สารวัด วัดนักบุญฟรังซีสเซเวียร์

มิซซา ประจำสัปดาห์

18 February 2018. Saint Francis Xavier Newsletter. ปีที่ 52 ฉบับที่ 7 วันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2018

St. Francis Xavier Church Newsletter.

ปีที่ 52 ฉบับที่ 7 วันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2018

อาทิตย์ที่ 1 เทศกาลมหาพรต

FIRST SUNDAY OF LENT      

18 FEBRUARY 2018

_____________________________________________

First Sunday of Lent

18 February 2018

Holy Gospel of Jesus Christ  

The Spirit drove Jesus out into the desert,
and he remained

in the desert for forty days, tempted by Satan.

แบบฉบับแห่งการถือพรต

    พระจิตเจ้าเป็นผู้พาพระเยซูเจ้าเข้าไปในถิ่นทุรกันดาร พระองค์ประทับอยู่ที่นั่น 40 วัน และในถิ่นทุรกันดารนั่นเอง พระองค์ถูกซาตานประจญ

    ในวรรณกรรมยิว ถิ่นทุรกันดาร หมายถึง ที่อยู่ของปีศาจ

    แนวคิดดังกล่าวปรากฏให้เราเห็นในพระวรสาร เช่น ในพระวรสารมัทธิว บทที่ 12 ข้อ 43

    “เมื่อปีศาจออกไปจากมนุษย์แล้ว มันท่องเที่ยวไปในที่แห้งแล้งเพื่อหาที่พัก….”

    พระวรสารลูกาบทที่ 8 ข้อ 29

    “เขาพูดเช่นนี้ เพราะพระเยซูเจ้าสั่งให้ปีศาจร้ายออกจากชายผู้นั้น ปีศาจสิงเขาหลายครั้งแล้ว เขาถูกล่ามไว้ด้วยโซ่ และตรวน แต่เขาหักโซ่ ตรวน และถูกปีศาจนำตัวออกไปในที่เปลี่ยว”

    หนังสือวิวรณ์บทที่ 17 ข้อ 3

    “ทูตสวรรค์องค์นั้นนำข้าพเจ้าไปยังถิ่นทุรกันดาร เดชะพระจิตเจ้าข้าพเจ้าเห็นหญิงคนหนึ่งนั่งอยู่บนสัตว์ร้ายสีแดงเข้ม ซึ่งมีชื่อเป็นคำดูหมิ่นพระเจ้าเขียนไว้ทั่วตัว มันมีเจ็ดหัวและสิบเขา”

    ถิ่นทุรกันดาร ที่แห้งแล้ง ที่เปลี่ยว เป็นคำคำเดียวกัน และความหมายแท้ ๆ ของคำทั้ง 3 ก็คือ ที่อยู่ของปีศาจ

    ในที่เปลี่ยวนั้น พระเยซูเจ้าถูกประจญ

    โลกของเราก็คือ ถิ่นทุรกันดาร ที่แห้งแล้ง และที่เปลี่ยว ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของปีศาจ แม้เราจะมองไม่เห็นตัวเป็น ๆ ของมัน แต่ให้เราแน่ใจเถิดว่า พวกมันอยู่รอบ ๆ ตัวเรา และคอยประจญเราอยู่ตลอดเวลา ดังเช่นที่มันเคยประจญพระเยซูเจ้าในอดีต

    พระวรสารนักบุญมาระโกวันนี้ไม่ได้ให้รายละเอียดว่ามันประจญพระเยซูเจ้าด้วยเรื่องอะไรบ้าง แต่พระวรสารนักบุญมัทธิว และลูกาได้ให้รายละเอียดเหล่านี้

    ในพระวรสารนักบุญลูกาบทที่ 4 ข้อ 1 ถึง 13 ได้พูดถึงการประจญพระเยซูเจ้าในถิ่นทุรกันดาร มันประจญพระเยซูเจ้าใน 3 เรื่อง ที่สำคัญ ๆ คือ

 1. ปากท้อง (ข้อ 3)

 2. อำนาจ (ข้อ 6)

 3. ชื่อเสียง (ข้อ 9)

    เรื่องของปากท้อง ก็คือ เรื่องของการกินการอยู่ หรือที่เรียกว่าการกินดีอยู่ดี เพื่อจะได้กินดีอยู่ดีมนุษย์จึงแสวงหาสรรพวัตถุนานาชนิด เพื่อนำมาปรนเปรอชีวิตของตน ในทุก ๆ ด้าน อันนำมนุษย์ไปสู่สิ่งที่เรียกว่า วัตถุนิยม รวมทั้งคำของกฤษฎีกาสมัชชา ค.ศ. 2015 ซึ่งใช้คำว่า โลกีย์นิยม การประจญเรื่องที่สอง คือ เรื่องของอำนาจ หรือเรียกว่า อำนาจนิยม และ เรื่องสุดท้ายก็คือเรื่องของชื่อเสียง หรือ เราจะเรียกต่อไปนี้ว่า ชื่อเสียงนิยม

    พระเยซูเจ้าทรงเอาชนะการประจญทั้ง 3 ได้ด้วยการปฏิเสธ (✝) แต่ในความเป็นจริงของชีวิตของพวกเราเรื่องทั้ง 3 เป็น เรื่องที่ปฏิเสธได้ยาก หรือ พวกเราไม่ค่อยอยากจะปฏิเสธมัน เราในที่นี้ ก็คือ เราที่เป็นฆราวาส เราที่เป็นพระสงฆ์ และเราที่เป็นนักบวช เมื่อไม่อยากปฏิเสธ สุดท้าย เราก็ตกเป็นเหยื่อของปีศาจใน 3 เรื่องนี้ ขอให้สังเกตคำพูดของปีศาจในข้อ 6 ของพระวรสารนักบุญลูกาบทที่ 4 มันบอกว่า “ข้าพเจ้าจะให้อำนาจและความรุ่งเรืองของอาณาจักรเหล่านี้ทั้งหมดแก่ท่าน เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะให้ผู้ใดก็ได้ตามความปรารถนา”

    มหาพรต เป็นเวลาที่เราจะต้อง เริ่มต้นความตั้งใจของเราอีกครั้งหนึ่ง ที่จะปฏิเสธหรือตัด (✝) 3 สิ่งนี้ออกจากชีวิตของเรา โดยอาศัยพลังแห่งการตัด (✝) ของตัวเราเอง  บทเพลงที่เรามักจะร้องกันบ่อย ๆ ในเทศกาลนี้ก็คือ

    “จงภูมิใจใน ✝ คริสตัง ชีวิตและจิตพลังย่อมไหลหลั่งมาจาก ✝”

    ประโยคสำคัญ คือ ชีวิตและจิตพลังย่อมไหลหลั่งมาจาก ✝ ความหมายก็คือ ยิ่งตัดก็ยิ่งมีพลังจิต หรือยิ่งตัดก็ยิ่งมีจิตใจที่เข้มแข็ง ในการเอาชนะบาปและการประจญ แต่สำคัญสุดคือ ในการตัดกิเลสเหล่านั้นออกไปส่งผลให้ ชีวิตของพระเจ้า ไหลหลั่งเข้ามาในชีวิตของเรา และสร้างตัวเราให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น และชีวิตของพระเจ้าที่ไหลหลั่งเข้ามาในตัวเรานี่แหละคือ พลังแห่งชีวิตในการต่อสู้กับปีศาจและบาป ยิ่งกว่านั้นชีวิตของพระเจ้าที่ไหลหลั่งเข้ามาในชีวิตของเราจะทำให้เรามีชีวิตที่เหมือนพระเยซูเจ้ามากขึ้น ๆ ทุก ๆ วัน

    สรุปสุดท้ายก็คือ ชีวิตคริสตชนคือชีวิตแห่งการดำเนินชีวิตไม้กางเขน (Via crucis) ด้วยการปฏิเสธ และ มหาพรตก็ไม่ใช่มีแค่ 40 วัน แต่มหาพรต คือ เทศกาลที่เราต้องถือปฏิบัติทุก ๆ วันตลอดชีวิตของเรา

                            สวัสดี

                             คุณพ่อ สานิจ สถะวีระวงส์

_______________________________________________

Monday of the First week of Lent

19 February 2018

Holy Gospel of Jesus Christ 

Jesus said to his disciples: “When the Son of Man comes in his glory,

and all the angels with him, he will sit upon his glorious throne,

ประกาศแต่งงาน

(ครั้งที่ 1)

 

ยอห์น บัปติสต์ รฐพชร มะลิลา

        บุตร                 ยอแซฟ โฮม – เทเรซา ลักษณ์มณี มะลิลา

        กับ                            อักแนส นุชนาถ ดุริยพันธุ์

        บุตรี             ร.ท.อำนวย – เทเรซา นงคราญ ดุริยพันธุ์

    พิธีแต่งงานที่วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

วันเสาร์ที่ 10 มีนาคม ค.ศ.2018  เวลา 14.30 น.

ขอคำภาวนาแด่คู่สมรสให้มีความสุขในชีวิต

และท่านใดที่ทราบข้อขัดขวาง กรุณาแจ้งให้พระสงฆ์ทราบ

____________________________________________

Tuesday of the First week of Lent

20 February 2018

Holy Gospel of Jesus Christ 

“This is how you are to pray”

______________________________________________

Wednesday of the First week of Lent

21 February 2018

Holy Gospel of Jesus Christ.

“This generation is an evil generation; it seeks a sign,

but no sign will be given it, except the sign of Jonah.

___________________________________________

Chair of Saint Peter, apostle – Feast

22 February 2018

Holy Gospel of Jesus Christ 

“You are the Messiah, the Son of the living God.”

____________________________________________

Friday of the First week of Lent

23 February 2018

Holy Gospel of Jesus Christ 

“Leave your gift there at the altar, go first and be reconciled with

your brother, and then come and offer your gift.”

มรรคาศักดิ์สิทธิ์ (เดินรูป 14 ภาค) ตลอดเทศกาลมหาพรต

                ทุกวันศุกร์, วันเสาร์    เวลา 18.30 น.

                ทุกวันอาทิตย์         เวลา 11.00 น.

 

_________________________________________

Saturday of the First week of Lent

24 February 2018

Holy Gospel of Jesus Christ

“Be perfect, just as your heavenly Father is perfect.”

ประชาสัมพันธ์

.    กิจกรรมเสริมศรัทธา ตลอดเทศกาลมหาพรต (การพลีกรรม การภาวนา การประกอบกิจเมตตา และแสดงความรักต่อเพื่อนพี่น้องเป็นพิเศษ)

    – เดินรูป 14 ภาค ทั้งส่วนตัว และส่วนรวม

     (วัดจัดส่วนรวม ทุกวันศุกร์, วันเสาร์ เวลา 18.20 น. ก่อนมิสซา และวันอาทิตย์หลังมิสซารอบ 10.00 น.)

    – ประกอบกิจเมตตาช่วยคนจน รับกระบอกมหาพรต ครอบครัวละ 1 ใบ นำส่งคืนวันสมโภชปัสกา

    – เยี่ยม/ดูแลคนป่วย ทั้งที่บ้านและโรงพยาบาล

 1. เชิญชวนพี่น้องรับกระบอกมหาพรตที่ทางวัดจัดให้ เพียงครอบครัวละ 1 ใบ เพื่อร่วมกันช่วยเหลือคนยากจน เพียงอดออมวันละเล็กละน้อยหยอดเงินใส่กระบอกมหาพรต

 2. กำหนดวันต่อสัญญาเช่าที่ดินประจำปี 2561/2018

    มิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ กำหนดให้ผู้อาศัยทุกท่านในที่ดินเขตปกครอง

    วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ ต่อสัญญาเช่าที่ดินประจำปี

            ในวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561

            และวันเสาร์ที่ 3 มีนาคม 2561

            เวลา 9.30 น. – 11.30 น.

            ที่ห้องประชุม บ้านพักพระสงฆ์

 1. ขอเชิญพี่น้องชำระค่าบำรุงสุสาน ประจำปี 2561

            กุฏิ        500    บาท/ปี

            แฟลต/กางเขน    250    บาท/ปี

__________________________________

Chair of Saint Peter, apostle – Feast

22 February 2018

The Chair of Saint Peter,

Apostle –

Feast

สภาภิบาลวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

สวัสดีค่ะพี่น้องที่รัก   (สารวัดมีประโยชน์มาก กรุณานำกลับไปไว้ที่บ้าน)

    วันนี้ เป็นวันเสกสุสานประจำปีของวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ สามเสน และเนื่องจากมีพ่อแม่ พี่น้อง ลูกๆ หลานๆ และเพื่อนๆ ของผู้ล่วงลับมาร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ นำดอกไม้ จุดเทียนไปวางตามกุฏิ แฟลต และกางเขนเป็นจำนวนนับพันคน เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและให้เกียรติแก่ผู้ล่วงลับ จึงขอเชิญชวนพี่น้องทุกท่าน

 • สำรวมตน อยู่ในความสงบ ในขณะร่วมพิธีมิสซาอุทิศแด่ผู้ล่วงลับ

 • รับศีลมหาสนิทใกล้จุดที่พี่น้องอยู่ (จะมีสภาภิบาลเชิญพระสงฆ์ไป)

 • อยู่ร่วมพิธีจนจบ คือช่วงสุดท้ายที่พระสงฆ์จะเดินพรมน้ำเสกและโยนกำยาน (เสกสุสาน) ไปตามกุฏิ แฟลต และกางเขนของผู้ล่วงลับญาติพี่น้องของพวกเราแต่ละคน ปีที่ผ่าน ๆ มา เห็นพี่น้องเดินกลับออกไปเป็นจำนวนมาก ปีนี้อย่าเดินหนีกลับออกไปก่อนนะคะพี่น้อง ผู้ล่วงลับที่แต่ก่อนเขาอยู่ร่วมกับพวกเราบนโลกนี้ แต่บัดนี้ เขาได้จากเราไปอย่างไม่มีวันกลับ เขาร้องเรียกเราว่า “อย่ารีบกลับไปนะ อยู่กับฉันก่อนอีกประเดี๋ยวเดียวเท่านั้น” หากเราซึ่งยังมีชีวิตอยู่ และสามารถได้ยินเสียงอ้อนวอนของผู้ล่วงลับ พี่น้องจะกล้าเดินกลับออกไปหรือไม่ น่าคิดนะคะ

   การให้บริการ

    + มีน้ำแช่เย็นวางอยู่ตามจุดต่าง ๆ

    + มีห้องน้ำบริการอยู่ด้านหลังสุสานแฟลตเด็ก

    + มีถังขยะรองรับขยะของพี่น้องทุกท่าน แต่ขยะชิ้นใหญ่ ๆ เช่น กระดาษหนังสือพิมพ์ ฯลฯ กรุณานำไปทิ้งที่บ้านค่ะ

    + จุดบริการชำระค่าบำรุงสุสาน มี 2 จุด คือ

 1. ด้านประตูทางเข้าด้านหน้า                         

 2. ด้านประตูทางเข้าออกด้านหลัง

 3. ขอพี่น้องจำและแจ้งหมายเลขที่กุฏิ แฟลต กางเขน ให้สภาภิบาลที่นั่งรับบริการท่านอยู่                เพื่อสะดวกและรวดเร็วในการเขียนใบเสร็จรับเงินค่ะ

    + มีเก้าอี้บริการ 600 ตัว หรือ 1,000 ตัว (หากทางวัดติดต่อเช่าเพิ่มได้)

    ขอความร่วมมือ

 • กรุณาอย่าจุดเทียนลงบนพื้นหญ้าที่เชิงกางเขน

 • ก่อนกลับบ้านกรุณาดับเทียน

 • ของดการสูบบุหรี่ งดรับประทานอาหารในสุสาน

ขอขอบคุณในการให้ความร่วมมือจากพี่น้องทุกท่าน

____________________________________________

Tuesday of the First week of Lent

20 February 2018

Saints of the day

Bl. Francisco and Jacinta Marto

มิสซาประจำสัปดาห์

อาทิตย์ที่ 1 เทศกาลมหาพรต

ปีที่ 52 ฉบับที่ 7 วันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2018

 

จันทร์ที่ 19

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลมหาพรต

อุทิศ วิญญาณครอบครัว อาภรณ์รัตน์, เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุล เปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, มารีอา ลำใย มาลีวงศ์, มารีอา ชลาพรรณ มณีสิน, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร, ลูซีอา จุฑาภา สุวรรณทา

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ฟรังซีสโก ปรีชา-มารีอา อำพัน กานตานนท์, เปาโล เสงี่ยม-เอลีซาเบธ จ่อน แววเกกี,มารีอา บรรจง สถิตย์ถาวร, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, มารีอา สายฟ้าเจนสวัสดิชัย, ยวง วีรวงศ์ สนเจริญ, ยอแซฟ สุรศักดิ์ มีขันทอง (ครบรอบ 1 ปี), ยอแซฟ วิรัตน์ สังขรัตน์, วิญญาณเด็กที่ถูกทำแท้ง, วิญญาณในไฟชำระ

อังคารที่ 20

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลมหาพรต

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ ประมวล ชลหาญ, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุล เปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ชลาพรรณ มณีสิน, มอนิกา ทับทิม-ยอแซฟ สำอางค์ ปานฟัก, ยวงบัปติสตา แสวง ศรจิตติ, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ฟรังซิสโก ศิวพณ สุวรรณทา, เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, แอนโทนี จุล เจนสวัสดิชัย, ยวง วีรวงศ์ สนเจริญ, สกอลัสติกา สำอางค์ ดาวพิเศษ, ซีมอน บุญส่ง ดาวพิเศษ,เปโตร วารี ไทยประเสริฐ, ยอแซฟ สมัย-เทเรซา อภิรมย์ ยินดีธรรม, วิญญาณในไฟชำระ

พุธที่ 21

06.00 น.

19.00 น.

น.เปโตร ดามีอานี พระสังฆราชและนักปราชญ์

สุขสำราญ มารีอาเทเรซา อัจราพร ศรีบุญเลิศ

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุล เปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, มารีอา ชลาพรรณ มณีสิน, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, โทมัส ประสิทธิ์-มารีอา เล็ก แซ่โง้ว, มารีอา สมพร, ยอห์น เอ็กชุ้น, เซซีลีอา ละมูล ศรจิตติ, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ฟรังซิสโก ประพนธ์พันธ์ สุวรรณทา, เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร, ครบรอบวันเกิด มารีอา เนตรนภิศ-อลิซาเบท นริศรา มีขันทอง

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, ยอแซฟ รพล มัทวพันธุ์, ยวง วีรวงศ์ สนเจริญ, มารีอา นันทนา (ปุ๊ก) กิจเกษสุวรรณ, มารีอา ประเทือง แววเกกี, สกอลัสติกา สำอางค์ ดาวพิเศษ, ซีมอน บุญส่ง ดาวพิเศษ, ฟรังซีสโก สมพล ศุระศรางค์ (ครบรอบ 6 ปี), มารีอา เล็ก ไทยประเสริฐ, วิญญาณในไฟชำระ

พฤหัสฯที่ 22

06.00 น.

19.00 น.

ฉลองธรรมาสน์นักบุญเปโตรอัครสาวก

อุทิศ ฟรังซีสโก สุทธิ-มารีอา สมร ชลหาญ, เปาโล สุดใจ กายสุต, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม,เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุล เปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, มารีอา ชลาพรรณ มณีสิน, มารีอา ย่าง-โรซา ซิวไน้ สินสืบผล, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, คาโรโล หลุย-มาร์ธา พลอย กรรณิการ์, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, ยวง วีรวงศ์ สนเจริญ, สกอลัสติกา สำอางค์ ดาวพิเศษ, ซีมอน บุญส่ง ดาวพิเศษ, มารีอามักดาเลนา วิระวัลย์ ดวงรัตน์, บาทหลวง เปาโล ประวิช หอมวิไลย (ครบ 1 ปี), วิญญาณในไฟชำระ

ศุกร์ที่ 23

06.00 น.

19.00 น.

ระลึกถึง น.โปลีการ์ป พระสังฆราชและมรณสักขี

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, ยวงบัปติสตา ชุน-มารีอา หวุน-มารีอา ทองสุข ธาดาประสิทธิ์, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุล เปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, มารีอา ชลาพรรณ มณีสิน, เปาโล บุญเลี้ยง จิรวัฒนาพันธ์ (ครบรอบ 11 ปี), วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เปาโล พลตรี สง่า-อันนา วิเชียร วิลัยทอง, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, ยอแซฟ เต็กยู้ แซ่อึ้ง, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, สกอลัสติกา สำอางค์ ดาวพิเศษ, ซีมอน บุญส่ง ดาวพิเศษ, เปาโล บุญเลี้ยง จิรวัฒนาพันธ์ (ครบรอบ 11 ปี), ยอแซฟ ฮกจิว แซ่ชือ, ฟรานซิสกา กิมเกียว แซ่ชือ, มารีอา แพรวพรรณ-ยอแซฟ สุธี ธิติพันธุ์, ลูซีอา วิภาวี ไทยประเสริฐ, ยวง วีรวงศ์ สนเจริญ, วิญญาณในไฟชำระ

เสาร์ที่ 24

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลมหาพรต

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, ดอมินิโก อุไร-โรซา เสนอ ศรีบุญเลิศ, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุล เปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, มารีอา ชลาพรรณ มณีสิน, อันนา กาญจนา ธีรวิฑูร, เปโตร ธีระ ธีรวิฑูร, อันตน ชัยยศ ธีรวิฑูร, ยอแซฟ ชัยยุทธิ์ ธีรวิฑูร, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มารีอา ยินดี ธาราวร, ครอบครัว ชนวัฒน์, เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร, สำหรับทุกคนในบ้านเลขที่ 19 สามเสน, เสรี ชมพูนุช, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, วันเกิด เซซีลีอา ปทิตตา สังขรัตน์

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ยอแซฟ หมอวาศ-มารีอา สุด ประดิษฐ์จุสิน, ยอแซฟ วิณิน-มารีอา ชลูด พันธุมจินดา, ยอแซฟ พิพัฒน์-เฮเลนา อุไรลักษณ์ อิศรภักดี, มารีอามักดาเลนา ประสพศรี พันธุมจินดา,เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, ยอแซฟ จีระศักดิ์ ชนวัฒน์, เปโตร จำนงค์-นางมันทนา งามศิริจิตต์, ยอแซฟ ประสิทธิ์-มารีอา สุนี เอกะสิงห์, สกอลัสติกา สำอางค์ ดาวพิเศษ, ซีมอน บุญส่ง ดาวพิเศษ, ยวงบัปติสตา เมธี อาภรณ์รัตน์, ยวง วีรวงศ์ สนเจริญ, เปโตร วัชรินทร์ เลาหพันธุ์, มารีอา โรซา สมใจ กิจเจริญ, เทเรซา ประภา-เรือตรี ปรีชา-ฟรังซิสโก ภานพ เนตรายน, วิญญาณของญาติพี่น้อง, วิญญาณในไฟชำระและวิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง

อาทิตย์ที่ 25

06.30 น.

08.30 น.

10.00 น.

16.00 น.

อาทิตย์ที่ 2 เทศกาลมหาพรต

สุขสำราญ เซซีลีอา ไพลิน กายสุต, ครอบครัว รอดงาม

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ พยุง-มารีอา อุทัย เอียงผาสุก, มารีอา โสภาวรรณ-มารีอา สินี จันสวัสดิ์, เปาโล สุดใจ กายสุต, มัทธิว สง่า-อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ฟรังซีสโก เฉลิมพล-ยอแซฟ เฉลิมชัย-เปาโล เฉลิมชาติ แววเกกี, ร็อค เมือง-มารีอา กุหลาบ ดีสุดจิต, เปาโล ไพศาล ดีสุดจิต, เซซีลีอา ยุพิน เจียจวบสิน, เปโตร ราศรี-เทเรซา ฉอ้อน ทิวไผ่งาม, เปโตร ทวี ทิวไผ่งาม,ฟรังซีสโก สุมิตร ศรจิตติ, ฟรังซีสโก สมพล ศุระศรางค์, มารีอา ชลาพรรณ มณีสิน, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, ยวง วีรวงศ์ สนเจริญ, ยอแซฟ สุธี-มารีอา แพรวพรรณ ธิติพันธุ์, อันนา กาญจนา ธีรวิฑูร, เปโตร ธีระ ธีรวิฑูร, อันตน ชัยยศ ธีรวิฑูร, ยอแซฟ ชัยยุทธิ์ ธีรวิฑูร, ยวงบัปติสตา เคิ้ง-อากาทา วิลา ธิราศักดิ์, ยวงบัปติสตา สุบิน-มารีอา ทองดี ธิราศักดิ์, มาเซอร์ ฉลวย ธิราศักดิ์, อันนา นัชรี มั่นศิล, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ สัตบุรุษทุกครอบครัว

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร, มารีอา ธันยพร ศศิสุวรรณ และครอบครัว, ยอแซฟ สุชารีย์ แสงหาญ และครอบครัว, ครอบครัว เทเรซา แก้วจิต สงวนบุญ, มีคาแอล พรพล พัธนพันธุ์, มารีอา บ๊วย แซ่โอ๊ว, ครอบครัว รวมสำราญ, ครอบครัว ธาราวร, ครอบครัว สมบูรณ์เจริญชัย, ครอบครัว มาตุกุล, มารีอา นลินา พฤกษอรุณ และครอบครัว, ครอบครัว ริมชลา, ครอบครัว สุขวิบูลย์, เพื่อสุขภาพ อังเยลา มะลิ เจริญสำราญ, เทเซา ปรานอม หมั้นทรัพย์, เพื่อสุขภาพ คุณประภาพร นิยมมาภา, ครอบครัว มารีอา ลอร่า รัตนปราณี, มารีอา วิภาดา-แมรี่แอนด์ มารีพร ลิ้มสุธาโภชน์, มารีอา สุมาลี บุญสถิตถาวร, มารีอา ปัณฑา-มารีอา เปี่ยมขวัญ ปัณฑวังกูร, ครอบครัว หล่อวัฒนศิริกุล, วันเกิด มอนีกา อรวรรณ เชาวนะ, โมทนาคุณพระ

อุทิศ เรย์มองด์ ธานี ลวสุต, ครอบครัว ชื่นพุฒิ, อันนา สำรวม ชื่นพุฒิ, มารีอา ปิยะสุทธิ์ ใจสวัสดิ์ (ชื่นพุฒิ), เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุล เปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, อันนา เฉลียว เคนแก้ว, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, ยอแซฟ วิสิษฐ์-มาร์ธา สุดจิต มัจฉาชีพ, ฟรังซีสโก วิกรานต์ มีเฟื่องศาสตร์, นายชมภู เศรษฐกาญจน์, เปโตร ศรีมงคล-เทเรซา เฉลา เพ็ญไพจิตร, ยอแซฟ ธนพันธ์ เพ็ญไพจิตร, ยอห์น บัปติสต์ ชีวิต ทาระพันธ์, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, ยอแซฟ ประนิม ตรีมานคา, มาเรีย สุพรรณี-เอมิลี นวลแข จันทรสันติ, เปาโล ไพศาล-มารีอา จรัสศรี ดีสุดจิต, โจเซฟ สุวิชากร ชินะผา, นายเมตตา พุ่มชูศรี,ยอแซฟ กิมเลี้ยง ศรีสวัสดิ์, , นายวชร จิวะพงศ์, เปโตร เมี่ยงเทา-อันนา ซิ้วคิ้ม-เปาโล เง็กเพียว-มารีอา ลิ่มหนีสี,ยวงบัปติสตา อนุชิต ไตรภพ, อันเดร สมจิต-ยอแซฟ สุรศักดิ์ มีขันทอง, ดวงวิญญาณในสกุล “มีขันทอง”, กาโลโล สยาม-มารีอา ยู่ซือ สังขรัตน์, มีคาแอล วิรัตน์-มารีอา สุดาลักษณ์ ชินทร์นลัย, ฟรังซิสเซเวียร์ สถิตพงษ์ ผิวเกลี้ยง, ยอแซฟ ไพโรจน์ นิโรภาส, อันนา ลำไย นิโรภาส, มารีซีอุส มนตรี ริมชลา, โทมัส ชั้น-มารีอามักดาเลนา สนาน-เปโตร พานิช ริ้วงาม, นายมนตรี-นายมานพ ประสานเกษม, ปู่ย่า ตายาย พี่ป้าน้าอาที่ล่วงลับ, ยอแซฟ ซึโตมุ ฮิราดาเตะ, เทเรซา วรัญญา สุขในมณี, ฟรังซิสเซเวียร์ วิรัช อินทรสุขสันติ, ยอแซฟ สมชัย อินทรสุขสันติ, เปโตร สมพิศ ธรรมกรสุขศิริ, อันนา สมร ธรรมกรสุขศิริ, เปาโล วันชัย หล่อวัฒนศิริกุล, วิคตอเรีย ถมยา ไผ่งาม, ยอแซฟ สุเทพ มาตุกุล, เอากุสติน จั๊กเซีย แซ่อึ้ง, อนันต์ สมบูรณ์เวช, อากาทา เลี๊ยบ แซ่อึ้ง, โรซา เมี่ยวชือ, มารีอาอังเยลา ผ่องศรี เมฆสุวรรณ, เปโตร วัชรินทร์ เลาหพันธ์, อันตน เสถียร-ลูซีอา ลมัย ชมไพศาล, วิญญาณสกุล ชมไพศาล และกรีกุล, วิญญาณในไฟชำระและวิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง

อุทิศ เปาโล ศิริ-มารีอา วิจิตร พีรมนตรี, มารีอา ชูชื่น ธนสมบูรณ์, ยอห์น บัปติสต์ ชุติพนธ์ ธนสมบูรณ์, เปโตร อำนวย-เทเรซา บุญยัง สังขรัตน์, มารีอา ก้อนทอง วงศ์ก้อนทอง, ยอแซฟ วิรัตน์ สังขรัตน์, ยวงบัปติสตา สนธิลักษณ์ สนเจริญ, เทเรซา นัฏ ยอดประเสริฐ, วิญญาณในไฟชำระ

 

________________________________________________

PLEASE JOIN

DAILY MASS & SUNDAY MASS

READ

DAILY GOSPEL OF THE LORD JESUS

with

DAILY COMMENTARY OF THE DAY

and

SAINTS OF THE DAY

ALSO READ

From

SAINT FRANCIS XAVIER NEWSLETTER IN THAI

NEWSLETTER IN THAI

THANK YOU

***********************************************

HERE AM I LORD, I COME TO DO YOUR WILL,

THE LORD IS KIND AND MERCIFUL.

