สารวัด วัดนักบุญฟรังซีสเซเวียร์

ประชาสัมพันธ์ รอบวัด

20 August 2017. Saint Francis Xavier Newsletter. ปีที่ 51 ฉบับที่ 34 วันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2017

St. Francis Xavier Church Newsletter.

ปีที่ 51  ฉบับที่  34  วันอาทิตย์ที่   20   สิงหาคม   2017

______________________________________

สมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ

ปีที่ 51 ฉบับที่ 34 วันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2017

“Have pity on me, Lord, Son of David!

My daughter is tormented by a demon.”

ถ้ารักและศรัทธาต่อแม่พระจริง  ก็อย่าทำตัว

เป็นลูกนอกคอก

    ในความเข้าใจของคริสตชนทั่ว ๆ ไป เมื่อใครคนใดคนหนึ่งมีความศรัทธาภักดีต่อแม่พระ สิ่งที่เขาจะต้องแสดงออก หรือ กระทำก็คือ ปฏิบัติกิจศรัทธาต่อพระนางมารีย์ ด้วยการสวดสายประคำ การทำนพวารแม่พระ การถวายช่อดอกไม้ รวมทั้งการปฏิบัติกิจศรัทธาอื่น ๆ และในช่วงเวลาเดือน สองเดือนที่ผ่านมาแล้ว ก็มีการสวดบทภาวนาวิงวอนแม่พระแห่งฟาติมา โอกาสฉลองครบรอบ 100 ปี การประจักษ์ของแม่พระที่ฟาติมา

    ความศรัทธาภักดีต่อพระแม่มารีอา ไม่ใช่เพียงแค่ปฏิบัติกิจศรัทธาต่าง ๆ ดังที่กล่าวไว้ข้างบน แต่ความศรัทธาภักดีต่อพระนางมารีอา มีความหมายที่ลึกซึ้งมากกว่าการปฏิบัติกิจศรัทธาภายนอก

    นักบุญหลุยส์มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต ผู้ตั้งคณะนักบวชหลายคณะ รวมทั้งคณะภราดาเซนต์คาเบรียล ได้อธิบายถึงความศรัทธาที่เป็นความศรัทธาแก่นแท้ต่อพระนางมารีอา และท่านก็ได้พูดถึงลักษณะของความศรัทธาปลอมไว้ด้วย ความศรัทธาปลอมประกอบด้วย 7 ลักษณะด้วยกันคือ

 1. ประเภทศรัทธาชอบติ
 2. ประเภทศรัทธากลัวผิดเกินเหตุ
 3. ประเภทศรัทธาแค่ภายนอก
 4. ประเภทศรัทธาไว้ใจเกินประมาณ
 5. ประเภทศรัทธาจับจด
 6. ประเภทศรัทธาเอาหน้าภาวนาโกหก และ
 7. ประเภทศรัทธาเห็นแก่ตัว

    ส่วนความศรัทธาภักดีต่อพระแม่มารีอา หรือต่อพระเป็นเจ้า ที่เป็นความศรัทธาแก่นแท้จะเน้น ภายในจิตวิญญาณของผู้ศรัทธา อันได้แก่

        การถวายตัว (ชีวิต) ทั้งครบเพื่อพระเยซูเจ้า และ

        การถวายตัว (ชีวิต) อย่างครบครันแด่พระมารดา

    ความหมายก็คือ การต้องมีชีวิตสนิทสัมพันธ์แน่นแฟ้นเป็นหนึ่งเดียวกับพระเยซูเจ้า และการต้องมีชีวิตสนิทสัมพันธ์แน่นแฟ้นเป็นหนึ่งเดียวกับพระแม่มารีอา

    การบรรลุเป้าประสงค์ดังกล่าว ไม่มีสิ่งใดจะช่วยให้เกิดขึ้นได้ ยกเว้นแต่สิ่งเดียวนั่นคือ การปฏิบัติตามพระวาจาและคำสอนของพระเยซูเจ้า และการปฏิบัติตามตัวอย่างชีวิตและคำสั่งสอนของแม่พระ

    เราคงจะจำได้ ในวันฉลองการประจักษ์พระกายของพระเยซูเจ้าต่อหน้าอัครสาวก เสียงของพระบิดาที่ดังก้องออกมาจากก้อนเมฆ ทรงสั่งไว้ว่า

    “ท่านผู้นี้เป็นบุตรสุดที่รักของเรา เราพึงพอใจยิ่งนัก จงฟังท่านเถิด” (มัทธิว 17:5) พระบิดาสั่งให้เราเชื่อฟังพระเยซูเจ้า

    และในงานสมรสที่หมู่บ้านคานา ก่อนที่พระเยซูเจ้าจะเปลี่ยนน้ำให้เป็นเหล้าองุ่น แม่พระก็สั่งแก่คนใช้ (อันรวมหมายถึงพวกเราทุกคนด้วย) ว่า “เขาบอกให้ท่านทำอะไรก็จงทำเถิด” (ยอห์น 2:5)

    ความเชื่อฟัง คือความศรัทธาภักดีแท้จริงต่อพระเยซูเจ้า และแม่พระ อย่าปฏิบัติแค่กิจศรัทธาภายนอก แต่ชีวิตทุก ๆ วันยังคงดื้อรั้นไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง และคำสอนทั้งของพระเยซูเจ้าและแม่พระ

    ฉลอง 100 ปี การประจักษ์ของแม่พระที่ฟาติมา อย่าทำแค่ สวดบทภาวนาของแม่พระฟาติมา เพราะแก่นแท้ของการประจักษ์ของแม่พระที่ฟาติมา พระแม่บอกกับเด็กทั้ง 3 ให้ไปบอกแก่ทุก ๆ คนว่า

        “จงกลับใจ และเป็นทุกข์ถึงบาปของลูกเถอะ

        จงกลับใจ และกลับไปหาพระผู้เป็นเจ้าผู้ช่วยลูกให้รอด และ

        จงกลับใจ และเดินไปตามทางแห่งความดี

        ทางแห่งความรัก และทางแห่งความศักดิ์สิทธิ์”

    นั่นคือ แม่พระบอกเราแต่ละคนให้เปลี่ยนแปลงการดำเนินชีวิต เลิกการดำเนินชีวิตที่เหลวไหล เลิกฝักใฝ่ แสวงหาแต่ความสุขทางโลก เลิกทำตามใจตัวเอง ฯลฯ และนี่คือหัวใจของคำสั่งของการประจักษ์ของแม่พระที่ฟาติมาเมื่อ 100 ปีที่แล้ว

    ถ้าไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง หรือไม่เชื่อฟังพระเยซูเจ้า และแม่พระ เราก็เป็น ลูกนอกคอก

                            สวัสดี

                                              คุณพ่อ สานิจ สถะวีระวงส์

___________________________________________

Jesus said to him, “If you wish to be perfect, go, sell what you have and

give to (the) poor, and you will have treasure in heaven. Then come, follow me.”

_______________________________________________

สภาภิบาลวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

สวัสดีค่ะพี่น้องที่รัก

    วันนี้เป็นวันฉลองที่ชาวคาทอลิกให้ความสำคัญมาก เนื่องจากพระนางมารีย์เป็นมนุษย์คนเดียวที่ได้รับเกียรติสูงสุดจากพระเป็นเจ้ารับท่านเข้าสู่สวรรค์ เป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์ทั้งร่างกายและวิญญาณ ขอพระแม่เจ้าโปรดเมตตาพวกลูกด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้พวกลูก ๆ รู้จักสงบปากสงบคำ มีความสุภาพนบนอบเหมือนพระแม่ด้วยเทอญ (วันฉลองจริง 15 สิงหาคม)

ประกาศกฎระเบียบต่าง ๆ ในสุสานวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ ถึงพี่น้องทุกท่าน

    ทางวัดได้มอบหมายหน้าที่ให้สภาภิบาล 1 ท่าน และเลขานุการของวัดที่ประจำอยู่บนสำนักงานบ้านพักพระสงฆ์อีก 1 ท่าน ได้แก่ คุณสุมาลี ศุระศรางค์ และคุณเกรียงศักดิ์ ชนวัฒน์ (สภาภิบาล) รับหน้าที่โดยตรง เกี่ยวกับการบริการและอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ให้แก่เจ้าภาพที่จะนำศพผู้เสียชีวิตมาไว้ที่ศาลาสันติสุข และมีความประสงค์ที่จะฝังร่างในสุสานวัดสามเสน และเจ้าภาพทุกท่าน จะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบต่าง ๆ ที่ทางวัดกำหนดไว้อย่างเคร่งครัดด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ก็เพื่อก่อให้เกิด ระเบียบ ความงดงามของสุสาน และความเสมอภาค และเพื่อแบ่งเบาภารกิจของพระสงฆ์ผู้ปกครองวัดอีกด้วย ซึ่งท่านมีภาระที่ต้องรับผิดชอบมากมาย

  การประสานงานติดต่อเจ้าหน้าที่

คุณสุมาลี ศุระศรางค์     รับแจ้งเรื่องการเสียชีวิตของผู้ตาย การขอใช้บริการศาลาสันติสุข การตกแต่งดอกไม้ การติดต่อโลงศพ การขอใช้บริการรถรับศพจากโรงพยาบาล การจองแฟลต และทำป้ายชื่อ การส่งใบมรณบัตร เอกสารสำคัญต่าง ๆ การแจ้งกำหนดวันฝังศพ จำนวนพระสงฆ์ที่เป็นองค์ประธานพิธีในวันฝัง การชำระเงินรวมยอดทั้งหมด ฯลฯ

    (โทรศัพท์ติดต่อ 02-243-0060 ถึง 2) เวลาราชการเท่านั้น

คุณเกรียงศักดิ์ ชนวัฒน์

รับแจ้งเรื่องต่อเติมกุฏิ ทำกุฏิ แก้ไขกุฏิ การทาสีแฟลต ทาสีกุฏิ การตกแต่งหินอ่อนที่กุฏิ ฯลฯ

หมายเหตุ

*  กำหนดสีที่จะทากุฏิ ตกแต่งหินอ่อน จะต้องใช้โทนสีเทา สีขาว เท่านั้น

ส่วนหินล้างก็เช่นกัน ใช้สีโทนสีเทา และขาวด้วยเช่นกัน

* เจ้าภาพต้องติดต่อแจ้งรายละเอียดทุกเรื่องก่อนที่จะจัดซื้อของกับคุณเกรียงศักดิ์ก่อน ที่หมายเลขโทรศัพท์ 093-581-9151

*  เจ้าภาพสามารถว่าจ้างผู้รับเหมาได้เอง โดยจ่ายเงินล่วงหน้า 50 % (แต่ต้องแจ้งรายละเอียดต่าง ๆ)  กับคุณเกรียงศักดิ์ ก่อนล่วงหน้าเช่นกัน

 เรื่องสำคัญที่ต้องขอร้องเป็นพิเศษคือ

    สุภาพสตรีสาวๆ ที่ขึ้นไปพบพระสงฆ์บนบ้านพักพระสงฆ์ กรุณาอยู่ในอาการสำรวม แต่งกายให้เหมาะสม ให้ความเคารพคุณพ่อด้วย เพราะที่ผ่านมา มีบางคนเข้าไปประชิดคุณพ่อ จับมือถือแขนท่านเพื่อขอสิทธิพิเศษต่าง ๆ ที่ผิดระเบียบ ซึ่งไม่สมควรอย่างยิ่งนะคะ หวังว่าต่อไปคงไม่มีใครกระทำตัวเช่นนี้อีก

_______________________________

“Amen, I say to you, it will be hard for

one who is rich to enter the kingdom of heaven.

ประชาสัมพันธ์

 1. ส่งศีลศุกร์ต้นเดือน

พระสงฆ์จะไปเยี่ยมและส่งศีล ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ในวันศุกร์ที่ 1 กันยายน ศกนี้

 1. พิธีล้างบาปเด็ก (เดือนกันยายน)

วันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2017 ในมิสซารอบ 10.00 น.

แจ้งความประสงค์ได้ที่สำนักงานวัด

 1. ขอเชิญร่วมโครงการรื้อฟื้นคู่แต่งงาน 25 ปี และ 50 ปี เขต 2

ในวันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2560/2017

    ณ วัดแม่พระฟาติมา ดินแดง

– สำหรับคู่ 25 ปี แต่งงานปี พ.ศ. 2535/ค.ศ.1992

– สำหรับคู่ 50 ปี แต่งงานปี พ.ศ. 2510/ค.ศ.1967 หรือก่อน

ท่านใดสนใจติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่สำนักงานวัด

________________________________________________

 

“The kingdom of heaven is like a landowner who went out at dawn to hire laborers for his vineyard.

After agreeing with them for the usual daily wage, he sent them into his vineyard.

ประกาศแต่งงาน

(ครั้งที่ 1)

เปโตร วรภัทร อาจคุ้มวงษ์

        บุตร               พลตรี วิศิษย์ อาจคุ้มวงษ์ – อันนา วีรศรี ลิช้ำ

        กับ                            นางสาว จิรปรียา แปงเครือ

        บุตรี                 นาย สุธรรม – นาง บุญมี แปงเครือ

พิธีแต่งงานที่วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

วันเสาร์ที่ 9 กันยายน ค.ศ.2017  เวลา 14.00 น.

ขอคำภาวนาแด่คู่สมรสให้มีความสุขในชีวิต และท่านใดที่ทราบข้อขัดขวาง กรุณาแจ้งให้พระสงฆ์ทราบ

_______________________________________________

Philip found Nathanael and told him, “We have found the one about whom Moses

wrote in the law, and also the prophets, Jesus, son of Joseph, from Nazareth.”

ขอขอบคุณ

        ⦿ คุณเกษม – คุณนวลละออ ทรัพย์เจริญ

ซ่อมแซมหลังคาวัด                  100,000         บาท

⦿  ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม

บำรุงวัด                    10,000        บาท

⦿  อักแนส ประคอง งามสงวน

บำรุงวัด                   1,000        บาท

⦿  เทเรซา วารุณี งามสงวน

ซ่อมแซมวัด                 1,000        บาท

⦿  นายแพทย์ ไพรัช ดีสุดจิต

            สนับสนุนกลุ่มคริสตชนอาสาสมัคร     1,000        บาท

_____________________________________________

“You shall love the Lord, your God, with all your heart, with all your soul,

and with all your mind.This is the greatest and the first commandment.

มิสซาประจำสัปดาห์

จันทร์ที่ 21

06.00 น.

19.00 น.

ระลึกถึง น.ปีโอ ที่ 10 พระสันตะปาปา

อุทิศ วิญญาณครอบครัว “อาภรณ์รัตน์”, เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุลเปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, อากาทา เง็ก แซ่กัง, เปโตร เฮี่ยงลี่ แซ่อุน, เทเรซา หลู แซ่ตั้ง, ยอแซฟ ซั่งเจีย แซ่โจว, ดอมินิโก ก่า เหงียนกวาง, ยวงบัปติสตา แสวง ศรจิตติ, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, คุณพรพิสมัย รวยดี

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ยอแซฟ อำนาจ ทองสุข, มารีอา ฉลวย ศรีประทุม, มารีอา บรรจง สถิตย์ถาวร, ฟรังซิสโก ชอบ-มารีอา ประสาร มณีน้อย, ฟรังซีสโก ปรีชา-มารีอา อำพัน กานตานนท์, เปาโล เสงี่ยม-เอลีซาเบธ จ่อน แววเกกี, อันเดร สละ โรจนะเสน, ยอแซฟ ชาญ สงวนบุญ, เปาโล ชะลอ มาลีวงศ์, อากุสติโน ยงยุทธ อภิชาตะพงศ์, ยวงบัปติสตา นพศักดิ์ นพประไพ, วิญญาณในไฟชำระและวิญญาณเด็กที่ถูกทำแท้ง

อังคารที่ 22

06.00 น.

19.00 น.

ระลึกถึง พระนางมารีย์ราชินีแห่งสากลโลก

สุขสำราญ โยเซฟ ประเมศวร์ ชลหาญ

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ ประมวล ชลหาญ, เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุลเปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, มารีอา จินดา-ราฟาแอล สด-เปาโล สนอง สุทัศน์กุล, อันนา ซาลา หาญพานิช, ดอมินิโก ก่า เหงียนกวาง, เซซีลีอา ละมูล ศรจิตติ, วินเซนต์ วัฒนา-อากาทา ยวง-อัลบีนุส วิมล เต่งตระกูล, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, วันเกิด ยอแซฟ เอกสิทธิ์ เทพพิทักษ์, ยอแซฟ รัชดา เล่ห์มงคล, วันเกิด มารีอา กิติยา เชาวนะ

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, ยอแซฟ ชาญ สงวนบุญ, ด.ช.จักรกฤษฎิ์ สุขอารี, อันเดร ซ้าง กิจสำเร็จ, มารีอา ยู่อี่ แซ่เตียว, ยอแซฟ สมเกียรติ ภู่ระหงษ์, เซซีลีอา ละมูล รุ่งเรือง (ครบรอบปี), ยอแซฟ ประสงค์-มารีอา วาลิส เล่ห์มงคล, อันนา ซอย-นายสวัสดิ์ รอดเสียงล้ำ, เปาโล พิจิตร-อันนา ลำไย รุ่งเรือง, ยวงบัปติสตา สุรัตน์ รุ่งเรือง, ฟรังซิสโก กรัง-ลูซีอา หน้า รุ่งเรือง, เอลีซาแบธ อารี อภิชาตะพงศ์, อันนา พิมพา ทิวไผ่งาม, ยอแซฟ กวง เชาวนะ, อันนา อุดม ทิวไผ่งาม, วิญญาณในไฟชำระ

พุธที่ 23

06.00 น.

19.00 น.

น.โรซา ชาวลีมา พรหมจารี

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุลเปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, อันนา เพียงเดือน กระทอง, มารีอา ผึ้ง บุนนาค, มอนิกา ทับทิม-ยอแซฟ สำอางค์ ปานฟัก, ดอมินิโก ก่า เหงียนกวาง, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มาเซอร์ เบเนดิกตา อุดม ทองสุข, ดอมินิก วินัย ไชยประเสริฐ, เปโตร อดิศักดิ์ ศรีประทุม, เซซีลีอา เซีย มาลีวงศ์, ยอแซฟ สมศักดิ์ พ่วงจาด, มารีอา มลิดา วงศ์รักศักดิ์, เซซีลีอา ยุพิน เจี่ยจวบสิน, เบเนดิกโต ผล-มารีอา ไสว สุขเกษม, มัทเทว มนูญ-อันนา สอิ้ง เยาวสังข์, วิญญาณในไฟชำระ

พฤหัสฯที่ 24

06.00 น.

19.00 น.

ฉลอง น.บาร์โธโลมิว อัครสาวก

อุทิศ ฟรังซิสโก สุทธิ-มารีอา สมร ชลหาญ, เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุลเปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, ดอมินิโก ก่า เหงียนกวาง, วิญญาณ พงศ์ศภัค วงศ์เศรษฐกุล, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค,ราฟาแอล ชะรื่่น ฤกษ์พิไชย, นางซอล ช่างสมบัติ, มารีอา ชะลูด วนัปติกุล, มารีอา แหย่ง-อันนา มณี-ยอแซฟ สง่า แป้งประสิทธิ์, อันนา ดาว รื่นหาญ, เปโตร ศราวุธ สุขเกษม, โยเซฟ สุเชาว์ เยาวสังข์, วิญญาณในไฟชำระ

ศุกร์ที่ 25

06.00 น.

19.00 น.

น.หลุยส์ กษัตริย์แห่งฝรั่งเศส

น.โยเซฟ กาลาซานส์ พระสงฆ์

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุลเปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, ยวงบัปติสตา ชุน-มารีอา หวุน-มารีอา ทองสุข ธาดาประสิทธิ์, มารีอา มาลี มาลีลักษณ์, เปาโล ดัช แซ่ภู่, ดอมินิโก ก่า เหงียนกวาง, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เปาโล พลตรี สง่า-อันนา วิเชียร วิลัยทอง, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, มารีอา เงิน ธาราชัย, เทเรซา ทองสุข ฤกษ์พิไชย, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอา ชื่นสุข มาลีวงศ์, มารีอามักดาเลนา เบ็ญจมาศ ตรีธารา, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, ซูซาน จินตนา อารยวงศ์, วิญญาณในไฟชำระ

เสาร์ที่ 26

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 20 เทศกาลธรรมดา

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, ดอมินิโก อุไร-โรซา เสนอ ศรีบุญเลิศ, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุลเปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, อันนา ซาลา หาญพานิช, เปโตร มนตรา อู่สำราญ, ดอมินิโก ก่า เหงียนกวาง, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มารีอา ยินดี ธาราวร, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, มารีอา เตือนใจ รุธิรกนก และครอบครัว, มารีอา อชิรญาณ์ ภูริคุปต์, สำหรับทุกคนในบ้านเลขที่ 19 สามเสน

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ยอแซฟ หมอวาศ-มารีอา สุด ประดิษฐ์จุสิน, ยอแซฟ วิณิน-มารีอา ชลูด พันธุมจินดา, ยอแซฟ พิพัฒน์-เฮเลนา อุไรลักษณ์ อิศรภักดี, มารีอามักดาเลนา ประสพศรี พันธุมจินดา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, มีคาแอล ประสิทธิ์-เอลิซาเบท ประทุม สิทธิ, เปโตร พงษ์ศักดิ์ สิทธิ, วิญญาณญาติพี่น้องตระกูล “ชนวัฒน์”, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เปโตร จำนงค์-นางมันทนา งามศิริจิตต์, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, นิโคลัส วีรวัฒน์ รุธิรกนก, ยวงบัปติสตา เมธี อาภรณ์รัตน์, ยาโกเบ เกิด สนเจริญ, นางกองแก้ว เทียมเมฆา, นาย สุทิน เทียมเมฆา (ครบรอบวันเสียชีวิต), ยอแซฟ วิชัย ตรีธารา, มารีอา สง่า ตรีกิจจจา, ยอแซฟ สมชาย-เทเรซา สุพร-เปโตร วศิน (ครบ 2 ปี) สุสังกรกาญจน์, ยาโกเบ สุจินต์ สุขในมณี, ยอแซฟ จุลพงษ์ สุขในมณี, ฟรังซิสโก เกียรติศักดิ์ ดีเจริญ, เทเรซา ประภา-เรือตรี ปรีชา-ฟรังซิสโก ภานพ เนตรายน, วิญญาณญาติพี่น้อง, วิญญาณในไฟชำระและวิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง

อาทิตย์ที่ 27

06.30 น.

08.30 น.

10.00 น.

16.00 น.

อาทิตย์ที่ 21 เทศกาลธรรมดา

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ พยุง-มารีอา อุทัย เอียงผาสุก, ลูซีอา อำภา-ด.ช.ไชยนันท์ รุจิพงศ์, เปโตร ประวิทย์-มารีอา วัชรี วิทวัสพงศ์, มัทธิว สง่า-อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ฟรังซีสโก เฉลิมพล-ยอแซฟ เฉลิมชัย-เปาโล เฉลิมชาติ แววเกกี, ร็อค เมือง-มารีอา กุหลาบ ดีสุดจิต, โทมา ขุนพิลาศ-มารีอา สวน กายสุต, เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, อันนา นัชรี มั่นศิล, มีคาแอล อี สุภาสืบ, มารีอา สายหยุด สุภาสืบ, เปโตร พิทักษ์ สุภาสืบ, เปโตร ราศรี-เทเรซา ฉอ้อน ทิวไผ่งาม, เปโตร ทวี ทิวไผ่งาม, ฟรังซีสโก สุมิตร ศรจิตติ, ฟรังซีสโก สมพล ศุระศรางค์, มารีอา โสภาวรรณ-มารีอา สินี จันสวัสดิ์, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ สัตบุรุษทุกครอบครัว

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, คาธารีนา อโณทัย สุวรรณประดิษฐ์ และครอบครัว, ยอแซฟ นิติวุฒิ สุวรรณประดิษฐ์ และครอบครัว, มีคาแอล พรพล พัธนพันธุ์, อากาทา พิลาวัลย์ ตรีมานคา และครอบครัว, ยอแซฟ นิติวุฒิ สุวรรณประดิษฐ์ และครอบครัว, คาธารีนา อโณทัย สุวรรณประดิษฐ์ และครอบครัว, เปาโล อภิวัฒน์ สุวรรณประดิษฐ์, ครอบครัว สุขยศ, อันนา สมจิตร และครอบครัว, ด.ช.รัชต์กานต์-ด.ญ.กัลยรักษ์-นางกวิตา คงเพชร, นายวิทยา-นายกฤต บัวประเสริฐ, ครอบครัว ว่องวิทย์, นางวรวรรณ ทองปรีชา, ครอบครัว จรุไพรวัลย์, ครอบครัว แพทริก ปณิธิ ยิ้มเจริญ, เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร, มาตินนา สมฤดี ไวกาสี, มารีอา วิภาดา-แมรี่แอนด์ มารีพร ลิ้มสุธาโภชน์,มารีอา ธันยพร ศศิสุวรรณ และครอบครัว, ยอแซฟ สุชารีย์ แสงหาญ และครอบครัว, ครอบครัว คุณอดุลย์-คุณปัทมา สังขรัตน์, เปาโล สมบัติ อนุพันธ์, มารีอา นวลทิพย์ แซ่แต้, มารีอา เอมอร วิลเล่, มารีอา ภัทรา ปัญจทรัพย์, เทเรซา มณี โรจนะเสน, ครอบครัว คุณอรนุช ทิวากรศศิธร, ครอบครัว สมบูรณ์เจริญชัย, คุณเกษม-คุณนวลละออ ทรัพย์เจริญ, โมทนาคุณพระโต, โมทนาคุณแม่พระ

