบ้านเณรเพื่อผลิตบาทหลวงชาวพื้นเมือง อันเป็นจุดมุ่งหมายสำคัญของสมณกระทรวงเผยแผ่ความเชื่อ โดยพระสังฆราชลังแบรต์ได้ขอพระบรมราชานุญาตจากสมเด็จพระนารายณ์ในการจัดตั้งบ้านเณรและประสบผลสำเร็จในปี ค.ศ. 1665 ประการที่สองคือ เรื่องจิตตารมณ์ของพระสงฆ์ผู้แพร่ธรรม โดยกำหนดหลักปฏิบัติ รวมถึงชีวิตฝ่ายจิตสำหรับบรรดามิชชันนารีที่จะมาทำงานในตะวันออกไกล ประการที่สามคือ เรื่องการจัดตั้ง “คณะรักกางเขน” ขึ้นในวันที่ 7 กันยายน ค.ศ. 1672 เป็นคณะนักบวชพื้นเมืองเพื่อช่วยมิชชันนารีในการประกาศข่าวดีและอภิบาลประชากรคาทอลิก

    ในปี ค.ศ. 1667 พระสังฆราชฟรังซัวส์ ปัลลือ ได้เดินทางกลับไปกรุงโรมเพื่อเข้าเฝ้าสมเด็จพระสันตะปาปา และขออนุมัติในหลายประเด็น ประเด็นสำคัญที่สุดที่ได้รับการอนุมัติคือ การประกาศตั้งมิสซังสยามขึ้นอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 4 กรกฎาคม ค.ศ. 1669 โดยมอบมิสซังใหม่นี้ให้อยู่ภายใต้อำนาจการปกครองของพระสังฆราชที่ได้รับการแต่งตั้งจากสมณกระทรวงเผยแผ่ความเชื่อ ในเวลาต่อมา โดยอาศัยอำนาจที่ได้รับจากสันตะสำนัก พระสังฆราชฟรังซัวส์ ปัลลือ และพระสังฆราชลังแบรต์ เดอ ลา ม็อต ได้คัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และประกาศให้คุณพ่อหลุยส์ ลาโน พระสงฆ์คณะมิสซังต่างประเทศแห่งกรุงปารีส ผู้ซึ่งได้เดินทางเข้ามายังสยามพร้อมกับพระสังฆราชฟรังซัวส์ ปัลลือ ให้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้แทนของพระสันตะปาปาแห่งมิสซังสยาม และได้มีพิธีบวชเป็นพระสังฆราช เมื่อวันที่ 25 มีนาคม ค.ศ. 1674 ณ กรุงศรีอยุธยา นับว่าท่านเป็นประมุขมิสซังสยามท่านแรก

    ดังนั้น ในปี ค.ศ. 2019 จะครบรอบ 350 ปี แห่งการสถาปนา “มิสซังสยาม” ขึ้นอย่างเป็นทางการในราชอาณาจักรสยาม ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บรรดาผู้ทำงานประกาศข่าวดีจำนวนมากได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจเพื่อชาวไทยและชนชาติอื่นทั้งหลายในราชอาณาจักรสยาม ดังที่พระสังฆราชฟรังซัวส์ ปัลลือ ได้เขียนไว้ในจดหมายของท่านตอนหนึ่งว่า

    “เราได้เริ่มทอดสะพานระหว่างยุโรปกับเอเชีย

    ข้าพเจ้ายินดีมากทีเดียวที่จะถวายร่างกายและกระดูกของข้าพเจ้า

    รวมทั้งของลูกที่รักของข้าพเจ้า (บรรดามิชชันนารีทั้งหลาย)

    ใช้เป็นเสาค้ำยันสะพานนั้นให้แข็งแรง

    เปิดทางให้บรรดาธรรมทูตผู้มีใจกล้าหาญในอนาคตจะได้เดินทางผ่านข้ามต่อไป”

_____________________________________________________________________

Saint James, apostle – Feast

25 July 2018

Holy Gospel of Jesus Christ 

“Command that these two sons of mine sit, one at

your right and the other at your left, in your kingdom.”

ประกาศแต่งงาน

ครั้งที่ 3

นายสุเมธ จันทร์กระจ่าง

        บุตร                  นายสุเทพ – นางสมบัติ จันทร์กระจ่าง

        กับ                             มารีอา ณิชมน อธิษจิต

        บุตรี       เกลเมนเต อุดม ศรีรัตนะ – มารีอา พิศมัย สิทธิสันต์

    พิธีแต่งงานที่วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

วันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม ค.ศ.2018  เวลา 14.00 น.

ขอคำภาวนาแด่คู่สมรสให้มีความสุขในชีวิต และท่านใดที่ทราบข้อขัดขวาง กรุณาแจ้งให้พระสงฆ์ทราบ

 

__________________________________________________________________

Thursday of the Sixteenth week in Ordinary Time

26 July 2018

Holy Gospel of Jesus Christ 

The disciples approached Jesus and said,

“Why do you speak to them in parables?”

ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์

 1.  ส่งศีลศุกร์ต้นเดือน

    พระสงฆ์จะไปเยี่ยมและส่งศีลฯ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย

    ในวันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม ศกนี้

 1.  พิธีล้างบาปเด็ก (เดือนสิงหาคม)

    วันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม ศกนี้  ในมิสซารอบ 10.00 น.

    ผู้ปกครองแจ้งความประสงค์ได้ที่เจ้าหน้าที่วัด

 

______________________________________________________________

Friday of the Sixteenth week in Ordinary Time

27 July 2018

Holy Gospel of Jesus Christ 

Jesus said to His disciples:

“Hear then the parable of the sower.”

_____________________________________________________

Saturday of the Sixteenth week in Ordinary Time

28 July 2018

Holy Gospel of Jesus Christ 

“The kingdom of heaven may be likened

to a man who sowed good seed in his field.

มิสซาประจำสัปดาห์

จันทร์ที่ 23

06.00 น.

19.00 น.

น.บรียิต นักบวช

สุขสำราญ วันคล้ายวันเกิด มารีอา ปรินดา จรุไพรวัลย์

อุทิศ วิญญาณครอบครัว อาภรณ์รัตน์, เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, มารีอามักดาเลนา นุกูล-เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, อากาทา เง็ก แซ่กัง, ยอแซฟ หงวนจั้ว-มารีอา ไส้เง็ก แซ่ลี้, เปโตร

ยิ่มลี้ แซ่อุน, มารีอา ลำใย มาลีวงศ์, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, วันคล้ายวันเกิด มารีอา ปรินดา จรุไพรวัลย์

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ดอมินิโก ก่า เหงียนกวาง, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, ดอมินิก ทุเรียน สุภาพ, มารีอา มาลี คงสมัย, อันเดร สละ

โรจนะเสน, ยวงบัปติสตา ศรีสุทิน สุขฉาย, เปาโล จรูญ-มาร์ธา มารีอา สมถวิล ยันต์เจริญ, มารีอามักดาเลนา เพ็ญโฉม ยันต์เจริญ,

ซิลเวีย ศรีน้อย โพวาทอง, นาวาตรี สมาน กุนัน, วิญญาณในไฟชำระ

อังคารที่ 24

06.00 น.

19.00 น.

น.ชาร์เบล มาคลุฟ พระสงฆ์

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ ประมวล ชลหาญ, เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอามักดาเลนา นุกูล-เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, อักแนส

ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, ยวงบัปติสตา แสวง ศรจิตติ, มอนิกา ทับทิม-ยอแซฟ สำอางค์ ปานฟัก, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ฟรังซีสโก ชาญ อานามนารถ, ดอมินิโก ก่า เหงียนกวาง, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, มารีอา เฟื่อง แซ่เล, เปโตร โอด มีศิลป์, มารีอา มณีรัตน์ เสนะวินิน, มารีอา ถนอม สุภาพ, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, มารีอา มาลี คงสมัย, เปโตร ประพล โรจนะเสน, นางกองแก้ว เทียมเมฆา, ซิลเวีย ศรีน้อย โพวาทอง, อิกญาซีโอ อโณทัย ลับบัวงาม (ครบรอบปี), นาวาตรี สมาน กุนัน, วิญญาณในไฟชำระ

พุธที่ 25

06.00 น.

19.00 น.

ฉลอง น.ยากอบ อัครสาวก

สุขสำราญ มีคาแอล พันธ์วริศ มาตย์เมือง

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, มารีอามักดาเลนา นุกูล-เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, เซซีลีอา ละมูล ศรจิตติ, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, มีคาแอล พันธ์วริศ มาตย์เมือง

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, อันนา เฟือง หอมวิไล, ดอมินิโก ก่า เหงียนกวาง, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, ยวงบัปติสตา พึงใจ ไกรบุญ, อากาทา จำปา ไกรบุญ, เปโตร สังเวียน สุภาพ, มารีอา พัดศรี อิงคนารถ, อเล็กซิส วรศักดิ์ สิริภักดีวงศ์, มารีอา น้อย มีศิลป์, มารีอา มาลี คงสมัย, ยอแซฟ ประพันธ์ โรจนะเสน, มารีอา รัตนา ดาราไทย, ซิลเวีย ศรีน้อย โพวาทอง, วิญญาณในไฟชำระ

พฤหัสฯที่ 26

06.00 น.

19.00 น.

ระลึกถึง น.โยอากิม และอันนา บิดามารดาของพระนางมารีย์พรหมจารี

อุทิศ ฟรังซีสโก สุทธิ-มารีอา สมร ชลหาญ, เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอามักดาเลนา นุกูล-เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, อันนา มาลา สุวัจนานนท์, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, อัญชลี วิพัทนะพร, สังคม พนมอุปถัมภ์

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ดอมินิโก ก่า เหงียนกวาง, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, อันตน นิวัติ-มารีอามักดาเลนา ระพีพรรณ บรรเทิงจิต, มารีอา สิริ สุภาพ, ซูซาน จินตนา อารยะวงศ์, มารีอา อนงนาถ, อันนา มิ่งขวัญ วิพัทนะพร (ครบรอบ 56 ปี), ซิลเวีย ศรีน้อย โพวาทอง, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, มารีอา มาลี คงสมัย, วิญญาณในไฟชำระ

ศุกร์ที่ 27

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 16 เทศกาลธรรมดา

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอามักดาเลนา นุกูล-เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช

วิธีธรรม, ยวงบัปติสตา ชุน-มารีอา หวุน-มารีอา ทองสุข ธาดาประสิทธิ์, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เปาโล พลตรี สง่า-อันนา วิเชียร วิลัยทอง, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ดอมินิโก ก่า เหงียนกวาง, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, ยวงบัปติสตา พึงใจ ไกรบุญ, อากาทา จำปา ไกรบุญ, มารีอา มาลี คงสมัย, มารีอา จินตนา แสงวณิช, ยออากิม นีโน-อันนา นีน่า, ยอแซฟ จง แท่งรองทอง, ซิลเวีย ศรีน้อย โพวาทอง, วิญญาณในไฟขำระ

เสาร์ที่ 28

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 16 เทศกาลธรรมดา

อุทิศ ดอมินิโก อุไร-โรซา เสนอ ศรีบุญเลิศ, เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอามักดาเลนา นุกูล-เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, อันนา กาญจนา ธีรวิฑูร, เปโตร ธีระ ธีรวิฑูร, อันตน ชัยยศ ธีรวิฑูร, ยอแซฟ ชัยยุทธิ์ ธีรวิฑูร, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ครอบครัว ชนวัฒน์, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, มารีอา ยินดี ธาราวร, มารีอา พิสชา-มีคาแอล ไอรวิน กรีน,

ครอบครัว รุธิรกนก, วันเกิด คริสโตเฟอร์ ภูธเนศร์ ไทยตรง

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, มารีอามักดาเลนา ประสพศรี พันธุมจินดา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ยอแซฟ จีระศักดิ์ ชนวัฒน์, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, ยอแซฟ ประสิทธิ์-

มารีอา สุนี เอกะสิงห์, ดอมินิโก ก่า เหงียนกวาง, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, ยวงบัปติสตา เมธี อาภรณ์รัตน์, ยอแซฟ ฉุ่น แซ่ตั้น, อักแนส ริ้ว ยุ่นประยงค์, นิโคลัส วีรวัฒน์ รุธิรกนก, เปโตร จำนงค์-ยอแซฟ สมศักดิ์ งามศิริจิตต์, อันตน มานีสิกข์ พันธุมจินดา, มารีอา มาลี คงสมัย, เปาโล บุญทรง-มารีอา ลำเจียก-ซิลเวสแตร์ ระลึก-ฟรังซิสโก เกียรติศักดิ์ ดีเจริญ, เปาโล พยงค์ กิจนิจชีวะ, ซิลเวีย ศรีน้อย โพวาทอง, วิญญาณในไฟชำระ

อาทิตย์ที่ 29

06.30 น.

08.30 น.

10.00 น.

16.00 น.

อาทิตย์ที่ 17 เทศกาลธรรมดา

สุขสำราญ ครอบครัว เซซีลีอา ไพลิน กายสุต

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ พยุง-มารีอา อุทัย เอียงผาสุก, มารีอา โสภาวรรณ-มารีอา สินี จันสวัสดิ์, เปาโล สุดใจ กายสุต, มัทธิว สง่า-อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ฟรังซีสโก เฉลิมพล-ยอแซฟ เฉลิมชัย-เปาโล เฉลิมชาติ แววเกกี, ร็อค เมือง-มารีอา กุหลาบ ดีสุดจิต,

เซซีลีอา ยุพิน เจียจวบสิน, ฟรังซีสโก ปรีชา-มารีอา อำพัน กานตานนท์, เปาลีนุต วิโรจน์-ลูซีอา อำภา รุจิพงศ์, เปโตร ประวิทย์-

มารีอา วัชรี วิทวัสพงศ์, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, ฟรังซีสโก สุมิตร ศรจิตติ, ฟรังซีสโก สมพล ศุระศรางค์, เปโตร ราศรี-เทเรซา ฉอ้อน ทิวไผ่งาม, เปโตร ทวี ทิวไผ่งาม, อันนา กาญจนา ธีรวิฑูร, เปโตร ธีระ ธีรวิฑูร, อันตน ชัยยศ ธีรวิฑูร, ยอแซฟ ชัยยุทธิ์ ธีรวิฑูร, อันตน มานีสิกข์ พันธุมจินดา, มารีอา มาลี คงสมัย, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ สัตบุรุษทุกครอบครัว

สุขสำราญ มารีอา ธันยพร ศศิสุวรรณ และครอบครัว, ยอแซฟ สุชารีย์ แสงหาญ และครอบครัว, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, เปโตร วีรวัฒน์-มารีอา ปัณฑา-มารีอา เปี่ยมขวัญ ปัณฑวังกูร, ครอบครัว นิศามณีวงศ์, ครอบครัว สมบูรณ์เจริญชัย, ยอแซฟ ประสิทธิ์ กิตยานนท์, ครอบครัว รวมสำราญ, ครอบครัว มารีอา มุกดา สังขรัตน์, เทเรซา ปรานอม หมั้นทรัพย์, ครอบครัว จิตไมตรีเดชสกุล, มารีอา บ๊วย แซ่โอ้ว, แบร์นาแด๊ต ลอง แท่งรองทอง, น.ส.ลออ แท่งรองทอง, นางวรรณา เส็งหู้ และครอบครัว, ครอบครัว พิชัยรัฐ, ครอบครัว ไชยประเสริฐ, เทเรซา จันทนา อิทธิธีรรักษ์ และครอบครัว, คุณแม่อารีย์ บรมวิทย์,

คุณป้าละเอียด แถมจำเริญ, เทเรซา สุดเฉลา พลายงาม, อันนา ดิ่ว วิพัทนะพร และลูกหลาน, ครอบครัว เทเรซา แสงจันทร์ ศิริกุล, ครอบครัว นายประวัติ งามละม้าย, ยอแซฟ นิติวุฒิ สุวรรณประดิษฐ์ และครอบครัว, เปาโล อภิวัฒน์ สุวรรณประดิษฐ์, กาธารีนา อโณทัย สุวรรณประดิษฐ์, มีคาแอล พรพล พัธนพันธุ์, ขอพระพรแด่ลูกบัวในการทำวิทยานิพนธ์, โมทนาคุณพระและแม่พระ

อุทิศ เรย์มองด์ ธานี ลวสุต, ครอบครัว ชื่นพุฒิ, อันนา สำรวม ชื่นพุฒิ, มารีอา ปิยะสุทธิ์ ใจสวัสดิ์ (ชื่นพุฒิ), ยากอบ โชติวิศิษฏ์ ประพิณวงศ์, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, มาเรีย สุพรรณี-เอมิลี นวลแข จันทรสันติ, ยอแซฟ วิสิษฐ์-มาร์ธา สุดจิต มัจฉาชีพ, ฟรังซีสโก วิกรานต์ มีเฟื่องศาสตร์, นายชมภู เศรษฐกาญจน์, เปาโล ไพศาล-มารีอา จรัสศรี ดีสุดจิต, ฟรานซิส วรวิทย์ ทองจุลย์, ฟรังซีสโก วรรณชัย แซ่ลิ้ม, ยอแซฟ ประพันธ์พจน์ ศิริกุล,

เปาโล วันชัย หล่อวัฒนศิริกุล, มารีอามักดาเลนา นุกูล-เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, เซลีนา จามรี ลิมปิชัย, โจเซฟ สุวิชากร

ชินะผา, มารีอา สุวรรณา ชินะผา, ยวงบัปติสตา สุมน ชินะผา, พ่อธง เลาหไทยมงคล, คุณยาย, อาม่า, ดอมินิก ทุเรียน สุภาพ,

มารีอา ถนอม สุภาพ, เปโตร สังเวียน สุภาพ, มารีอา สิริ สุภาพ, โทมา พยนต์-มารีอา โสน กายสุต, ยวง หล่อติ๊ด-มารีอา โซวม่วย, มารีอา ป้อฮุ้ง-มารีอา ปุ้ยเจ้, ดอมินิโก ก่า เหงียนกวาง, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, ผู้ล่วงลับตระกูล ราชกิจ, เปโตร สมพิศ ธรรมกรสุขศิริ, อันนา สมร ธรรมกรสุขศิริ, นายเซียะ แซ่เอ็ง, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, ยอแซฟ

วันชัย เทียนวัง, อันนา ขาว จิตต์ชอบค้า, เปโตร ลาง-มารีอา เทือง เลิศไกร, ดอมินิก ประเสริฐ เลิศไกร, มารีอา วนิดา เอบาล่า,

บานาบา บุญฤทธิ์ หมั้นทรัพย์, โรซา ละม้าย-เปาโล ธีระศักดิ์ ตรีธารา, ดอมินิโก สุมล-มารีอามักดาเลนา จงกลณี พิชัยรัฐ, อันเดร สมจิตร-ยอแซฟ สุรศักดิ์ มีขันทอง, วิญญาณทุกดวงในสกุล มีขันทอง และสังขรัตน์, ยวงบัปติสตา พินิจ ศรีประมงค์, มาการิต อ่างแก้ว, คัธริน อ่างแก้ว และญาติพี่น้องที่ล่วงลับ, นายพยอม เส็งหู้ และบรรพบุรุษ, Angelina Serrano Paulino, มัทธิว สมชาย-มัทธิว สมภาค-ยอแซฟ บูชา-อันนา บุญยิ่ง-ฟรังซิส สมยศ, มารีอา ซกเฮี้ย แซ่ปึง, พ่อแม่พี่น้องและวิญญาณผู้มีพระคุณ, เปาโล ปรีดา กาญจนเจริญ, วิญญาณญาติพี่น้อง, อันนา อุไร ไอยรา, มารีอา เสงี่ยม เทียนไล้, โยเซฟ กิม เทียนไล้, ฟรังซิสโก อาทร

จิตไมตรีเดชสกุล, ปู่หนู-ย่าตุ้ม-ย่ายิ้ม-ย้าแย้ม สายพร, ตาจันทร์-ยายมาลา วงศ์วาน, ซิลเวีย ศรีน้อย โพวาทอง, ฟรังซิสเซเวียร์ สถิตพงศ์ ผิวเกลี้ยง, โทมัส เจริญ-อันนา มิ่งขวัญ วิพัทนะพร, มารีอา ประทุม จำปาถิ่น, มารีอา ลักษณา เทพศิริ, เปโตรริยิส สมบัติ มากสินธุ์, เปโตร นพพล แก้วเชยชิด, มารีอาอังเยลา ผ่องศรี เมฆสุวรรณ, เฮเลนา สมถวิล-ฟรังซิสเซเวียร์ ภิรมย์ เจริญศุข, ซีมอน สวง ตรีว่าอุดม, เอากุสติน จั๊กเซีย แซ่อึ้ง, นายอนันต์ สมบูรณ์เจริญชัย, อากาทา เลี๊ยบ แซ่อึ้ง, โรซา เมี่ยวชื้อ, มารีอามักดาเลนา จันทร์ สังขฤกษ์, คาเบรียล คำใส ผลขาว, ฟรังซีสเซเวียร์ วิรัช อินทรสุขสันติ, ยอแซฟ พ.ต.ต.สนั่น อ่องนาวา, นางสมบูรณ์ เกตุนที,

ยอแซฟ สวัสดิ์ พลอยจินดา, ฟรังซิสโก สมพล ศุระศรางค์, อันตน ว่าง-มารีอา สะอาด ไชยเผือก, ยาโกเบ อารักษ์ หาญสูงเนิน, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ครอบครัว คุณดวงตา เลืองถิ

อุทิศ เปาโล ศิริ-มารีอา วิจิตร พีรมนตรี, ยวงบัปติสตา สนธิลักษณ์ สนเจริญ, มัทธิว วรพล ชัยวัฒนไชย, ฟรังซีสโก วสันต์

ธนสมบูรณ์, เทเรซา นัฏ ยอดประเสริฐ, มารีอา ชูชื่น ธนสมบูรณ์, ยวงบัปติสตา ชุติพนธ์ ธนสมบูรณ์, ยอแซฟ กระสาน

ไกรประสิทธิ์, ฟรังซิสโก กระแสร์ ไกรประสิทธิ์, โรซา มาลี ยอดประเสริฐ, ยอแซฟ ทวีชัย แสนสุขโยธิน, มารีอา มลิดา วงศ์รักศักดิ์, มารีอา ยุพิน ไกรสมสุข, วิญญาณในไฟชำระ

__________________________________________________________

Thursday of the Sixteenth week in Ordinary Time

26 July 2018

Saints of the day

Sts. Joachim & Anne

Parents of the Bl. Virgin Mary

ประกาศ

รายชื่อสภาภิบาลวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

ปี 2018 – 2021

1)  คุณพ่อ เปโตร สานิจ สถะวีระวงส์    เจ้าอาวาส  ประธานสภาภิบาล

2)  ฆราวาสโดยการสมัครของสัตบุรุษ

 1. คุณสุเมธ มโนมัธย์

 2. คุณพิสมัย โสธนาสมบูรณ์

 3. คุณสุภาภรณ์ น้อยไกรไพร

 4. ดร.อินทรีย์ บัวสมบูรณ์

 5. คุณผกามาศ วิธีธรรม

3)  พระสงฆ์ผู้ช่วยเจ้าอาวาส 2 องค์

 1. คุณพ่อ อันดรูว์ ศรีปราชญ์ ผิวเกลี้ยง

 2. คุณพ่อ ยอแซฟ ดิษพล รุ่งโรจน์วรวัฒนา

4)  ผู้แทนนักบวชชายหญิง 3 คณะ

 1. ภราดา ดร.มณฑล ประทุมราช  โรงเรียนเซนต์คาเบรียล

 2. เซอร์โปลีน ชูวิรัช  โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์ คอนแวนต์

 3. ซิสเตอร์ อาภาวดี นีลวัชระ  โรงเรียนโยนออฟอาร์ค

5)  ผู้แทนของคณะกิจกรรมต่าง ๆ ที่คุณพ่อเจ้าอาวาสพิจารณาแล้ว

 1. คุณสมปอง ก่อรักเศวต 6. คุณนุชนาฎ ธารีจิตต์     11. คุณสุรเดช สุขชัย

 2. คุณสมฤทัย ศรจิตติ 7. คุณกรวิภา เดื่อมคั้น        12. คุณอัจฉรา ภูริคุปต์

 3. คุณรัชนี เยาวสังข์ 8. คุณวิกรม โชติโรจน์ประภา    13. คุณฐปนีย์ ศาลิคุปต

 4. คุณกนต์ธีร์ ช่วยศรีนวล 9. คุณเกรียงศักดิ์ ชนวัฒน์ 14. คุณสมพงษ์ จันทร์เรือง

 5. คุณกรกฏ ชีรานนท์ 10.คุณนุสรา จุลละสุวรรณ

6)  ผู้ทรงคุณวุฒิที่คุณพ่อเจ้าอาวาสแต่งตั้ง

    คุณประกอบกิจ ปรีชาวุฒิ

________________________________________________________________

Saint James, apostle – Feast

25 July 2018

Saint of the day

St. James the Greater

Apostle – Feast

ขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม

___________________________________________________________________

Sixteenth Sunday in Ordinary Time

22 July 2018

Saint of the day

SAINT MARY MAGDALEN

Feast

ขอขอบคุณ

______________________________________________________________________

Stop judging, that you may not be

judged.

______________________________________________________________________

WELCOME

TO

PHOTOS GALLERY OF SAINT

FRANCISXAVIER

PARISH ACTIVITIES

สามารถเข้าไปชมภาพต่างๆที่มีอยู่ใน สารวัดของวัดได้ดังนี้

CLICK BELOW

ข้างล่างนี้

Page 2

Click here >>>>>   FRANCIS XAVIER SAMSEN – PAGE 2

 Page 3

Click here >>>>>>  FRANCIS XAVIER SAMSEN – PAGE 3

Page 4

 Click here >>>>>>FRANCIS XAVIER SAMSEN – PAGE 4

Page 5

Click here >>>>>   FRANCIS XAVIER SAMSEN – PAGE 5

Page 6

Click here >>>>>>  FRANCIS XAVIER SAMSEN – PAGE 6

___________________________________________________________

PLEASE JOIN

DAILY MASS & SUNDAY MASS

READ

DAILY GOSPEL OF THE LORD JESUS

with

DAILY COMMENTARY OF THE DAY

and

SAINTS OF THE DAY

ALSO READ

NEWSLETTER IN THAI

From

SAINT FRANCIS XAVIER NEWSLETTER IN THAI

THANK YOU

___________________________________

“I am with you always, until

the end of the age.”

Matthew 28:20.

***********************************************

“This is my commandment:

love one another as I love

you.”

__________________________________________

Advertisements

15 July 2018. Saint Francis Xavier Newsletter. ปีที่ 52 ฉบับที่ 28 วันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม 2018

St. Francis Xavier Church

Newsletter.

 

อาทิตย์ที่ 15 เทศกาลธรรมดา

ปีที่ 52 ฉบับที่ 28 

วันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม 2018

Fifteenth Sunday in Ordinary Time

15 July 2018

______________________________________________________________

Fifteenth Sunday in Ordinary Time

15 July 2018

Holy Gospel of Jesus Christ 

Jesus summoned the Twelve and began to send them out two

by two and gave them authority over unclean spirits.