________________________________

Even though I walk in the dark valley
I fear no evil; for you are at my side
with your rod and your staff
that give me courage.

___________________________

เสกสุสานประจำปี

เสกสุสานประจำปี 2561/2018

        วันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2018

        พิธีบูชาขอบพระคุณในสุสาน  เวลา 16.30 น.

พิธีบูชาขอบพระคุณในสุสาน  เวลา 16.30 น.

______________________

มรรคาศักดิ์สิทธิ์ (เดินรูป 14 ภาค)

ตลอดเทศกาลมหาพรต

                ทุกวันศุกร์, วันเสาร์    เวลา 18.20 น.

                ทุกวันอาทิตย์         เวลา 11.00 น.

___________________________________

ขอขอบพระคุณ

ทุกท่าน

ที่กรุณาติดตาม 

______________________________

ขอขอบพระคุณ

อีกครั้ง

____________________________________________

FIRST SUNDAY OF LENT      

18 FEBRUARY 2018

_______________________________________

 

Advertisements

11 February 2018. Saint Francis Xavier Newsletter. ปีที่ 52 ฉบับที่ 6 วันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2018

St. Francis Xavier Church Newsletter.

ปีที่ 52 ฉบับที่ 6 วันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2018

อาทิตย์ที่ 6 เทศกาลธรรมดา

__________________________________________________

Sixth Sunday in Ordinary Time

11 February 2018

Holy Gospel of Jesus Christ 

A leper came to him and kneeling down begged him

and said, “If you wish, you can make me clean.”

อาทิตย์ที่ 6 เทศกาลธรรมดา

ปีที่ 52 ฉบับที่ 6 วันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2018

ตายทั้งเป็น

ในสมัยโบราณโรคเรื้อนเป็นโรคที่น่ากลัวที่สุด อี.ดับบลิว.จี มาสเตอร์แมน เขียนไว้ว่า “ไม่มีโรคอื่นที่ทำให้มนุษย์ดูน่าเกลียดเท่าโรคนี้”

    โรคเรื้อนเริ่มด้วยเป็นไตแข็งๆ เล็กๆ ซึ่งต่อมาก็เป็นหนอง น้ำหนองไหล ขนคิ้วร่วง ตาจ้องเฉย เอ็นในลำคอเป็นหนอง เสียงแหบ เวลาหายใจมีเสียง มือและเท้าเป็นหนองอยู่เสมอ หนองพุพองลามไปช้าๆ ระยะเวลาเฉลี่ยของโรคเรื้อนชนิดนี้กินเวลา 9 ปี จบลงด้วยหัวสมองเสีย ในที่สุดก็ถึงแก่ความตาย

    โรคเรื้อนอาจจะเริ่มต้นด้วยร่างกายบางส่วนขาดความรู้สึก เป็นเพราะโรคเกิดกับประสาทกล้ามเนื้อเสียไป เอ็นหดตัวจนมือหงิกงอ แล้วตามมือและเท้าก็เป็นแผลมีหนอง จนกระทั่งไม่มีนิ้วมือ นิ้วเท้า ผลที่สุดมือและเท้าหลุดออก โรคเรื้อนชนิดนี้อยู่ได้ยี่สิบถึงสามสิบปี โรคนี้น่ากลัว คนเป็นโรคนี้อาจตายเมื่อไรก็ได้

    สภาพร่างกายของคนโรคเรื้อนน่ากลัวมาก แต่ก็มีบางสิ่งที่ทำให้โรคร้ายหนักขึ้น โยสิพัสบอกเราว่า คนทั้งหลายถือว่าคนโรคเรื้อนเป็นเหมือนคนตาย ทันทีที่เขาวินิจฉัยว่าเป็นโรคเรื้อนก็จะขับไล่คนเป็นโรคเรื้อนออกจากสังคม “เขาจะเป็นมลทินอยู่ตลอดเวลาที่เขาเป็นโรค เขาเป็นมลทิน เขาจะต้องอยู่แต่ลำพังภายนอกค่าย” (เลวีนิติ 13.46) “คนโรคเรื้อนต้องสวมเสื้อผ้าขาดวิ่น ผมเผ้ายุ่งเหยิง หนวดปิดริมฝีปากบน เมื่อเดินไปก็จะร้องไปด้วยว่า ไม่สะอาด ไม่สะอาด” (เลวีนิติ 13.45) ในสมัยกลาง ถ้าใครเป็นโรคเรื้อนนักบวชจะสวมเครื่องแบบถือกางเขน นำชายนั้นไปที่โบสถ์ทำพิธีฝังศพให้ เพราะถือว่าคนนั้นเท่ากับตายแล้ว

    ในประเทศปาเลสไตน์ในสมัยพระเยซู เขาให้คนโรคเรื้อนออกไปจากกรุงเยรูซาเล็ม และจากเมืองที่มีกำแพงล้อม ในศาลาธรรมเขาจะจัดห้องเล็กๆ ไว้ให้ต่างหาก ห้องนั้นสูง 10 ฟุต กว้าง 6 ฟุต เรียกว่า Mechitsal มีบทบัญญัติมากมายที่กล่าวถึงการสัมผัสกับสิ่งที่มีมลทิน 61 ประการ และก็รวมการสัมผัสกับคนโรคเรื้อนไว้ด้วยอยู่ในข้อที่ 2 ข้อที่ 1 เป็นสัมผัสคนตาย ถ้าคนโรคเรื้อนโผล่หน้าเข้าไปในบ้านใด บ้านนั้นก็จะเป็นมลทินไปจนกระทั่งจั่วบ้าน แม้แต่ในที่โล่งการต้อนรับคนโรคเรื้อนก็ผิดกฎหมาย ไม่มีใครเข้าใกล้คนโรคเรื้อนได้มากกว่า 6 ฟุต ถ้าคนโรคเรื้อนยืนอยู่เหนือลม ต้องยืนห่างจากคนอื่นอย่างน้อย 34 ฟุต อาจารย์ชาวยิวจะไม่ยอมรับประทานไข่ที่ซื้อตามถนนที่คนโรคเรื้อนเดินผ่าน อาจารย์ชาวยิวอีกคนหนึ่งจะคุยอวดว่าเขาเองเอาก้อนหินขว้างคนโรคเรื้อนเพื่อให้อยู่ห่างๆ เขา ส่วนอาจารย์ชาวยิวอื่นๆ ซ่อนตัวให้พ้นหรือยกส้นเท้าให้ เมื่อเห็นคนโรคเรื้อน แม้ว่าจะอยู่แต่ไกลก็ตาม

    ไม่มีโรคใดที่แยกคนออกจากกันได้เท่าโรคเรื้อน คนเป็นโรคนี้แหละที่พระเยซูทรงแตะต้อง สำหรับชาวยิวไม่มีประโยคไหนในพันธสัญญาใหม่จะน่าแปลกใจเท่าถ้อยคำที่ง่ายๆ ว่า “แล้วพระเยซูทรงเหยียดพระหัตถ์ออกแตะต้องคนโรคเรื้อน”

    ข้างบนเป็นบทความอธิบายถึงคนโรคเรื้อนในสมัยพระเยซูเจ้า ซึ่งคัดมาจากหนังสืออธิบายพระคัมภีร์ ฉบับโบราณเล่มหนึ่ง เห็นว่ามีประโยชน์จึงนำมาพิมพ์ประกอบกับบทสนทนาเจ้าอาวาสฉบับนี้

    คนที่เป็นโรคเรื้อนถือเสมือนคนที่ตายไปแล้ว ต้องแยกตัวออกไป อยู่ร่วมกับคนอื่นไม่ได้ และที่สำคัญเป็นโรคที่ติดต่อไปยังผู้อื่น

    ในอดีตโรคเรื้อนถูกนำมาเปรียบเทียบกับบาป บาปเป็นเสมือนโรคเรื้อนทางจิตวิญญาณ ที่ทำให้คนที่ยังมีชีวิตอยู่เปรียบเสมือนคนที่ตายไปแล้ว แต่ที่สำคัญ บาปสามารถติดต่อไปยังผู้อื่นได้ ถ้าไม่ระมัดระวังตัว

    ผู้ที่อธิบายว่าบาป เปรียบเสมือนกับความตาย ก็คือ ท่านนักบุญยอห์น อัครสาวก ท่านเขียนอธิบายไว้ในจดหมายของท่านฉบับหนึ่ง ในคำเตือนที่ท่านเตือนคริสตชนให้สวดภาวนาเพื่อคนบาป ดู 1 ยอห์น 5:14-17

    “ความมั่นใจของเราต่อพระองค์มีอยู่ว่า ถ้าเราวอนขอสิ่งใดที่เป็นไปตามพระประสงค์ของพระองค์ พระองค์จะทรงฟังเรา และถ้าเรารู้ว่าพระองค์ทรงฟังสิ่งที่เราวอนขอ เราย่อมรู้ว่า เรามีสิ่งที่เราวอนขอนั้นแล้ว ผู้ใดเห็นพี่น้องกระทำบาป ซึ่งไม่ใช่บาปที่ทำให้ตาย จงอธิษฐานเพื่อพี่น้องคนนั้น แล้วพระเจ้าจะประทานชีวิตแก่เขา แต่ต้องไม่ใช่บาปที่ทำให้ตาย มีบาปที่ทำให้ตาย และข้าพเจ้าไม่บอกให้ท่านอธิษฐานเพื่อบาปชนิดนี้ ความอธรรมทุกชนิดเป็นบาป แต่ไม่ใช่บาปทุกชนิดทำให้ตาย”

    ยอห์นอธิบายว่า มีบาปที่ทำให้ตาย และมีบาปที่ไม่ทำให้ตาย และคำอธิบายถึงบาปที่ทำให้ตายอยู่ในคำอธิบายท้ายหน้าของหนังสือ “พระคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาใหม่” หน้า 790 ในข้อ G ดังนี้

    “ไม่ต้องสงสัยเลยว่า ผู้รับจดหมายรู้ว่า “บาปที่ทำให้ตาย” นั้นหมายถึงอะไร อาจหมายถึงบาปผิดต่อพระจิตเจ้า หรือผิดต่อความจริง ดู มธ 13:31-32, 32 เชิงอรรถ h หรืออาจหมายถึงการทิ้งศาสนาของผู้เป็นปฏิปักษ์ต่อพระคริสตเจ้า 2:18-29, ฮบ 6:4-8”

    บาปจะทำให้ตายหรือไม่ทำให้ตายก็ไม่ดีทั้งนั้น เพราะบาปที่แม้จะไม่ทำให้ตายแต่มันสามารถทำให้ผู้นั้นมีอาการหนักขึ้นเรื่อยๆ จนตายได้ในที่สุด

    เพราะฉะนั้น ไม่ว่า บาปเบา หรือ บาปหนัก ก็เป็นสิ่งไม่ดี เพราะบาปเบาถ้าไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงก็สามารถพัฒนาตัวของมันเอง ทำให้ผู้นั้นมีอาการหนักขึ้นเรื่อยๆ จนสามารถทำให้ผู้นั้นทำบาปหนักได้ในที่สุด

    แต่ก็ยังเป็นโชคดีของพวกเรา ที่พวกเรายังมีพระเยซูเจ้าเป็นผู้รักษา และเยียวยาให้เรา ทั้งให้หายจากโรค และให้ฟื้นคืนชีพมีชีวิตใหม่จากความตาย ถ้าบังเอิญเราต้องตายไป           

                            สวัสดี

                             คุณพ่อ สานิจ สถะวีระวงส์

___________________________________________________

Monday of the Sixth week in Ordinary Time

12 February 2018

Holy Gospel of Jesus Christ 

The Pharisees came forward and began to argue with Jesus,

seeking from him a sign from heaven to test him.

ขอขอบคุณ   

คณะอัศวินศีลมหาสนิท วัดสามเสน

            บำรุงค่าไฟ      1,000    บาท

_________________________________________________

Tuesday of the Sixth week in Ordinary Time

13 February 2018

Holy Gospel of Jesus Christ 

“Watch out, guard against the leaven of

the Pharisees and the leaven of Herod.”

1 BREAD stdas0078

มรรคาศักดิ์สิทธิ์ (เดินรูป 14 ภาค) ตลอดเทศกาลมหาพรต

                ทุกวันศุกร์, วันเสาร์    เวลา 18.30 น.

                ทุกวันอาทิตย์         เวลา 11.00 น.

___________________________________________________

Ash Wednesday

14 February 2018

Holy Gospel of Jesus Christ 

When you pray, go to your inner room, close the door, and pray to your Father

in secret. And your Father who sees in secret will repay you.

ประชาสัมพันธ์

 1. วันพุธรับเถ้า วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2018  พิธีเสกและโรยเถ้า  เวลา 19.00 น.

    วันพุธรับเถ้า มีกฎเกณฑ์ให้จำศีล อดเนื้อและอดอาหาร

    – คริสตชนทุกคนที่มีอายุตั้งแต่ 14 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ต้องอดเนื้อ

– คริสตชนทุกคนที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป จนถึง 59 ปีบริบูรณ์ ต้องอดอาหาร คือทานอิ่มเพียง 1 มื้อ

 1. กิจกรรมเสริมศรัทธา ตลอดเทศกาลมหาพรต (การพลีกรรม การภาวนา การประกอบกิจเมตตา และแสดงความรักต่อเพื่อนพี่น้องเป็นพิเศษ)

    – เดินรูป 14 ภาค ทั้งส่วนตัว และส่วนรวม

     (วัดจัดส่วนรวม ทุกวันศุกร์, วันเสาร์ เวลา 18.30 น. ก่อนมิสซา และวันอาทิตย์หลังมิสซารอบ 10.00 น.)

    – ประกอบกิจเมตตาช่วยคนจน รับกระบอกมหาพรต ครอบครัวละ 1 ใบ นำส่งคืนวันสมโภชปัสกา

    – เยี่ยม/ดูแลคนป่วย ทั้งที่บ้านและโรงพยาบาล

 1. เชิญชวนพี่น้องรับกระบอกมหาพรตที่ทางวัดจัดให้ เพียงครอบครัวละ 1 ใบ เพื่อร่วมกันช่วยเหลือคนยากจน เพียงอดออมวันละเล็กละน้อยหยอดเงินใส่กระบอกมหาพรต

 2. วันตรุษจีน – ตรุษญวน วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2018

    มิสซาขอพรเวลา 09.00 น. (ทางวัดงดมิสซารอบ 06.00 น. และ 19.00 น.)

 1. สมาคมศิษย์เก่าโยนออฟอาร์ค นัดพบปะสังสรรค์ศิษย์เก่า ย.อ. ทุกท่าน ในงานคืนสู่เหย้า “สานใจ สายใย ย.อ. ครั้งที่ 20” วันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ นี้ ระหว่างเวลา 18.00 น. – 23.00 น. บริเวณลานหน้าตึก อาคารตาปี

    ทางวัดขอเลื่อนเวลามิสซาเป็น 18.00 น. และขออภัยในความไม่สะดวก

 1. เสกสุสานประจำปี 2561/2018

        วันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2018

        พิธีบูชาขอบพระคุณในสุสาน  เวลา 16.30 น.

        โดย คุณพ่อ สุนัย สุขชัย เป็นประธาน

        ทางวัดมีดอกไม้และเทียนบริการ

            อย่าลืม ชำระค่าบำรุงสุสานประจำปี 2561/2018

                – กุฏิ            500     บาท

                – แฟลต / กางเขน    250     บาท

 1. กำหนดวันต่อสัญญาเช่าที่ดินประจำปี 2561/2018

    มิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ กำหนดให้ผู้อาศัยทุกท่านในที่ดินเขตปกครอง

    วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ ต่อสัญญาเช่าที่ดินประจำปี

            ในวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561

            และวันเสาร์ที่ 3 มีนาคม 2561

            เวลา 9.30 น. – 11.30 น.

            ที่ห้องประชุม บ้านพักพระสงฆ์

 1. ขอเชิญพี่น้องนำใบลานเก่าที่ได้รับในวันแห่ใบลานเมื่อปีที่แล้ว นำมามอบให้แก่ทางวัด

    เพื่อจัดเตรียมทำเถ้า สำหรับโรยในวันพุธรับเถ้า และวันเสกสุสาน

_____________________________________________________

Thursday after Ash Wednesday

15 February 2018

Holy Gospel of Jesus Christ 

“If anyone wishes to come after me, he must

deny himself and take up his cross daily and follow me.

สภาภิบาลวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

สภาภิบาลวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

สวัสดีค่ะพี่น้องที่รัก

    มนุษย์เราทุกคน มีพื้นฐานของความรู้สึกนึกคิด ที่จะกระทำดี กระทำในสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสม ซึ่งพื้นฐานดังกล่าวมานี้ เราเรียกในทางศาสนาว่า ฤทธิ์กุศล อันหมายถึงความโน้มเอียงไปในทางดี

    เราจำแนกฤทธิ์กุศลออกเป็น 2 ประการคือ

 • ฤทธิ์กุศลเหนือธรรมชาติ

 • ฤทธิ์กุศลที่เกี่ยวกับความประพฤติหรือจะเรียกว่า ฤทธิ์กุศลตามธรรมชาติ

ฤทธิ์กุศลเหนือธรรมชาติ

    เป็นพระพรที่พระเจ้าทรงมอบให้กับเราโดยตรง ประกอบด้วย ความเชื่อ ความไว้ใจ และความรัก

    ความเชื่อ คือ พระพรพิเศษที่ทรงประทานให้เรา เชื่อในข้อความจริงต่างๆ ที่เกินสติปัญญาของมนุษย์ ยากที่จะเข้าใจได้ตามลำพังตัวเราเอง เราไม่สามารถจะมีความเชื่อ ได้ ถ้าพระองค์ไม่ทรงประทานให้ เราจึงพบว่า มีหลายคนที่ได้เรียนและรู้จักพระเจ้า รู้จักศาสนาคาทอลิกเป็นอย่างดี แต่ก็ไม่เป็นคาทอลิก ไม่มีความเชื่อแบบคาทอลิก สิ่งที่เขามีเป็นเพียง ความรู้ เท่านั้นเอง

    ความไว้ใจ คือ การที่เรามั่นใจว่า พระเจ้าทรงเป็นผู้สร้าง ผู้ดูแลช่วยเหลือเราตลอดเวลาในทุกสิ่งทุกอย่าง (อย่างไรก็ดีเราเองก็ต้องออกแรงกระทำหน้าที่ต่างๆ ของเราอย่างเต็มกำลังความสามารถด้วย) ไม่ใช่ไม่ทำอะไรเลย รอความช่วยเหลือจากพระเจ้าอย่างเดียว ซึ่งก็ไม่ถูกต้อง หรือบางครั้งก็คิดว่าตนเองเท่านั้นที่ทำได้ทุกอย่าง เช่นนี้ก็เรียกว่า ขาดความไว้ใจ ดังนั้น เราจึงต้องเข้าใจความหมายของ ความไว้วางใจว่า จงทำทุกสิ่งด้วยเต็มกำลังความสามารถ แล้วที่เหลือพระเจ้าจะทรงทำให้ครบถ้วน

    ความรัก คือ ความรู้สึกและชีวิตของเรา ที่เชื่อ วางใจต่อพระเจ้า และเพื่อนมนุษย์ ความรัก คือหลักของคำสอนในศาสนาคริสต์  เพราะเป็นองค์พระเยซูคริสตเจ้าเองที่ทรงนำความรักนี้มามอบให้มนุษย์ ด้วยพระองค์เอง  เพื่อให้มนุษย์จะได้รู้จักรักพระองค์ และรักเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน

    ดังนั้น จึงไม่ต้องอธิบายอีกเลยว่า รักพระเจ้าด้วยสิ้นสุดจิตใจ และรักเพื่อนมนุษย์เหมือนรักตนเองนั้น ได้บ่งบอกถึงลักษณะของความรักได้อย่างชัดเจนในตัวอยู่แล้ว บรรดาคริสตชนที่ได้รับฤทธิ์กุศลเหนือธรรมชาติได้รับพระพรพิเศษแล้ว จึงไม่ควรที่จะสงสัยเกี่ยวกับความเชื่อ ความไว้ใจ และความรักอีกต่อไป

____________________________________________________

Friday after Ash Wednesday

16 February 2018

Holy Gospel of Jesus Christ 

“Why do we and the Pharisees fast much,

but your disciples do not fast?”

มิสซาประจำสัปดาห์

จันทร์ที่ 12

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 6 เทศกาลธรรมดา

อุทิศ วิญญาณครอบครัว อาภรณ์รัตน์, เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุล เปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, มารีอา ชลาพรรณ มณีสิน,อากาทา เง็ก แซ่กัง, เปโตร เฮี่ยงลี่ แซ่อุน, เทเรซา หลู แซ่ตั้ง, ยอแซฟ ซั่งเจี่ย แซ่โจว, ฟรังซิสเซเวียร์ สถิตพงษ์ ผิวเกลี้ยง, อันตน ปรีดา ศาตะมาน, เปโตร เรืองเวทย์ แสงรัตนา (ครบ 3 ปี), วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ฟรังซีสโก ปรีชา-มารีอา อำพัน กานตานนท์, เปาโล เสงี่ยม-เอลีซาเบธ จ่อน แววเกกี, มารีอา บรรจง สถิตย์ถาวร, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, ยอแซฟ บำรุง ประกอบกิจ, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, อันเดร สละ โรจนะเสน, มารีอา สายฟ้า เจนสวัสดิชัย, ฟรังซิสเซเวียร์ สถิตพงษ์ ผิวเกลี้ยง, ยวง วีรวงศ์ สนเจริญ, เปโตร มณี วิไลทอง, อากุสติโน ยงยุทธ อภิชาตะพงศ์, ดอมินิโก ก่า เหงียนกวาง, วิญญาณเด็กที่ถูกทำแท้ง, วิญญาณในไฟชำระ

อังคารที่ 13

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 6 เทศกาลธรรมดา

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ ประมวล ชลหาญ, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุล เปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, มารีอา สุวพีร์ (เยาวสังข์) เตชะเสน, เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ชลาพรรณ มณีสิน, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, เทเรซา บุญเรือน-ยอแซฟ เพลิน รุ่งอรุณ, เทเรซา ศรีลำยอง ศาตะมาน, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ เทเรซา พินิตย์ สุภาพ, เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, ยายเผื่อน-ก๋งฮวด ทรัพย์ไพฑูรย์, แอนโทนี จุล เจนสวัสดิชัย, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, ยวง วีรวงศ์ สนเจริญ, ดอมินิโก ก่า เหงียนกวาง, เปโตร มณี วิไลทอง, เอลีซาแบธ อารี อภิชาตะพงศ์, วิญญาณในไฟชำระ

พุธที่ 14

06.00 น.

19.00 น.

วันพุธรับเถ้า เริ่มเทศกาลมหาพรต ถือศีลอดอาหารและอดเนื้อ

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุล เปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, มารีอา ชลาพรรณ มณีสิน, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, มารีอา ทองคำ เชื้อชมบุญ, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ยวงบัปติสตา วินิจ สุภาพ, มารีอา รัมณีย์ สุสังกรกาญจน์, เทเรซา ภาคินันท์ สุสังกรกาญจน์, เอลิซาเบธ อธิชา ภูริคุปต์, เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, มล.ตวง สนิทวงศ์,ยอแซฟ รพล มัทวพันธุ์, เซซีลีอา ยุพิน เจี่ยจวบสิน, ยอแซฟ สมชาย สุสังกรกาญจน์ (ครบ 5 ปี), เทเรซา สุพร สุสังกรกาญจน์,มารีอามักดาเลนา เจริญ กรรณิการ์, เปโตร ชัยยะพล (วศิน) สุสังกรกาญจน์, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, ยวง วีรวงศ์ สนเจริญ, ดอมินิโก ก่า เหงียนกวาง, เปโตร มณี วิไลทอง, วิญญาณในไฟชำระ

พฤหัสฯที่ 15

06.00 น.

19.00 น.

หลังวันพุธรับเถ้า

อุทิศ ฟรังซีสโก สุทธิ-มารีอา สมร ชลหาญ, เปาโล สุดใจ กายสุต, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม,เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุล เปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, มารีอา ชลาพรรณ มณีสิน, ปีโอ ทวี รุ่งเรืองผล (ครบรอบวันตาย 21 ปี), มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, เปโตร ปอลทอง เชื้อชมบุญ, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มารีอา ณฐมน สุภาพ, เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, คาโรโล หลุย-มาร์ธา พลอย กรรณิการ์, เปโตร พันเอก (พ.)วุฒิสนธิ์-เทเรซา จันทร์เพ็ญ เข็มสว่าง, มารีอา แม้น สุขในมณี, อักเนเทียส โบนี่ มานิกัม,มารีอา เลย ดารา, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, ปีโอ ทวี รุ่งเรืองผล (ครบรอบวันตาย 21 ปี), มารีอา ดวงเดือน-มารีอา ซิวเค้ง แซ่โซว, ยอแซฟ ฮั้งเงี้ยบ-หลุยส์ ชุนใช้ แซ่เล้า, อากาธา กิม แซ่ตั้ง, โทมัส ดำรงค์-ยวง สมพงษ์ ปุณยธร, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, ยวง วีรวงศ์ สนเจริญ, ดอมินิโก ก่า เหงียนกวาง, เปโตร มณี วิไลทอง, วิญญาณในไฟชำระ

ศุกร์ที่ 16

06.00 น.

19.00 น.

หลังวันพุธรับเถ้า

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, ยวงบัปติสตา ชุน-มารีอา หวุน-มารีอา ทองสุข ธาดาประสิทธิ์, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุล เปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, มารีอา ชลาพรรณ มณีสิน, ยอแซฟ บู๊ ธนสมบูรณ์, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร, แมททิว วรอัษฎ์ เพียรพิทักษ์

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เปาโล พลตรี สง่า-อันนา วิเชียร วิลัยทอง, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, ยอแซฟ เต็กยู้ แซ่อึ้ง, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ยวง วีรวงศ์ สนเจริญ, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, นายประสาร มาลีนนท์, เปโตร มณี วิไลทอง, มีคาแอล ประสิทธิ์-เอลิซาเบท ประทุม สิทธิ, เปโตร พงษ์ศักดิ์ สิทธิ, วิญญาณญาติพี่น้องตระกูล ชนวัฒน์, ดอมินิโก ก่า เหงียนกวาง, โรซา ละม่อม ยอแซฟ, อันตน เกษม ยอแซฟ, วิญญาณในไฟชำระ

เสาร์ที่ 17

06.00 น.

18.00 น.

นักบุญเจ็ดองค์ผู้ตั้งคณะผู้รับใช้พระแม่มารีย์

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, ดอมินิโก อุไร-โรซา เสนอ ศรีบุญเลิศ, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุล เปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, มารีอา ชลาพรรณ มณีสิน, อันนา กาญจนา ธีรวิฑูร, เปโตร ธีระ ธีรวิฑูร, อันตน ชัยยศ ธีรวิฑูร, ยอแซฟ ชัยยุทธิ์ ธีรวิฑูร, มารีอา สมร ธนสมบูรณ์, ญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มารีอา ยินดี ธาราวร, ครอบครัว ชนวัฒน์, เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร, สำหรับทุกคนในบ้านเลขที่ 19 สามเสน, ครอบครัว รุธิรกนก, ครอบครัว กิจนิจชีวะ, ซิซิเลีย ภัทฐณันท์ ทรัพยวณิช, แมรี่แอน มาลินี ทรัพยวณิช, ฟรังซีสโก สันติภาพ บัณฑิตย์, อันตน อำนาจ สุภาพ, เสรี ชมพูนุช

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอามักดาเลนา ประสพศรี พันธุมจินดา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, ยอแซฟ จีระศักดิ์ ชนวัฒน์, เปโตร จำนงค์-นางมันทนา งามศิริจิตต์, นายเกียรติก้อง วัฒนสุข, ยอแซฟ ประสิทธิ์-มารีอา สุนี เอกะสิงห์, ดอมินิโก เงิน วิธีธรรม, ยอแซฟ สมชาย ประมาณพล, เปโตร มณี วิไลทอง, นิโคลัส วีรวัฒน์ รุธิรกนก, ดอมินิโก ก่า เหงียนกวาง, ซีมอน บุญส่ง ดาวพิเศษ (ครบรอบ 30 วัน), สกอลัสติกา สำอางค์ ดาวพิเศษ, ยวงบัปติสตา เมธี อาภรณ์รัตน์, โทมา พยนต์-มารีอา โสน กายสุต, ยุสตินา สมาน-ฮังรีแอตตา จันทรัตน์ สมบัติเจริญ, ยวง วีรวงศ์ สนเจริญ, เทเรซา ประภา-เรือตรี ปรีชา-ฟรังซิสโก ภานพ เนตรายน, วิญญาณของญาติพี่น้อง, วิญญาณในไฟชำระและวิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง

าทิตย์ที่ 18

06.30 น.