อุทิศ เรย์มองด์ ธานี ลวสุต, ครอบครัว ชื่นพุฒิ, อันนา สำรวม ชื่นพุฒิ, มารีอา ปิยะสุทธิ์ ใจสวัสดิ์ (ชื่นพุฒิ), มารีอา แผ้ว เทียนจุ้ย, นายชมภู เศรษฐกาญจน์, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, ยอแซฟ วิสิษฐ์-มาร์ธา สุดจิต มัจฉาชีพ, ฟรังซีสโก วิกรานต์ มีเฟื่องศาสตร์, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, โจเซฟ สุวิชากร ชินะผา, ยอแซฟ ประนิม-มารีอา เสรี ตรีมานคา, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุลเปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, ยอห์น บัปติสต์ ชีวิต ทาระพันธ์, เปโตร ศรีมงคล-เทเรซา เฉลา เพ็ญไพจิตร, ยอแซฟ ธนพันธ์ เพ็ญไพจิตร, ยวง หล่อติ๊ด-มารีอา โซวม่วย, มารีอา ปุ้ยเจ้-มารีอา ป้อฮุ้น, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, อันตน เสถียร-ลูซีอา ลมัย ชมไพศาล, วิญญาณสกุล ชมไพศาล และกรีกุล, มารีอา ประทุม จำปาถิ่น, มารีอา อังเยลา ผ่องศรี เมฆสุวรรณ, มารีอามักดาเลนา วาณี-ฟรังซิสโก วุฒิชัย ชลธี, ยวง ภูษิต-แอนดรูว์ อารมณ์-อักแนส เซียะ, คาโลโร หลุย-มาร์ธา พลอย กรรณิการ์, มาเรีย สุพรรณี จันทรสันติ, แบร์นาแด๊ต สมสมร ลวสุต, โซซีโม กมล-มารีอา กิมล้วน สังขรัตน์, เปโตร จำรัส หัวใจ, มารีอา กิมกี สุวรรณธาร, เทเรซา เทรัตน์ ประกอบกิจ, ดอมินิก ปรีชา ประกอบกิจ, ซิสเตอร์ เทเรซา อันนา พวงน้อย ตรีมรรคา, ยวง สวน-แคทรีน ทองดี เกาะสุวรรณ์, มารีอา สมหมาย สอนเทพ, เปาโล วันชัย หล่อวัฒนศิริกุล, มารีอา ยอแซฟ สมชาย ยันต์เจริญ, ฟรังซิสเซเวียร์ วิรัช-ยอแซฟ สมชัย อินทรสุขสันติ, ยาโกเบ ดร.ทิม พรรณศิริ, มารีอา อำไพ แซ่แต้, มารีอา ทองคำ ศรีศิลป์, มารีอา แช่ม เวียนสวัสดิ์, เปโตร มี-เปโตร ดี เวียนสวัสดิ์, มารีอา งัด, ยอแซฟ วิรัตน์ สิทธิสรรค์, บรรพบุรุษผู้ล่วงลับ, ยอแซฟ จินดา จินตนเสรี, มารีอามักดาเลนา ทัศนีย์ จินตนเสรี, เปโตร เปาโล นายแพทย์ เจริญทัศน์ จินตนเสรี, โทมัส ประสงค์ ลิมปิชัย, นายสุทธิกุล เจียรสุุทธิกุล (หรั่ง), พลเอก นพพร เรือนจันทร์, ยอแซฟ มงคล-มารีอา มลิ สุขวัฒน์, ดอมินิโก ก่า เหงียนกวาง, ยวงบัปติสตา สมนึก-เซซีลีอา มณฑา-มารีอามักดาเลนา สนิท เจริญสุข, ยากอบ โชติวิศิษฏ์ ประพิณวงศ์, เปโตร สมโภชน์ สังขรัตน์, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, เปาโล วรพจน์สุภภัค, ยออากิม ประวัติ-มารีอา ทรงศรี มโนมัธย์, ซิลแวสแตร์ ทนงศักดิ์ สุขยศ, เบเนดิกโต บีนีโต้ บี ดูมักทอย, นายเซียะ แซ่เอ็ง, ยอแซฟ บรรยง-มารีอา หลั่น ศรีประภา, นายฮกลิ้ม-นางม่วย แซ่ลิ้ม, นายจักรวาล กิตติสังวรา, อัมโบรซีโอ สิงห์โต-เทเรซา สุรีอร ชนวัฒน์, ญาติที่ล่วงลับของ “ชนวัฒน์-สิทธิ-เลื่อนประไพ-ไวยสุขศรี-รื่นหาญ-รอดภัย-เสรีจำนงค์”, เอากุสติน-ยอแซฟ-มารีอา-อากาทา-เทเรซา-โทมัส-อันนา, เปโตร ติ่ง แซ่ตัน, มารีอา เฮือง กวางบัง, มาร์ธา ประไพ ทรงสุวรรณ์, ยอแซฟ ปุ่น-เอลิซาเบธ ลำพูน โรจนสุธี, ซิสเตอร์ มากาเรต ประคอง โรจนสุธี, ยอแซฟ สำรวย-มาร์การิตา สนอง แดงเดช, เปาโล หลวงวิจารณ์-อันนา ลมัย ปัสตุรกิจ, เปาโล ประยูร-มาร์การิตา ละม่อม-เทเรซา ปราณี หอมวิไล, เปโตร โสภา-เทเรซา มะลิ-อันตน เกษตร ทรัพย์เจริญ, อิกญาซิโอ วิชิต-มารีอา ละเมียด ทรัพย์เจริญ, แพททริก ปิติ-มารีอา แสงทอง-เลโอ สันติ-มีคาแอล ปิยะ โรจน์เสรี, นาวาโท ธวัชชัย-ฟรังซิสกา ลมูล พันธุมจินดา, นายเพียร-นางเล็ก-ยอแซฟ เจริญ เส็งหลักหลาย, มารีอา วารุณี ทรัพย์เจริญ, ตระกูล “สกุลทอง”, วิญญาณในไฟชำระและวิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง

อุทิศ เปาโล ศิริ-มารีอา วิจิตร พีรมนตรี, มารีอา ชูชื่น ธนสมบูรณ์, ยอห์น บัปติสต์ ชุติพนธ์ ธนสมบูรณ์, เทเรซา นัฏ ยอดประเสริฐ,มีคาแอล พูนศักดิ์ รื่นหาญ, เปาลีนุส วิโรจน์-ลูซีอา อำภา รุจิพงศ์, มารีอา วัชรี วิทวัสพงศ์, อันนา ซอย-ยอแซฟ มานิตย์ รอดเสียงล้ำ,ยอแซฟ มกจิว-มารีอา อำไพ แซ่แต้, ยอแซฟ ชัยรัตน์ แซ่แต้, เปโตร อำนวย-เทเรซา บุญยัง สังขรัตน์, มารีอา ก้อนทอง วงศ์ก้อนทอง,อันนา สละ-เปโตร สวัสดิ์-อันเดร ดาเรส, แบร์นาแด๊ต สมสมร ลวสุต, วิญญาณในไฟชำระ

ขอขอบคุณพี่น้องที่รักทุกท่านที่ติดตาม 

 

__________________________________________________

“Do not be called ‘Master’; you have but one master,

the Messiah.The greatest among you must be your servant.

________________________________________________

24 August 2017

Saint of the day

Saint Bartholomew,

Apostle

_________________________________________________

22 August 2017

The Queenship of Mary –

Memorial

____________________________________________

PLEASE JOIN

DAILY MASS & SUNDAY MASS

READ

DAILY GOSPEL OF THE LORD JESUS

with

DAILY COMMENTARY OF THE DAY

and

SAINTS OF THE DAY

ALSO READ

From

SAINT FRANCIS XAVIER NEWSLETTER IN THAI

NEWSLETTER IN THAI

THANK YOU

***********************************************

“This is my commandment:

love one another as I love you.”

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

THE LORD IS KIND AND MERCIFUL

########################

Here are the Catholic Ten Commandments:

 1. I am the LORD your God. You shall worship the Lord your God and Him only shall you serve.
 2. You shall not take the name of the Lord your God in vain.
 3. Remember to keep holy the Sabbath day.
 4. Honor your father and your mother.
 5. You shall not kill.
 6. You shall not commit adultery.
 7. You shall not steal.
 8. You shall not bear false witness against your neighbor.
 9. You shall not covet your neighbor’s wife.
 10. You shall not covet your neighbor’s goods.

From: beginningCatholic

###############################

BE MERCIFULL, O LORD,

FOR WE HAVE SINNED

__________________________________


13 August 2017. Saint Francis Xavier Newsletter. ปีที่ 51 ฉบับที่ 33 วันอาทิตย์ที่ 13 สิงหาคม 2017

St. Francis Xavier Church Newsletter.

ปีที่ 51  ฉบับที่  33  วันอาทิตย์ที่   13   สิงหาคม   2017

________________________________________

อาทิตย์ที่ 19 เทศกาลธรรมดา

ปีที่ 51 ฉบับที่ 33 วันอาทิตย์ที่ 13 สิงหาคม 2017

“Truly, you are the Son of God.”

ระวัง! อย่าหลงผิดเห็นผีกลายเป็นพระ

    วันนี้จะขอแบ่งปันข้อคิดจากพระวรสารของวันนี้แบบสบาย ๆ ไม่ต้องพิเคราะห์ ลงลึก หรือเสนอแนวคิดจากพระคัมภีร์แบบลึกซึ้งให้ปวดหัวมากนัก

    พระเยซูเจ้าหลังจากเหน็ดเหนื่อยจากภารกิจของการสั่งสอน เทศนาให้ประชาชนเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว พระองค์ก็ทรงปลีกตัวเดินทางขึ้นไปบนภูเขาเพื่อสวดภาวนา พูดคุยกับพระบิดา เพื่อรับคำแนะนำต่าง ๆ จากพระบิดา ในการทำพันธกิจของพระองค์ในวันต่อ ๆ ไป

    แตกต่างจากพวกเราโดยสิ้นเชิง เหน็ดเหนื่อยจากการงานแล้วก็ต้องตั้งวงดื่มสุรา หรือไปเที่ยวตามคลับ ตามบาร์ หรือไม่ก็ไปดูหนังฟังเพลง เพื่อให้จิตใจและร่างกายผ่อนคลาย ถ้ามีเวลาหยุดยาว ๆ ก็ต้องออกต่างจังหวัด ไปตามภูเขา ชายทะเล หรือถ้ามีสตางค์หน่อยก็ไปต่างประเทศ ไปไกล ๆ ไม่ได้ ก็อย่างน้อยเอาใกล้ ๆ เช่น ฮ่องกง ญี่ปุ่น เกาหลี ให้เงินมันออกจากกระเป๋าไปเสียหน่อย โดยบอกว่า เป็นการให้รางวัลแก่ชีวิต

    แต่สำหรับพระเยซูเจ้าพระองค์ใช้เวลาอย่างเงียบ ๆ ตัดขาดจากความวุ่นวายของโลก ไปภาวนาเงียบ ๆ ติดต่อกับพระบิดา

    ภาวนาเสร็จแล้วพระองค์ก็เสด็จกลับไปหาศิษย์ แต่เป็นการเสด็จกลับที่ผิดปกติไปสักนิดหนึ่งคือ เสด็จกลับไปหาศิษย์โดยการเดินไปบนน้ำ จนทำให้บรรดาศิษย์ตกอกตกใจนึกว่า เห็นผี

    แต่เพื่อเป็นการพิสูจน์ว่าเป็น ผี หรือ เป็นพระเยซูเจ้า นักบุญเปโตร จึงขอให้พระเยซูเจ้าพิสูจน์ตัวของพระองค์เอง โดยการขออนุญาตให้ตัวของนักบุญเปโตรเองเดินไปหาพระองค์บนน้ำที่กำลังปั่นป่วนเพราะพายุ แต่พอเดินไปสักพัก เปโตรก็เริ่มสงสัยในตัวพระเยซูเจ้า ว่าพระองค์เป็นพระหรือเป็นผีกันแน่ ความสงสัยที่เกิดขึ้นนี้ ทำให้ตัวท่านค่อย ๆ จมลง จนเปโตรต้องร้องตะโกนให้พระเยซูช่วย จากนั้นทุกอย่างก็เริ่มสงบ เมื่อพระเยซูเจ้าเข้าไปประทับในเรือ

    มนุษย์ในโลกปัจจุบันมีความเชื่อและความศรัทธาในพระลดน้อยถอยลง เหตุผลเพราะ  คนปัจจุบันกำลังมองตรงกันข้ามกับที่เปโตรมอง เป็นการมองด้วยความหลงไหล และความหลงไหลนี้ก็เป็นผลงานของผี ที่กำลังทำให้ชีวิตของมนุษย์ปัจจุบันหลงเจิ่นไปตามการหลอกลวงของมัน และคนปัจจุบันจำนวนมหาศาลที่กำลังเห็น ผีกลายเป็นพระ อันได้แก่

        1)  ความร่ำรวย ทรัพย์สินเงินทอง ชีวิตที่สะดวกสบาย

        2)  เกียรติยศ ชื่อเสียง และ

        3)  อำนาจ

    ทั้ง 3 สิ่งนี้เรียกว่า สมบัติของปีศาจ (อะไรคือสมบัติของปีศาจ เชิญอ่าน ลูกา บทที่ 4 ข้อ 1 ถึง 13 หมายเหตุ ขอเน้นข้อที่ 6 ซึ่งปีศาจยืนยันว่า ทุกสิ่งในโลกเป็นของมัน) และสมบัติของปีศาจทั้ง 3 นี้ เป็นเครื่องมือที่ ผี หรือปีศาจนำมาใช้หลอกล่อ และหลอกลวงมนุษย์ และสุดท้าย มนุษย์ก็เริ่มต้น มองเห็น (อย่างมืดบอด) หลงไหล และสุดท้ายก็ติดกับปีศาจ ยึดเอาสมบัติของปีศาจทั้ง 3 บูชาสิ่งเหล่านี้  เสมือนหนึ่งเป็น  พระเจ้าของตน พูดสั้น ๆ ก็คือ มองเห็นผีเป็นพระเจ้า

    คราวนี้ลองมาทดสอบกันดูว่า พวกมัน (สมบัติทั้ง 3 ของปีศาจ) สามารถแก้ปัญหาอย่างที่พระเยซูเจ้า แก้ปัญหาทำให้ทุกอย่างสงบลงได้หรือไม่

    สมบัติทั้ง 3 ของปีศาจ ยิ่งวันยิ่ง ก่อปัญหา ยิ่งวันยิ่งทำให้เกิดความวุ่นวาย ไร้ความสุขมากขึ้นเรื่อย ๆ ในโลกและสังคมของเรา พายุแห่งความวุ่นวายในโลก และสังคมอันเป็นผลมาจาก สมบัติทั้ง 3 ของปีศาจ ยิ่งรุนแรงมากขึ้นเรื่อย ๆ จนน่ากลัว ให้เรามาช่วยกันคิดหาทางออกสักหน่อย ว่าพวกเราจะทำอย่างไรกันดี

                            สวัสดี

คุณพ่อ สานิจ สถะวีระวงส์

_______________________________________

“Go to the sea, drop in a hook, and take the first fish that comes up. Open its mouth

and you will find a coin worth twice the temple tax. Give that to them for me and for you.”

ขอขอบคุณพี่น้องทุกท่าน ที่ทำบุญให้บ้านเณรใหญ่แสงธรรม

โดยทางวัดได้มอบปัจจัย  เป็นจำนวน   51,672   บาท  

ให้กับทางบ้านเณรเรียบร้อยแล้ว

___________________________________________

“Most blessed are you among women,

and blessed is the fruit of your womb.

___________________________________________

Amen, I say to you, whatever you bind on earth shall be bound in

heaven, and whatever you loose on earth shall be loosed in heaven.”

สภาภิบาลวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

สวัสดีค่ะพี่น้องที่รัก    (สารวัดเป็นเอกสารล้ำค่ามาก เอากลับบ้านนะ)

ในชีวิตประจำวันบรรดาคริสตชน  มักจะมีความสงสัยกันอยู่เสมอว่า

ทำอย่างโน้นบาปไหม  ทำอย่างนี้บาปไหม เช่น ดูหมอดูบาปหรือไม่  เชื่อฝันผิดไหม

ดูฤกษ์ดูยาม เช่น วันแต่งงาน วันขึ้นบ้านใหม่ วันคลอดลูก ฯลฯ ทำได้ไหม

รวมไปถึงการทำบุญในศาสนาอื่น ๆ จะบาปไหม

และอีกมากมายหลากหลายคำถาม

พี่น้องที่เคารพรัก ก่อนอื่นหมด เราจะต้องถามตัวเราเองก่อนว่า เรานั้นมีความเชื่อความศรัทธา และความรักในพระเจ้าอย่างแท้จริงหรือไม่

 • แน่นอนสำหรับผู้ที่มีความเชื่อมั่นในพระเจ้า ทุกอย่างจะไม่มีปัญหาใด ๆ เพราะเหนือสิ่งอื่นใดคือพระเจ้า

โดยส่วนใหญ่แล้ว บรรดาคริสตชนจะบอกว่า ตัวเองเชื่อและมั่นใจในพระเจ้า แต่ในแง่ปฏิบัติและความเป็นจริงในชีวิตประจำวัน อาจจะมีเหตุการณ์เรื่องราวบางสิ่งบางอย่าง ที่ทำให้อดสงสัยไขว้เขวไปได้เหมือนกัน เช่น เคยเห็นคนเข้าเจ้าเข้าทรง รู้จักหมอดูแม่น ๆ คนนี้คนนั้น เห็นคนเขารดน้ำหมากราดน้ำมนต์แล้วหายจากโรคภัยไข้เจ็บ ฯลฯ เป็นต้น

คำตอบตรงนี้ ก็คือ

ถ้าเราเชื่อและมั่นใจในพระเจ้าว่า พระองค์ทรงสร้างเรามา ทรงเลี้ยงดูและค้ำชูเราอยู่ตลอด ทุกสิ่งทุกอย่างมาจากพระองค์ แล้วมันจะผิดอะไร ถ้าพระองค์จะทรงให้เราเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนั้น มีสุขอย่างนี้ มีทุกข์อย่างนั้น ทำไมจะต้องไปคิดว่า ผู้อื่น สิ่งอื่นสำคัญ และช่วยเราได้ดีกว่าพระองค์เล่าพี่น้อง

 เรื่องการทำบุญในศาสนาอื่น ๆ   

ปัจจุบันนี้ พระศาสนจักรอธิบายว่า

เราอยู่ในสังคม ต้องมีหน้าที่ส่งเสริมกันและกัน ให้กระทำในสิ่งที่ดี

 • การทำบุญซองผ้าป่าเพื่อสร้างศาลาธรรม สร้างวัด หรือสร้างสาธารณสถานต่าง ๆ ถือเป็นเรื่องดี ได้ช่วยสังคม ช่วยให้คนได้มีสถานที่อบรมบ่มนิสัยให้เป็นคนดี คริสตชนเราก็สามารถทำบุญร่วมด้วยได้ ไม่ผิดอะไร

    ข้อสำคัญที่คริสตชนต้องคำนึงถึงให้มาก ๆ ก็คือ   

   

    เราจะประกอบพิธีกรรมในศาสนาอื่น คงผิดแน่ เพราะ ผู้ที่จะประกอบพิธีกรรม (จะต้องเป็นศาสนิกที่มีความเชื่อความศรัทธาในศาสนานั้น ๆ เท่านั้น จึงจะมีความหมาย)

    ดังนั้น คริสตชนจะต้อง มั่นใจในความเชื่อความศรัทธาของเราจริง ๆ และพร้อมที่จะแสดงตนยืนยันว่า เราเป็นคริสตชน เวลาไปร่วมพิธีในศาสนาอื่นต้องชัดเจนว่า อะไรทำได้ อะไรทำไม่ได้  และเช่นกัน เราต้องเคารพในความเชื่อถือ ความศรัทธาในศาสนาของเรา อย่าไปโจมตี หรือว่ากล่าวเขาเป็นอันขาด

____________________________________________

“Lord, if my brother sins against me, how often must I forgive him? As many as seven times?”

Jesus answered, “I say to you, not seven times but seventy-seven times.

ประชาสัมพันธ์

 1. ขอเชิญร่วมโครงการรื้อฟื้นคู่แต่งงาน 25 ปี และ 50 ปี เขต 2

   ในวันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2560/2017

    ณ วัดแม่พระฟาติมา ดินแดง

– สำหรับคู่ 25 ปี แต่งงานปี พ.ศ. 2535/ค.ศ.1992

– สำหรับคู่ 50 ปี แต่งงานปี พ.ศ. 2510/ค.ศ.1967 หรือก่อน

   ท่านใดสนใจติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่สำนักงานวัด

 1. ขอเชิญร่วมสมโภชแม่พระรับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ

   ในวันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม ศกนี้ เวลา 10.00 น. หลังพิธีมีแห่แม่พระ

___________________________________________

Some Pharisees approached Jesus, and tested him, saying,

“Is it lawful for a man to divorce his wife for any cause whatever?”

ขอขอบคุณ

        ครอบครัว อยู่เจริญ       

            ซ่อมแซมวัด        5,000        บาท

        มารีอา จิรวดี ศิริกุล

            บำรุงวัด            1,000        บาท

____________________________________________

“Let the children come to me, and do not prevent them;

for the kingdom of heaven belongs to such as these.”

___________________________________________

Assumption of the Virgin Mary into Heaven – Solemnity

15 August 2017

The Assumption of the Blessed Virgin Mary

– Solemnity

มิสซาประจำสัปดาห์

จันทร์ที่ 14

06.00 น.

19.00 น.

ระลึกถึง น.มักซีมีเลียน มารีย์ กอลเบ พระสงฆ์และมรณสักขี

อุทิศ วิญญาณครอบครัว “อาภรณ์รัตน์”, เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, อันตน ปรีดา ศาตะมาน, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุลเปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, อากาทา เง็ก แซ่กัง,ยอแซฟ หงวนจั้ว-มารีอา ไส้เง็ก แซ่ลี้, เปโตร ยิ่มลี้ แซ่อุน, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอา บรรจง สถิตย์ถาวร, ฟรังซิสโก ชอบ-มารีอา ประสาร มณีน้อย, ฟรังซีสโก ปรีชา-มารีอา อำพัน กานตานนท์, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, เปาโล เสงี่ยม-เอลีซาเบธ จ่อน แววเกกี, ยวงบัปติสตา มิ่ง สุขฉาย, เปาโล ชะลอ มาลีวงศ์, มารีอามักดาเลนา เจริญ กรรณิการ์, มารีอา แดง แซ่ลิ้ม,อันเดร สละ โรจนะเสน, ยอแซฟ ชาญ สงวนบุญ, วิญญาณในไฟชำระและวิญญาณเด็กที่ถูกทำแท้ง

อังคารที่ 15

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 19 เทศกาลธรรมดา

สุขสำราญ ครบรอบแต่งงาน คุณณรงค์-สุปราณี ลักษมีวรานนท์

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ ประมวล ชลหาญ, เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุลเปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, เทเรซา ศรีลำยอง ศาตะมาน, เทเรซา วรณีย์-ยอแซฟ สุเทพ พึ่งผล, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, วันเกิด มารีอา รุ่งนภา วายุวัฒนศิริ, มารีอา นัทธญา อิ่มใจ

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, นางสุชา เดชารักษ์, เปาโล ทนงศักดิ์ โนนใหญ่, เอลิซาเบท อำไพ สุขฉาย, ดอมินิก มนตรี สงวนแก้ว, มารีอา พิศมัย เล่ห์มงคล, มารีอา ยู่อี่ แซ่เตียว, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, ยอแซฟ ชาญ สงวนบุญ, วิญญาณในไฟชำระ

พุธที่ 16

06.00 น.

19.00 น.

น.สเตเฟน แห่งประเทศฮังการี

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุลเปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, มารีอา ผึ้ง บุนนาค, อันนา เพียงเดือน กระทอง, อันตน กรุง-มารีอา ย่าง สังขรัตน์, มารีอา ทองคำ เชื้อชมบุญ, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอา สุชาดา กัณหะสิริ, เปาโล โอภาส ผิวเกลี้ยง, เซซีลีอา เซีย มาลีวงศ์, เปโตร สนอง สำอางค์, ลูกา ประยงค์ สอนมานะ, ยอแซฟ ศรีสุทิน สุขฉาย, นางนวลอนงค์ บุญโกวิทย์, ยอแซฟ ชาญ สงวนบุญ, มารีอา มลิดา วงศ์รักศักดิ์, ยาโกเบ กรุง-เซซีลีอา เตือย สุขชัย, เทเรซา สุวภา สุขชัย, วิญญาณในไฟชำระ

พฤหัสฯที่ 17

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 19 เทศกาลธรรมดา

สุขสำราญ ครบรอบวันเกิด ฟรังซิสโก นพพร กรีกุล

อุทิศ ฟรังซิสโก สุทธิ-มารีอา สมร ชลหาญ, เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุลเปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, เทเรซา บุญเรือน-ยอแซฟ เพลิน รุ่งอรุณ, เปโตร ปอลทอง เชื้อชมบุญ, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, ฟรังซิสเซเวียร์ สินณรงค์ สุขฉาย, มารีอา ประไพ แตงแก้ว, เอลิซาเบท ริ้ว นิกลมัย, โรซา ละม่อม-อันตน เกษม ยอแซฟ, นางซอล ช่างสมบัติ, เปโตร สนธิ วารินทร์, มารีอา ชะลูด วนัปติกุล, เปาโล สิบโท สุนิต กันโรคา, ยออากิม ปุ้ย-อันนา เตกรา ธาราฉัตร, ยอแซฟ ชาญ สงวนบุญ, วิญญาณ พงศ์ศภัค วงศ์เศรษฐกุล, วิญญาณในไฟชำระ

ศุกร์ที่ 18

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 19 เทศกาลธรรมดา

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุลเปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, ยวงบัปติสตา ชุน-มารีอา หวุน-มารีอา ทองสุข ธาดาประสิทธิ์, ยวงบัปติสตา สุรเดช ราชกิจ และครอบครัว ราชกิจ, มารีอา มาลี มาลีรักษ์, เปาโล ดัช แซ่ภู่, เปโตร วิชัย ปวงนิยม, ยอแซฟ บู๊ ธนสมบูรณ์, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เปาโล พลตรี สง่า-อันนา วิเชียร วิลัยทอง, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, ยอแซฟ องุ่น-เอลีซาแบธ ศิลา-ยอแซฟ วินัย สุภาเพิ่ม, มารีอา ชื่นสุข มาลีวงศ์, อันนา เลียบ เสนะวิณิน, ยอแซฟ ชาญ สงวนบุญ, มารีอามักดาเลนา เบ็ญจมาศ ตรีธารา, อาจารย์ อรุณลักษณ์ เลาหะพ้นธ์, วิญญาณในไฟชำระ

เสาร์ที่ 19

06.00 น.

19.00 น.

น.ยอห์น เอิ๊ด พระสงฆ์

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, ดอมินิโก อุไร-โรซา เสนอ ศรีบุญเลิศ, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุลเปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, อันนา กาญจนา ธีรวิฑูร, เปโตร ธีระ ธีรวิฑูร, อันตน ชัยยศ ธีรวิฑูร, ยอแซฟ ชัยยุทธิ์ ธีรวิฑูร, มารีอา สมร ธนสมบูรณ์, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มารีอา ยินดี ธาราวร, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, มารีอา เตือนใจ รุธิรกนก และครอบครัว, สำหรับทุกคนในบ้านเลขที่ 19 สามเสน

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอามักดาเลนา ประสพศรี พันธุมจินดา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, มีคาแอล ประสิทธิ์-เอลิซาเบท ประทุม สิทธิ, เปโตร พงษ์ศักดิ์ สิทธิ, วิญญาณญาติพี่น้องตระกูล “ชนวัฒน์”, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เปโตร จำนงค์-นางมันทนา งามศิริจิตต์, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, นิโคลัส วีรวัฒน์ รุธิรกนก, ยวงบัปติสตา เมธี อาภรณ์รัตน์, ยอแซฟ ชาญ สงวนบุญ, ยอแซฟ วิชัย ตรีธารา, ยุสตินา สมาน-ฮังรีแอตตา จันทรัตน์ สมบัติเจริญ, ยาโกเบ เกิด สนเจริญ, เทเรซา ประภา-เรือตรี ปรีชา-ฟรังซิสโก ภานพ เนตรายน, วิญญาณญาติพี่น้อง, วิญญาณในไฟชำระและวิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง

อาทิตย์ที่ 20

06.30 น.

08.30 น.

10.00 น.

16.00 น.

สมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ

สุขสำราญ มารีอา เรยีนา ปัญจรัตน์ ชลหาญ

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ พยุง-มารีอา อุทัย เอียงผาสุก, ลูซีอา อำภา-ด.ช.ไชยนันท์ รุจิพงศ์, เปโตร ประวิทย์-มารีอา วัชรี วิทวัสพงศ์, มัทธิว สง่า-อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ฟรังซีสโก เฉลิมพล-ยอแซฟ เฉลิมชัย-เปาโล เฉลิมชาติ แววเกกี, ร็อค เมือง-มารีอา กุหลาบ ดีสุดจิต, เปาโล สุดใจ กายสุต, เซซีลีอา ยุพิน เจี่ยจวบสิน, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, อันนา นัชรี มั่นศิล, มารีอา นันทนา กิจเกษสุวรรณ, เปโตร ราศรี-เทเรซา ฉอ้อน ทิวไผ่งาม, เปโตร ทวี ทิวไผ่งาม, ฟรังซีสโก สุมิตร ศรจิตติ, ฟรังซีสโก สมพล ศุระศรางค์, มารีอา ลำไย มาลีวงศ์, มารีอา โสภาวรรณ-มารีอา สินี จันสวัสดิ์, อันนา กาญจนา ธีรวิฑูร, เปโตร ธีระ ธีรวิฑูร, อันตน ชัยยศ ธีรวิฑูร, ยอแซฟ ชัยยุทธิ์ ธีรวิฑูร, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ สัตบุรุษทุกครอบครัว

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, คาธารีนา อโณทัย สุวรรณประดิษฐ์ และครอบครัว, ยอแซฟ นิติวุฒิ สุวรรณประดิษฐ์ และครอบครัว, มีคาแอล พรพล พัธนพันธุ์, อากาทา พิลาวัลย์ ตรีมานคา และครอบครัว, เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร, ครอบครัว มาตุกุล, ครอบครัว สุขยศ, มาตินนา สมฤดี ไวกาสี, มารีอา วิภาดา-แมรี่แอนด์ มารีพร ลิ้มสุธาโภชน์, มารีอา ธันยพร ศศิสุวรรณ และครอบครัว, ยอแซฟ สุชารีย์ แสงหาญ และครอบครัว, ครอบครัว หอมประทุม, อันนา นิภา หอมประทุม, มารีอา สุมาลี บุญสถิตถาวร, เปโตร ชัยพร จิตตอำไพ และครอบครัว, ฟรังซิสโก ยรรยงค์ ทับละม่อม และครอบครัว, ครอบครัว เปาโล ประเสริฐ แก้วศักดาศิริ, หนูน้อย Merry, ลูซีอา วราพรรณ มีเฟื่องศาสตร์ และครอบครัว, ครอบครัว ศิริสวัสดิ์, ครอบครัว ประธาน โคมิน, เทเรซา ศิริอร บุญพิเชฐ, เทเรซา ปรานอม หมั้นทรัพย์, ครอบครัว คุณอดุลย์-คุณปัทมา สังขรัตน์, ครอบครัว ว่องวิทย์, ครอบครัว ยวง พงษ์ศักดิ์ ธาราฉัตร, โรซา ลักษณา ประราศรี (วณิชชาวรากุล), มารีอา สำเนียง กิจนิจชีวะ และครอบครัว, เทเรซา รัชนี ภูมรินทร์, อันนา สริตา พฤกษอรุณ และครอบครัว, ยวงบัปติสตา ปวัณวัตร อนันต์โชติภักดี, นายสมชาย-นางยุรินทร์-น.ส.สาลิล อันธพันธ์, ยอแซฟ สอาด เกาะสุวรรณ์, มารีอามักดาเลนา ทัศนีย์ วงษ์วิไลวารินทร์, ครอบครัว อันนา จงสุดา แก้วไกรสร, อันนา ดิ่ว วิพัทนะพร และลูกหลานเหลน, พิชัย-โยเซฟิน มารี ทิฆัมพร และครอบครัว, คุณแม่ มะลิ เจริญสำราญ, เทเรซา วิชุกรณ์ บัวประเสริฐ, คุณกฤต บัวประเสริฐ, มารีอา เทเรซา สุดาทิพย์ สาริกบุตร, เทเรซา แก้วจิต สงวนบุญ และครอบครัว, ครอบครัว เทเรซา จันทนา อิทธิธีรรักษ์, นางศุภมาศ พิชญโยธิน, เทเรซา มณี โรจนะเสน, สมาชิกคณะอัศวินศีลมหาสนิท (KBS.) วัดสามเสน, โมทนาคุณพระโต, โมทนาคุณแม่พระ

อุทิศ เรย์มองด์ ธานี ลวสุต, ครอบครัว ชื่นพุฒิ, อันนา สำรวม ชื่นพุฒิ, มารีอา ปิยะสุทธิ์ ใจสวัสดิ์ (ชื่นพุฒิ), มารีอา แผ้ว เทียนจุ้ย, นายชมภู เศรษฐกาญจน์, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, ยอแซฟ วิสิษฐ์-มาร์ธา สุดจิต มัจฉาชีพ, ฟรังซีสโก วิกรานต์ มีเฟื่องศาสตร์, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, โจเซฟ สุวิชากร ชินะผา, ยอแซฟ ประนิม-มารีอา เสรี ตรีมานคา, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุลเปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, ยอห์น บัปติสต์ ชีวิต ทาระพันธ์, อันตน เสถียร-ลูซีอา ลมัย ชมไพศาล, วิญญาณสกุล ชมไพศาล และกรีกุล, เปโตร ศรีมงคล-เทเรซา เฉลา เพ็ญไพจิตร, ยอแซฟ ธนพันธ์ เพ็ญไพจิตร, ยวง หล่อติ๊ด-มารีอา โซวม่วย, มารีอา ปุ้ยเจ้-มารีอา ป้อฮุ้น, อันนา เฉลียว เคนแก้ว, ยอแซฟ เริงชัย แก้วไกรสร, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, อันเดร สมจิตร-ยอแซฟ สุรศักดิ์ มีขันทอง, มารีอา อังเยลา ผ่องศรี เมฆสุวรรณ, มารีอามักดาเลนา วาณี-ฟรังซิสโก วุฒิชัย ชลธี, โทมัส เจริญ-อันนา มิ่งขวัญ วิพัทนะพร, เปาโล ไพศาล-มารีอา จรัสศรี ดีสุดจิต, ฟรังซิสโก สัมพันธ์ สอนเทพ, คาโลโร หลุย-มาร์ธา พลอย กรรณิการ์, ยอแซฟ สำอางค์-มารีอา กุหลาบ-เปโตร สนั่น-เปโตร ทวีป หอมประทุม, ตาสาย-ยายจำเนียร ปทุมแก้ว, อัมพร สำราญทรัพย์, ปราโมทย์ ปทุมแก้ว, สุบิน ปทุมแก้ว, เทเรซา วารินทร์ ศรีสมพงษ์, มาเรีย สุพรรณี จันทรสันติ, ยอแซฟ ชาญ สงวนบุญ, แบร์นาแด๊ต สมสมร ลวสุต, โซซีโม กมล-มารีอา กิมล้วน สังขรัตน์, เซซีลีอา แฉล้ม อรรถเอี่ยม, มารีอา เล็ก สุวรรณทาน, เปาโล ปลื้ม สุวรรณทาน, เปโตร จำรัส หัวใจ, มารีอา กิมกี สุวรรณธาร, เปโตร ศราวุธ สุขุม, เทเรซา เทรัตน์ ประกอบกิจ, ดอมินิก ปรีชา ประกอบกิจ, ซิสเตอร์ เทเรซา อันนา พวงน้อย ตรีมรรคา, ยวง สวน-แคทรีน ทองดี เกาะสุวรรณ์, ฟรังซิสเซเวียร์ อิทธิพล สุขยศ, มารีอา ยุพา คุ้มคง, เปโตร สนั่น กันโรคา, มารีอา สมหมาย สอนเทพ, มิ้วจัง, เปโตร ยุทธภูมิ รัตพันธ์, มารีอา เกี้ยว เหงียน, เปโตร เม้า เตรือง, นางพชรพรรณ เครือนพรัตน์ และข้าวตัง, มารีอา อนันศรี ธนาคม, โยเซฟ จันทร์-มารีอา ฮ้อง แก้วศักดาสิริ, เปโตร ลึก พนมอุปถัมภ์, แมว ลุนจันทรา, นายเซียะ แซ่เอ็ง, เปาโล วันชัย หล่อวัฒนศิริกุล, มารีอา ยอแซฟ สมชาย ยันต์เจริญ, ฟรังซิสเซเวียร์ วิรัช-ยอแซฟ สมชัย อินทรสุขสันติ, ยาโกเบ ดร.ทิม พรรณศิริ, มารีอา อำไพ แซ่แต้, มารีอา ทองคำ ศรีศิลป์, มารีอา แช่ม เวียนสวัสดิ์, เปโตร มี-เปโตร ดี เวียนสวัสดิ์, มารีอา งัด, ยอแซฟ วิรัตน์ สิทธิสรรค์, บรรพบุรุษผู้ล่วงลับ, ยอแซฟ จินดา จินตนเสรี, มารีอามักดาเลนา ทัศนีย์ จินตนเสรี, เปโตร เปาโล นายแพทย์ เจริญทัศน์ จินตนเสรี, โทมัส ประสงค์ ลิมปิชัย, นายสุทธิกุล เจียรสุุทธิกุล (หรั่ง), ยอแซฟ บรรยง-มารีอา หลั่น ศรีประภา, นายฮกลิ้ม-นางม่วย แซ่ลิ้ม, ยวงบัปติสตา สมนึก-เซซีลีอา มณฑา-มารีอามักดาเลนา สนิท เจริญสุข, วิคตอเรีย ถมยา ไผ่งาม, ยอแซฟ สุเทพ มาตุกุล, ยากอบ โชติวิศิษฏ์ ประพิณวงศ์, เทเรซา ชรอยพร จันไกรผล, วิญญาณสมาชิกคณะอัศวินศีลมหาสนิท (KBS.) วัดสามเสน, วิญญาณในไฟชำระและวิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง

สุขสำราญ ครอบครัว วิศรุตาวงศ์

อุทิศ เปาโล ศิริ-มารีอา วิจิตร พีรมนตรี, มารีอา ชูชื่น ธนสมบูรณ์, ยอห์น บัปติสต์ ชุติพนธ์ ธนสมบูรณ์, เทเรซา นัฏ ยอดประเสริฐ, มีคาแอล พูนศักดิ์ รื่นหาญ, เปาลีนุส วิโรจน์-ลูซีอา อำภา รุจิพงศ์, มารีอา วัชรี วิทวัสพงศ์, มารีอา สมศรี-มารีอา สมฤดี ธวัชวงษ์, เยนอเวฟา เกิน มากสกุล, เรอเนย์ สมนึก เตมียะเสน, แบร์นาแด๊ต สมสมร ลวสุต, วิญญาณในไฟชำระ

ขอบคุณมากที่ติดตาม

____________________________________________

PLEASE JOIN

DAILY MASS & SUNDAY MASS

READ

DAILY GOSPEL OF THE LORD JESUS

with

DAILY COMMENTARY OF THE DAY

and

SAINTS OF THE DAY

ALSO READ

From

SAINT FRANCIS XAVIER NEWSLETTER IN THAI

NEWSLETTER IN THAI

THANK YOU

***********************************************

“This is my commandment:

love one another as I love you.”

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

THE LORD IS KIND AND MERCIFUL

########################

Here are the Catholic Ten Commandments:

 1. I am the LORD your God. You shall worship the Lord your God and Him only shall you serve.
 2. You shall not take the name of the Lord your God in vain.
 3. Remember to keep holy the Sabbath day.
 4. Honor your father and your mother.
 5. You shall not kill.
 6. You shall not commit adultery.
 7. You shall not steal.
 8. You shall not bear false witness against your neighbor.
 9. You shall not covet your neighbor’s wife.
 10. You shall not covet your neighbor’s goods.

From: beginningCatholic

###############################

BE MERCIFULL, O LORD,

FOR WE HAVE SINNED

__________________________________


6 August 2017. St. Francis Xavier Newsletter. ปีที่ 51 ฉบับที่ 32 วันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม 2017

St. Francis Xavier Church Newsletter.

ปีที่ 51 ฉบับที่ 32วันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม 2017

______________________________________

ฉลองพระเยซูเจ้าทรงประจักษ์พระวรกายต่อหน้าอัครสาวก

ปีที่ 51 ฉบับที่ 32 วันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม 2017

Jesus was transfigured before them; his face shone

like the sun and his clothes became white as light.

พลังอำนาจของการสวดภาวนา

    เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในเวลากลางคืน เมื่อพระเยซูเจ้าทรงพาอัครสาวกทั้งสาม เปโตร ยากอบ และยอห์น ไปกับพระองค์เพื่อไปสวดภาวนาดังที่เคยปฏิบัติมา

    ในครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันพระองค์ทรงพาพวกเขาทั้ง 3 ขึ้นไปบนภูเขา และภูเขาลูกนี้น่าจะเป็นภูเขาเฮอร์โมน หลายคนบอกว่าเป็นภูเขาทาร์บอร์ ซึ่งไม่น่าจะเป็นไปได้ เนื่องจากบนภูเขาทาร์บอร์ เป็นที่ตั้งของป้อมทหารและปราสาทใหญ่โต มีผู้คนพลุกพล่าน

    จุดประสงค์ของการขึ้นไปบนภูเขา ก็เพื่อไป สวดภาวนา ดูลูกา บทที่ 9 ข้อ 28 “หลังจากพระเยซูเจ้าตรัสเรื่องนี้ประมาณแปดวัน พระองค์ทรงพาเปโตร ยอห์น และยากอบขึ้นไปบนภูเขาเพื่ออธิษฐานภาวนา” การขึ้นไปสวดภาวนาบนภูเขาครั้งนี้เกิดขึ้น หลังจากที่พระองค์ทรงแจ้งให้บรรดาอัครสาวกได้รับทราบเป็นครั้งแรกว่า อีกไม่ช้าพระองค์จะต้องทรงรับความทุกข์ทรมานและความตายบนไม้กางเขน

    ขณะที่พระองค์ทรงแจ้งเรื่องนี้แก่บรรดาอัครสาวก จิตใจของพระองค์ก็เปี่ยมไปด้วยความหวาดกลัว และหวั่นไหวหดหู่ตามธรรมดาแบบมนุษย์ทั่ว ๆ ไป ที่รู้สึก เมื่อต้องเผชิญกับเหตุการณ์คอขาดบาดตาย

    การขึ้นไปภาวนาบนภูเขาในครั้งนี้ พระเยซูเจ้าต้องการความกระจ่างชัดถึงพระประสงค์ของพระบิดา และที่สำคัญสุดก็คือ พลังและกำลังใจที่พระองค์จะได้รับจากพระบิดาเพื่อจะได้สามารถปฏิบัติตามพระประสงค์นั้นให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

    นักบุญเทเรซา แห่งอาวีลา ได้อธิบายความหมายของการสวดภาวนา และพอที่จะสรุปเป็นแนวคิดสั้น ๆ ได้ดังนี้ “การสวดภาวนาไม่ใช่อะไรอื่นนอกจาก การทำให้องค์พระผู้เป็นเจ้าเสด็จเข้ามาสถิตประทับอยู่ในชีวิตของเรา และวิธีการก็คือ การสดับตรับฟังว่าพระเป็นเจ้าต้องการสิ่งใด และเราก็รับเอาสิ่งที่พระเป็นเจ้าต้องการ หรือมีพระประสงค์นั้นเพื่อนำไปปฏิบัติ

    และนี่คือสิ่งที่พระเยซูเจ้าทรงปฏิบัติบนภูเขาลูกนั้น

    น้ำพระทัย หรือพระประสงค์ของพระเป็นเจ้าคือชีวิตของพระเป็นเจ้า การรับน้ำพระทัยหรือพระประสงค์ของพระเจ้ามาไว้ในตัวเรา และนำไปปฏิบัติ มีพลังอำนาจในการเปลี่ยนแปลงชีวิต และการเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นผลมาจากการสถิตประทับของพระเป็นเจ้าในตัวผู้นั้น พระเยซูเจ้าเองเคยตรัสสอนไว้ในยอห์น บทที่ 14 ข้อ 23 ไว้ดังนี้ “ผู้ใดรักเรา ผู้นั้นจะปฏิบัติตามวาจาของเรา พระบิดาของเราจะทรงรักเขา พระบิดาจะเสด็จพร้อมกับเรามาหาเขา จะทรงพำนักอยู่กับเขา”

    หลังจากพระเยซูเจ้าได้รับทราบสิ่งที่พระบิดาต้องการแล้ว และน้อมรับเอาน้ำพระทัยและพระประสงค์นั้นด้วยความนอบน้อมเชื่อฟัง เพื่อนำไปปฏิบัติ สิ่งที่เกิดขึ้น ณ เวลานั้น ก็คือ “พระกายของพระองค์เริ่มเปลี่ยนไปต่อหน้าพวกเขา และพระพักตร์เปล่งรัศมีดุจดวงอาทิตย์ เสื้อผ้าที่พระองค์สวมใส่กลับมีสีขาวดุจแสงสว่าง…” ความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับตัวพระเยซูเจ้า กับหน้าตาและรูปร่างของพระองค์ ความเปลี่ยนแปลงยังแผ่อิทธิพลไปถึงเสื้อผ้าที่พระองค์สวมใส่ ดังนั้น ถ้าชีวิตของคน ๆ หนึ่งเปลี่ยนจากเลวเป็นดี ลองคิดดูว่า จะเกิดอะไรขึ้นกับบุคคลรอบข้าง

    ความนอบน้อมเชื่อฟังเปลี่ยนชีวิต และความนอบน้อมเชื่อฟังนี่แหละที่นักบุญเทเรซา แห่งอาวีลา เรียกว่า การสวดภาวนา

    ดังนั้น การสวดภาวนาก็คือการรับฟังพระเป็นเจ้า ว่าพระองค์ต้องการอะไรจากเรา และน้อมรับสิ่งที่พระเป็นเจ้าต้องการ หรือมีพระประสงค์นั้นไปปฏิบัติ และสิ่งที่ตามมาจากการสวดภาวนาดังกล่าวก็คือ ความเปลี่ยนแปลงของชีวิต ยังผลให้บุคคลรอบข้างเกิดความสุข “พระเจ้าข้า ที่นี่สบายน่าอยู่จริง ๆ …..” นี่คือคำพูดของนักบุญเปโตร

    ลงท้ายพระบิดาก็เสริมและสนับสนุนด้วยประโยคนี้ “ท่านผู้นี้เป็นบุตรสุดที่รักของเรา เราพึงพอใจยิ่งนัก จงฟัง (จงเชื่อฟัง) ท่านเถิด”

    แต่จะขอสรุปอีกนิดหนึ่งเรื่องความนอบน้อมเชื่อฟัง ความนอบน้อมเชื่อฟังไม่ใช่สิ่งที่จะปฏิบัติกันง่าย ๆ จะต้องค่อย ๆ ฝึกฝนทีละเล็กทีละน้อย และอีกสิ่งหนึ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ สำหรับความนอบน้อมเชื่อฟังก็คือ ชีวิตที่จะต้องเผชิญกับความเจ็บปวด อันเป็นผลจากความนอบน้อมเชื่อฟังนั้นเอง และนี่คือสิ่งที่พระเยซูเจ้าจะต้องเผชิญในเวลาอีกไม่ช้าไม่นานหลังจากนี้

                            สวัสดี

                                              คุณพ่อ สานิจ สถะวีระวงส์

_____________________________________

Taking the five loaves and the two fish, and looking up to heaven, he said the blessing,

broke the loaves, and gave them to the disciples, who in turn gave them to the crowds.

ขอเชิญสมาชิกคูร์ซิลโล วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์  ทุกท่าน

ร่วมประชุมประจำเดือน

ในวันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม 2560  เวลา 13.00 น.

ที่ห้องประชุมชั้นล่าง บ้านพระสงฆ์

____________________________________

When the disciples saw Jesus walking on the sea they were terrified.

“It is a ghost,” they said, and they cried out in fear.

_____________________________________

ประชาสัมพันธ์

 1. ประกาศงดมิสซา  พระสงฆ์เข้าเงียบประจำเดือน ที่บ้านผู้หว่าน สามพราน ในวันพุธที่ 9 – วันพฤหัสฯที่ 10 สิงหาคม ศกนี้  จึงของดมิสซา ตั้งแต่ค่ำวันพุธ จนถึงค่ำวันพฤหัสฯ  
 2. ขอเชิญร่วมโครงการรื้อฟื้นคู่แต่งงาน 25 ปี และ 50 ปี เขต 2

   ในวันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2560/2017

    ณ วัดแม่พระฟาติมา ดินแดง

– สำหรับคู่ 25 ปี แต่งงานปี พ.ศ. 2535/ค.ศ.1992

– สำหรับคู่ 50 ปี แต่งงานปี พ.ศ. 2510/ค.ศ.1967 หรือก่อน

   ท่านใดสนใจติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่สำนักงานวัด

 1. ขอเชิญพี่น้องร่วมพิธีบวชสังฆานุกร แต่งตั้งผู้ช่วยพิธีกรรม และผู้อ่านพระคัมภีร์  

   วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม ศกนี้ เวลา 10.00 น.

   ณ อาคารมารดาพระผู้ไถ่ สามเณราลัยแสงธรรม สามพราน

   โดย พระสังฆราช ยอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย

 1. ขอเชิญร่วมสมโภชแม่พระรับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ

   ในวันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม ศกนี้ เวลา 10.00 น. หลังพิธีมีแห่แม่พระ

__________________________

A Canaanite woman of that district came and called out,

“Have pity on me, Lord, Son of David! My daughter is tormented by a demon.”

มิสซาครบการจากไป 3 ปี (12 ส.ค.2014)

ของ คุณพ่อ เรอเน อองลี ออกุสต์ ยัง บริสซอง, MEP.

ในวันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2017

เวลา 19.00 น.

_________________________________________

“Whoever loves his life loses it, and whoever hates

his life in this world will preserve it for eternal life.”

ประกาศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

เรื่อง อนุญาตให้รับศีลบวชเป็นสังฆานุกร

โดยอนุญาตให้

    – สามเณร ดอมินิกโก ซาวีโอ อวิรุทธิ์ พันธ์ขาว    สัตบุรุษวัดนักบุญเปโตร สามพราน

    – สามเณร เปโตร กิตติศักดิ์ กิจสำเร็จ             สัตบุรุษวัดนักบุญยวงบัปติสตา เจ้าเจ็ด

รับศีลบวชเป็นสังฆานุกร

ในวันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม ค.ศ.2017   เวลา 10.00 น.

ณ อาคารมารดาพระผู้ไถ่ วิทยาลัยแสงธรรม สามพราน

__________________________________________

Jesus said to his disciples, “Whoever wishes to come after me

must deny himself, take up his cross, and follow me.

ขอขอบคุณ

บ้านเลขที่ 19 (สามเสน)           

    – สนับสนุนคลินิกสะมาริตัน        1,000        บาท

คุณทิพวรรณ เดชขำ

    – ทำบุญซ่อมแซมหลังคาวัด        2,000        บาท

    – สนับสนุนคลินิกสะมาริตัน        1,000        บาท

 

   ______________________________

บำรุงวัด

 1. ผู้ไม่ออกนาม            500        บาท
 2. คุณเจริญ – คุณมัทนา บุญครอง400        บาท
 3. เทเรซา มาลา จรุไพรวัลย์    200         บาท
 4. คุณอรรถพงษ์ เจริญสำราญ    100        บาท

___________________________________________

สภาภิบาลวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

สวัสดีค่ะพี่น้องที่รัก

การปฏิบัติตัวของบรรดาคริสตชนนั้น มีหลักหรือแนวทางอยู่ที่พระบัญญัติของพระเป็นเจ้า 10 ประการ

พระบัญญัติประการที่ 1 จงนมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าองค์เดียวของท่าน

    พระบัญญัติประการนี้ สั่้งให้คริสตชน กราบนมัสการพระเป็นเจ้าแต่ผู้เดียวเท่านั้น เรื่องที่เราต้องพิจารณาก็คือ ทำไมต้องนมัสการพระเป็นเจ้าแต่ผู้เดียว   คำตอบก็คือ  เพราะ

 • พระองค์ทรงเป็นพระผู้ทรงสรรพานุภาพ เป็นพระผู้สูงสุด
 • พระองค์ทรงเป็นผู้ยิ่งใหญ่ที่สุด หามีผู้ใดจะเทียบได้
 • พระองค์ทรงเป็นพระผู้สร้าง เป็นพระผู้ดูแล พระเป็นผู้ประทานรางวัล
 • พระองค์ทรงประทับอยู่ในตัวเรา ในวันที่เรารับศีลล้างบาปเป็นต้นมาไปจนชั่วชีวิตของเราในโลกนี้ ฯลฯ

ในพระบัญญัติประการที่ 1 นี้ ห้าม บรรดาคริสตชน หันไปเคารพ กราบไหว้ หรือนับถือผู้อื่นเสมอเหมือน หรือยิ่งใหญ่เท่าพระเจ้า ดังนั้น ใครก็ตามที่ฝ่าฝืนกระทำผิด จะต้องถูกลงโทษจากพระศาสนจักร เพราะ เป็นการขาดความเชื่อ ความไว้ใจและความรักในพระเป็นเจ้า นั่นเอง

  การกระทำผิดต่อพระบัญญัติประการที่ 1 นี้ จึงเห็นได้ในหลายรูปแบบคือ

①    การเพิกเฉย ไม่ปฏิบัติหน้าที่ ที่จะถวายนมัสการพระเจ้า ตัวอย่างเช่น ไม่สวดภาวนา ไม่รับศีลศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ (แก้บาป รับศีล) ขาดมิสซาโดยไม่มีเหตุผลจำเป็น เฉื่อยชา ขี้เกียจต่อการปฏิบัติกิจศรัทธาต่าง ๆ

②     การถือผิด ๆ จากความเชื่อ คือ การเชื่อว่า มีบุคคล หรือสรรพสิ่ง สรรพสัตว์บางอย่างมีฤทธิ์อำนาจเสมอเหมือนพระเจ้า เช่น เชื่อในหมอดู เชื่อเรื่องบุญกรรมวาสนา เชื่อเครื่องรางของขลัง เชื่อฝัน รวมไปถึงดูฤกษ์ดูยาม และเรื่องราวทำนองคาถาอาคมต่าง ๆ  ทั้งนี้ เพราะถ้าเรามีความเชื่อ ความวางใจในพระเป็นเจ้าอย่างแท้จริงแล้ว เราย่อมมั่นใจว่า ทุกอย่างนั้น อยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์ เป็นพระประสงค์ของพระองค์ทั้งสิ้น ไม่มีฤทธิ์อำนาจใด ๆ จะยิ่งใหญ่เท่าพระฤทธานุภาพของพระองค์

③     การทำร้าย หรือดูหมิ่นต่อบุคคล สถานที่ หรือวัตถุที่ได้รับการเสกถวายแด่พระเจ้าแล้วด้วย

อันได้แก่ พระสงฆ์ นักบวช วัด สุสาน รูปพระ รูปแม่พระ รูปนักบุญต่าง ๆ เป็นต้น เพราะหมายถึง การขาดความเชื่อ ความเคารพต่อพระเจ้าด้วยเช่นกัน

      (จากหลักธรรมคำสอนคาทอลิก)

“กรุณาติดตามตอนต่อไปในสัปดาห์หน้าค่ะ”

_______________________________

“Lord, have pity on my son, for he is a lunatic and

suffers severely; often he falls into fire, and often into water.”

_______________________________________________

The Transfiguration of the Lord – Feast

6 August 2017

The Transfiguration of the Lord –

Feast

มิสซาประจำสัปดาห์

จันทร์ที่ 7

06.00 น.

19.00 น.

น.ซิกส์โต ที่ 2 พระสันตะปาปาและเพื่อนมรณสักขี  น.กาเยตาน พระสงฆ์

อุทิศ วิญญาณครอบครัว “อาภรณ์รัตน์”, เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุลเปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, อากาทา เง็ก แซ่กัง, เปโตร เฮี่ยงลี่ แซ่อุน, เทเรซา หลู แซ่ตั้ง, ยอแซฟ ซั่งเจี่ย แซ่โจว, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, ฟรังซิสโก สุทธิ ชลหาญ, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอา บรรจง สถิตย์ถาวร, ฟรังซิสโก ชอบ-มารีอา ประสาร มณีน้อย, ฟรังซีสโก ปรีชา-มารีอา อำพัน กานตานนท์, เปาโล เสงี่ยม-เอลีซาเบธ จ่อน แววเกกี, มารีอา ฉลวย-เปโตร อดิศักดิ์ ศรีประทุม, อันเดร สละ โรจนะเสน, ยอแซฟ ชาญ สงวนบุญ, Cohrado Alcasid, วิญญาณในไฟชำระ

อังคารที่ 8

06.00 น.

19.00 น.

ระลึกถึง น.โดมินิก พระสงฆ์

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ ประมวล ชลหาญ, เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุลเปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, นายเขียน-นางขวัญเมือง ศรีจันทรา, อันตน กรุง-มารีอา ย่าง สังขรัตน์, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร, ครบรอบวันเกิด คุณกมลทิพย์ ทวีธรรมสถิตย์ อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค,มารีอา พิศมัย เล่ห์มงคล, อันเดร ซ้าง กิจสำเร็จ, นิโคลัส พิทักษ์ เลิศยุทธศิลป์, มารีอา ซ้วน เกตุเวช, ยอแซฟ ชาญ สงวนบุญ, วิญญาณในไฟชำระ

พุธที่ 9

06.00 น.

19.00 น.

