สารวัด วัดนักบุญฟรังซีสเซเวียร์

สารวัดประจำสัปดาห์

22 October 2017. Saint Francis Xavier Newsletter. ปีที่ 51 ฉบับที่ 43 วันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม 2017

St. Francis Xavier Church Newsletter.

ปีที่ 51  ฉบับที่  43  วันอาทิตย์ที่   22 ตุลาคม  2017

__________________________________________

อาทิตย์ที่ 29 เทศกาลธรรมดา

(วันแพร่ธรรมสากล)

ปีที่ 51 ฉบับที่ 43 วันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม 2017

“Whose image is this and whose inscription?”
They replied, “Caesar’s.”

At that he said to them, “Then repay to Caesar what belongs to Caesar and to God what belongs to God.”

เป็นคริสตชนที่ดี ก็ต้องเป็นคนไทยที่ดี

    “ของของซีซาร์ จงคืนให้ซีซาร์ และของของพระเจ้า ก็จงคืนให้พระเจ้าเถิด”

    และนี่คือบทสรุปของหัวข้อสนทนาในวันอาทิตย์นี้ ซึ่งมาจากพระวรสารประจำวันอาทิตย์วันนี้ พระเยซูเจ้าทรงสั่งเราให้เป็นทั้งคริสตชนที่ดี และเป็นพลเมืองที่ดีในเวลาเดียวกัน

    ชีวิตในโลกประกอบด้วย 2 ส่วนสำคัญ คือ เราต้องเป็นคนของโลกและสังคมในเวลาเดียวกันเราก็ต้องเป็นคนของพระ 2 ส่วนนี้แยกจากกันไม่ได้ และจะต้องเกิดขึ้นควบคู่กันไปในชีวิตของแต่ละคน

    การเป็นคนของโลกและสังคมเรามีภาระหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติต่อโลกและสังคมที่เราอยู่ คือเราเป็นคนไทยก็ต้องทำหน้าที่คนไทยให้ดีที่สุด

    การเป็นคนของพระเราก็มีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติต่อพระ ไม่ว่าเราจะนับถือศาสนา หรือมีความเชื่อใด เราก็จะต้องมีความยึดมั่นและศรัทธาต่อองค์พระศาสดาและคำสอนของท่าน

    เป็นคริสตชนคาทอลิกก็ต้องยึดมั่นและศรัทธาในองค์พระเยซูคริสตเจ้า และในคำสอนของพระองค์ คำว่ายึดมั่นและศรัทธา ไม่ได้มีความหมายแค่การปฏิบัติศาสนกิจ แต่ความหมายแท้ ๆ ของคำว่า ยึดมั่นและศรัทธา คือ การนบนอบเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสอนอย่างเคร่งครัด

    พระเยซูเจ้าทรงสอนเรื่องของความรัก เราก็จะต้องนำเอาคำสอนเรื่องความรักไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันอย่างจริงจัง นักบุญเปาโลเป็นผู้นำเอาคำสอนเรื่องความรักของพระเยซูคริสตเจ้าไปอธิบาย แยกแยะเป็นรายละเอียด เพื่อนำไปปฏิบัติในจดหมายของท่านถึงคริสตชนชาวโครินธ์ ฉบับที่ 1 บทที่ 13 ข้อ 4 ถึง 7 ใจความดังนี้

    “ความรักย่อมอดทน มีใจเอื้อเฟื้อ ไม่อิจฉา ไม่โอ้อวดตนเอง ไม่จองหอง ไม่หยาบคาย ไม่เห็นแก่ตัว ความรักไม่ฉุนเฉียว ไม่จดจำความผิดที่ได้รับ ไม่ยินดีในความชั่ว แต่ร่วมยินดีในความถูกต้อง ความรักให้อภัยทุกอย่าง เชื่อทุกอย่าง หวังทุกอย่าง อดทนทุกอย่าง”

    แต่เพื่อจะปฏิบัติความรักภาคปฏิบัติเหล่านี้ เราจะต้องตัดนิสัยเลว ๆ ซึ่งมีลักษณะตรงข้ามกับความรัก ก็คือ

 1.  เพื่อจะได้อดทน เราต้องตัดนิสัย    ใจร้อน หุนหันพลันแล่น

 2.   ”       ”  มีใจเอื้อเฟื้อ         ”         ตระหนี่ ขี้เหนียว ใจคับแคบ

 3.   ”       ”   ไม่อิจฉา                ”            อิจฉาตาร้อนเมื่อเห็นคนอื่นดีกว่าตัว

 4.   ”       ”   ไม่โอ้อวดตนเอง         ”         คุยโวโอ้อวด ชอบอวดตัว หรือทำอะไรต้องให้คนชม

 5.   ”       ”   ไม่จองหอง         ”         หยิ่งยะโส นิสัยชอบยกตนข่มท่าน

 6.   ”       ”   ไม่หยาบคาย         ”         กักขฬะ

 7.   ”       ”   ไม่เห็นแก่ตัว         ”        เห็นแก่ตัว นิสัยชอบเอารัดเอาเปรียบคนอื่น

 8.   ”       ”   ไม่ฉุนเฉียว         ”            เกรี้ยวกราด อารมณ์ร้อน คุมอารมณ์ไม่อยู่

 9.   ”       ”   ไม่จดจำความผิด         ”     ชอบจับผิดคนอื่น ความรู้สึกอาฆาตแค้น

 10.  ”       ”   ไม่ยินดีในความชั่ว        ” ชอบปล่อยปละละเลยเมื่อเห็นสิ่งผิด อีกทั้งทำเฉยเมยไม่พยายามแก้ไข

 11.  ”       ”   ร่วมยินดีในความถูกต้อง ”      อิจฉาตาร้อนเมื่อเห็นคนอื่นได้ดี

 12.  ”       ”   ให้อภัยทุกอย่าง           ”      จำความผิดทุกเรื่อง

 13.  ”       ”   เชื่อทุกอย่าง         ”         ไม่ไว้ใจใคร คิดว่าตัวเองเก่ง และดีคนเดียว

 14.  ”       ”   หวังทุกอย่าง               ”     มองโลกในแง่ลบ

 15.  ”       ”   อดทนทุกอย่าง            ”         หงุดหงิดในทุกเรื่อง

    การตัดนิสัย ก็คือ การเลิกนิสัยเลวๆ และถ้าเราไม่ยอมตัดนิสัยเลว ๆ เหล่านี้ เราก็จะเป็น คริสตชนเลว ไม่ใช่ศิษย์แท้ของพระเยซูเจ้า

    ส่วนการเป็นคนดีของประเทศก็คือ การเคารพกฎระเบียบของประเทศ และการนอบน้อมเชื่อฟังต่อผู้นำของประเทศ สำหรับประเทศไทยผู้นำสูงสุดก็คือ องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ซึ่งเราต้องรู้จักเชื่อฟังต่อพระองค์ท่าน และ ปฏิบัติตามคำสอนที่พระองค์ท่านได้สอนสั่งให้ปฏิบัติ

    ณ ที่นี้ จึงขออัญเชิญคำสอนสำคัญของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ที่พระองค์ท่านได้พระราชทานให้ไว้ในโอกาสฉลองสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี ในปีพุทธศักราช 2525 ก็คือเมื่อ 35 ปีที่แล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานคุณธรรม 4 ประการ เป็นแนวปฏิบัติในการดำเนินชีวิตของประชาชนคนไทย คุณธรรม 4 ประการ ประกอบด้วย

    ประการแรก คือ การรักษาความสัจ ความจริงใจต่อตัวเอง รู้จักสละประโยชน์ส่วนน้อยของตนเพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมือง ที่จะประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์และเป็นธรรม

    ประการที่สอง คือ การรู้จักข่มใจตนเอง ฝึกใจตนเองให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในความสัจความดีนั้น

    ประการที่สาม คือ การอดทน อดกลั้น และอดออมไม่ประพฤติล่วงความสัตย์สุจริตไม่ว่าจะด้วยเหตุประการใด

    ประการที่สี่ คือ การรู้จักละวางความชั่ว ความทุจริต และรู้จักเสียสละประโยชน์ส่วนน้อยของตน เพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมือง

    ทั้ง 4 ประการ คือ คุณธรรมแห่งความรัก ในภาคปฏิบัติ พระองค์ทรงสอนให้คนไทยรู้จักตัดใจจากความชั่ว ความเลว และยังทรงสอนให้คนไทยรู้จักดำเนินชีวิตที่เสียสละ ลด ละ เลิกความชั่ว และยึดมั่นในความดีงามและความถูกต้อง และถ้าคนไทยไม่ปฏิบัติตามคุณธรรมทั้ง 4 ประการนี้อย่างจริงจัง คนไทยก็จะกลายเป็น คนไทยเลว และคำถวายอาลัยถึงพระองค์ท่านที่ว่า

        “ขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไป” และ

        “ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์”

    ก็จะเป็นเพียงคำโกหกหลอกลวงที่เราคนไทยถวายแด่พระองค์ท่าน เพราะถ้า เราเป็นข้ารองบาท เราก็จะต้องทำสิ่งที่พระองค์ทรงสั่งสอน และถ้าพระองค์สถิตในดวงใจของเรา ชีวิตของเราก็จะต้องเปลี่ยนไปเหมือนชีวิตของพระองค์ท่าน

                             สวัสดี

                        คุณพ่อ สานิจ สถะวีระวงส์

_____________________________________________

“There was a rich man whose land produced a bountiful harvest.

He asked himself, ‘What shall I do, for I do not have space to store my harvest?’

ประชาสัมพันธ์

–    วันนี้ (22 ตุลาคม) เป็นวันแพร่ธรรมสากล

    ขอเชิญพี่น้องร่วมงานประกาศข่าวดีได้ ด้วยการภาวนา การพลีกรรม และถวายวัตถุปัจจัย เพื่อสนับสนุนงานแพร่ธรรมของพระศาสนจักร เงินถุงทานของพี่น้อง รวมถึงถุงทานของพี่น้องคริสตชนทั่วโลก จะรวบรวมและส่งต่อให้สมเด็จพระสันตะปาปา สำหรับใช้จ่ายในการประกาศข่าวดีแก่มวลชนต่อไป   (การแพร่ธรรม หัวใจ ความเชื่อคริสตชน)

–      ประกาศงดมิสซา

    พระสงฆ์ไปเข้าเงียบเขต 2  วันที่ 24 – 26 ตุลาคม ศกนี้

     จึงของดมิสซา ตั้งแต่ค่ำวันอังคาร 24 ไปจนถึงค่ำวันพฤหัสฯที่ 26 ตุลาคม นอกนั้นมีตามปกติ

–    ขอเชิญพี่น้องร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ ปิดเดือนแม่พระ ในวันอังคารที่ 31 ตุลาคม ศกนี้

    เวลา 19.00 น. มีถวายช่อดอกไม้

–    ส่งศีลศุกร์ต้นเดือน (พฤศจิกายน)

    พระสงฆ์จะไปเยี่ยมและส่งศีล ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ในวันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน ศกนี้

–    พิธีโปรดศีลล้างบาปเด็ก (เดือนพฤศจิกายน)

    วันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน ศกนี้ ในมิสซารอบ 10.00 น.

    ผู้ปกครองแจ้งความประสงค์ได้ที่สำนักงานวัด

____________________________________________

“Gird your loins and light your lamps
and be like servants who await their master’s

return from a wedding, ready to open immediately when he comes and knocks.

ายชื่อบ้านที่เป็นศูนย์รวมสวดในหมู่บ้าน

เดือนตุลาคม 2560

 

    อังคารที่ 24 ตุลาคม        บ้านคุณวีระศรี โรจนสุธี

    พุธที่ 25 ตุลาคม            บ้าน………………….

    ศุกร์ที่ 27 ตุลาคม        บ้านคุณนุชนาฎ ธารีจิตต์ (คุณแดง ร้านเอเอ็ม)

    จันทร์ที่ 30 ตุลาคม        โรงเรียนเซนต์ฟรังฯ

หมายเหตุ   

 •  วันอังคารที่ 31 ตุลาคม มิสซาปิดเดือนแม่พระที่วัด

                    เวลา 19.00 น. (มีถวายช่อดอกไม้)

 • บ้านที่เป็นศูนย์รวมสวด จัดพระแท่นดังนี้

        + ปูผ้าปูโต๊ะสีขาว หรือสีอ่อนตามที่บ้านท่านมี

        + ตั้งกางเขน เทียน ดอกไม้ แม่พระ

        + คณะนำสวดจะไปถึงบ้านท่านหลังวัดเลิก เวลาประมาณ 19.40 น.

______________________________________________

Peter said, “Lord, is this parable meant for us or for everyone?”

ขอขอบคุณ

นายแพทย์ ไพรัช ดีสุดจิต

สนับสนุนกลุ่มคริสตชนอาสาสมัคร    1,000   บาท

______________________________________________

“There is a baptism with which I must be baptized,

and how great is my anguish until it is accomplished!”

ประชาสัมพันธ์จากสภาภิบาลเพื่อนของพี่น้อง

    เรียนพี่น้องที่เคารพรักทุกท่าน เนื่องจากในแต่ละอาทิตย์จะมีการเปิด – ปิดประตูกระจกที่วัดประมาณ 3,000 ครั้งใน 4 รอบมิสซา

❀ บางท่าน เปิด – ปิดด้วยความนุ่มนวลดีมาก

❀ บางท่าน เปิด – ปิดด้วยการผลักดัน ด้วยความรุนแรง

    จึงทำให้บานประตูติดค้างและบานพับหัก ซึ่งอาจเกิดอันตรายตามมา ทางวัดได้รีบซ่อมแซมตลอดมา

    จึงเรียนมาเพื่อขอความร่วมมือจากพี่น้องทุกท่านด้วย

 

___________________________________________

“If you are to go with your opponent before a magistrate,

make an effort to settle the matter on the way”

สภาภิบาลวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

สวัสดีค่ะพี่น้องที่รัก

    เป็นโอกาสสำคัญ ที่พวกเราคริสตชนไทยจะขอบคุณพระเจ้า สำหรับพระพรแห่งความรอดพ้น และมองไปข้างหน้าด้วยความหวัง ในฐานะ “ศิษย์พระคริสต์เจริญชีวิตประกาศข่าวดีใหม่”

ใครเป็นศิษย์พระคริสต์

    ก็พวกเราทุกคนที่รับศีลล้างบาปแล้วนั่นเองค่ะพี่น้อง มิใช่ใครอื่นเลย คริสตชนทุกคนจงอย่าคิดละทิ้งพระเป็นเจ้า เพราะเมื่อเราเป็นศิษย์พระคริสตเจ้าแล้ว

 • พวกเราได้มีส่วนร่วมในชีวิตพระตรีเอกภาพ

 • พวกเราได้กลับกลายเป็นบุตรของพระบิดา

 • พวกเราได้เป็นส่วนของพระกายทิพย์ของพระคริสตเจ้า

 • พวกเราได้เป็นพระวิหารของพระจิตเจ้า ผู้ทรงบันดาลให้เรามีส่วนร่วมในชีวิตของพระคริสตเจ้า

    ดังนั้น จาก 4 หัวข้อที่ได้สรุปไว้นี้ พวกเราคริสตชนทุกคนจะต้องดำเนินชีวิตให้สอดคล้องกับความเชื่อ  โดย

    ① จะต้องปฏิบัติตามพระวาจาของพระเยซูคริสต์

    ② จะต้องสำนึกถึงบทบาทสำคัญยิ่ง ในการประกาศข่าวดีตามพระบัญชาของพระเยซูคริสตเจ้า

    ③ จะต้องเป็นประจักษ์พยานด้วยชีวิตของเรา

④    จะต้องทำตามแบบอย่างของพระอาจารย์ ด้วยการรักผู้อื่นก่อน จนผู้คนรอบข้างสัมผัสเข้าใจได้ถึงความรักของพระเจ้า และตอบรับความรักของพระองค์

ประกาศข่าวดีใหม่      หมายความว่า

                    ใหม่ในความกระตือรือร้น

        เราจะต้อง        ใหม่ในวิธีการ

                    ใหม่ในวิธีแสดงออก

(จากกฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ คริสตศักราช 2017)

 

________________________________________

Jesus departed to the mountain to pray,

and he spent the night in prayer to God.

มิสซาประจำสัปดาห์

จันทร์ที่ 23

06.00 น.

19.00 น.

น.ยอห์น แห่งกาปิสตราโน พระสงฆ์

อุทิศ ดวงพระวิญณาณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนารถบพิตร, วิญญาณครอบครัว “อาภรณ์รัตน์”, เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุล เปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, อากาทา เง็ก แซ่กัง, เปโตร เฮี่ยงลี่ แซ่อุน, เทเรซา หลู แซ่ตั้ง, ยอแซฟ ซั่งเจี่ย แซ่โจว,อากาทา ไพเราะ มณีสิน, มารีอา บุญชู โชติพงศ์, มารีอาโยเซฟิน รัตนา พันธุมจินดา, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร, ดอมินิโก มานะ มังกรแก้ว, วันเกิด เทเรซา สุมณรัตน์ เจริญสุข (วันเกิด 25 ต.ค.)

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอา บรรจง สถิตย์ถาวร, ฟรังซีสโก ชอบ-มารีอา ประสาร มณีน้อย, ฟรังซีสโก ปรีชา-มารีอา อำพัน กานตานนท์, เปาโล เสงี่ยม-เอลีซาเบธ จ่อน แววเกกี, ฟรังซิสโก กระแสร์ ไกรประสิทธิ์, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, มารีอา ธีรวรรณ, ยวงบัปติสตา สมนึก เจริญสุข, เซซีลีอา มณฑา เจริญสุข, มารีอามักดาเลนา สนิท เจริญสุข, อันเดร สละ โรจนะเสน, วิญญาณเด็กที่ถูกทำแท้ง, วิญญาณในไฟชำระ

อังคารที่ 24

06.00 น.

19.00 น.

น.อันตน มารีย์ คลาเรต์ พระสังฆราช

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร, ไต๋-เจีย-ซ้ง, Wolfgang Glemsen, Miss Cornelia kalbe, Miss Wodryung Yang

อุทิศ ดวงพระวิญณาณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนารถบพิตร, ยอห์น บัปติสต์ ประมวล ชลหาญ, เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุล เปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, อังเดร อนุชา กรีกุล, ยอแซฟ ธาตรี, มอนิกา ทับทิม-ยอแซฟ สำอางค์ ปานฟัก, อากาทา ไพเราะ มณีสิน, อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, มารีอา ผึ้ง บุนนาค, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ยอแซฟ กระสาน ไกรประสิทธิ์, อันนา บุญนาค จินดาวรรณ, โยเซฟ มะลิ โสภาษิต, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, ฟรังซีสโก ธีรรัตน์, โทมัส มะกอก โรจนะเสน, มารีอาเทเรซา นงลักษณ์ จินดากุล, วิญญาณในไฟชำระ

งดมิสซา

_________________________________________

THE LORD IS KIND AND MERCIFUL

THE LORD IS KIND AND MERCIFUL

THE LORD IS KIND AND MERCIFUL

_______________________________________________

พุธที่ 25

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 29 เทศกาลธรรมดา

งดมิสซา

งดมิสซา

พฤหัสฯที่ 26

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 29 เทศกาลธรรมดา

งดมิสซา

งดมิสซา

Saints Simon and Jude, apostles – Feast

28 October 2017

Saints of the day

Sts. Simon and Jude,

Apostles –

Feast

ศุกร์ที่ 27

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 29 เทศกาลธรรมดา

อุทิศ ดวงพระวิญณาณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนารถบพิตร, เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุล เปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, ยวงบัปติสตา ชุน-มารีอา หวุน-มารีอา ทองสุข ธาดาประสิทธิ์, นายบุญส่ง ภู่มะลิ, นายบุญส่ง ปัทมบงกฤช, อากาทา ไพเราะ มณีสิน, โยเซฟ พล.ต.ต.บุญจิตต์ พันธุมจินดา, ฟรังซิสโก สุทธิ-มารีอา สมร ชลหาญ, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร, ครอบครัว คุณดวงตา เลืองถิ

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เปาโล พลตรี สง่า-อันนา วิเชียร วิลัยทอง, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, มารีอา จินตนา แสงวณิช, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, มารีอา คาเช็ง แซ่กอ, มาแซล บุญพบ-เทเรซา ดารา เดชารัตน์, ดอนบอสโก แสวง โรจนะเสน, อากาทา ไพเราะ มณีสิน, วิญญาณในไฟชำระ

เสาร์ที่ 28

06.00 น.

19.00 น.

ฉลอง น.ซีโมน และ น.ยูดาห์ อัครสาวก

อุทิศ ดวงพระวิญณาณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนารถบพิตร, เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, ดอมินิโก อุไร-โรซา เสนอ ศรีบุญเลิศ, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุล เปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, อันนา กาญจนา ธีรวิฑูร, เปโตร ธีระ ธีรวิฑูร, อันตน ชัยยศ ธีรวิฑูร, ยอแซฟ ชัยยุทธิ์ ธีรวิฑูร, อากาทา ไพเราะ มณีสิน, มารีอา รัชนี อมัตติกุล, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มารีอา ยินดี ธาราวร, เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, เทเรซา ภาคินันท์ สุสังกรกาญจน์, เทเรซา อติรัตน์ ภูริคุปต์

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ยอแซฟ หมอวาศ-มารีอา สุด ประดิษฐ์จุสิน, ยอแซฟ วิณิน-มารีอา ชลูด พันธุมจินดา, ยอแซฟ พิพัฒน์-เฮเลนา อุไรลักษณ์ อิศรภักดี, มารีอามักดาเลนา ประสพศรี พันธุมจินดา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, ยวงบัปติสตา เมธี อาภรณ์รัตน์, มีคาแอล ประสิทธิ์-เอลิซาเบท ประทุม สิทธิ, เปโตร พงษ์ศักดิ์ สิทธิ, วิญญาณญาติพี่น้องตระกูล “ชนวัฒน์”, เปโตร จำนงค์-นางมันทนา งามศิริจิตต์, มารีอา สุขใจ-นายสมศักดิ์ งามศิริจิตต์, มารีอา ยึด ฤกษ์พิชัย, ยอแซฟ ประสิทธิ์-มารีอา สุนี เอกะสิงห์, อันนา สมประสงค์ มุตธิกุล, โทมัส เงิน-อันนา เกษร วงค์รุ่ง, ยออากิม สมพัด วงค์รุ่ง, ฟรังซิสโก ใจ-มารีอา สวง-เทเรซา วิรัญญา สุขในมณี, เทเรซา ประภา-เรือตรี ปรีชา เนตรายน, ฟรังซิสโก ภานพ เนตรายน, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, ยอแซฟ สมชาย สุสังกรกาญจน์, เทเรซา สุพร สุสังกรกาญจน์, เปโตร วศิน สุสังกรกาญจน์, วิญญาณในไฟชำระ

_____________________________________________

 Twenty-ninth Sunday in Ordinary Time

22 October 2017

Saints of the day

St. John Paul II,

Pope

from 1978 to 2005

อาทิตย์ที่ 29

06.30 น.

08.30 น.

10.00 น.

16.00 น.

อาทิตย์ที่ 30 เทศกาลธรรมดา

สุขสำราญ ครอบครัว อักแนส ไฉน รอดงาม, คณะผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียนพันธะวัฒนา

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ พยุง-มารีอา อุทัย เอียงผาสุก, ลูซีอา อำภา-ด.ช.ไชยนันท์ รุจิพงศ์, เปโตร ประวิทย์-มารีอา วัชรี วิทวัสพงศ์, มัทธิว สง่า-อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ฟรังซีสโก เฉลิมพล-ยอแซฟ เฉลิมชัย-เปาโล เฉลิมชาติ แววเกกี, ร็อค เมือง-มารีอา กุหลาบ ดีสุดจิต, โทมา ขุนพิลาศ-มารีอา สวน กายสุต, มารีอา โสภาวรรณ-มารีอา สินี จันสวัสดิ์, มารีอา ประหยัด พู่ระหงษ์, เปโตร ราศรี-เทเรซา ฉอ้อน ทิวไผ่งาม, เปโตร ทวี ทิวไผ่งาม, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, เปาโล สุดใจ กายสุต, ฟรังซีสโก สุมิตร ศรจิตติ, ฟรังซีสโก สมพล ศุระศรางค์, มารีอา ประไพ-ยอแซฟ สังคม แตงแก้ว, มารีอา ซิ้วเจ็ง แซ่อื้อ,มารีอา วัลลีย์ เยาวสังข์, อันนา กาญจนา ธีรวิฑูร, เปโตร ธีระ ธีรวิฑูร, อันตน ชัยยศ ธีรวิฑูร, ยอแซฟ ชัยยุทธิ์ ธีรวิฑูร, อากาทา ไพเราะ มณีสิน, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ สัตบุรุษทุกครอบครัว

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, เปโตร วีรวัฒน์-มารีอา ปัณฑา-มารีอา เปี่ยมขวัญ ปัณฑวังกูร, คาธารีนา อโณทัย สุวรรณประดิษฐ์ และครอบครัว, ยอแซฟ นิติวุฒิ สุวรรณประดิษฐ์ และครอบครัว, มารีอา วิภาดา-แมรี่แอนด์ มารีพร ลิ้มสุธาโภชน์, มารีอา ธันยพร ศศิสุวรรณ และครอบครัว, ยอแซฟ สุชารีย์ แสงหาญ และครอบครัว, มีคาแอล พรพล พัธนพันธุ์, ครอบครัว ชัยวัฒนพันธ์, ครอบครัว คุณมานพ เจนผาสุก, หลุยส์ ปรีชาญาณ ประพิณวงศ์, คุณวิวรรธนี สุขยศ, ครอบครัว ฮีมินกูล, ครอบครัว พึ่งผล, ครอบครัว พิชัยรัฐ, ครอบครัว เลี้ยงเชวงวงศ์, ครอบครัว จรุไพรวัลย์, เทเรซา แก้วจิต สงวนบุญ และครอบครัว, ครอบครัว ญะวงษา, ซีมอน บุญส่ง ดาวพิเศษ, ครอบครัว รวมสำราญ, ครอบครัว อันนา สริตา พฤกษอรุณ, ครอบครัว เผดิมวงศ์ ทุกคน, นางฟูจิตต์ ณ บางช้าง, นายพิทูร สุวรรณชัย, น.ส.ชรัตน์ อรุณโรจน์, อันนา งามนิจ สอนเทพ, ครอบครัว เทเรซา เพ็ญศรี พรพิทักษ์สุข, ครอบครัว เบเนดิกต์ ณัชภักด์ แก้วหาวงษ์, ครอบครัว ชุณหกาญจน์ธกุล, วันเกิด เปโตร โสภณ พิมพาหุ, ดอมินิก ซาวีโอ อลงกต-ยวงบอสโก อติชาต-ยวงบอสโก ณัฏชัยยชญ์ ปิติสันต์, คุณสาร์ธรา อุปรมัย, เทเรซา มณี โรจนะเสน, ฟรังซิสเซเวียร์ ประเทือง โรจนะเสน, อักแนส สุภาภรณ์ รักผกาวงศ์, เทเรซา พรไพลิน รักผกาวงศ์, มารีอา พรพนิต รักผกาวงศ์, มารีอา กัลยา โรจนะเสน, โมทนาคุณพระโต, โมทนาคุณแม่พระ

อุทิศ ดวงพระวิญณาณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนารถบพิตร, เรย์มองด์ ธานี ลวสุต, ครอบครัว ชื่นพุฒิ, อันนา สำรวม ชื่นพุฒิ, มารีอา ปิยะสุทธิ์ ใจสวัสดิ์ (ชื่นพุฒิ), นายชมภู เศรษฐกาญจน์, มารีอา แผ้ว เทียนจุ้ย, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ยอแซฟ วิสิษฐ์-มาร์ธา สุดจิต มัจฉาชีพ, ฟรังซีสโก วิกรานต์ มีเฟื่องศาสตร์, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, โจเซฟ สุวิชากร ชินะผา, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุล เปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, เปโตร ศรีมงคล-เทเรซา เฉลา เพ็ญไพจิตร, ยอแซฟ ธนพันธ์ เพ็ญไพจิตร, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, แบร์นาแด๊ต สมสมร ลวสุต, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, ฟรังซิสเซเวียร์ วิรัช-ยอแซฟ สมชัย อินทรสุขสันติ, ยอห์น บัปติสต์ ชีวิต ทาระพันธ์, ยอแซฟ วันชัย เทียนวัง, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, เปาโล ไพศาล-มารีอา จรัสศรี ดีสุดจิต, เทเรซา ปราณี สุริยะโภคา, เฮเลนา สมถวิล-ฟรังซิสเซเวียร์ ภิรมย์ เจริญศุข, มารีอา ทองสุข-มารีอา วรรณี-ยาโกเบ เทียม เจริญสำราญ, อันตน วัฒนา ชนวัฒน์, ยวงบอสโก วรินทร์ ชนวัฒน์, ยากอบ โชติวิศิษฏ์ ประพิณวงศ์, นายทวีศักดิ์ ศรีวรขาน, นายสหพล ศรีวรขาน,เปโตร บุญสม ไชยประเสริฐ, ยอแซฟ สนิท-ปุลเกรีอา สิรินทร์-เซซีลีอา อำพัน ปิติสันต์, เปาโล ปรีดา กาญจนเจริญ, โยเซฟ สุรปรีชา กาญจนเจริญ, เปโตร เหลียว-มัตตา แหว่, มารีอา ทวี สุขชัย และญาติพี่น้องที่ล่วงลับ, มารีอา สุพัตรา พิมพาหุ, มารีอามักดาเลนา สมาลย์ ไชยเวช, ยอแซฟ ธีระพันธ์ ไชยเวช, มารีอา สมหมาย-มารีอา ลิ้ม สอนเทพ, ฟรังซิสโก สัมพันธ์-เปโตร สมนึก สอนเทพ, ตระกูล สกุลทอง, มารีอา รอน-ฟรังซิสโก ถม และครอบครัวที่ล่วงลับ, ยอแซฟ พล.ต.ท.สุพจน์-นางอมรา-พล.ต.ต.ทวี ณ บางช้าง, มาเรีย สุพรรณี จันทรสันติ, ผู้ล่วงลับในสกุล จันสวัสดิ์, ยวงบัปติสตา วิสารท ธีระจักร, อันเดร สมจิตร-ยอแซฟ สุรศักดิ์ มีขันทอง, มารีอา กมลพรรณ เดชสุริโยธิน, มารีอา โสภี ฤกษ์โสภา, มารีอา ยอแซฟ สมชาย ยันต์เจริญ, มารีอา บุญศรี ทับศรี, นายจักรวาล กิตติสังวรา, กิ๊ดเก๊ยะ แซ่หลาย, อันนา เฉลียว เคนแก้ว และญาติพี่น้องที่ล่วงลับ, สกอลัสติกา สำอางค์ ดาวพิเศษ, มารีอา สมบุญ เกตุนที, เทเรซา ละออ งามละม้าย, มารีอา ลัดดา เยาวสังข์, เปโตร เฉลิม เยาวสังข์, เปโตร ครรชิต เยาวสังข์, เปโตร จำเนียรกิจสำเร็จ, มารีอามักดาเลนา จงกลณี-ดอมินิโก สุมล พิชัยรัฐ, ยอแซฟ วีระศักดิ์ เลิศโสภา, ยอแซฟ มาโนช มโนลม้าย, ยอแซฟ วิเชียร สิทธิสันต์, ยวงบัปติสตา สุมน-มารีอา สุวรรณา ชินะผา, มารีอามักดาเลนา วาณี-ฟรังซิสโก วุฒิชัย ชลธี, กาทารีนา ส้มเช้า ปั้นศิริ, อันนา มารศรี สิทธิโชค, มารีอาอังเลยา ผ่องศรี เมฆสุวรรณ, เปาโล ห้อ-มารีอา ฉิด เห็นสว่าง, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ครอบครัว มารีอา เอมอร วิลเล่, มารีอา ประภาภร เสนะวีณิน, ครอบครัว นวลทิพย์ แซ่แต้

อุทิศ เปาโล ศิริ-มารีอา วิจิตร พีรมนตรี, มารีอา ชูชื่น ธนสมบูรณ์, ยอห์น บัปติสต์ ชุติพนธ์ ธนสมบูรณ์, มารีอา เนย-เอลิซาเบท ซอน นามวงศ์, เทเรซา นัฏ ยอดประเสริฐ, เปาลีนุส วิโรจน์-ลูซีอา อำภา รุจิพงศ์, มารีอา วัชรี วิทวัสพงศ์, แบร์นาแด๊ต สมสมร ลวสุต, เปโตร อำนวย-เทเรซา บุญยัง สังขรัตน์, มารีอามักดาเลนา เจริญ กรรณิการ์, มารีอา ก้อนทอง วงศ์ก้อนทอง, ยอแซฟ เชาวน์ ชีรานนท์, ยอแซฟ ดิลก ชีรานนท์, มัทธิว วรพล ชัยวัฒนไชย, ยวงบัปติสตา สนธิลักษณ์ สนเจริญ, อันนา ซอย-ยอแซฟ มานิตย์ รอดเสียงล้ำ, มารีอา แม้น แดงเดช (ครบรอบปี), วิญญาณในไฟชำระ

ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม

ขอบคุณครับ 

     _____________     

PLEASE JOIN

DAILY MASS & SUNDAY MASS

READ

DAILY GOSPEL OF THE LORD JESUS

with

DAILY COMMENTARY OF THE DAY

and

SAINTS OF THE DAY

ALSO READ

From

SAINT FRANCIS XAVIER NEWSLETTER IN THAI

NEWSLETTER IN THAI

THANK YOU

***********************************************

“This is my commandment:

Love one another as I love you.”