อาทิตย์ที่ 15 เทศกาลธรรมดา

ปีที่ 52 ฉบับที่ 28

วันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม 2018

               

นักบุญฟรังซิส อัสซีซี เกิดในครอบครัวชาวอิตาเลียนที่มั่งคั่ง ขณะที่อยู่ในวัยหนุ่มท่านได้ใช้ชีวิตเหลวแหลกและสุรุ่ยสุร่าย ด้วยความที่เป็นคนใจกว้างในการกินดื่มทำให้ท่านมีเพื่อนฝูงมากมาย ในปี ค.ศ. 1202 ได้เกิดสงครามระหว่างเมืองอัสซีซีกับเปรูจา ฟรังซิสได้เข้าร่วมกับกองทหารเมืองอัสซีซีในการต่อสู้กับผู้รุกราน จนถูกจับเป็นเชลยและถูกตีตรวนคุมขังในห้องที่สกปรก

    ภายหลังได้รับการปล่อยตัว ฟรังซิสต้องใช้เวลาเป็นปีในการฟื้นฟูสุขภาพให้กลับคืนมา และชีวิตในช่วงที่ถูกคุมขังได้เปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านตลอดไป ท่านได้เลิกใช้ชีวิตที่หรูหราฟุ่มเฟือย หันมาสวมใส่ชุดคนงานที่ยากจน ท่านได้ละทิ้งบ้านออกไปดำเนินชีวิตสมถะแบบฤๅษีในวัดร้างแห่งหนึ่งของเมืองอัสซีซี และใช้เวลาส่วนใหญ่ในการรำพึงภาวนาโดยลำพัง

    ฟรังซิสได้เกิดความรักและความสนใจคนไร้ที่อยู่และที่ถูกสังคมทอดทิ้ง ซึ่งท่านได้แรงผลักดันจากข้อความในพระคัมภีร์ในหนังสือปฐมกาลที่บอกว่า ทุกคนถูกสร้างมาตามพระฉายาของพระเจ้า (ปฐก 1:27) และจากพระวรสารของนักบุญมัทธิวที่ว่า ทุกสิ่งที่เราทำกับพี่น้องที่ต่ำต้อย เรากำลังทำกับพระเยซูเจ้า (มธ 25:40) ตัวอย่างที่บ่งบอกว่าฟรังซิสปฏิบัติตามคำสอนนี้คือ ครั้งหนึ่งขณะที่ท่านกำลังเดินผ่านท้องทุ่งและพบกับคนโรคเรื้อน แม้ท่านจะหวาดกลัวโรคเรื้อนเป็นอย่างมาก แต่ท่านได้สวมกอดชายโรคเรื้อนคนนั้น

    เหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของฟรังซิสคือ วันหนึ่งขณะที่ท่านกำลังถวายมิสซา และได้อ่านพระวรสารตอนเดียวกันกับที่เราได้ยินในวันนี้ ท่านรู้สึกสะกิดใจจากคำแนะนำของพระเยซูเจ้า ให้ประกาศพระวรสารโดยไม่นำสิ่งใดติดตัวไป แม้กระทั่งอาหารและเงินทอง คำแนะนำของพระเยซูเจ้าคือแนวทางในการดำเนินชีวิตของท่านและหมู่คณะ ในการเดินทางไปประกาศข่าวดีในความยากจนตามหมู่บ้านต่างๆ อันเป็นที่มาของการก่อตั้งคณะฟรังซิสกัน ที่เจริญชีวิตในความยากจนและรับใช้คนยากจน

 1. พันธกิจแห่งการประกาศข่าวดี

    พระเยซูเจ้าถูกปฏิเสธจากชาวนาซาเร็ธบ้านเกิดเมืองนอนของพระองค์ เป็นเหตุให้พระองค์กับบรรดาอัครสาวกต้องเสด็จไปยังหมู่บ้านต่างๆ เพื่อเทศนาสั่งสอนและเยียวยารักษาคนเจ็บป่วย หลายครั้งพระองค์ทรงเตรียมอัครสาวกให้ล่วงหน้าพระองค์ไปก่อน เพื่อประกาศถึงการเสด็จมาและข่าวดีแห่งการช่วยให้รอดของพระองค์ ในพระวรสารวันนี้เราจึงได้ยินพระเยซูเจ้าทรงให้คำแนะนำบรรดาอัครสาวก สำหรับพันธกิจแห่งการประกาศข่าวดีของพวกเขา

บรรดาอัครสาวกจะต้องประกาศข่าวดีแห่งความรักของพระบิดาเจ้า ที่ทรงประสงค์ให้มนุษย์ทุกคนได้รับความรอดจากพันธนาการแห่งบาป ผ่านทางพระบุตรของพระองค์คือพระเยซูเจ้า พวกเขาจะต้องประกาศข่าวดีแห่งการกลับใจใช้โทษบาป ด้วยการเปลี่ยนแปลงจิตใจและแสดงออกในภาคปฏิบัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในความสมถะ เรียบง่าย ไม่หวังสิ่งตอบแทนและเป็นหนึ่งเดียวกับผู้ยากจนและถูกทอดทิ้ง

    พระเยซูเจ้ายังให้คำแนะนำที่สำคัญสำหรับบรรดาอัครสาวก ในการเผชิญหน้ากับความล้มเหลว ความผิดหวังและการไม่ได้รับการต้อนรับเมื่อพวกเขาออกไปประกาศข่าวดี ปัญหาเหล่านี้ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ สิ่งที่พวกเขาต้องทำคือวางปัญหาทุกอย่างไว้ สลัดฝุ่นจากเท้าไว้เบื้องหลังและไปประกาศข่าวดียังหมู่บ้านอื่น การสลัดฝุ่นจากเท้าคือ การไม่นำเอาความล้มเหลวนั้นมาเป็นปัญหาบั่นทอนจิตใจอีกต่อไป

 1.        บทเรียนสำหรับเรา

    พระวาจาของพระเจ้าในวันนี้ ได้ให้บทเรียนและแนวปฏิบัติสำหรับเราคริสตชนหลายประการ

    ประการแรก เราต้องเป็นพยานแห่งการประกาศข่าวดี คริสตชนแต่ละคนถูกเรียกให้มาเป็นศิษย์และอัครสาวก ในฐานะศิษย์เราต้องติดตามและเลียนแบบพระเยซูเจ้า ในฐานะอัครสาวกเราต้องประกาศข่าวดีแก่โลก เราจะต้องแบ่งปันประสบการณ์ที่เรามีเกี่ยวกับพระเจ้าและพระเยซูเจ้า บุตรของพระองค์ผ่านทางชีวิตของเรา แสดงออกให้เห็นถึงความรัก ความเมตตากรุณาและความห่วงใยของพระเยซูเจ้าที่มีต่อผู้คนที่อยู่รอบตัวเรา

    ประการที่สอง เรามีพันธกิจที่จะต้องขับไล่ปีศาจ พระเยซูเจ้าทรงเชื้อเชิญเราให้เป็นเครื่องมือและช่วยพระองค์ ในการขับไล่ปีศาจที่ครอบงำชีวิตของผู้คนที่อยู่รอบข้างเรา อาทิ ผีพนัน ผีเหล้าบุหรี่ ผียาเสพติด ผีการประพฤติผิดทางเพศ ผีวัตถุนิยมและบริโภคนิยม ผีเหล่านี้ทำให้หลายคนตกเป็นทาสของมัน  เราต้องช่วยพระเยซูเจ้าในการขับไล่ผีเหล่านี้ หากเราทำงานร่วมกับพระเยซูเจ้า เราจะมีอำนาจเหนือปีศาจเช่นเดียวกับบรรดาอัครสาวก

    ประการที่สาม เรามีพันธกิจที่จะต้องเจริญชีวิตเยี่ยงบุตรของพระเจ้า เราจะต้องตระหนักถึงศักดิ์ศรีของการเป็นบุตรพระเจ้า ด้วยการดำเนินชีวิตในความรักมากกว่าความเกลียดชังและความเห็นแก่ตัว เราต้องให้ความเคารพเพื่อนพี่น้องของเราในพระคริสตเจ้า ในฐานะบุตรของพระเจ้า เราต้องเจริญชีวิตด้วยความวางใจในความดีของพระบิดาเจ้าสวรรค์ ที่ทรงรู้ว่าสิ่งไหนดีที่สุดสำหรับเรา เราจึงควรมีความยินดีแม้ในห้วงเวลาของความล้มเหลวและผิดหวัง

บทสรุป

    พี่น้องที่รัก นักบุญฟรังซิส อัสซีซีและนักบุญเทเรซาแห่งกัลกัตตา เป็นตัวอย่างของคนที่ปฏิบัติตามคำแนะนำของพระเยซูเจ้า ในการประกาศข่าวดีแห่งความรักของพระเจ้ากับคนยากจนและถูกทอดทิ้ง แม้จะเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ แต่โลกต้องการคนอย่างนักบุญฟรังซิส อัสซีซีและนักบุญเทเรซาแห่งกัลกัตตา ในการช่วยเหลือคนยากจนให้ตระหนักถึงศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์และความรักของพระเจ้าที่มีต่อพวกเขา

    เราแต่ละคนได้รับมอบหมายพันธกิจแห่งการประกาศข่าวดีนี้เช่นเดียวกัน ตั้งแต่วันที่เรารับศีลล้างบาป “พระเจ้าทรงเลือกสรรเราในพระคริสตเจ้าแล้ว ตั้งแต่ก่อนเนรมิตสร้างโลก เพื่อให้เราศักดิ์สิทธิ์และปราศจากมลทิน” (อฟ 1:4) ให้เราประกาศข่าวดีของพระเจ้าด้วยชีวิตที่สมถะ เรียบง่ายและยากจน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในความรัก ความเห็นอกเห็นใจและการช่วยเหลือเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่คนยากจนขัดสนและถูกทอดทิ้ง

                    คุณพ่อ ดิษพล รุ่งโรจน์วรวัฒนา

_________________________________________________________

Monday of the Fifteenth week in Ordinary Time

16 July 2018

Holy Gospel of Jesus Christ 

Whoever gives only a cup of cold water to one of these little ones to drink

because he is a disciple–amen, I say to you, he will surely not lose his reward.”

ประกาศแต่งงาน

ครั้งที่ 2

นายสุเมธ จันทร์กระจ่าง

        บุตร                  นายสุเทพ – นางสมบัติ จันทร์กระจ่าง

        กับ                             มารีอา ณิชมน อธิษจิต

        บุตรี       เกลเมนเต อุดม ศรีรัตนะ – มารีอา พิศมัย สิทธิสันต์

    พิธีแต่งงานที่วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

วันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม ค.ศ.2018  เวลา 14.00 น.

ขอคำภาวนาแด่คู่สมรสให้มีความสุขในชีวิต และท่านใด

ที่ทราบข้อขัดขวาง กรุณาแจ้งให้พระสงฆ์ทราบ

____________________________________________________________

Tuesday of the Fifteenth week in Ordinary Time

17 July 2018

Holy Gospel of Jesus Christ 

Jesus began to reproach the towns where most of his mighty

deeds had been done, since they had not repented.

ประชาสัมพันธ์

ขอขอบคุณ

ขอขอบคุณ

⦿  ครอบครัว ลุลิตานนท์ และจันทรสันติ

        ทำบุญซ่อมแซมหลังคาวัด        2,000          บาท

    ⦿ มารี เซลิน นิตยา ยิ้มเจริญ

        บำรุงวัด                    1,200        บาท

______________________________________________________________

Wednesday of the Fifteenth week in Ordinary Time

18 July 2018

Holy Gospel of Jesus Christ 

“I give praise to you, Father, Lord of heaven and earth, for although you have hidden

these things from the wise and the learned you have revealed them to the childlike.

______________________________________________________________

Thursday of the Fifteenth week in Ordinary Time

19 July 2018

Holy Gospel of Jesus Christ 

“Take my yoke upon you and learn from me, for I am meek

and humble of heart; and you will find rest for yourselves.”

ประกาศ

รายชื่อสภาภิบาลวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

ปี 2018 – 2021

1)  คุณพ่อ เปโตร สานิจ สถะวีระวงส์    เจ้าอาวาส  ประธานสภาภิบาล

2)  ฆราวาสโดยการสมัครของสัตบุรุษ

 1. คุณสุเมธ มโนมัธย์

 2. คุณพิสมัย โสธนาสมบูรณ์

 3. คุณสุภาภรณ์ น้อยไกรไพร

 4. ดร.อินทรีย์ บัวสมบูรณ์

 5. คุณผกามาศ วิธีธรรม

3)  พระสงฆ์ผู้ช่วยเจ้าอาวาส 2 องค์

 1. คุณพ่อ อันดรูว์ ศรีปราชญ์ ผิวเกลี้ยง

 2. คุณพ่อ ยอแซฟ ดิษพล รุ่งโรจน์วรวัฒนา

4)  ผู้แทนนักบวชชายหญิง 3 คณะ

 1. ภราดา ดร.มณฑล ประทุมราช  โรงเรียนเซนต์คาเบรียล

 2. เซอร์โปลีน ชูวิรัช  โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์ คอนแวนต์

 3. ซิสเตอร์ อาภาวดี นีลวัชระ  โรงเรียนโยนออฟอาร์ค

5)  ผู้แทนของคณะกิจกรรมต่าง ๆ ที่คุณพ่อเจ้าอาวาสพิจารณาแล้ว

 1. คุณสมปอง ก่อรักเศวต 6. คุณนุชนาฎ ธารีจิตต์     11. คุณสุรเดช สุขชัย

 2. คุณสมฤทัย ศรจิตติ 7. คุณกรวิภา เดื่อมคั้น        12. คุณอัจฉรา ภูริคุปต์

 3. คุณรัชนี เยาวสังข์ 8. คุณวิกรม โชติโรจน์ประภา    13. คุณฐปนีย์ ศาลิคุปต

 4. คุณกนต์ธีร์ ช่วยศรีนวล 9. คุณเกรียงศักดิ์ ชนวัฒน์ 14. คุณสมพงษ์ จันทร์เรือง

 5. คุณกรกฏ ชีรานนท์ 10.คุณนุสรา จุลละสุวรรณ

6)  ผู้ทรงคุณวุฒิที่คุณพ่อเจ้าอาวาสแต่งตั้ง

    คุณประกอบกิจ ปรีชาวุฒิ

______________________________________________________________

Friday of the Fifteenth week in Ordinary Time

20 July 2018

Holy Gospel of Jesus Christ 

The Pharisees saw this, they said to him,

“See, your disciples are doing what is unlawful to do on the sabbath.”

สภาภิบาลวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

สภาภิบาลวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

สวัสดีค่ะพี่น้องที่รัก

    อาทิตย์ที่ผ่านมาพวกเราได้เรียนรู้ถึงแบบฉบับของพระเยซูเจ้าไปบ้างแล้ว อาทิตย์นี้จึงขอแบ่งปันให้พี่น้องได้เรียนรู้ถึง

คำสอนของพระองค์

    หากเราอ่านพระคัมภีร์เสมอ เราจะต้องแปลกใจอีกไม่น้อยที่พบว่า

⦿ พระเยซูเจ้าไม่เคยชมความเชื่อของชาวยิวเลย

⦿    พระเยซูเจ้าทรงตำหนิถึงความเชื่อน้อยของบรรดาสานุศิษย์ของพระองค์ และบางครั้งถึงกับบ่นว่า เมื่อไรพวกเขาจะมีความเชื่อเสียที

⦿    พระเยซูเจ้าทรงชอบเล่าเป็นนิทานเปรียบเทียบ คำเปรียบเทียบของพระองค์บางเรื่องก็แทงใจดำของผู้ฟังที่เป็นชาวยิวด้วย

  พระเยซูทรงตำหนิเกี่ยวกับเรื่อง ขาดความเชื่อ

❀ จากพระวรสารของ มธ 8:26 เมื่อเรือจะจมลงพระองค์ตรัสกับเขาว่า เหตุไฉนจึงขลาดนัก ช่างมีศรัทธาน้อยเสียจริง ๆ

❀    จากพระวรสารของ มธ 14:14-31 เมื่อเปโตรเดินบนน้ำไปหาพระองค์และกำลังจะจม พระองค์ตรัสว่า ท่านสงสัยทำไม ท่านช่างมีความเชื่อน้อยเสียจริง

❀ จากพระวรสาร มธ 17:20 เมื่อสาวกทูลถามพระเยซูว่า ทำไมพวกเขาไม่สามารถขับไล่ผีออกไปจากเด็กได้ พระองค์ตรัสตอบพวกเขาว่า เพราะเหตุพวกท่านมีความเชื่อน้อย ด้วยเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า ถ้าท่านมีความเชื่อเท่าเมล็ดพืชเมล็ดหนึ่ง ท่านจะสั่งภูเขานี้ว่า จงเลื่อนจากที่นี่ไปที่โน่น มันก็จะเลื่อนสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งท่านทำไม่ได้จะไม่มีเลย

❀ จากพระวรสาร ลก 9:14 พระเยซูเจ้าตรัสตอบว่า โอ คนในยุคนี้ขาดความเชื่อและมีทิฐิชั่ว เราจะต้องอยู่กับเจ้าทั้งหลายและอดทนเพราะพวกเจ้านานเท่าใด

❀    จากพระวรสาร มธ 28:17 หลังจากที่พระเยซูทรงกลับคืนชีพ และนัดพวกสาวกทั้งสิบเอ็ดคนไปพบกับพระองค์ที่ภูเขาในกาลิลี และเมื่อเห็นพระองค์จึงกราบลงนมัสการ แต่บางคนยังสงสัยอยู่

 พระเยซูเจ้าทรงเล่านิทานเปรียบเทียบ  เรื่องชาวสะมาเรียผู้ใจดี จากพระวรสาร ลก 10:25-37 ในการ    สนทนาธรรมกับชาวยิวคนหนึ่ง นิทานเปรียบเทียบของพระองค์แทงใจดำของชาวยิวมาก พระองค์    ต้องการเตือนใจชาวอิสราเอลและคริสตชนว่า จงอย่าดูถูกคนอื่น เพราะการที่ผู้อื่นมีความแตกต่าง    จากเรา พระเจ้าจะทรงปราบคนหยิ่งยโสให้ต่ำลง และจะทรงยกย่องคนใจสุภาพขึ้น

“ศึกษาค้นคว้าจากบทเขียนของพระสังฆราช ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์”

 

______________________________________________________________

Saturday of the Fifteenth week in Ordinary Time

21 July 2018

Holy Gospel of Jesus Christ 

“Behold, my servant whom I have chosen, my beloved in whom I delight; I shall place

my spirit upon him, and he will proclaim justice to the Gentiles.

มิสซาประจำสัปดาห์

จันทร์ที่ 16

06.00 น.

19.00 น.

พระนางมารีย์พรหมจารีแห่งภูเขาคาร์แมล

อุทิศ วิญญาณครอบครัว อาภรณ์รัตน์, เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, มารีอามักดาเลนา นุกูล-เซซีลีอา

ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, อากาทา เง็ก แซ่กัง, เปโตร เฮี่ยงลี่ แซ่อุน, เทเรซา หลู แซ่ตั้ง, ยอแซฟ ซั่งเจี่ย แซ่โจว,

อันตน ปรีดา ศาตะมาน, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, ดร.ณรงค์ ปรางค์เจริญ, ดร.กอรัก เลิศพิบูลชัย, Mr.Sean Chen, Mr.Alexey Lebedev, Mr.Albert Tiu, Dr.Peter Amstutz, เทเรซา ทิพพาพันธ์ โพธิสิทธิพร, มารีอา ประกอบกุล ทองอ่อน, วันเกิด เทเรซา พจนีย์

กันโรคา, มารีอา สุรางค์ ยังสมชีพ

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ดอมินิโก ก่า เหงียนกวาง, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, อากุสติโน ยงยุทธ อภิชาตะพงศ์, ดอมินิก ทุเรียน สุภาพ, เปาโล เช้ง เกตุเวช, เทเรซา ลัดดาวัลย์ กุลเนตุ, อันนา สอิ้ง เยาวสังข์, มารีอา เฟื่อง แซ่เร, มาร์โก ประวัติ เยาวสังข์, ยอแซฟ เยือง ยังนึก, อันนา สมบูรณ์ ยังนึก, เปาโล สิบโท สุนิต กันโรคา, มารีอามักดาเลนา บุญช่วย วรรณางกูร, มารีอา มาลี คงสมัย,

ยอแซฟ กวง เชาวนะ, อันนา พรม-เปาโล ภู ทิวไผ่งาม, อันนา อุดม ทิวไผ่งาม, อันนา พิมพา ทิวไผ่งาม (ครบ 5 ปี), วิญญาณในไฟชำระ

อังคารที่ 17

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 15 เทศกาลธรรมดา

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ ประมวล ชลหาญ, เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอามักดาเลนา นุกูล-เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, อักแนส

ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, เทเรซา บุญเรือน-ยอแซฟ เพลิน รุ่งอรุณ, เทเรซา ศรีลำยอง ศาตะมาน, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, มารีอา สุรางค์ ยังสมชีพ

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ฟรังซีสโก ชาญ อานามนารถ, ดอมินิโก ก่า เหงียนกวาง, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, ซีมอน บุญส่ง-

สกอลัสติกา สำอางค์ ดาวพิเศษ, มารีอา จันทร์ เกตุเวช, มารีอา ถนอม สุภาพ, เอลีซาเบธ อารี อภิชาตะพงศ์, มารีอา กุหลาบ

เยาวสังข์, ยอห์น บัปติสต์ ป๊อบ กุลเนตุ, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, อันนา สอิ้ง เยาวสังข์, มารีอา มาลี คงสมัย, มารีอามักดาเลนา

บุญช่วย วรรณางกูร, วิญญาณในไฟชำระ

พุธที่ 18

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 15 เทศกาลธรรมดา

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, ยวง วิเชียร ธาราฉัตร, มารีอามักดาเลนา นุกูล-เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, มารีอา ประหลาด แย้มสะอาด, มารีอา ทองคำ เชื้อชมบุญ, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, คล้ายวันเกิด เทเรซา อรนุช แสงทอง และครอบครัว, มารีอา สุรางค์ ยังสมชีพ

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, อันนา เฟือง หอมวิไล, ดอมินิโก ก่า เหงียนกวาง, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, ยวงบัปติสตา พึงใจ ไกรบุญ, อากาทา จำปา ไกรบุญ, มารีอา ซ้วน เกตุเวช, เปโตร สังเวียน สุภาพ, มารีอา วัลลีย์ เยาวสังข์, เซซีลีอา ยุพิน เจียจวบสิน, ยวงบัปติสตา มิ่ง สุขฉาย, เปโตร บุญสม ไชยประเสริฐ, มารีอา มาลี คงสมัย, มารีอามักดาเลนา บุญช่วย วรรณางกูร, วิญญาณในไฟชำระ

พฤหัสฯที่ 19

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 15 เทศกาลธรรมดา

อุทิศ ฟรังซีสโก สุทธิ-มารีอา สมร ชลหาญ, เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอามักดาเลนา นุกูล-เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, ยอแซฟ สวัสดิ์ พลอยจินดา, เปาโล วิชัย-เทเรซา สมพิศ ธาราฉัตร, เปโตร ปอลทอง เชื้อชมบุญ, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, ดร.ธนพล เศตะพราหมณ์,

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ดอมินิโก ก่า เหงียนกวาง, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, อันเดร ฟา บุญครอง, ยุสตินา สมาน-ฮังรีแอตตา จันทรัตน์ สมบัติเจริญ, ดอมินิก วินัย ไชยประเสริฐ, อันตน นิวัติ-มารีอามักดาเลนา ระพีพรรณ บรรเทิงจิต, มารีอา สิริ สุภาพ, ซูซาน จินตนา อารยะวงศ์, ฟรังซิสโก นพรัตน์ เกตุเวช, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, เอลิซาเบท อำไพ สุขฉาย, มารีอา มาลี คงสมัย, มารีอามักดาเลนา

บุญช่วย วรรณางกูร, วิญญาณในไฟชำระ

ศุกร์ที่ 20

06.00 น.

19.00 น.

น.อโพลินาริส พระสังฆราชและมรณสักขี

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอามักดาเลนา นุกูล-เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช

วิธีธรรม, แอนดรูว์ อารมณ์-ยวง ภูษิต, ยวงบัปติสตา ชุน-มารีอา หวุน-มารีอา ทองสุข ธาดาประสิทธิ์, ยอแซฟ บู๊ ธนสมบูรณ์, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เปาโล พลตรี สง่า-อันนา วิเชียร วิลัยทอง, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ดอมินิโก ก่า เหงียนกวาง, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, มีคาแอล ประสิทธิ์-

เอลิซาเบท ประทุม สิทธิ, เปโตร พงษ์ศักดิ์ สิทธิ, วิญญาณญาติพี่น้องตระกูล ชนวัฒน์, ยวงบัปติสตา พึงใจ ไกรบุญ, อากาทา จำปา

ไกรบุญ, มารีอา มาลี คงสมัย, ฟิลิป ร.ท.ปรีดา เปลี่ยนประมุข, มารีอามักดาเลนา บุญช่วย วรรณางกูร, วิญญาณในไฟชำระ

เสาร์ที่ 21

06.00 น.

19.00 น.

น.ลอเรนซ์ แห่งบรินดิซี พระสงฆ์และนักปราชญ์

อุทิศ ดอมินิโก อุไร-โรซา เสนอ ศรีบุญเลิศ, เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอามักดาเลนา นุกูล-เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, อันนา กาญจนา ธีรวิฑูร, เปโตร ธีระ ธีรวิฑูร, อันตน ชัยยศ ธีรวิฑูร, ยอแซฟ ชัยยุทธิ์ ธีรวิฑูร, มารีอา สมร ธนสมบูรณ์, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ครอบครัว ชนวัฒน์, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, มารีอา ยินดี ธาราวร, ครอบครัว รุธิรกนก, อันนา ราวินทร์

จิรวัฒนาพันธ์, โมทนาคุณพระ-แม่พระ

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, ยอแซฟ หมอวาศ-มารีอา สุด ประดิษฐ์จุสิน, ยอแซฟ วิณิน-มารีอา ชลูด พันธุมจินดา, ยอแซฟ พิพัฒน์-เฮเลนา อุไรลักษณ์ อิศรภักดี, มารีอามักดาเลนา ประสพศรี พันธุมจินดา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ยอแซฟ จีระศักดิ์ ชนวัฒน์, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, ยอแซฟ ประสิทธิ์-

มารีอา สุนี เอกะสิงห์, ดอมินิโก ก่า เหงียนกวาง, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, ยวงบัปติสตา เมธี อาภรณ์รัตน์, ยอแซฟ ฉุ่น แซ่ตั้น, อักแนส ริ้ว ยุ่นประยงค์, นิโคลัส วีรวัฒน์ รุธิรกนก, มารีอา ยึด ฤกษ์พิชัย, มารีอา อรนุช-ยอแซฟ จรุง กีร์ตะเมคินทร์, เปโตร จำนงค์-

ยอแซฟ สมศักดิ์ งามศิริจิตต์, อันตน มานีสิกข์ พันธุมจินดา, มารีอา มาลี คงสมัย, ฟรังซิสเซเวียร์ สินณรงค์ สุขฉาย, วิญญาณในไฟชำระ

อาทิตย์ที่ 22

06.30 น.

08.30 น.

10.00 น.

16.00 น.

อาทิตย์ที่ 16 เทศกาลธรรมดา

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ พยุง-มารีอา อุทัย เอียงผาสุก, มารีอา โสภาวรรณ-มารีอา สินี จันสวัสดิ์, เปาโล สุดใจ กายสุต, มัทธิว สง่า-อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ฟรังซีสโก เฉลิมพล-ยอแซฟ เฉลิมชัย-เปาโล เฉลิมชาติ แววเกกี, ฟรังซีสโก ปรีชา-มารีอา อำพัน กานตานนท์, เปาลีนุต วิโรจน์-ลูซีอา อำภา รุจิพงศ์, เปโตร ประวิทย์-มารีอา วัชรี วิทวัสพงศ์, ร็อค เมือง-มารีอา กุหลาบ ดีสุดจิต, โทมา ขุนพิลาศ-มารีอา สวน กายสุต, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, ฟรังซีสโก สุมิตร ศรจิตติ, ฟรังซีสโก สมพล ศุระศรางค์, เปโตร ราศรี-เทเรซา ฉอ้อน

ทิวไผ่งาม, เปโตร ทวี ทิวไผ่งาม, อันนา กาญจนา ธีรวิฑูร, เปโตร ธีระ ธีรวิฑูร, อันตน ชัยยศ ธีรวิฑูร, ยอแซฟ ชัยยุทธิ์ ธีรวิฑูร, อันตน มานีสิกข์ พันธุมจินดา, มารีอา มาลี คงสมัย, ฟรังซีสโก จุฬา แก้วมงคล, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ สัตบุรุษทุกครอบครัว

สุขสำราญ มารีอา ธันยพร ศศิสุวรรณ และครอบครัว, ยอแซฟ สุชารีย์ แสงหาญ และครอบครัว, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, คุณสุรชัย ศศิสุวรรณ, คุณสุนีย์ ศศิสุวรรณ และครอบครัว, เปโตร วีรวัฒน์-มารีอา ปัณฑา-มารีอา เปี่ยมขวัญ ปัณฑวังกูร, คุณอดุลย์-คุณปัทมา สังขรัตน์ และครอบครัว, ครอบครัว นิศามณีวงศ์, ครอบครัว สมบูรณ์เจริญชัย, คุณเอมอร นุชนารถสกุล, ยอแซฟ ประสิทธิ์ กิตยานนท์, มารีอา มาลี อมรสิริสมบูรณ์, เอลิซาเบท จรังศญา เจิมจรุง, นายยุทธการ ฉ่ำประวิง, ครบรอบวันเกิด มารีอา อำไพ สังขรัตน์, ครอบครัว ยวง พงษ์ศักดิ์ ธาราฉัตร, ครบรอบวันเกิด มารีอา อำไพ สังขรัตน์, ครอบครัว รวมสำราญ, โยเซฟ ณัฐธนชัย สายพรไพศาล และครอบครัว, ฟรังซิส อัสซีซี ธนากร วนวโรดม, ครอบครัว เปโตร จตุฤทธิ์ จันทรกานต์, มารีอา พยุง จันทรกานต์, ครอบครัว เทเรซา แสงจันทร์ ศิริกุล, เซซีลีอา จำเนียร เจริญทรัพย์, ยอแซฟ ชัชวาลย์ เจริญทรัพย์, ยอห์น บัปติสต์ สุรพันธ์ เจริญทรัพย์, มารีอา สุพัตรา, ยอห์น บัปติสต์ จงรัก เจริญทรัพย์, ครอบครัว ลูซีอา วราพรรณ มีเฟื่องศาสตร์, ครอบครัว จรุไพรวัลย์, โมทนาคุณพระและแม่พระ

อุทิศ เรย์มองด์ ธานี ลวสุต, ครอบครัว ชื่นพุฒิ, อันนา สำรวม ชื่นพุฒิ, มารีอา ปิยะสุทธิ์ ใจสวัสดิ์ (ชื่นพุฒิ), นายชมภู เศรษฐกาญจน์, ยากอบ โชติวิศิษฏ์ ประพิณวงศ์, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, มาเรีย สุพรรณี-เอมิลี นวลแข จันทรสันติ, ยอแซฟ วิสิษฐ์-มาร์ธา สุดจิต มัจฉาชีพ, ฟรังซีสโก วิกรานต์ มีเฟื่องศาสตร์, เปาโล ไพศาล-มารีอา จรัสศรี ดีสุดจิต, ฟรานซิส วรวิทย์ ทองจุลย์, ฟรังซีสโก วรรณชัย แซ่ลิ้ม, แบร์นาแด๊ต สมสมร ลวสุต, ยอแซฟ ประพันธ์พจน์ ศิริกุล, เปาโล วันชัย หล่อวัฒนศิริกุล, มารีอามักดาเลนา นุกูล-เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, มารีอา สุพัตรา พิมพาหุ, เซลีนา จามรี ลิมปิชัย, โจเซฟ สุวิชากร ชินะผา, พ่อธง เลาหไทยมงคล, คุณยาย, อาม่า, ดอมินิก ทุเรียน สุภาพ, มารีอา ถนอม สุภาพ, เปโตร สังเวียน สุภาพ, มารีอา สิริ สุภาพ, โซซีโม กมล-มารีอา กิมล้วน สังขรัตน์, มารีอา สุมาลี บุญสถิตถาวร, ยวง หล่อติ๊ด-มารีอา โซวม่วย, มารีอา ป้อฮุ้ง-มารีอา ปุ้ยเจ้, นายเซียะ แซ่เอ็ง, ผู้ล่วงลับตระกูล ราชกิจ, ดอมินิโก ก่า เหงียนกวาง, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, เปโตร สมพิศ ธรรมกรสุขศิริ,

อันนา สมร ธรรมกรสุขศิริ, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, ยอแซฟ วันชัย เทียนวัง, ฟรังซิสโก ถม-มารีอา รอน-มารีอามักดาเลนา สถาน สังขรัตน์, อันนา ขาว จิตต์ชอบค้า, เปโตร ลาง-มารีอา เทือง เลิศไกร, ดอมินิก ประเสริฐ เลิศไกร, เปโตร ลึก พนมอุปถัมภ์, อันตน เสถียร-ลูซีอา ลมัย ชมไพศาล, วิญญาณสกุล ชมไพศาล-กรีกุล, มารีอา วนิดา เอบาล่า, บานาบา บุญฤทธิ์

หมั้นทรัพย์, ยวงบัปติสตา พินิจ ศรีประมงค์, นิโคลัส พาริษฐ์ จันทรกานต์, นายบริบูรณ์ จันทรกานต์, ยอแซฟ ประสิทธิ์ อัศวมังคละ,

อันเดร สมจิตร-ยอแซฟ สุรศักดิ์ มีขันทอง, Angelina Serrano Paulino, มัทธิว สมชาย-มัทธิว สมภาค-ยอแซฟ บูชา-อันนา บุญยิ่ง-ฟรังซิส สมยศ, มารีอา ซกเฮี้ย แซ่ปึง, เอากุสติน จั๊กเซีย แซ่อึ้ง, นายอนันต์ สมบูรณ์เจริญชัย, อากาทา เลี๊ยบ แซ่อึ้ง, โรซา เมี่ยวชื้อ, มารีอา ย่าง สังขรัตน์, ยวง พันธุ์พงศ์ อุปพงษ์, โรซา สนั่น-นายตุ่น จิตต์เจริญ, ฟรังซิสโก ไพศาล-ยอห์น บัปติสต์ วัฒนา มณีสุวรรณ, เปาโล หอม เสนาจักร์, มารีอา อรนุช พุ่มร่มบุตร์, มารีอามักดาเลนา จันทร์ สังขฤกษ์, คาเบรียล คำใส ผลขาว, ฟรังซีสเซเวียร์ วิรัช อินทรสุขสันติ,

ยอแซฟ พ.ต.ต.สนั่น อ่องนาวา, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ครอบครัว คุณดวงตา เลืองถิ

อุทิศ เปาโล ศิริ-มารีอา วิจิตร พีรมนตรี, ยวงบัปติสตา สนธิลักษณ์ สนเจริญ, มัทธิว วรพล ชัยวัฒนไชย, ฟรังซีสโก วสันต์ ธนสมบูรณ์, เทเรซา นัฏ ยอดประเสริฐ, มารีอา ชูชื่น ธนสมบูรณ์, ยวงบัปติสตา ชุติพนธ์ ธนสมบูรณ์, เปโตร อำนวย-เทเรซา บุญยัง สังขรัตน์, มารีอา ก้อนทอง วงศ์ก้อนทอง, ยอแซฟ กระสาน ไกรประสิทธิ์, ฟรังซิสโก กระแสร์ ไกรประสิทธิ์, อันนา ซอย-ยอแซฟ มานิตย์ รอดเสียงล้ำ, เปาโล สอาด ยอดประเสริฐ, มารีอามักดาเลนา วาณี-ฟรังซิสโก วุฒิชัย ชลธี, มารีอามักดาเลนา เจริญ กรรณิการ์, วิญญาณในไฟชำระ

__________________________________________________________________

Stop judging, that you may not be

judged.