น.เทเรซา เบเนติกตา แห่งไม้กางเขน พรหมจารีและมรณสักขี

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร, วันเกิด เทเรซา ธิดา ทับละม่อม

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุลเปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, มัทเธว จเร โชติพงศ์, อันนา เพียงเดือน กระทอง, ยุสตินา สมาน-ฮังรีแอตตา จันทรัตน์ สมบัติเจริญ, ยวง ประยูร-มารีอา ชั้น จิตตอำไพ, อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ยวงบัปติสตา พึงใจ-อากาทา จำปา ไกรบุญ, มารีอา สุชาดา กัณหะสิริ, ราฟาแอล ชรื่น ฤกษ์พิไชย, ฟรังซิสโก นพรัตน์ เกตุเวช, ยอแซฟ ชาญ สงวนบุญ, วิญญาณในไฟชำระ

งดมิสซา

พฤหัสฯที่ 10

06.00 น.

19.00 น.

ฉลอง น.ลอเรนซ์ สังฆานุกรและมรณสักขี

งดมิสซา

งดมิสซา

ศุกร์ที่ 11

06.00 น.

19.00 น.

ระลึกถึง น.กลารา พรหมจารี

สุขสำราญ ออกัสติน ศรินทร์, ออกัสติน ศศินทร์

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุลเปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, ยวงบัปติสตา ชุน-มารีอา หวุน-มารีอา ทองสุข ธาดาประสิทธิ์, อันนา มะลิ จึงประไพ, มารีอามักดาเลนา ศรีเมือง ธูปหอม, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เปาโล พลตรี สง่า-อันนา วิเชียร วิลัยทอง, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, ยอแซฟ พงศ์ พงศ์วิวัฒน์, มาร์ตินา บุญทัย พงศ์วิวัฒน์,มารีอา ยึด ฤกษ์พิชัย, นายนิมิต ครรชิตธนบดี-ก่อก่อ, โรซา ไอซิม แซ่อึ้ง (ครบรอบวันเสียชีวิต), ยอแซฟ ชาญ สงวนบุญ, มารีอามักดาเลนา เบ็ญจมาศ ตรีธารา, วิญญาณในไฟชำระ

เสาร์ที่ 12

06.00 น.

19.00 น.

น.ฌาน ฟรังซัวส์ เดอ ชังตาล นักบวช

อุทิศ คุณพ่อ เรอเน บริสซอง (ครบรอบการจากไป 3 ปี), เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, ดอมินิโก อุไร-โรซา เสนอ ศรีบุญเลิศ, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุลเปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, อันนา กาญจนา ธีรวิฑูร, เปโตร ธีระ ธีรวิฑูร, อันตน ชัยยศ ธีรวิฑูร, ยอแซฟ ชัยยุทธิ์ ธีรวิฑูร, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, มารีอา ยินดี ธาราวร, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, เทเรซา ทิพพาพันธ์ โพธิสิทธิพร, มารีอา ประกอบกุล ทองอ่อน

อุทิศ คุณพ่อ เรอเน บริสซอง (ครบรอบการจากไป 3 ปี), อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ยอแซฟ หมอวาศ-มารีอา สุด ประดิษฐ์จุสิน, ยอแซฟ วิณิน-มารีอา ชลูด พันธุมจินดา, ยอแซฟ พิพัฒน์-เฮเลนา อุไรลักษณ์ อิศรภักดี, มารีอามักดาเลนา ประสพศรี พันธุมจินดา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, มีคาแอล ประสิทธิ์-เอลิซาเบท ประทุม สิทธิ, เปโตร พงษ์ศักดิ์ สิทธิ, วิญญาณญาติพี่น้องตระกูล “ชนวัฒน์”, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เปโตร จำนงค์-นางมันทนา งามศิริจิตต์, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา,นิโคลัส วีรวัฒน์ รุธิรกนก, ยวงบัปติสตา เมธี อาภรณ์รัตน์, ยอแซฟ ประสิทธิ์-มารีอา สุนี เอกะสิงห์, มารีอา สร้อย โรจนะเสน,ยอแซฟ สมัย-เทเรซา อภิรมย์ ยินดีธรรม, มารีอา นฤมล วงศ์ศิริ, ยอแซฟ ชาญ สงวนบุญ, ยอแซฟ เยือง ยังนึก, อันนา สมบูรณ์ ยังนึก, เปาโล สิบโท สุนิต กันโรคา, สมัย พันธุมจินดา, ยอแซฟ วิชัย ตรีธารา, วิญญาณในไฟชำระ

อาทิตย์ที่ 13

06.30 น.

08.30 น.

10.00 น.

16.00 น.

อาทิตย์ที่ 19 เทศกาลธรรมดา

สุขสำราญ เซซีลีอา ไพลิน กายสุต และครอบครัว

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ พยุง-มารีอา อุทัย เอียงผาสุก, ลูซีอา อำภา-ด.ช.ไชยนันท์ รุจิพงศ์, เปโตร ประวิทย์-มารีอา วัชรี วิทวัสพงศ์, มัทธิว สง่า-อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ฟรังซีสโก เฉลิมพล-ยอแซฟ เฉลิมชัย-เปาโล เฉลิมชาติ แววเกกี, ร็อค เมือง-มารีอา กุหลาบ ดีสุดจิต,โทมา ขุนพิลาศ-มารีอา สวน กายสุต, เปาโล สุดใจ กายสุต, เปาโล ไพศาล ดีสุดจิต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, อันนา นัชรี มั่นศิล, มารีอา นันทนา กิจเกษสุวรรณ, เปโตร ราศรี-เทเรซา ฉอ้อน ทิวไผ่งาม, เปโตร ทวี ทิวไผ่งาม, มารีอา สุวพีร์ (เยาวสังข์) เตชะเสน, ฟรังซีสโก สุมิตร ศรจิตติ, ฟรังซีสโก สมพล ศุระศรางค์, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, มารีอา โสภาวรรณ-มารีอา สินี จันสวัสดิ์, อันนา กาญจนา ธีรวิฑูร, เปโตร ธีระ ธีรวิฑูร, อันตน ชัยยศ ธีรวิฑูร, ยอแซฟ ชัยยุทธิ์ ธีรวิฑูร, ฟรังซิสโก สุทธิ-มารีอา สมร ชลหาญ, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ สัตบุรุษทุกครอบครัว

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, มีคาแอล พรพล พัธนพันธุ์, อากาทา พิลาวัลย์ ตรีมานคา และครอบครัว, เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, ครอบครัว อมรสิริสมบูรณ์, ครอบครัว มาตุกุล, ครอบครัว นวลผจง-สมโภชน์ คงเสรี, คุณแม่มารีอา พยุง จันทรกานต์, ครอบครัว เปโตร จตุฤทธิ์ จันทรกานต์, ครอบครัว สุขยศ, ครอบครัว เทพพิทักษ์, ยอแซฟ อรรถสิทธิ์ เทพพิทักษ์, มารีอา ผกาวัลย์ จรุไพรวัลย์, นายเริงฤทธิ์ ทองประดิษฐ์, ครอบครัว หอมประทุม, อันนา นิภา หอมประทุม,มารีอา ปรินดา จรุไพรวัลย์, มาตินนา สมฤดี ไวกาสี, มารีอา วิภาดา-แมรี่แอนด์ มารีพร ลิ้มสุธาโภชน์, อันน สมพร และครอบครัว, มารีอามักดาเลนา ปริญาพัชญ์ อนันต์โชติภักดี, ลูซีอา ภารดี มีสมสังข์, ครอบครัว ปีเตอร์ สุนทร ปานฟัก, ประสิทธิ์-มารีอา นุชนาถ-กฤต กิจวิวัฒนการ, แม่เสาวนีย์ เลาหไทยมงคล, มารีอา ปัณฑา-มารีอา เปี่ยมขวัญ ปัณฑวังกูร, มารีอา ธันยพร ศศิสุวรรณ และครอบครัว, ยอแซฟ สุชารีย์ แสงหาญ และครอบครัว, นางฟูจิตต์ ณ บางช้าง, นายพิทูร สุวรรณชัย, เทเรซา มณี โรจนะเสน, ฟรังซิสเซเวียร์ ประเทือง โรจนะเสน, อักแนส สุภาภรณ์ รักผกาวงศ์, เทเรซา พรไพลิน รักผกาวงศ์, มารีอา พรพนิต รักผกาวงศ์, มารีอา กัลยา โรจนะเสน, อักแนส ไพศรี สงวนแก้ว, โมทนาคุณพระโต, โมทนาคุณแม่พระ

อุทิศ เรย์มองด์ ธานี ลวสุต, ครอบครัว ชื่นพุฒิ, อันนา สำรวม ชื่นพุฒิ, มารีอา ปิยะสุทธิ์ ใจสวัสดิ์ (ชื่นพุฒิ), มารีอา แผ้ว เทียนจุ้ย, นายชมภู เศรษฐกาญจน์, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, ยอแซฟ วิสิษฐ์-มาร์ธา สุดจิต มัจฉาชีพ, ฟรังซีสโก วิกรานต์ มีเฟื่องศาสตร์, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, โจเซฟ สุวิชากร ชินะผา, ยอแซฟ ประนิม ตรีมานคา, มารีอา เสรี ตรีมานคา, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุลเปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, เปโตร ศรีมงคล-เทเรซา เฉลา เพ็ญไพจิตร, ยอแซฟ ธนพันธ์ เพ็ญไพจิตร, ยวง หล่อติ๊ด-มารีอา โซวม่วย, มารีอา ปุ้ยเจ้-มารีอา ป้อฮุ้น, อันเดร สมจิตร-ยอแซฟ สุรศักดิ์ มีขันทอง, มารีอามักดาเลนา วาณี-ฟรังซิสโก วุฒิชัย ชลธี, แบร์นาแด๊ต สมสมร ลวสุต, เอลีซาแบธ สละ ชมไพศาล, นิโคลัส พสิษฐ์-คุณพ่อ บริบูรณ์ จันทรกานต์ และญาติมิตรผู้ล่วงลับ, มารีอา อังเยลา ผ่องศรี เมฆสุวรรณ, คาโลโร หลุย-มาร์ธา พลอย กรรณิการ์, เปโตร สนั่น กันโรคา, มาติโน เรือง พนมอุปถัมภ์, ยอแซฟ ทองแดง พนมอุปถัมภ์, มารีอา แพงศรี พนมอุปถัมภ์, อันนา ศิริพร พนมอุปถัมภ์, อันนา เพ็ญศรี พนมอุปถัมภ์,ยอแซฟ สำอางค์-มารีอา กุหลาบ-เปโตร สนั่น-เปโตร ทวีป หอมประทุม, ตาสาย-ยายจำเนียร ปทุมแก้ว, อัมพร สำราญทรัพย์, ปราโมทย์ ปทุมแก้ว, สุบิน ปทุมแก้ว, เทเรซา วารินทร์ ศรีสมพงษ์, ยอแซฟ สวัสดิ์ พลอยจินดา, โทมัส มะกอก โรจนะเสน, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม,”, มาเรีย สุพรรณี จันทรสันติ, มารีอา สุวพีร์ (เยาวสังข์) เตชะเสน, ยวงบัปติสตา ธวัช โคกพูน, ยอแซฟ ชาญ สงวนบุญ, วิญญาณ ตระกูล “สกุลทอง, ยอแซฟ จุลพงษ์ สุขในมณี, เซซีลีอา แฉล้ม อรรถเอี่ยม, มารีอา เล็ก สุวรรณทาน, เปาโล ปลื้ม สุวรรณทาน, เปโตร อำนวย สังขรัตน์, เทเรซา บุญยัง สังขรัตน์, เปโตร จำรัส หัวใจ, มารีอา กิมกี สุวรรณธาร, มารีอา รัศมี กิจสำเร็จ,มารีอา ฉลวย ศรีประทุม, ฟรังซิสโก ยวง ผิวเกลี้ยง, เทเรซา เกษมศรี ผิวเกลี้ยง, น.ส.แป้น จุลสุคนธ์, เทเรซา เทรัตน์ ประกอบกิจ, ดอมินิก ปรีชา ประกอบกิจ, ซิสเตอร์ เทเรซา อันนา พวงน้อย ตรีมรรคา, ยอแซฟ พล.ต.ท.สุพจน์-นางอมรา-พล.ต.ต.ทวี ณ บางช้าง, อันนา พารา-ลูซีอา สาคร, มารีอา รอน-ฟรังซิสโก ถม สังขรัตน์, นายเซียะ แซ่เอ็ง, เปาโล วันชัย หล่อวัฒนศิริกุล, พ่อธง เลาหไทยมงคล, บรรพบุรุษครอบครัว กิจวิวัฒนการ และเลาหไทยมงคล, สินธุ ล้อสีทอง, สมเกียรติ แซ่โง้ว, มารีอา ยอแซฟ สมชาย ยันต์เจริญ, ซูซานนา ชูวัลย์ รัศมิมาน, ฟรังซิสเซเวียร์ วิรัช-ยอแซฟ สมชัย อินทรสุขสันติ, ยอแซฟ สุรพล เพิ่มพูลบวร, ยอแซฟ จินดา จินตนเสรี, มารีอามักดาเลนา ทัศนีย์ จินตนเสรี, เปโตร เปาโล นายแพทย์ เจริญทัศน์ จินตนเสรี, โทมัส ประสงค์ ลิมปิชัย, นายสุทธิกุล เจียรสุุทธิกุล (หรั่ง), ฟรังซิสโก สัมพันธ์ สอนเทพ, ยวงบัปติสตา สมนึก-เซซีลีอา มณฑา-มารีอามักดาเลนา สนิท เจริญสุข, วิคตอเรีย ถมยา ไผ่งาม, ยอแซฟ สุเทพ มาตุกุล, ยากอบ โชติวิศิษฏ์ ประพิณวงศ์, วิญญาณในไฟชำระและวิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง

อุทิศ เปาโล ศิริ-มารีอา วิจิตร พีรมนตรี, มารีอา ชูชื่น ธนสมบูรณ์, ยอห์น บัปติสต์ ชุติพนธ์ ธนสมบูรณ์, เทเรซา นัฏ ยอดประเสริฐ,เปโตร อำนวย-เทเรซา บุญยัง สังขรัตน์, อันนา ซอย-ยอแซฟ มานิตย์ รอดเสียงล้ำ, เปาลีนุส วิโรจน์-ลูซีอา อำภา รุจิพงศ์, มารีอา วัชรี วิทวัสพงศ์, มีคาแอล พูนศักดิ์ รื่นหาญ, ยอแซฟ อโนชา ทิพย์วรรณ, อัลแซลโม สมพงษ์ ลวสุต, เซลาสแตงค์ เสริมศักดิ์ ลวสุต, แบร์นาแด๊ต สมสมร ลวสุต, วิญญาณในไฟชำระ

 

ขอขอบคุณมากที่ติดตามครับ

__________________________________________________

PLEASE JOIN

DAILY MASS & SUNDAY MASS

READ

DAILY GOSPEL OF THE LORD JESUS

with

DAILY COMMENTARY OF THE DAY

and

SAINTS OF THE DAY

ALSO READ

From

SAINT FRANCIS XAVIER NEWSLETTER IN THAI

NEWSLETTER IN THAI

THANK YOU

***********************************************

“This is my commandment:

love one another as I love you.”

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

THE LORD IS KIND AND MERCIFUL

########################

Here are the Catholic Ten Commandments:

 1. I am the LORD your God. You shall worship the Lord your God and Him only shall you serve.
 2. You shall not take the name of the Lord your God in vain.
 3. Remember to keep holy the Sabbath day.
 4. Honor your father and your mother.
 5. You shall not kill.
 6. You shall not commit adultery.
 7. You shall not steal.
 8. You shall not bear false witness against your neighbor.
 9. You shall not covet your neighbor’s wife.
 10. You shall not covet your neighbor’s goods.

From: beginningCatholic

###############################

 


30 July 2017. St. Francis Xavier Newsletter. ปีที่ 51 ฉบับที่ 31 วันอาทิตย์ที่ 30 กรกฎาคม 2017

St. Francis Xavier Church Newsletter.

ปีที่ 51 ฉบับที่ 31วันอาทิตย์ที่ 30 กรกฏาคม 2017

______________________________

อาทิตย์ที่ 17 เทศกาลธรรมดา

ปีที่ 51 ฉบับที่ 31 วันอาทิตย์ที่ 30 กรกฎาคม 2017

The kingdom of heaven is like a merchant searching for fine pearls.

When he finds a pearl of great price, he goes and sells all that he has and buys it”.

อาทิตย์ที่ 17 เทศกาลธรรมดา

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า มีการค้นพบสมบัติที่เต็มไปด้วยทองคำ เพชรและอัญมณี จำนวนมากซุกซ่อนอยู่ในห้องลับใต้ดินภายในวัดศรีปัทมนาภะสวามี วัดฮินดูเก่าแก่แห่งหนึ่งสมัยศตวรรษที่ 16 ในเมืองตริวันดรัม รัฐแคราล่า ทางตอนใต้ของอินเดีย เบื้องต้นคาดว่าทรัพย์สมบัติทั้งหมดที่ค้นพบจะมีมูลค่าไม่ต่ำกว่า 14,000 ล้านปอนด์หรือราว 687,080 ล้านบาท

ยังไม่สามารถบอกได้ว่า ทรัพย์สมบัติเหล่านี้เป็นกรรมสิทธิ์ของใคร แม้จะพบเหรียญกษาปณ์ของบริษัท “อินเดียตะวันออก” (East India Company) ของอังกฤษที่เคยผูกขาดการค้าในดินแดนแถบนี้รวมอยู่ด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านโบราณคดีคาดว่า ทรัพย์สมบัติที่ค้นพบอาจเป็นของบรรดาทายาทของ “มหาราชา” พระองค์หนึ่งที่เคยมีอำนาจเหนือพื้นที่บริเวณนี้ในอดีต

ในพระวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าทรงตรัสถึงเรื่องในลักษณะเดียวกัน “ขุมทรัพย์ที่ซ่อนอยู่ในทุ่งนา” และ “ไข่มุกเม็ดงาม” เนื่องจากดินแดนปาเลสไตน์สมัยนั้นอยู่ในภาวะสงคราม การซ่อนของมีค่าไว้ใต้ดินจึงเป็นเรื่องธรรมดาที่สุด จนถึงกับมีคำกล่าวที่ว่า “พื้นดินเป็นที่เก็บเงินที่ปลอดภัยเพียงที่เดียวเท่านั้น” อีกทั้ง “ไข่มุก” เป็นสิ่งที่คนทั่วไปหลงใหล มิใช่เพราะเป็นสิ่งที่มีราคาแต่เป็นความสวยงามของมัน และเมื่อได้จับต้องเป็นเจ้าของจะรู้สึกปีติยินดี กฎหมายทัลมุด (Talmud) ของยิวกล่าวถึงไข่มุกว่า มีราคายิ่งกว่าสิ่งใด

คำอุปมาในพระวรสารวันนี้ บอกให้เราทราบถึงอาณาจักรของพระเจ้าและความชื่นชมยินดีเมื่อใครคนหนึ่งได้ครอบครองเป็นเจ้าของ คำอุปมาเรื่องขุมทรัพย์ที่ซ่อนอยู่ในทุ่งนาและไข่มุกเม็ดงาม มีความแตกต่างและความสอดคล้องกัน ในกรณีของคนที่พบขุมทรัพย์นั้นเป็นเรื่องบังเอิญ ส่วนพ่อค้าที่พบไข่มุกนั้นต้องใช้เวลาแสวงหาตลอดชีวิต การค้นพบอาณาจักรของพระเจ้าจึงเป็นได้ทั้งเรื่องบังเอิญ หรือต้องแสวงหาตลอดชีวิต

พระเยซูเจ้าเสด็จมาเพื่อประกาศอาณาจักรของพระเจ้าในโลก “เวลาที่กำหนดไว้มาถึงแล้ว พระอาณาจักรของพระเจ้าอยู่ใกล้แล้ว จงกลับใจและเชื่อข่าวดีเถิด” (มก 1:15) พระองค์เสด็จไปทั่วแคว้นกาลิลีเพื่อประกาศเรื่องพระอาณาจักร (มธ 4:23) แต่อาณาจักรของพระเจ้าแตกต่างจากอาณาจักรของโลกนี้ อาณาจักรของพระเจ้าเป็นธรรมล้ำลึกที่แสดงถึงการปกครองของพระเจ้าในโลก และการประทับอยู่ของพระองค์ในหัวใจ ในชีวิต ในบ้าน ในสังคม และในโลกของเรา

อาณาจักรของพระเจ้าจึงมีคุณค่าเหนือสิ่งอื่นใด เพื่อจะครอบครองอาณาจักรนี้ต้องละทิ้งทุกสิ่ง ชายที่พบขุมทรัพย์ในทุ่งนาและพ่อค้าที่พบไข่มุกเม็ดงาม รีบกลับไปขายทุกสิ่งที่มีเพื่อซื้อที่นาและไข่มุกเม็ดนั้น ใครที่แสวงหาและปรารถนาขุมทรัพย์แห่งอาณาจักรของพระเจ้า จะพบกับความยินดีอย่าง

พี่น้องที่รัก คำอุปมาที่พระเยซูเจ้าเล่าในพระวรสารบอกให้เราทราบว่า ไม่มีสิ่งไหนในโลกที่จะมีค่าและสำคัญมากไปกว่าอาณาจักรของพระเจ้า ซึ่งเป็นอาณาจักรแห่งความจริงและชีวิต อาณาจักรแห่งความศักดิ์สิทธิ์และพระหรรษทาน อาณาจักรแห่งความเมตตากรุณาและยุติธรรม อาณาจักรแห่งความรักและสันติสุข พระเยซูเจ้าทรงเชื้อเชิญเราให้สร้างพระอาณาจักรและแสวงหาการประทับอยู่ของพระองค์ ซึ่งเป็นสิ่งที่สูงค่าและจะไม่มีวันสูญเสียไป

อาณาจักรของพระเจ้าสามารถเห็นได้อย่างเด่นชัดในพระบุคคลของพระเยซูเจ้า บุตรของพระเจ้าที่เสด็จมาเพื่อ “รับใช้ผู้อื่นและมอบชีวิตของตนเป็นสินไถ่เพื่อมวลมนุษย์ (มก 10:45) พระองค์ทรงท้าทายและมอบแบบอย่างนี้แก่เราบนไม้กางเขน  ประการสำคัญ อาณาจักรของพระเจ้าเริ่มแล้วตั้งแต่ในโลกนี้ ในเวลาที่เราดำเนินชีวิตในความรักต่อกันและให้อภัยความผิดของกันและกัน

                        คุณพ่อ ดิษพล รุ่งโรจน์วรวัฒนา

_______________________________

“The kingdom of heaven is like yeast that a woman took and mixed

with three measures of wheat flour until the whole batch was leavened.”

ขอขอบคุณ    เทเรซา มาลา จรุไพรวัลย์

        บำรุงวัด      400     บาท

_________________________________

“Explain to us the parable of the weeds in the field.”

ประกาศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

เรื่อง อนุญาตให้รับศีลบวชเป็นสังฆานุกร

โดยอนุญาตให้

    – สามเณร ดอมินิกโก ซาวีโอ อวิรุทธิ์ พันธ์ขาว    สัตบุรุษวัดนักบุญเปโตร สามพราน

    – สามเณร เปโตร กิตติศักดิ์ กิจสำเร็จ             สัตบุรุษวัดนักบุญยวงบัปติสตา เจ้าเจ็ด

รับศีลบวชเป็นสังฆานุกร

ในวันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม ค.ศ.2017   เวลา 10.00 น.

ณ อาคารมารดาพระผู้ไถ่ วิทยาลัยแสงธรรม สามพราน

__________________________________

สภาภิบาลวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

สวัสดีค่ะพี่น้องที่รัก

บอกเรื่องพระคริสต์

 •      ชีวิตเรา  ทุกคนนั้น  เหลือน้อยนิด ฉันขอบอก  เรื่องพระคริสต์  มายังท่าน

เราคนบาป  ท่านทรงช่วย  ด้วยชีวัน        ยอมหลั่งเลือด  พระองค์นั้น  นองแผ่นดิน

 •      ก่อนจากลา  โลกลับ  ไม่เห็นร่าง ยังทรงสร้าง  สาวกไว้  แทนองค์ท่าน

เพื่อมอบกาย  และโลหิต  เลี้ยงวิญญาณ         เป็นอาหาร  คริสตชนรอด  และปลอดภัย

 •       เมื่อถึงวัน  สุดท้าย  แห่งชีวิต เราจะได้  แนบสนิท  กับองค์ท่าน

พาเราไป  สู่สวรรค์  พร้อมพร้อมกัน         นามเยซู  ไพเราะนั้น  จำไว้เอย

ถึงเวลาต้องตัดสินใจเลือกกันได้แล้วเพื่อน ๆ ที่รัก

❀ ไปร่วมพิธีมิสซาวันอาทิตย์ให้ทันจะได้อะไร ❀

① เมื่อขบวนแห่เข้ามายังพระแท่นบูชา        + เราจะได้ร่วมขับร้องเพลงต้อนรับผู้แทนองค์พระ                              คริสตเจ้า (พระสงฆ์)

+ เราจะได้ร่วมพิธีสำนึกผิดร่วมกับพระสงฆ์ กล่าว                              ขอขมาโทษพระเป็นเจ้า

② เมื่ออ่านบทอ่านจากพระคัมภีร์        + เราจะได้นำพระวาจานั้นไปเป็นหลักในการ

และฟังบทเทศน์จากพระสงฆ์                      ดำเนินชีวิตประจำวัน (ถือว่าเป็นส่วนสำคัญ)

③ ประธานพิธีจะทำการถวายบูชา

ต่อด้วยบทขอบพระคุณ และเสกศีล

(ถือเป็นส่วนสำคัญที่สุดของบูชามิสซา)         เราได้ร่วมจิตร่วมใจ ตอบรับ และขับร้องเพลง

เป็นการอัญเชิญองค์พระเยซูคริสตเจ้า    สรรเสริญพระเป็นเจ้าร่วมไปด้วยกับพระสงฆ์

เสด็จลงมาประทับอยู่กับเรา ภายใต้

     รูปปรากฏของปังและเหล้าองุ่น

④ รับศีลมหาสนิท    + เราได้สวดบทข้าแต่พระบิดา ซึ่งเป็นบทสวดที่พระเยซูคริสต์ทรงสอนไว้

+ เราได้ออกไปรับพระกายขององค์พระคริสตเจ้า

⑤ พระสงฆ์อวยพร    + เราได้รับพระพรที่ร่วมกันวอนขอต่อพระเป็นเจ้าอย่างเต็มเปี่ยม

+ เราได้ร่วมร้องเพลง ปิด พิธีมิสซาอย่างสง่า

    มุมชวนคิด

 • หากพี่น้องไปวัดไม่ทัน พี่น้องจะไม่ได้อะไรบ้าง? คิดดูดีๆ
 • ยิ่งถ้าไปตอนรับศีลมหาสนิทเท่านั้น ถือว่า พี่น้องขาดมิสซาวันอาทิตย์ด้วยนะคะ

   พี่น้องคริสตชนที่รัก จงอดทน ต่อการถูกผจญล่อลวง

 • เขารับศีลกัน ฉันไม่ได้รับนี่ เดินออกจากวัดดีกว่า (อดทนให้ได้นะคนดี)
 • ฉันรู้สึกร้อนรุ่ม ทุรนทุราย อึดอัดเมื่อเข้าร่วมมิสซา (ขอพระให้ช่วยเรา)
 • ใจฉันสั่งให้หยิบมือถือขึ้นมา เล่นโน่นเล่นนี่ (สู้กับผีซิคะ และเอาชนะมันให้ได้ ให้ปีศาจแพ้เราไปเลย)

Jesus said to his disciples: “The Kingdom of heaven is

like a treasure buried in a field

ประชาสัมพันธ์

 1. ส่งศีลศุกร์ต้นเดือน

    พระสงฆ์จะไปเยี่ยมและส่งศีลฯ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย

    ในวันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม ศกนี้

 1.  พิธีล้างบาปเด็ก (เดือนสิงหาคม)

    วันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม ศกนี้ ในมิสซารอบ 10.00 น.