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

THE LORD IS KIND AND MERCIFUL

THE LORD IS KIND AND MERCIFUL

THE LORD IS KIND AND MERCIFUL

 #############################################

 

Advertisements

15 October 2017. Saint Francis Xavier Newsletter. ปีที่ 51 ฉบับที่ 42 วันอาทิตย์ที่ 15 ตุลาคม 2017

St. Francis Xavier Church Newsletter.

ปีที่ 51  ฉบับที่  42  วันอาทิตย์ที่   15 ตุลาคม  2017

_________________________________

อาทิตย์ที่ 28 เทศกาลธรรมดา

ปีที่ 51 ฉบับที่ 42 วันอาทิตย์ที่ 15 ตุลาคม 2017

The king said to his attendants, ‘Bind his hands and feet, and cast him

into the darkness outside, where there will be wailing and grinding of teeth.’

เราเดินกันถูกทางไหม?

    “แต่ผู้รับเชิญไม่ได้สนใจ คนหนึ่งไปที่ทุ่งนา อีกคนหนึ่งไปทำธุรกิจ คนที่เหลือได้จับผู้รับใช้ของกษัตริย์ ทำร้ายและฆ่าเสีย”

    พระวรสารวันนี้ได้นำเสนอ ส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ชนชาติอิสราเอล ซึ่งเป็นชนชาติที่พระเป็นเจ้าทรงเลือกสรร มุ่งหมายจะให้เป็นประชากรศักดิ์สิทธิ์ เป็นประชากรที่ได้รับเลือกสรร เพื่อจะได้นำพระพรของพระองค์ไปสู่โลก

    คำเชิญ เริ่มต้นด้วยการคัดสรรชนกลุ่มเล็ก ๆ จากนั้นพระเจ้าได้ทรงมอบพันธสัญญา พร้อมกับทรงบอกกับพวกเขาว่า ถ้าพวกเขาสัตย์ซื่อ พวกเขาจะได้เป็นชนชาติใหญ่ ที่จะได้รับพระพรอย่างเต็มเปี่ยม และพวกเขาจะได้เป็นผู้นำพระพรเหล่านั้นไปสู่โลก

    พระเจ้าได้ส่งผู้ชี้แนะมาให้แก่พวกเขาซึ่งได้แก่บรรดา ประกาศก เพื่อนำคำแนะนำของพระเจ้ามาให้แก่พวกเขา แต่ประกาศกเหล่านั้นถูกปฏิเสธ หลายคนถูกเบียดเบียน และตามฆ่าจนมาถึงยุคของการเสด็จมาของพระเยซูเจ้า พระองค์ก็ถูกจับตรึงกางเขน

    ชาวอิสราเอลปฏิเสธคำเชิญขององค์พระเจ้ามาโดยตลอด

    คำเชิญนั้นจึงถูกนำไปให้แก่ คนนอก นั่นคือ คำเชิญเพื่อให้มีส่วนร่วมในพระอาณาจักรสวรรค์ ถูกนำไปให้แก่พวกที่ไม่ใช่ยิว คนนอกเหล่านั้นคือ พวกเรา

    ท้ายของพระวรสารเล่าว่า พวกเรารับคำเชิญก็จริง แต่มี คนหนึ่งสวมเสื้อเข้าร่วมอย่างไม่เหมาะสม

    การกระทำเช่นนั้นบอกอะไรได้หลาย ๆ อย่างเช่น

 1. พวกเขาไม่ได้รับการแนะนำอย่างถูกต้องจากผู้ทำหน้าที่เชิญ ว่าจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไร

 2. พวกผู้ถูกเชิญได้รับคำแนะนำ แต่ไม่สนใจ หรือ ไม่ใส่ใจกับคำแนะนำเหล่านั้น

 3. ผู้ทำหน้าที่เชิญ ไม่รู้รายละเอียดอย่างถ่องแท้ หรือไม่ใส่ใจในรายละเอียดที่ถูกต้อง ดังนั้น เวลาไปเชิญจึงให้คำแนะนำแก่ผู้ถูกเชิญอย่างผิด ๆ ผู้ถูกเชิญเลยปฏิบัติตัวตามคำแนะนำที่ผิด ๆ นั้น

 4. ผู้ทำหน้าที่เชิญบอกรายละเอียดในการปฏิบัติตัวทุกขั้นตอนอย่างถูกต้อง แต่ผู้รับเชิญไม่ใส่ใจ

    หน้าที่การนำคำเชิญไปมอบให้แก่ประชาชนเป็นหน้าที่ของบรรดา พระสงฆ์ นักบวช ครูคำสอน รวมทั้งผู้ทำหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ท่านเหล่านี้จำเป็นต้องรู้จักคำเชิญของพระเจ้า อย่างที่เรียกว่า รู้ละเอียด รู้จริง รู้ลึก และรู้อย่างถูกต้อง ส่วนประชาชน หรือ คริสตชนผู้เป็นผู้รับคำเชิญจะต้องใส่ใจในรายละเอียดเหล่านั้น และอีกอย่างที่สำคัญมาก ๆ ก็คือ แบบฉบับชีวิตของผู้เชิญ

    พระศาสนจักรในประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่ปีที่ 350 หลังการประชุมสมัชชาซีโน้ต (Synod) แห่งพระศาสนจักรประเทศสยาม เป็นเครื่องหมายว่าพระวาจาและคำเชิญของพระเป็นเจ้าได้เข้ามาถึงประเทศไทยกว่า 350 ปีแล้ว คงจะต้องมาพิจารณาทบทวนดูอย่างละเอียดว่าพวกเราผู้ถูกเชิญได้เดินตามคำเชิญขององค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างถูกทิศถูกทางหรือไม่ และผู้ทำหน้าที่เชิญได้ทำหน้าที่ของตนอย่างสมบูรณ์มากน้อยแค่ไหน รวมทั้งการสื่อสารคำเชิญของพระเป็นเจ้า ของผู้ทำหน้าที่เชิญได้กระทำอย่างถูกต้องหรือเปล่า

                             สวัสดี

                        คุณพ่อ สานิจ สถะวีระวงส์

______________________________________

“This generation is an evil generation; it seeks a sign,

but no sign will be given it, except the sign of Jonah.

ขอขอบคุณ

คุณกัลยา โรจนะเสน

บำรุงวัด      900    บาท

 

_______________________________________

 ประชาสัมพันธ์

    เชิญชวนพี่น้องทุกท่านร่วมสวดสายประคำ โอกาสเดือนแม่พระลูกประคำ ทุกสัปดาห์จะสวดตามบ้านในวันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์ ที่ได้กำหนดบ้านไว้เรียบร้อยแล้ว นอกนั้นสวดที่วัด

–      ประกาศงดมิสซา

    พระสงฆ์ไปเข้าเงียบเขต 2  วันที่ 24 – 26 ตุลาคม ศกนี้

     จึงของดมิสซา ตั้งแต่ค่ำวันอังคาร 24 ไปจนถึงค่ำวันพฤหัสฯที่ 26 ตุลาคม นอกนั้นมีตามปกติ

    วันอาทิตย์แพร่ธรรมสากล

    ซึ่งปีนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม 2017 ขอเชิญพี่น้องร่วมงานประกาศข่าวดีได้ ด้วยการภาวนา การพลีกรรม และถวายวัตถุปัจจัย เพื่อสนับสนุนงานแพร่ธรรมของพระศาสนจักร เงินถุงทานของพี่น้อง รวมถึงถุงทานของพี่น้องคริสตชนทั่วโลก จะรวบรวมและส่งต่อให้สมเด็จพระสันตะปาปา สำหรับใช้จ่ายในการประกาศข่าวดีแก่มวลชนต่อไป

    (การแพร่ธรรม หัวใจ ความเชื่อคริสตชน)

_______________________________________

 

After Jesus had spoken, a Pharisee invited him to dine

at his home. He entered and reclined at table to eat.

รายชื่อบ้านที่เป็นศูนย์รวมสวดในหมู่บ้าน

เดือนตุลาคม 2560

 

    จันทร์ที่ 16 ตุลาคม         บ้านคุณเกรียงศักดิ์ ชนวัฒน์  

    พุธที่ 18 ตุลาคม            บ้านคุณประไพ ภูมิพานิช  

    ศุกร์ที่ 20 ตุลาคม        ร.ร.อนุบาลธนสมบูรณ์

    อังคารที่ 24 ตุลาคม        บ้านคุณวีระศรี โรจนสุธี

    พุธที่ 25 ตุลาคม            บ้าน………………….

    ศุกร์ที่ 27 ตุลาคม        บ้านคุณนุชนาฎ ธารีจิตต์ (คุณแดง ร้านเอเอ็ม)

    จันทร์ที่ 30 ตุลาคม        โรงเรียนเซนต์ฟรังฯ

หมายเหตุ   

 •  วันอังคารที่ 31 ตุลาคม มิสซาปิดเดือนแม่พระที่วัด

                    เวลา 19.00 น. (มีถวายช่อดอกไม้)

 • บ้านที่เป็นศูนย์รวมสวด จัดพระแท่นดังนี้

        + ปูผ้าปูโต๊ะสีขาว หรือสีอ่อนตามที่บ้านท่านมี

        + ตั้งกางเขน เทียน ดอกไม้ แม่พระ

        + คณะนำสวดจะไปถึงบ้านท่านหลังวัดเลิก เวลาประมาณ 19.40 น.

 

________________________________________

Into whatever house you enter, first say, ‘Peace to this household.’ If a peaceful

person lives there, your peace will rest on him; but if not, it will return to you.’

_____________________________________

สภาภิบาลวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

สวัสดีค่ะพี่น้องที่รัก  (คริสตชนทุกคนเป็นศิษย์พระคริสต์ อย่าลืมนำสารวัดกลับบ้านนะคะ)

วันนี้มีข่าวดีมาบอกว่า     โอกาสทองของพี่น้องมาถึงแล้ว

    คุณพ่อเจ้าวัดได้จัดซื้อ ของขวัญอันล้ำค่า มอบให้คริสตชนทุกบ้านนำไปอ่าน เรียนรู้ ใช้ในการดำรงชีวิต  เพื่อ

 • ให้รู้จักรัก เจริญชีวิตศักดิ์สิทธิ์สนิทสัมพันธ์กับพระคริสตเจ้า โดยอาศัยพระวาจา การภาวนา ศีลศักดิ์สิทธิ์ รวมทั้งบรรดาเพื่อนพี่น้องและธรรมชาติ พร้อมเป็นประจักษ์พยานถึงพระคริสต์ด้วยชีวิต ประกาศข่าวดีใหม่แห่งความรัก

 • ให้เป็นชุมชนที่เคารพคุณค่า ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ รัก รับใช้ทุกคน โดยเน้นผู้ยากไร้

 • ให้รู้จักรักสิ่งสร้าง มีความพอเพียง ลด ละ เลิกความโลภ

 • ร่วมสืบสานวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่ดีงาม เสวนากับพี่น้องต่างความเชื่อ เพื่อร่วมเสริมสร้างพระอาณาจักรของพระเจ้า อาณาจักรแห่งความยุติธรรม สันติ และความชื่นชมยินดี

   ประชาสัมพันธ์จากสภาภิบาล

    ผู้อำนวยการสภาภิบาลและคณะ จะตั้งโต๊ะบริการแจกของขวัญอันล้ำค่าของคุณพ่อเจ้าวัด วันอาทิตย์ที่ 15 ตุลาคม ทุกรอบมิสซา ขอให้พี่น้องมารับนะคะ (บ้านละ 1 เล่ม)

* สัตบุรุษที่มาร่วมพิธีมิสซาที่วัดสามเสนเสมอ ก็มารับได้ค่ะ *

(( เวลามารับให้แจ้ง บอกเฉพาะบ้านเลขที่ค่ะ ))
ถ้าเป็นพี่น้องที่อยู่นอกหมู่บ้านให้แจ้งว่า  อยู่นอกหมู่บ้านด้วยนะคะ

___________________________________

Woe to you, scholars of the law! You have taken away the key of knowledge.

You yourselves did not enter and you stopped those trying to enter.”

____________________________________

“Therefore whatever you have said in the darkness will be heard in the light,

and what you have whispered behind closed doors will be proclaimed on the housetops.” 

มิสซาประจำสัปดาห์

จันทร์ที่ 16

06.00 น.

19.00 น.

น.เฮดวิก นักบวช   น.มาร์การีตา มารีย์ อาลาก็อก พรหมจารี

อุทิศ วิญญาณครอบครัว “อาภรณ์รัตน์”, เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุล เปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, อากาทา เง็ก แซ่กัง, เปโตร เฮี่ยงลี่ แซ่อุน, เทเรซา หลู แซ่ตั้ง, ยอแซฟ ซั่งเจี่ย แซ่โจว, ภราดา อลอยซิ้วส์, อากาทา ไพเราะ มณีสิน, ยอแซฟ โสภณ กาญทนานนท์, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอา บรรจง สถิตย์ถาวร, ฟรังซีสโก ชอบ-มารีอา ประสาร มณีน้อย, ฟรังซีสโก ปรีชา-มารีอา อำพัน กานตานนท์, เปาโล เสงี่ยม-เอลีซาเบธ จ่อน แววเกกี, มารีอามักดาเลนา เบ็ญจมาศ ตรีธารา, ฟรังซิสโก กระแสร์ ไกรประสิทธิ์, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, อันนา เจวียน พนมอุปถัมภ์, อันเดร สละ โรจนะเสน, เปโตร ประพล โรจนะเสน, ยอแซฟ ประพันธ์ โรจนะเสน, ภราดา มงฟอร์ต เมรี่, วิญญาณเด็กที่ถูกทำแท้ง, วิญญาณในไฟชำระ

อังคารที่ 17

06.00 น.

19.00 น.

ระลึกถึง น.อิกญาซีโอ ชาวอันติโอค พระสังฆราชและมรณสักขี

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ ประมวล ชลหาญ, เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุล เปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, อากาทา ไพเราะ มณีสิน, ภราดา ยอห์น เมรี่,ยอแซฟ โสภณ กาญทนานนท์, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค,ยอแซฟ กระสาน ไกรประสิทธิ์, ยวงบัปติสตา จำปา ตรีธารา, อันนา จำลอง ตรีเพียร, เปโตร ประสิทธิ์-โรซา หอม-เซซีลีอา ประวิง สมนึก, เปาโล ณีรภัทร จันทร์กลาง, เปโตร จำนงค์ งามศิริจิตต์ (ครบ 34 ปี), มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, เปโตร พิทยา พนมอุปถัมภ์, ภราดา วินเซนต์ เมรี่, ยุสตินา สมาน-ฮังรีแอตตา จันทรัตน์ สมบัติเจริญ, เปาโล เช้ง เกตุเวช, เปโตร ประพล โรจนะเสน, ยอแซฟ ประพันธ์ โรจนะเสน, วิญญาณในไฟชำระ

_______________________________________

Jesus said to his disciples: “I tell you, everyone who acknowledges me before

others the Son of Man will acknowledge before the angels of God.

พุธที่ 18

06.00 น.

19.00 น.

ฉลอง น.ลูกา ผู้นิพนธ์พระวรสาร

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุล เปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, มารีอา ประนอม ศิวะศรี, อันนา เพียงเดือน กระทอง, เปโตร เหียบ-อันนา สุดา ชุณหกิจ, ภราดา เกร๊กกอรี่, อากาทา ไพเราะ มณีสิน, ยอแซฟ โสภณ กาญทนานนท์, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร, คุณดวงตา เลืองถิ และครอบครัว

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอา ผึ้ง บุนนาค, โรซา ละม้าย ตรีธารา, ฟรังซีสโก ชาญ อานามนารถ, มารีอา รัชนี-เปโตร ทวีศักดิ์ อรสุม, เปโตร สายหยุด ยันตรพินิจ, อันนา วงษ์-มารีอา เขียน-ยวงบัปติสตา ล้วน, เทเรซา ขวัญเมือง ศรีจันทรา, มารีอา โนรี-เวโรนิกา ประทวน เแม็คอินไดร, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, มารีอา จันทร์ เกตุเวช, ภราดา ฮิวเบิร์ต, วิญญาณในไฟชำระ

พฤหัสฯที่ 19

06.00 น.

19.00 น.

น.เปาโล แห่งไม้กางเขน พระสงฆ์

น.ยอห์น แห่งเบรเบิฟ น.อิสอัค โยเกอ พระสงฆ์และเพื่อนมรณสักขี

อุทิศ ฟรังซิสโก สุทธิ-มารีอา สมร ชลหาญ, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, เปาโล สุดใจ กายสุต, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุล เปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, เปโตร บุ้นเภา แซ่เจีย, มารีอา เซียมหงษ์ แซ่ฮ้อ, ไกรลาศ แก้วส่งศรี, โทมาส บุญส่ง, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, อากาทา ไพเราะ มณีสิน, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร, มารีอา ประกอบกุล ทองอ่อน, น.ส.ชลิดา ทองอ่อน, วันเกิด สกอลัสติกา นารา ปิ่นทอง

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, เปโตร เรวัฒน์ ทัพสวัสดิ์, เปาโล ธีระศักดิ์ ตรีธารา, ยวงบัปติสตา เขียน ศรีจันทรา, มารีอา เฟือง หอมวิลัย, เลโอนาร์ด ร.ท.นายแพทย์ กำพืช ตรีโสภา, อาทานาส สายหย่อน ยันตรพินิจ, มารีอา วาแรน บุญเสริมทรัพย์, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, ฟรังซีสโก ยิ้ม โชติพงษ์,ยอแซฟ กวง เชาวนะ, อันนา พิมพา ทิวไผ่งาม, อันนา อุดม ทิวไผ่งาม, มารีอา ซ้วน เกตุเวช, เปโตร ประพล โรจนะเสน, ยอแซฟ ประพันธ์ โรจนะเสน, วิญญาณในไฟชำระ

______________________________________

Saint Luke, evangelist – Feast

18 October 2017

Saints of the day

St. Luke,

Evangelist

(1st century)

ศุกร์ที่ 20

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 28 เทศกาลธรรมดา

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุล เปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, ยวงบัปติสตา ชุน-มารีอา หวุน-มารีอา ทองสุข ธาดาประสิทธิ์, อากาทา ไพเราะ มณีสิน, อันนา เสงี่ยม ทรงสัตย์, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เปาโล พลตรี สง่า-อันนา วิเชียร วิลัยทอง, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, มัทธิว โนรี อาษาทัย, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, โรซา ละม่อม-อันตน เกษม ยอแซฟ, โรซา ทองคำ ยันตรพินิจ, มาแซล บุญพบ-เทเรซา ดารา เดชารัตน์, อากาทา ไพเราะ มณีสิน, ฟรังซิสโก นพรัตน์ เกตุเวช, มารีอา จาด, วิญญาณในไฟชำระ

เสาร์ที่ 21

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 28 เทศกาลธรรมดา

สุขสำราญ ครบรอบวันเกิด ยอแซฟ พงศ์สิริ กรีกุล

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, ดอมินิโก อุไร-โรซา เสนอ ศรีบุญเลิศ, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุล เปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, อันนา กาญจนา ธีรวิฑูร, เปโตร ธีระ ธีรวิฑูร, อันตน ชัยยศ ธีรวิฑูร, ยอแซฟ ชัยยุทธิ์ ธีรวิฑูร, อากาทา ไพเราะ มณีสิน, ฟรังซีสโก ทวีศักดิ์ ทรงสัตย์, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มารีอา ยินดี ธาราวร, สำหรับทุกคนในบ้านเลขที่ 19 สามเสน, เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, วันเกิด เทเรซา แก้วจิต สงวนบุญ

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, มารีอามักดาเลนา ประสพศรี พันธุมจินดา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, มีคาแอล ประสิทธิ์-เอลิซาเบท ประทุม สิทธิ, เปโตร พงษ์ศักดิ์ สิทธิ, วิญญาณญาติพี่น้องตระกูล “ชนวัฒน์”,เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เปโตร จำนงค์-นางมันทนา งามศิริจิตต์, ยวงบัปติสตา เมธี อาภรณ์รัตน์, อันนา สมประสงค์ มุตธิกุล,ยอแซฟ ประสิทธิ์-มารีอา สุนี เอกะสิงห์, มารีอา สุขใจ-นายสมศักดิ์ งามศิริจิตต์, โทมัส เงิน-อันนา เกษร วงค์รุ่ง, ยออากิม สมพัด วงค์รุ่ง, ฟรังซิสโก ใจ-มารีอา สวง-เทเรซา วิรัญญา สุขในมณี, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, มารีอา สร้อย โรจนะเสน, ยอแซฟ รักศักดิ์,นายบริบูรณ์ ทิพยทัศน์, เทเรซา ประภา-เรือตรี ปรีชา-ฟรังซิสโก ภานพ เนตรายน, วิญญาณญาติพี่น้อง, วิญญาณในไฟชำระและวิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง

 

________________________________________

Monday of the Twenty-eighth week in Ordinary Time

16 October 2017

Saints of the day

St. Margaret Mary Alacoque,

Virgin

(1647-1690)

อาทิตย์ที่ 22

06.30 น.

08.30 น.

10.00 น.

16.00 น.

อาทิตย์ที่ 29 เทศกาลธรรมดา

(วันแพร่ธรรมสากล)

สุขสำราญ ครอบครัว อักแนส ไฉน รอดงาม

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ พยุง-มารีอา อุทัย เอียงผาสุก, ลูซีอา อำภา-ด.ช.ไชยนันท์ รุจิพงศ์, เปโตร ประวิทย์-มารีอา วัชรี วิทวัสพงศ์, มัทธิว สง่า-อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ฟรังซีสโก เฉลิมพล-ยอแซฟ เฉลิมชัย-เปาโล เฉลิมชาติ แววเกกี, ร็อค เมือง-มารีอา กุหลาบ ดีสุดจิต,โทมา ขุนพิลาศ-มารีอา สวน กายสุต, มารีอา โสภาวรรณ-มารีอา สินี จันสวัสดิ์, เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประหยัด พู่ระหงษ์, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, ฟรังซีสโก สุมิตร ศรจิตติ, ฟรังซีสโก สมพล ศุระศรางค์, เปโตร ราศรี-เทเรซา ฉอ้อน ทิวไผ่งาม, เปโตร ทวี ทิวไผ่งาม, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, ยวงบัปติสตา เคิ้ง-อากาทา วิลา ธิราศักดิ์, ยวงบัปติสตา สุบิน-มารีอา ทองดี ธิราศักดิ์, มาเซอร์ ฟลอรองซ์ ฉลวย ธิราศักดิ์, อันนา นัชรี มั่นศิล, มารีอา สิริกุล สุภาพร, ยวงบัปติสตา พ.อ.บุญช่วย สุภาพร, อันนา กาญจนา ธีรวิฑูร,เปโตร ธีระ ธีรวิฑูร, อันตน ชัยยศ ธีรวิฑูร, ยอแซฟ ชัยยุทธิ์ ธีรวิฑูร, อากาทา ไพเราะ มณีสิน, ภราดา ฟิลลิป อำนวย ปิ่นรัตน์, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ สัตบุรุษทุกครอบครัว

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, คาธารีนา อโณทัย สุวรรณประดิษฐ์ และครอบครัว, ยอแซฟ นิติวุฒิ สุวรรณประดิษฐ์ และครอบครัว, เปโตร วีรวัฒน์-มารีอา ปัณฑา-มารีอา เปี่ยมขวัญ ปัณฑวังกูร, มารีอา วิภาดา-แมรี่แอนด์ มารีพร ลิ้มสุธาโภชน์, มารีอา ธันยพร ศศิสุวรรณ และครอบครัว, ยอแซฟ สุชารีย์ แสงหาญ และครอบครัว, มีคาแอล พรพล พัธนพันธุ์, ครอบครัว ชัยวัฒนพันธ์, ครอบครัว คุณมานพ เจนผาสุก, นายอาทิตย์ พันพูรักษ์ และครอบครัว, หลุยส์ ปรีชาญาณ ประพิณวงศ์, คุณวิวรรธนี สุขยศ, วันเกิด เทเรซา บุญวรีย์ พงษ์พิศ, ครอบครัว ฮีมินกูล, ครอบครัว สกุลสุวรรณ และอินทรสุขสันต์, ครอบครัว พึ่งผล, ครอบครัว พิชัยรัฐ, ครอบครัว เกิดพาณิช, น.ส.ชรัตน์ อรุณโรจน์, ครอบครัว ลูซีอา วราพรรณ มีเฟื่องศาสตร์, ครอบครัว เลี้ยงเชวงวงศ์, ยอแซฟ สุฟิน สุวรรณธาร, ครอบครัว จรุไพรวัลย์, ครอบครัว เทพพิทักษ์-ครอบครัว ฉ่ำประวิง, ครอบครัว แพททริก ปณิธิ ยิ้มเจริญ, คุณณรันย์ ตันติกุญชร, คุณสิริกุล ศรีวิไล, เทเรซา แก้วจิต สงวนบุญ และครอบครัว, มารีอา นุชจรินทร์ สอนเทพ, เทเรซา มณี โรจนะเสน, โมทนาคุณพระโต

อุทิศ ดวงพระวิญญาณในหลวง รัชกาลที่ 9, เรย์มองด์ ธานี ลวสุต, ครอบครัว ชื่นพุฒิ, อันนา สำรวม ชื่นพุฒิ, มารีอา ปิยะสุทธิ์ ใจสวัสดิ์ (ชื่นพุฒิ), นายชมภู เศรษฐกาญจน์, มารีอา แผ้ว เทียนจุ้ย, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ยอแซฟ วิสิษฐ์-มาร์ธา สุดจิต มัจฉาชีพ, ฟรังซีสโก วิกรานต์ มีเฟื่องศาสตร์, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, โจเซฟ สุวิชากร ชินะผา, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุล เปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, เปโตร ศรีมงคล-เทเรซา เฉลา เพ็ญไพจิตร, ยอแซฟ ธนพันธ์ เพ็ญไพจิตร, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, แบร์นาแด๊ต สมสมร ลวสุต, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, ฟรังซิสเซเวียร์ วิรัช-ยอแซฟ สมชัย อินทรสุขสันติ, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, ยอห์น บัปติสต์ ชีวิต ทาระพันธ์, เปาโล ไพศาล-มารีอา จรัสศรี ดีสุดจิต, เทเรซา ปราณี สุริยะโภคา,ยออากิม หล่า จุลสุคนธ์, อิกญาซีโอ พิสิษฐ์ กายสิทธิ์, มาเรีย สุพรรณี จันทรสันติ, มารีอา กิมกี สุวรรณธาร, ผู้ล่วงลับในสกุล จันสวัสดิ์, เปโตร บุญสม ไชยประเสริฐ, เปโตร เหลี่ยว-มัตตา แหว่, นางเตียง แซ่ล้อ, ยวงบัปติสตา วิสารท ธีระจักร, ยอแซฟ วันชัย เทียนวัง, นายจักรวาล กิตติสังวรา, สกอลัสติกา สำอางค์ ดาวพิเศษ, อันเดร สมจิตร-ยอแซฟ สุรศักดิ์ มีขันทอง, อันนา มารศรี สิทธิโชค, ลูกา สมัย,มารีอา-โรซา, มารีอา ลัดดา เยาวสังข์, เปโตร เฉลิม เยาวสังข์, เปโตร ครรชิต เยาวสังข์, คุณพ่อ อังเดร พลอย โรจนเสน, เปโตร พ.อ.ดาว-มารีอามักดาเลนา ศรีเมือง ธูปหอม, มีคาแอล วิรัตน์ ชินทร์นลัย, มารีอา สุดาลักษณ์ ชินทร์นลัย, ยอแซฟ อภิชาติ ชวประพันธ์, เปโตร จำเนียร กิจสำเร็จ, มารีอามักดาเลนา จงกลณี-ดอมินิโก สุมล พิชัยรัฐ, มารีอา ยอแซฟ สมชาย ยันต์เจริญ, มารีอา บุญศรี ทับศรี, ตระกูล สกุลทอง, ยอแซฟ วีระศักดิ์ เลิศโสภา, มอนิกา สมใจ รอดเรืองศักดิ์, ยอแซฟ มาโนช มโนลม้าย, ยอแซฟ วิเชียร สิทธิสันต์, ยวงบัปติสตา สุมน-มารีอา สุวรรณา ชินะผา, มารีอา สมหมาย สอนเทพ, อันตน เสถียร-ลูซีอา ลมัย ชมไพศาล, วิญญาณสกุล ชมไพศาล และกรีกุล,มารีอามักดาเลนา วาณี-ฟรังซิสโก วุฒิชัย ชลธี, กาทารีนา ส้มเช้า ปั้นศิริ, มารีอาอังเลยา ผ่องศรี เมฆสุวรรณ, วิญญาณในไฟชำระ

อุทิศ เปาโล ศิริ-มารีอา วิจิตร พีรมนตรี, มารีอา ชูชื่น ธนสมบูรณ์, ยอห์น บัปติสต์ ชุติพนธ์ ธนสมบูรณ์, มารีอา ทัศนัย ยินดีเวท, เทเรซา นัฏ ยอดประเสริฐ, เปาลีนุส วิโรจน์-ลูซีอา อำภา รุจิพงศ์, มารีอา วัชรี วิทวัสพงศ์, แบร์นาแด๊ต สมสมร ลวสุต, ฟรังซิสโก แซ๊ก-มารีอา เลื่อน-มารีอา สมศรี-มารีอา สมฤดี-มารีอา ระเวก ธวัชวงษ์, มารีอา อำไพ-ยอแซฟ มกจิว แซ่แต้, อักแนส อาภา ชีรานนท์, เปโตร อำนวย-เทเรซา บุญยัง สังขรัตน์, มารีอา ก้อนทอง วงศ์ก้อนทอง, ยวงบัปติสตา สนธิลักษณ์ สนเจริญ, วิญญาณในไฟชำระ

ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม

_______________________________________

PLEASE JOIN

DAILY MASS & SUNDAY MASS

READ

DAILY GOSPEL OF THE LORD JESUS

with

DAILY COMMENTARY OF THE DAY

and

SAINTS OF THE DAY

ALSO READ

From

SAINT FRANCIS XAVIER NEWSLETTER IN THAI

NEWSLETTER IN THAI

THANK YOU

***********************************************

“This is my commandment:

Love one another as I love you.”