______________________________________________________________________

ประกาศรับสมัครผู้ลงรับเลือกตั้งเป็น

กรรมการสภาภิบาลวัด

(ค.ศ.2018 – 2021)

ขอเชิญพี่น้องสมัครลงรับเลือกตั้งเป็น

กรรมการสภาภิบาลวัด

พี่น้องท่านใดสนใจติดต่อลงชื่อสมัครได้ที่

คุณพ่อทุกองค์ หรือ

สมาชิกสภาภิบาลวัด

ขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม

___________________________________________________

WELCOME

TO

PHOTOS GALLERY OF SAINT

FRANCISXAVIER

PARISH ACTIVITIES

สามารถเข้าไปชมภาพต่างๆที่มีอยู่ใน สารวัดของวัดได้ดังนี้

CLICK BELOW

ข้างล่างนี้

Page 2

Click here >>>>>   FRANCIS XAVIER SAMSEN – PAGE 2

 Page 3

Click here >>>>>>  FRANCIS XAVIER SAMSEN – PAGE 3

Page 4

 Click here >>>>>>FRANCIS XAVIER SAMSEN – PAGE 4

Page 5

Click here >>>>>   FRANCIS XAVIER SAMSEN – PAGE 5

Page 6

Click here >>>>>>  FRANCIS XAVIER SAMSEN – PAGE 6

___________________________________________________________

PLEASE JOIN

DAILY MASS & SUNDAY MASS

READ

DAILY GOSPEL OF THE LORD JESUS

with

DAILY COMMENTARY OF THE DAY

and

SAINTS OF THE DAY

ALSO READ

NEWSLETTER IN THAI

From

SAINT FRANCIS XAVIER NEWSLETTER IN THAI

THANK YOU

___________________________________

“I am with you always, until

the end of the age.”

Matthew 28:20.

***********************************************

“This is my commandment:

love one another as I love

you.”

__________________________________________


8 July 2018. Saint Francis Xavier Newsletter. ปีที่ 52 ฉบับที่ 27 วันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม 2018

St. Francis Xavier Church

Newsletter.

 

อาทิตย์ที่ 14 เทศกาลธรรมดา

ปีที่ 52 ฉบับที่ 27 

วันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม 2018

 

Fourteenth Sunday in Ordinary Time

8 July 2018

______________________________________________________________

Fourteenth Sunday in Ordinary Time

8 July 2018

Holy Gospel of Jesus Christ 

“Is he not the carpenter, the son of Mary, and the brother

of James and Joses and Judas and Simon?”

อาทิตย์ที่ 14 เทศกาลธรรมดา

ปีที่ 52 ฉบับที่ 27

วันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม 2018

       

ในปี ค.ศ. 1960 ได้เกิดการเบียดเบียนศาสนาที่ประเทศซูดานในทวีปแอฟริกา ทำให้เด็กชายผิวดำคนหนึ่งชื่อ ปาไรด์ ทาบัน (Paride Taban) หนีภัยไปอยู่ประเทศอูกันดา ที่อูกันดานี่เอง ทาบันได้เข้าบ้านเณรและต่อมาได้บวชเป็นพระสงฆ์ เมื่อเหตุการณ์ที่ซูดานบ้านเกิดสงบลง คุณพ่อทาบันได้เดินทางกลับบ้านเกิด และได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาสที่หมู่บ้านพาโลตากา

แต่ชาวบ้านที่พาโลตากาไม่ยอมรับคุณพ่อทาบัน เพราะพวกเขาไม่เชื่อว่าคุณพ่อทาบันเป็นพระสงฆ์ เนื่องจากพวกเขาไม่เคยมีพระสงฆ์ผิวดำมาก่อน พวกเขาคุ้นเคยแต่พระสงฆ์ผิวขาวที่นำเสื้อผ้า ยารักษาโรคและสิ่งของมาให้พวกเขา ขณะที่คุณพ่อทาบันเป็นชนเผ่ามาดี (Madi) ที่ยากจนเหมือนพวกเขาและไม่มีอะไรมาให้

เหตุการณ์ยิ่งเลวร้ายขึ้นไปอีก เมื่อคุณพ่อทาบันอธิบายถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในพระศาสนจักรหลังสังคายนาวาติกันที่สอง ความเปลี่ยนแปลงนี้ยิ่งทำให้พวกเขายากจะยอมรับ พวกเขาพูดกันว่า “ชายหนุ่มผิวดำคนนี้ หันพระแท่นมาหาพวกเราและถวายมิสซาด้วยภาษาของเรา ไม่ใช่ภาษาลาตินที่เราเคยได้ยิน เขาจึงไม่ใช่พระสงฆ์ที่แท้จริง”

เรื่องราวของคุณพ่อทาบัน เป็นตัวอย่างที่แสดงถึงการปฏิเสธและไม่ได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมชาติ เช่นเดียวกับพระเยซูเจ้าที่ถูกชาวนาซาเร็ธปฏิเสธและไม่ยอมรับ เมื่อพระองค์เสด็จกลับนาซาเร็ธบ้านเกิดของพระองค์ พวกเขาพูดกันว่า “เขาไม่ใช่ลูกช่างไม้เหมือนเราดอกหรือ เขาได้อำนาจและความรู้เกี่ยวกับพระเจ้านี้มาจากไหน” พวกเขาจึงปฏิเสธและไม่ยอมรับพระองค์

 1. อคติและการไม่ยอมรับ

พระวรสารของวันนี้กล่าวถึงเรื่องราวของพระเยซูเจ้า กับสถานการณ์ที่ตึงเครียดในศาลาธรรมเมืองนาซาเร็ธ สถานที่ซึ่งพระองค์เคยเจริญวัย ชาวนาซาเร็ธไม่ต้อนรับพระองค์และปฏิเสธที่จะฟังพระองค์ ทั้งนี้เพราะอคติและจิตใจที่คับแคบของพวกเขา ที่คิดว่าพระองค์เป็นแค่ลูกของช่างไม้ชื่อโยเซฟ และแม่ชื่อมารีย์ หญิงชาวบ้านที่ไม่มีอะไร แล้วพระองค์ได้ปรีชาญาณนี้มาจากไหน พวกเขาอยากให้พระองค์แสดง (อัศจรรย์) ให้พวกเขาได้เห็นว่าพระองค์เป็นพระผู้ไถ่ที่แท้จริง

พระเยซูเจ้ารู้ถึงความต้องการของพวกเขา จึงตรัสว่า “ประกาศกย่อมไม่ถูกเหยียดหยาม นอกจากในถิ่นกำเนิด ท่ามกลางวงศ์ญาติและในบ้านของตน” (มก 6:4) นี่คือความจริงที่ทิ่มแทงใจดำพวกเขา เราอาจตกในบาปเดียวกันกับพวกเขาคือ “บาปของความใจแคบ” จิตใจที่ริษยาและคับแคบทำให้มองไม่เห็นด้านดีของผู้อื่นหรือสิ่งอื่น

พระเยซูเจ้าได้ตอบปัญหานี้ด้วยพระองค์เองเมื่อพระองค์ตรัสว่า “ศิษย์ย่อมไม่อยู่เหนืออาจารย์ และผู้รับใช้ย่อมไม่อยู่เหนือนาย” (มธ 10:24) นั่นหมายความว่า เมื่อประชาชนปฏิเสธพระเยซูเจ้า เราจึงไม่ควรแปลกใจหากเราจะถูกปฏิเสธบ้าง โดยเฉพาะเมื่อเรายืนหยัดในหลักศีลธรรมและความถูกต้อง อาทิ การต่อต้านการทำแท้ง การไม่เห็นด้วยกับความรุนแรงและความอยุติธรรมในสังคม

 1.  บทเรียนสำหรับเรา

พระวาจาของพระเจ้าในวันนี้ ได้ให้บทเรียนและแนวปฏิบัติสำหรับเราคริสตชนหลายประการ

ประการแรก 

เราต้องเผชิญหน้ากับการถูกปฏิเสธด้วยความกล้าหาญและมองโลกในแง่ดี  เรื่องราวการไม่ได้รับการยอมรับของพระเยซูเจ้า คือความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของเรา แต่ละคนมีประสบการณ์ความเจ็บปวดจากการถูกปฏิเสธ การทรยศหักหลัง การหย่าร้าง การไม่เชื่อฟัง การถูกทอดทิ้ง ฯลฯ ให้เรามองดูในอีกด้านหนึ่ง เราอาจไม่ได้เป็นตัวแทนที่ดีของพระเจ้า หรือบ่อยครั้งเราอาจมองไม่เห็นพระเจ้าในตัวบุคคลอื่น เพราะอคติและความใจแคบของเรา ที่มองแต่เพียงชาติกำเนิดหรือฐานะทางสังคมที่ปรากฏภายนอก

ประการที่สอง 

เราต้องเผชิญหน้ากับการถูกปฏิเสธด้วยท่าทีที่ถูกต้อง ด้วยการยอมรับตัวเราเองและผู้อื่น มิใช่ด้วยความโกรธฉุนเฉียวอย่างที่เราเคยกระทำ เราต้องเรียนรู้จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่า เรามิใช่คนดีพร้อมและไม่สามารถทำให้ทุกคนพึงพอใจหรือถูกใจได้ แต่เราต้องมีความอดทนในการทำสิ่งที่ถูกต้อง ในทุกวิกฤตมีโอกาส ที่เราสามารถเรียนรู้และเปลี่ยนให้เป็นสิ่งดีงามสำหรับชีวิตเราได้

ประการที่สาม  

เราต้องตระหนักถึงความดีของพระเจ้าท่ามกลางเรา พระเจ้าทรงต้องการให้เราเป็นพยานแห่งความดีกับบุคคลที่เรารักและใกล้ชิดเรา อาทิ สมาชิกในครอบครัว เพื่อนบ้านและผู้ร่วมงาน เราต้องกล้าที่จะยืนหยัดถึงความจริงและความถูกต้องของพระคริสตเจ้า ไม่เงียบเฉยต่อความ อยุติธรรมและความไม่ถูกต้องของสังคม

บทสรุป

พี่น้องที่รัก พระวรสารวันนี้สอนเราให้ปฏิบัติตนต่อผู้อื่นด้วยใจกว้าง ด้วยท่าทีของความเป็นพี่น้องให้สมกับการเป็นลูกของพระบิดาองค์เดียวกัน  มองเห็นความดีของกันและกันโดยปราศจากอคติ เฉพาะอย่างยิ่งในสังคมไทยปัจจุบันที่มีความแตกแยกรุนแรง มีการแบ่งสีเลือกข้าง ความรักของพระเจ้าไม่เคยแบ่งแยกหรือเลือกที่รักมักที่ชัง ไม่มียิวหรือกรีก ไม่มีทาสหรือไท แต่ทุกคนเป็นพี่น้องกัน

ตลอดสัปดาห์นี้ ขอให้เรามองเห็นคุณค่าและความดีของกันและกัน ตระหนักในความจริงที่ว่า ไม่มีใครดีพร้อมสมบูรณ์ครบครัน และไม่มีใครเลวอย่างชนิดที่ว่าหาดีไม่ได้ ดังคติที่ว่า “ในชั่วมีดี ในดีมีชั่ว” หรือ “ชั่วเจ็ดที ดีเจ็ดหน” เราจึงไม่ควรตัดสินใครด้วยอคติหรือมองผู้อื่นเพียงแค่ชาติกำเนิดหรือฐานะทางสังคมภายนอกที่เราเห็น แต่ให้เราได้มองผู้อื่นในด้านบวก ดังคำสอนของท่านพุทธทาสที่ว่า

“เขามีส่วนเลวบ้างช่างหัวเขา            จงเลือกเอาส่วนดีเขามีอยู่

เป็นประโยชน์โลกบ้างอย่างน่าดู        ส่วนที่ชั่วอย่าไปรู้ของเขาเลย”

 

                    คุณพ่อ ดิษพล รุ่งโรจน์วรวัฒนา


__________________________

Monday of the Fourteenth week in Ordinary Time

9 July 2018

Holy Gospel of Jesus Christ 

“If only I can touch his cloak, I shall be cured.”

ขอขอบคุณ

ขอขอบคุณ

อักแนส สมใจ กิจสมัคร

ที่ร่วมทำบุญซ่อมแซมหลังคาวัด

จำนวน        3,000    บาท

_________________________________________________________________

Tuesday of the Fourteenth week in Ordinary Time

10 July 2018

Holy Gospel of Jesus Christ 

 Jesus said to his disciples, “The harvest is abundant but the laborers are few;

so ask the master of the harvest to send out laborers for his harvest.”

ประชาสัมพันธ์

 1. ประกาศงดมิสซา

    วันจันทร์ที่ 9 – วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม ศกนี้ พระสงฆ์ที่วัดจะไปสัมมนาประจำปี

    ที่บ้านผู้หว่าน สามพราน

    จึงของดมิสซา ตั้งแต่ค่ำวันจันทร์ที่ 9 จนถึงค่ำวันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม ศกนี้

 1.  ทางวัดเปิดสอนคำสอนผู้ใหญ่ เพื่อเตรียมรับศีลล้างบาป

    เรียนทุกวันอาทิตย์  เวลา 10.00 น.  ที่ห้องคำสอน

_________________________________________________________________

Wednesday of the Fourteenth week in Ordinary Time

11 July 2018

Holy Gospel of Jesus Christ 

The names of the twelve apostles are these: first, Simon called Peter,

and his brother Andrew; James, the son of Zebedee, …

ประกาศ

    ประกาศงดมิสซา  

    วันจันทร์ที่ 9 – วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม ศกนี้

พระสงฆ์ที่วัดจะไปสัมมนาประจำปี

    ที่บ้านผู้หว่าน สามพราน

    จึงของดมิสซา

ตั้งแต่

ค่ำวันจันทร์ที่ 9 จนถึงค่ำวันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม ศกนี้

________________________________________________________________

Thursday of the Fourteenth week in Ordinary Time

12 July 2018

Holy Gospel of Jesus Christ 

As you enter a house, wish it peace.

สภาภิบาลวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

สภาภิบาลวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

สวัสดีค่ะพี่น้องที่รัก

แบบฉบับของพระเยซูเจ้า

    ชีวิตของพระเยซูเจ้านั้นเรียบง่าย เป็นคนจนที่เดินทางเร่ร่อน เพื่อไปประกาศพระอาณาจักรของพระเจ้า และสอนให้รู้จักพระบิดาแก่พี่น้องชาวยิวและคนต่างชาติ ทรงขับไล่ปีศาจและช่วยคนเจ็บป่วยให้หายจากโรค พระองค์ทรงเป็นอิสระจากเครื่องแบบ เกียรติยศ ทรัพย์สินเงินทองและอำนาจ ทรงสั่งสาวกให้ออกไปเทศน์สอนโดยมิให้เอาอะไรไปใช้ตามทาง เว้นแต่ไม้เท้าสิ่งเดียว ห้ามมิให้เอาอาหารหรือย่าม หรือสตางค์ แต่ให้สวมรองเท้า และไม่ให้ใส่เสื้อสองตัว ทรงต่อสู้กับความอยุติธรรม และประณามคนหน้าซื่อใจคด พระองค์เชิญชวนให้ผู้ที่จะติดตามพระองค์ ยกกางเขนใส่บ่าและติดตามพระองค์ไป ชีวิตของพระองค์นั้นสมถะและเป็นอิสระจากทุกสิ่ง นี่คือต้นแบบที่ศิษย์ของพระองค์ต้องดำเนินตาม แต่ละคนต้องพยายามดำเนินชีวิตตามแบบอย่างของพระองค์ตามความสามารถ

    พระเยซูเจ้าทรงเป็นชาวยิว ดำเนินชีวิตตามขนบธรรมเนียมประเพณียิว แต่เมื่อออกเทศนา พระองค์ก็สอนทุกคนโดยไม่จำกัดเชื้อชาติ ศาสนา ทรงเสด็จไปตามหมู่บ้าน ทั้งในเขตอิสราเอลและชนต่างชาติ ทรงช่วยเหลือ ทรงขับไล่ปีศาจให้แก่ชาวยิวในศาลาธรรม ทรงรักษาคนเจ็บ คนพิการ คนที่สังคมทอดทิ้ง พระองค์ทรงเป็นขวัญใจของบุคคลเหล่านั้น แบบฉบับของพระเยซูเจ้านั้นมีอีกมากมายนับไม่ถ้วน รวบรวมเท่าไรก็ไม่จบสิ้น

    พี่น้อง พวกเราสามารถเลือกนำแบบฉบับของพระเยซูเจ้ามาปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวันของเราบ้างก็จะดีไม่น้อยนะคะ

______________________________________________________________________

Friday of the Fourteenth week in Ordinary Time

13 July 2018

Holy Gospel of Jesus Christ

“But beware of men, for they will hand you over to courts

and scourge you in their synagogues,”

____________________________________________________________________

Saturday of the Fourteenth week in Ordinary Time

14 July 2018

Holy Gospel of Jesus Christ

“No disciple is above his teacher, no slave above his master.

มิสซาประจำสัปดาห์

จันทร์ที่ 9

06.00 น.

19.00 น.

น.ออกัสติน เซา รง และเพื่อนมรณสักขีชาวจีน

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว

อุทิศ วิญญาณครอบครัว อาภรณ์รัตน์, เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, มารีอามักดาเลนา นุกูล-เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ดอมินิโก ก่า เหงียนกวาง, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, ดอนบอสโก แสวง โรจนะเสน, วินเซนต์ วัฒนา-อากาทา ยวง-อัลบีนุส วิมล เต่งตระกูล, มารีอา มาลี คงสมัย, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, ยอห์น บัปติสตา ประมวล ชลหาญ, วิญญาณในไฟชำระและวิญญาณเด็กที่ถูกทำแท้ง

งดมิสซา

อังคารที่ 10

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 14 เทศกาลธรรมดา

งดมิสซา

งดมิสซา

พุธที่ 11

06.00 น.

19.00 น.

ระลึกถึง น.เบเนดิกต์ เจ้าอธิการ

งดมิสซา

งดมิสซา

พฤหัสฯที่ 12

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 14 เทศกาลธรรมดา

งดมิสซา

งดมิสซา

ศุกร์ที่ 13

06.00 น.

19.00 น.

น.เฮนรี่

งดมิสซา

งดมิสซา

เสาร์ที่ 14

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 14 เทศกาลธรรมดา

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, ดอมินิโก อุไร-โรซา เสนอ ศรีบุญเลิศ, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, มารีอามักดาเลนา นุกูล-เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, อันนา กาญจนา ธีรวิฑูร, เปโตร ธีระ ธีรวิฑูร, อันตน ชัยยศ

ธีรวิฑูร, ยอแซฟ ชัยยุทธิ์ ธีรวิฑูร, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ครอบครัว ชนวัฒน์, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, มารีอา ยินดี ธาราวร, ครอบครัว รุธิรกนก, ครบรอบวันเกิด น.ส.เพ็ญจันทร์ จารุวัฒนชัย, ครอบครัว สังขปรีชา

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, มารีอามักดาเลนา ประสพศรี พันธุมจินดา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ยอแซฟ จีระศักดิ์ ชนวัฒน์, ยอแซฟ ประสิทธิ์-มารีอา สุนี เอกะสิงห์, มารีอา มาลี คงสมัย, เปโตร จำนงค์-ยอแซฟ สมศักดิ์ งามศิริจิตต์, ดอมินิโก ก่า เหงียนกวาง, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, ยวงบัปติสตา เมธี อาภรณ์รัตน์, ยอแซฟ สมัย-เทเรซา อภิรมย์ ยินดีธรรม, มารีอา นฤมล วงศ์ศิริ, จอห์น เปโตร ศ.วีระพงษ์ บุญโญภาส, ยอแซฟ ฉุ่น แซ่ตั้น, อักแนส ริ้ว ยุ่นประยงค์, นิโคลัส วีรวัฒน์ รุธิรกนก, มารีอา สุวพีร์ (เยาวสังข์) เตชะเสน, ฟรังซิสเซเวียร์ สถิตพงษ์ ผิวเกลี้ยง, มารีอา ยึด ฤกษ์พิชัย, ยอห์น บัปติสต์ วิรัช กุลเนตุ, อันตน มานีสิกข์ พันธุมจินดา, ยอแซฟ พ.ต.ต.สนั่น อ่องนาวา, อันนา ถี ริวัฒนา, มารีอา ชลาพรรณ มณีสิน, วิญญาณในไฟชำระ

อาทิตย์ที่ 15

06.30 น.

08.30 น.

10.00 น.

16.00 น.

อาทิตย์ที่ 15 เทศกาลธรรมดา

สุขสำราญ ครอบครัว เซซีลีอา ไพลิน กายสุต

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ พยุง-มารีอา อุทัย เอียงผาสุก, มารีอา โสภาวรรณ-มารีอา สินี จันสวัสดิ์, เปาโล สุดใจ กายสุต, มัทธิว สง่า-อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ฟรังซีสโก เฉลิมพล-ยอแซฟ เฉลิมชัย-เปาโล เฉลิมชาติ แววเกกี, ฟรังซีสโก ปรีชา-มารีอา อำพัน กานตานนท์, เปาลีนุต วิโรจน์-ลูซีอา อำภา รุจิพงศ์, เปโตร ประวิทย์-มารีอา วัชรี วิทวัสพงศ์,

ร็อค เมือง-มารีอา กุหลาบ ดีสุดจิต, เปาโล ไพศาล ดีสุดจิต, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, ฟรังซีสโก สุมิตร ศรจิตติ, ฟรังซีสโก สมพล ศุระศรางค์, เปโตร ราศรี-เทเรซา ฉอ้อน ทิวไผ่งาม, เปโตร ทวี ทิวไผ่งาม, มารีอา โยเซฟิน รัตนา พันธุมจินดา, มารีอา ประเทือง แววเกกี, อันนา กาญจนา ธีรวิฑูร, เปโตร ธีระ ธีรวิฑูร, อันตน ชัยยศ ธีรวิฑูร,

ยอแซฟ ชัยยุทธิ์ ธีรวิฑูร, ฟรังซิสโก สุทธิ-มารีอา สมร ชลหาญ, อันตน มานีสิกข์ พันธุมจินดา, มารีอา มาลี คงสมัย, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ สัตบุรุษทุกครอบครัว

สุขสำราญ มารีอา ธันยพร ศศิสุวรรณ และครอบครัว, ยอแซฟ สุชารีย์ แสงหาญ และครอบครัว, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, คุณสุรชัย ศศิสุวรรณ, คุณสุนีย์ ศศิสุวรรณ และครอบครัว, ครอบครัว สมบูรณ์เจริญชัย, ประสิทธิ์-มารีอา นุชนาถ-กฤต กิจวิวัฒนการ, แม่เสาวนีย์ เลาหไทยมงคล, เปโตร วีรวัฒน์-มารีอา ปัณฑา-มารีอา เปี่ยมขวัญ ปัณฑวังกูร, เพื่อสุขภาพของ เซซีลีอา สุธิดา ทรัพย์ไพฑูรย์, คุณอดุลย์-คุณปัทมา สังขรัตน์ และครอบครัว, มารีอา ถชวรรณ อิทธิธีรรักษ์, สุขภาพของคุณพ่อ เปโตร สุรินทร์ ชุนฟ้ง, ครอบครัว นิศามณีวงศ์, ยอแซฟ ประสิทธิ์ กิตยานนท์, ครอบครัว เทเรซา สุภาพร เลิศสถิตสกุล, ครอบครัว เทเรซา แสงจันทร์ ศิริกุล, นางภูษาวรรณ สุภาผล, นายธญุ อภิชาติสกุล, สมาชิกคณะอัศวินศีลมหาสนิท วัดสามเสน (KBS.), ยอแซฟ ธวัช-เทเรซา สุภาพร-ฟรังซิสเซเวียร์ ธนัช-ยอห์น กฤตธนัช ธีรวชิรกุล, ครอบครัว อัศวมังคละ, มารีอา สุดฤทัย อินโอภาษ, คุณเอมอร นุชนารถสกุล,

เทเรซา วิไล กิมเส็ง, มารีอา มาลี อมรสิริสมบูรณ์, ลูซีอา อนงค์ลักษณ์ อนุสรณ์เสรีชัย, เทเรซา สุพัตรา ภิญโญ, มารีอามักดาเลนา สุนีย์ โอสกุล, นางอรพิน เวชเนียน และครอบครัว, ครอบครัว เปโตร จตุฤทธิ์ จันทรกานต์, มารีอา พยุง จันทรกานต์, ขอพระพรสำหรับการทำวิทยานิพนธ์ของลูกบัว

อุทิศ เรย์มองด์ ธานี ลวสุต, ครอบครัว ชื่นพุฒิ, อันนา สำรวม ชื่นพุฒิ, มารีอา ปิยะสุทธิ์ ใจสวัสดิ์ (ชื่นพุฒิ), ยากอบ โชติวิศิษฏ์ ประพิณวงศ์, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เปโตร เด่น

เพิ่มทวีโชค, มาเรีย สุพรรณี-เอมิลี นวลแข จันทรสันติ, ยอแซฟ วิสิษฐ์-มาร์ธา สุดจิต มัจฉาชีพ, ฟรังซีสโก วิกรานต์

มีเฟื่องศาสตร์, เปาโล ไพศาล-มารีอา จรัสศรี ดีสุดจิต, ฟรานซิส วรวิทย์ ทองจุลย์, ฟรังซีสโก วรรณชัย แซ่ลิ้ม,

แบร์นาแด๊ต สมสมร ลวสุต, ยอแซฟ ประพันธ์พจน์ ศิริกุล, เปาโล วันชัย หล่อวัฒนศิริกุล, มารีอามักดาเลนา นุกูล-

เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, มารีอา สุพัตรา พิมพาหุ, เซลีนา จามรี ลิมปิชัย, โจเซฟ สุวิชากร ชินะผา, พ่อธง