08.30 น.

10.00 น.

16.30 น.

อาทิตย์ที่ 1 เทศกาลมหาพรต

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ พยุง-มารีอา อุทัย เอียงผาสุก, มารีอา โสภาวรรณ-มารีอา สินี จันสวัสดิ์, เปาโล สุดใจ กายสุต, มัทธิว สง่า-อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ฟรังซีสโก เฉลิมพล-ยอแซฟ เฉลิมชัย-เปาโล เฉลิมชาติ แววเกกี, ร็อค เมือง-มารีอา กุหลาบ ดีสุดจิต,โทมา ขุนพิลาศ-มารีอา สวน กายสุต, เปโตร ราศรี-เทเรซา ฉอ้อน ทิวไผ่งาม, เปโตร ทวี ทิวไผ่งาม, ฟรังซีสโก สุมิตร ศรจิตติ,ฟรังซีสโก สมพล ศุระศรางค์, มารีอา ชลาพรรณ มณีสิน, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, ยวง วีรวงศ์ สนเจริญ, ยอแซฟ สุธี-มารีอา แพรวพรรณ ธิติพันธุ์, อันนา กาญจนา ธีรวิฑูร, เปโตร ธีระ ธีรวิฑูร, อันตน ชัยยศ ธีรวิฑูร, ยอแซฟ ชัยยุทธิ์ ธีรวิฑูร, ฟรังซิสโก ทน ยามสุข, มารีอา ประเทือง ยามสุข, ยวงบัปติสตา เคิ้ง-อากาทา วิลา ธิราศักดิ์, ยวงบัปติสตา สุบิน-มารีอา ทองดี ธิราศักดิ์, มาเซอร์ ฉลวย ธิราศักดิ์, อันนา นัชรี มั่นศิล, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ สัตบุรุษทุกครอบครัว

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร, มารีอา ธันยพร ศศิสุวรรณ และครอบครัว, ยอแซฟ สุชารีย์ แสงหาญ และครอบครัว, ครอบครัว ป้อมจักรศิลป์, ครอบครัว รุ่งจตุรงค์, ครอบครัว หัวใจ, ครอบครัว เทเรซา แก้วจิต สงวนบุญ, มีคาแอล พรพล พัธนพันธุ์, เทเรซา มณี โรจนะเสน, ยอแซฟ ปรีชา จรุไพรวัลย์, มารีอา บ๊วย แซ่โอ๊ว, ครอบครัว มาตุกุล, ครอบครัว จรุไพรวัลย์, อันนา งามนิจ สอนเทพ, นางฟูจิตต์-นายพีรพล ณ บางช้าง, นายพิทูร สุวรรณชัย, เซซีลีอา จำเนียร เจริญทรัพย์, ยอแซฟ ชัชวาลย์ เจริญทรัพย์, ยวงบัปติสตา จงรัก เจริญทรัพย์, ยอห์น บัปติสต์ สุรพันธ์ เจริญทรัพย์, ครอบครัว รวมสำราญ, ครอบครัว ธาราวร, ครอบครัวมารีอา กัลยาณี ขำขันทอง, มารีอา ปราณปรียา สุภาพ, อันนา ณัฐพร เทพพิทักษ์, สมาชิกคณะอัศวินศีลมหาสนิท วัดสามเสน (KBS.), ครอบครัว สมบูรณ์เจริญชัย, ครอบครัว แป้งประสิทธิ์, เทเรซา ทิพพาพันธ์ โพธิสิทธิพร, มารีอา ประกอบกุล ทองอ่อน, โมทนาคุณพระ

อุทิศ เรย์มองด์ ธานี ลวสุต, ครอบครัว ชื่นพุฒิ, อันนา สำรวม ชื่นพุฒิ, มารีอา ปิยะสุทธิ์ ใจสวัสดิ์ (ชื่นพุฒิ), เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุล เปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, ยากอบ โชติวิศิษฏ์ ประพิณวงศ์, อันนา เฉลียว เคนแก้ว, ยอแซฟ เริงชัย แก้วไกรสร, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ยอแซฟ วิสิษฐ์-มาร์ธา สุดจิต มัจฉาชีพ, ฟรังซีสโก วิกรานต์ มีเฟื่องศาสตร์, เปโตร ศรีมงคล-เทเรซา เฉลา เพ็ญไพจิตร, ยอแซฟ ธนพันธ์ เพ็ญไพจิตร, ยอห์น บัปติสต์ ชีวิต ทาระพันธ์, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, โจเซฟ สุวิชากร ชินะผา, นายชมภู เศรษฐกาญจน์, ยอแซฟ ประนิม ตรีมานคา, ดอมินิโก ก่า เหงียนกวาง, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, มาเรีย สุพรรณี-เอมิลี นวลแข จันทรสันติ, กาโรโล พิชัย-อันนา ประกอบ สกุลทอง, เปาโล ไพศาล-มารีอา จรัสศรี ดีสุดจิต, นายเมตตา พุ่มชูศรี, ยอแซฟ กิมเลี้ยง ศรีสวัสดิ์, เทเรซา สุวรรณี ขำขันทอง, คัธริน อ่างแก้ว, มาการิต อ่างแก้ว และญาติพี่น้องที่ล่วงลับ, ดอมินิโก ก่า เหงียนกวาง, ยวง วิเชียร ธาราฉัตร, มารีอา ประหลาด แย้มสะอาด, เปโตร สมสกุล เกษมสุรี, ยวงบัปติสตา จรัญ ไชยเผือก, เปโตร จรูญ ไชยเผือก, เปโตร บุญเติม อินชิ้น, น.ส.วัชริน อินชิ้น, คุณย่า ยุภา ศรีอังกูร, มีคาแอล วิรัตน์-มารีอา สุดาลักษณ์ ชินทร์นลัย, เปโตร อำนวย-เทเรซา บุญยัง สังขรัตน์,มารีอา ก้อนทอง วงศ์ก้อนทอง, ฟรังซิสเซเวียร์ วิรัช อินทรสุขสันติ, ยอแซฟ สมชัย อินทรสุขสันติ, เปโตร สมพิศ ธรรมกรสุขศิริ, อันนา สมร ธรรมกรสุขศิริ, ยอแซฟ พล.ต.ท.สุพจน์-นางอมรา-พล.ต.ต.ทวี ณ บางช้าง, เปาโล วันชัย หล่อวัฒนศิริกุล, วิคตอเรีย ถมยา ไผ่งาม, ยอแซฟ สุเทพ มาตุกุล, เปาโล ศิริ-มารีอา วิจิตร พีรมนตรี, มารีอา ชูชื่น ธนสมบูรณ์, ยอห์น บัปติสต์ ชุติพนธ์ ธนสมบูรณ์, เปโตร มณี วิไลทอง, เทเรซา นัฏ ยอดประเสริฐ, ยวงบัปติสตา สนธิลักษณ์ สนเจริญ, เอากุสติน จั๊กเซีย แซ่อึ้ง, อนันต์ สมบูรณ์เวช, อากาทา เลี๊ยบ แซ่อึ้ง, โรซา เมี่ยวชือ, มารีอาอังเยลา ผ่องศรี เมฆสุวรรณ, ยอแซฟ เยือง ยังนึก, อันนา สมบูรณ์ ยังนึก, มารีอา สง่า ยังนึก, ยอแซฟ ประจง ยังนึก, ยอแซฟ สง่า แป้งประสิทธิ์, อันนา มณี แป้งประสิทธิ์, ยอแซฟ ภาคภูมิ วิไลทอง, ยอแซฟ สุเทพ เยาวสังข์, เทเรซา นลินี ก่อรักเศวต, อันนา เลียบ เสนาะวิณิน, เปโตร สุณี กันโรคา, เปาโล สิบโท สุนิต กันโรคา, เปโตร สนั่น กันโรคา, วิญญาณสมาชิกคณะอัศวินศีลมหาสนิท วัดสามเสน (KBS.), วิญญาณในไฟชำระและวิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง

เสกสุสานประจำปี

อุทิศแด่ผู้ล่วงลับในสุสานวัดสามเสน

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________

Saturday after Ash Wednesday

17 February 2018

Holy Gospel of Jesus Christ 

Jesus saw a tax collector named Levi sitting at the customs post.

He said to him, “Follow me.”

__________________________________________________

Ash Wednesday

14 February 2018

Ash Wednesday

_________________________________________________

 • วันพุธรับเถ้า

 • วันพุธรับเถ้า

        ปีนี้ตรงกับวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2018

        มีพิธีเสกและโรยเถ้า  มิสซาเวลา 19.00 น.

_____________________________________________

เสกสุสานประจำปี

พิธีบูชาขอบพระคุณในสุสาน  เวลา 16.30 น.

เสกสุสานประจำปี 2561/2018

        วันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2018

        พิธีบูชาขอบพระคุณในสุสาน  เวลา 16.30 น.

_________________________________________________

ขอขอบพระคุณ

ทุกท่าน

ที่กรุณาติดตาม 

______________________________

ขอขอบพระคุณ

อีกครั้ง

____________________________________________

PLEASE JOIN

DAILY MASS & SUNDAY MASS

READ

DAILY GOSPEL OF THE LORD JESUS

with

DAILY COMMENTARY OF THE DAY

and

SAINTS OF THE DAY

ALSO READ

From

SAINT FRANCIS XAVIER NEWSLETTER IN THAI

NEWSLETTER IN THAI

THANK YOU

***********************************************

HERE AM I LORD, I COME TO DO YOUR WILL,

THE LORD IS KIND AND MERCIFUL.

________________________________

ASH WEDNESDAY

14 FEBRUARY 2018

___________________________

FIRST SUNDAY OF LENT      

18 FEBRUARY 2018

_____________________________


4 February 2018. Saint Francis Xavier Newsletter. ปีที่ 52 ฉบับที่ 5 วันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2018

St. Francis Xavier Church Newsletter.

ปีที่ 52 ฉบับที่ 5 วันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2018

อาทิตย์ที่ 5 เทศกาลธรรมดา

______________________________________________

Fifth Sunday in Ordinary Time

4 February 2018

Holy Gospel of Jesus Christ 

On leaving the synagogue Jesus entered the house of Simon and Andrew

with James and John. Simon’s mother-in-law lay sick with a fever.

อาทิตย์ที่ 5 เทศกาลธรรมดา

ปีที่ 52 ฉบับที่ 5 วันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2018

 

ปั้นดินให้เป็นดาว

    ขอนำคำกล่าวของโยบจากบทอ่านที่ 1 ของบทมิสซาวันนี้มาลงซ้ำไว้ตรงนี้อีกครั้งหนึ่ง เพื่อเป็นการเกริ่นนำสิ่งที่จะคุยสนทนากันในวันนี้ โยบได้กล่าวไว้ว่า

    “ชีวิตมนุษย์บนแผ่นดินเป็นการถูกเกณฑ์ทหาร ชีวิตของเขาเป็นเหมือนชีวิตของลูกจ้าง ทาสโหยหาเวลาเย็น ลูกจ้างรอคอยค่าจ้างฉันใด แต่ละเดือนในชีวิตของข้าพเจ้าก็ผ่านไปโดยไร้ความหมาย แต่ละคืนก็มีแต่ความทุกข์ฉันนั้น เมื่อนอนลง ข้าพเจ้าก็พูดว่า ‘ข้าพเจ้าจะลุกขึ้นเมื่อไร’ แต่กลางคืนก็ยาว และข้าพเจ้าก็พลิกตัวไปมาจนรุ่งเช้า วันของข้าพเจ้าวิ่งเร็วกว่ากระสวยของช่างทอ และจบลงโดยไร้ความหวัง ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงระลึกว่า ชีวิตของข้าพเจ้าเป็นเหมือนลมวูบเดียว ตาของข้าพเจ้าจะไม่เห็นอะไรดีอีกเลย” นั่นคือ โยบ บทที่ 7 ข้อ 1-4 และ 6-7 เป็นการบรรยายความรู้สึกนึกคิดของมนุษย์ที่มองโลกและชีวิตในมุมแคบๆ ซึ่งมนุษย์ที่คิดแบบโยบในโลกของเรา ยังมีอีกจำนวนไม่น้อย

    แต่คำที่แย่ที่สุดของโยบก็คือ “ชีวิตที่จบลงโดยไร้ความหวัง”

    แม้จะรู้จักพระเจ้า แต่การรู้จักพระเจ้าของโยบ ก็ไม่ได้ช่วยโยบให้เข้าใจชีวิตได้อย่างลึกซึ้งและถูกต้องในเบื้องต้น มิหนำซ้ำโยบยังพาลพาโลกล่าวหาพระเจ้าต่าง ๆ นานา โยบโกรธพระเจ้าในความทุกข์ยากที่ตนเองได้รับ

    พวกเราก็ทำตัวเหมือนโยบในบางครั้งหรือหลาย ๆ ครั้ง ไม่ใช่หรือ? คือเวลาพบความยากลำบากก็ชอบบ่นว่าพระเจ้า

    ความทุกข์ลำเค็ญเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต และยังเป็นส่วนสำคัญที่ขาดไม่ได้

    อีก 10 วันข้างหน้า เราก็จะเริ่มต้นเข้าสู่เทศกาลมหาพรต และในวันพุธรับเถ้า เราแต่ละคนจะได้รับคำเตือนสติจากพระวาจาของพระเจ้าว่า “พวกเราคือดิน” “พวกเรามาจากดิน และจะกลับเป็นดิน”

    พระเจ้าทรงจงใจ สร้างมนุษย์ให้เกิดจากดิน และชีวิตที่เป็นดินนี่แหละ คือจุดเริ่มต้นของความทุกข์ยากต่าง ๆ ในทางพุทธศาสนาก็สอนเกี่ยวกับความจริงข้อนี้ของชีวิตไว้ ในคำสอนของพุทธศาสนาที่พูดถึงอนิจจัง…. “ทุกสิ่งล้วนอนิจจัง” …..สภาวะของอนิจจังเป็นผลมาจากชีวิตทุกชีวิตเกิดมาจากดินนั่นเอง

    อะไรก็ตามที่เกิดจากดิน จะเป็นสิ่งที่ไม่อยู่คงที่ แปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา เกิด แก่ เจ็บ แล้วก็ตา ย

    แต่ภายใต้สภาวะดังกล่าว พระเป็นเจ้าก็มีแผนการที่ลึกล้ำกว่านั้น พระประสงค์ของพระเป็นเจ้า หรือเป้าหมายของพระเป็นเจ้า ก็คือ พระองค์ต้องการปั้นดินนี้ให้เป็นดาว

    การเทศน์สอนของพระเยซูเจ้า มุ่งประเด็นที่จะบอกความจริงกับเราว่า พระองค์มีแผนการที่จะสร้างให้ดินนี้กลายเป็นดาว

    แต่เพื่อจะก้าวไปสู่ความเป็นดาว ดินนั้นจะต้องยอมรับสภาพของความเป็นดินของตัวเองในเบื้องต้น

    แต่ดินชุดแรก คือ พ่อแม่เดิมของเรา (อาดัมและเอวา) ไม่ยอมรับ (ไม่เชื่อฟัง) ความเป็นดินของตน แต่ปล่อยตัวให้ติดกับกับการหลอกลวงของปีศาจ “บิดาแห่งการมุสา” (ยอห์น 8:44) หรือจ้าวแห่งการหลอกลวงนั่นเอง

    และนิสัยของการไม่ยอมรับ (ไม่เชื่อฟัง) ก็ยังได้รับการถ่ายทอดทางพันธุกรรมมาจนถึงมนุษย์ยุคปัจจุบัน คนสมัยนี้ หลอกลวงคนเก่ง ในรูปแบบต่าง ๆ อีกทั้งก็ยังตกเป็นเหยื่อของการถูกหลอกจากผู้อื่นอย่างง่ายดายเช่นเดียวกัน

    ถ้าเราจะสังเกตคำสอนของพระเยซูเจ้าพระองค์จะชอบสอนเรื่อง การเป็นผู้รับใช้ การเป็นคนใช้ อันเป็นคำสอนที่มุ่งสอนให้เรารู้จักยอมรับสภาพความเป็นดิน เพราะดินนั้นอยู่ใต้เท้า และสภาวะของการอยู่ใต้เท้าก็คือสภาวะของการรับใช้….ดินรองรับเท้าของผู้อื่น….

    คำสอนเรื่องการรับใช้ หรือการเป็นผู้รับใช้ปรากฏอยู่ทั่วไปหมดในพระวรสารทั้ง 4 เช่น ในมัทธิว 8:5-13, มัทธิว 23:11, มัทธิว 20:27-28, มาระโก 10:45, ลูกา 17:7-10, ยอห์น 12:26, และในบทจดหมายเช่น เอเฟซัส 6:1-9 ฯลฯ

    ผ่านทางการยอมรับสภาพของความเป็นดิน เป็นคนใช้ เป็นลูกจ้าง หรือเป็นทาสผู้รับใช้นี่แหละ จะพาเราก้าวเข้าไปสู่ความเป็นดาว

    ส่วนเป้าหมายความเป็นดาวของเรา ที่พระเป็นเจ้ากำหนดไว้ นักบุญเปาโลได้กล่าวไว้ในจดหมายของท่านฉบับที่ 1 ข้อ 3-5 ดังนี้

    “ขอถวายพระพรแด่พระเจ้า พระบิดาของพระเยซูคริสต์ องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา พระองค์ทรงอวยพรแก่เราโดยประทานพระพรนานาประการของพระจิตเจ้า พระเจ้าทรงเลือกสรรเราในพระคริสตเจ้าแล้ว ตั้งแต่ก่อนการเนรมิตสร้างโลก เพื่อให้เราศักดิ์สิทธิ์และปราศจากมลทินเฉพาะพระพักตร์ของพระองค์ด้วยความรัก พระเจ้าทรงกำหนดไว้ล่วงหน้าแล้วที่จะให้เราเป็นบุตรบุญธรรม เดชะพระเยซูคริสตเจ้า ตามพระประสงค์ที่พอพระทัย” ดังนั้น ความเป็นดาวของเราก็คือ การเป็นบุตรบุญธรรมของพระเจ้า

    อีกอันหนึ่งที่จะต้องยกมาอ้างก็คือ จากหนังสือปรีชาญาณบทที่ 3 ข้อ 23 โดยแท้จริงแล้ว พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ให้เป็นอมตะ….”

    แต่ความเป็นอมตะหรือความไม่ตายนี้จะเกิดขึ้น ก็โดยการยอมรับสภาพของความตาย หรือการยอมรับสภาพของความเป็นดินนั่นเอง

                            สวัสดี

                             คุณพ่อ สานิจ สถะวีระวงส์   

_______________________________________________

Monday of the Fifth week in Ordinary Time

 5 February 2018

Holy Gospel of Jesus Christ

After making the crossing to the other side of the sea, Jesus and

his disciples came to land at Gennesaret and tied up there.

_______________________________________________

Tuesday of the Fifth week in Ordinary Time

6 February 2018

Holy Gospel of Jesus Christ 

The Pharisees and scribes questioned him, “Why do your disciples not follow

the tradition of the elders but instead eat a meal with unclean hands?”

ประชาสัมพันธ์

 1. วันนี้ (4 กุมภาพันธ์ 2018)

    เป็นวันรณรงค์ถุงทานเพื่องานประกาศข่าวดี (วันธรรมทูตไทย) ปัจจัยในถุงทานมอบให้คณะธรรมทูตไทย สภาพระสังฆราช

 1. วันอังคารที่ 6 – วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ ศกนี้ คุณพ่อที่วัดไปเข้าเงียบเขต 2

    ทางวัดจึงของดมิสซา ตั้งแต่ค่ำวันอังคารที่ 6 จนถึงค่ำวันพฤหัสฯที่ 8 กุมภาพันธ์ ศกนี้  

 1. ขอเชิญร่วมพิธีโปรดศีลกำลังนักเรียน เขต 2 ในวันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ ศกนี้  เวลา 10.00 น.  พิธีโปรดศีลมหาสนิทครั้งแรกและพิธีรื้อฟื้นศีลล้างบาปอย่างสง่า ในวันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ ศกนี้ เวลา 10.00 น. ที่วัด

    ขอคุณพ่อ คุณแม่ ผู้ปกครองได้จัดเวลามาร่วมพิธี เพื่อเป็นกำลังใจให้กับลูกหลานของเราในโอกาสพิเศษนี้

 1. ฉลองพระรูปพระเยซูเจ้ารักษาชายตาบอด (พระโต) วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2018

    เวลา 19.00 น. โดย คุณพ่อ วินัย ฤทธิบุญไชย เป็นประธาน

 1. วันพุธรับเถ้า ปีนี้ตรงกับวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2018 มีพิธีเสกและโรยเถ้า  มิสซาเวลา 19.00 น.

    ขอเชิญพี่น้องจำศีลอดอาหาร ตามกฎเกณฑ์ของพระศาสนจักร

 1. วันตรุษจีน – ตรุษญวน ประจำปี 2561/2018 ตรงกับวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ ศกนี้

    มีมิสซาขอพรเวลา 09.00 น. (ทางวัดงดมิสซารอบ 06.00 น. และ 19.00 น.)

 1. สมาคมศิษย์เก่าโยนออฟอาร์ค นัดพบปะสังสรรค์ศิษย์เก่า ย.อ. ทุกท่าน ในงานคืนสู่เหย้า “สานใจ สายใย ย.อ. ครั้งที่ 20” วันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ นี้ ระหว่างเวลา 18.00 น. – 23.00 น. บริเวณลานหน้าตึก อาคารตาปี

        ทางวัดขอเลื่อนเวลามิสซาเป็น 18.00 น. และขออภัยในความไม่สะดวก

 1. เสกสุสานประจำปี 2561/2018

        วันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2018

        พิธีบูชาขอบพระคุณในสุสาน  เวลา 16.30 น.

        โดย คุณพ่อ สุนัย สุขชัย เป็นประธาน

        ทางวัดมีดอกไม้และเทียนบริการ

            อย่าลืม ชำระค่าบำรุงสุสานประจำปี 2561/2018

                – กุฏิ            500     บาท

                – แฟลต / กางเขน    250     บาท

 1. กำหนดวันต่อสัญญาเช่าที่ดินประจำปี 2561/2018

    มิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ กำหนดให้ผู้อาศัยทุกท่านในที่ดินเขตปกครอง

    วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ ต่อสัญญาเช่าที่ดินประจำปี

            ในวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561

            และวันเสาร์ที่ 3 มีนาคม 2561

            เวลา 9.30 น. – 11.30 น.

            ที่ห้องประชุม บ้านพักพระสงฆ์

 1. ขอเชิญพี่น้องนำใบลานเก่าที่ได้รับในวันแห่ใบลานเมื่อปีที่แล้ว นำมามอบให้แก่ทางวัด

    เพื่อจัดเตรียมทำเถ้า สำหรับโรยในวันพุธรับเถ้า และวันเสกสุสาน

_______________________________________________

Wednesday of the Fifth week in Ordinary Time

7 February 2018

Holy Gospel of Jesus Christ 

Jesus summoned the crowd again and said to them,

“Hear me, all of you, and understand.

สภาภิบาลวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

สวัสดีค่ะพี่น้องที่รัก

    การดำรงชีวิตแบบคริสตชนที่ดีนั้น นับว่าค่อนข้างยาก แต่ก็เป็นสิ่งที่คริสตชนควรกระทำ เพราะ คนเราเกิดมาในโลกนี้ จะมีชีวิตอยู่เพียงชั่วคราวเท่านั้น แต่เป้าหมายที่แท้จริงก็คือ ชีวิตนิรันดรซึ่งเป็นเป้าหมายที่สำคัญที่สุดของชีวิตคริสตชน ด้วยเหตุนี้พระเยซูเจ้าจึงได้สอนเรื่องบุญลาภ 8 ประการ เพื่อให้มนุษย์นำไปปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

    + ผู้ใดมีใจยากจน ผู้นั้นก็เป็นสุข          เพราะเมืองสวรรค์เป็นของเขา

    + ผู้ใดทุกข์ระทมใจก็เป็นสุข        เพราะเขาจะได้รับการปลอบโยน

    + ผู้ใดอ่อนโยนก็เป็นสุข            เพราะเขาจะได้รับแผ่นดินเป็นมรดก

    + ผู้ใดหิวกระหายความยุติธรรมก็เป็นสุข    เพราะเขาจะอิ่มหนำ

    + ผู้ใดสำแดงความเมตตาแก่ผู้อื่นก็เป็นสุข      เพราะเขาจะได้รับพระเมตตา

    + ผู้ใดมีใจบริสุทธิ์ก็เป็นสุข            เพราะเขาจะได้เห็นพระเจ้า

    + ผู้ใดพยายามสร้างสันติก็เป็นสุข        เพราะเขาจะได้ชื่อว่าเป็นบุตรของพระเจ้า

    + ผู้ใดถูกเบียดเบียนข่มเหงก็เป็นสุข      เพราะเมืองสวรรค์เป็นของเขา

                                             (มธ.5:1-12)

    สิ่งที่พระเยซูเจ้าให้คริสตชนถือปฏิบัติก็คือ

 • การดำรงชีวิตอยู่ด้วยการทำความดี

 • การมีชีวิตร่วมกับผู้อื่นอย่างรักใคร่ปรองดองกัน เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กัน

    ดังปรากฏในพระคัมภีร์ว่า

    ❀ จงอย่าละเลยที่จะกระทำกิจการดีและมีชีวิตอยู่ร่วมกัน (ฮบ.13:15-17, 20-21)

    ❀ จงสู้รบอย่างเข้มแข็งกับความเชื่อ จงยึดชีวิตนิรันดรเอาไว้ให้มั่น (มธ.6:3-12)

    พี่น้อง จงจดจำคำเตือนของพระเยซูเจ้าไว้ เพื่อจะได้นำชีวิตฟันฝ่ามรสุมเมื่อเราต้องถูกประจญล่อลวงจากปีศาจ เมื่อเราต้องตกทุกข์ยากลำบาก เมื่อเราต้องยอมให้ตัณหาฝ่ายโลกชักจูงเราไปจากพระเจ้า

       พระเยซูเจ้าเตือนเราว่า

ลูกเอ๋ย

     ถ้าลูกคิดจะรับใช้พระเจ้า ก็จงเตรียมตัวไว้รับการทดลอง

     จงมีใจเที่ยงตรงและมั่นคง ไม่หวั่นไหวในยามทุกข์ยากลำบาก

     จงยึดพระองค์ไว้ อย่าทอดทิ้ง

     จงมีความอดทนในยามตกต่ำ เพราะทองย่อมพิสูจน์ด้วยไฟ

     คนรับเลือกสรรก็พิสูจน์ด้วยการถูกเหยียดหยาม

                            (บสร 2:1-11)

_________________________________________________

Thursday of the Fifth week in Ordinary Time

8 February 2018

Holy Gospel of Jesus Christ 

“Lord, even the dogs under the table

eat the children’s scraps.”

stdas0076 MMMMMMMMMMM

ขอเชิญสมาชิกคูร์ซิลโล วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ ทุกท่าน

ร่วมประชุม

ในวันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561  เวลา 13.30 น.

ใต้ถุน อาคารบ้านพักพระสงฆ์

____________________________________________________

Friday of the Fifth week in Ordinary Time 

9 February 2018

Holy Gospel of Jesus Christ 

“Ephphatha!”

(that is, “Be opened!”)

1 dumb stdas0160

มิสซาประจำสัปดาห์

จันทร์ที่ 5

06.00 น.

19.00 น.

ระลึกถึง น.อากาทา พรหมจารีและมรณสักขี

อุทิศ วิญญาณครอบครัว อาภรณ์รัตน์, เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุล เปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, มารีอา ชลาพรรณ มณีสิน,อากาทา เง็ก แซ่กัง, เปโตร เฮี่ยงลี่ แซ่อุน, เทเรซา หลู แซ่ตั้ง, ยอแซฟ ซั่งเจี่ย แซ่โจว, มารีอาโยเซฟิน รัตนา พันธุมจินดา, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, สำหรับ นายนิพนธ์ สังขปรีชา

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ฟรังซีสโก ปรีชา-มารีอา อำพัน กานตานนท์, เปาโล เสงี่ยม-เอลีซาเบธ จ่อน แววเกกี, มารีอา บรรจง สถิตย์ถาวร, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, ยอแซฟ บำรุง ประกอบกิจ, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, อันเดร สละ โรจนะเสน, โทมัส มะกอก โรจนะเสน, มารีอา สายฟ้า เจนสวัสดิชัย, ยวง วีรวงศ์ สนเจริญ,มารีอา เฟื่อง แซ่เร, คาโรโล หลุย-มาร์ธา พลอย กรรณิการ์, เปโตร มณี วิไลทอง, วิญญาณเด็กที่ถูกทำแท้ง, วิญญาณในไฟชำระ

อังคารที่ 6

06.00 น.