    พี่น้องแจ้งความประสงค์ได้ที่เจ้าหน้าที่วัด

 1. ขอเชิญร่วมโครงการรื้อฟื้นคู่แต่งงาน 25 ปี และ 50 ปี เขต 2

   ในวันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2560/2017

    ณ วัดแม่พระฟาติมา ดินแดง

– สำหรับคู่ 25 ปี แต่งงานปี พ.ศ. 2535/ค.ศ.1992

– สำหรับคู่ 50 ปี แต่งงานปี พ.ศ. 2510/ค.ศ.1967 หรือก่อน

   ท่านใดสนใจติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่สำนักงานวัด

 1. ขอเชิญพี่น้องร่วมพิธีบวชสังฆานุกร แต่งตั้งผู้ช่วยพิธีกรรม และผู้อ่านพระคัมภีร์

   วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม ศกนี้ เวลา 10.00 น.

   ณ อาคารมารดาพระผู้ไถ่ สามเณราลัยแสงธรรม สามพราน

   โดย พระสังฆราช ยอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย

____________________________________

Jesus said to the disciples: “The Kingdom of heaven is like a net

thrown into the sea, which collects fish of every kind.

_____________________________________

มิสซาประจำสัปดาห์

จันทร์ที่ 31

06.00 น.

19.00 น.

ระลึกถึง น.อิกญาซีโอ เด โลโยลา พระสงฆ์

อุทิศ วิญญาณครอบครัว “อาภรณ์รัตน์”, เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, อันนา จินดา จำนงค์พรต, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุลเปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, อากาทา เง็ก แซ่กัง, ยอแซฟ หงวนจั้ว-มารีอา ไส้เง็ก แซ่ลี้, เปโตร ยิ่มลี้ แซ่อุน, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร, คล้ายวันเกิด คาทารีนา แห่งซีเอนา แฟนซี และครอบครัว,

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอา บรรจง สถิตย์ถาวร, ฟรังซิสโก ชอบ-มารีอา ประสาร มณีน้อย, ฟรังซีสโก ปรีชา-มารีอา อำพัน กานตานนท์, เปาโล เสงี่ยม-เอลีซาเบธ จ่อน แววเกกี, มารีอา ฉลวย-เปโตร อดิศักดิ์ ศรีประทุม, ยวงบัปติสตา นพศักดิ์ นพประไพ, เปโตร สำราญ เศรษฐเสรี, ยอแซฟ รัตน์ มาลาวาลย์, ยอแซฟ นิพนธ์ พันธ์เจริญ, อันเดร สละ โรจนะเสน, เปโตร ประพล โรจนะเสน, ยอแซฟ ประพันธ์ โรจนะเสน, ยอแซฟ ชาญ สงวนบุญ (ครบรอบ 13 ปี), วิญญาณในไฟชำระ

อังคารที่ 1

06.00 น.

19.00 น.

ระลึกถึง น.อัลฟอนโซ มารีย์ เด ลิกวอรี พระสังฆราชและนักปราชญ์แห่งพระศาสนจักร

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ ประมวล ชลหาญ, เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุลเปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, นายเขียน-นางขวัญเมือง ศรีจันทรา, ยวง ประยูร-มารีอา ชั้น จิตตอำไพ, อันตน กรุง-มารีอา ย่าง สังขรัตน์, นางนิตยา-นายประชุม กาญจนวรกุล, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค,มารีอา พิศมัย เล่ห์มงคล, อันเดร ซ้าง กิจสำเร็จ, มาร์ธา ดาง อุปพันธุ์, มารีอา ซึ้ง, มารีอา กิม เศรษฐเสรี, เปโตร สว่าง โชติเรืองศรี,ยอแซฟ วิเชียร-ธนพร ตรีธารา, คาทารีนา พลอย กิจสำเร็จ, โทมัส มะกอก โรจนะเสน, เปโตร ประพล โรจนะเสน, ยอแซฟ ประพันธ์ โรจนะเสน, ยอแซฟ ชาญ สงวนบุญ, วิญญาณในไฟชำระ

“A prophet is not without honor except in his native place

and in his own house.”

พุธที่ 2

06.00 น.

19.00 น.

น.เอวเซบิโอ แห่งแวร์แชลลี พระสังฆราช

น.เปโตร ยูเลียน ไรมาร์ด พระสงฆ์

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุลเปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, มัทเธว จเร โชติพงศ์, มารีอา ลับ สงวนเต็ง, เปโตร เสถียร ฤกษ์โสภา, อันนา เพียงเดือน กระทอง, มารีอามักดาเลนา อุดมสิน วันชูเพลา, โยเซฟ จรูญ วันชูเพลา, โยเซฟ จิรดิศ วันชูเพลา, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ยวงบัปติสตา พึงใจ-อากาทา จำปา ไกรบุญ, อันเดร ฟา-มาร์ธา แจง บุญครอง, มารีอา สุชาดา กัณหะสิริ, เปโตร สุชาติ สว่าง, ฟรังซิสโก ปราโมทย์ มาลาวาลย์,ราฟาแอล ชรื่น ฤกษ์พิไชย, ยวงบัปติสตา ใส ตรีธารา, เอลีซาเบธ ส้มเสี้ยว ตรีธารา, ดอนบอสโก แสวง โรจนะเสน, เปโตร ประพล โรจนะเสน, ยอแซฟ ประพันธ์ โรจนะเสน, ยอแซฟ ชาญ สงวนบุญ, วิญญาณในไฟชำระ

พฤหัสฯที่ 3

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 17 เทศกาลธรรมดา

อุทิศ ฟรังซิสโก สุทธิ-มารีอา สมร ชลหาญ, เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุลเปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, เปโตร ส.ต.อ.อดุลย์ รัตนวดี, มารีอา บุญสม ไชยฤทธิ์, อังเดร เตียง บุญประพันธ์, ยุสตินา สมาน-ฮังรีแอตตา จันทรัตน์ สมบัติเจริญ, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค,เฮดูวียิส นพรัตน์ มาลาวาลย์, ดอมินิก มนตรี สงวนแก้ว, มารีอา สวิง สงวนยวง, นางกุลจิรา เจิดจรรยาพงศ์, ยาโกเบ กิ๋มซ้ง-อันนา หมุยจู, คุณแม่เจริญ เตมัยสมิธิ, มารีอา ลมัย ศรีวิไล, ฟรังซิสโก ระหงษ์ หอมสุคนธ์, ยอแซฟ ชาญ สงวนบุญ, วิญญาณในไฟชำระ

ศุกร์ที่ 4

06.00 น.

19.00 น.

ระลึกถึง น.ยอห์น มารีย์ เวียนเนย์ พระสงฆ์

สุขสำราญ ครบรอบวันเกิด มาร์ธา พิมพ์จุฑา กรีกุล

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุลเปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, ยวงบัปติสตา ชุน-มารีอา หวุน-มารีอา ทองสุข ธาดาประสิทธิ์, ยอแซฟ ธีระพันธ์ ไชยเวช, มารีอามักดาเลนา สมใจ นามวงศ์, มารีอามักดาเลนา ถนอม สุระสรางค์, มารีอามักดาเลนา ศรีเมือง ธูปหอม, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, ครบรอบวันเกิด อลิซาเบธ สมใจ มีขันทอง, เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เปาโล พลตรี สง่า-อันนา วิเชียร วิลัยทอง, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ยวงบัปติสตา พึงใจ-อากาทา จำปา ไกรบุญ, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, ยวงบัปติสตา หลี-เซซีลีอา สำลี เกตุผล, มารีอามักดาเลนา เบ็ญจมาศ ตรีธารา, ยอแซฟ วิชัย ตรีธารา, ยอแซฟ พงศ์ พงศ์วิวัฒน์, มาร์ตินา บุญทัย พงศ์วิวัฒน์, เปาโล โอภาส ผิวเกลี้ยง, วิญญาณ พงศ์ศภัค วงศ์เศรษฐกุล, ยอแซฟ ชาญ สงวนบุญ, วิญญาณในไฟชำระ

เสาร์ที่ 5

06.00 น.

19.00 น.

วันถวายพระวิหารแม่พระแห่งหิมะ

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, ดอมินิโก อุไร-โรซา เสนอ ศรีบุญเลิศ, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุลเปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, ยอแซฟ สายหยุด-มารีอา พยอม สว่างดี, เทเรซา กนกอร เพชรเทศ, อันนา กาญจนา ธีรวิฑูร, เปโตร ธีระ ธีรวิฑูร, อันตน ชัยยศ ธีรวิฑูร, ยอแซฟ ชัยยุทธิ์ ธีรวิฑูร, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, มารีอา ยินดี ธาราวร, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, ครอบครัว รุธิรกนก, เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอามักดาเลนา ประสพศรี พันธุมจินดา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, มีคาแอล ประสิทธิ์-เอลิซาเบท ประทุม สิทธิ, เปโตร พงษ์ศักดิ์ สิทธิ, วิญญาณญาติพี่น้องตระกูล “ชนวัฒน์”, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เปโตร จำนงค์-นางมันทนา งามศิริจิตต์,มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, นิโคลัส วีรวัฒน์ รุธิรกนก, ยวงบัปติสตา เมธี อาภรณ์รัตน์, ยอแซฟ ประสิทธิ์-มารีอา สุนี เอกะสิงห์, เปาโล เช้ง เกตุเวช, เปโตร ประมาณ-มารีอา พูลศรี-ยอแซฟ มาศ-ยอแซฟ ประมวล ศิริกุล, ยอแซฟ ชาญ สงวนบุญ, วิญญาณในไฟชำระ

อาทิตย์ที่ 6

06.30 น.

08.30 น.

10.00 น.

16.00 น.

ฉลองพระเยซูเจ้าประจักษ์พระวรกายต่อหน้าอัครสาวก  (วันสื่อมวลชนสากล)

สุขสำราญ ครอบครัว พันธุมจินดา

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ พยุง-มารีอา อุทัย เอียงผาสุก, ลูซีอา อำภา-ด.ช.ไชยนันท์ รุจิพงศ์, เปโตร ประวิทย์-มารีอา วัชรี วิทวัสพงศ์, มัทธิว สง่า-อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ฟรังซีสโก เฉลิมพล-ยอแซฟ เฉลิมชัย-เปาโล เฉลิมชาติ แววเกกี, ร็อค เมือง-มารีอา กุหลาบ ดีสุดจิต, โทมา ขุนพิลาศ-มารีอา สวน กายสุต, เปาโล สุดใจ กายสุต, เซซีลีอา ยุพิน เจียจวบสิน, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, เซซีลีอา วารุณี เชี่ยววุฒิภาค, มารีอา นันทนา กิจเกษสุวรรณ, เปโตร ราศรี-เทเรซา ฉอ้อน ทิวไผ่งาม, เปโตร ทวี ทิวไผ่งาม, อันนา นัชรี มั่นศิล, ฟรังซิสโก ทน-มารีอา ประเทือง ยามสุข,ฟรังซีสโก สุมิตร ศรจิตติ, ฟรังซีสโก สมพล ศุระศรางค์, ยอแซฟ ภิรมย์ พันธุมจินดา, ผู้ล่วงลับสกุล “พันธุมจินดา”, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, มารีอา โสภาวรรณ-มารีอา สินี จันสวัสดิ์, อันนา กาญจนา ธีรวิฑูร, เปโตร ธีระ ธีรวิฑูร, อันตน ชัยยศ ธีรวิฑูร, ยอแซฟ ชัยยุทธิ์ ธีรวิฑูร, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ สัตบุรุษทุกครอบครัว

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, คาธารีนา อโณทัย สุวรรณประดิษฐ์ และครอบครัว, ยอแซฟ นิติวุฒิ สุวรรณประดิษฐ์ และครอบครัว, มีคาแอล พรพล พัธนพันธุ์, อากาทา พิลาวัลย์ ตรีมานคา และครอบครัว, เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร, ครอบครัว คริสโตเฟอร์ ปณิธิ สุขะกูล, ครอบครัว เปาโล อนุรักษ์ สมพานิช, แบร์นาแด๊ต ณัฐชวัล สายพรไพศาล, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, ครอบครัว เปโตร สมชาย-เทเรซา ยุรินทร์-เทเรซา สาลิล อันธพันธ์, เทเรซา ปรานอม หมั้นทรัพย์, ครอบครัว ยวนจิตต์-โกวิทวีรธรรม, ครอบครัว มารีอากอแรตตี อรณิชา จิตต์เจริญ, มาตินนา สมฤดี ไวกาสี, ครอบครัว นวลผจง-สมโภชน์ คงเสรี, มารีอา วิภาดา-แมรี่แอนด์ มารีพร ลิ้มสุธาโภชน์, ครอบครัว สว่างดี, ครอบครัว งามละม้าย, ครอบครัว เกตุนที, ยอแซฟ อโณทัย-อรอนงค์ สุขยศ และทุกคนในครอบครัว, แคทเธอรีน ชนากานต์ โสธนาสมบูรณ์, เปโตร สมชาย มาลี, มารีอา พิมพกานต์ มาลี, เปาโล อิทธิกร-มารีอา กัญญาภัทร วิธีรรมบท, ครอบครัว โกญจนาทพันธ์, อันนา สมพร และครอบครัว, ครอบครัว คุณอรพิน เวชเนียน, คุณแม่ มารีอา พยุง จันทรกานต์, ครอบครัว เปโตร จตุฤทธิ์ จันทรกานต์, เทเรซา แก้วจิต สงวนบุญ และครอบครัว, ครอบครัว จรุไพรวัลย์, วันคล้ายวันเกิด มารีอา ปรินดา จรุไพรวัลย์, มารีอามักดาเลนา ทัศนีย์ วงษ์วิไลวารินทร์, ครบรอบวันคล้ายวันเกิด โฟตินา อิสราภรณ์ ธรณธรรม, ครอบครัว ว่องวิทย์, ประสิทธิ์-มารีอา นุชนาถ-กฤต กิจวิวัฒนการ, แม่เสาวนีย์ เลาหไทยมงคล,มารีอา ปัณฑา-มารีอา เปี่ยมขวัญ ปัณฑวังกูร, มารีอา ธันยพร ศศิสุวรรณ และครอบครัว, ยอแซฟ สุชารีย์ แสงหาญ และครอบครัว, นางฟูจิตต์ ณ บางช้าง, นายพิทูร สุวรรณชัย, เทเรซา มณี โรจนะเสน, ฟรังซิสเซเวียร์ ประเทือง โรจนะเสน, อักแนส สุภาภรณ์ รักผกาวงศ์, เทเรซา พรไพลิน รักผกาวงศ์, มารีอา พรพนิต รักผกาวงศ์, มารีอา กัลยา โรจนะเสน, อักแนส ไพศรี สงวนแก้ว, โมทนาคุณพระโต, โมทนาคุณแม่พระ

อุทิศ เรย์มองด์ ธานี ลวสุต, ครอบครัว ชื่นพุฒิ, อันนา สำรวม ชื่นพุฒิ, มารีอา ปิยะสุทธิ์ ใจสวัสดิ์ (ชื่นพุฒิ), มารีอา แผ้ว เทียนจุ้ย, นายชมภู เศรษฐกาญจน์, ยอแซฟ วิสิษฐ์-มาร์ธา สุดจิต มัจฉาชีพ, ฟรังซีสโก วิกรานต์ มีเฟื่องศาสตร์, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา,เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, ยอแซฟ ชาญ สงวนบุญ, โจเซฟ สุวิชากร ชินะผา, ยอแซฟ ประนิม ตรีมานคา, มารีอา เสรี ตรีมานคา, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุลเปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, มารีอา ประทุม จำปาถิ่น, เปโตร ศรีมงคล-เทเรซา เฉลา เพ็ญไพจิตร, ยอแซฟ ธนพันธ์ เพ็ญไพจิตร, ยอแซฟ อภิชาติ ชวประพันธ์, ยวง หล่อติ๊ด-มารีอา โซวม่วย, มารีอา ปุ้ยเจ้-มารีอา ป้อฮุ้น, อันเดร สมจิตร-ยอแซฟ สุรศักดิ์ มีขันทอง, มารีอามักดาเลนา วาณี-ฟรังซิสโก วุฒิชัย ชลธี, แบร์นาแด๊ต สมสมร ลวสุต, ยอแซฟ อดิศักดิ์ ลิ้มสุธาโภชน์, ยวงบัปติสตา สะอาด สังขรัตน์, เอลีซาแบธ ลำใย สังขรัตน์, มารีอามักดาเลนา สำรวล นามวงศ์, มารีอามักดาเลนา สุมาลย์ ไชยเวช, มารีอา  อังเยลา ผ่องศรี เมฆสุวรรณ, มารีอา บุญสม-ยอแซฟ สุนทร-เทเรซา อรวรรณ ชนวัฒน์, คาโลโร หลุย-มาร์ธา พลอย กรรณิการ์, เทเรซา วารินทร์ ศรีสมพงษ์, มาเรีย สุพรรณี จันทรสันติ, ยอแซฟ สวัสดิ์ พลอยจินดา, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, เปโตร จำรัส หัวใจ, วิญญาณ ตระกูล “สกุลทอง”, เทเรซา สมบูรณ์ เกตุนที และลูกหลาน, นายคิมสุน แซ่จึง, นางซิวคิม แซ่ตั้ง, นายฮั้วซ้ง แซ่จึง, นายเอวียเกียว-นายประสิทธิ์ ลิ้มวิไลรัตนา, นายลีฮุงเกียก, นิโคลัส พาริษฐ์-คุณพ่อ บริบูรณ์ จันทรกานต์ และญาติมิตรผู้ล่วงลับ, แคทเธอลีน ลาบูเร่ ณัฐฉาย ประโมงกิจ, อันตน ดาวุธ สามารถการ, มารีอา กิมกี สุวรรณธาร, มารีอา รัศมี กิจสำเร็จ, มารีอา ฉลวย ศรีประทุม, วิญญาณของพ่อแม่ พี่น้อง ลูกหลาน, หลุยส์ กีรติ-ดอมินิกโก ซาวีโอ อัครเดช ดุรงค์พันธ์, ยอแซฟ พล.ต.ท.สุพจน์-นางอมรา-พล.ต.ต.ทวี ณ บางช้าง, นายเซียะ แซ่เอ็ง, นายนัทที รอดเรืองศักดิ์, โรซา สนั่น-นายตุ่น จิตต์เจริญ, อันตน นิวัติ บรรเทิงจิต, มารีอามักดาเลนา ระพีพรรณ บรรเทิงจิต, ยวงบัปติสตา อนุชิต ไตรภพ, เปาโล วันชัย หล่อวัฒนศิริกุล, เปโตร สมทรง-มารีอา เสนอ-มารีอา ย่าง-อันตน กรุง, พ่อธง เลาหไทยมงคล, บรรพบุรุษครอบครัว กิจวิวัฒนการ และเลาหไทยมงคล, สินธุ ล้อสีทอง, สมเกียรติ แซ่โง้ว, มารีอา ยอแซฟ สมชาย ยันต์เจริญ, เปโตร เจ็งฮั้ว แซ่เอี้ยว, อันตน อดิศักดิ์ เวชเนียน, มารีอา วิลัย วิริยะมุกดา, เปาโล วราห์ ปานวิลัย, มารีอามักดาเลนา อัจฉรา ตรีถาวร, บรูโน สมเกียรติ ตั้งถาวร, เวโรนิกา เพ็ชร พรรณศิริ, มารีอา จันทร์ เกตุเวช, ยอแซฟ จินดา จินตนเสรี, มารีอามักดาเลนา ทัศนีย์ จินตนเสรี, เปโตร เปาโล นายแพทย์ เจริญทัศน์ จินตนเสรี, โทมัส ประสงค์ ลิมปิชัย, ยวงบัปติสตา สมนึก-เซซีลีอา มณฑา-มารีอามักดาเลนา สนิท เจริญสุข, วิญญาณในไฟชำระและวิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง

อุทิศ เปาโล ศิริ-มารีอา วิจิตร พีรมนตรี, มารีอา ชูชื่น ธนสมบูรณ์, ยอห์น บัปติสต์ ชุติพนธ์ ธนสมบูรณ์, คาโรลูส สุภวัฒน์ ธูปเทียน, เทเรซา นัฏ ยอดประเสริฐ, เปโตร เย็น-มารีอา เสงี่ยม รุ่งฤกษ์ดี, ฟรังซิสโก อารีย์ อรุณฤกษ์ดีกุล, เปโตร อำนวย-เทเรซา บุญยัง สังขรัตน์, อันนา ซอย-ยอแซฟ มานิตย์ รอดเสียงล้ำ, ยอแซฟ เกียรติก้อง ชีรานนท์, เซลาสแตงค์ เสริมศักดิ์ ลวสุต, แบร์นาแด๊ต สมสมร ลวสุต, วิญญาณในไฟชำระ

 

_______________________________________

“Give me here on a platter the head of John the Baptist.”

_________________________________________

ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามสารวัดตลอดมา 

ขอขอบคุณ

คุณ เชอรี่ สุมาลี พันธุมจินดา 

เลขานุการของวัด ที่ทำหน้าที่อย่างดีเยี่ยมมาตลอด

___________________________________________

5 August 2017

Dedication of St. Mary Major in Rome

___________________________________________

4 August 2017

Saint of the day

St. John Mary Vianney,

Priest

(1786-1859) –

Memorial

Johnvianney.jpg

______________________________________

PLEASE JOIN

DAILY MASS & SUNDAY MASS

READ

DAILY GOSPEL OF THE LORD JESUS

with

DAILY COMMENTARY OF THE DAY

and

SAINTS OF THE DAY

ALSO READ

From

SAINT FRANCIS XAVIER NEWSLETTER IN THAI

NEWSLETTER IN THAI

THANK YOU

***********************************************

“This is my commandment:

love one another as I love you.”

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

THE LORD IS KIND AND MERCIFUL

##############################


23 July 2017. St. Francis Xavier Newsletter. ปีที่ 51 ฉบับที่ 30 วันอาทิตย์ที่ 23 กรกฎาคม 2017

St. Francis Xavier Church Newsletter.

ปีที่ 51 ฉบับที่ 30 วันอาทิตย์ที่ 23 กรกฏาคม 2017

______________________________

อาทิตย์ที่ 16 เทศกาลธรรมดา

ปีที่ 51 ฉบับที่ 30 วันอาทิตย์ที่ 23 กรกฎาคม 2017

“The kingdom of heaven is like a mustard seed

that a person took and sowed in a field.

 

อาทิตย์ที่ 16 เทศกาลธรรมดา

มีเรื่องเล่าว่า พระสังฆราชองค์หนึ่งเดินทางไปทวีปยุโรปกับเรือเดินสมุทรขนาดใหญ่ เมื่อขึ้นไปบนเรือก็พบว่าต้องพักร่วมห้องกับผู้โดยสารชายคนหนึ่ง หลังจากจัดสัมภาระในกระเป๋าเป็นที่เรียบร้อย พระสังฆราชได้ไปหากัปตันเรือ เพื่อขอให้ช่วยเก็บสร้อยทองและของมีค่าอื่นๆ ในตู้เซฟไว้ให้ โดยให้เหตุผลว่าชายคนที่พักร่วมห้องดูท่าทางไม่น่าไว้ใจ และกลัวว่าเขาจะขโมยของมีค่าของตน

กัปตันเรือยิ้มและบอกกับพระสังฆราชองค์นั้นว่า “ด้วยความยินดีครับพระคุณเจ้า ผมจะเก็บรักษาสมบัติของพระคุณเจ้าไว้ให้อย่างดีและปลอดภัย” ไม่นานหลังจากนั้น ชายคนที่พักร่วมห้องกับพระสังฆราชได้มาหากัปตันเรือบ้าง และฝากของมีค่าของตนให้กัปตันเรือช่วยเก็บรักษาไว้ ด้วยเหตุผลเดียวกันคือเขารู้สึกไม่ไว้ใจพระสังฆราชที่พักร่วมห้องเดียวกันกับเขา

พระวรสารวันนี้เตือนเราว่า เราไม่ควรตัดสินคนอื่น แทนที่จะไปตัดสินว่าใครดี ใครไม่ดี ใครน่าไว้ใจหรือไม่น่าไว้ใจ แต่เราควรเลียนแบบอย่างของพระเจ้า ผู้ซึ่งให้โอกาสและมองทุกคนในแง่ดี “พระองค์โปรดให้ดวงอาทิตย์ของพระองค์ขึ้นเหนือคนดีและคนชั่ว โปรดให้ฝนตกเหนือคนชอบธรรมและคนอธรรม”  โดยทั่วไป เรามักจะจำแนกสิ่งไหนดีและไม่ดีจากสิ่งที่เราเห็นปรากฏภายนอก แต่พระเจ้ากลับแสดงออกในลักษณะที่ตรงข้าม พระองค์มองลึกเข้าไปถึงสิ่งที่อยู่ในใจ

 1. ความอดทนของพระเจ้า

ในคำอุปมาเรื่อง “ข้าวละมาน” พระเยซูเจ้าได้ให้ความมั่นใจกับเราว่า เราเป็นเนื้อนาของพระเจ้า เราเป็นดินที่พระเจ้าทรงปลูกเมล็ดพันธุ์ดีให้เจริญเติบโต เราเป็นหมู่คณะที่ทรงเจิมด้วยพระจิตเจ้า ในคำอุปมา พระเยซูเจ้าแสดงให้เห็นถึงความอดทนและพระทัยเมตตาของพระเจ้า ผู้ซึ่งอนุญาตให้คนดีกับคนไม่ดีอยู่ด้วยกันในโลก เพื่อให้โอกาสคนไม่ดีได้กลับใจก่อนที่วาระสุดท้ายจะมาถึงและต้องรับการลงโทษ “จงปล่อยให้ข้าวสองชนิดงอกงามขึ้นด้วยกันจนถึงฤดูเก็บเกี่ยว”  ในอีกด้านหนึ่ง พระเจ้าทรงรอคอยการสำนึกผิด ทรงประทานความเข้มแข็งในการเอาชนะความอ่อนแอ ในคำอุปมานี้ พระเยซูเจ้าได้เรียกเราให้อดทนต่อผู้ที่ผิดพลาดในการดำเนินชีวิตคริสตชน

เราจะต้องไม่ประณามคนอื่นว่าเป็นคนชั่ว เป็นวัชพืชที่ต้องกำจัดทิ้ง เพราะในความเป็นจริง ในตัวเราเองก็มีทั้งความดีและความไม่ดี นักบุญเปาโลเป็นคนหนึ่งที่ตระหนักถึงธรรมชาติของความดีและความชั่วในตัวท่าน “เมื่อใดข้าพเจ้าอยากทำดี เมื่อนั้นความชั่วก็มาอยู่ใกล้ข้าพเจ้าเสมอ…”  พระเจ้าตรัสกับเปาโลว่า ผ่านทางความอ่อนแอที่ท่านมีนี้เท่านั้นที่พระเจ้าจะเผยแสดงพระสิริของพระองค์ “พระหรรษทานของเราเพียงพอสำหรับท่าน เพราะพระอานุภาพแสดงออกเต็มที่เมื่อมนุษย์มีความอ่อนแอ”  ดังนั้น เราจึงต้องอดทนต่อความไม่ดีต่างๆ ของกันและกัน

ประการสำคัญ เวลาแห่งการพิพากษายังมาไม่ถึง เพราะพระอาณาจักรของพระเจ้ากำลังเจริญเติบโต เป็นช่วงเวลาแห่งการกลับใจเปลี่ยนแปลงตนเอง กระนั้นก็ดี คำอุปมาได้แสดงให้เห็นถึงเวลาที่แน่นอนในการแยกข้าวพันธุ์ดีกับข้าวละมานออกจากกันในฤดูเก็บเกี่ยว ที่จะมี การแยกปลาดีจากปลาเน่าเสีย (มธ 13:47-50) แยกแกะออกจากแพะ (มธ 25:31-46) แต่ “การเก็บเกี่ยว” เป็นหน้าที่ของพระเจ้า ไม่ใช่หน้าที่ของเรา ดังนั้น แทนที่เราจะถามพระเจ้าว่าทำไมพระองค์ปล่อยให้มีความชั่ว (การก่อการร้าย ภัยพิบัติ ฆาตกรรม ฯลฯ) เกิดขึ้น เราควรถามตนเองว่าจะร่วมมือกับพระหรรษทานของพระองค์ ในการกำจัดข้าวละมานแห่งความเห็นแก่ตัว ความโลภ ความอิจฉาริษยา และความเกลียดชังให้ออกไปจากใจเราได้อย่างไร