เลาหไทยมงคล, บรรพบุรุษครอบครัว กิจวิวัฒนการ และเลาหไทยมงคล, สินธุ ล้อสีทอง, สมเกียรติ แซ่โง้ว, ลูกพลับ, เปโตร สมพิศ ธรรมกรสุขศิริ, อันนา สมร ธรรมกรสุขศิริ, ดอมินิก ทุเรียน สุภาพ, มารีอา ถนอม สุภาพ, เปโตร สังเวียน สุภาพ, มารีอา สิริ สุภาพ, โซซีโม กมล-มารีอา กิมล้วน สังขรัตน์, มารีอา สุมาลี บุญสถิตถาวร, ยวง หล่อติ๊ด-มารีอา โซวม่วย, มารีอา ป้อฮุ้ง-มารีอา ปุ้ยเจ้, นายเซียะ แซ่เอ็ง, ผู้ล่วงลับตระกูล ราชกิจ, ดอมินิโก ก่า เหงียนกวาง, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, อันเดร สมจิตร-ยอแซฟ สุรศักดิ์ มีขันทอง, มารีอา โสภี ฤกษ์โสภา, มารีอา

กมลพรรณ เดชสุริโยธิน, ผู้ล่วงลับในสกุล สังขรัตน์-สกุล มีขันทอง, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช

วิธีธรรม, มารีอา แพงศรี พนมอุปถัมภ์, อันนา เพ็ญศรี พนมอุปถัมภ์, ยอแซฟ ทองแดง พนมอุปถัมภ์, อันนา ศิริพร พนมอุปถัมภ์, มาติโน เรือง พนมอุปถัมภ์, ยอแซฟ วันชัย เทียนวัง, โทมัส โทมา ขุนศักดา, เปโตร สุรศักดิ์ ขุนศักดา,

ลูซีอา สาคร สังขรัตน์, อันนา พารา สังขรัตน์, มารีอา วนิดา เอบาล่า, เปโตร สันติพงษ์ เต็งล่อไล้, อันตน ชัชวาลย์

เต็งล่อไล้, บานาบา บุญฤทธิ์ หมั้นทรัพย์, ยวงบัปติสตา พินิจ ศรีประมงค์, มารีอา วิไล วิริยะมุกดา, ฟรังซิสโก บานเย็น สอนเทพ, โรซา ลิ้ม สอนเทพ, มารีอา สมหมาย สอนเทพ, อันตน อดิศักดิ์ เวชเนียน, มารีอา ซกเฮี้ย แซ่ปึง, มารีอา วัชรี ธุวธรรม, คริสโตเฟอร์ พลเอก ร่มเกล้า ธุวธรรม, นิโคลัส พาริษฐ์ จันทรกานต์, นายบริบูรณ์ จันทรกานต์, ยอแซฟ สวัสดิ์ พลอยจินดา, ยอแซฟ บรรยง-มารีอา หลั่น ศรีประภา, นายฮกลิ้ม-นางม่วย แซ่ลิ้ม, ตาพรหม-ยายวรรณคำ วงศ์วาน, อังเดร หยงเคียง แซ่โง้ว, เปโตร อนุช กัณหะเสน, ปู่ย่าอาน-ตายายแฮว-ญาติพี่น้องที่ล่วงลับ, นิตรา มาซูอิ, วิญญาณสมาชิกคณะอัศวินศีลมหาสนิท (KBS.), ลุงแวว, มารีอา ไพจิตร วงษ์ศุข, เอากุสติน จั๊กเซีย แซ่อึ้ง, นายอนันต์ สมบูรณ์เจริญชัย, อากาทา เลี๊ยบ แซ่อึ้ง, โรซา เมี่ยวชื้อ, โทมัส ชั้น-มารีอามักดาเลนา สนาน-เปโตร พานิช ริ้วงาม, มนตรี-มานพ ประสานเกษม, ปู่ย่า-ตายาย พี่ป้า น้าอา และผู้ล่วงลับ, มารีอา ระเบียบ วัฒนสุนทรฤทัย, เปาโล หอม เสนาจักร์, มารีอา อรนุช พุ่มร่มบุตร์, ฟรังซีสเซเวียร์ วิรัช อินทรสุขสันติ, ยอแซฟ พ.ต.ต.สนั่น อ่องนาวา, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ครอบครัว คุณดวงตา เลืองถิ

อุทิศ เปาโล ศิริ-มารีอา วิจิตร พีรมนตรี, ยวงบัปติสตา สนธิลักษณ์ สนเจริญ, มัทธิว วรพล ชัยวัฒนไชย, ฟรังซีสโก วสันต์ ธนสมบูรณ์, เทเรซา นัฏ ยอดประเสริฐ, มารีอา ชูชื่น ธนสมบูรณ์, ยวงบัปติสตา ชุติพนธ์ ธนสมบูรณ์, เปโตร อำนวย-เทเรซา บุญยัง สังขรัตน์, มารีอา ก้อนทอง วงศ์ก้อนทอง, ยอแซฟ กระสาน ไกรประสิทธิ์, ฟรังซิสโก กระแสร์ ไกรประสิทธิ์, คุณแม่ อากาทา กัลลิสต์ ธีรา มากสกุล, เยนอเวฟา เกิน มากสกุล, อันนา ซอย-ยอแซฟ มานิตย์

รอดเสียงล้ำ, นางป้วยลั้ง แซ่ลิ้ม, คาโรลูส สุภวัฒน์ ธูปเทียน, วิญญาณในไฟชำระ

_______________________________________________________________

ประกาศรับสมัครผู้ลงรับเลือกตั้งเป็น

กรรมการสภาภิบาลวัด

(ค.ศ.2018 – 2021)

ขอเชิญพี่น้องสมัครลงรับเลือกตั้งเป็น

กรรมการสภาภิบาลวัด

พี่น้องท่านใดสนใจติดต่อลงชื่อสมัครได้ที่

คุณพ่อทุกองค์ หรือ

สมาชิกสภาภิบาลวัด

ขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม

 

___________________________________________________

WELCOME

TO

PHOTOS GALLERY OF SAINT

FRANCISXAVIER

PARISH ACTIVITIES

สามารถเข้าไปชมภาพต่างๆที่มีอยู่ใน สารวัดของวัดได้ดังนี้

CLICK BELOW

ข้างล่างนี้

Page 2

Click here >>>>>   FRANCIS XAVIER SAMSEN – PAGE 2

 Page 3

Click here >>>>>>  FRANCIS XAVIER SAMSEN – PAGE 3

Page 4

 Click here >>>>>>FRANCIS XAVIER SAMSEN – PAGE 4

Page 5

Click here >>>>>   FRANCIS XAVIER SAMSEN – PAGE 5

Page 6

Click here >>>>>>  FRANCIS XAVIER SAMSEN – PAGE 6

___________________________________________________________

PLEASE JOIN

DAILY MASS & SUNDAY MASS

READ

DAILY GOSPEL OF THE LORD JESUS

with

DAILY COMMENTARY OF THE DAY

and

SAINTS OF THE DAY

ALSO READ

NEWSLETTER IN THAI

From

SAINT FRANCIS XAVIER NEWSLETTER IN THAI

THANK YOU

___________________________________

“I am with you always, until

the end of the age.”

Matthew 28:20.

***********************************************

“This is my commandment:

love one another as I love

you.”

__________________________________________


1 July 2018. Saint Francis Xavier Newsletter. ปีที่ 52 ฉบับที่ 26 วันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม 2018

St. Francis Xavier Church

Newsletter.

อาทิตย์ที่ 13เทศกาลธรรมดา

ปีที่ 52 ฉบับที่ 26 

วันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม 2018

Thirteenth Sunday in Ordinary Time

1 July 2018

__________________________________________________________

Thirteenth Sunday in Ordinary Time

1 July 2018

Holy Gospel of Jesus Christ 

Jesus, aware at once that power had gone out from him, turned a

round in the crowd and asked, “Who has touched my clothes?”

ปีที่ 52 ฉบับที่ 26

วันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม 2018

               

สมโภชนักบุญเปโตร และนักบุญเปาโล

อัครสาวก

การสมโภชนักบุญเปโตรและเปาโลถือเป็นการเฉลิมฉลองที่เก่าแก่ที่สุด ซึ่งมีมาก่อนการฉลองพระคริสตสมภพด้วยซ้ำ เนื่องมาจากการให้ความเคารพและเลื่อมใสนักบุญมรณสักขีในหมู่คริสตชน ตั้งแต่ศตวรรษที่ 4 เป็นต้นมาได้มีการฉลองนี้ ด้วยการถวายมิสซาบูชาขอบพระคุณ 3 แห่งด้วยกัน คือที่มหาวิหารนักบุญเปโตร มหาวิหารนักบุญเปาโลนอกกำแพงเมือง และคาตากอมป์นักบุญเซบาสเตียน ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นสถานที่เก็บรักษาศพของอัครสาวกผู้ยิ่งใหญ่ทั้งสอง ในช่วงเวลาของการเบียดเบียนศาสนา

พระคัมภีร์ไม่ได้บันทึกการพลีชีพเป็นมรณสักขีของนักบุญเปโตรและเปาโล รวมถึงอัครสาวกองค์อื่นๆ ยกเว้นนักบุญยากอบบุตรของเศเบดี แต่เป็นที่รับรู้ในหมู่คริสตชนว่า ท่านทั้งสองได้พลีชีพเป็นมรณสักขีที่กรุงโรมตามคำสั่งของจักรพรรดิเนโร (ค.ศ. 54-68) เปโตร ถูกตรึงกางเขนเอาหัวลง ในปี ค.ศ. 64 บนเนินวาติกันอันเป็นที่ตั้งของมหาวิหารนักบุญเปโตรในปัจจุบัน ส่วน เปาโล ในฐานะที่เป็นพลเมืองโรมัน ถูกตัดศีรษะด้วยดาบประมาณปี ค.ศ. 67 บนเนินน้ำพุนอกกรุงโรม ที่กลายมาเป็นที่ตั้งของมหาวิหารนักบุญเปาโลนอกกำแพงเมืองในปัจจุบัน

นักบุญเอากุสตินกล่าวเอาไว้ในบทเทศน์ของท่านว่า “อัครสาวกทั้งสองมีวันฉลองวันเดียวกัน เพราะว่าท่านทั้งสองเป็นหนึ่งเดียวกัน แม้ว่าจะพลีชีพเป็นมรณสักขีคนละวันก็ตาม” ดังนั้น พระศาสนจักรจึงเฉลิมฉลองอัครสาวกทั้งสองในวันเดียวกัน ในฐานะที่เป็น “ศิลารากฐาน” ของพระศาสนจักรสากล ซึ่งท่านทั้งสองมีบทบาทสำคัญในการยืนยันความเชื่อถึงพระคริสตเจ้าสืบต่อมา อีกทั้ง ยังสั่งสอนหลักความจริงของพระคริสตเจ้า และสละชีวิตของตนเป็นพยานยืนยันความจริงนั้น

 1. เปโตร หัวหน้าพระศาสนจักร

เปโตร เดิมชื่อ “ซีโมน” เป็นชาวประมงธรรมดาคนหนึ่งในตำบลเบทไซดา  ไม่ได้มีการศึกษาอะไรมากนัก สิ่งที่ท่านรู้ดีที่สุดคือการจับปลา ต่อมาได้ย้ายมาตั้งหลักแหล่งที่เมืองคาร์เปอร์นาอุม แต่ยังคงเลี้ยงชีพด้วยการจับปลาเช่นเดิม มีน้องชายชื่อ อันดรูว์ ซึ่งเป็นคนแนะนำให้ท่านติดตามพระเยซูเจ้า เป็นไปได้ว่า ยอห์น แบปติสต์ คือผู้ที่เตรียมจิตใจท่านสำหรับการพบปะครั้งสำคัญกับพระเยซูเจ้า และท่านได้ละทิ้งทุกสิ่งติดตามพระองค์ทันที

พระเยซูเจ้าได้ทรงเปลี่ยนชื่อของท่านจาก “ซีโมน” เป็น “เคฟาส” หรือ เปโตร ซึ่งแปลว่าศิลา  เพื่อทำหน้าที่เป็นศิลาที่พระองค์จะตั้งพระศาสนจักร และเป็นหัวหน้าของอัครสาวก ท่านเป็นคนหนึ่งในบรรดาพยานที่พบพระคูหาว่างเปล่า พระเยซูเจ้าทรงสำแดงพระองค์แก่ท่านด้วยหลังจากทรงกลับคืนพระชนม์แล้ว  จะเห็นว่า เปโตรแม้จะเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนอาชีพแล้ว แต่ยังอ่อนแอ พลาดพลั้ง และท้อถอย (เคยปฏิเสธพระเยซูเจ้า 3 ครั้ง เคยหนีจากกรุงโรมจนได้พบกับพระเยซูเจ้าอีกครั้ง “Quo vadis?: ท่านกำลังจะไปไหน”)

บทเรียนที่เราได้จากชีวิตของเปโตร สะท้อนธรรมชาติของมนุษย์เราแต่ละคนซึ่งมี 2 ลักษณะ คือ ธรรมชาติที่เป็นพระและที่เป็นคน  1) ธรรมชาติที่เป็นคน คือ “ซีโมน” ชื่อเดิม คนเดิม ที่ขี้คุย กลับกลอก และอ่อนแอ 2) ธรรมชาติที่เป็นพระ คือ “เคฟาส” หรือ “เปโตร” ที่ร้อนรน กล้าหาญเด็ดเดี่ยว ธรรมชาติทั้งสองอย่างนี้มีอยู่ในตัวเราอย่างเต็มเปี่ยม แต่สิ่งที่ทำให้เปโตรสามารถเอาชนะธรรมชาติที่เป็นซีโมนได้ จนกลายเป็นนักบุญผู้ยิ่งใหญ่คือ การกลับใจ หลังจากปฏิเสธพระเยซูเจ้าเป็นครั้งที่สามต่อหน้าหญิงรับใช้ที่บ้านของคายาฟาส  เปโตรรู้สึกสำนึกได้ และออกไปข้างนอกร้องไห้อย่างขมขื่น

 1. เปาโล ผู้สอนและป้องกันความเชื่อ

เปาโล เดิมชื่อ “เซาโล” เกิดที่เมืองทาร์ซัส ในแคว้นซิลีเซีย อยู่ในตระกูลเบนยามิน เป็นฟาริสีชั้นแนวหน้าในการตามล่าศิษย์ของพระเยซูเจ้า ซึ่งท่านคิดว่าเป็นพวกมิจฉาทิฐิที่ต้องกำจัดให้หมดสิ้นไป แต่เมื่อพระคริสตเจ้าทรงสำแดงพระองค์ให้ท่านเห็น ขณะที่กำลังเดินทางไปจับกุมคริสตชนที่เมืองดามัสกัสมารับโทษ ท่านเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่า บรรดาคริสตชนเป็นส่วนหนึ่งของอวัยวะในพระกายทิพย์ของพระคริสตเจ้า ท่านได้กลับใจรับศีลล้างบาปจากอานาเนีย และกลายมาเป็นธรรมทูตผู้ยิ่งใหญ่ของพระคริสตเจ้า

เปาโลได้รับเลือกให้เป็นธรรมทูตพร้อมกับบาร์นาบัส ออกเดินทางไปประกาศข่าวดีของพระคริสตเจ้าอย่างกว้างขวาง เราทราบรายละเอียดพอสมควร เกี่ยวกับการเดินทางแพร่ธรรมทั้งสามครั้งของท่าน จากหนังสือกิจการอัครสาวกตั้งแต่บทที่ 13 เป็นต้นไป ท่านประกาศพระนามของพระคริสตเจ้าทั้งแก่ชาวยิวและคนต่างศาสนา ตั้งกลุ่มคริสตชนขึ้นในเมืองต่างๆ ทำให้ท่านเป็น “อัครสาวกของคนต่างศาสนา” เป็น เครื่องมือนำพระนามของพระเยซูเจ้าไปประกาศแก่ชนต่างศาสนา  อย่างแท้จริง

บทเรียนที่เราได้จากชีวิตของเปาโล จากผู้เบียดเบียนตัวยง พระเยซูเจ้าทรงเรียกและเลือกให้เป็นผู้ประกาศพระนามของพระองค์ และท่านได้กระทำเช่นนั้นตลอดชีวิตด้วยการพลีชีพเพื่อพระเยซูเจ้าด้วยความกล้าหาญ แง่คิดที่เราได้คือ “การเบียดเบียนพระศาสนจักรหรือคริสตชนเท่ากับเป็นการเบียดเบียนพระคริสตเจ้าเอง” ดังนั้น พระเจ้าสามารถเรียกและเลือกใช้ผู้ที่พระองค์ทรงปรารถนา และไม่มีใครสามารถขัดพระประสงค์ของพระองค์ได้

                    คุณพ่อ ดิษพล รุ่งโรจน์วรวัฒนา

____________________________________________________________________

Monday of the Thirteenth week in Ordinary Time

2 July 2018

Holy Gospel of Jesus Christ 

When Jesus saw a crowd around him,

he gave orders to cross to the other side.

ขอขอบคุณ   

นายแพทย์ ไพรัช ดีสุดจิต

    สนับสนุน

กลุ่มคริสตชนอาสาสมัคร     1,000      บาท

____________________________________________________________

Saint Thomas, apostle – Feast

3 July 2018

Holy Gospel of Jesus Christ 

Then Jesus said to Thomas, “Put your finger here and see my hands, and bring your hand

and put it into my side, and do not be unbelieving, but believe.”

สภาภิบาลวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

ข้อกำหนดของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

ส่วนที่ 2 เกี่ยวกับวัด

 

หมวด 2 สภาภิบาลวัด

ข้อ 76    ให้เรียก Pastoral Council ที่ระบุในกฎหมายพระศาสนจักร มาตรา 536 ว่า “สภาภิบาลวัด”

ข้อ 77    ให้ทุกวัดจัดตั้งสภาภิบาลวัด โดยผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายการปกครองวัดเป็นผู้ดูแล และนำเสนอรายชื่อสมาชิกสภาภิบาลวัดต่อพระอัครสังฆราชฯให้ประกาศต่อไป

ข้อ 78  สภาภิบาลวัด มีองค์ประกอบดังนี้ :

1)    เจ้าอาวาส ซึ่งโดยตำแหน่งเป็นประธานสภาภิบาลวัด ทั้งเป็นผู้เรียกและกำหนดวาระการประชุม

2)  ฆราวาส โดยการเลือกตั้งของสัตบุรุษ

3)  พระสงฆ์ผู้ช่วยเจ้าอาวาส (ถ้ามี)

4)  ตัวแทนนักบวชชายและหญิง จำนวนคณะละ 1 คน ถ้าหากมีสังกัดอยู่ที่วัด

5)    ตัวแทนของคณะกิจกรรมต่างๆ ที่เจ้าอาวาสพิจารณาเห็นควรให้มีส่วนในสภาภิบาลวัด

6)  ผู้ทรงคุณวุฒิที่เจ้าอาวาสแต่งตั้ง

ข้อ 79    สภาภิบาลวัดมีหน้าที่ให้ความเห็น ข้อเสนอแนะ และร่วมมือกับเจ้าอาวาสในกิจการของวัด

ข้อ 80    สมาชิกสภาภิบาลวัด มีวาระการปฏิบัติหน้าที่สมัยละ 3 ปี

ข้อ 81    สมาชิกสภาภิบาลวัด พ้นจากหน้าที่ในกรณีดังต่อไปนี้ :

    1)  ครบวาระตามที่กำหนดอยู่ในข้อ 80

    2)  ตาย

    3)  เจ้าอาวาสอนุมัติให้ลาออก

4)    ที่ประชุมเห็นควรให้ออกด้วยคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของสภาฯ และได้รับการยินยอมของเจ้าอาวาส

5)    ไม่เข้าร่วมประชุมในรอบ 1 ปี เป็นจำนวน 4 ครั้งติดต่อกัน โดยไม่มีเหตุอันควร

ข้อ 82    สมาชิกสภาภิบาลวัด โดยการเลือกตั้งของสัตบุรุษ มีจำนวนอย่างน้อย 6 คน แต่ไม่เกิน 30 คน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมที่เจ้าอาวาสจะพิจารณา

ข้อ 83     วิธีการเลือกตั้งของสัตบุรุษ ให้ดำเนินไปตามประกาศของเจ้าอาวาส

ข้อ 84    ให้มีการประชุมสภาภิบาลวัดครั้งแรกภายใน 15 วันหลังการเลือกตั้ง เพื่อเลือกตั้งสมาชิกฆราวาสผู้หนึ่งเป็นผู้อำนวยการสภาฯ โดยถือคะแนนเสียงข้างมากของสภาฯเป็นเกณฑ์ ต่อจากนั้น ให้มีการเลือกตั้งตำแหน่งอื่นๆ ที่เห็นควรให้มี โดยวิธีการที่สภาฯเห็นเหมาะสม ทั้งนี้ เพื่อยื่นต่อผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายปกครองวัด เพื่อนำเสนอต่อพระอัครสังฆราชฯให้ประกาศต่อไป

ข้อ 85    ให้ถือมติหรือความเห็นของที่ประชุมที่เจ้าอาวาสยอมรับเท่านั้น มีผลใช้ปฏิบัติ

ข้อ 86    หากสมาชิกสภาภิบาลวัดจำนวนกึ่งหนึ่งมีปัญหาขัดแย้งกับเจ้าอาวาส ให้ร้องเรียนฝ่ายการปกครองวัด

ข้อ 87    ตามสภาพของวัดที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ยังไม่จำเป็นต้องมีคณะกรรมการฝ่ายเศรษฐกิจโดยเฉพาะ ดังนั้น ให้สภาภิบาลวัดมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องเศรษฐกิจของวัดภายในขอบเขตของหน้าที่ ดังในข้อ 79

ข้อ 88    ให้แต่ละวัดจัดทำข้อบังคับสภาภิบาลวัดตามความเหมาะสมกับสภาพของวัด ทั้งนี้ อยู่ในความดูแลของผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายการปกครองวัด

________________________________________

ประกาศ

ทางวัดเปิดสอนคำสอนสำหรับผู้ใหญ่ เพื่อเตรียมตัวรับศีลล้างบาป

เรียนทุกวันอาทิตย์   เวลา 10.00 น.

ที่ห้องคำสอน

ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเรียนได้ที่สำนักงานวัด

หรือคุณพ่อทุกองค์ได้ตั้งแต่บัดนี้    โทร. 02-243-0060 ถึง 2

โดยเริ่มเรียนตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม เป็นต้นไป

_________________________________________________________________

Wednesday of the Thirteenth week in Ordinary Time

4 July 2018

Holy Gospel of Jesus Christ  

They came out and entered the swine, and the whole herd rushed down

the steep bank into the sea where they drowned.

ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์

 1. ถุงทานวันสมโภชนักบุญเปโตรและเปาโล (St.Peter’s Pence)  

    วันนี้ขอเชิญชวนพี่น้องร่วมบริจาคเงินใส่ถุงทาน  เพื่อส่งมอบให้สมเด็จพระสันตะปาปาจะได้ทรงนำไปใช้ตามพระราชประสงค์ต่าง ๆ ในกิจการของพระศาสนจักร

 1.  ส่งศีลศุกร์ต้นเดือน (กรกฎาคม)

   พระสงฆ์จะไปเยี่ยมและส่งศีลฯ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยตามบ้าน

   ในวันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม ศกนี้

 1.  ขอเชิญพี่น้องร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ “เตรียมจิตใจสู่การฉลอง 350 ปี มิสซังสยาม”

     ในวันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม ศกนี้

____________________________________________________________________

Thursday of the Thirteenth week in Ordinary Time

5 July 2018

Holy Gospel of Jesus Christ 

‘Rise and walk’

ขอขอบคุณ

ขอขอบคุณ

ผู้ร่วมทำบุญเพื่อซ่อมแซมหลังคาวัด

 1. คุณสุนีย์ พันธุมจินดา            1,000        บาท

 2. ครอบครัว สุรวรรณ            1,000        บาท

 3. ยอแซฟ เฟื่องวุฒิ เฟื่องวุฒิราญ    1,000        บาท

 4. คุณเกสินี สุทธินนท์             500        บาท

____________________________________________________________________

Friday of the Thirteenth week in Ordinary Time

6 July 2018

Holy Gospel of Jesus Christ 

As Jesus passed by, he saw a man named Matthew sitting at

the customs post. He said to him, “Follow me.”

_______________________________________________________________________

Saturday of the Thirteenth week in Ordinary Time

7 July 2018

Holy Gospel of Jesus Christ 

The disciples of John approached Jesus and said, “Why do we

and the Pharisees fast much, but your disciples do not fast?”

มิสซาประจำสัปดาห์

จันทร์ที่ 2

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 13 เทศกาลธรรมดา

อุทิศ วิญญาณครอบครัว อาภรณ์รัตน์, เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, มารีอามักดาเลนา นุกูล-เซซีลีอา

ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, มารีอา ลำใย มาลีวงศ์, อักแนส สำเนียง เกตุทิศ, มารีอา วนิดา เอบาล่า, เปาโล ไพศาล ภูมิพานิช, คุณพ่อ ยอแซฟ เสวียง ศุระศรางค์, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, มารีอา บรรจง สถิตย์ถาวร, ฟรังซิสโก ชอบ-มารีอา ประสาร มณีน้อย, ฟรังซีสโก วิกรานต์ มีเฟื่องศาสตร์,

ดอมินิก ทุเรียน สุภาพ, เปาโล ไพศาล ภูมิพานิช, มารีอา มาลี คงสมัย, มาร์ธา แจง บุญครอง, เปาโล เช้ง เกตุเวช, ดอมินิโก ก่า เหงียนกวาง, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, ยวงบัปติสตา พึงใจ ไกรบุญ, อากาทา จำปา ไกรบุญ, วิญญาณในไฟชำระ

อังคารที่ 3

06.00 น.

19.00 น.

ฉลอง น.โทมัส อัครสาวก

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ ประมวล ชลหาญ, เปาโล สุดใจ กายสุต, ยวงบัปติสตา แสวง ศรจิตติ, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-

ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, เปาโล ไพศาล ภูมิพานิช, มารีอามักดาเลนา นุกูล-เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, มารีอามักดาเลนา วาณี ชลธี (80 ปี), นายบุญส่ง ภู่มะลิ, นายบุญส่ง ปัทมบงกฤช, อักแนส สำเนียง เกตุทิศ, มารีอา วนิดา เอบาล่า, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, วันเกิด มารีอา นิภาน์ ไทยตรง

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค,

ฟรังซีสโก ชาญ อานามนารถ, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, มารีอา ถนอม สุภาพ, เปาโล ไพศาล ภูมิพานิช, มารีอา มาลี คงสมัย, นายอุดม-เทเรซา การะเวก และญาติที่ล่วงลับ, ดอมินิโก ก่า เหงียนกวาง, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, มารีอา จันทร์ เกตุเวช, วิญญาณในไฟชำระ

พุธที่ 4

06.00 น.

19.00 น.

น.เอลีซาเบธ ราชินีแห่งโปรตุเกส

สุขสำราญ วันเกิดครบ 90 ปี ของ เซซีลีอา จำเนียร เจริญทรัพย์

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, มารีอามักดาเลนา นุกูล-เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, เปาโล ไพศาล ภูมิพานิช, เซซีลีอา ละมูล ศรจิตติ, อักแนส สำเนียง เกตุทิศ, มารีอา วนิดา

เอบาล่า, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, วันเกิดครบ 90 ปี ของ เซซีลีอา จำเนียร เจริญทรัพย์

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, อันนา เฟือง หอมวิไล, เปโตร สังเวียน สุภาพ, เปาโล ไพศาล ภูมิพานิช, มารีอา มาลี คงสมัย, มารีอา ซ้วน เกตุเวช, ดอมินิโก ก่า เหงียนกวาง, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, ยวงบัปติสตา พึงใจ ไกรบุญ, อากาทา จำปา ไกรบุญ (ครบ 17 ปี),วิญญาณในไฟชำระ

พฤหัสฯที่ 5

06.00 น.

19.00 น.

น.อันตน มารีย์ ซักกาเรีย พระสงฆ์

อุทิศ ฟรังซีสโก สุทธิ-มารีอา สมร ชลหาญ, เปาโล สุดใจ กายสุต, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม,

มารีอามักดาเลนา นุกูล-เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ยวง ประยูร-มารีอา ชั้น จิตตอำไพ, ยวงบัปติสตา สุนทร-มารีอา เชื้อ จินตศิริ, มารีอา วีนัส เจริญลาภ, อักแนส สำเนียง เกตุทิศ, มารีอา วนิดา เอบาล่า, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, มารีอา สิริ สุภาพ, มารีอา มาลี คงสมัย, ฟรังซิสโก นพรัตน์ เกตุเวช, อันตน นิวัติ-

มารีอามักดาเลนา ระพีพรรณ บรรเทิงจิต, ซูซาน จินตนา อารยะวงศ์, ดอมินิโก ก่า เหงียนกวาง, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, วิญญาณในไฟชำระ

ศุกร์ที่ 6

06.00 น.

19.00 น.