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

THE LORD IS KIND AND MERCIFUL

THE LORD IS KIND AND MERCIFUL

THE LORD IS KIND AND MERCIFUL

 #############################################

8 October 2017. Saint Francis Xavier Newsletter. ปีที่ 51 ฉบับที่ 41 วันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม 2017

St. Francis Xavier Church Newsletter.

ปีที่ 51  ฉบับที่  41  วันอาทิตย์ที่   8  ตุลาคม  2017

____________________________________

อาทิตย์ที่ 27 เทศกาลธรรมดา

 

‘This is the heir.

Come, let us kill him and acquire his inheritance.’

ฆาตกรยังลอยนวล

    “คนนี้เป็นทายาท เราจงฆ่าเขาเสียเถิด เราจะได้มรดกของเขา”

    อุปมาเรื่องคนเช่าสวนชั่วร้าย เป็นอุปมาที่พระเยซูเจ้ามุ่งจะเตือนสติชาวยิว เป็นต้นผู้นำชาวยิว ซึ่งได้แก่บรรดาหัวหน้าสมณะและชาวฟาริสี ว่าพวกเขาก็คือ คนเช่าสวนชั่วร้ายที่กำลังมุ่งเข่นฆ่าพระเยซูเจ้า และด้วยอุปมานี้ พระองค์ทรงพุ่งเป้าไปที่บรรดาหัวหน้าสมณะ และฟาริสีเป็นกรณีพิเศษ พวกเขาผู้ซึ่งแม้จะเป็นผู้นำทางศาสนาแต่ก็ไม่ได้เข้าใจอะไรเลย มิหนำซ้ำยังชักชวนชาวยิวให้หลงผิดตามพวกเขาไปด้วย

    ฆ่าลูกเจ้าของสวนเพื่อจะได้สวนองุ่นนั้นมาครอบครอง

    อาการหลงผิด เกิดขึ้นได้กับมนุษย์ทุกคน อาการหลงผิดนี้สามารถเกิดขึ้นได้ 2 รูปแบบคือ โดยตั้งใจ หรือ ไม่ตั้งใจ

    ความหลงผิดแบบไม่ตั้งใจนั้น เกิดจากความไม่รู้และความไม่รู้นั้นก็เกิดจากการไม่ได้รับการอบรมสั่งสอน หรือ ขาดการอบรมสั่งสอน รวมทั้งได้รับการอบรมสั่งสอนแบบผิด ๆ อีกทั้งยังไม่มีโอกาส หรือช่องทางที่จะรับรู้สิ่งที่ถูกต้อง อาการหลงผิดประเภทนี้ ภาษาฝรั่งเขาเรียกว่า lgnorance (ความไม่รู้) กรณีของผู้หลงผิดดังกล่าวแม้จะมีความผิดแต่ก็เป็นความผิดสถานเบา

    ความหลงผิดแบบตั้งใจก็คือความหลงผิดที่เกิดขึ้น โดยที่ผู้กระทำผิดนั้นรู้ว่าผิดแต่ก็ยังจงใจกระทำสิ่งที่ผิดนั้น และความจงใจนี้เกิดจากสาเหตุหลาย ๆ ประการด้วยกัน ส่วนการจะถอนตัวจากความหลงผิดประเภทนี้ ทำได้ไม่ง่ายนักยิ่งถ้าบุคคลผู้นั้นเป็นผู้มีอีโก้ (ego) ที่ซึมลึก (อีโก้ (ego) ก็คือความยึดมั่น ถือมั่นในตัวตนของตนเอง หรือความหยิ่งจองหองนั่นเอง) ดังนั้น การถอนตัวก็จะยากยิ่งมากขึ้นเป็นทวีคูณ ภาษาฝรั่งเรียกอาการแบบนั้นว่า Persistence ซึ่งแปลว่า ความดื้อรั้น ความผิดอันเกิดจากความดื้อรั้นนี้จะหนักยิ่งขึ้น ถ้าผู้นั้นเสี้ยมสอนให้ผู้อื่นให้ดำเนินชีวิตที่ดื้อรั้นเหมือนตัวเอง

    กรณีของฟาริสีและหัวหน้าสมณะเป็นความหลงผิดแบบมีความตั้งใจ หรือมีเจตนา เรื่องของคนเช่าสวนชั่วร้าย ความหลงผิดที่เกิดขึ้นโดยรู้ว่า สิ่งนั้นไม่ใช่ของตัว แต่ยังมุ่งยึดครอบครองเอามาเป็นของตัว เพราะฉะนั้นจำเป็นต้องฆ่าเจ้าของตัวจริง

    เหตุการณ์คนเช่าสวนชั่วร้าย ยังคงเกิดอยู่ในโลกปัจจุบันของเรา โดยที่มนุษย์จำนวนไม่น้อย เกิดอาการหลงผิดโดยตั้งใจในสิ่งที่ตัวเองมี และในสิ่งที่ตัวเองเป็น แต่ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น อาการหลงผิดโดยตั้งใจนี้ผู้ประพฤติจะถอนตัวออกยาก ถ้าผู้นั้นเป็นผู้มีอีโก้ (ego) ที่ซึมลึก ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่ตัวเองควรจะปล่อยวาง

    ชาวยิวในสมัยพระเยซูเจ้า เป็นผู้อยู่ภายใต้ปกครองของชาวโรมัน พูดให้ตรง ๆ คือ เป็นทาสและเป็นขี้ข้าชาวโรมัน พวกเขาอยากหลุดพ้นจากการเป็นทาสและเป็นขี้ข้านั้น โดยมุ่งปลดแอกตัวเอง และมุ่งพึ่งหวัง พระเมสสิยาห์- ผู้ปลดปล่อยที่พระเป็นเจ้าได้สัญญาไว้

    แต่พวกเขาหลงผิด และเข้าใจผิดเพี้ยนไปจากที่เป็นจริง การปลดปล่อยของพระเมสสิยาห์ยิ่งใหญ่ไปกว่าการปลดปล่อยให้เป็นอิสระจากชาวโรมัน เพราะมันเป็นการปลดปล่อยจากการเป็นทาสของเจ้านายที่ใหญ่กว่านั้น คือ เป็นการปลดปล่อยจากการเป็นทาสของบาปและปีศาจ มีน้อยคนที่จะเข้าใจเรื่องนี้ แต่มีคนหนึ่งที่พอจะอ้างได้ว่าท่านเข้าใจเรื่องดังกล่าว คือ ท่านสิเมโอน พอท่านพบพระเยซูเจ้า ท่านก็อุ้มพระองค์ไว้ในอ้อมแขนพลางร้องเพลงสรรเสริญพระองค์ว่า “ข้าแต่พระเจ้า บัดนี้ พระองค์ทรงปลดปล่อยผู้รับใช้ของพระองค์ไปเป็นสุข…..” (ลูกา 2:29) ปลดปล่อยในที่นี้ ก็คือ การปลดปล่อยจากบาปและการเป็นทาสของปีศาจ

    พระเยซูเจ้าเสด็จมา และมอบคำสอนแห่งการปลดปล่อยดังกล่าวให้แก่ชาวยิวและให้แก่มนุษย์ทั้งโลก

    คำสอนของพระเยซูเจ้าสอนให้รู้จักปลดแอกตัวเองจากการเป็นทาสของบาปและปีศาจ และถ้าผู้ใดนำไปปฏิบัติพวกเขาก็จะหลุดพ้นจากสภาพแห่งการเป็นทาสนั้น

    ตั้งแต่พระเยซูเจ้าเริ่มออกเทศนาสั่งสอน บรรดาสมณะ และฟาริสีจำนวนมากเสียผลประโยชน์ส่วนของตนพูดภาษาปัจจุบัน คือ การเสด็จมาของพระเยซูเจ้าขัดผลประโยชน์ของพวกเขา เนื่องจาก พระเยซูเจ้าจะเป็นผู้ทำให้พวกเขาสูญเสียหลาย ๆ อย่างที่พวกเขามีและเป็น คือมีรายได้อันเกิดจากประชาชน และหลายครั้งที่รายได้นั้นเกิดจากความบีบคั้น อาศัยกฎเกณฑ์ทางศาสนา นอกนั้นพวกเขายังเป็นผู้ทรงอำนาจ อันเกิดจากตำแหน่งหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ สั่งอะไรก็ต้องได้อย่างนั้น ฟาริสีและหัวหน้าสมณะจะต้องสูญเสียทั้ง 2 สิ่งนี้ ถ้าประชาชนเชื่อฟังคำสอนของพระเยซูเจ้า ดังนั้น ฟาริสีและหัวหน้าสมณะจึงต้องหาทางกำจัดพระเยซูเจ้า แต่จำเป็นต้องมีสมัครพรรคพวกและผู้หนุนหลัง ก็คือ ประชาชนที่ไม่รู้อีโหน่อีเหน่ ขาดความรู้ ความเข้าใจ เอาพวกเขามาเป็นพวกของตน เพื่อรวมพลังฆ่าลูกเจ้าของสวนเสีย

    พระเยซูเจ้าถูกตามฆ่ามาตั้งแต่เกิด จากเฮโรดผู้กลัวสูญเสียบัลลังก์

    พระเยซูเจ้ายังคงถูกตามฆ่าอยู่ในปัจจุบัน ในกรณีที่มนุษย์ปฏิเสธ หรือ ต่อต้านการปฏิบัติพระวาจา นอกนั้น การวางเฉยต่อพระวาจา หรือ การไม่ปฏิบัติพระวาจาอย่างจริงจัง ยังเป็นการฆ่าพระเยซูเจ้าอีกรูปแบบหนึ่งเป็นการฆ่าแบบนิ่ม ๆ ให้พระเยซูเจ้าค่อย ๆ ตายไปอย่างช้า ๆ จากชีวิตของเรา และสิ่งที่เราต้องทำความเข้าใจคือ คำสอนและพระวาจาของพระเยซูเจ้า และบุคคลภายใต้ชื่อ เยซู เป็นสิ่งเดียวกัน

                             สวัสดี

                        คุณพ่อ สานิจ สถะวีระวงส์

_____________________________________

There was a scholar of the law who stood up to test Jesus and

said, “Teacher, what must I do to inherit eternal life?”

ประชาสัมพันธ์

–      เชิญชวนพี่น้องทุกท่านร่วมสวดสายประคำ โอกาสเดือนแม่พระลูกประคำ ทุกสัปดาห์จะสวดตามบ้านในวันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์ ที่ได้กำหนดบ้านไว้เรียบร้อยแล้ว นอกนั้นสวดที่วัด

–      ขอเชิญผู้เจ็บป่วยและพี่น้องที่มิได้เจ็บป่วยมาขอพระพรจากพระที่วัดของเรา โดยผ่านทางคุณพ่อคอร์ซี่ เลอแกซปี้ สงฆ์ชาวฟิลิปปินส์ ในวันพุธที่ 11 ตุลาคม ศกนี้ พิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป  

–    ประกาศงดมิสซา

วันพุธที่ 11 ตุลาคม ศกนี้ ทางวัดของดมิสซา เวลา 19.00 น.

–    วันอาทิตย์แพร่ธรรมสากล  ซึ่งปีนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม 2017 ขอเชิญพี่น้องร่วมงานประกาศข่าวดีได้ ด้วยการภาวนา การพลีกรรม และถวายวัตถุปัจจัย เพื่อสนับสนุนงานแพร่ธรรมของพระศาสนจักร เงินถุงทานของพี่น้อง รวมถึงถุงทานของพี่น้องคริสตชนทั่วโลก จะรวบรวมและส่งต่อให้สมเด็จพระสันตะปาปา สำหรับใช้จ่ายในการประกาศข่าวดีแก่มวลชนต่อไป (การแพร่ธรรม หัวใจ ความเชื่อคริสตชน)

_____________________________________

Martha , she had a sister named Mary who sat

beside the Lord at his feet listening to him speak.

 ____________________________

ประกาศแต่งงาน

(ครั้งที่ 3)

นายชาญวิทย์ หาญธำรงวิทย์

        บุตร           นายพิชิต หาญธำรงวิทย์ – นางสาว สุวรรณา แซ่แต้

        กับ                             มารีอา นวพร บวรวิภาต

        บุตรี             อันตน สุพิวัฒน์ – มารีอา สุวิรัตน์ บวรวิภาต

พิธีแต่งงานที่วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

วันอังคารที่ 10 ตุลาคม ค.ศ.2017  เวลา 15.30 น.

ขอคำภาวนาแด่คู่สมรสให้มีความสุขในชีวิต และท่านใดที่ทราบข้อขัดขวางกรุณาแจ้งให้พระสงฆ์ทราบ

 

ขอขอบคุณผู้สนับสนุนกองทุนอาสาโคเออร์  

วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

 1. คุณณัฐพงศ์ กิจนิจชีวะ        10,000        บาท

            2. คุณณิษฏพร  ทำประโยชน์     3,000    บาท

_______________________________________

รายชื่อบ้านที่เป็นศูนย์รวมสวดในหมู่บ้าน เดือนตุลาคม 2560

    จันทร์ที่ 9 ตุลาคม        บ้าน…………………

    พุธที่ 11 ตุลาคม            บ้านคุณนันทพิมพ์ กิจนิจชีวะ  

    ศุกร์ที่ 13 ตุลาคม        บ้านคุณดรุณี ตัณฑนุช  

    จันทร์ที่ 16 ตุลาคม         บ้านคุณเกรียงศักดิ์ ชนวัฒน์  

    พุธที่ 18 ตุลาคม            บ้านคุณประไพ ภูมิพานิช  

    ศุกร์ที่ 20 ตุลาคม        ร.ร.อนุบาลธนสมบูรณ์

    อังคารที่ 24 ตุลาคม        บ้านคุณวีระศรี โรจนสุธี

    พุธที่ 25 ตุลาคม            บ้าน………………….

    ศุกร์ที่ 27 ตุลาคม        บ้านคุณนุชนาฎ ธารีจิตต์ (คุณแดง ร้านเอเอ็ม)

    จันทร์ที่ 30 ตุลาคม        โรงเรียนเซนต์ฟรังฯ

หมายเหตุ   

 • วันที่ 9 และ 25 ตุลาคม      ยังว่างอยู่  

                    ใครต้องการจะสวดให้แจ้งกับคุณกรวิภา

 •  วันอังคารที่ 31 ตุลาคม มิสซาปิดเดือนแม่พระที่วัด

                    เวลา 19.00 น. (มีถวายช่อดอกไม้)

 • บ้านที่เป็นศูนย์รวมสวด จัดพระแท่นดังนี้

        + ปูผ้าปูโต๊ะสีขาว หรือสีอ่อนตามที่บ้านท่านมี

        + ตั้งกางเขน เทียน ดอกไม้ แม่พระ

        + คณะนำสวดจะไปถึงบ้านท่านหลังวัดเลิก เวลาประมาณ 19.40 น.

_____________________________

Jesus said to them, “When you pray, say: Father,

hallowed be your name, your kingdom come.”

สภาภิบาลวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

สวัสดีค่ะพี่น้องที่รัก  (สารวัดมีคุณค่าต่อชีวิต โปรดนำกลับไปฝากคนที่บ้านด้วยค่ะ)

    พระจิตเจ้า ทรงเสด็จลงมาอยู่กับมนุษย์ เพื่อ ช่วยเหลือมนุษย์ ด้วยการประทานพระพรพิเศษต่าง ๆ ให้มนุษย์สามารถดำเนินชีวิตอยู่ในโลกนี้ได้อย่างดี มีกำลัง มีความเข้มแข็งในการต่อสู้กับอุปสรรค กับปัญหา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กับการประจญล่อลวงต่าง ๆ ที่จะนำมนุษย์ไปสู่ความผิดบาปและความตายฝ่ายวิญญาณ

พระดำริ – WISDOM  เป็นความรักที่สามารถลิ้มรสและสัมผัสได้ว่า พระเจ้าทรงอ่อนหวานและน่ารักเพียงใด และเมื่อเราสัมผัสพระเมตตารักของพระองค์แล้ว เราจะได้รู้จักแยกแยะความดีและความชั่ว เพื่อให้ความรักของพระองค์ครอบครองใจเรา

สติปัญญา – UNDERSTANDING เป็นความรักที่เฝ้าสังเกตพิจารณา และพยายามเข้าใจถึงความงดงามของความจริงแห่งความเชื่อ เพื่อจะได้รู้จักพระเจ้า รู้จักเห็นพระองค์ในสิ่งสร้างทั้งมวล รู้จักพระองค์ในพระวาจาของพระองค์ รู้จักพระองค์ในคำสอนต่าง ๆ ของพระศาสนจักร

ความคิดอ่าน – COUNSEL เป็นความรักที่ทำให้เราละเอียดลออใส่ใจและเฉลียวฉลาดที่จะเลือกวิถีทางในการดำเนินชีวิต เพื่อรักและรับใช้พระเจ้า ตามหนทางและวิธีการของแต่ละคน

ความรู้ – KNOWLEDGE เป็นความรักที่ทำให้เราใฝ่ใจที่จะรู้จักตนเอง และสรรพสิ่งสร้าง เพื่อก้าวไปสู่ความรู้ที่สมบูรณ์ในหน้าที่การรับใช้พระเจ้า และนำมาซึ่งความรักต่อเพื่อนพี่น้อง

พละกำลัง – FORTITUDE เป็นความรักที่ก่อให้เกิดกำลังใจ และกระตุ้นให้เราปฏิบัติตามที่ความคิดอ่าน แนะนำให้กระทำ ให้เรากล้าหา มั่นคง ซื่อสัตย์ พร้อมที่จะต้องต่อสู้กับสิ่งไม่ดีต่าง ๆ และศัตรูฝ่ายวิญญาณของเรา

ความศรัทธา – PIETY เป็นความรักที่ผ่อนภาระการงานทั้งหลายให้เบาลง และเชื้อเชิญเรา ให้ทำสิ่งที่พอพระทัยพระเจ้าพระบิดา ด้วยความรักฉันบุตรอย่างเต็มใจและรื่นรมย์ ทำให้เราสามารถทนรับความทุกข์ยากเพื่อพระเจ้า ด้วยความรักอย่างสิ้นสุดจิตใจ สิ้นสุดสติปัญญา และกำลังของเรา

ความยำเกรงพระเจ้า – FEAR OF THE LORD เป็นความรักที่ทำให้เราหลีกหนี และหลีกเลี่ยงสิ่งที่ไม่พอพระทัยองค์พระผู้สูงสุด ในความยำเกรงพระเจ้านี้ จึงเป็นความรักเยี่ยงลูก ซึ่งเกรงที่จะทำเคืองพระทัยพระบิดา

________________________________________

“I tell you, ask and you will receive; seek and you

will find; knock and the door will be opened to you.”

_______________________________________

มิสซาประจำสัปดาห์

จันทร์ที่ 9

06.00 น.

19.00 น.

น.ดิโอนีซิโอ พระสังฆราช และเพื่อนมรณสักขี

น.ยอห์น เลโอนาร์ดี พระสงฆ์

อุทิศ ดวงพระวิญญาณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช, วิญญาณครอบครัว “อาภรณ์รัตน์”, เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุล เปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, อากาทา ไพเราะ มณีสิน, ยอแซฟ โสภณ กาญทนานนท์, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร, เพื่อสุขภาพของ คุณดวงใจ อาวะจินดา

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอา บรรจง สถิตย์ถาวร, ฟรังซีสโก ชอบ-มารีอา ประสาร มณีน้อย, ฟรังซีสโก ปรีชา-มารีอา อำพัน กานตานนท์, เปาโล เสงี่ยม-เอลีซาเบธ จ่อน แววเกกี, มารีอามักดาเลนา เบ็ญจมาศ ตรีธารา, ฟรังซิสโก กระแสร์ ไกรประสิทธิ์, อันนา ขาว จิตต์ชอบค้า, เปโตร ประพล โรจนะเสน, ยอแซฟ ประพันธ์ โรจนะเสน, วิญญาณเด็กที่ถูกทำแท้ง, วิญญาณในไฟชำระ

อังคารที่ 10

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 27 เทศกาลธรรมดา

อุทิศ ดวงพระวิญญาณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช, ยอห์น บัปติสต์ ประมวล ชลหาญ, เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุล เปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, เทเรซา บุญเรือน-ยอแซฟ เพลิน รุ่งอรุณ, วินเซนต์ วัฒนา-อากาทา ยวง-อัลบีนุส วิมล เต่งตระกูล, อากาทา ไพเราะ มณีสิน, ยอแซฟ โสภณ กาญทนานนท์, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, ยอแซฟ กระสาน ไกรประสิทธิ์, ยวงบัปติสตา จำปา ตรีธารา, อังเดร นาวาโท ธวัชชัย พันธุมจินดา, มารีอา ธนิดา พันธุมจินดา, เปาโล โสภา-มารีอามักดาเลนา แช่ม ตรีกิจจา, เทเรซา ขวัญเมือง ศรีจันทรา, เปโตร ลาง-มารีอา เทือง เลิศไกร, อันนา จำลอง ตรีเพียร, ยอแซฟ ห้งจิ่ง แซ่เล้า, เปโตร ประพล โรจนะเสน, ยอแซฟ ประพันธ์ โรจนะเสน, วิญญาณในไฟชำระ

When Jesus had driven out a demon, some of the crowd said: “By the power

of Beelzebul, the prince of demons, he drives out demons.”

พุธที่ 11

06.00 น.

19.00 น.

น.ยอห์น ที่ 23 พระสันตะปาปา

สุขสำราญ เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร

อุทิศ ดวงพระวิญญาณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช, เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุล เปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, มารีอา ประนอม ศิวะศรี, อันนา เพียงเดือน กระทอง, เปโตร เหียบ-อันนา สุดา ชุณหกิจ, อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอา ผึ้ง บุนนาค, ฟรังซิสกา ลมูล พันธุมจินดา, โรซา ละม้าย ตรีธารา, ฟรังซีสโก ชาญ อานามนารถ, ยอแซฟ ฮ้อ แซ่เฮ้ง, ลูซีอา มาลา ขันธสิทธิ์, ดอมินิก ประเสริฐ เลิศไกร, มารีอา รัชนี-เปโตร ทวีศักดิ์ อรสุม, อากาทา ไพเราะ มณีสิน, ยอแซฟ โสภณ กาญทนานนท์, วิญญาณในไฟชำระ

งดมิสซา

พฤหัสฯที่ 12

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 27 เทศกาลธรรมดา

สุขสำราญ โรซา วราภรณ์ อั๋นวงษ์

อุทิศ ดวงพระวิญญาณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช, คาโรโล ไพรัช รัตนกรัณฑ์, เปาโล สุดใจ กายสุต, ฟรังซิสโก สุทธิ-มารีอา สมร ชลหาญ, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุล เปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, อากาทา ไพเราะ มณีสิน, ยอแซฟ โสภณ กาญทนานนท์, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร, มารีอา ประกอบกุล ทองอ่อน, น.ส.ชลิดา ทองอ่อน, โรซา วราภรณ์ อั๋นวงษ์, คุณดวงตา เลืองถิ และครอบครัว

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, เปโตร เรวัฒน์ ทัพสวัสดิ์, เปาโล ธีระศักดิ์ ตรีธารา, มาร์ธา กุหลาบ สังขรัตน์, ยวงบัปติสตา เขียน ศรีจันทรา, มารีอา เฟือง หอมวิลัย, มารีอา วาแรน บุญเสริมทรัพย์, มารีอา หลีเกียง แซ่ฉั่ว, เปโตร ประพล โรจนะเสน, ยอแซฟ ประพันธ์ โรจนะเสน, วิญญาณในไฟชำระ

ศุกร์ที่ 13

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 27 เทศกาลธรรมดา

อุทิศ ดวงพระวิญญาณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช, เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุล เปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, มารีอา สุวพีร์ (เยาวสังข์) เตชะเสน, ยวงบัปติสตา ชุน-มารีอา หวุน-มารีอา ทองสุข ธาดาประสิทธิ์, อากาทา ไพเราะ มณีสิน, ยอแซฟ โสภณ กาญทนานนท์, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ วันเกิด อันนา สุภาณี ธาราวร, เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร, วันเกิด ฟรังซิสโก ศุภรัตน์ จิตต์จำนง

อุทิศ ดวงพระวิญญาณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช, อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เปาโล พลตรี สง่า-อันนา วิเชียร วิลัยทอง, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ,อันนา มะลิ จึงประไพ, เทเรซา กนกอร เพชรเทศ, มาแซล บุญพบ-เทเรซา ดารา เดชารัตน์, อากาทา ไพเราะ มณีสิน, เปโตร ประพล โรจนะเสน, ยอแซฟ ประพันธ์ โรจนะเสน, วิญญาณในไฟชำระ

_______________________________________

เสาร์ที่ 14

06.00 น.

19.00 น.

น.กัลลิสตัส ที่ 1 พระสันตะปาปาและมรณสักขี

สุขสำราญ มารีอา ทัศนีย์ พีรมนตรี

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, ดอมินิโก อุไร-โรซา เสนอ ศรีบุญเลิศ, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุล เปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, อันนา กาญจนา ธีรวิฑูร, เปโตร ธีระ ธีรวิฑูร, อันตน ชัยยศ ธีรวิฑูร, ยอแซฟ ชัยยุทธิ์ ธีรวิฑูร, อากาทา ไพเราะ มณีสิน, ยอแซฟ โสภณ กาญทนานนท์, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มารีอา ยินดี ธาราวร, สำหรับทุกคนในบ้านเลขที่ 19 สามเสน, เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, มารีอามักดาเลนา ประสพศรี พันธุมจินดา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, ยอแซฟ หมอวาศ-มารีอา สุด ประดิษฐ์จุสิน, ยอแซฟ วิณิน-มารีอา ชลูด พันธุมจินดา, ยอแซฟ พิพัฒน์-เฮเลนา อุไรลักษณ์ อิศรภักดี, มีคาแอล ประสิทธิ์-เอลิซาเบท ประทุม สิทธิ, เปโตร พงษ์ศักดิ์ สิทธิ, วิญญาณญาติพี่น้องตระกูล “ชนวัฒน์”,เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เปโตร จำนงค์-นางมันทนา งามศิริจิตต์, ยวงบัปติสตา เมธี อาภรณ์รัตน์, อันนา สมประสงค์ มุตธิกุล, ยอแซฟ ฉุ่น แซ่ตั้น, อักแนส ริ้ว ยุ่นประยงค์, ยอแซฟ ประสิทธิ์-มารีอา สุนี เอกะสิงห์, มารีอา จำเนียร สุระสรางค์, ยอแซฟ สำราญ-อันนา ซิวไน้ สินสืบผล, นายเฉลิม โรจนวิภาต, มารีอา สุขใจ-นายสมศักดิ์ งามศิริจิตต์, โทมัส เงิน-อันนา เกษร วงค์รุ่ง, ยออากิม สมพัด วงค์รุ่ง, ยอแซฟ สมัย-เทเรซา อภิรมย์ ยินดีธรรม, มารีอา นฤมล วงศ์ศิริ, ฟรังซิสโก ใจ-มารีอา สวง-เทเรซา วิรัญญา สุขในมณี, เปโตร ประพล โรจนะเสน, ยอแซฟ ประพันธ์ โรจนะเสน, เทเรซา ประภา-เรือตรี ปรีชา-ฟรังซิสโก ภานพ เนตรายน, วิญญาณญาติพี่น้อง, วิญญาณในไฟชำระและวิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง

“Rather, blessed are those who hear

the word of God and observe it.”