19.00 น.

ระลึกถึง น.เปาโล มีกิ พระสงฆ์และเพื่อนมรณสักขี

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว

อุทิศ คุณพ่อ ยวงบัปติสตา ตาปี, ยอห์น บัปติสต์ ประมวล ชลหาญ, เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุล เปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์,มารีอา ชลาพรรณ มณีสิน, มารีอาเทเรซา นงลักษณ์ จินดากุล, อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, หลุยส์ กีรติ-ดอมินิก ซาวีโอ อัครเดช ดุรงค์พันธุ์, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, มอนิกา ทับทิม-ยอแซฟ สำอางค์ ปานฟัก, ยอแซฟ บำรุง ประกอบกิจ, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, ยายเผื่อน-ก๋งฮวด ทรัพย์ไพฑูรย์, แอนโทนี จุล เจนสวัสดิชัย, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, ยวง วีรวงศ์ สนเจริญ, ดอนบอสโก แสวง โรจนะเสน, อเล็กซิส วรศักดิ์ สิริภักดีวงศ์, วินเซนต์ วัฒนา-อากาทา ยวง-อัลบีนุส วิมล เต่งตระกูล, ดอมินิโก ก่า เหงียนกวาง (ครบรอบการจากไป 23 ปี), วิญญาณในไฟชำระ

งดมิสซา

พุธที่ 7

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลธรรมดา

งดมิสซา

งดมิสซา

พฤหัสฯที่ 8

06.00 น.

19.00 น.

น.เยโรม เอมีลานี พระสงฆ์

น.โยเซฟิน บาคีตา พรหมจารี

งดมิสซา

งดมิสซา

ศุกร์ที่ 9

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลธรรมดา

สุขสำราญ ครบรอบวันเกิด อันนา จงสุดา แก้วไกรสร

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, ยวงบัปติสตา ชุน-มารีอา หวุน-มารีอา ทองสุข ธาดาประสิทธิ์, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุล เปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์,มารีอา ชลาพรรณ มณีสิน, เปาโล วิชัย-เทเรซา สมพิศ ธาราฉัตร, ฟรังซีสโก สุทธิ-มารีอา สมร ชลหาญ, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, คล้ายวันเกิด มารีอา ณปภัส บุญสถิตย์ถาวร,อันนา อภิษฎา มณีวงศ์วิจิตร (8 ก.พ.61)

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เปาโล พลตรี สง่า-อันนา วิเชียร วิลัยทอง, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, ยอแซฟ เต็กยู้ แซ่อึ้ง, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ยวง วีรวงศ์ สนเจริญ, มารีอายอแซฟ สมชาย ยันต์เจริญ, โทมัส ประวิทย์-โทมัส ไมเคิ้ล ศรัทธา ยินดีเดช, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, ยอแซฟ บำรุง ประกอบกิจ, นายประสาร มาลีนนท์, มารีอา ยึด ฤกษ์พิชัย, ยอแซฟ รพล มัทธพันธุ์, เปโตร มณี วิไลทอง, มารีอา ไพจิตร วงษ์ศุข, วิญญาณในไฟชำระ

เสาร์ที่ 10

06.00 น.

19.00 น.

ระลึกถึง น.สกอลัสติกา พรหมจารี

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, ดอมินิโก อุไร-โรซา เสนอ ศรีบุญเลิศ, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุล เปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, มารีอา ชลาพรรณ มณีสิน, อันนา กาญจนา ธีรวิฑูร, เปโตร ธีระ ธีรวิฑูร, อันตน ชัยยศ ธีรวิฑูร, ยอแซฟ ชัยยุทธิ์ ธีรวิฑูร, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มารีอา ยินดี ธาราวร, ครอบครัว ชนวัฒน์, เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, สำหรับทุกคนในบ้านเลขที่ 19 สามเสน, เสรี ชมพูนุช, ฟรังซิสโก สันติภาพ บัณฑิตย์, ครอบครัว รุธิรกนก

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ยอแซฟ หมอวาศ-มารีอา สุด ประดิษฐ์จุสิน, ยอแซฟ วิณิน-มารีอา ชลูด พันธุมจินดา, ยอแซฟ พิพัฒน์-เฮเลนา อุไรลักษณ์ อิศรภักดี, มารีอามักดาเลนา ประสพศรี พันธุมจินดา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, ยอแซฟ จีระศักดิ์ ชนวัฒน์, เปโตร จำนงค์-นางมันทนา งามศิริจิตต์, ยอแซฟ บำรุง ประกอบกิจ, นายเกียรติก้อง วัฒนสุข, ยอแซฟ ประสิทธิ์-มารีอา สุนี เอกะสิงห์, ดอมินิโก เงิน วิธีธรรม, ยอแซฟ สมชาย ประมาณพล, เปโตร มณี วิไลทอง, นิโคลัส วีรวัฒน์ รุธิรกนก, มล.ตวง สนิทวงศ์, ยวง วีรวงศ์ สนเจริญ, ยวงบัปติสตา เมธี อาภรณ์รัตน์, เทเรซา ประภา-เรือตรี ปรีชา-ฟรังซิสโก ภานพ เนตรายน, วิญญาณของญาติพี่น้อง, วิญญาณในไฟชำระและวิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง

อาทิตย์ที่ 11

06.30 น.

08.30 น.

10.00 น.

16.00 น.

อาทิตย์ที่ 6 เทศกาลธรรมดา

สุขสำราญ ครอบครัว เซซีลีอา ไพลิน กายสุต, วันเกิด บรูโน บรรพต รอดงาม, ครอบครัว รอดงาม

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ พยุง-มารีอา อุทัย เอียงผาสุก, มารีอา โสภาวรรณ-มารีอา สินี จันสวัสดิ์, เปาโล สุดใจ กายสุต, มัทธิว สง่า-อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ฟรังซีสโก เฉลิมพล-ยอแซฟ เฉลิมชัย-เปาโล เฉลิมชาติ แววเกกี, ร็อค เมือง-มารีอา กุหลาบ ดีสุดจิต, เปาโล ไพศาล ดีสุดจิต, เซซีลีอา ยุพิน เจียจวบสิน, เปโตร ราศรี-เทเรซา ฉอ้อน ทิวไผ่งาม, เปโตร ทวี ทิวไผ่งาม, ฟรังซีสโก สุมิตร ศรจิตติ, ฟรังซีสโก สมพล ศุระศรางค์, มารีอา ชลาพรรณ มณีสิน, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, ยวง วีรวงศ์ สนเจริญ, ยอแซฟ สุธี-มารีอา แพรวพรรณ ธิติพันธุ์, อันนา กาญจนา ธีรวิฑูร, เปโตร ธีระ ธีรวิฑูร, อันตน ชัยยศ ธีรวิฑูร, ยอแซฟ ชัยยุทธิ์ ธีรวิฑูร, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ สัตบุรุษทุกครอบครัว

สุขสำราญ ยอแซฟ นิติวุฒิ สุวรรณประดิษฐ์ และครอบครัว, คาธารีนา อโณทัย สุวรรณประดิษฐ์ และครอบครัว, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร, มารีอา ธันยพร ศศิสุวรรณ และครอบครัว, ยอแซฟ สุชารีย์ แสงหาญ และครอบครัว, ครอบครัว คุณอดุลย์-ปัทมา สังขรัตน์, ครอบครัว ป้อมจักรศิลป์, ครอบครัว รุ่งจตุรงค์, ครอบครัว หัวใจ, ครอบครัว เทเรซา แก้วจิต สงวนบุญ, ประสิทธิ์-มารีอา นุชนาถ-กฤต กิจวิวัฒนการ, แม่เสาวนีย์ เลาหไทยมงคล, มารีอา ปัณฑา-มารีอา เปี่ยมขวัญ ปัณฑวังกูร, มีคาแอล พรพล พัธนพันธุ์, วันเกิด เปาโล พงศ์ธพัฒน์-แอนนา วีณา มีขันทอง, ครอบครัว เทพพิทักษ์, ครอบครัว ยวง พงษ์ศักดิ์ ธาราฉัตร, ครอบครัว ธาราวร, เทเรซา มณี โรจนะเสน, วันเกิด ยอแซฟ ปรีชา จรุไพรวัลย์, ครอบครัว ศิริเพทานันท์, ผ่องศรี พนมอุปถัมภ์, ฐารวีณ์ เลิศนิธิชัยโชติ และครอบครัว, คุณแม่อารีย์ บรมวิทย์, คุณป้าละเอียด แถมจำเริญ,มารีอา เสรี ไชยเผือก และครอบครัว, มารีอา บ๊วย แซ่โอ๊ว, ลูซีอา วราพรรณ มีเฟื่องศาสตร์ และครอบครัว, ครอบครัว พิชัยรัฐ, ครอบครัว มารีอากอแรตตี อรณิชา จิตต์เจริญ, โรซา กนกพร จิตต์เจริญ, เพื่อกระแสเรียกของสามเณรทุกคน, โมทนาคุณพระ

อุทิศ เรย์มองด์ ธานี ลวสุต, ครอบครัว ชื่นพุฒิ, อันนา สำรวม ชื่นพุฒิ, มารีอา ปิยะสุทธิ์ ใจสวัสดิ์ (ชื่นพุฒิ), เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุล เปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, อันนา เฉลียว เคนแก้ว, ยอแซฟ เริงชัย แก้วไกรสร, ยอแซฟ วิสิษฐ์-มาร์ธา สุดจิต มัจฉาชีพ, ฟรังซีสโก วิกรานต์ มีเฟื่องศาสตร์, เปโตร ศรีมงคล-เทเรซา เฉลา เพ็ญไพจิตร, ยอแซฟ ธนพันธ์ เพ็ญไพจิตร, ยอห์น บัปติสต์ ชีวิต ทาระพันธ์, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, โจเซฟ สุวิชากร ชินะผา, นายชมภู เศรษฐกาญจน์, ยอแซฟ ประนิม ตรีมานคา,ดอมินิโก ก่า เหงียนกวาง, ยากอบ โชติวิศิษฏ์ ประพิณวงศ์, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, มาเรีย สุพรรณี-เอมิลี นวลแข จันทรสันติ,กาโรโล พิชัย-อันนา ประกอบ สกุลทอง, เปาโล ไพศาล-มารีอา จรัสศรี ดีสุดจิต, นายเมตตา พุ่มชูศรี, ยอแซฟ กิมเลี้ยง ศรีสวัสดิ์, ยอแซฟ บำรุง ประกอบกิจ, อันเดร สมจิตร-ยอแซฟ สุรศักดิ์ มีขันทอง, มารีอา กมลพรรณ เดชสุริโยธิน, มารีอา โสภี ฤกษ์โสภี,พ่อธง เลาหไทยมงคล, บรรพบุรุษครอบครัว กิจวิวัฒนการ และเลาหไทยมงคล, สินธุ ล้อสีทอง, สมเกียรติ แซ่โง้ว, เปโตร บุญเติม อินชิ้น, น.ส.วัชริน อินชิ้น, มารีอา สมหมาย สอนเทพ, โซซีโม กมล-มารีอา กิมล้วน สังขรัตน์, คุณย่า ยุภา ศรีอังกูร, ยวงบัปติสตา จรัญ ไชยเผือก, เปาโล วันชัย หล่อวัฒนศิริกุล, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, ยายสมบูรณ์-แม่ละออ เกตุนที, เปโตร เมี่ยงเทา-อันนา ซิ้วคิ้ม, เปาโล เง็กเพียว-มารีอา ลิ่มหนีสี, เทเรซา ขนิษฐา ศิริปัญโญ (โต๊ะสังข์), โรซา สนั่น-นายตุ่น จิตต์เจริญ, วีระพงษ์ มั่นสินธร, เซซีลีโอ เนติ กันตถาวร, นางวิมล ดาวรัตนหงษ์, มีคาแอล วิรัตน์-มารีอา สุดาลักษณ์ ชินทร์นลัย, เปโตร ลึก พนมอุปถัมภ์, เปโตร อำนวย-เทเรซา บุญยัง สังขรัตน์, มารีอา ก้อนทอง วงศ์ก้อนทอง, อันตน เสถียร-ลูซีอา ลมัย ชมไพศาล, วิญญาณสกุล ชมไพศาล และกรีกุล, ฟรังซิสเซเวียร์ วิรัช อินทรสุขสันติ, ยอแซฟ สมชัย อินทรสุขสันติ, เปโตร สมพิศ ธรรมกรสุขศิริ, อันนา สมร ธรรมกรสุขศิริ, วิญญาณในไฟชำระและวิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง

สุขสำราญ ครอบครัว คัทรีนลาบูเร ภาวินี เทพพิทักษ์

อุทิศ เปาโล ศิริ-มารีอา วิจิตร พีรมนตรี, มารีอา ชูชื่น ธนสมบูรณ์, ยอห์น บัปติสต์ ชุติพนธ์ ธนสมบูรณ์, เปโตร มณี วิไลทอง,เทเรซา นัฏ ยอดประเสริฐ, ยวงบัปติสตา สนธิลักษณ์ สนเจริญ, วิญญาณในไฟชำระ

 

 

___________________________________________________

Saturday of the Fifth week in Ordinary Time

10 February 2018

Holy Gospel of Jesus Christ 

“Where can anyone get enough bread

to satisfy them here in this deserted place?”

___________________________________________________

Saturday of the Fifth week in Ordinary Time

10 February 2018

Saint of the day

St. Scholastica,

Abbess

(+ c. 543)

__________________________________

ฉลองพระรูปพระเยซูเจ้ารักษาชายตาบอด (พระโต)

ฉลองพระรูปพระเยซูเจ้ารักษาชายตาบอด (พระโต)

        วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2018

        เวลา 19.00 น.

_____________________________________

 • วันพุธรับเถ้า

 • วันพุธรับเถ้า

        ปีนี้ตรงกับวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2018

        มีพิธีเสกและโรยเถ้า  มิสซาเวลา 19.00 น.

_____________________________________________

เสกสุสานประจำปี

เสกสุสานประจำปี 2561/2018

        วันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2018

        พิธีบูชาขอบพระคุณในสุสาน  เวลา 16.30 น.

_________________________________________________

ขอขอบพระคุณ

ทุกท่าน

ที่กรุณาติดตาม 

______________________________

ขอขอบพระคุณ

อีกครั้ง

______________________________________________

PLEASE JOIN

DAILY MASS & SUNDAY MASS

READ

DAILY GOSPEL OF THE LORD JESUS

with

DAILY COMMENTARY OF THE DAY

and

SAINTS OF THE DAY

ALSO READ

From

SAINT FRANCIS XAVIER NEWSLETTER IN THAI

NEWSLETTER IN THAI

THANK YOU

***********************************************

HERE AM I LORD, I COME TO DO YOUR WILL,

THE LORD IS KIND AND MERCIFUL.

________________________________


28 January 2018. Saint Francis Xavier Newsletter. ปีที่ 52 ฉบับที่ 4 วันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2018

St. Francis Xavier Church Newsletter.

ปีที่ 52 ฉบับที่ 4 วันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2018

อาทิตย์ที่ 4 เทศกาลธรรมดา

_______________________________________

Fourth Sunday in Ordinary Time

28 January 2018

Holy Gospel of Jesus Christ 

“What have you to do with us, Jesus of Nazareth? Have you come

to destroy us? I know who you are–the Holy One of God!”

อาทิตย์ที่ 4 เทศกาลธรรมดา

ในชีวิตของนักบุญฟรังซิสอัสซีซีเล่ากันว่า วันหนึ่ง ฟรังซิสได้เรียกพี่น้องคนหนึ่งมาหาและบอกว่าเราจะไปประกาศข่าวดีในเมืองด้วยกัน ทั้งสองเริ่มเดินรอบเมืองโดยไม่ได้พูดถึงคำเทศน์สอนสักคำ นอกจากทักทายผู้คนที่พบตามทางด้วยถ้อยคำที่สุภาพ พี่น้องคนนั้นได้ถามฟรังซิสว่า เมื่อไหร่เราถึงจะหยุดเดินเพื่อเทศน์สอนสักที ฟรังซิสตอบพี่น้องคนนั้นว่า การเดินทางของเราตั้งแต่ก้าวแรกคือการสอนประชาชน

คำพูดสามารถก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมากมาย คำพูดที่เต็มไปด้วยความรัก ความเห็นอกเห็นใจและการให้อภัย สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนได้ คำพูดสามารถทำให้คนที่กำลังหวาดกลัวให้มีความยินดี ทำให้คนที่กำลังท้อแท้สิ้นหวังให้มีความหวังและกำลังใจ สามารถเปลี่ยนความเกลียดชังให้กลายเป็นความรัก คำพูดสามารถทำให้ชีวิตมีคุณค่าและความหมาย

ในพระวรสาร นักบุญมาระโกได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับวันแรกในการเริ่มต้นพันธกิจของพระคริสตเจ้า วันนั้นเป็นวันสับบาโต พระเยซูเจ้าได้เริ่มภารกิจของพระองค์พร้อมกับชาวเมืองกาเปอร์นาอุมในศาลาธรรม ซึ่งเป็นสถานที่ที่ชาวยิวไปชุมนุมกันเพื่อศึกษาพระคัมภีร์และอธิษฐานภาวนา ในสมัยพระเยซูเจ้า ชาวยิวเดินทางไปพระวิหารเพื่อถวายเครื่องสักการบูชา และภาวนาเฉพาะแต่ในเทศกาลเท่านั้น แต่พวกเขาไปที่ศาลาธรรมเพื่อภาวนาและศึกษาตัวบทพระคัมภีร์ทุกวันสับบาโต

สิ่งที่ทำให้คำสอนของพระเยซูเจ้าเป็นคำสอนที่มีอำนาจ (ซึ่งแตกต่างจากคำสอนของพวกธรรมาจารย์) เพราะ 

1) พระองค์สอนจากหัวใจไม่ใช่จากสติปัญญา คำสอนของพระองค์ได้มาจากความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับพระเจ้าพระบิดา 

2) ทรงให้ความสำคัญไปที่จิตตารมย์ไม่ใช่ตัวบทกฎหมาย ชี้ให้เห็นถึงคุณค่าเชิงบวกได้แก่ “ความรักและความเอาใจใส่” ซึ่งเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าในการประทานธรรมบัญญัติแก่ประชากรของพระองค์

3) คำสอนของพระองค์มีจุดมุ่งหมายเพื่อการเปลี่ยนแปลงจิตใจผู้ฟังและสถานการณ์แห่งความยากลำบากที่เขากำลังเผชิญ

คำสอนของพระองค์ได้เติมเต็มชีวิตของพวกเขาจากความหวาดกลัว ความเกลียดชังและความว่างเปล่าให้มีชีวิตที่ดีขึ้น ทำให้ชีวิตของพวกเขามีคุณค่าและความหมาย

พี่น้องที่รัก เราได้เห็นถึงคำสอนที่ทรงอำนาจของพระเยซูเจ้า เราต่างประหลาดใจถึงความรักของพระเจ้าที่มีต่อเรา ทรงเชื้อเชิญเราให้มามีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับพระเจ้าพระบิดาของพระองค์ ในคำสอนพระเยซูเจ้าได้แสดงให้เราค้นพบคุณค่าเชิงบวกของธรรมบัญญัติคือ ความรักและความเอาใจใส่ของพระเจ้า ซึ่งยิ่งใหญ่และอยู่เหนือกฎเกณฑ์ใดๆ ขณะที่พวกธรรมมาจารย์และชาวฟาริสีพยายามรักษาธรรมบัญญัติตามตัวอักษรอย่างเคร่งครัด

คำสอนของพระเยซูเจ้าต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในจิตใจของประชาชน ดังนั้น เราจึงเห็นพระองค์ทรงรักษาประชาชนทั้งฝ่ายกายและจิตใจ พระองค์ทรงเรียกเราแต่ละคนให้กลายเป็นประชากรของพระเจ้าผ่านทางศีลล้างบาปที่เราได้รับ ให้เราเจริญชีวิตตามกระแสเรียกของเราแต่ละคนด้วยความเชื่อ ความหวังและความวางใจในพระเยซูเจ้า เพื่อให้พระองค์ปลดปล่อยเราให้เป็นอิสระจากจิตชั่วและความไม่ดีไม่งามต่างๆ เพื่อเราจะได้ประกาศข่าวดีแห่งความรัก ความเห็นอกเห็นใจและการให้อภัยของพระเจ้า เป็นต้นในครอบครัว หมู่คณะและหมู่บ้านของเรา

                        คุณพ่อ ดิษพล รุ่งโรจน์วรวัฒนา

_______________________________________

Monday of the Fourth week in Ordinary Time

29 January 2018

Holy Gospel of Jesus Christ 

The herd of about two thousand rushed down a steep

bank into the sea, where they were drowned.

SWINE th

____________________________________________

Tuesday of the Fourth week in Ordinary Time

30 January 2018

Holy Gospel of Jesus Christ 

“Daughter, your faith has saved you.

Go in peace and be cured of your affliction.”

ประชาสัมพันธ์

 1. ส่งศีลศุกร์ต้นเดือน (เดือนกุมภาพันธ์)

    พระสงฆ์จะไปเยี่ยมและส่งศีลผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ในวันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ ศกนี้

 1. วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2018  เป็นวันฉลองแม่พระถวายพระกุมารในพระวิหาร

    จะมีพิธีเสกเทียนก่อนมิสซา 19.00 น.  กรุณานำเทียนมาเสก

 1. พิธีล้างบาปเด็ก (เดือนกุมภาพันธ์)

    วันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ ศกนี้   ในมิสซารอบ 10.00 น.

    ผู้ปกครองแจ้งความประสงค์ได้ที่สำนักงานวัด

 1. วันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2018 เป็นวันรณรงค์ถุงทานเพื่องานประกาศข่าวดี (วันธรรมทูตไทย) ปัจจัยในถุงทานมอบให้คณะธรรมทูตไทย สภาพระสังฆราช

 2. ขอเชิญร่วมพิธีโปรดศีลกำลังนักเรียน เขต 2 ในวันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ ศกนี้  เวลา 10.00 น.  พิธีโปรดศีลมหาสนิทครั้งแรกและพิธีรื้อฟื้นศีลล้างบาปอย่างสง่า ในวันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ ศกนี้ เวลา 10.00 น. ที่วัด

    ขอคุณพ่อ คุณแม่ ผู้ปกครองได้จัดเวลามาร่วมพิธี เพื่อเป็นกำลังใจให้กับลูกหลานของเราในโอกาสพิเศษนี้

 1. ฉลองพระรูปพระเยซูเจ้ารักษาชายตาบอด (พระโต) วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2018  

    เวลา 19.00 น. โดย คุณพ่อ วินัย ฤทธิบุญไชย เป็นประธาน

 1. วันพุธรับเถ้า ปีนี้ตรงกับวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2018 มีพิธีเสกและโรยเถ้า  มิสซาเวลา 19.00 น.

 2. เสกสุสานประจำปี 2561/2018

        วันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2018

        พิธีบูชาขอบพระคุณในสุสาน  เวลา 16.30 น.

        โดย คุณพ่อ สุนัย สุขชัย เป็นประธาน

        ทางวัดมีดอกไม้และเทียนบริการ

            อย่าลืม ชำระค่าบำรุงสุสานประจำปี 2561/2018

                – กุฏิ            500     บาท

                – แฟลต / กางเขน    250     บาท

 1. กำหนดวันต่อสัญญาเช่าที่ดินประจำปี 2561/2018

    มิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ กำหนดให้ผู้อาศัยทุกท่านในที่ดินเขตปกครอง

    วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ ต่อสัญญาเช่าที่ดินประจำปี

            ในวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561

            และวันเสาร์ที่ 3 มีนาคม 2561

            เวลา 9.30 น. – 11.30 น.

            ที่ห้องประชุม บ้านพักพระสงฆ์

 1. ขอเชิญพี่้น้องนำใบลานเก่าที่ได้รับในวันแห่ใบลานเมื่อปีที่แล้ว นำมามอบให้แก่ทางวัด

    เพื่อจัดเตรียมทำเถ้า สำหรับโรยในวันพุธรับเถ้า และวันเสกสุสาน

______________________________________________

Wednesday of the Fourth week in Ordinary Time

31 January 2018

Holy Gospel of Jesus Christ 

“A prophet is not without honor except in his native

place and among his own kin and in his own house.”

_______________________________________________

Thursday of the Fourth week in Ordinary Time

1 February 2018

Holy Gospel of Jesus Christ 

“Wherever you enter a house,

stay there until you leave from there.

เนื่องด้วย โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล ร่วมกับ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้จัดให้มีการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน ความดันโลหิต มะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้านม ตรวจหาระดับไขมันในเลือด ให้กับพี่น้องสัตบุรุษวัดสามเสนที่สนใจ โดยมีรายละเอียดการให้บริการดังนี้

    สำหรับอายุ ต่ำกว่า 35 ปี ตรวจเลือดหาระดับน้ำตาลในเลือด (โรคเบาหวาน) เจาะปลายนิ้วทราบผลทันที ไม่ต้องงดน้ำ อาหาร, ตรวจวัดความดันโลหิตสูง, ตรวจวัดดัชนีมวลกาย (BMI), ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก วิธีแป็ปเสมียร์และตรวจเต้านม (ผู้หญิงตรวจ), ตรวจวัดสายตาสั้น ยาว เอียง ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ และตาบอดสี

    สำหรับอายุ มากกว่า 35 ปีขึ้นไป  ตรวจเลือดหาระดับน้ำตาลในเลือด (โรคเบาหวาน) ตรวจทุกคน, ตรวจระดับไขมันในเลือด 4 ตัว (Chol-TG-HDL-LDL) งดน้ำงดอาหาร 6-8 ชั่วโมง, ตรวจวัดความดันโลหิตสูง, ตรวจวัดดัชนีมวลกาย (BMI), ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก วิธีแป็ปเสมียร์และตรวจเต้านม (ผู้หญิงตรวจ), ตรวจวัดสายตาสั้น ยาว เอียง ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ และตาบอดสี

จึงขอเรียนเชิญพี่น้องทุกท่าน   ในวันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561

เวลา 7.00 น. – 15.00 น.   ณ ห้องประชุมธาราฉัตร

(ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น)

__________________________________________________

Presentation of the Lord – Feast

2 February 2018

Holy Gospel of Jesus Christ 

“Now, Master, you may let your servant go in peace, according to

your word, for my eyes have seen your salvation, “

สภาภิบาลวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

สวัสดีค่ะพี่น้องที่รัก สารวัดมีคุณค่าและมีประโยชน์กรุณานำกลับไปไว้ที่บ้านค่ะ

    สภาภิบาลมีเรื่องสำคัญ ๆ ที่จะขอประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องรับทราบหลายเรื่องค่ะ เพื่อจะได้อำนวยความสะดวกให้พ่อแม่พี่น้องด้วย เมื่อท่านรับทราบแล้ว ก็ขอเชิญชวนให้พี่น้องรีบมาใช้บริการด้วยนะคะ

เรื่อง การบริการรับชำระค่าบำรุงสุสานก่อนวันเสกสุสาน

    ⦿ ในวันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2018 มิสซารอบ 6.30 น., 8.30 น. และ 10.00 น. สภาภิบาลจะตั้งโต๊ะให้บริการรับชำระค่าบำรุงสุสานให้กับพี่น้อง กรุณาแจ้งหมายเลข กางเขน แฟลต และกุฏิ นักบุญ ชื่อผู้ล่วงลับ และสกุล

    ⦿ ในเรื่องการทาสีกางเขน แฟลต และกุฏิ ในปีนี้ทางวัดจะทาสีแฟลตให้ ส่วนกางเขน และกุฏิจะล้างให้เท่านั้นค่ะ และก่อนจะถึงวันเสกสุสาน พี่น้องควรเข้าไปดูว่า กางเขนของใคร ไม่มีชื่อนักบุญ ชื่อ สกุล และเลขประจำกางเขน แล้วรีบแจ้งมายังคุณกรวิภา เดื่อมคั้น โทร. 081-611-7860 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไปค่ะ เพื่อจะได้รีบแก้ไขให้

    ⦿ ส่วนตัวหนังสือสีทองบนป้ายแฟลต กุฏิ ท่านต้องหาช่างมาเขียนเอง ทางวัดไม่สามารถบริการให้ท่านได้

    ⦿ เวลาชำระเงิน เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว ขอให้พี่น้องเตรียมเงินมาให้พอดี ไม่ต้องเป็นภาระหาเงินทอน ทบทวนราคา ค่าบำรุงกางเขน แฟลต หน่วยละ 250 บาท  กุฏิ หน่วยละ 500 บาท (คิดแล้วตกวันละ 68 สตางค์ และ 1 บาท 37 สตางค์ เท่านั้น สำหรับค่าดูแลกางเขน แฟลต และกุฏิต่อปี ซึ่งถูกมาก ๆ เลยนะคะพี่น้อง

เรื่อง การแสวงบุญของสัตบุรุษของวัดในเขต 2 ในปี 2018 จัดโดยชมรมฆราวาส เขต 2

    ในวันเสาร์ที่ 3 มีนาคม 2018 เป็นวันแสวงบุญ 2 วัด คือ วัดเซนต์ปอล แปดริ้ว และวัดนักบุญฟิลิปและยากอบ หัวไผ่ สังฆมณฑลจันทบุรี (รายละเอียดต่าง ๆ กรุณาดูได้ที่แผ่นโปสเตอร์บนบอร์ดหน้าวัด ด้านร้านจำหน่ายศาสนภัณฑ์)

    สำรองที่นั่งด่วนกับสภาภิบาล ในวันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2018 ในรอบมิสซาเวลา 6.30 น. 8.30 น. และ 10.00 น. (รับจำนวนจำกัด) พร้อมชำระเงิน 300 บาท (เป็นค่าอาหารโต๊ะจีน 180 บาท เป็นค่าทำบุญ 2 วัด 120 บาท วัดละ 60 บาท ส่วนค่าเช่ารถ คันละ 3,000 บาท คุณพ่อเจ้าวัดของเราจะรับเป็นภาระจ่ายให้

หมายเหตุ    

    ผู้อำนวยการสภาภิบาลจะต้องแจ้งจำนวนผู้ที่จะไปแสวงบุญ พร้อมส่งเงินในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2018 ไปยังเหรัญญิก ชมรมฆราวาสเขต 2 ดังนั้น พี่น้องจึงจำเป็นต้องแจ้งชื่อ พร้อมชำระเงินในวันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ เท่านั้น

    หากพี่น้องที่ชำระเงิน 300 บาท แล้วไม่สามารถไปร่วมแสวงบุญได้ เราจึงไม่สามารถคืนเงินให้ท่านได้นะคะ พี่น้องอาจหาคนไปแทน และรีบแจ้งชื่อคนไปแทนให้ ผ.อ.รับทราบด่วน ที่ 086-080-4563 ก่อนวันที่ 3 มีนาคม 2018

________________________________________________

Saturday of the Fourth week in Ordinary Time

3 February 2018

Holy Gospel of Jesus Christ  

They were like sheep without a shepherd;

and he began to teach them many things.