น.มารีย์ กอแรตตี พรหมจารี และมรณสักขี

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, ยวงบัปติสตา ชุน-มารีอา หวุน-มารีอา ทองสุข ธาดาประสิทธิ์, หลุยส์ กีรติ-ดอมินิโก ซาวีโอ อัครเดช ดุรงค์พันธุ์, นางจำเนียร-นางกาญจนา สร้อยภู่ระย้า, มารีอามักดาเลนา นุกูล-เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, อักแนส สำเนียง เกตุทิศ, มารีอา วนิดา เอบาล่า, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เปาโล พลตรี สง่า-อันนา วิเชียร วิลัยทอง, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, มีคาแอล ประสิทธิ์-เอลิซาเบท ประทุม สิทธิ, เปโตร พงษ์ศักดิ์ สิทธิ, วิญญาณญาติพี่น้องตระกูล ชนวัฒน์, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์

สนเจริญ, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอา มาลี คงสมัย, มารีอา ซู่มุ่ย แซ่ล้อ, ซีมอน เตี่ยเลาะ แซ่ล้อ, มารีอา สร้อย โรจนะเสน, ดอมินิโก ก่า เหงียนกวาง, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, เปโตร ภักดี ผิวดำดี, มีคาแอล พูนส่ง ไกรสมสุข, ยวงบัปติสตา พึงใจ ไกรบุญ, อากาทา จำปา ไกรบุญ, วิญญาณในไฟชำระ

เสาร์ที่ 7

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 13 เทศกาลธรรมดา

สุขสำราญ วันเกิด เปาโล บุญเปี่ยม มาตย์เมือง, คุณวัชราภรณ์ พันธุมจินดา

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, ดอมินิโก อุไร-โรซา เสนอ ศรีบุญเลิศ, มารีอามักดาเลนา นุกูล-เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, อันนา กาญจนา ธีรวิฑูร, เปโตร ธีระ ธีรวิฑูร, อันตน ชัยยศ ธีรวิฑูร, ยอแซฟ ชัยยุทธิ์ ธีรวิฑูร, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ครอบครัว ชนวัฒน์, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, วันเกิด เปาโล บุญเปี่ยม มาตย์เมือง, มารีอา ยินดี ธาราวร

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, ยวงบัปติสตา เมธี อาภรณ์รัตน์, ยอแซฟ หมอวาศ-มารีอา สุด ประดิษฐ์จุสิน, ยอแซฟ วิณิน-มารีอา ชลูด พันธุมจินดา, ยอแซฟ พิพัฒน์-เฮเลนา อุไรลักษณ์ อิศรภักดี, มารีอามักดาเลนา ประสพศรี พันธุมจินดา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ยอแซฟ จีระศักดิ์ ชนวัฒน์, ยอแซฟ ประสิทธิ์-มารีอา สุนี เอกะสิงห์, มารีอา มาลี คงสมัย, เปโตร จำนงค์-ยอแซฟ สมศักดิ์ งามศิริจิตต์, โทมัส มะกอก โรจนะเสน,

ดอมินิโก ก่า เหงียนกวาง, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, วิญญาณในไฟชำระ

อาทิตย์ที่ 8

06.30 น.

08.30 น.

10.00 น.

16.00 น.

อาทิตย์ที่ 14 เทศกาลธรรมดา

สุขสำราญ ครอบครัว อักแนส ไฉน รอดงาม, ครอบครัว มารีอา สงวน สุภาพร, มารีอา จิตติมา รอดงาม, มารีอา จิราวรรณ พันธ์พา, ยอห์น บัปติสต์ ถนอม สุภาพร, มารีอา สงวน สุภาพร

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ พยุง-มารีอา อุทัย เอียงผาสุก, มารีอา โสภาวรรณ-มารีอา สินี จันสวัสดิ์, เปาโล สุดใจ กายสุต, ร็อค เมือง-มารีอา กุหลาบ ดีสุดจิต, โทมา ขุนพิลาศ-มารีอา สวน กายสุต, มัทธิว สง่า-อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ฟรังซีสโก เฉลิมพล-ยอแซฟ เฉลิมชัย-

เปาโล เฉลิมชาติ แววเกกี, ฟรังซีสโก ปรีชา-มารีอา อำพัน กานตานนท์, เปาลีนุต วิโรจน์-ลูซีอา อำภา รุจิพงศ์, เปโตร ประวิทย์-มารีอา วัชรี วิทวัสพงศ์, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, ฟรังซีสโก สุมิตร ศรจิตติ, ฟรังซีสโก สมพล ศุระศรางค์, เปโตร ราศรี-เทเรซา ฉอ้อน ทิวไผ่งาม, เปโตร ทวี ทิวไผ่งาม, มารีอา โยเซฟิน รัตนา พันธุมจินดา, ยอห์น บัปติสต์ เคิ้ง-อากาทา วิลา ธิราศักดิ์, ยอห์น บัปติสต์ พันเอก บุญช่วย สุภาพร, มารีอา ศิริกุล สุภาพร, ยอห์น บัปติสต์ สุบิน ธิราศักดิ์, มารีอา ทองดี ธิราศักดิ์, คุณบาง รอดงาม, มารีอา มาลี คงสมัย, อันนา กาญจนา ธีรวิฑูร, เปโตร ธีระ ธีรวิฑูร, อันตน ชัยยศ ธีรวิฑูร, ยอแซฟ ชัยยุทธิ์ ธีรวิฑูร, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ สัตบุรุษทุกครอบครัว

สุขสำราญ มารีอา ธันยพร ศศิสุวรรณ และครอบครัว, ยอแซฟ สุชารีย์ แสงหาญ และครอบครัว, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, ครอบครัว สมบูรณ์เจริญชัย, ประสิทธิ์-มารีอา นุชนาถ-กฤต กิจวิวัฒนการ, แม่เสาวนีย์ เลาหไทยมงคล, เปโตร วีรวัฒน์-มารีอา ปัณฑา-มารีอา เปี่ยมขวัญ ปัณฑวังกูร, เพื่อสุขภาพของ เซซีลีอา สุธิดา ทรัพย์ไพฑูรย์, คุณอดุลย์-คุณปัทมา สังขรัตน์ และครอบครัว, มารีอา ถชวรรณ อิทธิธีรรักษ์, สุขภาพของคุณพ่อ เปโตร สุรินทร์ ชุนฟ้ง, นางฟูจิตต์-นายพีรพล ณ บางช้าง, นายพิทูร สุวรรณชัย, คุณสุรชัย ศศิสุวรรณ, คุณสุนีย์ ศศิสุวรรณ และครอบครัว, ครอบครัว มารีอา ธนาธิป ฉิมแพ, มารีอา มุกดา สังขรัตน์, ครอบครัว นิศามณีวงศ์, นายณัฐธนชัย สายพรไพศาล และครอบครัว, ครอบครัว ยวนจิตต์-โกวิทวีรธรรม, ครอบครัว เทเรซา บุญนิสา เบญญาณัฐกุล, ยอแซฟ ประสิทธิ์ กิตยานนท์, ครอบครัว เปาโล บุญเปี่ยม-แคธรีน ประพันธ์ มาตย์เมือง, คุณเอมอร นุชนารถสกุล, ครอบครัว เทเรซา สุภาพร เลิศสถิตสกุล, ขอพระพรสำหรับการทำวิทยานิพนธ์ของลูกบัว, เปโตร สมชาย มาลี และครอบครัว, ครอบครัว เทเรซา กฤชดา ฉิมแพ,

มารีอา เกล็ดดาว-มารีอา มณีกชกร โล่ห์เพ็ชร, ครอบครัว เทเรซา แสงจันทร์ ศิริกุล, นางภูษาวรรณ สุภาผล, นายธญุ อภิชาติสกุล,

เทเรซา มณี โรจนะเสน, ฟรังซิสเซเวียร์ ประเทือง โรจนะเสน, อักแนส สุภาภรณ์ รักผกาวงศ์, เทเรซา พรไพลิน รักผกาวงศ์, มารีอา

พรพนิต รักผกาวงศ์, มารีอา กัลยา โรจนะเสน, มารีอา เปมิกา โรจนะเสน, ยอแซฟ ปวัน โรจนะเสน, ครอบครัว ทรัพย์ธนมั่น

อุทิศ เรย์มองด์ ธานี ลวสุต, ครอบครัว ชื่นพุฒิ, อันนา สำรวม ชื่นพุฒิ, มารีอา ปิยะสุทธิ์ ใจสวัสดิ์ (ชื่นพุฒิ), นายชมภู เศรษฐกาญจน์, ยากอบ โชติวิศิษฏ์ ประพิณวงศ์, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, มาเรีย สุพรรณี-เอมิลี นวลแข จันทรสันติ, ยอแซฟ วิสิษฐ์-มาร์ธา สุดจิต มัจฉาชีพ, ฟรังซีสโก วิกรานต์ มีเฟื่องศาสตร์, เปาโล ไพศาล-มารีอา จรัสศรี ดีสุดจิต, ฟรานซิส วรวิทย์ ทองจุลย์, ฟรังซีสโก วรรณชัย แซ่ลิ้ม, แบร์นาแด๊ต สมสมร ลวสุต, ยอแซฟ ประพันธ์พจน์ ศิริกุล, เปาโล วันชัย หล่อวัฒนศิริกุล, ยอห์น บัปติสต์ ชีวิต ทาระพันธ์, มารีอามักดาเลนา นุกูล-เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, อันเดร ซ้าง กิจสำเร็จ, มารีอา รัศมี กิจสำเร็จ, มารีอา ฉลวย ศรีประทุม, เปโตร อภิศักดิ์ ศรีประทุม, ยวงบัปติสตา สุมน-มารีอา สุวรรณา ชินะผา, เปโตร สมัย ชินะผา, มารีอา สุพัตรา พิมพาหุ, เปโตร สมศักดิ์ สายพร, ยอแซฟ พล.ต.ท.สุพจน์-นางอมรา-พล.ต.ต.ทวี ณ บางช้าง, เซลีนา จามรี ลิมปิชัย, โจเซฟ สุวิชากร

ชินะผา, พ่อธง เลาหไทยมงคล, บรรพบุรุษครอบครัว กิจวิวัฒนการ และเลาหไทยมงคล, สินธุ ล้อสีทอง, สมเกียรติ แซ่โง้ว, ลูกพลับ, เปโตร สมพิศ ธรรมกรสุขศิริ, อันนา สมร ธรรมกรสุขศิริ, ดอมินิก ทุเรียน สุภาพ, มารีอา ถนอม สุภาพ, เปโตร สังเวียน สุภาพ, มารีอา สิริ สุภาพ, โซซีโม กมล-มารีอา กิมล้วน สังขรัตน์, ดอมินิโก สมคิด จันทร์อ่อน, เทเรซา วนิดา วงศ์สุภา, กาเบรียล วิลเบิร์ต ลาสแซร์, วิญญาณญาติที่ล่วงลับ, มารีอา สุมาลี บุญสถิตถาวร, มารีอา เยาวพา สัวบุตร, ยวง หล่อติ๊ด-มารีอา โซวม่วย, มารีอา ป้อฮุ้ง-มารีอา ปุ้ยเจ้, มารีอา พิศมัย เล่ห์มงคล, เอลิซาเบธ สะอาด เล่ห์มงคล, เปโตร สมทรง-มารีอา เสนอ พูลสวัสดิ์, อันตน กรุง-มารีอา ย่าง สังขรัตน์, มารีอา เพ็ญจันทร์ อารมย์สุข, นายเซียะ แซ่เอ็ง,

มารีอา ไพจิตร วงษ์ศุข, มารีอา ซิ้วเจ็ง แซ่อื้อ, ผู้ล่วงลับตระกูล ราชกิจ, ดอมินิโก ก่า เหงียนกวาง, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, ฟรังซิสโก วสันต์ ธนสมบูรณ์, มารีอา เสน่ห์ เกษแก้ว, อันเดร สมจิตร-ยอแซฟ สุรศักดิ์ มีขันทอง, เปาโล ทองอยู่-มารีอา ดารา-เซซีลีอา จินดา มีขันทอง,

มารีอา วัชรี ธุวธรรม, คริสโตเฟอร์ พลเอก ร่มเกล้า ธุวธรรม, นายรเณศ แจ่มขจรเกียรติ, ปู่ย่า อาฮาย, มารีอา วนิดา เอบาล่า, อันตน เสถียร-

ลูซีอา ลมัย ชมไพศาล, วิญญาณสกุล ชมไพศาล และกรีกุล, ยวงบัปติสตา จรัญ ไชยเผือก, เปโตร สันติพงษ์ เต็งล่อไล้, อันตน ชัชวาลย์ เต็งล่อไล้, บานาบา บุญฤทธิ์ หมั้นทรัพย์, ยวงบัปติสตา พินิจ ศรีประมงค์, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ครอบครัว คุณดวงตา เลืองถิ

อุทิศ เปาโล ศิริ-มารีอา วิจิตร พีรมนตรี, ยวงบัปติสตา สนธิลักษณ์ สนเจริญ, มัทธิว วรพล ชัยวัฒนไชย, ฟรังซีสโก วสันต์ ธนสมบูรณ์, เทเรซา นัฏ ยอดประเสริฐ, มารีอา ชูชื่น ธนสมบูรณ์, ยวงบัปติสตา ชุติพนธ์ ธนสมบูรณ์, มารีอา มลิดา วงศ์รักศักดิ์, มารีอามักดาเลนา วาณี-ฟรังซิสโก วุฒิชัย ชลธี, กาทารีนา ส้มเช้า ปั้นศิริ, เปโตร อำนวย-เทเรซา บุญยัง สังขรัตน์, มารีอา ก้อนทอง วงศ์ก้อนทอง, ยอแซฟ กระสาน ไกรประสิทธิ์, ฟรังซิสโก กระแสร์ ไกรประสิทธิ์, มารีอามักดาเลนา เจริญ กรรณิการ์, วิญญาณในไฟชำระ

________________________________________________________________________

Saint Thomas, apostle – Feast

3 July 2018

Saint of the day

St. Thomas,

Apostle -Feast

ประกาศรับสมัครผู้ลงรับเลือกตั้งเป็น

กรรมการสภาภิบาลวัด

(ค.ศ.2018 – 2021)

ขอเชิญพี่น้องสมัครลงรับเลือกตั้งเป็น

กรรมการสภาภิบาลวัด

พี่น้องท่านใดสนใจติดต่อลงชื่อสมัครได้ที่

คุณพ่อทุกองค์ หรือ

สมาชิกสภาภิบาลวัด

 

ขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม

____________________________________________________________________

Stop judging, that you may not be

judged.

______________________________________________________________________

WELCOME

TO

PHOTOS GALLERY OF SAINT

FRANCISXAVIER

PARISH ACTIVITIES

สามารถเข้าไปชมภาพต่างๆที่มีอยู่ใน สารวัดของวัดได้ดังนี้

CLICK BELOW

ข้างล่างนี้

Page 2

Click here >>>>>   FRANCIS XAVIER SAMSEN – PAGE 2

 Page 3

Click here >>>>>>  FRANCIS XAVIER SAMSEN – PAGE 3

Page 4

 Click here >>>>>>FRANCIS XAVIER SAMSEN – PAGE 4

Page 5

Click here >>>>>   FRANCIS XAVIER SAMSEN – PAGE 5

Page 6

Click here >>>>>>  FRANCIS XAVIER SAMSEN – PAGE 6

___________________________________________________________

PLEASE JOIN

DAILY MASS & SUNDAY MASS

READ

DAILY GOSPEL OF THE LORD JESUS

with

DAILY COMMENTARY OF THE DAY

and

SAINTS OF THE DAY

ALSO READ

NEWSLETTER IN THAI

From

SAINT FRANCIS XAVIER NEWSLETTER IN THAI

THANK YOU

___________________________________

“I am with you always, until

the end of the age.”

Matthew 28:20.

***********************************************

“This is my commandment:

love one another as I love

you.”

###########################


24 June 2018. Saint Francis Xavier Newsletter. ปีที่ 52 ฉบับที่ 25 วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2018

St. Francis Xavier Church

Newsletter.

อาทิตย์ที่ 12 เทศกาลธรรมดา

ปีที่ 52 ฉบับที่ 25 

วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2018

Twelfth Sunday in Ordinary Time

24 June 2018

____________________________________________________________________

Birth of Saint John the Baptist

24 June 2018

Holy Gospel of Jesus Christ 

Zechariah asked for a tablet and wrote, “John is his name,” and all were amazed.

Immediately his mouth was opened, his tongue freed, and he spoke blessing God.

อาทิตย์ที่ 12 เทศกาลธรรมดา

ปีที่ 52 ฉบับที่ 25

วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2018

สมโภช น.ยอห์น แบปติสต์ บังเกิด

พันธกิจของคริสตชนคือการกลับใจ

    วันสมโภชนักบุญยอห์น บัปติสต์ บังเกิด ในวันนี้สอนให้เรารู้จักบทบาทหน้าที่สำคัญของการเป็นคริสตชนคือการกลับใจ

    ชีวิตของยอห์น บัปติสต์ ถูกกล่าวถึงไว้ในหนังสือประกาศกอิสยาห์ ในบทอ่านที่หนึ่งในวันนี้ ว่าชีวิตของยอห์นถูกกำหนดไว้ตั้งแต่ก่อนท่านเกิด เพื่อให้ทำหน้าที่สำคัญที่พระเป็นเจ้าตระเตรียมไว้ให้ท่านก็คือ การนำยาโคบกลับมาหาพระองค์ (อิสยาห์ 49:5) และหน้าที่อีกอันหนึ่งคือ การนำชาวอิสราเอลให้กลับมาเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้า (อิสยาห์ 49:5) เช่นกัน

    การกลับมาหาพระเจ้าก็ดี รวมทั้งผลที่ตามมาของการกลับมาหาพระเจ้า อันได้แก่ การมีชีวิตเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์ก็ดี ภาษาคำสอน เรียกว่า การกลับใจ หรืออีกคำหนึ่งคือ การฟื้นฟูชีวิต

    คำทั้ง 2 มีความหมายเดียวกันได้แก่ การนำชีวิตของเรากลับไปสู่ต้นตอของชีวิต คือ องค์พระคริสตเจ้า

    มีคำแนะนำ กระบวนการฟื้นฟูชีวิตหรือการกลับใจ โดยท่านนักบุญเปาโลในจดหมายของท่านถึงชาวเอเฟซัส บทที่ 4 ข้อ 22-24 ดังนี้

    “ท่านจงถอดสภาพมนุษย์เก่า เลิกประพฤติเลวทรามตามราคะตัณหาที่หลอกให้หลงไป จงมีจิตใจและความรู้สึกนึกคิดอย่างใหม่ จงสวมใส่สภาพมนุษย์ใหม่ ซึ่งพระเจ้าทรงเนรมิตให้เหมือนพระองค์ มีความชอบธรรมและความศักดิ์สิทธิ์ที่มาจากความจริง”

    กระบวนการดังกล่าวเป็นกระบวนการของการทำลายตัวตนเก่า และเสริมสภาพตัวตนใหม่

    เพื่อจะบรรลุถึงเป้าหมายดังกล่าว แฟร้งค์ ปาดิลล่า (FRANK PADILLA) สมาชิกองค์กรอัศวินสมเด็จพระสันตะปาปา และสมาชิกหน่วยงานอภิบาลชีวิตครอบครัว ได้แนะนำ 3 ขั้นตอนที่คริสตชนจะต้องปฏิบัติคือ

    ขั้นตอนที่ 1 คริสตชนจะต้องทำตัวเป็นนักรบ (WARRIORS) ในการที่จะต้องรบสู้กับกิเลสตัณหาภายในตัวตน อันได้แก่ การรบกับน้ำใจของตนเอง ไม่ปล่อยตัวไปตามความอยาก รวมทั้งราคะตัณหา และความใคร่ของตนเอง และการเป็นนักรบก็จะต้องมีอาวุธ และอาวุธสำคัญของคริสตชนก็คือ ไม้กางเขน ซึ่งเมื่อเราพลิกไม้กางเขนกลับหัวกลับหาง เราจะเห็นว่า ไม้กางเขนนั้น มีรูปร่างเหมือนดาบ      ดังนั้น การสู้รบกับน้ำใจของตนเองจึงหมายถึง การตัดใจ หรือการตัดน้ำใจของตนเอง

    ขั้นตอนที่ 2 คริสตชนจะต้องทำตัวเป็นมรณสักขี (MARTYRS) ในกระบวนการรบสู้กับน้ำใจของตนเอง ด้วยการตัดใจ คริสตชนจะค่อย ๆ กลับกลายเป็นมรณสักขี ในสมัยอดีตกาล มรณสักขีในคริสตศาสนา จะหลั่งเลือดของตนเพื่อยืนยันในความเชื่อ หรือความเชื่อฟังของตนที่มีต่อองค์พระเยซูคริสตเจ้า แต่มรณสักขียุคใหม่ในสมัยของเรา คริสตชนจะต้องยืนยันความเชื่อ หรือ ความเชื่อฟัง ของตนต่อองค์พระเยซูคริสตเจ้า ด้วยการ หลั่งน้ำใจของตนเอง การหลั่งน้ำใจนี้เกิดจากการตัดใจ และการตัดใจนี้ก็นำมาซึ่งความเจ็บปวดทางใจ อันเกิดจากการที่หัวใจอยากได้โน่นอยากได้นี่แต่ไม่ได้ดังใจหวัง เพราะต้องตัดใจ

    2 ขั้นตอนดังกล่าว ก็จะค่อย ๆ นำชีวิตคริสตชนเข้าสู่ขั้นตอนที่ 3 คือ การเป็นนักบุญ (SAINTS) อันเป็นขั้นตอนที่ทำให้ชีวิตของเราคริสตชนค่อยๆ คล้ายหรือเหมือนองค์พระเยซูคริสตเจ้า

    ทั้ง 3 ขั้นตอนคือกระบวนการกลับใจและฟื้นฟูชีวิต

    สุดท้ายขอนำคำพูดของท่านมหาตมะ คานธี ซึ่งท่านได้เคยกล่าวไว้เป็นเชิงให้ข้อคิดว่า

    “ฉันรักพระคริสตเจ้า แต่ฉันไม่ได้รักพวกคริสตชน เพราะพวกเขาไม่ได้เป็นเหมือนกับพระคริสตเจ้า”

                            สวัสดี

                              คุณพ่อ สานิจ สถะวีระวงส์

_____________________________________________________________________

Monday of the Twelfth week in Ordinary Time

25 June 2018

Holy Gospel of Jesus Christ 

“How can you say to your brother, ‘Let me remove that splinter

from your eye,’ while the wooden beam is in your eye? “

ประกาศรับสมัครผู้ลงรับเลือกตั้งเป็น

กรรมการสภาภิบาลวัด

(ค.ศ.2018 – 2021)

ขอเชิญพี่น้องสมัครลงรับเลือกตั้งเป็น

กรรมการสภาภิบาลวัด

พี่น้องท่านใดสนใจติดต่อลงชื่อสมัครได้ที่

คุณพ่อทุกองค์ หรือกับสมาชิกสภาภิบาลวัด

__________________________________________________________________

Tuesday of the Twelfth week in Ordinary Time

26 June 2018

Holy Gospel of Jesus Christ 

“Do to others whatever you would have them do to you.

This is the law and the prophets.”

ประกาศ

ประกาศ

ทางวัดเปิดสอนคำสอนสำหรับผู้ใหญ่ เพื่อเตรียมตัวรับศีลล้างบาป

เรียนทุกวันอาทิตย์   เวลา 10.00 น.

ที่ห้องคำสอน

ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเรียนได้ที่สำนักงานวัด

หรือคุณพ่อทุกองค์ได้ตั้งแต่บัดนี้    โทร. 02-243-0060 ถึง 2

โดยเริ่มเรียนตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม เป็นต้นไป

_______________________________________________________________________

Wednesday of the Twelfth week in Ordinary Time

27 June 2018

Holy Gospel of Jesus Christ 

Jesus said to his disciples: “Beware of false prophets, who come to you

in sheep’s clothing, but underneath are ravenous wolves.

ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์

 1. พิธีล้างบาปเด็ก (เดือนกรกฎาคม)

   วันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม ศกนี้  ในมิสซารอบ 10.00 น.

    ผู้ปกครองแจ้งความประสงค์ได้ที่เจ้าหน้าที่วัด

 1. ถุงทานวันสมโภชนักบุญเปโตรและเปาโล (St.Peter’s Pence)

   วันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม 2018

สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย ขอเชิญชวนพี่น้องร่วมบริจาคเงินใส่ถุงทาน เพื่อส่งมอบให้สมเด็จพระสันตะปาปาจะได้ทรงนำไปใช้ตามพระราชประสงค์ ในการเสด็จเยี่ยมเยียน เดินทาง พบปะ และเพื่อช่วยเหลือตามพระราชอัธยาศัย ให้เราช่วยพระสันตะปาปาเพื่อช่วยเหลือผู้อื่น

    ดังนั้น วัดสามเสนของเราจะรวบรวมถุงทานวันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม 2018 และจัดส่งไปที่สำนักพระสังฆราชต่อไป

“ท่านเป็นศิลา และบนศิลานี้ เราจะสร้างพระศาสนจักรของเรา”

(มธ 16:18)

 1.  ส่งศีลศุกร์ต้นเดือน

    พระสงฆ์จะไปเยี่ยมและส่งศีลฯ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยตามบ้าน

    ในวันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม ศกนี้

______________________________________________________________________

Thursday of the Twelfth week in Ordinary Time

28 June 2018

Holy Gospel of Jesus Christ  

“The rain fell, the floods came, and the winds blew and buffeted the house.

But it did not collapse; it had been set solidly on rock.”

ขอขอบคุณ

ขอขอบคุณ

        ⦿  อุทิศแด่ ครอบครัว รวมสำราญ และ เนียมวิวัฒน์

            เพื่อซ่อมแซมหลังคาวัด        1,500        บาท

        ⦿  คุณกัลยา โรจนะเสน

            เพื่อซ่อมแซมหลังคาวัด        1,000        บาท

        ⦿  คุณวนิดา ชมไพศาล

              สนับสนุนคลินิกสะมาริตัน    1,000         บาท

_________________________________________________________________________

Saints Peter and Paul, apostles – Solemnity

29 June 2018

Holy Gospel of Jesus Christ 

Simon Peter said in reply,

“You are the Messiah, the Son of the living God.”

สภาภิบาลวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

สภาภิบาลวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

สวัสดีค่ะพี่น้องที่รัก

    ปัจจุบันนี้ มีคริสตชนที่แต่งงานต่างคนต่างถือจำนวนมากขึ้นเรื่อย ๆ จึงควรพูดคุยกันก่อนที่จะแต่งงาน เพื่อมิให้เกิดปัญหาในการดำเนินชีวิตคู่อย่างราบรื่น เป็นสุขไปด้วยกันจนตลอดชีวิตคู่ของตน

    วันแต่งงานบางคู่อาจมีพิธี 2 ครั้ง คือ

    ①     เข้าวัดทำพิธีแต่งงานทางคริสตศาสนาด้วยมีพิธีมิสซา สวมแหวน ปฏิญาณตนอย่างไม่มีเงื่อนไข

    ②     ทำพิธีแต่งงานทางพุทธศาสนาด้วยมีการตักบาตรร่วมกัน ดังนั้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ที่คู่    แต่งงานต่างคนต่างถือ รวมทั้งญาติพี่น้องจะต้องเรียนรู้ทำความเข้าใจกันก่อน เกี่ยวกับการ    ทำบุญตักบาตรร่วมกันของคู่บ่าวสาวว่า ผู้ที่เป็นฝ่ายคาทอลิกจะร่วมได้ขนาดไหน อย่างไร ทั้งนี้ก็    เพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหาตามมา นั่นเอง

❀    ในกรณีอนุโลม เพราะวันแต่งงานถือเป็นวันพิเศษ คู่แต่งงานที่เป็นคาทอลิกควรร่วมในส่วนที่เป็นการทำบุญตักบาตร แต่ไม่ต้องกรวดน้ำ การกรวดน้ำให้คู่แต่งงานชาวพุทธเป็นผู้ปฏิบัติ (ที่มิให้คาทอลิกกรวดน้ำ เพราะผิดต่อข้อความเชื่อ)

    ③     การรับน้ำมนต์ คาทอลิกอยู่ร่วมได้ ถือเป็นการรับความปรารถนาดีจากพระภิกษุ และเป็นการให้    เกียรติแก่คู่สมรสที่นับถือพุทธศาสนา

    ④     การรดน้ำสังข์ อนุโลมให้คาทอลิกอยู่ร่วมได้เฉพาะในวันแต่งงานตามประเพณีไทย และเพื่อเป็น    การให้เกียรติแก่คู่แต่งงานและครอบครัวของเขา เพราะคู่แต่งงานของเขาได้แสดงน้ำใจในการ    ร่วมมือกับฝ่ายคาทอลิกในหลาย ๆ อย่างแล้ว ทั้งก่อนแต่งงานและในวันแต่งงาน

✱    แต่ในเวลาเดียวกัน ก็ควรเคารพในธรรมของครอบครัวคาทอลิก ที่ยังไม่มีความพร้อมในเรื่องนี้ (ควรมีการพูดคุยกันก่อนแต่งงาน เพื่อความเข้าใจอันดีต่อกัน)

    ปัญหาที่มักจะถูกถามบ่อยมากจากคริสตชนที่รับศีลล้างบาปตอนโต(คริสตชนใหม่) ซึ่งบิดา มารดานับถือศาสนาพุทธ

    ถามว่า หากบิดา มารดาของเขาเสียชีวิต ต้องตักบาตรทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ท่านจะได้หรือไม่

    พี่น้องคะ ไม่ยากเลยค่ะ มีหลายวิธีที่คุณสามารถจะทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้พ่อ แม่ของคุณ คือ

①     ขอมิสซาอุทิศให้ท่าน (เพราะพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ทุกคนในโลก พระองค์ต้องทรงช่วยเหลือทุกวิญญาณอยู่แล้ว)

②     หากอยากจะใส่บาตร คุณก็เตรียมอาหารให้ ขอร้องให้ญาติหรือเพื่อนที่นับถือพุทธศาสนาใส่บาตรให้แทนก็ได้

    ถามว่า   ไหว้พระภิกษุได้หรือไม่

    คำตอบคือ ได้ เพราะพระภิกษุคือ ผู้ทรงศีล ท่านปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ สามารถไหว้เพื่อทักทาย         เพราะเรารู้จักท่าน เคารพท่าน (หากรู้สึกไม่สบายใจเมื่อไหว้ ก็ไม่ต้องไหว้ค่ะ)

    ข้อควรจำ      คริสตชนคาทอลิกทุกคน พึงจำไว้ว่า

        พระบัญญัติพระเป็นเจ้าประการที่ 1 จงนมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าองค์เดียว            ของท่าน จำให้แม่น ๆ และนำไปปฏิบัติในชีวิตตลอดไป

    ______________________________________________

Saturday of the Twelfth week in Ordinary Time

30 June 2018

Holy Gospel of Jesus Christ 

The centurion said in reply, “Lord, I am not worthy to have you enter under my roof;

only say the word and my servant will be healed.