 1. บทเรียนสำหรับเรา

คำอุปมานี้ ได้ให้บทเรียนที่สำคัญกับเราหลายประการ หากเราต้องการก้าวหน้าในการเป็นข้ารับใช้ที่ซื่อสัตย์ของพระเจ้า

ประการแรก เราจะต้องฝึกฤทธิ์กุศลความอดทน เราจะต้องอดทนต่อตัวเราเองและผู้อื่นในความอ่อนแอและข้อบกพร่องของกันและกัน เพราะในความเป็นจริงไม่มีใครที่สมบูรณ์ครบครันและดีพร้อม (คงมีแต่เทวดาเท่านั้น) เราจะต้องมีทัศนะเชิงบวกในการมองสิ่งต่างๆ เข้าทำนอง “ในชั่วมีดี ในดีมีชั่ว” อีกทั้งปฏิบัติต่อกันด้วยความรัก ความเห็นอกเห็นใจและไม่ซ้ำเติมใคร เพราะมีแต่สิ่งนี้เท่านั้นที่จะช่วยเพื่อนพี่น้องของเราที่ผิดหลงให้หันกลับมาเดินในหนทางที่ถูกต้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผ่านทางแบบอย่างที่ดีและการภาวนาด้วยความร้อนรนของเราเพื่อเขา

ประการที่สอง เราจะต้องไม่ตัดสินคนอื่น การตัดสินเป็นหน้าที่ของพระเจ้า แต่สิ่งที่เราควรทำคือมองดูชีวิตของเรา พิจารณาถึงความผิดบกพร่องต่างๆ ที่เราได้กระทำ สำนึกผิดและกลับมาหาพระเจ้า เพื่อเราจะได้เกิดผลสำหรับพระองค์ ดังนั้น ผู้ที่เราควรตัดสินจึงไม่ใช่คนอื่นแต่เป็นตัวเราเอง แต่โดยทั่วไปเรามักจะมองข้ามความผิดของตนเอง กลับมองเห็นแต่ความผิดของคนอื่น ดังคำกล่าวที่ว่า “ความผิดของคนอื่นมองเห็นเท่าขุนเขา ความผิดของตนเล่ามองเห็นเท่าเส้นขน”

ประการที่สาม เราจะต้องให้โอกาสคนที่กระทำความผิด เจ้าของสวนปล่อยให้ข้าวพันธุ์ดีและข้าวละมานเจริญเติบโตด้วยกัน แสดงให้เห็นถึงพระทัยเมตตาของพระเจ้าที่ทรงอดทนและให้โอกาสคนบาปเสมอ พระเยซูเจ้าไม่ได้กำจัดยูดาสและเปโตรออกไปจากหนทางแห่งการไถ่กู้มนุษย์ให้รอด ทั้งๆ ที่ทรงทราบล่วงหน้าว่าคนหนึ่งจะทรยศและอีกคนจะปฏิเสธพระองค์ ตรงข้ามทรงให้โอกาส ความรักที่ไม่มีเงื่อนไขและการให้อภัยไม่สิ้นสุดของพระองค์ ได้เปลี่ยนแปลงเปโตรให้กลายเป็นเสาหลักของพระศาสนจักร เราจึงมีความรับผิดชอบในการดำเนินชีวิตความรักและการให้อภัยตามแบบของพระองค์กับเพื่อนพี่น้อง

บทสรุป

พี่น้องที่รัก ในคำอุปมาที่พระเยซูเจ้าทรงเล่าในพระวรสารวันนี้ พระองค์ได้สอนเราเกี่ยวกับธรรมล้ำลึกแห่งพระอาณาจักรสวรรค์ พระองค์ได้ตรัสถึงการเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลงจากสิ่งที่เล็กที่สุด กลายเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ ประการสำคัญ พระเจ้าผู้หว่านเมล็ดพันธุ์ดี ได้อนุญาตให้ข้าวละมานเจริญเติบโตขึ้นด้วยกัน จนถึงเวลาแห่งการเก็บเกี่ยวพระองค์ถึงจะปฏิบัติต่อคนดีและคนไม่ดีตามความประพฤติของเขา

ในพระวรสารวันนี้ พระเยซูเจ้าทรงมอบข่าวดีที่ชัดแจ้งให้กับเรา หากเราต้องการเป็นข้ารับใช้ที่ซื่อสัตย์ของพระเจ้า เราต้องอดทนต่อความผิดบกพร่องของกันและกัน ไม่ตัดสินคนอื่นโดยเบาความ และให้โอกาสกับคนที่กระทำความผิดได้ปรับปรุงแก้ไขตนเอง บนพื้นฐานแห่งความรักที่ไม่มีเงื่อนไขและการให้อภัยไม่สิ้นสุด ตามแบบอย่างของพระเยซูเจ้า พระอาจารย์เจ้าของเรา

                        คุณพ่อ ดิษพล รุ่งโรจน์วรวัฒนา

__________________________________

Jesus said to them in reply, “An evil and unfaithful generation seeks a sign,

but no sign will be given it except the sign of Jonah the prophet.

ขอขอบคุณ

 1.      เทเรซา มณี โรจนะเสน

                  ซ่อมแซมวัด             4,000         บาท

 1.  ผู้ไม่ออกนาม

            บำรุงวัด            1,000        บาท

___________________________________

“Command that these two sons of mine sit, one at your right

and the other at your left, in your kingdom.”

____________________________________

ประชาสัมพันธ์

 1. ส่งศีลศุกร์ต้นเดือน

    พระสงฆ์จะไปเยี่ยมและส่งศีลฯ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย

    ในวันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม ศกนี้

 1.  พิธีล้างบาปเด็ก (เดือนสิงหาคม)

    วันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม ศกนี้ ในมิสซารอบ 10.00 น.

    พี่น้องแจ้งความประสงค์ได้ที่เจ้าหน้าที่วัด

 1. ทางสำนักงานคาทอลิกสงเคราะห์ผู้ประสบภัยและผู้ลี้ภัย (โคเออร์)

   ขอเชิญพี่น้องร่วมทำบุญเพื่อจัดซื้อข้าวสารและอาหารแห้ง

   สำหรับเด็กที่ศูนย์เยาวชนพระกุมารเยซู บ้านแป้ง จ.สิงห์บุรี

  รวมทั้งคนพิการและผู้สูงอายุที่ยากไร้ ใน จ.สระแก้ว และ จ.สุรินทร์

______________________________

Jesus  spoke to them at length in parables, saying: “A sower went out to sow.

And as he sowed, some seed fell on the path, and birds came and ate it up.

_______________________________________

ประกาศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

เรื่อง อนุญาตให้รับศีลบวชเป็นสังฆานุกร

โดยอนุญาตให้

    – สามเณร ดอมินิกโก ซาวีโอ อวิรุทธิ์ พันธ์ขาว    สัตบุรุษวัดนักบุญเปโตร สามพราน

    – สามเณร เปโตร กิตติศักดิ์ กิจสำเร็จ             สัตบุรุษวัดนักบุญยวงบัปติสตา เจ้าเจ็ด

รับศีลบวชเป็นสังฆานุกร

ในวันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม ค.ศ.2017   เวลา 10.00 น.

ณ อาคารมารดาพระผู้ไถ่ วิทยาลัยแสงธรรม สามพราน

Amen, I say to you, many prophets and righteous people longed to see what you see

but did not see it, and to hear what you hear but did not hear it”.

_______________________________________

สภาภิบาลวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

สวัสดีค่ะพี่น้องที่รัก

เพื่อนห่วงเพื่อนจึงเตือนเพื่อน  เรื่อง

กระเป๋า  เดินออกไปรับศีล ให้นำกระเป๋าติดตัวไปด้วยทุกครั้ง อย่าวางทิ้งไว้ที่เก้าอี้ ยกเว้นมีญาติเฝ้าให้

เสียงระฆัง   สิ้นเสียงระฆังวัดเข้า พวกเราคริสตชนควรนั่งอยู่ในวัดแล้ว

สำรวมตน        ❀  ไม่ควรนั่งคุยกันในวัดในขณะร่วมพิธีกรรม

❀ ไม่ควรอ่านสารวัด อุดมสาร ขณะร่วมพิธีกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ช่วงที่พระสงฆ์เทศน์สอน พระสงฆ์ทั้ง 3 องค์ที่ประจำอยู่ที่วัดสามเสนของเรา ท่านเตรียมบทเทศน์สอนล้วนน่าฟัง มีสาระประโยชน์มากมายหลายเรื่องพวกเราก็ไม่เคยรู้มาก่อนก็มี

ละทิ้งปีศาจ (มือถือ)  ปิดโทรศัพท์มือถือให้เป็นนิสัยถาวรเสีย เพราะเป็นพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของผู้พบเห็น ศาสนิกชนทุกศาสนา เขาก็ไม่กระทำกัน เราจะพบเห็นได้จากป้ายเตือนให้ปิดเครื่องมือสื่อสารทุก ๆ วัด

ยุดเดินหนีพระเยซูเจ้า คริสตชนที่เดินออกจากวัดช่วงรับศีลมหาสนิทนั้น ขอให้อยู่ร่วมพิธีมิสซาจนจบพิธีดีกว่านะคะ เพื่อรับพระพรจากพระและลาพระองค์ไปอย่างสงบสุขในวันนั้น

นำพระวาจากลับไปให้คนที่บ้าน อย่าลืมนำสารวัดกลับไปให้สมาชิกในบ้านด้วย มีประโยชน์มาก ๆ ในเรื่องที่คุณพ่อเขียนเกี่ยวกับบทพระวรสารประจำวันอาทิตย์

.

มุมรื้อฟื้น คำสอน

บูชามิสซา คือการบูชาที่พระสงฆ์กระทำในนามขององค์พระคริสตเจ้า พร้อมกับบรรดาคริสตชนคาทอลิก คือ

ทั้งพระสงฆ์และคริสตชนผู้ร่วมพิธี ได้ร่วมกันกับองค์พระเยซูคริสตเจ้า ถวายพระกายและพระโลหิตของพระองค์แด่พระบิดาเจ้า เพื่อกอบกู้เราทั้งหลาย บูชามิสซาเป็นการภาวนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุด เพราะเป็นบูชาขององค์พระเยซูคริสตเจ้า

จุดประสงค์แห่งการภาวนานี้ คือ   ⦿ การนมัสการพระเป็นเจ้า

⦿ การโมทนาขอบพระคุณพระเป็นเจ้า      ⦿ การกราบขอโทษพระองค์

⦿  และการวิงวอนขอพระหรรษทานต่าง ๆ จากพระองค์

    ดังนั้น ต่อจากนี้ไปคริสตชนควรมาวัดให้ทัน พร้อมทั้งอยู่ให้ครบจนจบพิธีมิสซา

_______________________________

“But the seed sown on rich soil is the one who hears the word and understands it,

who indeed bears fruit and yields a hundred or sixty or thirtyfold.”

มิสซาประจำสัปดาห์

จันทร์ที่ 24

06.00 น.

19.00 น.

น.ชาร์เบล มาคลุฟ พระสงฆ์

อุทิศ วิญญาณครอบครัว “อาภรณ์รัตน์”, เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุลเปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, อากาทา เง็ก แซ่กัง, ยอแซฟ หงวนจั้ว-มารีอา ไส้เง็ก แซ่ลี้, เปโตร ยิ่มลี้ แซ่อุน, มารีอา ลำไย มาลีวงศ์, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, อันนา จินดา จำนงค์พรต, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอา บรรจง สถิตย์ถาวร, ฟรังซิสโก ชอบ-มารีอา ประสาร มณีน้อย, ฟรังซีสโก ปรีชา-มารีอา อำพัน กานตานนท์, เปาโล เสงี่ยม-เอลีซาเบธ จ่อน แววเกกี, ยอแซฟ กระสาน ไกรประสิทธิ์, มารีอา ฉลวย-เปโตร อดิศักดิ์ ศรีประทุม, อากุสติโน ยงยุทธ อภิชาตะพงศ์, มารีอามักดาเลนา นันทา นพประไพ, ดอมินิกโก หิ่ง โก่งศร, มารีอา มลิดา วงศ์รักศักดิ์, ยอแซฟ นิพนธ์ พันธ์เจริญ, อันเดร สละ โรจนะเสน, เปโตร ประพล โรจนะเสน, ยอแซฟ ประพันธ์ โรจนะเสน, วิญญาณในไฟชำระ

อังคารที่ 25

06.00 น.

19.00 น.

ฉลอง น.ยากอบ อัครสาวก

สุขสำราญ ครบรอบวันเกิด มีคาแอล พันธ์วริศ มาตย์เมือง

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ ประมวล ชลหาญ, เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุลเปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, นายเขียน-นางขวัญเมือง ศรีจันทรา, อันนา เสงี่ยม ทรงสัตย์, ยอแซฟ พิพัฒน์-เฮเลนา อุไรลักษณ์ อิศรภักดี, อิกญาซีโอ อโณทัย ลับบัวงาม (ครบวันตาย 28 ปี), ยวงบัปติสตา แสวง ศรจิตติ, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, ครบรอบวันเกิด มีคาแอล พันธ์วริศ มาตย์เมือง

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค,มารีอา พิศมัย เล่ห์มงคล, ยอแซฟ บุญมี วงศ์รักศักดิ์, อากาทา นันทา โชติเรืองศรี, อันเดร ซ้าง กิจสำเร็จ, ยอแซฟ นิพนธ์ พันธ์เจริญ,เอลีซาแบธ อารี อภิชาตะพงศ์, ฟรังซิสโก ประเสริฐ ผ่องศรี, อิกญาซีโอ อโณทัย ลับบัวงาม (ครบวันตาย 28 ปี), เปาโล เช้ง เกตุเวช, เปโตร ประพล โรจนะเสน, ยอแซฟ ประพันธ์ โรจนะเสน, ฟรังซิสโก กระแสร์ ไกรประสิทธิ์, วิญญาณเด็กที่ถูกทำแท้ง, วิญญาณในไฟชำระ

พุธที่ 26

06.00 น.

19.00 น.

ระลึกถึง น.โยอากิม และอันนา บิดามารดาของพระนางมารีย์พรหมจารี

สุขสำราญ ครบรอบวันเกิด มารีอามักดาเลนา ภัทรีฎา กรีกุล

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุลเปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, ฟรังซิสโก ยิ้ม โชติพงศ์, เปโตร สนธิ วารินทร์, เซซีลีอา ละมูล ศรจิตติ, อันนา เพียงเดือน กระทอง, มารีอามักดาเลนา อุดมสิน วันชูเพลา, โยเซฟ จรูญ วันชูเพลา, โยเซฟ จิรดิศ วันชูเพลา, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, คุณดวงตา เลืองถิ และครอบครัว

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ยวงบัปติสตา พึงใจ-อากาทา จำปา ไกรบุญ, มารีอา ประไพ แตงแก้ว, อันนา มิ่งขวัญ วิพัทนะพร (ครบรอบวันเกิด 55 ปี), อันนา ศรัญญา ผ่องศรี, ราฟาแอล ชรื่น ฤกษ์พิไชย, มารีอา พัดศรี อิงคนารถ, ยอแซฟ นิพนธ์ พันธ์เจริญ, เซซีลีอา ยุพิน เจียจวบสิน, เปโตร ประพล โรจนะเสน, ยอแซฟ ประพันธ์ โรจนะเสน, มารีอา จันทร์ เกตุเวช, วิญญาณในไฟชำระ

พฤหัสฯที่ 27

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 16 เทศกาลธรรมดา

อุทิศ ฟรังซิสโก สุทธิ-มารีอา สมร ชลหาญ, เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุลเปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, มัทเธว จเร โชติพงศ์, มารีอามักดาเลนา แชม-เปาโล โสภา ตรีกิจจา, ลูซีอา มาลา ขันธสิทธิ์, ยอแซฟ เบี้ยว อื้อพูลผล, นายบุญส่ง ภู่มะลิ, นายบุญส่ง ปัทมบงกฤช, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, เปโตร อภิสิทธิ์ ผ่องศรี, ยอแซฟ นิพนธ์ พันธ์เจริญ, มารีอา ปราณี สุขอารี, มารีอา ลมัย ศรีวิไล, อานับเง็ก แซ่ก๊วย, โยเซฟ ไจ้เฮง แซ่ก๊วย, มารีอา ซิ้วเจ็ง แซ่อื้อ, มารีอา สุชาดา กัณหะสิริ, มารีอา ซ้วน เกตุเวช, เปโตร ประพล โรจนะเสน, ยอแซฟ ประพันธ์ โรจนะเสน, วิญญาณในไฟชำระ

ศุกร์ที่ 28

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 16 เทศกาลธรรมดา

สุขสำราญ ครอบครัว ฟรังซิสโก รณภพ กรีกุล

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุลเปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, ยวงบัปติสตา ชุน-มารีอา หวุน-มารีอา ทองสุข ธาดาประสิทธิ์, เทเรซา กนกอร เพชรเทศ, วิญญาณ “น้องน๊อต”, วิญญาณในไฟชำระและวิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เปาโล พลตรี สง่า-อันนา วิเชียร วิลัยทอง, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ยวงบัปติสตา พึงใจ-อากาทา จำปา ไกรบุญ, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, ยอแซฟ นิพนธ์ พันธ์เจริญ, ฟรังซิสโก นพรัตน์ เกตุเวช, เปโตร ประพล โรจนะเสน, ยอแซฟ ประพันธ์ โรจนะเสน, วิญญาณในไฟชำระ

เสาร์ที่ 29

06.00 น.

19.00 น.

ฉลอง น.มาร์ธา

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, ดอมินิโก อุไร-โรซา เสนอ ศรีบุญเลิศ, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุลเปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, อังเดร อนุชา กรีกุล (ครบรอบ 24 ปี), อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, อันนา กาญจนา ธีรวิฑูร, เปโตร ธีระ ธีรวิฑูร, อันตน ชัยยศ ธีรวิฑูร, ยอแซฟ ชัยยุทธิ์ ธีรวิฑูร, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, มารีอา ยินดี ธาราวร, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, ครอบครัว รุธิรกนก, วันเกิด คริสโตเฟอร์ ภูธเนศร์ ไทยตรง

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอามักดาเลนา ประสพศรี พันธุมจินดา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, มีคาแอล ประสิทธิ์-เอลิซาเบท ประทุม สิทธิ, เปโตร พงษ์ศักดิ์ สิทธิ, วิญญาณญาติพี่น้องตระกูล “ชนวัฒน์”, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เปโตร จำนงค์-นางมันทนา งามศิริจิตต์, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, นิโคลัส วีรวัฒน์ รุธิรกนก, ยวงบัปติสตา เมธี อาภรณ์รัตน์, ยอแซฟ ประสิทธิ์-มารีอา สุนี เอกะสิงห์, โทมา พยนต์-มารีอา โสน กายสุต, ยอแซฟ นิพนธ์ พันธ์เจริญ, เปาโล บุญทรง-มารีอา ลำเจียก ดีเจริญ, ซิลเวสแตร์ ระลึก-ฟรังซิสโก เกียรติศํกดิ์ ดีเจริญ, มารีอา ยึด ฤกษ์พิชัย, เปโตร ประพล โรจนะเสน, ยอแซฟ ประพันธ์ โรจนะเสน, วิญญาณในไฟชำระ

อาทิตย์ที่ 30

06.30 น.

08.30 น.

10.00 น.

16.00 น.

อาทิตย์ที่ 17 เทศกาลธรรมดา

สุขสำราญ ครอบครัว เซซีลีอา ไพลิน กายสุต

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ พยุง-มารีอา อุทัย เอียงผาสุก, ลูซีอา อำภา-ด.ช.ไชยนันท์ รุจิพงศ์, เปโตร ประวิทย์-มารีอา วัชรี วิทวัสพงศ์, มัทธิว สง่า-อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ฟรังซีสโก เฉลิมพล-ยอแซฟ เฉลิมชัย-เปาโล เฉลิมชาติ แววเกกี, ร็อค เมือง-มารีอา กุหลาบ ดีสุดจิต, โทมา ขุนพิลาศ-มารีอา สวน กายสุต, เปาโล ไพศาล ดีสุดจิต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, มารีอา นันทนา กิจเกษสุวรรณ, เปาโล สุดใจ กายสุต, เปโตร ราศรี-เทเรซา ฉอ้อน ทิวไผ่งาม, เปโตร ทวี ทิวไผ่งาม, อันนา นัชรี มั่นศิล, ฟรังซีสโก สุมิตร ศรจิตติ, ฟรังซีสโก สมพล ศุระศรางค์, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, ปีโอ ทวี รุ่งเรืองผล, อันนา กาญจนา ธีรวิฑูร, เปโตร ธีระ ธีรวิฑูร, อันตน ชัยยศ ธีรวิฑูร, ยอแซฟ ชัยยุทธิ์ ธีรวิฑูร, ฟรังซิสโก โกสุมภ์-อันนา พรรณพยอม โกมุทผล, สเตฟาโน-ฟรังซีสโก เสมา อำพันขาว, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ สัตบุรุษทุกครอบครัว

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, มีคาแอล พรพล พัธนพันธุ์, อากาทา พิลาวัลย์ ตรีมานคา และครอบครัว, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, ยอแซฟ แอนโทนี สีฆโชค-มารีอา ศิริพร-เทเรซา ณฐ์ณิชญ์ชา ชาญนำสิน, สุขภาพ-หน้าที่การงาน มารีอา ศิริพร ชาญนำสิน, เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร, มารีอา ปัณฑา ปัณฑวังกูร, มารีอา เปี่ยมขวัญ ปัณฑวังกูร, อันนา ดิ่ว วิพัทนะพร และลูกหลานเหลน, ครอบครัว โคมิน, คุณจรัญ ไชยเผือก และครอบครัว, ครอบครัว กีรติเก้าทรัพย์, มารีอา ธันยพร ศศิสุวรรณ และครอบครัว, ยอแซฟ สุชารีย์ แสงหาญ และครอบครัว, ครอบครัว คริสโตเฟอร์ ปณิธิ สุขะกูล, ครอบครัว ยอแซฟ ปริญญา สมพานิช, ครอบครัว ฤกษ์ปิยะทรัพย์, ครอบครัว นายสมคิด ทองเหวียน, แบร์นาแด๊ต ณัฐชวัล สายพรไพศาล, ครอบครัว เปโตร สมชาย-เทเรซา ยุรินทร์-เทเรซา สาลิล อันธพันธ์, ครอบครัว พยัคฆพันธ์, ครอบครัว ประธาน โคมิน, นายกฤต บัวประเสริฐ, คุณวิทยา บัวประเสริฐ, เทเรซา ปรานอม หมั้นทรัพย์, ครอบครัว ณรงค์ศิริกุล และครอบครัว สามพี่น้อง, ครอบครัว ศิริเพทานันท์,เทเรซา มณี โรจนะเสน, โมทนาคุณพระโต, โมทนาคุณแม่พระ

อุทิศ เรย์มองด์ ธานี ลวสุต, ครอบครัว ชื่นพุฒิ, อันนา สำรวม ชื่นพุฒิ, มารีอา ปิยะสุทธิ์ ใจสวัสดิ์ (ชื่นพุฒิ), มารีอา แผ้ว เทียนจุ้ย, นายชมภู เศรษฐกาญจน์, ยอแซฟ วิสิษฐ์-มาร์ธา สุดจิต มัจฉาชีพ, ฟรังซีสโก วิกรานต์ มีเฟื่องศาสตร์, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, ฟรังซิสเซเวียร์ วิรัช-ยอแซฟ สมชัย อินทรสุขสันติ, ลูซีอา ชุบ เพิ่มทอง, โจเซฟ สุวิชากร ชินะผา, ยวงบัปติสตา สุมน-มารีอา สุวรรณา ชินะผา, ยอแซฟ ประนิม ตรีมานคา, มารีอา เสรี ตรีมานคา, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุลเปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, มารีอา ประทุม จำปาถิ่น, ฟรังซิสโก ประทีป งามพล, เปโตร ศรีมงคล-เทเรซา เฉลา เพ็ญไพจิตร, ยอแซฟ ธนพันธ์ เพ็ญไพจิตร, เปาโล วันชัย หล่อวัฒนศิริกุล, ยวง หล่อติ๊ด-มารีอา โซวม่วย, มารีอา ปุ้ยเจ้-มารีอา ป้อฮุ้น, มารีอา สมหมาย สอนเทพ, ยอแซฟ สวัสดิ์ พลอยจินดา, มารีอามักดาเลนา วาณี-ฟรังซิสโก วุฒิชัย ชลธี, กาทารีนา ส้มเช้า ปั้นศิริ, อันเดร สมจิตร-ยอแซฟ สุรศักดิ์ มีขันทอง, วิญญาณทุกดวงในสกุล สังขรัตน์ และมีขันทอง, เทเรซา วารินทร์ ศรีสมพงษ์, มาการิต อ่างแก้ว, คัทริน อ่างแก้ว และญาติพี่น้องที่ล่วงลับ, วิญญาณของพ่อแม่ พี่น้อง ลูกหลาน,มาเรีย สุพรรณี จันทรสันติ, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, ยอแซฟ ฮงปิง, เปโตร ลึก พนมอุปถัมภ์,ยอแซฟ นิพนธ์ พันธ์เจริญ, เปโตร จำรัส หัวใจ, อันตน เสถียร-ลูซีอา ลมัย ชมไพศาล, วิญญาณสกุล ชมไพศาล และกรีกุล, มารีอามักดาเลนา อัจฉรา ตรีถาวร, นายสุพิชัย สงวนยวง, วิญญาณ ตระกูล “สกุลทอง”, วิญญาณของพ่อแม่พี่น้องลูกหลาน, นายคิมสุน แซ่จึง, นางซิวคิม แซ่ตั้ง, นายฮั้วซ้ง แซ่จึง, นายเอวียเกียว-นายประสิทธิ์ ลิ้มวิไลรัตนา, นายลีฮุงเกียก, อันตน ดาวุธ สามารถการ, เปโตร ศราวุธ-สุรัช สุขุม, โทมัส เจริญ-อันนา มิ่งขวัญ วิพัทนะพร, มารีอา กิมกี สุวรรณธาร, เทเรซา สุวรรณี ขำขันทอง, มารีอา บุญสม-ยอแซฟ สุนทร-เทเรซา อรวรรณ ชนวัฒน์, เปาโล จรูญ-มาร์ธา มารีอา สมถวิล ยันต์เจริญ, นายบัญชา เกิดพงษ์บุญโชติ, คุณครู พชรพรรณ เครือนพรัตน์, คุณพ่อวิชัย-คุณแม่ ฟรี ธีระพันธ์, ลูก ๆ สัตว์เลี้ยงน้องข้าวตัง, เปโตร กลิ่นชัย ศักดิ์สินสิริพัฒน์, มารีอา ปราณี สุขอารี, เบเนดิกโต จำรัส สุขอารี, มารีอา แก้วครองขวัญ สุขอารี, ขอบคุณคุณพ่อ ท.หลง มีเฟื่องศาสตร์, ผศ.อนวัช วัชรพิทักษ์กุล, อันตน นิวัติ บรรเทิงจิต, มารีอามักดาเลนา ระพีพรรณ บรรเทิงจิต, มารีอา อังเยลา ผ่องศรี เมฆสุวรรณ, เปโตร ประพล โรจนะเสน, ยอแซฟ ประพันธ์ โรจนะเสน, มารีอา สร้อย โรจนะเสน, วิญญาณในไฟชำระและวิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง

อุทิศ เปาโล ศิริ-มารีอา วิจิตร พีรมนตรี, มารีอา ชูชื่น ธนสมบูรณ์, ยอห์น บัปติสต์ ชุติพนธ์ ธนสมบูรณ์, ยวงบัปติสตา วิเศษ วัฒนโยธิน, เทเรซา นัฏ ยอดประเสริฐ, เปโตร เย็น-มารีอา เสงี่ยม รุ่งฤกษ์ดี, ฟรังซิสโก อารีย์ อรุณฤกษ์ดีกุล, เปาโล โตน โสภาษิต, ลูซีอา สัมฤทธิ์ โสภาษิต, แบร์นาแด๊ต สมสมร ลวสุต, วิญญาณในไฟชำระ

 

 

___________________________________

“Yes, Lord. I have come to believe that you are the Messiah,

the Son of God, the one who is coming into the world.”