1 fishermen lwjas0358

มิสซาประจำสัปดาห์

จันทร์ที่ 29

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลธรรมดา

สุขสำราญ ครบรอบวันเกิด เทเรซา จิตตินี รุ่งจตุรงค์

อุทิศ วิญญาณครอบครัว อาภรณ์รัตน์, เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุล เปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, มารีอา ชลาพรรณ มณีสิน,อากาทา เง็ก แซ่กัง, เปโตร เฮี่ยงลี่ แซ่อุน, เทเรซา หลู แซ่ตั้ง, ยอแซฟ ซั่งเจี่ย แซ่โจว, มารีอาโยเซฟิน รัตนา พันธุมจินดา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, ครบรอบวันเกิด เทเรซา จิตตินี รุ่งจตุรงค์

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ฟรังซีสโก ปรีชา-มารีอา อำพัน กานตานนท์, เปาโล เสงี่ยม-เอลีซาเบธ จ่อน แววเกกี, มารีอา บรรจง สถิตย์ถาวร, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เทเรซา วิไล เดชารัตน์, ยอแซฟ บำรุง ประกอบกิจ, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, เยนอเวฟา เกิน มากสกุล (ครบรอบ 3 ปี), อันเดร สละ โรจนะเสน, ดอนบอสโก แสวง โรจนะเสน, สาย ประทุมแก้ว, มารีอา สายฟ้า เจนสวัสดิชัย, ยวง วีรวงศ์ สนเจริญ, เปาโล ภู ทิวไผ่งาม, วิญญาณเด็กที่ถูกทำแท้ง, วิญญาณในไฟชำระ

อังคารที่ 30

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลธรรมดา

สุขสำราญ ครอบครัว ณรงค์ฤทธิ์ ลักษมีวรานนท์

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ ประมวล ชลหาญ, เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุล เปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, มารีอา ชลาพรรณ มณีสิน, เปโตร พงษ์ศักดิ์ สิทธิ (ครบ 5 ปี), มารีอาเทเรซา นงลักษณ์ จินดากุล, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เทเรซา วิไล เดชารัตน์,ยอแซฟ บำรุง ประกอบกิจ, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, ยายเผื่อน-ก๋งฮวด ทรัพย์ไพฑูรย์, แอนโทนี จุล เจนสวัสดิชัย, เปโตร พงษ์ศักดิ์ สิทธิ (ครบ 5 ปี), มารีอา ยึด ฤกษ์พิชัย, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, จำเนียร ประทุมแก้ว, ยวง วีรวงศ์ สนเจริญ, อันนา พรม ทิวไผ่งาม, วิญญาณในไฟชำระ

พุธที่ 31

06.00 น.

19.00 น.

ระลึกถึง น.ยอห์น บอสโก พระสงฆ์

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุล เปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, มารีอา ชลาพรรณ มณีสิน, นายบุญส่ง ภู่มะลิ, นายบุญส่ง ปัทมบงกฤช,เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่,  วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, เพื่อสุขภาพของ บาทหลวง เปโตร สุรินทร์ ชุนฟ้ง

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เทเรซา วิไล เดชารัตน์,ยอแซฟ บำรุง ประกอบกิจ, มล.ตวง สนิทวงศ์, เปาโล เช้ง เกตุเวช, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, อัมพร ประทุมแก้ว, อันนา พิมพา ทิวไผ่งาม, ยวง วีรวงศ์ สนเจริญ, ยอแซฟ รพล มัทวพันธุ์, วิญญาณในไฟชำระ

พฤหัสฯที่ 1

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลธรรมดา

อุทิศ ฟรังซีสโก สุทธิ-มารีอา สมร ชลหาญ, เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุล เปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, มารีอา ชลาพรรณ มณีสิน, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, เพื่อสุขภาพของ บาทหลวง สุรินทร์ ชุนฟ้ง

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, มารีอา วาแรน บุญเสริมทรัพย์, เทเรซา วิไล เดชารัตน์, ยอแซฟ บำรุง ประกอบกิจ, มารีอา จันทร์ เกตุเวช, ปราโมทย์ ประทุมแก้ว,มารีอา ลักษณา ศรีนภาวรรณ, คาโรโล หลุย-มาร์ธา พลอย กรรณิการ์, ยอแซฟ สวัสดิ์ พลอยจินดา, อันนา อุดม วไผ่งาม,ยวง วีรวงศ์ สนเจริญ, วิญญาณในไฟชำระ

 

ศุกร์ที่ 2

06.00 น.

19.00 น.

ฉลองการถวายพระกุมารในพระวิหาร (เสกและแห่เทียน)

อุทิศ คุณพ่อ มีคาแอล คมทวน มุ่งสมหมาย, เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, ยวงบัปติสตา ชุน-มารีอา หวุน-มารีอา ทองสุข ธาดาประสิทธิ์, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุล เปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, มารีอา ชลาพรรณ มณีสิน, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, เพื่อสุขภาพของ บาทหลวง เปโตร สุรินทร์ ชุนฟ้ง

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เปาโล พลตรี สง่า-อันนา วิเชียร วิลัยทอง, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เทเรซา วิไล

เดชารัตน์, ยอแซฟ บำรุง ประกอบกิจ, ยอแซฟ เต็กยู้ แซ่อึ้ง, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ยวง

วีรวงศ์ สนเจริญ, นายประสาร มาลีนนท์, อันเดร ฟา-มาร์ธา แจง บุญครอง, สุบิน ประทุมแก้ว, มารีอา ช้วน เกตุเวช, ฟรังซิสเซเวียร์ มงคล อรุณจิตต์ (วันครบรอบเสียชีวิต), ยอแซฟ กวง เชาวนะ, มีคาแอล ประสิทธิ์-เอลิซาเบท ประทุม สิทธิ, เปโตร พงษ์ศักดิ์ สิทธิ, วิญญาณญาติพี่น้องตระกูล ชนวัฒน์, วิญญาณในไฟชำระ

เสาร์ที่ 3

06.00 น.

19.00 น.

น.บลาซีโอ พระสังฆราชและมรณสักขี   น.อันสการ์ พระสังฆราช

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, ดอมินิโก อุไร-โรซา เสนอ ศรีบุญเลิศ, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุล เปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, มารีอา ชลาพรรณ มณีสิน, อันนา กาญจนา ธีรวิฑูร, เปโตร ธีระ ธีรวิฑูร, อันตน ชัยยศ ธีรวิฑูร, ยอแซฟ ชัยยุทธิ์ ธีรวิฑูร, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มารีอา ยินดี ธาราวร, ครอบครัว ชนวัฒน์, เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, สำหรับทุกคนในบ้านเลขที่ 19 สามเสน, เพื่อสุขภาพของ บาทหลวง เปโตร สุรินทร์ ชุนฟ้ง, มารีอา สำเนียง กิจนิจชีวะ และลูกหลาน, ยอแซฟ สุรพันธ์

ยินดีธรรม (วันเกิด)

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอามักดาเลนา ประสพศรี พันธุมจินดา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่,

มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, ยอแซฟ จีระศักดิ์ ชนวัฒน์, เปโตร จำนงค์-นางมันทนา งามศิริจิตต์, นายเกียรติก้อง

วัฒนสุข, เทเรซา วิไล เดชารัตน์, ยอแซฟ บำรุง ประกอบกิจ, อันตน มณี-อันนา วัฒนา-อันนา สุพัตรา-ยอแซฟ สุเมธ-มารีอา สุภาณี-ฟรังซิสโก สุวมิตร-เปโตร สอน-อันนา โด้ย-เปโตร แทน-อันนา ละออง รวมสำราญ, เปาโล ตาง-อักแนส ศรีเวียง-มารีอาเทเรซา ทัศนีย์ เนียมวิวัฒน์, ฟรังซิสโก ประเสริฐ-เปาลีนา อภิรัตน์ (ครูเปา) เจียจวบศิลป์, มัทเทว ถมยา-เอลิซาเบธ ตลับ โรจน์สุธี, ยอแซฟ เฮงเส่ง-

เทเรซา กิมซ้อน กิจเจริญ, ฟรังซิสโก นพรัตน์ เกตุเวช, ยวง วีรวงศ์ สนเจริญ, เทเรซา ประภา-เรือตรี ปรีชา-ฟรังซิสโก ภานพ เนตรายน, วิญญาณของญาติพี่น้อง, วิญญาณในไฟชำระและวิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง

อาทิตย์ที่ 4

06.30 น.

08.30 น.

10.00 น.

16.00 น.

อาทิตย์ที่ 5 เทศกาลธรรมดา

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ พยุง-มารีอา อุทัย เอียงผาสุก, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, มารีอา โสภาวรรณ-มารีอา สินี จันสวัสดิ์, เปาโล สุดใจ กายสุต, มัทธิว สง่า-อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ฟรังซีสโก เฉลิมพล-ยอแซฟ เฉลิมชัย-เปาโล เฉลิมชาติ แววเกกี, ร็อค เมือง-มารีอา กุหลาบ ดีสุดจิต, โทมา ขุนพิลาศ-มารีอา สวน กายสุต, เปโตร ราศรี-เทเรซา ฉอ้อน ทิวไผ่งาม, เปโตร ทวี ทิวไผ่งาม, ฟรังซีสโก สุมิตร ศรจิตติ, ฟรังซีสโก สมพล ศุระศรางค์, มารีอา ชลาพรรณ มณีสิน, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, ยวง วีรวงศ์ สนเจริญ,ยอแซฟ สุธี-มารีอา แพรวพรรณ ธิติพันธุ์, อันนา กาญจนา ธีรวิฑูร, เปโตร ธีระ ธีรวิฑูร, อันตน ชัยยศ ธีรวิฑูร, ยอแซฟ ชัยยุทธิ์ ธีรวิฑูร, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ สัตบุรุษทุกครอบครัว

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร, มารีอา ธันยพร ศศิสุวรรณ และครอบครัว, ยอแซฟ สุชารีย์ แสงหาญ และครอบครัว, มารีอา วิภาดา-แมรี่แอนด์ มารีพร ลิ้มสุธาโภชน์, ครอบครัว คุณอดุลย์-ปัทมา สังขรัตน์, ด.ญ.นาทัชชา จรุไพรวัลย์ และครอบครัว, น.ส.ชนม์นิภา โอภาสเจริญกิจ และครอบครัว, ครอบครัว นุชรา ดวงแก้ว, นางฟูจิตต์-นายพีรพล ณ บางช้าง, นายพิทูร สุวรรณชัย, ครอบครัว ธาราวร, ครอบครัว ยออากิม ประวัติ งามละม้าย, เทเรซา บงกช ยอดประเสริฐ, อัญชลี วิพัทนะพร, สังคม พนมอุปถัมภ์, ครอบครัว พันธุมจินดา, ครอบครัว คมกฤส, ครอบครัว จิ๋วราษฎร์อำนวย, ครอบครัว ป้อมจักรศิลป์, ครอบครัว พิชัยรัฐ, ครอบครัว รุ่งจตุรงค์, ครอบครัว หัวใจ, ครอบครัว เทเรซา แก้วจิต สงวนบุญ, ประสิทธิ์-มารีอา นุชนาถ-กฤต กิจวิวัฒนการ, แม่เสาวนีย์ เลาหไทยมงคล, มารีอา ปัณฑา-มารีอา เปี่ยมขวัญ ปัณฑวังกูร, นายพงษ์เทพ ดาวรัตนหงษ์ และทุกคนในครอบครัว, เทเรซา มณี โรจนะเสน, ฟรังซิสเซเวียร์ ประเทือง โรจนะเสน, อักแนส สุภาภรณ์ รักผกาวงศ์, เทเรซา พรไพลิน รักผกาวงศ์, มารีอา พรพนิต รักผกาวงศ์, มารีอา กัลยา โรจนะเสน, ฟรังซิสโก เธียรธัชช์ เฟื่องวุฒิราญ, ยอแซฟ เฟื่องวุฒิ เฟื่องวุฒิราญ, เทเรซา สุภิดา เฟื่องวุฒิราญ, เพื่อสุขภาพของ บาทหลวง เปโตร สุรินทร์ ชุนฟ้ง, มีคาแอล พรพล พัธนพันธุ์, มารีอา สุภาวดี เยาวสังข์, โมทนาคุณพระ

อุทิศ เรย์มองด์ ธานี ลวสุต, ครอบครัว ชื่นพุฒิ, อันนา สำรวม ชื่นพุฒิ, มารีอา ปิยะสุทธิ์ ใจสวัสดิ์ (ชื่นพุฒิ), เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุล เปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, อันนา เฉลียว เคนแก้ว, ยอแซฟ เริงชัย แก้วไกรสร, ยอแซฟ วิสิษฐ์-มาร์ธา สุดจิต มัจฉาชีพ, ฟรังซีสโก วิกรานต์ มีเฟื่องศาสตร์, เปโตร ศรีมงคล-เทเรซา เฉลา เพ็ญไพจิตร,ยอแซฟ ธนพันธ์ เพ็ญไพจิตร, ยอห์น บัปติสต์ ชีวิต ทาระพันธ์, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, โจเซฟ สุวิชากร ชินะผา, นายชมภู เศรษฐกาญจน์, ยอแซฟ ประนิม ตรีมานคา, ยากอบ โชติวิศิษฏ์ ประพิณวงศ์, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, มาเรีย สุพรรณี-เอมิลี นวลแข จันทรสันติ, กาโรโล พิชัย-อันนา ประกอบ สกุลทอง, เปาโล ไพศาล-มารีอา จรัสศรี ดีสุดจิต, นายเมตตา พุ่มชูศรี, เปโตร สมพร-ยอแซฟ สมรัก ถ้ำกลาง, ยอแซฟ กิมเลี้ยง ศรีสวัสดิ์, ยอแซฟ บำรุง ประกอบกิจ, อันเดร สมจิตร-ยอแซฟ สุรศักดิ์ มีขันทอง, มารีอา กมลพรรณ เดชสุริโยธิน,มารีอา โสภี ฤกษ์โสภี, อันตน มณี-อันนา วัฒนา-อันนา สุพัตรา-ยอแซฟ สุเมธ-มารีอา สุภาณี-ฟรังซิสโก สุวมิตร-เปโตร สอน-อันนา โด้ย-เปโตร แทน-อันนา ละออง รวมสำราญ, เปาโล ตาง-อักแนส ศรีเวียง-มารีอาเทเรซา ทัศนีย์ เนียมวิวัฒน์, พ่อธง เลาหไทยมงคล, บรรพบุรุษครอบครัว กิจวิวัฒนการ และเลาหไทยมงคล, สินธุ ล้อสีทอง, สมเกียรติ แซ่โง้ว, อันนา เล็ก ทับละม่อม, นางวิมล ดาวรัตนหงษ์ และทุกคนในครอบครัว,ผู้ล่วงลับทุกท่านในสกุล สังขรัตน์ และสกุล มีขันทอง, เทเรซา ขนิษฐา ศิริปัญโญ, เปโตร บุญเติม อินชิ้น, น.ส.วัชริน อินชิ้น, มารีอา สมหมาย สอนเทพ, โซซีโม กมล-มารีอา กิมล้วน สังขรัตน์, คุณย่า ยุภา ศรีอังกูร, อันตน เอ็กอาง พฤกษปิยรัตน์, สุพิชัย สงวนยวง, มาการิต อ่างแก้ว,คัธริน อ่างแก้ว และญาติพี่น้องที่ล่วงลับ, หลุยส์ มารี ทอน-แอลซา คมกฤส, เปโตร เมี่ยงเทา-อันนา ซิ้วคิ้ม-เปาโล เง็กเพียว-มารีอา ลิ่มหนีสี,มารีอามักดาเลนา จงกลณี-ดอมินิโก สุมล พิชัยรัฐ, ยอแซฟ พล.ต.ท.สุพจน์-นางอมรา-พล.ต.ต.ทวี ณ บางช้าง, ปู่ย่าอาน-ตายายแฮว, ญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้ว, ซีมอน เตี่ยเลาะ แซ่ล้อ, มารีอา ซุยมุ่ย แซ่ล้อ, ยวงบัปติสตา จรัญ ไชยเผือก, เปาโล วันชัย หล่อวัฒนศิริกุล, ยอแซฟ อภิชาติ ชวประพันธ์, มารีอา สร้อย โรจนะเสน, เปโตร อำนวย-เทเรซา บุญยัง สังขรัตน์, มารีอา ก้อนทอง วงศ์ก้อนทอง, คุณพ่อ ยวงบัปติสตา บุญเลิศ ธาราฉัตร, คุณพ่อ มีคาแอล คมทวน มุ่งสมหมาย, สเตฟาโน ร.ต.อ.สมศักดิ์ เยาวสังข์, มารีอา อภิรัตน์ เยาวสังข์, มารีอา พรรณี เยาวสังข์, เปาโล เจริญ แสงรัตนา, เซซีลีอา พูนศรี แสงรัตนา, เปโตร เรืองเวทย์ แสงรัตนา, ฟรังซิสเซเวียร์ วิรัช อินทรสุขสันติ, ยอแซฟ สมชัย อินทรสุขสันติ,เปโตร สมพิศ ธรรมกรสุขศิริ, อันนา สมร ธรรมกรสุขศิริ, วิญญาณในไฟชำระและวิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง

สุขสำราญ ครอบครัว พี่น้อง-ลูกหลานวัฒนาวี

อุทิศ เปาโล ศิริ-มารีอา วิจิตร พีรมนตรี, เทเรซา นัฏ ยอดประเสริฐ, มัทธิว วรพล ชัยวัฒนไชย, มารีอา ชูชื่น ธนสมบูรณ์, ยอห์น บัปติสต์ ชุติพนธ์ ธนสมบูรณ์, ยวงบัปติสตา สนธิลักษณ์ สนเจริญ, คุณพ่อสิงห์แก้ว-คุณแม่สง่า วัฒนาวี และลูกหลาน, เทเรซา วิไล เดชารัตน์, มารีอา สมศรี-มารีอา สมฤดี ธวัชวงษ์, มาร์ธา ลักขณา สันติพร, วิญญาณในไฟชำระ

_____________________________________________

ฉลองพระรูปพระเยซูเจ้ารักษาชายตาบอด (พระโต)

        วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2018

        เวลา 19.00 น.

__________________________________________________

 • วันพุธรับเถ้า

        ปีนี้ตรงกับวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2018

        มีพิธีเสกและโรยเถ้า  มิสซาเวลา 19.00 น.

_________________________________

 เสกสุสานประจำปี 2561/2018

        วันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2018

        พิธีบูชาขอบพระคุณในสุสาน  เวลา 16.30 น.

_________________________________________________

ขอขอบพระคุณ

ทุกท่าน

ที่กรุณาติดตาม 

______________________________

ขอขอบพระคุณ

อีกครั้ง

________________________________________________

Saturday of the Fourth week in Ordinary Time

3 February 2018

Saint of the day

St. Blase,

Bishop & Martyr

(+ 316)

______________________________________________

Presentation of the Lord – Feast

2 February 2018

Presentation of the Lord – Feast

_____________________________________________

Wednesday of the Fourth week in Ordinary Time

31 January 2018

Saints of the day

St. John Bosco,

Priest

(1815-1888) –

Memorial

______________________________________________

Fourth Sunday in Ordinary Time

28 January 2018

Saint of the day

St. Thomas Aquinas,

Priest & Doctor of the Church

(+ 1274) – Memorial

______________________________________________

PLEASE JOIN

DAILY MASS & SUNDAY MASS

READ

DAILY GOSPEL OF THE LORD JESUS

with

DAILY COMMENTARY OF THE DAY

and

SAINTS OF THE DAY

ALSO READ

From

SAINT FRANCIS XAVIER NEWSLETTER IN THAI

NEWSLETTER IN THAI

THANK YOU

***********************************************

HERE AM I LORD, I COME TO DO YOUR WILL,

THE LORD IS KIND AND MERCIFUL.

________________________________


21 January 2018. Saint Francis Xavier Newsletter. ปีที่ 52 ฉบับที่ 3 วันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม 2018

St. Francis Xavier Church Newsletter.

ปีที่ 52 ฉบับที่ 3 วันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม 2018

________________________________________________

อาทิตย์ที่ 3 เทศกาลธรรมดา

Third Sunday in Ordinary Time

21 January 2018

Holy Gospel of Jesus Christ 

“Come after me, and I will make you fishers of men.”

กระแสเรียกของพระเจ้าในวันนี้

พระเจ้ายังคงเรียกคนในยุคนี้ เหมือนกับที่ทรงเรียกคนในยุคพระคัมภีร์

    เมื่อมาร์กาเร็ต เมห์เรน อายุ 13 ปี เธอเป็นสมาชิกของขบวนการเยาวชนนาซีในประเทศเยอรมนี หลังจากสงครามสิ้นสุดลง เธอจึงรับรู้ถึงการกระทำอันเหี้ยมโหดในค่ายกักกันของนาซี

    ซึ่งทำให้เธอตกใจมาก    เธอตระหนักในทันทีว่า ฮิตเลอร์ไม่ใช่ผู้นำที่เลอเลิศอย่างที่เธอเคยคิดว่าเขาเป็น เธอปฏิญาณว่าเธอจะไม่มีวันเชื่อผู้ใหญ่คนใดอีกเลย

ด้วยความรู้สึกนึกคิดเช่นนี้ เธอเริ่มไม่มั่นใจในความเชื่อแบบอเทวนิยมของเธอ วันหนึ่งเธอถึงกับภาวนาต่อพระเจ้าว่า “ข้าแต่พระเจ้า ถ้าพระองค์มีตัวตนอยู่จริง โปรดประทานเครื่องหมายบางอย่างแก่ดิฉันด้วย”

ในเวลาใกล้เคียงกันนั้น เธอได้พระคัมภีร์มาเล่มหนึ่ง เธอพยายามอ่านหลายครั้งแต่ไม่เข้าใจอะไรเลย แล้วคืนหนึ่งเธอก็หยิบพระคัมภีร์เล่มนี้ขึ้นมาอีก ครั้งนี้เธอเข้าใจได้ เธอบันทึกในเวลาต่อมาว่า “มีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นกับดิฉัน เมื่อดิฉันอ่านพระวาจาของพระเยซูเจ้า ดิฉันรู้ว่าพระองค์ทรงมีชีวิต…ดิฉันรู้ว่าพระองค์อยู่ที่นั่นแม้ว่าดิฉันไม่ได้ยินหรือเห็นอะไรเลย

พระเยซูเจ้าทรงมีตัวตนจริง จริงยิ่งกว่าทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวดิฉัน ไม่ว่าจะเป็นเครื่องเรือน หนังสือของดิฉัน หรือต้นไม้ในกระถาง ดิฉันไม่ได้อยู่ตามลำพังอีกต่อไป ชีวิตของดิฉันไม่ได้เป็นทางตันอีกต่อไป”

อีกไม่กี่ปีต่อมา    เมื่อมาร์กาเร็ตอายุ 21 ปี เธอได้บวชเป็นภคินีคณะฟรังซิสกัน ในปัจจุบัน 25 ปีหลังจากนั้น เธอทำงานเป็นธรรมทูตสอนนักเรียนชนกลุ่มน้อยในประเทศอัฟริกาใต้ เรื่องของมาร์กาเร็ต เมห์เรน ทำให้เราเห็นความจริงว่าพระเจ้ายังทรงเรียกมนุษย์ชายหญิงอยู่ในปัจจุบัน เหมือนกับที่ทรงเคยเรียกโยนาห์ในยุคพันธสัญญาเดิม และทรงเรียกยากอบและยอห์นในยุคพันธสัญญาใหม่

ในพระวรสารวันนี้ เมื่อพูดว่าพระเจ้าทรงเรียกใครให้เป็นประกาศกของพระองค์ หรือพระเยซูเจ้าทรงเรียกใครให้มาเป็นศิษย์ของพระองค์ เรามักใช้คำว่า “กระแสเรียก” ซึ่งมาจากภาษาละตินที่หมายถึง “การเรียก (to call)” เรายังคิดด้วยว่าพระเจ้าทรงเรียกคนหนุ่มสาวโดยเฉพาะ ซึ่งเป็นความจริงแน่นอน ดังนั้น พระองค์ทรงเรียกเราทุกคน

บัดนี้ เราจะพิจารณาว่าเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับชีวิตของเราอย่างไร

ประการแรก ถ้าเราเป็นบิดามารดา เราเคยบอกบุตรของเราหรือไม่ ว่าเขาควรภาวนาวอนขอให้พระเจ้าทรงนำทางเมื่อเขาถึงเวลาที่เขาต้องเลือกอาชีพ?

ประการที่สอง    เราเองเคยภาวนาต่อพระเจ้าหรือไม่ เพื่อวอนขอให้บุตรคนหนึ่งของเราได้รับเรียกให้รับใช้พระศาสนจักรในฐานะศาสนบริกร?

และถ้าเราเป็นคนโสด    ไม่ว่าจะอยู่ในวัยรุ่นหรือวัยหนุ่มสาวก็ตาม เราเคยภาวนาวอนขอให้พระเจ้าทรงนำทางเราในการเลือกอาชีพในอนาคตหรือไม่? หรือ เราเคยภาวนาต่อพระเจ้า และเสนอตัวทำงานเป็นศาสนบริกร เพื่อรับใช้พระศาสนจักรหรือไม่? หรือ เราเคยคิดหรือไม่ว่าจะถวายเวลาสักหนึ่งปีในชีวิตของเรา เพื่ออาสาทำงานรับใช้พระศาสนจักร

นี่คือข้อคิดจากบทอ่านพระวรสารวันนี้    ที่บิดามารดาทุกคน หรือคนโสดควรนำไปไตร่ตรอง เพราะพระเจ้าทรงกำลังเรียกคนในยุคของเรา เหมือนกับที่ทรงเคยเรียกคนในยุคพระคัมภีร์ พระองค์ทรงเรียกทั้งชายและหญิงและทรงเรียกคนทุกวัย

เราจะสรุปด้วยข้อไตร่ตรองของพระคาร์ดินัล นิวแมน พระเจ้าทรงมอบหมายงานบางอย่างให้ข้าพเจ้าทำ ซึ่งพระองค์ไม่ทรงมอบหมายให้แก่ผู้อื่น ข้าพเจ้ามีพันธกิจหนึ่ง ดังนั้น ข้าพเจ้าจะวางใจในพระองค์ …พระองค์ไม่ทรงทำสิ่งใดโดยไร้ประโยชน์… พระองค์ทรงรู้ว่า  พระองค์ทรงกำลังทำอะไรอยู่

ข้าแต่พระเจ้าของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามอบตนเองไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์    โดยไม่เก็บสิ่งใดไว้เลย

                        คุณพ่อ ดิษพล รุ่งโรจน์วรวัฒนา

_______________________________________________

Monday of the Third week in Ordinary Time

22 January 2018

Holy Gospel of Jesus Christ

The scribes who had come from Jerusalem said of Jesus, “He is possessed

by Beelzebul,” and “By the prince of demons he drives out demons.”

_________________________________________________

Tuesday of the Third week in Ordinary Time

23 January 2018

Holy Gospel of Jesus Christ 

“Who are my mother and (my) brothers?”