อาทิตย์ที่ 15

06.30 น.

08.30 น.

10.00 น.

16.00 น.

อาทิตย์ที่ 28 เทศกาลธรรมดา

สุขสำราญ ครอบครัว เซซีลีอา ไพลิน กายสุต, ครอบครัว ณรงค์ ลักษมีวรานนท์, เทเรซา ทรายทอง ศักดิ์สมวาศ

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ พยุง-มารีอา อุทัย เอียงผาสุก, ลูซีอา อำภา-ด.ช.ไชยนันท์ รุจิพงศ์, เปโตร ประวิทย์-มารีอา วัชรี วิทวัสพงศ์, มัทธิว สง่า-อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ฟรังซีสโก เฉลิมพล-ยอแซฟ เฉลิมชัย-เปาโล เฉลิมชาติ แววเกกี, ร็อค เมือง-มารีอา กุหลาบ ดีสุดจิต, ยอแซฟ ไพศาล ดีสุดจิต, มารีอา โสภาวรรณ-มารีอา สินี จันสวัสดิ์, เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประหยัด พู่ระหงษ์, มารีอา ประพิน  ศรีบุญเลิศ, ฟรังซีสโก สุมิตร ศรจิตติ, ฟรังซีสโก สมพล ศุระศรางค์, เปโตร ราศรี-เทเรซา ฉอ้อน ทิวไผ่งาม, เปโตร ทวี ทิวไผ่งาม, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, ยอแซฟ มาชิ้ม แซ่ลิ้ม (ครบ 20 ปี), มารีอา ซกเฮี้ย แซ่ปึง (ครบ 13 ปี), อันนา กาญจนา ธีรวิฑูร, เปโตร ธีระ ธีรวิฑูร, อันตน ชัยยศ ธีรวิฑูร, ยอแซฟ ชัยยุทธิ์ ธีรวิฑูร, อากาทา ไพเราะ มณีสิน, ยอแซฟ โสภณ กาญทนานนท์, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ สัตบุรุษทุกครอบครัว

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, คาธารีนา อโณทัย สุวรรณประดิษฐ์ และครอบครัว, ยอแซฟ นิติวุฒิ สุวรรณประดิษฐ์ และครอบครัว, เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร, มารีอา วิภาดา-แมรี่แอนด์ มารีพร ลิ้มสุธาโภชน์, มารีอา ธันยพร ศศิสุวรรณ และครอบครัว, ยอแซฟ สุชารีย์ แสงหาญ และครอบครัว, มีคาแอล พรพล พัธนพันธุ์, เทเรซา สุขฤทัย ตรีมานคา และครอบครัว, ครอบครัว คุณมานพ เจนผาสุก, ประสิทธิ์-มารีอา นุชนาถ-กฤต กิจวิวัฒนการ, แม่เสาวนีย์ เลาหไทยมงคล, มารีอา ปัณฑา-มารีอา เปี่ยมขวัญ ปัณฑวังกูร, ครอบครัว ชัยวัฒนพันธ์, ครอบครัว จันทรวารีเลขา, ยอแซฟ สุพิน สุวรรณธาร, ยอแซฟ วิทยา เปลี่ยนบำรุง, มารีอา สิริธร พฤกษอรุณ และครอบครัว, เปโตร ธรรมศลิษฏ์ พันธุเมธากุล, นายอาทิตย์ พันพูรักษ์ และครอบครัว, หลุยส์ ปรีชาญาณ ประพิณวงศ์, น.ส.ชรัตน์ อรุณโรจน์, เทเรซา ทรายทอง ศักดิ์สมวาศ, ครอบครัว เลี้ยงเชวงวงศ์, ครอบครัว ปีเตอร์ สุนทร ปานฟัก, อลิซาเบท ประนอม ผิวเกลี้ยง, คุณวิวรรธนี สุขยศ, อังเยลา สมฤทัย สุขเสวต, ครอบครัว ยวง พงษ์ศักดิ์ ธาราฉัตร, เทเรซา มณี โรจนะเสน, ครอบครัว อาวะจินดา, สมาชิกคณะอัศวินศีลมหาสนิท (KBS.) วัดสามเสน, โมทนาคุณพระโต

อุทิศ เรย์มองด์ ธานี ลวสุต, ครอบครัว ชื่นพุฒิ, อันนา สำรวม ชื่นพุฒิ, มารีอา ปิยะสุทธิ์ ใจสวัสดิ์ (ชื่นพุฒิ), นายชมภู เศรษฐกาญจน์,เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, ยอแซฟ วิสิษฐ์-มาร์ธา สุดจิต มัจฉาชีพ, ฟรังซีสโก วิกรานต์ มีเฟื่องศาสตร์, โรซา จำเรียง เหมือนสร้อย, มารีอา แผ้ว เทียนจุ้ย, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, โจเซฟ สุวิชากร ชินะผา, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุล เปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, มาเรีย สุพรรณี จันทรสันติ, เปโตร ศรีมงคล-เทเรซา เฉลา เพ็ญไพจิตร, ยอแซฟ ธนพันธ์ เพ็ญไพจิตร, มารีอา กิมกี สุวรรณธาร, แบร์นาแด๊ต สมสมร ลวสุต, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, เทเรซา เทรัตน์ ประกอบกิจ, ดอมินิก ปรีชา ประกอบกิจ, ซิสเตอร์ เทเรซา อันนา พวงน้อย ตรีมรรคา, ฟรังซิสเซเวียร์ วิรัช-ยอแซฟ สมชัย อินทรสุขสันติ, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, ยากอบ โชติวิศิษฏ์ ประพิณวงศ์, ยอห์น บัปติสต์ ชีวิต ทาระพันธ์, เปาโล ไพศาล-มารีอา จรัสศรี ดีสุดจิต, ยวงบัปติสตา วันชัย สมบูรณ์นิตย์, เทเรซา ปราณี สุริยะโภคา, นางเตียง แซ่ล้อ, ยวงบัปติสตา วิสารท ธีระจักร, ยอแซฟ วันชัย เทียนวัง, นายจักรวาล กิตติสังวรา, กาโลโร สยาม-มารีอา ยู่ซื่อ สังขรัตน์, ดวงวิญญาณในสกุล “สังขรัตน์”, เปโตร มิ่ง-เปโตร ปัญญา-อันตน อดิศักดิ์-อันตน อนันต์ เวชเนียน, อันเดร สมจิตร-ยอแซฟ สุรศักดิ์ มีขันทอง, ผู้ล่วงลับทุกคนในสกุล “มีขันทอง”, โยเซฟ เล้ง แซ่แต้, อันนา หอม่วย แซ่จึง, เทเรซา วันนา แซ่อึ้ง, มารีอา ลัดดา เยาวสังข์, เปโตร เฉลิม เยาวสังข์, เปโตร ครรชิต เยาวสังข์, อันนา อุไร-บุญรอด-พ่อเขียว ไอยรา, เปโตร จำเนียร กิจสำเร็จ, ยอแซฟ สทร อำไพ, สกอลัสติกา สำอางค์ ดาวพิเศษ, นายเยื่อ โกลากุล, นางกิมเฮียง โกลากุล, นายสมภพ รักญาติ, ยอแซฟ อดิศักดิ์ ลิ้มสุธาโภชน์, อันนา เพ็ญศรี พนมอุปถัมภ์, พ่อธง เลาหไทยมงคล, บรรพบุรุษครอบครัว เลาหไทยมงคล และกิจวิวัฒนการ, สินธุ ล้อสีทอง, สมเกียรติ แซ่โง้ว, เปโตร พ.อ.ดาว-มารีอามักดาเลนา ศรีเมือง ธูปหอม,ยอแซฟ วีระศักดิ์ เลิศโสภา, เปาโล มณฑา-เอลิซาเบท สร้อย ยันต์เจริญ, มอนิกา สมใจ รอดเรืองศักดิ์, มารีอา ลำดวน-เปโตร ประชา สุวรรณธาร, ยอแซฟ มาโนช มโนลม้าย, อันนา เฉลียว เคนแก้ว, ยอแซฟ วิเชียร สิทธิสันต์, ยวงบัปติสตา สุมน-มารีอา สุวรรณา ชินะผา, มารีอา สมหมาย สอนเทพ, มารีอามักดาเลนา วาณี-ฟรังซิสโก วุฒิชัย ชลธี, กาทารีนา ส้มเช้า ปั้นศิริ, วิญญาณสมาชิกคณะอัศวินศีลมหาสนิท (KBS.) วัดสามเสน, อันนา มารศรี สิทธิโชค, เปโตร ประพล โรจนะเสน, ยอแซฟ ประพันธ์ โรจนะเสน, วิญญาณในไฟชำระ

อุทิศ เปาโล ศิริ-มารีอา วิจิตร พีรมนตรี, มารีอา ชูชื่น ธนสมบูรณ์, ยอห์น บัปติสต์ ชุติพนธ์ ธนสมบูรณ์, เทเรซา นัฏ ยอดประเสริฐ, เปาลีนุส วิโรจน์-ลูซีอา อำภา รุจิพงศ์, มารีอา วัชรี วิทวัสพงศ์, อันนา ซอย-ยอแซฟ มานิตย์ รอดเสียงล้ำ, ฟรังซีสโก ประดุม-มารีอา มาลี พันธุมจินดา, ยวงบอสโก จำลอง บัวศรี, ยอแซฟ ยับ ทิพย์วรรณ, นายจำรัส เลิศไกร, แบร์นาแด๊ต สมสมร ลวสุต, เรอเนย์ สมนึก เตมียเสน, วิญญาณในไฟชำระ

__________________________________________

9 October 2017

Saints of the day

Bl. John Henry Newman,

(† 1890)

___________________________________________

The month of October is dedicated to the  Holy Rosary .The Memorial of Our Lady of the Rosary is celebrated on October 7

ขอขอบคุณ ทุกท่านที่ติดตามครับ

_____________________________________________

PLEASE JOIN

DAILY MASS & SUNDAY MASS

READ

DAILY GOSPEL OF THE LORD JESUS

with

DAILY COMMENTARY OF THE DAY

and

SAINTS OF THE DAY

ALSO READ

From

SAINT FRANCIS XAVIER NEWSLETTER IN THAI

NEWSLETTER IN THAI

THANK YOU

***********************************************

“This is my commandment:

Love one another as I love you.”

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

THE LORD IS KIND AND MERCIFUL

THE LORD IS KIND AND MERCIFUL

THE LORD IS KIND AND MERCIFUL

 #############################################

 


1 October 2017. Saint Francis Xavier Newsletter. ปีที่ 51 ฉบับที่ 40 วันอาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม 2017

St. Francis Xavier Church Newsletter.

ปีที่ 51  ฉบับที่  40  วันอาทิตย์ที่   1  ตุลาคม  2017

____________________________________________

อาทิตย์ที่ 26 เทศกาลธรรมดา

ปีที่ 51 ฉบับที่ 40 วันอาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม 2017

Jesus said to the chief priests and the elders of the people, “Amen, I say to you,

tax collectors and prostitutes are entering the kingdom of God before you.”

___________________________________________

ยอม vs ไม่ยอม/เชื่อฟัง vs ไม่เชื่อฟัง/ว่างเปล่า vs มีทุกอย่าง

    บทอ่านที่ 2 จากจดหมายของนักบุญเปาโลอัครสาวกถึงชาวฟิลิปปีวันนี้คือ ฟิลิปปี บทที่ 2 ข้อ 1-11 เป็นบทอ่านที่ซ้ำกับจดหมายฉบับเดียวกัน เมื่อสัก 2 สัปดาห์ก่อน คือ วันฉลองเทิดทูนไม้กางเขน วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน และบทอ่านในวันนั้น คือ จดหมายของนักบุญเปาโลอัครสาวกถึงชาวฟิลิปปี บทที่ 2 เช่นเดียวกัน เพียงแต่ข้อความจะสั้นกว่าคือมีแค่ข้อ 6 ถึง 11

    บทอ่านทั้ง 2 ที่ตรงกันของวันนั้นและวันนี้ จะช่วยให้เราเข้าใจรหัสธรรม หรือพระธรรมล้ำลึก หรือความหมายของไม้กางเขนมากยิ่งขึ้น

    ในวันฉลองการเทิดทูนไม้กางเขน ข้อคิดของวันนั้นที่เกี่ยวกับไม้กางเขนก็คือ ไม้กางเขนไม่ใช่แค่ไม้ธรรมดาๆ 2 อันที่เอามาตอกขวางกันเพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำหรับฆ่าคน ไม้กางเขนไม่ใช่แค่อุปกรณ์ที่ใช้ประหารชีวิตคน แต่ไม้กางเขนที่ใช้ตอกตรึงพระเยซูเจ้าเป็นอุปกรณ์ที่มีความหมายทางจิตวิญญาณ และความหมายทางจิตวิญญาณของไม้กางเขน มองเห็นได้จากลักษณะภายนอกที่ไม้ท่อนหนึ่งตัดขวางไม้อีกท่อนหนึ่ง เป็นลักษณะของน้ำใจของคนคนหนึ่งถูกตัดด้วยน้ำใจของคนอีกคนหนึ่ง อันได้แก่น้ำใจของพระเยซูเจ้าถูกตัดด้วยน้ำพระทัยของพระบิดา เชิญพวกเราดูภาพของพระเยซูเจ้าในสวนเกทเสมนี ขณะที่พระองค์ทรงภาวนา “พระบิดาเจ้าข้า ถ้าเป็นไปได้ ขอให้ถ้วยนี้พ้นข้าพเจ้าไปเถิด ถ้าเป็นไปไม่ได้ ก็ขออย่าให้เป็นไปตามใจข้าพเจ้า แต่ให้เป็นไปตามพระประสงค์ของพระองค์เถิด” (มัทธิว 26:39) พระเยซูเจ้าทรงสวดซ้ำๆ กันเช่นนี้ถึง 3 ครั้ง แสดงถึงการที่พระองค์ต้องต่อสู้กับน้ำใจของตัวเอง ที่ไม่อยากรับไม้กางเขน แต่สุดท้ายพระองค์ก็ตัดใจยอมรับ อันนำพระองค์ไปสู่ไม้กางเขนบนภูเขากัลวารีโอในวันรุ่งขึ้น

    ส่วนในบทอ่านที่ 1 ของวันนี้ จากหนังสือประกาศกเอเสเคียล บทที่ 18 ข้อ 25 ถึง 28 พูดถึงคนดีที่เปลี่ยนใจไปทำความชั่ว และคนชั่วเปลี่ยนใจกลับไปทำความดี ในบทอ่านบทนี้ หัวใจของบทอ่านอยู่ตรงประโยคสุดท้ายคือ “เขาเลือกจะเลิกการละเมิดทั้งหมดที่เคยทำ…..” พูดสั้นๆ คือ คนชั่วเลือกที่จะเลิกทำความชั่วและตัดสินใจหันกลับมาทำความดี

    การตัดสินใจ ก็คือ การตัดใจ

    และได้เคยอธิบายไว้เช่นเดียวกันว่า การตัดใจคือวิถีแห่งไม้กางเขน

    ผู้ที่ยอมตัดใจ คือ ผู้ที่ยอมดำเนินชีวิตในวิถีแห่งไม้กางเขน

    ส่วนในบทพระวรสารวันนี้ซึ่งมาจากพระวรสารนักบุญมัทธิว บทที่ 21 ข้อ 28-32 เป็นเรื่องของลูก 2 คนที่พ่อใช้ไปทำงาน คนแรกบอกว่า ไม่ไป แต่ต่อมา เปลี่ยนใจยอมไป ส่วนคนที่ 2 ตอบรับกับพ่อว่า จะไป แต่ต่อมาก็ ไม่ยอมไป สรุปบทพระวรสารนี้คือ ความเชื่อฟัง และความไม่เชื่อฟัง

    ในบทอ่านที่ 2 เป็นบทอ่านจากจดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวฟิลิปปี บทที่ 2 ข้อ 1-11 บทอ่านบทนี้อธิบายถึงแก่นสาระ หรือ หัวใจ อันเป็นเนื้อหาของความนบนอบเชื่อฟัง นักบุญเปาโลได้อธิบายถึงความนบนอบเชื่อฟังของพระเยซูคริสตเจ้า ซึ่งแม้ทรงเป็นพระบุคคลที่ 2 ในพระตรีเอกภาพ เป็นองค์พระเจ้าที่มีพระสภาวะและพระธรรมชาติเท่ากับองค์พระบิดา และพระจิต แต่พระองค์ก็ยังทรงยอมนบนอบเชื่อฟังต่อพระประสงค์ของพระบิดา ยอมสละศักดิ์ศรีของความเป็นพระเจ้า ยอม มาเกิดเป็นมนุษย์ และเมื่อมาเป็นมนุษย์แล้ว พระองค์ก็เลือกสถานภาพต่ำสุด คือ ยอม เป็นทาส หรือ ผู้รับใช้ จากนั้นก็ทรงยอมสละทุกสิ่ง  แม้ชีวิตของพระองค์เอง ยอมตายบนไม้กางเขนเพื่อความรอดพ้นของมวลมนุษย์ และนักบุญเปาโลก็สอนคริสตชนชาวฟิลิปปี รวมทั้งพวกเราด้วยว่าพวกเรา “จงมีความรู้สึกนึกคิดเช่นเดียวกับที่พระเยซูคริสตเจ้าทรงมีเถิด” คือท่านเตือนเราให้มีชีวิตเช่นเดียวกับพระเยซูคริสตเจ้า คือ ชีวิตแห่งการยอม ชีวิตแห่งความนอบน้อมเชื่อฟัง หรือ ชีวิตแห่งไม้กางเขน และสรุปคร่าว ๆ ณ ตรงนี้ ไม้กางเขนของพระเยซูเจ้าเริ่มต้นตั้งแต่พระองค์ทรง ยอมมาเกิด จากนั้น ก็ยอมใช้ชีวิตแบบต่ำ ๆ และสุดท้าย ก็ยอมตายเยี่ยงโจร ดังนั้น พระเยซูเจ้าทรงดำเนินชีวิตไม้กางเขนตลอดอายุ 33 ปีของพระองค์

    เครื่องหมายของความเป็นคริสตชน ไม่ใช่คน ๆ นั้นทำสำคัญแห่งไม้กางเขน หรือ ทำเดชะพระนามพระบิดาฯ ให้ผู้อื่นเห็นว่าตนเป็นคริสตชน แต่เครื่องหมายแท้ ๆ ของความเป็นคริสตชนอยู่ที่การดำเนินชีวิตแห่งไม้กางเขน คือ การรู้จักดำเนินชีวิตแห่งความเชื่อฟัง รู้จักตัดสละตัวตนของตนเอง รู้จักตัดความอยาก ตัดสละการไขว่คว้าหาทั้งเงิน ทอง อำนาจ เกียรติยศ ชื่อเสียง รู้จักตัดสละความผูกพันอันนอกลู่นอกทางกับบุคคลต่าง ๆ รู้จักตัดสละน้ำใจของตนเอง ทำตัวเองให้ว่างเปล่า ประดุจองค์พระเยซูคริสตเจ้า คำของจดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวฟิลิปปีวันนี้ ในบทอ่านที่ 2 ข้อที่ 7 ข้อความภาษาไทยที่ว่า

“แต่ทรงสละพระองค์จนหมดสิ้น”

ในคำแปลภาษาอังกฤษคือ

“ But he emptied himself ”

    พระเยซูทรงทำตัวให้ว่างเปล่า อันเป็นตัวอย่างและแบบฉบับแก่พวกเราที่เป็นฆราวาสธรรมดา เป็นพระสงฆ์ และเป็นนักบวชทั้งชายและหญิง แต่คำถามก็คือ เราสามารถทำตัวของเราให้ว่างเปล่าแบบพระเยซูคริสตเจ้าได้หรือไม่? หรือเรายังคงดิ้นรนไขว่คว้า แสวงหาทุกอย่างมาเป็นของเรา

    การทำตัวให้ว่างเปล่า ก็คือ การรู้จักเชื่อฟังพระคริสตเจ้าในทุกสิ่งที่พระองค์สอน และรู้จักตัดทุกสิ่งทุกอย่างออกจากชีวิตของเรา แม้ว่าสิ่งเหล่านั้นจะเป็นความจำเป็นของชีวิตก็ตาม และถ้าเราทำได้อย่างนั้น เราคือ คริสตชนลูกศิษย์แท้ของพระเยซูเจ้า

    “ถ้าผู้ใดอยากตามเรา ก็จงเลิกคิดถึงตนเอง จงแบกไม้กางเขนของตน และติดตามเรา” (มธ 16:24)

    สรุปสุดท้าย ✝ คือเครื่องหมายแห่งการยอมตนและความนบนอบเชื่อฟังต่อองค์พระเยซูคริสตเจ้า

                             สวัสดี

                        คุณพ่อ สานิจ สถะวีระวงส์

______________________________

“Amen, I say to you, unless you turn and become like

children, you will not enter the kingdom of heaven.

__________________________________________

ประชาสัมพันธ์

    ส่งศีลศุกร์ต้นเดือน  พระสงฆ์จะไปเยี่ยมและส่งศีลผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ในวันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม ศกนี้

    การสวดสายประคำในหมู่บ้าน เดือนตุลาคม โอกาสเดือนแห่งแม่พระลูกประคำ

    ทุกสัปดาห์จะสวดตามบ้านในวันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์ โดยได้กำหนดสถานที่ไว้เรียบร้อยแล้ว นอกนั้นสวดที่วัด

    เดือน “คาทอลิกไทยพร้อมเพรียง ไม่สิ้นเสียงสายประคำ”

ตลอดเดือนตุลาคม ทางคณะกรรมการ อาสาสมัครรักสายประคำ เชิญชวนคาทอลิกทั่วไทยร่วม สวดสายประคำ เพื่อแสดงความรัก ความศรัทธาภักดีต่อแม่พระ

    โดยมีวัตถุประสงค์ 2 ประการ

 1.  เพื่อการกลับใจตามข้อเรียกร้องของการประจักษ์มาของแม่พระที่ฟาติมา

 2. เพื่อคริสตชนคาทอลิกไทย เจริญชีวิตเป็นศิษย์พระคริสต์อย่างแท้จริง ด้วยการทำให้ชีวิตของตนสัมผัสกับชีวิตของพระคริสตเจ้า โดยผ่านทางการปฏิบัติตามพระวาจาอย่างเคร่งครัดและจริงจัง (ตามข้อเรียกร้องของกฤษฎีกาฯ ข้อ 4)

    ขอเชิญพี่น้องร่วมงานเปิดการสวดสายประคำโลก เขต 2

    ณ วัดพระชนนีของพระเป็นเจ้า รังสิต

    ในวันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม 2017    เวลา 8.30 น. – 12.00 น.

______________________________

They would not welcome him because

the destination of his journey was Jerusalem

ประกาศแต่งงาน  (ครั้งที่ 2)

นายชาญวิทย์ หาญธำรงวิทย์

        บุตร           นายพิชิต หาญธำรงวิทย์ – นางสาว สุวรรณา แซ่แต้

        กับ                             มารีอา นวพร บวรวิภาต

        บุตรี             อันตน สุพิวัฒน์ – มารีอา สุวิรัตน์ บวรวิภาต

พิธีแต่งงานที่วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

วันอังคารที่ 10 ตุลาคม ค.ศ.2017  เวลา 15.30 น.

ขอคำภาวนาแด่คู่สมรสให้มีความสุขในชีวิต และท่านใดที่ทราบข้อขัดขวางกรุณาแจ้งให้พระสงฆ์ทราบ

______________________________________________

“I will follow you, Lord,

but first let me say farewell to my family at home.”

_____________________________________________

รายชื่อบ้านที่เป็นศูนย์รวมสวดในหมู่บ้าน เดือนตุลาคม 2560

    จันทร์ที่ 2 ตุลาคม        บ้านคุณสมจิตร (แม่แจ๋น สวนแป๊ะเจี่ย)

    พุธที่ 4 ตุลาคม            บ้านคุณมุ่งสูง วาสิกคุตต์

    ศุกร์ที่ 6 ตุลาคม            บ้านพักซิสเตอร์

    จันทร์ที่ 9 ตุลาคม        บ้าน…………………

    พุธที่ 11 ตุลาคม            บ้านคุณนันทพิมพ์ กิจนิจชีวะ  

    ศุกร์ที่ 13 ตุลาคม        บ้านคุณดรุณี ตัณฑนุช  

    จันทร์ที่ 16 ตุลาคม         บ้านคุณเกรียงศักดิ์ ชนวัฒน์  

    พุธที่ 18 ตุลาคม            บ้านคุณประไพ ภูมิพานิช  

    ศุกร์ที่ 20 ตุลาคม        ร.ร.อนุบาลธนสมบูรณ์

    อังคารที่ 24 ตุลาคม        บ้าน………………….

    พุธที่ 25 ตุลาคม            บ้าน………………….

    ศุกร์ที่ 27 ตุลาคม        บ้านคุณนุชนาฎ ธารีจิตต์ (คุณแดง ร้านเอเอ็ม)

    จันทร์ที่ 30 ตุลาคม        โรงเรียนเซนต์ฟรังฯ

หมายเหตุ   

 • วันที่ 9, 24 และ 25 ตุลาคม      ยังว่างอยู่  

                    ใครต้องการจะสวดให้แจ้งกับคุณกรวิภา

 •  วันอังคารที่ 31 ตุลาคม มิสซาปิดเดือนแม่พระที่วัด

                    เวลา 19.00 น. (มีถวายช่อดอกไม้)

 • บ้านที่เป็นศูนย์รวมสวด จัดพระแท่นดังนี้

        + ปูผ้าปูโต๊ะสีขาว หรือสีอ่อนตามที่บ้านท่านมี

        + ตั้งกางเขน เทียน ดอกไม้ แม่พระ

        + คณะนำสวดจะไปถึงบ้านท่านหลังวัดเลิก เวลาประมาณ 19.40 น.

______________________________

Jesus said to them, “The harvest is abundant but the laborers are few;

so ask the master of the harvest to send out laborers for his harvest.

สภาภิบาลวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

สวัสดีค่ะพี่น้องที่รัก  

    อาทิตย์นี้ รอง ผอ.เกรียงศักดิ์ ชนวัฒน์ มีข้อมูลสำคัญมากที่จะต้องแจ้งให้พี่น้องวัดสามเสนได้รับทราบดังต่อไปนี้ค่ะ

เรื่อง   หลักการที่จะปรับปรุง ต่อเติม หรือ สร้างบ้านใหม่

 1.  มาเขียนคำร้องที่สำนักงานวัด พร้อม

        1.1 สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้าน

        1.2 สำเนาสัญญาเช่าปีปัจจุบัน

        1.3 ในกรณีดังกล่าว ต้องมีแบบ แปลนมาแสดง ว่าจะทำอะไรบ้าง

 1. ถ้าเป็นการซ่อมแซม ต่อเติม ไม่ต้องวางเงินประกัน

       แต่ถ้าเป็นการปลูกใหม่ ต้องวางเงินประกัน

   • 20,000 บาท (สองหมื่นบาท) กรณี 1 – 2 ชั้น

   • 30,000 บาท (สามหมื่นบาท) ในกรณีปลูก 3 ชั้น

       แต่ความสูงรวมต้องไม่เกิน 12.00 ม. (วัดจากระดับถนน)

 1.  กรณีทำผิดแบบที่ขออนุญาตไว้ เช่น

        3.1 ความสูงเกิน 12.00 ม.

        3.2 ระยะห่างจากข้างบ้านต้องไม่น้อยกว่า 0.30 ม. (สามสิบเซนติเมตร)

        ทางวัดจะยึดเงินประกันที่ได้วางไว้ จนกว่าจะแก้ไขให้เรียบร้อย

 1.  หลังจากที่ทำการก่อสร้างเรียบร้อยให้แจ้งทางวัด จะมีเจ้าหน้าที่ไปตรวจ และถ้าไม่มีอะไรผิดระเบียบ ให้นำใบเสร็จไปรับเงินประกันคืน

    อย่าลืมว่าการอยู่รวมกันในสังคม ต้องเคารพระเบียบ เราก็จะอยู่กันอย่างมีความสุข มองหน้ากันติด ไม่ใช่ทำเสร็จแล้ว ทะเลาะกันกับบ้านข้างเคียง เราต้องอยู่ด้วยกันไปอีกนานครับ

___________________________________________

“Whoever listens to you listens to me. Whoever rejects you rejects

me. And whoever rejects me rejects the one who sent me.”

_______________________________________________

มิสซาประจำสัปดาห์

จันทร์ที่ 2

06.00 น.

19.00 น.

ระลึกถึงทูตสวรรค์ผู้อารักขา

อุทิศ วิญญาณครอบครัว “อาภรณ์รัตน์”, เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุล เปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, นางนิตยา-นายประชุม กาญจนวรกุล, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, อีเรเนโอ พิเธียร สกุลทอง

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอา บรรจง สถิตย์ถาวร, ฟรังซีสโก ชอบ-มารีอา ประสาร มณีน้อย, ฟรังซีสโก ปรีชา-มารีอา อำพัน กานตานนท์, เปาโล เสงี่ยม-เอลีซาเบธ จ่อน แววเกกี, มารีอามักดาเลนา เบ็ญจมาศ ตรีธารา, ฟรังซิสโก กระแสร์ ไกรประสิทธิ์, อันเดร ฟา-มาร์ธา แจง บุญครอง, มารีอา หมุยเง็ก แซ่โอ๊ว, มารีอา เฟื่อง แซ่เร, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, เทเรซา วิระศรี นพคุณทอง, วิญญาณในไฟชำระ

 

The seventy-two disciples returned rejoicing and said to Jesus,

“Lord, even the demons are subject to us because of your name.”