มิสซาประจำสัปดาห์

จันทร์ที่ 25

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 12 เทศกาลธรรมดา

อุทิศ วิญญาณครอบครัว อาภรณ์รัตน์, เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, มารีอามักดาเลนา นุกูล-เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, เปาโล ไพศาล ภูมิพานิช, อันตน ปรีดา ศาตะมาน, วิญญาณในไฟชำระและวิญญาณเด็กที่ถูกทำแท้ง

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, มารีอา บรรจง สถิตย์ถาวร, ฟรังซิสโก ชอบ-มารีอา ประสาร มณีน้อย, ฟรังซีสโก วิกรานต์ มีเฟื่องศาสตร์, ดอมินิก ทุเรียน สุภาพ, อักแนส ประเทือง ซื่อตรง, มารีอา แม้น แดงเดช, อากุสติโน ยงยุทธ อภิชาตะพงศ์, เปาโล ไพศาล ภูมิพานิช, มารีอา มาลี คงสมัย, มารีอา สร้อย โรจนะเสน, วิญญาณในไฟชำระและวิญญาณต่างศาสนา

อังคารที่ 26

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 12 เทศกาลธรรมดา

สุขสำราญ มารีอา จันทร์แจ่ม สมบัติเจริญ, ยอแซฟ รัชดา

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ ประมวล ชลหาญ, เปาโล สุดใจ กายสุต, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, อันตน กรุง-มารีอา ย่าง สังขรัตน์, เปาโล ไพศาล ภูมิพานิช, มารีอามักดาเลนา นุกูล-เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, อันนา บังอร

สิริเธียร, เทเรซา ศรีลำยอง ศาตะมาน, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, เปาโล พีระศักดิ์ กายสุต, ยอแซฟ รัชดา

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค,

ฟรังซีสโก ชาญ อานามนารถ, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, อักแนส ประเทือง ซื่อตรง, มารีอา ถนอม สุภาพ, เปาโล ไพศาล ภูมิพานิช, มารีอา มาลี คงสมัย, ยอแซฟ ลี้ แดงเดช, เอลีซาแบธ อารี อภิชาตะพงศ์, โทมัส มะกอก โรจนะเสน, วิญญาณในไฟชำระ

พุธที่ 27

06.00 น.

19.00 น.

น.ซีริล แห่งอเล็กซันเดรีย พระสังฆราชและนักปราชญ์แห่งพระศาสนจักร

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, เปโตร สมทรง-มารีอา เสนอ พูลสวัสดิ์, มารีอามักดาเลนา นุกูล-เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, เปาโล ไพศาล ภูมิพานิช, มารีอา ทองคำ เชื้อชมบุญ, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, คล้ายวันเกิด นายปัณณวัฒน์ งามละม้าย

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, อันนา เฟือง หอมวิไล, มารีอา ราตรี แดงเดช, เซซีลีอา ยุพิน เจี่ยจวบสิน, อักแนส ประเทือง ซื่อตรง, เปโตร สังเวียน สุภาพ,

เปาโล ไพศาล ภูมิพานิช, มารีอา มาลี คงสมัย, ดอนบอสโก แสวง โรจนะเสน, วิญญาณในไฟชำระ

พฤหัสฯที่ 28

06.00 น.

19.00 น.

ระลึกถึง น.อีเรเนโอ พระสังฆราชและมรณสักขี

อุทิศ ฟรังซีสโก สุทธิ-มารีอา สมร ชลหาญ, เปาโล สุดใจ กายสุต, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม,

ยอแซฟ สี-มารีอา มาลี-เปาโล อุดม พึ่งจิตต์, มารีอามักดาเลนา นุกูล-เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, เปโตร ปอลทอง เชื้อชมบุญ, เปาโล ไพศาล ภูมิพานิช, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอา สงวนสิน กิจกรพันธ์, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, มารีอา สิริ สุภาพ, อักแนส ประเทือง ซื่อตรง, เปาโล ไพศาล ภูมิพานิช, มารีอา มาลี คงสมัย, มารีอา ยึด ฤกษ์พิชัย, วิญญาณในไฟชำระ

ศุกร์ที่ 29

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 12 เทศกาลธรรมดา

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, ยวงบัปติสตา ชุน-มารีอา หวุน-มารีอา

ทองสุข ธาดาประสิทธิ์, เปาโล ไพศาล ภูมิพานิช, มารีอามักดาเลนา นุกูล-เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ยอแซฟ บู๊ ธนสมบูรณ์, มารีอา ซกเฮี้ย แซ่ปึง (ครบรอบวันตายครบ 14 ปี), วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เปาโล พลตรี สง่า-อันนา วิเชียร วิลัยทอง, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, อักแนส ประเทือง ซื่อตรง, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, โทมา พยนต์-มารีอา โสน กายสุต, ลูซีอา ปาลดี วรสาร, เปโตร รุ่งนิรันดร์ วรสาร, เปาโล ไพศาล ภูมิพานิช, มารีอา มาลี คงสมัย, เปโตร ประพล โรจนะเสน, มารีอา ซกเฮี้ย แซ่ปึง (ครบรอบวันตายครบ 14 ปี), วิญญาณในไฟชำระ

เสาร์ที่ 30

06.00 น.

19.00 น.

น.ปฐมมรณสักขีแห่งพระศาสนจักรกรุงโรม

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, ดอมินิโก อุไร-โรซา เสนอ ศรีบุญเลิศ, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, มารีอา สมร ธนสมบูรณ์, เปาโล ไพศาล ภูมิพานิช, มารีอามักดาเลนา นุกูล-เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, อันเดร หยงเคียง แซ่โง้ว (ครบรอบ 5 ปี), หลุยส์ ยอแซฟ สุชาติ เฮงเจริญ (ครบรอบวันตาย), อันนา กาญจนา ธีรวิฑูร, เปโตร ธีระ ธีรวิฑูร, อันตน ชัยยศ ธีรวิฑูร, ยอแซฟ ชัยยุทธิ์ ธีรวิฑูร, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ครอบครัว ชนวัฒน์, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, มารีอา ยินดี ธาราวร

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, ยวงบัปติสตา เมธี อาภรณ์รัตน์, มารีอามักดาเลนา ประสพศรี พันธุมจินดา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ยอแซฟ จีระศักดิ์ ชนวัฒน์, ยอแซฟ ประสิทธิ์-มารีอา สุนี เอกะสิงห์, ยาโกเบ ยอง-มารีอา โรซา กิจสำเร็จ, เปาโล ไพศาล ภูมิพานิช, มารีอา มาลี คงสมัย, หลุยส์ ยอแซฟ สุชาติ เฮงเจริญ (ครบรอบวันตาย), เปโตร จำนงค์-ยอแซฟ สมศักดิ์ งามศิริจิตต์, เปโตร คำ จันสวัสดิ์ (ครบรอบ 50 ปี), วิญญาณของสมาชิกในครอบครัว “จันสวัสดิ์”, ยอแซฟ ประพันธ์ โรจนะเสน, วิญญาณในไฟชำระ

อาทิตย์ที่ 1

06.30 น.

08.30 น.

10.00 น.

16.00 น.

สมโภช น.เปโตร และ น.เปาโล อัครสาวก

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ พยุง-มารีอา อุทัย เอียงผาสุก, มารีอา โสภาวรรณ-มารีอา สินี จันสวัสดิ์, เปาโล สุดใจ กายสุต, ร็อค เมือง-มารีอา กุหลาบ ดีสุดจิต, เปาโล ไพศาล ดีสุดจิต, เซซีลีอา ยุพิน เจียจวบสิน, มัทธิว สง่า-อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ฟรังซีสโก เฉลิมพล-ยอแซฟ เฉลิมชัย-เปาโล เฉลิมชาติ แววเกกี, ฟรังซีสโก ปรีชา-มารีอา อำพัน กานตานนท์, เปาลีนุต วิโรจน์-ลูซีอา อำภา รุจิพงศ์, เปโตร ประวิทย์-มารีอา วัชรี วิทวัสพงศ์, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, ฟรังซีสโก สุมิตร ศรจิตติ, ฟรังซีสโก สมพล ศุระศรางค์, เปโตร ราศรี-เทเรซา ฉอ้อน ทิวไผ่งาม, เปโตร ทวี ทิวไผ่งาม, ฟรังซีสโก โกสุมภ์ โกมุทผล, อันนา พรรณพยอม โกมุทผล, สเตฟาโน ฟรังซีสโก เสมา อำพันขาว, มารีอา โยเซฟิน รัตนา พันธุมจินดา, ยอแซฟ พล.ต.ต.บุญจิตต์ พันธุมจินดา, เซซีลีอา สุคนธา พันธุมจินดา, ยวงบัปติสตา พรหมสินธุ์ พันธุมจินดา, คริสตินา จินตนา พันธุมจินดา, เปาโล ไพศาล ภูมิพานิช, มารีอา มาลี คงสมัย, อันนา กาญจนา ธีรวิฑูร, เปโตร

ธีระ ธีรวิฑูร, อันตน ชัยยศ ธีรวิฑูร, ยอแซฟ ชัยยุทธิ์ ธีรวิฑูร, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ สัตบุรุษทุกครอบครัว

สุขสำราญ มารีอา ธันยพร ศศิสุวรรณ และครอบครัว, ยอแซฟ สุชารีย์ แสงหาญ และครอบครัว, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, ครอบครัว มารีอา ดารณี สาโรวาท, ครอบครัว สุวรุจิพร, ครอบครัว สมบูรณ์เจริญชัย, ครอบครัว วัฒนาวี, ประสิทธิ์-มารีอา นุชนาถ-กฤต กิจวิวัฒนการ, แม่เสาวนีย์ เลาหไทยมงคล, เปโตร วีรวัฒน์-มารีอา ปัณฑา-มารีอา เปี่ยมขวัญ ปัณฑวังกูร, เพื่อสุขภาพของ เซซีลีอา สุธิดา ทรัพย์ไพฑูรย์, คุณอดุลย์-คุณปัทมา สังขรัตน์ และครอบครัว, มารีอา ม้วน อำไพ และครอบครัวลูกหลานทุกคน, มารีอา ถชวรรณ อิทธิธีรรักษ์, อันนา สริตา พฤกษอรุณ และครอบครัว, ดอมินิก ซาวีโอ อลงกต-ยวง บอสโก อติชาต-ยวง บอสโก ณัฐชัยยชญ์ ปิติสันต์, ลูซีอา ภวดี มีสมสังข์ และครอบครัว, ครอบครัว จิตตอำไพ, สุขภาพของคุณพ่อ เปโตร สุรินทร์ ชุนฟ้ง, นางฟูจิตต์-นายพีรพล ณ บางช้าง, นายพิทูร สุวรรณชัย, มารีอา เสรี ไชยเผือก และครอบครัว, ยอแซฟ ประสิทธิ์ กิตยานนท์, มารีอา วิภาดา-แมรี่แอนด์ มารีพร ลิ้มสุธาโภชน์, คุณสุรชัย ศศิสุวรรณ, คุณสุนีย์ ศศิสุวรรณ และครอบครัว, ครอบครัว ทรัพย์ธนมั่น, ครอบครัว พิชัยรัฐ, ครอบครัว นิศามณีวงศ์, เทเรซา มณี โรจนะเสน, ฟรังซิสเซเวียร์ ประเทือง โรจนะเสน, อักแนส สุภาภรณ์ รักผกาวงศ์, เทเรซา พรไพลิน รักผกาวงศ์, มารีอา พรพนิต รักผกาวงศ์, มารีอา กัลยา โรจนะเสน, มารีอา

เปมิกา โรจนะเสน, ยอแซฟ ปวัน โรจนะเสน, เทเรซา แก้วจิต สงวนบุญ และครอบครัว, ครอบครัว เทเรซา แสงจันทร์ ศิริกุล

อุทิศ เรย์มองด์ ธานี ลวสุต, ครอบครัว ชื่นพุฒิ, อันนา สำรวม ชื่นพุฒิ, มารีอา ปิยะสุทธิ์ ใจสวัสดิ์ (ชื่นพุฒิ), มารีอา จิราพร

น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, ยากอบ โชติวิศิษฏ์ ประพิณวงศ์, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, นายชมภู เศรษฐกาญจน์, มาเรีย สุพรรณี-เอมิลี นวลแข จันทรสันติ, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, อันนา เฉลียว เคนแก้ว, มารีอา ซิ้วแจ็ง แซ่อื้อ, ยอแซฟ วิสิษฐ์-มาร์ธา สุดจิต มัจฉาชีพ, ฟรังซีสโก วิกรานต์ มีเฟื่องศาสตร์, เปาโล ไพศาล-มารีอา จรัสศรี ดีสุดจิต, ฟรานซิส วรวิทย์ ทองจุลย์, โทมัส ชั้น-มารีอามักดาเลนา สนาน-เปโตร พานิช ริ้วงาม, นายมนตรี-นายมานพ ประสานเกษม, วิญญาณปู่ ย่า ตา ยาย พี่ ป้า น้า อา และญาติที่ล่วงลับทุกคน, ฟรังซีสโก วรรณชัย แซ่ลิ้ม, พ่อธง เลาหไทยมงคล, บรรพบุรุษครอบครัว กิจวิวัฒนการ และเลาหไทยมงคล, สินธุ ล้อสีทอง, สมเกียรติ แซ่โง้ว, ลูกพลับ, แบร์นาแด๊ต สมสมร ลวสุต, เปาโล วันชัย หล่อวัฒนศิริกุล, มารีอา เพ็ญจันทร์ อารมย์สุข, ยอห์น บัปติสต์ ชีวิต ทาระพันธ์, เปโตร สมพิศ ธรรมกรสุขศิริ, อันนา สมร ธรรมกรสุขศิริ, ยวงบัปติสตา สุมน-มารีอา สุวรรณา ชินะผา, นิ้งหน่อง ชินะผา, มารีอา สุพัตรา พิมพาหุ, ติเบริโอ วิลาศ

วันซอร์, เปโตร สมศักดิ์ สายพร, อันเดร ซ้าง กิจสำเร็จ, มารีอา รัศมี กิจสำเร็จ, มารีอา ฉลวย ศรีประทุม, เปโตร อภิศักดิ์

ศรีประทุม, อักแนส ประเทือง ซื่อตรง, บานาบา บุญฤทธิ์ หมั้นทรัพย์, ยอแซฟ พล.ต.ท.สุพจน์-นางอมรา-พล.ต.ต.ทวี ณ บางช้าง, ยอแซฟ อภิชาติ ชวประพันธ์, แคทเธอรีน ณัฐฉาย ประโมงกิจ, ยอแซฟ ประพันธ์พจน์ ศิริกุล, เซลีนา จามรี ลิมปิชัย, โรซารีอา นงนุช โรจนวิภาต, อันเดร สมจิตร-ยอแซฟ สุรศักดิ์ มีขันทอง, ดอมินิก ทุเรียน สุภาพ, มารีอา ถนอม สุภาพ, เปโตร สังเวียน สุภาพ,

มารีอา สิริ สุภาพ, มารีอามักดาเลนา จงกลณี-ดอมินิโก สุมล พิชัยรัฐ, ยวง หล่อติ๊ด-มารีอา โซวม่วย, โซซีโม กมล-มารีอา กิมล้วน สังขรัตน์, คุณพ่อ สิงห์แก้ว-คุณแม่ สง่า-นางวราภรณ์ วัฒนาวี, มารีอา สุมาลี บุญสถิตถาวร, มารีอา ป้อฮุ้ง-มารีอา ปุ้ยเจ้, โจเซฟ สุวิชากร ชินะผา, วิญญาณปู่ย่าตายาย, ยอแซฟ สนิท-ปุลเกรีอา สิรินทร์-เซซีลีอา อำพัน ปิติสันต์, มารีอามักดาเลนา นุกูล-เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, อาจารย์ ดร.สารัตน์ ศิลปวงษา, ครู-อาจารย์ ผู้ล่วงลับ, มารีอา ระเบียบ ชุณหสุวรรณ (ครบ 55 ปี), ยวงบัปติสตา สิริ-ยวงบัปติสตา วีรศักดิ์ ชุณหสุวรรณ, มารีอา อรพินท์ สงวนบุญ, ยอแซฟ ชาญ สงวนบุญ, ยอแซฟ ทองแดง พนมอุปถัมภ์, มารีอา แพงศรี พนมอุปถัมภ์, อันนา ศิริพร พนมอุปถัมภ์, อันนา เพ็ญศรี พนมอุปถัมภ์, มาตีโน เรือง พนมอุปถัมภ์, ยวงบัปติสตา พินิจ ศรีประมงค์, มารีอาอังเยลา ผ่องศรี เมฆสุวรรณ, เปาโล ไพศาล ภูมิพานิช, อันเดร สละ โรจนะเสน, วิญญาณในไฟชำระและวิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง

อุทิศ เปาโล ศิริ-มารีอา วิจิตร พีรมนตรี, ยวงบัปติสตา สนธิลักษณ์ สนเจริญ, มัทธิว วรพล ชัยวัฒนไชย, ฟรังซีสโก วสันต์

ธนสมบูรณ์, เทเรซา นัฏ ยอดประเสริฐ, มารีอา ชูชื่น ธนสมบูรณ์, ยวงบัปติสตา ชุติพนธ์ ธนสมบูรณ์, เปาโล ไพศาล ภูมิพานิช,

อันนา ซอย-ยอแซฟ มานิตย์ รอดเสียงล้ำ, มารีอา มลิดา วงศ์รักศักดิ์, เปโตร อำนวย-เทเรซา บุญยัง สังขรัตน์, มารีอา ก้อนทอง วงศ์ก้อนทอง, วิญญาณในไฟชำระ

_________________________________________________________________________

Saints Peter and Paul, apostles – Solemnity

29 June 2018

Saints of the day

Saints Peter and Paul,

apostles –

Solemnity

SAINT PETER

SAINT PAUL

__________________________________________________

ขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม

____________________________________________________________________

Stop judging, that you may not be

judged.

______________________________________________________________________

WELCOME

TO

PHOTOS GALLERY OF SAINT

FRANCISXAVIER

PARISH ACTIVITIES

สามารถเข้าไปชมภาพต่างๆที่มีอยู่ใน สารวัดของวัดได้ดังนี้

CLICK BELOW

ข้างล่างนี้

Page 2

Click here >>>>>   FRANCIS XAVIER SAMSEN – PAGE 2

 Page 3

Click here >>>>>>  FRANCIS XAVIER SAMSEN – PAGE 3

Page 4

 Click here >>>>>>FRANCIS XAVIER SAMSEN – PAGE 4

Page 5

Click here >>>>>   FRANCIS XAVIER SAMSEN – PAGE 5

Page 6

Click here >>>>>>  FRANCIS XAVIER SAMSEN – PAGE 6

___________________________________________________________

PLEASE JOIN

DAILY MASS & SUNDAY MASS

READ

DAILY GOSPEL OF THE LORD JESUS

with

DAILY COMMENTARY OF THE DAY

and

SAINTS OF THE DAY

ALSO READ

NEWSLETTER IN THAI

From

SAINT FRANCIS XAVIER NEWSLETTER IN THAI

THANK YOU

___________________________________

“I am with you always, until

the end of the age.”

Matthew 28:20.

***********************************************

“This is my commandment:

love one another as I love

you.”

###########################

17 June 2018. Saint Francis Xavier Newsletter. ปีที่ 52 ฉบับที่ 24 วันอาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน 2018

St. Francis Xavier Church

Newsletter.

ปีที่ 52 ฉบับที่ 24 

วันอาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน 2018

Eleventh Sunday in Ordinary Time 

17 June 2018

_______________________________________________________

Eleventh Sunday in Ordinary Time

17 June 2018

Holy Gospel of Jesus Christ 

It is like a mustard seed that, when it is sown in the ground,

is the smallest of all the seeds on the earth.

อาทิตย์ที่ 11 เทศกาลธรรมดา

ปีที่ 52 ฉบับที่ 24 วันอาทิตย์ที่ 17

มิถุนายน 2018

ทุกอย่างขึ้นอยู่กับ “ดิน”

    ในบทอ่านที่ 1 จากหนังสือประกาศกเอเสเคียล บทที่ 17 ข้อ 22-24 พระเจ้าได้นำแขนงจากยอดต้นสีดาร์สูง แขนงอ่อนถูกหัก และถูกนำมาปลูกไว้บนยอดภูเขาสูงเด่นของอิสราเอล ต่อมา แขนงนี้เจริญงอกงามกลายเป็นต้นไม้ใหญ่จนสรรพสัตว์ปีกทั้งหลายมาอาศัยอยู่อย่างเป็นสุข

    ส่วนในพระวรสารนักบุญมาระโก บทที่ 4 ข้อ 26-34 มีการพูดถึง เมล็ดพืชที่ถูกหว่านลงในดิน รวมทั้งเมล็ดมัสตาร์ดที่ถูกหว่านลงดินเช่นเดียวกัน

    ทั้งแขนงอ่อนจากต้นสีดาร์ เมล็ดข้าว รวมทั้งเมล็ดมัสตาร์ด ทั้ง 3 ชนิดถูกนำไปปลูกลงในดิน และสามารถเจริญเติบโตได้ เพราะคุณภาพของดิน

    ถ้าเป็นดินเลว พืชทั้ง 3 ก็จะไม่สามารถเจริญเติบโต จะแคระแกรนไม่งอกงาม และอาจจะตายไปในที่สุด

    ถ้าดินเป็นดินดี พืชพันธุ์ทุกชนิดก็จะเจริญเติบโต ออกดอกออกผล นำความพึงพอใจมาให้แก่เจ้าของ

    พระเยซูเจ้าทรงกล่าวเปรียบเทียบไว้ โดยกล่าวถึง พระอาณาจักร โดยทรงเปรียบว่าเป็น เมล็ดพืช เมล็ดข้าว หรือ เมล็ดมัสตาร์ด

    พระอาณาจักรก็ดี เมล็ดพืช เมล็ดข้าว หรือเมล็ดมัสตาร์ดก็ดี ความหมายจริง ๆ คือ พระวาจาและคำสอนของพระเยซูเจ้า นั่นเอง ส่วนดินก็คือชีวิตของเราคริสตชนแต่ละคน

    พระวาจาและคำสอนของพระเยซูเจ้า ถูกหว่านไว้ในชีวิตคริสตชนของเราแต่ละคน และจะสามารถเจริญเติบโตงอกงามบังเกิดผลได้ แต่ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับชีวิตของเรา ที่เป็นดินรองรับพระวาจานั้น ว่าเป็นดินดี ดินเลว

    บางคนรับพระวาจาเพียงหยิบมือเดียว แต่พระวาจานั้นก็เจริญเติบโต งอกงาม บังเกิดผลในชีวิตของคน ๆ นั้นปรากฏให้เห็นในการดำเนินชีวิตปกติธรรมดาประจำวัน ขณะที่หลายคนรับพระวาจาเป็นกระบุงเป็นกระสอบ ด้วยการสมัครเข้ารับการอบรมพระคัมภีร์ หรือไปศึกษาพระคัมภีร์อย่างลึกซึ้งครั้งแล้วครั้งเล่า แต่ก็ยังมองไม่เห็นผลผลิตของพระวาจาในชีวิตของผู้นั้นแม้แต่น้อยนิด

    ดังนั้น ดินชีวิต คือคำตอบ ถ้าดินชีวิตดีก็จะบังเกิดผล แต่ถ้าดินชีวิตไม่ดี ชีวิตก็จะมีแต่ป้ายประกาศ คือ ประกาศนียบัตรการเข้ารับการอบรมติดไว้

    คุณพ่อโมลิ่ง คุณพ่อคณะเยซูอิตได้อธิบายให้บรรดาพระสงฆ์อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ในการเข้าเงียบครั้งหนึ่งในอดีต ท่านอธิบายว่า พระอาณาจักรของพระเจ้าก็คือ การที่พระเจ้าเข้ามาประทับอยู่ในชีวิตของเราแต่ละคน

    ดังนั้น ก็ตรงกับสิ่งที่พระเยซูเจ้าได้ตรัสไว้ “ผู้ใดรักเรา ผู้นั้นจะปฏิบัติตามวาจาของเรา พระบิดาของเราจะทรงรักเขา พระบิดาจะเสด็จพร้อมกับเรามาหาเขา จะทรงพำนักอยู่กับเขา” (ยอห์น 14:23)

    ดังนั้น การปฏิบัติพระวาจาอย่างจริงจังในการดำเนินชีวิตประจำวัน จึงเท่ากับเป็นการอัญเชิญองค์พระผู้เป็นเจ้า เข้ามาประทับในชีวิตของเรา

    คนที่มีพระเป็นเจ้าประทับอยู่ในตัว ก็จะดำเนินชีวิตเหมือนพระเยซูเจ้า ส่วนคนที่ไม่มีชีวิตของพระเจ้าประทับอยู่ในตัว ก็จะดำเนินชีวิตแบบคนธรรมดาสามัญทั่วไป หรือไม่ก็จะมีชีวิตที่เลวกว่าบุคคลปกติธรรมดา ถ้าบุคคลผู้นั้นมีชีวิตแบบ ดินเปรี้ยว

    พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงมีกระบวนการ และวิธีการปรับแก้ไขดินที่เสื่อมเสีย อย่างเช่น ดินเปรี้ยว โดยทรงใช้ กระบวนการแกล้งดิน พระเป็นเจ้าก็อาจจะทรงใช้วิธีการเดียวกันกับชีวิตของเรา ถ้าเรายังจะคงเป็น ดินเปรี้ยว อย่างไม่เปลี่ยนแปลง ดังนั้น บางประโยคจากคำพูดของพระเยซูเจ้าจึงเป็นคำเตือนสติของพวกเรา “กิ่งก้านใดในเราที่ไม่เกิดผล พระองค์จะทรงตัดทิ้งเสีย…” (ยอห์น 15:2) แต่ก่อนจะตัดทิ้ง พระองค์จะทรงเริ่มใช้วิธีการต่าง ๆ ก่อน เช่น ริดกิ่ง เขย่ากิ่ง ให้แดดเผา หรือพายุพัดกระหน่ำอย่างรุนแรง ฯลฯ ซึ่งอาจทำให้ชีวิตของเราเจ็บปวดเป็นบางครั้ง นั่นคือกระบวนการ แกล้งดิน แต่สิ่งที่เราไม่ควรลืมก็คือ การแกล้งดินของพระนั้น แม้จะทำให้เราเจ็บปวด แต่ก็เป็นการแกล้งด้วยความรัก ที่เป็นการเตือนให้เรารู้จักเปลี่ยนแปลงชีวิต

                            สวัสดี

                              คุณพ่อ สานิจ สถะวีระวงส์

_________________________________________________________________

Monday of the Eleventh week in Ordinary Time

18 June 2018

Holy Gospel of Jesus Christ 

“Give to the one who asks of you, and do not turn

your back on one who wants to borrow.”

ประกาศ

ประกาศรับสมัครผู้ลงรับเลือกตั้งเป็น

กรรมการสภาภิบาลวัด

(ค.ศ.2018 – 2021)

ขอเชิญพี่น้องสมัครลงรับเลือกตั้งเป็น

กรรมการสภาภิบาลวัด

พี่น้องท่านใดสนใจติดต่อลงชื่อสมัครได้ที่

คุณพ่อทุกองค์ หรือกับสมาชิกสภาภิบาลวัด

______________________________________________

ประกาศ

ทางวัดเปิดสอนคำสอนสำหรับผู้ใหญ่ เพื่อเตรียมตัวรับศีลล้างบาป

เรียนทุกวันอาทิตย์   เวลา 10.00 น.

ที่ห้องคำสอน

ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเรียนได้ที่สำนักงานวัด

หรือคุณพ่อทุกองค์ได้ตั้งแต่บัดนี้    โทร. 02-243-0060 ถึง 2

โดยเริ่มเรียนตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม เป็นต้นไป

________________________________________________________________

Tuesday of the Eleventh week in Ordinary Time

19 June 2018

Holy Gospel of Jesus Christ 

“I say to you, love your enemies,

and pray for those who persecute you,” 

ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์

 1. ขอเชิญคู่แต่งงานตั้งแต่ 1 – 10 ปี (ปี พ.ศ.2551 – 2560)

เข้าร่วมอบรมกิจกรรมรื้อฟื้นคู่แต่งงาน ครบรอบ 1 -10 ปี

ในวันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2018    ตั้งแต่เวลา 8.00 น. – 16.00 น. 

ณ วัดพระแม่มหาการุณย์  (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

รับใบสมัครได้ที่สำนักงาน โทร.02-243-0060 ถึง 2

 1. พิธีล้างบาปเด็ก (เดือนกรกฎาคม)

   วันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม ศกนี้  ในมิสซารอบ 10.00 น.

    ผู้ปกครองแจ้งความประสงค์ได้ที่เจ้าหน้าที่วัด

 1. ถุงทานวันสมโภชนักบุญเปโตรและเปาโล (St.Peter’s Pence)

   วันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม 2018

สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย ขอเชิญชวนพี่น้องร่วมบริจาคเงินใส่ถุงทาน เพื่อส่งมอบให้สมเด็จพระสันตะปาปาจะได้ทรงนำไปใช้ตามพระราชประสงค์ ในการเสด็จเยี่ยมเยียน เดินทาง พบปะ และเพื่อช่วยเหลือตามพระราชอัธยาศัย ให้เราช่วยพระสันตะปาปาเพื่อช่วยเหลือผู้อื่น

    ดังนั้น วัดสามเสนของเราจะรวบรวมถุงทานวันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม 2018 และจัดส่งไปที่สำนักพระสังฆราชต่อไป

“ท่านเป็นศิลา และบนศิลานี้ เราจะสร้างพระศาสนจักรของเรา”

(มธ 16:18)

________________________________________________________________

Wednesday of the Eleventh week in Ordinary Time

20 June 2018

Holy Gospel of Jesus Christ 

“When you give alms, do not blow a trumpet before you, as the hypocrites do

in the synagogues and in the streets to win the praise of others.”