___________________________________________

Wednesday of the Third week in Ordinary Time

24 January 2018

Holy Gospel of Jesus Christ 

“Some seed fell on rich soil and produced fruit. It came

up and grew and yielded thirty, sixty, and a hundredfold.”

ประชาสัมพันธ์

 1. ส่งศีลศุกร์ต้นเดือน (เดือนกุมภาพันธ์)

    พระสงฆ์จะไปเยี่ยมและส่งศีลผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ในวันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ ศกนี้

            เวลา 06.30 น.    ในหมู่บ้าน

            เวลา 08.30 น.    นอกหมู่บ้าน

 1. วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2018  เป็นวันฉลองแม่พระถวายพระกุมารในพระวิหาร

    จะมีพิธีเสกเทียนก่อนมิสซา 19.00 น.  กรุณานำเทียนมาเสก

 1. พิธีล้างบาปเด็ก (เดือนกุมภาพันธ์)

    วันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ ศกนี้   ในมิสซารอบ 10.00 น.

    ผู้ปกครองติดต่อแจ้งความประสงค์ได้ที่สำนักงานวัด

 1. วันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2018 เป็นวันรณรงค์ถุงทานเพื่องานประกาศข่าวดี (วันธรรมทูตไทย)

    ปัจจัยในถุงทานมอบให้คณะธรรมทูตไทย สภาพระสังฆราช

 1. ขอเชิญร่วมพิธีโปรดศีลกำลังนักเรียน เขต 2 ในวันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ ศกนี้   เวลา 10.00 น.  พิธีโปรดศีลมหาสนิทครั้งแรกและพิธีรื้อฟื้นศีลล้างบาปอย่างสง่า

    ในวันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ ศกนี้ เวลา 10.00 น. ที่วัด

    ขอคุณพ่อ คุณแม่ ผู้ปกครองได้จัดเวลามาร่วมพิธี เพื่อเป็นกำลังใจให้กับลูกหลานของเราในโอกาสพิเศษนี้

 1. ฉลองพระรูปพระเยซูเจ้ารักษาชายตาบอด (พระโต) วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2018

    เวลา 19.00 น.

 1. วันพุธรับเถ้า ปีนี้ตรงกับวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2018 มีพิธีเสกและโรยเถ้า  มิสซาเวลา 19.00 น.

 2. เสกสุสานประจำปี 2561/2018

        วันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2018

        พิธีบูชาขอบพระคุณในสุสาน  เวลา 16.30 น.

        โดย คุณพ่อ สุนัย สุขชัย เป็นประธาน

        ทางวัดมีดอกไม้และเทียนบริการ

            อย่าลืม ชำระค่าบำรุงสุสานประจำปี 2561/2018

                – กุฏิ            500     บาท

                – แฟลต / กางเขน    250     บาท

 1. กำหนดวันต่อสัญญาเช่าที่ดินประจำปี 2561/2018

    มิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ กำหนดให้ผู้อาศัยทุกท่านในที่ดินเขตปกครอง

    วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ ต่อสัญญาเช่าที่ดินประจำปี

            ในวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561

            และวันเสาร์ที่ 3 มีนาคม 2561

            เวลา 9.30 น. – 11.30 น.

            ที่ห้องประชุม บ้านพักพระสงฆ์

________________________________________

Conversion of Saint Paul, apostle – Feast

25 January 2018

Holy Gospel of Jesus Christ 

Jesus said to the eleven: “Go into the whole world

and proclaim the Gospel to every creature. “

สภาภิบาลวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

    สวัสดีค่ะพี่น้องที่รัก  วันนี้ มีข่าวด่วนจากฝ่ายพิธีกรรมถึงพี่น้องค่ะ

    การถวายเครื่องบูชา ไม่ใช่ขั้นตอนที่สำคัญในพิธีบูชามิสซา แต่เป็นการให้สัตบุรุษมีส่วนร่วมในพิธีบูชามิสซา เป็นการกระตุ้นเตือนให้คริสตชน มีความพร้อมทั้งกายและใจในพิธีบูชามิสซา ทางวัดเล็งเห็นความสำคัญของการให้พี่น้องคริสตชนในกลุ่มองค์กรต่างๆ มีความเป็นหนึ่งเดียวกันและมีส่วนร่วมในพิธีบูชาขอบพระคุณของทางวัด จึงได้จัดให้มีการร่วมถวายเครื่องบูชาในกลุ่มองค์กรของวัด หรือตามที่องค์กรต่าง ๆ จะได้เชิญท่านเข้าร่วมถวายเครื่องบูชาในวันอาทิตย์ มิสซา 8.30 น. โดยองค์กรที่จะเข้ามีส่วนร่วมถวายเครื่องบูชาในอาทิตย์ต่าง ๆ มีดังนี้

    สภาภิบาล พลมารีย์ 3 เปรสิเดียม วินเซนต์เดอปอล ผู้อ่านพระคัมภีร์ นักขับร้อง เยาวชน พระเมตตา อัศวินศีลมหาสนิท คูร์ซิลโล อาสาโคเออร์ เครดิตยูเนี่ยน เป็นจำนวนทั้งหมด 13 องค์กร โดยอยู่ในความรับผิดชอบของประธานกลุ่มเป็นผู้ดำเนินการจัดหาผู้ถวายเครื่องบูชา จะจัดองค์กรแต่ละองค์กรเป็นรายอาทิตย์ ตามบอร์ดประกาศหน้าวัด โดยเริ่มในอาทิตย์แรกของเดือนกุมภาพันธ์

 • สำหรับมิสซาในวันฉลองสำคัญ ทางสภาภิบาลเป็นผู้ดำเนินการจัด

 

รายชื่อกลุ่มองค์กรในการถวายเครื่องบูชามิสซา 8.30 น.

วัน/เดือน

องค์กร

หมายเหตุ

4 ก.พ.2561

สภาภิบาล

11 ก.พ.2561

นักขับร้อง

18 ก.พ.2561

พลมารีย์พระมารดาทรงฤทธิ์

25 ก.พ.2561

อัศวินศีลมหาสนิท

4 มี.ค.2561

เยาวชน

11 มี.ค.2561

ผู้อ่านพระคัมภีร์

18 มี.ค.2561

พลมารีย์พระมารดาแห่งการประจักษ์

25 มี.ค.2561

วินเซนต์เดอปอล

1 เม.ย.2561

คูร์ซิลโล

8 เม.ย.2561

พลมารีย์พระมารดาคริสตังทั้งหลาย

15 เม.ย.2561

พระเมตตา

22 เม.ย.2561

เครดิตยูเนี่ยน

29 เม.ย.2561

อาสาโคเออร์

 

 • เพื่อความเป็นหนึ่งเดียวในองค์กรของวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ สามเสน โปรดจัดบุคลากรในกลุ่มองค์กรของท่าน   หรือเชิญสัตบุรุษในวัด เข้าร่วมถวายเครื่องบูชาในแต่ละอาทิตย์ (ความรับผิดชอบของประทานกลุ่มองค์กร)

                              ฝ่ายพิธีกรรม

___________________________________________

Saints Timothy and Titus, bishops – Memorial

26  January  2018

Holy Gospel of Jesus Christ 

“The harvest is abundant but the laborers are few; so ask the master

of the harvest to send out laborers for his harvest.

มิสซาประจำสัปดาห์

จันทร์ที่ 22

06.00 น.

19.00 น.

น.วินเซนต์ สังฆานุกรและมรณสักขี

อุทิศ วิญญาณครอบครัว อาภรณ์รัตน์, เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุล เปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, มารีอา ชลาพรรณ มณีสิน, มารีอา ลำใย มาลีวงศ์, อากาทา เง็ก แซ่กัง, ยอแซฟ หงวนจั้ว-มารีอา ไส้เง็ก แซ่ลี้, เปโตร ยิ่มลี่ แซ่อุน, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ฟรังซีสโก ปรีชา-มารีอา อำพัน กานตานนท์, เปาโล เสงี่ยม-เอลีซาเบธ จ่อน แววเกกี, มารีอา บรรจง สถิตย์ถาวร, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เทเรซา วิไล เดชารัตน์, ยอแซฟ บำรุง ประกอบกิจ, อันเดร สละ โรจนะเสน, มารีอา สายฟ้า เจนสวัสดิชัย, ยวง วีรวงศ์ สนเจริญ, เปโตร ประพล โรจนะเสน, ยอแซฟ ประพันธ์ โรจนะเสน, เปาโล เช้ง เกตุเวช, ยอแซฟ สำอางค์ หอมประทุม, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, บาทหลวง เปาโล ประวิช หอมวิไลย, วิญญาณเด็กที่ถูกทำแท้ง, วิญญาณในไฟชำระ

อังคารที่ 23

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลธรรมดา

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ ประมวล ชลหาญ, เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุล เปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, มารีอา ชลาพรรณ มณีสิน, ยวงบัปติสตา แสวง ศรจิตติ, มอนิกา ทับทิม-ยอแซฟ สำอางค์ ปานฟัก, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เทเรซา วิไล เดชารัตน์,ยอแซฟ บำรุง ประกอบกิจ, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, ยายเผื่อน-ก๋งฮวด ทรัพย์ไพฑูรย์, แอนโทนี จุล เจนสวัสดิชัย, มารีหลุยส์ วิมล นิติรักษ์, มารีอา สำริด ทองสุข, เปโตร ประพล โรจนะเสน, ยอแซฟ ประพันธ์ โรจนะเสน, มารีอา กุหลาบ หอมประทุม, มารีอา จันทร์ เกตุเวช, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, ยวง วีรวงศ์ สนเจริญ, วิญญาณในไฟชำระ

พุธที่ 24

06.00 น.

19.00 น.

ระลึกถึง น.ฟรังซิส เดอ ซาลส์ พระสังฆราชและนักปราชญ์แห่งพระศาสนจักร

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุล เปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, มารีอา ชลาพรรณ มณีสิน, เซซีลีอา ละมูล ศรจิตติ, ยออากิม ปุ๊ย-อันนา เตกรา ธาราฉัตร, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร, เทเรซา ทิพพาพันธ์ โพธิสิทธิพร, มารีอา ประกอบกุล ทองอ่อน, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เทเรซา วิไล เดชารัตน์,ยอแซฟ บำรุง ประกอบกิจ, มล.ตวง สนิทวงศ์, ยวง วีรวงศ์ สนเจริญ, เปโตร ประพล โรจนะเสน, ยอแซฟ ประพันธ์ โรจนะเสน,เวโรนิกา เข้ม เกตุทิศ, มารีอา ช้วน เกตุเวช, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, ยอแซฟ เยือง ยังนึก, อันนา สมบูรณ์ ยังนึก, เปาโล สิบโท สุนิต กันโรคา, เปโตร สนั่น หอมประทุม, ยอแซฟ รพล มัทวพันธุ์, วิญญาณในไฟชำระ

พฤหัสฯที่ 25

06.00 น.

19.00 น.

ฉลองการกลับใจของนักบุญเปาโลอัครสาวก

อุทิศ ฟรังซีสโก สุทธิ-มารีอา สมร ชลหาญ, เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุล เปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, มารีอา ชลาพรรณ มณีสิน, เปาโล ดำรง-ลูกา นพรัตน์ ธาราฉัตร, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, มารีอา วาแรน บุญเสริมทรัพย์, เทเรซา วิไล เดชารัตน์, ยอแซฟ บำรุง ประกอบกิจ, เซซีลีอา ม.ร.ว.นันทานุสรณ์ สนเจริญ,ฟรังซีสโก นพรัตน์ เกตุเวช, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, เปโตร ทวีป หอมประทุม, ยวง วีรวงศ์ สนเจริญ, วิญญาณในไฟชำระ

ศุกร์ที่ 26

06.00 น.

19.00 น.

ระลึกถึง น.ทิโมธี และ น.ทิตัส พระสังฆราช

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, ยวงบัปติสตา ชุน-มารีอา หวุน-มารีอา ทองสุข ธาดาประสิทธิ์, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุล เปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, วิญญาณ “น้องน๊อต”, มารีอา ชลาพรรณ มณีสิน, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, ยอแซฟ รัชดา เล่ห์มงคล

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เปาโล พลตรี สง่า-อันนา วิเชียร วิลัยทอง, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เทเรซา วิไล เดชารัตน์, ยอแซฟ บำรุง ประกอบกิจ, ยอแซฟ เต็กยู้ แซ่อึ้ง, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, มารีอา สร้อย โรจนะเสน, นายประสาร มาลีนนท์, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, โรซา ละม่อม ยอแซฟ, อันตน เกษม ยอแซฟ, ซีมอน เตี่ยเลาะ แซ่ล้อ, มารีอา ซุ่ยมุ่ย แซ่ล้อ, เซซีลีอา สุรัตน์ วิธีธรรม, มารีอา วาลิส (รำลึก)-ยอแซฟ ประสงค์ เล่ห์มงคล, อันนา ซอย-นายสวัสดิ์ รอดเสียงล้ำ, เปาโล พิจิตร-อันนา ลำไย รุ่งเรือง, เซซีลีอา ละมูล รุ่งเรือง, ยวงบัปติสตา สุรัตน์ รุ่งเรือง, ฟรังซิสโก กรัง-ลูซีอา หน้า รุ่งเรือง, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, ยวง วีรวงศ์ สนเจริญ, เปโตร เปาโล สลวย วรรณางกูร, วิญญาณในไฟชำระ

เสาร์ที่ 27

06.00 น.

19.00 น.

น.อังเยลา เมริชี พรหมจารี

สุขสำราญ วันเกิด เปโตร สุวิทย์ บุญสถิตถาวร

อุทิศ คุณพ่อ มีคาแอล คมทวน มุ่งสมหมาย, เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, ดอมินิโก อุไร-โรซา เสนอ ศรีบุญเลิศ, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุล เปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์,มารีอา ชลาพรรณ มณีสิน, อันนา กาญจนา ธีรวิฑูร, เปโตร ธีระ ธีรวิฑูร, อันตน ชัยยศ ธีรวิฑูร, ยอแซฟ ชัยยุทธิ์ ธีรวิฑูร, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มารีอา ยินดี ธาราวร, ครอบครัว ชนวัฒน์, เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, สำหรับทุกคนในบ้านเลขที่ 19 สามเสน

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอามักดาเลนา ประสพศรี พันธุมจินดา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่,มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ยอแซฟ จีระศักดิ์ ชนวัฒน์, ยอแซฟ ประสิทธิ์-มารีอา สุนี เอกะสิงห์, เปโตร จำนงค์-นางมันทนา งามศิริจิตต์, นายเกียรติก้อง วัฒนสุข, ยวง วีรวงศ์ สนเจริญ, เทเรซา วิไล เดชารัตน์, ยอแซฟ บำรุง ประกอบกิจ, ยวงบัปติสตา เมธี อาภรณ์รัตน์, เปโตร เปาโล สลวย วรรณางกูร, โทมัส มะกอก โรจนะเสน, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, เปาโล พยงค์ กิจนิจชีวะ, อันตน มณี-อันนา วัฒนา-อันนา สุพัตรา-ยอแซฟ สุเมธ-มารีอา สุภาณี-ฟรังซิสโก สุวมิตร-เปโตร สอน-อันนา โด้ย-เปโตร แทน-อันนา ละออง รวมสำราญ, เปาโล ตาง-อักแนส ศรีเวียง-มารีอาเทเรซา ทัศนีย์ เนียมวิวัฒน์, ฟรังซิสโก ประเสริฐ-เปาลีนา อภิรัตน์ (ครูเปา) เจียจวบศิลป์, เทเรซา ประภา-เรือตรี ปรีชา-ฟรังซิสโก ภานพ เนตรายน, วิญญาณของญาติพี่น้อง, วิญญาณในไฟชำระและวิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง

อาทิตย์ที่ 28

06.30 น.

08.30 น.

10.00 น.

16.00 น.

อาทิตย์ที่ 4 เทศกาลธรรมดา

สุขสำราญ ลูซีอา ศศิธร รุ่งเรืองผล

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ พยุง-มารีอา อุทัย เอียงผาสุก, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, มารีอา โสภาวรรณ-มารีอา สินี จันสวัสดิ์, เปาโล สุดใจ กายสุต, มัทธิว สง่า-อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ฟรังซีสโก เฉลิมพล-ยอแซฟ เฉลิมชัย-เปาโล เฉลิมชาติ แววเกกี, ร็อค เมือง-มารีอา กุหลาบ ดีสุดจิต, เปาโล ไพศาล ดีสุดจิต, เซซีลีอา ยุพิน เจียจวบสิน, เปโตร ราศรี-เทเรซา ฉอ้อน ทิวไผ่งาม, เปโตร ทวี ทิวไผ่งาม, ฟรังซีสโก สุมิตร ศรจิตติ, ฟรังซีสโก สมพล ศุระศรางค์, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, มารีอา ชลาพรรณ มณีสิน, ยวง บอสโก ดนัย เชิดวิวัฒนสินธุ์, ยวง วีรวงศ์ สนเจริญ, ยอแซฟ สุธี-มารีอา แพรวพรรณ ธิติพันธุ์, เปโตร เปาโล สลวย วรรณางกูร, อันนา กาญจนา ธีรวิฑูร, เปโตร ธีระ ธีรวิฑูร, อันตน ชัยยศ ธีรวิฑูร, ยอแซฟ ชัยยุทธิ์ ธีรวิฑูร, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ สัตบุรุษทุกครอบครัว

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร, มารีอา ธันยพร ศศิสุวรรณ และครอบครัว, ยอแซฟ สุชารีย์ แสงหาญ และครอบครัว, มารีอา วิภาดา-แมรี่แอนด์ มารีพร ลิ้มสุธาโภชน์, ครอบครัว คุณอดุลย์-ปัทมา สังขรัตน์, ครอบครัว กาญจนรัตน์, ครอบครัว สมพานิช-อิทธิธีรรักษ์, ยูเฟรเซีย ทิพยวรรณ จันทรา, ครอบครัว รุ่งจตุรงค์, ครอบครัว หัวใจ, ยวง พงษ์ศักดิ์ ธาราฉัตร และครอบครัว, เทเรซา ปรานอม หมั้นทรัพย์, ครอบครัว ธาราวร, ยออากิม ประวัติ งามละม้าย และครอบครัว, ครอบครัว ฤกษ์ปิยะทรัพย์, เทเรซา สุดารัตน์ วงษ์วิไลวารินทร์ และครอบครัว, อันนา ดิ่ว วิพัทนะพร และลูกหลานเหลน, ครอบครัว เทเรซา แก้วจิต สงวนบุญ, ประสิทธิ์-มารีอา นุชนาถ-กฤต กิจวิวัฒนการ, แม่เสาวนีย์ เลาหไทยมงคล, มารีอา ปัณฑา-มารีอา เปี่ยมขวัญ ปัณฑวังกูร, เทเรซา มณี โรจนะเสน, ฟรังซิสเซเวียร์ ประเทือง โรจนะเสน, อักแนส สุภาภรณ์ รักผกาวงศ์, เทเรซา พรไพลิน รักผกาวงศ์, มารีอา พรพนิต รักผกาวงศ์, มารีอา กัลยา โรจนะเสน, ฟรังซิสโก เธียรธัชช์ เฟื่องวุฒิราญ, ยอแซฟ เฟื่องวุฒิ เฟื่องวุฒิราญ, เทเรซา สุภิดา เฟื่องวุฒิราญ, เจ้าของโรงเรียน ผู้บริหาร และศิษย์เก่าพันธะศึกษา, โมทนาคุณพระ, โมทนาคุณแม่พระ

อุทิศ เรย์มองด์ ธานี ลวสุต, ครอบครัว ชื่นพุฒิ, อันนา สำรวม ชื่นพุฒิ, มารีอา ปิยะสุทธิ์ ใจสวัสดิ์ (ชื่นพุฒิ), มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุล เปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, อันนา เฉลียว เคนแก้ว, ยอแซฟ เริงชัย แก้วไกรสร, ยอแซฟ วิสิษฐ์-มาร์ธา สุดจิต มัจฉาชีพ, ฟรังซีสโก วิกรานต์ มีเฟื่องศาสตร์, มารีอา ไพจิตร วงษ์ศุข, เปโตร ศรีมงคล-เทเรซา เฉลา เพ็ญไพจิตร, ยอแซฟ ธนพันธ์ เพ็ญไพจิตร, ยอห์น บัปติสต์ ชีวิต ทาระพันธ์, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, โจเซฟ สุวิชากร ชินะผา, เปาโล ปรีดา กาญจนเจริญ, นายชมภู เศรษฐกาญจน์, ยอแซฟ ประนิม ตรีมานคา, ยากอบ โชติวิศิษฏ์ ประพิณวงศ์, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, มาเรีย น้อม, มาเรีย สุพรรณี-เอมิลี นวลแข จันทรสันติ, กาโรโล พิชัย-อันนา ประกอบ สกุลทอง, เปาโล ไพศาล-มารีอา จรัสศรี ดีสุดจิต, อันนา เพ็ญศรี พนมอุปถัมภ์, มารีอา แพงศรี พนมอุปถัมภ์, ยอแซฟ ทองแดง พนมอุปถัมภ์, อันนา ศิริพร พนมอุปถัมภ์, มาติโน เรือง พนมอุปถัมภ์, นายเมตตา พุ่มชูศรี, ยอแซฟ อดิศักดิ์ ลิ้มสุธาโภชน์, เปโตร สมพร-ยอแซฟ สมรัก ถ้ำกลาง, คริสตินา สุรัตน์ ยิ่งภักดี, นายดำรงค์ แซ่ลิ้ม, ยอแซฟ กิมเลี้ยง ศรีสวัสดิ์, ยอแซฟ บำรุง ประกอบกิจ, อันตน มณี-อันนา วัฒนา-อันนา สุพัตรา-ยอแซฟ สุเมธ-มารีอา สุภาณี-ฟรังซิสโก สุวมิตร-เปโตร สอน-อันนา โด้ย-เปโตร แทน-อันนา ละออง รวมสำราญ, เปาโล ตาง-อักแนส ศรีเวียง-มารีอาเทเรซา ทัศนีย์ เนียมวิวัฒน์, พ่อธง เลาหไทยมงคล, บรรพบุรุษครอบครัว กิจวิวัฒนการ และเลาหไทยมงคล, สินธุ ล้อสีทอง, สมเกียรติ แซ่โง้ว, เปโตร บุญเติม อินชิ้น, น.ส.วัชริน อินชิ้น, โทมัส เจริญ-อันนา มิ่งขวัญ วิพัทนะพร, เทเรซา ขนิษฐา ศิริปัญโญ (โต๊ะสังข์), มารีอา นันทนา (ปุ๊ก) กิจเกษสุวรรณ, ยอแซฟ สุเทพ มาตุกุล, มารีอา สมหมาย สอนเทพ, โซซีโม กมล-มารีอา กิมล้วน สังขรัตน์, มารีอา อังเยลา ผ่องศรี เมฆสุวรรณ, คุณย่า ยุภา ศรีอังกูร, ยอแซฟ ประจิตต์-อักแนส อุดมศรี-แทแรส กัลยา-เปาโล สุทธิพงศ์ ชัยเจริญ, เปโตร สมพิศ ธรรมกรสุขศิริ, อันนา สมร ธรรมกรสุขศิริ, เจ้าของโรงเรียน ผู้บริหาร ครู และศิษย์เก่าพันธะศึกษาที่ล่วงลับ, อันนา สายหยุด อื้อพูลผล, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, วิญญาณในไฟชำระและวิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง

สุขสำราญ ครอบครัว พี่น้อง-ลูกหลานวัฒนาวี

อุทิศ เทเรซา นัฏ ยอดประเสริฐ, มัทธิว วรพล ชัยวัฒนไชย, มารีอา ชูชื่น ธนสมบูรณ์, ยอห์น บัปติสต์ ชุติพนธ์ ธนสมบูรณ์, ยวงบัปติสตา สนธิลักษณ์ สนเจริญ, คุณพ่อสิงห์แก้ว-คุณแม่สง่า วัฒนาวี และลูกหลาน, เทเรซา วิไล เดชารัตน์, มารีอา สมศรี-มารีอา สมฤดี ธวัชวงษ์, วิญญาณในไฟชำระ

_________________________________________

Saturday of the Third week in Ordinary Time

27 January 2018

Holy Gospel of Jesus Christ 

“Quiet! Be still!”

___________________________________________

Conversion of Saint Paul, apostle – Feast

25 January 2018

Conversion of Saint Paul,

Apostle – Feast

parmigianino_the_conversion_of_st_paul

____________________________________________

ฉลองพระรูปพระเยซูเจ้ารักษาชายตาบอด (พระโต)

        วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2018

        เวลา 19.00 น.

__________________________________________________

 • วันพุธรับเถ้า

        ปีนี้ตรงกับวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2018

        มีพิธีเสกและโรยเถ้า  มิสซาเวลา 19.00 น.

_________________________________

 เสกสุสานประจำปี 2561/2018

        วันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2018

        พิธีบูชาขอบพระคุณในสุสาน  เวลา 16.30 น.

_________________________________________________

ขอขอบพระคุณ

ทุกท่าน

ที่กรุณาติดตาม 

______________________________

PLEASE JOIN

DAILY MASS & SUNDAY MASS

READ

DAILY GOSPEL OF THE LORD JESUS

with

DAILY COMMENTARY OF THE DAY

and

SAINTS OF THE DAY

ALSO READ

From

SAINT FRANCIS XAVIER NEWSLETTER IN THAI

NEWSLETTER IN THAI

THANK YOU

***********************************************

HERE AM I LORD, I COME TO DO YOUR WILL,

THE LORD IS KIND AND MERCIFUL.

________________________________

 

 

 

_________________________________


14 January 2018. Saint Francis Xavier Newsletter. ปีที่ 52 ฉบับที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2018

St. Francis Xavier Church Newsletter.

ปีที่ 52 ฉบับที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2018

________________________________________________

อาทิตย์ที่ 2 เทศกาลธรรมดา

Second Sunday in Ordinary Time

14 January 2018

Holy Gospel of Jesus Christ 

He first found his own brother Simon and told him,

“We have found the Messiah” (which is translated Anointed).

การเรียกและการตอบสนอง

การเป็นศิษย์และศาสนบริการเป็นส่วนสำคัญของฉากชีวิตคริสตชน เราแต่ละคนได้รับการเรียกให้มาเป็นศิษย์และมารับใช้ พระเยซูเจ้ายังคงกระทำภารกิจแห่งการรับใช้ของพระองค์ต่อไปในโลกสำหรับมนุษยชาติผ่านทางพระศาสนจักร ซึ่งไม่ได้หมายถึง ศาสนบริกรที่ได้รับศีลบวช คือ พระสงฆ์และนักบวชเท่านั้น แต่พระศาสนจักรหมายถึงเราทุกคน ความทุกข์ยากลำบากยังคงมีอยู่ในโลก เพราะคริสตชนแต่ละคนไม่ได้ดำเนินชีวิตเป็นศิษย์ที่แท้จริงของพระองค์ ไม่ได้เป็นเครื่องมือที่ดีของพระองค์ “กระแสเรียกของเราแต่ละคนคือการรับใช้คนอื่น” 

บทอ่านวันนี้พูดถึงการเรียกของพระเจ้าและการตอบสนองการเรียก ในบทอ่านแรกพระเจ้าทรงเรียกซามูแอลให้เป็นประกาศกของพระองค์ และในพระวรสารพระเยซูเจ้าทรงเรียกศิษย์กลุ่มแรกของพระองค์ ซามูแอลหลังจากได้ยินเสียงเรียกของพระเจ้า ท่านได้ไปหาเอลีพูดว่า “ข้าพเจ้าอยู่นี่ ท่านเรียกข้าพเจ้าหรือ” ในพระวรสาร ยอห์นบัปติสต์หลังจากเสร็จสิ้นพันธกิจของท่าน ได้ชี้ให้ศิษย์สองคนเห็นผู้ที่ยิ่งใหญ่กว่าท่านเมื่อพระเยซูเจ้าเสด็จผ่าน “นี่คือลูกแกะพระเจ้า”

พระเจ้าทรงเรียกมนุษย์ผ่านทางคนใดคนหนึ่งเพื่อเผยให้เห็นพระประสงค์ของพระองค์ พระเจ้าต้องการให้เราเป็นเครื่องมือในการนำผู้อื่นมาหาพระองค์ เพื่อทำให้อาณาจักรของพระองค์ปรากฏเป็นจริง ซึ่งเป็นอาณาจักรแห่งความรัก สันติสุขและยุติธรรม ชีวิตมนุษย์เป็นชีวิตแสวงหาเสมอ บางคนแสวงหาเงินทองเพื่อตอบสนองความต้องการของตน บางคนแสวงหาความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตเพื่อจะได้มีความสุขสงบในบั้นปลาย บางคนแสวงหาเกียรติยศชื่อเสียง เพื่อจะได้เป็นที่รู้จักและนับหน้าถือตา

ในพระวรสารศิษย์สองคนของยอห์นกำลังแสวงหาบางสิ่งบางอย่าง ยอห์นได้ชี้ให้พวกเขาเห็นองค์พระคริสต์เจ้าและเป็นศิษย์ติดตามพระองค์ ทรงถามพวกเขา “ท่านแสวงหาอะไร” คำตอบคือ “รับบี” ซึ่งแปลว่าอาจารย์ “พระองค์พำนักอยู่ที่ไหน” และพระเยซูเจ้าตรัสกับพวกเขาว่า “มาดูเถิด” (Come and see) ซึ่งได้ให้แบบอย่างของการเป็นศิษย์ที่แท้จริงแก่เราว่า เราต้องมาหาพระเยซูเจ้าก่อน พบและมีประสบการณ์ส่วนตัวกับพระองค์ จากนั้นจึงติดตามพระองค์อย่างใกล้ชิด

พี่น้องที่รัก พระเยซูเจ้าได้ทรงเรียกเราให้มาเป็นคริสตชน เป็นศิษย์ติดตามของพระองค์ ให้ได้รับแสงสว่างและมีส่วนในพันธกิจของพระองค์ในโลก นั่นไม่ใช่เพราะเราดีกว่าคนอื่น แต่เพราะความรักของพระเจ้ายิ่งใหญ่ พระองค์ทรงรักเราและเรียกเราทุกวันให้ติดตามพระองค์ เราจะต้องไม่ลังเลในการติดตามและเลียนแบบอย่างของพระองค์

ให้เราได้สรรเสริญพระเจ้า “ผู้ทรงเรียกท่านจากความมืด สู่ความสว่างที่น่าพิศวงของพระองค์” (1 ปต 2:9) ให้เราได้รักษาความเป็นหนึ่งเดียวในกลุ่มคริสตชนของเรา และพยายามทุกวิถีทางในการขยายอาณาจักรของพระเจ้าในชีวิตประจำวันของเรา ในความรักและการรับใช้ซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการดำเนินชีวิตเป็นเครื่องมือที่มองเห็นได้ของพระเจ้าในชีวิตประจำวัน ในครอบครัว ในที่ทำงาน และในที่ต่างๆ ที่เราอยู่ เช่นนี้เอง เราถึงจะได้ชื่อว่าเป็นคริสตชน เป็นศิษย์ที่แท้จริงของพระองค์

                        คุณพ่อ ดิษพล รุ่งโรจน์วรวัฒนา

_________________________________________________

Monday of the Second week in Ordinary Time

15 January 2018

Holy Gospel of Jesus Christ 

“Why do the disciples of John and the disciples of the

Pharisees fast, but your disciples do not fast?”