________________________________________

26 July 2017

Saints of the day – Memorial

Sts. Joachim & Anne,

Parents of the Bl. Virgin Mary

__________________________________________

25 July 2017

Saint of the day –  Feast

St. James the Greater,

Apostle –

Feast

_________________________________________

PLEASE JOIN

DAILY MASS & SUNDAY MASS

READ

DAILY GOSPEL OF THE LORD JESUS

with

DAILY COMMENTARY OF THE DAY

and

SAINTS OF THE DAY

ALSO READ

From

SAINT FRANCIS XAVIER NEWSLETTER IN THAI

NEWSLETTER IN THAI

THANK YOU

***********************************************

“This is my commandment:

love one another as I love you.”

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 

“Stop judging, that you may not be judged.

###############################

 

May God have pity on us and bless us

##############################


16 July 2017. St. Francis Xavier Newsletter. ปีที่ 51 ฉบับที่ 29 วันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม 2017

St. Francis Xavier Church Newsletter.

ปีที่ 51 ฉบับที่ 29 วันอาทิตย์ที่ 16 กรกฏาคม 2017

_________________________________________

อาทิตย์ที่ 15 เทศกาลธรรมดา

ปีที่ 51 ฉบับที่ 29 วันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม 2017

The seed sown on rich soil is the one who hears the word and understands it,

who indeed bears fruit and yields a hundred or sixty or thirtyfold.”

อาทิตย์ที่ 15 เทศกาลธรรมดา

คำอุปมาเรื่อง “ผู้หว่าน” ในพระวรสารของนักบุญมัทธิว ถือเป็นคำอุปมาแรกที่งดงามของพระเยซูเจ้า ที่ทรงสั่งสอนประชาชนจากเรื่องราวในชีวิตประจำวันที่พวกเขาคุ้นเคยดีอยู่แล้ว คำอุปมาได้กล่าวถึงลักษณะของดิน 4 ประเภทด้วยกัน

ประเภทที่ 1 ดินตามทางเดิน พื้นที่ในการเพาะปลูกในปาเลสไตน์จะแตกต่างกับไร่นาที่เราคุ้ยเคย ที่มีคันนากั้นหรือรั้วล้อม แต่ในปาเลสไตน์มีลักษณะเป็นแปลงแคบๆ สั้นบ้าง ยาวบ้างและมีทางเดินเล็กๆ กั้นระหว่างแปลงไว้เป็นทางเดิน ด้วยสภาพที่ผู้คนย่ำไปมาดินจึงค่อนข้างแข็ง ยากที่เมล็ดพืชจะงอกขึ้นได้

ประเภทที่ 2 ดินบนหิน ในปาเลสไตน์มีพื้นที่หลายแห่งที่มีลักษณะเป็นหินปูนมีดินน้อย พืชที่ตกลงบนดินประเภทนี้แม้จะงอกอย่างรวดเร็ว แต่ไม่มีความชื้นและอาหารที่เพียงพอ จึงไม่อาจต้านทานความร้อนของแสงแดด ทำให้เหี่ยวเฉาและตายไป

ประเภทที่ 3 ดินในกอหนาม ในปาเลสไตน์มีวัชพืชที่มีลักษณะเป็นกอหนาม มีความแข็งแรงกว่าพืชธรรมดามาก หากเมล็ดวัชพืชนี้ตกลงในดินที่เตรียมไว้ ก็จะขึ้นปกคลุมอย่างรวดเร็ว จนทำให้พืชดีที่ต้องการเพาะปลูก แคระแกรนไปในที่สุด

ประเภทที่ 4 ดินดี เป็นดินที่มีคุณภาพทำให้เมล็ดพืชเจริญเติบโตได้ดี มีความลึกเพียงพอที่จะทำให้เมล็ดพืชหยั่งรากหาอาหารและความชื้นที่ต้องการ ทำให้เมล็ดพืชเติบโตขึ้นอย่างเต็มที่

ดิน 4 ประเภทที่กล่าวมาพบอยู่ทั่วไปในดินแดนปาเลสไตน์ ผู้ฟังจึงนึกภาพออกได้ทันทีเมื่อได้ยินพระเยซูเจ้าตรัส ดินทั้งสี่ชนิดคือจิตใจของมนุษย์ที่แตกต่างกัน เป็นตัวแทนของผู้คนที่ฟังพระวาจาของพระเยซูเจ้าซึ่งมีหลายประเภทด้วยกัน

พี่น้องที่รัก ดินดีคือใจที่เปิดกว้างรับฟังพระวาจาของพระเจ้าและนำไปปฏิบัติในชีวิต เป็นการเปิดใจรับความจริงของพระเจ้า และยอมให้ความจริงนั้นหยั่งรากลึกในชีวิตและเกิดผลในจิตใจ หันหลังให้บาปและความโน้มเอียงไม่ดีต่างๆ ที่ครอบงำจิตใจ เพื่อกลับมาหาพระเจ้าและขอให้พระองค์พรวนดินรดน้ำดินที่แข็งให้ร่วนซุย ขุดหินขึ้นมา และดึงหนามทิ้งไป เพื่อใจเราจะได้กลายเป็นดินดีและเกิดผลร้อยเท่า

การดำเนินชีวิตคริสตชนไม่เพียงมาวัดฟังพระวาจาของพระเจ้าอาทิตย์ละหน แต่ต้องตอบสนองด้วยหัวใจทั้งครบ ในการรำพึงถึงพลังและความหมายของพระวาจา ต้องเจริญชีวิตตามพระวรสารและประกาศมันแก่ผู้อื่นผ่านทางชีวิตของเรา เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจาจะต้องหยั่งรากลึกในตัวเรา เพื่อให้ใจของเราเป็นดินดีที่พระวาจาสามารถเจริญเติบโตอย่างอุดมสมบูรณ์

                        คุณพ่อ ดิษพล รุ่งโรจน์วรวัฒนา

_________________________________________

“Whoever gives only a cup of cold water to one of these little ones to drink

because he is a disciple–amen, I say to you, he will surely not lose his reward.”

สภาภิบาลวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

สวัสดีค่ะพี่น้องที่รัก

พิธีบูชาขอบพระคุณเวลา 10.00 น. วันนี้ เชิญชวนพี่น้องคริสตชนทุกท่าน เข้าร่วมพิธีต้อนรับพระสงฆ์ใหม่ ซึ่งมาถวายมิสซาแรกที่วัดของเรา เชิญขอพรพระสงฆ์ใหม่โดยพร้อมเพรียงกันด้วยค่ะ

ประวัติพระสงฆ์ใหม่

            คุณพ่อ ยอห์น บัปติสต์ เทวฤทธิ์ สุขเกษม

                สัตบุรุษวัดพระคริสตประจักษ์ เกาะใหญ่

                บุตรของ ฟรังซิสโก อิทธิพล สุขเกษม และ อักแนส สุนีย์ สุขเกษม

มีพี่น้อง 8 คน (คุณพ่อเป็นบุตรคนที่ 3)

                คุณพ่อ เรนาตุส ธีรวัฒน์ เสนางค์นารถ ส่งเข้าบ้านเณร

    คติพจน์ของคุณพ่อ

        “ข้าพเจ้าเป็นผู้รับใช้ขององค์พระผู้เป็นเจ้า

        ขอให้เป็นไปตามวาจาของท่านเถิด”  (ลก 1:38)

______________________

            คุณพ่อ อันโตนีโอ วิทยา เขียวประไพ

สัตบุรุษวัดนักบุญเปโตร สามพราน

บุตรของ อิกญาซิโอ วิฑูล กิจบำรุง และ มารีอา มาลา เขียวประไพ

มีพี่น้อง 4 คน (คุณพ่อเป็นบุตรคนที่ 2)

คุณพ่อ ซิลวีโน สนัด วิจิตรวงศ์ ส่งเข้าบ้านเณร

คติพจน์ของคุณพ่อ

“อย่ากลัวเลย เพราะเราจะอยู่กับท่าน

อย่ากังวลใจ เพราะเราเป็นพระเจ้าของท่าน

เราจะทำให้ท่านมีกำลังเข้มแข็ง และจะมาช่วยเหลือท่านด้วย

จริงซิ เราจะยึดท่านไว้ด้วยมือขวาให้ท่านมีชัยชนะ”  (อสย 41:10)

________________________

            คุณพ่อ หลุยส์ วรัญญู นางาม

    สัตบุรุษวัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์ สามพราน

    บุตรของ ดอมินิกโก ซาวีโอ อิด นางาม

         และ อากาทา กันระยา นางาม

    มีพี่น้อง 2 คน (คุณพ่อเป็นคนโต)

    คุณพ่อ เบเนดิกต์ ถนอมศักดิ์ เลื่อนประไพ ส่งเข้าบ้านเณร

    คติพจน์ของคุณพ่อ

        “ปฏิบัติความยุติธรรม และรักความดีงาม และดำเนินชีวิตอย่างถ่อมตนกับพระเจ้า”

        (มีคา 6:8)

___________________

เพลงจบพิธีวันบวชของคุณพ่อทั้งสามองค์

        ตามเรามา  ตามเรามา        จากเคหาครอบครัวที่มี

    อวนแหเรือนี้ปล่อยทิ้งไว้         ที่ตรงชายหาด

    ทิ้งพืชพันธุ์ที่ท่านเคยหว่าน        ปล่อยธัญญาหารที่ปลูกไว้

    ปล่อยคนที่เคยรู้จัก และตามเรามา   

(เหมาะสมและชอบยิ่งนักสำหรับเพลงนี้)

___________________________________________

“I tell you, it will be more tolerable for Tyre and Sidon

on the day of judgment than for you.”

_____________________________________________

“No one knows the Son except the Father, and no one knows the Father

except the Son and anyone to whom the Son wishes to reveal him.”

ประชาสัมพันธ์

 1. ทางสำนักงานคาทอลิกสงเคราะห์ผู้ประสบภัยและผู้ลี้ภัย (โคเออร์)

   ขอเชิญพี่น้องร่วมทำบุญเพื่อจัดซื้อข้าวสารและอาหารแห้ง

   สำหรับเด็กที่ศูนย์เยาวชนพระกุมารเยซู บ้านแป้ง จ.สิงห์บุรี

รวมทั้งคนพิการและผู้สูงอายุที่ยากไร้ ใน จ.สระแก้ว และ จ.สุรินทร์

 1. วันนี้ (16 กรกฎาคม 2017)

    พระสงฆ์ใหม่มาถวายมิสซาแรกที่วัดของเรา

พิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 10.00 น.

    ขอเรียนเชิญพี่น้องทุกท่านร่วมพิธี

และขอพรจากพระสงฆ์ใหม่พร้อมกัน

_____________________________________________

Jesus said to the crowds: 

“For my yoke is easy, and my burden light.”

ขอขอบคุณ    ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม

            ทำบุญซ่อมแซมหลังคาวัด       

            จำนวน   10,000  บาท

____________________________________________

Jesus was going through a field of grain on the sabbath. His disciples

were hungry and began to pick the heads of grain and eat them.

มิสซาประจำสัปดาห์

จันทร์ที่ 17

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 15 เทศกาลธรรมดา

อุทิศ วิญญาณครอบครัว “อาภรณ์รัตน์”, เปโตร พิทักษ์ สุภาสืบ, เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุลเปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, อากาทา เง็ก แซ่กัง,ยอแซฟ หงวนจั้ว-มารีอา ไส้เง็ก แซ่ลี้, เปโตร ยิ่มลี้ แซ่อุน, และวิญญาณไม่มีญาติ, มอนิกา ทับทิม-ยอแซฟ สำอางค์ ปานฟัก, อันตน ปรีดา ศาตะมาน, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอา เฟื่อง แซ่เร, มารีอา บรรจง สถิตย์ถาวร, ฟรังซิสโก ชอบ-มารีอา ประสาร มณีน้อย, ฟรังซีสโก ปรีชา-มารีอา อำพัน กานตานนท์, เปาโล เสงี่ยม-เอลีซาเบธ จ่อน แววเกกี, ยอแซฟ กระสาน ไกรประสิทธิ์, ดอมินิกโก หิ่ง โก่งศร, ยอแซฟ วิสิทธิ์ ยามสุข, มารีอามักดาเลนา บุญช่วย วรรณางกูร,มารีอา แดง แซ่ลิ้ม, อังกุสติโน ยงยุทธ-เอลีซาแบธ อารี อภิชาตะพงศ์, ยอแซฟ นิพนธ์ พันธ์เจริญ, วิญญาณในไฟชำระ

อังคารที่ 18

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 15 เทศกาลธรรมดา

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ ประมวล ชลหาญ, นายเขียน-นางขวัญเมือง ศรีจันทรา, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, เปาโล สุดใจ กายสุต, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุลเปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, มารีอา สายหยุด สุภาสืบ, เทเรซา ศรีลำยอง ศาตะมาน, เทเรซา บุญเรือน-ยอแซฟ เพลิน รุ่งอรุณ, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร, เทเรซา อรนุช แสงทอง และครอบครัว, เพื่อสุขภาพของ นายเจติยะ จันทวงค์

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค,

ฟรังซิสโก กระแสร์ ไกรประสิทธิ์, เปาโล ซ่งเง็ก-อังเดร เลี่ยงเนียว แซ่ฉั่ว, มารีอา พิศมัย เล่ห์มงคล, เปาโล ทรงศักดิ์ โนนใหญ่, ลูกา ถนอม เกตุผล, ฟรังซิสโก ประเสริฐ ผ่องศรี, ยวงบัปติสตา คอยเซ็น แซ่ใช้, มารีอามักดาเลนา บุญช่วย วรรณางกูร, ยาโกเบ ก๊วย-อันนา สำริด เจียจวบสิน, นายเหม่ พุทธรักษา, นางข่ายเพ็ขร กอร์ปไพบูลย์, นายสถิตย์ วิเศษไชยศรี, ยอแซฟ นิพนธ์ พันธ์เจริญ, วิญญาณในไฟชำระ

พุธที่ 19

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 15 เทศกาลธรรมดา

อุทิศ มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, เปาโล สุดใจ กายสุต, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุลเปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, อันนา บุญนาค จินดาวรรณ, มีคาแอล อี สุภาสืบ, อันนา เพียงเดือน กระทอง, มารีอามักดาเลนา อุดมสิน วันชูเพลา, โยเซฟ จรูญ วันชูเพลา, โยเซฟ จิรดิศ วันชูเพลา, ยอแซฟ เบี้ยว อื้อพูลผล, ยอแซฟ ง่วนคิม-อันตน เจษฎา, มารีอา ทองคำ เชื้อชมบุญ, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ยุสตินา สมาน-ฮังรีแอตตา จันทรัตน์ สมบัติเจริญ, ยวงบัปติสตา พึงใจ-อากาทา จำปา ไกรบุญ, โยเซฟิน มุ่ยเอง แซ่ตั้ง, มารีอา สุชาดา กัณหะสิริ, อันนา ศรัญญา ผ่องศรี, มารีอา ซิ้ว แซ่ใช้, ยอแซฟ นิพนธ์ พันธ์เจริญ, มาร์ธา ทับทิม-มารีอา ยุพา เจียจวบสิน, มารีอามักดาเลนา บุญช่วย วรรณางกูร, มารีอา ประไพ แตงแก้ว, วิญญาณในไฟชำระ

พฤหัสฯที่ 20

06.00 น.

19.00 น.

น.อโพลินาริส พระสังฆราชและมรณสักขี

อุทิศ ฟรังซิสโก สุทธิ-มารีอา สมร ชลหาญ, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, เปาโล สุดใจ กายสุต, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุลเปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, มารีอา สะอาด สิงห์โตทอง, ยอแซฟ เซียะฮุย-อักแนส ซิ่วจวง, เปโตร ปอลทอง เชื้อชมบุญ, ยอแซฟ สวัสดิ์ พลอยจินดา, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร, วันเกิด เปโตร ประมาณ ฤกษ์ปิยะทรัพย์, วันคล้ายวันเกิด เปโตร ธิปก กลัดพ่วง, คุณดวงตา เลืองถิ และครอบครัว

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอา ลมัย ศรีวิไล, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, เซซีลีอา สิริวรรณ ภักดีดินแดน, นางแตงอ่อน ริ้วทอง, มารีอา พรเพ็ญ ฉายาประจักษ์กุล, เปโตร อภิสิทธิ์ ผ่องศรี,ยอแซฟ บุญช่วย วงศ์รักศักดิ์, อากาทา นันทา โชติเรืองศรี, มารีอามักดาเลนา บุญช่วย วรรณางกูร, เซซีลีอา ยุพิน เจียจวบสิน, ยอแซฟ นิพนธ์ พันธ์เจริญ, วิญญาณในไฟชำระ

ศุกร์ที่ 21

06.00 น.

19.00 น.

น.ลอเรนซ์ แห่งบรินดิซี พระสงฆ์และนักปราชญ์

สุขสำราญ ครบรอบวันเกิด อันนา ราวินทร์ จิรวัฒนาพันธ์

อุทิศ มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, เปาโล สุดใจ กายสุต, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุลเปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, ศศิธร พิบูลย์ธนพัฒนา, ฮ้อแดง-กิตติ, มารีอามักดาเลนา ถนอม ศุระศรางค์, ยวงบัปติสตา ชุน-มารีอา หวุน-มารีอา ทองสุข ธาดาประสิทธิ์, ยอแซฟ บู๊ ธนสมบูรณ์, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร, ครบรอบวันเกิด อันนา ราวินทร์ จิรวัฒนาพันธ์, วันคล้ายวันเกิด มารีอา กัลยาณี ขำขันทอง

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เปาโล พลตรี สง่า-อันนา วิเชียร วิลัยทอง, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, ยวงบัปติสตา พึงใจ-อากาทา จำปา ไกรบุญ, ฟรังซิสโก สมนึก สอนเทพ,ราฟาแอล ชะรื่น-มารีอา เฉลียว ฤกษ์พิไชย, ยอแซฟ นิพนธ์ พันธ์เจริญ, ยอแซฟ บุญมี วงศ์รักศักดิ์, มารีอามักดาเลนา บุญช่วย วรรณางกูร, เปาโล จรูญ ยันต์เจริญ, มาร์ธา มารีอา สมถวิล ยันต์เจริญ, วิญญาณในไฟชำระ

เสาร์ที่ 22

06.00 น.

19.00 น.

ฉลอง น.มารีย์ ชาวมักดาลา

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, ดอมินิโก อุไร-โรซา เสนอ ศรีบุญเลิศ, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุลเปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, อันนา กาญจนา ธีรวิฑูร, เปโตร ธีระ ธีรวิฑูร, อันตน ชัยยศ ธีรวิฑูร, ยอแซฟ ชัยยุทธิ์ ธีรวิฑูร, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, มารีอา สมร ธนสมบูรณ์, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, มารีอา ยินดี ธาราวร, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, วันเกิด มารีอา อำไพ สังขรัตน์, ครอบครัว รุธิรกนก

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอามักดาเลนา ประสพศรี พันธุมจินดา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, มีคาแอล ประสิทธิ์-เอลิซาเบท ประทุม สิทธิ, เปโตร พงษ์ศักดิ์ สิทธิ, วิญญาณญาติพี่น้องตระกูล “ชนวัฒน์”, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เปโตร จำนงค์-นางมันทนา งามศิริจิตต์, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, ยอแซฟ ประสิทธิ์-มารีอา สุนี เอกะสิงห์, ยวงบัปติสตา เมธี อาภรณ์รัตน์,นิโคลัส วีรวัฒน์ รุธิรกนก, ยอแซฟ นิพนธ์ พันธ์เจริญ, ยอแซฟ หมอวาศ-มารีอา สุด ประดิษฐ์จุสิน, ยอแซฟ วิณิน-มารีอา ชลูด พันธุมจินดา, ยอแซฟ พิพัฒน์-เฮเลนา อุไรลักษณ์ อิศรภักดี, วิญญาณในไฟชำระ

อาทิตย์ที่ 23

06.30 น.

08.30 น.

10.00 น.

16.00 น.

อาทิตย์ที่ 16 เทศกาลธรรมดา

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ พยุง-มารีอา อุทัย เอียงผาสุก, ลูซีอา อำภา-ด.ช.ไชยนันท์ รุจิพงศ์, เปโตร ประวิทย์-มารีอา วัชรี วิทวัสพงศ์, มัทธิว สง่า-อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ฟรังซีสโก เฉลิมพล-ยอแซฟ เฉลิมชัย-เปาโล เฉลิมชาติ แววเกกี, ร็อค เมือง-มารีอา กุหลาบ ดีสุดจิต,โทมา ขุนพิลาศ-มารีอา สวน กายสุต, มารีอา นันทนา กิจเกษสุวรรณ, เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, เปโตร ราศรี-เทเรซา ฉอ้อน ทิวไผ่งาม, เปโตร ทวี ทิวไผ่งาม, อันนา นัชรี มั่นศิล, ฟรังซีสโก สุมิตร ศรจิตติ, ฟรังซีสโก สมพล ศุระศรางค์, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, ปีโอ ทวี รุ่งเรืองผล, อันนา กาญจนา ธีรวิฑูร, เปโตร ธีระ ธีรวิฑูร, อันตน ชัยยศ ธีรวิฑูร, ยอแซฟ ชัยยุทธิ์ ธีรวิฑูร, ยอแซฟ สำราญ-อากาทา มณฑา เลิศโสภา, ยวง บอสโก วิสา งามสงวน, ฟรังซิสโก โกสุมภ์ โกมุทผล, อันนา พรรณพยอม โกมุทผล, สเตฟาโน-ฟรังซิสโก เสมา อำพันขาว, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ สัตบุรุษทุกครอบครัว

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, มีคาแอล พรพล พัธนพันธุ์, ยอแซฟ นิติวุฒิ สุวรรณประดิษฐ์ และครอบครัว, คาธารีนา อโณทัย สุวรรณประดิษฐ์ และครอบครัว, อากาทา พิลาวัลย์ ตรีมานคา และครอบครัว, ครอบครัว ยวนจิตต์-โกวิทวีรธรรม, มารีอา วิภาดา-แมรี่แอนด์ มารีพร ลิ้มสุธาโภชน์, อัญชลี วิพัทนะพร, สังคม พนมอุปถัมภ์, ครอบครัว กีรติเก้าทรัพย์, ครอบครัว พยัคฆพันธ์, ครอบครัว ประธาน โคมิน, มารีอา รัชนี ทรัพย์อาภารัตน์ และครอบครัว, เทเรซา จิตธิดา ทุมกานนท์, ครอบครัว วิศวพร, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, มารีอา ณัฏฐพัชร์ บุญสถิตย์ถาวร, ยอแซฟ แอนโทนี สีฆโชค-มารีอา ศิริพร-เทเรซา ณฐ์ณิชญ์ชา ชาญนำสิน, สุขภาพ-หน้าที่การงาน มารีอา ศิริพร ชาญนำสิน, มาตินนา สมฤดี ไวกาสี, มารีอา สุมาลี บุญสถิตถาวร, เปโตร ชัยพร จิตตอำไพ, เทเรซา แก้วจิต สงวนบุญ และครอบครัว, มารีอา ธันยพร ศศิสุวรรณ และครอบครัว, ยอแซฟ สุชารีย์ แสงหาญ และครอบครัว, ครอบครัว มารีอา ไพจิตร วงษ์ศุข, ครอบครัว ณรงค์ศิริกุล และครอบครัว สามพี่น้อง, ครอบครัว แพททริก ปณิธิ ยิ้มเจริญ, เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร, ประสิทธิ์-มารีอา นุชนาถ-กฤต กิจวิวัฒนการ, แม่เสาวนีย์ เลาหไทยมงคล, มารีอา ปัณฑา ปัณฑวังกูร, มารีอา เปี่ยมขวัญ ปัณฑวังกูร, วันคล้ายวันเกิด มารีอา ปรินดา จรุไพรวัลย์, ครอบครัว โกญจนาทพันธ์, นายบัญชา เกิดพงษ์บุญโชติ, สำหรับคนในครอบครัว มารีอา วันศิริ สมพานิช, อันตน วิสารชัย สายพรไพศาล, แบร์นาแด๊ต ณัฐชวัล สายพรไพศาล, ครอบครัว รวมสำราญ, โมทนาคุณพระโต, โมทนาคุณแม่พระ

อุทิศ เรย์มองด์ ธานี ลวสุต, ครอบครัว ชื่นพุฒิ, อันนา สำรวม ชื่นพุฒิ, มารีอา ปิยะสุทธิ์ ใจสวัสดิ์ (ชื่นพุฒิ), นายชมภู เศรษฐกาญจน์, ยากอบ โชติวิศิษฏ์ ประพิณวงศ์, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, ยอแซฟ ฮงปิง, ยอแซฟ วิสิษฐ์-มาร์ธา สุดจิต มัจฉาชีพ, ฟรังซีสโก วิกรานต์ มีเฟื่องศาสตร์, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอา แผ้ว เทียนจุ้ย, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, มารีอา ประทุม จำปาถิ่น, ฟรังซิสโก ประทีป งามพล, ยอแซฟ ธนาชัย (ประเสริฐ) เสนาจักร, ฟรังซิสเซเวียร์ วิรัช-ยอแซฟ สมชัย อินทรสุขสันติ, ยอแซฟ ประนิม ตรีมานคา, มารีอา เสรี ตรีมานคา, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุลเปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, เปโตร ศรีมงคล-เทเรซา เฉลา เพ็ญไพจิตร, ยอแซฟ ธนพันธ์ เพ็ญไพจิตร, ยวง หล่อติ๊ด-มารีอา โซวม่วย, มารีอา ปุ้ยเจ้-มารีอา ป้อฮุ้น, โจเซฟ สุวิชากร ชินะผา,มารีอามักดาเลนา วาณี-ฟรังซิสโก วุฒิชัย ชลธี, กาทารีนา ส้มเช้า ปั้นศิริ, ยอแซฟ ถนอม สุหฤทดำรง, มารีอา เง็กเอ็ง แซ่ฉั่ว, เปาโล วันชัย หล่อวัฒนศิริกุล, พ่อธง เลาหไทยมงคล, บรรพบุรุษครอบครัว กิจวิวัฒนการ และเลาหไทยมงคล, สินธุ ล้อสีทอง, นายโษฑษธา ฤดีใจ,เทเรซา วารินทร์ ศรีสมพงษ์, อันเดร สมจิตร-ยอแซฟ สุรศักดิ์ มีขันทอง, ดวงวิญญาณในสกุล มีขันทอง และสังขรัตน์, มาการิต อ่างแก้ว, คัทริน อ่างแก้ว และญาติพี่น้องที่ล่วงลับ, วิญญาณของพ่อแม่ พี่น้อง ลูกหลาน, มาเรีย สุพรรณี จันทรสันติ, เปโตร เหลี่ยว-มัตตา แหว่, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, เปโตร ลึก พนมอุปถัมภ์, เปโตร ธีระ ปัญจทรัพย์, เปโตร จำรัส หัวใจ, เวโรนิกา สำราญ โคกพูล, อันตน เสถียร-ลูซีอา ลมัย ชมไพศาล, วิญญาณสกุล ชมไพศาล และกรีกุล, ฟรังซิสโก อบเชย-มารีอา ฉลวย เกียรติอำไพ, วิญญาณตระกูล “สกุลทอง”, อันนา สุพัตรา รวมสำราญ, ปู่ย่าอาน-ตายายแฮว-ญาติพี่น้องที่ล่วงลับ, ยอแซฟ วิบูลย์-มารีอา แสวง มัจฉาชีพ, ฟรังซิสโก ภาติยะ พิริยะพันธุ์, เปโตร บุ้นเภา แซ่เจี่ย, มารีอา เซียมหงษ์ แซ่ฮ้อ, น.ส.เยาวเรศ หลีสิน, เปโตร กิจจา สังข์ฉ่ำ, มัทเธว ประสิทธิ์-กาทารีนา สว่าง ปรีชาวุฒิ, อันนา ประพัตรา ยันต์เจริญ, มารีอามักดาเลนา สำรอง-อันนา แพรวพรรณ สุขุม, ดอมินิโก สวัสดิ์ ชมจินดา, ดอมินิก วินัย ไชยประเสริฐ, ยอแซฟ ทองแดง พนมอุปถัมภ์, มารีอา แพงศรี พนมอุปถัมภ์, อันนา ศิริพร พนมอุปถัมภ์, มาติโน เรือง พนมอุปถัมภ์, อันนา เพ็ญศรี พนมอุปถัมภ์, มารีอา อังเยลา ผ่องศรี เมฆสุวรรณ, ยอแซฟ สมชาย สุสังกรกาญจน์, เทเรซา สุพรสุสังกรกาญจน์, เปโตร วศิน สุสังกรกาญจน์, วิญญาณในไฟชำระ

อุทิศ เปาโล ศิริ-มารีอา วิจิตร พีรมนตรี, มารีอา ชูชื่น ธนสมบูรณ์, ยอห์น บัปติสต์ ชุติพนธ์ ธนสมบูรณ์, แบร์นาแด๊ต สมสมร ลวสุต, ยวงบัปติสตา หวล-เซซีลีอา แน่งน้อย อาภรณ์รัตน์, ยวงบัปติสตา เมธี อาภรณ์รัตน์, ยอแซฟ วิชัย อาภรณ์รัตน์, มารีอา มาลี วัฒนโยธิน, เทเรซา นัฏ ยอดประเสริฐ, มาการีตา วรพร พันธุมจินดา, มารีอา เสงี่ยม รุ่งฤกษ์ดี, วิญญาณในไฟชำระ

______________________________________________

Jesus said to her, “Woman, why are you weeping?