_________________________________________

อังคารที่ 3

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 26 เทศกาลธรรมดา

สุขสำราญ ครบรอบวันเกิด มารีอา วรรณิษา กรีกุล

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ ประมวล ชลหาญ, เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุล เปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, ด.ช.นดา ไรเฟ็นเบอร์ก, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, ครบรอบวันเกิด นางบุษบา ดามาพงศ์

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค,ยอแซฟ กระสาน ไกรประสิทธิ์, เปาโล บุญเชย โยธารักษ์, วินเซนต์ เซ่งคุง แซ่โง้ว, ยวงบัปติสตา จำปา ตรีธารา, มารีอา สินี จันสวัสดิ์,เปาโล สมสมาน วินิจฉัยกุล, นายจงกะ แซ่โง้ว, มารีอา รัชนี-เปโตร ทวีศักดิ์ อรสุม, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, อังเดร นาวาโท ธวัชชัย พันธุมจินดา, มารีอา มลิดา วงศ์รักศักดิ์, อเล็กซิส วรศักดิ์ สิริภักดีวงศ์, เทเรซา วิระศรี นพคุณทอง, วิญญาณในไฟชำระ

Guardian Angels – Memorial

2 October 2017

Memorial

The Holy Guardian Angels –

Memorial

___________________________________________

พุธที่ 4

06.00 น.

19.00 น.

ระลึกถึง น.ฟรังซิส แห่งอัสซีซี

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุล เปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, อันนา เพียงเดือน กระทอง, มารีอา ประนอม ศิวะศรี, เปโตร เหียบ-อันนา สุดา ชุณหกิจ, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, คุณดวงตา เลืองถิ และครอบครัว

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอา ผึ้ง บุนนาค, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, ฟรังซิสโก ชาญชัย คุปติธรรมกุล, อังเดร อำนวย คุปติธรรมกุล, ฟรังซิสกา ลมูล พันธุมจินดา, โรซา ละม้าย ตรีธารา, อันนา เจิม ยันตรพินิจ, ฟรังซีสโก ชาญ อานามนารถ, มารีอา วาแรน บุญเสริมทรัพย์, โรซา อยู่เฮียง แซ่อึ้ง, วิญญาณที่ถูกทอดทิ้ง, มารีอามักดาเลนา บุญยง โยธารักษ์, เทเรซา วิระศรี นพคุณทอง, วิญญาณในไฟชำระ

พฤหัสฯที่ 5

06.00 น.

19.00 น.

ระลึกถึง น.โฟสตินา โควัลสกา

สุขสำราญ มารีอา ศิริรัตน์ พีรมนตรี

อุทิศ ฟรังซิสโก สุทธิ-มารีอา สมร ชลหาญ, เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุล เปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, อิกญาซีโอ อโณทัย ลับบัวงาม, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, มารีอา ประกอบกุล ทองอ่อน, น.ส.ชลิดา ทองอ่อน, เทเรซา ทิพพาพันธ์ โพธิสิทธิพร

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค,มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, ราฟาแอล นิพนธ์ วรรณศิริ, ฟรังซิสโก อบเชย-มารีอา ฉลวย เกียรติอำไพ, ยออากิม ซ่อนกลิ่น ธวัชวงษ์, เปโตร ศักดิ์ชัย คุปติธรรมกุล, นิโคลาส ไฉ่เฮี้ยง แซ่โง้ว, เปาโล ธีระศักดิ์ ตรีธารา, มารีอา เฟือง หอมวิลัย, คุณยาย สุดสงวน วรรณสุนทร, ยอแซฟ เยือง ยังนึก, อันนา สมบูรณ์ ยังนึก, เปาโล สิบโท สุนิต กันโรคา, อันนา เลียบ เสนาะวิณิน (ครบรอบ 43 ปี), เทเรซา วิระศรี

นพคุณทอง, วิญญาณในไฟชำระ

ศุกร์ที่ 6

06.00 น.

19.00 น.

น.บรูโน พระสงฆ์

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุล เปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, ยวงบัปติสตา ชุน-มารีอา หวุน-มารีอา ทองสุข ธาดาประสิทธิ์, หลุยส์ กีรติ-ดอมินิก ซาวีโอ อัครเดช ดุรงค์พันธุ์, มาแชลลิโอ เสกสรร เอาตระกูล, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เปาโล พลตรี สง่า-อันนา วิเชียร วิลัยทอง, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, มารีอามักดาเลนา ถนอม สุระสรางค์, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, อันนา มะลิ  จึงประไพ, มาร์โก ประภัสสร ประกอบกิจ, ฟรังซิสกา กิมเกียว แซ่โง้ว, ยอแซฟ ฮกจิว แซ่ชือ, มารีอา เฉลียว มุ่งอิน, กาทารีนา สมจิต อำนวยสิทธิ์, เปาโล สิบโท สุนิต กันโรคา, เอลีซาเบธ นารี มีชูบท, เทเรซา วิระศรี นพคุณทอง, วิญญาณในไฟชำระ

เสาร์ที่ 7

06.00 น.

19.00 น.

ระลึกถึง แม่พระแห่งลูกประคำ

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, ดอมินิโก อุไร-โรซา เสนอ ศรีบุญเลิศ, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุล เปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, อักแนส ผ่องศรี เอาตระกูล, เทเรซา ประเสริฐ-ยอแซฟ เซ็งเอี๋ยว แซ่ตั้ง, อันนา กาญจนา ธีรวิฑูร, เปโตร ธีระ ธีรวิฑูร, อันตน ชัยยศ ธีรวิฑูร, ยอแซฟ ชัยยุทธิ์ ธีรวิฑูร, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มารีอา ยินดี ธาราวร, สำหรับทุกคนในบ้านเลขที่ 19 สามเสน, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, มารีอามักดาเลนา ประสพศรี พันธุมจินดา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, มีคาแอล ประสิทธิ์-เอลิซาเบท ประทุม สิทธิ, เปโตร พงษ์ศักดิ์ สิทธิ, วิญญาณญาติพี่น้องตระกูล “ชนวัฒน์”, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เปโตร จำนงค์-นางมันทนา งามศิริจิตต์, ยวงบัปติสตา เมธี อาภรณ์รัตน์, อันนา สมประสงค์ มุตธิกุล, ฟรังซิสโก ใจ สุขในมณี, มารีอา สวง สุขในมณี, เทเรซา วิรัญญา สุขในมณี, ยอแซฟ ฉุ่น แซ่ตั้น, อักแนส ริ้ว ยุ่นประยงค์, ยอแซฟ ประสิทธิ์-มารีอา สุนี เอกะสิงห์, อันนา ยี่สุ่น เอกะสิงห์, ยวงบัปติสตา สนั่น-อากาทา สุนีย์ มุตธิกุล, เทเรซา วิระศรี นพคุณทอง, เทเรซา ประภา-เรือตรี ปรีชา-ฟรังซิสโก ภานพ เนตรายน, วิญญาณญาติพี่น้อง, วิญญาณในไฟชำระและวิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง

Twenty-sixth Sunday in Ordinary Time

1 October 2017

Saint of the day

St. Therese of Lisieux,

Virgin & Doctor of the Church

(1873-1897) –

Memorial

อาทิตย์ที่ 8

06.30 น.

08.30 น.

10.00 น.

16.00 น.

อาทิตย์ที่ 27 เทศกาลธรรมดา

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ พยุง-มารีอา อุทัย เอียงผาสุก, ลูซีอา อำภา-ด.ช.ไชยนันท์ รุจิพงศ์, เปโตร ประวิทย์-มารีอา วัชรี วิทวัสพงศ์, มัทธิว สง่า-อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ฟรังซีสโก เฉลิมพล-ยอแซฟ เฉลิมชัย-เปาโล เฉลิมชาติ แววเกกี, ร็อค เมือง-มารีอา กุหลาบ ดีสุดจิต,โทมา ขุนพิลาศ-มารีอา สวน กายสุต, มารีอา โสภาวรรณ-มารีอา สินี จันสวัสดิ์, เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประหยัด พู่ระหงษ์, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, ฟรังซีสโก สุมิตร ศรจิตติ, ฟรังซีสโก สมพล ศุระศรางค์, เปโตร ราศรี-เทเรซา ฉอ้อน ทิวไผ่งาม, เปโตร ทวี ทิวไผ่งาม, เปโตร สราวุธ จงแจ่ม, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, เปโตร อนุช กัณหะเสน, นายหยงเคียง แซ่โง้ว, อันนา กาญจนา ธีรวิฑูร,เปโตร ธีระ ธีรวิฑูร, อันตน ชัยยศ ธีรวิฑูร, ยอแซฟ ชัยยุทธิ์ ธีรวิฑูร, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ สัตบุรุษทุกครอบครัว

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, คาธารีนา อโณทัย สุวรรณประดิษฐ์ และครอบครัว, ยอแซฟ นิติวุฒิ สุวรรณประดิษฐ์ และครอบครัว, เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร, มารีอา วิภาดา-แมรี่แอนด์ มารีพร ลิ้มสุธาโภชน์, มารีอา ธันยพร ศศิสุวรรณ และครอบครัว, ยอแซฟ สุชารีย์ แสงหาญ และครอบครัว, ประสิทธิ์-มารีอา นุชนาถ-กฤต กิจวิวัฒนการ, แม่เสาวนีย์ เลาหไทยมงคล, มารีอา ปัณฑา-มารีอา เปี่ยมขวัญ ปัณฑวังกูร, เทเรซา สุขฤทัย ตรีมานคา และครอบครัว, ครอบครัว ชัยวัฒนพันธ์, ยอแซฟ วิทยา เปลี่ยนบำรุง, หลุยส์ ปรีชาญาณ ประพิณวงศ์, ยอแซฟ สุพิน สุวรรณธาร, คุณระพีพรรณ ทิมขำ, ครอบครัว คุณมานพ เจนผาสุก, ครอบครัว จันทรวารีเลขา, บรูโน ยรรยง-มารีอา ประภา ธีรานุวรรตน์ และครอบครัว, อันนา สริตา พฤกษอรุณ และครอบครัว, มารีอา สุมาลี บุญสถิตถาวร, เปโตร ชัยพร จิตตอำไพ, นายอิทธิพล รอดเกษม และครอบครัว, มารีอา นรินทร์ทิพย์ พรหมเดชะ, ดารัณ วิพัทนะพร และครอบครัว, เปโตร ธรรมศลิษฏ์ พันธุเมธากุล, อันนา พรพิมล อภิชัยไพศาล และครอบครัว, ครอบครัว มีสุทธา และโควานิชเจริญ, ครอบครัว นายประวัติ งามละม้าย, น.ส.ชรัตน์ อรุณโรจน์, คุณอธิ โชติธนาชัยกุล, น.ส.สุวรรณา ดาวรัตนหงษ์, ครอบครัว แพททริก ปณิธิ ยิ้มเจริญ, คุณป้าละเอียด แถมจำเริญ, คุณแม่อารีย์ บรมวิทย์, ครอบครัว นายณัฏฐ์ หล่อวัฒนศิริกุล, ครอบครัว พิชัยรัฐ, มีคาแอล พรพล พัธนพันธุ์, โมทนาคุณพระโต

อุทิศ เรย์มองด์ ธานี ลวสุต, ครอบครัว ชื่นพุฒิ, อันนา สำรวม ชื่นพุฒิ, มารีอา ปิยะสุทธิ์ ใจสวัสดิ์ (ชื่นพุฒิ), นายชมภู เศรษฐกาญจน์,เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, ยอแซฟ วิสิษฐ์-มาร์ธา สุดจิต มัจฉาชีพ, ฟรังซีสโก วิกรานต์ มีเฟื่องศาสตร์, มารีอา แผ้ว เทียนจุ้ย, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, โจเซฟ สุวิชากร ชินะผา, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุล เปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, แบร์นาแด๊ต สมสมร ลวสุต, ยวง หล่อติ๊ด-มารีอา โซวม่วย, มารีอา ปุ้ยเจ้-มารีอา ป้อฮุ้น, เปโตร ศรีมงคล-เทเรซา เฉลา เพ็ญไพจิตร, ยอแซฟ ธนพันธ์ เพ็ญไพจิตร, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, เทเรซา เทรัตน์ ประกอบกิจ, ดอมินิก ปรีชา ประกอบกิจ, ซิสเตอร์ เทเรซา อันนา พวงน้อย ตรีมรรคา, ฟรังซิสเซเวียร์ วิรัช-ยอแซฟ สมชัย อินทรสุขสันติ, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, ยอแซฟ จินดา จินตนเสรี, มารีอามักดาเลนา ทัศนีย์ จินตนเสรี, เปโตร เปาโล นายแพทย์ เจริญทัศน์ จินตนเสรี, โทมัส ประสงค์ ลิมปิชัย, ยากอบ โชติวิศิษฏ์ ประพิณวงศ์, ยอห์น บัปติสต์ ชีวิต ทาระพันธ์, เปาโล ไพศาล-มารีอา จรัสศรี ดีสุดจิต, เปโตร พ.อ.ดาว-มารีอามักดาเลนา ศรีเมือง ธูปหอม, ยวงบัปติสตา วันชัย สมบูรณ์นิตย์, เทเรซา ปราณี สุริยะโภคา, มาเรีย สุพรรณี จันทรสันติ,ยอแซฟ อภิชาติ ชวประพันธ์, ยวงบัปติสตา วิสารท ธีระจักร, โทมา พยนต์-มารีอา โสน กายสุต, มารีอา ลัดดา เยาวสังข์, เปโตร เฉลิม เยาวสังข์, เปโตร ครรชิต เยาวสังข์, ยอแซฟ วันชัย เทียนวัง, มารีอา กิมกี สุวรรณธาร, ตระกูล สกุลทอง, ยอแซฟ ทองแดง พนมอุปถัมภ์, มารีอา แพงศรี พนมอุปถัมภ์, อันนา เพ็ญศรี พนมอุปถัมภ์, อันนา ศิริพร พนมอุปถัมภ์, มาติโน เรือง พนมอุปถัมภ์, นายบำรุง โสภาษิต, ยอแซฟ วิเชียร สิทธิสันต์, อันนา อุไร ไอยรา, เทเรซา สุวรรณี ขำขันทอง (ครบรอบ 3 ปี), นายจักรวาล กิตติสังวรา, มารีอา สมหมาย ฮีมินกูล, เปาโล วันชัย หล่อวัฒนศิริกุล, โรซารีอา นงนุช โรจนะวิภาต, ยอแซฟ สุรพล โมระเสริฐ, มารีอา ซ่อนกลิ่น ลับบัวงาม, ยอแซฟ สมุทร อำไพ, สกอลัสติกา สำอางค์ ดาวพิเศษ, นายเยื่อ โกลากุล, นางกิมเฮียง โกลากุล, นายสมภพ รักญาติ, พ่อธง เลาหไทยมงคล, บรรพบุรุษครอบครัว เลาหไทยมงคล และกิจวิวัฒนการ, สินธุ ล้อสีทอง, สมเกียรติ แซ่โง้ว, ยอแซฟ วีระศักดิ์ เลิศโสภา, สเตฟาโน ร.ต.อ.สมศักดิ์-มารีอา อภิรัตน์ เยาวสังข์, มาร์ธา สุนีย์ ส่องแสง, นายสังเวียน-นายทอง-นายสุรสิทธิ์-เปโตร เสมอ-นางงาม-ด.ญ.สมพิศ-นายสวัสดิ์ ขันมณี, อันตน เสถียร-ลูซีอา ลมัย ชมไพศาล, วิญญาณสกุลชมไพศาล และกรีกุล, เซซีลีอา รุ่งทิพย์ รุจิพงศ์, นายเซียะ แซ่เอ็ง, มารีอา อพันตรี มาศศิริกุล, ฟรังซิสกา ชูศรี-อันนา ทวี-มารีอา ราตรี, มารีอา ลำดวน-เปโตร ประชา สุวรรณธาร, ยอแซฟ อดิศักดิ์ ลิ้มสุธาโภชน์, ยอแซฟ มาโนช มโนลม้าย, อันนา เฉลียว เคนแก้ว, ยวงบัปติสตา สุมน-มารีอา สุวรรณา ชินะผา, มารีอา สุพัตรา พิมพาหุ, มารีอา สมหมาย สอนเทพ, มารีอามักดาเลนา วาณี-ฟรังซิสโก วุฒิชัย ชลธี, กาทารีนา ส้มเช้า ปั้นศิริ, มารีอามักดาเลนา จงกลณี-ดอมินิโก สุมล พิชัยรัฐ, อันนา มารศรี สิทธิโชค, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ครอบครัว มารีอา เอมอร วิลเล่

อุทิศ เปาโล ศิริ-มารีอา วิจิตร พีรมนตรี, มารีอา ชูชื่น ธนสมบูรณ์, ยอห์น บัปติสต์ ชุติพนธ์ ธนสมบูรณ์, เทเรซา นัฏ ยอดประเสริฐ,เปาลีนุส วิโรจน์-ลูซีอา อำภา รุจิพงศ์, มารีอา วัชรี วิทวัสพงศ์, เปโตร สนอง ยินดีมิตร, เปาโล นพวัลย์ ยินดีมิตร, มารีอา ยุพิน ยินดีมิตร, ราฟาแอล ชาญ ทองปลิว, อันนา ซอย-ยอแซฟ มานิตย์ รอดเสียงล้ำ, เปโตร อำนวย สังขรัตน์, อัลแซลโม สมพงษ์ ลวสุต, แบร์นาแด๊ต สมสมร ลวสุต, คาโรลูส สุวัฒน์ ธูปเทียน, มารีอามักดาเลนา เจริญ กรรณิการ์, เทเรซา วิระศรี นพคุณทอง, วิญญาณในไฟชำระ

ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม 

กรุณาเข้าไปติดตาม   https://francisxaviersamsen.wordpress.com/

__________________________________________

PLEASE JOIN

DAILY MASS & SUNDAY MASS

READ

DAILY GOSPEL OF THE LORD JESUS

with

DAILY COMMENTARY OF THE DAY

and

SAINTS OF THE DAY

ALSO READ

From

SAINT FRANCIS XAVIER NEWSLETTER IN THAI

NEWSLETTER IN THAI

THANK YOU

***********************************************

“This is my commandment:

Love one another as I love you.”

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

THE LORD IS KIND AND MERCIFUL

THE LORD IS KIND AND MERCIFUL

THE LORD IS KIND AND MERCIFUL

 #############################################

 


24 September 2017. Saint Francis Xavier Newsletter. ปีที่ 51 ฉบับที่ 39 วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2017

St. Francis Xavier Church Newsletter.

ปีที่ 51  ฉบับที่  39  วันอาทิตย์ที่   24  กันยายน  2017

________________________________________

อาทิตย์ที่ 25 เทศกาลธรรมดา

“The kingdom of heaven is like a landowner

who went out at dawn to hire laborers for his vineyard.

การทำงาน ทำให้คนมีคุณค่าและศักดิ์ศรี ซึ่งมักจะผูกติดกับค่าจ้างหรือ “เงิน” จึงมีคำพูดของผู้นำในยุคหนึ่ง (จอมพลถนอม กิตติขจร) ที่ว่า “งานคือเงิน เงินคืองาน บันดาลสุข” ปัญหาแรงงานจึงเป็นปัญหาที่อยู่คู่สังคมมาทุกยุคทุกสมัย การว่างงานเป็นแผลเรื้อรังของสังคม คนที่ตกงานไม่เพียงทำให้ชีวิตของตนและครอบครัวยากลำบาก แต่ยังกระทบต่อศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ทำให้รู้สึกว่าตนเองด้อยศักดิ์ศรี ถูกสบประมาท เป็นกาฝากของสังคม ไม่มีประโยชน์สำหรับผู้อื่น

คำอุปมาเรื่องคนงานในสวนองุ่น สะท้อนสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้นในสังคมยิวสมัยพระเยซูเจ้า คนที่ถูกว่าจ้างมาจะทำงานตลอดทั้งวันและรับค่าจ้างตอนสิ้นสุดวัน ดังพระดำรัสของพระเจ้าที่ว่า “เจ้าอย่าบีบคั้นเพื่อนบ้านหรือปล้นเขา อย่าให้ค่าจ้างของลูกจ้างค้างอยู่กับเจ้าจนถึงรุ่งเช้า” (ลนต 19:13) “ท่านจงจ่ายเงินค่าจ้างวันนั้นให้แก่เขา ก่อนดวงอาทิตย์ตก ด้วยเกรงว่าเขาจะกล่าวหาท่านต่อพระเจ้าและจะเป็นความบาปแก่ท่าน”(ฉธบ 24:15) ค่าจ้างแรงงานในแต่ละวันจึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับคนขัดสนเหล่านี้
    ในฤดูเก็บผลองุ่น (ปลายเดือนสิงหาคมถึงต้นเดือนกันยายน) เจ้าของสวนต้องการคนงานมาก เพราะต้องเร่งเก็บผลองุ่นให้เสร็จก่อนฤดูฝนจะมา (กลางเดือนกันยายน) ส่วนเวลาทำงานสำหรับชาวยิวเริ่มต้นตั้งแต่หกโมงเช้าถึงหกโมงเย็น นายจ้างอาจจ้างคนมาทำงานตอน หกโมงเช้า เก้าโมงเช้า เที่ยงวัน บ่ายสามโมงและห้าโมงเย็น จึงเป็นไปได้ที่เจ้าของจะออกไปว่าจ้างคนงานที่ตลาดตอนห้าโมงเย็น เงินหนึ่งเหรียญคือ ค่าจ้างต่อวันที่คนหนึ่งสามารถดำรงชีพอยู่ได้โดยไม่เดือดร้อน

จากประสบการณ์ของเราแต่ละคนทำให้เราทราบว่า ความอิจฉาริษยาสร้างปัญหาให้กับเราแต่ละคนและหมู่คณะเป็นอย่างมาก อย่างที่เราได้ยินในพระวรสาร คำอุปมาที่พระเยซูเจ้าเล่าได้ก่อให้เกิดความไม่พอใจแก่คนจำนวนหนึ่ง “ทำไมเจ้าของสวนจึงจ่ายค่าจ้างแก่คนงาน ที่ทำงานมาตลอดทั้งวัน (12 ชั่วโมง) กับคนที่ทำงานเพียงชั่วโมงเดียวในจำนวนที่เท่ากัน ดูไม่ยุติธรรมเอาเสียเลย เพราะคนที่ทำงานมากกว่า สมควรได้รับค่าจ้างมากกว่า” นี่เป็นวิธีคิดและการตัดสินแบบโลก
    คำอุปมานี้ได้เปิดเผยให้เราได้ทราบถึง พระทัยดีและความรักของพระเจ้าที่เปิดต่อทุกคนเท่าเสมอกัน พระเจ้าเป็นเหมือนบิดาที่ใจดี บิดาย่อมไม่รักบุตรคนโตมากกว่าคนเล็ก แม้ว่าคนโตจะอายุมากกว่าคนเล็กถึงสิบปี ความรักย่อมไม่สามารถคิดคำนวณออกมาเป็นจำนวนว่ามากน้อยเพียงใด สมาชิกของครอบครัวย่อมเป็นที่รักของบิดาเท่ากัน เพราะต่างเป็นบุตรชาย-หญิงของบิดาเหมือนกัน ดังนั้น ในครอบครัวของพระเจ้า ทุกคนจึงเป็นที่รักของพระเจ้าเท่าเทียมกัน

คนงานที่ไม่พอใจและอิจฉาริษยา เพราะความเห็นแก่ตัวของพวกเขา ที่ไม่เปิดใจต่อพระทัยดีของพระเจ้า ซึ่งสะท้อนชีวิตของพวกธรรมาจารย์และชาวฟาริสี ที่คิดว่าพวกเขาต้องเป็นพวกแรกในพระอาณาจักรและดีกว่าคนอื่น ทำให้พวกเขาแยกตัวออกไปจากคนอื่นและหมู่คณะ อีกทั้ง ยังตำหนิชาวยิวที่คิดว่าตนเองเป็นชนชาติที่ได้รับเลือกสรรจากพระเจ้าและควรได้รับสิทธิพิเศษ พวกเขาจึงรู้สึกไม่พอใจที่พระเจ้าให้สิทธิพิเศษแก่คนต่างชาติที่มาทีหลัง พระเจ้าทรงเรียกทุกคนให้มาทำงานในอาณาจักรของพระองค์ด้วยความรัก เพื่อให้ทุกคนได้พบความรอดนิรันดร เราจึงควรทำงานหรือทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย มิใช่เพื่องานหรือหวังสินจ้างรางวัล แต่เพื่อการรับใช้พระเจ้าและเพื่อนพี่น้องด้วยความยินดี คุณค่าแห่งการรับใช้ของเราวัดได้จากความรักและความใจกว้างที่เราแสดงออกต่อกัน 

ดังนั้น การงานหรือการกระทำของเราต้องเปิดเผยให้เห็นถึงความดีบริบูรณ์และความเมตตากรุณาของพระเจ้า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในการปฏิบัติต่อกันด้วยความรักและความใจกว้าง เป็นต้นคนที่ขัดสน เดือดร้อนและต้องการความช่วยเหลือในครอบครัว สังคมและหมู่คณะของเรา เพื่อเราจะสามารถกล่าวได้อย่างนักบุญเปาโลที่ว่า “ข้าพเจ้าคิดว่าการมีชีวิตอยู่ก็คือพระคริสตเจ้า และการตายก็เป็นกำไร” (ฟป 1:21)

                คุณพ่อ ดิษพล รุ่งโรจน์วรวัฒนา

 

__________________________________________

“No one who lights a lamp conceals it with a vessel or sets it under a bed ;

rather, he places it on a lampstand so that those who enter may see the light.”

 

ขอขอบคุณ

 1. เอลิซาเบธ พรทิพา หนึ่งน้ำใจ

            บูรณะวัด            20,000        บาท

 1. ครอบครัว แพททริก ปณิธิ ยิ้มเจริญ

            ซ่อมแซมหลังคาโบสถ์        1,000        บาท

___________________________________________

“My mother and my brothers are those

who hear the word of God and act on it.”

__________________________________________

Jesus said to them, “Take nothing for the journey, neither walking stick,

nor sack, nor food, nor money, and let no one take a second tunic.

ประชาสัมพันธ์

–  พิธีโปรดศีลล้างบาปเด็ก (เดือนตุลาคม)

  วันอาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม ศกนี้ เวลา 10.00 น.

  ผู้ปกครองแจ้งความประสงค์ได้ที่สำนักงานวัด

–  ส่งศีลศุกร์ต้นเดือน

  พระสงฆ์จะไปเยี่ยมและส่งศีลผู้สูงอายุ ผู้ป่วย

  ในวันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม ศกนี้

 เดือน “คาทอลิกไทยพร้อมเพรียง ไม่สิ้นเสียงสายประคำ”

    ตลอดเดือนตุลาคม ทางคณะกรรมการ อาสาสมัครรักสายประคำ เชิญชวนคาทอลิกทั่วไทยร่วม สวดสายประคำ เพื่อแสดงความรัก ความศรัทธาภักดีต่อแม่พระ

    โดยมีวัตถุประสงค์ 2 ประการ

 1.  เพื่อการกลับใจตามข้อเรียกร้องของการประจักษ์มาของแม่พระที่ฟาติมา

 2. เพื่อคริสตชนคาทอลิกไทย เจริญชีวิตเป็นศิษย์พระคริสต์อย่างแท้จริง ด้วยการทำให้ชีวิตของตนสัมผัสกับชีวิตของพระคริสตเจ้า โดยผ่านทางการปฏิบัติตามพระวาจาอย่างเคร่งครัดและจริงจัง (ตามข้อเรียกร้องของกฤษฎีกาฯ ข้อ 4)

    ค่ายกระแสเรียก คณะคามิลเลียน

    ขอเชิญเยาวชนชายเข้าร่วมค่ายกระแสเรียกกางเขนแดง 2017

    วันที่ 5 – 7 ตุลาคม 2017

    คุณสมบัติ

        – เยาวชนชายคาทอลิก

        – กำลังศึกษาระดับชั้น ป.4 – ม.6

        – มีความสนใจในกระแสเรียกและจิตตารมณ์ของคณะฯ

        – ผู้ที่ผ่าน “ค่ายกางเขนแดง” เท่านั้น สามารถมีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นสามเณรคามิลเลียน

    ค่าสมัครคนละ 500 บาท สำหรับ ค่าเดินทาง, เสื้อค่าย, ประกันอุบัติเหตุ, ทัศนศึกษา ฯลฯ

    สอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่ คุณพ่อวัชระ เส็งเจริญ โทร. 09-8975-6195, 08-2916-1888

    หมดเขตรับสมัคร 30 กันยายน 2560

    ค่ายกระแสเรียก สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน

    สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ ได้จัดค่ายกระแสเรียกขึ้นในวันที่ 12 – 15 ตุลาคม 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บรรดาเด็กและเยาวชนชายได้มีโอกาสเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับกระแสเรียกและการดำเนินชีวิตของสามเณรในสามเณราลัย

        โดยผู้ที่จะเข้าค่ายกระแสเรียกนี้ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

        – เด็กชายที่กำลังเรียนตั้งแต่ชั้น ป.5 ขึ้นไป

        – เป็นนักเรียนที่โตและรับผิดชอบดูแลตัวเองได้

    สนใจสมัครได้ที่คุณพ่อเจ้าอาวาส หรือคุณพ่อผู้ช่วย

____________________________________________

“John I beheaded.

Who then is this about whom I hear such things?”

_____________________________________________

“Amen, amen, I say to you, you will see the sky opened and the angels

of God ascending and descending on the Son of Man.”

ประกาศแต่งงาน

(ครั้งที่ 1)

นายชาญวิทย์ หาญธำรงวิทย์

        บุตร           นายพิชิต หาญธำรงวิทย์ – นางสาว สุวรรณา แซ่แต้

        กับ                             มารีอา นวพร บวรวิภาต

        บุตรี             อันตน สุพิวัฒน์ – มารีอา สุวิรัตน์ บวรวิภาต

พิธีแต่งงานที่วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

วันอังคารที่ 10 ตุลาคม ค.ศ.2017  เวลา 15.30 น.

ขอคำภาวนาแด่คู่สมรสให้มีความสุขในชีวิต และท่านใดที่ทราบข้อขัดขวางกรุณาแจ้งให้พระสงฆ์ทราบ

__________________________________________

“Pay attention to what I am telling you.

The Son of Man is to be handed over to men.”

สภาภิบาลวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

สวัสดีค่ะพี่น้องที่รัก  

    อาทิตย์นี้ขอนำเสนอ ประสบการณ์น่าทึ่งกับพระแม่มารีย์ พี่น้องจะได้รับทราบว่าแม่พระคงยังทำหน้าที่ของพระนางในฐานะ แม่ กับมนุษย์ทุกคนบนโลกนี้อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

    สตรีในชุดขาว

    คุณพ่อชามินาด ผู้ก่อตั้งคณะ Marianistes ผู้ซึ่งอุทิศตนเป็นพิเศษต่อพระนางมารีย์ ท่านเกิดเมื่อปี ค.ศ.1751 และสิ้นใจเมื่อปี ค.ศ.1850 ท่านและพี่ชายของท่านสองคนได้บวชเป็นพระสงฆ์ ท่านมีความศรัทธาเป็นพิเศษต่อพระมารดาราชินีสวรรค์ พระแม่ได้ประทานพระหรรษทานแก่ท่าน ซึ่งหลายครั้งเป็นอัศจรรย์ที่แท้จริง

    ในช่วงที่ยังอยู่บ้านเณร ท่านได้ไปเที่ยวกับเพื่อน ๆ ครั้งหนึ่งระหว่างเดินขึ้นเขา มีก้อนหินตกลงมาทับเท้าของท่านจนไม่สามารถเดินได้ ท่านได้อ้อนวอนขอพระนางมารีย์ด้วยความไว้วางใจ และสัญญากับพระแม่ว่า ถ้าพระแม่มารีย์รักษาท่านให้หาย ท่านจะไปขอบคุณพระแม่ที่สักการสถานที่เวสเลย์ และเมื่อเท้าของท่านหายดี ท่านก็ออกเดินทางทันที เป็นระยะทาง 80 กิโลเมตร

    เมื่อท่านบวชเป็นพระสงฆ์ เกิดสงครามกลางเมืองขึ้น ท่านเดินทางมาถึงเมืองบอร์โดว์ เพื่อช่วยครอบครัวคริสตชนที่หลบซ่อนตัวอยู่ ไม่สามารถปฏิบัติศาสนกิจใด ๆ ได้ เพราะถูกเบียดเบียน ท่านจำเป็นต้องหลบซ่อนตัวเพื่อหลบหนีตำรวจ ท่านซ่อนตัวอยู่ในถ้ำ ซึ่งสามารถถวายมิสซากับบรรดาสัตบุรุษได้ หลายครั้งท่านเกือบถูกตำรวจจับ แต่ก็หลบหนีได้เสมอ

    ครั้งหนึ่ง ตำรวจเข้าไปในบ้านหลังหนึ่ง ซึ่งแม่บ้านกำลังซักผ้า และคุณพ่อก็อยู่ที่นั่นด้วย แม่บ้านมีเพียงถังซักผ้าให้คุณพ่อหลบซ่อนตัว เธอมีไหวพริบดี และเริ่มต้นคุยกับตำรวจ เชื้อเชิญให้ตำรวจดื่มกับเธอ จากนั้นตำรวจก็จากไป

    อีกครั้งหนึ่งตำรวจเข้ามาทางสวน คุณพ่อกำลังยืนพูดคุยอยู่กับสัตบุรุษอยู่ ทำให้ไม่มีเวลาหลบซ่อนตัว ตำรวจค้นทุกหนทุกแห่ง และเดินผ่านหน้าคุณพ่อไปหลายครั้ง แต่ไม่เห็นท่าน ทุกคนถามกันว่า ทำไมพวกตำรวจถึงไม่เห็นคณพ่อ เด็ก 5 ขวบคนหนึ่งร้องขึ้นว่า “ง่ายนิดเดียว มีผู้ญิชุดขาวคนหนึ่งยืนบัง และซ่อนคุณพ่อไว้เช่นนี้แหละที่พระมารดาทรงปกป้องคุณพ่อไว้ เพื่อให้คุณพ่อได้ก่อตั้งคณะที่อุทิศตนแด่พระนางมารีย์ต่อไปได้สำเร็จ

พระแม่มารีย์ พระมารดาของคริสตชน

ช่วยวิงวอนเทอญ

___________________________________________

Saint Michael, Saint Gabriel, and Saint Raphael, archangels – Feast

29 September 2017

Saints of the day

St. Michael Archangel –

Feast

St. Gabriel Archangel –

Feast

มิสซาประจำสัปดาห์

จันทร์ที่ 25

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 25 เทศกาลธรรมดา

อุทิศ วิญญาณครอบครัว “อาภรณ์รัตน์”, เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุล เปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, อันนา หม่อมเพียร นันทวัน, มารีอา ลำไย มาลีวงศ์, นายบุญส่ง ภู่มะลิ, นายบุญส่ง ปัทมบงกฤช, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, อักแนส ทิพย์ธิดา สุรชวาลา และครอบครัว

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอา บรรจง สถิตย์ถาวร, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, ฟรังซีสโก ชอบ-มารีอา ประสาร มณีน้อย, ฟรังซีสโก ปรีชา-มารีอา อำพัน กานตานนท์, เปาโล เสงี่ยม-เอลีซาเบธ จ่อน แววเกกี, มารีอามักดาเลนา เบ็ญจมาศ ตรีธารา, ฟรังซิสโก กระแสร์ ไกรประสิทธิ์, ยอแซฟ ประพันธ์ อนงค์จรรยา, มารีอา วาแรน บุญเสริมทรัพย์, มารีอามักดาเลนา บุญยง โยธารักษ์, วิญญาณในไฟชำระ

อังคารที่ 26

06.00 น.

19.00 น.

น.คอสมา และ น.ดาเมียน มรณสักขี

สุขสำราญ ครบรอบวันเกิด นางบุษบา ดามาพงศ์

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ ประมวล ชลหาญ, เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุล เปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, ยอแซฟ มานิตย์ เกตุจำรูญ, ยวงบัปติสตา แสวง ศรจิตติ, มัทเทว จเร-ฟรังซิสโก ยิ้ม โชติพงศ์, อันนา สำเนียง เกตุทิศ, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, ครบรอบวันเกิด นางบุษบา ดามาพงศ์

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอา สมร ธวัชวงษ์, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, ยอแซฟ กระสาน ไกรประสิทธิ์, ฟรังซิสโก วิเชียร นนทจิตร, มารีอา วาณี เลาหบุตร,ยอแซฟ รัตน์ มาลาวาลย์, มารีอา ผึ้ง บุนนาค, ฟรังซิสโก ชาญ อานามนารถ, มารีอา มลิดา วงศ์รักศักดิ์, เปาโล บุญเชย โยธารักษ์, วิญญาณในไฟชำระ

 

St. Raphael Archangel –

Feast

พุธที่ 27

06.00 น.

19.00 น.

ระลึกถึง น.วินเซนเดอปอล พระสงฆ์

สุขสำราญ วันเกิด ศรสวรรค์ ลักษมีวรานนท์

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุล เปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, อันนา เพียงเดือน กระทอง, โทมัส มานะ เกตุจำรูญ, ยวงบัปติสตา เชี่ยชาญ อารีพล, เวโรนิกา เข้ม เกตุทิศ, อันนา เสงี่ยม ทรงสัตย์, เซซีลีอา ละมูล ศรจิตติ, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, คุณดวงตา เลืองถิ และครอบครัว, ยอแซฟ รัชดา เล่ห์มงคล

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เซซีลีอา รุ่งทิพย์ รุจิพงศ์, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, ซีริล นพดล กิจบำรุง, คุณพ่อจิง ผ่ามวัน, คุณแม่นำ ผ่ามถิ, ฟรังซิสเซเวียร์ ปราโมทย์ มาลาวาลย์,มารีอา เฟือง หอมวิลัย, มารีอา พิมพา นนทจิตร, ยอแซฟ ประสงค์ เล่ห์มงคล (ครบรอบปี), มารีอา วาลิส เล่ห์มงคล, อันนา ซอย-นายสวัสดิ์ รอดเสียงล้ำ, เปาโล พิจิตร-อันนา ลำไย รุ่งเรือง, เซซีลีอา ละมูล รุ่งเรือง, ยวงบัปติสตา สุรัตน์ รุ่งเรือง, ฟรังซิสโก กรัง-ลูซีอา หน้า รุ่งเรือง, มารีอา ผึ้ง บุนนาค, วิญญาณในไฟชำระ

พฤหัสฯที่ 28

06.00 น.

19.00 น.

น.แวนแชสเลาส์ มรณสักขี

น.ลอเรนซ์ รุยส์ และเพื่อนมรณสักขี

อุทิศ ฟรังซิสโก สุทธิ-มารีอา สมร ชลหาญ, เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุล เปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, เซซีลีอา ม.ร.ว.นันทานุสรณ์ สนเจริญ, มารีอา อนันศรี ธนาคม, เปโตร มนัส เกตุจำรูญ, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, มารีอา ประกอบกุล ทองอ่อน, น.ส.ชลิดา ทองอ่อน

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, โรเบิร์ต อัลเบิร์ต โจนส์, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, ราฟาแอล นิพนธ์ วรรณศิริ, ฟรังซิสโก อบเชย-มารีอา ฉลวย เกียรติอำไพ, ยออากิม ซ่อนกลิ่น ธวัชวงษ์, เทเรซา เรืองศรี-ยอแซฟ ไพรัช-เปาโล พงศ์ศักดิ์-ฟรังซิสโก ศุภชาติ สินสืบผล, มารีอา ซึ้ง ทองเหวียง, คุณยาย สุดสงวน วรรณสุนทร, มารีอา ประหยัด ทองเหวียง, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, วิญญาณในไฟชำระ

 

___________________________________

ศุกร์ที่ 29

06.00 น.

19.00 น.

ฉลองอัครทูตสวรรค์ มีคาเอล คาเบรียล และราฟาเอล

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุล เปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, ยวงบัปติสตา ชุน-มารีอา หวุน-มารีอา ทองสุข ธาดาประสิทธิ์, ยาโกเบ เกิด สนเจริญ, เอากุสติโน มนูญ เกตุจำรูญ, วิญญาณ “น้องน๊อต”, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เปาโล พลตรี สง่า-อันนา วิเชียร วิลัยทอง, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, โทมา พยนต์-มารีอา โสน กายสุต, มารีอามักดาเลนา ถนอม สุระสรางค์, อันนา มะลิ จึงประไพ, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, เปาโล เซ้ง ทองเหวียง, มาร์โก ประภัสสร ประกอบกิจ, ฟรังซิสกา กิมเกียว แซ่โง้ว, ยอแซฟ ฮกจิว แซ่ชือ, วิญญาณในไฟชำระ

เสาร์ที่ 30

06.00 น.

19.00 น.

ระลึกถึง น.เยโรม พระสงฆ์และนักปราชญ์แห่งพระศาสนจักร

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, ดอมินิโก อุไร-โรซา เสนอ ศรีบุญเลิศ, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุล เปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, มารีอา ผาณิต ภู่เย็น, เปาโล ร.ต.อ.ดวง ชมจินดา (ครบรอบ 49 ปี), มารีอา ละม่อม ชมจินดา, เปาโล ศิริ พีรมนตรี, อันนา กาญจนา ธีรวิฑูร, เปโตร ธีระ ธีรวิฑูร, อันตน ชัยยศ ธีรวิฑูร, ยอแซฟ ชัยยุทธิ์ ธีรวิฑูร, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มารีอา ยินดี ธาราวร, สำหรับทุกคนในบ้านเลขที่ 19 สามเสน, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, มารีอามักดาเลนา ประสพศรี พันธุมจินดา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, มีคาแอล ประสิทธิ์-เอลิซาเบท ประทุม สิทธิ, เปโตร พงษ์ศักดิ์ สิทธิ, วิญญาณญาติพี่น้องตระกูล “ชนวัฒน์”, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เปโตร จำนงค์-นางมันทนา งามศิริจิตต์, ยวงบัปติสตา เมธี อาภรณ์รัตน์, ยอแซฟ ประสิทธิ์-มารีอา สุนี เอกะสิงห์, อันนา สมประสงค์ มุตธิกุล, ยอแซฟ ฉุ่น แซ่ตั้น, อักแนส ริ้ว ยุ่นประยงค์, โรซา ไอซิม แซ่อึ้ง, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, อันนา ใบ้ ทองเหวียง, อันนา ยี่สุ่น เอกะสิงห์, ยวงบัปติสตา สนั่น-อากาทา สุนีย์ มุตธิกุล, เทเรซา ประภา-เรือตรี ปรีชา-ฟรังซิสโก ภานพ เนตรายน, วิญญาณญาติพี่น้อง, วิญญาณในไฟชำระและวิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง

27 September 2017

Saint of the day

St. Vincent de Paul,

Priest

(1576-1660) –

Memorial

อาทิตย์ที่ 1

06.30 น.

08.30 น.

10.00 น.

16.00 น.

อาทิตย์ที่ 26 เทศกาลธรรมดา

สุขสำราญ ภราดา ฟิลิป อำนวย ปิ่นรัตน์, ครอบครัว เซซีลีอา ไพลิน กายสุต

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ พยุง-มารีอา อุทัย เอียงผาสุก, ลูซีอา อำภา-ด.ช.ไชยนันท์ รุจิพงศ์, เปโตร ประวิทย์-มารีอา วัชรี วิทวัสพงศ์, มัทธิว สง่า-อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ฟรังซีสโก เฉลิมพล-ยอแซฟ เฉลิมชัย-เปาโล เฉลิมชาติ แววเกกี, ร็อค เมือง-มารีอา กุหลาบ ดีสุดจิต, ญาติพี่น้อง, ผู้ไม่มีใครคิดถึง, มารีอา โสภาวรรณ-มารีอา สินี จันสวัสดิ์, เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประหยัด พู่ระหงษ์, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, ฟรังซีสโก สุมิตร ศรจิตติ, ฟรังซีสโก สมพล ศุระศรางค์, เปโตร ราศรี-เทเรซา ฉอ้อน ทิวไผ่งาม, เปโตร ทวี ทิวไผ่งาม, ปีโอ ทวี รุ่งเรืองผล, เปโตร สราวุธ จงแจ่ม, ซิลเวสแตร์ ระลึก ดีเจริญ, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, เปโตร สนิท วาสิกคุตต์, มารีอา สมัย วาสิกคุตต์, ฟรังซีสโก โกสุมภ์ โกมุทผล, อันนา พรรณพยอม โกมุทผล, สเตฟาโน ฟรังซีสโก เสมา อำพันขาว, อันนา กาญจนา ธีรวิฑูร, เปโตร ธีระ ธีรวิฑูร, อันตน ชัยยศ ธีรวิฑูร, ยอแซฟ ชัยยุทธิ์ ธีรวิฑูร, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ สัตบุรุษทุกครอบครัว

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, คาธารีนา อโณทัย สุวรรณประดิษฐ์ และครอบครัว, ยอแซฟ นิติวุฒิ สุวรรณประดิษฐ์ และครอบครัว, เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร, มารีอา วิภาดา-แมรี่แอนด์ มารีพร ลิ้มสุธาโภชน์, มารีอา ธันยพร ศศิสุวรรณ และครอบครัว, ยอแซฟ สุชารีย์ แสงหาญ และครอบครัว, เทเรซา รัชนี ภูมรินทร์, มารีอา ปัณฑา-มารีอา เปี่ยมขวัญ-มารีอา นุชนาถ ปัณฑวังกูร, เทเรซา สุขฤทัย ตรีมานคา และครอบครัว, ครอบครัว ชัยวัฒนพันธ์, ยอแซฟ วิทยา เปลี่ยนบำรุง, หลุยส์ ปรีชาญาณ ประพิณวงศ์, นางฟูจิตต์-นายพีรพล ณ บางช้าง, นายพิทูร สุวรรณชัย, ครอบครัว มารีอากอแรตตี อรณิชา จิตต์เจริญ, นางสอาด และครอบครัว, ยอแซฟ สุพิน สุวรรณธาร, มารีอา จรัสศรี-เปโตร ศิริโชติ-ปีโอ ที่ 10 บุญจรัส-เบเนดิกต์ ศิริชัย-โทมัส กรกฎ สิงห์ษา, นายสังคม พนมอุปถัมภ์, นายอิทธิพล ลีสินสวัสดิ์ และครอบครัว, ครอบครัว ยอห์น วันชัย-วรรณา เลิศคัมภีร์ศีล และลูก ๆ, ครอบครัว เทเรซา เพ็ญศรี พรพิทักษ์สุข, ครอบครัว ส.กิจสวัสดิ์, น.ส.ถนอม วิพัทนะพร, คุณระพีพรรณ ทิมขำ, อันนา นิภา หอมประทุม, ครอบครัว คุณมานพ เจนผาสุก, บรูโน ยรรยง-มารีอา ประภา ธีรานุวรรตน์ และครอบครัว, ครอบครัว ฤกษ์ปิยะทรัพย์, ครอบครัว จันทรวารีเลขา, โมทนาคุณพระโต

อุทิศ เรย์มองด์ ธานี ลวสุต, ครอบครัว ชื่นพุฒิ, อันนา สำรวม ชื่นพุฒิ, มารีอา ปิยะสุทธิ์ ใจสวัสดิ์ (ชื่นพุฒิ), นายชมภู เศรษฐกาญจน์,เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, ยอแซฟ วิสิษฐ์-มาร์ธา สุดจิต มัจฉาชีพ, ฟรังซีสโก วิกรานต์ มีเฟื่องศาสตร์, มารีอา แผ้ว เทียนจุ้ย, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, โจเซฟ สุวิชากร ชินะผา, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุล เปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, เทเรซา ไพเราะ สุขมี, มาเรีย สุพรรณี จันทรสันติ, เปโตร ศรีมงคล-เทเรซา เฉลา เพ็ญไพจิตร, ยอแซฟ ธนพันธ์ เพ็ญไพจิตร, เปาโล วันชัย หล่อวัฒนศิริกุล, ยวง หล่อติ๊ด-มารีอา โซวม่วย, มารีอา ปุ้ยเจ้-มารีอา ป้อฮุ้น, แบร์นาแด๊ต สมสมร ลวสุต, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, เทเรซา เทรัตน์ ประกอบกิจ, ดอมินิก ปรีชา ประกอบกิจ, ซิสเตอร์ เทเรซา อันนา พวงน้อย ตรีมรรคา, โรซา สนั่น-พ่อตุ่น จิตต์เจริญ, มารีอา นงลักษณ์ อภิชัยไพศาล, ฟรังซิสเซเวียร์ วิรัช-ยอแซฟ สมชัย อินทรสุขสันติ, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, ยอแซฟ ประนิม ตรีมานคา, ยอแซฟ จินดา จินตนเสรี, มารีอามักดาเลนา ทัศนีย์ จินตนเสรี, เปโตร เปาโล นายแพทย์ เจริญทัศน์ จินตนเสรี, โทมัส ประสงค์ ลิมปิชัย, ยากอบ โชติวิศิษฏ์ ประพิณวงศ์, มารีอา อพันตรี มาศศิริกุล, ยอห์น บัปติสต์ ชีวิต ทาระพันธ์, เปาโล ไพศาล-มารีอา จรัสศรี ดีสุดจิต, คุณพ่อ เรอเน บริสซอง, เปโตร พ.อ.ดาว-มารีอามักดาเลนา ศรีเมือง ธูปหอม, ยวงบัปติสตา วันชัย สมบูรณ์นิตย์, ราฟาแอล นิพนธ์ วรรณศิริ, เทเรซา ปราณี สุริยะโภคา, เยโรนีโม เตี่ยจิว แซ่ฉั่ว, อันนา เกียวตี๋ แซ่ลิ้ม, ตระกูล สกุลทอง, มารีอา ก้อนทอง วงศ์ก้อนทอง, เปโตร เฉลิม โรจนเสน, อันนา มาลา สุวัจนานนท์, วิลเลี่ยม มานะ ศศิประภา, มารีอา สมหมาย สอนเทพ, เฮดูวียิส นพรัตน์ มาลาวาลย์, มารีอา อาจิน มาลาวาลย์, เซซีลีอา สมบุญ มาลาวาลย์, ยอแซฟ อภิชาติ ชวประพันธ์, ยวงบัปติสตา พ.อ.บุญช่วย สุภาพร, มารีอา ศิริกุล สุภาพร, ยวงบัปติสตา วิสารท ธีระจักร, นายสุพงษ์ สัจจา, มารีอา กิมกี สุวรรณธาร, ยอแซฟ พล.ต.ท.สุพจน์-นางอมรา-พล.ต.ต.ทวี ณ บางช้าง, ยอแซฟ ฮ้อ แซ่เฮ้ง, ยอแซฟ สมุทร อำไพ, สกอลัสติกา สำอางค์ ดาวพิเศษ,ยอแซฟ วีระศักดิ์ เลิศโสภา, ซีมอน สวง ตรีว่าอุดม, ฟรังซีสโก ประทีป งามพล, มารีอา ประทุม จำปาถิ่น, ฟรังซิสโกริยิส เปโตร สมบัติ มากสินธุ์, ฟรังซิสโก อิทธิพล ทิพย์ทอง, เซซีลีอา รุ่งทิพย์ รุจิพงศ์, นายเซียะ แซ่เอ็ง, มารีอา อังเยรา ผ่องศรี เมฆสุวรรณ, มารีอา สุพัตรา พิมพาหุ, ฟรังซิสโก พิสิษฐ์ กรรณิการ์, ยอแซฟ มาโนช มโนลม้าย, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ครอบครัว มารีอา เอมอร วิลเล่

อุทิศ เปาโล ศิริ-มารีอา วิจิตร พีรมนตรี, มารีอา ชูชื่น ธนสมบูรณ์, ยอห์น บัปติสต์ ชุติพนธ์ ธนสมบูรณ์, เทเรซา นัฏ ยอดประเสริฐ, เปาลีนุส วิโรจน์-ลูซีอา อำภา รุจิพงศ์, มารีอา วัชรี วิทวัสพงศ์, แบร์นาแด๊ต สมสมร ลวสุต, ครอบครัว ธวัชวงษ์, เปโตร สนอง ยินดีมิตร, เปาโล นพวัลย์ ยินดีมิตร, มารีอา ยุพิน ยินดีมิตร, ราฟาแอล ชาญ ทองปลิว, ซูซาน จินตนา อารยะวงศ์, อันนา ซอย-ยอแซฟ มานิตย์  รอดเสียงล้ำ, วิญญาณในไฟชำระ

______________________________________________

 

24 September 2017

Saint of the day

Our Lady of Mercy

______________________________________________

PLEASE JOIN

DAILY MASS & SUNDAY MASS

READ

DAILY GOSPEL OF THE LORD JESUS

with

DAILY COMMENTARY OF THE DAY

and

SAINTS OF THE DAY

ALSO READ

From

SAINT FRANCIS XAVIER NEWSLETTER IN THAI

NEWSLETTER IN THAI

THANK YOU

***********************************************

“This is my commandment:

Love one another as I love you.”

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 

THE LORD IS KIND AND MERCIFUL

THE LORD IS KIND AND MERCIFUL

THE LORD IS KIND AND MERCIFUL

 #############################################

 


17 September 2017. Saint Francis Xavier Newsletter. ปีที่ 51 ฉบับที่ 38 วันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน 2017

St. Francis Xavier Church Newsletter.

ปีที่ 51  ฉบับที่  38  วันอาทิตย์ที่   17  กันยายน  2017

อาทิตย์ที่ 24 เทศกาลธรรมดา

_________________________________________

Jesus answered,

“I say to you, not seven times but seventy-seven times.

อาทิตย์ที่ 24 เทศกาลธรรมดา

คำอุปมาที่พระเยซูเจ้าทรงเล่าในพระวรสารวันนี้ เตือนเราถึงหน้าที่และพันธกิจสำคัญของการเป็นคริสตชน ในการเดินตามรอยเท้าและก้าวย่างของพระเยซูเจ้า อาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่ที่ได้ให้แบบอย่างแก่เราเรื่องการให้อภัย  ขณะถูกตรึงบนกางเขนพระองค์ได้ร้องขอพระบิดาให้อภัยผู้ที่ประหารพระองค์ “พระบิดาเจ้าข้า โปรดอภัยความผิดแก่เขาเถิด เพราะเขาไม่รู้ว่ากำลังทำอะไร” (ลก 23:34) นี่คือ ความรักที่เปี่ยมล้นในหัวใจของพระองค์แม้ในช่วงเวลาที่เลวร้ายที่สุดของชีวิต (ถูกทรมานอย่างแสนสาหัสใกล้จะตาย)

เราต้องขอบคุณเปโตรที่ยกปัญหาถามพระเยซูเจ้าว่า “ถ้าพี่น้องทำผิดต่อข้าพเจ้า ข้าพเจ้าต้องยกโทษให้เขาสักกี่ครั้ง ถึงเจ็ดครั้งพอไหม?” เปโตรหวังจะได้รับคำชมจากพระเยซูเจ้า เพราะเลขเจ็ดถือเป็นเลขที่สมบูรณ์ในพระคัมภีร์ อีกทั้ง ตามคำสอนของอาจารย์ชาวยิว การยกโทษให้คนที่ทำผิดต่อเราสามครั้งถือว่ามากที่สุดแล้ว และเปโตรเสนอให้ทำมากกว่าสองเท่า แต่พระเยซูเจ้าตอบเปโตรว่า “ต้องยกโทษให้เจ็ดคูณเจ็ดสิบครั้ง” ซึ่งหมายถึง “จำนวนที่ไม่จำกัด” ต้องยกโทษตลอดไปหรือให้อภัยแบบไร้ขีดจำกัด

การให้อภัยเสมอ เป็นเรื่องที่ยากมากทั้งแนวคิดและวิธีปฏิบัติ เพราะความคุ้นเคยกับการแก้แค้นผูกพยาบาทแบบ “ตาต่อตา ฟันต่อฟัน” ที่อยู่ในจิตใต้สำนึกของมนุษย์ แต่พระเยซูเจ้าสอนว่าเพื่อจะมีความสุขในชีวิตต้อง “ยกโทษให้ผู้อื่นเสมอ” คำอุปมาที่พระองค์ทรงเล่าในพระวรสาร ชี้ให้เห็นถึงจำนวนเงินมหาศาลที่คนรับใช้เป็นหนี้กษัตริย์ไม่อาจใช้คืนได้หมดชั่วชีวิตของเขา  ซึ่งแตกต่างจากเงินเพียงเล็กน้อยที่เพื่อนเป็นหนี้เขาอยู่ สิ่งนี้ทำให้เราต้องตระหนักว่า ความผิดที่คนอื่นทำต่อเรา เทียบไม่ได้กับความผิดที่เราทำต่อพระเจ้า แต่พระเจ้าทรงพระทัยเมตตากรุณา ทรงอภัยความผิดของเราเสมอ เราจึงต้องให้อภัยคนอื่นด้วยเช่นเดียวกัน

ในทางจิตวิทยา การไม่ยอมให้อภัยนำมาซึ่งความทุกข์ทรมานในจิตใจ การให้อภัย ไม่เพียงส่งผลดีต่อสุขภาพจิตแต่ยังส่งผลดีต่อชีวิตจิตของเราด้วย ดังนี้ พระเยซูเจ้าจึงสอนให้เรารักผู้อื่นแม้เขาจะทำไม่ดีต่อเรา ให้อภัยเขาด้วยใจจริง ไม่ตอบแทนความชั่วด้วยความเกลียดชังหรือการแก้แค้น แต่ด้วยความรักและการให้อภัย หากเราไม่ทำเช่นนี้ไม่ใช่พระเจ้าที่ลงโทษเรา แต่เป็นเราที่ทำร้ายตัวเอง เราจะมีความรู้สึกทุกข์ใจไม่เป็นสุข ในทางกลับกัน การให้อภัยย่อมนำสันติสุขแท้มาสู่จิตใจของผู้ให้อภัยและผู้ได้รับการอภัยเสมอ

                คุณพ่อ ดิษพล รุ่งโรจน์วรวัฒนา

_________________________________________

The centurion sent friends to tell him, “Lord, do not trouble

yourself, for I am not worthy to have you enter under my roof.

_________________________________________

Jesus said, “Young man, I tell you, arise!”

The dead man sat up and began to speak, and Jesus gave him to his mother.

มิสซาอุทิศแด่

ภราดาสงฆ์ วินเซนต์ แมรี่

(ครบรอบการจากไป 31 ปี)

วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2560

เวลา 16.00 น.

และขอเชิญชวนบรรดาลูกศิษย์ของท่านมาร่วมมิสซาระลึกถึงท่าน

___________________________________

‘We played the flute for you, but you did not dance.

We sang a dirge, but you did not weep.’

____________________________________________

“Follow me.”

สภาภิบาลวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

สวัสดีค่ะพี่น้องที่รัก  

❀ สารวัดมีประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตคริสตชนค่ะ พี่น้องอย่าลืมนำกลับไปไว้ที่บ้าน

    พระดำรัสก่อนสิ้นพระชนม์ของพระเยซูเจ้า มีความสำคัญมาก ขณะที่พระองค์ถูกตรึงบนไม้กางเขน ท่ามกลางความเจ็บปวดและทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัส

พระเยซูเจ้าตรัสกับใครบ้าง

    เจ็ดประโยคสำคัญที่พระเยซูทรงตรัสขณะถูกตรึงบนไม้กางเขนนี้ ถือว่าเป็นสุดยอดแห่งพระวาจา

①  การยกโทษให้แก่ศัตรู

แม้ถูกใส่ร้ายป้ายสี ตบหน้า ถ่มน้ำลายรดพระพักตร์ ถูกเฆี่ยน ถูกทรมาน ถูกตรึงบนไม้กางเขน พระเยซูเจ้าตรัสว่า “พระบิดาเจ้าข้า โปรดอภัยความผิดแก่เขาเถิด เพราะเขาไม่รู้ว่ากำลังทำอะไร” (ลก.23:34)

②  พระสัญา

ขณะถูกตรึงบนไม้กางเขน โจรคนหนึ่งหมิ่นประมาท แต่อีกคนหนึ่งขอรับการยกโทษบาป พระเยซูเจ้าทรงสัญญาว่า วันนี้ ท่านจะอยู่กับเราในเมืองสวรรค์ (ลก.23:43) โจรคนแรกเป็นผู้ร้ายไม่สำนึกบาป และเยาะเย้ยคนอื่น แต่คนที่สองสำนึกผิดกลับใจใหม่

③  พระดำรัสต่อพระมารดา/สาวก

พระเยซูเจ้าตรัสแก่พระมารดาว่า “นี่คือบุตรของท่าน” (ยน.19:26-27) พระองค์ทรงมอบมนุษย์ไว้ในความดูแลของพระมารดา

④  ทูลต่อพระบิดา

      “พระเจ้าข้า พระเจ้าข้า เหตุไฉนจึงทอดทิ้งข้าพระองค์เสีย” (มธ.27:45-46)

⑤  ตรัสกับทหารโรมัน

พระเยซูเจ้าตรัสกับทหารโรมันว่า “เรากระหายน้ำ” (ยน.19:28) แสดงให้เห็นว่า พระองค์ทรงเป็นมนุษย์แท้จริง พระเยซูทรงมีความรู้สึกเดียวกันกับเราทุกอย่าง ดังนั้น พระเยซูจึงทรงเข้าใจปัญหาต่าง ๆ ของเรา

⑥  ตรัสกับพระองค์เอง

    “สำเร็จบริบูรณ์แล้ว” (ยน.19:30) คำตรัสนี้มีความหมายสองประการคือ

 1. การไถ่โทษบาปของมนุษย์สำเร็จแล้ว

 2. การเสด็จมาในฐานะพระแมสซียาห์ได้สำเร็จครบถ้วน

⑦  ตรัสมอบวิญญาณจิต

     “พระบิดาเจ้าข้า ข้าพเจ้ามอบจิตของข้าพเจ้าไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์” (ลก.23:46)

    เมื่อพระองค์ทรงมอบจิตไว้กับพระเจ้า เราทั้งหลายก็ควรต้องมอบจิตวิญญาณของเราไว้กับพระเจ้าด้วยเช่นกัน

____________________________________________

ประชาสัมพันธ์

 1.  พิธีโปรดศีลล้างบาปเด็ก (เดือนตุลาคม)

    วันอาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม ศกนี้ เวลา 10.00 น.