ขอขอบคุณ

บ้านเลขที่ 19 สามเสน

            ทำบุญสนับสนุนคลินิกสะมาริตัน    1,000        บาท

            ทำบุญช่วยค่าดอกไม้พระแท่น        1,000        บาท

_________________________________________________

Tuesday of the Second week in Ordinary Time

16 January 2018

Holy Gospel of Jesus Christ

“Have you never read what David did when he was in

need and he and his companions were hungry?

ประชาสัมพันธ์

 • ฉลองพระรูปพระเยซูเจ้ารักษาชายตาบอด (พระโต)

        วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2018

        เวลา 19.00 น.

 • วันพุธรับเถ้า

        ปีนี้ตรงกับวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2018

        มีพิธีเสกและโรยเถ้า  มิสซาเวลา 19.00 น.

 • เสกสุสานประจำปี 2561/2018

        วันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2018

        พิธีบูชาขอบพระคุณในสุสาน  เวลา 16.30 น.

        โดย คุณพ่อ สุนัย สุขชัย เป็นประธาน

        ทางวัดมีดอกไม้และเทียนบริการ

            อย่าลืม ชำระค่าบำรุงสุสานประจำปี 2561/2018

                – กุฏิ            500     บาท

                – แฟลต / กางเขน    250     บาท

 • เรื่องต่อสัญญาเช่าที่ดินประจำปี 2561/2018

    มิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ กำหนดให้ผู้อาศัยทุกท่านในที่ดินเขตปกครอง

    วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ ต่อสัญญาเช่าที่ดินประจำปี

    ในวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561

    และวันเสาร์ที่ 3 มีนาคม 2561

    เวลา 9.30 น. – 11.30 น.

    ที่ห้องประชุม บ้านพักพระสงฆ์

 

__________________________________________________

Wednesday of the Second week in Ordinary Time

17 January 2018

 Holy Gospel of Jesus Christ 

“Stretch out your hand.”

ขอขอบคุณ


 1. คุณกัลยา โรจนะเสน

        บำรุงวัด                1,000        บาท

 1. อักแนส ประคอง งามสงวน

        บำรุงวัด                1,000        บาท

 1. เทเรซา วารุณี งามสงวน

        ซ่อมแซมวัด                1,000        บาท

____________________________________________________

Thursday of the Second week in Ordinary Time

18 January 2018

Holy Gospel of Jesus Christ

He told his disciples to have a boat ready for him

because of the crowd, so that they would not crush him.

1 fishermen lwjas0358

ประชาสัมพันธ์จากสภาภิบาล

 • วันนี้ มีประชุมสภาภิบาล เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมธาราฉัตร

ขอเชิญสภาภิบาลทุกท่านเข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

 • ขอเชิญสมาชิกทุกองค์กรของวัด ที่ได้แจ้งชื่อไว้กับผู้อำนวยการสภาภิบาล เข้าร่วมงานวันบุคลากรกันอย่างพร้อมเพรียง เวลา 17.50 น. ณ ลานหน้าตึกตาปี ขอขอบคุณในความร่วมมือค่ะ

 • เรียนสัตบุรุษทุกท่าน วันอาทิตย์นี้ 14 มกราคม 2018 ทางวัดขอใช้ที่จอดรถหน้าตึกตาปี ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป เพื่อจัดโต๊ะจีน เลี้ยงวันบุคลากรของวัด

ขอขอบคุณในความร่วมมือในครั้งนี้ค่ะ

 

__________________________________________________

Friday of the Second week in Ordinary Time

19 January 2018

Holy Gospel of Jesus Christ 

He appointed twelve (whom he also named apostles) that they might be

with him and he might send them forth to preach and to have authority to drive out demons:

สภาภิบาลวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

สวัสดีค่ะพี่น้องที่รัก  (สารวัดเป็นเอกสารล้ำค่า โปรดนำกลับไปไว้ที่บ้านด้วย)

     พวกเราคริสตชนมีความเชื่อ ความศรัทธา และมีความรัก

     ในพระเจ้าอย่างแท้จริงหรือยัง

    แน่นอน พี่น้องคะ สำหรับผู้ที่มีความเชื่อมั่นคง มั่นใจในพระเจ้า ทุกอย่างในชีวิตคริสตชนของเขา ย่อมจะไม่มีปัญหาใด ๆ ทั้งนี้ก็เป็นเพราะว่า

①     เขาจะมั่นใจในข้อความเชื่อ และศรัทธาในพระเป็นเจ้าเต็มร้อย

②    เขาพร้อมที่จะแสดงตนและยืนยันว่า เขาเป็นคริสตชนที่ดีอย่างมีคุณค่าและอย่างมีคุณภาพ เช่น เขาจะแต่งกายสุภาพ เหมาะสมอยู่เสมอเมื่อมาร่วมพิธีมิสซาที่วัดวันอาทิตย์ และในวันฉลองต่าง ๆ เพื่อเป็นการแสดงความเคารพให้เกียรติแด่พระเจ้า

③     เขาพร้อมใจ พร้อมกายที่จะร่วมพิธีกรรมต่าง ๆ ในวัด โดยไม่สนใจต่อสื่อยั่วยุของปีศาจ อันได้แก่ โทรศัพท์มือถือ ฯลฯ

④     เขาจะเป็นคริสตชนที่มีความชัดเจนว่า เขาจะทำอะไรได้ จะทำอะไรไม่ได้ เวลาที่ต้องไปร่วมพิธีในศาสนาอื่น ๆ หากมีข้อสงสัยเกิดขึ้น เขาก็จะค้นคว้าหาข้อมูลจากหนังสือ หลักธรรมคำสอนคาทอลิก จะมีจำหน่ายอยู่ทั่วไป (ของคุณพ่อวุฒิเลิศ แห่ล้อม) ซึ่งอ่านและเข้าใจได้ง่าย ๆ

⑤     เขาจะอยู่ร่วมพิธีมิสซาในวันอาทิตย์ตั้งแต่เริ่มพิธี จนจบพิธีรับพรจากพระสงฆ์ ซึ่งขณะนั้นท่านคือผู้แทนองค์พระคริสตเจ้า

         ข้อคิด     หากพี่น้องคริสตชนตั้งใจมาวัดวันอาทิตย์ด้วยความเต็มใจ พี่น้องก็            จะไม่รู้สึกอึดอัดเลย และสามารถอยู่ร่วมได้จนจบพิธีนะคะ

_________________________________________________

Saturday of the Second week in Ordinary Time

20 January 2018

Holy Gospel of Jesus Christ 

Jesus came with his disciples into the house.

มิสซาประจำสัปดาห์

จันทร์ที่ 15

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลธรรมดา

อุทิศ วิญญาณครอบครัว อาภรณ์รัตน์, เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุล เปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, อากาทา ไพเราะ มณีสิน, มารีอา ชลาพรรณ มณีสิน, ภราดา อลอยซิ้วส์, ภราดา มงฟอร์ต, โทมัส บุญส่ง, มารีอา จาด, อันตน ปรีดา ศาตะมาน, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, เทเรซา ณัฏฐิณี วรรณางกูร

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอา บรรจง สถิตย์ถาวร, ฟรังซีสโก ปรีชา-มารีอา อำพัน กานตานนท์, เปาโล เสงี่ยม-เอลีซาเบธ จ่อน แววเกกี, เทเรซา วิไล เดชารัตน์, ยอแซฟ บำรุง ประกอบกิจ, อันนา หม่อมเพียร นันทวัน, อันเดร สละ โรจนะเสน, มารีอา สายฟ้า เจนสวัสดิชัย, ยวง วีรวงศ์ สนเจริญ, เปโตร ประพล โรจนะเสน,ยอแซฟ ประพันธ์ โรจนะเสน, วิญญาณเด็กที่ถูกทำแท้ง, วิญญาณในไฟชำระ

อังคารที่ 16

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลธรรมดา

สุขสำราญ ครบรอบวันเกิด คุณแม่แวว ชัยบรรหาร

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ ประมวล ชลหาญ, เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุล เปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, อากาทา ไพเราะ มณีสิน, มารีอา ชลาพรรณ มณีสิน, เทเรซา บุญเรือน-ยอแซฟ เพลิน รุ่งอรุณ, ภราดา ยอห์น เมรี่, ภราดา วินเซนต์ เมรี่, มารีอา ธีรวรรณ, ฟรังซีสโก ธีรรัตน์, เทเรซา ศรีลำยอง ศาตะมาน, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, เทเรซา ณัฏฐิณี วรรณางกูร, ครบรอบวันเกิด คุณแม่แวว ชัยบรรหาร

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เทเรซา วิไล เดชารัตน์,ยอแซฟ บำรุง ประกอบกิจ, อันนา สำเนียง เกตุทิศ, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, ยายเผื่อน-ก๋งฮวด ทรัพย์ไพฑูรย์, แอนโทนี จุล เจนสวัสดิชัย, อันนา สุภาพ เหวียน, ยวง วีรวงศ์ สนเจริญ, เปโตร ประพล โรจนะเสน, ยอแซฟ ประพันธ์ โรจนะเสน, วิญญาณในไฟชำระ

พุธที่ 17

06.00 น.

19.00 น.

ระลึกถึง น.อันตน เจ้าอธิการ

สุขสำราญ ครบรอบวันเกิด เทเรซา กานต์สินี มาตย์เมือง

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุล เปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, อากาทา ไพเราะ มณีสิน, มารีอา ชลาพรรณ มณีสิน, ภราดา ฮิวเบิร์ต, ภราดา เกร๊กกอรี่, ยอแซฟ ธาตรี, ยอแซฟ รักศักดิ์, มารีอา ทองคำ เชื้อชมบุญ, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, เทเรซา ณัฏฐิณี วรรณางกูร, ครบรอบวันเกิด เทเรซา กานต์สินี มาตย์เมือง

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เทเรซา วิไล เดชารัตน์,ยอแซฟ บำรุง ประกอบกิจ, เวโรนิกา เข้ม เกตุทิศ, โทมัส เจริญ วิพัทนะพร (ครบรอบ 5 ปี), อันนา มิ่งขวัญ วิพัทนะพร (ครบรอบ 9 ปี), มล.ตวง สนิทวงศ์, ยวง วีรวงศ์ สนเจริญ, เปโตร ประพล โรจนะเสน, ยอแซฟ ประพันธ์ โรจนะเสน, วิญญาณในไฟชำระ

พฤหัสฯที่ 18

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลธรรมดา

อุทิศ ฟรังซีสโก สุทธิ-มารีอา สมร ชลหาญ, เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง (ครบรอบ 1 ปี), ดวงวิญญาณสกุล เปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, อากาทา ไพเราะ มณีสิน,มารีอา ชลาพรรณ มณีสิน, อัมโบรซีโอ ปรีชา ทรงสัตย์, อันนา เสงี่ยม ทรงสัตย์, เปโตร ปอลทอง เชื้อชมบุญ, ยอห์น บัปติสต์ ประมวล ชลหาญ, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, เพื่อสุขภาพของ บาทหลวง สุรินทร์ ชุนฟุ้ง

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เซซีลีอา ม.ร.ว.นันทานุสรณ์ สนเจริญ, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, มารีอา วาแรน บุญเสริมทรัพย์, เทเรซา วิไล เดชารัตน์, ยอแซฟ บำรุง ประกอบกิจ, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง (ครบรอบ 1 ปี), วิญญาณสกุล เปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, ยวง วีรวงศ์ สนเจริญ, เปโตร ประพล โรจนะเสน, ยอแซฟ ประพันธ์ โรจนะเสน, ยอห์น สุชา ธาราวร (ครบวันตาย 9 ม.ค.), วิญญาณในไฟชำระ

ศุกร์ที่ 19

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลธรรมดา

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, ยวงบัปติสตา ชุน-มารีอา หวุน-มารีอา ทองสุข ธาดาประสิทธิ์, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุล เปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์,มารีอา ชลาพรรณ มณีสิน, เทเรซา ลออง ทรงสัตย์, ฟรังซีสโก ทวีศักดิ์ ทรงสัตย์, ยอแซฟ บู๊ ธนสมบูรณ์, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, เพื่อสุขภาพของ บาทหลวง สุรินทร์ ชุนฟุ้ง

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เปาโล พลตรี สง่า-อันนา วิเชียร วิลัยทอง, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ยาโกเบ เกิด สนเจริญ, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เทเรซา วิไล เดชารัตน์, ยอแซฟ บำรุง ประกอบกิจ, ยอแซฟ เต็กยู้ แซ่อึ้ง, นายประสาร มาลีนนท์, โรซา ละม่อม ยอแซฟ, อันตน เกษม ยอแซฟ, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, ยวง วีรวงศ์ สนเจริญ, มีคาแอล ประสิทธิ์-เอลิซาเบท ประทุม สิทธิ, เปโตร พงษ์ศักดิ์ สิทธิ, วิญญาณญาติพี่น้องตระกูล ชนวัฒน์, เปโตร ประพล โรจนะเสน, ยอแซฟ ประพันธ์ โรจนะเสน, วิญญาณในไฟชำระ

เสาร์ที่ 20

06.00 น.

19.00 น.

น.เฟเบียน พระสันตะปาปและมรณสักขี

น.เซบัสเตียน มรณสักขี

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, ดอมินิโก อุไร-โรซา เสนอ ศรีบุญเลิศ, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุล เปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, มารีอา ชลาพรรณ มณีสิน, ยอแซฟ สกุล ทรงสัตย์, มารีอา บุญชู โชติพงศ์, มารีอา สมร ธนสมบูรณ์, อันนา กาญจนา ธีรวิฑูร, เปโตร ธีระ ธีรวิฑูร, อันตน ชัยยศ ธีรวิฑูร, ยอแซฟ ชัยยุทธิ์ ธีรวิฑูร, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มารีอา ยินดี ธาราวร, ครอบครัว ชนวัฒน์, เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, เสรี ชมพูนุช, เพื่อสุขภาพของ บาทหลวง สุรินทร์ ชุนฟุ้ง, นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์, สำหรับทุกคนในบ้านเลขที่ 19 สามเสน

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ยอแซฟ หมอวาศ-มารีอา สุด ประดิษฐ์จุสิน, ยอแซฟ วิณิน-มารีอา ชลูด พันธุมจินดา, ยอแซฟ พิพัฒน์-เฮเลนา อุไรลักษณ์ อิศรภักดี, มารีอามักดาเลนา ประสพศรี พันธุมจินดา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่,มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ยอแซฟ จีระศักดิ์ ชนวัฒน์, ยอแซฟ ประสิทธิ์-มารีอา สุนี เอกะสิงห์, เปโตร จำนงค์-นางมันทนา งามศิริจิตต์, นายเกียรติก้อง วัฒนสุข, ยวง วีรวงศ์ สนเจริญ, เทเรซา วิไล เดชารัตน์, อันนา มะลิ จึงประไพ, ยอแซฟ บำรุง ประกอบกิจ, ยวงบัปติสตา เมธี อาภรณ์รัตน์, เปโตร ประพล โรจนะเสน, ยอแซฟ ประพันธ์ โรจนะเสน, เทเรซา ประภา-เรือตรี ปรีชา-ฟรังซิสโก ภานพ เนตรายน, วิญญาณของญาติพี่น้อง, วิญญาณในไฟชำระและวิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง

อาทิตย์ที่ 21

06.30 น.

08.30 น.

10.00 น.

16.00 น.

อาทิตย์ที่ 3 เทศกาลธรรมดา

สุขสำราญ เซซีลีอา ไพลิน กายสุต และครอบครัว, มารีอามักดาเลนา สุนีย์ โอสกุล, ลูซีอา ศศิธร รุ่งเรืองผล

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ พยุง-มารีอา อุทัย เอียงผาสุก, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, มารีอา โสภาวรรณ-มารีอา สินี จันสวัสดิ์, เปาโล สุดใจ กายสุต, มัทธิว สง่า-อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ฟรังซีสโก เฉลิมพล-ยอแซฟ เฉลิมชัย-เปาโล เฉลิมชาติ แววเกกี, ร็อค เมือง-มารีอา กุหลาบ ดีสุดจิต, โทมา ขุนพิลาศ-มารีอา สวน กายสุต, เปโตร ราศรี-เทเรซา ฉอ้อน ทิวไผ่งาม, เปโตร ทวี ทิวไผ่งาม,ฟรังซีสโก สุมิตร ศรจิตติ, ฟรังซีสโก สมพล ศุระศรางค์, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, มารีอา ชลาพรรณ มณีสิน, ยวง บอสโก ดนัย เชิดวิวัฒนสินธุ์, ยวง วีรวงศ์ สนเจริญ, อันนา กาญจนา ธีรวิฑูร, เปโตร ธีระ ธีรวิฑูร, อันตน ชัยยศ ธีรวิฑูร, ยอแซฟ ชัยยุทธิ์ ธีรวิฑูร, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ สัตบุรุษทุกครอบครัว

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร, ยอแซฟ นิติวุฒิ สุวรรณประดิษฐ์ และครอบครัว, คาธารีนา อโณทัย สุวรรณประดิษฐ์ และครอบครัว, มารีอา ธันยพร ศศิสุวรรณ และครอบครัว, ยอแซฟ สุชารีย์ แสงหาญ และครอบครัว, มารีอา วิภาดา-แมรี่แอนด์ มารีพร ลิ้มสุธาโภชน์, ครอบครัว คุณอดุลย์-ปัทมา สังขรัตน์, อันนา สริตา พฤกษอรุณ และครอบครัว, นางฟูจิตต์-นายพีรพล ณ บางช้าง, นายพิทูร สุวรรณชัย, เสรี ชมพูนุช, สมาชิกคณะอัศวินศีลมหาสนิท (KBS.), ครอบครัว กาญจนรัตน์, เปโตร สมชาย มาลี และครอบครัว, มารีอา วรรณเพ็ญ มาลี และครอบครัว, ครอบครัว รุ่งจตุรงค์, ครอบครัว หัวใจ, เทเรซา ปรานอม หมั้นทรัพย์, ลูซีอา วราพรรณ มีเฟื่องศาสตร์ และครอบครัว, ครอบครัว เทเรซา แก้วจิต สงวนบุญ, นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์, เพื่อสุขภาพของ บาทหลวง สุรินทร์ ชุนฟุ้ง, เทเรซา มณี โรจนะเสน, ฟรังซิสเซเวียร์ ประเทือง โรจนะเสน, อักแนส สุภาภรณ์ รักผกาวงศ์, เทเรซา พรไพลิน รักผกาวงศ์, มารีอา พรพนิต รักผกาวงศ์, มารีอา กัลยา โรจนะเสน, โมทนาคุณพระ, โมทนาคุณแม่พระ

อุทิศ เรย์มองด์ ธานี ลวสุต, ครอบครัว ชื่นพุฒิ, อันนา สำรวม ชื่นพุฒิ, มารีอา ปิยะสุทธิ์ ใจสวัสดิ์ (ชื่นพุฒิ), ยอแซฟ วิสิษฐ์-มาร์ธา สุดจิต มัจฉาชีพ, ฟรังซีสโก วิกรานต์ มีเฟื่องศาสตร์, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุล เปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, อันนา เฉลียว เคนแก้ว, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เปโตร ศรีมงคล-เทเรซา เฉลา เพ็ญไพจิตร, ยอแซฟ ธนพันธ์ เพ็ญไพจิตร, ยอห์น บัปติสต์ ชีวิต ทาระพันธ์, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, โจเซฟ สุวิชากร ชินะผา, เปาโล ปรีดา กาญจนเจริญ, ฟรานซิส วรวิทย์ ทองจุลย์, นายชมภู เศรษฐกาญจน์, ยอแซฟ ประนิม ตรีมานคา, ยากอบ โชติวิศิษฏ์ ประพิณวงศ์, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, ยอห์น บัปติสต์ วิสารท ธีระจักร, บรรพบุรุษครอบครัว ปัณฑวังกูร, ยูลิโอ นารถ, มาเรีย น้อม, มาเรีย สุพรรณี-เอมิลี นวลแข จันทรสันติ, ยอแซฟ พล.ต.ท.สุพจน์-นางอมรา-พล.ต.ต.ทวี ณ บางช้าง, เปาโล วันชัย หล่อวัฒนศิริกุล, กาโรโล พิชัย-อันนา ประกอบ สกุลทอง, มารีอา ผาณิต ภู่เย็น, เปโตร อนุช กัณหะเสน, เปาโล ไพศาล-มารีอา จรัสศรี ดีสุดจิต, มารีอา ประดับศรี คงเจริญ, นายเมตตา พุ่มชูศรี, ยวงบัปติสตา จรัญ ไชยเผือก, ยอแซฟ กิมเลี้ยง ศรีสวัสดิ์, ยอแซฟ บำรุง ประกอบกิจ, เปโตร บุญเติม อินชิ้น, น.ส.วัชริน อินชิ้น, มารีอา สมหมาย สอนเทพ, ยอแซฟ สุเทพ มาตุกุล, โซซีโม กมล-มารีอา กิมล้วน สังขรัตน์, มารีอา อังเยลา ผ่องศรี เมฆสุวรรณ, อันเดร สมจิตร-ยอแซฟ สุรศักดิ์ มีขันทอง, ดวงวิญญาณที่ล่วงลับในสกุล สังขรัตน์ และมีขันทอง, คุณย่า ยุภา ศรีอังกูร, อันตน เสถียร-ลูซีอา ลมัย ชมไพศาล, วิญญาณสกุล ชมไพศาล และกรีกุล, เซซีลีอา ยุพิน เจียจวบศิลป์, วิญญาณสมาชิกคณะอัศวินศีลมหาสนิทที่ล่วงลับ(KBS.), ยอแซฟ ประจิตต์-อักแนส อุดมศรี-แทแรส กัลยา-เปาโล สุทธิพงศ์ ชัยเจริญ, เปโตร สมพิศ ธรรมกรสุขศิริ, อันนา สมร ธรรมกรสุขศิริ, ยอแซฟ ประพล โรจนะเสน, ยอแซฟ ประพันธ์ โรจนะเสน, วิญญาณในไฟชำระและวิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง

สุขสำราญ ครอบครัว พี่น้อง-ลูกหลานวัฒนาวี

อุทิศ เปาโล ศิริ-มารีอา วิจิตร พีรมนตรี, เทเรซา นัฏ ยอดประเสริฐ, เปาลีนุส วิโรจน์-ลูซีอา อำภา รุจิพงศ์, มารีอา วัชรี วิทวัสพงศ์, มัทธิว วรพล ชัยวัฒนไชย, มารีอา ชูชื่น ธนสมบูรณ์, ยอห์น บัปติสต์ ชุติพนธ์ ธนสมบูรณ์, ยวงบัปติสตา สนธิลักษณ์ สนเจริญ,มารีอามักดาเลนา วาณี-ฟรังซิสโก วุฒิชัย ชลธี, คุณพ่อสิงห์แก้ว-คุณแม่สง่า วัฒนาวี และลูกหลาน, เทเรซา วิไล เดชารัตน์, เปโตร โกมินทร์ เรืองสง่า, วิญญาณในไฟชำระ

ฉลองพระรูปพระเยซูเจ้ารักษาชายตาบอด (พระโต)

        วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2018

        เวลา 19.00 น.

__________________________________________________

ขอขอบพระคุณ

ทุกท่าน

ที่กรุณาติดตาม 

_____________________________________________

เสกสุสานประจำปี 2561/2018

        วันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2018

        พิธีบูชาขอบพระคุณในสุสาน  เวลา 16.30 น.

_________________________________________________

PLEASE JOIN

DAILY MASS & SUNDAY MASS

READ

DAILY GOSPEL OF THE LORD JESUS

with

DAILY COMMENTARY OF THE DAY

and

SAINTS OF THE DAY

ALSO READ

From

SAINT FRANCIS XAVIER NEWSLETTER IN THAI

NEWSLETTER IN THAI

THANK YOU

***********************************************

 

 THE LORD IS KIND AND MERCIFUL ,

HERE AM I LORD, I COME TO DO YOUR WILL,

 #############################################

7 January 2018. Saint Francis Xavier Newsletter. ปีที่ 52 ฉบับที่ 1 วันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2018

St. Francis Xavier Church Newsletter.

ปีที่ 52 ฉบับที่ 1 วันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2018

__________________________________________

สมโภชพระคริสตเจ้าแสดงองค์

Epiphany of the Lord

7 January 2018

“Go and search diligently for the child. When you have found him,

bring me word, that I too may go and do him homage.”