Whom are you looking for?”

_________________________________________________

16 July 2017

Our Lady of Mount Carmel

May the prayers of the Virgin Mary protect us
and help us to reach Christ her Son.

__________________________________

22 July 2017

Saint of the day – Feast

St. Mary Magdalene

– Feast

Father,
your Son first entrusted to Mary Magdalene
the joyful news of his resurrection.
By her prayers and example
may we proclaim Christ as our living Lord
and one day see him in glory.

______________________________________________

PLEASE JOIN

DAILY MASS & SUNDAY MASS

READ

DAILY GOSPEL OF THE LORD JESUS

with

DAILY COMMENTARY OF THE DAY

and

SAINTS OF THE DAY

ALSO READ

From

SAINT FRANCIS XAVIER NEWSLETTER IN THAI

NEWSLETTER IN THAI

THANK YOU

***********************************************

“This is my commandment:

love one another as I love you.”

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 

“Stop judging, that you may not be judged.

#####################################

 


9 July 2017. St. Francis Xavier Newsletter. ปีที่ 51 ฉบับที่ 28 วันอาทิตย์ที่ 9 กรกฎาคม 2017

St. Francis Xavier Church Newsletter.

ปีที่ 51 ฉบับที่ 28 วันอาทิตย์ที่ 9 กรกฏาคม 2017

________________________________________

อาทิตย์ที่ 14 เทศกาลธรรมดา

ปีที่ 51 ฉบับที่ 28 วันอาทิตย์ที่ 9 กรกฎาคม 2017

“I give praise to you, Father, Lord of heaven and earth, for although you have

hidden these things from the wise and the learned you have revealed them to the childlike.

อาทิตย์ที่ 14 เทศกาลธรรมดา

    เมื่อไม่นานมานี้ สถาบันวิจัยประชากรแห่งรัฐฟลอริดา ได้เปิดเผยผลสำรวจภาวะบีบคั้นที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของชาวอเมริกันสมัยใหม่ ดังนี้

1)     หนึ่งในสี่ของชาวอเมริกันกำลังทนทุกข์กับภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำ ความรู้สึกโดดเดี่ยว และความกังวลเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ

2)  สี่ในห้าของครอบครัวอเมริกันที่แต่งงานใหม่ สมาชิกของครอบครัวกำลังเผชิญกับปัญหาในชีวิต ส่วนใหญ่เป็นปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพและความไม่เข้าใจกัน

3)  ภาวะบีบคั้นที่ไม่สามารถจัดการได้ นำไปสู่การฆ่าตัวตาย การล่วงละเมิดทางเพศเด็ก ครอบครัวแตกแยก และความขัดแย้งรุนแรง

4)  ปัญหาภาวะบีบคั้นเหล่านี้ได้ส่งผลเสียหายทางเศรษฐกิจอย่างมหาศาล รัฐบาลอเมริกันต้องใช้เงินมากกว่า 64.9 พันล้านดอลล่าร์ต่อปีในการแก้ปัญหาเหล่านี้

ปฏิเสธไม่ได้ว่าปัญหาเหล่านี้ได้เกิดขึ้นในสังคมไทยด้วยเหมือนกัน โดยเฉพาะในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา มีปัญหาความแตกแยกรุนแรง แบ่งสีเลือกข้าง แม้จะมีการคืนอำนาจให้ประชาชนผ่านทางการเลือกตั้ง อย่างที่เรากำลังจะพากันไปเลือกตั้งในวันนี้ (3 กรกฎาคม) แต่หลังการเลือกตั้งสิ้นสุดลง ใช่ว่าปัญหาเหล่านี้จะหมดสิ้นไป เพราะแต่ละฝ่ายต่างมุ่งแสวงหาแต่ประโยชน์ส่วนตน ไม่เคารพการตัดสินใจของประชาชนและคำนึงถึงชาติบ้านเมือง ประชาชนกลายเป็นเครื่องมือและข้ออ้างเพื่อให้ตนเองสมประโยชน์ จึงมีคำพูดในลักษณะที่ว่า “นักการเมืองคิดถึงแต่การเลือกตั้งครั้งต่อไป แต่รัฐบุรุษคิดถึงความผาสุกของประชาชน”

พระเยซูเจ้าทรงเข้าใจถึงสภาพจิตใจและปัญหาทุกอย่างที่เรากำลังเผชิญอยู่ พระองค์จึงได้มอบ“ข่าวดี” แก่เราในพระวรสารวันนี้ “ท่านทั้งหลายที่เหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนัก จงมาพบเราเถิด เราจะให้ท่านได้พักผ่อน” (มธ 11:28) การดำเนินชีวิตคริสตชนและติดตามพระเยซูเจ้า เราจะพบกับสันติสุข การพักผ่อน และความสดชื่นกระปรี้กระเปร่า นี่คือสิ่งที่พระองค์ทรงท้าทายเราในวันนี้

พี่น้องที่รัก แอกแห่งความรักที่พระเยซูเจ้ามอบให้แก่เรา จะไม่ทำให้เรารู้สึกหนักหรือเป็นภาระ แต่จะทำให้เราได้พบการพักผ่อนและสันติสุขแท้ พระองค์ทรงเรียกเราแต่ละคนให้ติดตามและมีชีวิตที่สนิทสัมพันธ์กับพระองค์ ให้เราได้เลียนแบบพระหฤทัยของพระองค์ที่สุภาพอ่อนโยนและถ่อมตน “จงรับแอกของเราแบกไว้ และมาเป็นศิษย์ของเรา เพราะเรามีใจสุภาพอ่อนโยนและถ่อมตน” (มธ11:29)

ให้เราได้หันกลับมาหาพระเยซูเจ้า ผู้นำความรัก ความหวังและการให้อภัยไปสู่ผู้ต่ำต้อย ขอให้ความรักขององค์พระเยซูเจ้าทรงนำทางเราและช่วยให้เราตระหนักว่า พระเจ้าจะต้องยิ่งใหญ่และสำคัญที่สุด ชีวิตของเราจะต้องเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์ และเป็นเครื่องหมายที่มองเห็นได้แห่งความรักของพระองค์กับเพื่อนพี่น้อง เป็นต้นคนต่ำต้อย เพื่อเราจะสามารถกล่าวได้อย่างนักบุญเอากุสตินที่ว่า“จิตใจข้าพเจ้าจะไม่พบการพักผ่อน จนกว่าจะได้พักพิงอยู่ในพระเจ้า”

 

                        คุณพ่อ ดิษพล รุ่งโรจน์วรวัฒนา

__________________________________________

“My daughter has just died. But come, lay your hand on her, and she will live.”

Jesus came and took her by the hand, and the little girl arose.

บำรุงวัด

   • อักแนส ประคอง งามสงวน    1,000    บาท
   • เทเรซา บุญศิริ นรินทรางกูร     200    บาท

 

____________________________

 

ซ่อมแซมวัด

ไม่ออกนาม    1,000         บาท

___________________________________________

Jesus said to his disciples, “The harvest is abundant but the laborers are few;

so ask the master of the harvest to send out laborers for his harvest.”

ประชาสัมพันธ์

 1. ประกาศงดมิสซา

   พระสงฆ์ไปสัมมนาประจำปี 10 สังฆมณฑล ในวันจันทร์ที่ 10 – วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม ศกนี้

    จึงของดมิสซา ตั้งแต่ค่ำวันจันทร์ จนถึงค่ำวันศุกร์ นอกนั้นมีตามปกติ

 1. ทางสำนักงานคาทอลิกสงเคราะห์ผู้ประสบภัยและผู้ลี้ภัย (โคเออร์)

   ขอเชิญพี่น้องร่วมทำบุญเพื่อจัดซื้อข้าวสารและอาหารแห้ง

   สำหรับเด็กที่ศูนย์เยาวชนพระกุมารเยซู บ้านแป้ง จ.สิงห์บุรี

  รวมทั้งคนพิการและผู้สูงอายุที่ยากไร้ ใน จ.สระแก้ว และ จ.สุรินทร์

 1. ทางวัดเปิดสอนคำสอนผู้ใหญ่ เพื่อเตรียมรับศีลล้างบาป

    เรียนทุกวันอาทิตย์  เวลา 10.00 น. ที่ห้องคำสอน

 1. พิธีต้อนรับพระสงฆ์ใหม่

   พระสงฆ์ใหม่จะมาถวายมิสซาแรกที่วัดของเรา

   ในวันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม ศกนี้    มิสซาเวลา 10.00 น.

    ขอเชิญชวนพี่น้องทุกท่านร่วมพิธีและขอพรพระสงฆ์ใหม่พร้อมกัน

___________________________________________

Jesus sent out these twelve after instructing them thus, “Do not go into pagan territory

or enter a Samaritan town. Go rather to the lost sheep of the house of Israel.

____________________________________________

สภาภิบาลวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

สวัสดีค่ะพี่น้องที่รัก

    ถึงเวลาแล้วที่เราต้องร่วมกันจัดการกับ  ขยะ  ที่เกิดขึ้น หากทุกคนร่วมมือกันอย่างต่อเนื่อง จะทำให้ปัญหาขยะในชุมชนลดลงแน่นอน จะทำให้

คุณภาพชีวิตของชาวชุมชนดีขึ้น เป็นชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน

❀ หมู่บ้านสามเสนของเราจะน่าอยู่ ถ้า ทุกบ้าน ร่วมใจกัน คัดแยกขยะ

       ลองมาดูซิว่า        ในถังขยะของแต่ละบ้านมีอะไรบ้าง

①     50 % จะเป็นขยะย่อยสลายได้ ได้แก่ เศษอาหาร ใบไม้ กิ่งไม้ ซึ่งเราสามารถคัดแยกนำไป หมักปุ๋ย อาหารสัตว์ เชื้อเพลิง และก๊าซชีวภาพ

②     30% จะเป็นวัสดุรีไซเคิล ได้แก่ แก้ว กระดาษ พลาสติก โลหะ และอื่น ๆ ซึ่งเราสามารถคัดแยกนำไปขาย เขาจะนำพวกนี้ไปแปรรูปเป็นสินค้า กลับมาใช้ใหม่ สามารถเพิ่มรายได้อีกทางหนึ่งด้วย

③     19% จะเป็นขยะทั่วไป ย่อยสลายยาก เช่น ถุงพลาสติกเปื้อนโฟม กระเบื้องเซรามิก (ซึ่งต้องส่งให้กรุงเทพมหานครกำจัด)

④    1% จะเป็นขยะมีพิษและขยะอันตราย มีทั้งส่วนที่รีไซเคิลได้และไม่ได้ ควรทิ้งแยก (เพื่อให้กรุงเทพมหานครนำไปกำจัด)

 ตอนต่อไป       จะนำเสนอว่า เศษอาหาร กิ่งไม้ใบไม้นั้นมีประโยชน์มาก ๆ เรามาหาอะไรดี ๆ ทำกัน        เถอะค่ะพี่น้อง

 

As you enter a house, wish it peace. If the house is worthy,

let your peace come upon it; if not, let your peace return to you.”

__________________________________________

Beware of men, for they will hand you over

to courts and scourge you in their synagogues

_______________________________________________

มิสซาประจำสัปดาห์

จันทร์ที่ 10

06.00 น.

 

 

 

 

 

 

 

 

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 14 เทศกาลธรรมดา

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร

อุทิศ วิญญาณครอบครัว “อาภรณ์รัตน์”, เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, อันนา บังอร สิริเธียร, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุลเปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, อากาทา เง็ก แซ่กัง,เปโตร เฮี่ยงลี่ แซ่อุน, เทเรซา หลู แซ่ตั้ง, ยอแซฟ ซังเจี่ย แซ่โจว, ยอแซฟ เบี้ยว อื้อพูนผล, วินเซนต์ วัฒนา-อากาทา ยวง-อัลบีนุส วิมล เต่งตระกูล, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอา เฟื่อง แซ่เร, มารีอา บรรจง สถิตย์ถาวร, ฟรังซิสโก ชอบ-มารีอา ประสาร มณีน้อย, ฟรังซีสโก ปรีชา-มารีอา อำพัน กานตานนท์, เปาโล เสงี่ยม-เอลีซาเบธ จ่อน แววเกกี, ยออากิม แหย แสงจันทร์, ยอห์น บัปติสต์ ประมวล ชลหาญ, วิญญาณในไฟชำระ

งดมิสซา

อังคารที่ 11

06.00 น.

19.00 น.

ระลึกถึง น.เบเนดิกต์ เจ้าอธิการ

งดมิสซา

งดมิสซา

พุธที่ 12

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 14 เทศกาลธรรมดา

งดมิสซา

งดมิสซา

พฤหัสฯที่ 13

06.00 น.

19.00 น.

น.เฮนรี่

งดมิสซา

งดมิสซา

ศุกร์ที่ 14

06.00 น.

19.00 น.

น.คามิลโล เด เลลลิส พระสงฆ์

งดมิสซา

งดมิสซา

เสาร์ที่ 15

06.00 น.

 

 

 

 

19.00 น.

ระลึกถึง น.บอนาแวนตูรา พระสังฆราชและนักปราชญ์แห่งพระศาสนจักร

สุขสำราญ นางเพ็ญจันทร์ ตั้งจารุวัฒนชัย

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, ดอมินิโก อุไร-โรซา เสนอ ศรีบุญเลิศ, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุลเปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, เปโตร มนตรา อู่สำราญ, อันนา กาญจนา ธีรวิฑูร, เปโตร ธีระ ธีรวิฑูร, อันตน ชัยยศ ธีรวิฑูร, ยอแซฟ ชัยยุทธิ์ ธีรวิฑูร, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัชวิธีธรรม, มารีอา สุวพีร์ (เตชะเสน) เยาวสังข์, มารีอา เหรียญ แสงจันทร์, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, มารีอา ยินดี ธาราวร, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร, นางเพ็ญจันทร์ ตั้งจารุวัฒนชัย, วันเกิด เซซีลีอา ดวงใจ วัธนะวัน, ครอบครัว รุธิรกนก, ครอบครัว เชาวนะ

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอามักดาเลนา ประสพศรี พันธุมจินดา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, มีคาแอล ประสิทธิ์-เอลิซาเบท ประทุม สิทธิ, เปโตร พงษ์ศักดิ์ สิทธิ, วิญญาณญาติพี่น้องตระกูล “ชนวัฒน์”, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เปโตร จำนงค์-นางมันทนา งามศิริจิตต์, ยวงบัปติสตา เมธี อาภรณ์รัตน์, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, ยอแซฟ ประสิทธิ์-มารีอา สุนี เอกะสิงห์, นิโคลัส วีรวัฒน์ รุธิรกนก, ยวง ยู้เจ็ง แซ่ตั้ง, โรซา ไอซิม แซ่อึ้ง, วิญญาณ ครอบครัว ศิริกุล, ยาโกเบ เกิด-เซซีลีอา ม.ร.ว.นันทานุสรณ์ สนเจริญ, ยอแซฟ ฮั้งเงี้ยบ-หลุยส์ ชุนไข้ แซ่เล้า, มารีอา ดวงเดือน-มารีอา ซิ้วเค็ง แซ่โซว, อากาทา กิม แซ่ตั้ง, โทมัส ดำรง ปุณยธร, อันนา พิมพา ทิวไผ่งาม (ครบ 3 ปี), ยอแซฟ กวง เชาวนะ, อันนา อุดม ทิวไผ่งาม, เทเรซา จินรัตน์ ทวีศักดิ์, ยอแซฟ สมัย-เทเรซา อภิรมย์ ยินดีธรรม, วิญญาณในไฟชำระ

อาทิตย์ที่ 16

06.30 น.

 

 

 

 

 

 

 

 

08.30 น.

10.00 น.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.00 น.

 

 

 

 

 

 

 

 

อาทิตย์ที่ 15 เทศกาลธรรมดา

สุขสำราญ ครอบครัว เซซีลีอา ไพลิน กายสุต

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ พยุง-มารีอา อุทัย เอียงผาสุก, ลูซีอา อำภา-ด.ช.ไชยนันท์ รุจิพงศ์, เปโตร ประวิทย์-มารีอา วัชรี วิทวัสพงศ์, มัทธิว สง่า-อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ฟรังซีสโก เฉลิมพล-ยอแซฟ เฉลิมชัย-เปาโล เฉลิมชาติ แววเกกี, ร็อค เมือง-มารีอา กุหลาบ ดีสุดจิต, เปาโล ไพศาล ดีสุดจิต, เซซีลีอา ยุพิน เจียจวบสิน, มารีอา นันทนา กิจเกษสุวรรณ, มารีอา ล้วน รุจิพงศ์, เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, เปโตร ราศรี-เทเรซา ฉอ้อน ทิวไผ่งาม, เปโตร ทวี ทิวไผ่งาม, อันนา นัชรี มั่นศิล, ฟรังซีสโก สุมิตร ศรจิตติ, ฟรังซีสโก สมพล ศุระศรางค์, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, ปีโอ ทวี รุ่งเรืองผล, อันนา กาญจนา ธีรวิฑูร, เปโตร ธีระ ธีรวิฑูร, อันตน ชัยยศ ธีรวิฑูร, ยอแซฟ ชัยยุทธิ์ ธีรวิฑูร, ยอแซฟ สำราญ-อากาทา มณฑา เลิศโสภา, ยวง บอสโก วิสา งามสงวน, ฟรังซิสโก โกสุมภ์-อันนา พรรณพยอม โกมุทผล, ฟรังซิสโก สุทธิ-มารีอา สมร ชลหาญ, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ สัตบุรุษทุกครอบครัว

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, มีคาแอล พรพล พัธนพันธุ์, ยอแซฟ นิติวุฒิ สุวรรณประดิษฐ์ และครอบครัว, คาธารีนา อโณทัย สุวรรณประดิษฐ์ และครอบครัว, อากาทา พิลาวัลย์ ตรีมานคา และครอบครัว, เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร, ประสิทธิ์-มารีอา นุชนาถ-กฤต กิจวิวัฒนการ, แม่เสาวนีย์ เลาหไทยมงคล, มารีอา ปัณฑา ปัณฑวังกูร, มารีอา เปี่ยมขวัญ ปัณฑวังกูร, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, มารีอา ณัฏฐพัชร์ บุญสถิตย์ถาวร, มารีอา ธันยพร ศศิสุวรรณ และครอบครัว, ยอแซฟ สุชารีย์ แสงหาญ และครอบครัว, ฟรังซิส วุฒิภัทร จิวรฤกษ์, มาตินนา สมฤดี ไวกาสี, มารีอา เมธาวี ชีวะเรืองโรจน์, ยอแซฟ แอนโทนี สีฆโชค-มารีอา ศิริพร-เทเรซา ณฐ์ณิชญ์ชา ชาญนำสิน, สุขภาพ-หน้าที่การงาน มารีอา ศิริพร ชาญนำสิน, ยออากิม สมพร กิจเจริญ, คุณแม่ราตรี และครอบครัวธนาไพศาล, น.ส.นิดารัตน์ เกียรติพิริยะ, ครอบครัว ทัศนีย์ วงษ์วิไลวารินทร์, ครอบครัว ระวีวรรณ ชมจินดา, ครอบครัว พิชัยรัฐ, ลูซีอา วราพรรณ มีเฟื่องศาสตร์, ครอบครัว กีรติเก้าทรัพย์, ยออันนา ณัฐกมล ยามสุข, เทเรซา แก้วจิต สงวนบุญ และครอบครัว, อลิซาเบท ฐิตินันท์ ธรณธรรม และครอบครัว, มารีอา มาลี อมรสิริสมบูรณ์, ครอบครัว ณรงค์ศิริกุล และครอบครัว สามพี่น้อง, ครอบครัว จรุไพรวัลย์, อันนา ดิ่ว วิพัทนะพร และลูกหลานเหลน, ครอบครัว โคมิน, นายประวัติ งามละม้าย, ครบรอบวันเกิด อันตน วิสารชัย สายพรไพศาล, โมทนาคุณพระโต, โมทนาคุณแม่พระ

อุทิศ เรย์มองด์ ธานี ลวสุต, ครอบครัว ชื่นพุฒิ, อันนา สำรวม ชื่นพุฒิ, มารีอา ปิยะสุทธิ์ ใจสวัสดิ์ (ชื่นพุฒิ), ยากอบ โชติวิศิษฏ์ ประพิณวงศ์, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, นายชมภู เศรษฐกาญจน์, ยอแซฟ วิสิษฐ์-มาร์ธา สุดจิต มัจฉาชีพ, ฟรังซีสโก วิกรานต์ มีเฟื่องศาสตร์, มารีอา แผ้ว เทียนจุ้ย, ฟรังซิสเซเวียร์ วิรัช-ยอแซฟ สมชัย อินทรสุขสันติ, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, โจเซฟ สุวิชากร ชินะผา, ยอแซฟ ประนิม ตรีมานคา, มารีอา เสรี ตรีมานคา, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุลเปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, มารีอา ประทุม จำปาถิ่น, ฟรังซิสโก ประทีป งามพล, เปโตร ศรีมงคล-เทเรซา เฉลา เพ็ญไพจิตร, ยอแซฟ ธนพันธ์ เพ็ญไพจิตร, เปาโล วันชัย หล่อวัฒนศิริกุล, ยวง หล่อติ๊ด-มารีอา โซวม่วย, มารีอา ปุ้ยเจ้-มารีอา ป้อฮุ้น, ยอแซฟ ธนาชัย (ประเสริฐ) เสนาจักร, มารีอามักดาเลนา วาณี-ฟรังซิสโก วุฒิชัย ชลธี, กาทารีนา ส้มเช้า ปั้นศิริ, ยอแซฟ ถนอม สุหฤทดำรง, มารีอา เง็กเอ็ง แซ่ฉั่ว, นายโษฑษธา ฤดีใจ, อันเดร สมจิตร-ยอแซฟ สุรศักดิ์ มีขันทอง, พ่อธง เลาหไทยมงคล, บรรพบุรุษครอบครัว กิจวิวัฒนการ และเลาหไทยมงคล, สินธุ ล้อสีทอง, เทเรซา วารินทร์ ศรีสมพงษ์, มาการิต อ่างแก้ว, คัทริน อ่างแก้ว และญาติพี่น้องที่ล่วงลับ, วิญญาณของพ่อแม่ พี่น้อง ลูกหลาน, ฟรังซิสโก อบเชย-มารีอา ฉลวย เกียรติอำไพ, เปโตร เมี่ยงเทา-อันนา ซิ้วคิ้ม-เปาโล เง็กเพียว-มารีอา ลิ่มหพัส,  มาเรีย สุพรรณี จันทรสันติ, เปโตร เหลี่ยว-มัตตา แหว่, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, ยอแซฟ ฮงปิง, อักแนส มาลี ลวสุต, เปโตร ลึก พนมอุปถัมภ์, อันตน แสวง ศุระศรางค์, เปโตร ประพล โรจนะเสน, เปโตร ธีระ ปัญจทรัพย์, เปโตร จำรัส หัวใจ, หลุยส์ คอร์สกา สงวน ธุระวณิชย์, ลูซีอา สาคร สังขรัตน์, อันนา พารา สังขรัตน์, มอนิกา สมใจ รอดเรืองศักดิ์, เปโตร เหลี่ยว-มัตตา แหว่, เปาโล อุดร อุมา, เปโตร สมพร ถ้ำกลาง, ยอแซฟ สมรัก ถ้ำกลาง, ดอมินิโก สวัสดิ์ ชมจินดา, เวโรนิกา สำราญ โคกพูล, โทมัส เจริญ-อันนา มิ่งขวัญ วิพัทนะพร, เปโตร บุ้นเภา แซ่เจี่ย, มารีอา เซี่ยมหงษ์ แซ่ฮ้อ, น.ส.เยาวเรศ หลีสิน, เปโตร วิชัย พรพิทักษ์สุข, เปาโล ซุ่นเลี้ยง แซ่ลิ้ม, ซิลเวสแตร์ วัชระ-มารีอามักดาเลนา ทัศพร-หลุยส์ เดอ คอร์ซากา ปรีดี, ดอมินิโก สุมล-มารีอามักดาเลนา จงกลณี พิชัยรัฐ, ติเบริโอ วิลาศ วันซอร์, ยาโกเบ กิ๋มซ้ง-อันนา มุ้ยจู ตั้งสุรกิจ, ด.ญ.จันทิมา ชัยชนะมงคล, เปโตร โม่-มาร์ธา เตือ, เทเรซา จินรัตน์ ทวีศักดิ์, ยวงบัปติสตา คอยเซ็น แซ่ใช้, วิญญาณในไฟชำระ

อุทิศ เปาโล ศิริ-มารีอา วิจิตร พีรมนตรี, มารีอา ชูชื่น ธนสมบูรณ์, ยอห์น บัปติสต์ ชุติพนธ์ ธนสมบูรณ์, เทเรซา นัฏ ยอดประเสริฐ, แบร์นาแด๊ต สมสมร ลวสุต, มาการีตา วรพร พันธุมจินดา, เปโตร จีรศักดิ์ วัฒนโยธิน, ยวงบัปติสตา หวล-เซซีลีอา แน่งน้อย อาภรณ์รัตน์, ยวงบัปติสตา เมธี อาภรณ์รัตน์, ยอแซฟ วิชัย อาภรณ์รัตน์, เรอเนย์ สมนึก เตมียเสน, วิญญาณในไฟชำระ

 

Jesus said to his Apostles:

“No disciple is above his teacher, no slave above his master.

_________________________________________________

11 July 2017

Saint of the day

St. Benedict,

Abbot

(c. 480-547),

Patron of Europe

In Europe:

Feast of St Benedict,

Abbot, Patron of Europe

________________________________________________

PLEASE JOIN

DAILY MASS & SUNDAY MASS

READ

DAILY GOSPEL OF THE LORD JESUS

with

DAILY COMMENTARY OF THE DAY

and

SAINTS OF THE DAY

ALSO READ

From

SAINT FRANCIS XAVIER NEWSLETTER IN THAI

NEWSLETTER IN THAI

THANK YOU

***********************************************

“This is my commandment:

love one another as I love you.”

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

“Stop judging, that you may not be judged.

#####################################