    ผู้ปกครองแจ้งความประสงค์ได้ที่สำนักงานวัด

 1.  ค่ายกระแสเรียก คณะคามิลเลียน

    ขอเชิญเยาวชนชายเข้าร่วมค่ายกระแสเรียกกางเขนแดง 2017

    วันที่ 5 – 7 ตุลาคม 2017

    คุณสมบัติ

        – เยาวชนชายคาทอลิก

        – กำลังศึกษาระดับชั้น ป.4 – ม.6

        – มีความสนใจในกระแสเรียกและจิตตารมณ์ของคณะฯ

        – ผู้ที่ผ่าน “ค่ายกางเขนแดง” เท่านั้น สามารถมีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นสามเณรคามิลเลียน

    ค่าสมัครคนละ 500 บาท สำหรับ ค่าเดินทาง, เสื้อค่าย, ประกันอุบัติเหตุ, ทัศนศึกษา ฯลฯ

    สอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่ คุณพ่อวัชระ เส็งเจริญ โทร. 09-8975-6195, 08-2916-1888

    หมดเขตรับสมัคร 30 กันยายน 2560

 1. ค่ายกระแสเรียก สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน

    สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ ได้จัดค่ายกระแสเรียกขึ้นในวันที่ 12 – 15 ตุลาคม 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บรรดาเด็กและเยาวชนชายได้มีโอกาสเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับกระแสเรียกและการดำเนินชีวิตของสามเณรในสามเณราลัย

        โดยผู้ที่จะเข้าค่ายกระแสเรียกนี้ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

        – เด็กชายที่กำลังเรียนตั้งแต่ชั้น ป.5 ขึ้นไป

        – เป็นนักเรียนที่โตและรับผิดชอบดูแลตัวเองได้

    สนใจสมัครได้ที่คุณพ่อเจ้าอาวาส หรือคุณพ่อผู้ช่วย

____________________________

 

Accompanying him were the Twelve and some women who had been

cured of evil spirits and infirmities, Mary, called Magdalene

____________________________________________

มิสซาประจำสัปดาห์

จันทร์ที่ 18

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 24 เทศกาลธรรมดา

สุขสำราญ มารีอา สุภาวดี เยาวสังข์ (ครบรอบวันเกิด)

อุทิศ วิญญาณครอบครัว “อาภรณ์รัตน์”, เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุล เปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, อันนา หม่อมเพียร นันทวัน, อันตน ปรีดา ศาตะมาน, สเตฟาโน ร.ต.อ.สมศักดิ์ เยาวสังข์, มารีอา อภิรัตน์ เยาวสังข์, มารีอา พรรณี เยาวสังข์, เปโตร เรืองเวทย์ แสงรัตนา, ทารกผู้วิมล, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ดอมินิโก ก่า เหงียนกวาง, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, มารีอา บรรจง สถิตย์ถาวร, ฟรังซีสโก ชอบ-มารีอา ประสาร มณีน้อย, ฟรังซีสโก ปรีชา-มารีอา อำพัน กานตานนท์, เปาโล เสงี่ยม-เอลีซาเบธ จ่อน แววเกกี, มารีอามักดาเลนา เบ็ญจมาศ ตรีธารา, ฟรังซิสโก กระแสร์ ไกรประสิทธิ์, วิญญาณในไฟชำระ

อังคารที่ 19

06.00 น.

19.00 น.

น.ยานูอารีโอ พระสังฆราชและมรณสักขี

สุขสำราญ ลูกหลาน “พันธุมจินดา”

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ ประมวล ชลหาญ, เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุล เปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, มารีอา ฉาย เกตุจำรูญ, ร็อค เมือง-มารีอา กุหลาบ ดีสุดจิต, อันนา สำเนียง เกตุทิศ, วินเซนต์ วัฒนา-อากาทา ยวง-อัลบีนุส วิมล เต่งตระกูล, เทเรซา ศรีลำยอง ศาตะมาน, เปาโล จิ้น-มารีอา ไง่ พันธุมจินดา, มัทธิอัส พัน-อันนา เงิน พันธุมจินดา, อากาทา ปราง เสนะวาทิน, เปโตร หลวงดนตรี-มารีอา ประเทือง เสนะวาทิน, ยอแซฟ หมอวาศ-มารีอา สุด ประดิษฐ์จุสิน, ยอแซฟ วิณิน-มารีอา ชลูด พันธุมจินดา, ฟรังซีสเซเวียร์ ประจวบ พันธุมจินดา, มารีอามักดาเลนา ประสพศรี พันธุมจินดา,เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, เบเนดิก ภาศศักดิ์ สุขประยูร, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เปาโล สมศักดิ์ รุจิพงศ์, อันนา บุญนาค จินดาวรรณ, ลูซีอา ชู่-ฟรังซิสโก สำราญ อาณาชัย, มารีอา สมร ธวัชวงษ์, มารีอา ปราณี-มารีอา แก้วครองขวัญ สุขอารี, ดอมินิโก ก่า เหงียนกวาง, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, อันนา เฉลียว เคนแก้ว (ครบรอบ 9 ปี), เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, ยอแซฟ กระสาน ไกรประสิทธิ์, วิญญาณในไฟชำระ

พุธที่ 20

06.00 น.

19.00 น.

ระลึกถึง น.อันดรูว์ กิม เตก็อน พระสงฆ์

เปาโล จง ฮาซัง และเพื่อนมรณสักขีชาวเกาหลี

สุขสำราญ อันนา ฐาปนา ทรัพย์ธนมั่น

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุล เปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, อันนา เพียงเดือน กระทอง, โทมา กิมไถ่ แซ่อึ้ง, ยวงบัปติสตา เชี่ยวชาญ อารีพล, เวโรนิกา เข้ม เกตุทิศ, มารีอา ทองคำ เชื้อชมบุญ, ยวงบัปติสตา ด.ต.ประเดิม ชมจินดา (ครบรอบ 34 ปี), อันนา สมหมาย ชมจินดา, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร, คุณดวงตา เลืองถิ และครอบครัว, อันนา ฐาปนา ทรัพย์ธนมั่น,วันเกิด ยอแซฟ เทอดพงศ์ กิจสวัสดิ์

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เซซีลีอา รุ่งทิพย์ รุจิพงศ์, มารีอา วันเพ็ญ อาสาไทย และญาติพี่น้อง, ยอแซฟ ไมตรี-มารีอา กุ๊ยเลี้ยน กิจบำรุง, มารีอา ประหลาด แย้มสะอาด, ฟรังซิสโก เกรื้อง-มารีอา ละม่อม กระแสศัพท์, อันนา เทวี แสงประกาย, ดอมินิโก ก่า เหงียนกวาง, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, วิญญาณในไฟชำระ

พฤหัสฯที่ 21

06.00 น.

19.00 น.

ฉลอง น.มัทธิว อัครสาวก และผู้นิพนธ์พระวรสาร

อุทิศ ฟรังซิสโก สุทธิ-มารีอา สมร ชลหาญ, เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุล เปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, เซซีลีอา ม.ร.ว.นันทานุสรณ์ สนเจริญ, นายช้าง ผู้เคยอาศัยอยู่ที่ท่าน้ำ, มอนิกา ทับทิม-ยอแซฟ สำอางค์ ปานฟัก, เปโตร ปอลทอง เชื้อชมบุญ, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร, วันคล้ายวันเกิด เทเรซา ภัฏฏินี ณ บางช้าง, เทเรซา ทิพพาพันธ์ โพธิสิทธิพร, มารีอา ประกอบกุล ทองอ่อน, น.ส.ชลิดา ทองอ่อน

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ครอบครัว เหรียญโมรา, โรเบิร์ต อัลเบิร์ต โจนส์, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, อันโตนีโอ เอ ดอนโน, มารีอา ลำดวน วรรณพงษ์, ราฟาแอล นิพนธ์ วรรณศิริ, ดอมินิก วินัย ไชยประเสริฐ, เปาโล โสภา-มารีอามักดาเลนา แช่ม ตรีกิจจา, มารีอา ปราง เอียงผาสุข, ยอแซฟ ผอง อรสุม, ฟรังซิสโก อบเชย-มารีอา ฉลวย เกียรติอำไพ,ยอแซฟ เยือง ยังนึก, อันนา สมบูรณ์ ยังนึก, เปาโล สิบโท สุนิต กันโรคา, วิญญาณในไฟชำระ

ศุกร์ที่ 22

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 24 เทศกาลธรรมดา

สุขสำราญ ครบรอบวันเกิด มารีอา กนิษฐา กรีกุล

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุล เปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, ยวงบัปติสตา ชุน-มารีอา หวุน-มารีอา ทองสุข ธาดาประสิทธิ์, ยาโกเบ เกิด สนเจริญ, เทเรซา ประภาศรี, อันนา อาเนสซี, เปาโล ทอง-นางศร สุวรรณาคิรี, ฟรังซิสโก สถาพร ธนสมบูรณ์, ฟรังซิสโก ทวีศักดิ์ ทรงสัตย์, ยอแซฟ บู๊ ธนสมบูรณ์, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เปาโล พลตรี สง่า-อันนา วิเชียร วิลัยทอง, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, มารีอา แป้น อรสุม,เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, โรซา ละม่อม-อันตน เกษม ยอแซฟ, เปาโล สิบโท สุนิต กันโรคา, มากาเร็ต อ่างแก้ว (ครบรอบเสียชีวิต), วิญญาณในไฟชำระ

 

 

A sower went out to sow his seed.

เสาร์ที่ 23

06.00 น.

19.00 น.

ระลึกถึง น.ปีโอ แห่งปีเอเตรลชีนา พระสงฆ์

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, ดอมินิโก อุไร-โรซา เสนอ ศรีบุญเลิศ, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุล เปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, มารีอา ผาณิต ภู่เย็น, เปาโล พงษ์เทพ ธนสมบูรณ์, มารีอา สมร ธนสมบูรณ์, อันนา กาญจนา ธีรวิฑูร, เปโตร ธีระ ธีรวิฑูร, อันตน ชัยยศ ธีรวิฑูร, ยอแซฟ ชัยยุทธิ์ ธีรวิฑูร, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มารีอา ยินดี ธาราวร, สำหรับทุกคนในบ้านเลขที่ 19 สามเสน, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, เทเรซา อนงค์ ศรีภิรมย์,วันเกิด มาร์ติน เดอ ตูร์ พัสภูพล สิริสุรธราภัทร์

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, มารีอามักดาเลนา ประสพศรี พันธุมจินดา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, มีคาแอล ประสิทธิ์-เอลิซาเบท ประทุม สิทธิ, เปโตร พงษ์ศักดิ์ สิทธิ, วิญญาณญาติพี่น้องตระกูล “ชนวัฒน์”, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เปโตร จำนงค์-นางมันทนา งามศิริจิตต์, ยวงบัปติสตา เมธี อาภรณ์รัตน์, ยอแซฟ ประสิทธิ์-มารีอา สุนี เอกะสิงห์, อันนา สมประสงค์ มุตธิกุล,ยอแซฟ หมอวาศ-มารีอา สุด ประดิษฐ์จุสิน, ยอแซฟ วิณิน-มารีอา ชลูด พันธุมจินดา, ยอแซฟ พิพัฒน์-เฮเลนา อุไรลักษณ์ อิศรภักดี, ยอแซฟ ฉุ่น แซ่ตั้น, อักแนส ริ้ว ยุ่นประยงค์, ฟรังซิสโก ราชัย รัศมิมาน, โรซา ไอซิม แซ่อึ้ง, ยอแซฟ สมชาย สุสังกรกาญจน์, เทเรซา สุพร สุสังกรกาญจน์,เปโตร วศิน สุสังกรกาญจน์, เทเรซา ประภา-เรือตรี ปรีชา-ฟรังซิสโก ภานพ เนตรายน, วิญญาณญาติพี่น้อง, วิญญาณในไฟชำระและวิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง

อาทิตย์ที่ 24

06.30 น.

08.30 น.

10.00 น.

16.00 น.

อาทิตย์ที่ 25 เทศกาลธรรมดา

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ พยุง-มารีอา อุทัย เอียงผาสุก, ลูซีอา อำภา-ด.ช.ไชยนันท์ รุจิพงศ์, เปโตร ประวิทย์-มารีอา วัชรี วิทวัสพงศ์, มัทธิว สง่า-อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ฟรังซีสโก เฉลิมพล-ยอแซฟ เฉลิมชัย-เปาโล เฉลิมชาติ แววเกกี, ร็อค เมือง-มารีอา กุหลาบ ดีสุดจิต, ญาติพี่น้อง, ผู้ไม่มีใครคิดถึง, มารีอามักดาเลนา เหยี่ยว-มารีอามักดาเลนา ลมูล รุ่งเรืองผล, มารีอา โสภาวรรณ-มารีอา สินี จันสวัสดิ์, เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประหยัด พู่ระหงษ์, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, ฟรังซีสโก สุมิตร ศรจิตติ, ฟรังซีสโก สมพล ศุระศรางค์, เปโตร ราศรี-เทเรซา ฉอ้อน ทิวไผ่งาม, เปโตร ทวี ทิวไผ่งาม, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, มารีอา พิมพา เจียจวบศิลป์, เปโตร สนิท วาสิกคุตต์, มารีอา สมัย วาสิกคุตต์, ฟรังซีสโก โกสุมภ์ โกมุทผล, อันนา พรรณพยอม โกมุทผล, สเตฟาโน ฟรังซีสโก เสมา อำพันขาว, อันนา กาญจนา ธีรวิฑูร, เปโตร ธีระ ธีรวิฑูร, อันตน ชัยยศ ธีรวิฑูร, ยอแซฟ ชัยยุทธิ์ ธีรวิฑูร, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ สัตบุรุษทุกครอบครัว

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, คาธารีนา อโณทัย สุวรรณประดิษฐ์ และครอบครัว, ยอแซฟ นิติวุฒิ สุวรรณประดิษฐ์ และครอบครัว, เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร, มารีอา วิภาดา-แมรี่แอนด์ มารีพร ลิ้มสุธาโภชน์, มารีอา ธันยพร ศศิสุวรรณ และครอบครัว, ยอแซฟ สุชารีย์ แสงหาญ และครอบครัว, เทเรซา รัชนี ภูมรินทร์, เทเรซา พัชมน เชี่ยวชาญชูสกุล, ครอบครัว ยอแซฟ สมศักดิ์ ธีรวิจารณญาณกุล, ประสิทธิ์-มารีอา นุชนาถ-กฤต กิจวิวัฒนการ, แม่เสาวนีย์ เลาหไทยมงคล, มารีอา ปัณฑา-มารีอา เปี่ยมขวัญ ปัณฑวังกูร, อักแนส นาตยา พงษ์สัตยาพิพัฒน์, เทเรซา สุขฤทัย ตรีมานคา และครอบครัว, ครอบครัว ชัยวัฒนพันธ์, ยอแซฟ วิทยา เปลี่ยนบำรุง, เทเรซา ปรานอม หมั้นทรัพย์, หลุยส์ ปรีชาญาณ ประพิณวงศ์, นางฟูจิตต์-นาย พีรพล ณ บางช้าง, นายพิทูร สุวรรณชัย, เทเรซา จิตตินี รุ่งจตุรงค์, คุณแม่ ราตรี และครอบครัว ธนาไพศาล, มารีอา จรัสศรี-เปโตร ศิริโชติ-ปีโอ ที่ 10 บุญจรัส-เบเนดิกต์ ศิริชัย-โทมัส กรกฎ สิงห์ษา, ครอบครัว รฐารัชต์นิธิคุณ-วสุธนัยฐิติกุล, ครอบครัว คุณละม่อม ชีรานนท์, มารีอา ภัทรา ปัญจทรัพย์, ลูซีอา วราพรรณ มีเฟื่องศาสตร์ และครอบครัว, ครอบครัว ลอเรนซ์ ประยงค์-เทเรซา อัมพร เลิศภัมภีร์ศีล และลูก ๆ, ยวงบัปติสตา ชัยทัศน์-เทเรซา สุพาณี, อันนา ดิ่ว วิพัทนะพร และลูกหลาน เหลน, น.ส.ธิดา เจริญสุขใจ และนาวาโท ณัฐพล ปราณิน, มาการิต้า สายทิพย์ สุรชวาลา และครอบครัว, ครอบครัว ยวนจิตต์-โกวิทวีรธรรม, มารีอา พัชนี แมนผดุง, ครอบครัว จันทรวารีเลขา, โมทนาคุณพระโต, โมทนาคุณแม่พระ

อุทิศ เรย์มองด์ ธานี ลวสุต, ครอบครัว ชื่นพุฒิ, อันนา สำรวม ชื่นพุฒิ, มารีอา ปิยะสุทธิ์ ใจสวัสดิ์ (ชื่นพุฒิ), นายชมภู เศรษฐกาญจน์, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, ยอแซฟ วิสิษฐ์-มาร์ธา สุดจิต มัจฉาชีพ, ฟรังซีสโก วิกรานต์ มีเฟื่องศาสตร์, มารีอา แผ้ว เทียนจุ้ย, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, โจเซฟ สุวิชากร ชินะผา, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุล เปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, เทเรซา ไพเราะ สุขมี, มาเรีย สุพรรณี จันทรสันติ, ยอแซฟ ประนิม ตรีมานคา, เปโตร ศรีมงคล-เทเรซา เฉลา เพ็ญไพจิตร, ยอแซฟ ธนพันธ์ เพ็ญไพจิตร, เปโตร จำรัส หัวใจ, เปาโล วันชัย หล่อวัฒนศิริกุล, ยวง หล่อติ๊ด-มารีอา โซวม่วย, มารีอา ปุ้ยเจ้-มารีอา ป้อฮุ้น, แบร์นาแด๊ต สมสมร ลวสุต, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, เทเรซา เทรัตน์ ประกอบกิจ, ดอมินิก ปรีชา ประกอบกิจ, ซิสเตอร์ เทเรซา อันนา พวงน้อย ตรีมรรคา, เปโตร ลึก พนมอุปถัมภ์, ฟรังซิสเซเวียร์ วิรัช-ยอแซฟ สมชัย อินทรสุขสันติ, แบร์นาแด๊ต ชฎาภรณ์ พงษ์สัตยาพิพัฒน์, มารีอามักดาเลนา วาณี-ฟรังซิสโก วุฒิชัย ชลธี, ยอแซฟ จินดา จินตนเสรี, มารีอามักดาเลนา ทัศนีย์ จินตนเสรี, เปโตร เปาโล นายแพทย์ เจริญทัศน์ จินตนเสรี, โทมัส ประสงค์ ลิมปิชัย, ยอแซฟ เกษม ชีรานนท์, ยากอบ โชติวิศิษฏ์ ประพิณวงศ์, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, เปโตร สมพร-ยอแซฟ สมรัก ถ้ำกลาง, มารีอา อพันตรี มาศศิริกุล, ยอห์น บัปติสต์ ชีวิต ทาระพันธ์, เปาโล ไพศาล-มารีอา จรัสศรี ดีสุดจิต, ยอแซฟ มาโนช มโนลม้าย, ยอแซฟ ปุ่น-เอลิซาเบท ลำพูน โรจนสุธี, เลโอ เรียว-โปลีน ฉวีวรรณ-แพททริค ปิติ-มารีอา แสงทอง-เลโอ สันติ-มีคาแอล ปิยะ-เฮนรี่ มนตรี โรจน์เสรี, โรซารีอา นงนุช โรจนวิภาต, ยอแซฟ สุรพล โมระเสริฐ, มัทธิว โนรี อาษาทัย, เปโตร พ.ต.ท.แถว สุขยศ, คุณพ่อ เรอเน บริสซอง, อันเดร สมจิตร-ยอแซฟ สุรศักดิ์ มีขันทอง, เปโตร พ.อ.ดาว-มารีอามักดาเลนา ศรีเมือง  ธูปหอม, อันนา แคล้ว อาทิตย์ฉาย, เปโตร อดุลย์ รัตนวลี, ยวงบัปติสตา วันชัย สมบูรณ์นิตย์, ลูก-หลานของตระกูล ชินะผา ที่ล่วงลับไปแล้ว, กาโรโล สยาม-มารีอา ยู่ซือ สังขรัตน์, วิญญาณพี่น้องตระกูล สังขรัตน์, มารีอา โสภี ฤกษ์โสภา, มารีอา กมลพรรณ เดชสุริโยธิน, เทเรซา ปราณี สุริยะโภคา,กาโรโล พิชัย สกุลทอง, นายจักรวาล กิตติสังวรา, ยวงบัปติสตา พ.อ.บุญช่วย สุภาพร, มารีอา ศิริกุล สุภาพร, ยวงบัปติสตา วิสารท ธีระจักร, ยอแซฟ พล.ต.ท.สุพจน์-นางอมรา-พล.ต.ต.ทวี ณ บางช้าง, ยอแซฟ สมุทร อำไพ, คุณพ่อ มาร์โก ทรงฤทธิ์ นาแว่น, เปโตร ศูนย์ บัวขันธ์, เซซีลีอา กองแก้ว บัวขันธ์, มารีอา เขียด นาแว่น, ยอแซฟ คำผาย บัวขันธ์, ยวง สำนวน บัวขันธ์, สกอลัสติกา สำอางค์ ดาวพิเศษ, ฟรังซิสเซเวียร์ ไว สร้อยงาม, เปโตร พ.ต.ท.แถว  สุขยศ, พ่อธง เลาหไทยมงคล, บรรพบุรุษครอบครัว กิจวิวัฒนการ และเลาหไทยมงคล, สินธุ ล้อสีทอง, สมเกียรติ แซ่โง้ว, ยอแซฟ วีระศักดิ์ เลิศโสภา,อันตน เสถียร-ลูซีอา ลมัย ชมไพศาล, วิญญาณสกุล ชมไพศาล และกรีกุล, มารีอามักดาเลนา จงกลณี-ดอมินิโก สุมล พิชัยรัฐ, เปโตร เมี่ยงเทา-อันนา ซิ้วคิ้ม-เปาโล เง็กเพียว-มารีอา ลิ่มเท้มี้, มารีอามักดาเลนา สำรอง-อันนา แพรวพรรณ-เปโตร สราวุธ สุขุม, ฟรังซีสโก ประทีป งามพล, เซซีลีอา รุ่งทิพย์ รุจิพงศ์, อันนา ประกอบ สกุลทอง, ตระกูล สกุลทอง, ยอแซฟ พล.ต.ต.สุพจน์-นางอมรา-พล.ต.ต.ทวี ณ บางช้าง, ฟรังซีสโก พิสิษฐ์ กรรณิการ์, เปโตร รอด-เซซีลีอา ห้าง ชินะผา, โทมัส เจริญ-อันนา มิ่งขวัญ วิพัทนะพร, นายเซียะ แซ่เอ็ง, มารีอา อังเยรา ผ่องศรี เมฆสุวรรณ, วิญญาณในไฟชำระ

อุทิศ เปาโล ศิริ-มารีอา วิจิตร พีรมนตรี, มารีอา ชูชื่น ธนสมบูรณ์, ยอห์น บัปติสต์ ชุติพนธ์ ธนสมบูรณ์, เทเรซา นัฏ ยอดประเสริฐ, เปาลีนุส วิโรจน์-ลูซีอา อำภา รุจิพงศ์, มารีอา วัชรี วิทวัสพงศ์, เปโตร อำนวย-เทเรซา บุญยัง สังขรัตน์, มารีอา ก้อนทอง วงศ์ก้อนทอง, แบร์นาแด๊ต สมสมร ลวสุต, อันนา ซอย รอดเสียงล้ำ, มารีอา วาณี รอดเสียงล้ำ, ยอแซฟ มานิตย์ รอดเสียงล้ำ, เปโตร จำเนียร อัครสมบูรณ์, ยวงบัปติสตา วิเศษ วัฒนโยธิน, วิญญาณในไฟชำระ

 

ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม

 

_______________________________________

23 September 2017

Saints of the day

St. Pio da Pietrelcina,

Capuchin Priest

(1887-1968) –

Memorial

_______________________________________________

Saint Matthew, apostle and evangelist – Feast

21 September 2017

Saint of the day

St. Mattew,

apostle and evangelist –

Feast

_____________________________________________

PLEASE JOIN

DAILY MASS & SUNDAY MASS

READ

DAILY GOSPEL OF THE LORD JESUS

with

DAILY COMMENTARY OF THE DAY

and

SAINTS OF THE DAY

ALSO READ

From

SAINT FRANCIS XAVIER NEWSLETTER IN THAI

NEWSLETTER IN THAI

THANK YOU

***********************************************

“This is my commandment:

Love one another as I love you.”

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

THE LORD IS KIND AND MERCIFUL

THE LORD IS KIND AND MERCIFUL

THE LORD IS KIND AND MERCIFUL

 ##############################

 


10 September 2017. Saint Francis Xavier Newsletter. ปีที่ 51 ฉบับที่ 37 วันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2017

St. Francis Xavier Church Newsletter.

ปีที่ 51  ฉบับที่  37  วันอาทิตย์ที่   10  กันยายน  2017

อาทิตย์ที่ 23 เทศกาลธรรมดา

_________________________________

“For where two or three are gathered together in my name, there am I in the midst of them.”

 

อาทิตย์ที่ 23 เทศกาลธรรมดา

ถ้าแม่คนหนึ่งพบว่าลูกสาววัย 5 ขวบของตนขโมยขนมจากร้านค้า หากเราเป็นแม่คนนั้น เราจะทำอย่างไร กรณีที่สอง ถ้าลูกชายวัยรุ่นคนหนึ่งพูดกับพ่อว่า “ผมไม่เรียนต่อละนะและไม่ไปทำงานที่ไหน ผมจะค้ายาบ้า ได้เงินดีด้วย” หากเราเป็นพ่อคนนั้น เราจะบอกลูกของเราอย่างไร อีกกรณีหนึ่ง ลูกชายวัย 12 ขวบคุยโทรศัพท์กับเพื่อนว่า “ส่งอีเมลการบ้านที่แกทำเสร็จแล้วมาให้ที จะได้ไม่ต้องเสียเวลาทำ” หากเราเป็นผู้ปกครองได้ยินลูกพูดเช่นนี้ จะทำอย่างไร

ช่วงนี้ข่าวการจลาจลในเรือนจำมีความถี่มากขึ้นซึ่งมีสาเหตุมาจากหลายประการ ส่วนหนึ่งมาจากประสิทธิภาพของการแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขังให้เป็นคนดีกลับสู่สังคมอีกครั้งลดน้อยลง จนเป็นเหตุให้ผู้ต้องขังที่พ้นโทษไปแล้วกระทำผิดซ้ำอีก และถูกจับกลับเข้าคุกอีกครั้ง จนกลายเป็นปัญหาคนล้นคุก ไม่มีที่เพียงพอสำหรับคุมขังคนที่กระทำความผิด ต้องร้องขอให้สร้างคุกเพิ่ม

หากบิดามารดาให้ความสนใจตักเตือนบุตรหลานของตนตั้งแต่วัยเยาว์ หากสามีภรรยาและเพื่อนมีความซื่อสัตย์ในความรักและมิตรภาพ กล้าตักเตือนซึ่งกันและกันฉันพี่น้อง บางทีรัฐบาลไม่ต้องเสียงบประมาณสร้างทัณฑสถานเพิ่ม ปัจจุบัน มีเด็กจำนวนมากซึ่งถูกตามใจจนเคยตัวหรือปล่อยปละละเลย ถูกโอ๋เอาอกเอาใจจนเกิดเหตุ ชีวิตของพวกเขากำลังเดินเข้าสู่ประตูคุก เนื่องจากไม่มีใครคอยว่ากล่าวตักเตือน ทำให้ดวงตามืดบอดต่อความผิดของตนเองจนสายเกินแก้

พระวรสารวันนี้พูดถึงหน้าที่ที่คริสตชนพึงปฏิบัติต่อกันและกัน คริสตชนไม่เพียงมีหน้าที่ต้องทำสิ่งถูกต้อง แต่ยังต้องช่วยคนอื่นให้ทำในสิ่งที่ถูกต้องด้วย เราจะต้องเป็นเกลือและแสงสว่างส่องโลก ที่ฉายแสงให้คนอื่นได้เห็นถึงความรักของพระเจ้า (ดู มธ 5:13-16) พระเยซูเจ้าได้กำหนดหลักพื้นฐานที่เราพึงมีต่อเพื่อนพี่น้อง “เรารักท่านทั้งหลายอย่างไร ท่านก็จงรักกันอย่างนั้นเถิด” (ยน 13:34) ความรักจึงเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการปฏิบัติต่อกัน

หนังสือเลวีนิติ ได้วางระเบียบให้ชาวฮีบรูได้ตักเตือนซึ่งกันและกันระหว่างกำลังเร่ร่อนในถิ่นทุรกันดาร โดยได้ให้แนวทางเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า “อย่าเกลียดชังพี่น้องของเจ้าอยู่ในใจ แต่เจ้าจงตักเตือนเพื่อนบ้านของเจ้า เพื่อเจ้าจะไม่ต้องรับโทษเพราะเขา” (ลนต 19:18) พระเยซูเจ้าทรงรับเอาคำสอนนี้มาปรับปรุงให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น “ถ้าพี่น้องของท่านทำผิด จงไปตักเตือนเขาตามลำพัง ถ้าเขาเชื่อฟัง ท่านจะได้พี่น้องกลับคืนมา” (มธ 18:15)

นี่คือ หน้าที่แห่งความรักที่เราพึงปฏิบัติต่อพี่น้องของเรา อย่าสะดุดใจเมื่อพี่น้องประพฤติผิด เพราะพระศาสนจักรหรือกลุ่มคริสตชน มิใช่หมู่คณะของนักบุญที่มีความสมบูรณ์พร้อม  แต่เป็นหมู่คณะของคนบาปอ่อนแอและบกพร่อง ที่กำลังมุ่งไปสู่ความศักดิ์สิทธิ์ เราต้องก้าวเดินไปด้วยกันด้วยความรักและห่วงใยกัน ไม่ทิ้งคนหนึ่งไว้ข้างหลัง แต่พยายามทุกวิถีทางเพื่อช่วยให้คนที่กระทำผิดได้สำนึกตัว กลับใจและเดินในหนทางที่ถูกต้อง ทั้งนี้ก็เพราะว่า “พระบิดาของท่านผู้สถิตในสวรรค์… ไม่ทรงปรารถนาให้คนธรรมดาๆ เหล่านี้แม้เพียงผู้เดียวต้องพินาศไป” (มธ 18:14)

พี่น้องที่รัก แม้การตักเตือนซึ่งกันและกันจะเป็นเรื่องลำบากใจ แต่ในฐานะที่เราอยู่ในสังคม เป็นส่วนหนึ่งของหมู่คณะ เรามีความรับผิดชอบต่อสังคมและหมู่คณะของเรา พระเจ้าทรงมอบบางคนให้อยู่ในความรับผิดชอบของเรา เช่น บุตรหลาน ลูกศิษย์ ลูกน้อง เพื่อนฝูง เพื่อนบ้าน คู่ชีวิตหรือสมาชิกในคณะ ฯลฯบุคคลเหล่านี้ล้วนอยู่ในความรับผิดชอบของเรา ที่เราต้องช่วยเขาให้เดินในหนทางที่ถูกต้อง

เราคริสตชนมีหน้าที่รับผิดชอบที่จะต้องตักเตือนซึ่งกันและกัน ด้วยความรักและความใส่ใจแบบพี่น้อง ซึ่งต้องอาศัยความกล้าหาญ ความอดทน ความสุภาพอ่อนโยน ความจริงใจและความปรีชาฉลาด ทั้งนี้เพื่อรักษาชื่อเสียงและช่วยเหลือซึ่งกันและกันให้กระทำสิ่งถูกต้อง โดยเริ่มจากในครอบครัวของเราเป็นอันดับแรก พ่อแม่มีหน้าที่ตักเตือนบุตรหลาน พี่ตักเตือนน้อง ผู้อาวุโสตักเตือนผู้น้อยกว่า และผู้น้อยจะต้องเชื่อฟังคำว่ากล่าวของผู้ที่อาวุโส นี่คือหน้าที่แห่งความรักที่เราไม่อาจปฏิเสธได้

                คุณพ่อ ดิษพล รุ่งโรจน์วรวัฒนา

______________________________________

“Stretch out your hand.”