ขอขอบคุณ

ขอขอบคุณ

        ⦿  คุณกัลยา โรจนะเสน

            ทำบุญเพื่อซ่อมแซมหลังคาวัด    1,000        บาท

        ⦿  คุณวนิดา ชมไพศาล

              สนับสนุนคลินิกสะมาริตัน    1,000         บาท

 

______________________________________________________________

Thursday of the Eleventh week in Ordinary Time

21 June 2018

Holy Gospel of Jesus Christ 

“This is how you are to pray: Our Father in heaven, hallowed be your name,

your kingdom come, your will be done, on earth as in heaven.”

สภาภิบาลวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

สภาภิบาลวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

สวัสดีค่ะพี่น้องที่รัก (สารวัดมีคุณค่าสำหรับทุกคน กรุณานำกลับไปไว้ที่บ้านค่ะ)

    จากคำแนะนำของสภาพระสังฆราชแห่งประเทศไทย ปี 1994  ทางสังฆมณฑลราชบุรีจึงได้เขียนกรอบแนวคิดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ไว้ให้คริสตชนได้ศึกษา ทำความเข้าใจ เพื่อนำไปปฏิบัติในชีวิตด้วยความรู้จริงไม่ไขว้เขวออกนอกทาง

แนวปฏิบัติตนของคาทอลิกในการเข้าร่วมพิธีของศาสนาอื่น

การบวชเณรและบวชหน้าไฟสำหรับเด็กคาทอลิก

 แนวปฏิบัติ     คาทอลิกต้องไม่ส่งบุตรหลานไปบวชเณรในทุกสถานการณ์

             เนื่องจาก การบวชเณร เป็นการแสดงตนเพื่อยืนยันความเป็นพุทธมามะกะ โดยผู้บวชจะรับไตรสรณคมน์ จะต้องละทิ้งความเชื่อเดิม (จึงเป็นการประกาศตนเองลาออกจากพระศาสนจักรคาทอลิก)

บทไตรสรณคมน์  ซึ่งสามเณรจะต้องกล่าวตอบรับจากพระภิกษุผู้เป็นอุปัชฌา แปลเป็นภาษาไทยสรุปได้ว่า ((ข้าพเจ้าขอถือเอาพระพุทธเจ้า ถือเอาพระธรรม ถือเอาพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึก))

การเข้าร่วมพิธี  คริสตชนสามารถเข้าร่วมพิธีบวชเณรได้ ในฐานะเป็นเพื่อนบ้าน เป็นญาติมิตร หรือ          คนรู้จัก

การตักบาตร

    การตักบาตร คือการถวายอาหารพระภิกษุสามเณร

    วัตถุประสงค์ ก็เพื่อให้ทานบูชาคุณ เป็นการธำรงส่งเสริม และสืบทอดพระพุทธศาสนาให้มีความมั่นคงถาวรสืบไป

    บทอธิษฐานหลังจากตักบาตรแล้ว ถอดความเป็นภาษาไทยได้ว่า ((ทานของเราให้แล้วด้วยดี ขอจิตข้านี้จงสิ้นอาสวกิเลสเทอญ))

    จากนั้นก็  กรวดน้ำ   อุทิศส่วนกุศลไปให้ผู้ตาย

 แนวปฏิบัติ  การทำบุญโดยการตักบาตรนั้น ความเข้าใจของคาทอลิก โดยทั่วไปเข้าใจว่า การตักบาตรทำไม่ได้เลย เมื่อเป็นเช่นนี้ เราจึงควรเคารพในธรรมข้อนี้ของพ่อแม่และบรรพบุรุษของเรา

สาเหตุที่คาทอลิกควรหลีกเลี่ยงการทำบุญรูปแบบการตักบาตร

เพราะ

ประการที่ 1 เป็นเรื่องของเจตนา แม้ว่าการทำบุญเป็นสิ่งสวยงาม แต่จากเจตนาของการตักบาตร คือ เพื่อธำรงส่งเสริมและสืบทอดพระพุทธศาสนา จึงเป็นวิถีชีวิตของพี่น้องชาวพุทธโดยตรง ในการสืบทอดเจตนาดังกล่าว (ชาวคาทอลิกก็ยังสามารถช่วยเหลือและทำบุญในรูปแบบอื่น ๆ ได้เช่นกัน เช่น ทำบุญปัจจัยในโอกาสทอดกฐิน ทำบุญทอดผ้าป่า ฯลฯ

ประการที่ 2 การเป็นที่สะดุด เรื่องนี้ถือเป็นเรื่องสำคัญ ขอยกตัวอย่างเรื่องจริงที่เกิดขึ้น วันหนึ่งพระภิกษุที่เคยเป็นดารามาบวชจำพรรษาที่วัดราชผาติการาม เดินบิณฑบาตรเข้ามาในตลาดเช้าบ้านญวน แม่ค้าคาทอลิกคนหนึ่งตื่นเต้นมากที่เห็นพระท่านเดินมา รีบนำอาหารที่ขายเข้าไปใส่บาตร เกิดเสียงฮือฮาดังขึ้นว่า ว้าว! ทำไมยาย…ไปใส่บาตรเล่า (นี่คือตัวอย่างที่เห็นได้ชัดว่า เป็นที่สะดุดแก่ผู้พบเห็น)

การกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศล คาทอลิกไม่สามารกระทำได้เลย เพราะเกี่ยวข้องกับข้อความเชื่อ

    คาทอลิกมีความเชื่อว่า มนุษย์เราจะทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ล่วงลับ จะต้องวอนขอผ่านทางพระเยซูคริสตเจ้าในพิธีบูชามิสซา โดยพระสงฆ์จะกระทำในนามขององค์พระเยซูคริสตเจ้า พร้อม ๆ กับบรรดาคริสตชนคาทอลิก เพื่อวอนขอพระเมตตาสำหรับวิญญาณที่ยังมีข้อบกพร่องอยู่ให้เขาได้พ้นโทษไปสวรรค์

_____________________________________________________________________

Friday of the Eleventh week in Ordinary Time

22 June 2018

Holy Gospel of Jesus Christ 

Jesus said to his disciples: “Do not store up for yourselves treasures on earth,

where moth and decay destroy, and thieves break in and steal.

มิสซาประจำสัปดาห์

 

จันทร์ที่ 18

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 11 เทศกาลธรรมดา

อุทิศ วิญญาณครอบครัว อาภรณ์รัตน์, เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, เปาโล ไพศาล ภูมิพานิช, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, ครอบครัว รุธิรกนก, พิเศษ โกสิทธิ์ รุธิรกนก

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, มารีอา บรรจง สถิตย์ถาวร, เปาโล ศิริ รัตนกรัณฑ์, ฟรังซิสโก ชอบ-มารีอา ประสาร มณีน้อย, มารีอา เฟื่อง แซ่เร, ฟรังซีสโก วิกรานต์ มีเฟื่องศาสตร์, ดอมินิก ทุเรียน สุภาพ, อักแนส ประเทือง ซื่อตรง, เปาโล ไพศาล ภูมิพานิช, เปาโล เช้ง เกตุเวช, มารีอา มาลี

คงสมัย, วิญญาณในไฟชำระ

อังคารที่ 19

06.00 น.

19.00 น.

น.โรมูอัลโด เจ้าอธิการ

สุขสำราญ มารีอา สุภาวดี เยาวสังข์

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ ประมวล ชลหาญ, เปาโล สุดใจ กายสุต, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, อันตน กรุง-

มารีอา ย่าง สังขรัตน์, วินเซนต์ วัฒนา-อากาทา ยวง-อัลบีนุส วิมล เต่งตระกูล, เปาโล ไพศาล ภูมิพานิช, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค,

ฟรังซีสโก ชาญ อานามนารถ, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, อันเดร ฟา บุญครอง, ยุสตินา สมาน-ฮังรีแอตตา จันทรัตน์

สมบัติเจริญ, ยาโกเบ กิ๋มซ้ง-อันนา หมุยจู, อักแนส ประเทือง ซื่อตรง, อเล็กซิส วรศักดิ์ สิริภักดีวงศ์, มารีอา ถนอม สุภาพ, มาการิตา สอางค์ รัตนกรัณฑ์, เปาโล ไพศาล ภูมิพานิช, มารีอา มาลี คงสมัย, มารีอา จันทร์ เกตุเวช, วิญญาณในไฟชำระ

พุธที่ 20

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 11 เทศกาลธรรมดา

สุขสำราญ มารีอา สุภาวดี เยาวสังข์

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, เปโตร สมทรง-มารีอา เสนอ พูลสวัสดิ์, เปาโล ไพศาล ภูมิพานิช, มอนิกา ทับทิม-ยอแซฟ สำอางค์ ปานฟัก, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, มารีอา รตาภา อาวะจินดา

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, อันนา เฟือง หอมวิไล, ยอแซฟ ก๋วงเซี้ย-มารีอา บุ้งกุ่ย, เปโตร พ.อ.(พ)วุฒิสนธิ์-เทเรซา จันทร์เพ็ญ เข็มสว่าง(ครบ 5 ปี),

มารีอา แม้น สุขในมณี, อักแนส ประเทือง ซื่อตรง, เปโตร สังเวียน สุภาพ, เปาโล ไพศาล ภูมิพานิช, มารีอา มาลี คงสมัย, มารีอา ซ้วน

เกตุเวช, วิญญาณในไฟชำระ

พฤหัสฯที่ 21

06.00 น.

19.00 น.

ระลึกถึง น.หลุยส์ คอนซากา นักบวช

สุขสำราญ มารีอา สุภาวดี เยาวสังข์

อุทิศ ฟรังซีสโก สุทธิ-มารีอา สมร ชลหาญ, เปาโล สุดใจ กายสุต, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม,

ยอแซฟ สี-มารีอา มาลี-เปาโล อุดม พึ่งจิตต์, เปาโล ไพศาล ภูมิพานิช, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ยวงบัปติสตา เจริญ ไชยสุโพธิ์, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, เบเนดิกโต อาซำ-อันนา บุ้งหงษ์, มารีอา สุมาลี อู่สำราญ, มารีอา สิริ สุภาพ, อักแนส ประเทือง ซื่อตรง, เปาโล ไพศาล ภูมิพานิช, มารีอา มาลี คงสมัย, ฟรังซิสโก นพรัตน์ เกตุเวช, วิญญาณในไฟชำระ

ศุกร์ที่ 22

06.00 น.

19.00 น.

น.เปาลิน แห่งโนลา พระสังฆราช

น.ยอห์น ฟิชเชอร์ และ น.โทมัส โมร์ มรณสักขี

สุขสำราญ มารีอา สุภาวดี เยาวสังข์

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, ลอเรนโซ มานะ เสรีสำราญ, ยวงบัปติสตา ชุน-มารีอา หวุน-มารีอา ทองสุข ธาดาประสิทธิ์, เปาโล ไพศาล ภูมิพานิช, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เปาโล พลตรี สง่า-อันนา วิเชียร วิลัยทอง, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, อักแนส ประเทือง ซื่อตรง, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอา ซู่มุ่ย แซ่ล้อ, ซีมอน เตี่ยเลาะ แซ่ล้อ, เปาโล ไพศาล ภูมิพานิช, มารีอา มาลี คงสมัย, เปโตร ประพล โรจนะเสน, วิญญาณในไฟชำระ

เสาร์ที่ 23

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 11 เทศกาลธรรมดา

สุขสำราญ มารีอา สุภาวดี เยาวสังข์

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, ดอมินิโก อุไร-โรซา เสนอ ศรีบุญเลิศ, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, เปาโล ไพศาล ภูมิพานิช, อันนา กาญจนา ธีรวิฑูร, เปโตร ธีระ ธีรวิฑูร, อันตน ชัยยศ ธีรวิฑูร, ยอแซฟ ชัยยุทธิ์ ธีรวิฑูร, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ครอบครัว ชนวัฒน์, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, มารีอา ยินดี ธาราวร, ฟรังซิสโก สันติภาพ บัณฑิตย์, ครอบครัว รวมสำราญ และหลาน ๆ, โมทนาคุณพระ-แม่พระ

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, ยวงบัปติสตา เมธี อาภรณ์รัตน์, ยอแซฟ หมอวาศ-มารีอา สุด ประดิษฐ์จุสิน, ยอแซฟ วิณิน-มารีอา ชลูด พันธุมจินดา, ยอแซฟ พิพัฒน์-เฮเลนา อุไรลักษณ์ อิศรภักดี, มารีอามักดาเลนา ประสพศรี พันธุมจินดา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ยอแซฟ จีระศักดิ์ ชนวัฒน์, มารีอา อรนุช-ยอแซฟ จรุง กีร์ตะเมคินทร์, ยอแซฟ ประสิทธิ์-มารีอา สุนี เอกะสิงห์, ยาโกเบ ยอง-มารีอา โรซา กิจสำเร็จ, เปาโล ไพศาล ภูมิพานิช, มารีอา มาลี คงสมัย, ดอมินิโก เงิน วิธีธรรม, ยอแซฟ สมชาย ประมาณพล, ยอแซฟ ประพันธ์ โรจนะเสน, วิญญาณในไฟชำระและวิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง

อาทิตย์ที่ 24

06.30 น.

08.30 น.

10.00 น.

16.00 น.

สมโภช น.ยอห์น แบปติสต์ บังเกิด

สุขสำราญ ครอบครัว เซซีลีอา ไพลิน กายสุต

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ พยุง-มารีอา อุทัย เอียงผาสุก, มารีอา โสภาวรรณ-มารีอา สินี จันสวัสดิ์, เปาโล สุดใจ กายสุต, ร็อค เมือง-มารีอา กุหลาบ ดีสุดจิต, โทมา ขุนพิลาศ-มารีอา สวน กายสุต, มัทธิว สง่า-อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ฟรังซีสโก เฉลิมพล-ยอแซฟ เฉลิมชัย-

เปาโล เฉลิมชาติ แววเกกี, ฟรังซีสโก ปรีชา-มารีอา อำพัน กานตานนท์, เปาลีนุต วิโรจน์-ลูซีอา อำภา รุจิพงศ์, เปโตร ประวิทย์-มารีอา วัชรี วิทวัสพงศ์, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, ฟรังซีสโก สุมิตร ศรจิตติ, ฟรังซีสโก สมพล ศุระศรางค์, เปโตร ราศรี-เทเรซา ฉอ้อน ทิวไผ่งาม, เปโตร ทวี ทิวไผ่งาม, มารีอา โยเซฟิน รัตนา พันธุมจินดา, ยอแซฟ พล.ต.ต.บุญจิตต์ พันธุมจินดา, เซซีลีอา สุคนธา พันธุมจินดา, ยวงบัปติสตา พรหมสินธุ์ พันธุมจินดา, คริสตินา จินตนา พันธุมจินดา, มารีอาเทเรซา รัชนี อมัตติกุล, ฟรังซีสโก โกสุมภ์ โกมุทผล, อันนา พรรณพยอม โกมุทผล, สเตฟาโน ฟรังซีสโก เสมา อำพันขาว, เปาโล ไพศาล ภูมิพานิช, มารีอา มาลี คงสมัย, อันนา กาญจนา ธีรวิฑูร, เปโตร ธีระ ธีรวิฑูร, อันตน ชัยยศ ธีรวิฑูร, ยอแซฟ ชัยยุทธิ์ ธีรวิฑูร, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ สัตบุรุษทุกครอบครัว

สุขสำราญ มารีอา ธันยพร ศศิสุวรรณ และครอบครัว, ยอแซฟ สุชารีย์ แสงหาญ และครอบครัว, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, เพื่อสุขภาพ นายจักรกฤษณ์ อภิญญานุกุล, ครอบครัว มารีอา ดารณี สาโรวาท, ครอบครัว เทพพิทักษ์, ครอบครัว สุวรุจิพร, ครอบครัว สมบูรณ์เจริญชัย, ครอบครัว วัฒนาวี, อังเยรา เมริชี ศิริรัตน์ โสภณ และครอบครัว, เปโตร วีรวัฒน์-มารีอา ปัณฑา-มารีอา เปี่ยมขวัญ ปัณฑวังกูร, เพื่อสุขภาพของ เซซีลีอา สุธิดา ทรัพย์ไพฑูรย์, คุณอดุลย์-คุณปัทมา สังขรัตน์ และครอบครัว, คุณเพ็ญจันทร์ ขจีอังกูร,

มารีอา ชนัญฎา กัณฑณาพิพัฒน์ และครอบครัว, มารีอา ม้วน อำไพ และครอบครัวลูกหลานทุกคน, ครอบครัว รวมสำราญ และหลาน ๆ, มารีอา ดชวรรณ อิทธิธีรรักษ์, นางภูษาวรรณ สุภาผล, นายธญุ อภิชาติสกุล, ครอบครัว เปาโล บุญเปี่ยม-แคธรีน ประพันธ์ มาตย์เมือง, สุขภาพของคุณพ่อ เปโตร สุรินทร์ ชุนฟ้ง, เทเรซา ปรานอม หมั้นทรัพย์, เซซีลีอา จำเนียร เจริญทรัพย์, ยวงบัปติสตา จงรัก เจริญทรัพย์, ยอแซฟ ชัชวาลย์ เจริญทรัพย์, ยอห์น บัปติสต์ สุรพันธ์ เจริญทรัพย์, มารีอา สุพัตรา, ครอบครัว ลูซีอา วราพรรณ มีเฟื่องศาสตร์, ครอบครัว ทรัพย์ธนมั่น, ครอบครัว พิชัยรัฐ, ครอบครัว นิศามณีวงศ์, ครอบครัว เปโตร จตุฤทธิ์ จันทรกานต์, มารีอา พยุง จันทรกานต์,

วันเกิด เทเรซา มณฑิรา โตสงวน, เทเรซา มณี โรจนะเสน, ฟรังซิสเซเวียร์ ประเทือง โรจนะเสน, อักแนส สุภาภรณ์ รักผกาวงศ์, เทเรซา

พรไพลิน รักผกาวงศ์, มารีอา พรพนิต รักผกาวงศ์, มารีอา กัลยา โรจนะเสน, มารีอา เปมิกา โรจนะเสน, ยอแซฟ ปวัน โรจนะเสน,

อุทิศ เรย์มองด์ ธานี ลวสุต, ครอบครัว ชื่นพุฒิ, อันนา สำรวม ชื่นพุฒิ, มารีอา ปิยะสุทธิ์ ใจสวัสดิ์ (ชื่นพุฒิ), มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, ยากอบ โชติวิศิษฏ์ ประพิณวงศ์, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, นาชมภู เศรษฐกาญจน์, มาเรีย

สุพรรณี-เอมิลี นวลแข จันทรสันติ, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, อันนา เฉลียว เคนแก้ว, มารีอา ซิ้วแจ็ง

แซ่อื้อ, ยอแซฟ วิสิษฐ์-มาร์ธา สุดจิต มัจฉาชีพ, ฟรังซีสโก วิกรานต์ มีเฟื่องศาสตร์, เปาโล ไพศาล-มารีอา จรัสศรี ดีสุดจิต, ฟรังซิสเซเวียร์ วิรัช อินทรสุขสันติ, ยอแซฟ สมชัย อินทรสุขสันติ, ฟรานซิส วรวิทย์ ทองจุลย์, โทมัส ชั้น-มารีอามักดาเลนา สนาน-เปโตร พานิช ริ้วงาม, นายมนตรี-นายมานพ ประสานเกษม, วิญญาณปู่ ย่า ตา ยาย พี่ ป้า น้า อา และญาติที่ล่วงลับทุกคน, บรรพบุรุษครอบครัว ศรีประทุม-ประทุมแก้ว และญาติพี่น้องที่ล่วงลับ, พ่อธง เลาหไทยมงคล, บรรพบุรุษครอบครัว กิจวิวัฒนการ และเลาหไทยมงคล, สินธุ ล้อสีทอง, สมเกียรติ แซ่โง้ว, ลูกพลับ, ยอแซฟ พล.ต.ท.สุพจน์ ณ บางช้าง(ครบรอบ 8 ปี), แบร์นาแด๊ต สมสมร ลวสุต, เปาโล วันชัย หล่อวัฒนศิริกุล, ฟรังซีสโก วรรณชัย แซ่ลิ้ม, ยอห์น บัปติสต์ วัฒนา มณีสุวรรณ, มารีอา เพ็ญจันทร์ อารมย์สุข, เปโตร สมพิศ ธรรมกรสุขศิริ, อันนา สมร ธรรมกรสุขศิริ, ยอห์น บัปติสต์ ชีวิต ทาระพันธ์, มารีอา สมหมาย สอนเทพ, ยวงบัปติสตา สุมน-มารีอา สุวรรณา ชินะผา, นิ้งหน่อง

ชินะผา, มารีอา สุพัตรา พิมพาหุ, มารีอา สมบุญ-เทเรซา ละออ เกตุนที, นายเซียะ แซ่เอ็ง, นายเฉ่งฮก แซ่คู้, ยอแซฟ สมุทร อำไพ, มารีอา อุไร-เลาเรนเต ทองดี กิจสวัสดิ์, เปาโล ปรีดี-ยาโกเบ ยุทธภูมิ ชมจินดา, ยอแซฟ ประพันธ์พจน์ ศิริกุล, เซลีนา จามรี ลิมปิชัย, อันนา เล็ก ทับละม่อม, นิโคลัส พาริษฐ์ จันทรกานต์, คุณพ่อ บริบูรณ์ จันทรกานต์ และญาติมิตรที่ล่วงลับ, เปาโล ทองอยู่-มารีอา ดารา-อันเดร

สมจิตร-ยอแซฟ สุรศักดิ์-เซซีลีอา จินดา-อันเยลา โสภี มีขันทอง, ดอมินิก ทุเรียน สุภาพ, มารีอา ถนอม สุภาพ, เปโตร สังเวียน สุภาพ,

มารีอา สิริ สุภาพ, คุณพ่อ สิงห์แก้ว-คุณแม่ สง่า-นางวราภรณ์ วัฒนาวี, มารีอามักดาเลนา จงกลณี-ดอมินิโก สุมล พิชัยรัฐ, ยวง หล่อติ๊ด-มารีอา โซวม่วย, โซซีโม กมล-มารีอา กิมล้วน สังขรัตน์, มารีอา สุมาลี บุญสถิตถาวร, มารีอา ป้อฮุ้ง-มารีอา ปุ้ยเจ้, โจเซฟ

สุวิชากร ชินะผา, เฮเลนา สังวาลย์-คุณพ่อ ทอง สายพร, คุณแม่ พยอม แซ่คู้, กาธารีนา สมรักษ์-อันนา ผกากรอง สายพร, นายทนงศักดิ์ สายพร, ยวงบัปติสตา พินิจ ศรีประมงค์, เปโตร ตุ่ย ศรีประมงค์, เซซีลีอา เนิน ศรีประมงค์, ปีโอ สมศักดิ์ ศรีประมงค์, อันตน เสถียร-

ลูซีอา ลมัย ชมไพศาล, วิญญาณสกุล ชมไพศาล และกรีกุล, มารีอาอังเยลา ผ่องศรี เมฆสุวรรณ, มารีอา สงบ สุขพัฒน์, เปาโล ไพศาล

ภูมิพานิช, อันเดร สละ โรจนะเสน, วิญญาณในไฟชำระและวิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง

อุทิศ เปาโล ศิริ-มารีอา วิจิตร พีรมนตรี, ยวงบัปติสตา สนธิลักษณ์ สนเจริญ, มัทธิว วรพล ชัยวัฒนไชย, ฟรังซีสโก วสันต์ ธนสมบูรณ์, เทเรซา นัฏ ยอดประเสริฐ, มารีอา ชูชื่น ธนสมบูรณ์, ยวงบัปติสตา ชุติพนธ์ ธนสมบูรณ์, มารีอา สมศรี-มารีอา สมฤดี ธวัชวงษ์, เปาโล ไพศาล ภูมิพานิช, มารีอามักดาเลนา เจริญ กรรณิการ์, อันนา ซอย-ยอแซฟ มานิตย์ รอดเสียงล้ำ, เปโตร อำนวย-เทเรซา บุญยัง

สังขรัตน์, มารีอา ก้อนทอง วงศ์ก้อนทอง, วิญญาณในไฟชำระ

____________________________________________________________________

Saturday of the Eleventh week in Ordinary Time

23 June 2018

Holy Gospel of Jesus Christ

“No one can serve two masters. He will either hate one and love the other,

or be devoted to one and despise the other. You cannot serve God and mammon.

___________________________________________________________________

Friday of the Eleventh week in Ordinary Time

22 June 2018

Saints of the day

St. Thomas More,

Martyr

(1478-1535)

Stop judging, that you may not be

judged.

ขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม

______________________________________________________________________

WELCOME

TO

PHOTOS GALLERY OF SAINT

FRANCISXAVIER

PARISH ACTIVITIES

สามารถเข้าไปชมภาพต่างๆที่มีอยู่ใน สารวัดของวัดได้ดังนี้

CLICK BELOW

ข้างล่างนี้

Page 2

Click here >>>>>   FRANCIS XAVIER SAMSEN – PAGE 2

 Page 3

Click here >>>>>>  FRANCIS XAVIER SAMSEN – PAGE 3

Page 4

 Click here >>>>>>FRANCIS XAVIER SAMSEN – PAGE 4

Page 5

Click here >>>>>   FRANCIS XAVIER SAMSEN – PAGE 5

Page 6

Click here >>>>>>  FRANCIS XAVIER SAMSEN – PAGE 6

___________________________________________________________

PLEASE JOIN

DAILY MASS & SUNDAY MASS

READ

DAILY GOSPEL OF THE LORD JESUS

with

DAILY COMMENTARY OF THE DAY

and

SAINTS OF THE DAY

ALSO READ

NEWSLETTER IN THAI

From

SAINT FRANCIS XAVIER NEWSLETTER IN THAI

THANK YOU

___________________________________

“I am with you always, until

the end of the age.”

Matthew 28:20.

***********************************************

“This is my commandment:

love one another as I love

you.”

###########################

 


10 June 2018. Saint Francis Xavier Newsletter. ปีที่ 52 ฉบับที่ 23 วันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน 2018

St. Francis Xavier Church

Newsletter.

ปีที่ 52 ฉบับที่ 23 

วันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน 2018

Tenth Sunday in Ordinary Time 

10 June 2018

_______________________________________________________________________

Tenth Sunday in Ordinary Time

10 June 2018

Holy Gospel of Jesus Christ 

“Whoever blasphemes against the holy Spirit will never

have forgiveness, but is guilty of an everlasting sin.”

วันอาทิตย์ที่ 10 เทศกาลธรรมดา

ปีที่ 52 ฉบับที่ 23

วันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน 2018

 

ทั้งผู้ทำผิด…ผู้ร่วมทำผิด

...ต่างก็ไม่ยอมรับผิด

    “ก็เพราะผู้หญิงที่พระองค์ประทานให้อยู่กับข้าพเจ้า ได้ให้ผลจากต้นไม้แก่ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจึงกิน”

    คำว่า ผู้หญิงที่พระองค์ประทานให้อยู่กับข้าพเจ้า ไม่ใช่เป็นคำตำหนิผู้หญิงว่าเป็นต้นเหตุ แต่คำสำคัญอยู่ตรงที่ พระองค์ประทานให้อยู่กับข้าพเจ้า เป็นการตำหนิว่า พระเป็นเจ้านั่นแหละคือตัวต้นเหตุ เพราะพระองค์มอบผู้หญิงคนนั้นให้อยู่กับตัว ถ้าพระเป็นเจ้าไม่มอบผู้หญิงคนนั้นให้อยู่กับตัว การทำผิดก็จะไม่เกิดขึ้น

    ดังนั้น ก็เท่ากับอาดัมตำหนิพระเป็นเจ้าว่า เป็นตัวต้นเหตุ

    นี่แหล่ะ! คือคนที่ร่วมทำผิด แต่ไม่ยอมรับผิด

    มาดูตัวการที่ทำผิดคือ นางเอวาก็ทำแบบเดียวกับสามี งูหลอกลวงข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจึงกิน นางโยนความผิดไปให้งู และถ้าพระเป็นเจ้าหันไปถามงู เราคงจะได้ยินคำตอบอะไรดี ๆ อีกเช่นกัน

    คน หรือ มนุษย์ มีธรรมชาติอันหนึ่งอยู่กับตัวก็คือ ผิดแล้วมักไม่ยอมรับผิด เป็นเช่นนี้มาตั้งแต่ดึกดำบรรพ์

    ทั้งอาดัมและเอวาทำผิด เพราะลืมคำสั่งของพระเป็นเจ้าที่เคยตรัสไว้ว่า มนุษย์อยู่เพียงคนเดียวนั้นไม่ดีเลย เราจะสร้างผู้ช่วยที่เหมาะสมให้เขา (ปฐมกาล 2 ข้อ 18)

    อาดัมต้องเป็น ผู้ช่วย เอวา ส่วนเอวาก็ต้องเป็น ผู้ช่วย อาดัม

    ผู้ช่วยก็คือ ผู้คอยช่วยเหลือดูแลชีวิต ดูแลสารทุกข์สุขดิบของกันและกัน

    แต่ที่พลาดก็คือ นางเอวาชอบทำตัวอิสระ ดังนั้น นางจึงลักลอบหนีไปเที่ยวคนเดียว ส่วนนายอาดัม ภรรยาหายตัวไปก็มิได้สนใจ ว่าหายไปไหน หรือหายไปทำไม นายอาดัมไม่เคยคิดที่จะออกตาม มัวแต่หาความสุขส่วนตัวไปตามลำพัง

    โลกทุกวันนี้เป็นแบบสมัยอาดัมและเอวา นั่นเอง

    ปัญหาครอบครัว ปัญหาสังคม ปัญหาสถาบัน ฯลฯ เกิดขึ้นเพราะการขาดการดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันอย่างจริงจัง

    ข่าวแม่เล้าอายุ 17 ชวนเด็กอายุ 14 ไปขายตัว เป็นหัวข่าวที่น่าจะสะกิดความรู้สึกของเราว่า มันเกิดขึ้นได้อย่างไร และมักจะมีคำแก้ตัวแบบขอไปทีว่า พวกเรารู้เท่าไม่ถึงการณ์ สำนวนนี้เป็นคำอ้าง เพื่อแก้ตัวให้พ้นผิด ขณะเดียวกันก็เป็นการสร้างอุปนิสัยการไม่ยอมรับความจริง

    ขณะที่เขียนสารวัดฉบับนี้ เมื่อวาน (จันทร์ที่ 4 มิถุนายน) ก็เพิ่งผ่านไป 4 มิถุนายน คือ วันสิ่งแวดล้อมโลก ทุกคนลุกขึ้นมารณรงค์ การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ปัญหาสิ่งแวดล้อมก็เกิดจากการที่มนุษย์ลืมคำสั่งของพระเจ้าเช่นเดียวกันคือ จงปกครองแผ่นดิน (ปฐมกาล 1 ข้อ 28) จงปกครอง แปลว่า จงดูแลเอาใจใส่ ให้ธรรมชาติเป็นไปตามธรรมชาติ แต่มนุษย์ทุกวันนี้ ตักตวงประโยชน์จากธรรมชาติ รวมทั้งยังรังแกธรรมชาติ วิกฤติทางธรรมชาติจึงเกิดขึ้น พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เคยตรัสเตือนประชาชนไว้ว่า “ระวังนะ อย่าไปรังแกธรรมชาติ หากไปรังแกมาก ๆ เขาจะโกรธเอา และเขาจะทำร้ายเรา”

    ขณะนี้ธรรมชาติกำลัง เอาคืน จากพวกเรา เพราะพวกเรารังแกธรรมชาติมาเนิ่นนานแล้ว

    สรุปต้นเหตุของปัญหาของสังคมและของโลกปัจจุบันก็คือ คนขาดจิตสำนึกในการที่จะฟัง เริ่มจาก

 1. มนุษย์ไม่ฟังเสียงภายใน ที่เรียกว่า จิตสำนึก หรือ มโนธรรม ในวิถีคาทอลิกเรียกว่า เสียงของพระจิตเจ้า จิตสำนึกนี้คอยบอกเราทุกคนอยู่ตลอดเวลาให้ทำดีและละเว้นความชั่ว แต่มนุษย์ก็ไม่ค่อยฟัง

 2. พอมนุษย์ไม่ฟังเสียงภายในจิตใจ มนุษย์ก็จะไม่ฟังเสียงคนที่ตักเตือน หรือมีหน้าที่ตักเตือน

    แต่ที่ร้ายกว่านั้นก็คือ มนุษย์กลับไปฟังเสียงของกิเลสตัณหา ความอยากที่อยู่ภายในตัวตนแทนกิเลสตัณหา และความอยาก คือสิ่งที่ปีศาจหว่านทิ้งไว้ในชีวิตของเราแต่ละคน นี่คือต้นเหตุของความวุ่นวายในโลกและสังคม เริ่มตั้งแต่ในบ้าน ในหมู่บ้าน ไปถึงระดับประเทศ และโลกทั้งโลก

                             สวัสดี

                              คุณพ่อ สานิจ สถะวีระวงส์

________________________________________________________________________

Saint Barnabas, apostle

11 June2018

Holy Gospel of Jesus Christ 

As you enter a house, wish it peace. If the house is worthy, let your

peace come upon it; if not, let your peace return to you.”