___________________________________________

พระคริสตเจ้าแสดงองค์

    พระคัมภีร์ไม่ได้บอกเราเกี่ยวกับโหราจารย์หรือนักปราชญ์จากทิศตะวันออกว่ามีทั้งหมดกี่คน ที่ออกเดินทางติดตามดาวไปยังเมืองเบธเลเฮม แต่ธรรมประเพณีที่เข้าใจกันทั่วไปมีทั้งหมด 3 คน ได้แก่ กาสปาร์ (Caspar) เมลคิออร์ (Melchior) และบัลทาซาร์ (Balthasar) ยังมีอีกธรรมประเพณีหนึ่งที่พูดถึงโหราจารย์คนที่ 4 นามว่า อาร์ตาบัน (Artaban) ซึ่งเตรียมออกเดินทางติดตามดาว พร้อมกับของมีค่าอย่าง บุษราคัม ทับทิม และไข่มุกเม็ดงาม เพื่อมอบแก่กษัตริย์องค์ใหม่ที่บังเกิดมา

    ในระหว่างเดินทางไปสมทบกับคณะของโหราจารย์ อาร์ตาบัน ซึ่งมีอาชีพเป็นหมอได้หยุดรักษาผู้เดินทางคนหนึ่งที่ไม่สบาย ทำให้เขาล่าช้าและไปไม่ทันกับคาราวานของโหราจารย์ท่านอื่น เขาต้องเดินทางโดยลำพังและได้ขายบุษราคัมที่เขาเตรียมไว้สำหรับกษัตริย์องค์ใหม่ เพื่อซื้ออูฐและของจำเป็นสำหรับการเดินทางข้ามทะเลทรายและมาถึงเบธเลเฮมช้าเกินไป เขาพบทหารทุกหนทุกแห่งกำลังออกปฏิบัติตามคำสั่งของกษัตริย์เฮโรด ในการฆ่าเด็กชายตั้งแต่อายุสองขวบลงมา เขาได้ติดสินบนหัวหน้านายทหารด้วยทับทิม ทำให้เด็กทุกคนในหมู่บ้านรอดจากการถูกสังหาร และได้ออกตามหากุมารที่เกิดมาเป็นกษัตริย์องค์ใหม่

    อาร์ตาบันได้ออกตามหาพระกุมารอย่างไร้ผลเป็นเวลาถึง 33 ปี และที่สุดเขาได้เดินทางไปกรุงเยรูซาเล็มในวันที่มีการตรึงกางเขนชายที่ชื่อ “เยซู” อาร์ตาบันได้เร่งรุดไปยังเขากัลป์วารีโอ เพื่อติดสินบนทหารยามโรมันด้วยไข่มุกเม็ดงามเพื่อช่วยชีวิตชายนั้น ซึ่งเขาได้ยินมาว่าเป็นกษัตริย์แห่งกษัตริย์ทั้งหลาย ในระหว่างทางนั้นเอง เขาได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือจากหญิงสาวคนหนึ่งที่ถูกจับตัวไปขายเป็นทาส เขาได้ใช้ไข่มุกมีค่าเม็ดนั้นในการไถ่เธอให้เป็นอิสระ

    ที่สุด อาร์ตาบันได้มาถึงเนินเขากัลวารีโอที่มีการตรึงกางเขน หัวใจของเขาแทบแตกสลายเมื่อเขาเห็นพระเยซูเจ้าถูกตรึงบนไม้กางเขนโดยที่เขาไม่สามารถช่วยอะไรพระองค์ได้ แต่พระเยซูเจ้ามองมายังเขาและตรัสกับเขาว่า “อย่าเสียใจไปเลย อาร์ตาบัน ท่านได้ช่วยเราตลอดชีวิตของท่าน เพราะเมื่อเราหิว ท่านได้ให้เรากิน เมื่อเรากระหาย ท่านได้ให้เราดื่ม เมื่อเราเปลือยเปล่า ท่านได้ให้เรานุ่งห่ม เมื่อเราเป็นแขกแปลกหน้า ท่านได้ต้อนรับเรา” ดูเหมือนเขาพลาดหวังในการพบกับพระเยซูเจ้า แต่ในความเป็นจริงเขาคือคนที่ฉลาดที่สุดซึ่งได้พบกับพระเยซูเจ้าตลอดชีวิตของเขา

 1. พระคริสตเจ้าแสดงองค์

    วันฉลอง “พระคริสตเจ้าแสดงองค์” (Epiphany) เป็นวันระลึกถึงการไขแสดงของพระเจ้าแก่บรรดาคนต่างชาติ โดยมีนักปราชญ์จากทิศตะวันออกหรือโหราจารย์เป็นตัวแทน แรกทีเดียววันฉลองนี้ตรงกับวันที่ 6 มกราคม ซึ่งเป็นวันฉลองที่ใหญ่มากสำหรับพระศาสนจักรตะวันออก เพื่อแสดงให้เห็นว่า พระคริสตเจ้าทรงเป็นแสงสว่างส่องนานาชาติ ผู้ทรงทำให้คำทำนายของประกาศกอิสยาห์ในบทอ่านแรกปรากฏเป็นจริง “ทุกคนจะเห็นพระสิริรุ่งโรจน์ของพระองค์… นานาชาติจะเดินมาหาความสว่างของเจ้า” (อสย 60:3)

    นักบุญเปาโลได้ขยายความให้เข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้นว่า พระเจ้าได้ไขแสดงและเปิดเผยพระองค์ให้เราได้ทราบผ่านทางพระคริสตเจ้าว่า ทรงรักมนุษย์ทุกคน ทรงเรียกพวกเขาให้มาสัมผัสแสงสว่างแห่งความรอดไม่ว่าจะอยู่ไกลแค่ไหน ทำให้ “คนต่างชาติเข้ามามีส่วนร่วมในกองมรดกเดียวกัน ร่วมเป็นกายเดียวกัน ร่วมรับพันธสัญญาเดียวกันในพระคริสตเยซูอาศัยข่าวดี” (อฟ 3:6)

    พระเยซูเจ้าทรงเป็นความรอดพ้นของมนุษย์ทุกคน ทุกเชื้อชาติ มิใช่แต่เฉพาะสำหรับชาวยิวเท่านั้น “เราบอกท่านทั้งหลายว่า คนจำนวนมากจะมาจากทิศตะวันออกและตะวันตก และจะนั่งร่วมโต๊ะกับอับราฮัม อิสอัคและยาโคบ ในพระอาณาจักรสวรรค์” (มธ 8:11) อีกทั้งได้สั่งบรรดาอัครสาวกของพระองค์ให้ไปสั่งสอนนานาชาติทั่วโลก (มธ 28:19) ดังนั้นในปัจจุบัน จึงไม่มีประชากรที่ทรงเลือกสรร ไม่มีชาวต่างชาติ และไม่มีคนที่อยู่ข้างนอก แต่ทุกคนได้รับการเรียกให้มารู้จักพระองค์ ทุกคนล้วนเป็นบุตรที่พระเจ้าทรงรักและเป็นพี่น้องกัน ไม่มีการแบ่งแยกแตกต่างทางเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ศาสนา และชั้นวรรณะ

 1. บทเรียนสำหรับเรา

    บรรดาโหราจารย์ไม่เพียงแต่สังเกตเครื่องหมายแห่งกาลเวลา แต่พวกเขาได้ออกติดตามดาวไปยังเบธเลเฮม พวกเขาได้ตอบสนองการเรียกของพระเจ้าและออกเดินทางโดยปราศจากความกลัวไปยังดินแดนที่ไม่รู้จักและอันตราย ไม่มีอะไรหยุดยั้งความตั้งใจของพวกเขาได้ ที่สุด พวกเขาได้มาถึงที่หมาย สถานที่ไม่มีใครคิดว่าจะเป็นที่เกิดของกษัตริย์องค์ใหม่ แต่ความเชื่อทำให้พวกเขามั่นใจว่า นี่คือกษัตริย์ พระผู้ไถ่ของโลก พวกเขาได้คุกเข่าลงนมัสการพระองค์ พร้อมกับถวายทองคำ กำยาน และมดยอบแด่พระองค์ พระเจ้าได้ทำให้ความฝันของพวกเขาสมบูรณ์และกลับไปด้วยความยินดีที่ได้เห็นองค์พระเจ้า

    เมื่อพระเจ้าทรงรับเอากายเป็นมนุษย์ ได้ทรงเปิดเผยให้เราทราบถึงความรักและความเมตตาของพระองค์ เราจึงต้องตอบสนองต่อเครื่องหมายที่พระเจ้าประทานแก่เราเหมือนโหราจารย์ และมอบตัวเราเป็นของขวัญแด่พระองค์ ดาวได้นำโหราจารย์มานมัสการพระกุมารเจ้า เราคริสตชนแม้มิใช่ชาวยิวแต่มีบุญได้มารู้จักพระคริสตเจ้า โดยมีพระศาสนจักรเป็นเหมือนดาวที่นำเรามานมัสการพระองค์ ผ่านทางบรรดาธรรมทูต และผู้แพร่ธรรมในอดีต ที่ได้นำทางเราให้มารู้จักและได้รับแสงสว่างแห่งพระวรสาร เป็นบุตรของพระเจ้าเท่าเสมอกัน และเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวเดียวกันคือพระศาสนจักร

    ให้เราได้ดำเนินชีวิตเป็นดาวนำคนอื่นมาหาพระคริสตเจ้า ผ่านทางการบอกเล่าเรื่องราวของพระคริสตเจ้าให้คนอื่นได้รับทราบ ด้วยการเป็นตัวอย่างที่ดีให้คนอื่นได้เห็น ชีวิตของเราแต่ละคนสามารถเป็นดาวที่ส่องสว่างให้คนอื่นได้เห็นถึงความรัก การให้อภัย และการช่วยให้รอดขององค์พระเจ้าที่มีต่อมนุษย์ทุกคน และช่วยให้พวกเขาดำเนินในหนทางที่ถูกต้อง ให้เราได้ตระหนักว่าพระเจ้าทรงใกล้ชิดเรา ด้วยเหตุนี้เราจึงต้องมีความใกล้ชิดกัน ไม่ถือใครคนหนึ่งเป็นคนนอก แต่ทุกได้รับการเรียกให้มาเป็นครอบครัวเดียวกัน

บทสรุป

    พี่น้องที่รัก วันนี้เราสมโภชการสำแดงองค์ของพระเจ้าในธรรมชาติมนุษย์ที่มองเห็นได้ เพื่อความรอดของมนุษย์ทั้งมวล พระเจ้าทรงใช้ดาวดวงหนึ่งปรากฏบนท้องฟ้า เพื่อนำทางบรรดาโหราจารย์ไปยังสถานที่ซึ่งพวกเขาสามารถพบกับพระเจ้าในรูปของกุมารน้อยคนหนึ่ง พระเจ้าได้ทรงดลใจพวกเขาให้เดินทางจากแดนไกล เพื่อแสดงให้เห็นว่ามนุษย์ในโลกนี้ได้รับการเรียกให้มาพบพระพักตร์พระองค์ เพื่อรู้จักและนมัสการพระองค์

    เราแต่ละคนสามารถนำคนอื่นให้มาพบพระเยซูเจ้าได้ อาศัยความรู้ความสามารถต่างๆ ที่พระเจ้าประทานให้เรา และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการดำเนินชีวิตในความรักต่อกันที่แสดงออกให้เห็นในภาคปฏิบัติ ในความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ การแบ่งปันสิ่งที่เรามีแก่คนอื่นที่เดือดร้อนและต้องการความช่วยเหลือ ที่สำคัญ ในการให้อภัยซึ่งกันและกันด้วยใจกว้าง

    นอกนั้น การฉลองพระคริสตเจ้าแสดงองค์ ยังเป็นการไตร่ตรองเกี่ยวกับการเป็นแสงสว่างส่องนานาชาติของพระคริสตเจ้า ผ่านทางโหราจารย์ที่ติดตามดาว ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งความหวัง ความยินดี และสันติสุข ผ่านทางศีลล้างบาปเราได้รับแสงสว่างจากองค์แห่งความสว่างของโลกคือพระคริสตเจ้า ดังนั้น เราจึงได้รับการเรียกให้มาเป็นแสงสว่างส่องโลก ในการประกาศข่าวดีแห่งความหวัง ความยินดี และสันติสุขกับผู้อื่น ซึ่งพระคริสตเจ้าได้ประทานมาให้เราด้วย เช่นเดียวกัน

                        คุณพ่อ ดิษพล รุ่งโรจน์วรวัฒนา

________________________________

Baptism of the Lord – Feast

8 January 2018

On coming up out of the water he saw the heavens being torn open

and the Spirit, like a dove, descending upon him.

ขอขอบคุณ

คุณวัชราภรณ์ พันธุมจินดา

ที่บริจาคขนมจำนวนมากให้กับบ้านเด็กพิการ

ที่มูลนิธิศูนย์มาร์ติน

____________________________________________

Tuesday of the First week in Ordinary Time

9 January 2018

Jesus rebuked him and said,

“Quiet! Come out of him!”

1 unclean 450px-Duc_De_Berry_-_Besessener

______________________________________________

Wednesday of the First week in Ordinary Time

10 January 2018

He approached, grasped her hand, and helped her up.

Then the fever left her and she waited on them.

สภาภิบาลวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

สวัสดีค่ะพี่น้องที่รัก

    ก่อนอื่น ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องคริสตชนในหมู่บ้านวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ ที่ได้ร่วมใจกันอย่างพร้อมเพรียง จัดพระแท่นต้อนรับพระแม่แห่งสันติภาพ ในค่ำคืนวันสิ้นปีที่ผ่านมา

    ขอขอบพระคุณเป็นพิเศษสำหรับ คุณพ่อ ดิษพล ที่เป็นประธานในขบวนแห่พระแม่ ประพรมน้ำเสกให้บรรดาลูก ๆ คริสตชนอย่างทั่วถึง ซึ่งในคืนวันนั้น ตั้งพระแท่นรับแม่พระมากกว่าทุก ๆ ปีที่ผ่านมา

    ขอขอบพระคุณ คุณพ่อเจ้าวัดด้วยเช่นกัน ที่เทศน์เตือนสติพวกเราว่า เมื่อขบวนบุษบกพระแม่ผ่านมาที่บ้านของเรา ให้ทุกคนมองที่ตาของพระแม่ และให้สำนึกคิดว่า พระแม่บอกกับพวกเราว่า เมื่อพระบุตรของพระนาง (พระเยซู) สั่งให้พวกเราคริสตชนทำอะไร ก็ให้ทำตามที่พระองค์ทรงสั่ง

    พี่น้องคะ ไม่ต้องคิดอะไรมากว่า แล้วพระเยซูเจ้าจะสั่งให้เราทำอะไรกันเล่า ง่ายนิดเดียวพี่น้อง เพียงเราสามารถไตร่ตรองและคิดได้ว่า เรานั้นมีข้อบกพร่องอะไรบ้างในการดำเนินชีวิตคริสตชน “ถ้าคิดได้” ก็นั่นแหละค่ะ เราก็จะตอบได้เองว่า พระเยซูทรงสั่งให้เราทำอะไร

    มุมแบ่งปัน

    ข้อตั้งใจของผู้เขียนในปีใหม่นี้ คือ

    เมื่อสวดภาวนาค่ำเสร็จแล้วในทุก ๆ วัน จะคิดพิจารณาตนเองว่า ตลอดวันนี้ เราทำอะไรที่ไม่ดีไปบ้าง แล้วจดบันทึกไว้ ผลที่เราจะได้รับคือ

    ❀ เราจะรู้ว่า วันนี้ พระเยซูสั่งให้เราแก้ไขอะไร แก้ไขอย่างไร

    ❀ เราได้รู้อีกว่า วันนี้ เราได้ทำบาปอะไรไปบ้าง (จดไว้ด้วย)

    ❀ เมื่อถึงวันที่เราไปสารภาพบาปกับพระสงฆ์ เราก็จะสามารถบอกบาปโดยไม่มีตกหล่นเลย

(พ่อแม่พี่น้องจะนำไปใช้ในชีวิตตามผู้เขียนก็ได้ค่ะ ไม่ว่ากัน)

___________________________________

ประกาศด่วนจากสภาภิบาล

ถึงประธานกลุ่มองค์กรต่าง ๆ ของวัด

    เนื่องจาก วันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2018 ทางวัดจัดงานเลี้ยงขอบคุณบุคลากรของวัด โดยให้สภาภิบาลดำเนินการต่าง ๆ มิสซาเวลา 16.00 น. งานเริ่มเวลา 17.50 น.

    เพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี จึงขอให้ประธานทุกองค์กร รีบแจ้งจำนวนเฉพาะสมาชิกองค์กรของท่าน พร้อมทั้งรายชื่อ มายัง ผ.อ.รัชนี เยาวสังข์ (086-080-4563)

        ไม่เกินวันที่ 9 มกราคม 2018 เพื่อเตรียมติดต่อโต๊ะจีน

        ผู้ที่ไม่มาร่วมงานกรุณาอย่าใส่ชื่อมานะคะ (นั่งโต๊ะละ 8 – 10 คน)

    สำหรับสภาภิบาลให้แจ้งชื่อที่เลขานุการ คุณอัจฉรา ภูริคุปต์ (081-831-5943) เท่านั้น

    องค์กรที่ยังไม่แจ้งและส่งรายชื่อ คือ

        ⦿ นักขับร้อง

        ⦿ พลมารีเปรสิเดียมแม่พระไถ่ทาส

        ⦿ ผู้ช่วยจารีต

        ⦿ คลินิกสะมาริตัน

        ⦿ ผู้สูงอายุ

        ⦿ คนงานของวัด – บ้านซิสเตอร์

        ⦿ อาสาพัฒนา – ตำรวจบ้าน

___________________________________________

Thursday of the First week in Ordinary Time

11 January 2018

A leper came to him and kneeling down begged him and said,

“If you wish, you can make me clean.”

ขอขอบคุณ

คุณอดุลย์ – คุณปัทมา สังขรัตน์

ที่ได้จัดทำปฏิทินให้สัตบุรุษวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ ทุก ๆ ปีตลอดมา

ขอพระกุมารเจ้าทรงอำนวยพระพรให้ท่านและครอบครัวตลอดไป

 

_____________________________________________

Friday of the First week in Ordinary Time

12 January 2018

When Jesus saw their faith, he said to the paralytic,

“Child, your sins are forgiven.”

1 roof stdas0072

ประชาสัมพันธ์

 1. ประกาศงดมิสซา

      เนื่องจากพระสงฆ์ไปเข้าเงียบ ระหว่างวันจันทร์ที่ 8 – วันศุกร์ที่ 12 มกราคม ศกนี้

    ทางวัดของดมิสซา ตั้งแต่ค่ำวันจันทร์ที่ 8 ไปจนถึงค่ำวันศุกร์ที่ 12 มกราคม ศกนี้

 1. วันนี้ (อาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2018) เป็นวันสมโภชพระคริสตเจ้าแสดงองค์ (วันยุวธรรมทูต)

    ประจำปี 2018 ขอเชิญชวนพี่น้องร่วมถวายเงิน เพื่อนำไปช่วยเหลือเด็กทั่วโลก ให้พวกเขาได้รู้ชีวิตรักเมตตาของพระเจ้า ในขณะเดียวกันเพื่อสร้างและส่งเสริมเด็ก ๆ ให้เป็นผู้แพร่ธรรมในระหว่างเด็ก ๆ ด้วยกัน

______________________________________________

Saturday of the First week in Ordinary Time

13 January 2018

As he passed by, he saw Levi, son of Alphaeus, sitting at the customs post.

He said to him, “Follow me.” And he got up and followed him.

มิสซาประจำสัปดาห์

จันทร์ที่ 8

06.00 น.

19.00 น.

ฉลองพระเยซูเจ้าทรงรับพิธีล้าง

สุขสำราญ วินเซนต์ กันต์กมล กรีกุล, เอลิซาเบธ วิจิตรา พีรมนตรี

อุทิศ วิญญาณครอบครัว อาภรณ์รัตน์, เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, อากาทา ไพเราะ มณีสิน, มารีอา ชลาพรรณ มณีสิน, มารีอา โยเซฟิน รัตนา พันธุมจินดา, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุล เปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์,วินเซนต์ วัฒนา-อากาทา ยวง อัลบีนุส วิมล เต่งตระกูล, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา,เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา บรรจง สถิตย์ถาวร, ฟรังซีสโก ปรีชา-มารีอา อำพัน กานตานนท์, เปาโล เสงี่ยม-เอลีซาเบธ จ่อน แววเกกี, เทเรซา วิไล เดชารัตน์, ยอห์น บอสโก จรัญ ขุมเพ็ชร, ยอแซฟ บำรุง ประกอบกิจ, ยอห์น บัปติสต์ ประมวล ชลหาญ, เปาโล จิ้น-มารีอา ไง่ พันธุมจินดา, มัทธิอัส พัน-อันนา เงิน พันธุมจินดา, อากาทา ปราง เสนะวาทิน, เปโตร หลวงดนตรี-มารีอา ประเทือง เสนะวาทิน, ยอแซฟ หมอวาศ-มารีอา สุด ประดิษฐ์จุสิน, ยอแซฟ วิณิน-มารีอา ชลูด พันธุมจินดา, ฟรังซีสเซเวียร์ ประจวบ พันธุมจินดา, มารีอามักดาเลนา ประสพศรี พันธุมจินดา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, เบเนดิก ภาศศักดิ์ สุขประยูร, วิญญาณในไฟชำระ

งดมิสซา

อังคารที่ 9

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลธรรมดา

งดมิสซา

งดมิสซา

พุธที่ 10

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลธรรมดา

งดมิสซา

งดมิสซา

พฤหัสฯที่ 11

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลธรรมดา

งดมิสซา

งดมิสซา

ศุกร์ที่ 12

06.00 น.

19.00 น.

ระลึกถึง บุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง พระสงฆ์และมรณสักขี

งดมิสซา

งดมิสซา

เสาร์ที่ 13

06.00 น.

19.00 น.

น.ฮีลารี พระสังฆราชและนักปราชญ์

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, ดอมินิโก อุไร-โรซา เสนอ ศรีบุญเลิศ, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, มารีอา ชลาพรรณ มณีสิน, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุล เปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, มารีอา สุวพีร์(เยาวสังข์) เตชะเสน, มารีอาเทเรซา นงลักษณ์ จินดากุล, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มารีอา ยินดี ธาราวร, ครอบครัว ชนวัฒน์, เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, วันคล้ายวันเกิด อันนา ณัฐพร เทพพิทักษ์ (11 ม.ค.), สำหรับทุกคนในบ้านเลขที่ 19 สามเสน

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอามักดาเลนา ประสพศรี พันธุมจินดา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, ยอแซฟ ประสิทธิ์-มารีอา สุนี เอกะสิงห์, อันนา สมประสงค์ มุตธิกุล, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, ยอแซฟ จีระศักดิ์ ชนวัฒน์, วิญญาณญาติพี่น้องตระกูล “ชนวัฒน์”,ยอแซฟ บำรุง ประกอบกิจ, เทเรซา วิไล เดชารัตน์, ยวง วีรวงศ์ สนเจริญ, เทเรซา ประภา-เรือตรี ปรีชา-ฟรังซิสโก ภานพ เนตรายน, วิญญาณของญาติพี่น้อง, วิญญาณในไฟชำระและวิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง

อาทิตย์ที่ 14

06.30 น.

08.30 น.

10.00 น.

16.00 น.

อาทิตย์ที่ 2 เทศกาลธรรมดา

สุขสำราญ คณะผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียนพันธะวัฒนา, คณะนักบวชเซนต์คาเบรียล, ครอบครัว คาทารีนา ถุงเงิน ชูวงษ์, ลูซีอา ศศิธร รุ่งเรืองผล

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ พยุง-มารีอา อุทัย เอียงผาสุก, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, เปาโล สุดใจ กายสุต, มัทธิว สง่า-อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ฟรังซีสโก เฉลิมพล-ยอแซฟ เฉลิมชัย-เปาโล เฉลิมชาติ แววเกกี, ร็อค เมือง-มารีอา กุหลาบ ดีสุดจิต, เปาโล ไพศาล ดีสุดจิต, เซซีลีอา ยุพิน เจียจวบสิน, มารีอา โสภาวรรณ-มารีอา สินี จันสวัสดิ์, เปโตร ราศรี-เทเรซา ฉอ้อน ทิวไผ่งาม, เปโตร ทวี ทิวไผ่งาม, ฟรังซีสโก สุมิตร ศรจิตติ, ฟรังซีสโก สมพล ศุระศรางค์, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, มารีอา ชลาพรรณ มณีสิน, ยวง บอสโก ดนัย เชิดวิวัฒนสินธุ์, อันเดร หยงเคียง แซ่โง้ว, ฟรังซีสโก สุทธิ-มารีอา สมร ชลหาญ, โยเซฟ พล.ต.ต.บุญจิตต์ พันธุมจินดา, มารีอา รัชนี อมัตติกุล, ยวง วีรวงศ์ สนเจริญ, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ สัตบุรุษทุกครอบครัว

สุขสำราญ เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, มารีอา ธันยพร ศศิสุวรรณ และครอบครัว, ยอแซฟ สุชารีย์ แสงหาญ และครอบครัว, มารีอา วิภาดา-แมรี่แอนด์ มารีพร ลิ้มสุธาโภชน์, ครอบครัว จิตไมตรีเดชสกุล, ครอบครัว เทพพิทักษ์, ครอบครัว พึ่งผล, นางฟูจิตต์-นายพีรพล ณ บางช้าง, นายพิทูร สุวรรณชัย, ครอบครัว สว่างเนตร-เสรีสำราญ, ครอบครัว กาญจนรัตน์, มารีอา เสนอ พูลสวัสดิ์, ครอบครัว นายณัฏฐ์ หล่อวัฒนศิริกุล, ครอบครัว เทเรซา แก้วจิต สงวนบุญ, เล็ก-นวล, ครอบครัว ปีเตอร์ สุนทร ปานฟัก, ครอบครัว ทิพวรรณ ศิริกุล, ครอบครัวพุ่มกุมาร, เซซีลีอา จำเนียร เจริญทรัพย์,ยวงบัปติสตา จงรัก เจริญทรัพย์, ยอแซฟ ชัชวาลย์ เจริญทรัพย์, โมทนาคุณพระ, โมทนาคุณแม่พระ

อุทิศ เรย์มองด์ ธานี ลวสุต, ครอบครัว ชื่นพุฒิ, อันนา สำรวม ชื่นพุฒิ, มารีอา ปิยะสุทธิ์ ใจสวัสดิ์ (ชื่นพุฒิ), ยอแซฟ วิสิษฐ์-มาร์ธา สุดจิต มัจฉาชีพ, ฟรังซีสโก วิกรานต์ มีเฟื่องศาสตร์, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุล เปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, อันนา เฉลียว เคนแก้ว, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ยอแซฟ วันชัย เทียนวัง, เปโตร ศรีมงคล-เทเรซา เฉลา เพ็ญไพจิตร, ยอแซฟ ธนพันธ์ เพ็ญไพจิตร, ยอห์น บัปติสต์ ชีวิต ทาระพันธ์, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, โจเซฟ สุวิชากร ชินะผา, เปาโล ปรีดา กาญจนเจริญ, ยวงบัปติสตา สุมน-มารีอา สุวรรณา ชินะผา, ฟรานซิส วรวิทย์ ทองจุลย์, ยอแซฟ ประนิม ตรีมานคา, ยากอบ โชติวิศิษฏ์ ประพิณวงศ์, แบร์นาแด๊ต สมสมร ลวสุต, นายชมภู เศรษฐกาญจน์, ยอห์น บัปติสต์ วิสารท ธีระจักร, ซีมอน สวง ตรีว่าอุดม, บรรพบุรุษครอบครัว ปัณฑวังกูร, ยูลิโอ นารถ, มาเรีย น้อม, มาเรีย สุพรรณี-เอมิลี นวลแข จันทรสันติ, เปโตร สมทรง พูลสวัสดิ์, อันตน กรุง-มารีอา ย่าง, เบเนดิกต์ ประพันธ์ ยุชัย, ฟรังซิสโก บุญเกียรติ-เปโตร ดนตรี-เซซีลีอา ลำเจียก-เทเรซา วิไล ไชยเผือก, มารีอา อุทัย กิจนิจชีว์, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, ฟรังซิสเซเวียร์ สถิตพงษ์ วัฒนานุชิต, ยอแซฟ พล.ต.ท.สุพจน์-นางอมรา-พล.ต.ต.ทวี ณ บางช้าง, เปาโล วันชัย หล่อวัฒนศิริกุล, ตระกูล สกุลทอง, เทเรซา อรอุษา ดาศรี, เปโตร อนุช กัณหะเสน, เปาโล ไพศาล-มารีอา จรัสศรี ดีสุดจิต,   มารีอา ประดับศรี คงเจริญ, นายเมตตา พุ่มชูศรี, ยอแซฟ กิมเลี้ยง ศรีสวัสดิ์, อันนา อุไร ไอยรา, สกอลัสติกา คำสุข จันทรา, มารีอา สมหมาย สอนเทพ, ยอแซฟ บำรุง ประกอบกิจ, อันเดร สมจิตร-ยอแซฟ สุรศักดิ์ มีขันทอง, มารีอา โสภี ฤกษ์โสภา, มารีอา กมลพรรณ เดชสุริโยธิน, มัตตา สำราญ ศิริกุล, ยอแซฟ ประจิตต์-อักแนส อุดมศรี-แทแรส กัลยา-เปาโล สุทธิพงศ์ ชัยเจริญ, เด็กชาย สนธยา ลับบัวงาม (ครบรอบวันเสียชีวิต 51 ปี),โยเซฟ จินดา จินตนเสรี, มารีอามักดาเลนา ทัศนีย์ จินตนเสรี, เปโตรเปาโล นายแพทย์ เจริญทัศน์ จินตนเสรี, โทมัส ประสงค์ ลิมปิชัย, เปโตร สมพิศ ธรรมกรสุขศิริ, อันนา สมร ธรรมกรสุขศิริ, วิญญาณในไฟชำระและวิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง

สุขสำราญ ครอบครัว พี่น้อง-ลูกหลานวัฒนาวี

อุทิศ เปาโล ศิริ-มารีอา วิจิตร พีรมนตรี, เทเรซา นัฏ ยอดประเสริฐ, เปาลีนุส วิโรจน์-ลูซีอา อำภา รุจิพงศ์, มารีอา วัชรี วิทวัสพงศ์, มัทธิว วรพล ชัยวัฒนไชย, ยวงบัปติสตา สนธิลักษณ์ สนเจริญ, มารีอามักดาเลนา วาณี-ฟรังซิสโก วุฒิชัย ชลธี, คุณพ่อสิงห์แก้ว-คุณแม่สง่า วัฒนาวี และลูกหลาน, ยอแซฟ ไพฑูรย์ กรรณิการ์,มารีอามักดาเลนา เจริญ กรรณิการ์, เทเรซา วิไล เดชารัตน์, คาโรลูส สุภวัฒน์ ธูปเทียน, วิญญาณในไฟชำระ

_____________________________________________

THE LORD IS KIND AND MERCIFUL

______________________________________________

______________________________

_________________________

_____________________________________

รุ่งอรุณของวันใหม่  

2018

_______________________________________________

 JOY TO THE WORLD

Joy to the world! The Lord is come:
let earth receive her King!
Let every heart prepare him room
and heaven and nature sing.

________________________________________________

Merry Christmas

and

HAPPY NEW YEAR

2018

ขอขอบคุณพี่น้องทุกท่าน

ที่ติดตามครับ

______________________________________________

PLEASE JOIN

DAILY MASS & SUNDAY MASS

READ

DAILY GOSPEL OF THE LORD JESUS

with

DAILY COMMENTARY OF THE DAY

and

SAINTS OF THE DAY

ALSO READ

From

SAINT FRANCIS XAVIER NEWSLETTER IN THAI

NEWSLETTER IN THAI

THANK YOU

***********************************************

THE LORD IS KIND AND MERCIFUL

 #############################################