He did so and his hand was restored.

______________________________________

ประชาสัมพันธ์

 1. ค่ายกระแสเรียก คณะคามิลเลียน

    ขอเชิญเยาวชนชายเข้าร่วมค่ายกระแสเรียกกางเขนแดง 2017

    วันที่ 5 – 7 ตุลาคม 2017

    คุณสมบัติ

        – เยาวชนชายคาทอลิก

        – กำลังศึกษาระดับชั้น ป.4 – ม.6

        – มีความสนใจในกระแสเรียกและจิตตารมณ์ของคณะฯ

        – ผู้ที่ผ่าน “ค่ายกางเขนแดง” เท่านั้น สามารถมีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นสามเณรคามิลเลียน

    ค่าสมัครคนละ 500 บาท สำหรับ ค่าเดินทาง, เสื้อค่าย, ประกันอุบัติเหตุ, ทัศนศึกษา ฯลฯ

    สอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่ คุณพ่อวัชระ เส็งเจริญ โทร. 09-8975-6195, 08-2916-1888

    หมดเขตรับสมัคร 30 กันยายน 2560

 1. ค่ายธิดาพระหฤทัย  

        “Walk together to SHB 2017”

        วันที่ 9 – 12 ตุลาคม 2560

        ณ หาดหฤทัย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

        รับสมัครนักเรียนหญิงคาทอลิก ชั้น ป.6, ม.3 และ ม.6

    ติดต่อสอบถามได้ที่

 1. ซ.ศิริรัตน์ เหล่าวัฒนพงศ์    โทร. 084-066-0325

 2. ซ.มารีย์รักษ์ ไกรทองสุข    โทร. 097-132-7360

 3. ซ.อรุณี แซ่ฟรุ้ง        โทร. 089-087-8503

    ขอรับและส่งใบสมัครได้ที่ซิสเตอร์พระหฤทัยที่ทำงานตามวัดและอาราม

    ภายในวันที่ 15 กันยายน 2060

 1. ค่ายกระแสเรียก สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน

    สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ ได้จัดค่ายกระแสเรียกขึ้นในวันที่ 12 – 15 ตุลาคม 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บรรดาเด็กและเยาวชนชายได้มีโอกาสเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับกระแสเรียกและการดำเนินชีวิตของสามเณรในสามเณราลัย

        โดยผู้ที่จะเข้าค่ายกระแสเรียกนี้ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

        – เด็กชายที่กำลังเรียนตั้งแต่ชั้น ป.5 ขึ้นไป

        – เป็นนักเรียนที่โตและรับผิดชอบดูแลตัวเองได้

    สนใจสมัครได้ที่คุณพ่อเจ้าอาวาส หรือคุณพ่อผู้ช่วย

________________________________

Jesus departed to the mountain to pray,

and he spent the night in prayer to God.

_________________________________________

สภาภิบาลวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

สวัสดีค่ะพี่น้องที่รัก  (สารวัดเป็นเอกสารอันมีค่าควรนำกลับบ้านค่ะ)

    อาทิตย์นี้ขอนำเสนอเกี่ยวกับวันฉลองบรรดานักบุญต่าง ๆ ตลอดปีให้พี่น้องได้รับทราบอีกมากมาย เช่น

 วันฉลองอัครเทวดาทั้ง 3 องค์    29 กันยายน คือ

⦿ อัครเทวดามีคาแอล ที่ถือว่าเป็นหัวหน้าของเทวดาทั้งหลาย

⦿ อัครเทวดาคาเบรียล ผู้ซึ่งเป็นผู้นำสารของพระเป็นเจ้ามาแจ้งแก่พระนางมารีย์ว่า พระเยซูเจ้าจะทรงบังเกิดในพระครรภ์ของพระนาง

⦿ อัครเทวดาราฟาแอล ซึ่งเป็นองค์อุปถัมภ์ของการแพทย์ ช่วยรักษาโรคภัยไข้เจ็บของมนุษย์

 วันฉลองอารักขเทวดา   2 ตุลาคม คือ การระลึกถึงเทวดาประจำตัวของเราทุกองค์ ซึ่งเราเชื่อว่า พระเป็นเจ้าทรงสร้างเทวดาองค์หนึ่ง ให้คอยดูแลคุ้มครองเราตลอดเวลา

 วันฉลองนักบุญยวงบัปติสตา  24 มิถุนายน ในฐานะที่ท่านเป็นผู้เตรียมทางให้พระเยซูคริสตเจ้าเสด็จมา และเป็นผู้ที่มีหน้าที่ประกาศถึงการเสด็จมาขององค์พระผู้ไถ่ เป็นประกาศกยิ่งใหญ่ และที่สุดได้ถูกประหาร เป็นพยานยืนยันถึงความถูกต้อง และความจริงของพระองค์

 วันฉลองนักบุญองค์อุปถัมภ์ของวัด โรงเรียน พระสังฆราช

  พระสงฆ์ นักบวช และตัวเราเอง

ตามประเพณีของเรา จะมีนักบุญองค์อุปถัมภ์ประจำตัวของเราแต่ละคน ประจำวัด สถาบันต่าง ๆ เพราะเรามอบให้นักบุญนั้น ช่วยดูแล และขอพระพรจากพระเป็นเจ้าเพื่อเรา และสถาบันนั้น ๆ ด้วย เมื่อถึงวันฉลองของท่านนักบุญนั้น เราจึงมักจะมีการฉลองด้วยการถวายบูชามิสซาขอพร และชื่นชมยินดีด้วยงานเลี้ยงฉลอง

 วันฉลองนักบุญทั้งหลาย  1 พฤศจิกายน คือวันฉลองโมทนาคุณพระเป็นเจ้า ที่ทรงให้เรามีผู้เป็นแบบอย่างแห่งความศักดิ์สิทธิ์ในเรื่องต่าง ๆ ความกล้าหาญในการเป็นพยานถึงความรักของพระองค์ ในวันที่ 2 พฤศจิกายน ยังเป็นวันที่ให้เราได้ระลึกถึงวิญญาณในไฟชำระ โดยให้เราภาวนาเป็นพิเศษสำหรับผู้ล่วงลับทั้งหลาย ให้ได้รับพระเมตตาจากพระเป็นเจ้า ให้ได้อยู่ร่วมในสวรรค์กับพระองค์โดยเร็ววันอีกด้วย

                            (จากหลักธรรมคำสอนคาทอลิก)

_______________________________

Raising his eyes toward his disciples Jesus said:

“Blessed are you who are poor, for the kingdom of God is yours.”

_____________________________________________

Jesus said to Nicodemus “For God did not send his Son into the world to condemn

the world, but that the world might be saved through him.”

______________________________________________

Jesus said to his mother,

“Woman, behold, your son.”

มิสซาประจำสัปดาห์

จันทร์ที่ 11

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 23 เทศกาลธรรมดา

สุขสำราญ ครบรอบวันเกิด เทเรซา เพ็ญลลิตา มาตย์เมือง

อุทิศ วิญญาณครอบครัว “อาภรณ์รัตน์”, เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุล เปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, อากาทา เง็ก แซ่กัง, เปโตร เฮี่ยงลี่ แซ่อุน, เทเรซา หลู แซ่ตั้ง, ยอแซฟ ซั่งเจีย แซ่โจว, ดอมินิโก ก่า เหงียนกวาง, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ครบรอบวันเกิด เทเรซา เพ็ญลลิตา มาตย์เมือง, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอา บรรจง สถิตย์ถาวร, ฟรังซีสโก ชอบ-มารีอา ประสาร มณีน้อย, ฟรังซีสโก ปรีชา-มารีอา อำพัน กานตานนท์, เปาโล เสงี่ยม-เอลีซาเบธ จ่อน แววเกกี, มารีอา ฉลวย ศรีประทุม, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, ฟรังซิสโก กระแสร์ ไกรประสิทธิ์, วิญญาณในไฟชำระและวิญญาณเด็กที่ถูกทำแท้ง

อังคารที่ 12

06.00 น.

19.00 น.

พระนามศักดิ์สิทธิ์ของพระนางมารีย์พรหมจารี

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ ประมวล ชลหาญ, เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุล เปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, มารีอา ผึ้ง บุนนาค, ดอมินิโก ก่า เหงียนกวาง, เทเรซา บุญเรือน-ยอแซฟ เพลิน รุ่งอรุณ, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค,อันเดร ซ้าง กิจสำเร็จ, เปาโล สมศักดิ์ รุจิพงศ์, อันนา บุญนาค จินดาวรรณ, มารีอา มลิดา วงศ์รักศักดิ์, ฟรังซิสโก อบเชย-มารีอา ฉลวย เกียรติอำไพ, ฟรังซิสโก พ.ท.หรั่ง ดิษฐสัตย์ธรรม, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, ยอแซฟ กระสาน ไกรประสิทธิ์, วิญญาณในไฟชำระ

พุธที่ 13

06.00 น.

19.00 น.

ระลึกถึง น.ยอห์น ครีโซสตม พระสังฆราชและนักปราชญ์

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุล เปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, อันนา เพียงเดือน กระทอง, ดอมินิโก ก่า เหงียนกวาง, มารีอา สุวพีร์ (เยาวสังข์) เตชะเสน, อิกญาซีโอ อโณทัย ลับบัวงาม, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร, คุณดวงตา เลืองถิ และครอบครัว

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เปโตร อดิศักดิ์ ศรีประทุม, นางทองใบ นาคะประเวศน์, นางอัมพร พงษ์วัฒนา, มารีอา เฉลียว ดิษฐสัตย์ธรรม, เซซีลีอา รุ่งทิพย์ รุจิพงศ์, อลิซาเบท ฉวีวรรณ-เปาโล วงศ์-ยวงบัปติสตา ทวีศักดิ์ ทองห่อ, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, วิญญาณในไฟชำระ

พฤหัสฯที่ 14

06.00 น.

19.00 น.

ฉลองเทิดทูนไม้กางเขน

อุทิศ ฟรังซิสโก สุทธิ-มารีอา สมร ชลหาญ, เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุล เปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, ยวงบัปติสตา เชี่ยวชาญ อารีพล, นายช้าง ผู้เคยอาศัยอยู่ที่ท่าน้ำ, ซีเลียนนา ลำดวน-ยอแซฟ พัลลภ นิลภิรมย์, ดอมินิโก ก่า เหงียนกวาง, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ราฟาแอล ชะรื่น ฤกษ์พิไชย, ฟรังซิสโก ธนิต นิยมธรรม, อิกญาซีโอ อโณทัย ลับบัวงาม, ราฟาแอล นิพนธ์ วรรณศิริ, มารีอา ชะลูด วนัปติกุล, ครอบครัว เหรียญโมรา, เปโตร พัศดุ กรรณิการ์, มารีอา อุดมลักษณ์ ยังนึก, เอมิล ดำรงค์มิกานนท์, ยอห์น สุชา ธาราวร, นายเฉลียว จำเริญงาม, โรเบิร์ต อัลเบิร์ต โจนส์, ยอแซฟ ไพฑูรย์ กรรณิการ์, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, วิญญาณในไฟชำระ

ศุกร์ที่ 15

06.00 น.

19.00 น.

ระลึกถึงแม่พระระทมทุกข์

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุล เปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, ยวงบัปติสตา ชุน-มารีอา หวุน-มารีอา ทองสุข ธาดาประสิทธิ์, อันนา สละ เจริญทรัพย์, อันนา จุไรลักษณ์ เจริญทรัพย์, ฟรังซิสโก ทวีศักดิ์ ทรงสัตย์, ดอมินิโก ก่า เหงียนกวาง, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, วันเกิด นายมณเฑียร สกุลสุขศิริ, มารีอา นภัทร อาภามงคล และครอบครัว, เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เปาโล พลตรี สง่า-อันนา วิเชียร วิลัยทอง, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอามักดาเลนา เบ็ญจมาศ ตรีธารา, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, เทเรซา ทองสุข ฤกษ์พิไชย, โรซา ละม่อม-อันตน เกษม ยอแซฟ, วิญญาณ “น้องน๊อต”, เปาโล ดำรง-ลูกา นพรัตน์ ธาราฉัตร, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, วิญญาณในไฟชำระ

เสาร์ที่ 16

06.00 น.

19.00 น.

ระลึกถึง น.คอร์เนเลียส พระสันตะปาปา

และ น.ซีเปรียน พระสังฆราชและมรณสักขี

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, ดอมินิโก อุไร-โรซา เสนอ ศรีบุญเลิศ, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุล เปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, เฮเลนา สมถวิล-ฟรังซิสเซเวียร์ ภิรมย์ เจริญศุข, ดอมินิโก ก่า เหงียนกวาง, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มารีอา ยินดี ธาราวร, สำหรับทุกคนในบ้านเลขที่ 19 สามเสน, เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, มารีอามักดาเลนา ประสพศรี พันธุมจินดา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, มีคาแอล ประสิทธิ์-เอลิซาเบท ประทุม สิทธิ, เปโตร พงษ์ศักดิ์ สิทธิ, วิญญาณญาติพี่น้องตระกูล “ชนวัฒน์”,เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เปโตร จำนงค์-นางมันทนา งามศิริจิตต์, นิโคลัส วีรวัฒน์ รุธิรกนก, ยวงบัปติสตา เมธี อาภรณ์รัตน์, ยอแซฟ ประสิทธิ์-มารีอา สุนี เอกะสิงห์, อันนา สมประสงค์ มุตธิกุล, อันตน มณี-อันนา วัฒนา-อันนา สุพัตรา (ครบ 100 วัน)-ยอแซฟ สุเมธ-มารีอา สุภาณี-ฟรังซิสโก สุวมิตร-เปโตร สอน-อันนา โด้ย-เปโตร แทน-อันนา ละออง รวมสำราญ, เปาโล ตาง-อักแนส ศรีเวียง-มารีอาเทเรซา ทัศนีย์ เนียมวิวัฒน์, มารีอา สง่า ตรีกิจจา, ยาโกเบ เกิด-เซซีลีอา ม.ร.ว.นันทานุสรณ์ สนเจริญ, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, มารีอา สมร ชลหาญ (ครบ 22 ปี), เทเรซา ประภา-เรือตรี ปรีชา-ฟรังซิสโก ภานพ เนตรายน, วิญญาณญาติพี่น้อง, วิญญาณในไฟชำระและวิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง

อาทิตย์ที่ 17

06.30 น.

08.30 น.

10.00 น.

16.00 น.

อาทิตย์ที่ 24 เทศกาลธรรมดา

สุขสำราญ ครอบครัว เซซีลีอา ไพลิน กายสุต

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ พยุง-มารีอา อุทัย เอียงผาสุก, ลูซีอา อำภา-ด.ช.ไชยนันท์ รุจิพงศ์, เปโตร ประวิทย์-มารีอา วัชรี วิทวัสพงศ์, มัทธิว สง่า-อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ฟรังซีสโก เฉลิมพล-ยอแซฟ เฉลิมชัย-เปาโล เฉลิมชาติ แววเกกี, ร็อค เมือง-มารีอา กุหลาบ ดีสุดจิต,เปาโล ไพศาล ดีสุดจิต, เซซีลีอา ยุพิน เจียจวบสิน, มารีอา โสภาวรรณ-มารีอา สินี จันสวัสดิ์, เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประหยัด พู่ระหงษ์, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, ฟรังซีสโก สุมิตร ศรจิตติ, ฟรังซีสโก สมพล ศุระศรางค์, เปโตร ราศรี-เทเรซา ฉอ้อน ทิวไผ่งาม,เปโตร ทวี ทิวไผ่งาม, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, มารีอา พิมพา เจียจวบศิลป์, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ สัตบุรุษทุกครอบครัว

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, คาธารีนา อโณทัย สุวรรณประดิษฐ์ และครอบครัว, ยอแซฟ นิติวุฒิ สุวรรณประดิษฐ์ และครอบครัว, เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร, มารีอา วิภาดา-แมรี่แอนด์ มารีพร ลิ้มสุธาโภชน์, มารีอา ธันยพร ศศิสุวรรณ และครอบครัว, ยอแซฟ สุชารีย์ แสงหาญ และครอบครัว, ครอบครัว ศรีประทุม, เทเรซา รัชนี ภูมรินทร์, เทเรซา จิตตินี รุ่งจตุรงค์, เทเรซา พัชมน เชี่ยวชาญชูสกุล, นางเค็ง แซ่โง้ว, ครอบครัว ยอแซฟ สมศักดิ์ ธีรวิจารณญาณกุล, ครอบครัว คุณอดุลย์-คุณปัทมา สังขรัตน์, ครอบครัว นายณัฏฐ์ หล่อวัฒนศิริกุล, ประสิทธิ์-มารีอา นุชนาถ-กฤต กิจวิวัฒนการ, แม่เสาวนีย์ เลาหไทยมงคล, มารีอา ปัณฑา-มารีอา เปี่ยมขวัญ ปัณฑวังกูร, เทเรซา วิชุกรณ์ บัวประเสริฐ, อักแนส นาตยา พงษ์สัตยาพิพัฒน์, ครอบครัว จรุไพรวัลย์, เลิศกิจธนาภัทร, ญาติพี่น้องและครอบครัว, อันนา ศิรดา สามารถการ, มารีอา พัชนี แมนผดุง, ครอบครัว ฤกษ์ปิยะทรัพย์, มารีอา ภัทรา ปัญจทรัพย์, อักแนส ประพิศ ยวนจิตต์, ครอบครัว จันทรวารีเลขา, ครอบครัว มารีอา ยู่เกียว แซ่ตั้ง และลูก ๆ, อัญชลี วิพัทนะพร, สังคม พนมอุปถัมภ์, เทเรซา สุขฤทัย ตรีมานคา และครอบครัว, ยวง พงษ์ศักดิ์ ธาราฉัตร และครอบครัว, ครอบครัว ชัยวัฒนพันธ์, ครอบครัว พิชัยรัฐ, ยอแซฟ วิทยา เปลี่ยนบำรุง, เทเรซา ปรานอม หมั้นทรัพย์, ครอบครัว ปีเตอร์ สุนทร ปานฟัก, ครบรอบวันเกิด เทเรซา วรางคณา กรีกุล, วันเกิด ด.ช.กฤตธกร บุตะศิวิลัย, สมาชิกคณะอัศวินศีลมหาสนิท (KBS.) วัดสามเสน, ครอบครัว มารีอา มาลัย อนันตวนา, ครอบครัว มาตุกุล, หลุยส์ ปรีชาญาณ ประพิณวงศ์, ฟรังซิสกา ภาสินี แสงทอง และครอบครัว, เทเรซา กรวรรณ อาภามงคล และครอบครัว, โมทนาคุณพระโต, โมทนาคุณแม่พระ

อุทิศ เรย์มองด์ ธานี ลวสุต, ครอบครัว ชื่นพุฒิ, อันนา สำรวม ชื่นพุฒิ, มารีอา ปิยะสุทธิ์ ใจสวัสดิ์ (ชื่นพุฒิ), มารีอา แผ้ว เทียนจุ้ย, นายชมภู เศรษฐกาญจน์, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, ยอแซฟ วิสิษฐ์-มาร์ธา สุดจิต มัจฉาชีพ, ฟรังซีสโก วิกรานต์ มีเฟื่องศาสตร์, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, โจเซฟ สุวิชากร ชินะผา, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุล เปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, มาเรีย สุพรรณี จันทรสันติ, ยอแซฟ ประนิม ตรีมานคา, เปโตร ศรีมงคล-เทเรซา เฉลา เพ็ญไพจิตร, ยอแซฟ ธนพันธ์ เพ็ญไพจิตร, โซซีโม กมล-มารีอา กิมล้วน สังขรัตน์, เปาโล วันชัย หล่อวัฒนศิริกุล, เปโตร จำรัส หัวใจ, ยวง หล่อติ๊ด-มารีอา โซวม่วย, มารีอา ปุ้ยเจ้-มารีอา ป้อฮุ้น, มารีอา ยอแซฟ สมชาย ยันต์เจริญ, แบร์นาแด๊ต สมสมร ลวสุต, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, เทเรซา เทรัตน์ ประกอบกิจ, ดอมินิก ปรีชา ประกอบกิจ, ซิสเตอร์ เทเรซา อันนา พวงน้อย ตรีมรรคา, เปโตร ลึก พนมอุปถัมภ์, อากาทา ขันทอง นิตโย, ฟรังซิสเซเวียร์ วิรัช-ยอแซฟ สมชัย อินทรสุขสันติ, ฟรังซิส ประดิษฐ์ บัวสมบูรณ์, แบร์นาแด๊ต ชฎาภรณ์ พงษ์สัตยาพิพัฒน์, มารีอามักดาเลนา วาณี-ฟรังซิสโก วุฒิชัย ชลธี, ยาโกเบ ดร.ทิม พรรณศิริ, อันนา เฉลียว เคนแก้ว, ยอแซฟ จินดา จินตนเสรี, มารีอามักดาเลนา ทัศนีย์ จินตนเสรี, เปโตร เปาโล นายแพทย์ เจริญทัศน์ จินตนเสรี, โทมัส ประสงค์ ลิมปิชัย, ดอมินิโก ก่า เหงียนกวาง, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, อันตน ดาวุธ สามารถการ, นายเซียะ แซ่เอ็ง, ยอห์น บัปติสต์ ชีวิต ทาระพันธ์, เทเรซา ไพเราะ สุขมี, นางสวิง-นายสวง-นายพานิช ลี้กุล, ยากอบ โชติวิศิษฏ์ ประพิณวงศ์, เปาโล ไพศาล-มารีอา จรัสศรี ดีสุดจิต, ยอแซฟ มาโนช มโนลม้าย, ยอแซฟ อุดม อุมา, เซซีลีอา ระเมียน อุมา, มารีอา อุธรณ์ จิตต์ประเสริฐ, เปาโล อุดร อุมา,ยอแซฟ นคร อมรวัฒน์, ตระกูล สกุลทอง, เอลิซาเบธ มณเฑียร ผาสุขดี, ฟรังซิสโก ประทีป งามพล, ฟรังซิสเซเวียร์ ไว สร้อยงาม, ยวงบัปติสตา วันชัย สมบูรณ์นิตย์, เปาโล บุญช่วย สิงห์ษา, ยวงบัปติสตา สันต์-มารีอา เลียบ สิงห์สา, วิคตอเรีย ถมยา ไผ่งาม, ยอแซฟ สุเทพ มาตุกุล, มัทธิว โนรี อาษาทัย, อันเดร สิริ-โรซา สุดใจ ชินะผา, เปโตร พ.ต.ท.แถว สุขยศ, อันเดร สมจิตร-ยอแซฟ สุรศักดิ์ มีขันทอง, ผู้ล่วงลับในสกุล สังขรัตน์, ปู่ย่าอาน-ตายายแฮว-ญาติพี่น้องที่ล่วงลับ, ฟรังซิสโก พิสิษฐ์ กรรณิการ์, ยุสตินา สมาน-ฮังรีแอตตา จันทรัตน์ สมบัติเจริญ, มารีอา แพงศรี พนมอุปถัมภ์, ยอแซฟ ทองแดง พนมอุปถัมภ์, อันนา ศิริพร พนมอุปถัมภ์, อันนา เพ็ญศรี พนมอุปถัมภ์, มาติโน เรือง พนมอุปถัมภ์, เทเรซา ปราณี สุริยะโภคา, นายจักรวาล กิตติสังวรา, เซซีลีอา รุ่งทิพย์ รุจิพงศ์, ยวงบัปติสตา พ.อ.บุญช่วย สุภาพร, มารีอา ศิริกุล สุภาพร, อันนา แคล้ว อาทิตย์ฉาย, เปโตร อดุลย์ รัตนวลี, วิญญาณสมาชิกคณะอัศวินศีลมหาสนิท (KBS.) วัดสามเสน, เอลิซาเบท มณเฑียร ผาสุขดี, ยวงบัปติสตา วิสารท ธีระจักร, มารีอามักดาเลนา จงกลณี-ดอมินิโก สุมล พิชัยรัฐ, ยอแซฟ สมุทร อำไพ, เยโรนีโม เตี่ยจิว แซ่ฉั่ว, อันนา เกียวตี๋ แซ่ลิ้ม, พ่อธง เลาหไทยมงคล, บรรพบุรุษครอบครัว กิจวิวัฒนการ และเลาหไทยมงคล, สินธุ ล้อสีทอง, สมเกียรติ แซ่โง้ว, ยอแซฟ วีระศักดิ์ เลิศโสภา, อันตน เสถียร-ลูซีอา ลมัย ชมไพศาล, วิญญาณสกุล ชมไพศาล และกรีกุล, วิญญาณในไฟชำระ

อุทิศ เปาโล ศิริ-มารีอา วิจิตร พีรมนตรี, มารีอา ชูชื่น ธนสมบูรณ์, ยอห์น บัปติสต์ ชุติพนธ์ ธนสมบูรณ์, เทเรซา นัฏ ยอดประเสริฐ, เปาลีนุส วิโรจน์-ลูซีอา อำภา รุจิพงศ์, มารีอา วัชรี วิทวัสพงศ์, เปโตร อำนวย-เทเรซา บุญยัง สังขรัตน์, มารีอา ก้อนทอง วงศ์ก้อนทอง, แบร์นาแด๊ต สมสมร ลวสุต, เรอเนย์ สมนึก เตมียเสน, มารีอา มีลี วัฒนโยธิน, อันตน มณี-อันนา วัฒนา-อันนา สุพัตรา (ครบ 100 วัน)-ยอแซฟ สุเมธ-มารีอา สุภาณี-ฟรังซิสโก สุวมิตร-เปโตร สอน-อันนา โด้ย-เปโตร แทน-อันนา ละออง รวมสำราญ, เปาโล ตาง-อักแนส ศรีเวียง-มารีอาเทเรซา ทัศนีย์ เนียมวิวัฒน์, อันนา ซอย รอดเสียงล้ำ, มารีอา วาณี รอดเสียงล้ำ, ยอแซฟ มานิตย์ รอดเสียงล้ำ, วิญญาณในไฟชำระ

ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับ

_____________________________________

“That one is like a person building a house,

who dug deeply and laid the foundation on rock”

 

 

__________________________________

Our Lady of Sorrows – Memorial

15 September 2017

Memorial

Our Lady of Sorrows

– Memorial

________________________________________________

The Exaltation of the Holy Cross – Feast

14 September 2017

The exaltation of the Holy Cross,

feast

_______________________________________________

12 September 2017

The Most Holy Name of Mary –

Optional memorial

_________________________________________________

PLEASE JOIN

DAILY MASS & SUNDAY MASS

READ

DAILY GOSPEL OF THE LORD JESUS

with

DAILY COMMENTARY OF THE DAY

and

SAINTS OF THE DAY

ALSO READ

From

SAINT FRANCIS XAVIER NEWSLETTER IN THAI

NEWSLETTER IN THAI

THANK YOU

***********************************************

“This is my commandment:

love one another as I love you.”

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 

THE LORD IS KIND AND MERCIFUL

THE LORD IS KIND AND MERCIFUL

THE LORD IS KIND AND MERCIFUL

 ##############################