ประกาศ

ทางวัดเปิดสอนคำสอนสำหรับผู้ใหญ่ เพื่อเตรียมตัวรับศีลล้างบาป

เรียนทุกวันอาทิตย์   เวลา 10.00 น. ที่ห้องคำสอน

ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเรียนได้ที่สำนักงานวัด

หรือคุณพ่อทุกองค์ได้ตั้งแต่บัดนี้

โทร. 02-243-0060 ถึง 2

โดยเริ่มเรียนตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม เป็นต้นไป

_______________________________________________________________________

Tuesday of the Tenth week in Ordinary Time

12 June 2018

Holy Gospel of Jesus Christ 

“Nor do they light a lamp and then put it under a bushel basket;

it is set on a lampstand, where it gives light to all in the house.”

ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์

 1. คณะคูร์ซิลโลแห่งพระคริสตศาสนา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

ขอเชิญพี่น้องคูร์ซิลลิสต้าทุกท่าน ร่วมงานฟื้นฟูจิตใจ (อุลตรียา) ประจำปี 2018

ในวันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2018

ณ  วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์    ตั้งแต่เวลา 8.00 น. – 15.00 น.

 1. ขอเชิญคู่แต่งงานตั้งแต่ 1 – 10 ปี (ปี พ.ศ.2551 – 2560)

เข้าร่วมอบรมกิจกรรมรื้อฟื้นคู่แต่งงาน ครบรอบ 1 -10 ปี

ในวันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2018    ตั้งแต่เวลา 8.00 น. – 16.00 น. 

ณ วัดพระแม่มหาการุณย์  (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

รับสมัครได้ที่สำนักงาน โทร.02-243-0060 ถึง 2

 1. ถุงทานวันสมโภชนักบุญเปโตรและเปาโล (St.Peter’s Pence)

   วันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม 2018

สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย ขอเชิญชวนพี่น้องร่วมบริจาคเงินใส่ถุงทาน เพื่อส่งมอบให้สมเด็จพระสันตะปาปาจะได้ทรงนำไปใช้ตามพระราชประสงค์ ในการเสด็จเยี่ยมเยียน เดินทาง พบปะ และเพื่อช่วยเหลือตามพระราชอัธยาศัย ให้เราช่วยพระสันตะปาปาเพื่อช่วยเหลือผู้อื่น

    ดังนั้น วัดสามเสนของเราจะรวบรวมถุงทานวันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม 2018 และจัดส่งไปที่สำนักพระสังฆราชต่อไป

“ท่านเป็นศิลา และบนศิลานี้ เราจะสร้างพระศาสนจักรของเรา”

(มธ 16:18)

__________________________________________________________________________

Wednesday of the Tenth week in Ordinary Time

13 June 2018

Holy Gospel of Jesus Christ

“Whoever breaks one of the least of these commandments and teaches

others to do so will be called least in the kingdom of heaven.”

ขอขอบคุณ

ขอขอบคุณ

ผู้ร่วมทำบุญเพื่อซ่อมแซมหลังคาวัด

 1.  ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม                100,000        บาท

 2.  นายแพทย์ วินชัย – นางไอด้า รัชตามุขยนันต์    10,000        บาท

 3.  ด.ญ.ปณาลี รัชตามุขยนันต์             6,700        บาท

 4.  คุณสุวรรณา นอส                 3,000        บาท

 5.  ครอบครัว ชีรานนท์, ครอบครัว ไชยเรืองศิริกุล

       ครอบครัว ชลประเวส, ครอบครัว พูลภัทรชีวิน                300        บาท          

 1.  คุณทองสี บุญสืบ                    100        บาท

 2.  ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม                100        บาท

________________________________________________________

Thursday of the Tenth week in Ordinary Time

14 June 2018

Holy Gospel of Jesus Christ 

Go first and be reconciled with your brother,

and then come and offer your gift.” 

สภาภิบาลวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

สภาภิบาลวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

สวัสดีค่ะพี่น้องที่รัก (สารวัดมีประโยชน์อย่างยิ่ง กรุณานำกลับไปไว้ที่บ้านด้วย)

    เมื่อวันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน 61 ที่ผ่านมา คุณพ่อเสนอ ดำเนินสะดวก อุปสังฆราช สังฆมณฑลราชบุรี ได้มาให้การอบรมศาสนสัมพันธ์เกี่ยวกับ วิธีปฏิบัติของคริสตชนกับพี่น้องต่างความเชื่อ มีผู้สนใจเข้ารับการอบรม 91 คน นับว่าได้รับความสนใจจากพี่น้องพอสมควร

    สถานการณ์ของสังคมในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตมาก อาจทำให้คริสตชนคาทอลิกไม่แน่ใจว่า จะปฏิบัติอย่างไรเกี่ยวกับการเข้าร่วมพิธีกรรมศาสนาอื่น เช่น การตักบาตร การบวชเณร การกรวดน้ำ ฯลฯ

    คุณพ่อได้มอบเอกสารสำคัญให้กับผู้เข้ารับการอบรมทุกคน เป็นจดหมายอภิบาลของสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย (ฉบับ 1994) ว่าด้วยแนวทางการเข้าร่วมพิธีกรรมศาสนาอื่น ข้าพเจ้าคิดว่า คริสตชนคาทอลิกทุกคนสามารถนำไปปฏิบัติในชีวิตได้เป็นอย่างดีทีเดียว

    ต่อไปนี้เป็นแนวทางกว้าง ๆ ที่พี่น้องควรจะเรียนรู้ เพื่อนำไปปฏิบัติอย่างถูกต้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สำหรับผู้ที่ต้องเผชิญปัญหาในการเข้าร่วมพิธีกรรมศาสนาอื่น ด้วยเหตุผลอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น โดยตำแหน่งหน้าที่การงาน หรือมีคู่สมรสที่มิได้เป็นคาทอลิกดังนี้เป็นต้น ส่วนผู้ที่ไม่ต้องเผชิญปัญหาดังกล่าว ก็จะได้รับรู้ เรียนรู้และเข้าใจแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องด้วย

 แนวทางกว้าง ๆ ที่ขอมอบให้พี่น้องมีอยู่ 2 ข้อ คือ

  ข้อที่ 1

    คริสตชนต้องทราบก่อนว่า การเข้าร่วมพิธีกรรมศาสนาอื่น มิใช่ว่าเป็นสิ่งที่ทำไม่ได้ไปเสียทั้งหมด ทั้งนี้เพราะว่า

⦿    การเข้าร่วมพิธีกรรมใด ๆ จะทำได้หรือไม่ได้นั้น ไม่ได้ขึ้นกับเนื้อหาสาระของการกระทำ และสภาพแวดล้อมเพียงอย่างเดียว

⦿ แต่ขึ้นอยู่กับ เจตนาของผู้กระทำเป็นสำคัญด้วย

 ข้อที่ 2

    คริสตชนต้องทราบด้วยว่า การร่วมพิธีกรรมนั้นมี 2 อย่างคือ

(ก)     การอยู่ในพิธี หมายถึง การอยู่ในสถานที่ที่มีการประกอบพิธีกรรม โดยตนมิได้มีบทบาททำอะไรในพิธีนั้น ในกรณีนี้ คริสตชนสามารถอยู่ในพิธีได้ โดยวางตัวด้วยความสุภาพเรียบร้อย

(ข)     การเข้ามีส่วนร่วมในพิธี หมายถึง การทำอะไรบางอย่าง ตามที่มีกำหนดไว้ในพิธีกรรมนั้นๆ ในกรณีเช่นนี้ คริสตชน พึงละเว้นการมีส่วนร่วมในพิธี ทั้งนี้ เพื่อคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของการเป็นคริสตชน

    อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่คนหนึ่งต้องเข้ามีส่วนร่วมในพิธี ขอแนะนำว่า ก่อนตัดสินใจ จะต้องเรียนรู้เสียก่อนว่า สิ่งที่ตนจะทำนั้น ได้หรือไม่ได้ ดีหรือไม่ดี โดยตอบคำถามต่อไปนี้เสียก่อนคือ

①    ฉันกำลังปฏิเสธความเชื่อคาทอลิก และทำขัดต่อคำสอนคาทอลิกหรือไม่

②    การกระทำของฉันเป็นที่สะดุดแก่บุคคลอื่นที่เป็นคาทอลิก หรือศาสนิกชนอื่น ๆ โดยเฉพาะคนที่เป็นสมาชิกศาสนานั้นหรือไม่

    ✱ ในกรณีที่ตอบว่า ไม่ ทั้งสองคำถาม เขาสามารถเข้ามีส่วนร่วมในพิธีได้

    ✱ ในกรณีที่ตอบว่า ใช่ ไม่ว่าคำถามข้อใด เขาก็ไม่อาจเข้าร่วมพิธีได้ มิฉะนั้นจะถือว่า เป็นการกระทำที่ผิด (ในกรณีสงสัยให้ปรึกษากับพระสงฆ์ หรือผู้แนะนำวิญญาณ)

❀  การเป็นที่สะดุด   เป็นเรื่องหนึ่งที่สำคัญเช่นกัน ขอพี่น้องจงระวังอย่าให้เกิดขึ้น

    สุดท้าย   ขอเตือนพี่น้องคริสตชนทุกคน พึงมุ่งมั่นปฏิบัติศาสนกิจของตนอย่างเคร่งครัดและด้วยความจริงใจ ขณะเดียวกัน ก็ต้องให้เกียรติและเคารพพี่น้องศาสนาอื่นตามเจตนารมณ์ของพระวรสาร และตามคำสอนของพระศาสนจักรด้วย

__________________________________________________________

Friday of the Tenth week in Ordinary Time

15 June 2018

Holy Gospel of Jesus Christ 

“I say to you, everyone who looks at a woman with lust has

already committed adultery with her in his heart. “

มิสซาประจำสัปดาห์

จันทร์ที่ 11

06.00 น.

19.00 น.

ระลึกถึง น.บาร์นาบัส อัครสาวก

อุทิศ วิญญาณครอบครัว อาภรณ์รัตน์, เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-

ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, เปาโล ไพศาล ภูมิพานิช, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, วันเกิด มารีอา ศิริพร ชาญนำสิน, ครอบครัว ปุญยธร

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, มารีอา บรรจง สถิตย์ถาวร, เปาโล ศิริ รัตนกรัณฑ์, ฟรังซิสโก ชอบ-มารีอา ประสาร มณีน้อย, ฟรังซีสโก วิกรานต์ มีเฟื่องศาสตร์, มารีอา บุญมี นิลภิรมย์, เปาโล ไพศาล ภูมิพานิช, มารีอา มาลี คงสมัย, วิญญาณเด็กที่ถูกทำแท้ง, วิญญาณในไฟชำระ

อังคารที่ 12

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 10 เทศกาลธรรมดา

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ ประมวล ชลหาญ, เปาโล สุดใจ กายสุต, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, อันตน กรุง-มารีอา ย่าง สังขรัตน์, เทเรซา บุญเรือน-ยอแซฟ เพลิน รุ่งอรุณ, เปาโล ไพศาล ภูมิพานิช, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, ฟรังซีสโก ชาญ อานามนารถ, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, นางทองเติม เตชะสุวรรณ, มาการิตา สอางค์ รัตนกรัณฑ์, เปาโล ไพศาล ภูมิพานิช, มารีอา มาลี คงสมัย, วิญญาณในไฟชำระ

พุธที่ 13

06.00 น.

19.00 น.

ระลึกถึง น.อันตน แห่งปาดัว พระสงฆ์และนักปราชญ์

สุขสำราญ แบร์นาแด๊ต รังษี

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, เปโตร สมทรง-มารีอา เสนอ พูลสวัสดิ์, มารีอา สุวพีร์ (เยาวสังข์) เตชะเสน, เปาโล ไพศาล ภูมิพานิช, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, มารีอา ทองสุข ธาดาประสิทธิ์, เทเรซา ที่ เนื่องยินดี, ยอแซฟ ประเสริฐ (ธนาชัย) เสนาจักร์, อันนา เฟือง หอมวิไล, เปาโล ไพศาล ภูมิพานิช, มารีอา มาลี คงสมัย, วิญญาณในไฟชำระ

พฤหัสฯที่ 14

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 10 เทศกาลธรรมดา

อุทิศ ฟรังซีสโก สุทธิ-มารีอา สมร ชลหาญ, เปาโล สุดใจ กายสุต, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, เปโตร ดำรง-ลูกา นพรัตน์ ธาราฉัตร, เปาโล ไพศาล ภูมิพานิช, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ยวงบัปติสตา เจริญ ไชยสุโพธิ์, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, มารีอา กิมลั้ง เปลี่ยนจินดา, สเตฟาโน ร.ต.อ.สมศักดิ์ เยาวสังข์ (ครบ 26 ปี), ราฟาแอล นิพนธ์ วรรณศิริ, เซลีนา ลำดวน นิลภิรมย์, เปาโล ไพศาล ภูมิพานิช, มารีอา มาลี คงสมัย, วิญญาณในไฟชำระ

ศุกร์ที่ 15

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 10 เทศกาลธรรมดา

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, ยออากิม ปุ๊ย-อันนา เตกรา ธาราฉัตร, ยวงบัปติสตา ชุน-มารีอา หวุน-มารีอา ทองสุข ธาดาประสิทธิ์, เปาโล ไพศาล ภูมิพานิช, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เปาโล พลตรี สง่า-อันนา วิเชียร วิลัยทอง, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, มีคาแอล ประสิทธิ์-เอลิซาเบท ประทุม สิทธิ, เปโตร พงษ์ศักดิ์ สิทธิ, วิญญาณญาติพี่น้องตระกูล ชนวัฒน์, อักแนส ประเทือง ซื่อตรง, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ยอแซฟ พัลลพ นิลภิรมย์, ยอแซฟ ศุภอรรถ สวงษ์ตระกูล, เปาโล ไพศาล ภูมิพานิช, มารีอา มาลี คงสมัย, วิญญาณในไฟชำระ

เสาร์ที่ 16

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 10 เทศกาลธรรมดา

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, ดอมินิโก อุไร-โรซา เสนอ ศรีบุญเลิศ, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, ยอแซฟ วิชัย โกษาคาร, เปาโล ไพศาล ภูมิพานิช, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ครอบครัว ชนวัฒน์, วันคล้ายวันเกิด นายประวัติ งามละม้าย, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, มารีอา ยินดี ธาราวร, ครอบครัว รวมสำราญ และหลาน ๆ

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, ยวงบัปติสตา เมธี อาภรณ์รัตน์, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ยอแซฟ จีระศักดิ์ ชนวัฒน์, มารีอามักดาเลนา ประสพศรี พันธุมจินดา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, ยอแซฟ มนูญ-

มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, อักแนส ประเทือง ซื่อตรง, ยอแซฟ ประสิทธิ์-มารีอา สุนี เอกะสิงห์, เปาโล ไพศาล ภูมิพานิช, มารีอา มาลี คงสมัย, วิญญาณในไฟชำระและวิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง

อาทิตย์ที่ 17

06.30 น.

08.30 น.

10.00 น.

16.00 น.

อาทิตย์ที่ 11 เทศกาลธรรมดา

สุขสำราญ ครอบครัว เซซีลีอา ไพลิน กายสุต

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ พยุง-มารีอา อุทัย เอียงผาสุก, มารีอา โสภาวรรณ-มารีอา สินี จันสวัสดิ์, เปาโล สุดใจ กายสุต, ร็อค เมือง-มารีอา กุหลาบ ดีสุดจิต, เปาโล ไพศาล ดีสุดจิต, เซซีลีอา ยุพิน เจียจวบสิน, มัทธิว สง่า-อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ฟรังซีสโก เฉลิมพล-ยอแซฟ เฉลิมชัย-เปาโล เฉลิมชาติ แววเกกี, ฟรังซีสโก ปรีชา-มารีอา อำพัน กานตานนท์, เปาลีนุต วิโรจน์-ลูซีอา อำภา รุจิพงศ์, เปโตร ประวิทย์-มารีอา วัชรี วิทวัสพงศ์, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, ฟรังซีสโก

สุมิตร ศรจิตติ, ฟรังซีสโก สมพล ศุระศรางค์, เปโตร ราศรี-เทเรซา ฉอ้อน ทิวไผ่งาม, เปโตร ทวี ทิวไผ่งาม, มารีอา โยเซฟิน รัตนา พันธุมจินดา, ยวงบัปติสตา พิสิษฐ์ พันธุมจินดา, เปาโล ไพศาล ภูมิพานิช, มารีอา มาลี คงสมัย, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ สัตบุรุษทุกครอบครัว

สุขสำราญ มารีอา ธันยพร ศศิสุวรรณ และครอบครัว, ยอแซฟ สุชารีย์ แสงหาญ และครอบครัว, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ

และครอบครัว, ครอบครัว ศิวะศรี, มีคาแอล พรพล พัธนพันธุ์, เพื่อสุขภาพ นายจักรกฤษณ์ อภิญญานุกุล, มารีอา นลินา พฤกษอรุณ และครอบครัว, ครอบครัว สุวรุจิพร, ประสิทธิ์-มารีอา นุชนาถ-กฤต กิจวิวัฒนการ, มารีอา ปัณฑา-มารีอา เปี่ยมขวัญ ปัณฑวังกูร, แม่เสาวนีย์ เลาหไทยมงคล, ครอบครัว สมบูรณ์เจริญชัย, นางฟูจิตต์-นายพีรพล ณ บางช้าง, นายพิทูร สุวรรณชัย, ครอบครัว อาภามงคล, ครอบครัว วัฒนาวี, นางชูศรี-นายบุญหลาย ลวดทอง, มารีอา เสรี ไชยเผือก และครอบครัว, ครอบครัว มารีอา ดารณี สาโรวาท, ฟรังซิสเซเวียร์ สุชาย สัจจชยพันธ์, อังเยรา เมริชี ศิริรัตน์ โสภณ และครอบครัว, เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร, ยอแซฟ เอกสิทธิ์ เทพพิทักษ์, เพื่อสุขภาพของ เซซีลีอา สุธิดา ทรัพย์ไพฑูรย์,

เพื่อสุขภาพของ คุณพ่อ เปโตร สุรินทร์ ชุนฟ้ง, ครอบครัว รวมสำราญ และหลาน ๆ, อันนา นิภา หอมประทุม, เทเรซา เขมมิกา ยวนจิตต์, เทเรซา ปรานอม หมั้นทรัพย์, ครอบครัว เปโตร จตุฤทธิ์ จันทรกานต์, มารีอา พยุง จันทรกานต์, ครอบครัว ทรัพย์ธนมั่น, ครอบครัว นิศามณีวงศ์

อุทิศ เรย์มองด์ ธานี ลวสุต, ครอบครัว ชื่นพุฒิ, อันนา สำรวม ชื่นพุฒิ, มารีอา ปิยะสุทธิ์ ใจสวัสดิ์ (ชื่นพุฒิ), มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, ยากอบ โชติวิศิษฏ์ ประพิณวงศ์, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, ยอแซฟ วิสิษฐ์-มาร์ธา สุดจิต มัจฉาชีพ, ฟรังซีสโก วิกรานต์ มีเฟื่องศาสตร์, เปาโล ไพศาล-มารีอา จรัสศรี ดีสุดจิต, ฟรังซิสเซเวียร์ วิรัช อินทรสุขสันติ, ยอแซฟ สมชัย อินทรสุขสันติ, ฟรานซิส วรวิทย์ ทองจุลย์, อันนา เฉลียว เคนแก้ว, ยอแซฟ เริงชัย แก้วไกรสร, มาเรีย สุพรรณี-เอมิลี นวลแข จันทรสันติ, โทมัส ชั้น-มารีอามักดาเลนา สนาน-เปโตร พานิช ริ้วงาม, นายมนตรี-นายมานพ ประสานเกษม, วิญญาณปู่ ย่า ตา ยาย พี่ ป้า น้า อา และญาติที่ล่วงลับทุกคน, อันเดร สมจิตร-ยอแซฟ สุรศักดิ์ มีขันทอง, มารีอา โสภี ฤกษ์โสภา, มารีอา กมลพรรณ เดชสุริโยธิน, พ่อธง เลาหไทยมงคล, บรรพบุรุษครอบครัว กิจวิวัฒนการ และเลาหไทยมงคล, สินธุ ล้อสีทอง, สมเกียรติ แซ่โง้ว, ลูกพลับ, ยอแซฟ พล.ต.ท.สุพจน์-นางอมรา-พล.ต.ต.ทวี ณ บางช้าง, แบร์นาแด๊ต สมสมร ลวสุต, เปาโล วันชัย หล่อวัฒนศิริกุล,

ฟรังซีสโก วรรณชัย แซ่ลิ้ม, มารีอา เพ็ญจันทร์ อารมย์สุข, เปโตร สมพิศ ธรรมกรสุขศิริ, อันนา สมร ธรรมกรสุขศิริ, ยอห์น บัปติสต์ ชีวิต ทาระพันธ์, ยออากิม ประวัฒน์-มารีอา ทรงศรี-ฟรังซิสโก สุวงศ์ มโนมัธย์, เปาโล ปรีดา-ยอแซฟ สุรปรีชา กาญจนเจริญ, อันนา สละ-อันนา จุไรรัตน์ เจริญทรัพย์, ตระกูล เจริญทรัพย์, นายเซียะ แซ่เอ็ง, มารีอา สมหมาย สอนเทพ, ยวงบัปติสตา จรัญ ไชยเผือก, ยอแซฟ ประวิทย์ ธรรมธวัชวร, ยวงบัปติสตา คอยเซ็น แซ่ใช้, อันนา ซุ้นเจา แซ่ใช้, มารีอา

ซิ้ว แซ่ใช้, มารีอา มลิดา วงศ์รักศักดิ์, อักแนส ประเทือง ซื่อตรง, ยูลีโอ มสาร วงศ์ภักดี, เบเนดิก ทิวา บุณยะวณิช, เปโตร

สมทรง-มารีอา เสนอ พูลสวัสดิ์, อันตน กรุง-มารีอา ย่าง สังขรัตน์, ยอแซฟ บูชา-อันนา บุญยิ่ง-มัทธิว สมชาย-มัทธิว

สมภาค-ฟรังซิส สมยศ, วิญญาณเตี่ย-แม่-พี่ชาย-น้องชาย ของ เอลิซาแบท สุภา อินทสูรย์, ยอแซฟ สมุทร อำไพ, มารีอา อุไร-เลาเรนเต ทองดี กิจสวัสดิ์, เปาโล ปรีดี-ยาโกเบ ยุทธภูมิ ชมจินดา, อันเดร สุรชัย ราชกิจ, ยอแซฟ ประพันธ์พจน์ ศิริกุล, มารีอา สุมาลี บุญสถิตถาวร, อันนา พารา-ลูซีอา สาคร-มารีอา รอน-ฟรังซีสโก ถม สังขรัตน์, นายชมภู เศรษฐกาญจน์,

เซลีนา จามรี ลิมปิชัย, นายเฉ่งฮก แซ่คู้, ยอห์น บัปติสต์ ชีวิต ทาระพันธ์, ดอมินิโก สมคิด จันทร์อ่อน, เทเรซา วนิดา วงศ์สุภา, นายทวีศักดิ์-นายสหพล ศรีวรขาน, บรรพบุรุษครอบครัว “หอมประทุม – ประทุมแก้ว” และญาติที่ล่วงลับทุกคน, ดอมินิก ทุเรียน สุภาพ, มารีอา ถนอม สุภาพ, เปโตร สังเวียน สุภาพ, มารีอา สิริ สุภาพ, คุณพ่อ สิงห์แก้ว-คุณแม่ สง่า-นางวราภรณ์ วัฒนาวี, นิโคลัส พาริษฐ์ จันทรกานต์, คุณพ่อบริบูรณ์ จันทรกานต์, ญาติมิตรผู้ล่วงลับ, ยวง หล่อติ๊ด-มารีอา โซวม่วย,

มารีอา ป้อฮุ้ง-มารีอา ปุ้ยเจ้, ยวงบัปติสตา พินิจ ศรีประมงค์, เปาโล ไพศาล ภูมิพานิช, วิญญาณในไฟชำระและวิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง

อุทิศ เปาโล ศิริ-มารีอา วิจิตร พีรมนตรี, ยวงบัปติสตา สนธิลักษณ์ สนเจริญ, มัทธิว วรพล ชัยวัฒนไชย, ฟรังซีสโก วสันต์ ธนสมบูรณ์, เทเรซา นัฏ ยอดประเสริฐ, มารีอา สมศรี-มารีอา สมฤดี ธวัชวงษ์, ยอแซฟ ไพฑูรย์ กรรณิการ์, เปาโล ไพศาล ภูมิพานิช, วิญญาณในไฟชำระ

Stop judging, that you may not be

judged.

_________________________________________

Saturday of the Tenth week in Ordinary Time

16 June 2018

Holy Gospel of Jesus Christ 

Let your ‘Yes’ mean ‘Yes,’ and your ‘No’ mean ‘No.’

Anything more is from the evil one.”

ขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม

_______________________________________________________________________

Wednesday of the Tenth week in Ordinary Time

13 June 2018

Saint of the day

St. Anthony of Padua,

(1195-1231)

_____________________________________________________________________

Saint Barnabas, apostle

11 June2018

Saint of the day

St. Barnabas,

Apostle

___________________________________________________________________

WELCOME

TO

PHOTOS GALLERY OF SAINT

FRANCISXAVIER

PARISH ACTIVITIES

สามารถเข้าไปชมภาพต่างๆที่มีอยู่ใน สารวัดของวัดได้ดังนี้

CLICK BELOW

ข้างล่างนี้

Page 2

Click here >>>>>   FRANCIS XAVIER SAMSEN – PAGE 2

 Page 3

Click here >>>>>>  FRANCIS XAVIER SAMSEN – PAGE 3

Page 4

 Click here >>>>>>FRANCIS XAVIER SAMSEN – PAGE 4

Page 5

Click here >>>>>   FRANCIS XAVIER SAMSEN – PAGE 5

Page 6

Click here >>>>>>  FRANCIS XAVIER SAMSEN – PAGE 6

___________________________________________________________

PLEASE JOIN

DAILY MASS & SUNDAY MASS

READ

DAILY GOSPEL OF THE LORD JESUS

with

DAILY COMMENTARY OF THE DAY

and

SAINTS OF THE DAY

ALSO READ

NEWSLETTER IN THAI

From

SAINT FRANCIS XAVIER NEWSLETTER IN THAI

THANK YOU

___________________________________

“I am with you always, until

the end of the age.”

Matthew 28:20.

***********************************************

“This is my commandment:

love one another as I love

you.”

###########################